NATIONALE BANK VAN BELGIË N.V. RPR Brussel - Ondernemingsnummer Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE BANK VAN BELGIË N.V. RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340 Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIË N.V. RPR Brussel - Ondernemingsnummer Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Cel Centrale Aankoopadministratie Human Resources BESTEK Nr 08CS18460 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG TIJDELIJKE OPDRACHT VOOR 3 ANALIST-PROGRAMMEURS IDMS

2 2 VOORWOORD DEEL I : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Deze opdracht is onderworpen aan de Algemene Uitvoeringsregels van de Overheidsopdrachten en van de concessies voor Openbare Werken (KB van ) alsook aan de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de Overheidsopdrachten ( AAV ) (bijlage aan het KB van ). De bepalingen van dit Bestek zijn aanvullingen en preciseringen op de Algemene Aannemingsvoorwaarden die van toepassing blijven tenzij er uitdrukkelijk van afgeweken wordt AFWIJKINGEN HOOFDSTUK 1 - ALGEMEENHEDEN In dit bestek wordt van volgende artikelen van de Algemene aannemingsvoorwaarden afgeweken : artikelen 5 tot 8 Borgstelling (zie art. 3.3 van dit bestek) artikel 71 Oplevering (zie art. 4.6 van dit bestek) Afwijkingen van volgende artikelen van de Algemene aannemingsvoorwaarden dienen formeel gemotiveerd te worden : artikelen 5 tot 8 Borgstelling (zie art. 3.3 van dit bestek) 1.2. VOORWERP De opdracht wordt beschouwd als een opdracht van diensten. De opdracht bestaat in een contract van 2 jaar (van 01/01/2009 tot 31/12/2010) zesmaandeijks opzegbaar door beide partijen mits een opzeggingstermijn van 6 maand, m.b.t. een tijdelijke opdracht voor 3 analistprogrammeurs IDMS, in opdracht en voor rekening van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel (hierna de Bank genoemd) overeenkomstig de bepalingen van dit bestek. De opdracht bestaat uit 3 loten: Lot 1: tijdelijke opdracht voor een analist-programmeur IDMS Lot 2: tijdelijke opdracht voor een analist-programmeur IDMS Lot 3: tijdelijke opdracht voor een analist-programmeur IDMS De opdracht en haar resultaten (de deliverables) worden in meer detail beschreven in Deel II - Technische Bepalingen DOCUMENTEN VAN TOEPASSING de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (hierna de wet genoemd); het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (hierna het Koninklijk Besluit, KB genoemd); het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de Algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en de bepalingen van de Algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, in bijlage bij voornoemd KB (hierna het AAV genoemd); het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 tot indiening van nieuwe modellen van aankondiging en tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; het besluit van het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 19 juli 2005 (BS van 19 augustus 2005), betreffende de overdracht van bevoegdheden inzake de gunning en de uitvoering van opdrachten; Veiligheidsinstructies ter attentie van de werknemers van externe ondernemingen. Dit bestek geldt als aanbestedingsdocument In geval van tegenstrijdigheden tussen niet bindende bepalingen van deze documenten en de bepalingen van dit bestek, zullen deze laatste primeren. Opmerking: In het kader van een overheidsopdracht, zullen in geen geval de "algemene voorwaarden" van de inschrijver in aanmerking genomen worden WIJZE VAN GUNNING De opdracht zal gegund worden via een algemene offerteaanvraag. De Bank behoudt zich het recht voor de gezamenlijke opdracht toe te vertrouwen aan één aannemer of de opdracht toe te wijzen per lot aan verschillende aannemers.

3 3 Gezien de profielen van de 3 loten identiek zijn, behoudt de Bank zich het recht voor de kandidaten aan een lot toe te wijzen met het oog op de selectie van de meest interessante kandidaten. De Bank heeft het recht enkele loten niet toe te wijzen en, eventueel, te besluiten de andere op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen gegund worden INDIENEN VAN DE OFFERTES HOOFDSTUK 2 - PROCEDURE De offertes worden opgemaakt in 2 exemplaren, in het Nederlands of in het Frans, overeenkomstig het model bijgevoegd als bijlage 1. Indien het model zelf niet gebruikt wordt, moet de inschrijver op ieder van zijn documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is (art. 89 KB). Het door de inschrijver ingediende dossier wordt samengesteld rekening houdende met volgende aanbevelingen: o het dossier wordt niet ingebonden, dit om het inscannen van de offertes mogelijk te maken o de documenten in het dossier worden in deze volgorde geplaatst: 1. het model van offerte 2. alle gegevens i.v.m. de offerte 3. alle documenten i.v.m. de kwalitatieve selectie De offertes dienen geadresseerd te worden aan de Chef van de Cel Centrale Aankoopadministratie, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel in een definitief gesloten omslag waarop de datum van opening van de offertes en de vermelding "Te18460" vermeld zijn. De offertes kunnen op volgende wijze worden ingediend, hetzij : 1. afgegeven worden in het lokaal der aanbestedingen net vóór de start van de openbare zitting (zie de hieronder vermelde tabel); 2. ingezonden worden via de post, waarbij de eerste omslag in een tweede omslag wordt gestoken geadresseerd aan de Nationale Bank van België, Cel Centrale Aankoopadministratie, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel met de datum van opening van de offertes en de vermelding "Te18460"; 3. afgegeven worden per drager, tijdens de kantooruren, tussen 8 h 15 en 17 h 15, en ten laatste 1 uur vóór de start van de openbare zitting (zie de hieronder vermelde tabel), aan het onthaal, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, tegen ontvangstbewijs. Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen alvorens hij de zitting opent. Laattijdige inzendingen kunnen enkel in aanmerking genomen worden onder de dubbele voorwaarde : 1. dat de Bank aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing; 2. dat de offerte uiterlijk 4 kalenderdagen vóór de dag van de opening van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. Elk van de ingediende stukken aangaande de offerte moet door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Doorhalingen, verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden (art. 89 KB). De inschrijver verbindt er zich toe, in geval hem de bestelling niet toegewezen wordt, onmiddellijk alle hem overgemaakte documenten terug te sturen naar de Bank, zonder een vergoeding te mogen vragen uit hoofde van het indienen van zijn offerte. Plaats, datum en uur Aanbestedende dienst Voorzitter van de zitting OPENINGSZITTING VAN DE OFFERTES Nationale Bank van België Aanbestedingslokaal de Berlaimontlaan Brussel op 15/09/2008 om 15 h 00 Nationale Bank van België N.V. Cel Centrale Aankoopadministratie de Berlaimontlaan BRUSSEL de Chef van de Cel Centrale Aankoopadministratie van de Nationale Bank van België N.V., of zijn afgevaardigde.

4 SELECTIECRITERIA De inschrijver dient te beantwoorden aan alle criteria voor de kwalitatieve selectie om aan de gunningprocedure te kunnen deelnemen. Indien dit niet het geval is wordt zijn offerte niet in aanmerking genomen. De selectiecriteria voor deze opdracht slaan op volgende punten : 1. De inschrijver moet niet vallen onder de uitsluitingen van artikel 69, 1, 2,3, 4 en 7 (KB van 8 januari 1996) en van artikel 18 (KB van );. 2. bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van ondernemingen 3. De selectiecriteria slaan eveneens op de economische en financiële draagkracht (art. 70 KB) en de technische bekwaamheid (art. 71 KB) van de inschrijver. Deze worden beoordeeld aan de hand van volgende referenties, die bij de offerte worden gevoegd: 3.1. de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultaatrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die ze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank; 3.2. een referentielijst van soortgelijke diensten uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar (met vermelding van de opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of van een contactpersoon en het bedrag) 2.3. GUNNINGSCRITERIA De opdracht wordt toegewezen aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend, rekening houdend met volgende criteria, in dalende orde van belangrijkheid: De kwaliteit van voorgestelde analist-programmeur (50 punten) De beoordeling van dit criterium zal gebeuren op basis van 2 elementen: o de kwaliteit van het bijgevoegde CV (en eventuele andere info) o het interview dat van een aantal kandidaten zal afgenomen worden De Bank zal een voorlopig klassement opstellen na kwotering van alle gunningscriteria (met uitzondering van interview), en op basis hiervan de best gerangschikte kandidaten eventueel voor een interview uitnodigen, om elementen van de offerte na te zien wanneer dit nodig lijkt na lezing van het CV. Enkel deze kandidaten zullen voor het interview gekwoteerd worden De prijs (40 punten) De prijsvergelijking zal uitgevoerd worden op basis van de in het model van offerte in bijlage 1 voorgestelde prijzen De beschikbaarheidstermijn (10 punten) De vergelijking zal op basis van de in het model van offerte aangeboden beschikbaarheidstermijn gebeuren. 2.4 ONDERZOEK VAN DE PRIJZEN Voorafgaand aan de gunning dienen de inschrijvers alle inlichtingen te verstrekken om de Bank in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken (art. 88 KB) VRIJE VARIANTEN Vrije varianten worden alleen toegelaten op voorwaarde dat ze: 1. minimaal aan de eisen van het bestek beantwoorden 2. ingediend worden, per voorstel, d. m. v. het verplichte model van offerte, samen met een aangepaste meetstaat voor het geheel van de opdracht, met aanduiding van de gewijzigde, weggelaten en/of nieuwe posten 3. gestaafd worden, per voorstel, door een gedetailleerde toelichtingsnota m. b. t. : 3.1. de kenmerken van de vrije variante, de beschrijving ervan en de referenties van reeds uitgevoerde realisaties 3.2. de technische of bedrijfseconomische voor- en nadelen van de vrije variante 3.3. het bewijs dat de vrije variante aan de minimumeisen van het bestek beantwoordt. HOOFDSTUK 3 - PRIJZEN, BETALINGSMODALITEITEN EN BORGSTELLING 3.1. PRIJZEN (ART. 67 AAV) De opdracht is een opdracht volgens prijslijst. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en moeten tot twee cijfers na de komma gepreciseerd worden.

5 PRIJSHERZIENINGEN (ART. 13 AAV) De prijzen kunnen jaarlijks herzien worden, rekening houdend met de ontwikkeling van de Agoria-index (meer bepaald het landsgemiddelde van de referteloonkost in /h - voor ondernemingen van meer dan 10 werknemers) over de laatste 12 maand volgens de formule : P n 0, 2P, P I GESTANDDOENINGSTERMIJN I 0 n Verwijzend naar artikel 116 van het KB van 8 januari 1996 wordt er gepreciseerd dat de inschrijvers door hun offerte gebonden blijven gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes BETALINGEN (ART. 15 AAV) De betalingen zullen maandelijks gebeuren, binnen de wettelijke termijnen, op basis van een factuur op te sturen aan : Nationale Bank van België, Dienst Boekhouding de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel De betalingen van facturen moeten beschouwd worden als afbetalingen op de totale prijs van de aanneming. Het betalen vermindert in niets de verantwoordelijkheid van de aannemer BORGSTELLING (ART. 5 TOT 8 AAV) Dit artikel is een afwijking van art. 5 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. Deze afwijking wordt gemotiveerd door de specifieke aard van de opdracht (zie hieronder). De borgstelling, onderworpen aan de Belgische wetgeving, is vastgesteld op 5 % van het jaarlijkse bedrag van het lot. Binnen een termijn van dertig kalenderdagen volgend op de dag van de bestelbrief (vakantiedagen niet meegerekend) zal de aannemer het bewijs leveren dat de borgtocht werd gesteld overeenkomstig de bepalingen van art. 5 van het AAV. Het bewijs van borgstelling wordt geleverd door overlegging van: ofwel het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; ofwel het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming; ofwel het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; ofwel de originele akte van solidaire borg geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; ofwel het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Bij overschrijding van de termijn zal van rechtswege een boete toegepast worden van 0,02 % van de aannemingssom per kalenderdag vertraging (art. 6 2 van de AAV) of kan de Bank hetzij de opdracht verbreken hetzij andere maatregelen van ambtswege toepassen (art. 6 1 van de AAV). Omdat het contract zesmaandelijkse opzeggingen voorziet, zal de borgtocht vrijgegeven worden voor 50 % bij de eerste vervaldag van de opdracht en het saldo bij de laatste vervaldag van de opdracht. Deze afwijking op het AAV is gemotiveerd door het feit dat de facultatieve zesmaandelijkse opzeggingen niet toestaan de laatste vervaldag bij de ondertekening van het contract vast te stellen. HOOFDSTUK 4 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT 4.1. UITVOERINGSTERMIJN - PLAATS VAN LEVERING De diensten zullen hoofdzakelijk plaatsvinden op het adres van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel van 7 h 45 tot 17 h 45. De prestaties zullen het voorwerp uitmaken van een maandelijkse staat die door de dienstverlener en de chef van het project ondertekend worden. Deze prestatiestaat zal aan de aannemer verstuurd worden en zal de basis vormen voor de facturatie van de prestaties. De normale duur van een werkdag bedraagt 7u36, middagpauze van 45 minuten niet inbegrepen. De prestaties kunnen geleverd worden van maandag tot vrijdag, van 7u45 tot 17u45, uitgezonderd feestdagen. De prestaties op zaterdag, zondag, feestdagen en buiten voorgesteld uurrooster, mogen slechts uitgevoerd

6 worden op expliciet verzoek van de Bank. De prestaties geleverd op werkdagen (voor 6u en na 22u) of op zaterdag zullen gefactureerd worden aan het overeengekomen tarief vermenigvuldigd met 1,5; de prestaties geleverd op zon- en feestdagen zullen gefactureerd worden aan het overeengekomen tarief vermenigvuldigd met 2. De aannemer neemt alle nodige maatregelen om de goede uitvoering van de opdracht te waarborgen, in geval van verlof van zijn bedienden. In voorkomend geval zal de dienstverlener zich schikken naar de sluitingsdagen van de Bank, waarvan de lijst gepubliceerd wordt op de internetsite: BOETEN (ART. 75 AAV) In de gevallen voorzien in art en hieronder zal de Bank een boete van 8 per dag opleggen, te berekenen op het volledige saldo van nog te presteren dagen UITVOERING VAN DE AANNEMING Algemene regel. Onverminderd de toepassing van de overige sancties voorzien door de toepasselijke wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen, heeft de niet-naleving door de aannemer van om het even welke van deze verbintenissen tot gevolg dat de Bank het recht heeft om onmiddellijk een einde te stellen aan de opdracht, wat de aannemer per aangetekende brief zal betekend worden. In het bijzonder zal deze verbreking van rechtswege kunnen betekend worden, indien de vastgestelde beschikbaarheidstermijn met meer dan tien dagen werd overschreden of indien zou blijken dat de aannemer niet meer bij machte zou zijn om zijn verplichtingen na te leven. De aannemer zal zich niet kunnen beroepen op overmacht of op omstandigheden of feiten te wijten aan de Bank of aan derden voor zover hij ze niet aan de Bank heeft gemeld, per aangetekende brief, ten laatste tien dagen na het voorval. De aannemer zal de Bank verwittigen van alle moeilijkheden die zich zouden voordoen en die hem zouden verhinderen zijn opdracht uit te voeren Informatie m.b.t. de onbeschikbaarheid van een tijdelijke medewerker en dubbele aanwezigheid. Van zodra de aannemer weet dat een tijdelijke medewerker tijdelijk of definitief afwezig is of zal zijn, en dit voor gelijk welke reden, zal hij de Bank er onmiddellijk van op de hoogte brengen, ten laatste op de dag van de onbeschikbaarheid. De aannemer neemt alle maatregelen opdat de onbeschikbaarheid van deze medewerker zo weinig mogelijk verstoringen in de dienstverlening veroorzaakt. In het bijzonder, in geval van definitieve onbeschikbaarheid van een tijdelijke medewerker, zal de aannemer er zich toe verbinden zo snel mogelijk een vervangende tijdelijke medewerker aan de opdracht toe te wijzen, die ze zo zal kiezen dat deze in samenwerking met zijn voorganger kan werken om alle noodzakelijke informatie- en kennisdoorstroming toe te laten en dit gedurende een periode van 10 dagen, tenzij omstandigheden volledig buiten de wil van de aannemer (zoals overlijden, ontslag met onmiddellijke ingang van de tijdelijke medewerker, ontslag voor ernstige fout...). Gedurende deze periode van dubbele aanwezigheid zullen de prestaties van de vervanger gefactureerd worden aan 75 % van de prestaties van zijn voorganger Vervanging in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van een tijdelijke medewerker In geval de tijdelijke medewerker tijdelijk onbeschikbaar wordt (wegens ongeval, ziekte, zwangerschap,...) en de afwezigheid langer dan 15 dagen duurt, zal de aannemer indien de Bank dit nodig acht, binnen een termijn van 10 dagen vanaf het begin van de onbeschikbaarheid een vervanger leveren. Deze vervanger zal het geschikte profiel hebben voor deze functie Vervanging in geval van definitieve onbeschikbaarheid van een tijdelijke medewerker In geval de tijdelijke medewerker definitief onbeschikbaar wordt (wegens einde contract, promotie, ernstige fout, overlijden,...), zal de aannemer zo snel mogelijk conform aan art en ten laatste binnen een termijn van 10 dagen vanaf het begin van de onbeschikbaarheid, mogelijke vervangers van gelijkwaardige kwaliteit voorstellen. Deze zullen door de Bank geëvalueerd worden via een interview. In geval de ter vervanging voorgestelde tijdelijke medewerker na het opnemen van de functie geen voldoening geeft, en dit na een evaluatieperiode van maximaal 6 weken, heeft de Bank het recht om met onmiddellijke ingang de opdracht gedeeltelijk op te zeggen, meer bepaald voor deze functie Na gunning van het contract, wordt een proefperiode ingelast van één maand voor de gekozen kandidaten. Binnen deze periode heeft de Bank het recht om in geval van het niet voldoen van de kandidaat om een vervanger te vragen onder de voorwaarden vermeld in ONDERAANNEMING (ART. 10 AAV) Indien de dienstverlener beroep doet op onderaannemers dienen deze laatsten te voldoen aan de bepalingen van dit bestek in verhouding tot het gedeelte van de opdracht dat zij uitvoeren. 6

7 In elk geval blijft, wat de uitvoering van de opdracht betreft, alleen de dienstverlener aansprakelijk ten opzichte van de Bank. Alle verplichtingen die opgelegd zijn aan de dienstverlener, meer in het bijzonder de verplichting tot vertrouwelijkheid waarvan sprake in artikel 5.2 Vertrouwelijkheid en Publiciteit, moeten ook opgelegd worden aan elk van zijn aangestelden en eventuele onderaannemers TOEGANG TOT DE LOKALEN VAN DE BANK Om redenen van veiligheid en toezicht worden alle toegangen in de gebouwen van de Bank gereglementeerd en gecontroleerd. De aannemer zal de bestaande instructies terzake strikt naleven. Hij wordt verondersteld met deze beperkingen in zijn offerte rekening gehouden te hebben. Het personeel dat voor rekening van de dienstverlener in bestaande lokalen van de Bank komt werken moet gevolg geven aan de bevelen en richtlijnen die hem verstrekt worden door iedere persoon (al dan niet personeelslid van de Bank) door haar gemachtigd de inwendige orde te handhaven en haar veiligheid te vrijwaren OPLEVERINGEN EN WAARBORGTERMIJNEN (ART. 74 AAV) Overeenkomstig art. 70 van de AAV, wordt er gepreciseerd dat de dienstverlening zal plaatsvinden op het in artikel 4.1 vermelde adres. De Bank mag de door de tijdelijke medewerkers uitgevoerde diensten/deliverables in gebruik nemen naargelang de leveringen. De oplevering van de deliverables zal in 2 fazen plaatsvinden: Voorlopige oplevering : binnen de 20 werkdagen na hun levering zal de Bank de aannemer schriftelijk inlichten, ofwel van het feit dat het geheel of een gedeelte van de deliverables niet kan aanvaard worden en dat de Bank aldus voorbehoud formuleert m.b.t. deze deliverables, ofwel van het feit dat de deliverables op het eerste zicht conform zijn met de vereisten van de opdracht. De aannemer zal zo snel als mogelijk de nodige wijzigingen aanbrengen om de Bank toe te laten haar voorbehoud in te trekken. De aannemer zal de aldus gewijzigde deliverables binnen een termijn van 20 werkdagen indienen. Definitieve oplevering : binnen 10 werkdagen van de voorlopige oplevering, eventueel aangepast, zal de Bank de aannemer schriftelijk inlichten, ofwel dat de deliverables geheel of gedeeltelijk niet kunnen aanvaard worden, en dit op definitieve wijze, gezien niet voldaan is aan de vereisten van de opdracht, ofwel dat de deliverables definitief aanvaard werden GESCHILLEN HOOFDSTUK 5 - DIVERSEN Alle inbreuken op de bepalingen van het bestek, daarin begrepen de niet-naleving van de door de leidende ambtenaren gegeven bevelen, worden vastgesteld door een proces-verbaal, waarvan afschrift onverwijld aan de dienstverlener wordt gestuurd. Binnen de vijftien kalenderdagen na de verzenddatum van dit proces-verbaal, volgens postmerk, moet hij zijn verplichtingen volbrengen of zijn verweermiddelen doen gelden bij aangetekende brief, geadresseerd aan de Bank. Na verloop van die termijn wordt het stilzwijgen van de dienstverlener beschouwd als een erkenning van de vastgestelde feiten. De opdracht valt onder de toepassing van het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de opdracht behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken VERTROUWELIJKHEID EN PUBLICITEIT Alle informatie, op welke drager ook, door de Bank aan de dienstverlener gecommuniceerd in het kader van deze opdracht, wordt als zijnde vertrouwelijk beschouwd De dienstverlener verbindt er zich toe deze confidentiële informatie niet aan derden mee te delen, op welke wijze ook, en deze verplichting van vertrouwelijkheid te laten naleven door zijn onderaannemers en personeel De dienstverlener verbindt er zich toe deze vertrouwelijke informatie niet te gebruiken voor andere doelen dan wat strikt noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van deze opdracht De dienstverlener verbindt er zich toe de door de Bank gecommuniceerde vertrouwelijke informatie enkel aan eigen personeel of dat van een onderaannemer ter beschikking te stellen dat strikt noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van deze opdracht Op vraag van de Bank, bij opzegging of op de vervaldag van de opdracht, zal de dienstverlener aan de Bank de dossiers of andere geschreven materialen terugbezorgen, met inbegrip van, maar zonder volledig te willen zijn, de schema's, beschrijvingen, andere documenten, cassettes of dragers.

8 Alle informatie, op welke drager ook, geïdentifieerd als dusdanig door de dienstverlener met de melding "vertrouwelijk", door hem aan de Bank overgemaakt, wordt beschouwd als vertrouwelijk voor de uitvoering van de opdracht. Zonder afbreuk te doen aan het normale gebruik door de Bank om het voorwerp van deze opdracht uit te voeren, zal de Bank zich ertoe verbinden deze vertrouwelijke informatie niet te verspreiden, op welke manier ook, aan derden, en deze vertrouwelijkheidsverbintenis te doen naleven door haar onderaannemers en personeel Zonder afbeuk te doen aan het recht van iedere partij om schadeloos gesteld te worden voor werkelijk geleden schade, zal elke inbreuk op de huidige bepaling recht geven aan de schadelijdende partij om van de andere partij een compenserende schadeloosstelling van te bekomen De verplichtingen van confidentialiteit voorzien in dit artikel blijven van toepassing gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de gunning van de opdracht, ongeacht of zij uitgevoerd, opgezegd of afgelopen is BIJKOMENDE INLICHTINGEN Briefwisseling Leidende ambtenaren Nationale Bank van België N.V. CEL CENTRALE AANKOOPADMINISTRATIE de Berlaimontlaan BRUSSEL de heer T. Plasschaert (administratieve aspecten) tel. (32) ; fax (32) de heer E. De Smet (technische aspecten) tel. (32) ; fax (32) De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de leidende ambtenaren, noch individueel, noch samen, over de bevoegdheid beschikken de Bank financieel te verbinden. Administratieve inlichtingen de heer M. Louis tel. 02/ Cel Centrale aankoopadministratie fax 02/ Technische inlichtingen de heer L. Demeyer tel. 02/ Dienst Informaticatoepassingen fax 02/ BESCHERMING PRIVE-LEVEN Bepaalde zones van de Bank worden permanent gefilmd. De bedoeling hiervan is uitsluitend de bewaking van de zones. In geen geval zal van de opnames gebruik gemaakt worden tegen de werknemers in hun privé-leven. Een verwittiging wordt geplaatst aan de ingang van de gefilmde zones. De aannemer wordt verondersteld zijn werknemers en deze van zijn onderaannemers hiervan op de hoogte te brengen BELGISCHE REGLEMENTERING EN EUROPESE RICHTLIJNEN Niet van toepassing 5.6. PERSONEEL AAN DE OPDRACHT TOEGEWEZEN De inschrijver verbindt er zich toe het personeel nodig voor de uitvoering van de opdracht toe te wijzen, binnen de in het model van offerte aangeboden "beschikbaarheidstermijn" vanaf kennisgeving van de gunning van de opdracht. Dit personeel zal in principe datgene zijn waarvan de cv's door de inschrijver in zijn offerte voorgesteld werd of personeel van minstens evenwaardige kwaliteit. In geval het aan de opdracht toegewezen personeel niet zou voldoen aan de verwachtingen van de Bank, zal deze laatste het recht hebben van de aannemer de vervanging te eisen van deze personen door personen met een curriculum minstens equivalent aan wat in zijn offerte beschreven is, en dit zonder verhoging van de prijs POLICY De Bank verbindt zich ertoe alle faciliteiten ter beschikking te stellen van de tijdelijke medewerker die nodig zijn voor de normale uitvoering van de opdracht. Wanneer dit voor de uitvoering van de opdracht nodig is, kan de Bank de nodige infrastructuur ter beschikking van de tijdelijke medewerker stellen zodat hij gebruik kan maken van de -faciliteiten van de Bank. In voorkomend geval moet hij de gebruiksvoorschriften naleven die de Bank aan haar eigen personeel oplegt en die samengevat zijn in haar " Policy", waarvan een exemplaar hem bezorgd wordt. Een overtreding van deze voorschriften wordt beschouwd als een fout in de uitvoering van de opdracht en zal aanleiding kunnen geven tot de verbreking van de overeenkomst zoals bepaald in artikel AANSPRAKELIJKHEID De aannemer is aansprakelijk voor de materiële schade, die door de tijdelijke medewerker aan de installaties, de informaticasystemen (inclusief soft- en hardware) of andere eigendommen of tegoeden van de Bank wordt veroorzaakt. 8

9 OPLEIDING Indien de Bank het nodig acht dat de tijdelijke medewerker een zeer specifieke opleiding zou volgen in het kader van de uit te voeren opdracht, kan zij de aannemer vragen de tijdelijke medewerker de betrokken opleiding te laten volgen, waarbij de Bank haar aanvraag motiveert. In dat geval zullen de inschrijvingskosten voor zo'n opleiding door de Bank aan de aannemer worden terugbetaald indien ze niet rechtstreeks door de Bank zijn betaald. De uren die aan die opleiding zullen worden besteed worden evenwel niet beschouwd als gepresteerd in het kader van de aannemingsovereenkomst en worden bijgevolg niet door de Bank aan de aannemer vergoed CONCURRENTIEBEDING Geen van beide partijen mag de werknemers en medewerkers van de andere partij, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, een arbeidscontract voorstellen tijdens de looptijd van deze overeenkomst en tot 6 maanden na de beëindiging ervan, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de andere partij. Elke overtreding van deze bepaling geeft de benadeelde partij het recht om van de andere partij een compensatievergoeding te bekomen gelijk aan de helft van het door die partij aan de betrokken werknemer of medewerker betaalde jaarloon of jaarlijkse vergoeding REIS- EN VERBLIJFKOSTEN Wanneer de tijdelijke medewerker prestaties levert buiten het normale uurrooster of op zaterdagen, zondagen en feestdagen, op uitdrukkelijke vraag van de Bank, wordt de eventuele meerkost van die uitzonderlijke prestaties voor de aannemer door de Bank gedragen, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4.1. Het bedrag van de vergoeding per gepresteerd uur wordt in de bijzondere voorwaarden van art 4.1vastgelegd. Eventuele reis- en verblijfkosten van de tijdelijke medewerker zijn inbegrepen in dat bedrag, tenzij andersluidende clausule in de bijzondere voorwaarden van art INTELLECTUELE EIGENDOM De aannemer verklaart hierbij dat hij, als rechtmatige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die uit de prestaties voor zijn rekening van de tijdelijke medewerker ontstaan, de eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van deze opdracht ontstaan kosteloos aan de Bank afstaat, waardoor die eigendomsrechten geen aanleiding zullen geven tot enige vergoeding door de Bank aan de aannemer.

10 10 DEEL I I : TECHNISCHE BEPALINGEN Profiel : ANALIST-PROGRAMMEUR IDMS Aanvragende dienst Benaming van de in te vullen functie Gewenste beschikbaarheid Duur van de opdracht Talenkennis Profiel (technische kennis, ervaring) Beschrijving van de opdracht/functie Informaticatoepassingen Analist-programmeur 5 dagen per week volgens werktijd van de NBB 2 jaar NL, FR Basisomgeving : mainframe, operating system z-os : - uitgebreide, liefst recente ervaring in IDMS : COBOL II, COBOL-DB en ADS, JCL, ADSA, MAPC, ADSG - kennis van FTP - na een inwerkperiode zelfstandig kunnen onderhandelen met de klanten (eindgebruikers in de NBB) van het projectteam - beschikken over voldoende sociale vaardigheden om te functioneren in ploeg Pluspunten: - DB2 : COBOL-SQL op DB2 - ervaring in Oracle, UNIX Binnen het domein Human Resources is de NBB bezig aan een conversie van een omvangrijke IDMSpersoneelsdatabank naar een ERP-HR (Oracle Apps) en een in-house payroll toepassing in JAVA ; ook een beperkt aantal DB2-toepassingen moeten geconverteerd worden : - Analyseren en programmeren van het onderhoud van de huidige IDMS-toepassing (en kleinere DB2-toepassingen) - Analyseren en programmeren van de gegevenstransfers tussen de IDMS- en de ERP-omgeving (Oracle Apps) en Java omgeving - Meewerken aan de implementatie van de payroll-module - Opvolgen van randtoepassingen zoals Unitime, Unipass, Oscar, introductie nieuwe badge,... - Ervaring met opvolgingstools zoals Augeo, Jira, Peregrine Service Center

11 11 MODEL VAN OFFERTE BIJLAGE 1 TENDER TIJDELIJKE OPDRACHT VOOR 3 ANALIST-PROGRAMMEURS IDMS De ondergetekende (naam, voornaam)... beroep... nationaliteit..., woonplaats... (gemeente, straat, nr.) Ofwel De maatschappij... (handelsnaam, rechtsvorm) gelegen te... (gemeente, straat, nr.) vertegenwoordigd door de ondergetekende,... verbindt zich hierbij voor rekening van de Nationale Bank van België N.V., de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, de volgende diensten uit te voeren : tijdelijke opdracht voor 3 analist-progammeurs IDMS, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het bestek ref. 08CS18460, tegen de hieronder vermelde uurtarieven. Hij stelt voor: Voor Lot 1 : Tijdelijke opdracht voor een analist-programmeur IDMS naam van de kandidaat:... uurtarief :... / uur beschikbaarheidsdatum : / / 2009 Voor Lot 2 : Tijdelijke opdracht voor een analist-programmeur IDMS naam van de kandidaat:... uurtarief :... / uur beschikbaarheidsdatum : / / 2009 Voor Lot 3 : Tijdelijke opdracht voor een analist-programmeur IDMS naam van de kandidaat:... uurtarief :... / uur beschikbaarheidsdatum : / / 2009 De inschrijver verklaart alle in de offerte vermelde prijzen, zonder uitzondering, in euro uit te drukken. Hij voegt bij zijn offerte : voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers, de attesten, referenties en documenten voorzien in art. 2.2 Selectiecriteria een volledige CV per voorgestelde kandidaat Hij verklaart het bestek ref. 08CS18460 gelezen en goedgekeurd te hebben. Hij verklaart kennis genomen te hebben van de Veiligheidsinstructies ter attentie van de werknemers van externe ondernemingen en verbindt er zich toe ze te verdelen onder het personeel dat voor zijn rekening in de Bank zal komen werken. Hij is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer... Hij bezit het postgironummer... of bankrekeningnr.... bij... Opgesteld in twee exemplaren te... op... [Handtekening, met vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar(s)]

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS VOLVO 10 T 6X4 CARGO IN ROCOURT VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

BESTEK Nr. INF.2006/008

BESTEK Nr. INF.2006/008 Contactpersoon : Participatiefonds de Lignestraat 1 1000 BRUSSEL 02/210.87.00 02/210.87.02 (fax) Dhr. Jean-Luc CATRY Office Automation Officer Preventieadviseur E-mail catry@fonds.org 16 mei 2006 No INF.2006/008

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit -

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie