Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen."

Transcriptie

1 1

2 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een afspraak. ONZE VISIE Bij kinderopvang Boem Boem staat de persoonlijke benadering centraal. Wij vinden het belangrijk dat we werken in een team van vaste medewerkers, waardoor een kind doorgaans met dezelfde leidsters te maken heeft. Hierdoor is het mogelijk een echte vertrouwensband op te bouwen. Het is niet niks om uw kind uit handen te geven, het is heel belangrijk dat u daar als ouder/verzorger een goed, veilig en vertrouwd gevoel over hebt. Tijdens de brengen haalmomenten is er altijd tijd voor een persoonlijke uitwisseling van informatie met de betrokken leidsters. De wensen van ouders en het belang van het kind staan altijd centraal. Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. Een dagelijkse structuur betreffende bijvoorbeeld eet- en rustmomenten is hierbij een natuurlijk gegeven, een verlengde van de thuissituatie, waardoor uw kind de veiligheid van een duidelijk en vast ritme ook bij ons zal kunnen ervaren. Om dit alles te kunnen waarborgen hebben wij de volgende faciliteiten binnen ons kinderopvang; Gezellige groepsruimten, met veel speelmogelijkheden. Een mooie ruime buitenspeelplaats met speelmateriaal. Twee aparte slaapkamers voor de nodige rustmomenten. Goed geschoolde en enthousiaste groepsbegeleiders. REGISTRATIE Kinderopvang Boem Boem staat geregistreerd bij de gemeente Zwolle als erkende kinderopvang. Dit houdt in dat wij voldoen aan alle gestelde eisen en normen vanuit de Wet Kinderopvang die door de gemeente Zwolle en landelijk wordt gehanteerd. 2

3 HYGIËNE EN VEILIGHEID Om kwalitatief goede kinderopvang te kunnen bieden, is ook een nauwkeurige hygiëne noodzakelijk, omdat bij een groep kinderen de kans op ziektes nu eenmaal groter is. De materialen worden daarom zeer regelmatig en de opvangruimtes dagelijks, schoongemaakt. De groepsruimten zijn veilig en kindvriendelijk ingericht. De leiding voldoet aan de eisen betreffende kennis van EHBO en bedrijfshulpverlening. Ons kinderopvang heeft goedgekeurde brandblusapparaten, een brandmeldinginstallatie en tevens een brand- en vluchtplan. Tevens wordt jaarlijks onze brandblusapparatuur gecontroleerd en zijn wij in het bezit van een gebruikersvergunning, afgegeven door de brandweer van de gemeente Zwolle. De kinderen worden regels en gewoonten geleerd m.b.t. veiligheid en hygiëne. JAARLIJKSE SCREENING GGD Om er voor te zorgen dat onze opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voert de GGD jaarlijks een inspectie uit volgens de wet kinderopvang. De inspectie gebieden zijn o.a.; pedagogische kwaliteit oudercommissie klachtenregeling personeel leidster - kind ratio veiligheid en gezondheidsmanagement Van deze screening wordt een rapport gemaakt waarvan een exemplaar naar de gemeente Zwolle gaat. De gemeente geeft aan de hand van het inspectie rapport, het kinderopvang aan wat al dan niet aangepast dient te worden. Het kinderopvang en de oudercommissie ontvangen een exemplaar van het inspectierapport. Het inspectie rapport is door ouders op te vragen bij de directie van kinderopvang Boem Boem. RISICO INVENTARISATIE VEILIGHEID EN GEZONDHEID Jaarlijks voert de kinderopvang een risico inventarisatie uit, aan de hand van de adviezen en richtlijnenvanuit de overheid met betrekking tot veiligheid en gezondheidsmanagement. De leidsters beoordelen door middel van inventarisatie lijsten de risico s binnen hun eigen groepen en bespreken dit samen met de directie. De inventarisaties worden verwerkt en een plan van aanpak wordt gemaakt, uitgevoerd en in de praktijk getoetst. VOOR WIE IS DE OPVANG? Kinderopvang Boem Boem biedt ouders of verzorgers verschillende soorten opvang aan voor kinderen in de leeftijd 0 jaar tot en met groep 3 van de basisschool ongeacht afkomst, religie en/of ontwikkelingsniveau. Ouders kunnen verschillende redenen hebben om hun kind te plaatsen, omdat zij bijvoorbeeld werken, studeren of omdat zij het bevorderlijk vinden voor de ontwikkeling van hun kind. 3

4 DE OPENINGSTIJDEN Kinderopvang Boem Boem is geopend van uur tot uur. De openingstijden zijn opgesplitst in twee dagdelen. Het eerste van tot en het tweede van tot U kunt uw kind hier structureel voor opgeven, voor een of meer dagdelen per week. De breng- en haaltijden zijn: Brengen tussen Ophalen tussen Brengen tussen Ophalen tussen Ons kinderopvang is in principe 52 weken per jaar open. De (feest)dagen dat Boem Boem wel gesloten is, zijn: periode kerst en oud en nieuw (dit is afhankelijk van hoe deze feestdagen vallen, dit wordt jaarlijks ruim van te voren aangegeven) tweede Paasdag 27 april (Koningsdag) 5 mei (Bevrijdingsdag) Hemelvaartsdag de dag na Hemelvaartsdag tweede Pinksterdag Dagen kunnen worden geruild(met uitzondering van ziektedagen) mits deze van te voren worden aangevraagd. 4

5 VORMEN VAN OPVANG Dagopvang 52 weken Kinderopvang Boem Boem biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dagopvang is gebaseerd op 52 weken. Verlengde opvang Buiten de reguliere openingstijden is het mogelijk om verlengde opvang* aan te vragen voor uw kind. U kunt dan gebruik maken van de mogelijkheid om uw kind s morgens eerder te brengen (vanaf en s avonds later op te halen (tot 18.30). *deze vorm van opvang kan alleen doorgaan bij een minimaal aantal van 3 kinderen. Dagopvang 40 weken Naast dagopvang gebaseerd op 52 weken is het ook mogelijk om een overeenkomst af te sluiten voor 40 weken. Deze overeenkomst betreft 40 weken opvang binnen 1 schooljaar, dit zijn de weken buiten de schoolvakanties in regio Noord. Flexibele opvang Daarnaast kan men flexibele opvang aanvragen. Flexibele opvang is bijvoorbeeld opvang voor mensen die onregelmatig werken en dus geen vaste dag en/of dagdelen kunnen afnemen. Zij kunnen dan een flexibel contract krijgen waarbij de opvangdagen en het aantal dagdelen per maand kunnen wisselen. Men geeft minimaal een maand van te voren aan welke dagen er opvang nodig is. Opvang is mogelijk mits er plek is, afhankelijk van de groepsgrootte op de aangevraagde dag(en) en wordt gehonoreerd op volgorde van binnengekomen aanvragen. Peuterspeelopvang de Boem Boem school (PSO) Op woensdagmorgen en vrijdagmorgen bieden wij peuterspeelopvang (PSO) voor kinderen van 2,5 jaar - 04 jaar, van De peuterspeelopvang is in principe bedoeld voor de kinderen uit Wythmen die hoogstwaarschijnlijk onderwijs zullen gaan volgen aan basisschool De Kubus. Deze vorm van opvang wordt alleen geboden buiten de schoolvakanties en de vrije(studie) dagen welke basisschool De Kubus hanteert. Ouders zijn niet verplicht om hun kind 2 ochtenden naar de peuterspeelopvang te brengen. Men kan ook kiezen voor 1 ochtend. Ruilen van een ochtend is niet mogelijk, men kiest vast of voor opvang op woensdagochtend of op vrijdagochtend (of beide natuurlijk). Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd. Buitenschoolse opvang (BSO) Is opvang voor kinderen van groep 1 t/m 3 van basisschool de Kubus. De kinderen worden opgevangen op de groep van de Bikkels (peutergroep) van de kinderopvang. Zij zullen in grote lijn met het middagprogramma van de peuters mee doen, een zogenaamde peuterplus opvang. Deze opvang is op maandagmiddag van Groeit de vraag dan kunnen we kijken of we dit aanbod uit kunnen breiden. Wij zorgen voor het vervoer van de kinderen tussen basisschool de Kubus en kinderopvang Boem Boem. ALLE AANGEBODEN VORMEN VAN OPVANG VALLEN ONDER DE WET KINDEROPVANG, STAAN GEREGISTREERD IN HET LANDELIJK REGISTER EN KOMEN IN AANMERKING VOOR KINDEROPVANGTOESLAG. 5

6 AANMELDING Ouders kunnen zich bij ons aanmelden door middel van een aanmeldingsformulier. Deze is te verkrijgen op onze kinderopvang maar kan ook telefonisch, via of via onze website aan gevraagd worden. Middels dit aanmeldingsformulier kunnen de ouders hun keuze voor de soort opvang die zij graag voor hun kind willen aanvragen aangeven en tevens de dagen/dagdelen van plaatsing invullen. Wij hanteren een minimale plaatsing van een opvang-moment per week. Wanneer wij het aanmeldingsformulier binnen hebben, wordt dit schriftelijk bevestigd. Dan wordt er gekeken of er op die dag(en) plek is, is dit het geval dan ontvangt u een plaatsingsaanbieding. U heeft een week de tijd om hierop te reageren. Is er (nog) geen plek op de desbetreffende dag dan ontvangt u een alternatief en kunt u uw kind op de wachtlijst plaatsen voor de gewenste dag. Ook nu geldt dat u binnen een week moet reageren anders komt de aanbieding te vervallen. Wanneer u uw kind aanmeldt en de plaatsing is bevestigd dan wordt er zo n maand voorafgaande aan de plaatsing een overeenkomst afgesloten tussen kinderopvang Boem Boem en de ouder/verzorger. De plaatsing is bij ondertekening hiervan definitief. Tot het moment van ondertekening van de overeenkomst kunnen eventuele wijzigingen doorgegeven worden zonder te hoeven voldoen aan de gestelde opzegtermijn van 1 maand. In de overeenkomst staan onder andere vermeld het aantal dagdelen, de hieraan verbonden kosten en de opzegtermijn van 1 maand. Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk en met inachtneming van de gestelde opzegtermijn te geschieden. PLAATSING EN GEWENNING Nadat de aanmelding van een kind definitief is, vindt er zo n maand voorafgaande aan de plaatsing een intakegesprek plaats. Daarin komt de gang van zaken binnen de kinderopvang aan de orde, kunnen ouders gegevens m.b.t. hun kind meedelen en volgt er een rondleiding door het kinderopvang. Ook worden de overeenkomsten ondertekend door zowel ouders als het kinderopvang. Het reglement wordt besproken en er is gelegenheid om vragen te stellen. Daarna worden er, met name voor de dreumesen, peuters en kleuters, afspraken gemaakt over de eventuele gewenningsperiode. Elk kind verwerkt het wennen op zijn/haar eigen manier en er is daarom een individuele aanpak. De groepsleiding maakt hierover afspraken. Om de gewenning te vergemakkelijken, kunnen de kinderen een of meerder keren kortere of langere tijd met de groep kennis maken. De ouders kunnen altijd bellen om te vragen hoe het met hun kind(eren) gaat. Ook zij moeten vaak aan de situatie wennen, ervaren hoe de opvang gaat en er vertrouwen in krijgen. Tenslotte geven wij als advies iets vertrouwds van thuis mee te geven aan uw kind, zoals bijvoorbeeld een knuffel. DE KOSTEN Wij hanteren een jaarlijks geïndexeerde uurprijs. Deze uurprijs is gelijk voor alle soorten opvang welke wij aanbieden binnen onze kinderopvang en is gebaseerd op het aantal weken per jaar dat de opvang wordt aangeboden. Hierbij ingecalculeerd de vakantie- en feestdagen zoals vermeld staan in onze informatie folder en op de website De volledige tarievenlijst is te verkrijgen bij kinderopvang Boem Boem en staat tevens op onze website In de Wet Kinderopvang is geregeld dat de belastingdienst meebetaalt aan de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal uren dat u werkt en de hoogte van uw belastbaar inkomen. Voor nadere informatie betreffende de vergoedingen kinderopvang verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst 6

7 Betaling geschiedt bij ons middels automatische incasso. Facturen gaan rechtstreeks naar de ouders. U kunt dus een bijdrage in de kosten aanvragen bij de belastingdienst. In de overeenkomst die ouders tekenen, staat vermeld hoeveel dagdelen het kind komt en wat de kosten daarvan zijn per maand. De kostprijs van de opvang wordt in principe jaarlijks, aan de hand van de prijshantering Wet Kinderopvang en eventuele kostenstijgingen, aangepast. Tijdens ziekte van uw kind of gedurende uw vakantie gaan onze kosten gewoon door. Uw betaling dus ook. Wij bieden de mogelijkheid om vakantiedagen, vrije dagen en/of feestdagen te ruilen, deze dienen vooraf te zijn aangevraagd. Dit kan niet geschieden met terugwerkende kracht. Uitgezonderd hiervan zijn ziektedagen en de zomervakantie vastgesteld voor regio Noord, deze dagen kunnen niet worden geruild. In overleg kunnen van te voren aangevraagde dagdelen wel geruild worden, mits er plek is. Tevens bestaat de mogelijkheid om extra dagen aan te vragen. Dit gaat via de groepsleiding. De extra dagen worden altijd de eerstvolgende maand gefactureerd. CONTACT MET OUDERS Ouders zijn vrij om ons te bellen of te mailen met vragen op elk gebied aangaande onze werkwijze binnen het kinderopvang, maar ook om even na te vragen hoe het met hun kind gaat. Ook is er tijdens het brengen en halen ruim de gelegenheid om elkaar op de hoogte te brengen van bijzonderheden betreffende uw kind, wij maken dan altijd even tijd vrij. Heeft u behoefte aan een langer gesprek, vraag dit dan aan bij de groepsbegeleiding, zodat wij dit samen in kunnen plannen. Verder werken wij met het zgn. dagschrift (voor kinderen tot 1 jaar), een schrift voor elk kind waarin dagelijks genoteerd wordt wanneer uw kind bv. geslapen heeft, de fles heeft gehad ed. Maar ook bijzonderheden van die dag worden vermeld. Ook vragen wij de ouders om hier zaken in op te schrijven die voor ons van belang kunnen zijn bij het werken met het kind in de groep. STICHTING KLACHTENCOMMISSIE KINDEROPVANG(S.K.K.) Wij zijn aangesloten bij het S.K.K. Ouders kunnen wanneer nodig met hun klachten bij deze onafhankelijke klachtencommissie terecht, in het geval dat ouders en directie kinderopvang Boem Boem er gezamenlijk niet uit kunnen komen. DE OUDERCOMMISSIE Kinderopvang Boem Boem heeft conform de Wet Kinderopvang een oudercommissie. De oudercommissie is vertegenwoordigd door twee ouders, een voorzitter en een leidster. U kunt de reglementen ter inzage zien op het kinderopvang. 7

8 DE GROEPEN In onze kinderopvang hebben wij de groepen op leeftijd ingedeeld. * DE BOEMELS, dit is de babygroep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 maanden. Op deze groep kunnen maximaal 12 kinderen geplaatst worden. Als een kind ongeveer 15 maanden is gaat hij of zij, in overleg met ouders wennen bij de Bengels, gaat dit goed dan gaat dit kind met 16 maanden definitief over naar deze groep. Heeft een kind meer tijd nodig, of is een kind eerder toe aan een nieuwe groep dan wordt hier van afgeweken. * DE BENGELS, dit is de dreumesgroep voor kinderen in de leeftijd van 16 tot 32 maanden. Op deze groep kunnen maximaal 14 kinderen geplaatst worden. Als een kind ongeveer 2 jaar en 7 maanden is gaat hij of zij, in overleg met ouders wennen bij de Bikkels, gaat dit goed dan gaat dit kind met 2 jaar en 8 maanden definitief over naar deze groep. Heeft een kind meer tijd nodig, of is een kind eerder toe aan een nieuwe groep dan wordt hier van afgeweken. * DE BIKKELS, dit is de peutergroep voor kinderen van 32 maanden tot 4 jaar. Ook op deze groep kunnen maximaal 14 kinderen geplaatst worden. Met 4 jaar gaat het kind naar de basisschool. Doordat er een terugloop is in het aantal kinderen werken we momenteel veelal met 2 groepen. Een gecombineerde baby/dreumes groep en een peutergroep. Beide groepen hebben een maximale omvang van 14 kinderen. Aan de leidster-kind ratio blijft worden voldaan. Wanneer het aantal kinderen dusdanig laag is kan het zijn dat er maar 1 groep wordt gevormd waarbij de opbouw van kinderen verticaal is, dus uit alle leeftijden kan bestaan. DE GROEPSRUIMTEN Elke groepsruimte straalt een huiselijke sfeer uit, waarin kinderen zich veilig en welkom voelen. Er is gebruik gemaakt van vrolijke kleuren en een gezellige inrichting. De groepsruimte wordt voor verschillende doeleinden gebruikt; er is plaats om te eten en te spelen, maar er is bijvoorbeeld ook een rustig hoekje waar kinderen zich terug kunnen trekken, wanneer zij daar behoefte aan hebben. Wij hanteren een zgn. open hekjes beleid, dit houdt in dat s ochtends tot de hekjes tussen de groepen open staan. Kinderen kunnen dan op alle groepen spelen, bv. broertjes en zusjes met elkaar, maar bv. ook grote peutermeiden die lekker komen knuffelen met de baby s ed. Dit zorgt er doorgaans ook voor dat de overgang van de ene naar de andere groep zelden problemen geeft. Kinderen zijn al bekend met de andere groepen en leidsters. 8

9 DE GROEPSLEIDING Ons team bestaat uit goed geschoolde en enthousiaste leidsters met een kindgerichte H.B.O.- of M.B.O.- opleiding. Omdat het voor de emotionele ontwikkeling van de kinderen belangrijk is dat er bekende volwassenen op de groep werken, heeft elke groep vaste leidsters en stagiaires. Binnen de leidster/kind relatie kan uw kind de volwassenen zien als veilige basis; Uw kind durft zelf dingen te ondernemen en staat open voor nieuwe ervaringen. Wanneer uw kind zich niet prettig voelt of eenkennig is, kan het terugvallen op deze personen. DE STAGIAIRES Stagiaires bevinden zich in een leerproces en zijn boventallig op de groep. Ze zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen het kinderopvang. DE DAGINDELING Elke groep heeft zijn eigen dagindeling. Bij de Bengels en Bikkels wordt de structuur aangebracht door bepaalde activiteiten zoals: samen eten en drinken, verschonen, zingen en slapen elke dag rond hetzelfde tijdstip te doen. Dit dagritme geeft de kinderen een vertrouwd en veilig gevoel. Met de wat oudere kinderen worden er ook op gezette tijden allerlei extra activiteiten ondernomen zoals: plakken, knippen, verven, boetseren, spelletjes doen en voorlezen. Wat er aangeboden wordt hangt af van de leeftijd en de belangstelling van de kinderen. Bij onze aller jongsten wordt de dagindeling aangepast aan het individuele ritme van het kind. VOEDING Kinderopvang Boem Boem zorgt, met uitzondering van fles- en dieetvoeding, ontbijt en avondeten, voor al het eten en drinken. Er wordt bruin brood gegeten, dat hoofdzakelijk belegd is met iets hartigs. Drinken bestaat uit: melk, karnemelk, thee, roosvicee of vruchtensap. Elke dag is er vers fruit. Netjes en gezond eten wordt gestimuleerd. De kinderen krijgen zo min mogelijk zoetigheid en daarom wordt ook aangeraden om zoete traktaties te vermijden. SLAPEN Kinderopvang Boem Boem heeft twee slaapruimten waar kinderen gezamenlijk slapen. Deze ruimten worden continu geventileerd en goed schoongehouden. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het slaapritme en de slaaprituelen van elk kind. We streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk in hetzelfde bed te laten slapen zodat het toch een beetje 'hun' plekje wordt. De kinderen hebben bij het slapen hun eigen knuffels en/of speentje. Het beddengoed wordt zeer regelmatig verschoond, toch is het fijn als een kind een slaapzak aan heeft zodat wij het dekentje tot borsthoogte kunnen omslaan. Dit i.v.m. de hygiëne en de veiligheid. Tijdens de middagslaap is er, wanneer nodig, een slaapwacht aanwezig. De oudere peuters hebben de gelegenheid om te rusten of een activiteit te doen. LUIERS Komt uw kind bijvoorbeeld eens per week dan kunnen er gewoon wat luiers in het tasje worden meegenomen. Komt het kind vaker dan is het handig om een pak luiers bij ons achter 9

10 te laten. Wij geven het aan wanneer de luiers op zijn. Voor noodgevallen hebben wij wel extra luiers op voorraad. KLEDING De ouders dienen te zorgen voor een setje reservekleding. Dit kan in het mandje van de kinderen gelegd worden. Wij verzoeken om de jassen te voorzien van de naam van het kind, om verwisseling of zoek raken te voorkomen. REGELS In de groepen gelden een aantal regels voor de kinderen. Regels worden gehanteerd om verschillende redenen; het zijn hulpmiddelen en geen onveranderlijke wetten. Ze worden gebruikt om kinderen te laten weten waar ze aan toe zijn en zodoende duidelijkheid te verschaffen. Dit biedt een kind houvast en een gevoel van veiligheid. Bij het toepassen van regels wordt geprobeerd een goede verstandhouding met het kind te ontwikkelen. NORMEN EN WAARDEN Kinderen proberen vaak uit te vinden in hoeverre hun gedrag acceptabel is. Het is de taak van opvoeders om grenzen te stellen. Iedereen voedt op naar algemene, maar ook naar eigen waarden en normen. Het kinderopvang hanteert de volgende waarden en normen van waaruit zij zoveel mogelijk handelen: Kinderen behoeven geen resultaat te leveren, maar worden wel gestimuleerd om, op hun niveau, iets zo goed mogelijk te doen; Kinderen wordt geleerd anderen in hun waarde te laten en te respecteren; Kinderen worden gestimuleerd om zich verantwoordelijk te voelen en te delen; Gedragsregels voor jongens en meisjes zijn hetzelfde; 10

11 Er wordt zo min mogelijk gehoor gegeven aan competitiedrang, om te voorkomen dat anderen zich minder voelen; Er wordt alles aan gedaan om kinderen een positief zelfbeeld te geven; Wanneer kinderen eraan toe zijn worden ze gestimuleerd om zelf keuzes te maken. Daarnaast zal er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met waarden en normen, die voortkomen uit andere culturen, religies of levensbeschouwingen. VERZEKERING Wij hebben voor de kinderen en groepsbegeleiders een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. Dit geldt voor mogelijke situaties binnen het kinderopvang. Voor de thuissituatie en verdere situaties buiten de groep, dient u zelf zorg te dragen voor de benodigde verzekeringsvormen. WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE Een ziek kind vraagt logischerwijs om veel zorg en aandacht. Het is voor de groepsbegeleiding niet mogelijk om binnen de groep daaraan te voldoen. Wij vragen u dan ook om uw kind thuis te laten wanneer het echt ziek is. Wanneer uw kind bijvoorbeeld verkouden is of gewoon niet zo lekker is, kan hij/zij gewoon komen. * Wordt uw kind ziek op de kinderopvang, dan zullen wij u vragen het kind weer op te halen. Wij doen dit als uw kind koorts heeft (38,5 C of hoger) en/of het kind niet meer zichzelf is. (constant huilen, veel hangen, niets willen) * Wij beroepen ons op het protocol ten aanzien van ziekte op de voorschriften van de GGD IJsselland. Deze liggen ter inzage op de groep. Hierin staat bijvoorbeeld ook vermeld wat te doen bij het constateren van besmettelijke ziektes binnen de groep. Wij vragen u dan ook de aanwezigheid van besmettelijke ziektes (waterpokken, rode hond enzovoort) in uw directe omgeving altijd te melden op de groep. AFMELDING BIJ ZIEKTE OF VAKANTIE Wij verzoeken de ouders om in geval van ziekte van hun kind dit s morgens voor uur (telefonisch) door te geven. In geval van vakantie zouden wij graag minimaal een maand van tevoren willen weten om welke data het gaat. Ook de vrije dagen en ruildagen dienen de ouders minimaal een dag van tevoren door te geven. 11

12 RECHTEN EN PLICHTEN VAN OUDERS/VERZORGERS Het is van groot belang dat ouders/verzorgers altijd bereikbaar zijn; rechtstreeks, mobiel of noodnummer. Dit stellen wij dan ook als eis. Ouders / verzorgers dienen zich aan de haal- en brengtijden te houden. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit (telefonisch) gemeld te worden. Wanneer iemand anders dan de ouders / verzorgers uw kind komt halen, dan dient dit van tevoren gemeld te zijn. Wij geven uw kind niet zomaar aan een ander mee. Wij zullen dan eerst telefonisch contact met u opnemen. Als u als ouders/verzorgers in de kinderopvang aanwezig bent, dan bent u verantwoordelijk voor uw kind(eren). De leiding rekent er dan op, dat u uw kinderen helpt, corrigeert, verschoond ed. Wanneer uw kind niet kan komen, geeft u dit dan direct door. Ziekte en de aard ervan graag zo spoedig mogelijk melden (i.v.m. besmetting of iets dergelijks). Wanneer uw kind in de kinderopvang ziek wordt of een ongeluk krijgt, dan beslist de leiding of het kan blijven, of er direct mee naar een arts gegaan wordt, of dat u het kind moet komen halen. Bij twijfel zal altijd contact met de ouders gezocht worden. Luiers, fles- en dieetvoeding dienen van huis meegenomen te worden. Graag een set reservekleding en indien nodig een speen en knuffel meegeven. Het overdrachtschriftje is voor het contact tussen ouders en leiding omtrent bijzonderheden, slaap- en voedingstijden van hun kindje tot 01 jaar. Beiden vermelden hierin bijzonderheden. Mocht u vragen of klachten hebben praat er dan met de leiding over. Dit in het belang van uw kind en kinderopvang Boem Boem. Wij hanteren een algemeen rookverbod in het kinderopvang. De leiding wil graag samen met u zuinig zijn op de gebitten van de kinderen. Laat u ze daarom liever niet op zoetigheid trakteren. Wilt u niet ongemerkt weggaan? Ineens papa of mama kwijt zijn, kan heel beangstigend zijn. Ouders / verzorgers zijn als eerste wettelijk aansprakelijk voor hun kinderen en de eventueel door hen aangerichte schade. Het kinderopvang is in tweede instantie WA. verzekerd. Ouders zijn zelf aansprakelijk voor het zoekraken van zelf meegebracht speelgoed, buggy's, foto- of videomateriaal. Gelieve niet uw auto binnen het hek te parkeren maar op de oprit. 12

13 TOT SLOT Mocht u, na het lezen van deze folder, nog vragen hebben? U kunt ons tijdens openingstijden altijd bellen. Wilt u kinderopvang Boem Boem graag een keertje bezoeken om sfeer te proeven? Dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken. Onze kinderopvang is ook te vinden op internet: U vindt ons op het volgende adres: Kinderopvang Boem Boem Heinoseweg PB Zwolle tel fax

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV KINDERDAGVERBLIJF INFORMATIE BOEKJE Kinderdagverblijf De Bron BV Beijensweide 19 6191 EK Beek 046-4379917 Landelijke registratienummer kinderopvang: 338781602 E-mail: kdv@bredeschooldebron.nl claire@bredeschooldebron.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2017, januari 2017 Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Inhoudsopgave. Pagina 2 Haal en brengtijden van het kind. Pagina 3 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden. 1.Openingstijden Het boerderijtje

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje 1. Brengen en halen: t Kruimeltje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur t/m 18.00 uur. U hoeft uw kind niet voor een bepaalde tijd te brengen. Wel stellen

Nadere informatie

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING REGLEMENT HOJPIEPELOJ Artikel 1. DOELSTELLING 1. Met betrekking tot de kinderen Een zodanige leefruimte creëren waarbij elk kind individueel en in groepsverband de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Huisregels en richtlijnen

Huisregels en richtlijnen Huisregels en richtlijnen Kinderopvang 1. Openingstijden Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op de volgende algemeen erkende feestdagen

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2012, november 2012 Huisregels kinderopvang Stap voor Stap Inhoudsopgave Algemeen Haal en brengtijden van het kind. Pagina 2 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Nieuw in 2014: 48 weken contract BSO KDV opvang van 08:00-16:00 uur Strippenkaart BSO Vakantie ruilen: Wegens succes voortgezet Overheid draagt extra bij!

Nadere informatie

Werkwijze. Onze visie

Werkwijze. Onze visie Werkwijze Onze visie Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid die in ontwikkeling is. Dit gebeurt vanuit een basis van eigen aanleg en persoonlijkheid. Een belangrijke voorwaarde van Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen.

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen. Reglementen en Richtlijnen kinderdagverblijf Polderpret 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen voor minimaal 2 dagdelen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei.

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Openingstijden: Kinderdagverblijf De Kei is 5 dagen per week geopend van 7.30-18.00 uur. Wij hebben gekozen voor breng- en haaltijden. Dit doen

Nadere informatie

Huisregels kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen

Huisregels kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen Huisregels kinderdagverblijf De Bloemenkinderen Artikel 1 Openingstijden Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 18.30 uur. De openingstijden van de NaSchoolse Opvang zijn:

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Het Tuinhuis

Kinderdagverblijf. Het Tuinhuis Kinderdagverblijf Het Tuinhuis Iets over Het Tuinhuis. Het motto van het Tuinhuis. Het Tuinhuis biedt een kind(er)vriendelijke opvang, met 47 kindplaatsen voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar. Tevens

Nadere informatie

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf 1. Inleiding 2. Wie zijn wij? 3. Kwaliteit 3.1 Veiligheid 3.2 Hygiëne 4. Dagelijkse gang van zaken 4.1 Openingstijden 4.2 Ziekte en ongevallen 4.3 Normen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON FLERINGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen 1. Openingstijden De KinderKroon Fleringen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje Buiten Schoolse Opvang De Groene Weide Informatieboekje INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Uitgangspunten bij de zorg voor de kinderen 1.2 De inrichting van de Buiten Schoolse Opvang 1.3

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5 Blz. 1 van 5 Openingstijden en bereikbaarheid Uk & Ko is geopend en bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 en 18.15 uur. Opvang vindt het gehele jaar door plaats, ook tijdens de schoolvakanties. Uitzondering

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Uw kind 1 Hoe ziet de groepssamenstelling eruit? 1 Wie is de vestigingsmanager? 1 Hoe is het dagritme van de groepen?

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Kinderdagverblijf 2 4. Het Personeel 3 4.1 Management en teamcoördinator Kinderdagverblijf 3 4.2 Pedagogisch medewerker 3 4.3 Huishoudelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON TUBBERGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen 1. Openingstijden De KinderKroon Tubbergen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Informatie brochure. MoreThanKidz Poppejans

Informatie brochure. MoreThanKidz Poppejans Informatie brochure MoreThanKidz Poppejans INHOUDSOPGAVE Algemeen pagina 2 Het kind pagina 2 Groep Dagindeling Gewenning Oudercontact pagina 4 Brengen en halen pagina 5 Openingstijden Mijd drukke momenten

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon :

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon : Informatieboekje 2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon : 075 615 95 33 Email : info@hummeltjeweb.nl Index EVEN VOORSTELLEN... 4 WAT BIEDEN WIJ...

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:...

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:... INSCHRIJFFORMULIER KINDERCENTRUM KAARTJE KAKEL GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam:... Roepnaam en voornamen :.. Jongen /Meisje * Geboortedatum (verwachte) :... Adres (ouder(s)/verzorger(s) * ) :... Postcode

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje gastouderopvang t Spookje Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang t Spookje Gangeltstraat 8 6132 HB Sittard 046-4585396 06-53353168 info@hetspookje.nl www.hetspookje.nl Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Plaats: Onderwerp: Aan: Anna Paulowna Informatie Kappio Belangstellende ouders en verzorgers Hartelijk dank voor uw aanvraag voor plaatsing in onze kinderopvang locatie

Nadere informatie

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken!

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Meer dan alleen kinderopvang Kinderopvang 2Bkidz is een particuliere organisatie met verschillende vestigingen en voornamelijk gericht

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Inleiding U kunt al om 06.30 uur terecht! Pedagogisch verantwoord

Inleiding U kunt al om 06.30 uur terecht! Pedagogisch verantwoord KINDERDAGVERBLIJF D E R I Vertrouwde kinderopvang op maat 1 Inleiding Sevagram heeft in Heerlen het kinderdagverblijf Spelend Wijs met plaats voor 24 kinderen per dag. Niet alleen medewerkers van Sevagram

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Wenbeleid KDV Polderpret

Wenbeleid KDV Polderpret Wenbeleid KDV Polderpret Inhoudsopgave : Wenbeleid...1 1.Voorwoord..2 2.Wenperiode nieuw kind..2 3.Overgang naar een andere groep.2 4. Hulp bij het wennen 2 5. Kinderen die moeilijker wennen 3 1. Voorwoord

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Informatieboekje over buitenschoolse opvang van het Korfje Eperweg 33, 8181 ET Heerde, tel.0578-668435 Beste ouder(s), Met dit informatieboekje informeren wij u over de gang van zaken

Nadere informatie

Bij de bemiddeling word afgesproken welk tarief u als ouders wilt. Dit word vastgelegd. Wilt u wijzigen? Dan kan dit maximaal 1 keer per 6 maand.

Bij de bemiddeling word afgesproken welk tarief u als ouders wilt. Dit word vastgelegd. Wilt u wijzigen? Dan kan dit maximaal 1 keer per 6 maand. Afspraken Naam Familie: Naam Kind(eren): Voor een goede en leuke opvang is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden afgestemd met de ouder(s), het/de opvangkind(eren) en de gastouder. Gastouderopvang

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

Bestemd voor ouders en verzorgers.

Bestemd voor ouders en verzorgers. Bestemd voor ouders en verzorgers. www.hummeltjeshoek.nl Beste ouder/verzorger, Welkom op kinderdagverblijf Hummeltjeshoek. Wij zijn een klein particulier kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer. De

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Tinker Bell brochure

Tinker Bell brochure Tinker Bell brochure Tinker Bell brochure Inleiding 1. Een tweede huis voor uw kind 4 2. Dit is Tinker Bell 5 3. Voor welke leeftijdsgroepen is Tinker Bell? 6 4. Hoe flexibel zijn de openingstijden? 7

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en informatie. Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt)

Algemene voorwaarden en informatie. Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt) Algemene voorwaarden en informatie Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt) Vestigingsplaats De buitenschoolse opvang van de Paulus (BSO Paulus) is

Nadere informatie

1. Inleiding: Directie

1. Inleiding: Directie Peutergroep 1 1. Inleiding: Dit boekje is bedoeld voor ouders en belangstellenden, die gebruik willen maken van peutergroep de Bengeltjes, onderdeel van kinderdagverblijf Robbedoes in Heel. Het boekje

Nadere informatie

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis.

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis. Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderopvang 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch medewerkers

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 9 6.

Nadere informatie

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0 PRIJSLIJST 217 Unikids 2. Definitief v1. VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging.1 9/6/17 Status Concept t.b.v. de LRKP aanvraag 1. 3/7/17 Definitief Buitenschoolse Opvang Unikids 2. Prijslijst 217 Definitief

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Versie augustus 2013 Inhoudsopgave Het is bijna zover 1 Eigen schriftje, fles en slaapzak 2 De groepsleiding/pedagogisch medewerkers 2 Borstvoeding

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Informatiegids 2014-2015

Informatiegids 2014-2015 Informatiegids 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017

KindeRdam PakketWijzer 2017 KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Rotterdam Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op een rij. Versie

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Huisregels en Werkwijze

Huisregels en Werkwijze Huisregels en Werkwijze Inhoudsopgave Hoe te lezen... 3 o Disclaimer... 3 Huisregels... 5 o Wat moet u meenemen voor de opvang... 5 o Ophalen... 5 o Flexibele opvang... 5 o Ziekte... 5 Bij ziekte van uw

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek Informatieboekje Peuterspeelzaal Het Klavertje Oosterstreek Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-432690 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com 1 Bereikbaarheid:

Nadere informatie