BESTEK DIENSTEN MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES OPEN OFFERTEAANVRAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK DIENSTEN MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES OPEN OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES Dossier OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Nationale Bank van België

2 Inhoudsopgave 2 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 GUNNINGSWIJZE... 4 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 4 I.5 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 4 I.6 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 4 I.7 OPENING VAN DE OFFERTES... 5 I.8 VERBINTENISTERMIJN... 5 I.9 SELECTIECRITERIA... 5 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 6 I.11 VARIANTEN EN OPTIES... 6 I.12 KEUZE VAN OFFERTE... 6 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN... 7 II.1 LEIDENDE AMBTENAREN... 7 II.2 BORGTOCHT... 7 II.3 PRIJSHERZIENINGEN... 8 II.4 UITVOERINGSTERMIJN EN PLAATS VAN UITVOERING... 8 II.5 FACTURATIE, NAZICHT EN BETALINGEN... 8 II.6 WAARBORGTERMIJN... 9 II.7 VOORLOPIGE OPLEVERING... 9 II.8 DEFINITIEVE OPLEVERING... 9 II.9 PRIJSONDERZOEK... 9 II.10 VERTRAGINGSBOETES... 9 II.11 ONDERAANNEMING... 9 II.12 GESCHILLEN...10 II.13 VERTROUWELIJKHEID EN PUBLICITEIT...10 II.14 BIJKOMENDE INLICHTINGEN...11 II.15 BESCHERMING PRIVÉLEVEN...11 II.16 UITVOERING VAN DE OPDRACHT...11 II.17 TOEGANG TOT DE BANK...11 II.18 BELGISCHE REGLEMENTERING EN EUROPESE RICHTLIJNEN...12 II.19 PERSONEEL AAN DE OPDRACHT TOEGEWEZEN...12 II.20 AANSPRAKELIJKHEID...12 II.21 VERZEKERINGEN...12 II.22 OPLEIDING...12 II.23 CONCURRENTIEBEDING...13 II.24 REIS- EN VERBLIJFKOSTEN...13 II.25 INTELLECTUELE EIGENDOM...13 II.26 CONTACTPERSOON VAN DE DIENSTVERLENER EN INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE UITVOERING TOT DE OPDRACHT...13 II.27 AKKOORDVERKLARING VAN DE PERSONEN DIE DE OPDRACHT VOOR DE DIENSTVERLENER UITVOEREN II.28 LIMOSAVERPLICHTINGEN...13 III. TECHNISCHE BEPALINGEN IV. MODEL VAN OFFERTE... 17

3 3 Voorwoord Deze opdracht is onderworpen aan het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (KB uitvoering). De bepalingen van dit bestek zijn aanvullingen en preciseringen op de bepalingen van dit KB die van toepassing blijven tenzij er uitdrukkelijk van afgeweken wordt. Indien bepaalde merken aangehaald worden, gebeurt dit louter ten titel van voorbeeld en staat het de dienstverlener altijd vrij andere types voor te stellen met dezelfde karakteristieken en hetzelfde prestatievermogen. Toepasselijke reglementering ALGEMENE WETGEVING de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (KB plaatsing); het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (KB uitvoering); het besluit van het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 28 juni 2011 betreffende de overdracht van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten (BS van 18 juli 2011); de veiligheidsinstructies voor de externe ondernemingen, hierbij gevoegd; "General guidelines for providing external access on NBB owned equipment", hierbij gevoegd; dit bestek geldt als aanbestedingsdocument. In geval van tegenstrijdigheid tussen de niet-bindende bepalingen van deze documenten en de bepalingen van dit bestek, zullen deze laatste primeren. Opmerking: In het kader van een overheidsopdracht zullen in geen geval de "algemene voorwaarden" van de inschrijver in aanmerking genomen worden. Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de invulling van de procedure zoals deze in het bestek wordt beschreven. Zij aanvaarden door alle besteksbepalingen gebonden te zijn. Indien een potentiële inschrijver een zichtbaar wettigheidsbezwaar heeft tegen één of meerdere bepalingen uit het bestek, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de Nationale Bank van België met omschrijving van de redenen. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen In dit bestek wordt van het volgende artikel van het KB uitvoering afgeweken: art. 25 tot 33 Borgtocht (zie art. II.2 van dit bestek) In dit bestek wordt van het volgende artikel van het KB plaatsing afgeweken: art "Indienen van de offerte" (zie art. I.6 van dit bestek)

4 I. Administratieve bepalingen 4 I.1 Beschrijving van de opdracht De opdracht wordt beschouwd als een opdracht van diensten. De opdracht bestaat in een contract van van 41 maanden (van 4 augustus 2015 tot en met 18 januari 2019), jaarlijks opzegbaar door beide partijen op 18 januari, vanaf 18 januari 2017, en mits een opzeggingstermijn van 6 maanden, m.b.t. McAfee hardware, software en services, in opdracht en voor rekening van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel (hierna de Bank genoemd) in overeenstemming met de bepalingen van dit bestek. Deze prestaties gebeuren in overeenstemming met art. 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. De Bank zal op geen enkele wijze enig gedeelte van werkgeversgezag uitoefenen ten aanzien van de personen die de prestaties in verband met dit bestek komen leveren. De instructies die de Bank kan geven worden verder in dit bestek gedetailleerd dat geldt als overeenkomst zoals bedoeld in art. 31, 1, derde lid van voormelde wet. I.2 Identiteit van de opdrachtgever Nationale Bank van België de Berlaimontlaan Brussel I.3 Gunningswijze De opdracht wordt gegund bij wijze van open offerteaanvraag. I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een gemengde opdracht. I.5 Vorm en inhoud van de offerte Op straffe van uitsluiting zal de offerte opgesteld worden zoals beschreven in dit bestek. Indien formulieren bij het bestek gevoegd zijn, dient de inschrijver deze zo volledig mogelijk in te vullen. I.6 Indienen van de offerte De offerte wordt opgemaakt in 2 exemplaren (in het Nederlands of in het Frans), in overeenstemming met het model van offerte bijgevoegd als bijlage 1. De inventaris als bijlage 2 maakt integraal deel uit van het model van offerte en dient volledig ingevuld te worden. De aanvullende informatie en technische inlichtingen worden in het Engels aanvaard. Indien het bijgevoegde model van offerte niet gebruikt wordt, draagt de inschrijver de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het model van offerte (art. 80 KB plaatsing). Het door de inschrijver ingediende dossier wordt samengesteld rekening houdend met volgende aanbevelingen: o het dossier wordt niet ingebonden of geniet, dit om het scannen van de offerte niet te hinderen; o de documenten worden in het dossier in deze volgorde geplaatst: 1. het model van offerte; 2. de inventaris; 3. alle gegevens m.b.t. de offerte; 4. alle gegevens i.v.m. de selectiecriteria. De ingediende documenten zullen door de Bank niet hergebruikt worden voor een beoordeling in het kader van een andere overheidsopdracht dan huidige. Documenten die reeds in het bezit van de Bank zijn in het kader van een andere overheidsopdracht zullen niet aangewend worden ter beoordeling van de offerte of de kandidatuurstelling. De inschrijver dient dan ook alle nuttige documenten bij zijn offerte te voegen.

5 5 De offertes (origineel en kopie) worden elk in een omslag gestoken, met tenminste de vermelding van het nummer " " en de datum van opening van de offertes. Daarna kunnen zij op volgende wijze ingediend worden: 1. afgegeven worden in het lokaal der aanbestedingen net vóór de start van de openbare zitting (zie tabel hieronder); 2. afgegeven worden per drager, tijdens de kantooruren (tussen 8u15 en 17u15) en ten laatste 1 uur vóór de start van de openbare zitting (zie tabel hieronder), aan het onthaal, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, tegen ontvangstbewijs; 3. ingezonden worden via de post, waarbij beide hogervermelde omslagen in een derde omslag gestoken worden, geadresseerd aan de Nationale Bank van België, dienst Aankopen, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, waarop tevens datum van opening van de offertes en de vermelding " " geplaatst wordt. Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen alvorens hij de zitting opent. Laattijdige inzendingen kunnen enkel in aanmerking genomen worden onder de dubbele voorwaarde: 1. dat de Bank de dienstverlener nog niet van haar beslissing op de hoogte gebracht heeft; 2. dat de offerte uiterlijk 4 kalenderdagen vóór de dag van de opening van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. Elk stuk dat bij de offerte gevoegd is, moet door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Doorhalingen, verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden (art. 82 KB plaatsing). De inschrijver verbindt er zich toe, in geval hem de bestelling niet toegewezen wordt, onmiddellijk alle hem overgemaakte documenten terug te sturen naar de Bank, zonder een vergoeding te mogen vragen voor het indienen van zijn offerte. I.7 Opening van de offertes Plaats, datum en uur Aanbestedende dienst Voorzitter van de zitting I.8 Verbintenistermijn Nationale Bank van België Aanbestedingslokaal de Berlaimontlaan Brussel op 27 mei 2015 om 11 uur Nationale Bank van België N.V. dienst Aankopen de Berlaimontlaan BRUSSEL de Chef van de dienst Aankopen van de Nationale Bank van België N.V., of zijn afgevaardigde. De termijn gedurende welke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 kalenderdagen. I.9 Selectiecriteria Juridische situatie van de inschrijver - een verklaring dat de kandidaat zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikel 61 1 en 2 van het KB van 15 juli 2011; - het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of een equivalent register voor de buitenlandse firma's. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank. Technische bekwaamheid van de inschrijver - een referentielijst van minimum 3 soortgelijke diensten uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar, met vermelding van opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of van een contactpersoon en bedrag voor volgende producten: McAfee Endpoint Protection

6 6 Advanced, McAfee Gateway Appliances, McAfee One Time Password & SMS packs, McAfee Threat Intelligence Exchange, McAfee Advanced Threat Defense; - een bewijs van "McAfee Certified Reseller" voor volgende producten: McAfee Endpoint Protection Advanced, McAfee Gateway Appliances, McAfee One Time Password & SMS packs, McAfee Threat Intelligence Exchange, McAfee Advanced Threat Defense. I.10 Gunningscriteria De opdracht wordt toegewezen aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend, rekening houdend met volgende criteria: I De prijs (70 punten) De prijsvergelijking wordt opgemaakt volgens de opgegeven prijzen van de inventaris als bijlage punten voor de globale prijs, samengesteld uit: o Totale prijs I: de prijs voor de volledige contractduur voor onderhoud en ondersteuning voor de producten die momenteel gebruikt worden door de Bank; o Totale prijs II: de prijs voor 60 dagen consultancy door de inschrijver zelf en 10 dagen consultancy rechtstreeks door McAfee. 20 punten voor prijs van de opties. Deze 20 punten zijn opgedeeld op volgende manier: o 5 punten voor optie III.1: de prijs voor aankoop en onderhoud voor 3 jaar voor TIE voor nodes; o 5 punten voor optie III.2: de prijs voor aankoop en onderhoud voor 3 jaar voor ATD voor nodes; o 10 punten voor optie III.3: de prijs voor aankoop en onderhoud voor 3 jaar voor TIE & ATD Bundle voor nodes. I De kwaliteit (30 punten) De kwaliteit zal worden beoordeeld op: de aangeboden diensten voor onderhoud en ondersteuning (20 punten); de aangeboden diensten voor consultancy (8 punten); het voorgestelde mechanisme voor de jaarlijkse inventarisering van de licentie (2 punten). De inschrijver voegt bij zijn offerte alle nodige informatie om dit criterium te beoordelen. I.11 Varianten en opties Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. Er zijn verplichte opties voorzien. I.12 Keuze van offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Offertes die niet aan alle gevraagde minimumvereisten voldoen, kunnen zonder meer uitgesloten worden. Indien een offerte onvoldoende informatie bevat en het bijgevolg quasi onmogelijk wordt de offerte grondig te evalueren, kan deze offerte zonder meer uitgesloten worden.

7 II. Contractuele bepalingen 7 II.1 Leidende ambtenaren De leidend ambtenaar belast met de leiding en het toezicht op de administratie: naam: Simone Maskens functie: Chef van de dienst Aankopen telefoon: fax: adres: de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel De leidend ambtenaar belast met de leiding en het toezicht op de uitvoering van de diensten: naam: Laurent Scerri functie: Afdelingshoofd telefoon: fax: adres: de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel Voor alle technische inlichtingen zie artikel II.14. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de leidende ambtenaren noch individueel, noch samen, over de bevoegdheid beschikken de Bank financieel te verbinden. II.2 Borgtocht Dit artikel is een afwijking van art. 25 tot 33 van het KB uitvoering. Deze afwijking wordt gemotiveerd door specifieke aard van de opdracht (zie hieronder). De borgstelling, onderworpen aan de Belgische wetgeving, is vastgesteld op 5 % van het bedrag van de opdracht (zonder opties). Binnen een termijn van dertig kalenderdagen volgend op de dag van de bestelbrief dient de dienstverlener het bewijs te leveren dat de borgstelling in overeenstemming met de bepalingen van art. 27 van het KB uitvoering gesteld werd. Het bewijs van borgstelling wordt geleverd door overlegging van: ofwel het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; ofwel het debetbericht van een kredietinstelling of van een verzekeringsonderneming; ofwel het depositoattest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; ofwel de originele akte van solidaire borg geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; ofwel het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Bij overschrijding van de termijn kan de Bank hetzij overgaan tot een ambtshalve borgstelling via afhoudingen op de verschuldigde bedragen, waarbij een straf wordt opgelegd ten belope van twee procent van het oorspronkelijk opdrachtbedrag, hetzij de opdracht verbreken of andere maatregelen van ambtswege toepassen (art. 29 van het KB uitvoering). Omdat het contract jaarlijkse opzeggingen voorziet, kan de borgstelling vrijgegeven worden voor 50 % bij de eerste vervaldag van de opdracht en het saldo na de eindvervaldag van de opdracht. Deze afwijking op het KB uitvoering is gemotiveerd door het feit dat de facultatieve jaarlijkse opzeggingen niet toestaan de eindvervaldag bij de ondertekening van het contract vast te stellen. Indien de Bank krachtens de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en krachtens de uitvoeringsbesluiten van die wet, hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de betaling van het loon wegens zwaarwichtige tekortkomingen vanwege de opdrachtnemer of diens onderaannemer(s), heeft de Bank het recht de borgstelling in te houden tot zes maand na het verstrijken van de periode zoals bedoeld in art. 35/3, 4 van de voormelde wet. Indien de Bank in die periode ook effectief tot betaling van lonen dient over te gaan, heeft ze het recht om die bedragen in te houden van de borgstelling, ongeacht of die bedragen verschuldigd waren door de opdrachtnemer of diens onderaannemer(s).

8 II.3 Prijsherzieningen Aankopen: 8 In het kader van deze opdracht zal geen enkele prijsherziening aanvaard worden, de dienstverlener verbindt er zich toe de aangeboden prijzen tijdens de hele duur van het contract te handhaven. Onderhoud, ondersteuning en services: De prijzen kunnen jaarlijks herzien worden, rekening houdend met de ontwikkeling van de Agoria-index (meer bepaald het landsgemiddelde van de referteloonkost in /h - voor ondernemingen van meer dan 10 werknemers) over de voorbije 12 maanden volgens de formule: P n 0, 2P, P I 0 I 0 n II.4 Uitvoeringstermijn en plaats van uitvoering De dienstverlener verbindt er zich toe de diensten na telefonische oproep en binnen de vastgestelde termijnen uit te voeren. II.5 Facturatie, nazicht en betalingen Aankopen: De Bank beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van een correct opgestelde tussentijdse factuur of van de correct opgestelde afsluitende factuur die geldt als mededeling van de beëindiging van de opdracht. De factuur mag enkel betrekking hebben op reeds uitgevoerde leveringen. De betaling van de facturen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van die verificatietermijn op voorwaarde dat de Bank de conformiteit van de diensten met het bestek en de conformiteit van de factuur met de geleverde diensten heeft vastgesteld. Indien de conformiteit niet is vastgesteld, dienen alle bemerkingen geformuleerd door de Bank op adequate wijze te worden behandeld door de dienstverlener en dient de factuur desgevallend daaraan aangepast te worden waarna nieuwe verificatie- en betalingstermijnen van telkens 30 kalenderdagen beginnen te lopen zoals in deze paragraaf beschreven. Onderhoud en ondersteuning: De Bank beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van een correct opgestelde tussentijdse (jaarlijkse) factuur of van de correct opgestelde afsluitende factuur die geldt als mededeling van de beëindiging van de opdracht. De factuur mag enkel betrekking hebben op reeds geleverde diensten. De betaling van de facturen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van die verificatietermijn op voorwaarde dat de Bank de conformiteit van de diensten met het bestek en de conformiteit van de factuur met de geleverde diensten heeft vastgesteld. Indien de conformiteit niet is vastgesteld, dienen alle bemerkingen geformuleerd door de Bank op adequate wijze te worden behandeld door de dienstverlener en dient de factuur desgevallend daaraan aangepast te worden waarna nieuwe verificatie- en betalingstermijnen van telkens 30 kalenderdagen beginnen te lopen zoals in deze paragraaf beschreven. Services: De Bank beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van een correct opgestelde tussentijdse (maandelijkse) factuur of van de correct opgestelde afsluitende factuur die geldt als mededeling van de beëindiging van de opdracht. De factuur mag enkel betrekking hebben op reeds geleverde diensten. De betaling van de facturen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van die verificatietermijn op voorwaarde dat de Bank de conformiteit van de diensten met het bestek en de conformiteit van de factuur met de geleverde diensten heeft vastgesteld. Indien de conformiteit niet is vastgesteld, dienen alle bemerkingen geformuleerd door de Bank op adequate wijze te worden behandeld door de dienstverlener en dient de factuur desgevallend daaraan aangepast te worden waarna nieuwe verificatie- en betalingstermijnen van telkens 30 kalenderdagen beginnen te lopen zoals in deze paragraaf beschreven.

9 De facturen dienen opgestuurd te worden naar: 9 Nationale Bank van België, dienst Boekhouding de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel De betaling van een factuur moet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de totale prijs van de aanneming. Het betalen vermindert in niets de verantwoordelijkheid van de dienstverlener. Indien de Bank krachtens de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en krachtens de uitvoeringsbesluiten van die wet, hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de betaling van het loon wegens zwaarwichtige tekortkomingen vanwege de opdrachtnemer of diens onderaannemer(s), en indien de Bank in die periode ook effectief tot betaling van lonen dient over te gaan, heeft ze het recht om die bedragen in te houden van de aan de opdrachtnemer te betalen bedragen, ongeacht of die bedragen verschuldigd waren door de opdrachtnemer of diens onderaannemer(s). Indien de Bank krachtens de artikels 400 tot en met 408 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, krachtens de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en krachtens de uitvoeringsbesluiten van die wetten, hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de betaling van fiscale en/of sociale schulden van onderaannemer(s) van de opdrachtnemer, heeft ze het recht om de bedragen die ze in dat kader dient te betalen in te houden van de aan de opdrachtnemer te betalen bedragen. II.6 Waarborgtermijn Volgens art. 153 van het KB uitvoering herbegint de dienstverlener op zijn kosten alle diensten die niet aan de voorwaarden van de opdracht voldoen. II.7 Voorlopige oplevering Niet van toepassing. II.8 Definitieve oplevering Conform art. 150 van het KB uitvoering beschikt de Bank over een termijn van dertig kalenderdagen om de diensten te onderzoeken en om haar beslissing erover mede te delen. De voorlopige en definitieve opleveringen vallen samen. De definitieve oplevering moet door de dienstverlener aangevraagd worden. De Bank mag de door de dienstverlener uitgevoerde dienst(en) in gebruik nemen naargelang de leveringen. II.9 Prijsonderzoek Voorafgaand aan de gunning dienen de inschrijvers alle inlichtingen te verstrekken om de Bank in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken (art. 21 KB plaatsing). II.10 Vertragingsboetes Het louter verstrijken van de uitvoeringstermijn stelt de dienstverlener in gebreke. De boete is vastgesteld op 0,1 % per kalenderdag vertraging met een maximum van 7,5 % van de waarde van de te leveren diensten. Vertragingsboetes waarvan het totaal bedrag geen 75 euro bedraagt, worden niet aangerekend. II.11 Onderaanneming Indien de dienstverlener een beroep doet op onderaannemers dienen deze laatsten te voldoen aan de bepalingen van dit bestek, in verhouding tot het gedeelte van de opdracht dat zij uitvoeren. In elk geval blijft alleen de dienstverlener, wat de uitvoering van de opdracht betreft, aansprakelijk ten opzichte van de Bank. Door de indiening van een offerte verbindt de dienstverlener er zich toe zijn verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waar hij diensten zou

10 10 komen uitvoeren, door zijn onderaannemers te doen naleven en het begrip ervan te verifiëren. Indien deze onderaannemers deze verplichtingen niet of gebrekkig naleven, dient de dienstverlener zelf de nodige maatregelen te treffen op kosten van de onderaannemers. De dienstverlener verbindt er zich toe deze verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers uitdrukkelijk in de overeenkomst(en) met diens onderaannemers op te nemen en te voorzien dat indien diens onderaannemers deze verplichtingen niet of gebrekkig naleven, de dienstverlener zelf de nodige maatregelen kan treffen op kosten van de onderaannemer in de bij de overeenkomst(en) bepaalde gevallen. Alle verplichtingen die opgelegd zijn aan de dienstverlener, en meer in het bijzonder de verplichting tot vertrouwelijkheid waarvan sprake in art. II.13 Vertrouwelijkheid en publiciteit, moeten ook opgelegd worden aan elk van zijn aangestelden en eventuele onderaannemers. Ingeval er wordt gewerkt met anderstalige werknemers, voorziet de dienstverlener of onderaannemer permanent iemand op de werf die kan optreden als tussenpersoon. Ingeval de dienstverlener een beroep doet op onderaannemers, deelt hij dit onmiddellijk aan de Bank mee. Indien de Bank krachtens de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, krachtens de artikels 400 tot en met 408 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, krachtens de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en krachtens de uitvoeringsbesluiten van die wetten, hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de betaling van het loon wegens zwaarwichtige tekortkomingen of van fiscale en/of sociale schulden vanwege één of meerdere onderaannemer(s), heeft ze het recht om de opdrachtnemer te verplichten de samenwerking met die onderaannemer(s) binnen de 14 werkdagen na de kennisgeving zoals bedoeld in art. 35/2, 1 van de voormelde wet van 12 april 1965 of binnen een termijn die de Bank bepaalt, stop te zetten. Indien de opdrachtnemer niet aan deze verplichting voldoet, heeft de Bank het recht dit als een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht te beschouwen en alle maatregelen te nemen voorzien in het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van de stopzetting van de opdracht. II.12 Geschillen Alle inbreuken op de bepalingen van het bestek, daarin begrepen de niet naleving van de door de leidend ambtenaar gegeven bevelen, worden vastgesteld in een proces-verbaal, waarvan onverwijld een afschrift aan de dienstverlener gestuurd wordt. Binnen de vijftien kalenderdagen na de verzenddatum van dit proces-verbaal, volgens postmerk, moet hij de erin vermelde gebreken verhelpen of zijn verweermiddelen doen gelden bij aangetekende brief, geadresseerd aan de leidend ambtenaar. Na verloop van die termijn wordt het stilzwijgen van de dienstverlener beschouwd als een erkenning van de vastgestelde feiten. De opdracht valt onder de toepassing van het Belgische recht. Elk geschil betreffende de opdracht behoort tot de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. II.13 Vertrouwelijkheid en publiciteit De dienstverlener en de Bank verzekeren het vertrouwelijke karakter van alle informatie die bekomen wordt in het kader van de opdracht en verspreiden deze enkel onder derden na het verkrijgen van het schriftelijk akkoord van de tegenpartij. De dienstverlener en de Bank zullen deze vertrouwelijke informatie slechts verspreiden onder de aangestelden die rechtstreeks betrokken zijn bij de opdracht. Beiden staan er borg voor dat deze aangestelden de verplichtingen inzake het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen en deze ook naleven. De dienstverlener verbindt er zich toe de opdracht niet te vermelden in zijn publiciteit noch als referentie te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank. Hij verbindt er zich tevens toe dit verbod uitdrukkelijk mee te delen aan en te laten naleven door zijn aangestelden.

11 11 II.14 Bijkomende inlichtingen Briefwisseling Nationale Bank van België N.V. dienst Aankopen de Berlaimontlaan Brussel Administratieve inlichtingen De heer Marc Louis tel dienst Aankopen fax Technische inlichtingen De heer Carl Huysegoms tel Dienst Informatica-infrastructuur en operaties fax II.15 Bescherming privéleven De Bank respecteert de reglementering inzake de bescherming van het privéleven nauwgezet en heeft daarvoor een aantal werkwijzen uitgewerkt die ook van belang zijn voor de dienstverleners en hun werknemers of onderaannemers. Bovendien worden sommige zones in de Bank permanent gefilmd en is de toegang van sommige zones onderworpen aan een voorafgaandelijke registratie van biometrische gegevens die worden geverifieerd bij de doorgang via een veiligheidssas. Voor de verdere modaliteiten wordt verwezen naar het Reglement inzake de toegang van externen tot de Nationale Bank van België (zie bijlage 3). De dienstverlener wordt verondersteld zijn werknemers en die van zijn onderaannemers hierover te informeren. II.16 Uitvoering van de opdracht Onverminderd de toepassing van de overige sancties waarin voorzien is door de toepasselijke wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen, heeft het niet-nakomen door de dienstverlener van om het even welke van zijn verplichtingen tot gevolg dat de Bank het recht heeft om onmiddellijk een einde te stellen aan de opdracht, wat de dienstverlener per aangetekende brief zal betekend worden. In het bijzonder zal deze verbreking van rechtswege kunnen betekend worden: wanneer de diensten niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten, ongeacht het ogenblik, wanneer de diensten niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid, wanneer de dienstverlener de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende overheid niet naleeft. De dienstverlener zal zich niet kunnen beroepen op overmacht, op uitzonderlijke omstandigheden of op feiten die te wijten zijn aan de Bank of aan derden, tenzij hij ze aan de Bank gemeld heeft, per aangetekende brief, ten laatste vijftien dagen nadat ze zich hebben voorgedaan. De dienstverlener zal de Bank verwittigen van alle moeilijkheden die zich zouden voordoen en die hem zouden verhinderen de opdracht uit te voeren. Indien de Bank krachtens de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en krachtens de uitvoeringsbesluiten van die wet, hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de betaling van het loon wegens zwaarwichtige tekortkomingen vanwege de opdrachtnemer, heeft ze het recht om de opdrachtnemer te verplichten deze tekortkomingen binnen de 14 werkdagen na de kennisgeving zoals bedoeld in art. 35/2, 1 van de voormelde wet of binnen een termijn die de Bank bepaalt, recht te zetten en het bewijs van deze rechtzetting te leveren. Indien de opdrachtnemer niet aan deze verplichting voldoet, heeft de Bank het recht dit als een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht te beschouwen en alle maatregelen te nemen voorzien in het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van de stopzetting van de opdracht. II.17 Toegang tot de Bank Om redenen van veiligheid en toezicht worden alle toegangen tot de gebouwen van de Bank gereglementeerd en gecontroleerd. De dienstverlener zal de instructies ter zake strikt naleven. Hij wordt verondersteld met deze beperkingen rekening gehouden te hebben in zijn offerte.

12 12 Het personeel dat voor rekening van de dienstverlener in bestaande lokalen van de Bank komt werken moet gevolg geven aan de bevelen en richtlijnen die hem verstrekt worden door iedere persoon (al dan niet personeelslid van de Bank) die door haar gemachtigd is de inwendige orde te handhaven en haar veiligheid te vrijwaren. Fysische toegang Zie het Reglement inzake de toegang van externen tot de Nationale Bank van België en het document Veiligheidsinstructies voor externe ondernemingen die werken uitvoeren als bijlage 3. Elektronische toegang Zie document "General guidelines for providing external access on NBB owned equipment" als bijlage 4. II.18 Belgische reglementering en Europese richtlijnen Niet van toepassing. II.19 Personeel aan de opdracht toegewezen De inschrijver verbindt er zich toe het personeel nodig voor de uitvoering van de opdracht aan te stellen. II.20 Aansprakelijkheid Op de opdrachtnemer rust alle aansprakelijkheid zoals die is bepaald door het gemeen recht en door de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Onverminderd die wettelijke aansprakelijkheid, staat de opdrachtnemer volledig in voor zijn fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheden in het kader van de uitvoering van de opdracht, alsook die van zijn aangestelden en onderaannemers. Bovendien vrijwaart de opdrachtnemer de aanbestedende overheid tegen elke aansprakelijkheid die deze ten aanzien van derden oploopt naar aanleiding van een vertraging, een gebrekkige uitvoering, een fout, een nalatigheid of een onzorgvuldigheid vanwege de opdrachtnemer. II.21 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit alle verzekeringen waartoe hij wettelijk is verplicht. In het bijzonder respecteert hij zijn verplichtingen inzake verzekeringen die voortvloeien uit de wetgeving inzake overheidsopdrachten. De opdrachtnemer sluit een verzekering die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekt. Daarnaast sluit de opdrachtnemer een verzekering die zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht dekt. Die verzekering moet minstens een dekking waarborgen van euro per schadegeval. Deze minimale dekking kan in geen geval als een beperking van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer worden geïnterpreteerd. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat eventuele onderaannemers eveneens gedekt zijn in overeenstemming met deze bepaling. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. In dit attest moet een clausule zijn voorzien die bepaalt dat elke vermindering, nietigverklaring of opzegging van de polis(sen) slechts twee weken na ontvangst van een aangetekende brief van de verzekeraar aan de aanbestedende overheid ingaat. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de Bank. De opdrachtnemer en zijn verzekeringsmaatschappijen zien af van elk verhaal op de Bank, haar maatschappelijke lasthebbers en personeelsleden. Indien de opdrachtnemer nalaat om de vereiste verzekeringen te sluiten of in stand te houden, kan de Bank, onverminderd alle andere middelen die haar ter beschikking staan, zelf de nodige verzekeringen sluiten of in stand houden, daartoe de nodige betalingen verrichten en die betaalde sommen verhalen op de opdrachtnemer. In dat geval mogen deze bedragen worden ingehouden op de bedragen die de Bank verschuldigd is aan de opdrachtnemer. II.22 Opleiding Niet van toepassing.

13 II.23 Concurrentiebeding Niet van toepassing. 13 II.24 Reis- en verblijfkosten Niet van toepassing. II.25 Intellectuele eigendom Niet van toepassing. II.26 Contactpersoon van de dienstverlener en instructies met betrekking tot de uitvoering tot de opdracht. Elke dienstverlener dient een contactpersoon aan te duiden voor de uitvoering van de opdracht met het oog op de mededeling van onder meer: niet in de opdracht voorziene wijzigingen omtrent de plaats, het tijdstip en de duurtijd van uitvoering van de opdracht, zoals omschreven in art. II.4 en II.5; van het onvoldoende functioneren of ongepaste gedragingen van een medewerker of de vraag tot diens vervanging zoals bedoeld in art. II.16 en II.19; de afwezigheden en voorziene verlofperiodes van de medewerkers van de dienstverlener en de eventuele problemen die dit voor de Bank zou kunnen teweegbrengen; eventueel gewijzigde veiligheidsinstructies van de Bank; de vraag van de Bank tot het bijwonen van niet op voorhand voorziene vergaderingen; de vraag van de Bank om bepaalde verslagen of documenten op te stellen; wijzigingen aan de opdracht. De Bank is gerechtigd om voor de goede uitvoering van de opdracht rechtstreeks aan de medewerker van de dienstverlener mededelingen of preciseringen van technische aard te doen over de opdracht. II.27 Akkoordverklaring van de personen die de opdracht voor de dienstverlener uitvoeren. Niet van toepassing. II.28 Limosaverplichtingen Krachtens de Programmawet van 27 december 2006 en het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, dienen werknemers die gewoonlijk werken in het buitenland of er aangeworven zijn, en zelfstandigen die gewoonlijk in het buitenland verblijven, voorafgaandelijk aan de start van de opdracht waaraan ze meewerken, elektronisch aangemeld te worden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en voor de ganse looptijd van de opdracht aangemeld te blijven. De Limosa-melding moet in principe elektronisch gebeuren, via de elektronische webtoepassing die daartoe ter beschikking wordt gesteld op de website De inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt en die zich in het toepassingsgebied van de voormelde wetgeving bevindt, dient voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht uit eigen beweging een ontvangstbewijs af te leveren van de verrichte melding. De Bank houdt zich het recht voor om de opdracht te schorsen of stop te zetten indien een dergelijk bewijs niet verstrekt wordt. Elke aansprakelijkheid, kosten en boetes die de Bank zou oplopen ten gevolge van een niet-aangifte, zal de Bank van rechtswege kunnen verhalen op de ingebreke gebleven inschrijver.

14 III. Technische bepalingen 14 III.1 Guidelines for the tenderer This technical part describes subject of the tender and the information requested by National Bank of Belgium. Information will be requested in the form of numbered questions. Only offers which contain an answer to all questions will be evaluated. III.2 Subject of the tender This tender covers: Maintenance and support for the following McAfee products: Endpoint Protection Advanced (EPA), McAfee Gateway Appliance, MFE One Time Password & MFE SMS Pack and the purchase of possible extensions and/or evolutions of these products. Maintenance and support contracts for these 3 products will be bundled in one contract which will take an end on January18, The possible purchase of licenses of Threat Intelligence Exchange (TIE) and Advanced Threat Defence (ATD) and the corresponding maintenance and support. Consultancy services to provide support for National Bank of Belgium for implementations of possible new McAfee products and major evolutions of the actual software products. Tenderer must be qualified as McAfee Certified Reseller for all products which are in the scope of this tender. III.3 Details for the duration of the new bundled contract III.3.1 Endpoint Protection Advanced (EPA) Actual situation: EPA for devices for which the maintenance and support contract, including McAfee Gold support, takes an end on August 3, McAfee Entitlement number: EPA for devices for which the maintenance and support contract, including McAfee Gold support, takes an end on October 31, McAfee Entitlement number: III.3.2 McAfee Security Gateway Appliance Actual situation: McAfee Security Gateway Edition software for which the maintenance and support contract, including McAfee Gold support, takes an end on January 18, McAfee Entitlement number: III.3.3 McAfee One Time Password and McAfee SMS Module Actual situation: McAfee One Time Password for 300 users for which the maintenance and support contract, including McAfee Gold support, takes an end on December 20, McAfee Entitlement number: McAfee SMS Pack for which maintenance and support, including McAfee Gold Support, takes an end on December 20, McAfee Entitlement number: III.4 New bundled contract The new bundled contract will cover usage of the products, maintenance and support until January 18, Before the start of each contract year the licenses will be inventoried based on the defined metrics, the annual fees will be adapted accordingly (upwards or downwards). Question 1 Tenderer has to specify a mechanism/procedure to inventory the McAfee software licenses, preferably in an automated way. The corresponding price information for the update of the yearly fees will be added in the inventory summary.

15 III.5 Description of the requested Maintenance/support service All software will be covered by a maintenance/support contract. The support contract must at least include the following services for all software under contract: right to install and use new versions or patches at no additional cost; right to require software modifications if a problem due to fault or incorrect behaviour of the software must be resolved; free access, through internet, to a knowledgebase helping the Bank to perform a first determination of a problem; possibility to report problems through mail or web-interface; possibility to follow the evolution of reported problems through web-interface; a problem escalation procedure which will be activated if stability or availability of the Bank could be jeopardized. The McAfee products in this tender are considered as critical software products. Following conditions apply: the support is of type 24 by 7; for problems and incidents a response time of maximum 2 hours is requested during office hours and maximum 4 hours outside office hours. The maintenance/support service for all products in this tender will have to include the McAfee Gold support. Tenderer is allowed to add a support structure on top of the McAfee Gold support. Tenderer should also play the role of interface between National Bank of Belgium and McAfee. The objectives of this partnership: follow up of NBB installations; follow up of all problems and incidents with the McAfee products, if needed an active role by tenderer in the escalation process towards McAfee. The support service will also include information services regarding the McAfee products which are in the scope of this tender. NBB requests to be informed by tenderer of all major evolutions of the McAfee products. Tenderer is requested to denote a technically skilled key person for National Bank of Belgium. This key person will coordinate all actions with respect to McAfee hardware, software and consultancy missions. This key person will also act as interface towards McAfee. Question 2 Tenderer is requested to give a detailed description of the services offered for maintenance and support for the McAfee products of this tender. Minimum following information is requested: description of the service offered: the organization s structure and facilities to provide the service and the description of the technical interface with McAfee; the number of own support engineers and the description of the McAfee certification levels; the number of clients for which this support service is offered. III.6 New McAfee products As part of this contract it is possible National Bank of Belgium purchases licenses for Threat Intelligence Exchange (TIE) and Advanced Threat Defence (ATD) and the corresponding maintenance and support. Pricing information for these purchases is requested in the Inventory in annex 2. III.7 Consultancy National Bank of Belgium might request consultancy services for the installation/implementation of new McAfee products (TIE and ATD) and for installation/implementation of major evolutions of the McAfee products which are already installed. These consultancy services will be executed by tenderer s consultants or by McAfee engineers. Consultancy missions will be initiated by the Bank with a Statement of Work which will describe the mission, the deliverables and the estimated number of days. 15

16 16 NBB expects consultancy services to be available within a reasonable delay following the request by National Bank of Belgium. Estimation of the total number of consultancy days: Tenderer consultancy: 60 days McAfee consultancy: 10 days Question 3 With respect to tenderer s own consultants, following information is requested: number of consultants in the domains which are in scope of this tender; CVs including certifications and a brief description of similar missions already executed; Estimation of the delivery time for consultancy services.

17 IV. Model van offerte 17 BIJLAGE 1 DOSSIER MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES De ondergetekende (naam, voornaam)... hoedanigheid / beroep... nationaliteit..., met woonplaats in... (gemeente, straat, nr.) Ofwel De onderneming... (handelsnaam, rechtsvorm) gevestigd te... (gemeente, straat, nr.) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n),... verbindt zich hierbij voor rekening van de Nationale Bank van België N.V., de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, de volgende diensten uit te voeren: McAfee hardware en software: aankoop producten, contracten voor onderhoud en ondersteuning en bijhorende services, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het bestek met referentie , tegen de totale prijs (B.T.W. niet inbegrepen) van (in letters en in cijfers) en waarvan het detail in de bijgevoegde inventaris opgenomen is. De inschrijver verklaart alle, in de offerte vermelde prijzen, zonder uitzondering uit te drukken in euro (BTW niet inbegrepen). De terbeschikkingsstellingstermijn van een consulent van de inschrijver bedraagt... werkdagen. De terbeschikkingsstellingstermijn van een consulent van McAfee bedraagt... werkdagen. De inschrijver verbindt er zich toe het personeel nodig voor de uitvoering van de opdracht toe te wijzen. Hij voegt bij zijn offerte: een beschrijving van het voorgestelde mechanisme voor de jaarlijkse inventarisering van de licentie (zie Question 1); een gedetailleerde beschrijving van de onderhouds- en supportdiensten, waaronder een beschrijving van de structuur en de middelen waarover hij beschikt om de gevraagde diensten uit te voeren (zie Question 2); een beschrijving van de eigen consultancy resources (zie Question 3): aantal consulenten per product; Cv s van de consulenten met vermelding van hun kennisniveau (bv: certificaten). Hij verklaart het bestek met referentie gelezen en goedgekeurd te hebben. Hij verklaart kennis genomen te hebben van het Reglement inzake de toegang van externen tot de Nationale Bank van België en het document Veiligheidsinstructies voor externe ondernemingen die werken uitvoeren en verbindt er zich toe ze te verdelen onder het personeel en zijn onderaannemers die voor zijn rekening in de Bank zullen komen werken, en erop toe te zien dat zijn werknemers en zijn onderaannemers alle verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers naleven, bij gebreke waarvan hij zelf de nodige maatregelen zal treffen. Hij is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer... Hij is houder van een bankrekening met nummer... bij... Opgemaakt in twee exemplaren te... op... [Handtekening, met vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar(s)]

18 18 INVENTARIS FIRMA: BIJLAGE 2 I. PRIJS voor Support & Maintenance van de actuele producten I.1. EPA 3400 nodes McAfee entitlement nr Support & Maintenance fee period 04/08/ /01/2016 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2017 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2018 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2019 I.2. EPA 1200 nodes McAfee entitlement nr Support & Maintenance fee period 19/11/ /01/2016 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2017 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2018 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2019 I.3. security GWY McAfee entitlement nr Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2017 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2018 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2019 I.4. One Time Password 300 clients McAfee entitlement Support & Maintenance fee period 21/12/ /01/2017 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2018 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2019 I.5. SMS Pack McAfee entitlement Fee period 21/12/ /01/2017 Fee period 19/01/ /01/2018 Fee period 19/01/ /01/2019 Totale prijs I = I.1. + I.2. + I.3. + I.4. + I.5. II. PRIJS voor consultancy II.1. Prijs per dag voor consultant van aanbieder II.2. Prijs voor 60 dagen consultancy van aanbieder II.3. Prijs per dag voor McAfee consultant II.4. Prijs voor 10 dagen McAfee consultancy Totale prijs II = II.2. + II.4. TOTALE PRIJS = Totale prijs I. + Totale prijs II. III. VERPLICHTE OPTIES III.1. TIE TIE license for nodes: purchase price TIE license for nodes: Support & Maintenance fee for year 1 TIE license for nodes: Support & Maintenance fee for year 2 TIE license for nodes: Support & Maintenance fee for year 3 Optie III.1. III.2. ATD ATD license for nodes: purchase price ATD license for nodes: Support & Maintenance fee for year 1 ATD license for nodes: Support & Maintenance fee for year 2 ATD license for nodes: Support & Maintenance fee for year 3 Optie III.2. III.3. TIE & ATD Bundle TIE & ATD bundle for nodes: purchase price TIE & ATD bundle for nodes: Support & Maintenance fee for year 1 TIE & ATD bundle for nodes: Support & Maintenance fee for year 2 TIE & ATD bundle for nodes: Support & Maintenance fee for year 3 Optie III.3.

19 IV. Aanvragen voor prijsinformatie EPA license: purchase of 100 additional nodes EPA: Support & Maintenance fee per year for 100 additional nodes EPA: impact on EPA yearly fee for Support & Maintenance for 100 nodes decrease Purchase license for Security GWY for 100 additional users Support & Maintenance fee per year for Security GWY for 100 additional users Impact on Security GWY yearly fee for Support & Maintenance for 100 users decrease Purchase license for OTP for additional 100 clients Support & Maintenance fee per year for OTP for 100 additional clients Impact on OTP yearly fee for Support & Maintenance for 100 clients decrease TIE license: purchase of 100 additional nodes TIE: Support & Maintenance fee per year for 100 additional nodes TIE: impact on yearly Support & Maintenance fee for decrease with 100 nodes ATD license: purchase of 100 additional nodes ATD: Support & Maintenance fee per year for 100 additional nodes ATD: impact on yearly Support & Maintenance fee for decrease with 100 nodes TIE&ATD bundle license: purchase of 100 additional nodes TIE&ATD bundle: Support & Maintenance fee per year for 100 additional nodes TIE&ATD bundle: impact on yearly Support & Maintenance fee for decrease with 100 nodes Price per year for McAfee Platinum service for Support & Maintenance 19 Opgemaakt in twee exemplaren te... op... [Handtekening, met vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar(s)]

20 BIJLAGE 3 20 REGLEMENT INZAKE DE TOEGANG VAN EXTERNEN TOT DE NATIONALE BANK VAN BELGIË 1. TOEPASSINGSGEBIED 1.1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder externen verstaan, alle personen die geen werknemer zijn van de Nationale Bank van België (hierna de Bank ) en die haar niet publiek toegankelijke gebouwen van de hoofdzetel of van de vestigingen dienen te betreden om daar vooraf overeengekomen activiteiten uit te voeren De externen kunnen gevraagd worden om een formulier te ondertekenen waarin zij zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de bepalingen van dit reglement. Dit formulier dient overhandigd te worden aan de Bank uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het pasje bedoeld in artikel 2. De Bank behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan wie dat formulier niet heeft ondertekend. 2. AANMELDING BIJ DE ONTVANGSTBALIE EN GEBRUIK VAN EEN PASJE 2.1. De externen melden zich aan bij één van de ontvangstbalies van de Bank tegen voorlegging van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, zo niet paspoort, rijbewijs of ander geldig document). De Bank controleert de identiteit van de externen en of hun aanwezigheid voorafgaand werd aangemeld Nadat de controles zijn uitgevoerd, overhandigt de Bank aan de externen een pasje. Het pasje verleent de externen toegang tot de gebouwen van de Bank, binnen de limieten en de geldigheidsduur van de toegangsrechten die zijn gekoppeld aan het pasje. Deze limieten en geldigheidsduur zullen niet ruimer zijn dan wat nodig is voor het uitvoeren van de overeengekomen activiteiten in de Bank De externen dragen het pasje steeds op zichtbare wijze tijdens hun aanwezigheid in de gebouwen van de Bank. Zij dragen er zorg voor dat het pasje niet beschadigd wordt of op enige wijze onbruikbaar gemaakt Het pasje is strikt persoonlijk. De externen mogen het pasje niet met andere personen meegeven of het door anderen laten gebruiken De externen kunnen een geldwaarde laten plaatsen op hun pasje voor gebruik met de drank- en snoepautomaten van de Bank. Deze geldwaarde kan niet teruggevorderd worden van de Bank bij verlies of beschadiging van het pasje De externen leveren het pasje terug in aan één van de ontvangstbalies, uiterlijk bij het verstrijken van de geldigheidsduur van hun toegangsrechten. 3. SCREENING De Bank kan de toegang tot haar niet publiek toegankelijke lokalen of zones afhankelijk stellen van een voorafgaand onderzoek naar de betrouwbaarheid van de betrokken persoon, de zogenaamde screening. De Bank zal enkel een screening uitvoeren of laten uitvoeren met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Wanneer de screening tot een negatieve beoordeling leidt, krijgt de betrokken persoon in principe geen toegang tot de Bank. 4. IN- EN UITGANGSREGISTRATIE EN TIJDSREGISTRATIE 4.1. Door het gebruik van het pasje worden gegevens over de externen opgenomen in het in- en uitgangsregistratiesysteem van de Bank. Indien dit zo is afgesproken, dienen de externen het pasje ook te gebruiken om hun aanwezigheid op de werkplek te registreren in het tijdsregistratiesysteem van de Bank De gegevens van het tijdsregistratiesysteem en het in- en uitgangsregistratiesysteem van de Bank kunnen gebruikt worden voor de controle op de afgesproken aanwezigheid van de externen voor het uitvoeren van de activiteiten in de Bank, evenals voor het opmaken van tussentijdse staten en facturen met betrekking tot hun prestaties. Indien de externen prestaties verrichten als werknemer of voor rekening van een opdrachtgever, kan de Bank in het geval van een betwisting van een factuur wegens een tekort aan geleverde prestaties, aan de werkgever of opdrachtgever inzage geven in de gegevens die zijn opgenomen in deze registratiesystemen. 5. GEBRUIK VAN DE MIDDELEN VAN DE BANK EN CONTROLE 5.1. De externen gebruiken hun eigen materiaal en middelen voor het uitvoeren van de overeengekomen activiteiten. Indien nodig kan de bevoegde dienst van de Bank naar eigen discretie aan de externen, in functie van de opdracht, de volgende middelen ter beschikking stellen: o lokalen, materialen of werktuigen van de Bank, en/of o hardware, software en andere IT-faciliteiten (waaronder internet en een adres van de Bank), en/of o toegang tot welbepaalde informatiebronnen van de Bank.