STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: Major: Informatica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica"

Transcriptie

1 STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2 Informatie en communicatie 2. Toelating tot de opleiding 2.1 Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen 2.2 Vrijstelling op grond van andere diploma s 2.3 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+) 2.4 Na-inschrijving 3. Opzet en inrichting van de opleiding 3.1 Competenties 3.2 Inrichting van de opleiding 3.3 Afstudeerrichtingen 3.4 Overzicht onderwijseenheden en toetseenheden 3.5 Overzichten eindniveaus 3.6 Deelname aan toetsen in de postpropedeutische fase 4. Studieloopbaanbegeleiding en studievoortgangregistratie 4.1 Studieloopbaanbegeleiding 4.2 Studievoortgangregistratie 5. Studieadvies propedeutische fase 5.1 Studieadvies propedeutische fase 6. Onderwijs- en examenregeling 6.1 Onderwijs- en examenregeling 7. Organisatie en voorzieningen 7.1 Afdelingshoofd 7.2 Opleidingscommissie 7.3 Examencommissie 7.4 Kwaliteitszorg 7.5 Onderwijs Service Bureau 7.6 Bureau Inschrijving 7.7 Periodes, planning en roosters 7.8 Bereikbaarheid 7.9 Extra studiekosten 7.11 Veiligheidsvoorschriften 7.12 Voorzieningen 7.13 Studenten met een functiebeperking 7.14 Klachten 8. Inwerkingtreding Bijlagen: 1: Vooropleidingseisen 2a: Overzicht onderwijs- en toetseenheden Propedeutische fase 2b: Overzicht onderwijs- en toetseenheden Postpropedeutische fase 2c: Overzicht werk- en toetsvormen 3: Onderwijs en Examen Regelement

3 1. ALGEMEEN 1.1 Doel van dit document Dit document is een studentenstatuut als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Het bevat ook de onderwijs- en examenregeling (OER) voor de opleiding. Dit studentenstatuut vormt samen met het instellingsspecifieke deel, het studentenstatuut als bedoeld in de wet. Dit studentenstatuut is van toepassing op alle studenten die voor deze opleiding staan ingeschreven. Meer informatie: Wet: artikel 7.59 en artikel 7.13 WHW NHL: Studentenstatuut (instellingsspecifiek deel), zie: NHL Regelingen 1.2 Informatie en communicatie Aan dit statuut zijn internet NHL, intranet NHL en Educator verbonden, voor zover daar in dit statuut naar wordt verwezen. Internet: voor algemene informatie over de NHL en de opleiding hebben studenten en andere personen toegang tot het internet van de NHL. Op het internet is informatie opgenomen over de algemene voorzieningen van de NHL, de voorwaarden voor toelating tot de opleiding, de voorwaarden voor inschrijving en de voorwaarden voor uitschrijving. Intranet: voor bijzondere informatie over de opbouw, inrichting en vormgeving van de opleiding hebben studenten toegang tot het intranet van de NHL. Educator: voor bijzondere informatie over de inhoud van het onderwijs verbonden aan de opleiding, over onderwijseenheden en toetseenheden en over de door hen behaalde studieresultaten hebben studenten toegang tot Educator. 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING 2.1 Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen Als algemene eis voor toelating tot de opleiding geldt (samengevat) het bezit van een HAVO/ VWO diploma met het juiste profiel en de juiste profielvakken of het bezit van een MBO-4 diploma. In bijlage 1 zijn de (nadere) vooropleidingseisen opgenomen. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.24 tot en met 7.26a WHW Studentendecaan 2.2 Vrijstelling op grond van andere diploma's Iemand kan (samengevat) vrijstelling krijgen van deze vooropleidingseisen in de volgende gevallen: iemand is in het bezit van een propedeutisch, bachelor- of mastergetuigschrift van een Nederlandse hogeschool of universiteit; iemand is in het bezit van een tenminste gelijkwaardig binnenlands of buitenlands diploma. Hiervoor geldt een aparte procedure waarover de instroomcoördinator meer informatie kan verschaffen.

4 Als de NHL een in het buitenland afgegeven diploma gelijkwaardig vindt, kan de NHL bepalen dat de bezitter daarvan nog bewijs levert van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. De examencommissie beoordeelt deze beheersing. Dit bewijs wordt onder andere geleverd door het met voldoende resultaat afleggen van een toets Nederlands als Tweede Taal (NT2). Pas als dit resultaat is behaald kan betrokkene worden ingeschreven. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.28 WHW Opleidingscoördinator 2.3 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+ regeling) Als iemand 21 jaar of ouder is en niet beschikt over een diploma van een verplichte vooropleiding, een mbo-4, havo- of vwo-diploma, of daaraan gelijkwaardig diploma, kan deze persoon mogelijk worden toegelaten op grond van de 21+ regeling. Deze persoon legt dan een toelatingsonderzoek af. Als hij hiervoor slaagt, krijgt hij vrijstelling van de vooropleidingseisen. Het toelatingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Nederlands en 2 Engels Een persoon moet voor alle onderdelen een voldoende hebben om geslaagd te zijn voor het toelatingsonderzoek. De onderdelen worden op eindexamenniveau havo getoetst. Op het toelatingsonderzoek is de Regeling 21+ toelating van toepassing. Meer informatie: Wet: NHL: Contact: Artikel 7.29 WHW Regeling 21+ toelating Opleidingscoördinator 2.4 Na-inschrijving Inschrijving voor de opleiding na 30 september van enig studiejaar voor de resterende duur van dat studiejaar is behoudens het bepaalde in de Regels van procedurele aard voor de inschrijving niet mogelijk. Behoudens het bepaalde in de Regels van procedurele aard betekent dat een beperking van de na-inschrijving/beperking tot de hier aangegeven data niet geldt voor de volgende twee categorieën studenten: Studieonderbrekers Studenten die wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden, als bedoeld in artikel 9 Regeling studieadvies propedeutische fase (ziekte, bijzondere familieomstandigheden..), hun studie hebben onderbroken, kunnen zich wel na-inschrijven/ na-inschrijven op andere data dan hierboven aangegeven, onder de in de Regels van procedurele aard beschreven voorwaarden. Switchers Studenten die in het eerste jaar van inschrijving staan ingeschreven voor een bacheloropleiding en deze inschrijving willen beëindigen om zich voor een andere opleiding van de NHL te willen inschrijven, kunnen lopende het

5 studiejaar worden ingeschreven voor deze andere opleiding mede op andere data dan hierboven aangegeven onder de in de Regels van procedurele aard beschreven voorwaarden. Meer informatie: NHL: NHL Regelingen Contact: Opleidingscoördinator 3. OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 3.1 Competenties De tijdens de opleiding door een student te verwerven competenties zijn opgenomen in Educator. 3.2 Inrichting van de opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische en een postpropedeutische fase. Binnen elke fase is zij ingericht naar onderwijseenheden en toetseenheden, met bijbehorende EC s, op de manier zoals vermeld in Educator. 3.3 Afstudeerrichtingen De opleiding kent 1 afstudeerrichting, te weten Software Engineering met een omvang van 2 minoren. De eisen die aan beide minoren gesteld worden staan in bijlage Overzichten onderwijs- en toetseenheden Het onderwijsprogramma van de opleiding bestaat uit onderwijseenheden en toetseenheden. Aan iedere toetseenheid zijn een of meer onderwijseenheden verbonden. In Educator is opgenomen welke onderwijseenheden en toetseenheden de opleiding kent. In bijlagen 2a en 2b zijn overzichten van onderwijseenheden en toetseenheden met bijbehorende EC's per periode voor de propedeutische fase en voor de postpropedeutische fase opgenomen. 3.5 Overzichten eindniveaus In bijlage 2c bij dit studentenstatuut is een overzicht opgenomen van de beoogde eindniveaus van de opleiding, de daarbij behorende competenties en het niveau waarop deze worden getoetst door middel van de daarachter vermelde toetseenheden. 3.6 Deelname aan toetsen in de postpropedeutische fase Een student die nog niet is geslaagd voor de propedeutische fase mag in beginsel niet deelnemen aan toetseenheden van de postpropedeutische fase. De examencommissie kan de student die niet voldoet aan de in de OER vermelde voorwaarden voor inschrijving in de postpropedeutische fase toestemming verlenen tot het afleggen van een of meer toetsen van onderwijseenheden van de postpropedeutische fase (het afsluitend examen). Voor het verlenen van deze toestemming gelden de volgende regels:

6 Indien de student minimaal 48 EC s heeft behaald in de propedeutische fase dan is hij toegelaten tot de postpropedeutische fase en dan deeltoetsen en/of tentamens afleggen. 4. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANGSREGISTRATIE 4.1 Studieloopbaanbegeleiding De opleiding draagt zorg voor individuele studiebegeleiding van de student. De student wordt begeleid door een studieloopbaanbegeleider die de student ondersteunt en begeleidt bij de planning, de organisatie en de bewaking van de voortgang van zijn studie. 4.2 Studievoortgangregistratie De op toetseenheden behaalde resultaten en de studievoortgang van de studenten worden vastgelegd in Educator. Studenten kunnen Educator raadplegen om hun persoonlijke vorderingen in te zien en deze desgewenst afdrukken. Voor enkele studenten zijn de behaalde resultaten en de studievoortgang nog in het systeem Volg + vastgelegd. Deze gegevens zijn voor de betreffende studenten benaderbaar via de zogeheten Grade extractor. Meer informatie: NHL: Onderwijs- en examenregeling, bijlage 3 Contact: OSB 5. STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE 5.1 Studieadvies propedeutische fase Aan de student in de propedeutische fase wordt een studieadvies uitgebracht overeenkomstig de Regeling studieadvies propedeutische fase. Deze Regeling maakt onderdeel uit van het instellingsspecifieke onderdeel van het studentenstatuut en is opgenomen op het intranet van de NHL. Het studieadvies is een oordeel van de examencommissie over de geschiktheid voor de opleiding en is uitsluitend gebaseerd op de studieresultaten behaald in de propedeutische fase. De volgende studieadviezen kunnen op grond van de regeling worden uitgebracht: een positief studieadvies: de student voldoet aan de norm. Dit advies hoeft niet gemotiveerd te worden en ook bijzondere persoonlijke omstandigheden van de student hoeven niet in aanmerking te worden genomen; een negatief bindend studieadvies: de student voldoet niet aan de norm en wordt met inachtneming van bijzondere persoonlijke omstandigheden niet geschikt geacht voor de opleiding. Een negatief bindend studieadvies heeft ernstige gevolgen, omdat aan dit advies een afwijzing wordt verbonden. Dit betekent dat de student niet meer wordt ingeschreven voor de opleiding of een opleiding waarmee de opleiding de propedeuse gezamenlijk heeft.

7 Norm eerste jaar: de student voldoet aan de norm als hij met inachtneming van vrijstellingen aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ten minste 45 EC heeft behaald in de propedeutische fase. Norm tweede jaar: de student voldoet aan de norm als hij met in achtneming van vrijstellingen aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd. Meer informatie: Wet: artikel 7.8b WHW NHL: Regeling studieadvies propedeutische fase NHL Regelingen Contact: Studentendecaan 6. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 6.1 Onderwijs- en examenregeling Van dit studentenstatuut maakt de onderwijs- en examenregeling onderdeel uit. De onderwijs- en examenregeling is opgenomen in bijlage ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN 7.1 Afdelingshoofd De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding berust bij het afdelingshoofd. De naam van het afdelingshoofd is opgenomen op het intranet. 7.2 Opleidingscommissie Aan de opleiding is een opleidingscommissie verbonden. De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten en heeft (samengevat) onder andere tot taak advies uit te brengen over de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding. Op de opleidingscommissie is de Regeling opleidingscommissies van de NHL van toepassing. De Regeling opleidingscommissies van de NHL is op het intranet opgenomen. De samenstelling van de opleidingscommissie is opgenomen in Educator. Meer informatie: Wet: artikel 9.18 WHW NHL: Regeling opleidingscommissies NHL Regelingen Contact: Opleidingscoördinator 7.3 Examencommissie Aan de opleiding is een examencommissie verbonden. De examencommissie heeft (samengevat) tot taak op onafhankelijke en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de eisen die gelden voor het behalen van een graad. Zie hiervoor ook de als bijlage opgenomen onderwijs- en examenregeling. De samenstelling van de examencommissie is opgenomen in Educator.

8 Meer informatie: Wet: artikelen 7.12, 7.12a en 7.12b WHW NHL: Onderwijs- en examenregeling (bijlage 3) Contact: Opleidingscoördinator 7.4 Kwaliteitszorg De opleiding hanteert een systeem van integrale kwaliteitszorg. De opleiding draagt daarbij zorg voor evaluatie mede door studenten van het door de opleiding verzorgde onderwijs. De opleiding informeert de studenten over de uitkomsten van deze evaluaties en over de manier waarop de opleiding omgaat met de uitkomsten van deze evaluaties. 7.5 Onderwijs Service Bureau (OSB) Voor informatie over en vragen van de student met betrekking tot geregistreerde studieresultaten, zijn studievoortgang, de planning en roostering van onderwijseenheden en toetseenheden van de opleiding kan de student zich wenden tot het aan de opleiding gekoppelde Onderwijs Service Bureau. De opleiding maakt het aan haar gekoppelde Onderwijs Service Bureau, de locatie daarvan en het bijbehorende telefoonnummer bekend op het intranet. 7.6 Bureau Inschrijving Voor informatie over en vragen van de student over inschrijving, beëindiging van de inschrijving betaling en restitutie van collegegeld dient de student contact op te nemen met het Bureau Inschrijvingen. 7.7 Periodes, planning en roosters De opleiding maakt door middel van bijlagen 2a en 2b de periodes in het studiejaar waarin onderwijseenheden worden verzorgd en de periodes waarin toetsen worden afgenomen, bekend. De dagen en tijdstippen waarop onderwijseenheden worden verzorgd en toetseenheden worden afgenomen maakt de opleiding door middel van het intranet bekend. 7.8 Bereikbaarheid De opleiding maakt door middel van de planning en het rooster de dagen of dagdelen waarop docenten bereikbaar zijn voor studenten bekend op het intranet. Indien een docent op enig moment niet bereikbaar is op deze aangegeven dagen of dagdelen maakt de opleiding dit bekend op het intranet en/of op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van beeldschermen in het gebouw. 7.9 Extra studiekosten De opleiding kan bijkomende studiekosten in rekening brengen bij de student voor deelname aan bijzondere activiteiten van de opleiding (bijvoorbeeld excursies). De kosten van dergelijke activiteiten worden bekend gemaakt op het internet. Hiervoor is NHL beleid vastgesteld, waarvan de hoofdlijn is dat in geval van betaalde activiteiten de mogelijkheid heeft te opteren voor een alternatieve, kostenloze activiteit Handleidingen

9 Voor het uitvoeren van onderwijseenheden, waaronder bijvoorbeeld het volgen van stages, het uitvoeren van praktijkopdrachten en/of het uitvoeren van afstudeeropdrachten kan de opleiding handleidingen vaststellen. De opleiding maakt dergelijke handleidingen aan de studenten bekend op het intranet Veiligheidsvoorschriften Naast de algemene veiligheidsvoorschriften van de NHL kan de opleiding, indien de aard van het onderwijs dit met zich brengt, aanvullende veiligheidsvoorschriften stellen voor deelname aan het onderwijs. De opleiding maakt deze veiligheidsvoorschriften bekend op het intranet. De student is verplicht tot naleving van deze veiligheidsvoorschriften en tot naleving van de op basis van deze voorschriften gegeven aanwijzingen Voorzieningen De student heeft toegang tot de voorzieningen van de hogeschool. Hiertoe horen in ieder geval de diensten van een studentendecaan, de mediatheek, de restauratieve en reprografische voorzieningen en het netwerk en de daarbij behorende ondersteuning. Meer informatie: Intranet 7.13 Studenten met een functiebeperking De opleiding wijst aan een student met een functiebeperking desgewenst een contactpersoon binnen de opleiding toe en maakt de naam van deze contactpersoon bekend bij het informatiecentrum van de NHL. Meer informatie: Studentendecaan 7.14 Klachten Aan de NHL is een klachtenloket verbonden. Bij dit klachtenloket kan de student terecht met een klacht, bezwaar of beroep en vragen over de behandeling van klachten en geschillen. Meer informatie: NHL: Klachten Regeling klachten studenten Reglement van orde college van beroep voor de examens Regeling bezwarenprocedure geschillenadviescommissie Contact: 7.14 Learning Centre De lessen Engels en Nederlands worden verzorgd door het Learning Centre. In bepaalde gevallen kan de student ervoor kiezen om ook andere vakken bij het Learning Centre te volgen. Dit kan echter alleen na goedkeuring van de examencommissie. 8. INWERKINGTREDING Dit studentenstatuut treedt in werking op 1 september 2013 en geldt tot en met 31 augustus 2014.

10 Bijlage 1: Vooropleidingseisen en indien van toepassing nadere vooropleidingseisen of aanvullende eisen: Voor inschrijving voor de opleiding geldt als eis: Studenten met een HAVO-, VWO-, of MBO-vooropleiding stromen in het eerste jaar in als voldaan is aan onderstaande wettelijke vereisten (conform voorstel HBO-I en HBO Raad): HAVO: - Alle profielen toelaatbaar 1 VWO: - Alle profielen toelaatbaar 2 MBO: - Minimaal niveau 4. 1 De opleiding adviseert een profiel met Wiskunde daarin opgenomen.

11 Bijlage 2a: OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden Propedeutische fase Informatica Opleiding: Informatica Variant: Voltijd Studiejaar: 2013/2014 Leerjaar: 1 (alle onderdelen Major) EC's per leerlijn Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Toets periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Analyse Analyse 1 1 Tentamen Databases Databases 1 1 Tentamen Programmeren 1 Programmeren Tentamen Wiskunde Basis Wiskunde Basis 3 Tentamen Project P1P Project P1P 4 Assessment Computer Organisatie 1 Computer Organisatie Tentamen Software Engineering 1 Software Engineering 1 2 Practicum en Assessment Discrete Wiskunde Discrete Wiskunde 2 Tentamen Programmeren 2 Programmeren 2 4 Tentamen + Practicum Embedded Systems Embedded Systems 1 Practicum ASP programmeren Software Engineering 1 Engels / Nederlands *) Engels/ Nederlands *) 1 Tentamen Software Engineering 1: P3P Software Engineering 1: P3P 5 Assessment + Presentatie Software Engineering 1 Software Engineering 1 3 Tentamen Discrete Wiskunde Discrete Wiskunde 2 Tentamen Computer Organisatie 1 Computer Organisatie Tentamen Programmeren 3 Programmeren Tentamen + Practicum CyberCrime CyberCrime 4 Practicum Cryptografie Cryptografie 3 Practicum Project Periode 4 (P4P) Project Periode 4 11 Assessment Totaal EC's jaar *) De lessen en de toetsing worden verzorgd door het Learning Centre

12 Bijlage 2b: Overzicht onderwijs- en toetseenheden Postpropedeutische fase Opleiding: Informatica Variant: Voltijd Studiejaar: 2013/2014 Leerjaar: 2 (alle onderdelen Major) EC's per leerlijn Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Toets Periode 1 Object Georienteerd Objectgeorienteerd 2 Tentamen Programmeren Programmeren Software Ontwerp Software Ontwerp 2 Tentamen Lineaire Algebra Lineaire Algebra 4 Tentamen Computer Organisatie 2 Computer Organisatie 2 3 Tentamen Computer Vision 1 Computer Vision 1 3 Practicum Graphics 1 Graphics 1 3 Practicum Periode 2 Periode 3 Periode 4 Project 2a) Containing Project 2a) Containing 10 Assessmen + Presentatie Software Ontwerp Software Ontwerp 1 Practicum Objectgeorienteerd Programmeren Objectgeorienteerd Programmeren 2 Practicum Concurrent Programmeren Concurrent Programmeren 2 2 Tentamen + Practicum Operating Systems Operating Systems 3 Assessment Algoritmiek Algoritmiek 3 Practicum C++ Programmeren C++ Programmeren 3 Practicum Lezingencyclus Lezingencyclus 1 Practicum Statistiek Statistiek 2 Tentamen Software Engineering: Software Engineering: 3 Practicum Bijzondere Onderwerpen Bijzondere Onderwerpen Organisatiekunde 1 Organisatiekunde 1 1 Tentamen Software Engineering 2b) IDP Software Engineering 2b) IDP 10 Assessment Totaal EC's jaar

13 Vervolg Bijlage 2b: Overzicht onderwijs- en toetseenheden Postpropedeutische fase Opleiding: Informatica Variant: Voltijd Studiejaar: 2013/2014 Leerjaar: 3 EC's per leerlijn Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Toets Major periode 1+2 Stage Stage 30 Rapportage + Presentatie Minor periode 3+4 Keuze minor (oa. Advanced Software Engineering, Game Design) Keuze Minor 30 Rapportage, Assessment + Presentatie Totaal EC's jaar 3 60

14 Vervolg Bijlage 2b: Overzicht onderwijs- en toetseenheden Postpropedeutische fase Opleiding: Informatica Variant: Voltijd Studiejaar: 2013/2014 Leerjaar: 4 EC's per leerlijn Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Toets Major Periode 1+2 Software Engineering 4 Software Engineering 4 5 Practicum Minor Minor Periode 1+2 Periode 3 +4 Keuze Project Project 10 Assessment + Rapportage + Presentatie Keuze: Beveiliging en Beveiliging en Beheer 5 Practicum Beheer Keuze: Onderzoek Onderzoek 5 Assessment + Rapportage + Presentatie Keuze: Kunstmatige Kunstmatige Intelligentie 2 3 Practicum Intelligentie Keuze: Internettoepassingen 5 Assessment Internettoepassingen Keuze: Informatie Informatie Architectuur 5 Practicum Architectuur Keuze: Systeem & Netwerkbeheer Systeem & Netwerkbeheer 5 Assessment Afstuderen Afstuderen 30 Rapportage + Presentatie Totaal EC's jaar NB: Voor jaar 4 geldt dat studenten een keuze kunnen maken uit diverse aangeboden onderwijseenheden (aangegeven met Keuze ). Voor deze keuze geldt wel dat de onderwijseenheid Software Engineering 4, verplicht is. Daarnaast dient een student minimaal 30 EC s te behalen binnen de eerste twee perioden.

15 Bijlage 2c: Werkvormen en toetsvormen Om transparant te zijn over de gehanteerde werkvormen wordt in onderstaande tabel aangegeven welke werkvormen en toetsvormen in de verschillende leerlijnen worden gehanteerd. De in bijlagen 2a en 2b aangemerkte leerlijn per onderwijs-/toetseenheid bepaalt zo de keuze van de werkvormen. De exacte werkvorm en de beschrijving daarvan per onderwijs-/toetseenheid is te vinden in de digitale catalogus in Educator: Leerlijn Integrale leerlijn Type onderwijseenheid P-taken (professionaliseringstaken) Stage Afstudeerwerk Werkvormen Tutorbijeenkomst Brainstorm Discussievormen Wedstrijdvormen Presentaties Toetsvormen Productbeoordeling Performance Assessment Kennisleerlijn Cursussen Hoorcollege Werkcollege Instructiecollege MC-toets Open vragen toets Essay Mondelinge toets Vaardigheden leerlijn Trainingen Practicum Trainingssessie Observatie Productbeoordeling Reflectieverslag Studieloopbaanlijn SLB-taken Plangesprek Voortgangsgesprek Intervisie Groepsgesprek Trainingssessie Ontwikkelingsgericht assessment

16 Bijlage 4: Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Citeertitel Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Informatica Datum inwerkingtreding Vastgesteld door College van Bestuur Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Korte omschrijving Bijzonderheden Art WHW De Onderwijs- en examenregeling geeft informatie over de aard, inhoud, toetsen en examens van de opleiding. Vermelde instemming Medezeggenschapsraad betreft instemming met enkele wijzigingen van de Onderwijs- en examenregeling. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1 De in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze regeling. 2 In deze regeling wordt voorts verstaan onder: a College van Bestuur: het College van Bestuur als bedoeld in het Bestuursreglement; b credits: studiepunten in de zin van de wet; c Educator: de elektronische onderwijscatalogus van de hogeschool met als url 'educator.nhl.nl'; d examencommissie: de examencommissie als bedoeld in artikel 9.1 van deze regeling; e hogeschool: de NHL Hogeschool; f mondelinge toets: een toets waarbij de student de opdrachten ten overstaande van de examinatoren in overwegende mate auditief of audiovisueel aflegt; g opleiding: de opleiding van de hogeschool waaraan deze regeling is verbonden in Educator; h schriftelijke toets: een toets waarbij de student de opdrachten niet ten overstaande van de examinator schriftelijk of elektronisch aflegt; student: hij die staat ingeschreven aan de hogeschool voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de toetsen en examens van de opleiding; studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar; k toets: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek; toetseenheid: het geheel van een of meer met elkaar verbonden toetsen; m week: een periode van zeven aaneengesloten dagen met uitzondering van de dagen van de studentenvakanties als vermeld in het jaarplanning van de hogeschool; n wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Artikel 1.2 Toepasselijkheid Deze regeling is van toepassing met ingang van studiejaar op alle studenten die voor de opleiding ingeschreven staan, ongeacht of zij voor eerdere studiejaren ingeschreven hebben gestaan. Artikel 1.3 Documenten en rangorde 1 Aan deze regeling zijn verbonden Educator en het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van de opleiding voor zover in deze regeling naar deze documenten is verwezen. Deze documenten zijn voor zover integraal onderdeel van deze regeling. 2 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze onderwijs- en examenregeling, de bepalingen van het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

17 a b c van de opleiding of de informatie in Educator geldt als rangorde de volgorde waarin de documenten hierna worden genoemd, waarbij een eerder genoemd document prevaleert boven een later genoemd document: deze onderwijs- en examenregeling; Educator; het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). Artikel 1.4 Mededelingen 1 Mededelingen van het College van Bestuur of de examencommissie op grond van deze regeling aan een student geschieden schriftelijk of elektronisch aan het bij de hogeschool geregistreerde adres van de student. 2 Mededelingen van een student op grond van deze regeling aan het College van Bestuur of de examencommissie geschieden schriftelijk of elektronisch. 3 Het College van Bestuur of een examencommissie kan elektronisch verschafte gegevens en documenten weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting van het College van Bestuur of de examencommissie zou leiden. 4 Het College van Bestuur of een examencommissie kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt. Het College van Bestuur of de examencommissie deelt een weigering op grond van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mede. HOOFDSTUK 2 AARD EN INHOUD VAN DE OPLEIDING Artikel 2.1 Doel van de opleiding De opleiding beoogt de student kwalificaties te laten verwerven voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een Bachelorgraad vereist is of dienstig is. Artikel 2.2 Inrichting en afstudeerrichtingen van de opleiding 1 De opleiding kent de wijzen van inrichting als vermeld in Educator. 2 De opleiding kent de afstudeerrichtingen als vermeld in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). De inhoud van de afstudeerrichtingen is aangegeven in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). 3 Indien de opleiding meer dan een afstudeerrichting omvat, kan het College van Bestuur, indien hij de opleiding daartoe heeft aangewezen, beslissen dat een student slechts toegang heeft tot een of meer daarbij aan te geven afstudeerrichtingen. In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) zijn dan nadere bepalingen betreffende deze toegang opgenomen. Artikel 2.3 Eindkwalificaties 1 De opleiding heeft eindkwalificaties die aangeven wat de student bij het behalen van het afsluitend examen moet hebben bereikt op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. De eindkwalificaties van de opleiding zijn opgenomen in Educator. Bij iedere eindkwalificatie is aangegeven met welke toetseenheid of toetseenheden deze wordt getoetst. 2 De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de nationaal en internationaal geaccepteerde kwalificatieraamwerken betreffende hoger beroepsonderwijs en bacheloropleidingen, en zijn geconcretiseerd in domein- of opleidingsspecifieke leerresultaten.

18 Artikel 2.4 Studielast, studieduur en credits 1 De opleiding heeft een studielast van 240 credits te behalen in een nominale studieduur van vier jaar. 2 Bij iedere onderwijseenheid wordt de studielast vermeld in hele studiebelastinguren. 3 Bij iedere toetseenheid wordt vermeld het aantal te behalen credits in hele credits bij het met goed gevolg afleggen van de toetseenheid. 4 Het creditsysteem van de opleiding is in overeenstemming met het European Credit Transfer System (ECTS). Artikel 2.5 Onderwijsprogramma 1 Het onderwijsprogramma van de opleiding bestaat uit onderwijseenheden en toetseenheden. In Educator is aangegeven welke onderwijseenheden en toetseenheden de opleiding kent. 2 Aan iedere toetseenheid zijn een of meer onderwijseenheden verbonden. Artikel 2.6 Propedeutische fase 1 De opleiding kent een propedeutische fase waaraan een propedeutisch examen is verbonden. 2 De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. 3 De studielast van de propedeutische fase bedraagt 60 credits. Artikel 2.7 Postpropedeutische fase 1 De opleiding kent een postpropedeutische fase waaraan een afsluitend examen is verbonden. 2 De studielast van de postpropedeutische fase bedraagt 180 credits. HOOFDSTUK 3 INSCHRIJVING VOOR DE OPLEIDING Artikel 3.1 Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen 1 Een persoon wordt door het College van Bestuur voor de opleiding voor de propedeutische fase ingeschreven indien hij voldoet aan de eisen als bepaald in artikel 7.24 en volgende van de wet, onverminderd de overige bepalingen die op grond van de wet en het studentenstatuut gelden voor inschrijving. 2 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan worden bepaald dat de persoon die in het bezit is van een diploma genoemd in artikel 7.25 van de wet dat niet voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in dit artikel, toch wordt ingeschreven onder de voorwaarde dat blijkens een onderzoek wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Aan deze eisen moet zijn voldaan voor de aanvang van de opleiding. De genoemde eisen zijn opgenomen in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). Artikel 3.2 Vrijstelling op grond van andere diploma's 1 Van het bepaalde in artikel 3.1 kan het College van Bestuur vrijstelling verlenen aan de persoon die in het bezit is van een ander diploma als bedoeld in artikel 3.1 overeenkomstig het bepaalde in artikel7.28 van de wet. 2 De bij het onderzoek, als bedoeld in artikel7.28 lid 2, 3 en 4 van de wet, te stellen eisen zijn in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) opgenomen. Artikel 3.3 Vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek (21+ regeling) 1 Het College van Bestuur kan een persoon van eenentwintig jaar en ouder die niet op grond van artikel 7.28 van de wet daarvan is vrijgesteld, vrijstelling verlenen van de in artikel 7.24 van de wet bedoelde vooropleidingseis op grond van een toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de wet. 2 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) is bepaald wat het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel omvat. 18

19 3 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan van de leeftijdseis als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden afgeweken met in achtneming van het bepaalde in artikel 7.28 van de wet. Artikel 3.4 Inschrijving voor de postpropedeutische fase 1 Een persoon of een student kan voor de opleiding voor de postpropedeutische fase worden ingeschreven, indien hij in het bezit is van een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen van die opleiding of van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen dat die opleiding en een of meer andere opleidingen gezamenlijk hebben. 2 Het College van Bestuur kan vrijstelling verlenen van de in het eerste lid bedoelde eis aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma, indien dat diploma naar het oordeel van het College van Bestuur ten minste gelijkwaardig is aan het in het eerste lid bedoelde getuigschrift. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma betreft, kan het College van Bestuur daarbij bepalen dat geen examens of onderdelen daarvan worden afgelegd dan nadat ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. 3 De student die niet voldoet aan de in lid 1 van dit artikel vermelden voorwaarden, is niet gerechtigd de toetsen van de postpropedeutische fase en het afsluitend examen af te leggen. De examencommissie kan de student die niet voldoet aan de in lid 1 van dit artikel vermelde voorwaarden toestemming verlenen tot het afleggen van een of meer toetsen van onderwijseenheden van het afsluitend examen. De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. De examencommissie kan betreffende deze toestemming regels vaststellen die in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) worden opgenomen. Artikel 3.5 Eisen werkkring deeltijdse opleiding 1 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan worden bepaald dat met het oog op de inschrijving voor een deeltijdse opleiding eisen worden gesteld omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de deeltijdse opleiding, indien de desbetreffende werkzaamheden in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) als onderwijseenheden zijn aangemerkt. 2 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) zijn de aan de werkzaamheden te stellen eisen als bedoeld in lid 1 van dit artikel opgenomen. HOOFDSTUK 4 ONDERWIJS, STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Artikel 4.1 Aanwijzingen Degene die belast is met het verzorgen van een onderwijseenheid is bevoegd tot het geven van aanwijzingen ten behoeve van de goede gang van zaken betreffende deze onderwijseenheid. De student dient deze aanwijzingen op te volgen. Artikel 4.2 Studiebegeleiding 1 De opleiding draagt zorg voor individuele studiebegeleiding van de student en bewaking van zijn studievoortgang. 2 De wijze van individuele studiebegeleiding en de studievoortgangbewaking is beschreven in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). Artikel 4.3 Studieadvies propedeutische fase Aan de student in de propedeutische fase wordt een studieadvies uitgebracht op grond van artikel 7.8b van de wet en de Regeling studieadvies propedeutische fase die bij het studentenstatuut (instellingsspecifiek deel) is opgenomen. 19

20 Artikel 4.4 Speciaal traject gericht op het behalen van een hoger niveau De opleiding kan een speciaal traject aanbieden dat is gericht op het behalen van een hoger kennisniveau en hiervoor studenten selecteren. In het Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) worden de selectieregels opgenomen. HOOFDSTUK 5 EXAMENS Artikel 5.1 Propedeutisch examen en afsluitend examen 1 Aan de opleiding is een propedeutisch examen en een afsluitend examen verbonden. In Educator is per inrichting of programma betreffende het propedeutisch examen en het afsluitend examen opgenomen: a b c d e f g h de onderdelen, zijnde de toetseenheden, die het examen omvat; de totale studielast en de studielast uitgedrukt in studiebelastingsuren van iedere onderwijseenheid en het totale aantal credits en de credits verbonden aan iedere toetseenheid en de daaraan verbonden toetsen; de onderverdeling van onderwijseenheden; de onderverdeling van de toetseenheden; de wijze waarop de toetsen van de onderwijseenheden worden afgelegd; de slagingsnorm voor de toetseenheden en de daaraan verbonden toetsen en de wegingsfactor in geval een toetseenheid meer dan één toets omvat; in welke volgorde de toetsen dienen te worden afgelegd, indien van toepassing; de tijdvakken waarbinnen de toetsen dienen te worden afgelegd; het aantal malen per studiejaar dat gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de toetsen en de examens; j de tijdsduur waarbinnen de toets moet worden afgelegd; k welke hulpmiddelen bij het afleggen van een toets mogen worden gebruikt, indien van toepassing; I de taal waarin een toets dient te worden afgelegd, indien dit niet het Nederlands is; 2 De examencommissie kan in bijzondere gevallen bepalen dat een andere toets wordt afgelegd dan krachtens lid 1 van dit artikel bepaald of dat een toets op een andere wijze wordt afgelegd dan krachtens lid 1 van dit artikel bepaald. 3 In geval een toets is gewijzigd, wordt de toets van voor de wijziging nog tweemaal aangeboden in het studiejaar waarin de toets voor de eerste maal is gewijzigd aan studenten die de toets van voor de wijziging zonder goed gevolg hebben afgelegd. In geval een toets is vervallen, wordt de toets nog tweemaal aangeboden in het studiejaar waarin de toets voor de eerste maal niet meer wordt afgenomen aan studenten die de toets zonder goed gevolg hebben afgelegd. Onder wijziging van een toets wordt niet verstaan actualisering van de te toetsen kennis, inzicht en vaardigheden. Artikel 5.2 Slagingsnorm 1 De student is geslaagd voor het propedeutisch examen als hij de toetseenheden van het propedeutisch examen met een studielast van 60 credits met goed gevolg heeft afgelegd. 2 De student is geslaagd voor het afsluitend examen als hij de toetseenheden van het afsluitend examen met een studielast van 180 credits met goed gevolg heeft afgelegd en de examencommissie heeft vastgesteld dat de student voldoet aan de eindkwalificaties als bedoeld in artikel De datum waarop de student is geslaagd voor het propedeutisch examen respectievelijk het afsluitend examen is de datum waarop hij de toetseenheid met goed gevolg heeft afgelegd waardoor hij aan de in lid 1 respectievelijk 2 van dit artikel genoemde creditnorm voldoet. 4 De examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet iedere toets met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd. 20

21 21

22 Artikel 5.3 Vaststelling en bewaring uitslag 1 De examencommissie stelt ten minste eenmaal per maand vast welke studenten hebben voldaan aan de slagingsnorm voor het propedeutisch examen en het afsluitend examen. 2 De hogeschool bewaart de documenten waaruit de uitslag blijkt onbeperkt. Artikel 5.4 Predicaat cum laude 1 De examencommissie kent aan de student het predicaat 'cum laude' betreffende het afsluitend examen toe, indien de student: a voor iedere toetseenheid van de postpropedeutische fase een resultaat heeft behaald b van een 7 of hoger of een daaraan gelijkwaardig resultaat; en, voor de toetseenheden van de postpropedeutische fase gezamenlijk een resultaat heeft behaald van een niet afgerond gewogen gemiddelde van een 8,0 of hoger of een daaraan gelijkwaardig resultaat; en, c het afsluitend examen met inachtneming van zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden met goed gevolg heeft afgelegd binnen de nominale studieduur vermeerderd met zes maanden; en d niet meer dan 60 credits heeft verkregen op basis van vrijstellingen; en e geen onregelmatigheid als bedoeld in artikel6.21 heeft gepleegd. 2 Bij de toepassing van de criteria voor de toekenning van het predicaat 'cum laude' als bedoeld in lid 1 onder a en b van dit artikel blijven buiten beschouwing: a verleende vrijstellingen; b de toetseenheden als zodanig vermeld in Educator. 3 De examencommissie vermeldt het predicaat 'cum laude' op het getuigschrift betreffende het afsluitend examen. Artikel 5.5 Bekendmaking uitslag De examencommissie maakt de uitslag van het propedeutisch examen en het afsluitend examen binnen een week na vaststelling van de uitslag aan de student bekend. De examencommissie informeert de student daarbij over de aanvraag en de uitreiking van het getuigschrift. Artikel 5.6 Getuigschrift, diplomasupplement, graad en verklaring 1 De examencommissie reikt aan de student een getuigschrift uit als bewijs dat hij een examen met goed gevolg heeft afgelegd en voegt aan het getuigschrift betreffende het afsluitend examen een Engelstalig diplomasupplement toe dat voldoet aan het Europese overeengekomen standaardformat 2 De student die recht heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan de examencommissie onder opgave van redenen verzoeken daartoe nog niet over te gaan. De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek van de student binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. 3 De examencommissie verleent namens het instellingsbestuur aan de student die het afsluitend examen met goed gevolg heeft afgelegd de graad Bachelor met de in Educator vermelde toevoeging en vermeldt de verleende graad met toevoeging op het getuigschrift van het afsluitend examen. 4 Op de afgifte van het getuigschrift is de Regeling getuigschriften van toepassing. 5 De student die meer dan één toets met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan worden uitgereikt, ontvangt op zijn verzoek van de examencommissie een verklaring waarin in elk geval de toetsen zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. De examencommissie doet de verklaring binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. 22

23 HOOFDSTUK 6 TOETSEN Artikel 6.1 Toetseenheid en toetsen 1 Aan iedere toetseenheid zijn een of meer toetsen verbonden. 2 Een toets is valide, betrouwbaar en transparant. Artikel 6.2 Examinatoren 1 De examencommissie wijst voor het afnemen van een toets en het vaststellen van de uitslag daarvan één of meer examinatoren aan. 2 De examinatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen. Artikel 6.3 Wijze van toetsing 1 Een toets kan schriftelijk, mondeling of op een andere wijze of een combinatie van wijzen worden afgenomen. 2 De wijze van toetsing is passend voor het onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student. Artikel 6.4 Aanbieding toetsen 1 In een studiejaar worden voor iedere toetseenheid ten minste twee mogelijkheden geboden voor het afleggen van de toetsen van die toetseenheid. 2 De periode tussen de bekendmaking van de toetsuitslag als bedoeld in artikel 6.16 lid 1 en de volgende toets bedraagt voor de maanden juni, juli en augustus ten minste een week en voor de overige maanden ten minste twee weken. 3 De examencommissie maakt dag en tijdstip waarop de toets wordt afgenomen ten minste een week hieraan voorafgaande bekend aan de student. Artikel 6.5 Vaststelling toets 1 De examinator stelt een toets vast. 2 De examinator geeft bij iedere toets ten minste aan: a het aantal opdrachten; b de toegestane hulpmiddelen; c de wijze waarop de uitwerking dient te geschieden; d de tijdsduur of de uiterste inleverdatum; e de normering. Artikel 6.6 Recht op deelname 1 Een student heeft gedurende zijn inschrijving het recht toetsen af te leggen van de toetseenheden die behoren tot de opleiding en daarmee de examens af te leggen van die opleiding met uitzondering van toetsen die hij reeds met goed gevolg heeft afgelegd. De student kan de examencommissie verzoeken alsnog de toets die hij reeds met goed gevolg heeft afgelegd, te mogen afleggen op grond van een bijzonder belang. De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek van de student binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. 2 Er geldt geen volgtijdelijkheid voor het afleggen van toetsen, tenzij krachtens artikel 5.1 anders is vermeld. Artikel 6.7 Toezicht De examencommissie houdt toezicht op de goede gang van zaken bij het afleggen van een toets en kan ten behoeve van het toezicht een of meer surveillanten aanwijzen. Indien het toezicht aan twee of meer surveillanten wordt opgedragen, wordt één van hen aangewezen als hoofdsurveillant Artikel 6.8 Inschrijving 23

24 1 De examencommissie kan bepalen dat een student zich voor het afleggen van een toets dient in te schrijven. 2 De examencommissie kan met inachtneming van de wet en deze regeling nadere regels vaststellen betreffende de inschrijving voor toetsen. 24

25 Artikel 6.9 Identificatie en bewijs van inschrijving 1 De examinator of de surveillant stelt bij het afleggen van een toets de identiteit van de student vast alsmede of de student is ingeschreven aan de hogeschool. De student is verplicht om op verzoek van de examinator of de surveillant een geldig bewijs van inschrijving en een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht te tonen. 2 De student die niet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting kan voldoen, wordt uitgesloten van de toets, tenzij de examinator of de surveillant anders beslist. De examinator of de surveillant kan aan zijn beslissing voorwaarden verbinden. In het proces-verbaal wordt aantekening gemaakt van de studenten niet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting kunnen voldoen. Artikel 6.10 Tijdige aanwezigheid en deelname na begintijdstip 1 De student is verplicht tijdig voor het begintijdstip van een toets aanwezig te zijn. 2 De examinator of de surveillant kan, met inachtneming van artikel 7.1, besluiten de student die na het begintijdstip van de toets verschijnt alsnog aan de toets te laten deelnemen. 3 De student die na het begintijdstip wordt toegelaten een toets af te leggen, is gebonden aan het eindtijdstip van de toets. Artikel 6.11 Aanwijzingen examinator of surveillant 1 De examinator of de surveillant is bevoegd tot het geven van aanwijzingen ten behoeve van de goede gang van zaken betreffende een toets. De student dient deze aanwijzingen op te volgen. 2 De student mag de toetsruimte uitsluitend verlaten na verkregen toestemming van de examinator of de surveillant. De examinator of de surveillant heeft daarbij het recht de student buiten de toetsruimte te begeleiden. Artikel 6.12 Proces-verbaal 1 Van een toets wordt door de examinator of de surveillant een proces-verbaal opgemaakt. 2 Dit proces-verbaal bevat ten minste: a de naam van de opleiding en de toets die wordt afgelegd; b de dag en het tijdstip waarop en de plaats waar de toets wordt afgenomen; c de naam van de examinator; d de naam van de surveillant; e een presentielijst met de namen van de studenten die aan de toets hebben deelgenomen; f het aantal van naam voorziene en ingeleverde toetsen; en in voorkomende gevallen: g h de namen van de studenten die na het begintijdstip zijn verschenen; de namen van de studenten die de toetsruimte tijdelijk hebben verlaten; de namen van de studenten die geen geldig bewijs van inschrijving en geen geldig identiteitsbewijs konden tonen; de vermelding van onregelmatigheden in de zin van artikel Als bijlage 1 bij deze regeling is een minimum format voor het proces-verbaal opgenomen. 3 De student dient op verzoek van de examinator of de surveillant zijn handtekening op de presentielijst te plaatsen. Artikel 6.13 Verhindering deelname De student kan de examencommissie verzoeken hem alsnog de toets te laten afleggen, indien hij als gevolg van bijzondere persoonlijke omstandigheden verhinderd is geweest deel te 25

26 nemen aan de toets. De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek van de student binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. Artikel 6.14 Beoordeling, beoordelingsnormen en vaststelling uitslag 1 De examinator beoordeelt de door de student afgelegde toets op grond van de door hem vastgestelde beoordelingsnormen en stelt de uitslag van een toets vast. 2 De examinator motiveert de beoordeling en de uitslag van een toets. 3 Indien voor een door dezelfde student afgelegde toets voor een tweede of volgende maal een resultaat wordt vastgesteld, wordt als resultaat van deze toets aangemerkt het door de student hoogst behaalde resultaat. 4 De examencommissie stelt, met in achtneming van de wet en deze regeling, richtlijnen en aanwijzingen vast om de uitslag van toetsen te beoordelen en vast te stellen. Artikel 6.15 Waardering uitslag 1 De uitslag van een toetseenheid en een toets worden uitgedrukt in een waardering waaruit blijkt of de toets wel dan niet met goed gevolg is afgelegd. 2 Indien de waardering van een uitslag van een toetseenheid en een toets worden uitgedrukt in een cijfer wordt het volgende in acht genomen: a de uitslag wordt uitgedrukt op een schaal van 1,0 tot en met 10,0 met inachtneming van de volgende leden; b c d e f de uitslag van een toetseenheid wordt uitgedrukt in een cijfer zonder decimalen; de uitslag van een toets kan worden uitgedrukt in een cijfer tot op één decimaal nauwkeurig achter de komma. De uitslag van de toetseenheid is het gewogen afgeronde gemiddelde van de cijfers behaald op de toetsen. een niet-afgerond cijfer waarvan de eerste decimaal 4 of lager is, wordt naar beneden afgerond; een niet-afgerond cijfer waarvan de eerste decimaal 5 of hoger is, wordt naar boven afgerond; een toetseenheid is met goed gevolg afgelegd als de uitslag na afronding een 6 of hoger bedraagt; een toetseenheid is niet met goed gevolg afgelegd als de uitslag na afronding een 5 of lager bedraagt. Artikel 6.16 Bekendmaking, registratie en controle uitslag 1 Een toetsuitslag wordt aan de student bekendgemaakt via Educator en geregistreerd in Educator. Deze bekendmaking strekt tegenover de student tot bekendmaking van de uitslag en deze registratie strekt tegenover de student tevens tot volledig bewijs, behoudens door de student geleverd tegenbewijs. 2 De uitslag van een toets wordt binnen drie weken nadat de toets is afgelegd, bekendgemaakt aan de student, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. 3 De examencommissie kan op grond van bijzondere omstandigheden de in dit artikel genoemde termijnen verlengen en deelt deze verlenging aan de student mee. 4 De examencommissie verstrekt de student op zijn verzoek een door de examencommissie gewaarmerkte kopie van zijn geregistreerde toetsuitslagen. De examencommissie kan de uitreiking beperken tot tweemaal per studiejaar indien er geen redelijke grond is voor een frequentere uitreiking. 5 De student dient de registratie van zijn toetsuitslagen regelmatig te controleren en onjuistheden onverwijld te melden aan de examencommissie. De registratie wordt geacht door de student te zijn goedgekeurd indien hij deze niet heeft betwist binnen drie maanden na het studiejaar waarin de toets is aangeboden. De bepaling in de vorige volzin doet niet af aan de termijn voor het aantekenen van beroep tegen een uitslag. 26

27 27

28 Artikel 6.17 Tijdstip waarop toets en toetseenheid met goed gevolg is afgelegd en gevolgen van met goed gevolg afgelegde toetseenheid 1 De student heeft een toets met goed gevolg afgelegd op de datum waarop hij de toets met goed gevolg heeft uitgevoerd of heeft ingeleverd indien de toets niet is uitgevoerd onder toezicht van de hogeschool. 2 De student heeft een toetseenheid met goed gevolg afgelegd op de datum waarop hij de toets met goed gevolg heeft uitgevoerd of heeft ingeleverd indien de toets niet is uitgevoerd onder toezicht van de hogeschool, waardoor hij alle toetsen van de toetseenheid met goed gevolg heeft afgelegd. 3 Aan de student die een toetseenheid met goed gevolg heeft afgelegd, worden de daaraan verbonden credits toegekend. Artikel 6.18 Geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde toets 1 De geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegde toets is gelijk aan de nominale studieduur van de opleiding vermeerderd met drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de toets is afgelegd. Door het verstrijken van de geldigheidsduur vervalt het toetsresultaat 2 De examencommissie kan op verzoek van de student de geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegde toets verlengen of de student een aanvullende of vervangende toets af laten leggen ter voorkoming van verval van het toetsresultaat De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. Indien de student de aanvullende of vervangende toets met goed gevolg aflegt, begint een nieuwe vervaltermijn overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel te lopen vanaf het moment dat de toets is afgelegd. Artikel6.19 Bewaring toetsen 1 Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel bewaart de examinator de door een student afgelegde toets en de daarop betrekking hebbende beoordelingsnormen tot drie maanden na het studiejaar waarin de toets is afgelegd en vernietigt de door een student afgelegde toets zorgvuldig. 2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel bewaart de examinator een door een student afgelegde toets en de daarop betrekking hebbende beoordelingsnormen ten minste gedurende de beroepstermijn en in geval beroep is aangetekend tegen de uitslag, gedurende de periode dat niet onherroepelijk op het beroep is beslist. 3 De hogeschool bewaart de door de student afgelegde toets die een eindkwalificatie toetst ten behoeve van accreditatie van de opleiding en mogelijk inspectieonderzoek. Artikel 6.20 Inzage toets De examinator stelt de student in de gelegenheid de door hem gemaakte toets in te zien en daarbij kennis te nemen van de beoordeling en de beoordelingsnormen, indien de student binnen zes weken nadat de uitslag van de toets is bekend gemaakt daartoe een verzoek aan de examinator heeft gedaan. De examinator verstrekt de student op zijn verzoek een toelichting op het toetsresultaat Artikel 6.21 Onregelmatigheden 1 Indien een student in het kader van het afleggen van een toets een onregelmatigheid pleegt kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen treffen: a de examencommissie ontzegt de student deelname aan de toets; b de examencommissie bepaalt dat er geen of een door haar te bepalen uitslag van de toets wordt vastgesteld; c d e de examencommissie bepaalt dat de student een aanvullende toets moet afleggen; de examencommissie bepaalt dat gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar de student het recht wordt ontnomen een of meer daarbij aan te wijzen toetsen of examens aan de hogeschool af te leggen; de examencommissie verzoekt het College van Bestuur in geval het een ernstige onregelmatigheid betreft de inschrijving van de student definitief te beëindigen; 28

29 29

30 f intrekking van het aan de student uitgereikte getuigschrift. 2 De examencommissie stelt de betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord alvorens zij een beslissing neemt ingevolge lid 1 onder b, c, d en e van dit artikel. De examencommissie deelt haar beslissing mee aan de betrokkene. 3 Onder onregelmatigheid in de zin van dit artikel wordt verstaan ieder handelen of nalaten waarmee afbreuk wordt gedaan aan de betrouwbaarheid van een toets dat een student kan worden toegerekend, zoals, maar niet beperkt tot: a het voorhanden hebben van andere hulpmiddelen bij het afleggen van een toets dan toegestaan; b het gedurende een toets of ten behoeve van een toets verstrekken van antwoorden aan andere studenten dan wel het ontvangen van antwoorden van andere studenten; c het gedurende een toets gedrag vertonen dat er op gericht is kennis te nemen van antwoorden van andere studenten; d het ten behoeve van een toets verwerken van materiaal van andere auteurs, waaronder begrepen andere studenten, zonder dat dat is voorgeschreven of daarvan op de voorgeschreven wijze verantwoording wordt afgelegd; e het afleggen van een toets onder een andere dan de eigen identiteit; f het fingeren of vervalsen van onderzoeksgegevens; g het handelen in strijd met een gegeven toetsinstructie. 4 Onder het plegen van een onregelmatigheid in de zin van lid 1 van dit artikel valt mede het doen plegen, het medeplegen, het uitlokken en een poging tot het plegen. Artikel 6.22 Vastlegging en melding van onregelmatigheden 1 In geval de examinator of een surveillant een onregelmatigheid constateert, neemt hij onmiddellijk die maatregelen welke noodzakelijk zijn om deze onregelmatigheid later aannemelijk te kunnen maken. 2 De examinator stelt met de surveillant, indien aangewezen, een proces-verbaal op waarin de onregelmatigheid wordt omschreven. Het proces-verbaal wordt door de examinator, de surveillant en zo mogelijk de student ondertekend. De examinator verstrekt het proces-verbaal onverwijld aan de examencommissie. Artikel 6.23 Voorzieningen ten behoeve van student met handicap of chronische ziekte De examencommissie treft, voor zover deze in redelijkheid van de hogeschool kunnen worden gevergd en toelaatbaar zijn, voorzieningen ten behoeve van een student met een handicap of chronische ziekte, zodat hij in de gelegenheid wordt gesteld om een toets geheel of gedeeltelijk af te leggen op een wijze die is aangepast aan zijn gesteldheid. Artikel 6.24 Vrijstellingen 1 De student kan de examencommissie verzoeken vrijstelling te verlenen van het afleggen van een toets of een toetseenheid op grond van een buiten de opleiding met goed gevolg afgelegde toets of examen of op grond van buiten de opleiding opgedane kennis, inzicht en vaardigheden. Als bijlage 2 bij deze regeling is een minimum format opgenomen voor het aanvraagformulier vrijstellingen. De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek van de student binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. 2 De examencommissie verleent een vrijstelling indien uit een objectief onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student blijkt dat de student over ten minste vergelijkbare kennis, inzicht en vaardigheden beschikt als zou zijn verworven bij het met goed gevolg hebben afgelegd van de toets, de toetseenheid of het examen waarvoor vrijstelling wordt verzocht. 3 De examencommissie verleent uitsluitend vrijstelling voor 30 of meer credits betreffende werkervaring, indien daaraan een deugdelijk onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden ten grondslag ligt. 4 De examencommissie legt haar onderzoek als bedoeld in lid 2 van dit artikel vast in een verslag waaraan de door de student verstrekte documenten worden gehecht. 30

31 5 De student aan wie een vrijstelling is verleend, wordt geacht de toets of de toetseenheid met goed gevolg te hebben afgelegd. De examencommissie registreert een door haar verleende vrijstelling en maakt deze aan de student binnen een week na verlening overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.16 lid 1. 6 De examencommissie kan betreffende de toetsen van de postpropedeutische fase voor ten hoogste 150 credits vrijstelling verlenen. 7 Indien de student in het kader van het verzoek tot vrijstelling een onregelmatigheid pleegt kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen treffen: a de examencommissie bepaalt dat de vrijstelling niet wordt verleend of dat het besluit daartoe wordt herroepen; b de examencommissie bepaalt dat gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar de student het recht wordt ontnomen een of meer daarbij aan te wijzen toetsen of examens aan de hogeschool af te leggen; c de examencommissie verzoekt het College van Bestuur in geval het een ernstige onregelmatigheid betreft de inschrijving van de student definitief te beëindigen. 8 Onder een onregelmatigheid als bedoeld in lid 7 van dit artikel wordt verstaan ieder handelen of nalaten waarmee afbreuk wordt gedaan aan de betrouwbaarheid van de beoordeling van het vrijstellingsverzoek dat een aanvrager kan worden toegerekend, zoals, maar niet beperkt tot: a het verstrekken van vervalste documenten of documenten die niet op de aanvrager betrekking hebben; b het verstrekken van onjuiste informatie. 9 De examencommissie stelt voordat zij het verzoek geheel of gedeeltelijk afwijst de student in de gelegenheid te worden gehoord, indien: a de afwijzing steunt op gegevens over feiten en belangen die de student betreffen, en b die gegevens afwijken van gegevens die de student ter zake zelf heeft verstrekt. 10 De examencommissie deelt haar besluit mee aan de student. 11 Onder het plegen van een onregelmatigheid in de zin van lid 7 van dit artikel valt mede het doen plegen, het medeplegen, het uitlokken en een poging tot het plegen. HOOFDSTUK 7 BIJZONDERE REGELS BETREFFENDE HET AFLEGGEN VAN EEN SCHRIFTELIJKE TOETS Artikel 7.1 Aantal examinatoren De examencommissie kan bepalen dat een schriftelijke toets wordt afgenomen door ten minste twee examinatoren. Artikel7.2 Deelname na begintijdstip en verlaten toetsruimte 1 De examinator of de surveillant laat de student die na het begintijdstip van de toets verschijnt tot dertig minuten na het begintijdstip van de toets toe om aan de toets deel te nemen. 2 De student kan de toetsruimte tot dertig minuten na het begintijdstip van de toets niet verlaten. HOOFDSTUK 8 BIJZONDERE REGELS BETREFFENDE HET AFLEGGEN VAN EEN MONDELINGE TOETS Artikel 8.1 Aantal examinatoren Een mondelinge toets wordt afgenomen door ten minste twee examinatoren. Artikel 8.2 Openbaarheid 1 Een mondelinge toets is openbaar, tenzij de examencommissie anders beslist. 2 De examencommissie kan personen de toegang ontzeggen tot een mondelinge toets. Artikel 8.3 Audio- of video-opname 31

32 De examinatoren kunnen van een mondelinge toets een audio- of video-opname maken. HOOFDSTUK 9 EXAMENCOMMISSIE Artikel 9.1 Examencommissie 1 Aan de opleiding is een examencommissie verbonden als bedoeld in art van de wet. 2 Op de examencommissie is de Regeling examencommissie van toepassing. HOOFDSTUK 10 SLOTBEPALINGEN Artikel 10.1 Rechtsmiddelenverwijzing Het College van Bestuur, de examencommissie en de examinator geven bij hun beslissing op grond van deze regeling aan door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan beroep kan worden ingesteld. Artikel 10.2 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de examencommissie. Artikel 10.3 Inwerkingtreding en citeertitel 1 Deze regeling treedt in werking op 1 september Eerdere onderwijs- en examenregelingen komen hierdoor te vervallen. 2 Deze regeling wordt aangehaald als: 'Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding' met aansluitende vermelding van de naam van de bacheloropleiding volgens het Centraal register opleidingen hoger onderwijs waaraan deze regeling is verbonden. 32

33 Bijlage 1: proces-verbaal NHL Hogeschool PROCES-VERBAAL OPLEIDING DATUM TIJD GEBOUW/LOKAAL NAAM EXAMINATOR HOOFDSURVEILLANT NAAM 1. uur Toets: Onderdeel: HANDTEKENING 1. SURVEILLANT Namen kandidaten die deelnemen aan de toets 1- zie presentielijst - Aantal kandidaten die deelnemen aan de toets Aantal van naam voorziene en ingeleverde toetsen bovendien in voorkomende gevallen Namen studenten die te laat aanwezig waren Namen studenten die de toetsruimte tijdelijk hebben verlaten Namen studenten die geen geldig bewijs van inschrijving en geen geldig identiteitsbewijs konden tonen Gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van een toets O NEE O JA, zie toelichting achterzijde 33

34 Toelichting bij gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van een toets Indien tijdens de toets onregelmatigheden (fraude) worden geconstateerd, dient het onderstaande protocol ingevuld te worden Geconstateerd is zulks in strijd met de Onderwijs- en examenregeling althans in strijd met de toetsinstructies betreffende student: Naam : Opleiding : Datum : Handtekening : Surveillanten : 1. : 2. : Datum : Handtekeningen: 34

35 35

36 Bijlage 2: aanvraagformulier vrijstellingen Naam student: Studentnummer: Opleiding: Vooropleiding: vraagt hierbij vrijstelling aan voor de volgende toetseenheid: Toetseenheid Motivering Bewijsstukken Student verklaart alle gegevens naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben verstrekt. In geval de student onjuiste gegevens of onvolledige gegevens heeft verstrekt of zich aan enige andere vorm van onregelmatigheid heeft schuldig gemaakt, kan aangifte worden gedaan van een strafbaar feit. Voorts is op deze aanvraag de onderwijsen examenregeling van de opleiding van toepassing op grond waarvan student in geval van een onregelmatigheid onder meer kan worden uitgesloten van het afleggen van toetsen voor de duur van ten hoogste een jaar en in geval van een ernstige onregelmatigheid de inschrijving van student kan worden beëindigd. Student verleent de examencommissie hierbij toestemming om de bewijsstukken op echtheid, juistheid en volledigheid te verifiëren bij derden. Datum: Handtekening: Naam: Bijlagen: 36

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 HBO-Rechten CROHO-nummer 3905 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Accountancy 34406 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho: 34464 Variant: voltijd Major: Public Management Vastgesteld: 18 juni 2013 Croho 34464 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding B Bedrijfseconomie Ad Bedrijfseconomie crohonummer: 34401 80065 variant: voltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho-nummer 34464 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407.

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407. Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding International Business and Languages crohonummer: 34407 variant: Voltijd major: International Business and Languages INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Croho-nummer 34419 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Culturele en Maatschappelijke Vorming CROHO-nummer 34610 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Informatica CROHO-nummer 34479 voltijd NHL Hogeschool Opleiding: Informatica Versie: mei 2016 versie 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer CROHO-nummer: 35411 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn CROHO-nummer: 35388 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Wiskunde CROHO: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Nederlands CROHO: 45269 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Croho-nummer 39201 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief, versie 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Opleiding tot verpleegkundige 560 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1., 08 juli 015 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Maritieme Techniek Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 20-2016 Opleiding tot verpleegkundige 34560 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1.1 08 juli 20 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Accountancy 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Engineering Versie: Concept 8 mrt 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar uits CROHO: 45265 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-2015 / definitief INHOUSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief Datum: 28 mei 2015 Studentenstatuut

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie 4401 Bedrijfseconomie(AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Naam opleiding (bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer 34609 Naam opleiding (AD) volgens CROHO CROHO-nummer 80073 Human Resource Management

Nadere informatie

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling bijzondere toelatingen Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 27-05-2015 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSGAVE INHOUDSGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Welzijnsopleidingen Versie: definitief (25 juni

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Commerciele Economie 34402 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1 ALGEMEEN...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor MARITIEM OFFICIER 34384 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar Wiskunde CROHO-nr: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: definitief d.d.13 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde Versie: concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Welzijnsopleidingen Versie: definitief (25 juni

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Financial Services Management 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie