De Duisenberg-Regeling. De Duisenberg-Regeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Duisenberg-Regeling. De Duisenberg-Regeling"

Transcriptie

1 De Duisenberg-Regeling De Duisenberg-Regeling Deze brochure bevat belangrijke informatie en is in overeenstemming met de afspraken die Dexia Bank Nederland N.V. heeft gemaakt met de stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters. Wij adviseren u om deze brochure geheel en nauwkeurig door te lezen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website U kunt ook contact opnemen met Dexia Klantenservice op ( 0,15 per minuut). Daarnaast kunt u informatie over de Duisenberg- Regeling vinden op de websites van de belangenorganisaties: en

2 Inhoudsopgave Toelichting Duisenberg-Regeling pag. 3 Toelichting vaststellingsovereenkomst pag. 5 Acceptatie van de Duisenberg-Regeling pag. 7 Fiscale aspecten pag. 8 Bureau Krediet Registratie (BKR) pag. 8 Lijst van effectenlease-producten pag. 9 Schematisch overzicht Duisenberg-Regeling pag. 10 Voorbeeldberekening pag. 12 Uitleg voorbeeldberekening pag. 13 Uitleg begrippen berekening pag. 14 Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling pag. 15

3 Toelichting Duisenberg-Regeling In juni 2005 is na bemiddeling door de heer W.F. Duisenberg, voormalig president van De Nederlandsche Bank en van de Europese Centrale Bank, een akkoord bereikt in het effectenleaseconflict tussen Dexia Bank Nederland N.V. ( Dexia ) en de belangenorganisaties stichting Leaseverlies, stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters. Het akkoord tussen Dexia en de belangenorganisaties wordt de Duisenberg-Regeling genoemd. De Duisenberg-Regeling wordt hier in hoofdlijnen beschreven. De tekst van de volledige overeenkomst tussen Dexia en de belangenorganisaties vindt u op V O O R W I E? Alle cliënten van Dexia met effectenleaseovereenkomsten komen in beginsel in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling. Het maakt daarbij niet uit of u bij de belangenorganisaties bent aangesloten of niet. De Duisenberg-Regeling is van toepassing op alle overeenkomsten van effectenlease die na 1 januari 1997 zijn of die nog lopen. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Dit geldt met name voor minderjarigen en voor mensen met een zogeheten depotlease constructie. Voor deze uitzonderingen zijn er andere regelingen. Op verzoek kunnen die overeenkomsten echter wel onder de Duisenberg-Regeling worden gebracht. U kunt daarover contact opnemen met Dexia. De Duisenberg-Regeling geldt ook niet als de overeenkomst buiten Nederland is aangegaan, als daarover al een definitief vonnis is gewezen of als over de overeenkomst al een andere regeling is gesloten. De Duisenberg- Regeling geldt wel weer voor mensen die het Dexia Aanbod hebben aanvaard of in het kader van een gespreide betaling kwijting aan Dexia hebben verleend. WAT H O U D T D E D U I S E N B E R G - R E G E L I N G I N? De Duisenberg-Regeling houdt in dat bestaande of toekomstige restschulden van effectenleaseovereenkomsten die na 1 januari 1997 zijn of nog lopen, geheel of gedeeltelijk kunnen worden kwijtgescholden. Voorwaarde is dan wel dat u het resterende deel ineens aan Dexia betaalt. Heeft u met betrekking tot een dergelijke overeenkomst de restschuld al betaald, dan kunt u die mogelijk geheel of gedeeltelijk terugkrijgen. De hoogte van de kwijtschelding of terugbetaling (100%, 66,67%, 33,33% of 10%) hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste worden hierna toegelicht. Voor een overzicht verwijzen wij u naar het schema in deze brochure. De Duisenberg-Regeling voorziet overigens niet in terugbetaling van betaalde maandtermijnen. S O O R T P R O D U C T De omvang van de kwijtschelding of teruggave van de restschuld hangt mede af van het soort effectenlease-overeenkomst. Bij de ene soort wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen rente betaald. Aan het einde van de overeengekomen looptijd kan dan een restschuld overblijven. Dit noemen wij restschuldproducten. Bij andere soorten effectenlease-overeenkomsten wordt de hoofdsom gedurende de gehele looptijd afgelost, of wordt de hoofdsom gegarandeerd. Dit noemen wij aflossings- of garantieproducten. Aflossings- en garantieproducten kunnen alleen een restschuld opleveren indien zij vóór het einde van de looptijd worden. M O M E N T VA N B E Ë I N D I G I N G VA N H E T C O N T R A C T Ook het moment van beëindiging van een effectenlease-overeenkomst is van belang voor de vraag of u recht heeft op kwijtschelding of terugbetaling van (een deel van) de restschuld. Indien u een nog lopende effectenlease-overeenkomst heeft, is het uitgangspunt dat deze doorloopt tot aan de overeengekomen einddatum. U kunt er echter ook voor kiezen de effectenlease-overeenkomst ná de zogeheten minimum-looptijd te beëindigen. De minimum-looptijd is de periode waarbinnen de effectenlease-overeenkomst slechts kan worden als u een boete betaalt. Indien een effectenlease-overeenkomst is vóór 3

4 de minimum-looptijd heeft u in de meeste gevallen geen aanspraak op kwijtschelding of teruggave. V E R R E K E N I N G VA N K O E R S W I N S T E N Indien u op een of meerdere effectenleaseovereenkomst(en) die zijn na 1 januari 1997, koerswinst heeft behaald, dan worden die winsten in beginsel verrekend. Eventuele koerswinsten op nog lopende overeenkomsten die in de toekomst worden, hebben geen invloed op een kwijtschelding of teruggave van een restschuld van een overeenkomst die voordien is. Toekomstige koerswinsten zijn alleen van invloed op eventuele latere vergoedingen. Wij wijzen u erop dat de Duisenberg- Regeling een bepaling bevat die misbruik door middel van selectieve beëindiging van nog lopende overeenkomsten tegengaat. U vindt meer informatie over de verrekening van koerswinsten op D E X I A A A N B O D Cliënten die het Dexia Aanbod hebben aanvaard, is Dexia al tegemoet gekomen. Bij de bepaling van de omvang van de kwijtschelding of terugbetaling wordt rekening gehouden met een eventuele acceptatie van het Dexia Aanbod. De verrekening van koerswinsten geldt niet voor cliënten die gekozen hebben voor het Dexia Aanbod. E E G A - R E G E L I N G De Eega-Regeling voorziet in kwijtschelding of teruggave van 100% van de restschuld. Om voor de Eega-Regeling in aanmerking te komen, moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden: u was op het moment van het aangaan van de effectenlease-overeenkomst gehuwd of u had een geregistreerd partner. U kunt dit aantonen door middel van een gewaarmerkt uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie; deze echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner heeft de overeenkomst niet meeondertekend; Dexia heeft binnen drieëneenhalf jaar na het aangaan van de overeenkomst een brief van deze echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner ontvangen waarin werd verzocht de overeenkomst ongedaan te maken; en u heeft het Dexia Aanbod niet geaccepteerd. D E X I A C O U L A N C E Onderdeel van de Duisenberg-Regeling is ook dat de criteria die Dexia hanteert bij de uitvoering van haar Coulanceregeling (voorheen Dexia Hardheidsclausule) zijn verruimd. Deze verruiming betekent dat cliënten die moeite hebben om aan hun maandelijkse verplichting(en) of de eventuele resterende verplichting(en) in verband met hun effectenlease-overeenkomsten te voldoen, eerder in aanmerking komen voor de Dexia Coulanceregeling dan voorheen. Meer informatie over deze regeling vindt u op 4

5 Toelichting vaststellingsovereenkomst Als u de Duisenberg-Regeling accepteert, komt tussen u en Dexia een overeenkomst tot stand die wordt aangeduid als een vaststellingsovereenkomst. Dit betekent met name dat aan alle conflicten over de effectenlease-overeenkomsten die onder de regeling vallen definitief een einde komt. In juridische termen verlenen u en Dexia elkaar over en weer finale kwijting. Dat betekent dat u enerzijds ten opzichte van Dexia recht heeft op een vergoeding, die gelijk is aan een percentage van de restschuld die bij beëindiging van een overeenkomst is ontstaan of nog zal ontstaan. Daartegenover staat dat u dan ook definitief met die vergoeding genoegen neemt. Er kan dus ook later geen aanspraak worden gemaakt op een hogere vergoeding. Bestaande schulden en schulden die eventueel in de toekomst ontstaan, zullen, eventueel nadat de vergoeding waarop u recht heeft daarop in mindering is gebracht, door u moeten worden voldaan. Door ondertekening van het acceptatieformulier komt tussen u en Dexia de vaststellingsovereenkomst tot stand. Daarop zijn de Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling van toepassing. U vindt deze bepalingen op pagina 15 en volgende van deze brochure. Deze bepalingen maken integraal deel uit van de vaststellingsovereenkomst die u met Dexia sluit. Wij raden u aan deze bepalingen vooraf aandachtig te lezen en het acceptatieformulier alleen te ondertekenen wanneer u deze bepalingen begrijpt en daarmee instemt. Het acceptatieformulier en de Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling vormen tezamen de vaststellingsovereenkomst. Hieronder geven wij een toelichting op de belangrijkste bepalingen. Die toelichting vervangt de bepalingen niet en indien de toelichting en de bepalingen onverhoopt met elkaar in strijd zouden zijn, is de tekst van de bepalingen beslissend. Lees dus altijd de bepalingen zelf. V O O R W E L K E O V E R E E N K O M S T E N? De effectenlease-overeenkomsten waarop de vaststellingsovereenkomst betrekking heeft, staan opgesomd op de achterzijde van het acceptatieformulier. Indien u een effectenleaseovereenkomst heeft waarvoor de regeling niet geldt, dan is dat daar vermeld. Wij wijzen u erop dat er overeenkomsten kunnen zijn waarvoor de regeling wel geldt, maar waarvoor geen vergoeding wordt toegekend. Bijvoorbeeld omdat er in het verleden koerswinsten zijn geboekt of omdat de overeenkomst niet heeft geresulteerd in een restschuld. Ook voor dergelijke overeenkomsten gelden de bepalingen van de vaststellingsovereenkomst, waaronder dus de kwijting over en weer, zoals hierboven besproken. De regeling kan alleen met betrekking tot alle overeenkomsten, die volgens de achterzijde van het acceptatieformulier gelden, worden aanvaard. Als niet al uw effectenlease-overeenkomsten op de achterzijde van het acceptatieformulier vermeld staan, verzoeken wij u met ons contact op te nemen. U I T E R S T E D AT U M A R T I K E L 2 VA N D E B E PA L I N G E N Op het acceptatieformulier is een datum vermeld. Indien u de regeling accepteert, moet het acceptatieformulier ons uiterlijk op die datum hebben bereikt. Op uw schriftelijk verzoek zal de termijn voor acceptatie met drie maanden worden verlengd. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, kunt u de geschillencommissie, die is ingesteld door de belangenorganisaties en Dexia, verzoeken om de termijn voor acceptatie daarna nogmaals te verlengen. B E TA L I N G E N - A R T I K E L 3 Als u volgens de regeling recht heeft op een betaling van Dexia, ontvangt u het bedrag binnen vier weken nadat Dexia het acceptatieformulier heeft ontvangen. Betaling vindt plaats op het rekeningnummer dat op het acceptatieformulier is vermeld. De betaling kan slechts op één rekening worden overgemaakt. Indien u nog bedragen aan Dexia verschuldigd bent en die kunnen niet worden verrekend met de vergoeding waarop u recht heeft, dan zult u die binnen vier weken nadat Dexia het acceptatieformulier heeft ontvangen betalen. 5

6 Dit betreft dus nog verschuldigde maandtermijnen en eventueel een openstaande restschuld, voor zover daarover geen volledige vergoeding wordt toegekend. K W I J T I N G A R T I K E L 4, 5, 7 E N 9 Met ondertekening van het acceptatieformulier komt er een definitieve regeling tot stand. Enerzijds heeft u recht op de vergoeding, anderzijds zult u schulden die voortvloeien uit de overeenkomsten van effectenlease voldoen, voor zover die niet tegen die vergoeding kunnen worden weggestreept. Over de afgelopen jaren is veel geprocedeerd over overeenkomsten van effectenlease. Onze hoogste rechter, de Hoge Raad der Nederlanden, heeft echter nog geen uitspraak gedaan. Mocht de Hoge Raad bijvoorbeeld besluiten dat de overeenkomsten van effectenlease ongeldig waren, dan blijft de vaststellingsovereenkomst in stand. Het omgekeerde geldt ook: besluit de Hoge Raad dat de overeenkomsten geldig zijn en dat de afnemers geen recht hebben op schadevergoeding, dan doet dat niets af aan uw vergoeding volgens de vaststellingsovereenkomst. De verleende kwijting geldt niet voor de rechten die voor u uit de effectenlease-overeenkomsten zelf kunnen voortvloeien. Heeft u bijvoorbeeld recht op doorbetaling van dividend, of trekken de beurskoersen aan waardoor u bij beëindiging recht heeft op een uitbetaling, dan blijft uw aanspraak daarop ongemoeid. Niet alleen aan het adres van Dexia zijn verwijten gemaakt in verband met effectenlease-overeenkomsten. Ook van derden wordt gezegd dat zij hun verplichtingen niet zijn nagekomen. Dit betreft in het bijzonder de tussenpersonen die hebben bemiddeld bij de totstandkoming van de effectenlease-overeenkomsten. Artikel 4.2 treft daarover een regeling. Deze houdt in dat u nog wel kunt proberen om die derde aan te spreken. U moet de vordering dan wel verminderen met het bedrag dat die derde anders weer op Dexia zou kunnen verhalen. Op die manier wordt voorkomen dat wij nu een definitieve regeling sluiten, maar dat Dexia via een omweg toch een hogere vergoeding betaalt dan is overeengekomen. Voor het overige houdt de vaststellingsovereenkomst geen regeling in met betrekking tot een geschil tussen u en een derde over een effectenleaseovereenkomst. A A N H A N G I G E R E C H T S Z A A K A R T I K E L 4. 7 Als u partij bent bij een gerechtelijke procedure tegen Dexia, dan wordt die na inzending van het acceptatieformulier. Dexia zal u de griffierechten en/of deurwaarderskosten die u heeft gemaakt, vergoeden. G E S C H I L L E N C O M M I S S I E A R T I K E L 1 0 De belangenorganisaties en Dexia hebben een geschillencommissie ingesteld. De leden van de commissie zijn onafhankelijk. Als er een geschil ontstaat over de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst, dan kunt u dat geschil aan de commissie voorleggen. U kunt zich ook tot de geschillencommissie wenden als u van oordeel bent dat u volgens de Duisenberg-Regeling recht heeft op een hogere vergoeding dan blijkt uit het acceptatieformulier. Het adres van de geschillencommissie is: Postbus 61301, 2506 AH Den Haag. D E B E S L I S S I N G I S A A N U U moet zelf de afweging maken of u de Duisenberg-Regeling wilt accepteren. Daarin kunnen wij u niet adviseren. Als u dat wenst, kunt u nader juridisch advies inwinnen bij een juridisch adviseur of advocaat van uw keuze. 6

7 Acceptatie van de Duisenberg-Regeling Bij deze brochure ontvangt u in tweevoud een acceptatieformulier vaststellingsovereenkomst. Op de achterzijde daarvan treft u een berekening aan en een overzicht van de effectenlease-overeenkomst(en) die door u met (de rechtsvoorgangers van) Dexia zijn gesloten. Aan de hand van die berekening kunt u zien welk bedrag door Dexia aan u wordt kwijtgescholden of terugbetaald, of als het een negatief bedrag betreft welk bedrag u nog aan Dexia dient te betalen. Als u effectenlease-overeenkomsten heeft die op dit moment nog lopen, dient u zich te realiseren dat het eindbedrag op het rekenoverzicht indicatief is, dat wil zeggen gebaseerd op de huidige koersen. Bij daadwerkelijke verkoop van de onderliggende effecten kan de opbrengst, afhankelijk van de koersbeweging, afwijken van het geschetste resultaat. Als u de Duisenberg-Regeling accepteert, dient u één van de twee acceptatieformulieren in te vullen, te ondertekenen en zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren. Het andere formulier is voor uw eigen administratie. of door het telefonisch op te vragen op ( 0,15 per minuut), en vervolgens naar ons te sturen. Dexia zal na ontvangst van het volledig, en juist ingevulde acceptatieformulier, zo snel mogelijk overgaan tot betaling. I N V U L L E N G E G E V E N S Uw gegevens en die van de eventuele medecontractant zijn reeds voorgedrukt. Indien u en/of de mede-contractant een echtgeno(o)t(e) of een geregistreerd partner had/hadden ten tijde van het aangaan van de effectenleaseovereenkomst(en), en dat was een ander persoon dan de (mede-)contractant, dan moet ook de naam van die echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner worden ingevuld. Dit geldt ook voor het geval u inmiddels gescheiden bent. De echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner die u toen had, dient dan het acceptatieformulier mede met u te ondertekenen. Indien het acceptatieformulier niet wordt ondertekend door een echtgeno(o)t(e) of een geregistreerd partner, dan verklaart u tegenover Dexia dat u geen echtgeno(o)t(e) of een geregistreerd partner had ten tijde van het aangaan van de effectenlease-overeenkomst(en). P L A AT S E N H A N D T E K E N I N G Plaats uw handtekening in de daarvoor aangegeven ruimte en vul onder de voorgedrukte naam de datum in. De eventuele (ex-)echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner dient mee te tekenen. U I T T R E K S E L G B A Om voor de Eega-Regeling in aanmerking te komen, dient u een gewaarmerkt uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie mee te sturen waaruit blijkt dat u gehuwd was, of een geregistreerd partnerschap was aangegaan bij het afsluiten van de voor de Duisenberg- Regeling in aanmerking komende effectenlease-overeenkomst(en). Als u ons nog geen gewaarmerkt uittreksel heeft gezonden, verzoeken wij u om dit samen met het door u beiden ondertekende acceptatieformulier aan ons terug te sturen. C O N T R O L E R E N R E K E N I N G N U M M E R Mogelijk krijgt u onder de Duisenberg-Regeling een bedrag uitgekeerd. In dat geval zullen wij dat bedrag aan u overmaken op het rekeningnummer dat op het acceptatieformulier staat. Als dit nummer niet klopt, dient u eerst, voordat u het acceptatieformulier terugstuurt, aan ons het juiste rekeningnummer door te geven. Dit kan door het formulier Wijziging rekeningnummer te downloaden van onze site I N Z E N D I N G M E T A N T W O O R D E N V E L O P P E Verstuur het volledig ingevulde en ondertekende acceptatieformulier zo spoedig mogelijk door middel van de bijgevoegde antwoordenveloppe. Een postzegel is niet nodig. Het andere acceptatieformulier is voor uw eigen administratie. Nadat Dexia uw acceptatieformulier heeft 7

8 ontvangen, krijgt u een eindafrekening. Voor de mensen die e overeenkomsten hebben, komt deze afrekening binnen vier weken na ontvangst van het getekende acceptatieformulier. De mensen die nog lopende overeenkomsten hebben, krijgen de eindafrekening na beëindiging van een overeenkomst. U wordt verzocht geen vragen of opmerkingen op het acceptatieformulier te schrijven. Deze mededelingen worden niet verwerkt en kunnen dit formulier ongeldig maken. Wilt u contact met ons opnemen, gebruik dan het telefoonnummer dat op de voorzijde van deze brochure staat vermeld. Fiscale aspecten I N K O M S T E N B E L A S T I N G In deze paragraaf wijzen wij u op een aantal fiscale aspecten van uw effectenleaseovereenkomst(en) in combinatie met de Duisenberg-Regeling. Voor een uitgebreid persoonlijk fiscaal advies verwijzen wij u naar een belastingadviseur naar eigen keuze. de berekening van uw gemiddeld belastbaar vermogen. Het accepteren van de Duisenberg-Regeling leidt niet tot belastbaar inkomen. Indien uw schulden (gedeeltelijk) afnemen door eventuele kwijtschelding, is het wel mogelijk dat uw belastbare vermogen in Box 3 toeneemt. Deze beschrijving is slechts van toepassing als u in Nederland woont en een particuliere belegger bent bij wie de onderliggende effecten van de effectenlease-overeenkomst(en) voor de Inkomstenbelasting worden belast in Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen). In Box 3 wordt u niet belast over het daadwerkelijk genoten inkomen of vermogenswinsten, bijvoorbeeld de door u ontvangen dividenden, maar over uw gemiddeld belastbaar vermogen. De onderliggende waarde van uw effectenlease-overeenkomst(en) en de (restant)hoofdsom worden meegenomen bij Let u op dat fiscale wetten regelmatig worden gewijzigd en dat wijzigingen soms met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Deze wetswijzigingen, alsmede wijzigingen in uw persoonlijke situatie, kunnen van invloed zijn op de fiscale behandeling van de regeling. S C H E N K I N G S R E C H T E N Het Ministerie van Financiën heeft ons standpunt bevestigd dat een regeling op basis van de Duisenberg-Regeling niet zal leiden tot heffing van schenkingsrecht. Bureau Krediet Registratie (BKR) BKR heeft Dexia als volgt bericht met betrekking tot de achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen: Bij een schikking conform de Duisenberg-Regeling zal bij beëindiging van de overeenkomst geen achterstands- en/of bijzonderheidscodering(en) worden aangebracht. Mochten er achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen zijn geregistreerd naar aanleiding van het onbetaald laten van een restschuld op een overeenkomst, dan worden deze coderingen verwijderd. Het bovenstaande geldt niet indien achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen zijn geregistreerd in verband met het niet (tijdig) voldoen van reguliere maandtermijnen. Deze coderingen worden ook niet verwijderd. Bij de Eega-Regeling wordt de gehele registratie verwijderd. Voor het overige blijven de registratieregels op basis van de BKR-reglementen gehandhaafd. Door het ondertekenen van het acceptatieformulier gaat u akkoord met de genoemde gevolgen voor uw eventuele BKR-registratie. 8

9 Lijst van effectenlease-producten P R O D U C T E N D I E N A E I N D E L O O P T I J D M E T E E N R E S T S C H U L D K U N N E N E I N D I G E N : 1 10 = 20 Effect 13 Forum Condor Plan 25 MultiClick Effect 2 4 = 10 Effect 14 Forum Flamingo Plan 26 Multiplier Effect 3 Altijd Doen Plan 15 Gianni Romme Effect 27 Parelplan 4 Agio-Stockplan 16 Interest Refund Effect 28 Prive Pensioen Effect 5 Beleggen met Bonus 17 KoersKlimmer 29 Premium Effect 6 Beleggen met Korting 18 Koersleasen 30 Profit Effect 7 BeleggersBoemerang Plus 19 Korting Kado 31 Rente-Remmer 8 Bonus Effect 20 Legio-Beleggersplan 32 Triple Effect 9 Crystal Effect 21 Legio BespaarPlan 33 TroefPlan 10 Direct Rendement Effect 22 Legio ExtraBonus 34 WinstVer10Dubbelaar 11 DuoLease 23 Legio I.B.* Plan 35 WinstVerDriedubbelaar 12 Feestplan 24 Maximaal Rendement Effect 36 WinstVerdubbelaar G A R A N T I E - O F A F L O S S I N G S P R O D U C T E N ( P R O D U C T E N D I E N A E I N D E L O O P T I J D N I E T M E T E E N R E S T S C H U L D K U N N E N E I N D I G E N ) : 1 Accelerator Effect 2 AEX Plus Effect 3 AEX-Herstelplan Lease-Service 4 Agiostock Jubileumplan 5 Agio-Stockplan Plus 6 Allround Effect 7 Allround Sparen 8 Auto Effect 9 Bonus Beleggen 10 Beleggersplan aandeel vd maand 11 BMW Rijbeleg Lease-Service 12 Capital Effect 13 Cash Click Lease-Service 14 Cash Clicken Geldmandje Lease-Service 15 Cash Clicken Happy Beursday Lease-Service 16 Click Effect 17 Click-Leasen 18 Extra Effect 19 Giga-Garant Lease-Service 20 Index Plus 21 Inkomens Effect 22 Kinder-Spaarleasen 23 Korting Koers Lease-Service 24 KoersExtra 25 Kwakkel-Koers Lease-Service 26 Labouchere Euro Effect 27 Legio GarantPlan 28 Legio Jubileumplan 29 Legio Pessimistenplan 30 No-Risk 31 Overwaarde Effect (zonder Herbelegging) 32 Overwaarde Effect met Herbelegging 33 Pensioen Effect (zonder Herbelegging) 34 Prive Pensioen Effect met Herbelegging 35 Refund Effect 36 Safe Lease 37 Security Effect 38 Security Effect Plus 39 SpaArEXtra 40 Spaarleasen (incl. WinstVerbeteraar) 41 Spaarleasen Plus 42 Vrijdag Garantie Plan Lease-Service Indien hierboven wordt verwezen naar een naam waaronder een effectenlease-overeenkomst aan de contractant is aangeboden, wordt daaronder begrepen alle effectenlease-overeenkomsten die onder die naam aan de contractant zijn aangeboden, ongeacht of hier een toevoeging zoals bijvoorbeeld met herbelegging, zonder belegging, Storting, Plus, Vooruitbetaling, I of II aan is toegevoegd. 9

10 Geen vergoeding is voor minimumlooptijd Duisenberg Schematisch overzicht v ( na 1 januar Geen vergoeding 33% Voor 1 mei 2005 Na 1 mei 2005 is na minimumlooptijd, maar voor maximumlooptijd U heeft een product waarbij u op maximum-looptijd een restschuld kunt overhouden 2 Geen vergoeding 33% 3 Voor 1 mei 2005 Na 1 mei 2005 is op maximumlooptijd Geen vergoeding is voor minimumlooptijd U bent destijds op het Dexia Aanbod ingegaan 1 Geen vergoeding 10% Voor 1 mei 2005 Na 1 mei 2005 is na minimumlooptijd, maar voor maximumlooptijd U heeft een aflossings- of garantieproduct 2 Niet van toepassing is op maximumlooptijd Begrippen Minimum-looptijd: De periode waarna een effectenlease-overeenkomst tussentijds kan worden zonder boete. Maximum-looptijd: De reguliere looptijd van een effectenlease-overeenkomst. Na de maximum-looptijd kunt u ervoor kiezen de overeenkomst te beëindigen en de effecten te verkopen, de overeenkomst te verlengen of de effecten over te nemen. De looptijden kunt u vinden in de voorwaarden van uw overeenkomst. 10%, 33%, 67%, 100%: Mogelijke teruggave (uitgedrukt als afgerond percentage van de restschuld) op een e overeenkomst met restschuld of korting/kwijtschelding op een lopende overeenkomst als die met restschuld wordt. Eega-Regeling Indien Dexia van uw partner tijdig en op correcte wijze een brief (de zogeheten Eega-brief ) heeft ontvangen, kunt u in aanmerking komen voor 100% terugbetaling of kwijtschelding van uw restschuld. Meerdere overeenkomsten Het overzicht gaat uit van één effectenlease-overeenkomst. Als u meerdere overeenkomsten met Dexia heeft gesloten en destijds niet bent ingegaan op het Dexia Aanbod, worden eventuele bedragen die bij beëindiging van eerdere overeenkomsten aan u zijn uitgekeerd, verrekend. Met die situatie is in het schema geen rekening gehouden. Renteloze leningen, gespreide betalingen en verlengde overeenkomsten Voor mensen met renteloze leningen, betalingsregelingen of verlengde overeenkomsten gelden binnen de Duisenberg-Regeling aparte afspraken. In dit overzicht is hiermee geen rekening gehouden. 1 Of een Gespreide Betaling met bijzonder tarief waarbij u afstand van rechten heeft gedaan. 2 Zie of pagina 9 van deze brochure voor een lijst van producten. 3 Heeft u bij het Dexia Aanbod gekozen voor call opties, dan komt u niet in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling.

11 -Regeling oor één overeenkomst i 1997 of nog lopend) is voor minimumlooptijd Voor 1 mei 2005 Na 1 mei % 67% Geen vergoeding U heeft een product waarbij u op maximum-looptijd een restschuld kunt overhouden 2 is na minimumlooptijd, maar voor maximumlooptijd 100% 67% U bent destijds niet op het Dexia Aanbod ingegaan 1 is op maximumlooptijd 100% 67% 100% is voor minimumlooptijd Voor 1 mei 2005 Na 1 mei 2005 Geen vergoeding Geen vergoeding 100% U heeft een aflossings- of garantieproduct 2 is na minimumlooptijd, maar voor maximumlooptijd Voor 1 mei 2005 Na 1 mei 2005 Geen vergoeding 100% 10% is op maximumlooptijd Niet van toepassing 11

12 Voorbeeldberekening Datum: 5 oktober 2005 Wat betekent de Duisenberg-Regeling voor u? In de bijgevoegde brochure vindt u een schematisch overzicht van de Duisenberg-Regeling. Daarin kunt u zien of u in aanmerking komt voor een vergoeding en, zo ja, voor welk percentage. De brochure bevat ook een voorbeeldberekening en een uitleg van de hier gebruikte begrippen. Komt u in aanmerking voor terugbetaling op reeds e effectenlease-overeenkomsten? Beëindigde effectenlease-overeenkomsten die onder de Duisenberg-Regeling vallen, maar waarover geen vergoeding plaatsvindt. Het koersresultaat kan echter verrekend worden: Contractnr Productnaam Beëindigings datum Koersresultaat Persoonlijk saldo Toelichting WinstVerDriedubbelaar , ,00 Positief Koersresultaat Persoonlijk saldo 3.000,00 Beëindigde effectenlease-overeenkomsten die onder de Duisenberg-Regeling vallen en waarover, behoudens de verrekening van bovenstaande koersresultaten, wel een vergoeding plaatsvindt: Contractnr Productnaam Beëindigings- Koers- Persoonlijk Restschuld Basis voor Percentage Vergoeding datum resultaat saldo vergoeding vergoeding Persoonlijk saldo 3.000, WinstVerDriedubbelaar , , , , WinstVerDriedubbelaar , , ,00 Persoonlijk saldo 66,67% 1.333, Spaarleasen , ,60 500,00 Restschuld 10,00% 50,00 Persoonlijk saldo ,60 Totaal 1.383,40 Voor uw e overeenkomst(en) komt u in aanmerking voor een terugbetaling van: 1.383,40 Het bedrag van de vergoeding zal door Dexia aan u worden uitbetaald, of geheel of gedeeltelijk worden verrekend met bedragen die u nog aan Dexia bent verschuldigd. Dat kan zijn een eventueel binnenkort aflopende overeenkomst waarbij een restschuld kan optreden, een betalingsregeling of een betalingsachterstand. Let op: Het bedrag dat u op de eindafrekening van uw effectenlease-overeenkomst ziet, kan afwijken van bovenstaand koersresultaat of restschuld omdat in het bedrag van de eindafrekening bijvoorbeeld de laatste termijnbetaling is opgenomen. 1 U ontvangt geen vergoeding, omdat u, na verrekening met eerdere overeenkomsten, een positief persoonlijk saldo heeft. Ontvangt u korting op de restschuld van nog lopende effectenlease-overeenkomsten? Hieronder volgt een indicatie van de vergoeding die u krijgt bij beëindiging van onderstaande lopende overeenkomsten op de genoemde data. De gegevens zijn berekend op basis van actuele beurskoersen. Het definitieve bedrag zal vermoedelijk afwijken. Contractnr Productnaam Vergoeding Koers- Persoonlijk Restschuld Basis voor Percentage Vergoeding mogelijk resultaat saldo vergoeding vergoeding vanaf Persoonlijk saldo , WinstVerDriedubbelaar , , ,00 Restschuld 66,67% 2.000,10 Totaal 2.000,10 Voor uw lopende overeenkomst(en) kunt u in aanmerking komen voor een korting op uw restschuld van: 2.000,10 Ter informatie. Effectenlease-overeenkomsten die niet onder de Duisenberg-Regeling vallen: Contractnr Productnaam Toelichting WinstVerDriedubbelaar Eerdere schikking of vonnis

13 Uitleg voorbeeldberekening Aan de hand van deze voorbeeldberekening wordt uitgelegd waarom wel of niet tot vergoeding wordt overgegaan. Met daarbij een uitleg hoe de hoogte van de vergoeding(en) wordt berekend. Uw eigen berekening wijkt af van dit voorbeeld. Mogelijk zijn op uw berekening een of enkele van de vier kaders niet aanwezig. De systematiek van dit voorbeeld is echter gelijk aan uw berekening. KADER 1 In het eerste kader worden de overeenkomsten getoond die niet in aanmerking komen voor een vergoeding, hoewel ze wel onderdeel uitmaken van de Duisenberg-Regeling. Dit zijn bijvoorbeeld overeenkomsten met koerswinsten of overeenkomsten die voor minimum-looptijd zijn. Contract : Bij deze overeenkomst wordt geen vergoeding toegekend, omdat deze is met een koerswinst van 3.000,00. Het persoonlijk saldo, de optelsom van koersresultaten en vergoedingen, is gelijk aan het koersresultaat van overeenkomst en wordt 3.000,00. KADER 2 In dit kader worden de overeenkomsten getoond die wel in aanmerking komen voor een vergoeding. Het koersresultaat wordt verrekend met een positief persoonlijk saldo. Hierdoor kan het voorkomen dat een vergoeding lager uitkomt of zelfs nul wordt. Berekening vergoeding per overeenkomst: Contract : Allereerst wordt het persoonlijk saldo verlaagd met het koersresultaat van deze overeenkomst. Het persoonlijk saldo wordt dan 1.000,00 ( 3.000,00 minus 2.000,00). Het persoonlijk saldo is nog steeds positief. Dit betekent dat er tot nu toe in totaal een koerswinst is geweest. Er wordt geen vergoeding voor deze overeenkomst toegekend. Contract : Het persoonlijk saldo wordt verlaagd met het koersresultaat van deze overeenkomst. Het persoonlijk saldo wordt dan ,00 ( 1.000,00 minus 3.000,00). Het persoonlijk saldo is negatief. Dit betekent dat er nu in totaal een koersverlies is geweest. De Duisenberg-Regeling gaat ervan uit dat, als zowel het koersresultaat / restschuld als het persoonlijk saldo negatief zijn, het minst negatieve resultaat wordt gebruikt. In dit geval is het persoonlijk saldo het dichtst bij nul, waardoor dit bedrag wordt gebruikt om de vergoeding te berekenen. De vergoeding, 66,67% van 2.000,00, is 1.333,40. Vervolgens wordt het persoonlijk saldo weer verhoogd met de gegeven vergoeding van 1.333,40 en wordt - 666,60 ( ,00 plus 1.333,40). Deze tussenstand van het persoonlijk saldo ziet u niet in de (voorbeeld)berekening. Contract : Het persoonlijk saldo wordt verlaagd met het koersresultaat van ,00 van deze overeenkomst. Het persoonlijk saldo wordt dan ,60. (- 666,60 minus 1.000,00). Bij deze overeenkomst gaat het om een aflossingproduct, dat na 1 mei 2005 boetevrij is. Volgens de Duisenberg- Regeling geldt voor aflossingsproducten die na 1 mei 2005 boetevrij geëindigd zijn, altijd een minimale vergoeding van 10% over de restschuld. De vergoeding, 10% van 500,00, is 50,00. Vervolgens wordt het persoonlijk saldo weer verhoogd met de gegeven vergoeding van 50,00 en wordt ,60. Totale terugbetaling: In totaal wordt 1.383,40 terugbetaald. Dat is gelijk aan het totaal van de vergoedingen voor overeenkomst en KADER 3 In dit kader worden de lopende overeenkomsten getoond die in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding. Mits ze na een bepaalde datum zijn (zie de kolom Vergoeding mogelijk vanaf ). Het koersresultaat wordt verrekend met een (eventueel) positief persoonlijk saldo. Hierdoor kan het voorkomen dat een vergoeding lager uitkomt of zelfs nul wordt. Contract : Het persoonlijk saldo wordt verlaagd met het koersresultaat van deze overeenkomst. Het persoonlijk saldo wordt dan ,60. ( ,60 minus 3.000,00) Het koersverlies is op dit moment 3.000,00 en groter dan het persoonlijk saldo. Als deze overeenkomst na 5 januari 2006 wordt, dan geldt een maximale korting van 66,67% over deze restschuld. Dit resultaat is indicatief. Als de koersen op 5 januari 2006 zijn veranderd, verandert ook het koersresultaat en dus de vergoeding. Totale korting: De totale korting van 2.000,10 is gelijk aan de vergoeding voor overeenkomst KADER 4 In dit kader worden de overeenkomsten getoond die bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een schikking en daardoor buiten de Duisenberg-Regeling vallen. 13

14 Uitleg begrippen berekening C O N T R A C T N U M M E R Iedere effectenlease-overeenkomst heeft een uniek nummer. U vindt dit nummer op uw effectenlease-overeenkomst of jaaropgave. P E R S O O N L I J K S A L D O Het saldo van alle koersresultaten, aangepast met toegekende vergoedingen. O N D E R L I G G E N D E E F F E C T E N De effecten die het onderwerp zijn van een effectenlease-overeenkomst. P E R C E N TA G E V E R G O E D I N G Het percentage dat volgens de Duisenberg- Regeling van toepassing is voor de berekening van de vergoeding. K O E R S R E S U LTA AT Het verschil tussen de waarde van de onderliggende effecten op de aanvangsdatum van een effectenlease-overeenkomst en de waarde van die effecten op de datum van beëindiging van die overeenkomst. V E R G O E D I N G Bij een e overeenkomst is dit het bedrag dat wordt uitgekeerd, tenzij dit bedrag met een bestaande schuld wordt verrekend. Bij een lopende overeenkomst die met een restschuld eindigt, is de vergoeding een korting op die restschuld. R E S T S C H U L D De (resterende) hoofdsom van een effectenlease-overeenkomst op de beëindigingsdatum, verminderd met de waarde van de onderliggende effecten bij beëindiging, voor zover de uitkomst daarvan een positief bedrag is. 14

15 Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling A R T I K E L 1 A L G E M E N E B E PA L I N G E N 1.1 Deze Bepalingen Vaststellingsover- eenkomst Duisenberg-Regeling zijn opgesteld in overleg tussen Dexia Bank Nederland N.V. en de Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters ter uitvoering van de zogenoemde Duisenberg-Regeling en maken integraal deel uit van de Vaststellingsovereenkomst tussen Dexia en de Contractant en, indien van toepassing, zijn Eega. Dexia Aanbod: het aanbod dat Dexia in 2003 heeft gedaan aan haar cliënten met een of meer Effectenlease-overeenkomsten waaruit na ommekomst van de reguliere looptijd daarvan een restschuld kan voortvloeien en waarvan de documentatie kan worden geraadpleegd op de website Eega: de (huidig of voormalig) echtgenote of geregistreerd partner van de Contractant ten tijde van het aangaan van enige Effectenlease-overeenkomst die de Vaststellingsovereenkomst mede ondertekent; 1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze Bepalingen, tenzij anders vermeld. 1.3 Kopjes boven artikelen dienen uitsluitend voor het leesgemak en hebben geen invloed op de betekenis van de Vaststellingsovereenkomst. 1.4 Woorden die in het enkelvoud zijn gedefinieerd en in het meervoud worden gebruikt hebben de betekenis van het meervoud van de gedefinieerde term en vice versa. 1.5 In deze Bepalingen hebben de navolgende woorden de daarachter vermelde betekenis: Acceptatieformulier: het formulier met de titel Acceptatieformulier Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling; Bepalingen: deze Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling; Belangenorganisaties: Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease, Vereniging Consumentenbond en de Verenging van Effectenbezitters (VEB); Contractant: de persoon die met Dexia de Effectenlease-overeenkomsten is aangegaan en die de Vaststellingsovereenkomst sluit; Effectenlease-overeenkomsten: de overeenkomst of de overeenkomsten met Dexia waarop de Vaststellingsovereenkomst van toepassing is, zoals die is of zijn aangegeven in het door de Contractant (en indien van toepassing: zijn Eega) ondertekende Acceptatieformulier; Gespreide Betaling: een regeling tot gespreide betaling op basis van de regeling genaamd Gespreide Betaling, waarvan de brochure kan worden geraadpleegd via de website Hoofdovereenkomst: de op 23 juni 2005 tussen Dexia en de Belangenorganisaties totstandgekomen overeenkomst met die titel waarin de zogenoemde Duisenberg- Regeling is uitgewerkt; Uiterste Datum: de uiterste datum die is vermeld in de Vaststellingsovereenkomst, op welke datum Dexia uiterlijk de door de Contractant en, indien van toepassing, zijn Eega, ondertekende Vaststellingsovereenkomst moet hebben ontvangen; Vaststellingsovereenkomst: de overeenkomst, die bestaat uit deze Bepalingen, in combinatie met het Acceptatieformulier. 1.6 Omwille van het leesgemak is in de formulering van deze Bepalingen steeds uitgangspunt dat de Contractant 15 mannelijk

16 is en de Eega vrouwelijk. Alle Bepalingen zijn echter op Contractanten en Eegaas van beide geslachten van toepassing. 1.7 De Vaststellingsovereenkomst en het aanbod tot het aangaan daarvan houdt van de zijde van Dexia geen erkenning van enige aansprakelijkheid in, noch van de gegrondheid van enige klacht, verwijt of vordering terzake van de effectenleaseproducten van Dexia. 1.8 De Vaststellingsovereenkomst voorziet in gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van schulden die bij het beëindigen van de Effectenlease-overeenkomsten zijn of zullen ontstaan of opeisbaar zijn geworden of zullen worden, dan wel een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van schulden die in het verleden bij het beëindigen van de Effectenlease-overeenkomsten door de Contractanten aan Dexia zijn voldaan. De overeenkomst voorziet niet in terugbetaling door Dexia van maandtermijnen of vooruitbetalingen. drie maanden wegens bijzondere omstandigheden, op grond waarvan deze verlenging te kort is om in redelijkheid van de Contractant een beslissing omtrent het al dan niet tekenen van de Vaststellingsovereenkomst te vergen, met een zodanige termijn verlengen als de geschillencommissie redelijk mocht oordelen. 2.4 Dexia behoudt zich het recht voor om een Vaststellingsovereenkomst die is voorzien van doorhalingen en/of mededelingen van de Contractant en/of, indien van toepassing, zijn Eega, van welke aard dan ook als ongeldig te beschouwen. Indien Dexia van dit recht gebruik maakt, zal zij de Contractant daarvan schriftelijk in kennis stellen. In dat geval zal Dexia de Contractant eenmalig de Vaststellingsovereenkomst alsnog toezenden en in de gelegenheid stellen om de Vaststellingsovereenkomst binnen een termijn van vier weken door ondertekening en toezending aan Dexia tot stand te brengen. A R T I K E L 2 T O T S TA N D K O M I N G A R T I K E L 3 B E TA L I N G E N De Vaststellingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat Dexia de volledig ondertekende overeenkomst heeft ontvangen, met dien verstande dat de Vaststellingsovereenkomst niet tot stand komt als deze door Dexia wordt ontvangen na de Uiterste Datum. 2.2 De in artikel 2.1 bedoelde uiterste termijn zal tenminste drie maanden bedragen, te rekenen vanaf het moment van ontvangst van de Vaststellingsovereenkomst door de Contractant. Deze termijn zal op tijdig schriftelijk verzoek van de Contractant eenmalig met maximaal drie maanden worden verlengd, na het verstrijken waarvan Dexia niet langer gehouden is om de Vaststellingsovereenkomst tot stand te brengen. 2.3 De geschillencommissie als bedoeld in artikel 10.2 kan de eenmalige verlenging van 3.1 Betalingen uit hoofde van de Vaststellingsovereenkomst doet Dexia door overmaking van de desbetreffende bedragen op de in de Vaststellingsovereenkomst vermelde rekening. Dexia betaalt daardoor bevrijdend tegenover elke ondertekenaar van de Vaststellingsovereenkomst (óók derhalve indien sprake is van twee of meer Contractanten en hun Eegaas). 3.2 Indien Dexia volgens de Vaststellingsovereenkomst een bedrag aan de Contractant en, indien van toepassing, zijn Eega moet betalen, dan zal zij die betaling verrichten binnen vier weken na de datum waarop de Vaststellingsovereenkomst volgens het bepaalde in artikel 2 tot stand gekomen is. 3.3 Indien Dexia op enig moment na de totstandkoming van de Vaststellingsovereenkomst op basis van de beëindiging van een Effectenlease-overeenkomst een

17 bedrag aan de Contractant moet betalen, dan zal zij die betaling verrichten binnen vier weken na de beëindiging van die Effectenlease-overeenkomst. 3.4 Indien de Contractant bij de totstandkoming van de Vaststellingsovereenkomst een bedrag aan Dexia moet betalen, dan zal hij die betaling verrichten binnen vier weken na de datum waarop hij de Vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend. 3.5 Indien de Contractant op enig moment na de totstandkoming van de Vaststellingsovereenkomst ingevolge de beëindiging van een Effectenlease-overeenkomst een bedrag aan Dexia moet betalen, dan zal hij die betaling verrichten binnen de termijn als vermeld in de door Dexia met betrekking tot die beëindiging aan de Contractant te verzenden eindafrekening. 3.6 Over de in dit artikel 3 bedoelde betalingen is slechts (wettelijke of, indien van toepassing, contractuele) rente verschuldigd indien de in dit artikel 3 opgenomen betalingstermijnen worden overschreden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. A R T I K E L 4 A F S TA N D VA N R E C H T 4.1 Als wederprestatie van de Contractant (en, indien van toepassing: zijn Eega) jegens Dexia tegenover de gehele of gedeeltelijke kwijtschelding dan wel restitutie van een of meer restschulden, doet de Contractant afstand van alle huidige en toekomstige vorderingen op Dexia die voortvloeien uit of verband houden met de geldigheid, de totstandkoming en/of de uitvoering van de Effectenlease-overeenkomsten, daaronder begrepen de wijze waarop voor die overeenkomsten reclame is gemaakt of het aangaan daarvan anderszins is bevorderd, ongeacht de aard of grondslag van die vorderingen en met inbegrip van (maar niet beperkt tot) enig recht op schadevergoeding of vernietiging. 4.2 Indien en voor zover enige derde tezamen met Dexia hoofdelijk aansprakelijk is met betrekking tot een vordering waarvoor in de voorgaande bepaling kwijting wordt verleend, verbindt de Contractant zich om de vordering op die derde overeenkomstig artikel 6: 14 van het Burgerlijk Wetboek te verminderen met het bedrag dat die derde anders als bijdrage van Dexia had kunnen vorderen. 4.3 Artikel 4.1 en 4.2 hebben behalve op Dexia zelf ook betrekking op alle huidige en voormalige groepsmaatschappijen van Dexia en op Kempen & Co N.V. Derhalve wordt ook aan die rechtspersonen kwijting verleend en dient een vordering op een derde die samen met één van die rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk is eventueel overeenkomstig artikel 6: 14 van het Burgerlijk Wetboek verminderd te worden zoals dat is bepaald in artikel Indien de Vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend door een Eega, dan zijn de voorgaande bepalingen van dit artikel 4 ook op haar van toepassing. Ook die Eega doet dus afstand van de in artikel 4.1 bedoelde rechten en vorderingen jegens Dexia en jegens de personen die in artikel 4.3 worden bedoeld. Ook de Eega is dus verplicht om onder de omstandigheden die beschreven worden in artikel 4.2 een mogelijke vordering op een derde te verminderen. 4.5 De kwijting die in artikel 4.1 is opgenomen heeft geen betrekking op de rechten van de Contractant en, indien van toepassing, zijn Eega die voortvloeien uit de Vaststellingsovereenkomst. 4.6 Als er op de datum dat de Vaststellingsovereenkomst tot stand komt nog Effectenlease-overeenkomsten zijn die nog niet zijn, dan heeft de kwijting evenmin betrekking op rechten van de Contractant die rechtstreeks uit die nog niet e Effectenlease-overeenkomsten en/of enige andere met de nog niet e Effectenlease-overeenkomsten samenhangende 17 overeenkomst,

18 18 het Dexia Aanbod en een Gespreide Betaling daaronder begrepen, voortvloeien en in die overeenkomsten zijn beschreven, zoals bijvoorbeeld rechten op uitbetaling van koerswinsten, op overname van effecten tegen een bepaalde koers, op verlenging van de overeenkomst, rechten op doorbetaling van dividend of betaling van andere uitkeringen, alles voor zover dergelijke rechten in de desbetreffende Effectenlease-overeenkomst zijn voorzien. 4.7 Indien er thans enige procedure aanhangig is terzake van de vorderingen waarvoor bij dit artikel 4 kwijting wordt verleend, of die volgens de Vaststellingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden, dan zullen Dexia en de Contractant (en/of, indien van toepassing, zijn Eega) die procedure op de eerste daarvoor in aanmerking komende datum staken. Indien de Contractant en/of, indien van toepassing, zijn Eega, terzake van een dergelijke procedure griffierechten en/of deurwaarderskosten verschuldigd zijn geworden, dan zal Dexia die vergoeden. 4.8 Onverminderd de rechten die de Contractant kan ontlenen aan die bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens waarvan hij geen afstand kan doen, zal de Contractant dan wel, indien van toepassing, zullen de Contractant en zijn Eega, uitsluitend een verzoek om inzage in hun persoonsgegevens zoals deze door Dexia worden bewaard en/of bewerkt kunnen doen, indien en voor zover zij kunnen aantonen bij een zodanig verzoek een redelijk belang te hebben. A R T I K E L 5 B E V E S T I G I N G E N V E R N I E U W I N G De Contractant en, indien van toepassing en voor zover nodig: zijn Eega, bevestigt respectievelijk bevestigen, en voor zoveel nodig, vernieuwt respectievelijk vernieuwen, de verplichtingen uit hoofde van de Effectenlease-overeenkomsten voor zover die niet ingevolge de Vaststellingsovereenkomst worden kwijtgescholden. Deze bevestiging en vernieuwing heeft ook betrekking op een eventuele hoofdelijke aansprakelijkheid die in de Effectenleaseovereenkomsten is opgenomen. A R T I K E L 6 V E R K L A R I N G E N 6.1 Indien op de Vaststellingsovereenkomst de verklaring is opgenomen dat de Contractant ten tijde van de ondertekening van geen van de Effectenlease-overeenkomsten een echtgenote of geregistreerd partner had die niet met de overeenkomst heeft ingestemd en die verklaring blijkt niet waar te zijn, dan heeft Dexia het recht om de Vaststellingsovereenkomst te ontbinden. De Contractant kan dan geen rechten meer aan de Vaststellingsovereenkomst ontlenen. 6.2 De Contractant en, indien van toepassing, zijn Eega, verklaart respectievelijk verklaren dat hij respectievelijk zij de brochure met de titel De Duisenberg-Regeling heeft respectievelijk hebben ontvangen, gelezen en begrepen. A R T I K E L 7 VA S T S T E L L I N G S O V E R E E N K O M S T; O N G E L D I G H E I D, W I J Z I G I N G 7.1 De Vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7: 900 van het Burgerlijk Wetboek. De vaststellingen die in de Vaststellingsovereenkomst zijn neergelegd gelden ook indien op enig moment in de toekomst zou komen vast te staan dat de Effectenlease-overeenkomsten nietig zijn. 7.2 Wijzigingen in de Vaststellingsovereenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. A R T I K E L 8 R E C H T E N N I E T O V E R D R A A G B A A R De Contractant en, indien van toepassing, zijn Eega, heeft respectievelijk hebben

19 niet het recht om de Vaststellingsovereenkomst of enig daaruit voortvloeiend recht aan een ander over te dragen, tenzij Dexia daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. A R T I K E L 9 GEEN ONTBINDING OF VERNIETIGING; PA R T I Ë L E N I E T I G H E I D ; C O N V E R S I E 9.1 De Contractant, en indien van toepassing, zijn Eega, doet respectievelijk doen afstand van elk recht de Vaststellingsovereenkomst te ontbinden en/of te vernietigen op de grond dat, naar achteraf mocht blijken, één der partijen niet een juiste voorstelling van zaken had met betrekking tot feiten en/of omstandigheden die voor hen voor het aangaan van de overeenkomst van belang zijn geweest (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de uitkomst van eventuele juridische procedures met betrekking tot effectenleaseproducten waarbij Dexia al dan niet partij is). A R T I K E L 1 0 T O E PA S S E L I J K R E C H T; B E V O E G D E R E C H T E R E N G E S C H I L L E N C O M M I S S I E 10.1 De Vaststellingsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht De Contractant heeft de mogelijkheid geschillen uit hoofde van de Vaststellingsovereenkomst zoals over de uitvoering van de Vaststellingsovereenkomst door Dexia, voor te leggen aan de geschillencommissie die in het leven is geroepen door enerzijds Dexia en anderzijds de Belangenorganisaties. Aan de geschillencommissie kunnen tevens geschillen worden voorgelegd over het al dan niet toekennen van een Vergoeding zoals bedoeld in de Hoofdovereenkomst en/of de hoogte daarvan. Het oordeel van de geschillencommissie geldt als bindend advies. Geschillen die uit de Vaststellingsovereenkomst mochten voortvloeien, kunnen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 9.2 Indien en voor zover enige in de Vaststellingsovereenkomst opgenomen bepaling ongeldig of nietig mocht zijn, tast deze ongeldigheid of nietigheid de overige bepalingen van de Vaststellingsovereenkomst niet aan en blijft de overeenkomst voor het overige in stand, tenzij de overige bepalingen met deze ongeldige of nietige bepaling in onverbrekelijk verband staan. 9.3 Indien en voor zover op grond van haar onredelijk bezwarende karakter of op grond van redelijkheid en billijkheid op enige in de Vaststellingsovereenkomst opgenomen bepaling geen beroep kan worden gedaan, komt deze de werking toe van een als een geldig aan te merken bepaling, waarvan de strekking in zodanige mate aan de eerste bepaling beantwoordt, dat aangenomen moet worden dat deze bepaling zou zijn opgenomen, indien van de eerste wegens haar ongeldigheid was afgezien. A R T I K E L 1 1 A D R E S W I J Z I G I N G E N ; M E D E D E L I N G E N 11.1 Dexia mag steeds afgaan op het laatst door de Contractant opgegeven adres Mededelingen van de Contractant en/of, indien van toepassing, zijn Eega, aan Dexia zullen schriftelijk worden (door)gegeven via het volgende adres van Dexia: Dexia Bank Nederland N.V. Afdeling Klantenservice Postbus AV Amsterdam Berichten van Dexia aan de Contractant en, indien van toepassing, zijn Eega, zullen schriftelijk aan de Contractant worden doorgegeven via het in de Vaststellingsovereenkomst genoemde adres of het overeenkomstig artikel 11.1 aan Dexia 19 opgegeven adres.

20

50060810 AMS C 275476 / 8

50060810 AMS C 275476 / 8 1 BEPALINGEN VASTSTELLINGOVEREENKOMST DUISENBERG-REGELING Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling zijn opgesteld in overleg tussen Dexia Bank Nederland

Nadere informatie

een Voortijdige Beëindiging, een Tussentijdse Beëindiging of een Reguliere Beëindiging; de datum waarop een Beëindiging plaatsvindt; de VEB;

een Voortijdige Beëindiging, een Tussentijdse Beëindiging of een Reguliere Beëindiging; de datum waarop een Beëindiging plaatsvindt; de VEB; Pagina 1 Bijlage A definities Aankoopwaarde: Aanvangsdatum: Aflossingsproduct: Akkoord op Hoofdlijnen: ALP Restschuld: Beëindiging: Beëindigingsdatum: Belangenorganisaties: Beschikking: Bijlage: BW: Certificaten:

Nadere informatie

De WCAM-regeling is opgenomen in de WCAM-overeenkomst die op [datum verbindendverklaring] door het gerechtshof Amsterdam verbindend is verklaard.

De WCAM-regeling is opgenomen in de WCAM-overeenkomst die op [datum verbindendverklaring] door het gerechtshof Amsterdam verbindend is verklaard. Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS Onze referentie: P [nummer] Betreft: toekenning en verwerking polis Datum: [datum invullen] Geachte [heer/mevrouw], U heeft

Nadere informatie

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: P [nummer] betreft: toekenning compensatie voor overkreditering datum: [datum invullen] Geachte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC001 Zaaknummer Klachtencommissie 2011T307 datum uitspraak 01/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur)

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) Van: N.I.A. Hypotheken B.V. Relatienummer bij Cardif: 1729 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene

1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 14.12 d.d. 5 januari 2015 te Amsterdam (Prof. Mr J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mevrouw Mr K.D. van Ringen, Mr A.H.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V.

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. AANVULLENDE OVEREENKOMST tussen () NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. (3) RVS LEVENSVERZEKERING N.V. en (4) STICHTING VERLIESPOLIS (5) STICHTING

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-338 d.d. 23 september 2014 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mr. S.M.J. Korthuis-Becks, leden en mr. E.C. Aarts,

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Begripsomschrijving Artikel 1 In deze beroepsregeling wordt verstaan onder: Gedragscode: De gedragscode die de VBO, VSO en MOA hebben vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-322 d.d. 13 november 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J. Th. de Wit, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer,

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd 1. Advocatenkantoor T de Deugd is een eenmanszaak van mr. T de Deugd die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34341073 Opdracht 2. Alle

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT voor de zakelijke markt per 1 juli 2009 Begripsomschrijving ARTIKEL 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV Januari 2014 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vraagouder en de gastouder met KION Gastouderbureau BV, verder ook

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter bij de Verlenging

Financiële Bijsluiter bij de Verlenging Financiële Bijsluiter bij de Verlenging Dexia Bank Nederland N.V. Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari 2003 1 - januari 2003 (Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.) Financiële Bijsluiter Bij

Nadere informatie

NIBC Bank N.V., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen Aangeslotene.

NIBC Bank N.V., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-371 d.d. 13 december 2013 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. A.M.T. Wigger en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden, met de behandelend secretaris)

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hypotheek

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening.

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de zorgaanbieder, is door de zorgaanbieder het volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014 Algemene voorwaarden Voor Ontvangerservices 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 6 3. Annulering 7 4. Tarieven en betaling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Het geld waar u mee belegt heeft u geleend. Dit betekent dat u het risico loopt dat uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt.

Het geld waar u mee belegt heeft u geleend. Dit betekent dat u het risico loopt dat uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt. Aanvullende informatie Verlenging (niet Dexia Aanbod) U ontvangt van Dexia ongeveer 6 weken voor het bereiken van de maximale looptijd van uw effectenlease-overeenkomst bericht. In dit document is informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Wie zijn wij Buitengewoon Adviesbureau Schumacher, we korten dit in onze communicatie (en ook in deze algemene voorwaarden) af tot BAS. Juridische vestiging: Frans Halslaan

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Rabobank, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Rabobank, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-50 d.d. 27 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en mr. W.F.C. Baars, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013 Algemene Voorwaarden Voor Ontvangerservices 2013 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 5 3. Annulering 5 4. Tarieven en betaling 5 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Op de rekeningen van Consument en haar echtgenoot

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Algemene voorwaarden Flex Interim Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Daamen, advocaat.

Algemene voorwaarden Daamen, advocaat. Algemene voorwaarden Daamen, advocaat. Versie april 2012 I. Toepasselijkheid 1. Daamen, advocaat. (hierna: het kantoor) is de in Maastricht gevestigde eenmanszaak van mr. H.M.W. Daamen en is ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE Bijlage 1: ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Aanvullende informatie Verlenging bij Dexia Aanbod

Aanvullende informatie Verlenging bij Dexia Aanbod Aanvullende informatie Verlenging bij Dexia Aanbod U ontvangt van Dexia ongeveer 6 weken voor het bereiken van de maximale looptijd van uw effectenlease-overeenkomst, bericht. In dit document is informatie

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie