Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat- G en eraal Rijkswaterstaat. Meetkundige Dienst. Projectplan VenWnet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat- G en eraal Rijkswaterstaat. Meetkundige Dienst. Projectplan VenWnet"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat- G en eraal Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst Projectplan VenWnet

2 Kijkswaterstaat/RIZA Rijksinstltuut voor Integra,! Zoetwaterbeheer, Afvalwaterbehandeling Documentatie Postbui AA Lelysod Meetkundige Dienst Projectplan VenWnet rapportnr. ibi 9602 Opgesteld door MD/IBI Datum Versie 1.1 Status Definitief Vrijgegeven Drs. R.B. van der Helm

3

4 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1. Duel van dit document 1.2. Voor wie is het projectplan bestemd 1.3. Referentie relevante documenten 1.4. De voorgeschiedenis 1.5. Huidige situatie 2. CONTEXT EN OPDRA CHTFORMULERING 2.1. Context 2.2. Opdrachtformulering 3. VenWNET PROJECTAANPAK 3.1. Deelprojecten 3.2. Verder invoeren en introduceren adressengids 3.3. Het introduceren van nieuwe Internetdiensten 3.4. Hoge transportsnelheid 3.5. Aanbesteding VenWnet diensten 3.6. Management VenWnet 4. PUBLIC RELATIONS 5. FINANCIEN 6. ORGANISATIE 6.1. Organisatie 6.2. Vcrantwoordelijkheden en bevoegdheden 7. INFORMATIE 7.1. Rapportage 7.2. Mijlpalen 7.3. Toezending BIJLAGE 1 PLANNING 1

5

6 1. Inleiding 1.1. Doel van dit document Het projectplan VenWnet bevat de resultaten die in de planperiode 1996 moeten worden bereikt Tevens worden resultaten en activiteiten beschreven m.b.t. de aansturing van de huidige service provider EDS. Het projectplan geeft een overzicht van de resultaten die bepalend zijn voor het succesvolle gebruik van VenWnet. Het plan geeft de samenhang weer tussen de verschillende activiteiten Voor wie is het projectplan bestemd Het projectplan is in eerste instantie bestemd voor de opdrachtgever DOI die hiermee inzicht krijgt in de wijze van uitvoering van het project. Daarnaast biedt het een handvat voor de projectleider om inzicht over het geheel te houden en deelprojecten aan te sturen. De opdrachtgever wordt gevraagd na een aantal besprekingen met de opstellers accoord te gaan met het projectplan Referentie relevante documenten Bij het opstellen van dit projectplan is uitgegaan van de volgende documenten: 1) Beleid rond VenWnet, 18 oktober ) Mantelovereenkomst Dienstverlening VenWNet, 23 december ) Projectplan VenWnet, dd. 7-4-'95, en bijbehorende voortgangsrapportages over de planperiode ) Jaarverslag VenWnet 1995, 6 december ) Organisatie VenWnet Dienstverlening, De Voorgeschiedenis In 1994 is een project uitgevoerd door MD/IBI i.o.v. DOI om enerzijds het beleid m.b.t. het VenWnet vast te leg gen en anderzijds om eind 1994 een nieuw meerjarig contract met de service provider EDS af te sluiten: beide zaken zijn afgerond en vastgelegd in de eerste twee hierboven genoemde documenten. Als uitkomst van het onderzoek "Beleid rond VenWnet" is o.a. een voorstel gedaan voor de wijze waarop de MD zich zou moeten organiseren om haar rol als TI-Dienstverlener maximaal te kunnen spelen. Hier is uitgebreid binnen V&W over gesproken. Algemeen gevoel was dat de Dienstverlening voor VenWnet verder moest worden geprofessionaliseerd. Als vervolg hierop heeft de MD haar activiteiten vastgelegd in een projectplan voor het planjaar In het Jaarverslag VenWnet 1995 (4) zijn de resultaten beschreven die op basis van dit plan zijn behaald. 2

7

8 1.5. Huidige situatie Kijkend naar de huidige simatie kunnen we vaststellen dat m.b.t. het aansluitingen op het VenWnet de volledige uitvoeringsorganisatie RWS (alle RD's en TWD'en) is aangesloten, dat de twee lokaties van het kemdepartement (J. de Wittlaan en Plesmanweg) zijn aangesloten en dat DGSM, HDTP-OZ en RLD-Hoofddorp zijn aangesloten op het VenWnet. Hiermee heeft het VenWnet zijn positie als WAN voor het ministerie van V&W ingenomen. Kijkend naar de services die het VenWnet biedt en afgenomen worden door de verschillende organisatie-onderdelen dan zien we dat iedereen naar behoefte diensten afneemt die varieren van "LAN diensten" tot "elektronische post". Het totaal van diensten dat afgenomen kan worden bestaat uit: - transportdiensten: - LAN diensten - LAN attachment diensten - Asynchrone diensten - Synchrone diensten - telematica diensten: - elektronische post dienst - domain name dienst - MSW-dienst - IVS90-diensten - externe diensten - SURFnet/Internet diensten - R-net dienst - EDS-net dienst Naast de traditionele vraag naar transportdiensten is er een toenemende vraag naar m.n. elektronische post en Internet diensten. Het aantal werkplekken binnen V&W waar elektronische post is ingevoerd is, is al gestegen naar In 1995 is een volledige Internetdienst beschikbaar gekomen om informatie vanuit V&W beschikbaar te stellen: de zgn. WWW service. 2. Context en opdrachtformulering 2.1. Context De positie van VenWnet moet m.n. gerelateerd worden aan het CCI. De doelstelling van het CCI zoals vastgesteld in de Bestuursraad is: De departementsonderdelen moeten doelmatige en op de door hen gewenste functionaliteit toegesneden voorzieningen voor elektronische informatie-uitwisseling tot hun beschikking hebben. Deze voorzieningen moeten onderlinge informatie-uitwisseling mogelijk maken en toegang bieden tot voor de gezamenlijke departementsonderdelen relevante communicatie-partners. 3

9 #

10 Het aan de departementsonderdelen beschikbaarstellen van een doelmatige en op de door hen gewenste functionaliteit toegesneden voorzieningen voor elektronische informatie uitwisseling. Dit wordt o.a. gedaan door het scheppen van technische kaders, waaronder: - de definitie van architecture!!; - het vaststellen van aanbevelingen en standaarden m.b.t. te hanteren protocollen/interfaces, uitwisselingsformaten, netwerkdiensten, toepassingen en produktprofielen. V&W-brede infrastructuren worden gerealiseerd op basis van de geformuleerde CCI-behoeften, - normen en richtlijnen. Voorbeelden hiervan zijn VenWnet en VICnet. Het VenWnet is een voor geheel V&W ter beschikking staande netwerkvoorziening voor: - de interne communicatie tussen V&W-organisatie-onderdelen, i.h.b. wanneer ze over meerdere lokaties zijn gespreid (binnen een gebouw zal de communicatie meestal kunnen worden afgehandeld via het niet tot het VenWnet behorende lokale netwerk). - het bieden van V&W-brede toegang tot applicaties en databestanden, zoals DONAR, WVOIN- FO, V&W-LIS, COMI-P, RMI, MSW. - de toegang tot netwerken van derden zoals Internet, BUZA en RCC. Dit biedt communicatiemogelijkheden met andere overheden, bedrijfsleven, onderzoekswereld, zowel nationaal als internationaal. Het gaat bij de huidige aanwezige voorzieningen van VenWnet zowel om drager- en transportdiensten als om een basisvoorziening voor elektronische post. De samenhang binnen het CCI van de verschillende V&W-brede infrastructuren is in figuur 1.1. schematisch weergegeven, waarbij de figuur tevens laat zien dat het voorliggende projectplan de verdere realisatie van het VenWnet betreft. CCI Normen en richtlijnen VICnet LAN' s Overigen Figuur 1.1 Relatie CCI versus V&W-brede infrastructuren De activiteiten op het gebied van CCI zijn vastgelegd in het "Projectplan V&W CCI 1996". Het belangrijkste verschil met de beoogde resultaten uit het projectplan VenWnet is dat de CCIactiviteiten strategisch van aard zijn en dus gericht zijn op toekomstige ontwikkelingen, terwijl het projectplan VenWnet implementatie gericht is: uitbouwen van bestaande diensten en introduceren van nieuwe diensten. 4

11

12 2.2. Opdrachtformulering Op grond van het vorenstaande luidt de opdrachtformulering voor het VenWnet als volgt: In 1996 moet de inter-organisationele verder worden uitgebouwd tot 5000 werkplekken. Met dit aantal aangeslotenen is een goede adressengids even noodzakelijk als een telefoonboek. Daarom is het nodig een V&W-brede adressengids te introduceren waarin de aangeslotenen op zijn opgenomen. Dit kan door het opzetten van een X.500 adresdienst, ook wel directory service genoemd. Door deze adressengids zowel voor V&W'ers als niet-v&w'ers toegankelijk te maken, wordt ook de bereikbaarheid van V&W vergroot. Om dit laatste uit te testen zal een pilot uitgevoerd worden bij de Bouwdienst. Het toenemend belang van de ontsluiting van V&W informatie voor een groter publiek maakt het noodzakelijk om Internetdiensten verder te ontwikkelen. Voortbouwend op de resultaten van 1995 zal de zogenaamde World Wide Web (WWW) service, een kruising tussen een elektronische etalage en een elektronische encyclopedie, verder worden ingericht op het VenWnet. Deze service zal zowel intern V&W als naar buiten gebruikt worden om informatie te ontsluiten zoals gerealiseerd is voor Nederland Digitaal Waterland en het V&W loket. Nieuwe internetdiensten zullen afhankelijk van de behoeften operationeel gemaakt worden op het VenWnet. Dit zijn o.a. NEWS (nieuwsgroepen), CUSEEME (interactieve video), REALAUDIO (realtime audio) en IRC (internet relay chat - "babbelbox"). Gezien de toenemende vraag naar hogere transportcapaciteit en hogere snelheid op het VenWnet zal er geihvesteerd moeten worden in hoge snelheidslijnen binnen het VenWnet. Dit zal gebeuren op basis van de ervaringen die opgedaan worden in de pilot bij RIKZ. Met het aflopen van het contract met EDS per 31/12/'97 is het zaak om in 1996 de Europese aanbesteding voor een nieuw contract met service providers af te ronden. Dan kan 1997 gebruikt worden om mogelijke conversies uit te voeren indien EDS niet de service provider is na 31/12/'97. Om de diensten van het VenWnet goed aan te laten sluiten bij de behoeften van de V&W organisatie zal de MD in 1996 haar accountorganisatie opzetten en gestalte geven. Randvoorwaarden In 1994 heeft de BSR (bestuursraad) een standpunt geformuleerd inzake verantwoordelijkheden, dat samengevat inhoudt: - DOI en de DG's-O&I hebben als gezamenlijke taak het formuleren en uitvoeren van het V&Wbrede I-beleid. - DOI is verantwoordelijk voor het vaststellen van de regels en aanbevelingen m.b.t. de inrichting van de infrastructuren van V&W en het bekend stellen hiervan. - DOI is verantwoordelijk voor de realisatie van VenWnet. 5

13

14 Rolopvatting MD De MD is, blijkens de notitie van DOI aan de BSR, belangenbehartiger van VenWnet richting netwerkleveranciers, zoals EDS. De MD voert de afspraken uit die binnen het O&I-overleg worden gemaakt. De MD positioneert zich op het gebied van VenWnet als organisatie binnen V&W onder gezamenlijke aansturing. Dit impliceert zowel contacten met leveranciers als beleidsvoorbereidende activiteiten. Hiervoor zal de MD zelf contact onderhouden met de gebruikersorganisaties. 3. VenWnet Projectaanpak 3.1. Deelprojecten De beoogde resultaten worden onderverdeeld in vier projectclusters en een activiteitencluster: - het verder invoeren van VenWnet en binnen het ministerie en het implementeren van een electronische adressengids - het introduceren van nieuwe Internetdiensten - het invoeren van een hoge snelheidsvoorziening - het voorbereiden en uitvoeren van de Europese aanbesteding - het uitvoeren van de bestuuiiijke taken rond het VenWnet, zoals aansturen van de dienstenaanbieders (EDS, DATAD) en het voeren van overleg binnen V&W. Hierna beschrijven wij per projectcluster de beoogde resultaten. In een bijlage geven wij de planning weer Verder invoeren en introduceren adressengids A i: Aansluiten RDW aan VenWnet Zo spoedig mogelijk wordt gestart met de aansluiting van RDW op VenWnet. A2: Aansluiten KNMI aan VenWnet Het KNMI-net zal een TCP/IP-koppeling krijgen met het VenWnet. A3/6: Invoeren bij een aantal directies De verdere invoering van wordt door de MD ondersteund. In 1996 zullen naar verwachting minstens twee nieuwe directies van het corporate gebruik gaan maken, zijnde RD Noord- Holland en HDTP-OZ. RD Oost-Nederland is nog niet gestart. A7: Pilot openstelling adressengids buiten V&W Elektronische post op basis van X.400 is bij uitstek geschikt voor communicatie buiten de V&Worganisatie. Dat gebeurt nu al via de koppeling met het openbare X.400-netwerk van de PTT: 400NET. De huidige communicatie naar buiten gebeurt eehter slechts op ad hoc basis, en op basis van bilaterale contacten (en adresuitwisseling). Voor het grootschalige gebruik van deze voorziening is het noodzakelijk te komen tot elektronische adressengidsen. In 1996 wordt hier een start mee gemaakt door van de Bouwdienst de "telefoongids" open te stellen. 6

15

16 AS: Invoeren V&W-brede adressengids X.50Q De totstandkoming van een V&W-brede X.500 "directory service (DSA)" is vooral een organisatorisch vraagstuk. De invoering van een DSA kan derhalve alleen slagen als er van meet af aan een of meer V&W onderdelen aan dit invoeringstraject deelnemen. Eerst zal een ontwerp en een programma van eisen worden gemaakt. Dit beschrijft hoe V&W er uit komt te zien en hoe de taken en verantwoordelijkheden m.b.t. het gegevensmodel, het gegevensbeheer, het technisch beheer en het gebruik zijn verdeeld. Daarnaast moeten de nodige technische voorzieningen worden getroffen zowel voor de DSA zelf als op werkpleknivo om de DSA te kunnen raadplegen. In 1996 moeten alle adressen van tenminste 2 V&W-directies opgenomen zijn in een directory service. Dit kan uiteraard alleen plaatsvinden indien op bestuurlijk nivo evereenstemming bestaat over het V&W-breed invoeren van een directory service. A9/10: Invoeren X De huidige implementatie van elektronische post is gebaseerd op de X.400 standaard van In 1992 is deze standaard bijgesteld. Het is noodzakelijk uit continuiteitsoverwegingen om tijdig op de nieuwe standaard over te stappen. De MD is van plan in 1996 deze migratie uit te voeren. Alvorens dit te doen zal een consequentie onderzoek worden uitgevoerd. All: Evaluatie beleid In 1996 zal de MD het gevoerde beleid ten aanzien van evalueren. Een belangrijke optie hierbij is om andere service provider(s) te introduceren ter vervanging of uitbreiding van de huidige providers. A12: Aanvullende eisen opdrachtgever management informatie In 1995 is een grote stap voorwaarts gemaakt in het verkrijgen van goede managementinformatie over het VenWnet. De eisen die de opdrachtgever heeft ten aanzien van managementinformatie zijn eehter nog niet helemaal gerealiseerd. Dit zal in 1996 worden afgerond. A13/14: MEETVENW en QQSVENW In het met EDS afgesloten contract is een aantal projecten gedefinieerd die door EDS moeten worden gerealiseerd, zie bijlage O van het contract. De projecten MEETVENW en QOSVENW zijn de enige projecten die nog niet zijn afgerond. Deze afronding zal in 1996 plaats moeten vinden. A15: Telewerkplek In het met EDS afgesloten contract is een project gedefinieerd LANAV&W. Dit project wordt begin 1996 opgeleverd en betekent dat Telewerkers een volledige netwerkaansluiting op VenWnet beschikbaar krijgen op hun werkplek thuis Het introduceren van nieuwe Internetdiensten Bl/3 Nieuwe Internetdiensten Nu het gebruik van Internet steeds meer ingeburgerd raakt, ontstaat de behoefte aan meer diensten. Voorbeelden hiervan zijn NEWS (nieuwsgroepen waardoor V&W-ers met specifieke interesses automatisch op de hoogte kunnen blijven van ontwikkelingen), CUSEMEE (interactieve video), REALAUDIO (realtime audio) en IRC (een soort babbelbox). De introductie van een aantal van deze diensten hebben bij gebleken interesse grote invloed op de capaciteitseisen voor de infrastructuur. In dit project wordt nagegaan welke behoeften er leven en met pilots worden nieuwe diensten ingevoerd. NEWS is vermoedelijk de eerste in aanmerking komende dienst. 7

17

18 3.4. Hoge transportsnelheid Cl: Proef hoge transportsnelheid Doordat het gebruik van VenWnet toeneemt, ontstaat er behoefte aan hogere transportsnelheden. Toepassingen als videoconferencing vanaf de desktop hebben sowieso hogere capaciteitseisen, evenals de in de vorige cluster genoemde realtime video en audio. Momenteel doen ATM en Frame Relay hun intrede; hiermee wordt een snelheid geboden van 155 MB/sec. In 1996 zal EDS i.o.v. de MD hier bij RIKZ proeven mee doen. Als deze proeven succesvol verlopen kan hoge snelheid als nieuwe service worden geintroduceerd Aanbesteding VenWnet diensten In 1996 worden de VenWnet diensten Europees aanbesteed. Hierop moet de MD zich goed voorbereiden door te zorgen voor een uitgekiend Programma van Eisen (PvE) dat een basis vormt voor de Request for Information (Rfl) en de Request for Proposal (RfP). Dit zijn produkten die ook door de MD moeten worden opgeleverd. Dl: Programma van Eisen De eerste stap naar europese aanbesteding heeft betrekking op het maken van het Programma van Eisen (PvE). Hierin is een volledige omschrijving opgenomen van de beoogde dienstverlening en de vereiste service niveaus. D2: Request for Information Zodra het Programma van Eisen klaar is moet een kwalificatieronde van leveranciers worden opgesteld. Hiervoor dient een Request for Information te worden opgesteld. E)3: Request for Proposal De naar aanleiding van de Rfl geselecteerde leveranciers zal worden gevraagd een offerte uit te brengen op basis van een Request for Proposal(RfP) D4: Beoordelingsprocedurc en criteria Bij Europese aanbesteding horen, alleen al vanuit juridisch oogpunt, goede beoordelingsprocedures en van te voren bepaalde beoordelingscriteria. 3.6 Management VenWnet Voor het managen van VenWnet en alle dienstverlening die hiervan gebruik maakt moet de MD een flinke inspanning leveren. In dit cluster wordt aangegeven om welke managementtaken het gaat. Opnemen van dit cluster zorgt ervoor dat de hiervoor noodzakelijke activiteiten goed worden ingepland. Het gaat onder meer om de volgende taken: - aansturen EDS - aansturen DATAD, o.a. nieuw contract afsluiten per l/l/'97 - werkgroep - helpdesk - accountmanagement - verschillende netwerkoverleggen - project coordinate. S

19

20 4. Public Relations In 1995 is veel aan PR gedaan. Belangrijk wapenfeit hierbij was de Telematicadag in november In 1996 wil de MD doorgaan met het promoten van VenWnet. Voor de verdere vormgevi van het communicatiebeleid zal een beroep worden gedaan op een communicatie-deskundige. Begin 1996 zal het communicatieplan nader worden uitgewerkt. 5. Financier! Voor de uitvoering van de mantelovereenkomst is in 1996 een bedrag benodigd van fl. 2.1 milj Om de andere activiteiten te financieren is ongeveer een bedrag van 500 kf nodig in 1996; dit i m.n. kosten die gemaakt moeten worden om de PR op te zetten en externe deskundigheid in te kopen (o.a. voor het begeleiden van de Europese aanbesteding). 6. Organisatie Bij het definieren van de projectorganisatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Het functioneel O&I-overleg is in haar rol van stuurgroep VenWnet de opdrachtgever voor dit project. - Vertegenwoordigers van de gebruikers moeten betrokken worden bij het proces, aangezien de resultaten hun direct aangaan; - De bestaande overlegstructuren moeten zoveel mogelijk op het daarvoor geeigende niveau hun inbreng kunnen leveren. Bovengenoemde uitgangspunten resulteren in de in figuur 3.1 voorgestelde projectorganisatie. Stuurgroep VenWnet Adviesraad VenWnet NVJO MD-Projectmanager VenWnet platform VenWnet /X.500 Internet Diensten Hoge snelh. Europese aanbesteding Management Accountman. Figuur 3.1 Schematische weergave projectorganisatie VenWnet 9

21 6.2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Achtereenvolgens worden nu voor alle onderdelen uit het organisatieschema de rol en verantwoordehjkheden geschetst. Tevens wordt voor onderdelen die nochtans niet bestaan aan-even welke b eisen worden gesteld aan de deelnemers. Directoraat Organisatie en InfonTiatie(DOT) DOI treedt als voorzitter van de Stuurgroep VenWnet op als opdrachtgever naar de Meetkundige & Dienst. Stuurgroep VenWnet De Stuurgroep VenWnet bestaande uit vertegenwoordigers van DOI en de DCs O&I is belast met de aanstunng van het project VenWnet. De stuurgroep heeft hiermee dezelfde samenstelling als het functioneel O&I-overleg. Adviesraad VenWnet De onlangs ingestelde adviesraad VenWnet adviseert DOI inzake visie en strategic betreffende VenWnet aangelegenheden. Hierin is ondermeer het Management van de gebruikers(dt's) vertegenwoordigd. Ook de MD neemt zitting in de Adviesraad. Projectgroep VenWnet Deze groep is belast met de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden en wordt voor-ezeten door de MD-projectmanager. Er wordt regelmatig gerapporteerd aan de Stuurgroep over voort^ana e n b knelpunten. VenWnet platform In het VenWnet platform zijn alle afnemers van VenWnet diensten vertegenwoordigd. Het NWO-overleg De nctwerkbeheerders zijn uitvoerend. Zij zijn direct betrokken bij VenWnet in hun eio en omgeving. Daarom is het belangrijk dat zij meedenken over hoe e.e.a. vorm dient te krijgen binnen V&W en welke taken waar belegd worden. 10

22

23 7. Informatie 7.1. Rapportage Om de kwaliteit en de voortgang voldoende te kunnen bewaken, worden de volgende rapportages voorgesteld: a: Meetkundige dienst -> Stuurgroep VenWnet De stuurgroep zal eenmaal per 2 maanden worden geihformeerd over de voortgang van het project. In de rapportage zal tenminste worden aangegeven: - Status activiteiten; - Afwijkingen met verklaring en voorstel oplossing; - Knelpunten en voorstel aanpak; - Overzicht afgeronde activiteiten, inclusief rapportages. De MD zal deze voortgangsrapportage steeds aanbieden aan de opdrachtgever DOI. b: Meetkundige dienst intern De projectstructuur binnen de MD en de hierbij behorende rapportage structuur is in 1995 vastgesteld. De projectstructuur is beschreven in het document "Organisatie V&Wnet Dienstverlening" dd Mijlpalen Naast de standaardrapportages zoals hierboven zijn aangegeven, worden de volgende mijlpalen voorzien: 1 nieuw vastgestelde prijzen en tarieven voor het contractjaar 1997; notitie beschikbaar medio September programma van eisen m.b.t. de Europese aanbesteding; beschikbaar medio keuze service provider(s) voor netwerkdienstverlening na afloop van het huidige contract met EDS; notitie beschikbaar eind nieuwe overeenkomst met service provider voor (nu DATAD). 11

24 7.3. Toezending Het projectplan zal toegezonden worden aan: - opdrachtgever; ter goedkeuring - adviesraad VenWnet; om advies te geven aan de opdrachtgever - stuurgroep VenWnet; ter goedkeuring - NWO-overleg; ter becommentariering - VenWnet platform; ter becommmentariering - Al-overleg; ter informatie - alle RD's en TWD'en; ter informatie - stuurgroep CCI; ter informatie 12

25 I

26 BIJLAGE 1 PLANNING Toelichting In de concept-planning in de meeste gevallen de MD-verantwoordelijke aange-even en de verwachte capac.te.t in uren. In de definitieve planning zal dit beeld volledig worden gemaakt ^ofcti^n^mt 1 6 V a n h e t J a a r e n z a l p e r 1/7/ 96 opnieuw vastgesteid worden ' 13

27

28 V&W-net Planning le helft 96, 2e helft nog onvolledig peildatum: jaar maand 1996 J F M A M J J A S N D J F M A M nr. activiteiten cap. A Verder invoeren V&W-net en A1-1 Aansluiten RDW aan V&W-net TW,HH A1-2 Aansluiten KNMI aan V&Wnet TW.'HH A1-3'Invoeren bij Directie Noordholland jyd A1-4 Invoeren bij Directie HDTP-CZ??? A1-5 Invoeren bij Directie Oost?'? A1-6 Invoeren bij Directie Z??? A1-7 Pilot openstelling adressengids niet-v&w'ao A1-8!Invoeren V&W-brede adressengids X.500 AO A1-9 Consequenties invoeren X AO A110jInvoering X ;AO A111 Evaluatie emaii-beleid TW Al12'Aanvuilende eisen opdrachtgever man.info HT A113 MEETVENW >W A114 QOSVENW TW A115 Telewericplek TW A1-4 C A1-5 C A1-6 E I A110 C A1-8 B B1 B2 B3 Nieuwe diensten Opstellen projectplan Invoeren van bijvoorbeeld NEWS Invoeren van andere nieuwe dienst JW, JP JW, JP JW, JP B3 C Hoge transportsnelheid Cl Proef bij een klant (RIKZ) TW D D1 D2 D3 D4 Europese aanbesteding V&W-net Prograrrma van Eisen Request for Information Request for Proposal Beoordetingsprocedure en criteria MV,TW HV,TW MV,TW MV,TW D4 I D2 C D3 C E Management V&W-net E1-1 Aansturen EDS HH, TW E2-1 Aansturen DATAD, incl invoeren X HH,AO E3-1 Werkgroep TW, HT E4-1 Helpdesk HH E5-1 Accountmanagement E6-1 Netwerkoverieggen TW E7-1 Projectcoordinatie + overleg opdrg.(doi) TW legenda: geplande activiteit C:\PLN\AMDWSW-NET.1B

29 Meetkundige Dienst (MD) Rijkswaterstaat De Meetkundige Dienst is verantwoordelijk voor ondersteuning en advisering van primair Rijkswaterstaat en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op geodetisch gebied en op het gebied van informatietechnologie. De MD heeft drie produktsectoren: Topografische Geo-informatie (TG) Geo-informatie in de vorm van kaarten en/of bestande Landmeetkundige ondersteuning. Verzorging en begeleiding van uitbesteding van jdukten. '^^r^ Geo-Advisering (GA) Advisering en onderzoek op het gebied van geo-informatie technologie (o.a. remote sensing, GIS, plaatsbepaling) Produkten en diensten op het gebied van thematische geografische informatie en mariene geodesie Instandhouding van het N.A.P. i i Informatietechnologie en -beleid (IB) Advisering over informatiebeleid en informatieplanning. Ontwikkeling van informatiesystemen en advisering Advisering over informatica-infrastructuur. Vervaardigen van grafische produkten Kanaalweg 3b, 2628 EB Delft Postbus 5023, 2600 GA Delft Telefoon Telefax C 174

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Realisatieplan SSC ICT

Realisatieplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14 Realisatieplan

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten 25 April 2007 Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie