Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie"

Transcriptie

1 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie

2 INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie en communicatie. Toelating tot de opleiding. Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen.a Deficiëntie. Vrijstelling op grond van andere diploma s.3 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (+).4 Na-inschrijving 3. Opzet en inrichting van de opleiding 3 3. Competenties 3 3. Inrichting van de opleiding Afstudeerrichtingen Overzicht onderwijseenheden en toetseenheden 3 4. Studieloopbaanbegeleiding en studievoortgangregistratie 3 4. Studieloopbaanbegeleiding 3 4. Studievoortgangregistratie 3 5. Studieadvies propedeutische fase 3 5. Studieadvies propedeutische fase 3 6. Onderwijs- en examenregeling 4 6. Onderwijs- en examenregeling 4 7. Organisatie en voorzieningen 4 7. Afdelingshoofd 4 7. Opleidingscommissie Examencommissie Kwaliteitszorg Onderwijs Service Bureau Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid Extra studiekosten Handleidingen Veiligheidsvoorschriften 5 7. Voorzieningen 6 7. Student met een functiebeperking Klachten 6 8. Slotbepalingen 6 8. Inwerkingtreding 6 BIJLAGEN 7

3 . ALGEMEEN. Doel van dit document Dit document is een studentenstatuut als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Het bevat ook de onderwijs- en examenregeling (OER) voor de opleiding. Dit studentenstatuut vormt samen met het instellingsspecifieke deel, het studentenstatuut als bedoeld in de wet. Dit studentenstatuut is van toepassing op alle studenten die voor deze opleiding staan ingeschreven. Meer informatie: Wet: artikel 7.59 en artikel 7.3 WHW NHL: Studentenstatuut (instellingsspecifiek deel), zie: NHL Regelingen. Informatie en communicatie Aan dit statuut zijn internet NHL, intranet NHL en Educator verbonden, voor zover daar in dit statuut naar wordt verwezen. Internet: voor algemene informatie over de NHL en de opleiding hebben studenten en andere personen toegang tot het internet van de NHL. Op het internet is informatie opgenomen over de algemene voorzieningen van de NHL, de voorwaarden voor toelating tot de opleiding, de voorwaarden voor inschrijving en de voorwaarden voor uitschrijving. Intranet: voor bijzondere informatie over de opbouw, inrichting en vormgeving van de opleiding hebben studenten toegang tot het intranet van de NHL. Educator: voor bijzondere informatie over de inhoud van het onderwijs verbonden aan de opleiding, over onderwijseenheden en toetseenheden en over de door hen behaalde studieresultaten hebben studenten toegang tot Educator.. TOELATING TOT DE OPLEIDING. Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen Als algemene eis voor toelating tot de opleiding geldt (samengevat) het bezit van een HAVO/ VWO diploma met het juiste profiel en de juiste profielvakken of het bezit van een MBO-4 diploma. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.4 tot en met 7.6a WHW Studentendecaan.a Deficiëntie Degene die wel over het juiste diploma beschikt, maar niet over het juiste profiel of over de juiste profielvakken, kan toch voor de opleiding worden ingeschreven, mits hij voor aanvang van de opleiding aan de volgende eisen voldoet: Betrokkene heeft met goed gevolg een door of namens de opleiding georganiseerde toets in het ontbrekende profielvak of de ontbrekende profielvakken afgelegd. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.8 WHW Studentendecaan

4 . Vrijstelling op grond van andere diploma's Iemand kan (samengevat) vrijstelling krijgen van de vooropleidingseisen in de volgende gevallen: iemand is in het bezit van een propedeutisch, bachelor- of mastergetuigschrift van een Nederlandse hogeschool of universiteit; iemand is in het bezit van een tenminste gelijkwaardig binnenlands of buitenlands diploma. Hiervoor geldt een aparte procedure waarover de studentendecaan meer informatie kan verschaffen. Als de NHL een in het buitenland afgegeven diploma gelijkwaardig vindt, kan de NHL bepalen dat de bezitter daarvan ten genoegen van de examencommissie van de opleiding bewijs levert van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Dit bewijs wordt onder andere geleverd door het met voldoende resultaat afleggen van een toets Nederlands als Tweede Taal (NT). Pas als dit resultaat is behaald kan betrokkene worden ingeschreven. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.8 WHW Studentendecaan.3 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (+ regeling) Als iemand jaar of ouder is en niet beschikt over een diploma van een verplichte vooropleiding, een mbo-4, havo- of vwo-diploma, of een daaraan gelijkwaardig diploma, kan deze persoon mogelijk worden toegelaten op grond van de + regeling. Deze persoon legt dan een toelatingsonderzoek af. Als hij hiervoor slaagt, krijgt hij vrijstelling van de vooropleidingseisen. Het toelatingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Nederlands en Engels en 3 Economie Een persoon moet voor alle onderdelen een voldoende hebben om geslaagd te zijn voor het toelatingsonderzoek. De onderdelen worden op eindexamenniveau havo getoetst. Op het toelatingsonderzoek is de Regeling + toelating van toepassing. De opleiding kan op grond van het bepaalde in artikel 7.9 van de wet afwijken van de leeftijdsgrens van jaar indien een persoon beschikt over een in het buitenland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een instelling voor hoger onderwijs. De opleiding kan ook van de leeftijdsgrens afwijken indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overlegd. Meer informatie: Wet: NHL: Contact: Artikel 7.9 WHW Regeling + toelating, NHL Regelingen Studentendecaan.4 Na-inschrijving Inschrijving voor de opleiding na 30 september van enig studiejaar is uitsluitend mogelijk: voor november of voor half jaarsinstroom voor februari.

5 3. OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 3. Competenties De tijdens de opleiding en voor het behalen van het afsluitend examen door een student te verwerven competenties uitgedrukt in kennis, inzicht en vaardigheden zijn opgenomen in Educator. 3. Inrichting van de opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische en een postpropedeutische fase. Binnen elke fase is zij ingericht naar onderwijseenheden en toetseenheden, met bijbehorende EC s, op de manier zoals vermeld in Educator. 3. Afstudeerrichtingen De opleiding kent geen afstudeerrichtingen. 3.4 Overzichten onderwijs- en toetseenheden Het onderwijsprogramma van de opleiding bestaat uit onderwijseenheden en toetseenheden. Aan iedere toetseenheid zijn een of meer onderwijseenheden verbonden. In Educator is opgenomen welke onderwijseenheden en toetseenheden de opleiding kent. In bijlagen a en b van dit studentenstatuut zijn overzichten van onderwijseenheden en toetseenheden met de bij een toetseenheid behorende credits per periode voor de propedeutische fase en voor de postpropedeutische fase opgenomen. 4. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANGSREGISTRATIE 4. Studieloopbaanbegeleiding De opleiding draagt zorg voor individuele studiebegeleiding van de student. De student wordt begeleid door een studieloopbaanbegeleider die de student ondersteunt en begeleidt bij de planning, de organisatie en de bewaking van de voortgang van zijn studie. 4. Studievoortgangregistratie De op toetseenheden behaalde resultaten en de studievoortgang van de studenten worden vastgelegd in Educator. Studenten kunnen Educator raadplegen om hun persoonlijke vorderingen in te zien en deze desgewenst afdrukken. Voor sommige studenten zijn de behaalde resultaten en de studievoortgang nog in het systeem Volg + vastgelegd. Deze gegevens zijn voor de betreffende studenten benaderbaar via de zogeheten Grade extractor. 5. STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE 5. Studieadvies propedeutische fase Aan de student in de propedeutische fase wordt een studieadvies uitgebracht overeenkomstig de Regeling studieadvies propedeutische fase. Deze Regeling maakt onderdeel uit van het instellingsspecifieke onderdeel van het studentenstatuut en is opgenomen op het intranet van de NHL. Het studieadvies is een oordeel van de examencommissie over de geschiktheid voor de opleiding en is uitsluitend gebaseerd op de studieresultaten behaald in de propedeutische fase. De volgende studieadviezen kunnen op grond van de regeling worden uitgebracht: een positief studieadvies: de student voldoet aan de norm. Dit advies hoeft niet gemotiveerd te worden en ook bijzondere persoonlijke omstandigheden van de student 3

6 hoeven niet in aanmerking te worden genomen; een negatief bindend studieadvies: de student voldoet niet aan de norm en wordt met inachtneming van bijzondere persoonlijke omstandigheden niet geschikt geacht voor de opleiding. Een negatief bindend studieadvies heeft ernstige gevolgen, omdat aan dit advies een afwijzing wordt verbonden. Dit betekent dat de student niet meer wordt ingeschreven voor de opleiding of een opleiding waarmee de opleiding de propedeuse gezamenlijk heeft. Norm eerste jaar: de student voldoet aan de norm als hij met inachtneming van vrijstellingen aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ten minste 45 credits heeft behaald in de propedeutische fase. Norm tweede jaar: de student voldoet aan de norm als hij met in achtneming van vrijstellingen aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd. Meer informatie: Wet: artikel 7.8b WHW NHL: Regeling studieadvies propedeutische fase: NHL Regelingen Contact: Studentendecaan 6. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 6. Onderwijs- en examenregeling Van dit studentenstatuut maakt de onderwijs- en examenregeling onderdeel uit. De onderwijsen examenregeling is opgenomen in bijlage 3 bij dit studentenstatuut. 7. ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN 7. Afdelingshoofd De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding berust bij het afdelingshoofd. De naam van het afdelingshoofd wordt opgenomen op het intranet. 7. Opleidingscommissie Aan de opleiding is een opleidingscommissie verbonden. De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten en heeft (samengevat) onder andere tot taak advies uit te brengen over de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding. Op de opleidingscommissie is de Regeling opleidingscommissies van de NHL van toepassing. De Regeling opleidingscommissies van de NHL is op het intranet opgenomen. De samenstelling van de opleidingscommissie is opgenomen in Educator. Meer informatie: Wet: artikel 9.8 WHW NHL: Regeling opleidingscommissies, NHL Regelingen Contact: via secretariaat OSB-Oost, 4

7 7.3 Examencommissie Aan de opleiding is een examencommissie verbonden. De examencommissie heeft (samengevat) tot taak op onafhankelijke en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de eisen die gelden voor het behalen van een graad, Zie hiervoor ook de als bijlage opgenomen onderwijs- en examenregeling. De samenstelling van de examencommissie is opgenomen in Educator. Meer informatie: Wet: artikelen 7., 7.a en 7.b WHW NHL: Onderwijs- en examenregeling (bijlage) Contact: via secretariaat OSB-Oost, 7.4 Kwaliteitszorg De opleiding hanteert een systeem van integrale kwaliteitszorg. De opleiding draagt daarbij zorg voor evaluatie mede door studenten van het door de opleiding verzorgde onderwijs. De opleiding informeert de studenten over de uitkomsten van deze evaluaties en over de manier waarop de opleiding omgaat met de uitkomsten van deze evaluaties. 7.5 Onderwijs Servicebureau Voor informatie over en vragen van de student met betrekking tot geregistreerde studieresultaten, zijn studievoortgang, de planning en roostering van onderwijseenheden en toetseenheden van de opleiding kan de student zich wenden tot het aan de opleiding gekoppelde Onderwijs Servicebureau. De opleiding maakt het aan haar gekoppelde Onderwijs Servicebureau, de locatie daarvan en het bijbehorende telefoonnummer bekend op het intranet. 7.6 Periodes, planning en roosters De opleiding maakt door middel van bijlagen a en b de periodes in het studiejaar waarin onderwijseenheden worden verzorgd en de periodes waarin toetsen worden afgenomen, bekend. De dagen en tijdstippen waarop onderwijseenheden worden verzorgd en toetseenheden worden afgenomen maakt de opleiding door middel van het intranet bekend. 7.7 Bereikbaarheid De opleiding maakt door middel van de planning en het rooster de dagen of dagdelen waarop docenten bereikbaar zijn voor studenten bekend op het intranet. Indien een docent op enig moment niet bereikbaar is op deze aangegeven dagen of dagdelen maakt de opleiding dit bekend op het intranet en/of op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van beeldschermen in het gebouw. 7.8 Extra studiekosten De opleiding kan bijkomende studiekosten in rekening brengen bij de student voor deelname aan bijzondere activiteiten van de opleiding (bijvoorbeeld excursies). De kosten van dergelijke activiteiten worden bekend gemaakt op het intranet. Hiervoor is NHL beleid vastgesteld, waarvan de hoofdlijn is dat in geval van betaalde activiteiten de student de mogelijkheid heeft te opteren voor een alternatieve, kosteloze activiteit. 7.9 Handleidingen Voor het uitvoeren van onderwijseenheden, waaronder bijvoorbeeld het volgen van stages, het uitvoeren van praktijkopdrachten en/of het uitvoeren van afstudeeropdrachten kan de opleiding handleidingen vaststellen. De opleiding maakt dergelijke handleidingen aan de studenten bekend op het intranet. 7.0 Veiligheidsvoorschriften 5

8 Naast de algemene veiligheidsvoorschriften van de NHL kan de opleiding, indien de aard van het onderwijs dit met zich brengt, aanvullende veiligheidsvoorschriften stellen voor deelname aan het onderwijs. De opleiding maakt deze veiligheidsvoorschriften bekend op het intranet. De student is verplicht tot naleving van deze veiligheidsvoorschriften en tot naleving van de op basis van deze voorschriften gegeven aanwijzingen. 7. Voorzieningen De student heeft toegang tot de voorzieningen van de hogeschool. Hiertoe horen in ieder geval de diensten van een studentendecaan, de mediatheek, de restauratieve en reprografische voorzieningen, het netwerk en de daarbij behorende ondersteuning. Meer informatie: Intranet 7. Studenten met een functiebeperking De opleiding wijst aan een student met een functiebeperking desgewenst een contactpersoon van de opleiding toe en maakt de naam van deze contactpersoon bekend bij het Informatiecentrum van de NHL. 7.3 Klachten Aan de NHL is een klachtenloket verbonden. Bij dit klachtenloket kan de student terecht met een klacht, bezwaar of beroep en vragen over de behandeling van klachten en geschillen. Meer informatie: Contact: Klachten 8. SLOTBEPALINGEN 8. Inwerkingtreding Dit studentenstatuut treedt in werking op september 0. 6

9 Bijlage : Afstudeerrichtingen Niet van toepassing. 7

10 Bijlage a: fase OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden propedeutische Opleiding: Commerciële Economie Variant: Voltijd Studiejaar: 0/03 Leerjaar: EC's per leerlijn Major / Minor Periode Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Toetsvorm Jaar Major. ECMA BASISMODULE Leerlijn Onderzoek ECMA BASISMODULE TAALBEHEERSING CURSUS DC. ONDERNEMERSCHAP CURSUS DC. ONDERNEMERSCHAP CURSUS DC 3. BEDRIJFS- &OMGEVINGSANALYSE TRAINING DC. ONDERNEMERSCHAP TRAINING DC 0. PROFESSIONEEL COMMUNICEREN TRAINING DC 7. CULTURAL AWARENESS Ecma Basismodule onderzoek leerlijn A Ecma/ basismodule taalbeheersing-stijl Ecma/ basismodule taalbeheersing-spelling DC. ONDERNEMEN DC. HAALBAARHEIDSANALYSE MARKETING ACCOUNTABILITY DC 3. bedrijfs- &omgevingsanalyse DC. HAALBAARHEIDSANALYSE COMPUTER VAARDIGHEDEN DC 0. Presenteren DC 7. Cultural Awareness Opdracht opdracht gespreksvaardigheden,mondeling opdracht Major. ECMA BASISMODULE leerlijn Onderzoek ECMA BASISMODULE SLB CURSUS DC 4. STRATEGIE EN BELEIDSONTWIKKELING CURSUS DC 5. PLANNEN EN UITVOEREN CURSUS DC 0. SOC.EN COMMUNICATIEF TRAINING DC 0. SOC.EN COMMUNICATIEF ECMA BASISMODULE leerlijn Onderzoek B ECMA BASISMODULE SLB. DC 4. strategische marketing DC 5. Management & Control DC 5. Commerciële Calculaties DC 0. Corresponderen DC 0. rapporteren Opdracht portfoliogesprek rapport 8

11 DC 3. Project Eigen bedrijf DC 4. Project Eigen PROJECT EIGEN BEDRIJF bedrijf DC 5. Project Eigen bedrijf DC. Project Eigen Bedrijf DC 7. ENGELS DC 7. Engels. Portfolio assessment Portfolio assessment Portfolio assessment Portfolio assessment portfolio interview Major.3 CURSUS DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT CURSUS DC 8. MARKETING COMMUNICATIE DC 9. Management DC 8. Marketing communicatie CURSUS DC 6. SALES dc 6. in en verkoop TRAINING DC 6. SALES DC 6. Sales Skills PROJECT EIGEN BEDRIJF DC 6. Project Eigen bedrijf DC 8. Project eigenbedrijf DC 7. ENGELS DC 7. Engels.3 DC 7. Engels.3 rapport assessment Portfolio assessment Portfolio assessment Presentatie summary Major.4 ECMA BASISMODULE ENGELS ECMA BASISMODULE SLB STUDIELOOPBAAN DC. TALENTONTWIKKELING PROJECT EIGEN BEDRIJF KEUZE uit VAK Ecma Basismodule Engels Ecma Basismodule Engels ECMA BASISMODULE SLB. DC. Talentontwikkeling dc. DC 9. PROJECT EIGEN BEDRIJF DC. BUSINESS GAME Portfolio-assessment Tentamen assessment portfolio portfolio opdracht CURSUS-TRAINING DC. INTERNATIONALE MARKETING CURSUS-TRAININGDC. MARKETING COMMUNICATIE CURSUS-TRAINING DC. EXCELLENTIE PROGRAMMA CURSUS-TRAINING DC. MARKETING ACCOUNTABILITY DC. Internationale marketing DC. Marketing Communicatie DC. Excellentie programma DC. Marketing accountability Vrije Keuze Vrije Keuze assessment assessment assessment assessment div

12 Bijlage b: OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden postpropedeutische fase Opleiding: Commerciële Economie Variant: Voltijd Studiejaar: 0/03 Leerjaar: / 3/ 4 EC's per leerlijn Jaar Major / Minor Periode Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Toetsvorm periode. CURSUS DC. Marktonderzoek CURSUS DC 3. BEDRIJFS- &OMGEVINGSANALY SE klas a CURSUS DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT klas a CURSUS DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT klas a Training DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT TRAINING DC 7. ENGELS TRAINING DC 0. SOC.EN COMMUNICATIEF PROJECT MARKETINGPLAN STUDIELOOPBAAN DC. SLB DC. marktonderzoek DC 3. interne- en externe analyse DC 9. Leidinggeven DC 9. Leidinggeven DC 9. Management Vaardigheden DC 7. Engels. DC 0. Taalbeheersing DC. Field research PMP DC 3. SWOT Analyse PMP DC. SLB. [] Portfolio assessment sollicitatie workshop rapport deel rapport deel rapport voortgangsplan PERIODE. CURSUS DC 4. STRATEGIE EN BELEIDSONTWIKKELIN G CURSUS DC 5. PLANNEN EN UITVOEREN CURSUS DC 7. ENGELS TRAINING DC 7. ENGELS klas b TRAINING DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT TRAINING DC 0. SOC. EN COMMUNICATIEF DC 4. strategie en beleid MC DC 5. planning en control MC DC 7 Engels. report writing DC 7 Engels. portfolio DC 7 Engels. DC 9. Management vaardigheden DC 0. Taalbeheersing [] [] interview assessment rapport 0

13 DC 4. strategisch marketingplan PMP DC 5. operationeel marketingplan PMP DC 5. Marketing Accountability PMP vrije keuze DC. verdieping PMP PROJECT vrije keuze dc 3. MARKETINGPLAN verdieping PMP vrije keuze DC 4. verdieping PMP vrije keuze DC 5. verdieping PMP DC 0. presenteren PMP DC 0. eindgesprek PMP WERK-LEERBEDRIJF WERK-LEERBEDRIJF 4 deel rapport deel rapport deel rapport praktijk opdracht praktijk opdracht praktijk opdracht praktijk opdracht presentatie assessment praktijk opdracht PERIODE.3 CURSUS DC. ONDERNEMERSCHAP CURSUS DC 7. CULTURAL AWARENESS TRAINING DC 7. ENGELS TRAINING DC 7. ENGELS TRAINING DC 0. SOC.EN COMMUNICATIEF TRAINING DC 0. SOC. EN COMMUNICATIEF PROJECT BIN ( het beste idee van ) STUDIELOOPBAAN DC. SLB DC. Tentamen innovatie & ondernemerschap DC 7 Internationaal marktverkenning DC 7. Engels.3 DC 7. Engels.3 DC 0. klantengesprek DC 0. Taalbeheersing DC Business Game niveau DC. Innovatief concept DC. Financial Feasibility DC. SLB.3 [] presentatie debating aanwezigheid + verslag rapport opdracht Pitch rapport voortgangsplan.4 CURSUS DC 8. Marketingcommunic atie DC 8. marketingcommuni catie CURSUS DC 6. SALES DC 6. Onderhandelen CURSUS DC 7. DC 7 Engels.4 ENGELS TRAINING DC 7. DC 7 Engels.4 ENGELS TRAINING DC 6. DC 6. SALES Onderhandelen. TRAINING DC 8. Marketingcommunic atie DC 8. Personal branding online debating portfolio en Interview groepsassessment portfolio

14 klas c TRAINING DC 9. LEIDERSCHAP & MANAGEMENT TRAINING DC 0. SOC.EN COMMUNICATIEF TRAINING DC 0. SOC. EN COMMUNICATIEF PROJECT BIN ( het beste idee van ) STUDIELOOPBAAN DC. TALENTONTWIKKELING DC 9. Management vaardigheden (gespiegeld DC 0. Voorlichting DC 0. Taalbeheersing DC 8. communicatieplan DC. Talentontwikkeling [] assessment verslag rapport rapport assessment Jaar Minor Sales periode en periode 3 en 4 DC 6 MINOR SALES Sam Individuele opdrachten Sam Individuele opdrachten Sales en Acc. Mngt Sam team- of duo opdrachten 8 Assessment verkoopgesprek (case) Telefonische acquisitie (realiteit) 0 Sam Analyse en advies verkoopafdeling Winnend offreren/business game Praktijkopdracht Beursverkoop Analyse en advies inkoopafdeling Minor MMC periode 3 en 4 Branding Branding Individuele opdracht 3-4 Branding onderzoeksopdrac ht 3.3 Branding advies opdracht 3-4 Branding 3.3 Branding Individuele opdracht Branding onderzoeksopdrac ht 3.3 Branding advies opdracht Branding 3.3 Creativiteit Creativiteit Creativiteit Experience Marketing Paper Experience Marketing Paper Experience Marketing Experience 3 Experience Marketing uitvoering 3.4 Marketing uitvoering 3.4 De Pitch De Pitch De Pitch 3.3 Presenteren Presenteren Presenteren

15 Strategisch Management Strategisch Management Game 3.4 Strategisch Management Opdracht Strategisch Management Game Strategisch Management Opdracht afstuderen periode 3 en 4 Afstuderen Afstuderen 30 Inhoud Rapport Afstudeerassessme nt: Beantwoorden vragen Afstudeerassessme nt: Presentatievaardig heden Sollicitatiepracticu m MINOR ONDERNEMEN Minor Ondernemen Minor Ondernemen 30 Proces Afstuderen portfolio assessment Minor Ondernemen STAGE Stage 30 stage presentatie Stage uitvoering stage onderzoeksrapport STUDIE BUITENLAND Studie buitenland Studie buitenland 30 Eindproduct

16 Bijlage 3: Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Citeertitel Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding met aansluitende vermelding van de CROHO-naam van de bacheloropleiding waaraan deze regeling is verbonden. Datum inwerkingtreding Vastgesteld door College van Bestuur Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Art. 7.3 WHW Korte omschrijving De Onderwijs- en examenregeling geeft informatie over de aard, inhoud, toetsen en examens van de opleiding. Bijzonderheden Vermelde instemming Medezeggenschapsraad betreft instemming met enkele wijzigingen van de Onderwijs- en examenregeling. HOOFDSTUK ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Begripsbepalingen De in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze regeling. In deze regeling wordt voorts verstaan onder: a College van Bestuur: het College van Bestuur als bedoeld in het Bestuursreglement; b credits: studiepunten in de zin van de wet; c Educator: de elektronische onderwijscatalogus van de hogeschool met als url educator.nhl.nl ; d examencommissie: de examencommissie als bedoeld in artikel 9. van deze regeling; e hogeschool: de NHL Hogeschool; f opleiding: de opleiding van de hogeschool waaraan deze regeling is verbonden in Educator; g student: hij die staat ingeschreven aan de hogeschool voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de toetsen en examens van de opleiding; h studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op september en eindigt op 3 augustus van het daaropvolgende jaar; i toets: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek; j toetseenheid: het geheel van een of meer met elkaar verbonden toetsen; k week: een periode van zeven aaneengesloten dagen met uitzondering van de dagen van de studentenvakanties als vermeld in het jaarplanning van de hogeschool; l wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Artikel. Toepasselijkheid Deze regeling is van toepassing met ingang van studiejaar 0-03 op alle studenten die voor de opleiding ingeschreven staan. Artikel.3 Documenten en rangorde Aan deze regeling zijn verbonden Educator en het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van de opleiding voor zover in deze regeling naar deze documenten is verwezen. Deze documenten zijn voor zover integraal onderdeel van deze regeling. 4

17 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze onderwijs- en examenregeling, de bepalingen van het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van de opleiding of de informatie in Educator geldt als rangorde de volgorde waarin de documenten hierna worden genoemd, waarbij een eerder genoemd document prevaleert boven een later genoemd document: a deze onderwijs- en examenregeling; b Educator; c het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). Artikel.4 Mededelingen Mededelingen van het College van Bestuur of de examencommissie op grond van deze regeling aan een student geschieden schriftelijk of elektronisch aan het bij de hogeschool geregistreerde adres van de student. Mededelingen van een student op grond van deze regeling geschieden aan het College van Bestuur of de examencommissie geschieden schriftelijk of elektronisch. 3 Het College van Bestuur of een examencommissie kan elektronisch verschafte gegevens en documenten weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting van het College van Bestuur of de examencommissie zou leiden. 4 Het College van Bestuur of een examencommissie kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt. Het College van Bestuur of de examencommissie deelt een weigering op grond van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mede. HOOFDSTUK AARD EN INHOUD VAN DE OPLEIDING Artikel. Doel van de opleiding De opleiding beoogt de student kwalificaties te laten verwerven voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een Bachelorgraad vereist is of dienstig is. Artikel. Inrichting en afstudeerrichtingen van de opleiding De opleiding kent de wijzen van inrichting als vermeld in Educator. De opleiding kent de afstudeerrichtingen als vermeld in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). De inhoud van de afstudeerrichtingen is aangegeven in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). 3 Indien de opleiding meer dan een afstudeerrichting omvat, kan het College van Bestuur, indien hij de opleiding daartoe heeft aangewezen, beslissen dat een student slechts toegang heeft tot een of meer daarbij aan te geven afstudeerrichtingen. In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) zijn dan nadere bepalingen betreffende deze toegang opgenomen. Artikel.3 Eindkwalificaties De opleiding heeft eindkwalificaties die aangeven wat de student bij het behalen van het afsluitend examen moet hebben bereikt op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. De eindkwalificaties van de opleiding zijn opgenomen in Educator. Bij iedere eindkwalificatie is aangegeven met welke toetseenheid of toetseenheden deze wordt getoets. 5

18 De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de nationaal en internationaal geaccepteerde kwalificatieraamwerken betreffende hoger beroepsonderwijs en bacheloropleidingen, en zijn geconcretiseerd in domein- of opleidingsspecifieke leerresultaten. Artikel.4 Studielast, studieduur en credits De opleiding heeft een studielast van 40 credits te behalen in een nominale studieduur van vier jaar. Bij iedere onderwijseenheid wordt de studielast vermeld in hele studiebelastinguren. 3 Bij iedere toetseenheid wordt vermeld het aantal te behalen credits in hele credits bij het met goed gevolg afleggen van de toetseenheid. 4 Het creditsysteem van de opleiding is in overeenstemming met het European Credit Transfer System (ECTS). Artikel.5 Onderwijsprogramma Het onderwijsprogramma van de opleiding bestaat uit onderwijseenheden en toetseenheden. In Educator is aangegeven welke onderwijseenheden en toetseenheden de opleiding kent. Aan iedere toetseenheid zijn een of meer onderwijseenheden verbonden. Artikel.6 Propedeutische fase De opleiding kent een propedeutische fase waaraan een propedeutisch examen is verbonden. De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. 3 De studielast van de propedeutische fase bedraagt 60 credits. Artikel.7 Postpropedeutische fase De opleiding kent een postpropedeutische fase waaraan een afsluitend examen is verbonden. De studielast van de postpropedeutische fase bedraagt 80 credits. HOOFDSTUK 3 INSCHRIJVING VOOR DE OPLEIDING Artikel 3. Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen Een persoon wordt door het College van Bestuur voor de opleiding voor de propedeutische fase ingeschreven indien hij voldoet aan de eisen als bepaald in artikel 7.4 en volgende van de wet, onverminderd de overige bepalingen die op grond van de wet en het studentenstatuut gelden voor inschrijving. In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan worden bepaald dat de persoon die in het bezit is van een diploma genoemd in artikel 7:5 lid of 3 van de wet dat niet voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 7:5 lid, of 3 van de wet, toch wordt ingeschreven onder de voorwaarde dat blijkens een onderzoek wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Aan deze eisen moet zijn voldaan voor de aanvang van de opleiding. De genoemde eisen zijn opgenomen in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). Artikel 3. Vrijstelling op grond van andere diploma's Van het bepaalde in artikel 3. kan het College van Bestuur vrijstelling verlenen aan de persoon die in het bezit is van een ander diploma als bedoeld in artikel 3. overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.8 van de wet. De bij het onderzoek, als bedoeld in artikel 7.8 lid, 3 en 4 van de wet, te stellen eisen zijn in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) opgenomen. 6

19 Artikel 3.3 Vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek (+ regeling) Het College van Bestuur kan een persoon van eenentwintig jaar en ouder die niet op grond van artikel 7.8 van de wet daarvan is vrijgesteld, vrijstelling verlenen van de in artikel 7.4 van de wet bedoelde vooropleidingseis op grond van een toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.9 van de wet. In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) is bepaald wat het onderzoek als bedoeld in lid van dit artikel omvat. 3 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan van de leeftijdseis als bedoeld in lid van dit artikel worden afgeweken met in achtneming van het bepaalde in artikel 7.8 van de wet. Artikel 3.4 Inschrijving voor de postpropedeutische fase Een persoon of een student kan voor de opleiding voor de postpropedeutische fase worden ingeschreven, indien hij in het bezit is van een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen van die opleiding of van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen dat die opleiding en een of meer andere opleidingen gezamenlijk hebben. Het College van Bestuur kan vrijstelling verlenen van de in het eerste lid bedoelde eis aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma, indien dat diploma naar het oordeel van het College van Bestuur ten minste gelijkwaardig is aan het in het eerste lid bedoelde getuigschrift. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma betreft, kan het College van Bestuur daarbij bepalen dat geen examens of onderdelen daarvan worden afgelegd dan nadat ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. 3 De examencommissie kan de student die niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden toestemming verlenen tot het afleggen van een of meer toetsen van onderwijseenheden van het afsluitend examen. De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. Artikel 3.5 Eisen werkkring deeltijdse opleiding In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan worden bepaald dat met het oog op de inschrijving voor een deeltijdse opleiding eisen worden gesteld omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de deeltijdse opleiding, indien de desbetreffende werkzaamheden in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) als onderwijseenheden zijn aangemerkt. In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) zijn de aan de werkzaamheden te stellen eisen als bedoeld in lid van dit artikel opgenomen. HOOFDSTUK 4 ONDERWIJS, STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Artikel 4. Aanwijzingen Degene die belast is met het verzorgen van een onderwijseenheid is bevoegd tot het geven van aanwijzingen ten behoeve van de goede gang van zaken betreffende deze onderwijseenheid. De student dient deze aanwijzingen op te volgen. Artikel 4. Studiebegeleiding De opleiding draagt zorg voor individuele studiebegeleiding van de student en bewaking van zijn studievoortgang. De wijze van individuele studiebegeleiding en de studievoortgangbewaking is beschreven in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). 7

20 Artikel 4.3 Studieadvies propedeutische fase Aan de student in de propedeutische fase wordt een studieadvies uitgebracht op grond van artikel 7.8b van de wet en de Regeling studieadvies propedeutische fase die in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) is opgenomen. Artikel 4.4 Speciaal traject gericht op het behalen van een hoger niveau De opleiding kan een speciaal traject aanbieden dat is gericht op het behalen van een hoger kennisniveau en hiervoor studenten selecteren. In het Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) worden de selectieregels opgenomen. HOOFDSTUK 5 EXAMENS Artikel 5. Propedeutisch examen en afsluitend examen Aan de opleiding is een propedeutisch examen en een afsluitend examen verbonden. In Educator is per inrichting of programma betreffende het propedeutisch examen en het afsluitend examen opgenomen: a b de onderdelen, zijnde de toetseenheden, die het examen omvat; de totale studielast en de studielast uitgedrukt in studiebelastingsuren van iedere onderwijseenheid en het totale aantal credits en de credits verbonden aan iedere toetseenheid en de daaraan verbonden toetsen; c de onderverdeling van onderwijseenheden; d de onderverdeling van de toetseenheden; e de wijze waarop de toetsen van de onderwijseenheden worden afgelegd; f de slagingsnorm voor de toetseenheden en de daaraan verbonden toetsen en de wegingsfactor in geval een toetseenheid meer dan één toets omvat; g in welke volgorde de toetsen dienen te worden afgelegd, indien van toepassing; h de tijdvakken waarbinnen de toetsen dienen te worden afgelegd; i het aantal malen per studiejaar dat gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de toetsen en de examens; j de tijdsduur waarbinnen de toets moet worden afgelegd; k welke hulpmiddelen bij het afleggen van een toets mogen worden gebruikt, indien van toepassing; l de taal waarin een toets dient te worden afgelegd, indien dit niet het Nederlands is; De examencommissie kan in bijzondere gevallen bepalen dat een andere toets wordt afgelegd dan krachtens lid van dit artikel bepaald of dat een toets op een andere wijze wordt afgelegd dan krachtens lid van dit artikel bepaald. 3 In geval een toets is gewijzigd, wordt de toets van voor de wijziging nog tweemaal aangeboden in het studiejaar waarin de toets voor de eerste maal is gewijzigd aan studenten die de toets van voor de wijziging zonder goed gevolg hebben afgelegd. In geval een toets is vervallen, wordt de toets nog tweemaal aangeboden in het studiejaar waarin de toets voor de eerste maal niet meer wordt afgenomen aan studenten die de toets zonder goed gevolg hebben afgelegd. Onder wijziging van een toets wordt niet verstaan actualisering van de te toetsen kennis, inzicht en vaardigheden. Artikel 5. Slagingsnorm De student is geslaagd voor het propedeutisch examen als hij de toetseenheden van het propedeutisch examen met een studielast van 60 credits heeft gehaald. 8

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie