Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: variant: voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd"

Transcriptie

1 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: variant: voltijd Studiejaar

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2 Informatie en communicatie 2. Toelating tot de opleiding 2.1 Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen 2.2 Vrijstelling op grond van andere diploma s 2.3 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+) 2.4 Na-inschrijving 3. Opzet en inrichting van de opleiding 3.1 Competenties 3.2 Inrichting van de opleiding 3.3 Afstudeerrichtingen 3.4 Overzicht onderwijseenheden en toetseenheden 4. Studieloopbaanbegeleiding en studievoortgangregistratie 4.1 Studieloopbaanbegeleiding 4.2 Studievoortgangregistratie 5. Studieadvies propedeutische fase 5.1 Studieadvies propedeutische fase 6. Onderwijs- en examenregeling 6.1 Onderwijs- en examenregeling 7. Organisatie en voorzieningen 7.1 Afdelingshoofd 7.2 Opleidingscommissie 7.3 Examencommissie 7.4 Kwaliteitszorg 7.5 Onderwijs Service Bureau 7.6 Periodes, planning en roosters 7.7 Bereikbaarheid 7.8 Extra studiekosten 7.9 Handleidingen 7.10 Veiligheidsvoorschriften 7.11 Voorzieningen 7.12 Studenten met een functiebeperking 7.13 Klachten 8. Slotbepalingen 8.1 Inwerkingtreding 2

3 1. ALGEMEEN 1.1 Doel van dit document Dit document is een studentenstatuut als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Het bevat ook de onderwijs- en examenregeling (OER) voor de opleiding. Dit studentenstatuut vormt samen met het instellingsspecifieke deel, het studentenstatuut als bedoeld in de wet. Dit studentenstatuut is van toepassing op alle studenten die voor deze opleiding staan ingeschreven. Meer informatie: Wet: artikel 7.59 en artikel 7.13 WHW NHL: Studentenstatuut (instellingsspecifiek deel), zie: NHL Regelingen 1.2 Informatie en communicatie Aan dit statuut zijn internet NHL, intranet NHL en Educator verbonden, voor zover daar in dit statuut naar wordt verwezen. Internet: voor algemene informatie over de NHL en de opleiding hebben studenten en andere personen toegang tot het internet van de NHL. Op het internet is informatie opgenomen over de algemene voorzieningen van de NHL, de voorwaarden voor toelating tot de opleiding, de voorwaarden voor inschrijving en de voorwaarden voor uitschrijving. Intranet: voor bijzondere informatie over de opbouw, inrichting en vormgeving van de opleiding hebben studenten toegang tot het intranet van de NHL. Educator: voor bijzondere informatie over de inhoud van het onderwijs verbonden aan de opleiding, over onderwijseenheden en toetseenheden en over de door hen behaalde studieresultaten hebben studenten toegang tot Educator. 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING 2.1 Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen Als algemene eis voor toelating tot de opleiding geldt (samengevat) het bezit van een HAVO/ VWO diploma met het juiste profiel en de juiste profielvakken of het bezit van een MBO-4 diploma. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.24 tot en met 7.26a WHW Studentendecaan 2.1a Deficiëntie Degene die wel over het juiste diploma beschikt, maar niet over het juiste profiel of over de juiste profielvakken, kan toch voor de opleiding worden ingeschreven, mits hij voor aanvang van de opleiding aan één van de volgende eisen voldoet: Betrokkene heeft met goed gevolg de toetsen afgelegd van de Instroomcursus Maritiem die wordt gegeven op het MIWB te Terschelling. Betrokkene heeft met goed gevolgd de opdrachten afgerond van het Instroomprogramma Techniek gegeven op de NHL te Leeuwarden. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.28 WHW Studentendecaan 3

4 2.2 Vrijstelling op grond van andere diploma's Iemand kan (samengevat) vrijstelling krijgen van de vooropleidingseisen in de volgende gevallen: iemand is in het bezit van een propedeutisch, bachelor- of mastergetuigschrift van een Nederlandse hogeschool of universiteit; iemand is in het bezit van een tenminste gelijkwaardig binnenlands of buitenlands diploma. Hiervoor geldt een aparte procedure waarover de studentendecaan meer informatie kan verschaffen. Als de NHL een in het buitenland afgegeven diploma gelijkwaardig vindt, kan de NHL bepalen dat de bezitter daarvan ten genoegen van de examencommissie van de opleiding bewijs levert van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Dit bewijs wordt onder andere geleverd door het met voldoende resultaat afleggen van een toets Nederlands als Tweede Taal (NT2). Pas als dit resultaat is behaald kan betrokkene worden ingeschreven. Meer informatie: Wet: Contact: Artikel 7.28 WHW Studentendecaan 2.3 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+ regeling) Als iemand 21 jaar of ouder is en niet beschikt over een diploma van een verplichte vooropleiding, een MBO-4, HAVO- of VWO-diploma, of een daaraan gelijkwaardig diploma, kan deze persoon mogelijk worden toegelaten op grond van de 21+ regeling. Deze persoon legt dan een toelatingsonderzoek af. Als hij hiervoor slaagt, krijgt hij vrijstelling van de vooropleidingseisen. Het toelatingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Nederlands en 2 Engels en ter keuze van de aanvrager één van de volgende twee vakken: 3a Wiskunde B of 3b Natuurkunde Een persoon moet voor alle onderdelen een voldoende hebben om geslaagd te zijn voor het toelatingsonderzoek. De onderdelen worden op eindexamenniveau havo getoetst. Op het toelatingsonderzoek is de Regeling 21+ toelating van toepassing. De opleiding kan op grond van het bepaalde in artikel 7.29 van de wet afwijken van de leeftijdsgrens van 21 jaar indien een persoon beschikt over een in het buitenland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een instelling voor hoger onderwijs. De opleiding kan ook van de leeftijdsgrens afwijken indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overlegd. Meer informatie: Wet: NHL: Contact: Artikel 7.29 WHW Regeling 21+ toelating, NHL Regelingen Studentendecaan 2.4 Na-inschrijving Inschrijving voor de opleiding na 30 september van enig studiejaar is uitsluitend mogelijk: tot 01 februari van dat studiejaar. 4

5 3. OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 3.1 Competenties De tijdens de opleiding en voor het behalen van het afsluitend examen door een student te verwerven competenties uitgedrukt in kennis, inzicht en vaardigheden zijn opgenomen in Educator. 3.2 Inrichting van de opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische en een postpropedeutische fase. Binnen elke fase is zij ingericht naar onderwijseenheden en toetseenheden, met bijbehorende EC s, op de manier zoals vermeld in Educator. 3.3 Afstudeerrichtingen De opleiding kent de in bijlage 1 opgenomen afstudeerrichtingen met een omvang van 90 EC s. De inhoud van de afstudeerrichtingen uitgedrukt in onderwijseenheden, bijbehorende toetseenheden en daarbij te verkrijgen EC s is eveneens opgenomen in bijlage Overzichten onderwijs- en toetseenheden Het onderwijsprogramma van de opleiding bestaat uit onderwijseenheden en toetseenheden. Aan iedere toetseenheid zijn een of meer onderwijseenheden verbonden. In Educator is opgenomen welke onderwijseenheden en toetseenheden de opleiding kent. In bijlagen 2a en 2b van dit studentenstatuut zijn overzichten van onderwijseenheden en toetseenheden met de bij een toetseenheid behorende credits per periode voor de propedeutische fase en voor de postpropedeutische fase opgenomen. 4 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANGSREGISTRATIE 4.1 Studieloopbaanbegeleiding De opleiding draagt zorg voor individuele studiebegeleiding van de student. De student wordt begeleid door een studieloopbaanbegeleider die de student ondersteunt en begeleidt bij de planning, de organisatie en de bewaking van de voortgang van zijn studie. 4.2 Studievoortgangregistratie De op toetseenheden behaalde resultaten en de studievoortgang van de studenten worden vastgelegd in Educator. Studenten kunnen Educator raadplegen om hun persoonlijke vorderingen in te zien en deze desgewenst afdrukken. Voor sommige studenten zijn de behaalde resultaten en de studievoortgang nog in het systeem Volg + vastgelegd. Deze gegevens zijn voor de betreffende studenten benaderbaar via de zogeheten Grade extractor. 5 STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE 5.1 Studieadvies propedeutische fase Aan de student in de propedeutische fase wordt een studieadvies uitgebracht overeenkomstig de Regeling studieadvies propedeutische fase. Deze Regeling maakt onderdeel uit van het instellingsspecifieke onderdeel van het studentenstatuut en is opgenomen op het intranet van de NHL. Het studieadvies is een oordeel van de examencommissie over de geschiktheid voor de opleiding en is uitsluitend gebaseerd op de studieresultaten behaald in de propedeutische fase. De volgende studieadviezen kunnen op grond van de regeling worden uitgebracht: een positief studieadvies: de student voldoet aan de norm. Dit advies hoeft niet gemotiveerd te worden en ook bijzondere persoonlijke omstandigheden van de student hoeven niet in aanmerking te worden genomen; 5

6 een negatief bindend studieadvies: de student voldoet niet aan de norm en wordt met inachtneming van bijzondere persoonlijke omstandigheden niet geschikt geacht voor de opleiding. Een negatief bindend studieadvies heeft ernstige gevolgen, omdat aan dit advies een afwijzing wordt verbonden. Dit betekent dat de student niet meer wordt ingeschreven voor de opleiding of een opleiding waarmee de opleiding de propedeuse gezamenlijk heeft. Norm eerste jaar: de student voldoet aan de norm als hij met inachtneming van vrijstellingen aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ten minste 45 credits heeft behaald in de propedeutische fase. Norm tweede jaar: de student voldoet aan de norm als hij met in achtneming van vrijstellingen aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd. Meer informatie: Wet: artikel 7.8b WHW NHL: Regeling studieadvies propedeutische fase: NHL Regelingen Contact: Studentendecaan 6 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 6.1 Onderwijs- en examenregeling Van dit studentenstatuut maakt de onderwijs- en examenregeling onderdeel uit. De onderwijs- en examenregeling is opgenomen in bijlage 3 bij dit studentenstatuut. 7 ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN 7.1 Afdelingshoofd De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding berust bij het afdelingshoofd. De naam van het afdelingshoofd wordt opgenomen op het intranet. 7.2 Opleidingscommissie Aan de opleiding is een opleidingscommissie verbonden. De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten en heeft (samengevat) onder andere tot taak advies uit te brengen over de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding. Op de opleidingscommissie is de Regeling opleidingscommissies van de NHL van toepassing. De Regeling opleidingscommissies van de NHL is op het intranet opgenomen. De samenstelling van de opleidingscommissie is opgenomen in Educator. Meer informatie: Wet: artikel 9.18 WHW NHL: Regeling opleidingscommissies, NHL Regelingen Contact: administratie MIWB, Examencommissie Aan de opleiding is een examencommissie verbonden. De examencommissie heeft (samengevat) tot taak op onafhankelijke en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de eisen die gelden voor het behalen van een graad, Zie hiervoor ook de als bijlage opgenomen onderwijs- en examenregeling. De samenstelling van de examencommissie is opgenomen in Educator. 6

7 Meer informatie: Wet: artikelen 7.12, 7.12a en 7.12b WHW NHL: Onderwijs- en examenregeling (bijlage) Contact: administratie MIWB, Kwaliteitszorg De opleiding hanteert een systeem van integrale kwaliteitszorg. De opleiding draagt daarbij zorg voor evaluatie mede door studenten van het door de opleiding verzorgde onderwijs. De opleiding informeert de studenten over de uitkomsten van deze evaluaties en over de manier waarop de opleiding omgaat met de uitkomsten van deze evaluaties. 7.5 Onderwijs Servicebureau Voor informatie over en vragen van de student met betrekking tot geregistreerde studieresultaten, zijn studievoortgang, de planning en roostering van onderwijseenheden en toetseenheden van de opleiding kan de student zich wenden tot het aan de opleiding gekoppelde Onderwijs Servicebureau. De opleiding maakt het aan haar gekoppelde Onderwijs Servicebureau, de locatie daarvan en het bijbehorende telefoonnummer bekend op het intranet. 7.6 Periodes, planning en roosters De opleiding maakt door middel van bijlagen 2a en 2b de periodes in het studiejaar waarin onderwijseenheden worden verzorgd en de periodes waarin toetsen worden afgenomen, bekend. De dagen en tijdstippen waarop onderwijseenheden worden verzorgd en toetseenheden worden afgenomen maakt de opleiding door middel van het intranet bekend. 7.7 Bereikbaarheid De opleiding maakt door middel van de planning en het rooster de dagen of dagdelen waarop docenten bereikbaar zijn voor studenten bekend op het intranet. Indien een docent op enig moment niet bereikbaar is op deze aangegeven dagen of dagdelen maakt de opleiding dit bekend op het intranet en/of op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van beeldschermen in het gebouw. 7.8 Extra studiekosten De opleiding kan bijkomende studiekosten in rekening brengen bij de student voor deelname aan bijzondere activiteiten van de opleiding (bijvoorbeeld excursies). De kosten van dergelijke activiteiten worden bekend gemaakt op het internet. Hiervoor is NHL beleid vastgesteld, waarvan de hoofdlijn is dat in geval van betaalde activiteiten de student de mogelijkheid heeft te opteren voor een alternatieve, kosteloze activiteit. 7.9 Handleidingen Voor het uitvoeren van onderwijseenheden, waaronder bijvoorbeeld het volgen van stages, het uitvoeren van praktijkopdrachten en/of het uitvoeren van afstudeeropdrachten kan de opleiding handleidingen vaststellen. De opleiding maakt dergelijke handleidingen aan de studenten bekend op het intranet Veiligheidsvoorschriften Naast de algemene veiligheidsvoorschriften van de NHL kan de opleiding, indien de aard van het onderwijs dit met zich brengt, aanvullende veiligheidsvoorschriften stellen voor deelname aan het onderwijs. De opleiding maakt deze veiligheidsvoorschriften bekend op het intranet. De student is verplicht tot naleving van deze veiligheidsvoorschriften en tot naleving van de op basis van deze voorschriften gegeven aanwijzingen. 7

8 7.11 Voorzieningen De student heeft toegang tot de voorzieningen van de hogeschool. Hiertoe horen in ieder geval de diensten van een studentendecaan, de mediatheek, de restauratieve en reprografische voorzieningen, het netwerk en de daarbij behorende ondersteuning. Meer informatie: Intranet 7.12 Studenten met een functiebeperking De opleiding wijst aan een student met een functiebeperking desgewenst een contactpersoon van de opleiding toe en maakt de naam van deze contactpersoon bekend bij het Informatiecentrum van de NHL Klachten Aan de NHL is een klachtenloket verbonden. Bij dit klachtenloket kan de student terecht met een klacht, bezwaar of beroep en vragen over de behandeling van klachten en geschillen. Meer informatie: Contact: Klachten 8 SLOTBEPALINGEN 8.1 Inwerkingtreding Dit studentenstatuut treedt in werking op 1 september

9 Bijlage 1: Afstudeerrichting Het totale programma beslaat 240 ec s; een majorprogramma van 150 ec s, dat wil zeggen 2,5 studiejaar en drie minors van ieder 30 ec s. In de post-propedeutische fase zitten 2 verplichte minors (met nummering volgens NHLregistratie): - Hydrografische hoofdproces (34-3: General Hydrography) - Dieptemeten met multibeam echoloden (34-4: Multibeam Echo Sounding) Deze twee minors starten in het tweede jaar en eindigen in het derde jaar. De opleiding is in grote lijnen opgebouwd in een major en drie minors volgens onderstaand schema. Propedeuse Hoofdfase 1 OT 2 OT 3 OT 4 OT Propedeuse Algemeen Stage 1 Minor 20 ec s 10 ec s keuze 60 ec s Minor Hoofdproces 30 ec s 20 ec s 10 ec s 30 ec s Stage 2 + Afstuderen 30 ec s Minor Multibeam 20 ec s 10 ec s Voor de keuzeminor bestaan binnen het opleidingsprogramma vier mogelijkheden: - Surveys voor kustzonebeheer (34-9: Coastal Zone Management) - Hydrografie voor offshoreconstructies (33,34-2: Offshore Construction Hydrography) - Hydrografie voor de binnenwateren (34-10: Inland Water Hydrography) - Vervaardiging van zeekaarten (34-11: Nautical Charting Hydrography) 9

10 Bijlage 2a: OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden propedeutische fase Opleiding: Ocean Technology Variant: Voltijd Studiejaar: 2012/2013 Leerjaar: 1 EC's per leerlijn Major Periode Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Toets* Prepare for Sea Prepare for Sea 5 Zie Educator Major Periode 1 Hydrography 1 Hydrography 1 5 Zie Educator Plan a Voyage 1 Plan a Voyage 1 5 Zie Educator Major Periode 2 Hydrography 2 Hydrography 2 5 Zie Educator Electrical Systems Hydrography Electrical Systems Hydrography 5 Zie Educator Major Periode 3 Hydrographic Skills 1 Hydrographic Skills 1 5 Zie Educator Geodesy 1 Geodesy 1 5 Zie Educator Navigational Watch 1 Navigational Watch 1 5 Zie Educator Major Periode 4 Mathematics & Physics 1 Mathematics & Physics 1 5 Zie Educator Mathematics & Physics 2H Mathematics & Physics 2H 5 Zie Educator Hydrography 3 Hydrography 3 5 Zie Educator Operational Skills 1 Operational Skills 1 5 Zie Educator EC jaar 1 60 * Vanwege de grote hoeveelheid toetsen wordt verwezen naar Educator. 10

11 Bijlage 2b: OVERZICHT onderwijs- en toetseenheden postpropedeutische fase Opleiding: Ocean Technology Variant: Voltijd Studiejaar: 2012/2013 Leerjaar: 2 / 3 EC's per leerlijn Major / Minor Major Semester Semester 3 Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Toets* Hydrograhpic Skills 2 Hydrograhpic Skills 2 5 Zie Educator Plan a Voyage 2 Plan a Voyage 2 5 Zie Educator Mathematics & Physics 3 Mathematics & Physics 3 5 Zie Educator Environmental science 1 Environmental science 1 5 Zie Educator Major Semester 4 Underwater acoustics Underwater acoustics 5 Zie Educator Hydrographic data Hydrographic data management 1 management 1 5 Zie Educator Navigational watch 2 Navigational watch 2 5 Zie Educator Hydrographic practice 1 Hydrographic practice 1 5 Zie Educator Hydrographic practice 2 Hydrographic practice 2 5 Zie Educator Hydrographic skills 2 Hydrographic skills 2 5 Zie Educator Safety Safety 5 Zie Educator Mathematics / Physics 4 Mathematics / Physics 4 5 Zie Educator Stage 1 Hydrografie Stage 1 Hydrografie 30 Zie Educator Major Semester 6 Major Semester 5 Environmental science 2 Environmental science 2 5 Zie Educator Hydrographic Data Hydrographic Data Management 2 Management 2 5 Zie Educator Hydrographic skills 3 Hydrographic skills 3 5 Zie Educator Mathematics / Physics 5 Mathematics / Physics 5 5 Zie Educator Multibeam simulator Multibeam simulator 5 Zie Educator Ocean Mapping 1 Ocean Mapping 1 5 Zie Educator EC jaar 2/3 120 * Vanwege de grote hoeveelheid toetsen wordt verwezen naar Educator. 11

12 Opleiding: Ocean Technology Variant: Voltijd Studiejaar: 2012/2013 Leerjaar: 4 EC's per leerlijn Major / Minor Minor Hydrographic Surveying Semester Semester 7 Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid Toets** Portfolio Assessment Portfolio Assessment 2 Zie Educator Project management and Project management and thesis thesis 10 Zie Educator Safety 1 Safety 1 2 Zie Educator International Exchange* International Exchange* 2* Zie Educator Offshore operations* Offshore operations* 2* Zie Educator Shore Operations 1* Shore Operations 1* 2* Zie Educator Shore Operations 2* Shore Operations 2* 2* Zie Educator Dredge management* Dredge management* 2* Zie Educator Navigation 1 Navigation 1 2 Zie Educator Geophysical Exploration Geophysical Exploration 2 Zie Educator Advanced Positioning Advanced Positioning 2 Zie Educator Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Major Semester 8 Ocean Mapping 2 Ocean Mapping 2 4 Zie Educator Specialization in standards Specialization in standards 4 of competence of competence Zie Educator Afstuderen Hydrografie Afstuderen Hydrografie 30 Zie Educator EC jaar 4 60 * Uit deze vijf modules moet er één gekozen worden. ** Vanwege de grote hoeveelheid toetsen wordt verwezen naar Educator. Toelatingseisen volgende fase van de opleiding Toelating tot de post-propedeutische fase: Een student is toelaatbaar tot de post-prodeutische fase van de opleiding als hij met inachtneming van vrijstellingen ten minste 45 credits heeft behaald in de propedeutische fase. Toelating tot onderdelen van de post-propedeutische fase: De examencommissie heeft normen vastgelegd voor toelating tot het derde studiejaar, de minor en de tweede stage. Een student wordt toegelaten tot het derde studiejaar indien hij het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd en in het tweede studiejaar minimaal 45 ec s heeft behaald. Een student wordt toegelaten tot de keuzeminors in semester 7 indien hij in totaal minimaal 120 ec s heeft behaald, de eerste stage niet meegerekend. Een student wordt toegelaten tot de tweede stage indien hij alle ec s van het eerste, tweede en derde studiejaar heeft behaald, de eerste stage niet meegerekend. 12

13 Bijlage 3: Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Citeertitel Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding met aansluitende vermelding van de CROHO-naam van de bacheloropleiding waaraan deze regeling is verbonden. Datum inwerkingtreding Vastgesteld door College van Bestuur Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Art WHW Korte omschrijving De Onderwijs- en examenregeling geeft informatie over de aard, inhoud, toetsen en examens van de opleiding. Bijzonderheden Vermelde instemming Medezeggenschapsraad betreft instemming met enkele wijzigingen van de Onderwijs- en examenregeling. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1 De in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze regeling. 2 In deze regeling wordt voorts verstaan onder: a College van Bestuur: het College van Bestuur als bedoeld in het Bestuursreglement; b credits: studiepunten in de zin van de wet; c Educator: de elektronische onderwijscatalogus van de hogeschool met als url educator.nhl.nl ; d examencommissie: de examencommissie als bedoeld in artikel 9.1 van deze regeling; e hogeschool: de NHL Hogeschool; f opleiding: de opleiding van de hogeschool waaraan deze regeling is verbonden in Educator; g student: hij die staat ingeschreven aan de hogeschool voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de toetsen en examens van de opleiding; h studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar; i toets: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek; j toetseenheid: het geheel van een of meer met elkaar verbonden toetsen; k week: een periode van zeven aaneengesloten dagen met uitzondering van de dagen van de studentenvakanties als vermeld in het jaarplanning van de hogeschool; l wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Artikel 1.2 Toepasselijkheid Deze regeling is van toepassing met ingang van studiejaar op alle studenten die voor de opleiding ingeschreven staan. Artikel 1.3 Documenten en rangorde 1 Aan deze regeling zijn verbonden Educator en het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van de opleiding voor zover in deze regeling naar deze documenten is verwezen. Deze documenten zijn voor zover integraal onderdeel van deze regeling. 2 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze onderwijs- en examenregeling, de bepalingen van het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) van de opleiding of de informatie in Educator geldt als rangorde de volgorde waarin de documenten hierna worden genoemd, waarbij een eerder genoemd document prevaleert boven een later genoemd document: a deze onderwijs- en examenregeling; 13

14 b c Educator; het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). Artikel 1.4 Mededelingen 1 Mededelingen van het College van Bestuur of de examencommissie op grond van deze regeling aan een student geschieden schriftelijk of elektronisch aan het bij de hogeschool geregistreerde adres van de student. 2 Mededelingen van een student op grond van deze regeling geschieden aan het College van Bestuur of de examencommissie geschieden schriftelijk of elektronisch. 3 Het College van Bestuur of een examencommissie kan elektronisch verschafte gegevens en documenten weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting van het College van Bestuur of de examencommissie zou leiden. 4 Het College van Bestuur of een examencommissie kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt. Het College van Bestuur of de examencommissie deelt een weigering op grond van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mede. HOOFDSTUK 2 AARD EN INHOUD VAN DE OPLEIDING Artikel 2.1 Doel van de opleiding De opleiding beoogt de student kwalificaties te laten verwerven voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een Bachelorgraad vereist is of dienstig is. Artikel 2.2 Inrichting en afstudeerrichtingen van de opleiding 1 De opleiding kent de wijzen van inrichting als vermeld in Educator. 2 De opleiding kent de afstudeerrichtingen als vermeld in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). De inhoud van de afstudeerrichtingen is aangegeven in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). 3 Indien de opleiding meer dan een afstudeerrichting omvat, kan het College van Bestuur, indien hij de opleiding daartoe heeft aangewezen, beslissen dat een student slechts toegang heeft tot een of meer daarbij aan te geven afstudeerrichtingen. In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) zijn dan nadere bepalingen betreffende deze toegang opgenomen. Artikel 2.3 Eindkwalificaties 1 De opleiding heeft eindkwalificaties die aangeven wat de student bij het behalen van het afsluitend examen moet hebben bereikt op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. De eindkwalificaties van de opleiding zijn opgenomen in Educator. Bij iedere eindkwalificatie is aangegeven met welke toetseenheid of toetseenheden deze wordt getoets. 2 De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de nationaal en internationaal geaccepteerde kwalificatieraamwerken betreffende hoger beroepsonderwijs en bacheloropleidingen, en zijn geconcretiseerd in domein- of opleidingsspecifieke leerresultaten. Artikel 2.4 Studielast, studieduur en credits 1 De opleiding heeft een studielast van 240 credits te behalen in een nominale studieduur van vier jaar. 2 Bij iedere onderwijseenheid wordt de studielast vermeld in hele studiebelastinguren. 3 Bij iedere toetseenheid wordt vermeld het aantal te behalen credits in hele credits bij het met goed gevolg afleggen van de toetseenheid. 14

15 4 Het creditsysteem van de opleiding is in overeenstemming met het European Credit Transfer System (ECTS). Artikel 2.5 Onderwijsprogramma 1 Het onderwijsprogramma van de opleiding bestaat uit onderwijseenheden en toetseenheden. In Educator is aangegeven welke onderwijseenheden en toetseenheden de opleiding kent. 2 Aan iedere toetseenheid zijn een of meer onderwijseenheden verbonden. Artikel 2.6 Propedeutische fase 1 De opleiding kent een propedeutische fase waaraan een propedeutisch examen is verbonden. 2 De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. 3 De studielast van de propedeutische fase bedraagt 60 credits. Artikel 2.7 Postpropedeutische fase 1 De opleiding kent een postpropedeutische fase waaraan een afsluitend examen is verbonden. 2 De studielast van de postpropedeutische fase bedraagt 180 credits. HOOFDSTUK 3 INSCHRIJVING VOOR DE OPLEIDING Artikel 3.1 Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen 1 Een persoon wordt door het College van Bestuur voor de opleiding voor de propedeutische fase ingeschreven indien hij voldoet aan de eisen als bepaald in artikel 7.24 en volgende van de wet, onverminderd de overige bepalingen die op grond van de wet en het studentenstatuut gelden voor inschrijving. 2 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan worden bepaald dat de persoon die in het bezit is van een diploma genoemd in artikel 7:25 lid 1 of 3 van de wet dat niet voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 7:25 lid 1,2 of 3 van de wet, toch wordt ingeschreven onder de voorwaarde dat blijkens een onderzoek wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Aan deze eisen moet zijn voldaan voor de aanvang van de opleiding. De genoemde eisen zijn opgenomen in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). Artikel 3.2 Vrijstelling op grond van andere diploma's 1 Van het bepaalde in artikel 3.1 kan het College van Bestuur vrijstelling verlenen aan de persoon die in het bezit is van een ander diploma als bedoeld in artikel 3.1 overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.28 van de wet. 2 De bij het onderzoek, als bedoeld in artikel 7.28 lid 2, 3 en 4 van de wet, te stellen eisen zijn in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) opgenomen. Artikel 3.3 Vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek (21+ regeling) 1 Het College van Bestuur kan een persoon van eenentwintig jaar en ouder die niet op grond van artikel 7.28 van de wet daarvan is vrijgesteld, vrijstelling verlenen van de in artikel 7.24 van de wet bedoelde vooropleidingseis op grond van een toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de wet. 2 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) is bepaald wat het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel omvat. 3 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan van de leeftijdseis als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden afgeweken met in achtneming van het bepaalde in artikel 7.28 van de wet. 15

16 Artikel 3.4 Inschrijving voor de postpropedeutische fase 1 Een persoon of een student kan voor de opleiding voor de postpropedeutische fase worden ingeschreven, indien hij in het bezit is van een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen van die opleiding of van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen dat die opleiding en een of meer andere opleidingen gezamenlijk hebben. 2 Het College van Bestuur kan vrijstelling verlenen van de in het eerste lid bedoelde eis aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma, indien dat diploma naar het oordeel van het College van Bestuur ten minste gelijkwaardig is aan het in het eerste lid bedoelde getuigschrift. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma betreft, kan het College van Bestuur daarbij bepalen dat geen examens of onderdelen daarvan worden afgelegd dan nadat ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. 3 De examencommissie kan de student die niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden toestemming verlenen tot het afleggen van een of meer toetsen van onderwijseenheden van het afsluitend examen. De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. Artikel 3.5 Eisen werkkring deeltijdse opleiding 1 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) kan worden bepaald dat met het oog op de inschrijving voor een deeltijdse opleiding eisen worden gesteld omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de deeltijdse opleiding, indien de desbetreffende werkzaamheden in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) als onderwijseenheden zijn aangemerkt. 2 In het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) zijn de aan de werkzaamheden te stellen eisen als bedoeld in lid 1 van dit artikel opgenomen. HOOFDSTUK 4 ONDERWIJS, STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Artikel 4.1 Aanwijzingen Degene die belast is met het verzorgen van een onderwijseenheid is bevoegd tot het geven van aanwijzingen ten behoeve van de goede gang van zaken betreffende deze onderwijseenheid. De student dient deze aanwijzingen op te volgen. Artikel 4.2 Studiebegeleiding 1 De opleiding draagt zorg voor individuele studiebegeleiding van de student en bewaking van zijn studievoortgang. 2 De wijze van individuele studiebegeleiding en de studievoortgangbewaking is beschreven in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel). Artikel 4.3 Studieadvies propedeutische fase Aan de student in de propedeutische fase wordt een studieadvies uitgebracht op grond van artikel 7.8b van de wet en de Regeling studieadvies propedeutische fase die in het studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) is opgenomen. Artikel 4.4 Speciaal traject gericht op het behalen van een hoger niveau De opleiding kan een speciaal traject aanbieden dat is gericht op het behalen van een hoger kennisniveau en hiervoor studenten selecteren. In het Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) worden de selectieregels opgenomen. 16

17 HOOFDSTUK 5 EXAMENS Artikel 5.1 Propedeutisch examen en afsluitend examen 1 Aan de opleiding is een propedeutisch examen en een afsluitend examen verbonden. In Educator is per inrichting of programma betreffende het propedeutisch examen en het afsluitend examen opgenomen: a de onderdelen, zijnde de toetseenheden, die het examen omvat; b de totale studielast en de studielast uitgedrukt in studiebelastingsuren van iedere onderwijseenheid en het totale aantal credits en de credits verbonden aan iedere toetseenheid en de daaraan verbonden toetsen; c de onderverdeling van onderwijseenheden; d de onderverdeling van de toetseenheden; e de wijze waarop de toetsen van de onderwijseenheden worden afgelegd; f de slagingsnorm voor de toetseenheden en de daaraan verbonden toetsen en de wegingsfactor in geval een toetseenheid meer dan één toets omvat; g in welke volgorde de toetsen dienen te worden afgelegd, indien van toepassing; h de tijdvakken waarbinnen de toetsen dienen te worden afgelegd; i het aantal malen per studiejaar dat gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de toetsen en de examens; j de tijdsduur waarbinnen de toets moet worden afgelegd; k welke hulpmiddelen bij het afleggen van een toets mogen worden gebruikt, indien van toepassing; l de taal waarin een toets dient te worden afgelegd, indien dit niet het Nederlands is; 2 De examencommissie kan in bijzondere gevallen bepalen dat een andere toets wordt afgelegd dan krachtens lid 1 van dit artikel bepaald of dat een toets op een andere wijze wordt afgelegd dan krachtens lid 1 van dit artikel bepaald. 3 In geval een toets is gewijzigd, wordt de toets van voor de wijziging nog tweemaal aangeboden in het studiejaar waarin de toets voor de eerste maal is gewijzigd aan studenten die de toets van voor de wijziging zonder goed gevolg hebben afgelegd. In geval een toets is vervallen, wordt de toets nog tweemaal aangeboden in het studiejaar waarin de toets voor de eerste maal niet meer wordt afgenomen aan studenten die de toets zonder goed gevolg hebben afgelegd. Onder wijziging van een toets wordt niet verstaan actualisering van de te toetsen kennis, inzicht en vaardigheden. Artikel 5.2 Slagingsnorm 1 De student is geslaagd voor het propedeutisch examen als hij de toetseenheden van het propedeutisch examen met een studielast van 60 credits heeft gehaald. 2 De student is geslaagd voor het afsluitend examen als hij de toetseenheden van het afsluitend examen met een studielast van 180 credits heeft gehaald en de examencommissie heeft vastgesteld dat de student voldoet aan de eindkwalificaties als bedoeld in artikel Als datum van slagen voor het propedeutisch examen en het afsluitend examen geldt de datum waarop de student de toets met goed gevolg heeft afgelegd waardoor hij aan de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde creditnorm voldoet. 4 De examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd. Artikel 5.3 Vaststelling en bewaring uitslag 1 De examencommissie stelt ten minste eenmaal per maand vast welke studenten hebben voldaan aan de slagingsnorm voor het propedeutisch examen en het afsluitend examen. 2 De hogeschool bewaart de documenten waaruit de uitslag blijkt onbeperkt. 17

18 Artikel 5.4 Predikaat cum laude 1 De examencommissie kent aan de student het predikaat cum laude betreffende het afsluitend examen toe, indien de student: a voor iedere toetseenheid van de postpropedeutische fase een resultaat heeft behaald b van een 7 of hoger of een daaraan gelijkwaardig resultaat; en, voor de toetseenheden van de postpropedeutische fase gezamenlijk een resultaat heeft behaald van een niet afgerond gewogen gemiddelde van een 8,0 of hoger of een daaraan gelijkwaardig resultaat; en, c het afsluitend examen met inachtneming van zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden met goed gevolg heeft afgelegd binnen de nominale studieduur vermeerderd met zes maanden; en d niet meer dan 60 credits heeft verkregen op basis van vrijstellingen; en e geen onregelmatigheid als bedoeld in artikel 6.21 heeft gepleegd. 2 Bij de toepassing van de criteria voor de toekenning van het predikaat cum laude als bedoeld in lid 1 onder a en b van dit artikel blijven buiten beschouwing: a verleende vrijstellingen; b de toetseenheden als zodanig vermeld in Educator. 3 De examencommissie vermeldt het predikaat cum laude op het getuigschrift betreffende het afsluitend examen. Artikel 5.5 Bekendmaking uitslag De examencommissie maakt de uitslag van het propedeutisch examen en het afsluitend examen binnen een week na vaststelling van de uitslag aan de student bekend. De examencommissie informeert de student daarbij over de aanvraag en de uitreiking van het getuigschrift. Artikel 5.6 Getuigschrift, diplomasupplement en graad 1 De examencommissie reikt aan de student een getuigschrift uit als bewijs dat hij een examen met goed gevolg heeft afgelegd en voegt aan het getuigschrift betreffende het afsluitend examen een Engelstalig diplomasupplement toe dat voldoet aan het Europese overeengekomen standaardformat. 2 De student die recht heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan de examencommissie onder opgave van redenen verzoeken daartoe nog niet over te gaan. De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek van de student binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. 3 De examencommissie verleent namens het instellingsbestuur aan de student die het afsluitend examen met goed gevolg heeft afgelegd de graad Bachelor met de in Educator vermelde toevoeging en vermeldt de verleende graad met toevoeging op het getuigschrift van het afsluitend examen. HOOFDSTUK 6 TOETSEN Artikel 6.1 Toetseenheid en toetsen Aan iedere toetseenheid zijn een of meer toetsen verbonden. Artikel 6.2 Examinatoren 1 De examencommissie wijst voor het afnemen van een toets en het vaststellen van de uitslag daarvan één of meer examinatoren aan. 2 De examinatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen. Artikel 6.3 Wijze van toetsing 1 Een toets kan schriftelijk, mondeling of op een andere wijze of een combinatie van wijzen worden afgenomen. 2 De wijze van toetsing is passend voor het onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student. 18

19 Artikel 6.4 Aanbieding toetsen 1 In een studiejaar worden voor iedere toetseenheid ten minste twee mogelijkheden geboden voor het afleggen van de toetsen van die toetseenheid. 2 De periode tussen de bekendmaking van de toetsuitslag als bedoeld in artikel 6.16 lid 1 en de volgende toets bedraagt voor de maanden juni, juli en augustus ten minste een week en voor de overige maanden ten minste twee weken. 3 De examencommissie maakt dag en tijdstip waarop de toets wordt afgenomen ten minste een week hieraan voorafgaande bekend aan de student. Artikel 6.5 Vaststelling toets 1 De examinator stelt een toets vast. 2 De examinator geeft bij iedere toets ten minste aan: a het aantal opdrachten; b de toegestane hulpmiddelen; c de wijze waarop de uitwerking dient te geschieden; d de tijdsduur of de uiterste inleverdatum; e de normering. Artikel 6.6 Recht op deelname 1 Een student heeft gedurende zijn inschrijving het recht toetsen af te leggen van de toetseenheden die behoren tot de opleiding en daarmee de examens af te leggen van die opleiding met uitzondering van toetsen die hij reeds met goed gevolg heeft afgelegd. De student kan de examencommissie verzoeken alsnog de toets die hij reeds met goed gevolg heeft afgelegd, te mogen afleggen op grond van een bijzonder belang. De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek van de student binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. 2 Er geldt geen volgtijdelijkheid voor het afleggen van toetsen, tenzij krachtens artikel 5.1 anders is vermeld. Artikel 6.7 Toezicht De examencommissie houdt toezicht op de goede gang van zaken bij het afleggen van een toets en kan ten behoeve van het toezicht een of meer surveillanten aanwijzen. Indien het toezicht aan twee of meer surveillanten wordt opgedragen, wordt één van hen aangewezen als hoofdsurveillant. Artikel 6.8 Inschrijving 1 De examencommissie kan bepalen dat een student zich voor het afleggen van een toets dient in te schrijven. 2 De examencommissie kan met inachtneming van de wet en deze regeling nadere regels vaststellen betreffende de inschrijving voor toetsen. Artikel 6.9 Legitimatie en bewijs van inschrijving 1 De examinator of de surveillant stelt bij het afleggen van een toets de identiteit van de student vast alsmede of de student is ingeschreven aan de hogeschool. De student is verplicht om op verzoek van de examinator of de surveillant een geldig bewijs van inschrijving en een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht te tonen. 2 De student die niet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting kan voldoen, wordt uitgesloten van de toets, tenzij de examinator of de surveillant anders beslist. De examinator of de surveillant kan aan zijn beslissing voorwaarden verbinden. In het proces-verbaal wordt aantekening gemaakt van de studenten niet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting kunnen voldoen. 19

20 Artikel 6.10 Tijdige aanwezigheid en deelname na begintijdstip 1 De student is verplicht tijdig voor het begintijdstip van een toets aanwezig te zijn. 2 De examinator of de surveillant kan, met inachtneming van artikel 7.1, besluiten de student die na het begintijdstip van de toets verschijnt alsnog aan de toets te laten deelnemen. 3 De student die na het begintijdstip wordt toegelaten een toets af te leggen, is gebonden aan het eindtijdstip van de toets. Artikel 6.11 Aanwijzingen examinator of surveillant 1 De examinator of de surveillant is bevoegd tot het geven van aanwijzingen ten behoeve van de goede gang van zaken betreffende een toets. De student dient deze aanwijzingen op te volgen. 2 De student mag de toetsruimte uitsluitend verlaten na verkregen toestemming van de examinator of de surveillant. De examinator of de surveillant heeft daarbij het recht de student buiten de toetsruimte te begeleiden. Artikel 6.12 Proces-verbaal 1 Van een toets wordt door de examinator of de surveillant een proces-verbaal opgemaakt. 2 Dit proces-verbaal bevat ten minste: a de naam van de opleiding en de toets die wordt afgelegd; b de dag en het tijdstip waarop en de plaats waar de toets wordt afgenomen; c de naam van de examinator; d de naam van de surveillant; e een presentielijst met de namen van de studenten die aan de toets hebben deelgenomen; f het aantal van naam voorziene en ingeleverde toetsen; en in voorkomende gevallen: g de namen van de studenten die na het begintijdstip zijn verschenen; h i de namen van de studenten die de toetsruimte tijdelijk hebben verlaten; de namen van de studenten die geen geldig bewijs van inschrijving en geen geldig identiteitsbewijs konden tonen; j de vermelding van onregelmatigheden in de zin van artikel Als bijlage 1 bij deze regeling is een minimum format voor het proces-verbaal opgenomen. 3 De student dient op verzoek van de examinator of de surveillant zijn handtekening op de presentielijst te plaatsen. Artikel 6.13 Verhindering deelname De student kan de examencommissie verzoeken hem alsnog de toets te laten afleggen, indien hij als gevolg van bijzondere persoonlijke omstandigheden verhinderd is geweest deel te nemen aan de toets. De examencommissie doet haar beslissing op het verzoek van de student binnen drie weken na ontvangst van het verzoek aan de student toekomen. Artikel 6.14 Beoordeling, beoordelingsnormen en vaststelling uitslag 1 De examinator beoordeelt de door de student afgelegde toets op grond van de door hem vastgestelde beoordelingsnormen en stelt de uitslag van een toets vast. 2 De examinator motiveert de beoordeling en de uitslag van een toets. 3 Indien voor een door dezelfde student afgelegde toets voor een tweede of volgende maal een resultaat wordt vastgesteld, wordt als resultaat van deze toets aangemerkt het door de student hoogst behaalde resultaat. 4 De examencommissie stelt, met in achtneming van de wet en deze regeling, richtlijnen en aanwijzingen vast om de uitslag van toetsen te beoordelen en vast te stellen. 20

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling bijzondere toelatingen Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 27-05-2015 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Accountancy 34406 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor MARITIEM OFFICIER 34384 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 HBO-Rechten CROHO-nummer 3905 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407.

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407. Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding International Business and Languages crohonummer: 34407 variant: Voltijd major: International Business and Languages INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Bachelor OCEAN TECHNOLOGY

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Techniek, Maritiem Instituut Willem Barentsz Versie: 15 juli 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho: 34464 Variant: voltijd Major: Public Management Vastgesteld: 18 juni 2013 Croho 34464 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho-nummer 34464 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding B Bedrijfseconomie Ad Bedrijfseconomie crohonummer: 34401 80065 variant: voltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer CROHO-nummer: 35411 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn CROHO-nummer: 35388 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Nederlands CROHO: 45269 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Croho-nummer 34419 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Culturele en Maatschappelijke Vorming CROHO-nummer 34610 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief, versie 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Opleiding tot verpleegkundige 560 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1., 08 juli 015 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Croho-nummer 39201 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Wiskunde CROHO: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 20-2016 Opleiding tot verpleegkundige 34560 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1.1 08 juli 20 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Accountancy 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar uits CROHO: 45265 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-2015 / definitief INHOUSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Maritieme Techniek Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief Datum: 28 mei 2015 Studentenstatuut

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie 4401 Bedrijfseconomie(AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd, crohonummer 34280. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSGAVE INHOUDSGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie