III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie"

Transcriptie

1 III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding B Bedrijfseconomie Ad Bedrijfseconomie crohonummer: variant: voltijd 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2 Informatie en communicatie 2. Toelating tot de opleiding 2.1 Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen 2.2 Vrijstelling op grond van andere diploma s 2.3 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+) 2.4 Eisen werkkring deeltijdse inrichting opleiding 2.5 Na-inschrijving 3. Opzet en inrichting van de opleiding 3.1 Eindkwalificaties 3.2 Inrichting van de opleiding 3.3 Afstudeerrichtingen 3.4 Overzicht onderwijseenheden en toetseenheden, werkvormen 3.5 Associate Degree programma 3.6 Overzicht beoogde eindniveaus 3.7.Deelname aan toetsen postpropedeutische fase 4. Studieloopbaanbegeleiding en studievoortgangregistratie 4.1 Studieloopbaanbegeleiding 4.2 Studievoortgangregistratie 5. Studieadvies propedeutische fase 5.1 Studieadvies propedeutische fase 6. Onderwijs- en examenregeling 6.1 Onderwijs- en examenregeling 6.2 Specifieke opleidingseisen 7. Organisatie en voorzieningen 7.1 Afdelingshoofd 7.2 Opleidingscommissie 7.3 Examencommissie 7.4 Kwaliteitszorg 7.5 Onderwijs Service Bureau 7.6 Bureau Inschrijvingen 7.7 Periodes, planning en roosters 7.8 Bereikbaarheid 7.9 Extra studiekosten 7.10 Handleidingen 7.11 Veiligheidsvoorschriften 7.12 Voorzieningen 7.13 Studenten met een functiebeperking 7.12 Klachten 8. Slotbepalingen 8.1 Inwerkingtreding 2

3 1. ALGEMEEN 1.1 Doel van dit document Dit document is een studentenstatuut als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Het bevat ook de onderwijs- en examenregeling (OER) voor de opleiding. Dit studentenstatuut vormt samen met het instellingsspecifieke deel, het studentenstatuut als bedoeld in de wet. Dit studentenstatuut is van toepassing op alle studenten die voor deze opleiding staan ingeschreven. Meer informatie: Wet: artikel 7.59 en artikel 7.13 WHW NHL: Studentenstatuut (instellingsspecifiek deel), zie: NHL Regelingen 1.2 Informatie en communicatie Aan dit statuut zijn internet NHL, intranet NHL en Educator verbonden, voor zover daar in dit statuut naar wordt verwezen. 1. Internet: voor algemene informatie over de NHL en de opleiding hebben studenten en andere personen toegang tot het internet van de NHL. Op het internet is informatie opgenomen over de algemene voorzieningen van de NHL, de voorwaarden voor toelating tot de opleiding, de voorwaarden voor inschrijving en de voorwaarden voor uitschrijving. 2. Intranet: voor bijzondere informatie over de opbouw, inrichting en vormgeving van de opleiding hebben studenten toegang tot het intranet van de NHL. 3. Educator: voor bijzondere informatie over de inhoud van het onderwijs verbonden aan de opleiding, over onderwijseenheden en toetseenheden en over de door hen behaalde studieresultaten hebben studenten toegang tot Educator. 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING 2.1 Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen Als algemene eis voor toelating tot de opleiding geldt (samengevat) het bezit van een HAVO/ VWO diploma met het juiste profiel en de juiste profielvakken of het bezit van een MBO-4 diploma. Meer informatie: Wet: NHL: Contact: Artikel 7.24 tot en met 7.26a WHW Internet: Decaan instroom 3

4 2.2 Vrijstelling op grond van andere diploma's Iemand kan (samengevat) vrijstelling krijgen van de vooropleidingseisen in de volgende gevallen: iemand is in het bezit van een propedeutisch, bachelor- of mastergetuigschrift van een Nederlandse hogeschool of universiteit; iemand is in het bezit van een tenminste gelijkwaardig binnenlands of buitenlands diploma. Hiervoor geldt een aparte procedure waarover de instroomcoördinator meer informatie kan verschaffen. Als de NHL een in het buitenland afgegeven diploma gelijkwaardig vindt, kan de NHL bepalen dat de bezitter daarvan nog bewijs levert van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. De examencommissie beoordeelt deze beheersing. Dit bewijs kan onder andere worden geleverd door het met voldoende resultaat afleggen van een toets Nederlands als Tweede Taal (NT2). Pas als dit resultaat is behaald kan betrokkene worden ingeschreven. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.28 WHW Decaan instroom 2.3 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+) Als iemand 21 jaar of ouder is en niet beschikt over een diploma van een verplichte vooropleiding, een mbo-4, havo- of vwo-diploma, of een daaraan gelijkwaardig diploma, kan deze persoon mogelijk worden toegelaten op grond van de 21+ regeling. Deze persoon legt dan een toelatingsonderzoek af. Als hij hiervoor slaagt, krijgt hij vrijstelling van de vooropleidingseisen. Het toelatingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Nederlands en 2 Engels en 3 Economie Een persoon moet voor alle onderdelen een voldoende hebben om geslaagd te zijn voor het toelatingsonderzoek. De onderdelen worden op eindexamenniveau havo getoetst. Op het toelatingsonderzoek is de Regeling bijzondere toelatingen van toepassing. De opleiding kan op grond van het bepaalde in artikel 7.29 van de wet afwijken van de leeftijdsgrens van 21 jaar indien een persoon beschikt over een in het buitenland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een instelling voor hoger onderwijs. De opleiding kan ook van de leeftijdsgrens afwijken indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overlegd. Meer informatie: Wet: NHL: Contact: Artikel 7.29 WHW Regeling bijzondere toelatingen: NHL Regelingen Decaan instroom 2.4 Eisen werkkring deeltijdse inrichting opleiding Niet van toepassing 4

5 2.5 Na-inschrijving Inschrijving voor de opleiding na 30 september van enig studiejaar is behoudens het bepaalde in de Regels van procedurele aard voor de inschrijving uitsluitend mogelijk met ingang van: 1 februari. Studieonderbrekers Studenten die wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden (ziekte, bijzondere familieomstandigheden e.d.) hun studie hebben onderbroken, kunnen zich wel na-inschrijven of zich na-inschrijven op andere data dan hierboven aangegeven, onder de in de Regels van procedurele aard beschreven voorwaarden. Switchers Studenten die staan ingeschreven voor een bacheloropleiding en deze inschrijving willen beëindigen om zich voor een andere opleiding van de NHL te willen inschrijven, kunnen lopende het studiejaar worden ingeschreven voor deze andere opleiding mede op andere data dan hierboven aangegeven, onder de in de Regels van procedurele aard beschreven voorwaarden. Meer informatie: NHL: Regels van procedurele aard voor de inschrijving: NHL Regelingen Contact: Decaan instroom 5

6 3. OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 3.1 Eindkwalificaties De (eind)kwalificaties betreffen de competenties en de daarvoor benodigde kennis, vaardigheden en attitude die de student bij het behalen van het afsluitend examen moet hebben verworven. In Educator worden de (eind)kwalificaties van de opleiding beschreven. 3.2 Inrichting van de opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische en een postpropedeutische fase. Binnen elke fase is zij ingericht naar onderwijseenheden en toetseenheden, met bijbehorende EC s, op de manier zoals vermeld in Educator. 3.3 Afstudeerrichtingen De opleiding kent geen afstudeerrichtingen. 3.4 Overzichten onderwijs- en toetseenheden, werkvormen 1. Het onderwijsprogramma van de opleiding bestaat uit onderwijseenheden en toetseenheden. In Educator is opgenomen welke onderwijseenheden en toetseenheden de opleiding kent. In bijlagen 1a en 1b van dit studentenstatuut zijn overzichten van onderwijseenheden en toetseenheden met de bij een toetseenheid behorende EC s per periode voor de propedeutische fase en voor de postpropedeutische fase opgenomen. Er zal een onderscheid moeten worden gemaakt tussen het reguliere programma van de bacheloropleiding en het AD-programma. Dit onderscheid wordt zichtbaar door het opnemen van het AD-programma in bijlagen 1a1 en 1b1. 2. In bijlage 1c is aangegeven welke verschillende werkvormen en toetsvormen in de verschillende leerlijnen kunnen worden gehanteerd. De exacte werkvorm en de beschrijving daarvan per onderwijs-/toetseenheid zijn te vinden in Educator: 3.5 Associate-degree programma 1. De opleiding kent een Associate-degreeprogramma met een omvang van 120 credits. Het Associate-degreeprogramma kent een propedeutische fase waaraan een propedeutisch examen is verbonden. De studielast van de propedeutische fase bedraagt 60 credits. Het Associate-degreeprogramma kent een postpropedeutische fase waaraan een afsluitend examen is verbonden. De studielast van de postpropedeutische fase bedraagt 60 credits. Degene die het afsluitend examen van het Associate-degreeprogramma met goed gevolg heeft afgelegd, kan met een onderwijsprogramma met een studielast van 120 credits het afsluitend examen van de opleiding behalen. In de bijlagen 1a1 en 1b1 is het AD-programma opgenomen. 3.6 Overzicht beoogde eindniveaus In bijlage 1d bij dit studentenstatuut is een overzicht opgenomen van de beoogde eindniveaus van de opleiding, de daarbij behorende competenties en het niveau waarop deze worden getoetst door middel van de daarachter vermelde toetseenheden. 6

7 3.7 Deelname aan toetsen in de postpropedeutische fase Een student die nog niet is geslaagd voor de propedeutische fase mag in beginsel niet deelnemen aan toetseenheden van de postpropedeutische fase. De examencommissie kan de student die niet voldoet aan de in de OER vermelde voorwaarden voor inschrijving in de postpropedeutische fase toestemming verlenen tot het afleggen van een of meer toetsen van onderwijseenheden van de postpropedeutische fase (het afsluitend examen). Voor het verlenen van deze toestemming gelden de volgende regels: Studenten die in de propedeutische fase 45 EC s hebben behaald, hebben deze toestemming. Studenten die nog geen 45 EC s in de propedeutische fase hebben behaald, kunnen bij de examencommissie toestemming vragen voor het afleggen van een of meer toetsen van onderwijseenheden van de postpropedeutische fase. Bij de aanvraag zal de student de volgende stukken moeten voegen: een overzicht van zijn/haar studieresultaten en een studieplanning die de student in overleg met de studieadviseur heeft opgesteld. 7

8 4. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANGSREGISTRATIE 4.1 Studieloopbaanbegeleiding De opleiding draagt zorg voor individuele studiebegeleiding van de student. De student wordt begeleid door een studieloopbaanbegeleider die de student ondersteunt en begeleidt bij de planning, de organisatie en de bewaking van de voortgang van zijn studie. 4.2 Studievoortgangregistratie De op toetseenheden behaalde resultaten en de studievoortgang van de studenten worden vastgelegd in Educator. Studenten kunnen Educator raadplegen om hun persoonlijke vorderingen in te zien en deze desgewenst afdrukken. Meer informatie: NHL: Onderwijs- en examenregeling, bijlage 2 Contact: OSB 5. STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE 5.1 Studieadvies propedeutische fase Aan de student in de propedeutische fase wordt een studieadvies uitgebracht overeenkomstig de Regeling studieadvies propedeutische fase. Deze Regeling maakt onderdeel uit van het instellingsspecifieke onderdeel van het studentenstatuut en is opgenomen op het intranet van de NHL. Het studieadvies is een oordeel van de examencommissie over de geschiktheid voor de opleiding en is uitsluitend gebaseerd op de studieresultaten behaald in de propedeutische fase. De volgende studieadviezen kunnen op grond van de regeling worden uitgebracht: een positief studieadvies: de student voldoet aan de norm. Dit advies hoeft niet gemotiveerd te worden en ook bijzondere persoonlijke omstandigheden van de student hoeven niet in aanmerking te worden genomen; een negatief bindend studieadvies: de student voldoet niet aan de norm en wordt met inachtneming van bijzondere persoonlijke omstandigheden niet geschikt geacht voor de opleiding. Een negatief bindend studieadvies heeft ernstige gevolgen, omdat aan dit advies een afwijzing wordt verbonden. Dit betekent dat de student niet meer wordt ingeschreven voor de opleiding of een opleiding waarmee de opleiding de propedeuse gezamenlijk heeft. Norm eerste jaar: de student voldoet aan de norm als hij met inachtneming van vrijstellingen aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ten minste 45 EC heeft behaald in de propedeutische fase. Norm tweede jaar: de student voldoet aan de norm als hij met in achtneming van vrijstellingen aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd. Meer informatie: Wet: artikel 7.8b WHW NHL: Regeling studieadvies propedeutische fase: NHL Regelingen Contact: Studentendecaan 8

9 6. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 6.1 Onderwijs- en examenregeling Van dit studentenstatuut maakt de onderwijs-en examenregeling onderdeel uit. De onderwijsen examenregeling is opgenomen in bijlage 2 bij dit studentenstatuut. 6.2 Specifieke opleidingseisen In aanvulling op artikel 6.4 lid 1 in de Onderwijs en Examenregeling heeft de student bij de opleiding B Bedrijfseconomie en Ad Bedrijfseconomie per schooljaar maximaal 2 keer de mogelijkheid om aan dezelfde toetseenheid deel te nemen. Voor de Bachelor stage van jaar 3 zal de student moeten voldoen aan de stagenorm. Voor het afstuderen in jaar 4 zal de student moeten voldoen aan de afstudeernorm. Deze normen worden vermeld in de handleiding voor stage en de afstudeerhandleiding die te vinden zijn op Blackboard. 7. ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN 7.1 Afdelingshoofd De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding berust bij het afdelingshoofd. De naam van het afdelingshoofd is opgenomen op het intranet. 7.2 Opleidingscommissie Aan de opleiding is een opleidingscommissie verbonden. De opleidingscommissie bestaat uit personeelsleden en studenten en heeft (samengevat) onder andere tot taak advies uit te brengen over de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding. Op de opleidingscommissie is de Regeling opleidingscommissies van de NHL van toepassing. De Regeling opleidingscommissies van de NHL is op het intranet opgenomen. De samenstelling van de opleidingscommissie is opgenomen in Educator. Meer informatie: Wet: artikel 9.18 WHW NHL: Regeling opleidingscommissies, NHL Regelingen Contact: Mw. Mr. T.G. Holwerda 7.3 Examencommissie Aan de opleiding is een examencommissie verbonden. De examencommissie heeft (samengevat) tot taak op onafhankelijke en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de eisen die gelden voor het behalen van een graad. Op de examencommissie is de Regeling examencommissie van de NHL van toepassing. Ook deze regeling is te vinden op het intranet. De samenstelling van de examencommissie is opgenomen in Educator. Meer informatie: Wet: artikelen 7.12, 7.12a en 7.12b WHW NHL: Onderwijs- en examenregeling (bijlage 2) Contact: dhr. J.J. de Groot 7.4 Kwaliteitszorg De opleiding hanteert een systeem van integrale kwaliteitszorg. De opleiding draagt daarbij zorg voor evaluatie mede door studenten van het door de opleiding verzorgde onderwijs. De 9

10 opleiding informeert de studenten over de uitkomsten van deze evaluaties en over de manier waarop de opleiding omgaat met de uitkomsten van deze evaluaties. 7.5 Onderwijs Servicebureau Voor informatie over en vragen van de student met betrekking tot geregistreerde studieresultaten, zijn studievoortgang, de planning en roostering van onderwijseenheden en toetseenheden van de opleiding kan de student zich wenden tot het aan de opleiding gekoppelde Onderwijs Servicebureau. De opleiding maakt het aan haar gekoppelde Onderwijs Servicebureau, de locatie daarvan en het bijbehorende telefoonnummer bekend op het intranet. 7.6 Bureau Inschrijvingen Voor informatie over en vragen van de student over inschrijving, beëindiging van de inschrijving betaling en restitutie van collegegeld dient de student contact op te nemen met het Bureau Inschrijvingen. 7.7 Periodes, planning en roosters De opleiding maakt door middel van bijlagen 1a en 1b de periodes in het studiejaar waarin onderwijseenheden worden verzorgd en de periodes waarin toetsen worden afgenomen, bekend. De dagen en tijdstippen waarop onderwijseenheden worden verzorgd en toetseenheden worden afgenomen maakt de opleiding door middel van het intranet bekend. 7.8 Bereikbaarheid De opleiding maakt door middel van de planning en het rooster de dagen of dagdelen waarop docenten bereikbaar zijn voor studenten bekend op het intranet. Indien een docent op enig moment niet bereikbaar is op deze aangegeven dagen of dagdelen maakt de opleiding dit bekend op het intranet en/of op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van beeldschermen in het gebouw. 7.9 Extra studiekosten De opleiding kan bijkomende studiekosten in rekening brengen bij de student voor deelname aan bijzondere activiteiten van de opleiding (bijvoorbeeld excursies). De kosten van dergelijke activiteiten worden bekend gemaakt op het internet. Hiervoor is NHL beleid vastgesteld, waarvan de hoofdlijn is dat in geval van betaalde activiteiten de student de mogelijkheid heeft te opteren voor een alternatieve, kosteloze activiteit Handleidingen Voor het uitvoeren van onderwijseenheden, waaronder bijvoorbeeld het volgen van stages, het uitvoeren van praktijkopdrachten en/of het uitvoeren van afstudeeropdrachten kan de opleiding handleidingen vaststellen. De opleiding stelt dergelijke handleidingen digitaal beschikbaar aan de studenten Veiligheidsvoorschriften Naast de algemene veiligheidsvoorschriften van de NHL kan de opleiding, indien de aard van het onderwijs dit met zich brengt, aanvullende veiligheidsvoorschriften stellen voor deelname aan het onderwijs. De opleiding maakt deze veiligheidsvoorschriften bekend op het intranet. De student is verplicht tot naleving van deze veiligheidsvoorschriften en tot naleving van de op basis van deze voorschriften gegeven aanwijzingen. 10

11 7.12 Voorzieningen De student heeft toegang tot de voorzieningen van de hogeschool. Hiertoe horen in ieder geval de diensten van een studentendecaan, de voorziening in de vorm van het profileringsfonds, de mediatheek, de restauratieve en reprografische voorzieningen, het netwerk en de daarbij behorende ondersteuning. Meer informatie: Intranet 7.13 Studenten met een functiebeperking De opleiding wijst aan een student met een functiebeperking desgewenst een contactpersoon van de opleiding toe en maakt de naam van deze contactpersoon bekend bij het Informatiecentrum van de NHL. Studenten met een functiebeperking kunnen met een studentendecaan contact opnemen voor het verkrijgen van voorzieningen ten behoeve van afleggen van toetsen. Meer informatie: Studentendecaan 7.14 Klachten Aan de NHL is een klachtenloket verbonden. Bij dit klachtenloket kan de student terecht met een klacht, bezwaar of beroep en vragen over de behandeling van klachten en geschillen. Meer informatie: NHL: Contact: Klachten Regeling klachten studenten Reglement van orde college van beroep voor de examens Regeling bezwarenprocedure geschillenadviescommissie 8. SLOTBEPALINGEN 8.1 Inwerkingtreding en duur Dit studentenstatuut treedt in werking op 1 september 2013 en geldt tot en met 31 augustus

12 Bijlage 1a: OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden propedeutische fase Opleiding: Bedrijfseconomie Variant: Voltijd Studiejaar: 2013/2014 Leerjaar: 1 EC's per leerlijn / Minor Semester / periode Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Algemene Economie 1.1. Algemene Economie Periode 3 Periode 1 Periode 2 Bedrijfscalculatie 1.1 Bedrijfscalculatie Bedrijfseconomie 1.1 Bedrijfseconomie Ecma Basismodule Leerlijn Onderzoek 1 Ecma basismodule leerlijn Onderzoek 1 2 Ecma Basismodule SLB jr 1 Ecma Basismodule SLB 1.1 * Marketing 1.1 Project ondernemingsplan: Ondernemingsplan Beroepenoriëntatie Algemene Economie 1.2 Bedrijfscalculatie 1.2 Bedrijfseconomie 1.2 kosten en kostprijs Excel plus Ecma Basismodule Taalbeheersing Ecma Basismodule Leerlijn Onderzoek 1 Marketing 1.2 Project ondernemingsplan: Ondernemingsplan Ecma Basismodule SLB jr 1 Ecma basismodule Onderzoek en statistiek 1 Bedrijfsadministratie 1.1 Ecma Basismodule Engels 1 Ecma Basismodule Recht jaar 1 Ecma Basismodule SLB jr 1 Project procesanalyse en informatieverzorging Marketing Project ondernemingsplan: Ondernemingsplan 0 Beroepenoriëntatie 1 Algemene Economie Bedrijfscalculatie Bedrijfseconomie 1.2 kosten en kostprijs 2 Excel plus 1 Ecma Basismodule Taalbeheersing * Ecma basismodule leerlijn onderzoek 1 2 Marketing Project ondernemingsplan: ondernemingsplan 6 Ecma Basismodule SLB Ecma Basismodule Onderzoek en Statistiek 1 2 Bedrijfsadministratie Ecma Basismodule Engels 1 2 Ecma Basismod ule Recht jaar 1 2 Ecma Basismodule SLB 1.2 * Project procesanalyse en informatieverzorging 5 12

13 Periode 4 Bedrijfsadministratie 1.2 Business English Ecma Basismodule Taalbeheersing Recht Ecma Basismodule jr 1 Project Procesanalyse en informatieverzorging Bedrijfsadministratie Business English 3 Ecma Basismodule Taalbeheersing 2 Recht 3 Ecma Basismodule SLB Project Procesanalyse en informatieverzorging 5 Totaal EC

14 Bijlage 1a1: propedeutische fase ASSOCIATE DEGREE: OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden Opleiding: Bedrijfseconomie Variant: Voltijd Studiejaar: 2013/2014 Leerjaar: 1 EC's per leerlijn / Minor Semester / periode Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Algemene Economie 1.1. Algemene Economie Periode 3 Periode 1 Periode 2 Bedrijfscalculatie 1.1 Bedrijfscalculatie Bedrijfseconomie 1.1 Bedrijfseconomie Ecma-Basismodule leerlijn Onderzoek 1 Ecma basismodule leerlijn Onderzoek 1 2 Ecma Basismodule SLB jr 1 Ecma Basismodule SLB 1.1 * Marketing 1.1 Marketing Project ondernemingsplan: Project ondernemingsplan: Ondernemingsplan Ondernemingsplan 0 Beroepenoriëntatie Beroepenoriëntatie 1 Algemene Economie 1.2 Algemene Economie Bedrijfscalculatie 1.2 Bedrijfscalculatie Bedrijfseconomie 1.2 kosten en kostprijs Bedrijfseconomie 1.2 kosten en kostprijs 2 Excel plus Excel plus 1 Ecma Basismodule Taalbeheersing Ecma Basismodule Taalbeheersing * Ecma-Basismodule Leerlijn Onderzoek 1 Ecma Basismodule leerlijn Onderzoek 1 2 Marketing 1.2 Project ondernemingsplan: Ondernemingsplan Ecma Basismodule SLB jr 1 Ecma basismodule Onderzoek en Statistiek 1 Bedrijfsadministratie 1.1 Ecma Basismodule Engels 1 Ecma Basismodule Recht jr 1 Ecma Basismodule SLB jr 1 Project procesanalyse en informatieverzorging Marketing Project ondernemingsplan: ondernemingsplan 6 Ecma Basismodule SLB Ecma Basismodule Onderzoek en statistiek 1 2 Bedrijfsadministratie Ecma Basismodule Engels 1 2 Ecma Basismodule Recht jaar 1 2 Ecma Basismodule SLB 1.2 * Project procesanalyse en informatieverzorging 5 14

15 Periode 4 Bedrijfsadministratie 1.2 Business English Ecma Basismodule Taalbeheersing Recht Ecma Basismodule SLB jr 1 Project Procesanalyse en informatieverzorging Bedrijfsadministratie Business English 3 Ecma Basismodule Taalbeheersing 2 Recht 3 Ecma Basismodule SLB Project Procesanalyse en informatieverzorging 5 Totaal EC

16 Algemene vrijstellingen toetseenheden propedeutische fase Studenten kunnen individueel vrijstellingen bij de examencommissie aanvragen, eventueel na advies van de studieadviseur. In alle gevallen dient de aanvraag voorzien te zijn van relevante documentatie. 16

17 Bijlage 1b: OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden postpropedeutische fase Opleiding: Bedrijfseconomie Variant: Voltijd Studiejaar: 2013/2014 Leerjaar: 2 EC's per leerlijn / Minor Periode 4 Periode 3 Periode 2 Periode 1 Semester / periode Titel OnderwijsEenheid Management Accounting 2.1 Bedrijfsadministratie 2.1 ERP Sociaal recht Bedrijfsorganisatie Project Business Game Bestuurlijke informatieverzorging 2 Project thema ERP-mt accounting Management accounting 2.2 Bedrijfsadministratie 2.2 Belastingrecht omzetbelasting Externe verslaggeving Ondernemingsrecht Training managementvaardigheden Faillissementsrecht Project Business Game Finance 2.1 Foundations Belastingrecht inkomstenbelasting particulieren Operational management Business skills: presentation and reporting HUBA Business skills Ethics Business skills: cross cultural behavior Ecma basismodule Onderzoek en statistiek 2 Strategy Ecma Baismodule SLB jr 2 Overall Business analyses Finance 2.2 Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Management Accounting Bedrijfsadministratie ERP 2 Sociaal recht 2 Bedrijfsorganisatie 3 Project Business Game 1 Bestuurlijke informatieverzorging 2 2 Project thema ERP-mt accounting 1 Management accounting Bedrijfsadministratie Belastingrecht omzetbelasting 2 Externe verslaggeving 2 Ondernemingsrecht 2 Conceptuele leerlijn Training managementvaardigheden 2 Faillissementsrecht 1 Project Business Game 1 Finance 2.1 Foundations 3 Belastingrecht inkomstenbelasting particulieren 2 Operational management 3 Business skills: presentation and reporting 1 HUBA 2 Business skills Ethics 1 Business skills: cross cultural behavior 2 Ecma basismodule Onderzoek en statistiek 2 2 Strategy 3 Ecma Basismodule SLB 2 2 Overall Business analyses 6 Finance Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Totaal vrijgestelde EC

18 Bijlage 1b: OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden postpropedeutische fase Opleiding: Bedrijfseconomie Variant: Voltijd Studiejaar: 2013/2014 Leerjaar: 3 EC's per leerlijn / Minor Semester / periode Titel OnderwijsEenheid Stage Titel ToetsEenheid Stage * Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Periode 1 Stage Stage 30 Periode 3 BIV/AO 3.1 Externe verslaggeving 3.1 IT Audit Management Accounting 3.1 Schematechnieken Project AO BIV/AO 3 Externe verslaggeving IT Audit 2 Management Accounting 3 Schematechnieken 1 Project AO 2 Periode 4 Management Control BA fiscaal VpB + IBwinst Project prestatiemanagement Riskmanagement Management Control 3 BA fiscaal 2 VPB+IBwinst 3 Project prestatiemanagement 4 Riskmanagement 4 Totaal vrijgestelde EC

19 Bijlage 1b: OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden postpropedeutische fase Opleiding: Bedrijfseconomie Variant: Voltijd Studiejaar: 2013/2014 Leerjaar: 4 EC's per leerlijn / Minor Semester / periode Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Periode 1 Advisering Advisering 22 Planning en Control 1 Planning en Control 1 2 Planning en Control 2 Planning en Control 2 2 Supply Chain Management 1 Supply Chain Management 1 2 Supply Chain Management 2 Supply Chain Management 2 2 Periode 2 Afstuderen BE 4 Afstuderen BE 4 * Periode 3 Afstuderen BE 4 Afstuderen BE 4 30 Periode 4 Totaal vrijgestelde EC

20 Bijlage 1b1: postpropedeutische fase ASSOCIATE DEGREE: Overzicht onderwijs- en toetseenheden Opleiding: Bedrijfseconomie Variant: Voltijd Studiejaar: 2013/2014 Leerjaar: 2 EC's per leerlijn / Minor Semester / periode Periode 1 Periode 2 Titel OnderwijsEenheid Management Accounting 2.1 Bedrijfsadministratie 2.1 ERP Belastingrecht inkomstenbelasting particulieren Sociaal recht Bestuurlijke informatieverzorging 2 Project ERP -accounting Ondernemingsrecht Faillissementsrecht Management accounting 2.2 Bedrijfsadministratie 2.2 Externe verslaggeving Training managementvaardigheden Belastingrecht ob Project Business Game Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Management Accounting Bedrijfsadministratie ERP 2 Belastingrecht inkomstenbelasting particulieren 2 Sociaal recht 2 Bestuurlijke informatieverzorging 2 2 Project ERP accounting 1 Ondernemingsrecht 2 Faillissementsrecht 1 Management accounting Bedrijfsadministratie Externe verslaggeving 2 Conceptuele leerlijn Training managementvaardigheden 2 Belastingrecht ob 2 Project Business Game 2 Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Periode3 en 4 Afstuderen Ecma basismodule SLB jr 2 Afstuderen 30 Ecma basismodule SLB 2 2 Totaal EC

21 Bijlage 1c: Werkvormen en toetsvormen Om transparant te zijn over de gehanteerde werkvormen wordt in onderstaande tabel aangegeven welke werkvormen en toetsvormen in de verschillende leerlijnen worden gehanteerd. De in bijlagen 1a en 1b aangemerkte leerlijn per onderwijs-/toetseenheid bepaalt zo de keuze van de werkvormen. De exacte werkvorm en de beschrijving daarvan per onderwijs-/toetseenheid is te vinden in de digitale catalogus in Educator: Leerlijn Integrale leerlijn Type onderwijseenheid P-taken (professionaliseringstaken) Stage Afstuderen Project Werkvormen Tutorbijeenkomst Brainstorm Discussievormen Spelvormen Presentaties Kennisleerlijn Cursussen Hoorcollege Werkcollege Toetsvormen Productbeoordeling Performance Assessment Portfoliobeoordeling MC-toets Open vragen toets Essay Mondelinge toets Vaardigheden leerlijn Studieloopbaanlijn Trainingen Practicum Trainingssessie SLB-taken Plangesprek Voortgangsgesprek Intervisie Groepsgesprek Trainingssessie Vaardigheden-toets Practicumtoets Reflectieverslag Assessment Portfolio-presentatie 21

22 Bijlage 1d: Beoogd eindniveau opleiding Met het oog op helderheid over het beoogde eindniveau van de opleiding maakt onderstaand overzicht duidelijk: Welke competenties de opleiding kent; Wat het beoogde eindniveau per competentie is; 1 Via welke toetseenheid/toetseenheden een competentie op het beoogde eindniveau wordt getoetst. Opleiding: Bedrijfseconomie Variant: Voltijd Studiejaar: 2013/2014 Competentie 1. Inrichten en onderhouden van de planning&control-cyclus gericht op de beheersing van een organisatie 2. Selecteren, definiëren, inrichten en ontsluiten van informatiesystemen gericht op de sturing van primaire processen 3. Identificeren, beoordelen en beheersen van organisatierisico s 4. Opstellen van financieel economische informatie voor besluitvorming en verantwoording 5. Onderzoekend vermogen 6. Sociale en communicatieve vaardigheden/ Prof. vakmanschap 7. Zelfsturing en maatschappelijke oriëntatie Beoogde Eindniveau Titel ToetsEenheid Opmerking (verplicht of keuze) B1 B2 B3 X Project AO en ML X Advisering X Advisering X X X X Project Prestatiemanagement Project AO en ML Project Prestatiemanagement Advisering Afstuderen Project AO en ML Project Prestatiemanagement Advisering Afstuderen Project AO en ML Afstuderen 1 De NHL kent m.b.t. de bachelor drie beheersingsniveaus voor de competenties. 22

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 COMMERCIËLE ECONOMIE AMBM, AMIB, AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) AMBM AMIB AVD Datum advies opleidingscommissie AMBM AMIB AVD Datum instemming academieraden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling opleiding Kust- en zeemanagement 2014/2015. OER 2014/2015 opleiding Kust- en zeemanagement

Onderwijs- en examenregeling opleiding Kust- en zeemanagement 2014/2015. OER 2014/2015 opleiding Kust- en zeemanagement Onderwijs- en examenregeling opleiding Kust- en zeemanagement 2014/2015 Decoskenmerk: 2014/845 Citeertitel Datum inwerkingtreding 1 september 2014 Instemming MR 2 juli 2014 Vaststelling door CvB 8 juli

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding Godsdienstleraar CROHO-nummer: 35441 Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel. 038 42 555 42 www.viaa.nl

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Deel 2A Onderwijs- en examenregeling (OER)... 2 Deel 2B Reglement Examencommissie...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 12-5 (AHB) 19-6 (ADT) 20-5

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School Hogeschoolgids Rotterdam Business School Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie