BESTEK DIENSTEN MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES OPEN OFFERTEAANVRAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK DIENSTEN MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES OPEN OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES Dossier OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Nationale Bank van België

2 Inhoudsopgave 2 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 GUNNINGSWIJZE... 4 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 4 I.5 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 4 I.6 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 4 I.7 OPENING VAN DE OFFERTES... 5 I.8 VERBINTENISTERMIJN... 5 I.9 SELECTIECRITERIA... 5 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 6 I.11 VARIANTEN EN OPTIES... 6 I.12 KEUZE VAN OFFERTE... 6 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN... 7 II.1 LEIDENDE AMBTENAREN... 7 II.2 BORGTOCHT... 7 II.3 PRIJSHERZIENINGEN... 8 II.4 UITVOERINGSTERMIJN EN PLAATS VAN UITVOERING... 8 II.5 FACTURATIE, NAZICHT EN BETALINGEN... 8 II.6 WAARBORGTERMIJN... 9 II.7 VOORLOPIGE OPLEVERING... 9 II.8 DEFINITIEVE OPLEVERING... 9 II.9 PRIJSONDERZOEK... 9 II.10 VERTRAGINGSBOETES... 9 II.11 ONDERAANNEMING... 9 II.12 GESCHILLEN...10 II.13 VERTROUWELIJKHEID EN PUBLICITEIT...10 II.14 BIJKOMENDE INLICHTINGEN...11 II.15 BESCHERMING PRIVÉLEVEN...11 II.16 UITVOERING VAN DE OPDRACHT...11 II.17 TOEGANG TOT DE BANK...11 II.18 BELGISCHE REGLEMENTERING EN EUROPESE RICHTLIJNEN...12 II.19 PERSONEEL AAN DE OPDRACHT TOEGEWEZEN...12 II.20 AANSPRAKELIJKHEID...12 II.21 VERZEKERINGEN...12 II.22 OPLEIDING...12 II.23 CONCURRENTIEBEDING...13 II.24 REIS- EN VERBLIJFKOSTEN...13 II.25 INTELLECTUELE EIGENDOM...13 II.26 CONTACTPERSOON VAN DE DIENSTVERLENER EN INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE UITVOERING TOT DE OPDRACHT...13 II.27 AKKOORDVERKLARING VAN DE PERSONEN DIE DE OPDRACHT VOOR DE DIENSTVERLENER UITVOEREN II.28 LIMOSAVERPLICHTINGEN...13 III. TECHNISCHE BEPALINGEN IV. MODEL VAN OFFERTE... 17

3 3 Voorwoord Deze opdracht is onderworpen aan het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (KB uitvoering). De bepalingen van dit bestek zijn aanvullingen en preciseringen op de bepalingen van dit KB die van toepassing blijven tenzij er uitdrukkelijk van afgeweken wordt. Indien bepaalde merken aangehaald worden, gebeurt dit louter ten titel van voorbeeld en staat het de dienstverlener altijd vrij andere types voor te stellen met dezelfde karakteristieken en hetzelfde prestatievermogen. Toepasselijke reglementering ALGEMENE WETGEVING de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (KB plaatsing); het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (KB uitvoering); het besluit van het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 28 juni 2011 betreffende de overdracht van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten (BS van 18 juli 2011); de veiligheidsinstructies voor de externe ondernemingen, hierbij gevoegd; "General guidelines for providing external access on NBB owned equipment", hierbij gevoegd; dit bestek geldt als aanbestedingsdocument. In geval van tegenstrijdigheid tussen de niet-bindende bepalingen van deze documenten en de bepalingen van dit bestek, zullen deze laatste primeren. Opmerking: In het kader van een overheidsopdracht zullen in geen geval de "algemene voorwaarden" van de inschrijver in aanmerking genomen worden. Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de invulling van de procedure zoals deze in het bestek wordt beschreven. Zij aanvaarden door alle besteksbepalingen gebonden te zijn. Indien een potentiële inschrijver een zichtbaar wettigheidsbezwaar heeft tegen één of meerdere bepalingen uit het bestek, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de Nationale Bank van België met omschrijving van de redenen. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen In dit bestek wordt van het volgende artikel van het KB uitvoering afgeweken: art. 25 tot 33 Borgtocht (zie art. II.2 van dit bestek) In dit bestek wordt van het volgende artikel van het KB plaatsing afgeweken: art "Indienen van de offerte" (zie art. I.6 van dit bestek)

4 I. Administratieve bepalingen 4 I.1 Beschrijving van de opdracht De opdracht wordt beschouwd als een opdracht van diensten. De opdracht bestaat in een contract van van 41 maanden (van 4 augustus 2015 tot en met 18 januari 2019), jaarlijks opzegbaar door beide partijen op 18 januari, vanaf 18 januari 2017, en mits een opzeggingstermijn van 6 maanden, m.b.t. McAfee hardware, software en services, in opdracht en voor rekening van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel (hierna de Bank genoemd) in overeenstemming met de bepalingen van dit bestek. Deze prestaties gebeuren in overeenstemming met art. 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. De Bank zal op geen enkele wijze enig gedeelte van werkgeversgezag uitoefenen ten aanzien van de personen die de prestaties in verband met dit bestek komen leveren. De instructies die de Bank kan geven worden verder in dit bestek gedetailleerd dat geldt als overeenkomst zoals bedoeld in art. 31, 1, derde lid van voormelde wet. I.2 Identiteit van de opdrachtgever Nationale Bank van België de Berlaimontlaan Brussel I.3 Gunningswijze De opdracht wordt gegund bij wijze van open offerteaanvraag. I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een gemengde opdracht. I.5 Vorm en inhoud van de offerte Op straffe van uitsluiting zal de offerte opgesteld worden zoals beschreven in dit bestek. Indien formulieren bij het bestek gevoegd zijn, dient de inschrijver deze zo volledig mogelijk in te vullen. I.6 Indienen van de offerte De offerte wordt opgemaakt in 2 exemplaren (in het Nederlands of in het Frans), in overeenstemming met het model van offerte bijgevoegd als bijlage 1. De inventaris als bijlage 2 maakt integraal deel uit van het model van offerte en dient volledig ingevuld te worden. De aanvullende informatie en technische inlichtingen worden in het Engels aanvaard. Indien het bijgevoegde model van offerte niet gebruikt wordt, draagt de inschrijver de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het model van offerte (art. 80 KB plaatsing). Het door de inschrijver ingediende dossier wordt samengesteld rekening houdend met volgende aanbevelingen: o het dossier wordt niet ingebonden of geniet, dit om het scannen van de offerte niet te hinderen; o de documenten worden in het dossier in deze volgorde geplaatst: 1. het model van offerte; 2. de inventaris; 3. alle gegevens m.b.t. de offerte; 4. alle gegevens i.v.m. de selectiecriteria. De ingediende documenten zullen door de Bank niet hergebruikt worden voor een beoordeling in het kader van een andere overheidsopdracht dan huidige. Documenten die reeds in het bezit van de Bank zijn in het kader van een andere overheidsopdracht zullen niet aangewend worden ter beoordeling van de offerte of de kandidatuurstelling. De inschrijver dient dan ook alle nuttige documenten bij zijn offerte te voegen.

5 5 De offertes (origineel en kopie) worden elk in een omslag gestoken, met tenminste de vermelding van het nummer " " en de datum van opening van de offertes. Daarna kunnen zij op volgende wijze ingediend worden: 1. afgegeven worden in het lokaal der aanbestedingen net vóór de start van de openbare zitting (zie tabel hieronder); 2. afgegeven worden per drager, tijdens de kantooruren (tussen 8u15 en 17u15) en ten laatste 1 uur vóór de start van de openbare zitting (zie tabel hieronder), aan het onthaal, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, tegen ontvangstbewijs; 3. ingezonden worden via de post, waarbij beide hogervermelde omslagen in een derde omslag gestoken worden, geadresseerd aan de Nationale Bank van België, dienst Aankopen, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, waarop tevens datum van opening van de offertes en de vermelding " " geplaatst wordt. Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen alvorens hij de zitting opent. Laattijdige inzendingen kunnen enkel in aanmerking genomen worden onder de dubbele voorwaarde: 1. dat de Bank de dienstverlener nog niet van haar beslissing op de hoogte gebracht heeft; 2. dat de offerte uiterlijk 4 kalenderdagen vóór de dag van de opening van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. Elk stuk dat bij de offerte gevoegd is, moet door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Doorhalingen, verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden (art. 82 KB plaatsing). De inschrijver verbindt er zich toe, in geval hem de bestelling niet toegewezen wordt, onmiddellijk alle hem overgemaakte documenten terug te sturen naar de Bank, zonder een vergoeding te mogen vragen voor het indienen van zijn offerte. I.7 Opening van de offertes Plaats, datum en uur Aanbestedende dienst Voorzitter van de zitting I.8 Verbintenistermijn Nationale Bank van België Aanbestedingslokaal de Berlaimontlaan Brussel op 27 mei 2015 om 11 uur Nationale Bank van België N.V. dienst Aankopen de Berlaimontlaan BRUSSEL de Chef van de dienst Aankopen van de Nationale Bank van België N.V., of zijn afgevaardigde. De termijn gedurende welke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 kalenderdagen. I.9 Selectiecriteria Juridische situatie van de inschrijver - een verklaring dat de kandidaat zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikel 61 1 en 2 van het KB van 15 juli 2011; - het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of een equivalent register voor de buitenlandse firma's. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank. Technische bekwaamheid van de inschrijver - een referentielijst van minimum 3 soortgelijke diensten uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar, met vermelding van opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of van een contactpersoon en bedrag voor volgende producten: McAfee Endpoint Protection

6 6 Advanced, McAfee Gateway Appliances, McAfee One Time Password & SMS packs, McAfee Threat Intelligence Exchange, McAfee Advanced Threat Defense; - een bewijs van "McAfee Certified Reseller" voor volgende producten: McAfee Endpoint Protection Advanced, McAfee Gateway Appliances, McAfee One Time Password & SMS packs, McAfee Threat Intelligence Exchange, McAfee Advanced Threat Defense. I.10 Gunningscriteria De opdracht wordt toegewezen aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend, rekening houdend met volgende criteria: I De prijs (70 punten) De prijsvergelijking wordt opgemaakt volgens de opgegeven prijzen van de inventaris als bijlage punten voor de globale prijs, samengesteld uit: o Totale prijs I: de prijs voor de volledige contractduur voor onderhoud en ondersteuning voor de producten die momenteel gebruikt worden door de Bank; o Totale prijs II: de prijs voor 60 dagen consultancy door de inschrijver zelf en 10 dagen consultancy rechtstreeks door McAfee. 20 punten voor prijs van de opties. Deze 20 punten zijn opgedeeld op volgende manier: o 5 punten voor optie III.1: de prijs voor aankoop en onderhoud voor 3 jaar voor TIE voor nodes; o 5 punten voor optie III.2: de prijs voor aankoop en onderhoud voor 3 jaar voor ATD voor nodes; o 10 punten voor optie III.3: de prijs voor aankoop en onderhoud voor 3 jaar voor TIE & ATD Bundle voor nodes. I De kwaliteit (30 punten) De kwaliteit zal worden beoordeeld op: de aangeboden diensten voor onderhoud en ondersteuning (20 punten); de aangeboden diensten voor consultancy (8 punten); het voorgestelde mechanisme voor de jaarlijkse inventarisering van de licentie (2 punten). De inschrijver voegt bij zijn offerte alle nodige informatie om dit criterium te beoordelen. I.11 Varianten en opties Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. Er zijn verplichte opties voorzien. I.12 Keuze van offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Offertes die niet aan alle gevraagde minimumvereisten voldoen, kunnen zonder meer uitgesloten worden. Indien een offerte onvoldoende informatie bevat en het bijgevolg quasi onmogelijk wordt de offerte grondig te evalueren, kan deze offerte zonder meer uitgesloten worden.

7 II. Contractuele bepalingen 7 II.1 Leidende ambtenaren De leidend ambtenaar belast met de leiding en het toezicht op de administratie: naam: Simone Maskens functie: Chef van de dienst Aankopen telefoon: fax: adres: de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel De leidend ambtenaar belast met de leiding en het toezicht op de uitvoering van de diensten: naam: Laurent Scerri functie: Afdelingshoofd telefoon: fax: adres: de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel Voor alle technische inlichtingen zie artikel II.14. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de leidende ambtenaren noch individueel, noch samen, over de bevoegdheid beschikken de Bank financieel te verbinden. II.2 Borgtocht Dit artikel is een afwijking van art. 25 tot 33 van het KB uitvoering. Deze afwijking wordt gemotiveerd door specifieke aard van de opdracht (zie hieronder). De borgstelling, onderworpen aan de Belgische wetgeving, is vastgesteld op 5 % van het bedrag van de opdracht (zonder opties). Binnen een termijn van dertig kalenderdagen volgend op de dag van de bestelbrief dient de dienstverlener het bewijs te leveren dat de borgstelling in overeenstemming met de bepalingen van art. 27 van het KB uitvoering gesteld werd. Het bewijs van borgstelling wordt geleverd door overlegging van: ofwel het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; ofwel het debetbericht van een kredietinstelling of van een verzekeringsonderneming; ofwel het depositoattest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; ofwel de originele akte van solidaire borg geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; ofwel het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Bij overschrijding van de termijn kan de Bank hetzij overgaan tot een ambtshalve borgstelling via afhoudingen op de verschuldigde bedragen, waarbij een straf wordt opgelegd ten belope van twee procent van het oorspronkelijk opdrachtbedrag, hetzij de opdracht verbreken of andere maatregelen van ambtswege toepassen (art. 29 van het KB uitvoering). Omdat het contract jaarlijkse opzeggingen voorziet, kan de borgstelling vrijgegeven worden voor 50 % bij de eerste vervaldag van de opdracht en het saldo na de eindvervaldag van de opdracht. Deze afwijking op het KB uitvoering is gemotiveerd door het feit dat de facultatieve jaarlijkse opzeggingen niet toestaan de eindvervaldag bij de ondertekening van het contract vast te stellen. Indien de Bank krachtens de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en krachtens de uitvoeringsbesluiten van die wet, hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de betaling van het loon wegens zwaarwichtige tekortkomingen vanwege de opdrachtnemer of diens onderaannemer(s), heeft de Bank het recht de borgstelling in te houden tot zes maand na het verstrijken van de periode zoals bedoeld in art. 35/3, 4 van de voormelde wet. Indien de Bank in die periode ook effectief tot betaling van lonen dient over te gaan, heeft ze het recht om die bedragen in te houden van de borgstelling, ongeacht of die bedragen verschuldigd waren door de opdrachtnemer of diens onderaannemer(s).

8 II.3 Prijsherzieningen Aankopen: 8 In het kader van deze opdracht zal geen enkele prijsherziening aanvaard worden, de dienstverlener verbindt er zich toe de aangeboden prijzen tijdens de hele duur van het contract te handhaven. Onderhoud, ondersteuning en services: De prijzen kunnen jaarlijks herzien worden, rekening houdend met de ontwikkeling van de Agoria-index (meer bepaald het landsgemiddelde van de referteloonkost in /h - voor ondernemingen van meer dan 10 werknemers) over de voorbije 12 maanden volgens de formule: P n 0, 2P, P I 0 I 0 n II.4 Uitvoeringstermijn en plaats van uitvoering De dienstverlener verbindt er zich toe de diensten na telefonische oproep en binnen de vastgestelde termijnen uit te voeren. II.5 Facturatie, nazicht en betalingen Aankopen: De Bank beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van een correct opgestelde tussentijdse factuur of van de correct opgestelde afsluitende factuur die geldt als mededeling van de beëindiging van de opdracht. De factuur mag enkel betrekking hebben op reeds uitgevoerde leveringen. De betaling van de facturen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van die verificatietermijn op voorwaarde dat de Bank de conformiteit van de diensten met het bestek en de conformiteit van de factuur met de geleverde diensten heeft vastgesteld. Indien de conformiteit niet is vastgesteld, dienen alle bemerkingen geformuleerd door de Bank op adequate wijze te worden behandeld door de dienstverlener en dient de factuur desgevallend daaraan aangepast te worden waarna nieuwe verificatie- en betalingstermijnen van telkens 30 kalenderdagen beginnen te lopen zoals in deze paragraaf beschreven. Onderhoud en ondersteuning: De Bank beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van een correct opgestelde tussentijdse (jaarlijkse) factuur of van de correct opgestelde afsluitende factuur die geldt als mededeling van de beëindiging van de opdracht. De factuur mag enkel betrekking hebben op reeds geleverde diensten. De betaling van de facturen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van die verificatietermijn op voorwaarde dat de Bank de conformiteit van de diensten met het bestek en de conformiteit van de factuur met de geleverde diensten heeft vastgesteld. Indien de conformiteit niet is vastgesteld, dienen alle bemerkingen geformuleerd door de Bank op adequate wijze te worden behandeld door de dienstverlener en dient de factuur desgevallend daaraan aangepast te worden waarna nieuwe verificatie- en betalingstermijnen van telkens 30 kalenderdagen beginnen te lopen zoals in deze paragraaf beschreven. Services: De Bank beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van een correct opgestelde tussentijdse (maandelijkse) factuur of van de correct opgestelde afsluitende factuur die geldt als mededeling van de beëindiging van de opdracht. De factuur mag enkel betrekking hebben op reeds geleverde diensten. De betaling van de facturen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van die verificatietermijn op voorwaarde dat de Bank de conformiteit van de diensten met het bestek en de conformiteit van de factuur met de geleverde diensten heeft vastgesteld. Indien de conformiteit niet is vastgesteld, dienen alle bemerkingen geformuleerd door de Bank op adequate wijze te worden behandeld door de dienstverlener en dient de factuur desgevallend daaraan aangepast te worden waarna nieuwe verificatie- en betalingstermijnen van telkens 30 kalenderdagen beginnen te lopen zoals in deze paragraaf beschreven.

9 De facturen dienen opgestuurd te worden naar: 9 Nationale Bank van België, dienst Boekhouding de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel De betaling van een factuur moet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de totale prijs van de aanneming. Het betalen vermindert in niets de verantwoordelijkheid van de dienstverlener. Indien de Bank krachtens de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en krachtens de uitvoeringsbesluiten van die wet, hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de betaling van het loon wegens zwaarwichtige tekortkomingen vanwege de opdrachtnemer of diens onderaannemer(s), en indien de Bank in die periode ook effectief tot betaling van lonen dient over te gaan, heeft ze het recht om die bedragen in te houden van de aan de opdrachtnemer te betalen bedragen, ongeacht of die bedragen verschuldigd waren door de opdrachtnemer of diens onderaannemer(s). Indien de Bank krachtens de artikels 400 tot en met 408 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, krachtens de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en krachtens de uitvoeringsbesluiten van die wetten, hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de betaling van fiscale en/of sociale schulden van onderaannemer(s) van de opdrachtnemer, heeft ze het recht om de bedragen die ze in dat kader dient te betalen in te houden van de aan de opdrachtnemer te betalen bedragen. II.6 Waarborgtermijn Volgens art. 153 van het KB uitvoering herbegint de dienstverlener op zijn kosten alle diensten die niet aan de voorwaarden van de opdracht voldoen. II.7 Voorlopige oplevering Niet van toepassing. II.8 Definitieve oplevering Conform art. 150 van het KB uitvoering beschikt de Bank over een termijn van dertig kalenderdagen om de diensten te onderzoeken en om haar beslissing erover mede te delen. De voorlopige en definitieve opleveringen vallen samen. De definitieve oplevering moet door de dienstverlener aangevraagd worden. De Bank mag de door de dienstverlener uitgevoerde dienst(en) in gebruik nemen naargelang de leveringen. II.9 Prijsonderzoek Voorafgaand aan de gunning dienen de inschrijvers alle inlichtingen te verstrekken om de Bank in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken (art. 21 KB plaatsing). II.10 Vertragingsboetes Het louter verstrijken van de uitvoeringstermijn stelt de dienstverlener in gebreke. De boete is vastgesteld op 0,1 % per kalenderdag vertraging met een maximum van 7,5 % van de waarde van de te leveren diensten. Vertragingsboetes waarvan het totaal bedrag geen 75 euro bedraagt, worden niet aangerekend. II.11 Onderaanneming Indien de dienstverlener een beroep doet op onderaannemers dienen deze laatsten te voldoen aan de bepalingen van dit bestek, in verhouding tot het gedeelte van de opdracht dat zij uitvoeren. In elk geval blijft alleen de dienstverlener, wat de uitvoering van de opdracht betreft, aansprakelijk ten opzichte van de Bank. Door de indiening van een offerte verbindt de dienstverlener er zich toe zijn verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waar hij diensten zou

10 10 komen uitvoeren, door zijn onderaannemers te doen naleven en het begrip ervan te verifiëren. Indien deze onderaannemers deze verplichtingen niet of gebrekkig naleven, dient de dienstverlener zelf de nodige maatregelen te treffen op kosten van de onderaannemers. De dienstverlener verbindt er zich toe deze verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers uitdrukkelijk in de overeenkomst(en) met diens onderaannemers op te nemen en te voorzien dat indien diens onderaannemers deze verplichtingen niet of gebrekkig naleven, de dienstverlener zelf de nodige maatregelen kan treffen op kosten van de onderaannemer in de bij de overeenkomst(en) bepaalde gevallen. Alle verplichtingen die opgelegd zijn aan de dienstverlener, en meer in het bijzonder de verplichting tot vertrouwelijkheid waarvan sprake in art. II.13 Vertrouwelijkheid en publiciteit, moeten ook opgelegd worden aan elk van zijn aangestelden en eventuele onderaannemers. Ingeval er wordt gewerkt met anderstalige werknemers, voorziet de dienstverlener of onderaannemer permanent iemand op de werf die kan optreden als tussenpersoon. Ingeval de dienstverlener een beroep doet op onderaannemers, deelt hij dit onmiddellijk aan de Bank mee. Indien de Bank krachtens de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, krachtens de artikels 400 tot en met 408 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, krachtens de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en krachtens de uitvoeringsbesluiten van die wetten, hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de betaling van het loon wegens zwaarwichtige tekortkomingen of van fiscale en/of sociale schulden vanwege één of meerdere onderaannemer(s), heeft ze het recht om de opdrachtnemer te verplichten de samenwerking met die onderaannemer(s) binnen de 14 werkdagen na de kennisgeving zoals bedoeld in art. 35/2, 1 van de voormelde wet van 12 april 1965 of binnen een termijn die de Bank bepaalt, stop te zetten. Indien de opdrachtnemer niet aan deze verplichting voldoet, heeft de Bank het recht dit als een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht te beschouwen en alle maatregelen te nemen voorzien in het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van de stopzetting van de opdracht. II.12 Geschillen Alle inbreuken op de bepalingen van het bestek, daarin begrepen de niet naleving van de door de leidend ambtenaar gegeven bevelen, worden vastgesteld in een proces-verbaal, waarvan onverwijld een afschrift aan de dienstverlener gestuurd wordt. Binnen de vijftien kalenderdagen na de verzenddatum van dit proces-verbaal, volgens postmerk, moet hij de erin vermelde gebreken verhelpen of zijn verweermiddelen doen gelden bij aangetekende brief, geadresseerd aan de leidend ambtenaar. Na verloop van die termijn wordt het stilzwijgen van de dienstverlener beschouwd als een erkenning van de vastgestelde feiten. De opdracht valt onder de toepassing van het Belgische recht. Elk geschil betreffende de opdracht behoort tot de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. II.13 Vertrouwelijkheid en publiciteit De dienstverlener en de Bank verzekeren het vertrouwelijke karakter van alle informatie die bekomen wordt in het kader van de opdracht en verspreiden deze enkel onder derden na het verkrijgen van het schriftelijk akkoord van de tegenpartij. De dienstverlener en de Bank zullen deze vertrouwelijke informatie slechts verspreiden onder de aangestelden die rechtstreeks betrokken zijn bij de opdracht. Beiden staan er borg voor dat deze aangestelden de verplichtingen inzake het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen en deze ook naleven. De dienstverlener verbindt er zich toe de opdracht niet te vermelden in zijn publiciteit noch als referentie te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank. Hij verbindt er zich tevens toe dit verbod uitdrukkelijk mee te delen aan en te laten naleven door zijn aangestelden.

11 11 II.14 Bijkomende inlichtingen Briefwisseling Nationale Bank van België N.V. dienst Aankopen de Berlaimontlaan Brussel Administratieve inlichtingen De heer Marc Louis tel dienst Aankopen fax Technische inlichtingen De heer Carl Huysegoms tel Dienst Informatica-infrastructuur en operaties fax II.15 Bescherming privéleven De Bank respecteert de reglementering inzake de bescherming van het privéleven nauwgezet en heeft daarvoor een aantal werkwijzen uitgewerkt die ook van belang zijn voor de dienstverleners en hun werknemers of onderaannemers. Bovendien worden sommige zones in de Bank permanent gefilmd en is de toegang van sommige zones onderworpen aan een voorafgaandelijke registratie van biometrische gegevens die worden geverifieerd bij de doorgang via een veiligheidssas. Voor de verdere modaliteiten wordt verwezen naar het Reglement inzake de toegang van externen tot de Nationale Bank van België (zie bijlage 3). De dienstverlener wordt verondersteld zijn werknemers en die van zijn onderaannemers hierover te informeren. II.16 Uitvoering van de opdracht Onverminderd de toepassing van de overige sancties waarin voorzien is door de toepasselijke wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen, heeft het niet-nakomen door de dienstverlener van om het even welke van zijn verplichtingen tot gevolg dat de Bank het recht heeft om onmiddellijk een einde te stellen aan de opdracht, wat de dienstverlener per aangetekende brief zal betekend worden. In het bijzonder zal deze verbreking van rechtswege kunnen betekend worden: wanneer de diensten niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten, ongeacht het ogenblik, wanneer de diensten niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid, wanneer de dienstverlener de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende overheid niet naleeft. De dienstverlener zal zich niet kunnen beroepen op overmacht, op uitzonderlijke omstandigheden of op feiten die te wijten zijn aan de Bank of aan derden, tenzij hij ze aan de Bank gemeld heeft, per aangetekende brief, ten laatste vijftien dagen nadat ze zich hebben voorgedaan. De dienstverlener zal de Bank verwittigen van alle moeilijkheden die zich zouden voordoen en die hem zouden verhinderen de opdracht uit te voeren. Indien de Bank krachtens de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en krachtens de uitvoeringsbesluiten van die wet, hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de betaling van het loon wegens zwaarwichtige tekortkomingen vanwege de opdrachtnemer, heeft ze het recht om de opdrachtnemer te verplichten deze tekortkomingen binnen de 14 werkdagen na de kennisgeving zoals bedoeld in art. 35/2, 1 van de voormelde wet of binnen een termijn die de Bank bepaalt, recht te zetten en het bewijs van deze rechtzetting te leveren. Indien de opdrachtnemer niet aan deze verplichting voldoet, heeft de Bank het recht dit als een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht te beschouwen en alle maatregelen te nemen voorzien in het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van de stopzetting van de opdracht. II.17 Toegang tot de Bank Om redenen van veiligheid en toezicht worden alle toegangen tot de gebouwen van de Bank gereglementeerd en gecontroleerd. De dienstverlener zal de instructies ter zake strikt naleven. Hij wordt verondersteld met deze beperkingen rekening gehouden te hebben in zijn offerte.

12 12 Het personeel dat voor rekening van de dienstverlener in bestaande lokalen van de Bank komt werken moet gevolg geven aan de bevelen en richtlijnen die hem verstrekt worden door iedere persoon (al dan niet personeelslid van de Bank) die door haar gemachtigd is de inwendige orde te handhaven en haar veiligheid te vrijwaren. Fysische toegang Zie het Reglement inzake de toegang van externen tot de Nationale Bank van België en het document Veiligheidsinstructies voor externe ondernemingen die werken uitvoeren als bijlage 3. Elektronische toegang Zie document "General guidelines for providing external access on NBB owned equipment" als bijlage 4. II.18 Belgische reglementering en Europese richtlijnen Niet van toepassing. II.19 Personeel aan de opdracht toegewezen De inschrijver verbindt er zich toe het personeel nodig voor de uitvoering van de opdracht aan te stellen. II.20 Aansprakelijkheid Op de opdrachtnemer rust alle aansprakelijkheid zoals die is bepaald door het gemeen recht en door de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Onverminderd die wettelijke aansprakelijkheid, staat de opdrachtnemer volledig in voor zijn fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheden in het kader van de uitvoering van de opdracht, alsook die van zijn aangestelden en onderaannemers. Bovendien vrijwaart de opdrachtnemer de aanbestedende overheid tegen elke aansprakelijkheid die deze ten aanzien van derden oploopt naar aanleiding van een vertraging, een gebrekkige uitvoering, een fout, een nalatigheid of een onzorgvuldigheid vanwege de opdrachtnemer. II.21 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit alle verzekeringen waartoe hij wettelijk is verplicht. In het bijzonder respecteert hij zijn verplichtingen inzake verzekeringen die voortvloeien uit de wetgeving inzake overheidsopdrachten. De opdrachtnemer sluit een verzekering die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekt. Daarnaast sluit de opdrachtnemer een verzekering die zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht dekt. Die verzekering moet minstens een dekking waarborgen van euro per schadegeval. Deze minimale dekking kan in geen geval als een beperking van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer worden geïnterpreteerd. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat eventuele onderaannemers eveneens gedekt zijn in overeenstemming met deze bepaling. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. In dit attest moet een clausule zijn voorzien die bepaalt dat elke vermindering, nietigverklaring of opzegging van de polis(sen) slechts twee weken na ontvangst van een aangetekende brief van de verzekeraar aan de aanbestedende overheid ingaat. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de Bank. De opdrachtnemer en zijn verzekeringsmaatschappijen zien af van elk verhaal op de Bank, haar maatschappelijke lasthebbers en personeelsleden. Indien de opdrachtnemer nalaat om de vereiste verzekeringen te sluiten of in stand te houden, kan de Bank, onverminderd alle andere middelen die haar ter beschikking staan, zelf de nodige verzekeringen sluiten of in stand houden, daartoe de nodige betalingen verrichten en die betaalde sommen verhalen op de opdrachtnemer. In dat geval mogen deze bedragen worden ingehouden op de bedragen die de Bank verschuldigd is aan de opdrachtnemer. II.22 Opleiding Niet van toepassing.

13 II.23 Concurrentiebeding Niet van toepassing. 13 II.24 Reis- en verblijfkosten Niet van toepassing. II.25 Intellectuele eigendom Niet van toepassing. II.26 Contactpersoon van de dienstverlener en instructies met betrekking tot de uitvoering tot de opdracht. Elke dienstverlener dient een contactpersoon aan te duiden voor de uitvoering van de opdracht met het oog op de mededeling van onder meer: niet in de opdracht voorziene wijzigingen omtrent de plaats, het tijdstip en de duurtijd van uitvoering van de opdracht, zoals omschreven in art. II.4 en II.5; van het onvoldoende functioneren of ongepaste gedragingen van een medewerker of de vraag tot diens vervanging zoals bedoeld in art. II.16 en II.19; de afwezigheden en voorziene verlofperiodes van de medewerkers van de dienstverlener en de eventuele problemen die dit voor de Bank zou kunnen teweegbrengen; eventueel gewijzigde veiligheidsinstructies van de Bank; de vraag van de Bank tot het bijwonen van niet op voorhand voorziene vergaderingen; de vraag van de Bank om bepaalde verslagen of documenten op te stellen; wijzigingen aan de opdracht. De Bank is gerechtigd om voor de goede uitvoering van de opdracht rechtstreeks aan de medewerker van de dienstverlener mededelingen of preciseringen van technische aard te doen over de opdracht. II.27 Akkoordverklaring van de personen die de opdracht voor de dienstverlener uitvoeren. Niet van toepassing. II.28 Limosaverplichtingen Krachtens de Programmawet van 27 december 2006 en het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, dienen werknemers die gewoonlijk werken in het buitenland of er aangeworven zijn, en zelfstandigen die gewoonlijk in het buitenland verblijven, voorafgaandelijk aan de start van de opdracht waaraan ze meewerken, elektronisch aangemeld te worden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en voor de ganse looptijd van de opdracht aangemeld te blijven. De Limosa-melding moet in principe elektronisch gebeuren, via de elektronische webtoepassing die daartoe ter beschikking wordt gesteld op de website De inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt en die zich in het toepassingsgebied van de voormelde wetgeving bevindt, dient voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht uit eigen beweging een ontvangstbewijs af te leveren van de verrichte melding. De Bank houdt zich het recht voor om de opdracht te schorsen of stop te zetten indien een dergelijk bewijs niet verstrekt wordt. Elke aansprakelijkheid, kosten en boetes die de Bank zou oplopen ten gevolge van een niet-aangifte, zal de Bank van rechtswege kunnen verhalen op de ingebreke gebleven inschrijver.

14 III. Technische bepalingen 14 III.1 Guidelines for the tenderer This technical part describes subject of the tender and the information requested by National Bank of Belgium. Information will be requested in the form of numbered questions. Only offers which contain an answer to all questions will be evaluated. III.2 Subject of the tender This tender covers: Maintenance and support for the following McAfee products: Endpoint Protection Advanced (EPA), McAfee Gateway Appliance, MFE One Time Password & MFE SMS Pack and the purchase of possible extensions and/or evolutions of these products. Maintenance and support contracts for these 3 products will be bundled in one contract which will take an end on January18, The possible purchase of licenses of Threat Intelligence Exchange (TIE) and Advanced Threat Defence (ATD) and the corresponding maintenance and support. Consultancy services to provide support for National Bank of Belgium for implementations of possible new McAfee products and major evolutions of the actual software products. Tenderer must be qualified as McAfee Certified Reseller for all products which are in the scope of this tender. III.3 Details for the duration of the new bundled contract III.3.1 Endpoint Protection Advanced (EPA) Actual situation: EPA for devices for which the maintenance and support contract, including McAfee Gold support, takes an end on August 3, McAfee Entitlement number: EPA for devices for which the maintenance and support contract, including McAfee Gold support, takes an end on October 31, McAfee Entitlement number: III.3.2 McAfee Security Gateway Appliance Actual situation: McAfee Security Gateway Edition software for which the maintenance and support contract, including McAfee Gold support, takes an end on January 18, McAfee Entitlement number: III.3.3 McAfee One Time Password and McAfee SMS Module Actual situation: McAfee One Time Password for 300 users for which the maintenance and support contract, including McAfee Gold support, takes an end on December 20, McAfee Entitlement number: McAfee SMS Pack for which maintenance and support, including McAfee Gold Support, takes an end on December 20, McAfee Entitlement number: III.4 New bundled contract The new bundled contract will cover usage of the products, maintenance and support until January 18, Before the start of each contract year the licenses will be inventoried based on the defined metrics, the annual fees will be adapted accordingly (upwards or downwards). Question 1 Tenderer has to specify a mechanism/procedure to inventory the McAfee software licenses, preferably in an automated way. The corresponding price information for the update of the yearly fees will be added in the inventory summary.

15 III.5 Description of the requested Maintenance/support service All software will be covered by a maintenance/support contract. The support contract must at least include the following services for all software under contract: right to install and use new versions or patches at no additional cost; right to require software modifications if a problem due to fault or incorrect behaviour of the software must be resolved; free access, through internet, to a knowledgebase helping the Bank to perform a first determination of a problem; possibility to report problems through mail or web-interface; possibility to follow the evolution of reported problems through web-interface; a problem escalation procedure which will be activated if stability or availability of the Bank could be jeopardized. The McAfee products in this tender are considered as critical software products. Following conditions apply: the support is of type 24 by 7; for problems and incidents a response time of maximum 2 hours is requested during office hours and maximum 4 hours outside office hours. The maintenance/support service for all products in this tender will have to include the McAfee Gold support. Tenderer is allowed to add a support structure on top of the McAfee Gold support. Tenderer should also play the role of interface between National Bank of Belgium and McAfee. The objectives of this partnership: follow up of NBB installations; follow up of all problems and incidents with the McAfee products, if needed an active role by tenderer in the escalation process towards McAfee. The support service will also include information services regarding the McAfee products which are in the scope of this tender. NBB requests to be informed by tenderer of all major evolutions of the McAfee products. Tenderer is requested to denote a technically skilled key person for National Bank of Belgium. This key person will coordinate all actions with respect to McAfee hardware, software and consultancy missions. This key person will also act as interface towards McAfee. Question 2 Tenderer is requested to give a detailed description of the services offered for maintenance and support for the McAfee products of this tender. Minimum following information is requested: description of the service offered: the organization s structure and facilities to provide the service and the description of the technical interface with McAfee; the number of own support engineers and the description of the McAfee certification levels; the number of clients for which this support service is offered. III.6 New McAfee products As part of this contract it is possible National Bank of Belgium purchases licenses for Threat Intelligence Exchange (TIE) and Advanced Threat Defence (ATD) and the corresponding maintenance and support. Pricing information for these purchases is requested in the Inventory in annex 2. III.7 Consultancy National Bank of Belgium might request consultancy services for the installation/implementation of new McAfee products (TIE and ATD) and for installation/implementation of major evolutions of the McAfee products which are already installed. These consultancy services will be executed by tenderer s consultants or by McAfee engineers. Consultancy missions will be initiated by the Bank with a Statement of Work which will describe the mission, the deliverables and the estimated number of days. 15

16 16 NBB expects consultancy services to be available within a reasonable delay following the request by National Bank of Belgium. Estimation of the total number of consultancy days: Tenderer consultancy: 60 days McAfee consultancy: 10 days Question 3 With respect to tenderer s own consultants, following information is requested: number of consultants in the domains which are in scope of this tender; CVs including certifications and a brief description of similar missions already executed; Estimation of the delivery time for consultancy services.

17 IV. Model van offerte 17 BIJLAGE 1 DOSSIER MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES De ondergetekende (naam, voornaam)... hoedanigheid / beroep... nationaliteit..., met woonplaats in... (gemeente, straat, nr.) Ofwel De onderneming... (handelsnaam, rechtsvorm) gevestigd te... (gemeente, straat, nr.) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n),... verbindt zich hierbij voor rekening van de Nationale Bank van België N.V., de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, de volgende diensten uit te voeren: McAfee hardware en software: aankoop producten, contracten voor onderhoud en ondersteuning en bijhorende services, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het bestek met referentie , tegen de totale prijs (B.T.W. niet inbegrepen) van (in letters en in cijfers) en waarvan het detail in de bijgevoegde inventaris opgenomen is. De inschrijver verklaart alle, in de offerte vermelde prijzen, zonder uitzondering uit te drukken in euro (BTW niet inbegrepen). De terbeschikkingsstellingstermijn van een consulent van de inschrijver bedraagt... werkdagen. De terbeschikkingsstellingstermijn van een consulent van McAfee bedraagt... werkdagen. De inschrijver verbindt er zich toe het personeel nodig voor de uitvoering van de opdracht toe te wijzen. Hij voegt bij zijn offerte: een beschrijving van het voorgestelde mechanisme voor de jaarlijkse inventarisering van de licentie (zie Question 1); een gedetailleerde beschrijving van de onderhouds- en supportdiensten, waaronder een beschrijving van de structuur en de middelen waarover hij beschikt om de gevraagde diensten uit te voeren (zie Question 2); een beschrijving van de eigen consultancy resources (zie Question 3): aantal consulenten per product; Cv s van de consulenten met vermelding van hun kennisniveau (bv: certificaten). Hij verklaart het bestek met referentie gelezen en goedgekeurd te hebben. Hij verklaart kennis genomen te hebben van het Reglement inzake de toegang van externen tot de Nationale Bank van België en het document Veiligheidsinstructies voor externe ondernemingen die werken uitvoeren en verbindt er zich toe ze te verdelen onder het personeel en zijn onderaannemers die voor zijn rekening in de Bank zullen komen werken, en erop toe te zien dat zijn werknemers en zijn onderaannemers alle verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers naleven, bij gebreke waarvan hij zelf de nodige maatregelen zal treffen. Hij is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer... Hij is houder van een bankrekening met nummer... bij... Opgemaakt in twee exemplaren te... op... [Handtekening, met vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar(s)]

18 18 INVENTARIS FIRMA: BIJLAGE 2 I. PRIJS voor Support & Maintenance van de actuele producten I.1. EPA 3400 nodes McAfee entitlement nr Support & Maintenance fee period 04/08/ /01/2016 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2017 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2018 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2019 I.2. EPA 1200 nodes McAfee entitlement nr Support & Maintenance fee period 19/11/ /01/2016 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2017 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2018 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2019 I.3. security GWY McAfee entitlement nr Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2017 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2018 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2019 I.4. One Time Password 300 clients McAfee entitlement Support & Maintenance fee period 21/12/ /01/2017 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2018 Support & Maintenance fee period 19/01/ /01/2019 I.5. SMS Pack McAfee entitlement Fee period 21/12/ /01/2017 Fee period 19/01/ /01/2018 Fee period 19/01/ /01/2019 Totale prijs I = I.1. + I.2. + I.3. + I.4. + I.5. II. PRIJS voor consultancy II.1. Prijs per dag voor consultant van aanbieder II.2. Prijs voor 60 dagen consultancy van aanbieder II.3. Prijs per dag voor McAfee consultant II.4. Prijs voor 10 dagen McAfee consultancy Totale prijs II = II.2. + II.4. TOTALE PRIJS = Totale prijs I. + Totale prijs II. III. VERPLICHTE OPTIES III.1. TIE TIE license for nodes: purchase price TIE license for nodes: Support & Maintenance fee for year 1 TIE license for nodes: Support & Maintenance fee for year 2 TIE license for nodes: Support & Maintenance fee for year 3 Optie III.1. III.2. ATD ATD license for nodes: purchase price ATD license for nodes: Support & Maintenance fee for year 1 ATD license for nodes: Support & Maintenance fee for year 2 ATD license for nodes: Support & Maintenance fee for year 3 Optie III.2. III.3. TIE & ATD Bundle TIE & ATD bundle for nodes: purchase price TIE & ATD bundle for nodes: Support & Maintenance fee for year 1 TIE & ATD bundle for nodes: Support & Maintenance fee for year 2 TIE & ATD bundle for nodes: Support & Maintenance fee for year 3 Optie III.3.

19 IV. Aanvragen voor prijsinformatie EPA license: purchase of 100 additional nodes EPA: Support & Maintenance fee per year for 100 additional nodes EPA: impact on EPA yearly fee for Support & Maintenance for 100 nodes decrease Purchase license for Security GWY for 100 additional users Support & Maintenance fee per year for Security GWY for 100 additional users Impact on Security GWY yearly fee for Support & Maintenance for 100 users decrease Purchase license for OTP for additional 100 clients Support & Maintenance fee per year for OTP for 100 additional clients Impact on OTP yearly fee for Support & Maintenance for 100 clients decrease TIE license: purchase of 100 additional nodes TIE: Support & Maintenance fee per year for 100 additional nodes TIE: impact on yearly Support & Maintenance fee for decrease with 100 nodes ATD license: purchase of 100 additional nodes ATD: Support & Maintenance fee per year for 100 additional nodes ATD: impact on yearly Support & Maintenance fee for decrease with 100 nodes TIE&ATD bundle license: purchase of 100 additional nodes TIE&ATD bundle: Support & Maintenance fee per year for 100 additional nodes TIE&ATD bundle: impact on yearly Support & Maintenance fee for decrease with 100 nodes Price per year for McAfee Platinum service for Support & Maintenance 19 Opgemaakt in twee exemplaren te... op... [Handtekening, met vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar(s)]

20 BIJLAGE 3 20 REGLEMENT INZAKE DE TOEGANG VAN EXTERNEN TOT DE NATIONALE BANK VAN BELGIË 1. TOEPASSINGSGEBIED 1.1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder externen verstaan, alle personen die geen werknemer zijn van de Nationale Bank van België (hierna de Bank ) en die haar niet publiek toegankelijke gebouwen van de hoofdzetel of van de vestigingen dienen te betreden om daar vooraf overeengekomen activiteiten uit te voeren De externen kunnen gevraagd worden om een formulier te ondertekenen waarin zij zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de bepalingen van dit reglement. Dit formulier dient overhandigd te worden aan de Bank uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het pasje bedoeld in artikel 2. De Bank behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan wie dat formulier niet heeft ondertekend. 2. AANMELDING BIJ DE ONTVANGSTBALIE EN GEBRUIK VAN EEN PASJE 2.1. De externen melden zich aan bij één van de ontvangstbalies van de Bank tegen voorlegging van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, zo niet paspoort, rijbewijs of ander geldig document). De Bank controleert de identiteit van de externen en of hun aanwezigheid voorafgaand werd aangemeld Nadat de controles zijn uitgevoerd, overhandigt de Bank aan de externen een pasje. Het pasje verleent de externen toegang tot de gebouwen van de Bank, binnen de limieten en de geldigheidsduur van de toegangsrechten die zijn gekoppeld aan het pasje. Deze limieten en geldigheidsduur zullen niet ruimer zijn dan wat nodig is voor het uitvoeren van de overeengekomen activiteiten in de Bank De externen dragen het pasje steeds op zichtbare wijze tijdens hun aanwezigheid in de gebouwen van de Bank. Zij dragen er zorg voor dat het pasje niet beschadigd wordt of op enige wijze onbruikbaar gemaakt Het pasje is strikt persoonlijk. De externen mogen het pasje niet met andere personen meegeven of het door anderen laten gebruiken De externen kunnen een geldwaarde laten plaatsen op hun pasje voor gebruik met de drank- en snoepautomaten van de Bank. Deze geldwaarde kan niet teruggevorderd worden van de Bank bij verlies of beschadiging van het pasje De externen leveren het pasje terug in aan één van de ontvangstbalies, uiterlijk bij het verstrijken van de geldigheidsduur van hun toegangsrechten. 3. SCREENING De Bank kan de toegang tot haar niet publiek toegankelijke lokalen of zones afhankelijk stellen van een voorafgaand onderzoek naar de betrouwbaarheid van de betrokken persoon, de zogenaamde screening. De Bank zal enkel een screening uitvoeren of laten uitvoeren met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Wanneer de screening tot een negatieve beoordeling leidt, krijgt de betrokken persoon in principe geen toegang tot de Bank. 4. IN- EN UITGANGSREGISTRATIE EN TIJDSREGISTRATIE 4.1. Door het gebruik van het pasje worden gegevens over de externen opgenomen in het in- en uitgangsregistratiesysteem van de Bank. Indien dit zo is afgesproken, dienen de externen het pasje ook te gebruiken om hun aanwezigheid op de werkplek te registreren in het tijdsregistratiesysteem van de Bank De gegevens van het tijdsregistratiesysteem en het in- en uitgangsregistratiesysteem van de Bank kunnen gebruikt worden voor de controle op de afgesproken aanwezigheid van de externen voor het uitvoeren van de activiteiten in de Bank, evenals voor het opmaken van tussentijdse staten en facturen met betrekking tot hun prestaties. Indien de externen prestaties verrichten als werknemer of voor rekening van een opdrachtgever, kan de Bank in het geval van een betwisting van een factuur wegens een tekort aan geleverde prestaties, aan de werkgever of opdrachtgever inzage geven in de gegevens die zijn opgenomen in deze registratiesystemen. 5. GEBRUIK VAN DE MIDDELEN VAN DE BANK EN CONTROLE 5.1. De externen gebruiken hun eigen materiaal en middelen voor het uitvoeren van de overeengekomen activiteiten. Indien nodig kan de bevoegde dienst van de Bank naar eigen discretie aan de externen, in functie van de opdracht, de volgende middelen ter beschikking stellen: o lokalen, materialen of werktuigen van de Bank, en/of o hardware, software en andere IT-faciliteiten (waaronder internet en een adres van de Bank), en/of o toegang tot welbepaalde informatiebronnen van de Bank.

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË N.V. RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340 Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

NATIONALE BANK VAN BELGIË N.V. RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340 Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel NATIONALE BANK VAN BELGIË N.V. RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340 Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Cel Centrale Aankoopadministratie Human Resources BESTEK Nr 08CS18460

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

LEVANTO VZW SELECTIELEIDRAAD. Voorwerp van de opdracht: Onderschrijven van verzekeringscontracten brand en auto voor de periode

LEVANTO VZW SELECTIELEIDRAAD. Voorwerp van de opdracht: Onderschrijven van verzekeringscontracten brand en auto voor de periode LEVANTO VZW SELECTIELEIDRAAD Voorwerp van de opdracht: Onderschrijven van verzekeringscontracten brand en auto voor de periode 2016-2019 Gunningswijze: Referentie opdracht: Indienen van de kandidaatstellingen:

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit -

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS VOLVO 10 T 6X4 CARGO IN ROCOURT VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie