Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen."

Transcriptie

1 1

2 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een afspraak. ONZE VISIE Bij kinderopvang Boem Boem staat de persoonlijke benadering centraal. Wij vinden het belangrijk dat we werken in een team van vaste medewerkers, waardoor een kind doorgaans met dezelfde leidsters te maken heeft. Hierdoor is het mogelijk een echte vertrouwensband op te bouwen. Het is niet niks om uw kind uit handen te geven, het is heel belangrijk dat u daar als ouder/verzorger een goed, veilig en vertrouwd gevoel over hebt. Tijdens de brengen haalmomenten is er altijd tijd voor een persoonlijke uitwisseling van informatie met de betrokken leidsters. De wensen van ouders en het belang van het kind staan altijd centraal. Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. Een dagelijkse structuur betreffende bijvoorbeeld eet- en rustmomenten is hierbij een natuurlijk gegeven, een verlengde van de thuissituatie, waardoor uw kind de veiligheid van een duidelijk en vast ritme ook bij ons zal kunnen ervaren. Om dit alles te kunnen waarborgen hebben wij de volgende faciliteiten binnen ons kinderopvang; Gezellige groepsruimten, met veel speelmogelijkheden. Een mooie ruime buitenspeelplaats met speelmateriaal. Twee aparte slaapkamers voor de nodige rustmomenten. Goed geschoolde en enthousiaste groepsbegeleiders. REGISTRATIE Kinderopvang Boem Boem staat geregistreerd bij de gemeente Zwolle als erkende kinderopvang. Dit houdt in dat wij voldoen aan alle gestelde eisen en normen vanuit de Wet Kinderopvang die door de gemeente Zwolle en landelijk wordt gehanteerd. 2

3 HYGIËNE EN VEILIGHEID Om kwalitatief goede kinderopvang te kunnen bieden, is ook een nauwkeurige hygiëne noodzakelijk, omdat bij een groep kinderen de kans op ziektes nu eenmaal groter is. De materialen worden daarom zeer regelmatig en de opvangruimtes dagelijks, schoongemaakt. De groepsruimten zijn veilig en kindvriendelijk ingericht. De leiding voldoet aan de eisen betreffende kennis van EHBO en bedrijfshulpverlening. Ons kinderopvang heeft goedgekeurde brandblusapparaten, een brandmeldinginstallatie en tevens een brand- en vluchtplan. Tevens wordt jaarlijks onze brandblusapparatuur gecontroleerd en zijn wij in het bezit van een gebruikersvergunning, afgegeven door de brandweer van de gemeente Zwolle. De kinderen worden regels en gewoonten geleerd m.b.t. veiligheid en hygiëne. JAARLIJKSE SCREENING GGD Om er voor te zorgen dat onze opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voert de GGD jaarlijks een inspectie uit volgens de wet kinderopvang. De inspectie gebieden zijn o.a.; pedagogische kwaliteit oudercommissie klachtenregeling personeel leidster - kind ratio veiligheid en gezondheidsmanagement Van deze screening wordt een rapport gemaakt waarvan een exemplaar naar de gemeente Zwolle gaat. De gemeente geeft aan de hand van het inspectie rapport, het kinderopvang aan wat al dan niet aangepast dient te worden. Het kinderopvang en de oudercommissie ontvangen een exemplaar van het inspectierapport. Het inspectie rapport is door ouders op te vragen bij de directie van kinderopvang Boem Boem. RISICO INVENTARISATIE VEILIGHEID EN GEZONDHEID Jaarlijks voert de kinderopvang een risico inventarisatie uit, aan de hand van de adviezen en richtlijnenvanuit de overheid met betrekking tot veiligheid en gezondheidsmanagement. De leidsters beoordelen door middel van inventarisatie lijsten de risico s binnen hun eigen groepen en bespreken dit samen met de directie. De inventarisaties worden verwerkt en een plan van aanpak wordt gemaakt, uitgevoerd en in de praktijk getoetst. VOOR WIE IS DE OPVANG? Kinderopvang Boem Boem biedt ouders of verzorgers verschillende soorten opvang aan voor kinderen in de leeftijd 0 jaar tot en met groep 3 van de basisschool ongeacht afkomst, religie en/of ontwikkelingsniveau. Ouders kunnen verschillende redenen hebben om hun kind te plaatsen, omdat zij bijvoorbeeld werken, studeren of omdat zij het bevorderlijk vinden voor de ontwikkeling van hun kind. 3

4 DE OPENINGSTIJDEN Kinderopvang Boem Boem is geopend van uur tot uur. De openingstijden zijn opgesplitst in twee dagdelen. Het eerste van tot en het tweede van tot U kunt uw kind hier structureel voor opgeven, voor een of meer dagdelen per week. De breng- en haaltijden zijn: Brengen tussen Ophalen tussen Brengen tussen Ophalen tussen Ons kinderopvang is in principe 52 weken per jaar open. De (feest)dagen dat Boem Boem wel gesloten is, zijn: periode kerst en oud en nieuw (dit is afhankelijk van hoe deze feestdagen vallen, dit wordt jaarlijks ruim van te voren aangegeven) tweede Paasdag 27 april (Koningsdag) 5 mei (Bevrijdingsdag) Hemelvaartsdag de dag na Hemelvaartsdag tweede Pinksterdag Dagen kunnen worden geruild(met uitzondering van ziektedagen) mits deze van te voren worden aangevraagd. 4

5 VORMEN VAN OPVANG Dagopvang 52 weken Kinderopvang Boem Boem biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dagopvang is gebaseerd op 52 weken. Verlengde opvang Buiten de reguliere openingstijden is het mogelijk om verlengde opvang* aan te vragen voor uw kind. U kunt dan gebruik maken van de mogelijkheid om uw kind s morgens eerder te brengen (vanaf en s avonds later op te halen (tot 18.30). *deze vorm van opvang kan alleen doorgaan bij een minimaal aantal van 3 kinderen. Dagopvang 40 weken Naast dagopvang gebaseerd op 52 weken is het ook mogelijk om een overeenkomst af te sluiten voor 40 weken. Deze overeenkomst betreft 40 weken opvang binnen 1 schooljaar, dit zijn de weken buiten de schoolvakanties in regio Noord. Flexibele opvang Daarnaast kan men flexibele opvang aanvragen. Flexibele opvang is bijvoorbeeld opvang voor mensen die onregelmatig werken en dus geen vaste dag en/of dagdelen kunnen afnemen. Zij kunnen dan een flexibel contract krijgen waarbij de opvangdagen en het aantal dagdelen per maand kunnen wisselen. Men geeft minimaal een maand van te voren aan welke dagen er opvang nodig is. Opvang is mogelijk mits er plek is, afhankelijk van de groepsgrootte op de aangevraagde dag(en) en wordt gehonoreerd op volgorde van binnengekomen aanvragen. Peuterspeelopvang de Boem Boem school (PSO) Op woensdagmorgen en vrijdagmorgen bieden wij peuterspeelopvang (PSO) voor kinderen van 2,5 jaar - 04 jaar, van De peuterspeelopvang is in principe bedoeld voor de kinderen uit Wythmen die hoogstwaarschijnlijk onderwijs zullen gaan volgen aan basisschool De Kubus. Deze vorm van opvang wordt alleen geboden buiten de schoolvakanties en de vrije(studie) dagen welke basisschool De Kubus hanteert. Ouders zijn niet verplicht om hun kind 2 ochtenden naar de peuterspeelopvang te brengen. Men kan ook kiezen voor 1 ochtend. Ruilen van een ochtend is niet mogelijk, men kiest vast of voor opvang op woensdagochtend of op vrijdagochtend (of beide natuurlijk). Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd. Buitenschoolse opvang (BSO) Is opvang voor kinderen van groep 1 t/m 3 van basisschool de Kubus. De kinderen worden opgevangen op de groep van de Bikkels (peutergroep) van de kinderopvang. Zij zullen in grote lijn met het middagprogramma van de peuters mee doen, een zogenaamde peuterplus opvang. Deze opvang is op maandagmiddag van Groeit de vraag dan kunnen we kijken of we dit aanbod uit kunnen breiden. Wij zorgen voor het vervoer van de kinderen tussen basisschool de Kubus en kinderopvang Boem Boem. ALLE AANGEBODEN VORMEN VAN OPVANG VALLEN ONDER DE WET KINDEROPVANG, STAAN GEREGISTREERD IN HET LANDELIJK REGISTER EN KOMEN IN AANMERKING VOOR KINDEROPVANGTOESLAG. 5

6 AANMELDING Ouders kunnen zich bij ons aanmelden door middel van een aanmeldingsformulier. Deze is te verkrijgen op onze kinderopvang maar kan ook telefonisch, via of via onze website aan gevraagd worden. Middels dit aanmeldingsformulier kunnen de ouders hun keuze voor de soort opvang die zij graag voor hun kind willen aanvragen aangeven en tevens de dagen/dagdelen van plaatsing invullen. Wij hanteren een minimale plaatsing van een opvang-moment per week. Wanneer wij het aanmeldingsformulier binnen hebben, wordt dit schriftelijk bevestigd. Dan wordt er gekeken of er op die dag(en) plek is, is dit het geval dan ontvangt u een plaatsingsaanbieding. U heeft een week de tijd om hierop te reageren. Is er (nog) geen plek op de desbetreffende dag dan ontvangt u een alternatief en kunt u uw kind op de wachtlijst plaatsen voor de gewenste dag. Ook nu geldt dat u binnen een week moet reageren anders komt de aanbieding te vervallen. Wanneer u uw kind aanmeldt en de plaatsing is bevestigd dan wordt er zo n maand voorafgaande aan de plaatsing een overeenkomst afgesloten tussen kinderopvang Boem Boem en de ouder/verzorger. De plaatsing is bij ondertekening hiervan definitief. Tot het moment van ondertekening van de overeenkomst kunnen eventuele wijzigingen doorgegeven worden zonder te hoeven voldoen aan de gestelde opzegtermijn van 1 maand. In de overeenkomst staan onder andere vermeld het aantal dagdelen, de hieraan verbonden kosten en de opzegtermijn van 1 maand. Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk en met inachtneming van de gestelde opzegtermijn te geschieden. PLAATSING EN GEWENNING Nadat de aanmelding van een kind definitief is, vindt er zo n maand voorafgaande aan de plaatsing een intakegesprek plaats. Daarin komt de gang van zaken binnen de kinderopvang aan de orde, kunnen ouders gegevens m.b.t. hun kind meedelen en volgt er een rondleiding door het kinderopvang. Ook worden de overeenkomsten ondertekend door zowel ouders als het kinderopvang. Het reglement wordt besproken en er is gelegenheid om vragen te stellen. Daarna worden er, met name voor de dreumesen, peuters en kleuters, afspraken gemaakt over de eventuele gewenningsperiode. Elk kind verwerkt het wennen op zijn/haar eigen manier en er is daarom een individuele aanpak. De groepsleiding maakt hierover afspraken. Om de gewenning te vergemakkelijken, kunnen de kinderen een of meerder keren kortere of langere tijd met de groep kennis maken. De ouders kunnen altijd bellen om te vragen hoe het met hun kind(eren) gaat. Ook zij moeten vaak aan de situatie wennen, ervaren hoe de opvang gaat en er vertrouwen in krijgen. Tenslotte geven wij als advies iets vertrouwds van thuis mee te geven aan uw kind, zoals bijvoorbeeld een knuffel. DE KOSTEN Wij hanteren een jaarlijks geïndexeerde uurprijs. Deze uurprijs is gelijk voor alle soorten opvang welke wij aanbieden binnen onze kinderopvang en is gebaseerd op het aantal weken per jaar dat de opvang wordt aangeboden. Hierbij ingecalculeerd de vakantie- en feestdagen zoals vermeld staan in onze informatie folder en op de website De volledige tarievenlijst is te verkrijgen bij kinderopvang Boem Boem en staat tevens op onze website In de Wet Kinderopvang is geregeld dat de belastingdienst meebetaalt aan de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal uren dat u werkt en de hoogte van uw belastbaar inkomen. Voor nadere informatie betreffende de vergoedingen kinderopvang verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst 6

7 Betaling geschiedt bij ons middels automatische incasso. Facturen gaan rechtstreeks naar de ouders. U kunt dus een bijdrage in de kosten aanvragen bij de belastingdienst. In de overeenkomst die ouders tekenen, staat vermeld hoeveel dagdelen het kind komt en wat de kosten daarvan zijn per maand. De kostprijs van de opvang wordt in principe jaarlijks, aan de hand van de prijshantering Wet Kinderopvang en eventuele kostenstijgingen, aangepast. Tijdens ziekte van uw kind of gedurende uw vakantie gaan onze kosten gewoon door. Uw betaling dus ook. Wij bieden de mogelijkheid om vakantiedagen, vrije dagen en/of feestdagen te ruilen, deze dienen vooraf te zijn aangevraagd. Dit kan niet geschieden met terugwerkende kracht. Uitgezonderd hiervan zijn ziektedagen en de zomervakantie vastgesteld voor regio Noord, deze dagen kunnen niet worden geruild. In overleg kunnen van te voren aangevraagde dagdelen wel geruild worden, mits er plek is. Tevens bestaat de mogelijkheid om extra dagen aan te vragen. Dit gaat via de groepsleiding. De extra dagen worden altijd de eerstvolgende maand gefactureerd. CONTACT MET OUDERS Ouders zijn vrij om ons te bellen of te mailen met vragen op elk gebied aangaande onze werkwijze binnen het kinderopvang, maar ook om even na te vragen hoe het met hun kind gaat. Ook is er tijdens het brengen en halen ruim de gelegenheid om elkaar op de hoogte te brengen van bijzonderheden betreffende uw kind, wij maken dan altijd even tijd vrij. Heeft u behoefte aan een langer gesprek, vraag dit dan aan bij de groepsbegeleiding, zodat wij dit samen in kunnen plannen. Verder werken wij met het zgn. dagschrift (voor kinderen tot 1 jaar), een schrift voor elk kind waarin dagelijks genoteerd wordt wanneer uw kind bv. geslapen heeft, de fles heeft gehad ed. Maar ook bijzonderheden van die dag worden vermeld. Ook vragen wij de ouders om hier zaken in op te schrijven die voor ons van belang kunnen zijn bij het werken met het kind in de groep. STICHTING KLACHTENCOMMISSIE KINDEROPVANG(S.K.K.) Wij zijn aangesloten bij het S.K.K. Ouders kunnen wanneer nodig met hun klachten bij deze onafhankelijke klachtencommissie terecht, in het geval dat ouders en directie kinderopvang Boem Boem er gezamenlijk niet uit kunnen komen. DE OUDERCOMMISSIE Kinderopvang Boem Boem heeft conform de Wet Kinderopvang een oudercommissie. De oudercommissie is vertegenwoordigd door twee ouders, een voorzitter en een leidster. U kunt de reglementen ter inzage zien op het kinderopvang. 7

8 DE GROEPEN In onze kinderopvang hebben wij de groepen op leeftijd ingedeeld. * DE BOEMELS, dit is de babygroep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 maanden. Op deze groep kunnen maximaal 12 kinderen geplaatst worden. Als een kind ongeveer 15 maanden is gaat hij of zij, in overleg met ouders wennen bij de Bengels, gaat dit goed dan gaat dit kind met 16 maanden definitief over naar deze groep. Heeft een kind meer tijd nodig, of is een kind eerder toe aan een nieuwe groep dan wordt hier van afgeweken. * DE BENGELS, dit is de dreumesgroep voor kinderen in de leeftijd van 16 tot 32 maanden. Op deze groep kunnen maximaal 14 kinderen geplaatst worden. Als een kind ongeveer 2 jaar en 7 maanden is gaat hij of zij, in overleg met ouders wennen bij de Bikkels, gaat dit goed dan gaat dit kind met 2 jaar en 8 maanden definitief over naar deze groep. Heeft een kind meer tijd nodig, of is een kind eerder toe aan een nieuwe groep dan wordt hier van afgeweken. * DE BIKKELS, dit is de peutergroep voor kinderen van 32 maanden tot 4 jaar. Ook op deze groep kunnen maximaal 14 kinderen geplaatst worden. Met 4 jaar gaat het kind naar de basisschool. Doordat er een terugloop is in het aantal kinderen werken we momenteel veelal met 2 groepen. Een gecombineerde baby/dreumes groep en een peutergroep. Beide groepen hebben een maximale omvang van 14 kinderen. Aan de leidster-kind ratio blijft worden voldaan. Wanneer het aantal kinderen dusdanig laag is kan het zijn dat er maar 1 groep wordt gevormd waarbij de opbouw van kinderen verticaal is, dus uit alle leeftijden kan bestaan. DE GROEPSRUIMTEN Elke groepsruimte straalt een huiselijke sfeer uit, waarin kinderen zich veilig en welkom voelen. Er is gebruik gemaakt van vrolijke kleuren en een gezellige inrichting. De groepsruimte wordt voor verschillende doeleinden gebruikt; er is plaats om te eten en te spelen, maar er is bijvoorbeeld ook een rustig hoekje waar kinderen zich terug kunnen trekken, wanneer zij daar behoefte aan hebben. Wij hanteren een zgn. open hekjes beleid, dit houdt in dat s ochtends tot de hekjes tussen de groepen open staan. Kinderen kunnen dan op alle groepen spelen, bv. broertjes en zusjes met elkaar, maar bv. ook grote peutermeiden die lekker komen knuffelen met de baby s ed. Dit zorgt er doorgaans ook voor dat de overgang van de ene naar de andere groep zelden problemen geeft. Kinderen zijn al bekend met de andere groepen en leidsters. 8

9 DE GROEPSLEIDING Ons team bestaat uit goed geschoolde en enthousiaste leidsters met een kindgerichte H.B.O.- of M.B.O.- opleiding. Omdat het voor de emotionele ontwikkeling van de kinderen belangrijk is dat er bekende volwassenen op de groep werken, heeft elke groep vaste leidsters en stagiaires. Binnen de leidster/kind relatie kan uw kind de volwassenen zien als veilige basis; Uw kind durft zelf dingen te ondernemen en staat open voor nieuwe ervaringen. Wanneer uw kind zich niet prettig voelt of eenkennig is, kan het terugvallen op deze personen. DE STAGIAIRES Stagiaires bevinden zich in een leerproces en zijn boventallig op de groep. Ze zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen het kinderopvang. DE DAGINDELING Elke groep heeft zijn eigen dagindeling. Bij de Bengels en Bikkels wordt de structuur aangebracht door bepaalde activiteiten zoals: samen eten en drinken, verschonen, zingen en slapen elke dag rond hetzelfde tijdstip te doen. Dit dagritme geeft de kinderen een vertrouwd en veilig gevoel. Met de wat oudere kinderen worden er ook op gezette tijden allerlei extra activiteiten ondernomen zoals: plakken, knippen, verven, boetseren, spelletjes doen en voorlezen. Wat er aangeboden wordt hangt af van de leeftijd en de belangstelling van de kinderen. Bij onze aller jongsten wordt de dagindeling aangepast aan het individuele ritme van het kind. VOEDING Kinderopvang Boem Boem zorgt, met uitzondering van fles- en dieetvoeding, ontbijt en avondeten, voor al het eten en drinken. Er wordt bruin brood gegeten, dat hoofdzakelijk belegd is met iets hartigs. Drinken bestaat uit: melk, karnemelk, thee, roosvicee of vruchtensap. Elke dag is er vers fruit. Netjes en gezond eten wordt gestimuleerd. De kinderen krijgen zo min mogelijk zoetigheid en daarom wordt ook aangeraden om zoete traktaties te vermijden. SLAPEN Kinderopvang Boem Boem heeft twee slaapruimten waar kinderen gezamenlijk slapen. Deze ruimten worden continu geventileerd en goed schoongehouden. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het slaapritme en de slaaprituelen van elk kind. We streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk in hetzelfde bed te laten slapen zodat het toch een beetje 'hun' plekje wordt. De kinderen hebben bij het slapen hun eigen knuffels en/of speentje. Het beddengoed wordt zeer regelmatig verschoond, toch is het fijn als een kind een slaapzak aan heeft zodat wij het dekentje tot borsthoogte kunnen omslaan. Dit i.v.m. de hygiëne en de veiligheid. Tijdens de middagslaap is er, wanneer nodig, een slaapwacht aanwezig. De oudere peuters hebben de gelegenheid om te rusten of een activiteit te doen. LUIERS Komt uw kind bijvoorbeeld eens per week dan kunnen er gewoon wat luiers in het tasje worden meegenomen. Komt het kind vaker dan is het handig om een pak luiers bij ons achter 9

10 te laten. Wij geven het aan wanneer de luiers op zijn. Voor noodgevallen hebben wij wel extra luiers op voorraad. KLEDING De ouders dienen te zorgen voor een setje reservekleding. Dit kan in het mandje van de kinderen gelegd worden. Wij verzoeken om de jassen te voorzien van de naam van het kind, om verwisseling of zoek raken te voorkomen. REGELS In de groepen gelden een aantal regels voor de kinderen. Regels worden gehanteerd om verschillende redenen; het zijn hulpmiddelen en geen onveranderlijke wetten. Ze worden gebruikt om kinderen te laten weten waar ze aan toe zijn en zodoende duidelijkheid te verschaffen. Dit biedt een kind houvast en een gevoel van veiligheid. Bij het toepassen van regels wordt geprobeerd een goede verstandhouding met het kind te ontwikkelen. NORMEN EN WAARDEN Kinderen proberen vaak uit te vinden in hoeverre hun gedrag acceptabel is. Het is de taak van opvoeders om grenzen te stellen. Iedereen voedt op naar algemene, maar ook naar eigen waarden en normen. Het kinderopvang hanteert de volgende waarden en normen van waaruit zij zoveel mogelijk handelen: Kinderen behoeven geen resultaat te leveren, maar worden wel gestimuleerd om, op hun niveau, iets zo goed mogelijk te doen; Kinderen wordt geleerd anderen in hun waarde te laten en te respecteren; Kinderen worden gestimuleerd om zich verantwoordelijk te voelen en te delen; Gedragsregels voor jongens en meisjes zijn hetzelfde; 10

11 Er wordt zo min mogelijk gehoor gegeven aan competitiedrang, om te voorkomen dat anderen zich minder voelen; Er wordt alles aan gedaan om kinderen een positief zelfbeeld te geven; Wanneer kinderen eraan toe zijn worden ze gestimuleerd om zelf keuzes te maken. Daarnaast zal er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met waarden en normen, die voortkomen uit andere culturen, religies of levensbeschouwingen. VERZEKERING Wij hebben voor de kinderen en groepsbegeleiders een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. Dit geldt voor mogelijke situaties binnen het kinderopvang. Voor de thuissituatie en verdere situaties buiten de groep, dient u zelf zorg te dragen voor de benodigde verzekeringsvormen. WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE Een ziek kind vraagt logischerwijs om veel zorg en aandacht. Het is voor de groepsbegeleiding niet mogelijk om binnen de groep daaraan te voldoen. Wij vragen u dan ook om uw kind thuis te laten wanneer het echt ziek is. Wanneer uw kind bijvoorbeeld verkouden is of gewoon niet zo lekker is, kan hij/zij gewoon komen. * Wordt uw kind ziek op de kinderopvang, dan zullen wij u vragen het kind weer op te halen. Wij doen dit als uw kind koorts heeft (38,5 C of hoger) en/of het kind niet meer zichzelf is. (constant huilen, veel hangen, niets willen) * Wij beroepen ons op het protocol ten aanzien van ziekte op de voorschriften van de GGD IJsselland. Deze liggen ter inzage op de groep. Hierin staat bijvoorbeeld ook vermeld wat te doen bij het constateren van besmettelijke ziektes binnen de groep. Wij vragen u dan ook de aanwezigheid van besmettelijke ziektes (waterpokken, rode hond enzovoort) in uw directe omgeving altijd te melden op de groep. AFMELDING BIJ ZIEKTE OF VAKANTIE Wij verzoeken de ouders om in geval van ziekte van hun kind dit s morgens voor uur (telefonisch) door te geven. In geval van vakantie zouden wij graag minimaal een maand van tevoren willen weten om welke data het gaat. Ook de vrije dagen en ruildagen dienen de ouders minimaal een dag van tevoren door te geven. 11

12 RECHTEN EN PLICHTEN VAN OUDERS/VERZORGERS Het is van groot belang dat ouders/verzorgers altijd bereikbaar zijn; rechtstreeks, mobiel of noodnummer. Dit stellen wij dan ook als eis. Ouders / verzorgers dienen zich aan de haal- en brengtijden te houden. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit (telefonisch) gemeld te worden. Wanneer iemand anders dan de ouders / verzorgers uw kind komt halen, dan dient dit van tevoren gemeld te zijn. Wij geven uw kind niet zomaar aan een ander mee. Wij zullen dan eerst telefonisch contact met u opnemen. Als u als ouders/verzorgers in de kinderopvang aanwezig bent, dan bent u verantwoordelijk voor uw kind(eren). De leiding rekent er dan op, dat u uw kinderen helpt, corrigeert, verschoond ed. Wanneer uw kind niet kan komen, geeft u dit dan direct door. Ziekte en de aard ervan graag zo spoedig mogelijk melden (i.v.m. besmetting of iets dergelijks). Wanneer uw kind in de kinderopvang ziek wordt of een ongeluk krijgt, dan beslist de leiding of het kan blijven, of er direct mee naar een arts gegaan wordt, of dat u het kind moet komen halen. Bij twijfel zal altijd contact met de ouders gezocht worden. Luiers, fles- en dieetvoeding dienen van huis meegenomen te worden. Graag een set reservekleding en indien nodig een speen en knuffel meegeven. Het overdrachtschriftje is voor het contact tussen ouders en leiding omtrent bijzonderheden, slaap- en voedingstijden van hun kindje tot 01 jaar. Beiden vermelden hierin bijzonderheden. Mocht u vragen of klachten hebben praat er dan met de leiding over. Dit in het belang van uw kind en kinderopvang Boem Boem. Wij hanteren een algemeen rookverbod in het kinderopvang. De leiding wil graag samen met u zuinig zijn op de gebitten van de kinderen. Laat u ze daarom liever niet op zoetigheid trakteren. Wilt u niet ongemerkt weggaan? Ineens papa of mama kwijt zijn, kan heel beangstigend zijn. Ouders / verzorgers zijn als eerste wettelijk aansprakelijk voor hun kinderen en de eventueel door hen aangerichte schade. Het kinderopvang is in tweede instantie WA. verzekerd. Ouders zijn zelf aansprakelijk voor het zoekraken van zelf meegebracht speelgoed, buggy's, foto- of videomateriaal. Gelieve niet uw auto binnen het hek te parkeren maar op de oprit. 12

13 TOT SLOT Mocht u, na het lezen van deze folder, nog vragen hebben? U kunt ons tijdens openingstijden altijd bellen. Wilt u kinderopvang Boem Boem graag een keertje bezoeken om sfeer te proeven? Dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken. Onze kinderopvang is ook te vinden op internet: U vindt ons op het volgende adres: Kinderopvang Boem Boem Heinoseweg PB Zwolle tel fax

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders

Informatieboekje voor ouders Antroposofische kinderopvang Informatieboekje voor ouders Hygieaplein 7, 1076 RN Amsterdam Telefoon: 020-7891769 kinderopvang@hetkleinehuis.info www.hetkleinehuis.info Voorwoord In dit boekje informeren

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko! Dit is het intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko. In dit boekje vindt u alle praktische informatie die van toepassing is op u als ouder

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2015 1 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie