BlackRock Mix Fonds 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BlackRock Mix Fonds 3"

Transcriptie

1 BlackRock UCITS Funds BlackRock Mix Fonds 3 Performance tot 31 juli 2015 Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Samenvatting van beleggingdoel Het BlackRock Mix Fonds 3 streeft naar groei op lange termijn, in overeenstemming met het risicoprofiel. Het fonds is een mixfonds en biedt u binnen één fonds een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties. Het fonds zorgt er ook voor dat de verhouding tussen aandelen en obligaties, die het risico bepaalt, gelijk blijft. Het fonds belegt in indexfondsen en is er dus op gericht een rendement te bieden dat overeenkomt met het rendement van de index die het fonds volgt. Er wordt wereldwijd belegd. Het fonds belegt ongeveer 50% van zijn vermogen in fondsen die beleggen in obligaties. Deze obligaties zijn hoofdzakelijk van een goede kredietwaardigheid, uitgegeven door bedrijven en overheden. Het fonds belegt ongeveer 50% van zijn vermogen in fondsen die beleggen in aandelen van bedrijven met een grote en middelgrote marktkapitalisatie. De uitgebreide doelstelling is opgenomen in de Prospectus en is altijd leidend. Performance van het fonds Groei en rendement kalenderjaar 31 juli K 9 Groei van (EUR) R EUR Acc 50% MSCI All ,85% 6,44% R EUR Acc Countries World + 50% Barclays Eur Aggregate 0,28% 0,03% +/ Benchmark Bron: Morningstar. De formance en formance ten opzichte van de Benchmark zijn gegeven in de hierboven aangegeven valuta en zijn gebaseerd op de NAVkoers (nettovermogenswaarde), inkomsten herbelegd, na aftrek van kosten. In de tabel wordt de formance gegeven iode van 12 maanden. BlackRock heeft 1 januari 2014 het officiële waarderingspunt van de benchmark index gewijzigd naar 16:00 (CET), waarmee dit nu aansluit bij het waarderingsmoment van het grootste deel van het belegd vermogen van het fonds. Voordat deze aanpassing gemaakt werd kon het zo zijn dat het gerapporteerde resultaat (formance) van het fonds in een grotere mate negatief of positief beïnvloed werd als gevolg van het verschil in tijdstip waarop het fonds en de benchmark index gewaardeerd werden. Cumulatief rendement 31 juli 2015 YTD L1 1 mnd. L2 3 mnd. L3 6 mnd. L4 1 L5 jr. 3 L6 jr.* 5 L7 jr.* 10 L8 jr.* Introductie* L9 16 Totaalrendement % 12 R EUR Acc 8 50% MSCI All Countries World % Barclays Eur 0 Aggregate 4 6,44% 1,66% 1,32% 2,74% 13,63% 12,64% R EUR Acc 6,47% 1,69% 1,43% 2,73% 13,67% 12,86% Benchmark 8 12 Bron: Morningstar. De formance en formance van de Benchmark zijn gegeven in de hierboven aangegeven valuta en zijn gebaseerd op de NAVkoers (nettovermogenswaarde), inkomsten herbelegd, na aftrek van kosten. *De formancecijfers worden weergegeven op jaarbasis. De YTDformance wordt alleen gegeven als het fonds eerder dan is geïntroduceerd. De centielscore is gebaseerd op de relatieve formance van het fonds in vergelijking met de fondsen in de sector Mixfondsen EUR Neutraal Wereldwijd, uitgedrukt als een %. Hierbij is 1 de beste centielscore en 100 de slechtste. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De waarde van de beleggingen kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder geld terugkrijgt dan u geïnvesteerd heeft. Raadpleeg de specifieke waarschuwingen voor het fonds op de andere zijde. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie kunt u vinden op BlackRock heeft 1 januari 2014 het officiële waarderingspunt van de benchmark index gewijzigd naar 16:00 (CET), waarmee dit nu aansluit bij het waarderingsmoment van het grootste deel van het belegd vermogen van het fonds. Voordat deze aanpassing gemaakt werd kon het zo zijn dat het gerapporteerde resultaat (formance) van het fonds in een grotere mate negatief of positief beïnvloed werd als gevolg van het verschil in tijdstip waarop het fonds en de benchmark index gewaardeerd werden. Portefeuilleprofiel 31 juli 2015 Asset allocation (%) Fonds Sectoren (%) Fonds Bmark Actief Valutaverdeling (%) Fonds Bmark Actief Aandelen 50.0 Obligaties 49.9 Cash grootste posities (%) Fonds Blk Euro Cred Bond Idx Flx Acc 16,7 Bgif North America Equity Index X2 13,3 BgifBlk Euro Govt Bd Index X2 EUR 12,6 Blk Euro Gvt Bd Fd Flex Euro Acc 11,8 BgifBlk Europe Eq Index Fd X2 EUR 10,8 ishares MSCI North America Ucits E 10,1 BgifBlk Euro Agg Bd Index X2 EUR 8,8 Bgif Blk Em Eq Index Fd X2 EUR 4,9 Blk Nrth Amer Idx Sub EUR Flx Acc 4,3 Bgif Japan Equity Index X2 EUR 2,5 Totaal 10 grootste posities (%) 95,8 Totaal 20 grootste posities (%) 100,0 Totaal aantal posities 14 Overige 33,1 0,0 33,1 Overheid 29,8 30,1 0,3 Agency Plus 7,8 7,7 0,1 Bedrijfsobligaties 7,7 7,9 0,1 MBS/Covered 4,6 4,3 0,3 Div. financiële diensten 3,3 11,3 7,9 Technologie 2,8 6,6 3,8 Gezondheidszorg 2,4 6,4 4,0 Luxeconsumentengoederen 2,3 6,4 4,1 Industrie 1,7 5,1 3,4 Landenverdeling (%) Fonds Bmark Actief EUR 54,7 55,4 0,6 USD 27,0 26,1 0,9 JPY 4,0 4,0 0,0 GBP 3,6 3,6 0,0 HKD 1,8 1,7 0,1 CHF 1,7 1,7 0,0 CAD 1,6 1,5 0,0 AUD 1,2 1,2 0,0 KRW 0,8 0,7 0,1 TWD 0,7 0,6 0,1

2 Cumulatief rendement aandelenklasse 31 juli 2015 Aandelen klasse Introductie datum van het fonds NAV 1 maand Lopende kosten % Yield ISIN Bloomberg SEDOL R Acc EUR 06/13 12,88 1,66% 13,63% 11,39% 0,27% IE00B7Y5HH51 Bron: Morningstar. Tenzij anders aangegeven is de formance gegeven De formance is gebaseerd op de NAVkoers (nettovermogenswaarde), inkomsten herbelegd, na aftrek van kosten. Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten op jaarbasis. De lopende kosten omvatten ook de beheerskosten. Meer informatie over de kosten vindt u in de Essentiële Beleggersinformatie. De lopende kosten zijn variabel en onderhevig aan wijzigingen, afhankelijk van onder andere de omvang van het betreffende fonds. In het verleden behaal de resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De waarde van de beleggingen kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder geld terugkrijgt dan u geïnvesteerd heeft. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie kunt u vinden op Wettelijke informatie over het fonds Beleggingsmaatschappij Fondstype Gevestigd in Introductie datum van het fonds Basisvaluta AUM van fonds EUSD fondsstatus BlackRock UCITS Funds UCITS Ireland Euro 906m In scope, distributions and redemptions Fondsinformatie Gepubliceerde NAV Fondsbeheerder Stephen Walker Beheert het fonds sinds Sector Mixfondsen EUR Neutraal Wereldwijd Benchmark 50% MSCI All Countries World + 50% Barclays Eur Aggregate Ratings 31 juli 2015* Land waar het fonds geregistreerd is Zie het prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op Fondsinformatie aandelenklasse (R EUR Acc) Minimale eerste inleg Minimale vervolginleg Aankoopkosten Jaarlijkse beheerskosten 5,000,000 5,000, % 0.20% Specifieke risicowaarschuwingen voor het fonds De waarde van aandelen schommelt van dag tot dag, waardoor fondsen die in aandelen beleggen aanzienlijke verliezen kunnen lijden. Dit geldt ook voor fondsen die indirect in aandelen beleggen, zoals de BlackRock Mix Fondsen met een aandelencomponent. De koersen van aandelen kunnen beïnvloed worden door allerlei factoren die samenhangen met de onderneming die de aandelen heeft uitgegeven, maar ook door factoren die samenhangen met economische en politieke ontwikkelingen, zoals groeitrends, inflatie en renteontwikkelingen, winstrapportages, demografische ontwikkelingen en natuurrampen.de BlackRock Mix Fondsen beleggen indirect (d.w.z. via de onderliggende indexfondsen) in staats en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente word betaald (de coupon genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. De fondsen kunnen indirect (d.w.z. via de onderliggende indexfondsen) beleggen in bedrijfsobligaties, waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalingsof renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door een overheden gegarandeerd zijn. De fondsen hebben een funds of funds'structuur, wat betekent dat ze tot 100% van hun netto vermogenswaarde beleggen in andere beleggingsfondsen. Hierdoor zijn ze blootgesteld aan alle risico's waaraan ook deze onderliggende fondsen blootstaan. De fondsen beleggen een groot deel van hun vermogen in effecten die genoteerd zijn in vreemde valuta; schommelingen van de betreffende wisselkoersen zullen van invloed zijn op de waarde van de beleggingen. De fondsen beleggen in onderliggende fondsen die een index volgen. Het beleggingsdoel van deze indexfondsen is een rendement te realiseren dat overeenkomt met het rendement van de benchmarkindex (zoals gepubliceerd door de betreffende indexaanbieder). Hoewel indexaanbieders duidelijk omschrijven waarop een specifieke benchmarkindex gericht is, bieden ze over het algemeen geen garanties en aanvaarden ze geen aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, juistheid of compleetheid van de gegevens over hun benchmarkindices. Ze garanderen ook niet dat de gepubliceerde indices overeen zullen stemmen met de methodologie die ze voor de benchmarkindices hebben beschreven. Er kunnen van tijd tot tijd afwijkingen voorkomen in de kwaliteit, juistheid of compleetheid van de gegevens. Naast de geplande herwegingen kunnen indexaanbieders ook aanvullende adhoc herwegingen van hun benchmarkindices uitvoeren, bijvoorbeeld om een verkeerde keuze van de bestanddelen van de index te corrigeren. Als de benchmarkindex van een fonds herwogen is en het fonds vervolgens de eigen portefeuille herweegt om deze in lijn te brengen met de benchmarkindex, worden de transactiekosten die voortvloeien uit deze herweging van de portefeuille toegerekend aan het fonds en, bij uitbreiding, aan de aandeelhouders, waaronder het betreffende Mix Fonds dat aandelen in een dergelijk fonds bezit.niet geplande herwegingen van de benchmarkindex kunnen ook tot gevolg hebben dat de 'tracking error' (dat wil zeggen het verschil tussen het rendement van het fonds en dat van de index) groter wordt. Fouten en aanvullende adhoc herwegingen die een indexaanbieder uitvoert kunnen daarom leiden tot hogere kosten voor het fonds en zijn aandeelhouders, waaronder ook de Mix Fondsen die in deze fondsen particien. De fondsen kunnen beleggen in derivaten, wanneer dit uit het oogpunt van efficiënt portefeuillebeheer wenselijk wordt geacht. Vergeleken met een fonds dat alleen belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties staan derivaten bloot aan een hoger potentieel risico en hogere volatiliteit. Belangrijke informatie BUF (BlackRock UCITS Funds) is een icbe, als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft) die ingeschreven staat in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft. Voor nadere informatie over BUF en haar subfondsen wordt verder verwezen naar de essentiële beleggersinformatie. Het prospectus van BUF en haar subfondsen kunt u verkrijgen via Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en nietgeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn van hun respectievelijke eigenaren.bron en copyright: CITYWIRE. Steve Walker heeft een rating van Citywire voor zijn/haar risicogecorrigeerde formance over 3 jaar, voor de iode 09/07/2015. u Contactgegevens : Tel +31 (0) Fax +31 (0) u

3 BlackRock UCITS Funds BlackRock Mix Fonds 3 Fund update 31 juli 2015 Fonds commentaar Het fonds behaalde een rendement van 1,66%, terwijl de samengestelde benchmarkindex met 50% obligaties en 50% aandelen een rendement van 1,69% had. De beleggingen in de portefeuille bleven grotendeels in overeenstemming met de beoogde verdeling over aandelen en obligaties, zodat herweging van de portefeuille einde van de maand niet nodig was Markt commentaar Wereldwijde ontwikkelingen Het beleggingsklimaat werd in juli vooral beheerst door een daling van de grondstoffenprijzen, bezorgdheid over de Chinese aandelenmarkt, de mogelijke renteontwikkeling in de VS en het Griekse schuldendrama. Tegen deze achtergrond nam de FTSE AllWorld index in juli 1,66% in waarde toe (totaalrendement in pond sterling). De dollar nam tegenover de meeste grote valuta s een sterke positie in. Het economische nieuws dat in juli in de VS bekend werd gemaakt, was gemengd, maar beleggers leken vooral oog te hebben voor de Federal Reserve en de timing van de verwachte rentestijging. In de julivergadering van de Amerikaanse centrale bank wees de commissie die verantwoordelijk is voor de vaststelling van de rente op de verbetering van de arbeidsmarkt en de bescheiden groei van de Amerikaanse economie. Op grond hiervan nam de verwachting toe dat de rentestijging nog vóór het einde van het jaar een feit zal zijn. Europese aandelen leverden een bovengemiddeld rendement. Aan het begin van de maand was de markt nog zwak, toen het Griekse volk in een referendum tegen verdere strenge maatregelen stemde. Na enige tijd sloten de Europese regeringsleiders en de Griekse regering echter toch een overeenkomst over een reddingsplan. In ruil voor hervormingen werd een nieuwe financiering van EUR 86 miljoen voor de komende drie jaar toegezegd. Na bekendmaking van dit nieuws, waarmee het gevaar dat Griekenland de eurozone zal verlaten geweken lijkt, klommen de markten gestaag omhoog. De dollar verzwakte gedurende de maand echter ten opzichte van de dollar. Japanse aandelen bleven in juli achter bij de andere grote markten maar stegen gemiddeld wel in waarde. De yen daalde opnieuw ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De regio Azië/Pacific (excl. Japan) en de opkomende markten daalden in waarde en leverden relatief schamele prestaties (uitgedrukt in pondsterling). Chinese aandelen presteerden bijzonder zwak. De Chinese autoriteiten deden wel pogingen om de aandelenkoersen met een serie maatregelen op te krikken, maar door de sterke volatiliteit bleven de koersen dalen. Ook aandelen uit Brazilië en Korea kregen zware klappen te verduren. De olieprijzen daalden, als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar, een hoge productie in de OPEClanden, grote opbrengsten van de velden in de VS en bezorgdheid over de wereldwijde vraag. Bovendien wordt verwacht dat de wereldwijde olievoorraad vóór het einde van het jaar zal toenemen, doordat olie uit Iran beschikbaar komt, nu een akkoord over het kernprogramma is gesloten, zodat het handelsembargo is opgeheven. De goudprijs daalde in juli doordat de Amerikaanse dollar in waarde steeg en andere veilige havens weer aantrekkelijker werden voor beleggers. Ook de prijzen van ko en ijzererts daalden, vooral door de bezorgdheid over de dalende Chinese vraag.

4 woordenlijst u Ontwikkeling basisvaluta Een manier om tot uitdrukking te brengen hoe de basisvaluta van een fonds of de onderliggende beleggingen zich vanaf een vast punt in de tijd ontwikkelt (d.w.z. stijgt of daalt) ten opzichte van een andere valuta. Deze informatie is nuttig om een reële vergelijking te kunnen maken tussen rendementen, omdat het mogelijk is dat een fonds stijgt wanneer de waarde in euro's wordt uitgedrukt, maar daalt wanneer deze in dollars wordt uitgedrukt. u Fonds Een collectieve beleggingsinstelling die de gezamenlijke inleg van de beleggers investeert in effecten zoals aandelen of obligaties, zonder dat de beleggers deze effecten zelf rechtstreeks hoeven te kopen. Door eenmalig of regelmatig geld in te leggen verkrijgen beleggers participaties of aandelen in het betreffende fonds, die elke een deel van de waarde van de gezamenlijke onderliggende beleggingen vertegenwoordigen. u Performance van het fonds De stijging of daling van de waarde van het fonds op grond van de stijging of daling van de waarde van de onderliggende beleggingen. De koersen van aandelen worden beïnvloed door factoren als de ondernemingswinst, terwijl de koersen van obligaties meer beïnvloed worden door macroeconomische factoren, zoals de rentevoet. u Awards en ratings Ondernemingen die de formance van fondsen in kaart brengen, zoals Morningstar of CityWire, kennen awards en ratings toe die tot uitdrukking brengen hoe goed het fonds en de beheerder ervan presteren. Fondsbeheerders hechten veel waarde aan awards en hoge ratings. u Actieve weging Een systeem dat het mogelijk maakt aan bepaalde beleggingen in de fondsportefeuille in verhouding tot de benchmarkindex meer belang toe te kennen dan aan andere. Een fonds kan bijvoorbeeld meer aandelen van de ene onderneming kopen dan van een andere, omdat de beheerder verwacht dat de eerste onderneming beter zal presteren. Dit is een veel voorkomende vorm van actief fondsbeheer. Op grond van aandelenselectie koopt het fonds meer aandelen van een onderneming met betere spectieven ('overweging') en minder van een onderneming die in de ogen van de beheerder minder goede spectieven biedt ('onderweging'). Over en onderweging worden gemeten ten opzichte van de benchmarkindex: als een onderneming bijvoorbeeld een weging van 3% heeft in de index, maar 4% van de waarde van het fonds vormt, is dit aandeel 'overwogen'. u Fondsrendement Het rendement van het fonds, dat bestaat uit de inkomsten die de beleggingen hebben opgeleverd en de eventuele vermogensgroei, minus de beheerskosten van het fonds. Dit rendement wordt uitgedrukt als een centage van de totale waarde van het fonds en wordt doorgaans maandelijks berekend. Beleggers ontvangen tweemaal jaar een verslag van het rendement. u Benchmark Een index die beleggers de mogelijkheid biedt te beoordelen hoe goed het fonds gepresteerd heeft in vergelijking tot een verzameling effecten die representatief is voor de markt waarin het fonds belegt. De grootste Britse ondernemingen zijn bijvoorbeeld opgenomen in de FTSE 100 Index, die als benchmark dient voor fondsen die beleggen in de Britse aandelenmarkt. Actief beheerde fondsen streven ernaar beter te presteren dan de benchmark. u Rendement Het totaal van de inkomsten uit een belegging en de vermogensgroei, uitgedrukt als een centage van de aanvangskoers van een effect. Het rendement op aandelen bestaat bijvoorbeeld uit het dividend dat door ondernemingen wordt betaald en een eventuele stijging van de aandelenkoers. Het rendement op obligaties bestaat uit de couponrente en eventuele stijging van de koers van de obligatie. u Totaalrendement Het totale rendement van een belegging, inclusief inkomsten uit dividend of rente en de stijging of daling van de koers van het effect, berekend over een vaste iode (doorgaans een jaar). u Percentielranking Fondsen worden op basis van de markt waarin ze beleggen ingedeeld in een 'peergroep' van soortgelijke fondsen. Binnen deze peergroep worden de fondsen gerangschikt op grond van hun formance. Deze ranking wordt vaak weergegeven in de vorm van een 'kwartielclassificatie': de beste 25% van de peergroep behoort tot het eerste kwartiel, de volgende 25% tot het tweede kwartiel enzovoort. Deze classificatie wordt berekend over een vaste iode, doorgaans één, drie, vijf en tien jaar. Fondsbeheerders streven ernaar consequent een score in het eerste kwartiel te behalen, omdat anders de rating van hun fonds wordt verlaagd. u Risico en rendementprofiel Een manier om het potentiële rendement van een fonds weer te geven in verhouding tot het risico van de beleggingscategorie. Obligaties van opkomende markten kunnen bijvoorbeeld een hoog rendement opleveren, maar deze gaan gepaard met een hoog defaultrisico, wat betekent dat de belegger het risico loopt een deel van het belegde vermogen te verliezen. Het profiel komt tot stand op grond van een complexe wiskundige formule en is erop gericht voor beleggers inzichtelijk te maken of een belegging voor hen 'het risico waard is'. u Samenvatting van de beleggingsdoelstelling Een korte omschrijving van wat het fonds beoogt te bereiken, om beleggers de mogelijkheid te bieden goed na te gaan of het fonds aansluit bij hun behoeften. In de samenvatting van de beleggingsdoelstelling van een Absolute Returnfonds kan bijvoorbeeld staan dat het fonds erop gericht is in waarde te stijgen, ongeacht de marktsituatie, door gebruik te maken van technieken als shorting, waarbij winst wordt geboekt wanneer de markt daalt. u Performance Het rendement van een belegging, bestaande uit inkomsten en eventuele vermogensgroei, uitgedrukt als een centage van de nettovermogenswaarde van het fonds. De formance van het fonds kan vervolgens worden vergeleken met de benchmark, om te meten of het fonds beter heeft gepresteerd dan de index (outformance) of slechter (onderformance). u Cumulatief rendement Het rendement van beleggingen, zoals het dividend op aandelen of de couponrente van obligaties, kan opnieuw in het fonds worden belegd. Hierdoor krijgt de belegger meer participaties in het totale fondsvermogen, zodat de potentiële vermogensgroei toeneemt. Wanneer een belegging bijvoorbeeld in het eerste jaar een rendement van 10% opbrengt en dit wordt herbelegd, ontvangt de belegger in het tweede jaar het rendement over zijn oorspronkelijke belegging plus die extra 10%. Dit betekent dat een rendement van 10% in het tweede jaar tot een cumulatief rendement van 11% kan leiden. u Voortschrijdende ioden Een aanduiding voor de iode waarover de winst of andere financiële opbrengst van een onderneming wordt gemeten, op basis van de voorgaande iode van 12 maanden. Andere ioden waarover het rendement kan worden weergegeven zijn "Last Fiscal Year" (LFY, laatste boekjaar), "Most Recent Quarter" (MRQ, laatste kwartaal) en "Jaar op jaar" (YOY). u YTD Year to Date De iode van 1 januari van het lopende kalenderjaar tot de datum van de rapportage, als basis om de formance van een belegging te meten. Dit heeft in de eerste maanden van het jaar weinig zin (de formance over januari en YTD zouden hetzelfde zijn), maar biedt in latere maanden van het jaar een nuttige maatstaf. Bij sommige fondsen wordt de aanduiding YTD ook gebruikt om de formance over de afgelopen 12 maanden aan te geven, waarbij de grens van het kalenderjaar dus wordt overschreven. u Profiel van de portefeuille Het relatieve risico en de aard van een fonds, op grond van het type beleggingen dat door de beheerder wordt geselecteerd. Een aandelenfonds kan bijvoorbeeld de nadruk leggen op 'defensieve' aandelen, zoals nutsbedrijven, wanneer de aandelenmarkt daalt, of juist de nadruk leggen op groeiaandelen, zoals internetondernemingen, wanneer de markt sterk presteert. Of een obligatiefonds kan de voorkeur geven aan staatsobligaties met een AAArating, uitgegeven door landen als Duitsland, boven risicovollere obligaties die bijvoorbeeld zijn uitgegeven door Spanje. Het profiel van de portefeuille brengt tot uitdrukking welke typen beleggingen gekozen worden en in welke hoeveelheden. u Asset allocation (beleggingsmix) De categorieën effecten waarin de fondsbeheerder belegt, in overeenstemming met de aard van het fonds. Voor sommige fondsen ligt de beleggingsmix voor de hand, omdat de beheerder krachtens het mandaat bijvoorbeeld alleen in Britse aandelen mag beleggen. Beheerders van een multiasset fonds hebben echter de vrijheid in een groot aantal beleggingstypen te beleggen, van aandelen tot obligaties. De beleggingsmix kan ook geografisch gespreid zijn, bijvoorbeeld binnen Europa of wereldwijd, waarbij de fondsbeheerder bepaalt welke landen in de portefeuille worden opgenomen. u Looptijd De iode tot de datum waarop een effect moet worden afgelost; meestal gebruikt met betrekking tot obligaties. Een 10jarige staatsobligatie moet bijvoorbeeld 10 jaar na uitgifte ervan door de emittent worden terugbetaald. Bedrijfsobligaties hebben doorgaans een kortere looptijd (tot vijf jaar). Ook derivaten hebben een looptijd, die de iode aangeeft tot de dag waarop de optie, future of swap vervalt. De meeste aandelen hebben geen looptijd, tenzij de onderneming besluit om de aandelen op te heffen of terug te kopen. u Landenexposure Het aantal beleggingen land in verhouding tot de totale omvang van het fonds. Een Europees aandelenfonds waarvan 10% belegd is in de Duitse aandelenmarkt, heeft een exposure van 10% naar Duitsland. Dit is vooral van belang wanneer een bepaald land in de problemen komt, zoals Griekenland. In dat geval wordt de landenexposure naar zo'n land doorgaans verkleind. u 10 grootste beleggingen De 10 effecten waarin de fondsbeheerder het grootste deel van het fondsvermogen heeft belegd. Een aandelenfonds zal bijvoorbeeld vooral beleggen in de ondernemingen waarvan de beste resultaten verwacht worden en publiceert de 10 grootste beleggingen zodat beleggers weten waarin hun geld belegd is. u Introductie De datum waarop het fonds voor het eerst aan de beurs werd genoteerd. De formance wordt soms vanaf de introductie van het fonds gegeven, vooral wanneer het fonds minder dan drie jaar geleden geïntroduceerd werd. Dit geeft een breder beeld van de prestaties van het fonds dan de formance op jaarbasis. Bij fondsen die al langer bestaan kan de formance vanaf introductie nuttig zijn om te meten hoe goed het fonds heeft gepresteerd in verhouding tot andere factoren, zoals de inflatie op de lange termijn. u Yield Het rendement van een belegging, uitgedrukt als een centage van de oorspronkelijke aankoopprijs. Wanneer een aandeel in een onderneming bijvoorbeeld voor 10 werd gekocht en jaarlijks een dividend van 0,45 opbrengt, heeft het een yield (dividendrendement) van 4,5%. Bij obligaties wordt de term yield (couponrendement) gebruikt ter aanduiding van de oorspronkelijke couponrente in verhouding tot de betaalde prijs. Als de koersen van obligaties stijgen, daalt dus de yield, en omgekeerd. u ISIN International Securities Identification Number: een unieke internationale code waaraan een effect dat op de beurs genoteerd is, herkend kan worden. Elk land heeft een nationaal kantoor dat ISINcodes toekent aan de effecten die in dit land worden uitgegeven u Bloomberg Een onderneming die financiële informatie en nieuws publiceert, met het hoofdkantoor in New York. Via het computersysteem Bloomberg Terminal hebben financiële dienstverleners, fondsbeheerders en analisten toegang tot financiële cijfers, effectenkoersen en andere financiële informatie. u Sedol Stock Exchange Daily Official List: een code die door de Londense effectenbeurs (London Stock Exchange) gebruikt wordt ter identificatie van buitenlandse aandelen, vooral voor aandelen die niet actief verhandeld worden in de VS en geen CUSIPnummer hebben. u Valoren Een getal dat in Zwitserland gebruikt wordt ter identificatie van financiële instrumenten en instellingen; dit getal heeft doorgaans een lengte van zes tot negen cijfers. Dit getal wordt gebruikt wanneer effecten van Zwitserse onderneming op Europese beuren verhandeld worden. u TER Total Expense Ratio Een maatstaf voor de kosten die een beleggingsfonds voor het beheer en de administratie in rekening brengt aan de aandeelhouders. Deze kosten bestaan in hoofdzaak uit de beheerskosten en bijkomende kosten, zoals bied/laatspreads, wettelijk verplichte kosten, accountantskosten en andere oationele kosten. De totale kosten van het fonds worden gedeeld door het fondsvermogen, waaruit een centage voortkomt dat de TER vertegenwoordigt. u Gepubliceerde NAV nettovermogenswaarde De totale waarde van het fonds gedeeld door het aantal uitgegeven participaties of aandelen. Een fonds met een totale waarde van bijvoorbeeld EUR 100 miljoen dat 50 miljoen participaties heeft uitgegeven, heeft een nettovermogenswaarde van EUR 2. De NAV is een maatstaf voor de formance, zodat de fondsbeheerder ernaar zal streven de NAV van het fonds elk jaar te laten stijgen. u Transactievaluta's De valuta's die gebruikt worden om beleggen voor de portefeuille te kopen. Een Europees aandelenfonds dat belegt in de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, heeft als transactievaluta's de euro, het pond sterling en de Zweedse krone. Hieruit vloeit een valutarisico voort voor de beleggers, omdat de waarde van de transactievaluta's dag kunnen fluctueren. u Basisvaluta De valuta waarin het fonds genoteerd is, bijvoorbeeld euro, pond sterling of de Amerikaanse dollar. Het fonds rapporteert in deze valuta, waardoor een valutarisico ontstaat voor beleggers die buiten het land of de zone van de basisvaluta gevestigd zijn. u IMAsector Een classificatie van verschillende typen sectoren, gedefinieerd door de Investment Management Association, om beleggers inzicht te geven in het soort beleggingen dat ze kopen. Voor obligatiefondsen die in het Verenigd Koninkrijk verkocht worden, maakt deze classificatie bijvoorbeeld onderscheid tussen onder meer 'Bedrijfsobligaties', "Gilts' en High Yield'. u UCITS Een Europese classificatie van fondsen die in overeenstemming zijn met de EUrichtlijn Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (in Nederland ook aangeduid als ICBE: Instellingen voor Collectieve Beleggingen in Effecten). UCITSfondsen mogen, wanneer ze in een van de EUlidstaten zijn toegelaten, op grond van de paspoortregeling in de hele EU verkocht worden. Ca. 75% van alle beleggingsfondsen die in Europa verkocht worden vallen onder de UCITSclassificatie u Bidtobid koersen De koersen waartegen de participaties / aandelen van een fonds dagelijks gekocht en verkocht kunnen worden. Deze verschillen van de slotkoersen van de onderliggende effecten, zoals aandelen, waardoor een verschil kan ontstaan tussen de dagwaarde van een fonds en de slotkoers van de index die als benchmark voor het fonds dient. u Nettoinkomsten De opbrengst van een onderneming na aftrek van alle kosten, inclusief belastingen en eenmalige kosten. Dit is de winst die beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, in de vorm van dividend. u Morningstar Een onderneming die beleggingsreseach uitvoert en cijfers verstrekt met betrekking tot meer dan beleggingsinstrumenten, van afzonderlijke aandelen tot fondsen. Daarnaast publiceert Morningstar realtime marktgegevens voor alle beleggingscategorieën. Morningstar is zelf ook fondsbeheerder, met in totaal US$ 190 miljard aan beheerd vermogen. u CityWire Een onderneming die cijfers en nieuws publiceert met betrekking tot duizenden fondsen en hun beheerders. Daarnaast beoordeelt CityWire de trackrecords en de formance van fondsbeheerders en geeft het resultaat hiervan weer in een rating.

5 Wat u dient te begrijpen Samenvatting van de beleggingsdoelstelling Een korte omschrijving van wat het fonds beoogt te bereiken, om beleggers de mogelijkheid te bieden goed na te gaan of het fonds aansluit bij hun behoeften. In de samenvatting van de beleggingsdoelstelling van een Absolute Returnfonds kan bijvoorbeeld staan dat het fonds erop gericht is in waarde te stijgen, ongeacht de marktsituatie, door gebruik te maken van technieken als shorting, waarbij winst wordt geboekt wanneer de markt daalt. Profiel van de portefeuille Het relatieve risico en de aard van een fonds, op grond van het type beleggingen dat door de beheerder wordt geselecteerd. Een aandelenfonds kan bijvoorbeeld de nadruk leggen op defensieve aandelen, zoals nutsbedrijven, wanneer de aandelenmarkt daalt, of juist de nadruk leggen op groeiaandelen, zoals internetondernemingen, wanneer de markt sterk presteert. Of een obligatiefonds kan de voorkeur geven aan staatsobligaties met een AAArating, uitgegeven door landen als Duitsland, boven risicovollere obligaties die bijvoorbeeld zijn uitgegeven door Spanje. Het profiel van de portefeuille brengt tot uitdrukking welke typen beleggingen gekozen worden en in welke hoeveelheden. Risico en rendementprofiel Een manier om het potentiële rendement van een fonds weer te geven in verhouding tot het risico van de beleggingscategorie. Obligaties van opkomende markten kunnen bijvoorbeeld een hoog rendement opleveren, maar deze gaan gepaard met een hoog defaultrisico, wat betekent dat de belegger het risico loopt een deel van het belegde vermogen te verliezen. Het profiel komt tot stand op grond van een complexe wiskundige formule en is erop gericht voor beleggers inzichtelijk te maken of een belegging voor hen het risico waard is. Performance Het rendement van een belegging, bestaande uit inkomsten en eventuele vermogensgroei, uitgedrukt als een centage van de nettovermogenswaarde van het fonds. De formance van het fonds kan vervolgens worden vergeleken met de benchmark, om te meten of het fonds beter heeft gepresteerd dan de index (outformance) of slechter (onderformance). Cumulatief rendement Het rendement van beleggingen, zoals het dividend op aandelen of de couponrente van obligaties, kan opnieuw in het fonds worden belegd. Hierdoor krijgt de belegger meer participaties in het totale fondsvermogen, zodat de potentiële vermogensgroei toeneemt. Wanneer een belegging bijvoorbeeld in het eerste jaar een rendement van 10% opbrengt en dit wordt herbelegd, ontvangt de belegger in het tweede jaar het rendement over zijn oorspronkelijke belegging plus die extra 10%. Dit betekent dat een rendement van 10% in het tweede jaar tot een cumulatief rendement van 11% kan leiden. Performance van de aandelenklasse BlackRock biedt voor veel fondsen de keuze tussen distribuerende en herbeleggende aandelenklassen, soms in verschillende valuta s. Voor sommige aandelenklassen gelden hogere aankoop, administratie en/of formancekosten, die van invloed kunnen zijn op het totaalrendement. Hierdoor zal het cumulatief rendement van de verschillende aandelenklassen niet gelijk zijn. Zie de Essentiële Beleggersinformatie voor de volledige informatie over dit onderwerp. Specifieke risicowaarschuwingen De specifieke risicowaarschuwingen vormen een afzonderlijk deel van de disclaimer, waarin de risico s die specifiek betrekking hebben op dit fonds, vermeld staan. Deze waarschuwingen zijn voor elk fonds verschillend, omdat sommige fondsen beleggen in activa die als risicovoller worden beschouwd, zoals grondstoffen of vastgoed, terwijl andere fondsen beleggen in activa die als minder risicovol gelden, zoals staatsobligaties. Daarom geven wij in elk factsheet aan welke risico s specifiek voor het betreffende fonds gelden. Wettelijke fondsinformatie Hier worden diverse belangrijke gegevens van het fonds vermeld, die wij wettelijk verplicht zijn in onze fondsrapportage op te nemen. Dit zijn onder meer de naam van de beleggingsinstelling, het fondstype, de domicilie, introductiedatum en basisvaluta van het fonds, het beheerde vermogen, de juridische status van het fonds en de minimale omvang van een eerste belegging en van vervolgbeleggingen. Awards en ratings Ondernemingen die de formance van fondsen in kaart brengen, zoals Morningstar of CityWire, kennen awards en ratings toe die tot uitdrukking brengen hoe goed het fonds en de beheerder ervan presteren. Fondsbeheerders hechten veel waarde aan awards en hoge ratings. Disclaimer en belangrijke informatie Bevat informatie over onder meer de registratie en autorisatie van de beleggingsmaatschappij, de naam van de toezichthouder(s), de datering van de beleggingsinformatie in het factsheet, geldende copyrights, waarschuwingen voor schommeling van het rendement en de waarde van de beleggingen, verwijzingen naar relevante paragrafen in de financiële wetgeving in verschillende jurisdicties en informatie over de lokale distributeurs van het betreffende fonds.