Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 Regeling bijzondere toelatingen Citeertitel Datum inwerkingtreding Vastgesteld door College van Bestuur Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Regeling bijzondere toelatingen Niet vereist Art lid 5 en 7.29 WHW De Regeling bijzondere toelatingen geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen van 21 jaar of ouder kunnen worden toegelaten tot een bacheloropleiding en het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn van een diploma dat aan de profiel-, vakken- of domeineisen voldoet alsnog kunnen worden ingeschreven voor een bacheloropleiding en stelt voor de afname van deze toelatingsonderzoeken een commissie in. HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1 De in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 2 In deze regeling wordt voorts verstaan onder: a aanvrager: degene die een verzoek heeft ingediend tot het afleggen van een toelatingsonderzoek; b commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van deze regeling; c d e instituutsdirecteur: een instituutsdirecteur als bedoeld in het Bestuursreglement; toelatingsonderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 7.25 lid 5 WHW (toelatingsonderzoek deficiënt profiel, deficiënte vakken en deficiënt domein) of artikel 7.29 WHW (toelatingsonderzoek 21+); WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Artikel 1.2 Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle bacheloropleidingen van NHL Hogeschool met uitzondering van de bacheloropleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, en Pedagogiek. HOOFSTUK 2 COMMISSIE BIJZONDERE TOELATINGEN Artikel 2.1 Instelling en samenstelling Commissie bijzondere toelatingen 1 Er is een Commissie bijzondere toelatingen. 2 De commissie bestaat uit drie werknemers van Stichting NHL en kent een voorzitter en een secretaris alsmede een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris. 3 Het College van Bestuur benoemt de leden voor een periode van ten hoogste vier jaar. De leden kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. 4 Het College van Bestuur wijst uit de leden de voorzitter en secretaris aan alsmede de plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris voor het geval van afwezigheid van de voorzitter of secretaris. 5 Het lidmaatschap van de commissie eindigt: a door het verstrijken van de zittingstermijn; b met ingang van de dag waarop de arbeidsovereenkomst tussen een lid en de stichting NHL eindigt; c door een daartoe strekkend besluit van het College van Bestuur indien:

2 1 het lid als gevolg van ziekte of gebrek ongeschikt is geworden het lidmaatschap te vervullen; 2 het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens een misdrijf; 3 er sprake is van een andere gegronde reden op grond waarvan het lidmaatschap dient te eindigen; d door overlijden. 6 Het College van Bestuur stelt het lid en de commissie in de gelegenheid te worden gehoord alvorens hij een besluit neemt tot beëindiging van het lidmaatschap op grond van lid 5 onder c van dit artikel. 7 Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de commissie beschikt over de faciliteiten die zij nodig heeft voor een goede uitoefening van haar taak. Artikel 2.2 Taak De commissie heeft tot taak: a het onderzoeken of een bezitter van een diploma dat niet voldoet aan het in artikel 7.25 lid 1 WHW bedoelde profiel, de in artikel 7.25 lid 2 WHW bedoelde vakken of de in artikel 7.25 lid 3 WHW bepaalde voorwaarden, voldoet aan daarmee vergelijkbare eisen; b het beslissen op verzoeken tot het verlenen van vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 WHW; c het (doen) organiseren van de toelatingsonderzoeken. Artikel 2.3 Werkwijze 1 De commissie bepaalt zelf haar werkwijze met inachtneming van de WHW en deze regeling. 2 De voorzitter van de commissie bepaalt de plaats waar en het tijdstip waarop een vergadering zal plaatsvinden. Artikel 2.4 Geheimhouding De leden van de commissie behandelen de informatie die hen tijdens hun werkzaamheden ter kennis komt vertrouwelijk indien deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan zij het vertrouwelijke karakter begrepen of hadden moeten begrijpen, tenzij een wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak hen tot mededeling en/of openbaarmaking verplicht. HOOFDSTUK 3 TOELATINGSONDERZOEK ARTIKEL 7.25 LID 5 WHW (Toelatingsonderzoek deficiënt profiel, deficiënte vakken en deficiënt domein) Artikel 3.1 Aard en inhoud toelatingsonderzoek artikel 7.25 lid 5 WHW 1 In dit hoofdstuk wordt onder toelatingsonderzoek verstaan het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.25 lid 5 WHW. 2 Het toelatingsonderzoek onderzoekt of de aanvrager van wie het diploma niet voldoet aan het in artikel 7.25 lid 1 WHW bedoelde profiel, de in artikel 7.25 lid 2 WHW bedoelde vakken of de in artikel 7.25 lid 3 WHW bepaalde voorwaarden, voldoet aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. 3 Het toelatingsonderzoek betreffende een havo- of vwo-diploma met een deficiënt profiel bestaat voor: a het profiel Economie en Maatschappij uit de toetsen: Wiskunde A en Economie; b het profiel Natuur en Gezondheid uit de toetsen: Wiskunde B en Biologie; c het profiel Natuur en Techniek uit de toetsen: Wiskunde B en Natuurkunde. 4 Het toelatingsonderzoek betreffende een havo- of vwo-diploma met deficiënte vakken bestaat uit een toets betreffende ieder vak als bedoeld in artikel 7.25 lid 2 WHW waaraan het diploma van de aanvrager niet voldoet.

3 5 Het toelatingsonderzoek betreffende een mbo-diploma met een deficiënt domein bestaat uit de toetsen als vermeld in bijlage 3 bij deze regeling. 6 Met de toets wordt vastgesteld of de aanvrager over de kennis, het inzicht en de vaardigheden beschikt betreffende het desbetreffende onderdeel die gelijkwaardig zijn aan de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een persoon die het desbetreffende vak met goed gevolg heeft afgelegd bij het eindexamen van het hoger algemeen voortgezet onderwijs. Artikel 3.2 Slagingsnorm 1 De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek betreffende een deficiënt profiel geslaagd indien hij de toetsen betreffende het deficiënte profiel als genoemd in artikel 3.1 lid 3 met goed gevolg heeft afgelegd. 2 De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek betreffende deficiënte vakken geslaagd indien hij de toetsen betreffende de vakken waaraan zijn diploma niet voldoet met goed gevolg heeft afgelegd. 3 De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek betreffende een deficiënt domein geslaagd indien hij de toetsen betreffende het deficiënte domein als genoemd in artikel 3.1 lid 5 met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 3.3 Recht op deelname en aanmelding 1 De aanvrager heeft recht op deelname aan een toets behorende tot het toelatingsonderzoek zolang hij de toets niet met goed gevolg heeft afgelegd. 2 De aanvrager dient zich aan te melden voor het toelatingsonderzoek op de door de commissie aangegeven wijze. Artikel 3.4 Kosten onderzoek De aanvrager is een door de commissie vast te stellen bedrag voor het afleggen van het toelatingsonderzoek verschuldigd. Artikel 3.5 Bewijs voor inschrijving 1 De commissie reikt op verzoek van de aanvrager een bewijs voor inschrijving uit indien hij voor het toelatingsonderzoek is geslaagd. 2 Het bewijs voor inschrijving is geldig tot en met het tweede studiejaar na het studiejaar waarin het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd. 3 Het bewijs voor inschrijving geeft aan dat de aanvrager die in het bezit is van een diploma dat niet voldoet aan het in artikel 7.25 lid 1 WHW bedoelde profiel, de in artikel 7.25 lid 2 WHW bedoelde vakken of de in artikel 7.25 lid 3 WHW bepaalde voorwaarden toch kan worden ingeschreven voor de aangegeven opleiding, omdat hij het toelatingsonderzoek met goed gevolg heeft afgelegd. HOOFDSTUK 4 TOELATINGSONDERZOEK ARTIKEL 7.29 WHW (toelatingsonderzoek 21+) Artikel 4.1 Aard en inhoud toelatingsonderzoek artikel 7.29 WHW 1 In dit hoofdstuk wordt onder toelatingsonderzoek verstaan het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 WHW. 2 Het toelatingsonderzoek betreft een onderzoek naar de geschiktheid van de aanvrager voor het volgen van het onderwijs van de door hem in zijn aanvraag vermelde opleiding. 3 Het onderzoek bestaat uit drie toetsen: a een toets Nederlands, en b c een toets Engels, en een derde toets. De derde toets wordt in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van de opleiding vermeld en betreft een in lid 4 van dit artikel genoemde toets. In het

4 studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan, met inachtneming van de vorige volzin, worden bepaald dat de derde toets bestaat uit de door de aanvrager te kiezen toets uit de twee in studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) vermelde toetsen. 4 De derde toets als bedoeld in lid 3 onder c van dit artikel betreft een van onderstaande toetsen: a Biologie; b Duits; c Economie; d Frans; e Maatschappijleer; f Management en Organisatie; g Natuurkunde; h Wiskunde A; i Wiskunde B. 5 Met de toets wordt vastgesteld of de aanvrager over de kennis, het inzicht en de vaardigheden beschikt betreffende het desbetreffende onderdeel die gelijkwaardig zijn aan de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een persoon die het desbetreffende onderdeel met goed gevolg heeft afgelegd bij het eindexamen van het hoger algemeen voortgezet onderwijs. Artikel 4.2 Slagingsnorm De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek geslaagd indien hij de in artikel 4.1 genoemde drie onderdelen van het toelatingsonderzoek met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 4.3 Recht op deelname en aanmelding 1 De aanvrager heeft recht om een toets behorende tot het toelatingsonderzoek tweemaal per studiejaar af te leggen, zolang hij de toets niet met goed gevolg heeft afgelegd. 2 De aanvrager dient zich aan te melden voor het toelatingsonderzoek op de door de commissie aangegeven wijze. Artikel 4.4 Kosten onderzoek De aanvrager is een door de commissie vast te stellen bedrag voor het afleggen van het toelatingsonderzoek verschuldigd. Artikel 4.5 Bewijs van vrijstelling 1 De commissie reikt op verzoek van de aanvrager een bewijs van vrijstelling uit indien hij voor het toelatingsonderzoek is geslaagd, niet voldoet aan de in artikel 7.24 lid 1 en 2 WHW bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens artikel 7.28 WHW is vrijgesteld en 21 jaar of ouder is. 2 Het bewijs van vrijstelling is geldig tot en met het tweede studiejaar na het studiejaar waarin het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd. 3 Het bewijs van vrijstelling geeft vrijstelling van de vooropleidingeisen op grond van artikel 7.24 lid 1 en 2 WHW betreffende de opleiding van NHL Hogeschool waarvoor op grond van de onderwijs- en examenregeling in het jaar van aanmelding de afgelegde toetsen als onderdelen van het toelatingsonderzoek gelden. HOOFDSTUK 5: AFNAME TOELATINGSONDERZOEKEN Artikel 5.1 Examinatoren 1 De commissie wijst voor het afnemen van een toets en het vaststellen van de uitslag daarvan één of meer examinatoren aan. 2 De examinatoren verstrekken de commissie de gevraagde inlichtingen.

5 Artikel 5.2 Wijze van toetsing 1 Een toets wordt schriftelijk afgenomen. 2 De wijze van toetsing is passend voor het onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de aanvrager. Artikel 5.3 Aanbieding toetsen 1 De toetsen behorende tot een toelatingsonderzoek worden ten minste driemaal per studiejaar aangeboden. 2 De commissie maakt dag en tijdstip waarop een toets wordt afgenomen ten minste zes weken hieraan voorafgaande bekend aan de aanvrager. 3 De aanvrager kan de commissie verzoeken hem alsnog de toets te laten afleggen, indien hij als gevolg van bijzondere persoonlijke omstandigheden verhinderd is geweest deel te nemen aan de toets. De commissie doet haar beslissing op het verzoek van de aanvrager binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de aanvrager toekomen. Artikel 5.4 Vaststelling en beoordeling toets 1 De examinator stelt een toets vast en beoordeelt de door de aanvrager afgelegde toets. 2 De examinator geeft bij iedere toets ten minste aan: a het aantal opdrachten; b de toegestane hulpmiddelen; c de wijze waarop de uitwerking dient te geschieden; d de tijdsduur; e de normering. 3 De examinator kan bij een toets aangeven welke middelen niet aanwezig mogen zijn bij het afleggen van de toets. Artikel 5.5 Toezicht De commissie houdt toezicht op de goede gang van zaken bij het afleggen van een toets en kan ten behoeve van het toezicht een of meer surveillanten aanwijzen. Indien het toezicht aan twee of meer surveillanten wordt opgedragen, wordt één van hen aangewezen als hoofdsurveillant. Artikel 5.6 Identiteitsbewijs 1 De commissie, examinator of surveillant stelt bij het afleggen van een toets de identiteit van de aanvrager vast alsmede of de aanvrager gerechtigd is de toets af leggen. De aanvrager is verplicht op verzoek van de commissie, examinator of surveillant een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht te tonen. 2 De aanvrager die niet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting kan voldoen, wordt uitgesloten van de toets, tenzij de commissie, examinator of surveillant anders beslist. De commissie, examinator of surveillant kan aan zijn beslissing voorwaarden verbinden. In het proces-verbaal wordt aantekening gemaakt van de aanvragers niet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting kunnen voldoen. Artikel 5.7 Tijdige aanwezigheid en deelname na begintijdstip 1 De aanvrager is verplicht tijdig voor het begintijdstip van een toets aanwezig te zijn. 2 De commissie, examinator of surveillant kan, met inachtneming van artikel 5.8, besluiten de aanvrager die na het begintijdstip van de toets verschijnt alsnog aan de toets te laten deelnemen. 3 De aanvrager die na het begintijdstip wordt toegelaten een toets af te leggen, is gebonden aan het eindtijdstip van de toets. Artikel 5.8 Deelname na begintijdstip en verlaten toetsruimte

6 1 De commissie of examinator of surveillant laat de aanvrager die na het begintijdstip van de toets verschijnt tot dertig minuten na het begintijdstip van de toets toe om aan de toets deel te nemen. 2 De aanvrager kan de toetsruimte tot dertig minuten na het begintijdstip van de toets niet verlaten. Artikel 5.9 Aanwijzingen 1 De aanvrager dient de aanwijzingen van de commissie, examinator of surveillant ten behoeve van de goede gang van zaken tijdens de toets op te volgen. 2 De aanvrager mag de toetsruimte uitsluitend verlaten na verkregen toestemming van de commissie, examinator of surveillant. De commissie, examinator of surveillant heeft daarbij het recht de aanvrager buiten de toetsruimte te begeleiden. Artikel 5.10 Proces-verbaal 1 Van een toets wordt door commissie, examinator of surveillant een proces-verbaal opgemaakt. 2 Dit proces-verbaal bevat ten minste: a de naam van de toets die wordt afgelegd; b de dag en het tijdstip waarop en de plaats waar de toets wordt afgenomen; c de naam van de examinator; d de naam van de surveillant; e een presentielijst met de namen van de aanvragers die aan de toets hebben deelgenomen; f het aantal van naam voorziene en ingeleverde toetsen; en in voorkomende gevallen: g de namen van de aanvragers die na het begintijdstip zijn verschenen; h i de namen van de aanvragers die de toetsruimte tijdelijk hebben verlaten; de namen van de aanvragers die geen geldig bewijs van deelname en geen geldig identiteitsbewijs konden tonen; j de vermelding van fraude in de zin van artikel Als bijlage 1 bij deze regeling is een minimum format voor het proces-verbaal opgenomen. 3 De aanvrager dient op verzoek van de examinator of de surveillant zijn handtekening op de presentielijst te plaatsen. Artikel 5.11 Beoordeling, beoordelingsnormen en vaststelling uitslag 1 De commissie stelt, met in achtneming van de WHW en deze regeling, richtlijnen en aanwijzingen vast om de uitslag van toetsen te beoordelen en vast te stellen. 2 De examinator beoordeelt de door de aanvrager afgelegde toets en stelt de uitslag daarvan vast op grond van de door hem vastgestelde beoordelingsnormen en de door de commissie gegeven richtlijnen en aanwijzingen. 3 De examinator kan de uitslag van een toets herzien in geval van een onjuiste beoordeling, fraude als bedoeld in artikel 5.16 of als gevolg van een rechterlijke uitspraak of een uitspraak op beroep. Artikel 5.12 Waardering uitslag 1 De uitslag van een toets worden uitgedrukt in een waardering waaruit blijkt of de toets wel of niet met goed gevolg is afgelegd. 2 De uitslag wordt uitgedrukt op een schaal van 1 tot en met 10 met inachtneming van de volgende bepalingen: a de uitslag van een toets wordt uitgedrukt in een cijfer zonder decimalen; b een niet-afgerond cijfer waarvan de eerste decimaal 4 of lager is, wordt naar beneden afgerond; c een niet-afgerond cijfer waarvan de eerste decimaal 5 of hoger is, wordt naar boven afgerond;

7 d een toets is met goed gevolg afgelegd als de uitslag na afronding een 6 of hoger bedraagt; een toets is niet met goed gevolg afgelegd als de uitslag na afronding een 5 of lager bedraagt. Artikel 5.13 Bekendmaking, registratie en controle uitslag 1 Een toetsuitslag wordt aan de aanvrager schriftelijk bekend gemaakt binnen drie weken nadat de toets is afgelegd. 2 De commissie kan op grond van bijzondere omstandigheden de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn verlengen en deelt deze verlenging aan de aanvrager mee. Artikel 5.14 Bewaring toetsen 1 De commissie bewaart de door een aanvrager afgelegde toets en de daarop betrekking hebbende beoordelingsnormen tot drie maanden na het studiejaar waarin de toets is afgelegd en vernietigt de door een aanvrager afgelegde toets zorgvuldig. 2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel bewaart de commissie een door een aanvrager afgelegde toets en de daarop betrekking hebbende beoordelingsnormen ten minste gedurende de beroepstermijn en in geval beroep is aangetekend tegen de beslissing op het vrijstellingsverzoek, gedurende de periode dat niet onherroepelijk op het beroep is beslist. Artikel 5.15 Inzage toets 1 Indien de aanvrager binnen drie weken nadat de uitslag van de toets is bekend gemaakt daartoe een verzoek aan de commissie heeft gedaan, stelt de commissie de aanvrager in de gelegenheid de door hem gemaakte toets in te zien en daarbij kennis te nemen van de beoordeling en de beoordelingsnormen. 2 De examinator motiveert op verzoek van de aanvrager bij de inzage de beoordeling en de uitslag van een toets. Artikel 5.16 Fraude 1 In geval de examinator of een surveillant in het kader van het afleggen van een toets fraude constateert, neemt hij onmiddellijk die maatregelen welke noodzakelijk zijn om de fraude later aannemelijk te kunnen maken. 2 De examinator of de surveillant maakt proces-verbaal op van de fraude. Het procesverbaal wordt onverwijld aan de commissie verstrekt. 3 De commissie beoordeelt de fraudemelding en kan nader onderzoek doen betreffende de fraudemelding. Zij stelt binnen bekwame tijd vast of sprake is van fraude en of daaraan sancties worden verbonden. 4 De examinator respectievelijk de commissie stelt de betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord alvorens een maatregel wordt getroffen als genoemd in lid 5 van dit artikel en deelt aan de betrokkene voorafgaande mee dat hij niet tot antwoorden verplicht is. De examinator respectievelijk de commissie deelt de beslissing mee aan de betrokkene. 5 Indien de commissie heeft vastgesteld dat de aanvrager in het kader van het afleggen van een toets fraude heeft gepleegd en daaraan sancties worden verbonden, kan de examinator respectievelijk de commissie een of meer van de volgende maatregelen treffen: a de examinator bepaalt dat er geen of een door hem te bepalen uitslag van de toets wordt vastgesteld; b de commissie bepaalt dat gedurende een door de commissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar de aanvrager het recht wordt ontnomen een of meer daarbij aan te wijzen toelatingsonderzoeken aan de hogeschool af te leggen; c intrekking van het aan de aanvrager uitgereikte certificaten betreffende een toelatingsonderzoek.

8 6 Onder het plegen van fraude in de zin van dit artikel wordt verstaan ieder onrechtmatig handelen of nalaten waarmee afbreuk wordt gedaan aan de betrouwbaarheid van een toets, zoals, maar niet beperkt tot: a b c d e het voorafgaande aan een toets verkrijgen van toetsinformatie; het gedurende een toets of ten behoeve van een toets handelen in strijd met een gegeven toetsinstructie, waaronder het voorhanden hebben van een hulpmiddel bij het afleggen van een toets dat niet is toegestaan; het gedurende een toets of ten behoeve van een toets ontvangen van toetsinformatie van andere personen; het gedurende een toets gedrag vertonen dat er op gericht is kennis te nemen van toetsuitwerkingen van andere personen; het ten behoeve van een toets verwerken van door de aanvrager eerder vervaardigd materiaal of materiaal van andere personen zonder dat daarvan op de voorgeschreven wijze verantwoording is afgelegd; f het laten afleggen van een toets door een andere persoon; g het ten behoeve van een toets fingeren of vervalsen van onderzoeksgegevens. 7 Onder het plegen van fraude als bedoeld in dit artikel valt mede het doen plegen, het medeplegen, het uitlokken en een poging tot het plegen. Artikel 5.17 Voorzieningen ten behoeve van aanvrager met handicap of chronische ziekte Een aanvrager kan de commissie verzoeken voorzieningen te treffen ten behoeve van zijn handicap of chronische ziekte, voor zover deze in redelijkheid van de hogeschool kunnen worden gevergd en toelaatbaar zijn, zodat hij in de gelegenheid wordt gesteld om een toets geheel of gedeeltelijk af te leggen op een wijze die is aangepast aan zijn gesteldheid. De commissie doet haar beslissing op het verzoek van de aanvrager binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de aanvrager toekomen. Artikel 5.18 Vrijstellingen 1 De aanvrager kan de commissie verzoeken vrijstelling te verlenen van het afleggen van een toets behorende tot een toelatingsonderzoek op grond een reeds met goed gevolg afgelegde toets of examen. De aanvrager maakt voor zijn verzoek gebruik van het aanvraagformulier vrijstellingen dat als bijlage 2 bij deze regeling is opgenomen. De commissie doet haar beslissing op het verzoek van de aanvrager binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de aanvrager toekomen. 2 De commissie verleent een vrijstelling indien uit een objectief onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de aanvrager blijkt dat de aanvrager over ten minste vergelijkbare kennis, inzicht en vaardigheden beschikt als zou zijn verworven bij het met goed gevolg hebben afgelegd van de toets waarvoor vrijstelling wordt verzocht. 3 De commissie legt haar onderzoek als bedoeld in lid 2 van dit artikel vast in een verslag waaraan de door de aanvrager verstrekte documenten worden gehecht. 4 De aanvrager aan wie een vrijstelling is verleend, wordt geacht de toets met goed gevolg te hebben afgelegd. 5 Indien de aanvrager in het kader van het verzoek tot vrijstelling fraude pleegt kan de commissie een of meer van de volgende maatregelen treffen: a de commissie bepaalt dat de vrijstelling niet wordt verleend of dat het besluit daartoe b wordt herroepen; de commissie bepaalt dat gedurende een door de commissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar de aanvrager het recht wordt ontnomen een of meer daarbij aan te wijzen toelatingsonderzoeken aan de hogeschool af te leggen. 6 Onder het plegen van fraude in de zin van lid 5 van dit artikel valt mede het doen plegen, het medeplegen, het uitlokken en een poging tot het plegen. 7 De commissie stelt voordat zij het verzoek geheel of gedeeltelijk afwijst de aanvrager in de gelegenheid te worden gehoord, indien:

9 a de afwijzing steunt op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen, en b die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt. 8 De commissie deelt haar beslissing mee aan de aanvrager. Artikel 5.19 Certificaat 1 De commissie reikt aan de aanvrager een certificaat uit als bewijs dat hij een toets behorende tot een toelatingsonderzoek met goed gevolg heeft afgelegd. 2 Het certificaat is geldig tot en met het tweede studiejaar na het studiejaar waarin de toets is afgelegd. HOOFDSTUK 6 VERANTWOORDING EN RAPPORTAGE Artikel 6.1 Verantwoording en rapportage 1 De commissie is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. 2 De commissie rapporteert jaarlijks over haar werkzaamheden aan het College van Bestuur. HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN Artikel 7.1 Rechtsmiddelenverwijzing De commissie vermeldt in haar besluiten door wie, binnen welke termijn en bij welke instantie welk rechtsmiddel kan worden aangewend. Artikel 7.2 Hardheidsclausule De commissie kan een bepaling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing daarvan zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. De commissie neemt indien zij van deze mogelijkheid gebruik maakt een besluit met inachtneming van de aard, inhoud en strekking van die bepaling en deze regeling. Artikel 7.3 Nadere regels, richtlijnen en aanwijzingen en onvoorziene gevallen 1 Met inachtneming van het bepaalde in deze regeling kan het College van Bestuur nadere regels, richtlijnen of aanwijzingen geven. 2 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur. Artikel 7.4 Persoonsgegevens 1 Stichting NHL verwerkt de persoonsgegevens van aanvrager voor de uitvoering van het onderzoek en de inschrijving van aanvrager op grond van een toelatingsonderzoek. 2 Stichting NHL verwerkt de persoonsgegevens van aanvrager in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Artikel 7.5 Inwerkingtreding en citeertitel 1 Deze regeling treedt in werking op 1 september Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere toelatingen.

10 Bijlage 1: proces-verbaal afname toetsen NHL Hogeschool proces-verbaal afname toetsen toelatingsonderzoek Toets datum tijd gebouw/ruimte examinator surveillanten naam handtekening namen kandidaten die deelnemen aan de toets - zie presentielijst - aantal kandidaten die deelnemen aan de toets aantal van naam voorziene en ingeleverde toetsen bovendien in voorkomende gevallen namen kandidaten die te laat aanwezig waren namen kandidaten die de toetsruimte tijdelijk hebben verlaten namen kandidaten die geen geldig bewijs van inschrijving en/of geen geldig identiteitsbewijs konden tonen gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van een toets O O nee ja, zie toelichting achterzijde

11 Toelichting bij gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van een toets Indien tijdens de toets fraude wordt geconstateerd, wordt onderstaand protocol ingevuld. [Let op cautieverplichting: de kandidaat moet erop worden gewezen dat hij niet tot antwoorden is verplicht] De fraude betreft de volgende kandidaat: naam: kandidaatnummer: opleiding: datum: Geconstateerd is: zulks in strijd met de Regeling bijzondere toelatingen en/of met de toetsinstructies. Bewijsmateriaal en/of getuigen: Aldus verklaard, namen datum: handtekening(en)

12 Bijlage 2: aanvraagformulier vrijstelling toelatingsonderzoek Naam aanvrager: vraagt hierbij vrijstelling aan betreffende: Toelatingsonderzoek Toets Motivering Bewijsstukken Aanvrager verklaart alle gegevens naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben verstrekt. In geval de aanvrager onjuiste gegevens of onvolledige gegevens heeft verstrekt of zich aan enige andere vorm van onregelmatigheid heeft schuldig gemaakt, kan aangifte worden gedaan van een strafbaar feit. Voorts is op deze aanvraag de Regeling bijzondere toelatingen van NHL Hogeschool van toepassing op grond waarvan aanvrager in geval van een onregelmatigheid onder meer kan worden uitgesloten van het afleggen van toetsen voor de duur van ten hoogste een jaar. Aanvrager verleent de Commissie bijzondere toelatingen hierbij toestemming om de bewijsstukken op echtheid, juistheid en volledigheid te verifiëren bij derden. Datum: Handtekening: Naam: Bijlagen:

13 Bijlage 3: toelatingsonderzoek mbo-diploma met deficiënt domein Vanuit domein Economie en administratie; handel en ondernemerschap Techniek en procesindustrie; voedsel, natuur en leefomgeving; zorg en welzijn Naar hbo-bacheloropleiding of hboassociate-degreeprogramma Ad IT Service Management Ad Maritieme Techniek B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek B Biotechnologie B Bouwkunde B Chemie B Chemische Technologie B Civiele Techniek B Communication and Multimedia Design B Elektrotechniek B Informatica B Maritiem Officier B Maritieme Techniek (Scheepsbouwkunde) B Ocean Technology B Ruimtelijke Ontwikkeling (Mobiliteit) B Technische Bedrijfskunde B Toegepaste Wiskunde (Bedrijfswiskunde) B Verpleegkundige, Opleiding tot B Werktuigbouwkunde AD bedrijfseconomie B Accountancy B Bedrijfseconomie B Bedrijfskunde MER B Bestuurskunde/Overheidsmanagement B Business IT & Management B Commerciële Economie B Communicatie B European Studies B Financial Services Management B HBO - Rechten B Integrale Veiligheid B International Business and Languages B International Business and Management Studies Toelatingseisen wiskunde A wiskunde A of B en scheikunde en natuurkunde of biologie wiskunde A of B en scheikunde en natuurkunde wiskunde A of B en scheikunde en natuurkunde wiskunde B, scheikunde en natuurkunde wiskunde A of B wiskunde A of B wiskunde A wiskunde A of B wiskunde B biologie economie of M&O én wiskunde A of B economie of M&O én wiskunde A of B economie of M&O én wiskunde A of B economie economie wiskunde A economie of M&O én wiskunde A of B wiskunde A of B 2 e moderne vreemde taal economie of M&O én wiskunde A of B maatschappijleer economie economie óf M&O economie óf M&O

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling klachten studenten Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 22-10-2014 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden Korte omschrijving

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de REGLEMENT voor het afnemen van de GESCHIKTHEIDSTEST WRM ter beoordeling van het opleidingsniveau indien men niet voldoet aan de opleidingseisen uit art. 14 van het 'Algemene deel reglement voor het afnemen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Begrippenlijst... 3 2. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 3. Aanmelden voor schriftelijke

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel OCenW-Regelingen Bestemd voor: vwo, havo, vavo verbindend voorschrift Datum: 9 maart 2001 Kenmerk: VO/BOB/2001/10037 Datum inwerkingtreding: zie artikel 8 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Checklisten schoolexamen

Checklisten schoolexamen Checklisten schoolexamen 2010-2011 Checklist 1 Examenreglement Inleiding Het Eindexamenbesluit bepaalt in artikel 31.2 en 31.3 dat het bevoegd gezag een eindexamenreglement opstelt en voor 1 oktober aan

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI

BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 17 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, terzake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

College van Beroep voor de Examens

College van Beroep voor de Examens Datum vaststelling door het bevoegde gezag van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK): 14 juli 1994. Datum inwerkingtreding bij AHK: 15 juli 1994. Herziening van de artikelen 2, 3, 10.3, 11 en

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47592 23 augustus 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01282, houdende

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 20-08-2010 Datum publicatie 20-08-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie SBR 10/2513 (voorlopige voorziening)

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant, Zaaknummer: 2009/025 Rechter(s): mrs. Nijenhof, Lubberdink, Borman Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Partijen: Appellant tegen Technische Universiteit Delft Trefwoorden: Erkenning bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Marktverordening Westvoorne 2012

Marktverordening Westvoorne 2012 Marktverordening Westvoorne 2012 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. college; het college van Burgemeester en Wethouders; b. markt:

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ;

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ; Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 06-63; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie