Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat- G en eraal Rijkswaterstaat. Meetkundige Dienst. Projectplan VenWnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat- G en eraal Rijkswaterstaat. Meetkundige Dienst. Projectplan VenWnet"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat- G en eraal Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst Projectplan VenWnet

2 Kijkswaterstaat/RIZA Rijksinstltuut voor Integra,! Zoetwaterbeheer, Afvalwaterbehandeling Documentatie Postbui AA Lelysod Meetkundige Dienst Projectplan VenWnet rapportnr. ibi 9602 Opgesteld door MD/IBI Datum Versie 1.1 Status Definitief Vrijgegeven Drs. R.B. van der Helm

3

4 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1. Duel van dit document 1.2. Voor wie is het projectplan bestemd 1.3. Referentie relevante documenten 1.4. De voorgeschiedenis 1.5. Huidige situatie 2. CONTEXT EN OPDRA CHTFORMULERING 2.1. Context 2.2. Opdrachtformulering 3. VenWNET PROJECTAANPAK 3.1. Deelprojecten 3.2. Verder invoeren en introduceren adressengids 3.3. Het introduceren van nieuwe Internetdiensten 3.4. Hoge transportsnelheid 3.5. Aanbesteding VenWnet diensten 3.6. Management VenWnet 4. PUBLIC RELATIONS 5. FINANCIEN 6. ORGANISATIE 6.1. Organisatie 6.2. Vcrantwoordelijkheden en bevoegdheden 7. INFORMATIE 7.1. Rapportage 7.2. Mijlpalen 7.3. Toezending BIJLAGE 1 PLANNING 1

5

6 1. Inleiding 1.1. Doel van dit document Het projectplan VenWnet bevat de resultaten die in de planperiode 1996 moeten worden bereikt Tevens worden resultaten en activiteiten beschreven m.b.t. de aansturing van de huidige service provider EDS. Het projectplan geeft een overzicht van de resultaten die bepalend zijn voor het succesvolle gebruik van VenWnet. Het plan geeft de samenhang weer tussen de verschillende activiteiten Voor wie is het projectplan bestemd Het projectplan is in eerste instantie bestemd voor de opdrachtgever DOI die hiermee inzicht krijgt in de wijze van uitvoering van het project. Daarnaast biedt het een handvat voor de projectleider om inzicht over het geheel te houden en deelprojecten aan te sturen. De opdrachtgever wordt gevraagd na een aantal besprekingen met de opstellers accoord te gaan met het projectplan Referentie relevante documenten Bij het opstellen van dit projectplan is uitgegaan van de volgende documenten: 1) Beleid rond VenWnet, 18 oktober ) Mantelovereenkomst Dienstverlening VenWNet, 23 december ) Projectplan VenWnet, dd. 7-4-'95, en bijbehorende voortgangsrapportages over de planperiode ) Jaarverslag VenWnet 1995, 6 december ) Organisatie VenWnet Dienstverlening, De Voorgeschiedenis In 1994 is een project uitgevoerd door MD/IBI i.o.v. DOI om enerzijds het beleid m.b.t. het VenWnet vast te leg gen en anderzijds om eind 1994 een nieuw meerjarig contract met de service provider EDS af te sluiten: beide zaken zijn afgerond en vastgelegd in de eerste twee hierboven genoemde documenten. Als uitkomst van het onderzoek "Beleid rond VenWnet" is o.a. een voorstel gedaan voor de wijze waarop de MD zich zou moeten organiseren om haar rol als TI-Dienstverlener maximaal te kunnen spelen. Hier is uitgebreid binnen V&W over gesproken. Algemeen gevoel was dat de Dienstverlening voor VenWnet verder moest worden geprofessionaliseerd. Als vervolg hierop heeft de MD haar activiteiten vastgelegd in een projectplan voor het planjaar In het Jaarverslag VenWnet 1995 (4) zijn de resultaten beschreven die op basis van dit plan zijn behaald. 2

7

8 1.5. Huidige situatie Kijkend naar de huidige simatie kunnen we vaststellen dat m.b.t. het aansluitingen op het VenWnet de volledige uitvoeringsorganisatie RWS (alle RD's en TWD'en) is aangesloten, dat de twee lokaties van het kemdepartement (J. de Wittlaan en Plesmanweg) zijn aangesloten en dat DGSM, HDTP-OZ en RLD-Hoofddorp zijn aangesloten op het VenWnet. Hiermee heeft het VenWnet zijn positie als WAN voor het ministerie van V&W ingenomen. Kijkend naar de services die het VenWnet biedt en afgenomen worden door de verschillende organisatie-onderdelen dan zien we dat iedereen naar behoefte diensten afneemt die varieren van "LAN diensten" tot "elektronische post". Het totaal van diensten dat afgenomen kan worden bestaat uit: - transportdiensten: - LAN diensten - LAN attachment diensten - Asynchrone diensten - Synchrone diensten - telematica diensten: - elektronische post dienst - domain name dienst - MSW-dienst - IVS90-diensten - externe diensten - SURFnet/Internet diensten - R-net dienst - EDS-net dienst Naast de traditionele vraag naar transportdiensten is er een toenemende vraag naar m.n. elektronische post en Internet diensten. Het aantal werkplekken binnen V&W waar elektronische post is ingevoerd is, is al gestegen naar In 1995 is een volledige Internetdienst beschikbaar gekomen om informatie vanuit V&W beschikbaar te stellen: de zgn. WWW service. 2. Context en opdrachtformulering 2.1. Context De positie van VenWnet moet m.n. gerelateerd worden aan het CCI. De doelstelling van het CCI zoals vastgesteld in de Bestuursraad is: De departementsonderdelen moeten doelmatige en op de door hen gewenste functionaliteit toegesneden voorzieningen voor elektronische informatie-uitwisseling tot hun beschikking hebben. Deze voorzieningen moeten onderlinge informatie-uitwisseling mogelijk maken en toegang bieden tot voor de gezamenlijke departementsonderdelen relevante communicatie-partners. 3

9 #

10 Het aan de departementsonderdelen beschikbaarstellen van een doelmatige en op de door hen gewenste functionaliteit toegesneden voorzieningen voor elektronische informatie uitwisseling. Dit wordt o.a. gedaan door het scheppen van technische kaders, waaronder: - de definitie van architecture!!; - het vaststellen van aanbevelingen en standaarden m.b.t. te hanteren protocollen/interfaces, uitwisselingsformaten, netwerkdiensten, toepassingen en produktprofielen. V&W-brede infrastructuren worden gerealiseerd op basis van de geformuleerde CCI-behoeften, - normen en richtlijnen. Voorbeelden hiervan zijn VenWnet en VICnet. Het VenWnet is een voor geheel V&W ter beschikking staande netwerkvoorziening voor: - de interne communicatie tussen V&W-organisatie-onderdelen, i.h.b. wanneer ze over meerdere lokaties zijn gespreid (binnen een gebouw zal de communicatie meestal kunnen worden afgehandeld via het niet tot het VenWnet behorende lokale netwerk). - het bieden van V&W-brede toegang tot applicaties en databestanden, zoals DONAR, WVOIN- FO, V&W-LIS, COMI-P, RMI, MSW. - de toegang tot netwerken van derden zoals Internet, BUZA en RCC. Dit biedt communicatiemogelijkheden met andere overheden, bedrijfsleven, onderzoekswereld, zowel nationaal als internationaal. Het gaat bij de huidige aanwezige voorzieningen van VenWnet zowel om drager- en transportdiensten als om een basisvoorziening voor elektronische post. De samenhang binnen het CCI van de verschillende V&W-brede infrastructuren is in figuur 1.1. schematisch weergegeven, waarbij de figuur tevens laat zien dat het voorliggende projectplan de verdere realisatie van het VenWnet betreft. CCI Normen en richtlijnen VICnet LAN' s Overigen Figuur 1.1 Relatie CCI versus V&W-brede infrastructuren De activiteiten op het gebied van CCI zijn vastgelegd in het "Projectplan V&W CCI 1996". Het belangrijkste verschil met de beoogde resultaten uit het projectplan VenWnet is dat de CCIactiviteiten strategisch van aard zijn en dus gericht zijn op toekomstige ontwikkelingen, terwijl het projectplan VenWnet implementatie gericht is: uitbouwen van bestaande diensten en introduceren van nieuwe diensten. 4

11

12 2.2. Opdrachtformulering Op grond van het vorenstaande luidt de opdrachtformulering voor het VenWnet als volgt: In 1996 moet de inter-organisationele verder worden uitgebouwd tot 5000 werkplekken. Met dit aantal aangeslotenen is een goede adressengids even noodzakelijk als een telefoonboek. Daarom is het nodig een V&W-brede adressengids te introduceren waarin de aangeslotenen op zijn opgenomen. Dit kan door het opzetten van een X.500 adresdienst, ook wel directory service genoemd. Door deze adressengids zowel voor V&W'ers als niet-v&w'ers toegankelijk te maken, wordt ook de bereikbaarheid van V&W vergroot. Om dit laatste uit te testen zal een pilot uitgevoerd worden bij de Bouwdienst. Het toenemend belang van de ontsluiting van V&W informatie voor een groter publiek maakt het noodzakelijk om Internetdiensten verder te ontwikkelen. Voortbouwend op de resultaten van 1995 zal de zogenaamde World Wide Web (WWW) service, een kruising tussen een elektronische etalage en een elektronische encyclopedie, verder worden ingericht op het VenWnet. Deze service zal zowel intern V&W als naar buiten gebruikt worden om informatie te ontsluiten zoals gerealiseerd is voor Nederland Digitaal Waterland en het V&W loket. Nieuwe internetdiensten zullen afhankelijk van de behoeften operationeel gemaakt worden op het VenWnet. Dit zijn o.a. NEWS (nieuwsgroepen), CUSEEME (interactieve video), REALAUDIO (realtime audio) en IRC (internet relay chat - "babbelbox"). Gezien de toenemende vraag naar hogere transportcapaciteit en hogere snelheid op het VenWnet zal er geihvesteerd moeten worden in hoge snelheidslijnen binnen het VenWnet. Dit zal gebeuren op basis van de ervaringen die opgedaan worden in de pilot bij RIKZ. Met het aflopen van het contract met EDS per 31/12/'97 is het zaak om in 1996 de Europese aanbesteding voor een nieuw contract met service providers af te ronden. Dan kan 1997 gebruikt worden om mogelijke conversies uit te voeren indien EDS niet de service provider is na 31/12/'97. Om de diensten van het VenWnet goed aan te laten sluiten bij de behoeften van de V&W organisatie zal de MD in 1996 haar accountorganisatie opzetten en gestalte geven. Randvoorwaarden In 1994 heeft de BSR (bestuursraad) een standpunt geformuleerd inzake verantwoordelijkheden, dat samengevat inhoudt: - DOI en de DG's-O&I hebben als gezamenlijke taak het formuleren en uitvoeren van het V&Wbrede I-beleid. - DOI is verantwoordelijk voor het vaststellen van de regels en aanbevelingen m.b.t. de inrichting van de infrastructuren van V&W en het bekend stellen hiervan. - DOI is verantwoordelijk voor de realisatie van VenWnet. 5

13

14 Rolopvatting MD De MD is, blijkens de notitie van DOI aan de BSR, belangenbehartiger van VenWnet richting netwerkleveranciers, zoals EDS. De MD voert de afspraken uit die binnen het O&I-overleg worden gemaakt. De MD positioneert zich op het gebied van VenWnet als organisatie binnen V&W onder gezamenlijke aansturing. Dit impliceert zowel contacten met leveranciers als beleidsvoorbereidende activiteiten. Hiervoor zal de MD zelf contact onderhouden met de gebruikersorganisaties. 3. VenWnet Projectaanpak 3.1. Deelprojecten De beoogde resultaten worden onderverdeeld in vier projectclusters en een activiteitencluster: - het verder invoeren van VenWnet en binnen het ministerie en het implementeren van een electronische adressengids - het introduceren van nieuwe Internetdiensten - het invoeren van een hoge snelheidsvoorziening - het voorbereiden en uitvoeren van de Europese aanbesteding - het uitvoeren van de bestuuiiijke taken rond het VenWnet, zoals aansturen van de dienstenaanbieders (EDS, DATAD) en het voeren van overleg binnen V&W. Hierna beschrijven wij per projectcluster de beoogde resultaten. In een bijlage geven wij de planning weer Verder invoeren en introduceren adressengids A i: Aansluiten RDW aan VenWnet Zo spoedig mogelijk wordt gestart met de aansluiting van RDW op VenWnet. A2: Aansluiten KNMI aan VenWnet Het KNMI-net zal een TCP/IP-koppeling krijgen met het VenWnet. A3/6: Invoeren bij een aantal directies De verdere invoering van wordt door de MD ondersteund. In 1996 zullen naar verwachting minstens twee nieuwe directies van het corporate gebruik gaan maken, zijnde RD Noord- Holland en HDTP-OZ. RD Oost-Nederland is nog niet gestart. A7: Pilot openstelling adressengids buiten V&W Elektronische post op basis van X.400 is bij uitstek geschikt voor communicatie buiten de V&Worganisatie. Dat gebeurt nu al via de koppeling met het openbare X.400-netwerk van de PTT: 400NET. De huidige communicatie naar buiten gebeurt eehter slechts op ad hoc basis, en op basis van bilaterale contacten (en adresuitwisseling). Voor het grootschalige gebruik van deze voorziening is het noodzakelijk te komen tot elektronische adressengidsen. In 1996 wordt hier een start mee gemaakt door van de Bouwdienst de "telefoongids" open te stellen. 6

15

16 AS: Invoeren V&W-brede adressengids X.50Q De totstandkoming van een V&W-brede X.500 "directory service (DSA)" is vooral een organisatorisch vraagstuk. De invoering van een DSA kan derhalve alleen slagen als er van meet af aan een of meer V&W onderdelen aan dit invoeringstraject deelnemen. Eerst zal een ontwerp en een programma van eisen worden gemaakt. Dit beschrijft hoe V&W er uit komt te zien en hoe de taken en verantwoordelijkheden m.b.t. het gegevensmodel, het gegevensbeheer, het technisch beheer en het gebruik zijn verdeeld. Daarnaast moeten de nodige technische voorzieningen worden getroffen zowel voor de DSA zelf als op werkpleknivo om de DSA te kunnen raadplegen. In 1996 moeten alle adressen van tenminste 2 V&W-directies opgenomen zijn in een directory service. Dit kan uiteraard alleen plaatsvinden indien op bestuurlijk nivo evereenstemming bestaat over het V&W-breed invoeren van een directory service. A9/10: Invoeren X De huidige implementatie van elektronische post is gebaseerd op de X.400 standaard van In 1992 is deze standaard bijgesteld. Het is noodzakelijk uit continuiteitsoverwegingen om tijdig op de nieuwe standaard over te stappen. De MD is van plan in 1996 deze migratie uit te voeren. Alvorens dit te doen zal een consequentie onderzoek worden uitgevoerd. All: Evaluatie beleid In 1996 zal de MD het gevoerde beleid ten aanzien van evalueren. Een belangrijke optie hierbij is om andere service provider(s) te introduceren ter vervanging of uitbreiding van de huidige providers. A12: Aanvullende eisen opdrachtgever management informatie In 1995 is een grote stap voorwaarts gemaakt in het verkrijgen van goede managementinformatie over het VenWnet. De eisen die de opdrachtgever heeft ten aanzien van managementinformatie zijn eehter nog niet helemaal gerealiseerd. Dit zal in 1996 worden afgerond. A13/14: MEETVENW en QQSVENW In het met EDS afgesloten contract is een aantal projecten gedefinieerd die door EDS moeten worden gerealiseerd, zie bijlage O van het contract. De projecten MEETVENW en QOSVENW zijn de enige projecten die nog niet zijn afgerond. Deze afronding zal in 1996 plaats moeten vinden. A15: Telewerkplek In het met EDS afgesloten contract is een project gedefinieerd LANAV&W. Dit project wordt begin 1996 opgeleverd en betekent dat Telewerkers een volledige netwerkaansluiting op VenWnet beschikbaar krijgen op hun werkplek thuis Het introduceren van nieuwe Internetdiensten Bl/3 Nieuwe Internetdiensten Nu het gebruik van Internet steeds meer ingeburgerd raakt, ontstaat de behoefte aan meer diensten. Voorbeelden hiervan zijn NEWS (nieuwsgroepen waardoor V&W-ers met specifieke interesses automatisch op de hoogte kunnen blijven van ontwikkelingen), CUSEMEE (interactieve video), REALAUDIO (realtime audio) en IRC (een soort babbelbox). De introductie van een aantal van deze diensten hebben bij gebleken interesse grote invloed op de capaciteitseisen voor de infrastructuur. In dit project wordt nagegaan welke behoeften er leven en met pilots worden nieuwe diensten ingevoerd. NEWS is vermoedelijk de eerste in aanmerking komende dienst. 7

17

18 3.4. Hoge transportsnelheid Cl: Proef hoge transportsnelheid Doordat het gebruik van VenWnet toeneemt, ontstaat er behoefte aan hogere transportsnelheden. Toepassingen als videoconferencing vanaf de desktop hebben sowieso hogere capaciteitseisen, evenals de in de vorige cluster genoemde realtime video en audio. Momenteel doen ATM en Frame Relay hun intrede; hiermee wordt een snelheid geboden van 155 MB/sec. In 1996 zal EDS i.o.v. de MD hier bij RIKZ proeven mee doen. Als deze proeven succesvol verlopen kan hoge snelheid als nieuwe service worden geintroduceerd Aanbesteding VenWnet diensten In 1996 worden de VenWnet diensten Europees aanbesteed. Hierop moet de MD zich goed voorbereiden door te zorgen voor een uitgekiend Programma van Eisen (PvE) dat een basis vormt voor de Request for Information (Rfl) en de Request for Proposal (RfP). Dit zijn produkten die ook door de MD moeten worden opgeleverd. Dl: Programma van Eisen De eerste stap naar europese aanbesteding heeft betrekking op het maken van het Programma van Eisen (PvE). Hierin is een volledige omschrijving opgenomen van de beoogde dienstverlening en de vereiste service niveaus. D2: Request for Information Zodra het Programma van Eisen klaar is moet een kwalificatieronde van leveranciers worden opgesteld. Hiervoor dient een Request for Information te worden opgesteld. E)3: Request for Proposal De naar aanleiding van de Rfl geselecteerde leveranciers zal worden gevraagd een offerte uit te brengen op basis van een Request for Proposal(RfP) D4: Beoordelingsprocedurc en criteria Bij Europese aanbesteding horen, alleen al vanuit juridisch oogpunt, goede beoordelingsprocedures en van te voren bepaalde beoordelingscriteria. 3.6 Management VenWnet Voor het managen van VenWnet en alle dienstverlening die hiervan gebruik maakt moet de MD een flinke inspanning leveren. In dit cluster wordt aangegeven om welke managementtaken het gaat. Opnemen van dit cluster zorgt ervoor dat de hiervoor noodzakelijke activiteiten goed worden ingepland. Het gaat onder meer om de volgende taken: - aansturen EDS - aansturen DATAD, o.a. nieuw contract afsluiten per l/l/'97 - werkgroep - helpdesk - accountmanagement - verschillende netwerkoverleggen - project coordinate. S

19

20 4. Public Relations In 1995 is veel aan PR gedaan. Belangrijk wapenfeit hierbij was de Telematicadag in november In 1996 wil de MD doorgaan met het promoten van VenWnet. Voor de verdere vormgevi van het communicatiebeleid zal een beroep worden gedaan op een communicatie-deskundige. Begin 1996 zal het communicatieplan nader worden uitgewerkt. 5. Financier! Voor de uitvoering van de mantelovereenkomst is in 1996 een bedrag benodigd van fl. 2.1 milj Om de andere activiteiten te financieren is ongeveer een bedrag van 500 kf nodig in 1996; dit i m.n. kosten die gemaakt moeten worden om de PR op te zetten en externe deskundigheid in te kopen (o.a. voor het begeleiden van de Europese aanbesteding). 6. Organisatie Bij het definieren van de projectorganisatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Het functioneel O&I-overleg is in haar rol van stuurgroep VenWnet de opdrachtgever voor dit project. - Vertegenwoordigers van de gebruikers moeten betrokken worden bij het proces, aangezien de resultaten hun direct aangaan; - De bestaande overlegstructuren moeten zoveel mogelijk op het daarvoor geeigende niveau hun inbreng kunnen leveren. Bovengenoemde uitgangspunten resulteren in de in figuur 3.1 voorgestelde projectorganisatie. Stuurgroep VenWnet Adviesraad VenWnet NVJO MD-Projectmanager VenWnet platform VenWnet /X.500 Internet Diensten Hoge snelh. Europese aanbesteding Management Accountman. Figuur 3.1 Schematische weergave projectorganisatie VenWnet 9

21 6.2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Achtereenvolgens worden nu voor alle onderdelen uit het organisatieschema de rol en verantwoordehjkheden geschetst. Tevens wordt voor onderdelen die nochtans niet bestaan aan-even welke b eisen worden gesteld aan de deelnemers. Directoraat Organisatie en InfonTiatie(DOT) DOI treedt als voorzitter van de Stuurgroep VenWnet op als opdrachtgever naar de Meetkundige & Dienst. Stuurgroep VenWnet De Stuurgroep VenWnet bestaande uit vertegenwoordigers van DOI en de DCs O&I is belast met de aanstunng van het project VenWnet. De stuurgroep heeft hiermee dezelfde samenstelling als het functioneel O&I-overleg. Adviesraad VenWnet De onlangs ingestelde adviesraad VenWnet adviseert DOI inzake visie en strategic betreffende VenWnet aangelegenheden. Hierin is ondermeer het Management van de gebruikers(dt's) vertegenwoordigd. Ook de MD neemt zitting in de Adviesraad. Projectgroep VenWnet Deze groep is belast met de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden en wordt voor-ezeten door de MD-projectmanager. Er wordt regelmatig gerapporteerd aan de Stuurgroep over voort^ana e n b knelpunten. VenWnet platform In het VenWnet platform zijn alle afnemers van VenWnet diensten vertegenwoordigd. Het NWO-overleg De nctwerkbeheerders zijn uitvoerend. Zij zijn direct betrokken bij VenWnet in hun eio en omgeving. Daarom is het belangrijk dat zij meedenken over hoe e.e.a. vorm dient te krijgen binnen V&W en welke taken waar belegd worden. 10

22

23 7. Informatie 7.1. Rapportage Om de kwaliteit en de voortgang voldoende te kunnen bewaken, worden de volgende rapportages voorgesteld: a: Meetkundige dienst -> Stuurgroep VenWnet De stuurgroep zal eenmaal per 2 maanden worden geihformeerd over de voortgang van het project. In de rapportage zal tenminste worden aangegeven: - Status activiteiten; - Afwijkingen met verklaring en voorstel oplossing; - Knelpunten en voorstel aanpak; - Overzicht afgeronde activiteiten, inclusief rapportages. De MD zal deze voortgangsrapportage steeds aanbieden aan de opdrachtgever DOI. b: Meetkundige dienst intern De projectstructuur binnen de MD en de hierbij behorende rapportage structuur is in 1995 vastgesteld. De projectstructuur is beschreven in het document "Organisatie V&Wnet Dienstverlening" dd Mijlpalen Naast de standaardrapportages zoals hierboven zijn aangegeven, worden de volgende mijlpalen voorzien: 1 nieuw vastgestelde prijzen en tarieven voor het contractjaar 1997; notitie beschikbaar medio September programma van eisen m.b.t. de Europese aanbesteding; beschikbaar medio keuze service provider(s) voor netwerkdienstverlening na afloop van het huidige contract met EDS; notitie beschikbaar eind nieuwe overeenkomst met service provider voor (nu DATAD). 11

24 7.3. Toezending Het projectplan zal toegezonden worden aan: - opdrachtgever; ter goedkeuring - adviesraad VenWnet; om advies te geven aan de opdrachtgever - stuurgroep VenWnet; ter goedkeuring - NWO-overleg; ter becommentariering - VenWnet platform; ter becommmentariering - Al-overleg; ter informatie - alle RD's en TWD'en; ter informatie - stuurgroep CCI; ter informatie 12

25 I

26 BIJLAGE 1 PLANNING Toelichting In de concept-planning in de meeste gevallen de MD-verantwoordelijke aange-even en de verwachte capac.te.t in uren. In de definitieve planning zal dit beeld volledig worden gemaakt ^ofcti^n^mt 1 6 V a n h e t J a a r e n z a l p e r 1/7/ 96 opnieuw vastgesteid worden ' 13

27

28 V&W-net Planning le helft 96, 2e helft nog onvolledig peildatum: jaar maand 1996 J F M A M J J A S N D J F M A M nr. activiteiten cap. A Verder invoeren V&W-net en A1-1 Aansluiten RDW aan V&W-net TW,HH A1-2 Aansluiten KNMI aan V&Wnet TW.'HH A1-3'Invoeren bij Directie Noordholland jyd A1-4 Invoeren bij Directie HDTP-CZ??? A1-5 Invoeren bij Directie Oost?'? A1-6 Invoeren bij Directie Z??? A1-7 Pilot openstelling adressengids niet-v&w'ao A1-8!Invoeren V&W-brede adressengids X.500 AO A1-9 Consequenties invoeren X AO A110jInvoering X ;AO A111 Evaluatie emaii-beleid TW Al12'Aanvuilende eisen opdrachtgever man.info HT A113 MEETVENW >W A114 QOSVENW TW A115 Telewericplek TW A1-4 C A1-5 C A1-6 E I A110 C A1-8 B B1 B2 B3 Nieuwe diensten Opstellen projectplan Invoeren van bijvoorbeeld NEWS Invoeren van andere nieuwe dienst JW, JP JW, JP JW, JP B3 C Hoge transportsnelheid Cl Proef bij een klant (RIKZ) TW D D1 D2 D3 D4 Europese aanbesteding V&W-net Prograrrma van Eisen Request for Information Request for Proposal Beoordetingsprocedure en criteria MV,TW HV,TW MV,TW MV,TW D4 I D2 C D3 C E Management V&W-net E1-1 Aansturen EDS HH, TW E2-1 Aansturen DATAD, incl invoeren X HH,AO E3-1 Werkgroep TW, HT E4-1 Helpdesk HH E5-1 Accountmanagement E6-1 Netwerkoverieggen TW E7-1 Projectcoordinatie + overleg opdrg.(doi) TW legenda: geplande activiteit C:\PLN\AMDWSW-NET.1B

29 Meetkundige Dienst (MD) Rijkswaterstaat De Meetkundige Dienst is verantwoordelijk voor ondersteuning en advisering van primair Rijkswaterstaat en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op geodetisch gebied en op het gebied van informatietechnologie. De MD heeft drie produktsectoren: Topografische Geo-informatie (TG) Geo-informatie in de vorm van kaarten en/of bestande Landmeetkundige ondersteuning. Verzorging en begeleiding van uitbesteding van jdukten. '^^r^ Geo-Advisering (GA) Advisering en onderzoek op het gebied van geo-informatie technologie (o.a. remote sensing, GIS, plaatsbepaling) Produkten en diensten op het gebied van thematische geografische informatie en mariene geodesie Instandhouding van het N.A.P. i i Informatietechnologie en -beleid (IB) Advisering over informatiebeleid en informatieplanning. Ontwikkeling van informatiesystemen en advisering Advisering over informatica-infrastructuur. Vervaardigen van grafische produkten Kanaalweg 3b, 2628 EB Delft Postbus 5023, 2600 GA Delft Telefoon Telefax C 174

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates De Beheerorganisatie Rules & Regulations bepalingen emandate Service Provider Versie : 1.0 Datum : februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 3 2 Organisatie... 4 3 Proces... 5 3.1 Aangaan van overeenkomsten...

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenbrief

College van Gedeputeerde Staten statenbrief Aan Provinciale Staten Datum : 24 november 2009 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2009INT252399 Contactpersoon : I. Zetstra E-mail : Ida.zetstra@provincieutrecht.nl Doorkiesnr. : 030-258 2286 Bijlage(n) : --

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Programma van eisen 4seizoenenonderhoud

Programma van eisen 4seizoenenonderhoud Programma van eisen 4seizoenenonderhoud Checklist voor te maken afspraken met de opdrachtnemer Versie 7 juli 2005 Van aandachtspunten naar eisen In de bijeenkomsten van de regionale werkgroepen is geconstateerd

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per bekend maken

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per  bekend maken voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 16-12-2010 dagelijks bestuur : 18-01-2011 commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur : steller : mr. Geert Vogels MMO

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Programma Idensys Contactpersoon Huub Janssen Aantal pagina's 5 Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Naar aanleiding van het

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Appendix B: Dienstenbeschrijvingen perceel 2: GIS Dienstverlening. Behorende bij het selectiedocument Niet-openbare Europese aanbesteding

Appendix B: Dienstenbeschrijvingen perceel 2: GIS Dienstverlening. Behorende bij het selectiedocument Niet-openbare Europese aanbesteding Appendix B: Dienstenbeschrijvingen perceel 2: GIS Dienstverlening Behorende bij het selectiedocument Niet-openbare Europese aanbesteding Raamovereenkomst Geo-informatie Datum: 6 november 2013 Versie: 1.0

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden Concept-projectplan brede school te Zuidwolde Locatie Schoolbrink Hier mee wordt de oriëntatiefase afgesloten, de voorbereidingsfase afgerond en de ontwerpfase gestart. Bijlage van het voorstel aan burgemeester

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 agendapunt B.04 913787 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-11-2010 In te stemmen met de Handleiding Planning & Controlcyclus 2011,

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

""1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder

1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder ""1 Inspectie SZW Mmíïtene van Soàaìe Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1760 AA DEN HELDER Stuknummer: AI16.00180 Betreft Onderzoek

Nadere informatie

16R.00003 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00003. college van burgemeester en wethouders Datum 12 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster

16R.00003 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00003. college van burgemeester en wethouders Datum 12 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00003 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 12 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) Contactpersoon : sociaal domein

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning.

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. ToelichtingMet ingang van 1 januari 2007 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 29 296 Tunnelveiligheid Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Programma eid. In dit Jaarplan eid leest u welke activiteiten in 2015 worden uitgevoerd door het programma eid. Publicatieversie 1.

Jaarplan 2015. Programma eid. In dit Jaarplan eid leest u welke activiteiten in 2015 worden uitgevoerd door het programma eid. Publicatieversie 1. Directoraat-Generaal Programmabureau eid Wonen, eidstelsel@minbzk.nl Bouwen en Integratie www.eid-stelsel.nl Jaarplan 2015 Datum 24 maart 2015 Versie 1.0 Aantal pagina's 8 Programma eid In dit Jaarplan

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Wat is een regionaal HIS?

Wat is een regionaal HIS? Wat is een regionaal HIS? Centrale HIS-ondersteuning- en beheerorganisatie voor HA-praktijken Huisartsenpost Huisartsenpraktijken Zorggroep / KIS Beveiligde verbindingen Beveiligde infrastructuur HIS +

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS. Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum. Eky Fioole en Jan Snijders

DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS. Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum. Eky Fioole en Jan Snijders DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum Eky Fioole en Jan Snijders Context In 2013 12 systemen voor digitaal toetsen een onbalans tussen vraag en aanbod Een hoog

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Rechtmatigheid Portefeuillehouder: J.Kuper Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Digitale checklist. Vakgroep Vaarwegen en Natte Waterbouw Werkgroep Peilgegevens. Opdrachten voor verwerven peilgegevens beter geformuleerd

Digitale checklist. Vakgroep Vaarwegen en Natte Waterbouw Werkgroep Peilgegevens. Opdrachten voor verwerven peilgegevens beter geformuleerd Vakgroep Vaarwegen en Natte Waterbouw Werkgroep Peilgegevens Digitale checklist Opdrachten voor verwerven peilgegevens beter geformuleerd Project: VNW Thema B, Verbetering gebruik peilgegevens Projectnummer:

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Nederlandse

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

Evaluatie dienstverlening

Evaluatie dienstverlening V Evaluatie dienstverlening 2 Omdat ieder project anders is SOLUTION MANAGER Waarom evalueren Evalueren heeft als doel om te leren van opgedane ervaringen die gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten.

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'BI t# ". Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Ede Postbus 9022 6710 HK EDE GLD. Programma B Postbus90801 2509

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel Kenmerk PS/2003/789 Vervolg Quick Scan jeugdzorg Overijssel: plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel en plan van aanpak BMC voor opstellen

Nadere informatie