Overgangsnormen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsnormen 2015-2016"

Transcriptie

1 Overgangsnormen

2 1 december 2015 / Overgangsnormen

3 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 5 Rapportage... 5 Algemeen... 6 De rapportvergadering... 6 Aandachtspunten bij bespreking zijn:... 6 Tussentijdse opstroom... 8 Informatie naar ouders en leerling... 8 Initiatief ter bevordering van excellent leren... 8 Overgangsnormen klas 8 vmbo-t/havo en havo/vwo naar klas Algemene bepalingen:... 9 Klas 8 vmbo/havo naar klas 9 vmbo... 9 Klas 8 vmbo/havo naar klas 9 havo (opstromen)... 9 Klas 8 havo/vwo naar klas 9 vwo (opstromen) Overgangsnormen vmbo-t ambacht & kunst (a & k) Algemene bepalingen: Klas 8 vmbo-t a & k naar klas 9 vmbo-t a & k Klas 9 vmbo-t a & k naar klas 10 vmbo-t a & k Overgangsnormen bovenbouw vmbo-t (9 en 10) Algemene bepalingen: Klas 9 vmbo-t naar klas 10 vmbo-t (vmbo 3 naar vmbo 4) Overgangsnormen bovenbouw havo en vwo (9 t/m 12) Algemene bepaling: Klas 9 havo/vwo naar klas 10 havo (havo 3 naar havo 4) Klas 9 havo/vwo naar klas 10 vwo (havo/vwo 3 naar vwo 4) Klas 10 havo naar klas 11 havo (overgangsjaar bij 6 jarige havo; havo 3 naar havo 4) Klas 10 vwo naar klas 11 vwo (vwo 4 naar vwo 5) Klas 11 havo naar klas 12 havo (havo 4 naar havo 5) Klas 11 vwo naar klas 12 vwo (vwo 5 naar vwo 6) Opstromen Van klas 9 vmbo-t naar klas 10 havo (vmbo-t 3 naar havo 3 (overgangsjaar 6 jarige havo)) Van klas 10 vmbo-t naar klas 10 havo december 2015 / Overgangsnormen

4 1 december 2015 / Overgangsnormen

5 Inleiding In dit document staan de overgangsnormen beschreven voor alle klassen in het schooljaar Het liefst zien wij dat leerlingen, nadat zij op onze school geplaatst zijn, als zij op onze school zitten, zonder vertraging een vmbo-t-, havo- of vwo diploma halen. Het komt echter voor dat het leerproces van een leerling stokt, om uiteenlopende redenen. Daarom beoordelen wij op een aantal momenten of een leerling in staat is om een stap te zetten naar een volgend leerjaar. Rapportage Op het Novalis College krijgen de leerlingen drie keer per jaar een rapport, op papier, uitgereikt. Ieder rapport is een belangrijk communicatiemiddel tussen leerling, ouders 1 en school. Het rapport geeft weer hoe het gaat met de ontwikkeling van het kind met betrekking tot de behaalde resultaten, inzet en werkhouding en het niveau waarop het kind functioneert. In de periode voorafgaand aan het rapport wordt de voortgang van de leerling onder andere getoetst door middel van overhoringen, proefwerken, werkstukken, presentaties, spreekbeurten en dergelijke. Ieder onderdeel wordt op een door de leraar bepaalde wijze gewogen. Het rapport bestaat uit 3 onderdelen: cijferbeoordeling m.b.t. vak lessen (klas 7 t/m 10) in het voortgangsrapport 3x per jaar cijfer beoordeling m.b.t. resultaten van hoofdonderwijs en van vakgebieden PKV 2 (klas 7 t/m 12) in het voortgangsrapport hoofdonderwijs 3x per jaar woordbeoordeling van hoofdonderwijs- en PKV-vakken in het perioderapport 3x per jaar Aanvullend zijn de volgende onderdelen: woordbeoordeling van de vak lessen aan het einde van het 3 e trimester Voor de klassen 9 en 10 vmbo-t en havo en vwo komt daar 3x per jaar een cijferlijst PTA 3 bij. De gemiddelde cijfers van de PTA-onderdelen per vak vormen de schoolexamencijfers per vak. Voor de weging van de cijfers verwijzen wij naar de toelichting bij de diverse leerjaren. De school verplicht zich om de ouders, naast het rapport, inzicht te geven in de voortgang van de leerlingen. Dit vindt plaats middels het leerling administratie-programma Magister. Voorafgaand aan elk rapport vindt de rapportvergadering plaats. Ter voorbereiding op deze vergadering zal de teamleider de resultaten van elke leerling toetsen aan het overgangsprotocol. In de vergadering wordt de voortgang van de leerlingen besproken en wordt bepaald of er sprake is van een bepaalde zorg rondom de voortgang van de leerling. De beslissing van de rapportvergadering wordt altijd door de mentor en/of teamleider gecommuniceerd naar ouders en leerling. 1 = Voor de leesbaarheid leest u ouder(s) en/of verzorger(s) waar we ouders en verzorgers bedoelen. 2 = praktisch kunstzinnige vakken zoals handvaardigheid, smeden, koken, drama 3 = Programma van Toetsing en Afsluiting omvat alle onderdelen van het schoolexamen 1 december 2015 / Overgangsnormen

6 Algemeen De overgangsnormen zijn per leerjaar verschillend. Zij worden toegepast in de overgangsrapportvergadering en zijn bindend, dus niet onderhandelbaar. Wij hanteren de hier beschreven overgangsnormen. Het college heeft het recht om een leerling ook buiten de norm te bevorderen. 1. Het afgeronde cijfer 5 (4,5 t/m 5,4) levert één tekortpunt op, het afgeronde cijfer 4 (3,5 t/m 4,4) twee tekortpunten en het afgeronde cijfer 3 (2,5 t/m 3,4) drie tekortpunten, etc. 2. Alle rapporten komen tot stand op grond van een doorlopend gemiddelde van de vak lessen en vakgebieden en het hoofdonderwijs. Het bevorderingsbesluit komt tot stand op basis van de cijfers op het eindrapport. 3. Een leerling die op de eerste twee rapporten bevorderd wordt kan niet zomaar doubleren door een onvoldoende 3 e rapport. Deze leerling wordt besproken in de rapportvergadering. 4. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat aan een leerling geen of een onvolledig eindrapport wordt uitgereikt. In de overgangsrapportvergadering wordt dan een beslissing genomen, rekening houdend met het belang en de mogelijkheden van de leerling. 5. Het bepalen van het rapportgemiddelde gebeurt op basis van niet afgeronde cijfers. Alle rapporten worden op één decimaal weergegeven. Dit geldt niet voor de klassen waar gewerkt wordt met een PTA. In de PTA-cijferlijst worden alleen afgeronde cijfers weergegeven, zoals dat ook op de uiteindelijke cijferlijst van het diploma het geval is. De rapportvergadering 1. De lerarenvergadering, die gevormd wordt door de leraren van wie de betreffende leerling in dat jaar les heeft gehad, beslist onder voorzitterschap van de teamleider met inachtneming van de overgangsnormen over: a. bevorderen b. niet bevorderen Aandachtspunten bij bespreking zijn: De resultaten op het eindrapport, De perspectieven bij doubleren, bevorderen, op- of afstromen, Persoonlijke gegevens en omstandigheden. Bij besluitvorming over bevordering wordt naast de cijfergegevens ook gekeken naar persoonlijke gegevens en omstandigheden. Met name in de bespreekmarge zijn deze gegevens van doorslaggevende betekenis. Het gaat hierbij om studiegedrag, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, motivatie, problemen van sociaal emotionele aard, leerproblemen en dergelijke. Voorwaardelijk bevorderen is alleen mogelijk op grond van externe omstandigheden, zoals langdurige ziekte of huiselijke omstandigheden. Als een leerling voorwaardelijk overgaat, dan staat dat duidelijk op het eindrapport vermeld en wordt het daarnaast schriftelijk gemeld aan de ouders. De school laat weten onder welke voorwaarden de leerling definitief kan overgaan (bijvoorbeeld een taak maken of proefwerken overdoen) en wanneer de school beslist of de voorwaardelijke overgang definitief wordt of niet (uiterlijk 31 december van het volgende schooljaar -waarin de leerling voorwaardelijk over is). Voorwaardelijk overgaan naar de examenklas is niet toegestaan. 1 december 2015 / Overgangsnormen

7 Voorwaardelijk overgaan houdt in dat tijdens de eerste rapportvergadering van het eerstvolgende leerjaar de overgang van de leerling opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Dit kan betekenen dat de leerling alsnog wordt teruggeplaatst naar het voorgaande leerjaar. 2. Indien een leerling in de bespreekmarge valt, wordt de beslissing genomen door een stemming in de rapportvergadering, waarbij: a. elke leraar één stem heeft en maximaal 2 stemmen heeft in geval de leraar in meer dan één vak onderwijst, b. de voorzitter ook één stem heeft indien hij/zij les geeft aan deze leerling, c. de voorzitter en de leraren van wie de leerling les krijgt, verplicht zijn hun stem uit te brengen, waarbij blanco stemmen niet is toegestaan, d. bij het staken van de stemmen is (zijn) de stem van de mentor(-en) beslissend, e. bij bevordering van een leerling naar een hoger niveau moet 2/3 van de docenten akkoord zijn én 2/3 van de vakdocenten Nederlands, Engels en wiskunde. Bij de stemming over wel of niet bevorderen wordt de volgende volgorde toegepast: Eerst wordt het meest gunstige voorstel in stemming gebracht. De volgorde is als volgt: 1. bevorderen 2. voorwaardelijk bevorderen (zie opmerkingen uit punt 1) 3. niet bevorderen 4. toelaten tot volgende leerjaar op een lager niveau 3.Indien er aantoonbare zwaarwichtige redenen zijn om af te wijken van de overgangsnormen kan de lerarenvergadering daartoe besluiten met een meerderheid van 2/3 van de stemmen. Vervolgens neemt de lerarenvergadering een overgangsbeslissing met een gewone meerderheid van stemmen. 4. In principe gaan wij ervan uit dat leerlingen doorstromen in klas 7. Dit doen wij vanuit de visie van het vrijeschoolonderwijs. Doubleren is alleen bespreekbaar indien het aantal tekortpunten groter is dan 10 of de noodzaak tot doubleren door andere redenen is ontstaan. Een leerling mag maximaal twee jaar op hetzelfde niveau volgen. Leerlingen mogen geen opeenvolgende leerjaren doubleren, met uitzondering van het voorlaatste jaar en de examenklas. Het is toegestaan om in klas 11 (klas 9 bij vmbo) te doubleren, vervolgens naar klas 12 (klas 10 bij vmbo) te gaan en, in het geval de leerling dat jaar zakt voor het eindexamen, het examenjaar over te doen. 5. Wanneer een leraar om gegronde redenen ( d.w.z. nieuwe feiten die niet bij de rapportvergadering besproken zijn), het niet eens is met de beslissing van de rapportvergadering kan hij bij de teamleider een revisievergadering aanvragen. Wanneer het om een leerling gaat in de klassen 9 en 10 vmbo-t, havo 11 en 12, vwo , dient dit bij de examencommissie te worden aangevraagd. Deze moet binnen 5 werkdagen na de oorspronkelijke rapportvergadering worden gehouden. Alle docenten moeten hierbij aanwezig zijn. 1 december 2015 / Overgangsnormen

8 Tussentijdse opstroom 4 Standaard is dat opstroom tussen de leerwegen alleen plaats vindt aan het einde van het schooljaar bij de overgangsvergaderingen. Informatie naar ouders en leerling De mentor neemt in geval van doubleren na de rapportvergadering telefonisch contact op met de ouders om hen over relevante zaken te informeren. Het besluit van de rapportvergadering wordt ook schriftelijk bevestigd. Wanneer het eerste rapport aanleiding geeft tot een mogelijk risico van doubleren op basis van de tot dan toe behaalde cijfers, zal de mentor contact opnemen met de ouder(s). De mentor legt de gemaakte afspraken vast in Magister. Wanneer het tweede rapport aanleiding geeft tot een mogelijk risico van doubleren op basis van de tot dan toe behaalde cijfers, zal de mentor en/of de teamleider contact opnemen met de ouders. De mentor legt de gemaakt afspraken vast in Magister. Wanneer in de rapportvergadering van het derde rapport blijkt dat een leerling niet bevorderd wordt naar het volgende jaar, zal de mentor en/of teamleider contact opnemen met de ouder(s) vóórdat het rapport wordt uitgedeeld. Dit geldt alleen bij klas 8 en hoger. Bezwaar tegen een besluit van de lerarenvergadering: De leerling en -indien minderjarig- diens ouder, kan binnen 3 dagen nadat de mentor de beslissing van de lerarenvergadering heeft medegedeeld, schriftelijk bezwaar aantekenen bij de teamleider. Deze beslist binnen 5 dagen na revisievergadering. Beroep tegen een besluit van de rector/teamleider op een bezwaarschrift tegen een besluit van de lerarenvergadering: Indien de leerling en/of diens ouders het niet eens zijn met de beslissing van de teamleider kunnen zij binnen 1 week schriftelijk beroep aantekenen bij de rector. Initiatief ter bevordering van excellent leren Leerlingen kunnen bij het overgangsrapport met onderscheiding worden bevorderd. Dit staat vermeld op een apart document bij het rapport. a) Een leerling krijgt de aantekening met onderscheiding, indien: op het overgangsrapport geen onvoldoende cijfer voorkomt en het gemiddelde een 8 of hoger is. b) Bij de berekening van het gemiddelde wordt uitgegaan van de niet afgeronde cijfers op het overgangsrapport. c) Een leerling die een klas voor de 2e maal volgt, kan toch met de aantekening met onderscheiding bevorderd worden. 4 Opstroom= overgang naar een klas die qua niveau hoger is dan de klas waar de leerling vandaan komt (bijvoorbeeld van vmbo naar havo) Terugstroom= overgang naar een klas die qua niveau lager is dan de klas waar de leerling vandaan komt (bijvoorbeeld van vwo naar havo) Doorstroom=de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar hoger en beroepsonderwijs 1 december 2015 / Overgangsnormen

9 Overgangsnormen klas 8 vmbo-t/havo en havo/vwo naar klas 9 Algemene bepalingen: De vak lessen en hoofdonderwijs in klas 7 en 8 worden beoordeeld op twee niveaus, voor elk niveau gelden de overgangsnormen. Een leerling kan bijvoorbeeld wel bevorderd zijn op havo niveau maar niet op vwo niveau. De leerling zal het schooltraject dan op havo niveau vervolgen of de leerling maakt de keuze te doubleren. Bij hoofdonderwijs Nederlands en hoofdonderwijs Wiskunde tellen 2 periodes als 1 cijfer. Voor de vakken uit de vakgebieden muziek, drama en tekenen, handvaardigheid/smeden, textiel, koken, lichamelijke opvoeding en euritmie ontvangt de leerling een beoordeling middels 1 cijfer dat niet niveau gerelateerd is. Het rapport van de klassen 7 en 8 bestaat uit de volgende onderdelen: voortgangsrapport m.b.t. resultaten van vak lessen voortgangsrapport m.b.t. resultaten van hoofdonderwijs en vakgebieden woordbeoordeling van de resultaten van het hoofdonderwijs woordbeoordeling van de vak lessen en vakgebieden aan het einde van het derde trimester. Voor klas 7 en 8 geldt een bodemcijfer 3 op het rapport; een HO-schrift kan echter wel met een 1 gewaardeerd worden. Klas 8 vmbo/havo naar klas 9 vmbo Berekening vindt plaats over het niet afgeronde gemiddelde van de eindrapportcijfers van de vak lessen, hoofdonderwijs en de vakgebieden op vmbo-t niveau. Een leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan de volgende normen: Bij maximaal 3 tekortpunten, waarvan maximaal 1 tekortpunt bij de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde). Een leerling is een bespreek leerling : Bij 4 tekortpunten, waarvan maximaal 1 tekortpunt bij de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). Een leerling wordt niet bevorderd: Bij 5 of meer tekortpunten. Indien een leerling niet bevorderd wordt is de leerling ook een bespreek leerling waarbij gekeken wordt of een leerweg op een ander niveau of doubleren een betere optie is. Klas 8 vmbo/havo naar klas 9 vmbo-t (met ambitie doorgroeien naar havo) Een leerling met de ambitie om door te groeien naar de havo wordt bevorderd naar de vmbohavo kans klas bij maximaal 3 tekortpunten, waarvan maximaal 1 tekortpunt bij de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) en een gemiddelde tussen 7 en 7,5 op vmbo-t niveau. Klas 8 vmbo/havo naar klas 9 havo (opstromen) Berekening vindt plaats over het niet afgeronde gemiddelde van de eindrapportcijfers van de vak lessen, hoofdonderwijs en de vakgebieden op havo niveau. Een leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan de volgende normen: Een gemiddelde cijfer van 6,9 of hoger voor alle vakken en het hoofdonderwijs en een gemiddelde van 7,5 of hoger voor de vakgebieden. Het cijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde gemiddeld niet lager dan een 7,2. maximaal 1 tekortpunt bij een van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 1 december 2015 / Overgangsnormen

10 Klas 8 havo/vwo naar klas 9 havo Berekening vindt plaats over het niet afgeronde gemiddelde van de eindrapportcijfers van de vak lessen, hoofdonderwijs en de vakgebieden op havo niveau. Een leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan de volgende normen: Bij maximaal 3 tekortpunten, waarvan maximaal 1 tekortpunt bij de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde). Een leerling is een bespreek leerling : Bij 4 tekortpunten, waarvan maximaal 1 tekortpunt bij de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). Een leerling wordt niet bevorderd: Bij 5 of meer tekortpunten Indien een leerling niet bevorderd wordt is de leerling ook een bespreek leerling waarbij gekeken wordt of een leerweg op een ander niveau of doubleren een betere optie is. Klas 8 havo/vwo naar klas 9 vwo (opstromen) Berekening vindt plaats over het niet afgeronde gemiddelde van de eindrapportcijfers van de vak lessen, hoofdonderwijs en de vakgebieden op vwo niveau. Een leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan de volgende normen: Een gemiddelde cijfer van 7,0 of hoger voor alle vakken en het hoofdonderwijs en een gemiddelde van 7,5 of hoger voor de vakgebieden; Het cijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde gemiddeld niet lager dan een 7,2. maximaal 1 tekortpunt bij een van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 1 december 2015 / Overgangsnormen

11 Overgangsnormen vmbo-t ambacht & kunst (a & k) Algemene bepalingen: Het rapport van de klassen 8 en 9 vmbo-t a & k bestaat uit de volgende onderdelen: Voortgangsrapport m.b.t. resultaten van de vaklessen Voortgangsrapport m.b.t. de resultaten van het hoofdonderwijs en de vakgebieden Woordbeoordeling van de resultaten van het hoofdonderwijs en de vakgebieden Woordbeoordeling van de vaklessen aan het einde van het derde trimester. De vakgebieden zijn (muziek, drama en tekenen), (handvaardigheid/smeden, textiel en koken) en (lichamelijke opvoeding en euritmie) Voor klas 8 geldt een bodemcijfer 3 als rapportcijfer, waarbij een HO-schrift echter wel met een 1 beoordeeld kan worden. Klas 8 vmbo-t a & k naar klas 9 vmbo-t a & k Berekening vindt plaats over het niet afgeronde gemiddelde van de eindrapportcijfers van de vak lessen, het hoofdonderwijs en de vakgebieden. Een leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan de volgende normen: Bij 3 tekortpunten of minder in het gekozen vakkenpakket, waarvan maximaal 1 tekortpunt bij de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde). Bij 4 of meer tekortpunten, maar minder dan 2 of minder tekortpunten (in het gekozen vakkenpakket met een gemiddelde van een 6 en niet lager dan een 5 bij Nederlands. Een leerling is een bespreek leerling: Bij 4 tekortpunten waarvan maximaal 1 tekortpunt bij de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). Een leerling wordt niet bevorderd: Bij 5 tekortpunten en/of meer dan 2 tekortpunten in het gekozen vakkenpakket met een gemiddelde van lager dan een 6 of meer dan 1 tekortpunt bij Nederlands, Engels en wiskunde (als dit gekozen wordt). Wanneer een leerling uit 8 vmbo-t a & k niet wordt bevorderd naar klas 9, zijn er twee opties: leerling doubleert in 8 vmbo/havo leerling gaat op zoek naar een vmbo-kader opleiding op een andere school. Klas 9 vmbo-t a & k naar klas 10 vmbo-t a & k Een leerling is bevorderd indien hij/zij voldoet aan de volgende normen: Met betrekking tot alle vakken: Overgangsrapport: Bij 0-3 tekortpunten (gebaseerd op vmbo-t cijfers), waarvan maximaal 1 tekortpunt op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde Bij 4 tekortpunten en een gemiddelde van 6,0 of meer waarbij geen enkel cijfer lager mag zijn dan 4.0. Met betrekking tot het PTA-rapport met de vakken waarin de leerling examen aflegt (slaag- /zakregeling 5 ) : Gemiddelde PTA- cijfer is minimaal 5,5 Nederlands minimaal een 5 1x 5, rest van de cijfers 6 of hoger of 1x4, rest van de cijfers 6 of hoger, waaronder tenminste 1x 7 of 2x5, rest van de cijfers 6 of hoger, waaronder tenminste 1x7 5 Voor meer informatie over de slaag-zakregeling verwijzen we u naar het examenreglement op de website van het Novalis College 1 december 2015 / Overgangsnormen

12 Voor een aantal vakken start het PTA vmbo-t pas in klas 10. Hiervoor verwijzen wij naar het PTA-boekje. Overgangsnormen bovenbouw vmbo-t (9 en 10) Algemene bepalingen: Bij de overgangsbepaling van klas 9 naar 10 wordt gewerkt met afgeronde cijfers, dit i.v.m. de kernvakkenregeling en de slaag-zakregeling waarop de overgangsbepaling is afgestemd 6 ; Het rapport van de klassen 9 en 10 vmbo-t bestaat uit de volgende onderdelen: Voortgangsrapport m.b.t. resultaten van vaklessen; Voortgangsgrapport m.b.t. resultaten van hoofdonderwijs en vakgebieden woordbeoordeling van de resultaten van het hoofdonderwijs woordbeoordeling van de vaklessen aan het einde van het derde trimester. PTA rapport van de afgenomen onderdelen van het Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo. Klas 9 vmbo-t naar klas 10 vmbo-t (vmbo 3 naar vmbo 4) Een leerling is bevorderd indien hij/zij voldoet aan de volgende normen: Overgangsrapport: Bij 0-3 tekortpunten waarvan maximaal 1 tekortpunt op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde Bij 4 tekortpunten en een gemiddelde van 6,0 of meer waarbij geen enkel cijfer lager mag zijn dan 4.0. Met betrekking tot het PTA-rapport met de vakken waarin de leerling examen aflegt (slaag- /zakregeling 7 ) : Gemiddelde PTA- cijfer is minimaal 5,5 Nederlands minimaal een 5 1x 5, rest van de cijfers 6 of hoger of 1x4, rest van de cijfers 6 of hoger, waaronder tenminste 1x 7 of 2x5, rest van de cijfers 6 of hoger, waaronder tenminste 1x7 6 Voor meer informatie over de slaag-zakregeling verwijzen we u naar het examenreglement op de website van het Novalis College 7 Voor meer informatie over de slaag-zakregeling verwijzen we u naar het examenreglement op de website van het Novalis College 1 december 2015 / Overgangsnormen

13 Overgangsnormen bovenbouw havo en vwo (9 t/m 12) Algemene bepaling: Bij de overgangsbepaling van klas 9, 10 en 11 wordt gewerkt met afgeronde cijfers, dit i.v.m. de kernvakkenregeling en de slaag-zakregeling waarop we de overgangsbepaling hebben afgestemd 8 ; De belangrijkste aanpassing t.o.v. het vorige protocol is: Het vak rekenen is alleen bij de vwo-klassen opgenomen in de normering voor het examen 9 ; Het rapport van de bovenbouw bestaat uit de volgende onderdelen: Voortgangsrapport m.b.t. resultaten van vak lessen in klas 9 en 10; Voortgangsgrapport m.b.t. resultaten van hoofdonderwijs en vakgebieden Woordbeoordeling van de resultaten van het hoofdonderwijs Woordbeoordeling van de vak lessen aan het einde van het derde trimester. PTA rapport van de afgenomen onderdelen van het Programma van Toetsing en Afsluiting van het leertraject havo en vwo. Klas 9 havo/vwo naar klas 10 havo (havo 3 naar havo 4) Een leerling is bevorderd indien hij/zij voldoet aan de volgende normen: bij 0-3 tekortpunten (gebaseerd op havo-cijfers); van deze tekortpunten maximaal 1 tekortpunt bij de vakken Nederlands, Engels, en wiskunde; Geen enkel cijfer mag lager dan 4,0 zijn; Leerlingen zijn ook nog bevorderd met 4 tekortpunten èn een gemiddelde van 6,0 of meer op het havo rapport met maximaal 1 tekortpunt bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde Bij de keuze voor het CM profiel zonder wiskunde geldt bovenstaande norm voor de vakken Nederlands en Engels In het gekozen profiel mogen niet meer dan twee tekortpunten voorkomen, echter met een gemiddeld cijfer van minimaal 6,0 voor de profielvakken: CM: geschiedenis en Duits of Frans EM: wiskunde, geschiedenis en economie NG: wiskunde, scheikunde en biologie NT: wiskunde, scheikunde en natuurkunde Bij de keuze voor het vak wiskunde B moet voor het vak wiskunde tenminste een (niet afgeronde) 7,0 behaald zijn. Leerlingen met een cijfer voor wiskunde tussen 6,0 en 7,0 zijn bespreekleerlingen (sectie wiskunde beslist hierin). Vanwege de overgangsnormering kan een verplichte profielwisseling door de rapportvergadering worden opgelegd. 8 Voor meer informatie over de slaag-zakregeling verwijzen we u naar het examenreglement op de website van het Novalis College 9 Idem zie boven 1 december 2015 / Overgangsnormen

14 Klas 9 havo/vwo naar klas 10 vwo (havo/vwo 3 naar vwo 4) Een leerling is bevorderd indien hij/zij voldoet aan de volgende normen: bij 0-3 tekortpunten (gebaseerd op vwo-cijfers); van deze tekortpunten maximaal 1 tekortpunt in de vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. Geen enkel cijfer mag lager dan 4,0 zijn; Leerlingen zijn ook nog bevorderd met 4 tekortpunten èn een gemiddelde van 6,0 of meer op het vwo rapport met maximaal 1 tekortpunt bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. In het gekozen profiel mogen niet meer dan twee tekortpunten voorkomen, echter met een gemiddeld cijfer van minimaal 6,0 voor de profielvakken; CM: geschiedenis en Duits of Frans EM: wiskunde, geschiedenis en economie NG: wiskunde, scheikunde en biologie NT: wiskunde, scheikunde en natuurkunde Bij de keuze voor het vak wiskunde B moet voor het vak Wiskunde tenminste een (niet afgeronde) 7,0 behaald zijn. Leerlingen met een cijfer voor wiskunde tussen 6,0 en 7,0 zijn bespreekleerlingen (sectie wiskunde beslist hierin). De leerling kan aan alle normen voldoen en toch een negatief advies krijgen voor het volgen van het VWO traject. Dit advies is niet bindend en zal altijd worden besproken met ouder(s) en leerling. 1 december 2015 / Overgangsnormen

15 Klas 10 havo naar klas 11 havo (overgangsjaar bij 6 jarige havo; havo 3 naar havo 4) Een leerling is bevorderd indien hij/zij voldoet aan de volgende normen: Bij 0-3 tekortpunten; Van deze tekortpunten maximaal 1 tekortpunt bij Nederlands, Engels en wiskunde; geen enkel cijfer mag lager dan 4,0 zijn. Leerlingen zijn ook nog bevorderd met 4 tekortpunten èn een gemiddelde van 6,0 of meer op het havo rapport met maximaal 1 tekortpunt bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor leerlingen met het CM profiel zonder wiskunde geldt bovenstaande norm voor de vakken Nederlands en Engels. In het gekozen profiel (inclusief CKV, maatschappijleer en LO) mogen niet meer dan twee tekortpunten voorkomen, echter met een gemiddeld cijfer van minimaal 6,0 voor de profielvakken: CM: geschiedenis en Duits of Frans EM: wiskunde, geschiedenis en economie NG: wiskunde, scheikunde en biologie NT: wiskunde, scheikunde en natuurkunde Hoofdonderwijs moet gemiddeld voldoende zijn afgesloten in klas 10 havo Klas 10 vwo naar klas 11 vwo (vwo 4 naar vwo 5) Een leerling is bevorderd indien hij/zij voldoet aan de volgende normen: bij 0-3 tekortpunten; van deze tekortpunten maximaal 1 tekortpunt in de vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde; geen enkel cijfer mag lager dan 4,0 zijn. Leerlingen zijn ook nog bevorderd met 4 tekortpunten èn een gemiddelde van 6,0 of meer op het havo rapport met maximaal 1 tekortpunt bij de kernvakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. In het gekozen profiel (inclusief CKV, maatschappijleer en LO) mogen niet meer dan twee tekortpunten voorkomen, echter met een gemiddeld cijfer van minimaal 6,0 voor de profielvakken : CM: geschiedenis en Duits of Frans EM: wiskunde, geschiedenis en economie NG: wiskunde, scheikunde en biologie NT: wiskunde, scheikunde en natuurkunde De wiskundesectie heeft adviesrecht voor wiskunde A of C. Hoofdonderwijs moet gemiddeld voldoende zijn afgesloten in klas 10 vwo. 1 december 2015 / Overgangsnormen

16 Klas 11 havo naar klas 12 havo (havo 4 naar havo 5) Een leerling is bevorderd: bij 0-3 tekortpunten; van deze tekortpunten maximaal 1 tekortpunt in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; geen enkel cijfer mag lager dan 4,0 zijn. Leerlingen zijn ook nog bevorderd met 4 tekortpunten en een gemiddelde van 6,0 of meer op het havo rapport met maximaal 1 tekortpunt bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde; voor leerlingen met het CM profiel zonder wiskunde geldt deze norm voor de vakken Nederlands en Engels. In het gekozen profiel (inclusief CKV, maatschappijleer en LO) mogen niet meer dan twee onvoldoendes voorkomen, echter met een gemiddeld cijfer van minimaal 6,0 voor de profielvakken; CM: geschiedenis en Duits of Frans EM: wiskunde, geschiedenis en economie NG: wiskunde, scheikunde en biologie NT: wiskunde, scheikunde en natuurkunde Hoofdonderwijs moet gemiddeld voldoende zijn afgesloten in klas 11 havo. Klas 11 vwo naar klas 12 vwo (vwo 5 naar vwo 6) Een leerling is bevorderd indien hij/zij voldoet aan de volgende normen: bij 0-3 tekortpunten; van deze tekortpunten maximaal 1 tekortpunt in de vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde; geen enkel cijfer mag lager dan 4,0 zijn; In het gekozen profiel (inclusief ANW 10, CKV, maatschappijleer en LO) mogen niet meer dan twee tekortpunten voorkomen, echter met een gemiddeld cijfer van minimaal 6,0 voor de profielvakken: CM: geschiedenis en Duits of Frans EM: wiskunde, geschiedenis en economie NG: wiskunde, scheikunde en biologie NT: wiskunde, scheikunde en natuurkunde Hoofdonderwijs moet gemiddeld voldoende zijn afgesloten in klas 11 vwo. 10 ANW= Algemene Natuurwetenschappen is een schoolexamenvak op het vwo wat onderdelen omvat uit chemie, biologie, sterrenkunde, natuurkunde, fysische geografie, wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie. ANW is niet meer verplicht vanaf 1/8/2015. Dit houdt in dat 10v van schooljaar nog wel examen doet in ANW (in 2017), maar 10v van schooljaar niet meer. 1 december 2015 / Overgangsnormen

17 Opstromen Opstromen is het overstappen van een lager onderwijsniveau naar een hoger onderwijsniveau. Bijvoorbeeld van vmbo-t naar havo. Dit kan in een enkel geval gedurende het onderwijs traject, bijv. van klas 9 vmbo-t naar 10 havo, of na het behalen van het diploma. Het opstromen is niet gemakkelijk. Daarom is de normering hiervoor ook vrij pittig. Er zal op een hoger niveau altijd sprake zijn van meer en moeilijker stof dan de leerling gewend is. Bovendien heeft deze leerling een achterstand op de lesstof die zelfstandig bijgewerkt moet worden. Een leerling moet daarom zeer zeker zijn dat hij of zij dit traject aangaat en een zeer positieve inzet laten zien. Een leerling die in het vmbo-t of havo- traject zit en de ambitie heeft om in het volgende leerjaar op te stromen moet dit schriftelijk na het eerste rapport aan de decaan melden. Daarna wordt in overleg met de betreffende vakdocenten een inhaaltraject vastgesteld. Hieronder staan de mogelijkheden: Van klas 9 vmbo-t naar klas 10 havo Van klas 10 vmbo-t naar klas 10 havo De normen hiervoor zijn hieronder beschreven: Van klas 9 vmbo-t naar klas 10 havo (vmbo-t 3 naar havo 3 (overgangsjaar 6 jarige havo)) Een leerling mag opstromen naar 10 havo indien hij/zij voldoet aan de volgende normen: 0 tekortpunten. Een gemiddelde van 6,8 (op vmbo-t-niveau) voor de vakken(pta-lijst) waarin hij/zij examen wil afleggen. Bij de keuze voor een natuurprofiel moet voor het vak wiskunde tenminste een (afgeronde) 8,0 (op VMBO-t niveau) behaald zijn; In het 2 e of 3 e leerjaar is er niet gedoubleerd; De leerling laat een aantoonbaar goede (huis)werkhouding zien. Bij de keuze voor het CM profiel zonder wiskunde geldt deze norm voor de vakken Nederlands en Engels. Van klas 10 vmbo-t naar klas 10 havo Een leerling mag opstromen naar 10 havo indien hij/zij voldoet aan de volgende normen: Het VMBO-t diploma is behaald. Gemiddeld een 6,8 gehaald op vmbo-t niveau voor de examenvakken. Voor de vakken wiskunde, Engels of Nederlands is geen onvoldoende behaald; Bij de keuze voor het CM profiel zonder wiskunde geldt deze norm voor de vakken Nederlands en Engels. Examen is gedaan met een vakkenpakket dat aansluit op één van de profielen van havo; In klas 4 vmbo-t is niet gedoubleerd. Heeft een individueel afgestemd inhaalprogramma gevolgd voor de vakken waarin hij /zij examen wil doen. De toetsen voor het individueel afgestemde inhaalprogramma zijn voldoende afgerond; dit wordt beoordeeld door de vakdocent. De leerling laat een aantoonbaar goede (huis)werkhouding zien. 1 december 2015 / Overgangsnormen

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling 2015-2016 Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria en overplaatsingscriteria 2015-2016... 1 Inhoud... 1 Klas 7... 2

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo Naam notitie/procedure/afspraak Overgangsnormen vmbo Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar ++++++++ GEMINI COLLEGE Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar 2015-2016 Vastgesteld in de vergadering van de schoolleiding op 10-12-2015 en ter instemming van de deelraad 1 Inhoudsopgave I. Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Haemstede-Barger Mavo Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 OVERGANGSNORMEN KLAS 1 MAVO KLAS 2 MAVO... 4 OVERGANGSNORMEN KLAS 2 MAVO KLAS 3 MAVO... 5 OVERGANGSNORMEN

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2016-2017 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Aanvullende

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2015-2016 12 oktober 2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Inleiding In dit protocol wordt beschreven wat de richtlijnen zijn die we hanteren bij de overgangen tussen de verschillende leerjaren en niveaus. De uitgangspunten

Nadere informatie

Afstroom: Indien leerlingen naar een lager niveau doorstromen spreken we van afstromen.

Afstroom: Indien leerlingen naar een lager niveau doorstromen spreken we van afstromen. 4. Doorstroom, opstroom en afstroom Doorstroom van leerlingen staat voor leerlingen die op een bepaald niveau op t Venster begonnen zijn en door de behaalde resultaten doorstromen binnen onze school op

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Protocol studievoortgang

Protocol studievoortgang Protocol studievoortgang Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 1.1 Algemeen 1.2 Rapporten en toetsen 2. Rapportvergaderingen blz. 3 2.1 Algemeen 2.2 Werkwijze rapportvergaderingen 2.3 De revisievergadering

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg 2013-2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F Havo/Vwo. Overgangsnormen

Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F Havo/Vwo. Overgangsnormen Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F Havo/Vwo Overgangsnormen 09-12-2014 Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F, havo/vwo Voor alle vakken tellen alle tijdens het gehele schooljaar behaalde cijfers

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo In dit boekje zijn de richtlijnen

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart en in juni/juli wordt het rapport

Nadere informatie

Voorblad Overgangsprocedure

Voorblad Overgangsprocedure Voorblad Overgangsprocedure Uitgangspunt bij de beslissing tot wel of niet bevorderen Het belang van de leerling staat centraal. De teamleider houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de talenten en de

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar 2016-2017 Rotterdam, 22 juni 2016 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs Locatie

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo 2017-2018 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In dit document staan onze

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE BEVORDERINGSNORMEN EERSTE FASE BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE Eerste fase/onderbouw In alle leerjaren in de onderbouw, klas 1 t/m 3, wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016 1 Versie 14 december 2016 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen Bevorderingsnormen 2016-2017 VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo 1. Aan het eind van het schooljaar wordt op iedere vestiging bepaald waar de leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar Inhoud

Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar Inhoud Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar 2014-2015 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 2 Norm brugklas 1 havo/vwo naar 2 havo/vwo 4 Norm brugklas 2 havo/vwo naar 3 havo 5 Norm brugklas

Nadere informatie

Overgangsnormen. Legenda

Overgangsnormen. Legenda snormen Legenda O = Over B = Bespreekgeval (blijven zitten, over naar hetzelfde niveau of over naar lager niveau) D =Doubleren (blijven zitten of over naar lager niveau) DL= Doubleren en niveau lager T

Nadere informatie

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau.

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau. September 2016 De eindcijfers van het eindrapport geven een totaalbeeld van het niveau van dat leerjaar en hebben een voorspellende waarde voor het vervolg van de schoolloopbaan. De eindcijfers op het

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2012-2013 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau vwo, havo en mavo (vmbo-tl) en de gemengde leerweg. Voor de beroepsgerichte

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Leerjaar 1 en 2 Van Naar Overgangs- en sectornormen VMBO 1 VMBO 2 1. Gemiddeld een 6,0 over alle vakken. 2. Ten hoogste één 5,0 voor de vakken Nederlands,

Nadere informatie

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen Reglement beoordeling en bevorderingsnormen van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2015-2016 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van het Rietveld Lyceum d.d. 10 november 2015 hiervoor

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie