Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015"

Transcriptie

1 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Naam opleiding (bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer Naam opleiding (AD) volgens CROHO CROHO-nummer Human Resource Management AD variant: voltijd 1

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Aard van dit document Informatie en communicatie Inwerkingtreding en duur Onderwijs- en examenregeling TOELATING TOT DE OPLEIDING Vooropleidingseisen Deficiëntie Vrijstelling op grond van andere diploma's Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (1+) Na-inschrijving OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING (Eind)kwalificaties Inrichting van de opleiding Afstudeerrichtingen Overzichten onderwijs- en toetseenheden Werkvormen en toetsvormen Contacturen STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANGSREGISTRATIE STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Studieadvies propedeutische fase: eerste jaar Studieadvies propedeutische fase: tweede jaar ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN Afdelingshoofd Opleidingscommissie Examencommissie Onderwijs Servicebureau Bureau Inschrijving Kwaliteitszorg Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid Extra studiekosten Handleidingen... 13

3 6.11 Veiligheidsvoorschriften Voorzieningen Studenten met een functiebeperking Klachten Bijlage 1: Afstudeerrichtingen HRM bachelor voltijd Bijlage a: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Bijlage a1: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Bijlage b: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase... 0 Bijlage b1: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase AD... 3 Bijlage c: Werkvormen en toetsvormen Bijlage d: Beoogd Eindniveau Opleiding Bijlage e: Contacturen

4 1. ALGEMEEN 1.1 Aard van dit document Dit document is een studentenstatuut als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Het bevat ook de onderwijs- en examenregeling (OER) voor de opleiding. Dit studentenstatuut vormt samen met het instellingsspecifieke deel, het studentenstatuut als bedoeld in de wet. Dit studentenstatuut is van toepassing op alle studenten die studiejaar voor de opleiding staan ingeschreven. Meer informatie: Wet: artikel 7.59 en artikel 7.13 WHW NHL: Studentenstatuut (instellingsspecifiek deel), zie NHL-regelingen op 1. Informatie en communicatie Aan dit statuut zijn internet NHL, intranet NHL en Educator verbonden, voor zover daar in dit statuut naar wordt verwezen. Internet: voor algemene informatie over de NHL en de opleiding hebben studenten en andere personen toegang tot het internet van de NHL. Op het internet is informatie opgenomen over de algemene voorzieningen van de NHL, de voorwaarden voor toelating tot de opleiding, de voorwaarden voor inschrijving en de voorwaarden voor beëindiging van de inschrijving. Intranet: voor bijzondere informatie over de opbouw, inrichting en vormgeving van de opleiding hebben studenten toegang tot het intranet van de NHL. De in dit studentenstatuut genoemde regelingen zijn te vinden op het intranet bij NHL-regelingen. Educator: voor bijzondere informatie over de inhoud van het onderwijs verbonden aan de opleiding, over onderwijseenheden en toetseenheden en over de door hen behaalde studieresultaten hebben studenten toegang tot Educator: 1.3 Inwerkingtreding en duur Dit studentenstatuut treedt in werking op 1 september 014 en geldt tot en met 31 augustus Onderwijs- en examenregeling Van dit studentenstatuut maakt de onderwijs- en examenregeling onderdeel uit. De onderwijs- en examenregeling is opgenomen bij dit studentenstatuut in Educator. 4

5 . TOELATING TOT DE OPLEIDING.1 Vooropleidingseisen Als algemene eis voor toelating tot de opleiding geldt (samengevat) het bezit van een HAVO of VWO diploma met het juiste profiel en de juiste profielvakken of het bezit van een MBO-4 diploma. Meer informatie: Wet: Artikel 7.4 tot en met 7.6a WHW NHL: Internet: Contact: Toelatingscoördinator. Deficiëntie Degene die wel over het juiste diploma beschikt, maar niet over de juiste profielvakken of het juiste profiel, kan toch voor de opleiding worden ingeschreven, mits hij voor aanvang van de opleiding aan de volgende eis voldoet: Betrokkene heeft met inachtneming van de Regeling bijzondere toelatingen met goed gevolg een toets in het ontbrekende profielvak of de ontbrekende profielvakken afgelegd. Meer informatie: Wet: Artikel 7.5 WHW NHL: Regeling bijzondere toelatingen zie: NHL-regelingen op Contact: Toelatingscoördinator.3 Vrijstelling op grond van andere diploma's Iemand kan (samengevat) vrijstelling krijgen van de vooropleidingseisen in de volgende gevallen: iemand is in het bezit van een propedeutisch, bachelor- of mastergetuigschrift van een Nederlandse hogeschool of universiteit; iemand is in het bezit van een tenminste gelijkwaardig binnenlands of buitenlands diploma. Hiervoor geldt een aparte procedure waarover de Toelatingscoördinator meer informatie kan verschaffen. Als de NHL een in het buitenland afgegeven diploma gelijkwaardig vindt, kan de NHL bepalen dat de bezitter daarvan nog bewijs levert van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. De examencommissie beoordeelt deze beheersing. Dit bewijs kan onder andere worden geleverd door het met voldoende resultaat afleggen van een toets 5

6 Nederlands als Tweede Taal (NT). Pas als dit resultaat is behaald kan betrokkene worden ingeschreven. Meer informatie: Wet: Artikel 7.8 WHW Contact: Toelatingscoördinator.4 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (1+) Als iemand 1 jaar of ouder is en niet beschikt over een diploma van een verplichte vooropleiding, een mbo-4, havo- of vwo-diploma, of een daaraan gelijkwaardig diploma, kan deze persoon mogelijk worden toegelaten op grond van de 1+ regeling. Deze persoon legt dan een toelatingsonderzoek af. Als hij hiervoor slaagt, krijgt hij vrijstelling van de vooropleidingseisen. Het toelatingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Nederlands en. Engels en 3. Economie Een persoon moet voor alle onderdelen een voldoende hebben om geslaagd te zijn voor het toelatingsonderzoek. De onderdelen worden op eindexamenniveau havo getoetst. Op het toelatingsonderzoek is de Regeling bijzondere toelatingen van toepassing. De opleiding kan op grond van het bepaalde in artikel 7.9 van de wet afwijken van de leeftijdsgrens van 1 jaar indien een persoon beschikt over een in het buitenland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een instelling voor hoger onderwijs. De opleiding kan ook van de leeftijdsgrens afwijken indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overlegd. Meer informatie: Wet: Artikel 7.9 WHW NHL: Regeling bijzondere toelatingen: zie NHL-regelingen op Contact: Toelatingscoördinator.5 Na-inschrijving Inschrijving voor de opleiding na 30 september van enig studiejaar voor de resterende duur van dat studiejaar is behoudens het bepaalde in de Regels van procedurele aard voor de inschrijving niet mogelijk. 6

7 Behoudens het bepaalde in de Regels van procedurele aard betekent dat een beperking van de na-inschrijving of de beperking tot de hier aangegeven data niet geldt voor de volgende twee categorieën studenten:.5.1. Studieonderbrekers Studenten die wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden (ziekte, bijzondere familieomstandigheden e.d.) hun studie hebben onderbroken, kunnen zich wel nainschrijven of zich na-inschrijven op andere data dan hierboven aangegeven, onder de in de Regels van procedurele aard beschreven voorwaarden..5. Switchers Studenten die staan ingeschreven voor een bacheloropleiding en deze inschrijving willen beëindigen om zich voor een andere opleiding van de NHL te willen inschrijven, kunnen lopende het studiejaar worden ingeschreven voor deze andere opleiding mede op andere data dan hierboven aangegeven, onder de in de Regels van procedurele aard beschreven voorwaarden. Meer informatie: NHL: Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving: zie NHL-regelingen op Contact: Toelatingscoördinator 7

8 3. OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 3.1 (Eind)kwalificaties De kwalificaties betreffen de competenties en de daarvoor benodigde kennis, vaardigheden en attitude. In Educator worden de (eind)kwalificaties van de opleiding beschreven. De eindkwalificaties betreffen de kwalificaties die de student bij het behalen van het afsluitend examen moet hebben verworven. In bijlage d is zowel voor de bachelor als AD een overzicht opgenomen van het beoogde eindniveau per competentie en de wijze van toetsing. 3. Inrichting van de opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische en een postpropedeutische fase. Binnen elke fase is zij ingericht naar onderwijseenheden en toetseenheden, met bijbehorende EC s, op de manier zoals vermeld in Educator. De studielast van de propedeusefase bedraagt 60 ec s. De studielast van de postpropedeuse bedraagt voor de bachelor 180 ec s en voor de AD 60 ec s. Na het behalen van het AD-examen kan de student alsnog doorstromen naar de bachelor en met een aanvullend programma van 10 ec s een bachelor-diploma halen. Toelating tot het derde jaar van de bachelor HRM is alleen mogelijk indien de kandidaat in het bezit is van een Ad-diploma HRM (10 EC). Er worden geen aanvullende eisen gesteld aan studenten die het Ad-diploma HRM bij NHL Hogeschool behaald hebben; in andere gevallen kunnen door de opleiding eisen aan de instroom gesteld worden. 3.3 Afstudeerrichtingen De opleiding kent de in bijlage 1 opgenomen afstudeerrichting(en). De inhoud van de afstudeerrichting(en) uitgedrukt in onderwijseenheden, bijbehorende toetseenheden en daarbij te verkrijgen EC s is eveneens opgenomen in bijlage Overzichten onderwijs- en toetseenheden Het onderwijsprogramma van de opleiding bestaat uit onderwijseenheden en toetseenheden. In Educator zijn de beschrijvingen van de onderwijseenheden en toetseenheden opgenomen. In bijlagen a en b van dit studentenstatuut zijn overzichten van onderwijseenheden en toetseenheden met de bij een toetseenheid behorende EC s per periode voor de propedeutische fase en voor de postpropedeutische fase opgenomen. De bijlagen geven een beschrijving van het bachelor- en AD-programma. 3.5 Werkvormen en toetsvormen 8

9 In bijlage c is aangegeven welke verschillende werkvormen en toetsvormen in de verschillende leerlijnen kunnen worden gehanteerd. De exacte werkvorm en de beschrijving daarvan per onderwijs-/toetseenheid is te vinden in Educator: 3.6 Contacturen In bijlage e wordt het gemiddeld aantal contacturen per studiejaar / per semester weergegeven. Het gaat daarbij om onderwijs, begeleiding en toetsing waarbij een docent aanwezig is. Tijd voor zelfstudie geldt niet als contacttijd. Voor de propedeuse geldt een minimum van 1 contacturen. 3.7 Deelname aan toetsen in de postpropedeutische fase Een student die nog niet is geslaagd voor het propedeutisch examen mag in beginsel niet deelnemen aan toetseenheden van de postpropedeutische fase. De examencommissie kan de student die niet voldoet aan de in de OER vermelde voorwaarden voor inschrijving in de postpropedeutische fase toestemming verlenen tot het afleggen van een of meer toetsen van onderwijseenheden van de postpropedeutische fase (het afsluitend examen). Voor het verlenen van deze toestemming gelden de volgende regels: de student heeft ten minste 45 EC behaald in de propedeutische fase. Voor wat betreft de te volgen procedures, termijnen en ontvankelijkheidseisen geldt, indien hierover bepalingen in de periode-, module-, stage- of afstudeerhandleiding zijn opgenomen, hetgeen in deze handleiding is opgenomen, tenzij een betrokken docent of student bij de examencommissie een gemotiveerd verzoek tot afwijking heeft ingediend. Let wel: leidend is hetgeen is opgenomen in de handleiding zoals die bij aanvang van de periode is vastgesteld en gepubliceerd 9

10 4. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANGSREGISTRATIE 4.1 Studieloopbaanbegeleiding Een student heeft gedurende zijn gehele studie een studieloopbaanbegeleider. De opleiding bepaalt of het gewenst is dat dit dezelfde SLB er is, of dat wisseling van SLB er gewenst is. De essentie van studieloopbaanbegeleiding is het begeleiden van de student bij zijn ontwikkeling tot een competente, reflectieve professional. De begeleiding richt zich in ieder geval op competentieontwikkeling, studieplanning en studievoortgang. 4. Studievoortgangregistratie De op toetseenheden behaalde resultaten en de studievoortgang van de studenten worden vastgelegd in Educator. Studenten kunnen Educator raadplegen om hun behaalde resultaten in te zien en kunnen een overzicht hiervan afdrukken. Meer informatie: NHL: Onderwijs- en examenregeling, bijlage 3 Contact: OSB 10

11 5. STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Aan de student in de propedeutische fase wordt een studieadvies uitgebracht overeenkomstig de Regeling studieadvies propedeutische fase. Deze Regeling maakt onderdeel uit van het instellingsspecifieke onderdeel van het studentenstatuut en is opgenomen in de NHL-regelingen: Het studieadvies is een oordeel van de examencommissie namens het College van Bestuur over de geschiktheid van de student voor de opleiding en is gebaseerd op de studieresultaten behaald in de propedeutische fase. De volgende studieadviezen kunnen op grond van de regeling worden uitgebracht: een positief studieadvies: de student voldoet aan de norm. Dit advies hoeft niet gemotiveerd te worden en ook bijzondere persoonlijke omstandigheden van de student hoeven niet in aanmerking te worden genomen; een negatief bindend studieadvies: de student voldoet niet aan de norm en wordt met inachtneming van bijzondere persoonlijke omstandigheden niet geschikt geacht voor de opleiding. Een negatief bindend studieadvies heeft ernstige gevolgen, omdat aan dit advies een afwijzing wordt verbonden. Dit betekent dat de student niet meer wordt ingeschreven voor de opleiding of een opleiding waarmee de opleiding de propedeuse gezamenlijk heeft. 5.1 Studieadvies propedeutische fase: eerste jaar De student voldoet aan de norm als hij met inachtneming van vrijstellingen aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ten minste 45 EC heeft behaald in de propedeutische fase. 5. Studieadvies propedeutische fase: tweede jaar De student voldoet aan de norm als hij met in achtneming van vrijstellingen aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd. Meer informatie: Wet: artikel 7.8b WHW NHL: Regeling studieadvies propedeutische fase, zie NHL-regelingen op Contact: Studentendecaan 11

12 6. ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN 6.1 Afdelingshoofd De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding berust bij het afdelingshoofd. De naam van het afdelingshoofd is te vinden op het 6. Opleidingscommissie Aan de opleiding is een opleidingscommissie verbonden. De opleidingscommissie bestaat uit personeelsleden en studenten en heeft (samengevat) onder andere tot taak advies uit te brengen over de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding. Op de opleidingscommissie is de Regeling opleidingscommissies van de NHL van toepassing. De Regeling opleidingscommissies van de NHL is op het intranet opgenomen. De samenstelling van de opleidingscommissie is opgenomen in Educator. Meer informatie: Wet: artikel 9.18 WHW NHL: Regeling opleidingscommissie, zie NHL-regelingen op Contact: zie voor contactpersonen Educator.nhl.nl. 6.3 Examencommissie Aan de opleiding is een examencommissie verbonden. De examencommissie heeft (samengevat) tot taak op onafhankelijke en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de eisen die gelden voor het behalen van een graad. Op de examencommissie is de Regeling examencommissie van de NHL van toepassing. Ook deze regeling is te vinden op het intranet. De samenstelling van de examencommissie is opgenomen in Educator. Meer informatie: Wet: artikelen 7.1, 7.1a en 7.1b WHW NHL: Regeling examencommissie, zie NHL-regelingen op Contact: zie voor contactpersonen Educator.nhl.nl. 6.4 Onderwijs Servicebureau Voor informatie over en vragen van de student met betrekking tot geregistreerde studieresultaten, zijn studievoortgang, de planning en roostering van onderwijseenheden en toetseenheden van de opleiding kan de student zich wenden tot het aan de opleiding gekoppelde Onderwijs Servicebureau. De opleiding maakt het aan haar gekoppelde Onderwijs Servicebureau, de locatie daarvan en het bijbehorende telefoonnummer bekend op het intranet. 1

13 6.5 Bureau Inschrijving Voor informatie over en vragen van de student over inschrijving, beëindiging van de inschrijving betaling en restitutie van collegegeld dient de student contact op te nemen met het Bureau Inschrijving. Uitsluitend Bureau Inschrijving is bevoegd om uitlatingen te doen en beslissingen te nemen betreffende inschrijving, beëindiging van inschrijving en betaling en restitutie van collegegeld. 6.6 Kwaliteitszorg De opleiding hanteert een systeem van integrale kwaliteitszorg. De opleiding draagt daarbij zorg voor evaluatie mede door studenten van het door de opleiding verzorgde onderwijs. De opleiding informeert de studenten over de uitkomsten van deze evaluaties en over de manier waarop de opleiding omgaat met de uitkomsten van deze evaluaties. 6.7 Periodes, planning en roosters De opleiding maakt door middel van bijlagen a en b de periodes in het studiejaar waarin onderwijseenheden worden verzorgd en de periodes waarin toetsen worden afgenomen, bekend. De dagen en tijdstippen waarop onderwijseenheden worden verzorgd en toetseenheden worden afgenomen maakt de opleiding door middel van het intranet bekend. 6.8 Bereikbaarheid De opleiding maakt door middel van de planning en het rooster de dagen of dagdelen waarop docenten bereikbaar zijn voor studenten bekend op het intranet. Indien een docent op enig moment niet bereikbaar is op deze aangegeven dagen of dagdelen maakt de opleiding dit bekend op het intranet en/of op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van beeldschermen in het gebouw. 6.9 Extra studiekosten De opleiding kan bijkomende studiekosten in rekening brengen bij de student voor deelname aan bijzondere activiteiten van de opleiding (bijvoorbeeld excursies). De kosten van dergelijke activiteiten worden bekend gemaakt op het internet. Hiervoor is NHL beleid vastgesteld, waarvan de hoofdlijn is dat in geval van betaalde activiteiten de student de mogelijkheid heeft te opteren voor een alternatieve, kosteloze activiteit Handleidingen Voor het uitvoeren van onderwijseenheden, waaronder bijvoorbeeld het volgen van stages, het uitvoeren van praktijkopdrachten en/of het uitvoeren van afstudeeropdrachten kan de opleiding handleidingen vaststellen. De opleiding stelt dergelijke handleidingen digitaal beschikbaar aan de studenten. 13

14 6.11 Veiligheidsvoorschriften Naast de algemene veiligheidsvoorschriften van de NHL kan de opleiding, indien de aard van het onderwijs dit met zich brengt, aanvullende veiligheidsvoorschriften stellen voor deelname aan het onderwijs. De opleiding maakt deze veiligheidsvoorschriften bekend op het intranet. De student is verplicht tot naleving van deze veiligheidsvoorschriften en tot naleving van de op basis van deze voorschriften gegeven aanwijzingen. 6.1 Voorzieningen De student heeft toegang tot de voorzieningen van de hogeschool. Hiertoe horen in ieder geval de diensten van een studentendecaan, de voorziening in de vorm van het profileringsfonds, de mediatheek, de restauratieve en reprografische voorzieningen, het netwerk en de daarbij behorende ondersteuning. Meer informatie: zie Studenten met een functiebeperking De opleiding wijst aan een student met een functiebeperking desgewenst een contactpersoon van de opleiding toe en maakt de naam van deze contactpersoon bekend bij het Informatiecentrum van de NHL. Studenten met een functiebeperking kunnen met een studentendecaan contact opnemen voor het verkrijgen van voorzieningen ten behoeve van afleggen van toetsen. Meer informatie: Studentendecaan 6.14 Klachten Aan de NHL is een klachtenloket verbonden. Bij dit klachtenloket kan de student terecht met een klacht, bezwaar of beroep en vragen over de procedures voor klachten en geschillen. Meer informatie: NHL: zie diverse regelingen klachten op Regeling klachten studenten. Reglement van orde college van beroep voor de examens. Regeling bezwarenprocedure geschillenadviescommissie. Regeling bezwarenprocedure klachtencommissie respectvolle omgangsvormen. Contact: 14

15 Bijlage 1: Afstudeerrichtingen HRM bachelor voltijd De bacheloropleiding kent de onderstaande afstudeerrichting: Naam afstudeerrichting Onderwijseenheid Toetseenheid EC s Human Talent Minor Human Talent DC1 - Externe Visie 6 DC - Onderzoek en beleid 6 DC3 - HRM 8 DC4/5 - Processen/ int. Org 4 DC6 - Verandering DC7 - Sociaal communicatief DC8 - Zelfsturing 4.BA - Afstuderen 4.BA - Afstuderen 30 Totaal 60 De HRM AD opleiding kent geen afstudeerrichtingen. 15

16 Bijlage a: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Opleiding: HRM bachelor Variant: Voltijd Studiejaar: 014/015 Leerjaar: 1 EC's per leerlijn Major / Minor Major Major Semester / periode Periode 1 Periode Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid 1BMvt- DC4.1 + DC5.1: Quick scan 1DC4.1 + DC5.1 Organisatierapport processen 1.BMvt- DC8.1 Zelfsturing 1.BMvt - DC8.1 Eindreflectie 1 Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn 1.BM- Algemene Economie 1.BM - Algemene Economie 1.BM - Human Recources 1.BM - HRM Management 1.BA - Organisatie en management A 1.BA - Oganisatie&Managemant A 1.Presenteren 1: informerende 1.MV Presenteren 1 1 presentatie 1.Presenteren 1: informerende 1.BMvt - MV Theorie 1 presentatie 1.ECMA Basismodule Onderzoek 1.ECMA Basismodule Onderzoek 1a 1.BMvt- DC7.1 Communicatie 1.BMvt- DC7.1 Innovatief idea 1 1.BMvt-DC3.1 HRM 1.DC3.1 Handboek HRM & Advies 3 1.DC Assessment WIPO 1.Assessment WIPO 1 1.Bvt - Bedrijfseconomie 1.Bmvt - Bedrijfseconomie 1.ECMA Basismodule Recht 1.ECMA Basismodule Recht 1.Inleiding Psychologie 1.BMvt - Psychologie 1.BA - Organisatie en management B 1.Bvt - O&Mb 1.BMvt - MV: Gesprekken 1 1.BMvt - MV: Gesprekken

17 Major Major Periode 3 Periode 4 1.ECMA Basismodule Onderzoek 1.ECMA Basismodule Onderzoek 1b 1.ECMA Basismodule SLB 1.ECMA Basismodule SLB 1a 1 1.Marketing Event 1.BMvt - DC.1.O&S x 1.Marketing Event 1.BMvt - DC1/6 Strat. Marketingplan x 1.Arbeidsrecht 1. Arbeidsrecht 1 1. Verbintenissenrecht 1.Verbintenissenrecht 1 1.BM- Inleiding recht 1.BM- Inleiding recht P3 1.Informatieverwijzing naar BB 1.BMvt - Marketing 3 1.BA - Ethiek 1.BMvt - Ethiek 1 1.ECMA Basismodule Taalbeheersing 1.ECMA Basismodule Taalbeheersing 1.Presenteren 1.MV Presenteren x 1.Marketing Event 1.BMvt - DC1//6 Event 4 1.Marketing Event 1.BMvt - DC.1.O&S 3 1.Marketing Event 1.BMvt - DC1/6 Strat. Marketingplan 6 1.Bvt - Sociologie 1.BMvt - Sociologie 1.Taalbeheersing 1B 1. TB Taalportfolio 1B 1 1.Presenteren 1.MV Presenteren 1 1.ECMA Basismodule Engels 1.ECMA Basismodule Engels 1.ECMA Basismodule SLB 1.ECMA Basismodule SLB 1b 1 Totaal EC

18 Bijlage a1: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Opleiding: HRM AD Beheer Variant: Voltijd Studiejaar: 014/015 Leerjaar: 1 EC's per leerlijn Major / Minor Semester / periode Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid 1.Av - Project S1 1.Ad - DC1.1 Externe visie x Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn 1.Av - Project S1 1.Ad -DC.1 Beleid&Onderzoek x 1.Av - Project S1 1.Ad - DC3.1 HRM x 1.Av - Project S1 1.Ad - DC6.1 Verandering x Major Periode 1 1.BA - Organisatie en management 1.BA - Oganisatie&Managemant A A 1.BM - Human Recources 1.BM - HRM Management 1.ECMA Basismodule Recht 1.ECMA Basismodule Recht 1.ECMA Basismodule Onderzoek 1.ECMA Basismodule Onderzoek 1a 1.Presenteren 1: informerende 1.BMvt - MV Theorie 1 presentatie 1.Presenteren 1: informerende presentatie 1.MV Presenteren Av - Project S1 1.Ad - DC1-6 Beroepsvisie 1 1.Av - Project S1 1.Ad - DC1.1 Externe visie 1 1.Av - Project S1 1.Ad -DC.1 Beleid&Onderzoek 1 Major Periode 1.Av - Project S1 1.Ad - DC3.1 HRM 1.Av - Project S1 1.Ad - DC6.1 Verandering 1 1.BM - Sociale wetenschappen 1.Avt - SW - Sociologie x 1.BM- Algemene Economie 1.BM - Algemene Economie 1.Informatieverwijzing naar BB 1.Avt - Soc.zekerheidsrecht 18

19 Major Periode 3 1.Bvt - Bedrijfseconomie 1.Bmvt - Bedrijfseconomie 1.ADvt - Arbeidsrecht 1.BMvt - Arbeidsrecht 1.ECMA Basismodule SLB 1.ECMA Basismodule SLB 1a 1 1.BMvt - MV: Gesprekken 1 1.BMvt - MV: Gesprekken ECMA Basismodule Engels 1.ECMA Basismodule Engels 1.Informatieverwijzing naar BB 1.Avt - Stage S3+S4 dl 1 x 1.Informatieverwijzing naar BB 1.Avt - Stage S3+S4 dl x 1.Informatieverwijzing naar BB 1.Avt - Stagerapport S3+S4 x 1.Informatieverwijzing naar BB A1.vt - Stagereflect S3+S4 x 1.ECMA Basismodule Onderzoek 1.ECMA Basismodule Onderzoek 1b 1.BA - Ethiek BMvt - Ethiek 1 1.Arbeidsomstandighedenbeleid 1.Avt - Arb.omstandigheden x 1.informatieverwijzing naar BB 1.Avt - MV Intervisie x 1.ECMA Basismodule Taalbeheersing 1.ECMA Basismodule Taalbeheersing Major Periode 4 1.Informatieverwijzing naar BB 1.Avt - Stage S3+S4 dl Informatieverwijzing naar BB 1.Avt - Stage S3+S4 dl 7 1.Informatieverwijzing naar BB 1.Avt - Stagerapport S3+S4 1.Informatieverwijzing naar BB A1.vt - Stagereflect S3+S4 1.Arbeidsomstandighedenbeleid 1.Avt - Arb.omstandigheden 1.Informatieverwijzing naar BB 1.Ken- en stuurgetallen 1.BM - Sociale wetenschappen 1.Avt - SW - Psychologie 1.infomatieverwijzing naar BB 1.Avt - MV Intervisie 1 1.Taalbeheersing 1B 1. TB Taalportfolio 1B 1 1.ECMA Basismodule SLB 1.ECMA Basismodule SLB 1b 1 Totaal EC

20 Bijlage b: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase * NB Studenten vanaf hoofdfase (bachelor) moeten minimaal 30 EC anderstalig onderwijs volgen. Deze 30 EC kunnen als volgt worden behaald: - Anderstalige minor - Stage of afstuderen in het buitenland - Studeren in het buitenland Opleiding: HRM bachelor Variant: Voltijd Studiejaar: 014/015 Leerjaar: Geldig voor studenten met de hoofdfase EC's per leerlijn Major / Minor Semester / periode Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid.Infoverwijzing naar BB.BXLvt - BMC 0 Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn.Organisatie Analyse 1.1.BXLvt - O&M Org.Analyse Major Periode 1.Bvt - HRM BXL.BMvtdt - BXL HRM.Bedrijfseconomie.BXLvt - Bedr.eco 3.infoverwijzing naar BB.BXLvt - DC7 MV Teamwerk x.infoverwijzing naar BB.BXLvt - Onderzoek&statistiek x.bxlvt Intercultural.BXLvt Intercultural Communication Communications.Infoverwijzing naar BB.BXLvt - Onderzoek 4 x Major Periode.Infoverwijzing naar BB.BXLvt - Businessplan 6.Ondernemingsrecht.BXLvt - Ondernemingsrecht.Infoverwijzing naar BB.BXLvt - Arbo 1.Bvt - TB BXL.BXLvt - TB NL+Eng 3 0

21 Major Major Periode 3 Periode 4.infoverwijzing naar BB.BXLvt - DC7 MV Teamwerk.infoverwijzing naar BB.BXLvt - Onderzoek&statistiek.BXLvt Intercultural Communications.BXLvt Intercultural Communication.HRMvt - HR-Advies.DC1. HR-adv. Visiedocument.DC. HR-adv. Methoden en.hrmvt - HR-Advies technieken.hrmvt - HR-Advies.DC. HR-adv. Financieel.HRMvt - HR-Advies.DC.3. HR-adv. Personeelsplan.HRMvt -HR-Advies.DC7. HR-adv. Man. 1 Vaardigheden.HRMvt -HR-Advies.HR-adv. SW: Arbeidsverhoudingen.HRMvt -HR-Advies.HR-adv. Verandermanagement 1.HRMvt -HR-Advies.HR-adv. Fin. Pers. Management x.hrmvt -HR-Advies.HR-adv. Strategische personeelsplanning.hrmvt -HR-Advies.HR-adv. - Arbeidsrecht.HRMvt -HR-Advies.HR-adv. DC3. Persmaster.DC4/5. HR-adv..HRMvt - HR-Advies Personeelsanalyse.HRMvt -HR-Advies.DC6. HR-adv. Verandermanagement.HRMvt -HR-Advies.DC7. HR-adv. Taalbeheersing 1.HRMvt -HR-Advies.DC1t/m8. HR-Advies 1.HRMvt -HR-Advies.HR-adv. Soc. Zekerheidsrecht 1.HRMvt -HR-Advies.HR-adv. Fin. Pers. Management 1.HRMvt -HR-Advies.HR-adv. Ethiek en filosofie.hrmvt -HR-Advies.HR-adv. A&O Psychologie.HRMvt -HR-Advies HR-adv. TB Schrijven 1.ECMA Basismodule SLB.ECMA Basismodule SLB Totaal EC

22 Opleiding: HRM bachelor Variant: Voltijd Studiejaar: 014/015 Leerjaar: 3

23 Geldig voor studenten vanaf de hoofdfase Een semester stage op niveau is een verplicht onderdeel van de opleiding. EC's per leerlijn Major / Minor Semester / periode Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Keuze: 30 Major Periode 1/ 3.BA - Stage jaar 3 Minor keuze Studie buitenland Minor Major Periode 3/4 Keuze: 3.BA - Stage jaar 3 Minor keuze Studie buitenland Minor CMM 30 Minor MOC Totaal EC

24 Opleiding: HRM bachelor Variant: Voltijd Studiejaar: 014/015 Leerjaar: 4 Geldig voor studenten vanaf de hoofdfase EC's per leerlijn Major / Minor Semester / periode Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Major Periode 1/ Keuze: 30 Minor Human Talent (behorende bij afstudeerrichting Human Talent) 4.BA - Afstuderen 4.BA - Afstuderen 30 Major Periode 3/4 Totaal EC

25 Opleiding: HRM Bachelor Variant: Voltijd Studiejaar: 014/015 Leerjaar: 3 en 4 Geldig voor studenten met de hoofdfase EC's per leerlijn Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Afstudeerrichting Human Talent Titel lang ToetsEenheid BMvtdt - DC1.3 dl1 - jr 3+4 BMvtdt - DC1.3 dl - jr 3+4 PMmvtdt - DC1.3 dl3 - jr 3+4 PMmvtdt - DC.3 dl1 - jr 3+4 PMmvtdt - DC.3 dl3 - jr 3+4 Pvtdt - DC.3 dl4 - jr 3+4 Pvtdt - DC.3 dl4 - jr 3+4 5

26 Pvtdt - DC.3 dl5 - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl1 - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl3 - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl4 - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl5 - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl6 - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl7 - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl8 - jr 3+4 BMvtdt - DC4.3 dl1 - jr 3+4 BMvtdt - DC4.3 dl - jr 3+4 PMmvtdt - DC4.3 dl3 - jr 3+4 BMvtdt - DC7.3 dl1 - jr 3+4 BMvtdt - DC7.3 dl - jr 3+4 BMvtdt - DC7.3 dl3 - jr 3+4 BM - DC7.3 dl4 - jr 3+4 BM - DC7.3 afstudeerdeel - jr4 BMvtdt - DC8.3 dl1 - jr 3+4 BMvtdt - DC8.3 dl - jr 3+4 BM - DC8.3 afstudeerdeel - jr4 6

27 BM - DC9.3 dl1 - jr 3+4 BM - DC9.3 dl - jr 3+4 BM - DC9.3 dl3 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl1 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl3 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl4 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl5 - jr 3+4 Business Management stage HRM BKM Stage jr3 - asp. niv. HRM-BKM BMvtdt - Toepas.del. niv M1 - jr 3 BMvtdt - Toepas.del. niv M - jr 3 7

28 Afstuderen HRM BBA BMvt - Afstud. niv. - jr

29 EC's per leerlijn Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Vrije afstudeerrichting Titel lang ToetsEenheid BMvtdt - DC1.3 dl1 - jr 3+4 BMvtdt - DC1.3 dl - jr 3+4 PMmvtdt - DC.3 dl1 - jr 3+4 Onderdeel van DC.3 in jaar 3 en 4 Pvtdt - DC3.3 dl1 - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl3 - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl4 - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl5 - jr 3+4 Pvtdt - DC3.3 dl6 - jr 3+4 BMvtdt - DC4.3 dl1 - jr 3+4 BMvtdt - DC4.3 dl - jr 3+4 BMvtdt - DC6.3 dl1 - jr 3+4 9

30 BMvtdt - DC6.3 dl - jr 3+4 BMvtdt - DC7.3 dl1 - jr 3+4 BM - DC7.3 afstudeerdeel - jr4 BMvtdt - DC8.3 dl1 - jr 3+4 BM - DC8.3 afstudeerdeel - jr4 BM - DC9.3 dl1 - jr 3+4 BM - DC9.3 dl - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl1 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl3 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl4 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl5 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl6 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl7 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl8 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl9 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl10 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl11 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl1 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl13 - jr

31 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl14 - jr 3+4 BMvtdt - Keuze DC niv3 dl15 - jr 3+4 Business Management stage HRM BKM Stage jr3 - asp. niv. HRM-BKM BMvtdt - Toepas.del. niv M1 - jr 3 BMvtdt - Toepas.del. niv M - jr 3 Afstuderen HRM BBA BMvt - Afstud. niv. - jr

32 Bijlage b1: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase AD Opleiding: HRM AD Beheer Variant: Voltijd Studiejaar: 014/015 Leerjaar: Geldig voor studenten met de hoofdfase EC's per leerlijn Major / Minor Semester / periode Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid.ADvt - Proj..ADvt -Project 6 Arbeidsverhoudingen Arbeidsverhoudingen.AD -Arbo Arbozorgsys. DC/4/5a/6 Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn.Praktijkonderzoek HRM.Ad - DC Onderz. SPSS Major Periode 1.ADvt - SW Sociologie.ADvt - SW Sociologie.HRM: HR-Beleid.HRB-HRM-HR-beleid x.advt - Proj. arbeidsverh..ad - TB Nederlands/Engels x.informatie verwijzing BB.MV- Arbeidsgeschillen x.hrm: HR-Beleid.HRB-HRM-HR-beleid x.advt - Proj. arbeidsverh..ad - TB Nederlands/Engels x.informatie verwijzing BB.MV - Arbeidsgeschillen x Major Periode.ADvt - Proj. ADvt- Proj. arb. verh. dc1/6 6 Arbeidsverhoudingen.HRM: HR-Beleid.HRB-HRM-HR-beleid Organisatie en Management B.AD - O&Mb.Informatie verwijzing BB.Arbeidsvoorwaarden en loonkosten.advt - Proj. arbeidsverh..ad - TB Nederlands/Engels 3

33 Major Periode 3/4.Informatie verwijzing BB.MV - Arbeidsgeschillen.Ad - Afstuderen.AD - Stagewerkzaamheden 0.Ad - Afstuderen.AD - Afstudeerrapport 9.Ad - Afstuderen.AD - Eindassessment 1.ECMA Basismodule SLB.ECMA Basismodule SLB Totaal EC

34 Bijlage c: Werkvormen en toetsvormen Om transparant te zijn over de gehanteerde werkvormen wordt in onderstaande tabel aangegeven welke werkvormen en toetsvormen in de verschillende leerlijnen worden gehanteerd. De in bijlagen a en b aangemerkte leerlijn per onderwijs-/toetseenheid bepaalt zo de keuze van de werkvormen. De exacte werkvorm en de beschrijving daarvan per onderwijs-/toetseenheid is te vinden in de digitale catalogus in Educator: Leerlijn Integrale leerlijn Type onderwijseenheid P-taken (professionaliseringstaken) Stage Afstuderen Werkvormen Tutorbijeenkomst Brainstorm Discussievormen Spelvormen Presentaties Project Kennisleerlijn Cursussen Hoorcollege Werkcollege Toetsvormen Productbeoordeling Performance Assessment Portfoliobeoordeling MC-toets Open vragen toets Essay Mondelinge toets Vaardigheden leerlijn Trainingen Practicum Trainingssessie Observatie Productbeoordeling Reflectieverslag Studieloopbaanlijn SLB-taken Plangesprek Voortgangsgesprek Intervisie Groepsgesprek Trainingssessie Ontwikkelingsgericht assessment 34

35 Bijlage d: Beoogd Eindniveau Opleiding Met het oog op helderheid over het beoogde eindniveau van de opleiding maakt onderstaand overzicht duidelijk: Welke competenties de opleiding kent; Wat het beoogde eindniveau per competentie is; 1 Via welke toetseenheid/toetseenheden een competentie op het beoogde eindniveau wordt getoetst. Vermeld hier alleen de laatste toetseenheid. Opleiding: HRM bachelor Variant: Voltijd Studiejaar: 014/015 Competentie Titel ToetsEenheid Opmerking (verplicht of keuze) B1 B B3 1 Extern X Minor afstudeerrichting, verplicht keuzeminor en/of afstuderen Beleid X Minor afstudeerrichting, verplicht keuzeminor en/of afstuderen 3 HRM X Minor afstudeerrichting, verplicht keuzeminor en/of afstuderen 4 Processen X Minor afstudeerrichting, verplicht keuzeminor en/of afstuderen 5 Intern X HR-Advies, jaar Verplicht 6 Verandering X Minor afstudeerrichting, keuzeminor en/of afstuderen 7 Sociaal X Minor afstudeerrichting, keuzeminor en/of afstuderen 8 Zelfsturing X Minor afstudeerrichting, keuzeminor en/of afstuderen 9 Leiderschap X Minor afstudeerrichting, keuzeminor en/of afstuderen verplicht verplicht verplicht keuze 1 De NHL kent m.b.t. de competenties van bacheloropleiding drie beheersingsniveaus. 35

36 Opleiding: HRM AD Beheer Variant: Voltijd Studiejaar: 014/015 Competentie Titel ToetsEenheid Opmerking (verplicht of keuze) B1 B B3 1 Extern X Ad - Stageopdracht verplicht Ad - Afstudeeropdracht of HR-Advies Beleid X Ad - Stageopdracht verplicht Ad - Afstudeeropdracht of HR-Advies 3 HRM X Ad - Stageopdracht verplicht Ad - Afstudeeropdracht of HR-Advies 4 Processen X Ad - Stageopdracht verplicht Ad - Afstudeeropdracht of HR-Advies 5 Intern X Ad - Stageopdracht verplicht Ad - Afstudeeropdracht of HR-Advies 6 Verandering X Ad - Stageopdracht verplicht Ad - Afstudeeropdracht of HR-Advies 7 Sociaal X Ad - Stageopdracht verplicht Ad - Afstudeeropdracht of HR-Advies 8 Zelfsturing X Ad - Stageopdracht Ad - Afstudeeropdracht of HR-Advies verplicht 36

37 Bijlage e: Contacturen In onderstaand overzicht wordt het gemiddeld aantal contacturen per jaar / per semester weergegeven. Het gaat daarbij om contacturen m.b.t. onderwijs, begeleiding en toetsing waarbij een docent aanwezig is. Tijd voor zelfstudie geldt niet als contacttijd. HRM Bachelor Semester 1 Semester Jaar 1 14 uur per week 14 uur per week Jaar 1 uur per week 1 uur per week Jaar 3 10 (in geval van stage 1 uur per week) 10 uur per week (in geval van stage 1 uur per week) Jaar 4 8 uur per week 15 uur per semester (begeleidende gesprekken en terugkomdag afstuderen) HRM AD Beheer Semester 1 Semester Jaar 1 14 uur per week 14 uur per week Jaar 1 uur per week 15 uur per semester (begeleidende gesprekken en terugkomdag afstuderen) 37

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 HBO-Rechten CROHO-nummer 3905 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Accountancy 34406 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam -opleiding (Bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer: 34609 Naam opleiding (AD) Human Resource Management CROHO-nummer: 80073 variant:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho-nummer 34464 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer: 34139 variant: Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Croho-nummer 34419 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding B Bedrijfseconomie Ad Bedrijfseconomie crohonummer: 34401 80065 variant: voltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Culturele en Maatschappelijke Vorming CROHO-nummer 34610 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407.

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407. Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding International Business and Languages crohonummer: 34407 variant: Voltijd major: International Business and Languages INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho: 34464 Variant: voltijd Major: Public Management Vastgesteld: 18 juni 2013 Croho 34464 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Croho-nummer 39201 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer CROHO-nummer: 35411 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn CROHO-nummer: 35388 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief Datum: 28 mei 2015 Studentenstatuut

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Accountancy 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Naam -opleiding (Bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer: 34609 Naam opleiding (AD) Human Resource Management CROHO-nummer 80073 variant:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer: 34139 variant: Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie 4401 Bedrijfseconomie(AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Maritieme Techniek Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Commerciele Economie 34402 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1 ALGEMEEN...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Nederlands CROHO: 45269 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 20-2016 Opleiding tot verpleegkundige 34560 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1.1 08 juli 20 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor MARITIEM OFFICIER 34384 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Wiskunde CROHO: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar uits CROHO: 45265 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-2015 / definitief INHOUSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Opleiding tot verpleegkundige 560 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1., 08 juli 015 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Welzijnsopleidingen Versie: definitief (25 juni

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief, versie 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Financial Services Management 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Naam bachelor-opleiding HBO-Rechten CROHO-nummer: 39205 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Business Administration Versie: Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSGAVE INHOUDSGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Welzijnsopleidingen Versie: definitief (25 juni

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Engineering Versie: Concept 8 mrt 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Financial Services Management (bachelor) 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.2 definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015 016 International Business & Languages 34407 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar Wiskunde CROHO-nr: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Informatica CROHO-nummer 34479 voltijd NHL Hogeschool Opleiding: Informatica Versie: mei 2016 versie 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde Versie: concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016 2017 International Busines ss & Languages (BACHELOR) 34407 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept IHOUDSOPGAVE IHOUDSOPGAVE...2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016 2017 Commerciële Economie (BACHELOR) 34402 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept IHOUDSOPGAVE IHOUDSOPGAVE...2 1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 European Studies croho-nummer: 34419 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Techniek, Maritiem Instituut

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Accountancy (Bachelor) 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.2 definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Integrale Veiligheid croho-nummer: 39201 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 016-017 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1. definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bestuurskunde/Overheidsmanagement croho-nummer 34464 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor European Studies CROHO-nummer: 34419 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Crohonummer: 35201 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Bachelor OCEAN TECHNOLOGY

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Techniek, Maritiem Instituut Willem Barentsz Versie: 15 juli 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn Crohonummer: 35388 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer Crohonummer: 35411 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands Crohonummer: 35198 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar ries CROHO-nr.: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Integrale Veiligheid CROHO-nummer: 39201 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie Crohonummer: 35301 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Bestuurskunde/ Overheidsmanagement CROHO-nummer 34464 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde Crohonummer: 35221 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer Crohonummer: 35411 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits Crohonummer: 35193 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie:

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie