HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN"

Transcriptie

1 HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd :17

2 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet 10 Veilig 13 Veilig 14 Volksgezondheid 14 Voorkomen van overstromingen en beperken wateroverlast 15 Persoonlijke veiligheid 17 Doelstellingen & kaders 17 Klantgericht 19 Klantgerichtheid 20 Beperken overlast van werkzaamheden 21 Ontzorgen van klanten 21 Genieten van water 22 Doelstellingen & kaders 23 Duurzaam 25 Duurzaam 26 Terugdringen emissie van broeikasgassen 26 Energiebesparing en opwekking groene energie 27 Zorgvuldig omgaan met grondstoffen 30 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Wereld Waternet 31 Doelstellingen & kaders 31 Vooraanstaand 33 Continue innovatie van de watercyclus 34 Samenwerken aan onderzoek 37 Toepassen van (unieke) kennis 37 Doelmatig beheer 38 Doelstellingen & kaders 40

3 Voorwoord Het draait om water: stilstaand, zoet, brak, vies, schoon, koud, warm......afvalwater, drinkwater, oppervlaktewater. Het geheel noemen we de watercyclus. Proberen we de watercyclus preciezer te omschrijven, dan schieten we al snel tekort. Een kringloop van drink-, afval-, oppervlakte-, grond- en hemelwater, zoals verderop in het plan is weergegeven, is nog wel te schetsen, maar zo n vereenvoudiging van de werkelijkheid leidt al snel tot discussies. Maar dan hebben we het alleen over de fysieke kant van de watercyclus. De watercyclus heeft ook maatschappelijke en economische kanten. Water speelt op veel manieren een rol in ons leven. Het gaat daarbij niet alleen om onze eigen individuele waterbehoefte, maar ook om het water dat nodig is voor het verbouwen van voedsel, het produceren van goederen, de bijdrage van water aan een aangename leefomgeving, etc. Water is eigenlijk terug te vinden in elk onderdeel van ons dagelijks bestaan: wonen, werken, recreëren, gezondheid, voedsel, energie, transport. Het is zo verweven en vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij stilstaan. Door deze verwevenheid speelt water ook economisch een belangrijke rol. We betalen als burger vijf verschillende tarieven voor waterdiensten. Dat lijkt complex en omslachtig, maar indirect betalen we ook nog via de prijzen van voedsel en andere producten en via belastingen voor waterdiensten. Kortom, het valt niet mee de watercyclus in al zijn facetten afdoende te beschrijven. Dat neemt niet weg dat we ervan overtuigd zijn dat het meerwaarde heeft in ons dagelijks werk bij Waternet voor onze opdrachtgevers, de Gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zo goed mogelijk rekening te houden met de samenhang tussen al deze facetten. In Het draait om water geven we aan de hand van de kernwaarden van Waternet inhoud aan deze zogenaamde watercyclusbenadering. Met de watercyclusbenadering proberen we de watercyclus verder vorm te geven en strategische vragen niet sectoraal op te lossen, maar breder in te steken. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als: 4 watercyclusplan Waternet

4 Wat zijn in de toekomst onze drinkwaterbronnen: oppervlaktewater, brakke kwel en/of effluent van de afvalwaterzuivering? ; Wat is de beste oplossing voor de aanpak van de zogenaamde nieuwe stoffen (medicijnresten, hormoonverstoorders, bestrijdingsmiddelen): aanpak bij de bron, verwijdering in de afvalwaterzuivering en/of verwijdering bij de drinkwaterbereiding? ; Hoe komen we tot een klimaatneutrale watercyclus? Gaan we energie halen uit afvalwater, drinkwater, oppervlaktewater en/of grondwater?. Op veel van dergelijke vragen hebben we nog geen direct antwoord, maar we gaan er actief mee aan de slag. De watercyclus heeft ook maatschappelijke en economische kanten Het draait om water is geen losstaand verhaal, maar is in samenhang geschreven met de wettelijk verplichte sectorale beleidsplannen: het Plan Gemeentelijke Watertaken Amsterdam , het Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht en het Drinkwaterplan Door deze werkwijze zijn de plannen onderling afgestemd en zijn de strategische vragen die in Het draait om water zijn verwoord met de bijbehorende ambities verankerd in de sectorale plannen. Het draait om water is Waternet s eerste versie van een integraal watercyclusplan. Misschien is het nog niet helemaal volledig en nog niet volmaakt, maar dat hoort bij een debuut. In ieder geval heeft het bij betrokkenen al veel enthousiasme opgewekt en een bredere blik. Op die weg gaan we graag door, we zien het als een opstap naar meer. Om dit mogelijk te maken zijn de planperiodes van de sectorale plannen alvast op elkaar afgestemd. Roelof Kruize Directeur Waternet het draait om water 5

5 6

6 Waternet en de Watercyclus Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat integraal verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het geheel van watertaken in een regio. Waternet noemt zichzelf daarom een Watercyclusbedrijf. Waternet toont aan dat de integrale benadering van deze watertaken leidt tot betere prestaties: een aantoonbaar betere kwaliteit, hogere doelmatigheid en grotere mate van klantgerichtheid. Dit Watercyclusplan beschrijft het geheel van taken en verantwoordelijkheden van Waternet. het draait om water 7

7 Waternet en de Watercyclus Het Watercyclusplan verheldert de meer waarde van de watercyclusbenadering... Watercyclusplan Het watercyclusplan Het draait om water staat niet op zichzelf, maar hangt nauw samen met de wettelijk verplichte beleidsplannen: het Plan Gemeentelijke Watertaken Amsterdam : Breed water ; het Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht : Werken aan water in en met de omgeving ; het Drinkwaterplan Het draait om water is het eerste integrale watercyclusplan van Waternet. De Watercyclus De watercyclus is het integrale geheel van watersysteem en waterketen. Neerslag rivierwater Oppervlaktewater Watersystemen Drinkwater zuiveren besturen & beheren & leveren Neerslag Afvalwater Grondwater Drinkwater Afvalwater inzamelen & zuiveren 8 watercyclusplan Waternet

8 Het watersysteem betreft de natuurlijke kringloop van het water waarin een drietal watertypen worden onderscheiden: het hemelwater, het oppervlaktewater en het grondwater. Het watersysteem omvat de watertaken grond- en oppervlaktewaterbeheer, bescherming tegen overstromingen en vaarwegbeheer. De waterketen schetst de door de mens geleide activiteiten met betrekking tot water. Dit begint bij het onttrekken van water uit grond- en (bij Waternet) oppervlaktewater. Daarna via productie van drinkwater naar gebruik door de consument en uiteindelijk weer het transport van afvalwater (al of niet samen met hemelwater) naar de afvalwaterzuivering. Hier wordt het afvalwater gezuiverd en teruggebracht in het watersysteem. De waterketen omvat de watertaken drinkwatervoorziening, afvalwaterinzameling, hemelwaterverwerking, en afvalwaterzuivering. De watercyclus is het totaal van watersysteem en waterketen en betreft vanuit het perspectief van Waternet vooral het geheel van watertaken en verantwoordelijkheden. De watertaken kunnen elkaar versterken, bijvoorbeeld door riolering en afvalwaterzuivering op elkaar af te stemmen, waardoor het oppervlaktewater minder belast wordt. Watertaken kunnen echter ook strijdig zijn met elkaar: winning van drinkwater uit oppervlaktewater kan op gespannen voet staan met beheer van oppervlaktewater. Het integrale geheel van watersysteem en waterketen Hoe dan ook heeft de wijze van uitvoering van de ene watertaak gevolgen voor de andere watertaak. De watercyclusbenadering houdt in dat vraagstukken integraal worden bekeken, zodat steeds de beste totaaloplossing kan worden gekozen. Dit betekent dat er gestreefd wordt naar een optimale inrichting van de watercyclus, en dat belangen worden afgewogen tussen onderling strijdige verantwoordelijkheidsgebieden. Daarbij zoeken we actief de samenwerking met andere belanghebbenden en betrokkenen. uitgelicht Samenwerken in de WATERgraafsmeer In de Amsterdamse wijk en polder Watergraafsmeer komen vrijwel alle klimaatopgaven samen. Het is een dichtbebouwd stedelijk gebied, maar er zijn ook delen - zoals het Science Park - die nog stedelijk ontwikkeld worden. Waternet heeft het initiatief genomen om met een brede coalitie van partners een aanpak voor het gebied te ontwikkelen. De overheden Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland zijn betrokken. Ook buurtorganisaties, woningcorporaties en dergelijke zijn onontbeerlijk om de plannen uit te werken. Nieuwe coalities worden gesmeed, met daarbij ook kennisinstituten, projectontwikkelaars en het bedrijfsleven. het draait om water 9

9 In het projectteam WATERgraafsmeer worden de komende tijd verschillende werelden van kennis, aanpak en belang met elkaar verbonden om samen te werken aan een integrale klimaataanpak. Zo wordt overwogen om grondwater te gebruiken voor verwarming of koeling, neerslag op te vangen met minimaal ruimtebeslag en slimme veiligheidsmaatregelen te treffen tegen overstromingen. Waternet Waternet is gestart op 1 januari 2006 als de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam en voert dus de taken van beide besturen uit: voor de Gemeente Amsterdam: drinkwatervoorziening, riolering, beheer stedelijk grondwater en stedelijk water en (vanaf 1 januari 2011) de bediening van bruggen en sluizen en het innen van vaargelden; voor het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht: watersysteembeheer, afvalwaterzuivering, beheer grondwater in landelijk gebied en vaarwegbeheer. 1 De feitencommissie (UwV, VEWIN, en VNG) heeft de doelmatigheid van de uitvoering van de watertaken beoordeeld en vastgelegd in hun rapport Doelmatig Beheer Waterketen (2010). Waternet is het enige bedrijf in Nederland dat zich richt op de hele watercyclus. Overigens doet Waternet dat alleen in Amsterdam en Muiden. In de andere gemeenten in de waterschapsregio werkt Waternet nauw samen met de betrokken overheden en instellingen ten aanzien van rioleringszorg en drinkwaterlevering. De integrale benadering van de watercyclus werpt duidelijke vruchten af. Er worden uitstekende prestaties geboekt tegen lagere operationele kosten dan andere grote gemeenten. 1 Daarnaast is door de integratie van drinkwatervoorziening en afvalwaterbeheer een besparing van 6% op de operationele kosten bereikt. De kosten voor afvalwaterbeheer liggen ongeveer 10% lager dan in Rotterdam en Den Haag. Bij de uitvoering van de taken van Waternet wordt de watercyclusbenadering steeds meer toegepast. De integrale benadering is namelijk nodig om met betere oplossingen te komen voor de uitdagingen waar Waternet de komende jaren voor staat: klimaatverandering (zowel adaptatie als mitigatie), hogere efficiency en betere dienstverlening richting klanten. Deze uitdagingen komen later aan de orde. De kernwaarden van Waternet Waternet is nadrukkelijk een publieke dienstverlener. Dit komt tot uiting in onze missie: Waternet beheerst op integrale en maatschappelijk verantwoorde wijze de watercyclus. Dit Watercyclusplan Het draait om water maakt de meerwaarde van de watercyclusbenadering voor de komende planperiode tot 2016 duidelijk. Daarbij is ervoor gekozen om deze meerwaarde te illustreren aan de hand van de vier kernwaarden van Waternet: veilig, klantgericht, duurzaam en vooraanstaand. 10 watercyclusplan Waternet

10 Veilig tegengaan van volksgezondheidsrisico s door het borgen van de kwaliteit van drinkwater, afvoer en verwerking van afvalwater en een ecologisch gezond watersysteem voorkomen van overstromingen en beperken van overlast (teveel en te weinig water) borgen van de persoonlijke veiligheid van medewerkers Duurzaam balanceren tussen sociale, ecologische en economische aspecten (people, planet, prosperity) aanpakken van problemen waar deze worden gesignaleerd, en deze niet doorschuiven in r uimte of tijd ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze (MVO) Klantgericht betrouwbaar uitvoeren van de watertaken beperken van overlast voor klanten (indien deze niet kan worden voorkomen) ontzorgen van klanten mogelijk maken dat burgers kunnen genieten van water in al haar facetten Vooraanstaand continue innoveren van de watercyclus, zowel binnen Waternet als in samenwerking met anderen vergroten, toepassen en delen van eigen kennis doelmatig beheren van middelen, en zodoende bijdragen aan lagere kosten voor de klant In de volgende hoofdstukken worden de activiteiten van Waternet in de watercyclus toegelicht aan de hand van bovenstaande kernwaarden. Elk hoofdstuk eindigt met doelstellingen en kaders. Dit zijn globale doelstellingen en kaders die in de sectorale beleidsplannen verder zijn geconcretiseerd. het draait om water 11

11

12 Veilig De kernwaarde Veilig vormt voor Waternet de basis van onze zorg, zowel omdat dit de primaire taken van Waternet betreft als vanwege de enorme risico s die ontstaan indien niet de hoogste mate van veiligheid wordt nagestreefd. In veilig komen de belangrijkste doelstellingen van Waternet terug: de zorg voor de volksgezondheid door schoon water, zowel drinkwater als oppervlaktewater (waterkwaliteit); de zorg voor droge voeten ; het voorkomen van overstromingen en het beperken van wateroverlast (te veel of te weinig water), de waterstaatkundige veiligheid genoemd; de persoonlijke veiligheid van de medewerkers van Waternet.

13 Veilig De zorg voor veiligheid voor de samenleving is een overheidstaak... Veilig Waternet is namens het waterschap verantwoordelijk voor de waterstaatkundige veiligheid van de regio en voor de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreinigingen. Namens de Gemeente Amsterdam is Waternet verantwoordelijk voor de bescherming van de volksgezondheid door een hoogwaardige drinkwatervoorziening en door adequate afvoer van afvalwater. Helaas is het bieden van absolute veiligheid onmogelijk. We streven daarom naar het zoveel mogelijk reduceren van de risico s. Risicoanalyse en management zijn noodzakelijk om de risico s op uitval te beperken. En door een 7x24 bezetting van de meldkamer, continue storingsdiensten en een goed uitgeruste calamiteitenorganisatie kunnen we bij storingen snel optreden. Volksgezondheid Drinkwatervoorziening en afvalwaterinzameling zijn in de 19e eeuw tot stand gekomen om infectieziekten zoals cholera te voorkomen. Nog steeds staat bij deze twee taken de bescherming van de volksgezondheid voorop. Om dit te bereiken zijn de processen die cruciaal zijn voor de volksgezondheid ISO gecertificeerd. Verder besteedt Waternet veel aandacht aan zorgvuldig en efficiënt beheer van de infrastructuur (leidingen, pompstations, gemalen, installaties, waterlopen en dijken). Geautomatiseerde systemen en asset management ondersteunen hierbij. 14 watercyclusplan Waternet

14 De kwaliteit van het oppervlaktewater heeft een belangrijke invloed op de volksgezondheid. Door klimaatverandering neemt deze invloed alleen maar toe, doordat ziektes zich beter kunnen ontwikkelen in warmer water. Met het toenemend recreatief gebruik van oppervlaktewater, stijgen de gezondheidsrisico s van onvoldoende schoon oppervlaktewater. Door onze rol in de drinkwatervoorziening begrijpt Waternet welke invloed de hygiënische kwaliteit van water heeft op de volksgezondheid en vooral welke maatregelen kunnen worden genomen om de volksgezondheid te beschermen. Zo weten we welke eisen we moeten stellen aan water in fonteinen waar kinderen in de zomer in spelen en wat we moeten doen om de gewenste kwaliteit te borgen. Dezelfde kennis wordt ook ingezet in oppervlaktewaterbeheer en stedelijk waterbeheer. Waternet blijft ervoor zorgen dat de volkgezondheid niet bedreigd wordt door onvoldoende kwaliteit van drink- en oppervlaktewater. Nieuwe bedreigingen met een ongewenst effect op de hygiënische kwaliteit van drinkwater, zoals een stijgende temperatuur van het oppervlaktewater, worden daarom watercyclusbreed, sectoroverstijgend, aangepakt. uitgelicht Kennisdeling bij zuivering Op een aantal plaatsen (Naardermeer, Botshol, Vinkeveense plassen) moet tijdens droge periodes extra water worden ingelaten dat teveel fosfaat bevat. Waternet heeft veel ervaring met de verwijdering van fosfaat uit water. Dit gebeurt op drie plaatsen: 1. In afvalwater zit een hoge concentratie fosfaat, waar de rioolwaterzuivering veel ervaring mee heeft 2. In water dat wordt gewonnen voor drinkwater zit een lage concentratie fosfaat, waar de drinkwaterzuivering veel ervaring mee heeft 3. In oppervlaktewater is de te verwerken stroom juist onregelmatig, en daarmee heeft watersysteembeheer veel ervaring. Door de bundeling van kennis van het zuiveren van afvalwater, drinkwater en watersysteembeheer realiseert Waternet een optimale fosfaatverwijdering. Voorkomen van overstromingen en beperken wateroverlast Het voorkomen van overstromingen is de meest kritische taak die Waternet uitvoert; het blijvend veilig houden van één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland is een grote verantwoordelijkheid. Dat is extra belangrijk nu duidelijk is dat het klimaat gaat veranderen. Het wordt natter in ons gebied door meer neerslag, andere neerslagpatronen, en stijging van de zeespiegel. Het wordt ook warmer en soms droger. Daarnaast hebben we te maken met bodemdaling. Dit alles vraagt om aanzienlijke investeringen in klimaatadaptatie. In het Waterbeheerplan Amstel, Gooi en het draait om water 15

15 Vecht en het plan Gemeentelijke Watertaken is hiervoor een uitgebreid pakket aan maatregelen opgenomen. Voor Amsterdam is bijvoorbeeld het Programma Amsterdam Waterbestendig gestart, waarin wordt uitgezocht welke aanpassingen nodig zijn in Amsterdam om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zodat stad en regio zich kunnen blijven ontwikkelen als veilige en aangename vestigingsplaats. De stijging van de zeespiegel, de toename van neerslag, de toename van de neerslagintensiteit en daling van de bodem hebben een grote invloed op de waterstaatkundige veiligheid. Deze veranderingen in de natuurlijke omgeving vragen zowel om aanpassingen in het beheer van de watercyclus als in de watercyclus zelf. In stedelijke gebieden mag de hogere neerslagintensiteit bijvoorbeeld niet tot meer wateroverlast leiden. Klimaatadaptatie vraagt een intensieve samenwerking tussen de beheerders van de ruimte (gemeente, provincie) en Waternet als waterbeheerder. Het is nodig om neerslag langer vast te houden in het gebied om problemen (ondergelopen kelders en tunnels, rioolwater op straat, e.d.) door te snelle waterafvoer te voorkomen. Hier is ruimte voor nodig en deze is in het dichtbevolkte gebied van de Randstad steeds schaarser. Waternet denkt daarom actief mee over de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en adviseert de gemeenten en de provincie. De uitdaging is om ruimtelijke functies slim te combineren, zodat het watersysteem en de waterketen niet ingrijpend hoeven te worden aangepast (met ingrijpende investeringen tot gevolg). Waternet geeft met zijn hoofdkantoor zelf het goede voorbeeld door al het hemelwater dat op het terrein valt op te vangen en te verzamelen in een vijver. Dit water wordt door planten, een zogenaamd helofytenfilter, gezuiverd en gefilterd door een zandbed. Daarna wordt het gebruikt voor het spoelen van de toiletten in het gebouw. Hoewel Waternet zich richt op het voorkomen van overstromingen, is absolute veiligheid niet te garanderen. Mocht er zich echter een calamiteit voordoen, dan is Waternet hierop ingericht. Wij werken in dat geval samen met anderen - hulpdiensten, gemeenten, provincies, andere waterbeheerders op basis van vooraf gemaakte crisisplannen en afspraken. uitgelicht Gebiedspilot meerlaagsveiligheid: De waterbestendige stad Om een gebied veilig te houden tegen overstromingen zijn dijken essentieel, maar niet genoeg. Overstromingen zijn nooit volledig uit te sluiten, en door een slimme ruimtelijke inrichting is veel te winnen om de gevolgschade te beperken en de risico s te beheersen. Een slagvaardige calamiteitenorganisatie draagt hier evenzeer aan bij. Deze aanpak wordt de meerlaagsveiligheidsbenadering genoemd. Deze benadering vereist een intensieve samenwerking tussen waterbeheerder en ruimtelijke ontwikkelaars. De opzet van Waternet - met waterschap 16 watercyclusplan Waternet

16 en gemeente als gezamenlijke opdrachtgevers - biedt een uitgelezen kans om dit te realiseren. Waternet start hiervoor samen met het Rijk (ministeries van VROM en V&W), provincie, STOWA, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en andere gemeentelijke diensten een pilot in Amsterdam. Het samenwerkingsnetwerk van Waternet binnen de gemeente Amsterdam vormt een uitstekende basis om uit te werken hoe kwetsbare infrastructuur optimaal beschermd kan worden tegen overstromingen. Persoonlijke veiligheid Waternet werkt continu aan waterbouwkundige infrastructuur, zowel in de openbare ruimte als de eigen installaties. Goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn natuurlijk vanzelfsprekend, maar Waternet vindt dat ze als overheidsorganisatie een voorbeeldfunctie heeft. Zowel de veiligheid van de eigen medewerkers als de veiligheid van de omgeving van het werk is voor ons dan ook een voorwaarde. Waternet zorgt er daarom voor dat onze medewerkers van de veiligheidsvoorschriften op de hoogte zijn en daarnaar handelen. Daarnaast bieden wij onze medewerkers de voor hen benodigde veiligheidsmiddelen en monitort en rapporteert Waternet maandelijks de veiligheidssituatie. Indien de monitoring er aanleiding toe geeft worden voorschriften verder aangescherpt of extra veiligheidsmiddelen beschikbaar gesteld. Doelstellingen & kaders Waternet zorgt in het werkgebied voor een duurzame en veilige watervoorziening, afvalwaterverwerking en waterbeheersing. Waternet heeft richting 2015 de ambitie om de veiligheid verder te verbeteren. Waternet: streeft continu naar een hoge kwaliteit, leveringszekerheid en betrouwbaarheid; streeft ernaar om het beste drinkwater van Nederland te blijven leveren met de hoogste klantwaardering tegen een redelijke prijs. Een hoge leveringszekerheid is onderdeel van deze kwaliteit; zorgt voor de juiste hoeveelheid water op de juiste plaats, o.a. door baggeren van watergangen en het activeren van peilbesluiten; biedt een hoge bescherming tegen overstromingen, door waterkeringen te renoveren en invloed uit te oefenen op de inrichting van de ruimte; beperkt de grondwateroverlast, onder andere met behulp van het in 2010 ontwikkelde hydrologisch grondwatermodel; zorgt voor een veilige en gezonde arbeidsomgeving. Een voorbeeldfunctie als het om veiligheid gaat het draait om water 17

17 18

18 Klantgericht De klanten van Waternet zijn de burgers, bedrijven en andere overheden in ons gebied. Wij realiseren ons dat klanten geen andere keus hebben dan klant van ons te zijn. Daarnaast benaderen wij klanten soms ook met zaken waar deze niet om gevraagd hebben, bijvoorbeeld in het kader van handhaving. Onze opdrachtgevers willen dat Waternet goede afwegingen maakt in het algemeen belang, rekening houdend met het particulier belang.

19 Klantgericht De meeste klanten ervaren de diensten van Waternet als vanzelfsprekend... Klantgerichtheid Pas bij problemen wordt de klant met Waternet geconfronteerd: als er geen water uit de kraan komt, het riool overstroomt, er wateroverlast is, of de facturering onjuist loopt. Juist op die momenten moet Waternet bereikbaar zijn en moeten wij adequaat klantvragen afhandelen. uitgelicht Mijn Waternet Digitale dienstverlening staat natuurlijk ook bij Waternet hoog in het vaandel. Dit wordt in de komende periode doorontwikkeld. Nu gaat het vooral over administratieve zaken: facturen, betalingen, vergunningen etc. Uiteraard wordt nu ook al allerlei informatie op Internet gepubliceerd. Mijn Waternet zal verder worden doorontwikkeld naar individuele en interactieve diensten (b.v. werken in uw postcodegebied). Daarmee wordt het mogelijk om alle watercyclusinformatie op één punt te krijgen en te gebruiken. Klantgerichtheid gaat echter verder: Waternet richt zich erop klanten de optimale dienstverlening te bieden waarop zij recht hebben. Ten aanzien van de basisdiensten, maar ook door hen te ontzorgen en klanten volop de gelegenheid te geven van water te genieten. 20 watercyclusplan Waternet

20 Beperken overlast van werkzaamheden Waternet werkt vrijwel continu aan de aanleg, reparatie en onderhoud van onze infrastructuur. De riolering, waterleidingen, waterkeringen en de waterinrichting dienen op orde te worden gehouden en waar mogelijk verbeterd. In de buurt van deze bouwkundige activiteiten wonen of werken belanghebbenden die hiervan hinder kunnen ondervinden. uitgelicht Verbeteren van de dijken Waternet beheert in opdracht van het waterschap 880 km dijken. Als er groot onderhoud of verbetering van een dijk nodig is, heeft dit grote gevolgen voor de bewoners aan die dijk en voor het verkeer. Daardoor zijn werken aan dijken complex en is het niet eenvoudig dijkprojecten binnen de vereiste doorlooptijd af te ronden. Het op orde houden van het dijkenstelsel is natuurlijk essentieel voor de veiligheid. Waternet heeft daarom alle benodigde disciplines voor de werken aan de dijk verenigd in een dijkenteam. Dit stelt Waternet in staat om op schema te blijven met het programma van dijkversterking en tegelijkertijd verder te bouwen aan de zo belangrijke kennisontwikkeling die nodig is voor de veiligheid van het gebied. Omgevingsmanagement is een van de peilers van het dijkverbeteringsprogramma. De belanghebbenden worden direct bij de planvorming betrokken. Een goed voorbeeld zijn de watergebiedsplannen die Waternet in opdracht van het waterschap maakt. Het is goed gebruik om tijdens de planfase met de bedrijven en bewoners te overleggen. Maar ook bij bouwactiviteiten in de stad is overleg met de omwonenden belangrijk. Als de uitvoering gaat starten, worden alle mensen en bedrijven in de buurt geïnformeerd over wat er gaat gebeuren. Daarbij houden we zoveel mogelijk ook met hun wensen rekening. Ontzorgen van klanten Waternet streeft ernaar de individuele klant te ontzorgen. Zowel door de facturering te vereenvoudigen, als door de bereikbaarheid en dienstverlening van Waternet te verbeteren. Focus op het verbeteren van de dienstverlening Inzicht in de kosten: 1 Waternota Op dit moment betalen klanten aan Waternet drie verschillende nota s met vier belastingen of tarieven (of vijf als ze huis- of grondeigenaar zijn). Dit is het gevolg van de gescheiden bestuurlijke verantwoordelijkheid en financieringsstructuur in de waterketen. Klanten krijgen aparte nota s voor de rioleringszorg en de drinkwaterlevering en een nota van het waterschap voor afvalwaterzuivering en watersysteembeheer. Waternet streeft ernaar dat op termijn de heffingen en tarieven worden vereenvoudigd en afhankelijk wor- het draait om water 21

21 den van watergebruik (het zogenaamde Waterspoor ). Een integrale financiering zou ook meer recht doen aan de samenhang in de watercyclus. Storingen & klachten verhelpen: 1 loket Meestal werkt Waternet onopgemerkt aan een vrijwel onzichtbare structuur van leidingen, gemalen, pompstations, dijken en waterzuiveringen. Tot het moment dat er iets fout gaat: als er geen water uit de kraan komt, een overstroming dreigt of de sloot plotseling erg stinkt. Klanten kunnen Waternet direct om hulp vragen bij problemen. Dag en nacht is de storingsdienst beschikbaar. De storingsdienst kan bouwen op de kennis, het personeel en materieel van geheel Waternet, waardoor alle soorten storingen direct kunnen worden aangepakt. Waternet is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. In 90% van de gevallen krijgt de beller direct de juiste informatie. Waternet zal dezelfde dienstverlening ook via internet gaan leveren. uitgelicht SOS Water Thuis-service De SOS Water Thuis-service van Waternet biedt mensen en bedrijven 7x24 uur per week hulp bij een acuut waterprobleem. Als het een inpandig probleem is zorgt Waternet ervoor dat een bedrijf wordt ingeschakeld. Als het probleem zich in de openbare ruimte voordoet, gaat Waternet zelf aan de slag. Waternet werkt bij het opzetten van deze service samen met Uneto-VNI, de brancheorganisatie van installateurs. Met deze opzet biedt Waternet de klant één loket voor al zijn waterproblemen, zonder daarbij diensten die de markt kan leveren zelf te gaan uitvoeren. Dit is een nieuwe service van Waternet. De klanten betalen een normaal tarief voor het deel dat voor hun eigen rekening dient te komen. Het grote voordeel voor de klant is, dat men niet meer van het kastje naar de muur hoeft, maar in één keer geholpen wordt bij de oplossing van een acuut probleem. Genieten van water Waternet maakt het mogelijk dat iedereen water in al zijn aspecten positief kan ervaren. Het ervaren van water heeft vele facetten: van de smaak van het drinkwater, tot schoon zwem- en vaarwater en hygiënisch drinkwater in de fonteintjes. Waternet levert in dit verband de beste kwaliteit drinkwater. Daarnaast is er Amsterdam veel aan gelegen om de historische grachten aantrekkelijk te houden. In de Amstel is in de zomer van 2010 een drijvend zwembad aangelegd om aandacht te vragen voor het belang van schoon water in de Amstel en grachten. Waternet zet het zwembad in voor educatie activiteiten en koppelt een zwembadbezoek van een schoolklas aan een waterles. Tot slot zorgt Waternet ervoor dat de leefomgeving zo wordt ingericht dat er afdoende ruimte is voor water. 22 watercyclusplan Waternet

22 Doelstellingen & kaders Waternet wil de klantgerichtheid verder verbeteren. Waternet: 1. streeft naar een hoge klanttevredenheid; 2. streeft naar één waternota en (op termijn) naar het variabel maken van de heffingen; 3. verhoogt service door: 24-uurs telefonische bereikbaarheid, bereikbaarheid via internet, direct beantwoording van vragen en de storingsdienst; 4. verbetert de toegankelijkheid van informatie. het draait om water 23

23

24 duurzaam Waternet wil problemen niet in de tijd verschuiven, maar oplossen zodra deze worden gesignaleerd. Duurzaamheid staat bij Waternet hoog in het vaandel.

25 Duurzaam Het veranderende klimaat stelt Waternet voor grote opgaven voor de toekomst: het gebied moet ook in de toekomst leefbaar blijven... Duurzaam Het gebied moet ook in de toekomst leefbaar blijven bij de verwachte toename van neerslag, stijging van de zeespiegel en hogere temperaturen. Klimaatadaptatie is al toegelicht bij de kernwaarde Veilig. Als watercyclusbedrijf kan Waternet ook de duurzaamheid van onze eigen activiteiten sterk verbeteren. Op deze manier wilen wij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering (mitigatie). Waternet wil in 2020 volledig klimaatneutraal zijn. Dit doen we door: het beperken van de directe emissies van broeikasgassen; energiebesparing en opwekking van groene energie; zorgvuldig om te gaan met grondstoffen. Tot slot vinden wij het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze kennis in te zetten om minder ontwikkelde landen te ondersteunen bij het aanpakken van waterproblemen. Terugdringen emissie van broeikasgassen De maatschappelijke discussie richt zich op het aanpakken van de oorzaken van klimaatverandering. Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen moet worden beperkt. De watercyclus zelf heeft slechts een geringe emissie van broeikasgassen. Toch willen wij alle mogelijkheden benutten om emissies te reduceren. 26 watercyclusplan Waternet

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Versie: 0.0 Datum: 21-4-2015 Auteur: Vrijgave: M.J.A. Rijpert T. Crum 1 IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) Copier is de initiatiefnemer

Nadere informatie

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent?

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? Symposium Energie en Water schrijven toekomst 20 juni 2012 Jan Peter van der Hoek Focus Drinkwatervoorziening NL: dichtbevolkt gebied (16,7

Nadere informatie

Wij, de Limburgse partners in de

Wij, de Limburgse partners in de Samen vormgeven Haalbare stappen Wij, de Limburgse partners in de waterketen, zetten ons met en voor onze burgers en bedrijven in voor het betaalbaar en duurzaam invullen van het waterbeheer en de drinkwatervoorz1en1ng.

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE In kort bestek Rafael Lazaroms INHOUDSOPGAVE 1. Wat houdt het in? 2. Motieven, doelstellingen en ambities 3. Organisatiestructuur GELOOFWAARDIGE BOODSCHAP Waterschappen hebben

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

WAT WIJ WILLEN MET WATER

WAT WIJ WILLEN MET WATER WAT WIJ WILLEN MET WATER Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Potentiële samenwerking werkprocessen drinkwater

Potentiële samenwerking werkprocessen drinkwater Potentiële samenwerking werkprocessen drinkwater Symposium UvW en VNG Samenwerking in de praktijk 29 september 2011 Programma De kunst van het maken van drinkwater Samenwerking drinkwater, gemeenten en

Nadere informatie

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren Visie Stichting RIONED Waardevol stadswater slim realiseren Waardevol stadswater slim realiseren De aanpak van stadswater moet breder. Beschouw de omgeving, de functies, de vormgeving én de kwaliteit van

Nadere informatie

Inleiding KNAG 7 december 2012. Dijkgraaf Herman Dijk

Inleiding KNAG 7 december 2012. Dijkgraaf Herman Dijk Inleiding KNAG 7 december 2012 Dijkgraaf Herman Dijk WATERSCHAPPEN IN NEDERLAND 25 GEBIED GROOT SALLAND oppervlakte: 120.000 ha, inwoners: 360.000 26% onder zeeniveau Wanneer geen dijken/duinen: 66% regelmatig

Nadere informatie

3/13/2014. Klimaatverandering vraagt om innovatie. Crises op meerdere fronten

3/13/2014. Klimaatverandering vraagt om innovatie. Crises op meerdere fronten Klimaatverandering vraagt om innovatie De crisis als voorbode van grote veranderingen in economie en maatschappij Brabantse Waterdag 28 februari 2014 s Hertogenbosch door Pier Vellinga Hoogleraar aan Wageningen

Nadere informatie

VERKIEZINGS PROGRAMMA

VERKIEZINGS PROGRAMMA VERKIEZINGS PROGRAMMA 2 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2018 1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2018 Partijleden Samen werken aan water 1 Theo Hogendoorn Dronten 2 Bert Philipsen Rutten 3 M.C. Slootman-Claassen

Nadere informatie

Water in Klavertje 4

Water in Klavertje 4 Niels van Geenhuizen Coördinator milieu & duurzaamheid DCGV Projectleider Water en Energie Water in Klavertje 4 Maximaal zelfvoorzienend 24 september 2013 Agenda Wie zijn Greenport Venlo/ Klavertje 4 Ambities

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

een veelzijdige aak Stansvorm

een veelzijdige aak Stansvorm S c h o o n d r i n k w at e r een veelzijdige aak Stansvorm Schoon drinkwater, een veelzijdige taak Oppervlaktewater speelt een belangrijke rol in vele economische en maatschappelijke facetten van onze

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Iv-Water Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Passie voor Techniek Advies gebaseerd op inhoudelijke kennis Iv-Water Water is van essentieel belang voor al het leven op aarde, maar het kan ook een

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Gevolgen van klimaatverandering voor Nederland

Gevolgen van klimaatverandering voor Nederland Gastcollege door Sander Brinkman Haagse Hogeschool Climate & Environment 4 september 2008 Introductie Studie Bodem, Water en Atmosfeer, Wageningen Universiteit Beroepsvoorbereidendblok UNFCCC CoP 6, Den

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Roelof J. Stuurman. 11 juli 2011

Roelof J. Stuurman. 11 juli 2011 Roelof J. Stuurman Een Proeftuin waarin toegepast innovatief onderzoek wordt gedaan om een gezonde energie- en waterneutrale Uithof te bereiken die geen nadelige invloed heeft op zijn omgeving en waar

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Naar een energieneutrale waterkringloop. Een stip op de horizon

Naar een energieneutrale waterkringloop. Een stip op de horizon Naar een energieneutrale waterkringloop Een stip op de horizon Een stip op de horizon Energie in de kringloop waterschap Regge en Dinkel en waterschap Groot Salland werken aan initiatieven op het gebied

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven

Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven Verwachte groei vraagt In totaal nemen de bedrijven in de Eemshaven nu 300.000 m 3 drinkwater af voor industriële activiteiten. Waterbedrijf

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Wat is WKO? Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan zijn de Hondsrug

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

Geachte gasten, beste collega s

Geachte gasten, beste collega s Geachte gasten, beste collega s Ik heet u allen van harte welkom bij de officiële ingebruikname van de volledig nieuwe voorzuivering voor ons Productiebedrijf Andijk. In het bijzonder wil ik verwelkomen,

Nadere informatie

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Bodem & Klimaat Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Jaartemperaturen en warmterecords in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1706 Klimaatverandering KNMI scenarios Zomerse dagen Co de Naam

Nadere informatie

Klimaatakkoord Rijk en UvW

Klimaatakkoord Rijk en UvW Klimaatakkoord Rijk en UvW Politieke en beleidsmatige context (klimaatbeleid) Rafaël Lazaroms 25 mei 2010 1 Inhoud presentatie Voorstellen Internationaal en nationaal klimaatbeleid Positie waterschappen

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integrale energiestrategie UU Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integraal en Samen! 2 3-10-2017 Integrale energiestrategie UU Universiteit Utrecht Opgericht in 1636 30.000 studenten en 7.500 medewerkers

Nadere informatie

grondstof? Afvalwater als Energie winnen uit afvalwater Verwijderen van medicijnen en hergebruik van meststoffen Veel mogelijkheden

grondstof? Afvalwater als Energie winnen uit afvalwater Verwijderen van medicijnen en hergebruik van meststoffen Veel mogelijkheden Afvalwater als grondstof? Energie winnen uit afvalwater Om energie uit afvalwater te winnen wordt het water van het toilet, eventueel gemengd met groente en fruitafval, vergist. Daarvoor worden een vacuümsysteem,

Nadere informatie

Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering

Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering No-Dig dag, 23 september 2010 Wat mag je verwachten? Een korte agenda Waternet Asset management organisatie Onderhoudsmanagement

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Hoe groen zijn uw evenementen?

Hoe groen zijn uw evenementen? Even voorstellen... GMB introduceert SaNiPhos : Europa s eerste urineverwerkingsfabriek voor het verwerken en winnen van nuttige meststoffen uit urine. Terugwinning van fosfaat en stikstof uit urine levert

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Doelmatig beheer waterketen samenvatting-

Doelmatig beheer waterketen samenvatting- euro/jaar Doelmatig beheer keten samenvatting- -eindrapport commissie feitenonderzoek- 200 Drinkprijs, rioolrecht en zuiveringsheffing gecorrigeerd voor belastingen en kostendekkendheid (prijspeil 2009)

Nadere informatie

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water WATER PAKKET U kent Brabant Water van een betrouwbare drinkwaterlevering, maar Brabant Water heeft zakelijke klanten zoals u nog veel meer te bieden. Onze jarenlange ervaring, innovatieve aard en servicegerichte

Nadere informatie

Alles voor het beste drinkwater

Alles voor het beste drinkwater Altijd. Overal. Kwaliteit staat voorop, bij alles wat we doen. Alles voor het beste drinkwater U staat er waarschijnlijk niet bij stil, als u de kraan opendraait. Maar achter dat koele glas drinkwater

Nadere informatie

Riothermie en WKO voor duurzame warmte en koude

Riothermie en WKO voor duurzame warmte en koude Riothermie en WKO voor duurzame warmte en koude Door Arné Boswinkel, Bert Palsma en Rada Sukkar Een aanzienlijk deel van de warmte uit huishoudens en industrie wordt via het afvalwater geloosd. Het potentieel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling Prof. dr. Patrick Meire Universiteit Antwerpen Ecosystem management research group De polders, tussen de kust en zandig/zandlemig

Nadere informatie

GEZONDHEID EN NIEUWE SANITATIE

GEZONDHEID EN NIEUWE SANITATIE GEZONDHEID EN NIEUWE SANITATIE Gezondheid meenemen in ontwerp en plannen Imke Leenen WAAROM AANDACHT HIERVOOR? Maatschappij is in beweging: Recreatie dichtbij/ water terug in de stad veranderend klimaat

Nadere informatie

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen TOPSURFLAND Hieronder wordt beschreven wat de toegevoegde waarde is van Topsurf voor de samenleving en wat de effecten zijn van het gebruik van Topsurfland voor alle belanghebbenden. 1. Waterschappen De

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater Warm afvalwater verliest een groot deel van zijn warmte in de afvoer en het riool. Als we deze warmte weten terug te winnen, biedt dat grote mogelijkheden

Nadere informatie

Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017

Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017 Het verbeteren van de waterkwaliteit; de rol van de landbouw Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017 Broos Water BV Als praktijkgericht kennis- en adviesbureau werken wij aan

Nadere informatie

Forum relinen 2014. "Renoveren als instrument voor verbeteren doelmatigheid" Huidige situatie. Opbouw. Visitatiecommissie.

Forum relinen 2014. Renoveren als instrument voor verbeteren doelmatigheid Huidige situatie. Opbouw. Visitatiecommissie. Forum Relinen & Rioolbeheer 2014 Datum: 20 november 2014 in Hotel Vianen Organisatie: Stichting Kenniscentrum Rioolrenovaties "Renoveren als instrument voor verbeteren doelmatigheid" Wat is doelmatigheid?

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Energie uit drinkwater en afvalwater

Energie uit drinkwater en afvalwater Energie uit drinkwater en afvalwater Inhoud 1. De cyclus van de stedelijke drinkwatervoorziening en afvalwater 2. Installeren van een turbine in het drinkwaternet 2.1. De druk in drinkwaternetten 2.2.

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID agendapunt B.04 851617 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 In te stemmen met de beleidsuitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 5 van het Beleidskader

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems De Waterwet en waterbodems De Waterwet en waterbodems Waterbodembeheer Waterbodembeheer onderdeel onderdeel watersysteembeheer watersysteembeheer Een nieuwe, integrale Een nieuwe, integrale Waterwet Waterwet

Nadere informatie

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe-

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- Vallei & Eem Veluwe Oost Veluwe Noord WELL DRA Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- februari 2015 concept De aanpak handelingsperspectieven Ontwikkelingen maatschappij

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Waterschappen en Energieakkoord

Waterschappen en Energieakkoord Waterschappen en Energieakkoord Energiekansen in het Waterbeheer Hennie Roorda/Rafaël Lazaroms Unie van Waterschappen mei 5, 2014 1 Waar staan de waterschappen voor? Waterveiligheid (veilig wonen en werken

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

WKO en sanering gecombineerd in Spoorzone Woerden

WKO en sanering gecombineerd in Spoorzone Woerden WKO en sanering gecombineerd in Spoorzone Woerden Ko Hage (TTE) Delft, 1 december 2010 TTE consultants verbinden van ondergrond en bovengrond - Opgericht in 1999 door drie ingenieurs (The Three Engineers)

Nadere informatie

AANSLUITING CURRICULUMVOORSTEL WATEREDUCATIE GROEP 7-8

AANSLUITING CURRICULUMVOORSTEL WATEREDUCATIE GROEP 7-8 1 KLIKPLAAT WAT IS WATER Lesblad Wat is water Water, ijs en waterdamp Oplossen Sterk water Drijven en zinken Zoet en zout Overal is water INHOUD LESMODULE: [DOMEIN WATER EN LEVEN] Leerling geeft water

Nadere informatie

Decentrale productie drinkwater

Decentrale productie drinkwater Decentrale productie drinkwater Relevante wet- en regelgeving Wim Heiko Houtsma Projectleider Drinkwater voor later (IenM) Opbouw Decentraal? Prioriteiten drinkwatervoorziening: I. Drinkwater moet gegarandeerd

Nadere informatie

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

Maatwerk in telemetrie en automatisering

Maatwerk in telemetrie en automatisering Maatwerk in telemetrie en automatisering Datawatt. Specialisten in vanzelfsprekendheden Wat gebeurt er wanneer onverwacht de elektriciteit uitvalt? Wat zijn de consequenties als er plotseling geen water

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens

Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens MeppelEnergie Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf MeppelEnergie Openingshandeling op 26-1-2012 Duurzame energie voor de woonwijk Nieuwveense

Nadere informatie

Klimaatbestendige stad

Klimaatbestendige stad Klimaatbestendige stad Joke van Wensem Samenwerken aan water en klimaat Programmaplan en kennisagenda Algemeen en programmering: Deltaprogramma RA/IenM, STOWA, RWS, CAS, Deltares Projectentournee: Deltaprogramma

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2017 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Standpunt Nieuwe Sanitatie

Standpunt Nieuwe Sanitatie Standpunt Nieuwe Sanitatie Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 12 juni 2012. Inleiding Over de manier van inzameling- en zuivering van huishoudelijk afvalwater ontstaan nieuwe

Nadere informatie

De lokale maat in waterbeheer

De lokale maat in waterbeheer De lokale maat in waterbeheer met lokale kennis en betrokkenheid Een praktisch waterschap voor iedereen! Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten Met een rechtvaardige waterschapsbelasting Duurzaam

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit We leven in een land vol water. Daar genieten we van. We zwemmen, vissen, besproeien de tuin, varen in bootjes en waarderen

Nadere informatie

Wavin Diensten BV. Energiebesparing. warmte-koudeopslag restwarmte. Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V.

Wavin Diensten BV. Energiebesparing. warmte-koudeopslag restwarmte. Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V. Wavin Diensten BV Energiebesparing warmte-koudeopslag restwarmte Door Thom Cremer Manager locatiebeheer Wavin Diensten B.V. Inhoud 2 Inhoud Wavin locatie algemeen Koude opslagsysteem Ombouw naar warmte-koude

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de KRW De Europese Kaderrichtlijn water Een grote kans voor de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee ook voor de drinkwatervoorziening. Water nu en... Vereniging van Waterbedrijven in Nederand KRW

Nadere informatie

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012 Kennis Platform Water Samenvatting advies 2012 Samenvatting advies 2012 Voor u ligt het eerste advies van het kennisplatform water Nieuwe Stijl over strategisch wateronderzoek. Dit (informele) platform

Nadere informatie

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer?

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer? Nederland waterland, Nederland waterschapsland Kernboodschap De waterschappen zijn gericht op de toekomst. Daarom hebben zij in het licht van de klimaatverandering en de economische crisis een plan gemaakt

Nadere informatie