Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016"

Transcriptie

1 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Opleiding tot verpleegkundige 560 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1., 08 juli 015 besproken met opleidingscie, COO, feedback van examencommissie april verwerkt en feedback controle cvb.

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN Aard van dit document Informatie en communicatie Inwerkingtreding en duur Onderwijs- en examenregeling... TOELATING TOT DE OPLEIDING Algemene toelatingsseisen Specifieke toelatingseisen Deficiëntie Vrijstelling op grond van andere diploma's Vrijstelling op grond van een toelatings (1+) Eisen werkkring deeltijdse variant Na-inschrijving Studieonderbrekers Switchers... 7 OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING Fasen opleiding (Eind)kwalificaties Werkvormen en toetsvormen Contacturen Afstudeerrichtingen... 8 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG Studieloopbaanbegeleiding Studievoortgangregistratie STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Normen studieadvies Uitbrengen studieadvies Negatief advies en afwijzing ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN Afdelingshod Opleidingscommissie Examencommissie Onderwijs Servicebureau Bureau Inschrijving Kwaliteitszorg iodes, planning en roosters... 1

3 6.8 Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Handleidingen Voorzieningen Studeren met een functiebeperking Klachten... 1 Bijlage 1: Afstudeerrichtingen... 1 Bijlage a: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Bijlage b: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase... 0 Bijlage c: Werkvormen en toetsvormen... 5 Bijlage d: Eindniveaus en eindwerken... 6 Bijlage e: Contacturen... 7

4 1 ALGEMEEN 1.1 Aard van dit document Dit studentenstatuut vormt samen met het instellingsspecifieke deel, het studentenstatuut zoals bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk (WHW). Het omvat ook de onderwijsen examenregeling (OER). Dit studentenstatuut is van toepassing op alle studenten die studiejaar voor de opleiding staan ingeschreven. 1. Informatie en communicatie In dit statuut wordt voor specifieke informatie naar een aantal andere bronnen verwezen: Internet (nhl.nl): hier is naast algemene informatie over de NHL ook informatie te vinden over voorzieningen, toelating, in- en uitschrijving. Intranet (mijnnhl.nl): hier is voor studenten en medewerkers informatie te vinden over NHL-regelingen, de afdeling en de opleiding en overig nieuws; Educator (educator.nhl.nl) : in de catalogus van Educator vind je meer gedetailleerde informatie over het onderwijs en de toetsen. Ook vind je in Educator informatie over jouw studieresultaten. 1. Inwerkingtreding en duur Dit studentenstatuut is geldig voor het studiejaar dat loopt van 1 september 015 tot en met 1 augustus 016. Voorgaande studentenstatuten zijn hiermee vervallen. 1. Onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling is onderdeel van dit studentenstatuut en is te vinden in Educator. WHW: Artikel 7.59 en artikel 7.1 nhl.nl: Studentenstatuut instellingsspecifiek deel Studentenstatuten opleidingsspecifieke delen mijnnhl.nl: NHL-regelingen educator.nhl.nl: Studentenstatuut opleidingsspecifieke delen Onderwijs- en examenregeling (OER)

5 TOELATING TOT DE OPLEIDING.1 Algemene toelatingsseisen Je bent toelaatbaar als je in het bezit bent van een havo-, vwo- mbo niveau diploma met het juiste priel en de juiste vakken in geval van mbo de juiste verwantschap.. Specifieke toelatingseisen Zie punt.6. Deficiëntie Als je wel over het juiste diploma beschikt, maar niet over het juiste priel, de juiste verwantschap (mbo) de juiste vakken, kun je toch voor de opleiding worden ingeschreven, mits je voor inschrijving met goed gevolg een toets in het ontbrekende vak de ontbrekende vakken hebt afgelegd. WHW: Artikel 7.5 nhl.nl: Regeling bijzondere toelatingen Contact: Toelatingscoördinator NHL. Vrijstelling op grond van andere diploma's Je kunt vrijstelling krijgen van de vooropleidingseisen in de volgende gevallen: Je bent in het bezit van een propedeutisch, bachelor- mastergetuigschrift van een Nederlandse hogeschool universiteit; Of je bent in het bezit van een ten minste gelijkwaardig binnenlands buitenlands diploma. Hiervoor geldt een aparte procedure waarover de Toelatingscoördinator meer informatie kan verschaffen; En je voldoet aan eventuele eisen t.a.v. priel vakken. Als de NHL jouw in het buitenland afgegeven diploma gelijkwaardig vindt, kan de NHL bepalen dat je alsnog bewijst dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Je kunt dit onder andere bewijzen door een toets Nederlands als Tweede Taal (NT) te halen. Ook kan de NHL bepalen dat je nog deficiënties moet wegwerken zie.. Pas als je voldoet aan deze eisen kun je worden ingeschreven. WHW: Artikel 7.8 Contact: Toelatingscoördinator.5 Vrijstelling op grond van een toelatings (1+) Als je 1 jaar ouder bent op het moment van inschrijving en niet beschikt over een diploma van een verplichte vooropleiding, een mbo-, havo- vwo-diploma, een daaraan gelijkwaardig diploma, kun je mogelijk worden toegelaten op grond van de 1+ regeling. Je legt dan een toelatings af. Als je hiervoor slaagt, krijg je vrijstelling van de vooropleidingseisen. 5

6 Het toelatings bestaat uit drie toetsen waarvan twee verplichte toetsen: Nederlands en Engels en een derde toets die aansluit bij de opleiding die jij wilt volgen. Voor de opleiding gezondheidszorg gaat het om Wiskunde A. De toetsen worden afgenomen op havo-eindexamenniveau. Alle drie de toetsen moet je met een voldoende afsluiten. Op het toelatings is de Regeling bijzondere toelatingen van toepassing. De opleiding kan op grond van het bepaalde in artikel 7.9 WHW afwijken van de leeftijdsgrens van 1 jaar indien je beschikt over een in het buitenland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een instelling voor hoger onderwijs. De opleiding kan ook van de leeftijdsgrens afwijken indien je in bijzondere gevallen geen diploma kunt overleggen. WHW: Artikel 7.9 nhl.nl: Toelating: 1 plus toelating en 1 plus procedure, Regeling bijzondere toelatingen mijnnhl.nl : NHL-regelingen: Regeling bijzondere toelatingen Contact: Toelatingscoördinator.6 Eisen werkkring deeltijdse variant Voor een deeltijdopleiding gelden dezelfde vooropleidingseisen als de voltijdse duale variant. Bij een deeltijdse opleiding is het bovendien mogelijk om eisen te stellen aan de werkkring. Deze eisen mogen uitsluitend betrekking hebben op de werkkring tijdens de studie en niet op in het verleden opgedane werkervaring. In het Croho staat in dat geval aangegeven dat de opleidingen eisen stelt. Voor de opleiding gezondheidszorg gelden de volgende onderstaande eisen: Met het oog op de inschrijving voor de deeltijdse inrichting van de opleiding luiden de eisen te stellen aan de werkzaamheden van de persoon als bedoel in artikel 7.7 van de wet als volgt: de student dient voor ten minste 0 uren per week werkzaam te zijn in een functie behorend tot respectievelijk direct verbonden aan het beroepenveld waarvoor de opleiding opleidt. De opleiding voert hiertoe een werkplekscan uit. Het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt door de opleiding gelijkgesteld met het volgen van de volgende onderwijseenheden: onderwijseenheden behorende bij de integrale leerlijn. WHW: Artikel 7.7 nhl.nl: Opleidingsoverzicht voor toelatingseisen per opleiding. mijnnhl.nl: Juridische zaken: eisen werkkring deeltijdse opleidingen Contact: Afdelingshod opleiding gezondheidszorg.7 Na-inschrijving 6

7 Het is niet mogelijk je na 0 september in te schrijven voor de resterende duur van het studiejaar. Bovenstaande beperking met betrekking tot de na inschrijving gelden niet voor studieonderbrekers en switchers. Zie toelichting hieronder..7.1 Studieonderbrekers Als je wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden (ziekte, bijzondere familieomstandigheden e.d.) je studie hebt moeten onderbreken, kun je je onder bepaalde voorwaarden wel na-inschrijven op andere data dan hierboven aangegeven..7. Switchers Als je staat ingeschreven voor een bacheloropleiding bij de NHL en wilt overstappen naar een andere opleiding van de NHL, kun je onder voorwaarden op andere dan bovengenoemde data worden ingeschreven voor deze nieuwe opleiding. mijnnhl.nl NHL-regelingen: Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving. Contact: Toelatingscoördinator 7

8 OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING.1 Fasen opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische fase met een omvang van 60 ec s en een postpropedeutische fase met een omvang van 180 ec s. Beide fasen zijn opgebouwd uit onderwijs- en toetseenheden en worden afgesloten met een examen. Een overzicht van het programma per fase vind je in bijlage a en b. In Educator zijn gedetailleerde beschrijvingen van de onderwijseenheden en toetseenheden te vinden.. (Eind)kwalificaties De inhoudelijke eisen waaraan je moet voldoen worden ook wel kwalificaties genoemd. We bedoelen daarmee de competenties en de daarvoor benodigde kennis, vaardigheden en attitude. Binnen de competenties van de bacheloropleiding onderscheiden we drie beheersingsniveaus. Iedere opleiding beschikt over een beschrijving van de (eind)kwalificaties en informeert je daarover. Bijlage d bevat een overzicht van de exameneisen in de vorm van de vereiste eindniveaus per competentie en de wijze van toetsing.. Werkvormen en toetsvormen In bijlage c is aangegeven welke verschillende werkvormen en toetsvormen de opleiding kent. Meer gedetailleerde informatie is o.a. te vinden in Educator.. Contacturen In bijlage e wordt het gemiddeld aantal contacturen per studiejaar / per semester weergegeven. Het gaat daarbij om onderwijs, begeleiding en toetsing waarbij een docent aanwezig is. Tijd voor zelfstudie geldt niet als contacttijd. Voor de propedeuse van de voltijd geldt een minimum van 1 contacturen..5 Afstudeerrichtingen De opleiding kent de in bijlage 1 opgenomen afstudeerrichting(en) met de daarbij bijbehorende onderwijs- en toetseenheden. Voor alle afstudeerrichtingen geldt, dat de student slechts toelaatbaar is wanneer voldaan is aan de norm van 180 EC, welke ingevoerd dienen te zijn in Educator, aan het einde van de hodfase. Educator.nhl.nl: Gedetailleerde informatie over onderwijs- en toetseenheden mijnnhl.nl: Informatie over de opleiding Contact: Onderwijs Service Bureau, aanspreekpunt opleiding examencommissie 8

9 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG.1 Studieloopbaanbegeleiding Als student word je gedurende je gehele studie begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider ondersteunt je in je ontwikkeling tot een competente, reflectieve pressional. De begeleiding richt zich in ieder geval op jouw competentie-ontwikkeling, studieplanning en studievoortgang.. Studievoortgangregistratie De resultaten van toetsen worden bij de NHL vastgelegd in het studievolgsysteem Educator. Als student heb je via Educator op ieder moment toegang tot jouw resultaten en heb je daarmee zicht op jouw studievoortgang. Educator.nhl.nl: Catalogus met informatie over onderwijs- en toetseenheden Studieplan Behaalde resultaten Contact: Onderwijs Service Bureau, aanspreekpunt opleiding, examencommissie 9

10 5 STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Het studieadvies geldt voor alle bacheloropleidingen en associatedegreeprogramma s ongeacht de voltijdse, deeltijdse duale inrichting. Het studieadvies is een oordeel over jouw geschiktheid voor de opleiding op grond van de resultaten die je hebt behaald in de propedeutische fase. Het kan daarbij gaan om een positief advies als je aan onderstaande norm voldoet een negatief studieadvies als je niet aan die norm voldoet. 5.1 Normen studieadvies Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding moet je met ingang van 1 september 015 ten minste 50 EC hebben behaald om een positief studieadvies te krijgen. Aan het einde van het tweede jaar van inschrijving moet je het propedeutisch examen hebben gehaald. 5. Uitbrengen studieadvies De NHL kent twee momenten waarop het studieadvies wordt uitgebracht, namelijk in het eerste jaar en in het tweede jaar. De examencommissie heeft daarnaast de bevoegdheid om een studieadvies uit te brengen zolang je het propedeutisch examen van een bacheloropleiding niet hebt gehaald. De examencommissie kan daarbij rekening houden met je bijzondere persoonlijke omstandigheden, mits die door jou zijn gemeld. 5. Negatief advies en afwijzing Als je niet aan de norm voldoet, krijg je in beginsel een negatief studieadvies met een afwijzing. Dit betekent dat je je studie moet staken. Je kunt je dan bij de hogeschool niet meer inschrijven voor dezelfde bacheloropleiding. Je kunt wel een andere bacheloropleiding gaan volgen aan de hogeschool, tenzij deze een gezamenlijk propedeutisch examen heeft met de bacheloropleiding waarvoor je bent afgewezen. Een uitzondering hierop vormt de deeltijdse bacheloropleiding. Aan een negatief advies aan het einde van het eerste jaar bij de deeltijdse bacheloropleiding wordt geen afwijzing verbonden. Een deeltijdse student mag ondanks een negatief studieadvies aan het einde van het eerste jaar zijn studie voortzetten, maar moet evenals een voltijdse en duale student binnen twee jaar zijn propedeutisch examen behalen. WHW: artikel 7.8b mijnnhl.nl: NHL regelingen: Regeling studieadvies propedeutische fase Contact: Studieloopbaanbegeleider en examencommissie 10

11 6 ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN 6.1 Afdelingshod Het afdelingshod geeft leiding aan een afdeling en de daartoe behorende opleidingen en is o.a. verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van het onderwijs. 6. Opleidingscommissie Aan iedere opleiding groep van opleidingen is een opleidingscommissie verbonden. Een opleidingscommissie bestaat uit studenten en medewerkers. De opleidingscommissie geeft een advies over de onderwijs- en examenregeling, beoordeelt de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling en kan advies geven over andere onderwijsaangelegenheden. Voor vragen klachten over het onderwijs kun je je wenden tot de opleidingscommissie. WHW: artikel 10.c mijnnhl.nl: NHL-regelingen: Regeling opleidingscommissie Educator.nhl.nl: Informatie over de samenstelling opleidingscommissie 6. Examencommissie Aan iedere opleiding groep van opleidingen is een examencommissie verbonden. De examencommissie stelt vast een student voldoet aan de kwalificatie-eisen. De examencommissie borgt de kwaliteit van de toetsen en examens. Voor vragen klachten over de toetsing kun je je wenden tot de examencommissie. De examencommissie brengt ook het studieadvies propedeutische fase uit. WHW: artikelen 7.1, 7.1a en 7.1b mijnnhl.nl: NHL-regelingen: Regeling examencommissie Educator.nhl.nl: Informatie over de samenstelling examencommissie 6. Onderwijs Servicebureau Voor informatie over de planning van het onderwijs en de toetsen, informatie over studieresultaten, etc. kun je terecht bij het onderwijs service bureau dat de afdeling ondersteunt. 6.5 Bureau Inschrijving Voor informatie over en vragen over inschrijving, beëindiging van de inschrijving, betaling en restitutie van collegegeld kun je terecht bij Bureau Inschrijving. Uitsluitend Bureau Inschrijving is bevoegd om uitlatingen te doen en beslissingen te nemen betreffende inschrijving, beëindiging van inschrijving en betaling en restitutie van collegegeld. 6.6 Kwaliteitszorg De opleiding betrekt de studenten bij de kwaliteit van het onderwijs, door regelmatig het onderwijs te evalueren en de uitkomsten en vervolgacties terug te koppelen. 11

12 6.7 iodes, planning en roosters In bijlage a en b vind je een overzicht van het onderwijs en de toetsen per fase en per periode semester. De gedetailleerde roosters maakt de opleiding via de opleidingspagina op intranet bekend. 6.8 Bereikbaarheid docenten De opleiding maakt via intranet andere wijze duidelijk wanneer de docenten bereikbaar zijn. Ziekmeldingen worden o.a. gemeld via de beeldschermen in het gebouw. 6.9 Extra studiekosten De opleiding kan bijkomende studiekosten zoals deelname aan bijzondere activiteiten excursies bij jou in rekening brengen. De opleiding maakt de kosten vroegtijdig bekend en biedt jou de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatieve, kosteloze activiteit Handleidingen De opleiding biedt meer gedetailleerde informatie over de invulling van onderwijseenheden aan in de vorm van (digitale)handleidingen, een course op Blackboard op andere wijze Veiligheidsvoorschriften Naast de algemene veiligheidsvoorschriften van de NHL kan de opleiding, indien de aard van het onderwijs dit met zich brengt, aanvullende veiligheidsvoorschriften stellen voor deelname aan het onderwijs. De opleiding maakt deze veiligheidsvoorschriften bekend op het intranet. Je bent als student verplicht tot naleving van deze veiligheidsvoorschriften en tot naleving van de op basis van deze voorschriften gegeven aanwijzingen. 6.1 Voorzieningen Je hebt als student toegang tot de voorzieningen van de hogeschool. Hiertoe horen in ieder geval de diensten van een studentendecaan, de voorziening in de vorm van het prileringsfonds, de mediatheek, de restauratieve en reprografische voorzieningen, het netwerk en de daarbij behorende ondersteuning. mijnnhl.nl: Informatie over diverse voorzieningen 6.1 Studeren met een functiebeperking Voor studenten met een functiebeperking biedt de NHL verschillende aanpassingen en voorzieningen. Om hiervan gebruik te kunnen maken kun je een afspraak maken met de decaan voor een intakegesprek. De decaan kijkt dan samen met jou naar de aard van de functiebeperking en de mogelijkheden voor aanpassingen en/ voorzieningen. Binnen de opleiding kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Voor aanpassingen ten aanzien van de toetsing is toestemming van de examencommissie nodig. mijnnhl.nl: Studeren met een functiebeperking 1

13 Contact: Studentendecaan, studieloopbaanbegeleider en/ examencommissie. 6.1 Klachten Aan de NHL is een klachtenloket verbonden. Bij dit klachtenloket kun je als student terecht met een klacht, bezwaar beroep en vragen over de procedures voor klachten en geschillen. mijnnhl.nl: Contact: NHL klachten 1

14 Bijlage 1: Afstudeerrichtingen De opleiding kent de onderstaande afstudeerrichtingen: Afstudeerrichting: NIEUW LEERPLAN Algemene Gezondheidszorg 15.Dt-S-COMP.TOETS 1,,, Dt-S-COMP.TOETS 1,,,5, Dt-S-COMP.TOETS 1,,,5,6 ester 15. S-Rapportage CM,7 15.S-Rapportage CM,7 0 Totaal EC S-Rapportage CM,7 Toetseenheden Eindwerken Afstudeerrichting: OUD LEERPLAN Algemene Gezondheidszorg 1.PR-Stage 5 1.PR-stage PR-stage5 1.PR-Stage 6 1.PR-stage PR-stage6 ester 1. A-1 Opzet 1. A-1 Opzet- 1. A- Rapportage 1. A- Rapportage A-1 Opzet- 1. A- Rapportage Totaal EC 60 Toetseenheden Eindwerken Legenda Eerste jaar aanbod onderwijseenheid/toetseenheid S Startbekwaam(beheersingsniveau) PR Praktijkleren A Afstuderen 1

15 Afstudeerrichting: NIEUW LEERPLAN Geestelijke gezondheidszorg-verstandelijke gehandicaptenzorg 15.Dt-S-COMP.TOETS 15.Dt-S-COMP.TOETS 15.Dt-S-COMP.TOETS 1,,,5.6 1,,, ,,,5.6 ester 15. S-Rapportage CM,7 15.S-Rapportage CM, S-Rapportage CM,7 Totaal EC 60 Toetseenheden Eindwerken Afstudeerrichting: OUD LEERPLAN Geestelijke gezondheidszorg-verstandelijke gehandicaptenzorg 1.PR-Stage 5 1.PR-stage PR-stage5 1.PR-Stage 6 1.PR-stage PR-stage6 ester 1. A-1 Opzet 1.A-1 Opzet- 1. A- Rapportage 1. A- Rapportage A-1 Opzet- 1. A- Rapportage Totaal EC 60 Toetseenheden Eindwerken Legenda Eerste jaar aanbod onderwijseenheid/toetseenheid S Startbekwaam(beheersingsniveau) PR Praktijkleren A Afstuderen 15

16 Afstudeerrichting: NIEUW LEERPLAN Maatschappelijke gezondheidszorg 15.Dt-S-COMP.TOETS 1,,, Dt-S-COMP.TOETS 1,,, Dt-S-COMP.TOETS 1,,,5.6 ester 15. S-Rapportage CM,7 15. S-Rapportage CM, S-Rapportage CM,7 Totaal EC 60 Toetseenheden Eindwerken Afstudeerrichting: OUD LEERPLAN Maatschappelijke gezondheidszorg 1.PR-Stage 5 1.PR-stage PR-stage5 1.PR-Stage 6 1.PR-stage PR-stage6 ester 1. A-1 Opzet 1.A-1 Opzet- 1. A- Rapportage 1. A- Rapportage A-1 Opzet- 1. A- Rapportage Totaal EC 60 Toetseenheden Eindwerken Legenda Eerste jaar aanbod onderwijseenheid/toetseenheid S Startbekwaam(beheersingsniveau) PR Praktijkleren A Afstuderen 16

17 Afstudeerrichting: NIEUW LEERPLAN Verpleegkundige gerontologie geriatrie 15.Dt-S-COMP.TOETS 1,,, Dt-S-COMP.TOETS 1,,, Dt-S-COMP.TOETS 1,,,5.6 ester 15. S-Rapportage CM,7 15.S-Rapportage CM,7 0 Totaal EC S-Rapportage CM,7 Toetseenheden Eindwerken Afstudeerrichting: OUD LEERPLAN Verpleegkundige gerontologie geriatrie 1.PR-Stage 5 1.PR-stage PR-stage5 1.PR-Stage 6 1.PR-stage PR-stage6 ester 1. A-1 Opzet 1.A-1 Opzet- 1. A- Rapportage 1. A- Rapportage A-1 Opzet- 1. A- Rapportage Totaal EC 60 Toetseenheden Eindwerken Legenda Eerste jaar aanbod onderwijseenheid/toetseenheid S Startbekwaam(beheersingsniveau) PR Praktijkleren A Afstuderen 17

18 Bijlage a: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Opleiding: Opleiding tot Verpleegkundige Variant: Deeltijd Studiejaar: 015/016 Leerjaar: 1- Propedeuse ester 1 -Nieuw Leerplan 15.Dt-B-Samen studeren 15.B-Domeinkennis-CZ 15.B-DK-CZ 7 15.B-DK-CZ T 1 15.B-Domeinkennis- VGZ 15.B- DK-VGZ 7 15.B-DK-VGZ T 15. B-CANMED.1- EBP1 15.B-CANMED.1-B-EBP 15.B-CM.1-B-EBP 15.B-CM.1-B-EBP 15. Dt-B-CANMED 1- Verpleegkundig Vaardigheden-1 ester 1 15.Dt-B-CANMED Verpleegkundig Vaardigheden- 15.Dt-B-CANMED-SOVA 1: Basisvaardigheden 15.Dt-B-CM 1-VPT- SOVA-semester1 15.Dt-B-CM 1-VPT-SOVAsemester1 15.B-CANMED 1- Methodiek 1 1.Dt-B-COMP.TOETS-1+ 1.Dt-B-COMP.TOETS Dt-B-COMP.TOETS-1+ 1.Dt-B-COMP-TOETS-+5 1.Dt-B-COMP-TOETS Dt-B-COMP-TOETS-+5 W 15. Dt-B-SLB sem 1 Totaal EC 0 Toetseenheden 6 18

19 Opleiding: Opleiding tot Verpleegkundige Variant: Deeltijd Studiejaar: 015/016 Leerjaar: 1- Propedeuse ester - Nieuw Leerplan 15.Dt-B-Samen studeren 15.B-Domeinkennis IKZ 15.B-CANMED 1- Klinisch redeneren 1 15.B-DK-IKZ 7 15.B-DK-IKZ T 15.B-Domeinkennis -GER 15.B-CANMED 1- Klinisch redeneren 15.B-DK-GER 7 15.B-DK-GER T W B-CANMED.1- EBP 15.B-CANMED.1-EBP 15.B- CANMED.1 - EBP 15.B- CANMED.1 -EBP T W 8 ester 15.Dt-B-CANMED 1- Verpleegkundig Vaardigheden 15.Dt-B-CANMED 1- Verpleegkundig Vaardigheden 15.Dt-B-CANMED 1- VPT-semester 1 15.Dt-B-CANMED 1-VPTsemester W 8 1. B-CANMED-SOVA- Regulatieve vaardigheden 1. B-CM-SOVA 1 1. B-CM-SOVA 1.B-Verpleegkundig rekenen 1.VPK rekenen 1 1.VPK rekenen T 1.Dt-B-COMP.TOETS-7-B 1.Dt-B-COMP.TOETS- 7-B 5 1.Dt-B-COMP.TOETS-7-B W 8 1.Dt-B-COMP-TOETS-+6 1.Dt-B-COMP-TOETS Dt-B-COMP-TOETS-+6 W Dt-B-SLB sem Totaal EC 0 Toetseenheden 8 19

20 Bijlage b: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase Opleiding: Opleiding tot Verpleegkundige Variant: Deeltijd Studiejaar: 015/016 Leerjaar: - Post propedeuse ester - Nieuw Leerplan 15.B-Domeinkennis PSYCHIATRIE 15.B-DK-PSY 7 15.B-DK-PSY T 1 15.B-CANMED.-EBP5 15.B-CANMED.-EBP5 15-B-CanMED.-EBP Dt-B-CANMED 1 - Verpleegkundig Vaardigheden Dt-B-CANMED 1-VPT5 15. Dt-B-CANMED 1-VPT5 1 ester 15. B-CANMED- SOVA - Grensoverschrijding 15. B-CANMED -SOVA 15. B-CANMED -SOVA 15.Dt-B-COMP.TOETS-1+A 15.Dt-B-COMP.TOETS-1+A 5 15.Dt-B-COMP.TOETS- 1+A 1.Dt-B-COMP.TOETS-6A 1.Dt-B-COMP.TOETS-6A 5 1.Dt-B-COMP.TOETS-6A 1.Dt-B-COMP.TOETS-7A 1.Dt-B-COMP.TOETS-7A 5 1.Dt-B-COMP.TOETS-7A 15.Dt-B-SLB- sem 1 1 Totaal EC 9 Toetseenheden 7 0

21 Opleiding: Opleiding tot Verpleegkundige Variant: Deeltijd Studiejaar: 015/016 Leerjaar: - Post propedeuse ester - Nieuw Leerplan 15.B-Domeinkennis- KKJ 15.B-DK-KKJ 7 15.B-DK-KKJ T W 8 15.Dt-B-CANMED.-EBP6 15.Dt-B-CANMED 1 Verpleegkundig Vaardigheden-6 15.Dt- B-CANMED 1-VPT6 15.Dt- B-CANMED 1-VPT6 ester 155. G-CANMED- SOVA Motiverende GT 15. G-CANMED-SOVA 15. G-CANMED-SOVA 1.Dt-B-COMP.TOETS-A 1.Dt-B-COMP.TOETS-A 5 1.Dt-B-COMP.TOETS-A W 8 1.Dt-B-COMP.TOETS-5A 1.Dt-B-COMP.TOETS-5A 5 1.Dt-B-COMP.TOETS-5A W 8 15.Dt-B-SLB-sem 15.Dt-B-EXT.STAGE-COMP Dt-B-EXT.STAGE-COMP Dt-B-EXT.STAGE- COMP.-1++ W 8 Totaal EC 1 Toetseenheden 6 1

22 Opleiding: Opleiding tot Verpleegkundige Variant: Deeltijd Studiejaar: 015/016 Leerjaar: - Post propedeuse semester 5 en 6-OUD LEERPLAN Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid EC s Titel toets 11.P-0.-ZV Zorg & Voorlichting 11.P-0.-ZV 11.P-0.-ZV 11.P CO Werkbeg. & Coaching 11.P CO 11.P CO 11.P-0.-REG Regie van Zorg 11.P-0.-REG 11.P-0.-REG 11.P-06.-OW Zorgprogrammering 11.P-06.-OW 11.P-06.-OW P-07.-OW Verpleegbeleid/ stage 11.P-07.-OW 11.P-07.-OW P-08.-OW Kwaliteitszorg/ sstage 11.P-08.-OW 11.P-08.-OW P-1.-BB Deskundigheids bevordering/ sstage 11.P-1.-BB 11.P-1.-BB PR- Stage 11.PR- stage 1 11.PR- stage 5 6 ester 5/6 11.K-ZC-CHR.GER 11.K-ZC-IKZ 1 11.K-ZC-IKZ 11.K-ZC-GGZ-VGZ 11.K-ZC-CHR.GER 11.K-ZC-IKZ 1 11.K-ZC-IKZ 11.K-ZC-GGZ-VGZ 11.K-ZC-CHR.GER 11.K-ZC-IKZ 1 11.K-ZC-IKZ 11.K-ZC-GGZ-VGZ T PR- Stage 11.PR- stage 1 11.PR- stage 11.VRIJ-0 Vrije Keuzeruimte 11.VRIJ-05 Vrije Keuzeruimte 11.VRIJ-06 Vrije Keuzeruimte 11.VRIJ-07 Vrije Keuzeruimte 11.VRIJ-08 Vrije Keuzeruimte 11.VRIJ-0 11.VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ-0 11.VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ-08 V V 5 5 V 5 V V VRIJ-09 Vrije Keuzeruimte 11.VRIJ VRIJ-09 V SLB- Fase assessment 11.SLB-FASE 11.SLB-FASE Totaal Toetseenheden 18

23 Opleiding: Opleiding tot Verpleegkundige Variant: Deeltijd Studiejaar: 015/016 Leerjaar: - Post propedeuse ester 5 en 6 NIEUW LEERPLAN Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid EC Titel toets 1.Dt-G-COMP.TOETS Dt-G-COMP.TOETS Dt-G-COMP.TOETS W8 1.Dt-G-COMP.TOETS-B 1.Dt-G-COMP.TOETS-B 5 1.Dt-G-COMP.TOETS- B W8 1.Dt-G-COMP.TOETS-A 1.Dt-G-COMP.TOETS-A 5 1.Dt-G-COMP.TOETS- A W8 ester 5/6 1.Dt-G-COMP.TOETS-5B 1.Dt-G-COMP.TOETS-5B 5 1.Dt-G-COMP.TOETS-6B 1.Dt-G-COMP.TOETS-6B 5 1.Dt-G-COMP.TOETS- 5B 1.Dt-G-COMP.TOETS- 6B W8 6 W8 1.Dt-G-COMP.TOETS-7B 1.Dt-G-COMP.TOETS-7B 5 1.Dt-G-COMP.TOETS- 7B W8 Of 15.Dt-G-Minor 15.Dt-G-Minor - 15.Dt-G-Minor Projecten 0 15.Dt-G-Minor - 15.Dt-G-Minor Projecten W8 Totaal EC 60 Toetseenheden 7

24 Opleiding: Opleiding tot Verpleegkundige Variant: deeltijd Studiejaar: 015/016 Leerjaar: - Post propedeuse semester 7 en 8-Nieuw leerplan 15.Dt-S-COMP.TOETS- 1,,,5,6 15.Dt-S-COMP.TOETS-1,,,5, Dt-S-COMP.TOETS- 1,,,5,6 ester 15.S-Rapportage CM,7 15.S-Rapportage CM,7 0 Totaal EC S-Rapportage CM,7 Toetseenheden Eindwerken Opleiding: Opleiding tot Verpleegkundige Variant: Deeltijd Studiejaar: 015/016 Leerjaar: - Post propedeuse semester 7 en 8- Oud leerplan 1.PR-Stage 5 1.PR-stage PR-stage5 1.PR-Stage 6 1.PR-stage PR-stage6 ester 1. A-1 Opzet 1. A-1 Opzet- 1. A- Rapportage 1. A- Rapportage A-1 Opzet 1. A- Rapportage Totaal EC 60 Toetseenheden Eindwerken Legenda Eerste jaar aanbod onderwijseenheid/toetseenheid S Startbekwaam (beheersingsniveau) PR Praktijkleren A Afstuderen

25 Bijlage c: Werkvormen en toetsvormen In onderstaande tabel is aangegeven van welke werkvormen en toetsvormen de opleiding in de verschillende leerlijnen gebruik maakt. Dit geeft je een indruk van de vormgeving van het onderwijs. In bijlage a en b zie je de toetsvormen terug. Details over de uitvoering van het onderwijs en de toetsing vind je o.a. in de digitale catalogus in Educator: Leerlijn Integrale leerlijn Type onderwijseenheid Pressionaliserings taken Probleemgestuurd onderwijs Praktijkleren Werkplekleren (deeltijd) Project Werkvormen Tutorbijeenkomst Brainstorm Discussievormen Spelvormen Stage en AS= Individueel performance assessment AS= Individueel portfolioassessment AS= Groep portfolioassessment AS= Groep performance assessment Kennisleerlijn Cursussen Hoorcollege Werkcollege T= Tentamen Vaardigheden leerlijn Studieloopbaanlijn Trainingen Trainingen AS= Individueel performance assessment AS= Groep performance assessment SLB-taken Individuele coaching Groep coaching 5

26 Bijlage d: Eindniveaus en eindwerken Onderstaand overzicht maakt duidelijk wat de eindkwalificaties van de opleiding zijn, wat het beoogde eindniveau is en via welke eindwerken deze eindkwalificaties worden getoetst. Opleiding: Verpleegkunde BA Variant: Deeltijd Studiejaar: 015/016 Nieuw Leerplan Eindkwalificatie Volgens Bachelor Nursing 00 (01) CanMED rollen Beoogd eindniveau Eindwerk 1 15.Dt-S- COMP.TOETS- 1,,,5,6 1. Zorgverlener III III. Communicator III III. Samenwerkingspartner III III. Reflectieve EBP Pressional III III 5. Gezondheidsbevorderaar III III 6. Organisator III III 7. Pressional en kwaliteitsbevorderaar III Eindwerk Rapportage Onderzoek III Opmerkingen Legenda III Startbekwaam (beheersingsniveau) Oud leerplan Eindkwalificatie Volgens Leistra (1999) Beroepsrollen Beoogd eindniveau Eindwerk 1 Stage 5 Eindwerk Stage 6 1. Zorgverlener III III. Zorgverlener III III. Zorgverlener III III. Regisseur III III 5. Regisseur III III 6. Ontwerper III III 7. Ontwerper III III 8. Ontwerper III III 9. Coach III III 10. Coach III III 11. Beroepsbeoefenaar III III 1. Beroepsbeoefenaar III III Eindwerk Rapportage Onderzoek Opmerkingen Legenda III Startbekwaam (beheersingsniveau) 6

27 Bijlage e: Contacturen In onderstaand overzicht zie je op hoeveel contacturen je gemiddeld per jaar / per semester kunt rekenen. Het gaat daarbij om contacturen m.b.t. onderwijs, begeleiding en toetsing waarbij een docent aanwezig is. Tijd voor zelfstudie geldt niet als contacttijd. ar 1 ar ar ar ester 1(0 wk) ester (0 wk)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 20-2016 Opleiding tot verpleegkundige 34560 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1.1 08 juli 20 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Nederlands CROHO: 45269 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Wiskunde CROHO: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar uits CROHO: 45265 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-2015 / definitief INHOUSOPGAVE

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Accountancy 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief, versie 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Maritieme Techniek Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief Datum: 28 mei 2015 Studentenstatuut

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie 4401 Bedrijfseconomie(AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar Wiskunde CROHO-nr: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSGAVE INHOUDSGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Welzijnsopleidingen Versie: definitief (25 juni

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Welzijnsopleidingen Versie: definitief (25 juni

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Engineering Versie: Concept 8 mrt 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Commerciele Economie 34402 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1 ALGEMEEN...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: definitief d.d.13 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 HBO-Rechten CROHO-nummer 3905 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Financial Services Management 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer: 34139 variant: Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar Natuurkunde CROHO-nr.: 45272 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Accountancy 34406 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde Versie: concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer: 34139 variant: Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Financial Services Management (bachelor) 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.2 definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Informatica CROHO-nummer 34479 voltijd NHL Hogeschool Opleiding: Informatica Versie: mei 2016 versie 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn CROHO-nummer: 35388 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Culturele en Maatschappelijke Vorming CROHO-nummer 34610 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer CROHO-nummer: 35411 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho-nummer 34464 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding B Bedrijfseconomie Ad Bedrijfseconomie crohonummer: 34401 80065 variant: voltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407.

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407. Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding International Business and Languages crohonummer: 34407 variant: Voltijd major: International Business and Languages INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Croho-nummer 34419 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Naam bachelor-opleiding HBO-Rechten CROHO-nummer: 39205 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Business Administration Versie: Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Techniek, Maritiem Instituut

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho: 34464 Variant: voltijd Major: Public Management Vastgesteld: 18 juni 2013 Croho 34464 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Croho-nummer 39201 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Accountancy (Bachelor) 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.2 definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Integrale Veiligheid croho-nummer: 39201 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Communicatie CROHO-nummer: 4405 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 25 mei 2016 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 European Studies croho-nummer: 34419 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Crohonummer: 35201 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam -opleiding (Bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer: 34609 Naam opleiding (AD) Human Resource Management CROHO-nummer: 80073 variant:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bestuurskunde/Overheidsmanagement croho-nummer 34464 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016 2017 Commerciële Economie (BACHELOR) 34402 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept IHOUDSOPGAVE IHOUDSOPGAVE...2 1

Nadere informatie

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016 2017 International Busines ss & Languages (BACHELOR) 34407 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept IHOUDSOPGAVE IHOUDSOPGAVE...2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015 016 International Business & Languages 34407 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar ries CROHO-nr.: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Naam opleiding (bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer 34609 Naam opleiding (AD) volgens CROHO CROHO-nummer 80073 Human Resource Management

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 016-017 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1. definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn Crohonummer: 35388 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer Crohonummer: 35411 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor MARITIEM OFFICIER 34384 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Bedrijfskunde-MER (Bachelor) CROHO-nummer 34139

Bedrijfskunde-MER (Bachelor) CROHO-nummer 34139 Studentenstatuut 2016-2017 (opleidingsspecifiek deel) Bedrijfskunde-MER (Bachelor) CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd Deze opleiding doet mee aan het OCW-experiment leeruitkomsten, gericht op het flexibiliseren

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde Crohonummer: 35221 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie Crohonummer: 35301 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Bachelor OCEAN TECHNOLOGY

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Techniek, Maritiem Instituut Willem Barentsz Versie: 15 juli 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor European Studies CROHO-nummer: 34419 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) tudentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 06-07 Bachelor Bouwkunde CROHO-nummer 3463 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: definitief INHOUDOPGAVE INHOUDOPGAVE... ALGEMEEN...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits Crohonummer: 35193 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands Crohonummer: 35198 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels Crohonummer: 35195 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Naam -opleiding (Bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer: 34609 Naam opleiding (AD) Human Resource Management CROHO-nummer 80073 variant:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis Crohonummer: 35197 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie