telefoon fax absentiemelder Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)"

Transcriptie

1 Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere documenten, waaronder de schoolgids. We hopen dat het in een behoefte voorziet. Aanname We onderscheiden twee soorten aanname Aanname van leerlingen uit het primair onderwijs voor één van onze reguliere of vmbo-t Kunst & Ambacht brugklassen (7e klassen). In de aannamebrochure vindt u alle informatie. 2. Aanname (tussentijds) van leerlingen uit het voortgezet onderwijs voor één van onze reguliere of vmbo-t Kunst & Ambacht klassen. De aanname verloopt altijd via de een van de ondersteuningscoördinatoren. Op basis van gesprekken en bestudering van het dossier van de leerling wordt beslist over eventuele toelaatbaarheid. Absentie Het afmelden van leerlingen Het komt regelmatig voor dat leerlingen door hun ouders niet op de juiste wijze worden afgemeld. Ziekmeldingen en andere afwezigheidsmeldingen willen we bijvoorbeeld niet via , omdat dit te fraudegevoelig is. In de schoolgids en op de site staat hoe de leerlingen afgemeld moeten worden. Hieronder een samenvatting. Ziekte: mondeling via de absentenmelder liefst vóór 9.00 uur; tel Wanneer uw zoon/dochter uw toestemming heeft om in de loop van de dag naar huis te gaan, als het niet meer gaat, vooraf handgeschreven briefje met datum, klas, voor- en achternaam leerling meegeven. Dokter/tandarts/etc.: mondeling via de absentenmelder liefst vóór 9.00 uur; tel , of vooraf handgeschreven briefje met datum, klas, voor- en achternaam van de leerling meegeven. Elk ander verlof: dient te allen tijde en ruim van tevoren per of brief aangevraagd te worden bij de rector, Mevr. W. Kasbergen, Pas na toestemming zal de absentie geoorloofd zijn. Briefjes uitsluitend inleveren bij de receptie en niet bij een docent, bij de mentor of bij anderen! Activiteitenweek In juni is een zogenaamde activiteitenweek gepland. Door zo veel mogelijk bijzondere (buitenschoolse) activiteiten in één schoolweek te plannen beperken we de lesuitval tot een minimum. Het gaat om de volgende activiteiten. Klas 7: biologiekamp Klas 8: expeditie Robinson en workshops Klas 9: geologie/biologie werkweek of winkelstage Klas 10:K&A voorbereiding eindpresentatie sectorwerkstuk Klas 10: vmbo voorbereiding eindpresentatie sectorwerkstuk Klas 10: landmeten Klas 11: sociale stage Klas12: voorbereiding eindpresentatie profielwerkstuk

2 Administratie De administratie van de school is van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren bereikbaar. Voor algemene en / of financiële zaken benadert u mw. Wijnhoven (hoofd administratie), voor de leerling-administratie mw. Willems. Mw. van Dieten verzorgt onder meer de absentieregistratie en de personeelsadministratie. Afkortingen en termen In het onderwijs worden nogal wat termen en afkortingen gebruikt waarmee niet iedereen bekend is. Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende termen en afkortingen 1 e tijdvak Eerste ronde van centraal schriftelijke examens. 2 e fase 2 e gedeelte van het voortgezet onderwijs havo en vwo, volgend op de basisvorming. 2 e tijdvak Tweede ronde van centraal schriftelijke examens (ook wel herexamens genoemd). AD(H)D Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder: Aandachts-Tekort- Stoornis (met Hyperactiviteit). Anw Algemene natuurwetenschappen. Een nieuw vak in de 2 e fase: een combinatie van scheikunde, natuurkunde en biologie ASS Autistisch Spectrum Stoornis. Verzamelnaam voor een vijftal ontwikkelingsstoornissen in het autistisch spectrum. Basisvorming De eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Brede algemene vorming. Nog geen differentiatie. BHV Bedrijfshulpverlening. Werknemers die zijn opgeleid om adequaat te handelen bij calamiteiten. Bovenbouw In reguliere termen de hoogste leerjaren van het voortgezet onderwijs havo en vwo. Vrijescholen bedoelen er ook wel klas 7 t/m 12 mee, maar eigenlijk is het zo: onderbouw (kleuters + 1 e t/m 6 e ) middenbouw (7 e + 8 e ) bovenbouw (9 e t/m 12 e ). Ckv Culturele en kunstzinnige vorming. Een nieuw vak in de 2 e fase van het voortgezet onderwijs havo en vwo. CSE Determineren DMR Examencommissie FTE GGD Havo Hbo HO ICT Ivo Centraal Schriftelijk Eindexamen Betekent: bepalen, bestemmen, vaststellen. Onderzoek naar de (on)mogelijkheden van leerlingen met het oog op het vervolgtraject in het onderwijs. Deelmedezeggenschapsraad. Medezeggenschapsraad van één vestiging. Commissie die belast is met de organisatie en de afname van de eindexamens. Bestaat uit 4 leden: algemene onderwijs coördinator / rector; de vmbo en havo/vwo coördinator en de examensecretaris (resp. dhr. van Pinxteren, mw. Belger, mw. Broderick, mw. Bongers) Full Time Equivalent. Rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Gemeentelijke Gezondheids Dienst Hoger algemeen vormend onderwijs. Hoger beroepsonderwijs. Hoofdonderwijs. Ook wel periodeonderwijs genoemd. Drieweeks projectonderwijs op iedere eerste twee lesuren van de schooldag, resp. het derde en vierde uur in de Praktische Stroom. Informatie- en communicatietechnologie Individueel voortgezet onderwijs. Scholen die zijn aangesloten bij de ivo-vereniging kunnen, door middel van een systeem van proeven en eindproeven, aan leerlingen een ivo-diploma op mavo-grondslag uitreiken.

3 Leerwegen Lessentabel LGF LIO LO LVS LWOO Mavo Mbo Middenbouw NLD Normen 1 e /2 e tijdvak Onderbouw Onderwijsgebouw PCL PO Profielen Profielwerkstuk PS Pta Roc SE Sectoren Sectorwerkstuk TOA VAVO Vbo Vmbo-t VO Vwo Wo WVO naam voor de vier manieren (niveaus) waarop leerlingen het vmbo kunnen doorlopen. Overzicht op jaarbasis van het aantal lessen dat aan een bepaalde klas of groep wordt gegeven. Leerling Gebonden Financiering Leraar in Opleiding Lichamelijke Opvoeding Leerling Volg Systeem Leerweg Ondersteunend Onderwijs Middelbaar algemeen vormend onderwijs. Bestaat als onderwijsvorm niet meer, ook al spreekt de Wet op het Voortgezet Onderwijs nog steeds over mavo. Door het samengaan van vbo en mavo is hiervoor het vmbo in de plaats gekomen. De theoretische leerweg binnen het vmbo (vmbo-t) lijkt het meest op de oude mavo. Middelbaar beroepsonderwijs. De klassen 7 & 8 van de vrijeschool. Nonverbal Learning Disorder. Neuropsychologische aandoening (leerstoornis) die vooral problemen geeft in de non-verbale communicatie en ook op verschillende andere gebieden. Landelijk vastgestelde weging van de eindexamenuitslagen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het betreffende examen Kleuterklassen en klassen 1 t/m 6 van de vrijeschool. Naam voor de wijze waarop het onderwijs op een school is ingericht, m.n. de verschillende leertrajecten en afstudeermogelijkheden. Permanente Commissie Leerlingzorg Praktisch Onderwijs. Drieweeks projectonderwijs op iedere eerste twee lesuren van de schooldag in de Praktische Stroom. Naam voor de vakkenpakketten in de 2 e fase van havo en vwo. Belangrijk werkstuk, samenhangend met het door de leerling gekozen profiel in de 2 e fase van het havo en vwo. Praktische Stroom. pta staat voor programma van toetsing en afsluiting. Dit is de organisatie van de onderwijsinhouden en de toetsing daarvan in de 2 e fase en hoogste klassen van het vmbo-t, leidend naar het eindexamen vmbo-t, havo of vwo. regionaal opleidingcentrum. Grote regionaal georiënteerde onderwijsinstelling waar de meest uiteenlopende opleidingen worden aangeboden. Schoolexamen. Schooleigen onderdeel van het eindexamen. Vastgelegd in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Naam voor de vakkenpakketten in het vmbo. Naam van het werkstuk, dat vmbo-leerlingen in het laatste jaar van hun leertraject maken. Technisch Onderwijs Assistent Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Voorbereidend beroepsonderwijs. Bestaat niet meer. Samen met mavo: vmbo. Theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Voortgezet Onderwijs Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. wetenschappelijk onderwijs. Wet op het Voortgezet Onderwijs. Samen met het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo de juridische basis van de inrichting van het voorgezet onderwijs.

4 Alcohol Gebruik van alcohol (en drugs) is in de school en onder schooltijd niet toegestaan. Schoolfeesten zijn alcoholvrij; leerlingen onder invloed van alcohol hebben geen toegang tot de school / het feest. In voorkomende gevallen worden de ouders geïnformeerd. Voor de Eindreis in de 12 e klas gelden de volgende regels m.b.t. alcohol. Overdag is het gebruik van alcoholhoudende drank verboden. Geen alcoholhoudende drank op de hotelkamers. s Avonds is uitsluitend voor 18+ leerlingen alcoholhoudende drank (bier, wijn), mits met mate gebruikt, toegestaan. Bereikbaarheid De school is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. Via een kort keuzemenu wordt u verwezen naar de afdeling van uw keuze: receptie, leerling-administratie, of financiële administratie. Leerkrachten zijn onder schooltijd beperkt bereikbaar. Voor minder dringende zaken zijn leerkrachten via te bereiken. berichten worden binnen enkele werkdagen behandeld. Voor het doorgeven van de absentie van een leerling belt u uitsluitend de absentiemelder. Trein Station Nijmegen. Te voet (Circa 10 minuten): - Hoofduitgang uit; rechtdoor het stationsplein oversteken. - De van Schaeck Mathon singel aflopen richting het Keizer Karelplein. - Op het Keizer Karel Plein schuin rechtsaf langs de Vereeniging de Groesbeekseweg op. - Eerste straat links: Sloetstraat uitlopen tot aan de Wilhelminasingel. - Op de hoek van de Wilhelminasingel en de Bijleveldsingel bevindt zich het Karel de Grote College. Auto Vanuit noordelijke, oostelijke en westelijke richting (dit is tevens de eenvoudigste route, maar tijdens de spitsuren gevoelig voor vertraging voor de Waalbrug) - Zorg ervoor via de A325 Nijmegen te naderen (A12; A50; A15; richting Nijmegen Noord; A325). - Waalbrug over. - Na de Waalbrug bij het 5 e verkeerslicht linksaf richting Groesbeek / Universiteit (lange voorsorteerstrook) de Prins Bernhardstraat op. (Dit is overigens de eerste mogelijkheid na de Waalbrug om linksaf te slaan). - Eerste straat rechts: Bijleveldsingel. - Na 200 meter bevindt zich op de hoek van de Bijleveldsingel en de Wilhelminasingel het Karel de Grote College. Vanuit zuidelijke en zuidwestelijke richting. - Zorg ervoor Nijmegen via de A326 te benaderen (A73 of A50; A326). - Volg de borden Nijmegen centrum. - Volg de Graafseweg tot aan het Keizer Karelplein. - Op het Keizer Karelplein de eerste rechts en meteen weer links voorsorteren de Groesbeekseweg op. - Tweede straat links: Nijhoffstraat uitrijden tot aan de Wilhelminasingel. - Op de hoek van de Wilhelminasingel en de Bijleveldsingel bevindt zich het Karel de Grote College.

5 telefoon fax absentiemelder Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Contactgegevens Karel de Grote College Wilhelminasingel 13-15, 6524 AJ Nijmegen Website Contactouders De contactouder is de centrale figuur tussen de school, de klassenleerkracht en de ouder en onderhoudt contact met de klassenleerkracht en kan zaken van algemeen belang communiceren naar de ouders of omgekeerd. De contactouder heeft dan ook regelmatig contact met de ouders. Bij voorkeur neemt de contactouder deel aan de bijeenkomsten van de ouderkring die 7 maal per jaar gehouden worden op een woensdagavond. De contactouder kan taken delegeren, maar moet wel het overzicht houden. Taakomschrijving: contact onderhouden met de klassenleerkracht over het reilen en zeilen van de klas. Eventueel vaste afspraken maken aan het begin van het jaar over hoe vaak en wanneer overleg plaatsvindt. Actief met ouders communiceren. Bijvoorbeeld als er problemen naar voren komen in de klas hier actie op ondernemen. Voorafgaand aan een ouderavond vragen hoe het gaat in de klas en inventariseren of er actuele agendapunten zijn. Liever vaker dan alleen voor ouderavonden communiceren met ouders bijvoorbeeld ook voor een ouderkring vragen of er vragen van algemeen belang zijn die in de ouderkring genoemd moeten worden. Informele ouderavonden samen met de klassenleerkracht organiseren. Bijvoorbeeld een thema avond of als er problemen zijn in de klas. De klas vertegenwoordigen in de ouderkring. Tijdens het rondje langs de klassen iets kunnen vertellen over de klas. Dat moet met het algemeen belang voor de school te maken hebben of iets specifieks van de klas door meerdere ouders bevonden. Problemen die besproken kunnen worden met de klassenleerkracht hoeven hier niet aan bod te komen. Deze moeten eerst met de klassenleerkracht worden opgelost. Tijdens ouderavonden kan de contactouder zaken van belang die besproken zijn in de ouderkring terugkoppelen naar de ouders. Samen met de klassenleerkracht zorgen dat de lijst en adressenlijst up to date is. Helpen of delegeren met de organisatie rond reis/excursie als hulp van ouders nodig is. Bijhouden welke uitstapjes, reizen, werkweken voor de klas gepland zijn en daar in overleg met de klassenleerkracht iedere ouderavond tijd aan besteden, zodat ouders ruim van tevoren weten wat er gaat komen en rekening kunnen houden met kosten en bijkomende kosten die hieraan verbonden zijn. Bij bijzondere situaties, zoals ernstige ziekte kind/ leerling/ ouder/ verzorgers; overlijden kind of ouder/ verzorger optreden als contactpersoon tussen de klassenleerkracht en ouders of contact hebben met iemand die dichter bij de situatie staat. Administratie bijhouden van de klassenpot of dit delegeren aan een andere ouder. Samen met de klassenleraar een agenda maken voor de ouderavonden; vooraf inventariseren of ouders een agenda punt hebben en contact op nemen met die ouders voor verdieping. Daarna bepalen of het een agendapunt is of tijdens de ronde langs de ouders aan de orde kan komen.

6 Decanen Mw. Lammers: Havo/Vwo; dhr. Duit: Vmbo-t (K&A). Al vanaf de begeleidingslessen in de 8e klas wordt regelmatig aandacht besteed aan oriëntatie op vervolgstudie en beroepskeuze. Leerlingen werken aan keuzeprocessen, aan verheldering van zelfbeeld en beroepsbeeld en aan een inschatting van vermogens en wensen. De decanen spelen hierin een belangrijke rol; zij sturen collega s aan die deze lessen verzorgen of zij leveren zelf de benodigde voorlichting. Deze oriëntatie wordt voortgezet in de 9e en, in iets mindere mate, ook nog in de 10e klas; daarna stopt de groepsgewijze aandacht voor wat er na de vrijeschoolloopbaan gaat gebeuren. Individueel kan iedere leerling terecht bij een van de twee decanen voor specifieke vragen in de sfeer van de studie- en beroepenvoorlichting. Zij zijn ook de aangewezen personen om leerlingen die moeite hebben om tot een keuze te komen, individueel te helpen of door te verwijzen. Natuurlijk komen de keuzes voor studie en beroep ter sprake bij de (definitieve) keuzes voor een leertraject. Daarom zijn de decanen ook op dit punt actief. Zij lichten de leerlingen voor over de leertrajecten en de inhouden daarvan of sturen de leraren aan die dit doen. Daarnaast vertellen zij op extra ouderavonden hoe de school in trajecten is ingericht en wat de verschillende mogelijkheden van de trajecten zijn. Het is van belang om te ver- melden dat beroepsoriëntatie ook plaatsvindt tijdens stages: de winkelstage in de 9e, de maatschappelijke stage in de 10e klas en de ideële stage in de 11e klas. Diefstal Voor de schade voortvloeiend uit diefstal of inbraak is de school niet aansprakelijk of verzekerd. Wel zal veelal bij de eigen uitgebreide inboedelverzekering een dekking zijn tegen diefstal buitenshuis uit een afgesloten ruimte zoals een kluisje. Drugs Gebruik van drugs is in de school en onder schooltijd niet toegestaan. Gebruik van (soft)drugs belemmert de ontwikkeling in ernstige mate. Aangezien de ontwikkeling van de leerling doel van het vrijeschoolonderwijs is, sluiten (soft)druggebruik en de ontwikkeling zoals de school die voorstaat elkaar uit. De school heeft, in aansluiting op deze visie een beleidsplan geformuleerd. Het dient als leidraad voor het handelen van de school en de ouders in voorkomende gevallen en is via de schoolarts opvraagbaar. Dyslexie Sommige leerlingen hebben al op de basisschool gehoord dat zij last hebben van de leerstoornis dyslexie. Andere leerlingen ontdekken dit in het eerste jaar van de middelbare school, na de instaptoets. En dan zijn er nog de leerlingen die dit later in hun schoolcarrière pas merken. In de brochure Dyslexie op het Karel de Grote College die bestemd is voor ouders en leerlingen, staat informatie over hoe wij op het Karel de Grote College omgaan met dyslexie. Ook vindt u er nuttige informatie en handige tips voor de leerlingen in. Voor leerlingen die te kampen hebben met dyscalculie en beelddenken worden er, zolang er geen officiële erkenning is, nog geen faciliteiten aangeboden. Hierover is dan ook niets opgenomen in deze gids. verkeer Etiquetteregels voor het gebruik van Algemeen is makkelijk, snel en gebruikersvriendelijk, maar niet per definitie informeel. Volg voor de hand liggende communicatieroutes, stuur geen mail naar personen voor kwesties waarvoor u normaal gesproken iemand anders zou benaderen. aan wordt door de administratie van de school aan de juiste persoon doorgestuurd. Probeer het verkeer te beperken. Telefonisch contact is vaak effectiever. Een e- mail om dat contact tot stand te brengen is natuurlijk prima. is geen geschikt medium om te discussiëren over onderwerpen of meningsverschillen of om boosheid/ onenigheid te uiten. Pak in zo n geval de telefoon of, beter, maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

7 is een snel medium. Dat wil niet zeggen dat de ontvangers van een ook direct moeten reageren. Een personeelslid van een school dient eenmaal per dag zijn/haar te controleren. Maar ga er ook van uit dat de ontvanger zijn/ haar mail niet in het weekend leest. Verwacht dus ook geen antwoord in het weekend. Binnen drie werkdagen moet een antwoord verzonden worden. Geadresseerde Het versturen van berichten aan meerdere ontvangers is vaak onnodig en genereert veel overbodig verkeer. Vraag u af of het werkelijk nodig is dat "iedereen" uw leest. Zend berichten alleen aan een CC (Carbon Copy of Copie Conform) als de cc-ontvanger het echt dient te lezen. De ontvanger van de CC leest alleen mee, maar antwoordt niet. Afzender Maak duidelijk namens wie u spreekt: namens uzelf, uw kind(eren) of anderszins. Onderwerp Geef duidelijk in het onderwerpvak aan wat het onderwerp is. In sommige e- mailprogramma's kun je aangeven dat een mail 'urgent' is, of 'high priority' heeft. Maak hier alleen gebruik van als het nodig is. Inhoud Maak duidelijk wat u van de geadresseerde verlangt (vraagt u om (re)actie, om informatie, of is de alleen ter kennisgeving?), liefst aan het begin van het bericht. Als de aan meerdere personen gericht is, geef dan aan van wie je de actie verlangt, en wie de ter kennisgeving krijgt. (zie ook CC). Houd een kort, bondig en duidelijk, als het even kan zo dat het op één scherm te lezen is. Het instellen van een leesbevestiging lijkt handig, maar geeft de ontvanger een gevoel gecontroleerd te worden. Het staat wat onsympathiek, dus alleen als er een dringende reden voor is. Getuigschrift Alle leerlingen ontvangen twee keer per jaar een verslag van de voortgang en de resultaten vanuit alle vakken en daarnaast, aan het einde van het schooljaar het jaargetuigschrift (uitgebreidere beoordelingen vanuit alle vakken). In vergelijking met de onderbouw zijn de jaargetuigschriften wat zakelijker van opzet en gesteld in een stijl die past bij de leeftijd van de leerling. Ouders van leerlingen waarvan het getuigschrift aanleiding geeft tot zorg ontvangen aan het begin van de zomervakantie een brief waarin deze zorg geformuleerd wordt en waarin eventueel voorwaarden worden gesteld aan de overgang naar het volgende leerjaar. De klassenleerkrachten nemen vervolgens nog contact op. Het jaargetuigschrift wordt na een gezamenlijke jaarafsluiting door de klassenleerkracht persoonlijk aan de leerlingen uitgereikt. Getuigschriften worden nooit aan anderen meegegeven. In geval van ziekte of overmacht kunnen de ouders uiteraard wel op de dag van de uitreiking het jaargetuigschrift in ontvangst nemen. De kopieën van de jaargetuigschriften worden bewaard in een dossier, waar ook eventuele verslagen van gesprekken worden bewaard. Aan het eind van een voltooid leertraject ontvangen leerlingen het eindgetuigschrift met daarin o.a. een leerstofoverzicht over de gevolgde leerjaren, een karakterisering en een beschrijving van de ontwikkeling per vak. Daarnaast wordt natuurlijk aan de betreffende leerlingen het behaalde diploma uitgereikt. Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden bewaard op de receptie. Op gezette tijden worden alle gevonden voorwerpen onder de aandacht van de leerlingen gebracht. Wat daarna niet is opgehaald wordt geschonken aan een goed doel. Huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement is een bijlage bij het leerlingenstatuut. Het regelt een aantal spelregels in het sociale verkeer op onze school. Deze spelregels hebben tot doel om van onze school een prettige werk- en verblijfsruimte te maken, voor alle betrokkenen. Het reglement wordt in overleg met de leerlingenraad opgesteld en vastgesteld door de vertegenwoordiger van het bevoegd gezag van de school (de rector). Voorstellen tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen door alle leraren en door alle leerlingen worden ingediend bij de leerlingenraad en de schoolleiding.

8 Huiswerk Het huiswerk kent twee aspecten. De tijdens het periodeonderwijs behandelde stof wordt aan het einde van de dag, bij voorkeur thuis, door de leerling in het schrift verwerkt. Daarbij passeert de lesstof als het goed is nogmaals de revue, wat de verwerking en verinnerlijking van de stof ten goede komt. Daarnaast is er het onvermijdelijke repeteren van kennis (idioom bij de talen) en het maken van opgaven (wiskunde). Een 7e klasser zal gemiddeld zo n 1,5 uur per dag aan het huiswerk besteden. In de loop van de schoolloopbaan neemt dat allengs toe. Huiswerkbegeleiding Het huiswerk kent twee aspecten. De tijdens het periodeonderwijs behandelde stof wordt aan het einde van de dag, bij voorkeur thuis, door de leerling in het schrift verwerkt. Daarbij passeert de lesstof als het goed is nogmaals de revue, wat de verwerking en verinnerlijking van de stof ten goede komt. Daarnaast is er het onvermijdelijke repeteren van kennis (idioom bij de talen) en het maken van opgaven (wiskunde). Een zevendeklasser zal gemiddeld zo n 1,5 uur per dag aan het huiswerk besteden. In de loop van de schooltijd neemt dat nog toe. Sommige leerlingen werken heel kort, andere leerlingen doen veel langer over hun huiswerk. De eerste categorie (van vaak intelligente leerlingen) heeft weinig tijd nodig voor het leren en het gevaar bestaat dat zo n leerling te weinig tijd en zorg aan het periodeschrift besteedt. Dat laatste is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de verwerking van de leerstof. Met het stellen van (hogere) eisen en extra opdrachten willen we deze categorie leerlingen stimuleren. Voor de leerlingen die veel te veel tijd aan het werk besteden, ligt de oplossing minder voor de hand. De ervaring leert dat vroegtijdig contact tussen ouders en leerkrachten en soms vervolgens begeleiding van de leerling er voor kunnen zorgen dat de leerling beter met problemen op dit terrein leert omgaan. Sinds 2013 is er een uitgebreid aanbod van studiebegeleiding op onze school. Deze studiebegeleiding is met name bedoeld voor de leerlingen uit klas 9 t/m 12. Na overleg kan er ook door de leerlingen uit klas 7 en 8 gebruik van gemaakt worden. De organisatie van deze naschoolse studiebegeleiding wordt binnen ons schoolgebouw ter hand worden genomen door Studiebegeleiding Nijmegen. Wij hebben vertrouwen in de professionaliteit van dit instituut, dat al 20 jaar in Nijmegen-Oost ervaring en expertise heeft opgebouwd. Tevens is de kwaliteit-prijsverhouding bij Studiebegeleiding Nijmegen zeer aantrekkelijk. Naast de studiebegeleiding bestaat er ook de mogelijkheid tot het volgen van bijles. Ouders die hun kind na afloop van de schooldag graag willen helpen, maar daartoe (om uiteenlopende redenen) onvoldoende mogelijkheden zien, willen wij daarom graag deze faciliteit binnen onze school aanbieden. Zij kunnen op onze eigen school terecht voor maatwerk in studiebegeleiding onder de verantwoordelijkheid van Studiebegeleiding Nijmegen. De huiswerkklas (zelfstudie met surveillance) wordt onder leiding van Studiebegeleiding Nijmegen verzorgd voor leerlingen die geen gevaar lopen om te doubleren of niveau te verliezen. Vandaar dan ook dat die leerlingen toegelaten worden tot de huiswerkklas die niet meer dan één onvoldoende hebben. In de huiswerkklas werken de leerlingen vrijblijvend en zelfstandig. U kunt echter ook kiezen voor begeleidingsvormen die meer structuur bieden of zelfs intensief en specialistisch zijn. Studiebegeleiding Nijmegen gaat uit van de wil van de leerling om goede resultaten te behalen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. De verschillende modules zijn dan ook afgestemd op het ontwikkelingsproces van de leerling. Samen met ouders en leerling wordt de meest geschikte begeleidingsvorm gekozen en een plan van aanpak gemaakt. Door regelmatige evaluatie met de ouders wordt het plan van aanpak bijgesteld als de ontwikkeling van het kind dat vraagt. Zie ook: Informatie over de verschillende begeleidingsvormen en tarieven is te ook vinden op de website van de school.

9 Jaarfeesten In het jaarverloop wordt de nodige aandacht besteed aan de jaarfeesten. Op Michaëlsdag is er voor de leerlingen van klas 7 en 8 een activiteitenprogramma. Leerlingen van klas 12 assisteren bij de Michaëlsfeesten van de onderbouwen. St. Maarten staat in het teken van de WOW-dag (Waldorf One World). Op een WOW-dag gaan leerlingen van veel vrijescholen in de wereld een dag werken ten behoeve van een goed doel. Op het Karel de Grote College wordt het doel meestal van te voren door de leerlingenraad vastgesteld. In de adventstijd is er elke adventmaandag een bijeenkomst van de gehele school in de aula met muziek en gesproken woord. De kerstviering op de laatste schooldag voor Kerstmis wordt georganiseerd en verzorgd door leerlingen onder begeleiding van een leerkracht. Leerkrachten van de bovenbouw en de onderbouw in Nijmegen voeren gezamenlijk de Oberufer Kerstspelen (Paradijsspel, Herdersspel en Driekoningenspel) op voor leerlingen en de ouders. Leerlingen van de 12e klas studeren een aangepaste versie van het Herdersspel in en voeren dit op voor de kleuters. Ook de Paasviering en de Pinksterviering worden door leerlingen verzorgd. Jaarplanning De jaarplanning van activiteiten is altijd gereed vóór de zomervakantie van het er op volgende schooljaar. De planning wordt gepubliceerd op de website van de school. Updates worden steeds vermeld. Kantine De kantine heeft een vloeroppervlak van bijna 500 M2 en is een ruimte waar leerlingen graag verblijven, ook vanwege de centrale ligging in het gebouw. De openingstijden van de uitgifte (pantry) blijven niet beperkt tot de twee reguliere pauzes, maar beslaan een groter gedeelte van de schooldag: van ongeveer uur tot uur. De leerlingen betalen er elektronisch, met een speciale pas, die bij een oplaadpunt in de school met contant geld kan worden opgewaardeerd. Thee is altijd gewoon verkrijgbaar, gratis. Verder hebben we met de ouders afgesproken dat wij gezonde dingen verkopen in onze kantine. Daar staan wij trouwens helemaal achter. Gezond en lekker kan nooit spotgoedkoop zijn. Om het betaalbaar te houden maken wij geen winst op wat we verkopen. Er zijn heel veel warme en koude broodjes, salades, vers gemaakte soep, fruit, shakes, smoothies, koeken en snoep. In 2010 won het KGC de tweede prijs van het Voedingscentrum 'De Gezondste Schoolkantine van Nederland! Kluisjes Het Karel de Grote College beschikt over garderobekastjes/kluisjes die door de leerlingen gehuurd kunnen worden. De leerlingen kunnen zo hun eigendommen op een betrekkelijk veilige manier op school opbergen. De huurprijs bedraagt 15,- per schooljaar of gedeelte van een schooljaar. Een borgsom van 15,- wordt aan het begin van de huurperiode door de huurder aan de school betaald en aan het einde door de school terugbetaald; meestal zal dit zijn als men de school verlaat. Bij verlies van de sleutel of het niet inleveren daarvan vervalt de borgsom aan de school. Een nieuwe sleutel kost 15,-. Alleen originele sleutels worden teruggenomen. Het is niet toegestaan om zelf sleutels te laten bijmaken. De kluisjes zijn bestemd voor het opbergen van tassen, helmen, handschoenen, schone kleding en zaken die met het onderwijs te maken hebben. De directie van de school heeft het recht de inhoud van de kluisjes met behulp van een loper te controleren, al of niet in het bijzijn van de leerling. Voor de schade voortvloeiend uit diefstal of inbraak is de school niet aansprakelijk of verzekerd. Bij het begin van elke zomervakantie dienen de kluisjes leeg en schoon te zijn, ook als de huur wordt voortgezet. Wil men ook voor een volgend schooljaar verzekerd zijn van een kastje, dan dient de vervolghuurprijs van 10,- vóór de zomervakantie voldaan te worden. Wil men de huur voor het volgende schooljaar niet voortzetten, dan dient de sleutel vóór het begin van de zomervakantie bij de administratie te worden ingeleverd, waarbij de borgsom wordt terugbetaald. Indien de sleutel niet wordt ingeleverd zal het kastje worden voorzien van een nieuw slot en vervalt de borgsom aan de school.

10 Laatkomers Leerlingen die te laat op school arriveren, melden zich altijd eerst bij de conciërge. Aan de hand van het voor iedere leerling opgestelde reisprofiel, zal eerst worden nagegaan of er sprake is van overmacht. Is dit het geval dan heeft de leerling op vertoon van een telaat-komers-briefje zonder consequenties toegang tot de les. Indien er geen sprake is van overmacht is de procedure als volgt: De leerling komt de volgende schooldag om 8.15 uur op school en verricht vóór schooltijd taken voor de conciërge. Met leerlingen die hierdoor onverantwoord vroeg van huis moeten wordt een andere regeling getroffen. Zie verder het huishoudelijk reglement. Leerlingenpas Alle leerlingen van het Karel de Grote College hebben een leerling-pas. Deze pas is nodig in verband met een aantal administratieve handelingen (te laat- en absentieregistratie) en diensten (toegang tot de mediatheek, reserveren van een werkplek / computer). Het Karel de Grote college zet de pas in eerste instantie in voor te laat- en absentieregistratie en voor de mediatheek. Zo kan deze administratie en met name de afhandeling van de te laatkomers veel vlotter en nauwkeuriger verlopen. De pas geeft ook toegang tot de openbare bibliotheek in Nijmegen. De barcode die per leerling nieuw gegenereerd is, is een extra gegeven in het rijtje van persoonlijke gegevens in de leerling administratie (burgerservicenummer, postcode enz.). Door het uitlezen van deze code bij de invoer van gegevens wordt veel tijd bespaard en is de kans op fouten gering. Wij vragen de leerlingen om de pas altijd bij zich te hebben en er zorgvuldig mee om te gaan, net zoals we dat verwachten van de omgang met bijvoorbeeld schoolboeken, kluisjes enz. temeer daar de school de pas beschikbaar stelt en betaalt. Dit is tevens de reden dat wij voor een nieuwe pas 10 euro rekenen, wanneer door nalatigheid of slordigheid van de betreffende leerling de pas voortijdig moet worden vervangen. Leerlingenraad De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen in het contact met de leerkrachten over organisatorische en inhoudelijke zaken. Zij is betrokken bij de inrichting van een aantal jaarfeesten en organiseert de schoolfeesten. Het streven is dat elke klas door een leerling is vertegenwoordigd. De leerlingenraad vergadert elke maand. Leerling-statuut Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen. De doelstelling van dit statuut is dus: het vastleggen van rechten en plichten van leerlingen. Daarmee is het van belang voor alle geledingen van onze schoolgemeenschap. Dit statuut wordt in overleg met de leerlingenraad en de Dagelijkse Leiding opgesteld. Het statuut wordt vastgesteld door de vertegenwoordiger van het bevoegd gezag van de school (de rector). Voorstellen tot vaststelling of wijziging van het leerlingenstatuut hebben de instemming nodig van het ouder- en leerlingdeel van de deelmedezeggenschapsraad van het Karel de Grote College, conform artikel 24, lid 1d van het medezeggenschapsreglement van de Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs (waartoe het Karel de Grote College behoort). Voordien geven de leerlingenraad en de ouderkring advies aan het ouder- en leerlingdeel van de deelmedezeggenschapsraad. Deze instemmingsprocedure is niet van toepassing op een eventuele losse bijlage bij het leerlingenstatuut (het huishoudelijk reglement). Leermiddelen Leermiddelen zoals algemene materialen (periodeschriften, papier, meetinstrumenten, kunstvakmaterialen, etc.) worden de leerlingen ter beschikking gesteld. De ouders betalen daarvoor een verplichte jaarlijkse bijdrage van 40 euro per leerling.

11 Lesroosters De schooldag begint om 8.40 uur en eindigt op z n laatst om uur. Maar het eerste jaar (klas 7) zorgen we ervoor dat leerlingen nooit later dan half vier uit zijn. Het schooljaar is verdeeld in 4 gelijke stukken, die we tijdvak noemen. Voor ieder tijdvak krijgen leerlingen een nieuw lesrooster. Onze vakanties zijn precies hetzelfde als alle andere scholen in Nijmegen en omgeving. Dat is verplicht. De lesroosters en het vakantierooster staan altijd op de website van de school. Lesuitval Bij aanvang van ieder schooljaar kan onze school voor ieder leertraject nauwkeurig aangeven wat de hoeveelheid geplande onderwijstijd is. Daaronder verstaan wij: het aantal klokuren dat beschikbaar is voor onderwijsactiviteiten. Hierbij gaat het niet alleen om de (vak)lesuren, maar om ook stages, bezoeken aan culturele activiteiten, maatwerkactiviteiten, etc. Als criterium hanteren wij dat de activiteit wordt uitgevoerd onder pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van bekwaam onderwijspersoneel. Aan het eind van ieder schooljaar kan onze school nauwkeurig aangeven, hoeveel van de geplande onderwijstijd gerealiseerd is. Het Karel de Grote College hanteert intussen de regels voor het minimumaantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen, met dien verstande dat in de leerjaren 10, 11 en 12 méér onderwijstijd gepland wordt dan verplicht is. Dat laatste houdt verband met ons vrijeschoolonderwijs, dat zich immers niet alleen bezig houdt met reguliere verplichtingen; denk aan toneel, kooruitvoeringen, hoofdonderwijs tot in de examenklassen, etc. Sinds het afschaffen van de 1040-urennorm en het verwijderen van de 'schotten' tussen de jaarlagen per 1 augustus 2015 hebben scholen weer meer vrijheid en speelruimte wat dit betreft. De geplande onderwijstijd kan evenwel onder druk komen te staan ten gevolge van onvoorziene lesuitval (bv. vanwege ziekte van een docent). Wij spannen ons tot het uiterste in om in zulke gevallen voor adequate oplossingen te zorgen. De eerste optie daarbij is vervanging door een docent die bekwaam is om het onderwijs in de uitgevallen les te verzorgen. Dat is in de meeste gevallen lastig te realiseren, mede door de schaarste aan vervangers. We streven ernaar langdurig zieken zo snel mogelijk te vervangen. De 7e en 8e klassen worden bij onvoorziene uitval altijd opgevangen. LGF coaches Leerlingen met een rugzak (LeerlingGebondenFinanciering) worden individueel begeleid door een van de coaches. Zij hebben zeer regelmatig contact met de leerling, diens ouders en de ambulante begeleiders. Vragen over deze leerlingen en hun ontwikkeling kunnen door klassenleraren, docenten en ouders aan de desbetreffende coach gesteld worden. Magister Magister is het leerling-administratie programma dat de school gebruikt. Via de website van de school kunnen ouders en leerlingen hun gegevens inzien en (deels) wijzigen. Wanneer leerlingen de leeftijd van 18 jaar bereiken moeten zijn hun ouders toestemming verlenen om hun gegevens in Magister te kunnen inzien. Medezeggenschapsraad De deelmedezeggenschapsraad van het KGC Wat is en doet een medezeggenschapsraad? Een medezeggenschapsraad (MR) is vergelijkbaar met een Ondernemingsraad (OR). Op het KGC wordt dit de deelmedezeggenschapsraad (dmr) genoemd. De Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs (SGVVS) kent drie scholen: Stichtse Vrijeschool te Zeist, Het Novalis College te Eindhoven en Karel de Grote College te Nijmegen. Elke school heeft een eigen deelmedezeggenschapsraad. De deelmedezeggenschapsraad van het KGC bestaat uit 3 ouders (1 stem), 4 leerlingen (1 stem) en 2 personeelsleden (2 stemmen). Bij de vergaderingen wordt de rector uitgenodigd en is meestal het eerste deel hiervan aanwezig. Daarnaast komen van alle

12 drie de scholen de personeelsgeleding van de dmr bij elkaar. Dit wordt binnen de stichting de pmr genoemd. De PMR voert regelmatig informeel overleg met de rectoren en de bestuurder. Dit overleg heeft geen status, maar is wel om meningen en standpunten uit te wisselen. Indien noodzakelijk voert de pmr ook apart overleg. In de dmr vergaderingen worden veel onderwerpen besproken waarbij ouders, leerlingen en personeel kunnen meedenken en meebeslissen op locatieniveau. Onderwerpen die besproken worden zijn o.a. verzuim, veiligheid, ouderbijdrage, onderwijsvernieuwing, personeels- en financieelbeleid, inspectiebezoek en allerlei zaken die te maken hebben met de school en de organisatie. Vergaderingen De dmr vergadert ongeveer 7x per jaar meestal met de rector (deels) erbij. Indien nodig worden extra vergaderingen ingelast of is de bestuurder van de drie scholen aanwezig. Professionalisering De dmr is bezig om een professionele opzet te gaan maken, zowel de opzet van de dmr, van de vergaderingen, de notulen, het huishoudelijk-reglement als de kennis van de afzonderlijke leden en de zakelijke overeenkomsten met het bestuur. Wie zitten in de dmr op dit moment? dhr. Nieuwkoop (leerkracht) mw. van de Pol - le Bars (leerkracht) mw. de Buck (ouder) mw. Kemkes (ouder) Vacature (ouder) Guusje Drenth (leerling) Thijme Ebskamp (leerling) De oudergeleding van de dmr kan worden benaderd. Zij zullen u graag te woord staan. Contactgegevens: Mediatheek De mediatheek is een ruimte waar leerlingen onder toezicht van een mediathecaris in alle rust kunnen werken. Er mag alleen aan schoolwerk gewerkt worden. Incidenteel wordt de mediatheek gebruikt door een docent om lesstof toe te lichten. Er zijn 40 computers voor de leerlingen beschikbaar. Ze hebben toegang tot websites die relevant zijn voor hun schoolwerk. Ze mogen koptelefoons gebruiken, als dit nodig is voor hun werk. Een leerling kan ook huiswerk maken zonder gebruik te maken van een computer, er staan twee tafels in de ruimte die daarvoor bedoeld zijn. Er mag niet gegeten en gedronken worden in de mediatheek. De mediatheek is open van het 3 e t/m het 8 e lesuur. Mentor De mentor of klassenleerkracht begeleidt een klas of lesgroep. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Een herziene taakomschrijving is in ontwikkeling. Klas 7 en 8 (middenbouw): de zevende klassen krijgen een van de vaste middenbouwleerkrachten als klassenleerkracht. Voor klas 9 t/m 12: het streven is om per klas twee leerkrachten te benoemen tot klassenleerkracht. In onderling overleg dragen zij zorg voor onder meer de volgende zaken. De begeleiding van de leerlingen, het bewaken van de voortgang en het welzijn van de leerlingen. Planning, voorbereiding en inhoud van de ouderavonden, in overleg met de contactouders. Onderhouden van contacten tussen het lerarencollege en de leerlingen en de ouders. Bespreking van de klas en individuele leerlingen in de lerarenvergadering. Verantwoordelijkheid voor tussentijdse verslagen en getuigschriften. Follow-up van besprekingen en mentorgesprekken. Begeleiding van de groep bij activiteiten. Soms kan het nodig blijken om een leerling intensiever te laten begeleiden door een leerkracht anders dan de klassenleerkracht. In dat geval spreken we van een persoonlijke mentor die de betreffende leerling voor kortere of langere tijd begeleidt.

13 Ouderavonden Er zijn twee reguliere ouderavonden per schooljaar; de avonden duren in de regel van tot uur. Het wordt steeds meer een gewoonte om één maal per jaar een informele ouderavond te organiseren. Uiteraard kan er in voorkomende gevallen ook direct contact met de klassenleerkracht worden gezocht. Tijdens ouderavonden ligt de nadruk op de informatieverstrekking en het afleggen van verantwoording van de school aan de ouders. Aangezien de agenda meestal in overleg met de contactouder(s) wordt gemaakt, kan er altijd ruimte worden gemaakt voor actuele vragen of kwesties die het onderwijs of de hele klas betreffen. Voor en na de ouderavond is er natuurlijk op afspraak (beperkte) mogelijkheid om de klassenleerkracht(en) persoonlijk te spreken. Ouderbijdrage Het vrijeschoolonderwijs heeft een uitgesproken visie op de ontwikkeling van jonge mensen en wat de school daaraan kan bijdragen. Die visie is beschreven in deze gids en op de website van de school. U kunt haar herkennen in het onderwijsaanbod van de school en aan de wijze waarop wij met de leerlingen omgaan. Vanuit die visie hebben we een breed onderwijsaanbod ontwikkeld. Een keuze om het onderwijs te volgen op het Karel de Grote College betekent een keuze voor dit aanbod. De bekostiging van scholen in Nederland voldoet om leerlingen toe te leiden naar hun diploma. Het Karel de Grote College wil vanuit haar visie méér dan een diploma bieden. De bekostiging biedt onvoldoende ruimte om het gewenste brede onderwijsaanbod te betalen. Daarom dragen zowel de leraren als de ouders bij om het extra aanbod te realiseren: de leraren door genoegen te nemen met gemiddeld bescheiden salarissen, de ouders door het betalen van een ouderbijdrage. De school heeft samen met de ouders van de ouderkring en met instemming van de medezeggenschapsraad besloten aan welke activiteiten de ouderbijdrage wordt besteed. Die activiteiten zijn te verdelen in drie componenten: extra vrijeschoolaanbod, een bijdrage aan het Sociaal Fonds en de kosten van extra onderwijsaanbod zoals reizen en werkweken. Het gaat bij extra vrijeschoolaanbod om de volgende activiteiten: organisatie en begeleiding stages vmbo-t Kunst & Ambacht, organisatie en begeleiding smeedweek vmbo-t Kunst & Ambacht, bouwkundeperiodes klas 12, landmeetperiodes klas 10, Parcival- en biografieperiodes klas 11 en 12, toneelperiodes in klas 9 en voor de tiendeklassers in schooljaar 2013/2014 ook in klas 10, lessen koorzang (incl. productie uitvoering), pianobegeleiding euritmie en koorzang, splitslessen kunstvakken in klas 7 t/m 10, vieringen van de jaarfeesten. Bovendien gaat het om diverse (kleinere) randvoorwaarden voor deze activiteiten. Een concreet overzicht, per activiteit in euro s per schooljaar, kan via de ouderkring en de oudergeleding van de MR verkregen worden. Daarnaast is een klein deel van de ouderbijdrage ( 5,- per leerling) een solidariteitsbijdrage aan het Sociaal Fonds. Ouders kunnen een beroep op het fonds doen als zij niet in staat zijn om de kosten van verplichte werkweken volledig te dragen. De noodzakelijke ouderbijdrage voor komend schooljaar bedraagt 45,- per kind per maand (gedurende tien maanden). Deze noodzakelijke ouderbijdrage vraagt een extra inspanning, die overigens vrijwillig is; de toelating van leerlingen is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. Maar de ouderbijdrage is wel noodzakelijk om goed vrijeschoolonderwijs te kunnen verzorgen. Met de ouderkring en de oudergeleding van de MR evalueert de school jaarlijks de opbrengsten van de ouderbijdragen en de uitgaven aan het extra onderwijsaanbod. Wanneer de opbrengsten achterblijven bij de uitgaven, zullen we in overleg met de ouderkring het extra onderwijsaanbod moeten terugbrengen. Hopelijk is dat dankzij de inspanning van de ouders niet nodig. Voor de administratie en inning van ouderbijdragen ontvangen alle ouders, per kind, een overeenkomst ouderbijdrage en een toezeggingsformulier met het verzoek om dit in te vullen en te ondertekenen. Betalingen zijn mogelijk in tien incassotermijnen of als betaling van het volledige jaarbedrag in één termijn.

14 Oudergesprekken Behalve ouderavonden zijn er jaarlijks de zogenaamde 15 minutengesprekken. Afhankelijk van de planning van andere activiteiten worden hiervoor meestal in januari en/of februari vier avonden gereserveerd. De oudergesprekken met de ouders van de leerlingen van de 7e klassen vinden al in november plaats. De data worden in het activiteitenoverzicht bij de eerste Bovenbouwmededelingen van het schooljaar bekend gemaakt. Ouders kunnen op school gedurende 15 minuten spreken met één leerkracht van hun keuze. Informatie en aanmeldingsformulier worden ruim van tevoren toegestuurd. Uiteraard kan wanneer hiertoe aanleiding is buiten deze vier avonden om een gesprek met een leerkracht plaatsvinden. Ouderkring Naast de Medezeggenschapsraad bestaat al ruim 20 jaar de zogenaamde ouderkring. In de ouderkring overleggen de ouders die dat willen met elkaar en met de schoolleiding. Doel is te komen tot uitwisseling van informatie en ervaringen en het ontwikkelen van het schoolbeleid. De ouderkring adviseert op verzoek of op eigen initiatief. Het streven is dat elke klas door een (contact)ouder vertegenwoordigd is. Daarnaast zijn andere geïnteresseerde ouders welkom. De ouderkring vergadert zes maal per jaar. Er wordt informatie uitgewisseld en er kunnen problemen worden gesignaleerd. Ingrijpende beleidsveranderingen die de leerlingen betreffen, worden altijd aan de ouderkring voorgelegd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad neemt vanzelfsprekend deel aan de bijeenkomsten van de ouderkring om enerzijds verslag te doen van de werkzaamheden van de MR en anderzijds adviezen in te winnen en draagvlak te peilen. De vergaderingen van de ouderkring zijn voor alle geïnteresseerde ouders toegankelijk en worden dit jaar voorgezeten door Bart Spijkerboer (ouder). Pauzes Er zijn drie pauzes verdeeld over de schooldag: van uur; van uur en van uur. Voor de gedragsregels tijdens de pauzes verwijzen we naar het leerling-statuut en het huishoudelijk reglement. Perioderooster Het perioderooster is de jaarplanning van de drieweekse lesperiodes tijdens de eerste twee uren (PS: eerste vier uren) van de schooldag. De leerlingen horen aan het einde van iedere periode wat de volgende zal zijn. 12 e klassers hebben inzage in de gehele jaarplanning. Periodeschrift Werkdocument tijdens het periodeonderwijs. Leerlingen gebruiken de schriften voor het maken van verslagen en verwerkingsopdrachten naar aanleiding van de lessen hoofonderwijs. Het schrift is onderdeel van de eindbeoordeling van de periode. Personeel Het Karel de Grote College heeft ongeveer 85 personeelsleden. Het overgrote deel is Onderwijzend Personeel (OP) en een kleiner deel Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP). Via deze link is een personeelsoverzicht te downloaden met funcie(s) en adres. Pesten Als er gepest wordt en dit niet door de klassenleerkracht zelf opgelost kan worden spreekt deze met de vertrouwensgroep. Ook kunnen leerlingen, leerkrachten, ouders, onderwijs ondersteunend personeel en eventueel derden een melding over leerlingen die gepest worden met de vertrouwensgroep bespreken. Door een lid van de vertrouwensgroep, meestal zal dit mw. Dubbelman zijn, wordt de zaak in zijn geheel behartigd. Zij bespreekt alle stappen met de andere leden van de vertrouwensgroep en de betreffende klassenleerkracht. De zorgcoördinatoren en de dagelijkse leiding worden op de hoogte gesteld. De volgende stappen worden in overleg met de klassenleerkracht genomen. Als eerste voert mw. Dubbelman een gesprek met de klager. (in

15 uitzonderingsgevallen - deze zijn te beoordelen door de vertrouwensgroep - vindt dit gesprek met een tweede lid van de vertrouwensgroep plaats). Tevens licht de klassenleerkracht de leerkrachten die aan de klas/groep lesgeven via de Magister/mail en personeelsberichten in dat er gepest wordt. Als de klager niet diegene is, die gepest wordt, spreekt mw. Dubbelman met de leerling die gepest wordt. Daarop volgt een gesprek met de leerling(en) die voor het pesten verantwoordelijk zou(den) zijn. Nu worden de ouders van zowel het slachtoffer, als de pester ingelicht door de klassenleerkracht of de vertrouwensgroep, als nodig worden zij voor een gesprek op school uitgenodigd. Het lid van de vertrouwensgroep dat de voorgaande gesprekken gevoerd heeft, spreekt met beide (groepen) leerlingen. Dan volgt een klassengesprek eveneens begeleidt door de vertrouwensgroep. Eventueel zal in overleg met de klassenleerkracht en zorgcoördinatoren een extra ouderavond belegd worden om alle ouders te informeren. Dit kan ook nog plaats vinden nadat alle hier genoemde stappen uitgevoerd zijn en wij bijvoorbeeld te horen krijgen dat pestgedrag ook buiten school plaats vindt, zoals op de weg naar/van school, via internet etc. Hierna volgt terugkoppeling naar de klassenleerkracht, het college en de (betrokken) ouders. We streven ernaar dit traject binnen twee tot drie weken afgerond te hebben. Door omstandigheden is het mogelijk dat de vertrouwensgroep meer tijd nodig heeft. Dit wordt met de betrokkenen besproken. Preventief traject 1. Vóór de kerstvakantie wordt klassikaal met alle 7e klassen door de leden van de vertrouwensgroep over de vertrouwensgroep én het pestprotocol gesproken. Leerlingen kunnen dan vragen stellen en eventuele problemen komen ter sprake. 2. Op een ouderavond van de 7e klas spreekt de klassenleerkracht kort over de vertrouwensgroep en het pestprotocol, zoals hierboven beschreven. 3. De ouders worden tevens schriftelijk door de vertrouwensgroep over de werkzaamheden van deze op de hoogte gesteld. Vervolgtraject In gesprek met de klas blijven ook al is het pestprobleem ogenschijnlijk opgelost. De kinderen moeten zich veilig voelen om met een melding naar de klassenleerkracht te gaan als ze het gevoel hebben dat er weer gepest wordt. In klassenbesprekingen wordt het onderwerp sociale ontwikkeling van de leerlingen in klassenverband altijd besproken. Er wordt over groepsvorming en veiligheid in de klas/groep gesproken. PTA s De programma s van toetsing en afsluiting zijn te vinden op de website van de school, onder de knop Onderwijs > Onderwijstrajecten. Rapportage Alle leerlingen ontvangen twee keer per jaar een verslag van de voortgang en de resultaten vanuit alle vakken en daarnaast, aan het einde van het schooljaar het jaargetuigschrift (uitgebreidere beoordelingen vanuit alle vakken). In vergelijking met de onderbouw zijn de jaargetuigschriften wat zakelijker van opzet en gesteld in een stijl die past bij de leeftijd van de leerling. Ouders van leerlingen waarvan het getuigschrift aanleiding geeft tot zorg ontvangen aan het begin van de zomervakantie een brief waarin deze zorg geformuleerd wordt en waarin eventueel voorwaarden worden gesteld aan de overgang naar het volgende leerjaar. De klassenleerkrachten nemen vervolgens nog contact op. Het jaargetuigschrift wordt na een gezamenlijke jaarafsluiting door de klassenleerkracht persoonlijk aan de leerlingen uitgereikt. De kopieën van de jaargetuigschriften worden bewaard in een dossier, waar ook eventuele verslagen van gesprekken worden bewaard. Aan het eind van een voltooid leertraject ontvangen leerlingen het eindgetuigschrift met daarin o.a. een leerstofoverzicht over de gevolgde leerjaren, een karakterisering en een beschrijving van de ontwikkeling per vak. Daarnaast wordt natuurlijk aan de betreffende leerlingen het behaalde diploma uitgereikt.

16 Roken In het schoolgebouw wordt niet gerookt. De school voert een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het roken door leerlingen. Het is de leerlingen van klas 7, 8 en 9 niet toegestaan onder schooltijd te roken; voor de leerlingen van de overige klassen geldt een rookverbod binnen het zicht van de school. Tijdens iedere pauze hebben steeds drie leerkrachten pauzewacht om op een en ander toe te zien. Schoolarts (Mena Kiene) De schoolarts onderzoekt alle 9 e klassers en heeft contact met Marjan Bik (schoolverpleegkundige GGD), die alle 7 e klassers ziet. Voor inhoudelijke vragen over de ontwikkeling, fysieke/psychische problemen, zieke leerlingen, regelmatige en langdurige afwezigheid kan de schoolarts worden benaderd. De schoolarts heeft regelmatig overleg met de zorgcoördinatoren. Schoolboeken Schoolboeken zijn gratis in Nederland. Leerlingen hoeven er niets voor te doen om ze te krijgen. De school regelt dit allemaal. De boeken worden op school bezorgd en op de eerste schooldag nemen leerlingen ze mee naar huis. Alleen boeken zoals atlassen en woordenboeken vallen niet onder de gratis schoolboeken regeling. Leermateriaal, dat niet onder de gratis schoolboeken regeling valt, moeten leerlingen dus zelf kopen. Schoolfeesten De school organiseert drie keer per jaar een schoolfeest voor de leerlingen: twee onderbouwfeesten en een eindejargala voor alle leerlingen. Deze feesten zijn alcohol- en rookvrij en er is doorlopend toezicht. De feesten duren van tot 0.00 uur. Voor de hogere klassen worden op een externe locatie feesten georganiseerd. Schoolfoto s Op de vrijdag van de eerste schoolweek maakt van den Berg de schoolfoto s (individueel en klassen). Deze worden vrijblijvend per post aan de ouders / leerlingen aangeboden. De school koppelt de foto in Magister aan het dossier van de betreffende leerling. Schoolkosten Onder ouderbijdrage en leermiddelen is te lezen welke kosten het onderwijs met zich meebrengt. Daarnaast zijn er de kosten van reizen en uitstapjes (zie onder) en wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de klassenpot. De huidige activiteiten met de kosten schooljaar a b d e f biologieweek 2,50 7 c (Kunst & Ambacht) biologiekamp 70 8 c (Praktische Stroom) smeedweek 80 9 a b c d e f g geologie/biologie werkweek c (Praktische Stroom) eindreis Praag vmbo eindreis Praag a b lang weekend Parijs a b d eindreis Rome t/m 12 dag Sauerland wintersport 40 tot 70

17 Lestijden De lestijden zijn een compromis tussen een voor alle leerlingen haalbare begintijd, redelijke pauzes en een acceptabele eindtijd van de laatste lessen: e uur: Periode-onderwijs / Praktisch onderwijs e uur: Periode-onderwijs / Praktisch onderwijs Pauze e uur / Hoofdonderwijs Praktische Stroom e uur / Hoofdonderwijs Praktische Stroom Pauze e uur e uur Pauze e uur e uur Op donderdag hanteert de school andere lestijden i.v.m. de wekelijkse personeelsvergadering e uur: Periode-onderwijs / Praktisch onderwijs e uur: Periode-onderwijs / Praktisch onderwijs Pauze e uur / Hoofdonderwijs Praktische Stroom e uur / Hoofdonderwijs Praktische Stroom Pauze e uur e uur Pauze e uur e uur Smoelenboek Vanuit Magister kunnen per klas of lesgroep foto overzichten worden uitgeprint per klas of lesgroep. Vanaf september 2011 zal dat ook voor het personeel mogelijk zijn. Sociaal fonds In enkele gevallen kan financiële draagkracht de deelname aan dit soort activiteiten in gevaar brengen. Om hiervoor een oplossing te bieden, beheren ouders in samenwerking met de school al vele jaren het Sociaal Fonds. In de bedoelde gevallen kunnen ouders daar een beroep op doen. Wat is en wat doet het Sociaal Fonds? Het sociaal fonds is samen met de ouderkring, waaronder het fonds ressorteert, een waardevol ouderinitiatief binnen het Karel de Grote College. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders een beroep doen op het fonds en vragen om een bijdrage vanwege de extra kosten die het onderwijs met zich meebrengt, namelijk de kosten voor kampen, werkweken en de eindreis. De gelden voor dit fonds komen uit de ouderbijdrage. Verzoeken om een tegemoetkoming uit het sociaal fonds kunnen worden ingediend bij de ouders die het fonds beheren: mw. Ellen Roos ( ) en mw. Jacintha van Zijl ( ). Voor wat betreft de eindreizen geldt het volgende: het is de bedoeling dat ouders minimaal de helft van het totale bedrag sparen. Lukt het om een of andere reden niet om het hele bedrag te sparen, kunt u contact met de genoemde ouders opnemen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om ondersteuning vanuit het fonds voor de andere helft te krijgen. Aanvragen voor een tegemoetkoming uit het sociaal fonds lopen niet via de school. Medewerkers van de school hebben geen bemoeienis met of inzage in de transacties van het fonds i.v.m. op de privacy van ouders.

18 Spreuken Vanuit de achtergronden van ons onderwijs hebben wij de gewoonte het begin van de schooldag (of van een vergadering) te markeren. Daarbij richten we ons aan de hand van een korte tekst (ook wel spreuk genoemd) op wat er gaat komen. Zo spreken de leerlingen dagelijks gezamenlijk aan het begin van de schooldag de zogenaamde ochtendspreuk als een soort recitatie. Ik zie rond in de wereld, waarin de zon haar licht zendt, waarin de sterren fonkelen, waarin de stenen rusten, de planten levend groeien, de dieren voelend leven, waarin de mens bezield de geest een woning geeft. Ik schouw diep in de ziel die binnen in mij leeft. De Godesgeest, hij weeft, in zon- en zielelicht, in wereldruimten buiten, in zielediepten binnen. Tot u, o Godesgeest, wil ik mij vragend wenden, dat in mij kracht en zegen, voor leren en voor arbeid, tot wasdom moge komen. (Rudolf Steiner) Stages Sinds zijn alle middelbare scholieren verplicht tot het lopen van een maatschappelijke stage. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk bij instellingen als bejaardentehuizen, buurthuizen en zorgboerderijen of bij organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport of natuurbeheer. De stage beoogt de leerlingen de betekenis te laten zien van het leveren van een belangeloze bijdrage aan de maatschappij en beoogt dus een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van goed burgerschap. Inmiddels worden scholen weer vrij gelaten om de stage naar eigen inzichten in te richten. Op onze school lopen de leerlingen hun maatschappelijke stage in klas 10; leerlingen uit het vmbo-ttraject in klas 9. De stage wordt afgewerkt gedurende één volle lesweek. Leerlingen kunnen zelf kiezen waar ze stage gaan lopen, maar omdat de stageplaatsen in de regio goed verdeeld moeten worden over alle scholen voor voortgezet onderwijs, moet de keuze worden afgestemd met de stagecoördinator. Onze school houdt de regie over de keuze en werkt daartoe samen met alle betrokkenen: instellingen, scholen en vrijwilligerscentrale. De leerlingen van klas 10 krijgen tijdens hun stage verwerkingsopdrachten mee. Zij worden aangemoedigd om ook zelf activiteiten op hun stageplaats te ontplooien. Uiteindelijk wordt het hele proces beschreven en geëvalueerd in een stageverslag. In het bijzijn van leerkrachten, klasgenoten, ouders en belangstellenden geven de leerlingen bovendien een mondelinge presentatie over hun ervaringen. Straffen Strafmaatregelen hebben de intentie tot bewustmaking of tot bevordering van de ontwikkeling. De bevoegdheid een straf op te leggen ligt bij de leerkrachten en bij de leden van het onderwijsondersteunend personeel. Bij het opleggen van een straf wordt een redelijke verhouding gehanteerd tussen de soort straf, de strafmaat en de ernst en aard van de overtreding. Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf wordt gegeven. Bij de praktische uitvoering van een straf wordt redelijkerwijs rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerling.

19 Teamleiders Intern zijn wij tijdens het schooljaar doende geweest om onze organisatiestructuur rond de begeleiding van de leerlingen te organiseren in teams. Deze structuur past beter bij de grootte van de school. De organisatie is te zien in het schema. Een aantal voordelen van deze organisatie onttrekt zich aan de waarneming van leerlingen en ouders. Maar bepaalde dingen zullen de leerlingen er wél van gaan merken. De teamleiders nemen bijvoorbeeld een aantal taken over die tot nu toe werden uitgevoerd door de Dagelijkse Leiding. Bovendien zullen de teamleiders een aantal dingen anders gaan regelen dan voorheen. Dat horen de leerlingen vanzelf van hen en het zal ook te lezen zijn in het huishoudelijk reglement, dat zal worden aangepast. Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is en blijft de mentor. Daarna of voor zaken die het mentoraat overstijgen komt de teamleider in beeld. De teamleiders zijn dit schooljaar te vinden in de eerste (grote) kamer in de omloop achter de Aulazaal. Dagelijks zal een van de vijf teamleiders aanspreekpunt zijn voor alle leerlingen. Toetsweken Drie maal per schooljaar staat voor de klassen 9 t/m 12 een schoolweek in het teken van toetsen. In plaats van lessen zijn er toetsen georganiseerd; de klassen 7 en 8 hebben gewoon onderwijs volgens het lopende lesrooster. Uitschrijven Leerlingen die de school verlaten (aan het einde van hun schoolloopbaan of tussentijds) moeten altijd een uitschrijfformulier invullen. Te verkrijgen en in te leveren op de administratie van de school. Uitstapjes Naast de geplande (verplichte) activiteiten organiseert de sectie bewegingsonderwijs jaarlijks een dagje wintersporten in het Sauerland. Per klas worden af en toe korte uitstapjes georganiseerd (museum, tentoonstelling, wandelen, zwemmen). Eventuele kosten worden uit de klassenpot betaald. Vakantierooster Maandag 25 augustus 2014 Studiedag personeel (geen lessen) Vrijdag 10 oktober 2014 Personeelsuitje (geen lessen) Maandag 20 oktober 2014 t/m 24 oktober 2014 Herfstvakantie Dinsdag 2 december 2014 Extra vrije dag Dinsdag 9 december 2014 Voortgangsvergadering (geen lessen) Maandag 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Kerstvakantie Zaterdag 7 februari 2015 Open dag (verplichte schooldag) Vrijdag 13 februari 2015 Extra vrije dag Maandag 16 februari 2015 t/m 20 februari 2015 Voorjaarsvakantie Dinsdag 17 maart 2015 Landelijke conferentie (geen lessen) Vrijdag 27 maart 2015 Extra vrije dag Vrijdag 3 april 2015 Goede Vrijdag Maandag 6 april e Paasdag Maandag 27 april 2015 Koningsdag Maandag 4 mei 2015 t/m 8 mei 2015 Meivakantie Donderdag 14 mei 2015 t/m 15 mei Hemelvaart Maandag 25 mei 2015 Tweede Pinksterdag Maandag 13 juli 2015 Voortgangsvergadering (geen lessen) Maandag 20 juli 2015 t/m 28 augustus 2015 Zomervakantie

20 Verantwoording Op diverse plaatsen legt de school verantwoording af voor haar functioneren, bv. aan de raad van toezicht en de onderwijsinspectie. Ook in documenten als het schoolplan en het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd. Verlof Steeds meer onderzoeken laten zien dat signalen van schoolverzuim zich in een vroeg stadium aandienen. Een adequaat verzuimbeleid in het voortgezet onderwijs is een belangrijk preventief middel om verzuim en eventueel voortijdig schoolverlaten op latere leeftijd te voorkomen. Net als scholen en leerplichtambtenaren hebben ouders/verzorgers en leerlingen verantwoordelijkheden en taken die uitgevoerd dienen te worden. Al deze partijen zijn verantwoordelijk voor de toekomst van de leerling. Afgelopen twee jaar hebben de Nijmeegse scholen en de gemeente Nijmegen (afdeling leerplicht) samengewerkt aan een nieuw Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet Onderwijs. In dit protocol zijn afspraken vastgelegd die voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving en afspraken om schoolverzuim te voorkomen. Het protocol bevat afspraken betreffende de in- en uitschrijvingen van een leerling, het omschrijft wat er precies onder verzuim wordt verstaan, hoe verzuim gemeld wordt en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Het is een ondersteunende en praktische handreiking om het verzuimbeleid uit te voeren. Het schept duidelijkheid naar scholen, ouders/verzorgers en leerplichtambtenaren over regels, afspraken en taken. Dit nieuwe verzuimprotocol kunt u vinden op de website van de school, in het topmenu onder de knop contact. Naar aanleiding van het nieuwe verzuimprotocol heeft leerplicht een bezoek gebracht aan het Karel de Grote College om te onderzoeken in hoeverre dit protocol geland is in de organisatie. Op basis daarvan zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Voor de ouders is het volgende van belang. Ten eerste geldt voor het verkrijgen van bijzonder verlof hele duidelijke wetgeving. Regelmatig bereiken ons verzoeken voor een dag verzuim die niet onder deze wetgeving vallen. Om te voorkomen dat hier onduidelijkheid over bestaat, hebben we een formulier gemaakt waarin de wetgeving verwerkt is. Het is te downloaden via de website van de school (in het topmenu onder de knop contact ). Om toestemming te krijgen voor bijzonder verlof, dienen ouders dit formulier ruim van tevoren volledig ingevuld aan de rector te mailen met het verzoek om toestemming. Ouders krijgen dan binnen twee werkdagen te horen of het verlof wordt verleend. Ten tweede is er de schooldagen voor en na een vakantie verscherpt toezicht van leerplichtzaken. Dit betekent dat wij voor uur aan leerplicht moeten melden welke leerlingen afwezig zijn zonder een afmelding van de ouders. Leerplichtambtenaren zullen vervolgens deze leerlingen bellen/bezoeken. Dus wanneer een leerling de dag voor of na een schoolvakantie absent is en niet is afgemeld, betekent dit automatisch dat leerplichtzaken contact met de ouders opneemt. Vertrouwensgroep Meestal kunnen klachten binnen de school door onderling overleg van de direct betrokkenen of door tussenkomst van een vertrouwenspersoon, de schoolleiding of het bestuur worden opgelost. Daartoe heeft het Karel de Grote College een vertrouwensgroep ingesteld, bestaande uit mw. M. Kiene (schoolarts) en mw. D. Dubbelman. In bijzondere gevallen kan hulp nodig zijn van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (lokaal tarief). Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen. vmbo-tl/havo/vwo

Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen. vmbo-tl/havo/vwo Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen vmbo-tl/havo/vwo Programma Welkom en voorstellen Examen- en Mentoraat zaken Programma van Toetsing en Afsluiting Examendossier Examen Vespucci College (ook in voor-eindexamenjaar

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Inleiding In dit protocol wordt beschreven wat de richtlijnen zijn die we hanteren bij de overgangen tussen de verschillende leerjaren en niveaus. De uitgangspunten

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Contactavond examenklassen Hartelijk welkom!

Contactavond examenklassen Hartelijk welkom! Contactavond examenklassen 2015-2016 Hartelijk welkom! Even voorstellen: Mentoren havo 5: Dhr. Bosman (scheikunde) Dhr. Rhebergen (maatschappijleer en bovenbouw counselor) Dhr. Rijnders (aardrijkskunde)

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

Informatie Mavo Examentraject

Informatie Mavo Examentraject Informatie Mavo Examentraject 8e klas 2013/2014 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 16 januari 2014 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Overgangsprotocol November 2013

Overgangsprotocol November 2013 Geert Groote College Amsterdam Overgangsprotocol November 2013 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding... 1 Rol van de lerarenvergadering.... 1 Overgang klas 7 naar 8... 2 Overgang klas 8 naar 9... 2 Overgang

Nadere informatie

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit )

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit ) Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit 11-11-2014 ) Inhoud Inleiding 2 Aanmelding van een nieuwe leerling 2 Benodigde gegevens voor de aanname 2 Aannamecommissie

Nadere informatie

KGC-mededelingen september Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

KGC-mededelingen september Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs KGC-mededelingen september 2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs KGC-mededelingen 2017 2018 Nummer 1, september 2017 Samenstelling P. van Oosten Inhoud 1.

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000 (oud, maar hier en daar nog nuttig) Inleiding Augustus 2001 stromen de eerste leerlingen in de leerwegen. Om hen naar de eindstreep te brengen moeten nog de nodige voorbereidingen getroffen worden. Maar

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016 TOELICHTING bij PTA havo/vwo (klas 12hv) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding 12 havo/vwo 1 Toelichting bij PTA 2015 2016 opleiding h/v Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het rooster op het USG

Veelgestelde vragen over het rooster op het USG Veelgestelde vragen over het rooster op het USG Beste ouders en leerlingen, Regelmatig krijgen wij vragen die met het rooster te maken hebben. Om onduidelijkheden of teleurstellingen te voorkomen hebben

Nadere informatie

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o.

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling examenprogramma

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v)

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v) TELICHTING bij PTA opleiding vwo (klas 10 v / 11 v / 12 v) 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Toelichting bij PTA vwo Tweede fase 3 Formulier profielkeuze 4 Keuzeformulier 10 vwo 5 Keuzeformulier 11

Nadere informatie

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor ons Max opvallend prettig lesrooster vertrekhal Schiphol? Lo, capaciteit, locaties Mentoren, decaan,

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM KLAS: OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 MENTOR: WELKOM Spoorboekje Voorstelrondje (mentor + ouders aan elkaar) Rol van de mentor Ondersteuning Rooster & rapportage Periodisering van vakken Ouderavonden De school

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

beleidsplan genotmiddelen RSG. Pantarijn

beleidsplan genotmiddelen RSG. Pantarijn beleidsplan genotmiddelen VASTGESTELD 10 APRIL 2012 RSG. Pantarijn 13.02.12 Inleiding De missie van Pantarijn is er op gericht dat leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Alleen binnen

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud ! Week 17 Datum: 22 april 2015 Nieuwsbrief Inhoud 1. Rekentoets en overgangsregeling 1 2. Huiswerkbegeleiding Over t IJ 1. Examentraining wiskunde 2 4. Controle schoolexamencijfers 2 5. Openingstijden

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Overgangsnormen 2015-2016

Overgangsnormen 2015-2016 Overgangsnormen 2015-2016 1 december 2015 / Overgangsnormen 2015-2016 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 5 Rapportage... 5 Algemeen... 6 De rapportvergadering... 6 Aandachtspunten bij bespreking zijn:...

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. 6 september 2016 Informatieavond 4 havo 6 september 2016 Programma Onderwijs en organisatie (I. Wassink, teamleider havobovenbouw) Studie- en beroepskeuze (C. de Lange, decaan) Zeilwerkweek (C. de Lange, decaan) Kennismaking

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017 TELICHTING bij PTA opleiding havo Klas 10h/11h 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2017-2018 pleiding havo 1 Toelichting bij PTA 2017 2018 opleiding havo Inleiding

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS

Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS Inleiding De Bernard Lievegoed School maakt onderdeel uit van het Bonnefanten College te Maastricht. Binnen de Bernard Lievegoed School worden zowel ivo-mavo,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad WELKOM INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad Met de mentor: Rapporten en informatieavonden Ouderportaal (cijfers) Dyslexie Bijlessen Studiewerktijd (TH)

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

begeleiding in de onderbouw

begeleiding in de onderbouw 1 begeleiding in de onderbouw Inhoud Deze brochure is geschreven om antwoord te geven op (een deel van) uw vragen op het gebied van de begeleiding van uw kind. De volgende zaken komen aan de orde: 1. Het

Nadere informatie

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal Examentrainingen 2013 Alle informatie op een rij Bijles Maas en Waal Inhoudsopgave Wat is een examentraining?... 3 Informatieavond voor examenkandidaten... 4 Studiebegeleiding voor examenkandidaten...

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo 25 september 2017

Informatieavond 4 havo 25 september 2017 Informatieavond 4 havo 25 september 2017 programma onderwijs en organisatie (Igor Wassink, teamleider havobovenbouw) studie- en beroepskeuze (Clemens de Lange, decaan) kennismaking met mentoren 4 havo

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie