Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 Regeling bijzondere toelatingen Citeertitel Datum inwerkingtreding Vastgesteld door College van Bestuur Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Regeling bijzondere toelatingen Niet vereist Art lid 5 en 7.29 WHW De Regeling bijzondere toelatingen geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen van 21 jaar of ouder kunnen worden toegelaten tot een bacheloropleiding en het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn van een diploma dat aan de profiel-, vakken- of domeineisen voldoet alsnog kunnen worden ingeschreven voor een bacheloropleiding en stelt voor de afname van deze toelatingsonderzoeken een commissie in. HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1 De in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 2 In deze regeling wordt voorts verstaan onder: a aanvrager: degene die een verzoek heeft ingediend tot het afleggen van een toelatingsonderzoek; b commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van deze regeling; c d e instituutsdirecteur: een instituutsdirecteur als bedoeld in het Bestuursreglement; toelatingsonderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 7.25 lid 5 WHW (toelatingsonderzoek deficiënt profiel, deficiënte vakken en deficiënt domein) of artikel 7.29 WHW (toelatingsonderzoek 21+); WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Artikel 1.2 Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle bacheloropleidingen van NHL Hogeschool met uitzondering van de bacheloropleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, en Pedagogiek. HOOFSTUK 2 COMMISSIE BIJZONDERE TOELATINGEN Artikel 2.1 Instelling en samenstelling Commissie bijzondere toelatingen 1 Er is een Commissie bijzondere toelatingen. 2 De commissie bestaat uit drie werknemers van Stichting NHL en kent een voorzitter en een secretaris alsmede een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris. 3 Het College van Bestuur benoemt de leden voor een periode van ten hoogste vier jaar. De leden kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. 4 Het College van Bestuur wijst uit de leden de voorzitter en secretaris aan alsmede de plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris voor het geval van afwezigheid van de voorzitter of secretaris. 5 Het lidmaatschap van de commissie eindigt: a door het verstrijken van de zittingstermijn; b met ingang van de dag waarop de arbeidsovereenkomst tussen een lid en de stichting NHL eindigt; c door een daartoe strekkend besluit van het College van Bestuur indien:

2 1 het lid als gevolg van ziekte of gebrek ongeschikt is geworden het lidmaatschap te vervullen; 2 het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens een misdrijf; 3 er sprake is van een andere gegronde reden op grond waarvan het lidmaatschap dient te eindigen; d door overlijden. 6 Het College van Bestuur stelt het lid en de commissie in de gelegenheid te worden gehoord alvorens hij een besluit neemt tot beëindiging van het lidmaatschap op grond van lid 5 onder c van dit artikel. 7 Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de commissie beschikt over de faciliteiten die zij nodig heeft voor een goede uitoefening van haar taak. Artikel 2.2 Taak De commissie heeft tot taak: a het onderzoeken of een bezitter van een diploma dat niet voldoet aan het in artikel 7.25 lid 1 WHW bedoelde profiel, de in artikel 7.25 lid 2 WHW bedoelde vakken of de in artikel 7.25 lid 3 WHW bepaalde voorwaarden, voldoet aan daarmee vergelijkbare eisen; b het beslissen op verzoeken tot het verlenen van vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 WHW; c het (doen) organiseren van de toelatingsonderzoeken. Artikel 2.3 Werkwijze 1 De commissie bepaalt zelf haar werkwijze met inachtneming van de WHW en deze regeling. 2 De voorzitter van de commissie bepaalt de plaats waar en het tijdstip waarop een vergadering zal plaatsvinden. Artikel 2.4 Geheimhouding De leden van de commissie behandelen de informatie die hen tijdens hun werkzaamheden ter kennis komt vertrouwelijk indien deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan zij het vertrouwelijke karakter begrepen of hadden moeten begrijpen, tenzij een wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak hen tot mededeling en/of openbaarmaking verplicht. HOOFDSTUK 3 TOELATINGSONDERZOEK ARTIKEL 7.25 LID 5 WHW (Toelatingsonderzoek deficiënt profiel, deficiënte vakken en deficiënt domein) Artikel 3.1 Aard en inhoud toelatingsonderzoek artikel 7.25 lid 5 WHW 1 In dit hoofdstuk wordt onder toelatingsonderzoek verstaan het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.25 lid 5 WHW. 2 Het toelatingsonderzoek onderzoekt of de aanvrager van wie het diploma niet voldoet aan het in artikel 7.25 lid 1 WHW bedoelde profiel, de in artikel 7.25 lid 2 WHW bedoelde vakken of de in artikel 7.25 lid 3 WHW bepaalde voorwaarden, voldoet aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. 3 Het toelatingsonderzoek betreffende een havo- of vwo-diploma met een deficiënt profiel bestaat voor: a het profiel Economie en Maatschappij uit de toetsen: Wiskunde A en Economie; b het profiel Natuur en Gezondheid uit de toetsen: Wiskunde B en Biologie; c het profiel Natuur en Techniek uit de toetsen: Wiskunde B en Natuurkunde. 4 Het toelatingsonderzoek betreffende een havo- of vwo-diploma met deficiënte vakken bestaat uit een toets betreffende ieder vak als bedoeld in artikel 7.25 lid 2 WHW waaraan het diploma van de aanvrager niet voldoet.

3 5 Het toelatingsonderzoek betreffende een mbo-diploma met een deficiënt domein bestaat uit de toetsen als vermeld in bijlage 3 bij deze regeling. 6 Met de toets wordt vastgesteld of de aanvrager over de kennis, het inzicht en de vaardigheden beschikt betreffende het desbetreffende onderdeel die gelijkwaardig zijn aan de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een persoon die het desbetreffende vak met goed gevolg heeft afgelegd bij het eindexamen van het hoger algemeen voortgezet onderwijs. Artikel 3.2 Slagingsnorm 1 De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek betreffende een deficiënt profiel geslaagd indien hij de toetsen betreffende het deficiënte profiel als genoemd in artikel 3.1 lid 3 met goed gevolg heeft afgelegd. 2 De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek betreffende deficiënte vakken geslaagd indien hij de toetsen betreffende de vakken waaraan zijn diploma niet voldoet met goed gevolg heeft afgelegd. 3 De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek betreffende een deficiënt domein geslaagd indien hij de toetsen betreffende het deficiënte domein als genoemd in artikel 3.1 lid 5 met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 3.3 Recht op deelname en aanmelding 1 De aanvrager heeft recht op deelname aan een toets behorende tot het toelatingsonderzoek zolang hij de toets niet met goed gevolg heeft afgelegd. 2 De aanvrager dient zich aan te melden voor het toelatingsonderzoek op de door de commissie aangegeven wijze. Artikel 3.4 Kosten onderzoek De aanvrager is een door de commissie vast te stellen bedrag voor het afleggen van het toelatingsonderzoek verschuldigd. Artikel 3.5 Bewijs voor inschrijving 1 De commissie reikt op verzoek van de aanvrager een bewijs voor inschrijving uit indien hij voor het toelatingsonderzoek is geslaagd. 2 Het bewijs voor inschrijving is geldig tot en met het tweede studiejaar na het studiejaar waarin het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd. 3 Het bewijs voor inschrijving geeft aan dat de aanvrager die in het bezit is van een diploma dat niet voldoet aan het in artikel 7.25 lid 1 WHW bedoelde profiel, de in artikel 7.25 lid 2 WHW bedoelde vakken of de in artikel 7.25 lid 3 WHW bepaalde voorwaarden toch kan worden ingeschreven voor de aangegeven opleiding, omdat hij het toelatingsonderzoek met goed gevolg heeft afgelegd. HOOFDSTUK 4 TOELATINGSONDERZOEK ARTIKEL 7.29 WHW (toelatingsonderzoek 21+) Artikel 4.1 Aard en inhoud toelatingsonderzoek artikel 7.29 WHW 1 In dit hoofdstuk wordt onder toelatingsonderzoek verstaan het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 WHW. 2 Het toelatingsonderzoek betreft een onderzoek naar de geschiktheid van de aanvrager voor het volgen van het onderwijs van de door hem in zijn aanvraag vermelde opleiding. 3 Het onderzoek bestaat uit drie toetsen: a een toets Nederlands, en b c een toets Engels, en een derde toets. De derde toets wordt in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van de opleiding vermeld en betreft een in lid 4 van dit artikel genoemde toets. In het

4 studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan, met inachtneming van de vorige volzin, worden bepaald dat de derde toets bestaat uit de door de aanvrager te kiezen toets uit de twee in studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) vermelde toetsen. 4 De derde toets als bedoeld in lid 3 onder c van dit artikel betreft een van onderstaande toetsen: a Biologie; b Duits; c Economie; d Frans; e Maatschappijleer; f Management en Organisatie; g Natuurkunde; h Wiskunde A; i Wiskunde B. 5 Met de toets wordt vastgesteld of de aanvrager over de kennis, het inzicht en de vaardigheden beschikt betreffende het desbetreffende onderdeel die gelijkwaardig zijn aan de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een persoon die het desbetreffende onderdeel met goed gevolg heeft afgelegd bij het eindexamen van het hoger algemeen voortgezet onderwijs. Artikel 4.2 Slagingsnorm De aanvrager is voor het toelatingsonderzoek geslaagd indien hij de in artikel 4.1 genoemde drie onderdelen van het toelatingsonderzoek met goed gevolg heeft afgelegd. Artikel 4.3 Recht op deelname en aanmelding 1 De aanvrager heeft recht om een toets behorende tot het toelatingsonderzoek tweemaal per studiejaar af te leggen, zolang hij de toets niet met goed gevolg heeft afgelegd. 2 De aanvrager dient zich aan te melden voor het toelatingsonderzoek op de door de commissie aangegeven wijze. Artikel 4.4 Kosten onderzoek De aanvrager is een door de commissie vast te stellen bedrag voor het afleggen van het toelatingsonderzoek verschuldigd. Artikel 4.5 Bewijs van vrijstelling 1 De commissie reikt op verzoek van de aanvrager een bewijs van vrijstelling uit indien hij voor het toelatingsonderzoek is geslaagd, niet voldoet aan de in artikel 7.24 lid 1 en 2 WHW bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens artikel 7.28 WHW is vrijgesteld en 21 jaar of ouder is. 2 Het bewijs van vrijstelling is geldig tot en met het tweede studiejaar na het studiejaar waarin het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd. 3 Het bewijs van vrijstelling geeft vrijstelling van de vooropleidingeisen op grond van artikel 7.24 lid 1 en 2 WHW betreffende de opleiding van NHL Hogeschool waarvoor op grond van de onderwijs- en examenregeling in het jaar van aanmelding de afgelegde toetsen als onderdelen van het toelatingsonderzoek gelden. HOOFDSTUK 5: AFNAME TOELATINGSONDERZOEKEN Artikel 5.1 Examinatoren 1 De commissie wijst voor het afnemen van een toets en het vaststellen van de uitslag daarvan één of meer examinatoren aan. 2 De examinatoren verstrekken de commissie de gevraagde inlichtingen.

5 Artikel 5.2 Wijze van toetsing 1 Een toets wordt schriftelijk afgenomen. 2 De wijze van toetsing is passend voor het onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de aanvrager. Artikel 5.3 Aanbieding toetsen 1 De toetsen behorende tot een toelatingsonderzoek worden ten minste driemaal per studiejaar aangeboden. 2 De commissie maakt dag en tijdstip waarop een toets wordt afgenomen ten minste zes weken hieraan voorafgaande bekend aan de aanvrager. 3 De aanvrager kan de commissie verzoeken hem alsnog de toets te laten afleggen, indien hij als gevolg van bijzondere persoonlijke omstandigheden verhinderd is geweest deel te nemen aan de toets. De commissie doet haar beslissing op het verzoek van de aanvrager binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de aanvrager toekomen. Artikel 5.4 Vaststelling en beoordeling toets 1 De examinator stelt een toets vast en beoordeelt de door de aanvrager afgelegde toets. 2 De examinator geeft bij iedere toets ten minste aan: a het aantal opdrachten; b de toegestane hulpmiddelen; c de wijze waarop de uitwerking dient te geschieden; d de tijdsduur; e de normering. 3 De examinator kan bij een toets aangeven welke middelen niet aanwezig mogen zijn bij het afleggen van de toets. Artikel 5.5 Toezicht De commissie houdt toezicht op de goede gang van zaken bij het afleggen van een toets en kan ten behoeve van het toezicht een of meer surveillanten aanwijzen. Indien het toezicht aan twee of meer surveillanten wordt opgedragen, wordt één van hen aangewezen als hoofdsurveillant. Artikel 5.6 Identiteitsbewijs 1 De commissie, examinator of surveillant stelt bij het afleggen van een toets de identiteit van de aanvrager vast alsmede of de aanvrager gerechtigd is de toets af leggen. De aanvrager is verplicht op verzoek van de commissie, examinator of surveillant een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht te tonen. 2 De aanvrager die niet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting kan voldoen, wordt uitgesloten van de toets, tenzij de commissie, examinator of surveillant anders beslist. De commissie, examinator of surveillant kan aan zijn beslissing voorwaarden verbinden. In het proces-verbaal wordt aantekening gemaakt van de aanvragers niet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting kunnen voldoen. Artikel 5.7 Tijdige aanwezigheid en deelname na begintijdstip 1 De aanvrager is verplicht tijdig voor het begintijdstip van een toets aanwezig te zijn. 2 De commissie, examinator of surveillant kan, met inachtneming van artikel 5.8, besluiten de aanvrager die na het begintijdstip van de toets verschijnt alsnog aan de toets te laten deelnemen. 3 De aanvrager die na het begintijdstip wordt toegelaten een toets af te leggen, is gebonden aan het eindtijdstip van de toets. Artikel 5.8 Deelname na begintijdstip en verlaten toetsruimte

6 1 De commissie of examinator of surveillant laat de aanvrager die na het begintijdstip van de toets verschijnt tot dertig minuten na het begintijdstip van de toets toe om aan de toets deel te nemen. 2 De aanvrager kan de toetsruimte tot dertig minuten na het begintijdstip van de toets niet verlaten. Artikel 5.9 Aanwijzingen 1 De aanvrager dient de aanwijzingen van de commissie, examinator of surveillant ten behoeve van de goede gang van zaken tijdens de toets op te volgen. 2 De aanvrager mag de toetsruimte uitsluitend verlaten na verkregen toestemming van de commissie, examinator of surveillant. De commissie, examinator of surveillant heeft daarbij het recht de aanvrager buiten de toetsruimte te begeleiden. Artikel 5.10 Proces-verbaal 1 Van een toets wordt door commissie, examinator of surveillant een proces-verbaal opgemaakt. 2 Dit proces-verbaal bevat ten minste: a de naam van de toets die wordt afgelegd; b de dag en het tijdstip waarop en de plaats waar de toets wordt afgenomen; c de naam van de examinator; d de naam van de surveillant; e een presentielijst met de namen van de aanvragers die aan de toets hebben deelgenomen; f het aantal van naam voorziene en ingeleverde toetsen; en in voorkomende gevallen: g de namen van de aanvragers die na het begintijdstip zijn verschenen; h i de namen van de aanvragers die de toetsruimte tijdelijk hebben verlaten; de namen van de aanvragers die geen geldig bewijs van deelname en geen geldig identiteitsbewijs konden tonen; j de vermelding van fraude in de zin van artikel Als bijlage 1 bij deze regeling is een minimum format voor het proces-verbaal opgenomen. 3 De aanvrager dient op verzoek van de examinator of de surveillant zijn handtekening op de presentielijst te plaatsen. Artikel 5.11 Beoordeling, beoordelingsnormen en vaststelling uitslag 1 De commissie stelt, met in achtneming van de WHW en deze regeling, richtlijnen en aanwijzingen vast om de uitslag van toetsen te beoordelen en vast te stellen. 2 De examinator beoordeelt de door de aanvrager afgelegde toets en stelt de uitslag daarvan vast op grond van de door hem vastgestelde beoordelingsnormen en de door de commissie gegeven richtlijnen en aanwijzingen. 3 De examinator kan de uitslag van een toets herzien in geval van een onjuiste beoordeling, fraude als bedoeld in artikel 5.16 of als gevolg van een rechterlijke uitspraak of een uitspraak op beroep. Artikel 5.12 Waardering uitslag 1 De uitslag van een toets worden uitgedrukt in een waardering waaruit blijkt of de toets wel of niet met goed gevolg is afgelegd. 2 De uitslag wordt uitgedrukt op een schaal van 1 tot en met 10 met inachtneming van de volgende bepalingen: a de uitslag van een toets wordt uitgedrukt in een cijfer zonder decimalen; b een niet-afgerond cijfer waarvan de eerste decimaal 4 of lager is, wordt naar beneden afgerond; c een niet-afgerond cijfer waarvan de eerste decimaal 5 of hoger is, wordt naar boven afgerond;

7 d een toets is met goed gevolg afgelegd als de uitslag na afronding een 6 of hoger bedraagt; een toets is niet met goed gevolg afgelegd als de uitslag na afronding een 5 of lager bedraagt. Artikel 5.13 Bekendmaking, registratie en controle uitslag 1 Een toetsuitslag wordt aan de aanvrager schriftelijk bekend gemaakt binnen drie weken nadat de toets is afgelegd. 2 De commissie kan op grond van bijzondere omstandigheden de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn verlengen en deelt deze verlenging aan de aanvrager mee. Artikel 5.14 Bewaring toetsen 1 De commissie bewaart de door een aanvrager afgelegde toets en de daarop betrekking hebbende beoordelingsnormen tot drie maanden na het studiejaar waarin de toets is afgelegd en vernietigt de door een aanvrager afgelegde toets zorgvuldig. 2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel bewaart de commissie een door een aanvrager afgelegde toets en de daarop betrekking hebbende beoordelingsnormen ten minste gedurende de beroepstermijn en in geval beroep is aangetekend tegen de beslissing op het vrijstellingsverzoek, gedurende de periode dat niet onherroepelijk op het beroep is beslist. Artikel 5.15 Inzage toets 1 Indien de aanvrager binnen drie weken nadat de uitslag van de toets is bekend gemaakt daartoe een verzoek aan de commissie heeft gedaan, stelt de commissie de aanvrager in de gelegenheid de door hem gemaakte toets in te zien en daarbij kennis te nemen van de beoordeling en de beoordelingsnormen. 2 De examinator motiveert op verzoek van de aanvrager bij de inzage de beoordeling en de uitslag van een toets. Artikel 5.16 Fraude 1 In geval de examinator of een surveillant in het kader van het afleggen van een toets fraude constateert, neemt hij onmiddellijk die maatregelen welke noodzakelijk zijn om de fraude later aannemelijk te kunnen maken. 2 De examinator of de surveillant maakt proces-verbaal op van de fraude. Het procesverbaal wordt onverwijld aan de commissie verstrekt. 3 De commissie beoordeelt de fraudemelding en kan nader onderzoek doen betreffende de fraudemelding. Zij stelt binnen bekwame tijd vast of sprake is van fraude en of daaraan sancties worden verbonden. 4 De examinator respectievelijk de commissie stelt de betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord alvorens een maatregel wordt getroffen als genoemd in lid 5 van dit artikel en deelt aan de betrokkene voorafgaande mee dat hij niet tot antwoorden verplicht is. De examinator respectievelijk de commissie deelt de beslissing mee aan de betrokkene. 5 Indien de commissie heeft vastgesteld dat de aanvrager in het kader van het afleggen van een toets fraude heeft gepleegd en daaraan sancties worden verbonden, kan de examinator respectievelijk de commissie een of meer van de volgende maatregelen treffen: a de examinator bepaalt dat er geen of een door hem te bepalen uitslag van de toets wordt vastgesteld; b de commissie bepaalt dat gedurende een door de commissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar de aanvrager het recht wordt ontnomen een of meer daarbij aan te wijzen toelatingsonderzoeken aan de hogeschool af te leggen; c intrekking van het aan de aanvrager uitgereikte certificaten betreffende een toelatingsonderzoek.

8 6 Onder het plegen van fraude in de zin van dit artikel wordt verstaan ieder onrechtmatig handelen of nalaten waarmee afbreuk wordt gedaan aan de betrouwbaarheid van een toets, zoals, maar niet beperkt tot: a b c d e het voorafgaande aan een toets verkrijgen van toetsinformatie; het gedurende een toets of ten behoeve van een toets handelen in strijd met een gegeven toetsinstructie, waaronder het voorhanden hebben van een hulpmiddel bij het afleggen van een toets dat niet is toegestaan; het gedurende een toets of ten behoeve van een toets ontvangen van toetsinformatie van andere personen; het gedurende een toets gedrag vertonen dat er op gericht is kennis te nemen van toetsuitwerkingen van andere personen; het ten behoeve van een toets verwerken van door de aanvrager eerder vervaardigd materiaal of materiaal van andere personen zonder dat daarvan op de voorgeschreven wijze verantwoording is afgelegd; f het laten afleggen van een toets door een andere persoon; g het ten behoeve van een toets fingeren of vervalsen van onderzoeksgegevens. 7 Onder het plegen van fraude als bedoeld in dit artikel valt mede het doen plegen, het medeplegen, het uitlokken en een poging tot het plegen. Artikel 5.17 Voorzieningen ten behoeve van aanvrager met handicap of chronische ziekte Een aanvrager kan de commissie verzoeken voorzieningen te treffen ten behoeve van zijn handicap of chronische ziekte, voor zover deze in redelijkheid van de hogeschool kunnen worden gevergd en toelaatbaar zijn, zodat hij in de gelegenheid wordt gesteld om een toets geheel of gedeeltelijk af te leggen op een wijze die is aangepast aan zijn gesteldheid. De commissie doet haar beslissing op het verzoek van de aanvrager binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de aanvrager toekomen. Artikel 5.18 Vrijstellingen 1 De aanvrager kan de commissie verzoeken vrijstelling te verlenen van het afleggen van een toets behorende tot een toelatingsonderzoek op grond een reeds met goed gevolg afgelegde toets of examen. De aanvrager maakt voor zijn verzoek gebruik van het aanvraagformulier vrijstellingen dat als bijlage 2 bij deze regeling is opgenomen. De commissie doet haar beslissing op het verzoek van de aanvrager binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de aanvrager toekomen. 2 De commissie verleent een vrijstelling indien uit een objectief onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de aanvrager blijkt dat de aanvrager over ten minste vergelijkbare kennis, inzicht en vaardigheden beschikt als zou zijn verworven bij het met goed gevolg hebben afgelegd van de toets waarvoor vrijstelling wordt verzocht. 3 De commissie legt haar onderzoek als bedoeld in lid 2 van dit artikel vast in een verslag waaraan de door de aanvrager verstrekte documenten worden gehecht. 4 De aanvrager aan wie een vrijstelling is verleend, wordt geacht de toets met goed gevolg te hebben afgelegd. 5 Indien de aanvrager in het kader van het verzoek tot vrijstelling fraude pleegt kan de commissie een of meer van de volgende maatregelen treffen: a de commissie bepaalt dat de vrijstelling niet wordt verleend of dat het besluit daartoe b wordt herroepen; de commissie bepaalt dat gedurende een door de commissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar de aanvrager het recht wordt ontnomen een of meer daarbij aan te wijzen toelatingsonderzoeken aan de hogeschool af te leggen. 6 Onder het plegen van fraude in de zin van lid 5 van dit artikel valt mede het doen plegen, het medeplegen, het uitlokken en een poging tot het plegen. 7 De commissie stelt voordat zij het verzoek geheel of gedeeltelijk afwijst de aanvrager in de gelegenheid te worden gehoord, indien:

9 a de afwijzing steunt op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen, en b die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt. 8 De commissie deelt haar beslissing mee aan de aanvrager. Artikel 5.19 Certificaat 1 De commissie reikt aan de aanvrager een certificaat uit als bewijs dat hij een toets behorende tot een toelatingsonderzoek met goed gevolg heeft afgelegd. 2 Het certificaat is geldig tot en met het tweede studiejaar na het studiejaar waarin de toets is afgelegd. HOOFDSTUK 6 VERANTWOORDING EN RAPPORTAGE Artikel 6.1 Verantwoording en rapportage 1 De commissie is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. 2 De commissie rapporteert jaarlijks over haar werkzaamheden aan het College van Bestuur. HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN Artikel 7.1 Rechtsmiddelenverwijzing De commissie vermeldt in haar besluiten door wie, binnen welke termijn en bij welke instantie welk rechtsmiddel kan worden aangewend. Artikel 7.2 Hardheidsclausule De commissie kan een bepaling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing daarvan zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. De commissie neemt indien zij van deze mogelijkheid gebruik maakt een besluit met inachtneming van de aard, inhoud en strekking van die bepaling en deze regeling. Artikel 7.3 Nadere regels, richtlijnen en aanwijzingen en onvoorziene gevallen 1 Met inachtneming van het bepaalde in deze regeling kan het College van Bestuur nadere regels, richtlijnen of aanwijzingen geven. 2 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur. Artikel 7.4 Persoonsgegevens 1 Stichting NHL verwerkt de persoonsgegevens van aanvrager voor de uitvoering van het onderzoek en de inschrijving van aanvrager op grond van een toelatingsonderzoek. 2 Stichting NHL verwerkt de persoonsgegevens van aanvrager in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Artikel 7.5 Inwerkingtreding en citeertitel 1 Deze regeling treedt in werking op 1 september Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere toelatingen.

10 Bijlage 1: proces-verbaal afname toetsen NHL Hogeschool proces-verbaal afname toetsen toelatingsonderzoek Toets datum tijd gebouw/ruimte examinator surveillanten naam handtekening namen kandidaten die deelnemen aan de toets - zie presentielijst - aantal kandidaten die deelnemen aan de toets aantal van naam voorziene en ingeleverde toetsen bovendien in voorkomende gevallen namen kandidaten die te laat aanwezig waren namen kandidaten die de toetsruimte tijdelijk hebben verlaten namen kandidaten die geen geldig bewijs van inschrijving en/of geen geldig identiteitsbewijs konden tonen gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van een toets O O nee ja, zie toelichting achterzijde

11 Toelichting bij gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van een toets Indien tijdens de toets fraude wordt geconstateerd, wordt onderstaand protocol ingevuld. [Let op cautieverplichting: de kandidaat moet erop worden gewezen dat hij niet tot antwoorden is verplicht] De fraude betreft de volgende kandidaat: naam: kandidaatnummer: opleiding: datum: Geconstateerd is: zulks in strijd met de Regeling bijzondere toelatingen en/of met de toetsinstructies. Bewijsmateriaal en/of getuigen: Aldus verklaard, namen datum: handtekening(en)

12 Bijlage 2: aanvraagformulier vrijstelling toelatingsonderzoek Naam aanvrager: vraagt hierbij vrijstelling aan betreffende: Toelatingsonderzoek Toets Motivering Bewijsstukken Aanvrager verklaart alle gegevens naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben verstrekt. In geval de aanvrager onjuiste gegevens of onvolledige gegevens heeft verstrekt of zich aan enige andere vorm van onregelmatigheid heeft schuldig gemaakt, kan aangifte worden gedaan van een strafbaar feit. Voorts is op deze aanvraag de Regeling bijzondere toelatingen van NHL Hogeschool van toepassing op grond waarvan aanvrager in geval van een onregelmatigheid onder meer kan worden uitgesloten van het afleggen van toetsen voor de duur van ten hoogste een jaar. Aanvrager verleent de Commissie bijzondere toelatingen hierbij toestemming om de bewijsstukken op echtheid, juistheid en volledigheid te verifiëren bij derden. Datum: Handtekening: Naam: Bijlagen:

13 Bijlage 3: toelatingsonderzoek mbo-diploma met deficiënt domein Vanuit domein Economie en administratie; handel en ondernemerschap Techniek en procesindustrie; voedsel, natuur en leefomgeving; zorg en welzijn Naar hbo-bacheloropleiding of hboassociate-degreeprogramma Ad IT Service Management Ad Maritieme Techniek B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek B Biotechnologie B Bouwkunde B Chemie B Chemische Technologie B Civiele Techniek B Communication and Multimedia Design B Elektrotechniek B Informatica B Maritiem Officier B Maritieme Techniek (Scheepsbouwkunde) B Ocean Technology B Ruimtelijke Ontwikkeling (Mobiliteit) B Technische Bedrijfskunde B Toegepaste Wiskunde (Bedrijfswiskunde) B Verpleegkundige, Opleiding tot B Werktuigbouwkunde AD bedrijfseconomie B Accountancy B Bedrijfseconomie B Bedrijfskunde MER B Bestuurskunde/Overheidsmanagement B Business IT & Management B Commerciële Economie B Communicatie B European Studies B Financial Services Management B HBO - Rechten B Integrale Veiligheid B International Business and Languages B International Business and Management Studies Toelatingseisen wiskunde A wiskunde A of B en scheikunde en natuurkunde of biologie wiskunde A of B en scheikunde en natuurkunde wiskunde A of B en scheikunde en natuurkunde wiskunde B, scheikunde en natuurkunde wiskunde A of B wiskunde A of B wiskunde A wiskunde A of B wiskunde B biologie economie of M&O én wiskunde A of B economie of M&O én wiskunde A of B economie of M&O én wiskunde A of B economie economie wiskunde A economie of M&O én wiskunde A of B wiskunde A of B 2 e moderne vreemde taal economie of M&O én wiskunde A of B maatschappijleer economie economie óf M&O economie óf M&O

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 5 6-2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Naam opleiding Afkorting Opleidingscode Variant Taalvarianten

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie