Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie"

Transcriptie

1 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie

2 INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie en communicatie. Toelating tot de opleiding. Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen.a Deficiëntie. Vrijstelling op grond van andere diploma s.3 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (+).4 Na-inschrijving 3. Opzet en inrichting van de opleiding 3 3. Competenties 3 3. Inrichting van de opleiding Afstudeerrichtingen Overzicht onderwijseenheden en toetseenheden 3 4. Studieloopbaanbegeleiding en studievoortgangregistratie 3 4. Studieloopbaanbegeleiding 3 4. Studievoortgangregistratie 3 5. Studieadvies propedeutische fase 3 5. Studieadvies propedeutische fase 3 6. Onderwijs- en examenregeling 4 6. Onderwijs- en examenregeling 4 7. Organisatie en voorzieningen 4 7. Afdelingshoofd 4 7. Opleidingscommissie Examencommissie Kwaliteitszorg Onderwijs Service Bureau Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid Extra studiekosten Handleidingen Veiligheidsvoorschriften 5 7. Voorzieningen 6 7. Student met een functiebeperking Klachten 6 8. Slotbepalingen 6 8. Inwerkingtreding 6 BIJLAGEN 7

3 . ALGEMEEN. Doel van dit document Dit document is een studentenstatuut als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Het bevat ook de onderwijs- en examenregeling (OER) voor de opleiding. Dit studentenstatuut vormt samen met het instellingsspecifieke deel, het studentenstatuut als bedoeld in de wet. Dit studentenstatuut is van toepassing op alle studenten die voor deze opleiding staan ingeschreven. Meer informatie: Wet: artikel 7.59 en artikel 7.3 WHW NHL: Studentenstatuut (instellingsspecifiek deel), zie: NHL Regelingen. Informatie en communicatie Aan dit statuut zijn internet NHL, intranet NHL en Educator verbonden, voor zover daar in dit statuut naar wordt verwezen. Internet: voor algemene informatie over de NHL en de opleiding hebben studenten en andere personen toegang tot het internet van de NHL. Op het internet is informatie opgenomen over de algemene voorzieningen van de NHL, de voorwaarden voor toelating tot de opleiding, de voorwaarden voor inschrijving en de voorwaarden voor uitschrijving. Intranet: voor bijzondere informatie over de opbouw, inrichting en vormgeving van de opleiding hebben studenten toegang tot het intranet van de NHL. Educator: voor bijzondere informatie over de inhoud van het onderwijs verbonden aan de opleiding, over onderwijseenheden en toetseenheden en over de door hen behaalde studieresultaten hebben studenten toegang tot Educator.. TOELATING TOT DE OPLEIDING. Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen Als algemene eis voor toelating tot de opleiding geldt (samengevat) het bezit van een HAVO/ VWO diploma met het juiste profiel en de juiste profielvakken of het bezit van een MBO-4 diploma. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.4 tot en met 7.6a WHW Studentendecaan.a Deficiëntie Degene die wel over het juiste diploma beschikt, maar niet over het juiste profiel of over de juiste profielvakken, kan toch voor de opleiding worden ingeschreven, mits hij voor aanvang van de opleiding aan de volgende eisen voldoet: Betrokkene heeft met goed gevolg een door of namens de opleiding georganiseerde toets in het ontbrekende profielvak of de ontbrekende profielvakken afgelegd. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.8 WHW Studentendecaan

4 . Vrijstelling op grond van andere diploma's Iemand kan (samengevat) vrijstelling krijgen van de vooropleidingseisen in de volgende gevallen: iemand is in het bezit van een propedeutisch, bachelor- of mastergetuigschrift van een Nederlandse hogeschool of universiteit; iemand is in het bezit van een tenminste gelijkwaardig binnenlands of buitenlands diploma. Hiervoor geldt een aparte procedure waarover de studentendecaan meer informatie kan verschaffen. Als de NHL een in het buitenland afgegeven diploma gelijkwaardig vindt, kan de NHL bepalen dat de bezitter daarvan ten genoegen van de examencommissie van de opleiding bewijs levert van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Dit bewijs wordt onder andere geleverd door het met voldoende resultaat afleggen van een toets Nederlands als Tweede Taal (NT). Pas als dit resultaat is behaald kan betrokkene worden ingeschreven. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.8 WHW Studentendecaan.3 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (+ regeling) Als iemand jaar of ouder is en niet beschikt over een diploma van een verplichte vooropleiding, een mbo-4, havo- of vwo-diploma, of een daaraan gelijkwaardig diploma, kan deze persoon mogelijk worden toegelaten op grond van de + regeling. Deze persoon legt dan een toelatingsonderzoek af. Als hij hiervoor slaagt, krijgt hij vrijstelling van de vooropleidingseisen. Het toelatingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Nederlands en Engels en 3 Economie Een persoon moet voor alle onderdelen een voldoende hebben om geslaagd te zijn voor het toelatingsonderzoek. De onderdelen worden op eindexamenniveau havo getoetst. Op het toelatingsonderzoek is de Regeling + toelating van toepassing. De opleiding kan op grond van het bepaalde in artikel 7.9 van de wet afwijken van de leeftijdsgrens van jaar indien een persoon beschikt over een in het buitenland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een instelling voor hoger onderwijs. De opleiding kan ook van de leeftijdsgrens afwijken indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overlegd. Meer informatie: Wet: NHL: Contact: Artikel 7.9 WHW Regeling + toelating, NHL Regelingen Studentendecaan.4 Na-inschrijving Inschrijving voor de opleiding na 30 september van enig studiejaar is uitsluitend mogelijk: voor november of voor half jaarsinstroom voor februari.

5 3. OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 3. Competenties De tijdens de opleiding en voor het behalen van het afsluitend examen door een student te verwerven competenties uitgedrukt in kennis, inzicht en vaardigheden zijn opgenomen in Educator. 3. Inrichting van de opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische en een postpropedeutische fase. Binnen elke fase is zij ingericht naar onderwijseenheden en toetseenheden, met bijbehorende EC s, op de manier zoals vermeld in Educator. 3. Afstudeerrichtingen De opleiding kent geen afstudeerrichtingen. 3.4 Overzichten onderwijs- en toetseenheden Het onderwijsprogramma van de opleiding bestaat uit onderwijseenheden en toetseenheden. Aan iedere toetseenheid zijn een of meer onderwijseenheden verbonden. In Educator is opgenomen welke onderwijseenheden en toetseenheden de opleiding kent. In bijlagen a en b van dit studentenstatuut zijn overzichten van onderwijseenheden en toetseenheden met de bij een toetseenheid behorende credits per periode voor de propedeutische fase en voor de postpropedeutische fase opgenomen. 4. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANGSREGISTRATIE 4. Studieloopbaanbegeleiding De opleiding draagt zorg voor individuele studiebegeleiding van de student. De student wordt begeleid door een studieloopbaanbegeleider die de student ondersteunt en begeleidt bij de planning, de organisatie en de bewaking van de voortgang van zijn studie. 4. Studievoortgangregistratie De op toetseenheden behaalde resultaten en de studievoortgang van de studenten worden vastgelegd in Educator. Studenten kunnen Educator raadplegen om hun persoonlijke vorderingen in te zien en deze desgewenst afdrukken. Voor sommige studenten zijn de behaalde resultaten en de studievoortgang nog in het systeem Volg + vastgelegd. Deze gegevens zijn voor de betreffende studenten benaderbaar via de zogeheten Grade extractor. 5. STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE 5. Studieadvies propedeutische fase Aan de student in de propedeutische fase wordt een studieadvies uitgebracht overeenkomstig de Regeling studieadvies propedeutische fase. Deze Regeling maakt onderdeel uit van het instellingsspecifieke onderdeel van het studentenstatuut en is opgenomen op het intranet van de NHL. Het studieadvies is een oordeel van de examencommissie over de geschiktheid voor de opleiding en is uitsluitend gebaseerd op de studieresultaten behaald in de propedeutische fase. De volgende studieadviezen kunnen op grond van de regeling worden uitgebracht: een positief studieadvies: de student voldoet aan de norm. Dit advies hoeft niet gemotiveerd te worden en ook bijzondere persoonlijke omstandigheden van de student 3

6 hoeven niet in aanmerking te worden genomen; een negatief bindend studieadvies: de student voldoet niet aan de norm en wordt met inachtneming van bijzondere persoonlijke omstandigheden niet geschikt geacht voor de opleiding. Een negatief bindend studieadvies heeft ernstige gevolgen, omdat aan dit advies een afwijzing wordt verbonden. Dit betekent dat de student niet meer wordt ingeschreven voor de opleiding of een opleiding waarmee de opleiding de propedeuse gezamenlijk heeft. Norm eerste jaar: de student voldoet aan de norm als hij met inachtneming van vrijstellingen aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ten minste 45 credits heeft behaald in de propedeutische fase. Norm tweede jaar: de student voldoet aan de norm als hij met in achtneming van vrijstellingen aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd. Meer informatie: Wet: artikel 7.8b WHW NHL: Regeling studieadvies propedeutische fase: NHL Regelingen Contact: Studentendecaan 6. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 6. Onderwijs- en examenregeling Van dit studentenstatuut maakt de onderwijs- en examenregeling onderdeel uit. De onderwijsen examenregeling is opgenomen in bijlage 3 bij dit studentenstatuut. 7. ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN 7. Afdelingshoofd De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding berust bij het afdelingshoofd. De naam van het afdelingshoofd wordt opgenomen op het intranet. 7. Opleidingscommissie Aan de opleiding is een opleidingscommissie verbonden. De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten en heeft (samengevat) onder andere tot taak advies uit te brengen over de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding. Op de opleidingscommissie is de Regeling opleidingscommissies van de NHL van toepassing. De Regeling opleidingscommissies van de NHL is op het intranet opgenomen. De samenstelling van de opleidingscommissie is opgenomen in Educator. Meer informatie: Wet: artikel 9.8 WHW NHL: Regeling opleidingscommissies, NHL Regelingen Contact: via secretariaat OSB-Oost, 4

7 7.3 Examencommissie Aan de opleiding is een examencommissie verbonden. De examencommissie heeft (samengevat) tot taak op onafhankelijke en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de eisen die gelden voor het behalen van een graad, Zie hiervoor ook de als bijlage opgenomen onderwijs- en examenregeling. De samenstelling van de examencommissie is opgenomen in Educator. Meer informatie: Wet: artikelen 7., 7.a en 7.b WHW NHL: Onderwijs- en examenregeling (bijlage) Contact: via secretariaat OSB-Oost, 7.4 Kwaliteitszorg De opleiding hanteert een systeem van integrale kwaliteitszorg. De opleiding draagt daarbij zorg voor evaluatie mede door studenten van het door de opleiding verzorgde onderwijs. De opleiding informeert de studenten over de uitkomsten van deze evaluaties en over de manier waarop de opleiding omgaat met de uitkomsten van deze evaluaties. 7.5 Onderwijs Servicebureau Voor informatie over en vragen van de student met betrekking tot geregistreerde studieresultaten, zijn studievoortgang, de planning en roostering van onderwijseenheden en toetseenheden van de opleiding kan de student zich wenden tot het aan de opleiding gekoppelde Onderwijs Servicebureau. De opleiding maakt het aan haar gekoppelde Onderwijs Servicebureau, de locatie daarvan en het bijbehorende telefoonnummer bekend op het intranet. 7.6 Periodes, planning en roosters De opleiding maakt door middel van bijlagen a en b de periodes in het studiejaar waarin onderwijseenheden worden verzorgd en de periodes waarin toetsen worden afgenomen, bekend. De dagen en tijdstippen waarop onderwijseenheden worden verzorgd en toetseenheden worden afgenomen maakt de opleiding door middel van het intranet bekend. 7.7 Bereikbaarheid De opleiding maakt door middel van de planning en het rooster de dagen of dagdelen waarop docenten bereikbaar zijn voor studenten bekend op het intranet. Indien een docent op enig moment niet bereikbaar is op deze aangegeven dagen of dagdelen maakt de opleiding dit bekend op het intranet en/of op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van beeldschermen in het gebouw. 7.8 Extra studiekosten De opleiding kan bijkomende studiekosten in rekening brengen bij de student voor deelname aan bijzondere activiteiten van de opleiding (bijvoorbeeld excursies). De kosten van dergelijke activiteiten worden bekend gemaakt op het intranet. Hiervoor is NHL beleid vastgesteld, waarvan de hoofdlijn is dat in geval van betaalde activiteiten de student de mogelijkheid heeft te opteren voor een alternatieve, kosteloze activiteit. 7.9 Handleidingen Voor het uitvoeren van onderwijseenheden, waaronder bijvoorbeeld het volgen van stages, het uitvoeren van praktijkopdrachten en/of het uitvoeren van afstudeeropdrachten kan de opleiding handleidingen vaststellen. De opleiding maakt dergelijke handleidingen aan de studenten bekend op het intranet. 7.0 Veiligheidsvoorschriften 5

8 Naast de algemene veiligheidsvoorschriften van de NHL kan de opleiding, indien de aard van het onderwijs dit met zich brengt, aanvullende veiligheidsvoorschriften stellen voor deelname aan het onderwijs. De opleiding maakt deze veiligheidsvoorschriften bekend op het intranet. De student is verplicht tot naleving van deze veiligheidsvoorschriften en tot naleving van de op basis van deze voorschriften gegeven aanwijzingen. 7. Voorzieningen De student heeft toegang tot de voorzieningen van de hogeschool. Hiertoe horen in ieder geval de diensten van een studentendecaan, de mediatheek, de restauratieve en reprografische voorzieningen, het netwerk en de daarbij behorende ondersteuning. Meer informatie: Intranet 7. Studenten met een functiebeperking De opleiding wijst aan een student met een functiebeperking desgewenst een contactpersoon van de opleiding toe en maakt de naam van deze contactpersoon bekend bij het Informatiecentrum van de NHL. 7.3 Klachten Aan de NHL is een klachtenloket verbonden. Bij dit klachtenloket kan de student terecht met een klacht, bezwaar of beroep en vragen over de behandeling van klachten en geschillen. Meer informatie: Contact: Klachten 8. SLOTBEPALINGEN 8. Inwerkingtreding Dit studentenstatuut treedt in werking op september 0. 6

9 Bijlage : Afstudeerrichtingen Niet van toepassing. 7

10 Bijlage a: fase OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden propedeutische Opleiding: Commerciële Economie Variant: Voltijd Studiejaar: 0/03 Leerjaar: EC's per leerlijn Major / Minor Periode Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Toetsvorm Jaar Major. ECMA BASISMODULE Leerlijn Onderzoek ECMA BASISMODULE TAALBEHEERSING CURSUS DC. ONDERNEMERSCHAP CURSUS DC. ONDERNEMERSCHAP CURSUS DC 3. BEDRIJFS- &OMGEVINGSANALYSE TRAINING DC. ONDERNEMERSCHAP TRAINING DC 0. PROFESSIONEEL COMMUNICEREN TRAINING DC 7. CULTURAL AWARENESS Ecma Basismodule onderzoek leerlijn A Ecma/ basismodule taalbeheersing-stijl Ecma/ basismodule taalbeheersing-spelling DC. ONDERNEMEN DC. HAALBAARHEIDSANALYSE MARKETING ACCOUNTABILITY DC 3. bedrijfs- &omgevingsanalyse DC. HAALBAARHEIDSANALYSE COMPUTER VAARDIGHEDEN DC 0. Presenteren DC 7. Cultural Awareness Opdracht opdracht gespreksvaardigheden,mondeling opdracht Major. ECMA BASISMODULE leerlijn Onderzoek ECMA BASISMODULE SLB CURSUS DC 4. STRATEGIE EN BELEIDSONTWIKKELING CURSUS DC 5. PLANNEN EN UITVOEREN CURSUS DC 0. SOC.EN COMMUNICATIEF TRAINING DC 0. SOC.EN COMMUNICATIEF ECMA BASISMODULE leerlijn Onderzoek B ECMA BASISMODULE SLB. DC 4. strategische marketing DC 5. Management & Control DC 5. Commerciële Calculaties DC 0. Corresponderen DC 0. rapporteren Opdracht portfoliogesprek rapport 8

11 DC 3. Project Eigen bedrijf DC 4. Project Eigen PROJECT EIGEN BEDRIJF bedrijf DC 5. Project Eigen bedrijf DC. Project Eigen Bedrijf DC 7. ENGELS DC 7. Engels. Portfolio assessment Portfolio assessment Portfolio assessment Portfolio assessment portfolio interview Major.3 CURSUS DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT CURSUS DC 8. MARKETING COMMUNICATIE DC 9. Management DC 8. Marketing communicatie CURSUS DC 6. SALES dc 6. in en verkoop TRAINING DC 6. SALES DC 6. Sales Skills PROJECT EIGEN BEDRIJF DC 6. Project Eigen bedrijf DC 8. Project eigenbedrijf DC 7. ENGELS DC 7. Engels.3 DC 7. Engels.3 rapport assessment Portfolio assessment Portfolio assessment Presentatie summary Major.4 ECMA BASISMODULE ENGELS ECMA BASISMODULE SLB STUDIELOOPBAAN DC. TALENTONTWIKKELING PROJECT EIGEN BEDRIJF KEUZE uit VAK Ecma Basismodule Engels Ecma Basismodule Engels ECMA BASISMODULE SLB. DC. Talentontwikkeling dc. DC 9. PROJECT EIGEN BEDRIJF DC. BUSINESS GAME Portfolio-assessment Tentamen assessment portfolio portfolio opdracht CURSUS-TRAINING DC. INTERNATIONALE MARKETING CURSUS-TRAININGDC. MARKETING COMMUNICATIE CURSUS-TRAINING DC. EXCELLENTIE PROGRAMMA CURSUS-TRAINING DC. MARKETING ACCOUNTABILITY DC. Internationale marketing DC. Marketing Communicatie DC. Excellentie programma DC. Marketing accountability Vrije Keuze Vrije Keuze assessment assessment assessment assessment div

12 Bijlage b: OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden postpropedeutische fase Opleiding: Commerciële Economie Variant: Voltijd Studiejaar: 0/03 Leerjaar: / 3/ 4 EC's per leerlijn Jaar Major / Minor Periode Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Toetsvorm periode. CURSUS DC. Marktonderzoek CURSUS DC 3. BEDRIJFS- &OMGEVINGSANALY SE klas a CURSUS DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT klas a CURSUS DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT klas a Training DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT TRAINING DC 7. ENGELS TRAINING DC 0. SOC.EN COMMUNICATIEF PROJECT MARKETINGPLAN STUDIELOOPBAAN DC. SLB DC. marktonderzoek DC 3. interne- en externe analyse DC 9. Leidinggeven DC 9. Leidinggeven DC 9. Management Vaardigheden DC 7. Engels. DC 0. Taalbeheersing DC. Field research PMP DC 3. SWOT Analyse PMP DC. SLB. [] Portfolio assessment sollicitatie workshop rapport deel rapport deel rapport voortgangsplan PERIODE. CURSUS DC 4. STRATEGIE EN BELEIDSONTWIKKELIN G CURSUS DC 5. PLANNEN EN UITVOEREN CURSUS DC 7. ENGELS TRAINING DC 7. ENGELS klas b TRAINING DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT TRAINING DC 0. SOC. EN COMMUNICATIEF DC 4. strategie en beleid MC DC 5. planning en control MC DC 7 Engels. report writing DC 7 Engels. portfolio DC 7 Engels. DC 9. Management vaardigheden DC 0. Taalbeheersing [] [] interview assessment rapport 0

13 DC 4. strategisch marketingplan PMP DC 5. operationeel marketingplan PMP DC 5. Marketing Accountability PMP vrije keuze DC. verdieping PMP PROJECT vrije keuze dc 3. MARKETINGPLAN verdieping PMP vrije keuze DC 4. verdieping PMP vrije keuze DC 5. verdieping PMP DC 0. presenteren PMP DC 0. eindgesprek PMP WERK-LEERBEDRIJF WERK-LEERBEDRIJF 4 deel rapport deel rapport deel rapport praktijk opdracht praktijk opdracht praktijk opdracht praktijk opdracht presentatie assessment praktijk opdracht PERIODE.3 CURSUS DC. ONDERNEMERSCHAP CURSUS DC 7. CULTURAL AWARENESS TRAINING DC 7. ENGELS TRAINING DC 7. ENGELS TRAINING DC 0. SOC.EN COMMUNICATIEF TRAINING DC 0. SOC. EN COMMUNICATIEF PROJECT BIN ( het beste idee van ) STUDIELOOPBAAN DC. SLB DC. Tentamen innovatie & ondernemerschap DC 7 Internationaal marktverkenning DC 7. Engels.3 DC 7. Engels.3 DC 0. klantengesprek DC 0. Taalbeheersing DC Business Game niveau DC. Innovatief concept DC. Financial Feasibility DC. SLB.3 [] presentatie debating aanwezigheid + verslag rapport opdracht Pitch rapport voortgangsplan.4 CURSUS DC 8. Marketingcommunic atie DC 8. marketingcommuni catie CURSUS DC 6. SALES DC 6. Onderhandelen CURSUS DC 7. DC 7 Engels.4 ENGELS TRAINING DC 7. DC 7 Engels.4 ENGELS TRAINING DC 6. DC 6. SALES Onderhandelen. TRAINING DC 8. Marketingcommunic atie DC 8. Personal branding online debating portfolio en Interview groepsassessment portfolio

14 klas c TRAINING DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT TRAINING DC 0. SOC.EN COMMUNICATIEF TRAINING DC 0. SOC. EN COMMUNICATIEF PROJECT BIN ( het beste idee van ) STUDIELOOPBAAN DC. TALENTONTWIKKELING DC 9. Management vaardigheden (gespiegeld DC 0. Voorlichting DC 0. Taalbeheersing DC 8. communicatieplan DC. Talentontwikkeling [] assessment verslag rapport rapport assessment Jaar Minor Sales periode en periode 3 en 4 DC 6 MINOR SALES Sam Individuele opdrachten Sam Individuele opdrachten Sales en Acc. Mngt Sam team- of duo opdrachten 8 Assessment verkoopgesprek (case) Telefonische acquisitie (realiteit) 0 Sam Analyse en advies verkoopafdeling Winnend offreren/business game Praktijkopdracht Beursverkoop Analyse en advies inkoopafdeling Minor MMC periode 3 en 4 Branding Branding Individuele opdracht 3-4 Branding onderzoeksopdrac ht 3.3 Branding advies opdracht 3-4 Branding 3.3 Branding Individuele opdracht Branding onderzoeksopdrac ht 3.3 Branding advies opdracht Branding 3.3 Creativiteit Creativiteit Creativiteit Experience Marketing Paper Experience Marketing Paper Experience Marketing Experience 3 Experience Marketing uitvoering 3.4 Marketing uitvoering 3.4 De Pitch De Pitch De Pitch 3.3 Presenteren Presenteren Presenteren

15 Strategisch Management Strategisch Management Game 3.4 Strategisch Management Opdracht Strategisch Management Game Strategisch Management Opdracht afstuderen periode 3 en 4 Afstuderen Afstuderen 30 Inhoud Rapport Afstudeerassessme nt: Beantwoorden vragen Afstudeerassessme nt: Presentatievaardig heden Sollicitatiepracticu m MINOR ONDERNEMEN Minor Ondernemen Minor Ondernemen 30 Proces Afstuderen portfolio assessment Minor Ondernemen STAGE Stage 30 stage presentatie Stage uitvoering stage onderzoeksrapport STUDIE BUITENLAND Studie buitenland Studie buitenland 30 Eindproduct

16 Bijlage 3: Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Citeertitel Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding met aansluitende vermelding van de CROHO-naam van de bacheloropleiding waaraan deze regeling is verbonden. Datum inwerkingtreding Vastgesteld door College van Bestuur Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Art. 7.3 WHW Korte omschrijving De Onderwijs- en examenregeling geeft informatie over de aard, inhoud, toetsen en examens van de opleiding. Bijzonderheden Vermelde instemming Medezeggenschapsraad betreft instemming met enkele wijzigingen van de Onderwijs- en examenregeling. HOOFDSTUK ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Begripsbepalingen De in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze regeling. In deze regeling wordt voorts verstaan onder: a College van Bestuur: het College van Bestuur als bedoeld in het Bestuursreglement; b credits: studiepunten in de zin van de wet; c Educator: de elektronische onderwijscatalogus van de hogeschool met als url educator.nhl.nl ; d examencommissie: de examencommissie als bedoeld in artikel 9. van deze regeling; e hogeschool: de NHL Hogeschool; f opleiding: de opleiding van de hogeschool waaraan deze regeling is verbonden in Educator; g student: hij die staat ingeschreven aan de hogeschool voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de toetsen en examens van de opleiding; h studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op september en eindigt op 3 augustus van het daaropvolgende jaar; i toets: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek; j toetseenheid: het geheel van een of meer met elkaar verbonden toetsen; k week: een periode van zeven aaneengesloten dagen met uitzondering van de dagen van de studentenvakanties als vermeld in het jaarplanning van de hogeschool; l wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Artikel. Toepasselijkheid Deze regeling is van toepassing met ingang van studiejaar 0-03 op alle studenten die voor de opleiding ingeschreven staan. Artikel.3 Documenten en rangorde Aan deze regeling zijn verbonden Educator en het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van de opleiding voor zover in deze regeling naar deze documenten is verwezen. Deze documenten zijn voor zover integraal onderdeel van deze regeling. 4

17 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze onderwijs- en examenregeling, de bepalingen van het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van de opleiding of de informatie in Educator geldt als rangorde de volgorde waarin de documenten hierna worden genoemd, waarbij een eerder genoemd document prevaleert boven een later genoemd document: a deze onderwijs- en examenregeling; b Educator; c het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). Artikel.4 Mededelingen Mededelingen van het College van Bestuur of de examencommissie op grond van deze regeling aan een student geschieden schriftelijk of elektronisch aan het bij de hogeschool geregistreerde adres van de student. Mededelingen van een student op grond van deze regeling geschieden aan het College van Bestuur of de examencommissie geschieden schriftelijk of elektronisch. 3 Het College van Bestuur of een examencommissie kan elektronisch verschafte gegevens en documenten weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting van het College van Bestuur of de examencommissie zou leiden. 4 Het College van Bestuur of een examencommissie kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt. Het College van Bestuur of de examencommissie deelt een weigering op grond van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mede. HOOFDSTUK AARD EN INHOUD VAN DE OPLEIDING Artikel. Doel van de opleiding De opleiding beoogt de student kwalificaties te laten verwerven voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een Bachelorgraad vereist is of dienstig is. Artikel. Inrichting en afstudeerrichtingen van de opleiding De opleiding kent de wijzen van inrichting als vermeld in Educator. De opleiding kent de afstudeerrichtingen als vermeld in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). De inhoud van de afstudeerrichtingen is aangegeven in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). 3 Indien de opleiding meer dan een afstudeerrichting omvat, kan het College van Bestuur, indien hij de opleiding daartoe heeft aangewezen, beslissen dat een student slechts toegang heeft tot een of meer daarbij aan te geven afstudeerrichtingen. In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) zijn dan nadere bepalingen betreffende deze toegang opgenomen. Artikel.3 Eindkwalificaties De opleiding heeft eindkwalificaties die aangeven wat de student bij het behalen van het afsluitend examen moet hebben bereikt op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. De eindkwalificaties van de opleiding zijn opgenomen in Educator. Bij iedere eindkwalificatie is aangegeven met welke toetseenheid of toetseenheden deze wordt getoets. 5

18 De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de nationaal en internationaal geaccepteerde kwalificatieraamwerken betreffende hoger beroepsonderwijs en bacheloropleidingen, en zijn geconcretiseerd in domein- of opleidingsspecifieke leerresultaten. Artikel.4 Studielast, studieduur en credits De opleiding heeft een studielast van 40 credits te behalen in een nominale studieduur van vier jaar. Bij iedere onderwijseenheid wordt de studielast vermeld in hele studiebelastinguren. 3 Bij iedere toetseenheid wordt vermeld het aantal te behalen credits in hele credits bij het met goed gevolg afleggen van de toetseenheid. 4 Het creditsysteem van de opleiding is in overeenstemming met het European Credit Transfer System (ECTS). Artikel.5 Onderwijsprogramma Het onderwijsprogramma van de opleiding bestaat uit onderwijseenheden en toetseenheden. In Educator is aangegeven welke onderwijseenheden en toetseenheden de opleiding kent. Aan iedere toetseenheid zijn een of meer onderwijseenheden verbonden. Artikel.6 Propedeutische fase De opleiding kent een propedeutische fase waaraan een propedeutisch examen is verbonden. De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. 3 De studielast van de propedeutische fase bedraagt 60 credits. Artikel.7 Postpropedeutische fase De opleiding kent een postpropedeutische fase waaraan een afsluitend examen is verbonden. De studielast van de postpropedeutische fase bedraagt 80 credits. HOOFDSTUK 3 INSCHRIJVING VOOR DE OPLEIDING Artikel 3. Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen Een persoon wordt door het College van Bestuur voor de opleiding voor de propedeutische fase ingeschreven indien hij voldoet aan de eisen als bepaald in artikel 7.4 en volgende van de wet, onverminderd de overige bepalingen die op grond van de wet en het studentenstatuut gelden voor inschrijving. In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan worden bepaald dat de persoon die in het bezit is van een diploma genoemd in artikel 7:5 lid of 3 van de wet dat niet voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 7:5 lid, of 3 van de wet, toch wordt ingeschreven onder de voorwaarde dat blijkens een onderzoek wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Aan deze eisen moet zijn voldaan voor de aanvang van de opleiding. De genoemde eisen zijn opgenomen in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). Artikel 3. Vrijstelling op grond van andere diploma's Van het bepaalde in artikel 3. kan het College van Bestuur vrijstelling verlenen aan de persoon die in het bezit is van een ander diploma als bedoeld in artikel 3. overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.8 van de wet. De bij het onderzoek, als bedoeld in artikel 7.8 lid, 3 en 4 van de wet, te stellen eisen zijn in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) opgenomen. 6

19 Artikel 3.3 Vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek (+ regeling) Het College van Bestuur kan een persoon van eenentwintig jaar en ouder die niet op grond van artikel 7.8 van de wet daarvan is vrijgesteld, vrijstelling verlenen van de in artikel 7.4 van de wet bedoelde vooropleidingseis op grond van een toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.9 van de wet. In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) is bepaald wat het onderzoek als bedoeld in lid van dit artikel omvat. 3 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan van de leeftijdseis als bedoeld in lid van dit artikel worden afgeweken met in achtneming van het bepaalde in artikel 7.8 van de wet. Artikel 3.4 Inschrijving voor de postpropedeutische fase Een persoon of een student kan voor de opleiding voor de postpropedeutische fase worden ingeschreven, indien hij in het bezit is van een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen van die opleiding of van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen dat die opleiding en een of meer andere opleidingen gezamenlijk hebben. Het College van Bestuur kan vrijstelling verlenen van de in het eerste lid bedoelde eis aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma, indien dat diploma naar het oordeel van het College van Bestuur ten minste gelijkwaardig is aan het in het eerste lid bedoelde getuigschrift. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma betreft, kan het College van Bestuur daarbij bepalen dat geen examens of onderdelen daarvan worden afgelegd dan nadat ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. 3 De examencommissie kan de student die niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden toestemming verlenen tot het afleggen van een of meer toetsen van onderwijseenheden van het afsluitend examen. De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. Artikel 3.5 Eisen werkkring deeltijdse opleiding In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan worden bepaald dat met het oog op de inschrijving voor een deeltijdse opleiding eisen worden gesteld omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de deeltijdse opleiding, indien de desbetreffende werkzaamheden in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) als onderwijseenheden zijn aangemerkt. In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) zijn de aan de werkzaamheden te stellen eisen als bedoeld in lid van dit artikel opgenomen. HOOFDSTUK 4 ONDERWIJS, STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Artikel 4. Aanwijzingen Degene die belast is met het verzorgen van een onderwijseenheid is bevoegd tot het geven van aanwijzingen ten behoeve van de goede gang van zaken betreffende deze onderwijseenheid. De student dient deze aanwijzingen op te volgen. Artikel 4. Studiebegeleiding De opleiding draagt zorg voor individuele studiebegeleiding van de student en bewaking van zijn studievoortgang. De wijze van individuele studiebegeleiding en de studievoortgangbewaking is beschreven in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). 7

20 Artikel 4.3 Studieadvies propedeutische fase Aan de student in de propedeutische fase wordt een studieadvies uitgebracht op grond van artikel 7.8b van de wet en de Regeling studieadvies propedeutische fase die in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) is opgenomen. Artikel 4.4 Speciaal traject gericht op het behalen van een hoger niveau De opleiding kan een speciaal traject aanbieden dat is gericht op het behalen van een hoger kennisniveau en hiervoor studenten selecteren. In het Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) worden de selectieregels opgenomen. HOOFDSTUK 5 EXAMENS Artikel 5. Propedeutisch examen en afsluitend examen Aan de opleiding is een propedeutisch examen en een afsluitend examen verbonden. In Educator is per inrichting of programma betreffende het propedeutisch examen en het afsluitend examen opgenomen: a b de onderdelen, zijnde de toetseenheden, die het examen omvat; de totale studielast en de studielast uitgedrukt in studiebelastingsuren van iedere onderwijseenheid en het totale aantal credits en de credits verbonden aan iedere toetseenheid en de daaraan verbonden toetsen; c de onderverdeling van onderwijseenheden; d de onderverdeling van de toetseenheden; e de wijze waarop de toetsen van de onderwijseenheden worden afgelegd; f de slagingsnorm voor de toetseenheden en de daaraan verbonden toetsen en de wegingsfactor in geval een toetseenheid meer dan één toets omvat; g in welke volgorde de toetsen dienen te worden afgelegd, indien van toepassing; h de tijdvakken waarbinnen de toetsen dienen te worden afgelegd; i het aantal malen per studiejaar dat gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de toetsen en de examens; j de tijdsduur waarbinnen de toets moet worden afgelegd; k welke hulpmiddelen bij het afleggen van een toets mogen worden gebruikt, indien van toepassing; l de taal waarin een toets dient te worden afgelegd, indien dit niet het Nederlands is; De examencommissie kan in bijzondere gevallen bepalen dat een andere toets wordt afgelegd dan krachtens lid van dit artikel bepaald of dat een toets op een andere wijze wordt afgelegd dan krachtens lid van dit artikel bepaald. 3 In geval een toets is gewijzigd, wordt de toets van voor de wijziging nog tweemaal aangeboden in het studiejaar waarin de toets voor de eerste maal is gewijzigd aan studenten die de toets van voor de wijziging zonder goed gevolg hebben afgelegd. In geval een toets is vervallen, wordt de toets nog tweemaal aangeboden in het studiejaar waarin de toets voor de eerste maal niet meer wordt afgenomen aan studenten die de toets zonder goed gevolg hebben afgelegd. Onder wijziging van een toets wordt niet verstaan actualisering van de te toetsen kennis, inzicht en vaardigheden. Artikel 5. Slagingsnorm De student is geslaagd voor het propedeutisch examen als hij de toetseenheden van het propedeutisch examen met een studielast van 60 credits heeft gehaald. 8

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407.

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407. Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding International Business and Languages crohonummer: 34407 variant: Voltijd major: International Business and Languages INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Commerciele Economie 34402 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1 ALGEMEEN...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 HBO-Rechten CROHO-nummer 3905 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Accountancy 34406 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho: 34464 Variant: voltijd Major: Public Management Vastgesteld: 18 juni 2013 Croho 34464 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho-nummer 34464 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding B Bedrijfseconomie Ad Bedrijfseconomie crohonummer: 34401 80065 variant: voltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling bijzondere toelatingen Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 27-05-2015 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Croho-nummer 34419 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Croho-nummer 39201 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer CROHO-nummer: 35411 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn CROHO-nummer: 35388 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Accountancy 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Culturele en Maatschappelijke Vorming CROHO-nummer 34610 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Nederlands CROHO: 45269 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Opleiding tot verpleegkundige 560 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1., 08 juli 015 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie 4401 Bedrijfseconomie(AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 20-2016 Opleiding tot verpleegkundige 34560 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1.1 08 juli 20 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief Datum: 28 mei 2015 Studentenstatuut

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Naam opleiding (bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer 34609 Naam opleiding (AD) volgens CROHO CROHO-nummer 80073 Human Resource Management

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief, versie 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Wiskunde CROHO: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016 2017 Commerciële Economie (BACHELOR) 34402 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept IHOUDSOPGAVE IHOUDSOPGAVE...2 1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Financial Services Management 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar uits CROHO: 45265 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-2015 / definitief INHOUSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015 016 International Business & Languages 34407 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer: 34139 variant: Versie: Concept

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Maritieme Techniek Versie:

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSGAVE INHOUDSGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016 2017 International Busines ss & Languages (BACHELOR) 34407 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept IHOUDSOPGAVE IHOUDSOPGAVE...2

Nadere informatie