Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 Regeling bijzondere toelatingen Citeertitel Datum inwerkingtreding Vastgesteld door College van Bestuur Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Regeling bijzondere toelatingen Niet vereist Art lid 5 en 7.29 WHW De Regeling bijzondere toelatingen geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen van 21 jaar of ouder kunnen worden toegelaten tot een bacheloropleiding en het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn van een diploma dat aan de profiel-, vakken- of domeineisen voldoet alsnog kunnen worden ingeschreven voor een bacheloropleiding en stelt voor de afname van deze toelatingsonderzoeken een commissie in. HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1 De in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 2 In deze regeling wordt voorts verstaan onder: a aanvrager: degene die een verzoek heeft ingediend tot het afleggen van een toelatingsonderzoek; b commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van deze regeling; c d e instituutsdirecteur: een instituutsdirecteur als bedoeld in het Bestuursreglement; toelatingsonderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 7.25 lid 5 WHW (toelatingsonderzoek deficiënt profiel, deficiënte vakken en deficiënt domein) of artikel 7.29 WHW (toelatingsonderzoek 21+); WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Artikel 1.2 Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle bacheloropleidingen van NHL Hogeschool met uitzondering van de bacheloropleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, en Pedagogiek. HOOFSTUK 2 COMMISSIE BIJZONDERE TOELATINGEN Artikel 2.1 Instelling en samenstelling Commissie bijzondere toelatingen 1 Er is een Commissie bijzondere toelatingen. 2 De commissie bestaat uit drie werknemers van Stichting NHL en kent een voorzitter en een secretaris alsmede een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris. 3 Het College van Bestuur benoemt de leden voor een periode van ten hoogste vier jaar. De leden kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. 4 Het College van Bestuur wijst uit de leden de voorzitter en secretaris aan alsmede de plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris voor het geval van afwezigheid van de voorzitter of secretaris. 5 Het lidmaatschap van de commissie eindigt: a door het verstrijken van de zittingstermijn; b met ingang van de dag waarop de arbeidsovereenkomst tussen een lid en de stichting NHL eindigt; c door een daartoe strekkend besluit van het College van Bestuur indien:

2 1 het lid als gevolg van ziekte of gebrek ongeschikt is geworden het lidmaatschap te vervullen; 2 het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens een misdrijf; 3 er sprake is van een andere gegronde reden op grond waarvan het lidmaatschap dient te eindigen; d door overlijden. 6 Het College van Bestuur stelt het lid en de commissie in de gelegenheid te worden gehoord alvorens hij een besluit neemt tot beëindiging van het lidmaatschap op grond van lid 5 onder c van dit artikel. 7 Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de commissie beschikt over de faciliteiten die zij nodig heeft voor een goede uitoefening van haar taak. Artikel 2.2 Taak De commissie heeft tot taak: a het onderzoeken of een bezitter van een diploma dat niet voldoet aan het in artikel 7.25 lid 1 WHW bedoelde profiel, de in artikel 7.25 lid 2 WHW bedoelde vakken of de in artikel 7.25 lid 3 WHW bepaalde voorwaarden, voldoet aan daarmee vergelijkbare eisen; b het beslissen op verzoeken tot het verlenen van vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 WHW; c het (doen) organiseren van de toelatingsonderzoeken. Artikel 2.3 Werkwijze 1 De commissie bepaalt zelf haar werkwijze met inachtneming van de WHW en deze regeling. 2 De voorzitter van de commissie bepaalt de plaats waar en het tijdstip waarop een vergadering zal plaatsvinden. Artikel 2.4 Geheimhouding De leden van de commissie behandelen de informatie die hen tijdens hun werkzaamheden ter kennis komt vertrouwelijk indien deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan zij het vertrouwelijke karakter begrepen of hadden moeten begrijpen, tenzij een wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak hen tot mededeling en/of openbaarmaking verplicht. HOOFDSTUK 3 TOELATINGSONDERZOEK ARTIKEL 7.25 LID 5 WHW (Toelatingsonderzoek deficiënt profiel, deficiënte vakken en deficiënt domein) Artikel 3.1 Aard en inhoud toelatingsonderzoek artikel 7.25 lid 5 WHW 1 In dit hoofdstuk wordt onder toelatingsonderzoek verstaan het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.25 lid 5 WHW. 2 Het toelatingsonderzoek onderzoekt of de aanvrager van wie het diploma niet voldoet aan het in artikel 7.25 lid 1 WHW bedoelde profiel, de in artikel 7.25 lid 2 WHW bedoelde vakken of de in artikel 7.25 lid 3 WHW bepaalde voorwaarden, voldoet aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. 3 Het toelatingsonderzoek betreffende een havo- of vwo-diploma met een deficiënt profiel bestaat voor: a het profiel Economie en Maatschappij uit de toetsen: Wiskunde A en Economie; b het profiel Natuur en Gezondheid uit de toetsen: Wiskunde B en Biologie; c het profiel Natuur en Techniek uit de toetsen: Wiskunde B en Natuurkunde. 4 Het toelatingsonderzoek betreffende een havo- of vwo-diploma met deficiënte vakken bestaat uit een toets betreffende ieder vak als bedoeld in artikel 7.25 lid 2 WHW waaraan het diploma van de aanvrager niet voldoet.

3 5 Het toelatingsonderzoek betreffende een mbo-diploma met een deficiënt domein bestaat uit de toetsen als vermeld in bijlage 3 bij deze regeling. 6 Met de toets wordt vastgesteld of de aanvrager over de kennis, het inzicht en de vaardigheden beschikt betreffende het desbetreffende onderdeel die gelijkwaardig zijn aan de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een persoon die het desbetreffende vak met goed gevolg heeft afgelegd bij het eindexamen van het hoger algemeen voortgezet onderwijs. Artikel 3.2 Slagingsnorm 1 De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek betreffende een deficiënt profiel geslaagd indien hij de toetsen betreffende het deficiënte profiel als genoemd in artikel 3.1 lid 3 met goed gevolg heeft afgelegd. 2 De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek betreffende deficiënte vakken geslaagd indien hij de toetsen betreffende de vakken waaraan zijn diploma niet voldoet met goed gevolg heeft afgelegd. 3 De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek betreffende een deficiënt domein geslaagd indien hij de toetsen betreffende het deficiënte domein als genoemd in artikel 3.1 lid 5 met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 3.3 Recht op deelname en aanmelding 1 De aanvrager heeft recht op deelname aan een toets behorende tot het toelatingsonderzoek zolang hij de toets niet met goed gevolg heeft afgelegd. 2 De aanvrager dient zich aan te melden voor het toelatingsonderzoek op de door de commissie aangegeven wijze. Artikel 3.4 Kosten onderzoek De aanvrager is een door de commissie vast te stellen bedrag voor het afleggen van het toelatingsonderzoek verschuldigd. Artikel 3.5 Bewijs voor inschrijving 1 De commissie reikt op verzoek van de aanvrager een bewijs voor inschrijving uit indien hij voor het toelatingsonderzoek is geslaagd. 2 Het bewijs voor inschrijving is geldig tot en met het tweede studiejaar na het studiejaar waarin het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd. 3 Het bewijs voor inschrijving geeft aan dat de aanvrager die in het bezit is van een diploma dat niet voldoet aan het in artikel 7.25 lid 1 WHW bedoelde profiel, de in artikel 7.25 lid 2 WHW bedoelde vakken of de in artikel 7.25 lid 3 WHW bepaalde voorwaarden toch kan worden ingeschreven voor de aangegeven opleiding, omdat hij het toelatingsonderzoek met goed gevolg heeft afgelegd. HOOFDSTUK 4 TOELATINGSONDERZOEK ARTIKEL 7.29 WHW (toelatingsonderzoek 21+) Artikel 4.1 Aard en inhoud toelatingsonderzoek artikel 7.29 WHW 1 In dit hoofdstuk wordt onder toelatingsonderzoek verstaan het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 WHW. 2 Het toelatingsonderzoek betreft een onderzoek naar de geschiktheid van de aanvrager voor het volgen van het onderwijs van de door hem in zijn aanvraag vermelde opleiding. 3 Het onderzoek bestaat uit drie toetsen: a een toets Nederlands, en b c een toets Engels, en een derde toets. De derde toets wordt in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van de opleiding vermeld en betreft een in lid 4 van dit artikel genoemde toets. In het

4 studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan, met inachtneming van de vorige volzin, worden bepaald dat de derde toets bestaat uit de door de aanvrager te kiezen toets uit de twee in studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) vermelde toetsen. 4 De derde toets als bedoeld in lid 3 onder c van dit artikel betreft een van onderstaande toetsen: a Biologie; b Duits; c Economie; d Frans; e Maatschappijleer; f Management en Organisatie; g Natuurkunde; h Wiskunde A; i Wiskunde B. 5 Met de toets wordt vastgesteld of de aanvrager over de kennis, het inzicht en de vaardigheden beschikt betreffende het desbetreffende onderdeel die gelijkwaardig zijn aan de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een persoon die het desbetreffende onderdeel met goed gevolg heeft afgelegd bij het eindexamen van het hoger algemeen voortgezet onderwijs. Artikel 4.2 Slagingsnorm De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek geslaagd indien hij de in artikel 4.1 genoemde drie onderdelen van het toelatingsonderzoek met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 4.3 Recht op deelname en aanmelding 1 De aanvrager heeft recht om een toets behorende tot het toelatingsonderzoek tweemaal per studiejaar af te leggen, zolang hij de toets niet met goed gevolg heeft afgelegd. 2 De aanvrager dient zich aan te melden voor het toelatingsonderzoek op de door de commissie aangegeven wijze. Artikel 4.4 Kosten onderzoek De aanvrager is een door de commissie vast te stellen bedrag voor het afleggen van het toelatingsonderzoek verschuldigd. Artikel 4.5 Bewijs van vrijstelling 1 De commissie reikt op verzoek van de aanvrager een bewijs van vrijstelling uit indien hij voor het toelatingsonderzoek is geslaagd, niet voldoet aan de in artikel 7.24 lid 1 en 2 WHW bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens artikel 7.28 WHW is vrijgesteld en 21 jaar of ouder is. 2 Het bewijs van vrijstelling is geldig tot en met het tweede studiejaar na het studiejaar waarin het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd. 3 Het bewijs van vrijstelling geeft vrijstelling van de vooropleidingeisen op grond van artikel 7.24 lid 1 en 2 WHW betreffende de opleiding van NHL Hogeschool waarvoor op grond van de onderwijs- en examenregeling in het jaar van aanmelding de afgelegde toetsen als onderdelen van het toelatingsonderzoek gelden. HOOFDSTUK 5: AFNAME TOELATINGSONDERZOEKEN Artikel 5.1 Examinatoren 1 De commissie wijst voor het afnemen van een toets en het vaststellen van de uitslag daarvan één of meer examinatoren aan. 2 De examinatoren verstrekken de commissie de gevraagde inlichtingen.

5 Artikel 5.2 Wijze van toetsing 1 Een toets wordt schriftelijk afgenomen. 2 De wijze van toetsing is passend voor het onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de aanvrager. Artikel 5.3 Aanbieding toetsen 1 De toetsen behorende tot een toelatingsonderzoek worden ten minste driemaal per studiejaar aangeboden. 2 De commissie maakt dag en tijdstip waarop een toets wordt afgenomen ten minste zes weken hieraan voorafgaande bekend aan de aanvrager. 3 De aanvrager kan de commissie verzoeken hem alsnog de toets te laten afleggen, indien hij als gevolg van bijzondere persoonlijke omstandigheden verhinderd is geweest deel te nemen aan de toets. De commissie doet haar beslissing op het verzoek van de aanvrager binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de aanvrager toekomen. Artikel 5.4 Vaststelling en beoordeling toets 1 De examinator stelt een toets vast en beoordeelt de door de aanvrager afgelegde toets. 2 De examinator geeft bij iedere toets ten minste aan: a het aantal opdrachten; b de toegestane hulpmiddelen; c de wijze waarop de uitwerking dient te geschieden; d de tijdsduur; e de normering. 3 De examinator kan bij een toets aangeven welke middelen niet aanwezig mogen zijn bij het afleggen van de toets. Artikel 5.5 Toezicht De commissie houdt toezicht op de goede gang van zaken bij het afleggen van een toets en kan ten behoeve van het toezicht een of meer surveillanten aanwijzen. Indien het toezicht aan twee of meer surveillanten wordt opgedragen, wordt één van hen aangewezen als hoofdsurveillant. Artikel 5.6 Identiteitsbewijs 1 De commissie, examinator of surveillant stelt bij het afleggen van een toets de identiteit van de aanvrager vast alsmede of de aanvrager gerechtigd is de toets af leggen. De aanvrager is verplicht op verzoek van de commissie, examinator of surveillant een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht te tonen. 2 De aanvrager die niet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting kan voldoen, wordt uitgesloten van de toets, tenzij de commissie, examinator of surveillant anders beslist. De commissie, examinator of surveillant kan aan zijn beslissing voorwaarden verbinden. In het proces-verbaal wordt aantekening gemaakt van de aanvragers niet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting kunnen voldoen. Artikel 5.7 Tijdige aanwezigheid en deelname na begintijdstip 1 De aanvrager is verplicht tijdig voor het begintijdstip van een toets aanwezig te zijn. 2 De commissie, examinator of surveillant kan, met inachtneming van artikel 5.8, besluiten de aanvrager die na het begintijdstip van de toets verschijnt alsnog aan de toets te laten deelnemen. 3 De aanvrager die na het begintijdstip wordt toegelaten een toets af te leggen, is gebonden aan het eindtijdstip van de toets. Artikel 5.8 Deelname na begintijdstip en verlaten toetsruimte

6 1 De commissie of examinator of surveillant laat de aanvrager die na het begintijdstip van de toets verschijnt tot dertig minuten na het begintijdstip van de toets toe om aan de toets deel te nemen. 2 De aanvrager kan de toetsruimte tot dertig minuten na het begintijdstip van de toets niet verlaten. Artikel 5.9 Aanwijzingen 1 De aanvrager dient de aanwijzingen van de commissie, examinator of surveillant ten behoeve van de goede gang van zaken tijdens de toets op te volgen. 2 De aanvrager mag de toetsruimte uitsluitend verlaten na verkregen toestemming van de commissie, examinator of surveillant. De commissie, examinator of surveillant heeft daarbij het recht de aanvrager buiten de toetsruimte te begeleiden. Artikel 5.10 Proces-verbaal 1 Van een toets wordt door commissie, examinator of surveillant een proces-verbaal opgemaakt. 2 Dit proces-verbaal bevat ten minste: a de naam van de toets die wordt afgelegd; b de dag en het tijdstip waarop en de plaats waar de toets wordt afgenomen; c de naam van de examinator; d de naam van de surveillant; e een presentielijst met de namen van de aanvragers die aan de toets hebben deelgenomen; f het aantal van naam voorziene en ingeleverde toetsen; en in voorkomende gevallen: g de namen van de aanvragers die na het begintijdstip zijn verschenen; h i de namen van de aanvragers die de toetsruimte tijdelijk hebben verlaten; de namen van de aanvragers die geen geldig bewijs van deelname en geen geldig identiteitsbewijs konden tonen; j de vermelding van fraude in de zin van artikel Als bijlage 1 bij deze regeling is een minimum format voor het proces-verbaal opgenomen. 3 De aanvrager dient op verzoek van de examinator of de surveillant zijn handtekening op de presentielijst te plaatsen. Artikel 5.11 Beoordeling, beoordelingsnormen en vaststelling uitslag 1 De commissie stelt, met in achtneming van de WHW en deze regeling, richtlijnen en aanwijzingen vast om de uitslag van toetsen te beoordelen en vast te stellen. 2 De examinator beoordeelt de door de aanvrager afgelegde toets en stelt de uitslag daarvan vast op grond van de door hem vastgestelde beoordelingsnormen en de door de commissie gegeven richtlijnen en aanwijzingen. 3 De examinator kan de uitslag van een toets herzien in geval van een onjuiste beoordeling, fraude als bedoeld in artikel 5.16 of als gevolg van een rechterlijke uitspraak of een uitspraak op beroep. Artikel 5.12 Waardering uitslag 1 De uitslag van een toets worden uitgedrukt in een waardering waaruit blijkt of de toets wel of niet met goed gevolg is afgelegd. 2 De uitslag wordt uitgedrukt op een schaal van 1 tot en met 10 met inachtneming van de volgende bepalingen: a de uitslag van een toets wordt uitgedrukt in een cijfer zonder decimalen; b een niet-afgerond cijfer waarvan de eerste decimaal 4 of lager is, wordt naar beneden afgerond; c een niet-afgerond cijfer waarvan de eerste decimaal 5 of hoger is, wordt naar boven afgerond;

7 d een toets is met goed gevolg afgelegd als de uitslag na afronding een 6 of hoger bedraagt; een toets is niet met goed gevolg afgelegd als de uitslag na afronding een 5 of lager bedraagt. Artikel 5.13 Bekendmaking, registratie en controle uitslag 1 Een toetsuitslag wordt aan de aanvrager schriftelijk bekend gemaakt binnen drie weken nadat de toets is afgelegd. 2 De commissie kan op grond van bijzondere omstandigheden de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn verlengen en deelt deze verlenging aan de aanvrager mee. Artikel 5.14 Bewaring toetsen 1 De commissie bewaart de door een aanvrager afgelegde toets en de daarop betrekking hebbende beoordelingsnormen tot drie maanden na het studiejaar waarin de toets is afgelegd en vernietigt de door een aanvrager afgelegde toets zorgvuldig. 2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel bewaart de commissie een door een aanvrager afgelegde toets en de daarop betrekking hebbende beoordelingsnormen ten minste gedurende de beroepstermijn en in geval beroep is aangetekend tegen de beslissing op het vrijstellingsverzoek, gedurende de periode dat niet onherroepelijk op het beroep is beslist. Artikel 5.15 Inzage toets 1 Indien de aanvrager binnen drie weken nadat de uitslag van de toets is bekend gemaakt daartoe een verzoek aan de commissie heeft gedaan, stelt de commissie de aanvrager in de gelegenheid de door hem gemaakte toets in te zien en daarbij kennis te nemen van de beoordeling en de beoordelingsnormen. 2 De examinator motiveert op verzoek van de aanvrager bij de inzage de beoordeling en de uitslag van een toets. Artikel 5.16 Fraude 1 In geval de examinator of een surveillant in het kader van het afleggen van een toets fraude constateert, neemt hij onmiddellijk die maatregelen welke noodzakelijk zijn om de fraude later aannemelijk te kunnen maken. 2 De examinator of de surveillant maakt proces-verbaal op van de fraude. Het procesverbaal wordt onverwijld aan de commissie verstrekt. 3 De commissie beoordeelt de fraudemelding en kan nader onderzoek doen betreffende de fraudemelding. Zij stelt binnen bekwame tijd vast of sprake is van fraude en of daaraan sancties worden verbonden. 4 De examinator respectievelijk de commissie stelt de betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord alvorens een maatregel wordt getroffen als genoemd in lid 5 van dit artikel en deelt aan de betrokkene voorafgaande mee dat hij niet tot antwoorden verplicht is. De examinator respectievelijk de commissie deelt de beslissing mee aan de betrokkene. 5 Indien de commissie heeft vastgesteld dat de aanvrager in het kader van het afleggen van een toets fraude heeft gepleegd en daaraan sancties worden verbonden, kan de examinator respectievelijk de commissie een of meer van de volgende maatregelen treffen: a de examinator bepaalt dat er geen of een door hem te bepalen uitslag van de toets wordt vastgesteld; b de commissie bepaalt dat gedurende een door de commissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar de aanvrager het recht wordt ontnomen een of meer daarbij aan te wijzen toelatingsonderzoeken aan de hogeschool af te leggen; c intrekking van het aan de aanvrager uitgereikte certificaten betreffende een toelatingsonderzoek.

8 6 Onder het plegen van fraude in de zin van dit artikel wordt verstaan ieder onrechtmatig handelen of nalaten waarmee afbreuk wordt gedaan aan de betrouwbaarheid van een toets, zoals, maar niet beperkt tot: a b c d e het voorafgaande aan een toets verkrijgen van toetsinformatie; het gedurende een toets of ten behoeve van een toets handelen in strijd met een gegeven toetsinstructie, waaronder het voorhanden hebben van een hulpmiddel bij het afleggen van een toets dat niet is toegestaan; het gedurende een toets of ten behoeve van een toets ontvangen van toetsinformatie van andere personen; het gedurende een toets gedrag vertonen dat er op gericht is kennis te nemen van toetsuitwerkingen van andere personen; het ten behoeve van een toets verwerken van door de aanvrager eerder vervaardigd materiaal of materiaal van andere personen zonder dat daarvan op de voorgeschreven wijze verantwoording is afgelegd; f het laten afleggen van een toets door een andere persoon; g het ten behoeve van een toets fingeren of vervalsen van onderzoeksgegevens. 7 Onder het plegen van fraude als bedoeld in dit artikel valt mede het doen plegen, het medeplegen, het uitlokken en een poging tot het plegen. Artikel 5.17 Voorzieningen ten behoeve van aanvrager met handicap of chronische ziekte Een aanvrager kan de commissie verzoeken voorzieningen te treffen ten behoeve van zijn handicap of chronische ziekte, voor zover deze in redelijkheid van de hogeschool kunnen worden gevergd en toelaatbaar zijn, zodat hij in de gelegenheid wordt gesteld om een toets geheel of gedeeltelijk af te leggen op een wijze die is aangepast aan zijn gesteldheid. De commissie doet haar beslissing op het verzoek van de aanvrager binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de aanvrager toekomen. Artikel 5.18 Vrijstellingen 1 De aanvrager kan de commissie verzoeken vrijstelling te verlenen van het afleggen van een toets behorende tot een toelatingsonderzoek op grond een reeds met goed gevolg afgelegde toets of examen. De aanvrager maakt voor zijn verzoek gebruik van het aanvraagformulier vrijstellingen dat als bijlage 2 bij deze regeling is opgenomen. De commissie doet haar beslissing op het verzoek van de aanvrager binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de aanvrager toekomen. 2 De commissie verleent een vrijstelling indien uit een objectief onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de aanvrager blijkt dat de aanvrager over ten minste vergelijkbare kennis, inzicht en vaardigheden beschikt als zou zijn verworven bij het met goed gevolg hebben afgelegd van de toets waarvoor vrijstelling wordt verzocht. 3 De commissie legt haar onderzoek als bedoeld in lid 2 van dit artikel vast in een verslag waaraan de door de aanvrager verstrekte documenten worden gehecht. 4 De aanvrager aan wie een vrijstelling is verleend, wordt geacht de toets met goed gevolg te hebben afgelegd. 5 Indien de aanvrager in het kader van het verzoek tot vrijstelling fraude pleegt kan de commissie een of meer van de volgende maatregelen treffen: a de commissie bepaalt dat de vrijstelling niet wordt verleend of dat het besluit daartoe b wordt herroepen; de commissie bepaalt dat gedurende een door de commissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar de aanvrager het recht wordt ontnomen een of meer daarbij aan te wijzen toelatingsonderzoeken aan de hogeschool af te leggen. 6 Onder het plegen van fraude in de zin van lid 5 van dit artikel valt mede het doen plegen, het medeplegen, het uitlokken en een poging tot het plegen. 7 De commissie stelt voordat zij het verzoek geheel of gedeeltelijk afwijst de aanvrager in de gelegenheid te worden gehoord, indien:

9 a de afwijzing steunt op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen, en b die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt. 8 De commissie deelt haar beslissing mee aan de aanvrager. Artikel 5.19 Certificaat 1 De commissie reikt aan de aanvrager een certificaat uit als bewijs dat hij een toets behorende tot een toelatingsonderzoek met goed gevolg heeft afgelegd. 2 Het certificaat is geldig tot en met het tweede studiejaar na het studiejaar waarin de toets is afgelegd. HOOFDSTUK 6 VERANTWOORDING EN RAPPORTAGE Artikel 6.1 Verantwoording en rapportage 1 De commissie is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. 2 De commissie rapporteert jaarlijks over haar werkzaamheden aan het College van Bestuur. HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN Artikel 7.1 Rechtsmiddelenverwijzing De commissie vermeldt in haar besluiten door wie, binnen welke termijn en bij welke instantie welk rechtsmiddel kan worden aangewend. Artikel 7.2 Hardheidsclausule De commissie kan een bepaling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing daarvan zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. De commissie neemt indien zij van deze mogelijkheid gebruik maakt een besluit met inachtneming van de aard, inhoud en strekking van die bepaling en deze regeling. Artikel 7.3 Nadere regels, richtlijnen en aanwijzingen en onvoorziene gevallen 1 Met inachtneming van het bepaalde in deze regeling kan het College van Bestuur nadere regels, richtlijnen of aanwijzingen geven. 2 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur. Artikel 7.4 Persoonsgegevens 1 Stichting NHL verwerkt de persoonsgegevens van aanvrager voor de uitvoering van het onderzoek en de inschrijving van aanvrager op grond van een toelatingsonderzoek. 2 Stichting NHL verwerkt de persoonsgegevens van aanvrager in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Artikel 7.5 Inwerkingtreding en citeertitel 1 Deze regeling treedt in werking op 1 september Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere toelatingen.

10 Bijlage 1: proces-verbaal afname toetsen NHL Hogeschool proces-verbaal afname toetsen toelatingsonderzoek Toets datum tijd gebouw/ruimte examinator surveillanten naam handtekening namen kandidaten die deelnemen aan de toets - zie presentielijst - aantal kandidaten die deelnemen aan de toets aantal van naam voorziene en ingeleverde toetsen bovendien in voorkomende gevallen namen kandidaten die te laat aanwezig waren namen kandidaten die de toetsruimte tijdelijk hebben verlaten namen kandidaten die geen geldig bewijs van inschrijving en/of geen geldig identiteitsbewijs konden tonen gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van een toets O O nee ja, zie toelichting achterzijde

11 Toelichting bij gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van een toets Indien tijdens de toets fraude wordt geconstateerd, wordt onderstaand protocol ingevuld. [Let op cautieverplichting: de kandidaat moet erop worden gewezen dat hij niet tot antwoorden is verplicht] De fraude betreft de volgende kandidaat: naam: kandidaatnummer: opleiding: datum: Geconstateerd is: zulks in strijd met de Regeling bijzondere toelatingen en/of met de toetsinstructies. Bewijsmateriaal en/of getuigen: Aldus verklaard, namen datum: handtekening(en)

12 Bijlage 2: aanvraagformulier vrijstelling toelatingsonderzoek Naam aanvrager: vraagt hierbij vrijstelling aan betreffende: Toelatingsonderzoek Toets Motivering Bewijsstukken Aanvrager verklaart alle gegevens naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben verstrekt. In geval de aanvrager onjuiste gegevens of onvolledige gegevens heeft verstrekt of zich aan enige andere vorm van onregelmatigheid heeft schuldig gemaakt, kan aangifte worden gedaan van een strafbaar feit. Voorts is op deze aanvraag de Regeling bijzondere toelatingen van NHL Hogeschool van toepassing op grond waarvan aanvrager in geval van een onregelmatigheid onder meer kan worden uitgesloten van het afleggen van toetsen voor de duur van ten hoogste een jaar. Aanvrager verleent de Commissie bijzondere toelatingen hierbij toestemming om de bewijsstukken op echtheid, juistheid en volledigheid te verifiëren bij derden. Datum: Handtekening: Naam: Bijlagen:

13 Bijlage 3: toelatingsonderzoek mbo-diploma met deficiënt domein Vanuit domein Economie en administratie; handel en ondernemerschap Techniek en procesindustrie; voedsel, natuur en leefomgeving; zorg en welzijn Naar hbo-bacheloropleiding of hboassociate-degreeprogramma Ad IT Service Management Ad Maritieme Techniek B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek B Biotechnologie B Bouwkunde B Chemie B Chemische Technologie B Civiele Techniek B Communication and Multimedia Design B Elektrotechniek B Informatica B Maritiem Officier B Maritieme Techniek (Scheepsbouwkunde) B Ocean Technology B Ruimtelijke Ontwikkeling (Mobiliteit) B Technische Bedrijfskunde B Toegepaste Wiskunde (Bedrijfswiskunde) B Verpleegkundige, Opleiding tot B Werktuigbouwkunde AD bedrijfseconomie B Accountancy B Bedrijfseconomie B Bedrijfskunde MER B Bestuurskunde/Overheidsmanagement B Business IT & Management B Commerciële Economie B Communicatie B European Studies B Financial Services Management B HBO - Rechten B Integrale Veiligheid B International Business and Languages B International Business and Management Studies Toelatingseisen wiskunde A wiskunde A of B en scheikunde en natuurkunde of biologie wiskunde A of B en scheikunde en natuurkunde wiskunde A of B en scheikunde en natuurkunde wiskunde B, scheikunde en natuurkunde wiskunde A of B wiskunde A of B wiskunde A wiskunde A of B wiskunde B biologie economie of M&O én wiskunde A of B economie of M&O én wiskunde A of B economie of M&O én wiskunde A of B economie economie wiskunde A economie of M&O én wiskunde A of B wiskunde A of B 2 e moderne vreemde taal economie of M&O én wiskunde A of B maatschappijleer economie economie óf M&O economie óf M&O

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Begrippenlijst... 3 2. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 3. Aanmelden voor schriftelijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel OCenW-Regelingen Bestemd voor: vwo, havo, vavo verbindend voorschrift Datum: 9 maart 2001 Kenmerk: VO/BOB/2001/10037 Datum inwerkingtreding: zie artikel 8 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Preambule... 3 2. Begrippenlijst... 3 3. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 4. Deelname schriftelijke toetsen

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5302 26 februari 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00619 houdende

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Reglement vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenst gedrag HZ. Stichting HZ. - preambule

Reglement vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenst gedrag HZ. Stichting HZ. - preambule Reglement vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenst gedrag HZ Stichting HZ - preambule In aanvulling op de voor alle betrokkenen van de HZ geldende regels en de integriteitcode vindt de HZ het

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten.

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten. Examenreglement Stichting EBFS 0. Preambule In het examenreglement zijn rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van exameninstituut EBFS vallen.

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB IN EERSTE AANLEG Artikel 1 De aspirant- en de gewone leden van NOAB zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen. a) ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016 Inschrijfvoorwaarden NHL Artikel 1 Begripsbepalingen In deze inschrijfvoorwaarden wordt verstaan onder: a NHL: de Stichting NHL en de NHL Hogeschool die door de Stichting NHL in stand wordt gehouden; b

Nadere informatie

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek 4 3.1. Algemeen deel 4 3.2. Opleidingsspecifiek deel 4 3.3. Curriculum vitae en motivatiebrief

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie