1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene"

Transcriptie

1 Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr d.d. 5 januari 2015 te Amsterdam (Prof. Mr J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mevrouw Mr K.D. van Ringen, Mr A.H. Beekhuizen). 1. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil, binnen de door het Reglement Geschillencommissie BKR (hierna: het Reglement) gestelde grenzen, bij wege van bindend advies door de Commissie te laten beslechten. De Commissie heeft kennis genomen van de door partijen overgelegde stukken en heeft de betrokkene en de deelnemer uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van de klacht op 24 november 2014 te Amsterdam. Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht. 2. Standpunt van de betrokkene De betrokkene maakt bezwaar tegen de registratie van een doorlopend krediet met contractnummer ******101. De registratie wordt aanvankelijk gekenmerkt door een achterstandsmelding (A), een bijzonderheidscode 2 ((Restant) vordering geheel opeisbaar) op 28 september 2005 en een bijzonderheidscode 3 (bedrag van 250 euro of meer is afgeboekt) op 6 april De werkelijke einddatum van de overeenkomst is 19 juni Tijdens de behandeling van de klacht heeft de deelnemer de achterstandsmelding verwijderd en de datum van code 2 aangepast naar 25 juli De betrokkene heeft zijn klacht als volgt toegelicht. De betrokkene stelt dat de coderingen onterecht zijn en dienen te worden verwijderd. Op 30 september 2001 heeft de betrokkene een doorlopend krediet afgesloten voor EUR Begin 2005 is een betalingsachterstand ontstaan. De betrokkene ontkent de ontvangst van een aanmaning met vooraankondiging voor de BKR registratie op 7 mei 2005 en een brief waarin het krediet werd opgeëist d.d. 25 juli Op 6 oktober 2005 ontving de betrokkene wel een brief van de deelnemer waarin hem de laatste mogelijkheid werd geboden het restantbedrag ad EUR 7.355,74 te voldoen. Op 10 oktober 2005 heeft de betrokkene contact opgenomen met de deelnemer en een betalingsregeling afgesproken. Het contract zou worden gehandhaafd zonder de mogelijkheid om geld op te nemen. Eind januari 2008 heeft

2 Pagina 2 van 5 de betrokkene de laatste termijn betaald. Na januari 2008 heeft de betrokkene niets meer vernomen van de deelnemer. De betrokkene vindt code 3 onbegrijpelijk. Hij ging ervan uit dat hij met de laatste storting op 29 januari 2008 alles betaald had. De betrokkene klaagt tevens over de verkeerde hantering van termijnen door de deelnemer en het ontbreken van een bijzonderheidscode 1 (er is een aflossings- of betalingsregeling getroffen, nadat zich een situatie van achterstand heeft voorgedaan). De betrokkene stelt dat de vordering op 10 oktober 2005 niet meer opeisbaar was omdat hij toen een betalingsregeling had afgesproken. De code 2 dient derhalve te worden verwijderd. De raadsman van de betrokkene stelt dat de deelnemer onreglementair handelt door 9 jaar later de datum van code 2 te corrigeren omdat zij zich destijds (in 2005) niet heeft gehouden aan de termijn van 4 weken (zij plaatste de code 2 na 8 weken). De stelling van de deelnemer dat de afbetalingsregeling geen verband had met het doorlopend krediet is onjuist. In een brief van de deelnemer d.d. 12 juni 2014 aan de betrokkene staat dat cliënt het doorlopende krediet met 275,= per maand zou inlopen en dat het doorlopend krediet wederom zou worden gehandhaafd. In die brief staat eveneens dat de schuld wederom opeisbaar werd. De regeling kwam erop neer dat betrokkene vanaf 10 oktober 2005 weer een doorlopend krediet had zonder opname mogelijkheid. Door betalingen zou de schuld afnemen. Een afbetalingsregeling had de deelnemer moeten melden met code 1. De betrokkene heeft na 10 oktober 2005 geen overzichten ontvangen en niets meer vernomen. Brieven die onvindbaar of vernietigd waren tovert de deelnemer ineens uit de hoge hoed, zo stelt de raadsman van de betrokkene. De betrokkene wenst verwijdering van alle negatieve coderingen. 3. Standpunt van de deelnemer De deelnemer stelt dat op 28 februari 2005 een achterstand is ontstaan in de termijnbetalingen. Op 7 mei 2005 heeft de deelnemer een aanmaning gezonden aan de betrokkene. Betaling bleef echter uit. Op 25 juli 2005 is het krediet opgezegd en de deelnemer heeft op 28 september 2005 code 2 gemeld. Ter zitting verklaart de deelnemer dat zij uit coulance de A heeft verwijderd. De datum van code 2 is inmiddels aangepast naar 25 juli Op 10 oktober 2005 heeft de deelnemer met de betrokkene een betalingsafspraak gemaakt. Met ingang van 30 oktober 2005 diende de betrokkene EUR 275 per maand te voldoen tot aan het moment van algehele aflossing. De betrokkene heeft 26-2

3 Pagina 3 van 5 maal EUR 275 en 1-maal EUR 205,74 is in totaal EUR 7.355,74 voldaan, exclusief contractuele rente. Na 29 januari 2008 resteerde EUR 867,68. De betrokkene is eenzijdig gestopt met betalen. Het is intern beleid van de deelnemer dat nadat 15 betalingstermijnen zijn vervallen, de deelnemer overgaat tot het intern afboeken van de vordering. De deelnemer heeft op 6 april 2009 dit bij het BKR gemeld met een code 3. Op 9 juni 2009 werd de betrokkene persoonlijk en zakelijk failliet verklaard. Betrokkene kwam in de WSNP terecht. De deelnemer heeft uiteindelijk EUR 101,13 en EUR 14,90 ontvangen. EUR 903,89 is aan de betrokkene gekweten. De betrokkene heeft de WSNP afgesloten met een schone lei verklaring met datum 19 juni 2012 (het vonnis van de rechtbank). Dit is dan ook de werkelijke einddatum van de overeenkomst. 4. Beoordeling van het geschil Uit de stukken, de afgelegde verklaringen voor zover wederzijds erkend althans niet of onvoldoende betwist, en het overigens ter zitting verhandelde, is het volgende komen vast te staan. De betrokkene maakt bezwaar tegen de registratie van een doorlopend krediet met contractnummer ******101. De registratie wordt na wijziging door de deelnemer uiteindelijk gekenmerkt door een bijzonderheidscode 2 ((Restant) vordering geheel opeisbaar) op 25 juli 2005 en een bijzonderheidscode 3 (bedrag van 250 euro of meer is afgeboekt) op 6 april De werkelijke einddatum van de overeenkomst is 19 juni Het betreft een doorlopend krediet van EUR De rekening diende elke maand gevoed te worden met 2% van de limiet. In 2005 ontstaan betalingsachterstanden. Op 7 mei 2005 stuurt de deelnemer een vooraankondiging voor de BKR registratie. De A is echter tijdens de behandeling van het geschil door de deelnemer verwijderd en behoeft derhalve geen nadere bespreking. Ondanks betalingsherinneringen blijft betaling uit, wat heeft geleid tot de registratie van een code 2. Met betrekking tot deze code oordeelt de Commissie als volgt. Een code 2 moet door de deelnemer verplicht worden geplaatst als de vordering geheel opeisbaar is gesteld. Conform artikel 10 Algemeen Reglement BKR dient de deelnemer bijzonderheden die zich tijdens de 3

4 Pagina 4 van 5 duur van de overeenkomst voordoen zo spoedig mogelijk aan BKR te melden en in ieder geval binnen vier weken nadat de feiten zich hebben voorgedaan. De deelnemer meldt code 2 in eerste instantie per 28 september 2005, terwijl de vordering op 25 juli 2005 opeisbaar is gesteld. Deze overschrijding van de termijn (acht weken in plaats van vier) heeft de belangen van de betrokkene naar de mening van de Commissie niet geschaad. In het algemeen leidt een termijnoverschrijding niet noodzakelijk tot het oordeel dat de registratie moet worden geschrapt. De strekking van het voorschrift is immers dat de registratie zoveel mogelijk in overeenstemming met de feiten is. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan de termijnoverschrijding toch leiden tot schrapping van de registratie. Dergelijke omstandigheden zijn echter niet gesteld. De registratie van de code 2 op 25 juli 2005 is daarom in overeenstemming met de feiten en correct. De betrokkene heeft de vordering middels een betalingsregeling voldaan. De betalingsregeling is tot stand gekomen in samenspraak met een medewerker van de deelnemer. Deze regeling wordt bevestigd per brief d.d. 10 oktober In deze brief wordt afgesproken dat betrokkene een bedrag ad EUR 275 per maand betaald totdat de volledige vordering algeheel is afgelost. De post contractuele rente wordt in de afbetalingsregeling niet genoemd maar in een brief hieraan voorafgaand wel ( exclusief lopende rente ). Na betaling van de laatste termijn op 29 januari 2008 was de betrokkene in de veronderstelling dat hiermee de vordering was afgelost. De rente was toen echter nog niet betaald. Op 6 april 2009 heeft de deelnemer een bijzonderheidscode 3 geplaatst in het CKI. Op dat moment heeft de deelnemer geen werkelijke einddatum geplaatst. Dit betekent dat de deelnemer een bedrag (intern) heeft afgeboekt, maar geen finale kwijting heeft verleend voor het niet-betaalde deel. De betrokkene heeft na betaling van de laatste termijn in januari 2008 niet meer vernomen van de deelnemer. De deelnemer heeft niet met betrokkene gecommuniceerd dat er nog een rentebedrag openstond en hoe hoog dat was. De Commissie oordeelt als volgt. Doordat de betrokkene niet in kennis is gesteld van het feit dat er na nakoming van de betalingsregeling nog een bedrag aan rente openstond en hoeveel dat was, is de betrokkene niet in de gelegenheid gesteld de registratie te voorkomen. De rentevordering is niet aan de betrokkene inzichtelijk gemaakt totdat deze vordering door de deelnemer werd ingediend in het faillissement. Zonder communicatie 4

5 Pagina 5 van 5 over de (hoogte van de) rentevordering met de betrokkene, had de deelnemer naar het oordeel van de Commissie niet over mogen gaan tot registratie van de 3. Van de andere kant kan ook betrokkene een verwijt worden gemaakt van het feit dat hij zelf geen navraag heeft gedaan naar de verschuldigde rente, want deze was verschuldigd en de deelnemer had hiervan geen afstand gedaan. Gelet op het afbetalingsgedrag van betrokkene is niet onaannemelijk dat hij bij voldoende kennis van zaken ook het laatste renterestant zou hebben afbetaald. Alles tegen elkaar afwegende is de Commissie van oordeel dat de 3 moet worden geschrapt. 5. De beslissing De Commissie, in aanmerking genomen de toepasselijke reglementen, beslist dat de klacht van de betrokkene (gedeeltelijk) gegrond is. De deelnemer dient binnen tien werkdagen na dagtekening van deze beslissing bijzonderheidscode 3 te verwijderen. Voorts beslist de Commissie gezien de (gedeeltelijke) gegrondheid van de klacht, conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 van het Reglement, tot terugbetaling van de door betrokkene betaalde bijdrage ad EUR 50. 5

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang.

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Beklaagde trad op als verkopend makelaar van een bouwproject. Klager heeft een koopaannemingsovereenkomst gesloten m.b.t. een 50% aandeel

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:310

ECLI:NL:GHAMS:2014:310 pagina 1 van 6 ECLI:NL:GHAMS:2014:310 Instantie Datum uitspraak 30-01-2014 Datum publicatie 12-02-2014 Zaaknummer 12/00966 Rechtsgebieden Gerechtshof Amsterdam Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-210 d.d. 5 juli 2013 (mr. J. Wortel, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden, en mr. T.R.G. Leyh, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-285 d.d. 10 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, prof.drs. A.D. Bac RA en J.C. Buiter, leden en mr. T.R.G. Leyh, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene.

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-180 d.d. 1 mei 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof.mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-076 d.d. 9 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Bestemmingswijziging.

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2015-002 d.d. 5 januari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-145 d.d. 2 mei 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr. E.P.A. Bogers, secretaris)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene,

Delta Lloyd Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene, Einduitspraak na Tussenuitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-156 d.d. 26 mei 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. M.L. Hendrikse en W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-245 d.d. 19 juni 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie