Het jaarverslag 2013 Acute Zorg Euregio is een uitgave van Acute Zorg Euregio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het jaarverslag 2013 Acute Zorg Euregio is een uitgave van Acute Zorg Euregio www.acutezorgeuregio.nl"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 colofon Het jaarverslag 2013 Acute Zorg Euregio is een uitgave van Acute Zorg Euregio Redactie Cees Schenkeveld Manager Acute Zorg Euregio Bezoekadres Nijverheidsstraat JM Enschede Contactinformatie Marja Nijkrake Postadres Postbus KA Enschede Medewerkers Acute Zorg Euregio Nancy ter Bogt, Wetenschappelijk Onderzoeker/Epidemioloog Willy Brandwagt, stafmedewerker Kwaliteit Manon Bruens, Beleidsmedewerker Ralph de Wit, Medisch Manager Rolf Egberink, Beleidsmedewerker Joost Hofhuis, Stafmedewerker OTO Cees Schenkeveld, Manager Acute Zorg Euregio Volker Tondorf, Projectmedewerker Acute Zorg Marja Nijkrake, Senior Managementassistent Alexandra Ziemann, Beleidsmedewerker Productie ZegKracht, Enschede Anno Oude Engberink Vormgeving TerZake, reclame communicatie internet, Hengelo Jaarverslag 2013

3 inhoud Inleiding 4 Beschikbaarheid en bereikbaarheid 6 Netwerkfunctie 8 Kenniscentrumfunctie 12 OTO 14 Traumaregistratie 16 3 Grensoverschrijdende samenwerking 18 Onderzoek 20 Financiën 23 Jaarverslag 2013

4 Inleiding Een jaar van veranderingen Voor Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE) was 2013 het jaar van veranderingen. Om in te kunnen spelen op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van acute zorg werd eind 2012 niet alleen opnieuw vorm gegeven aan het Regionaal Overleg Actute Zorg (ROAZ) Euregio, maar werd ook het functioneren van het bureau onder de loep genomen. 4 Manager Cees Schenkeveld blikt terug op de metamorfose die BAZE in 2013 heeft ondergaan. BAZE was eind 2012 onvoldoende voorbereid op de werkzaamheden die onze rol als netwerkorganisatie met zich meebrengt. Toen de structuur en verantwoordelijkheden van het ROAZ opnieuw werden vastgesteld, kwamen we al snel tot de conclusie dat we ook moesten beschikken over een goed ingericht bureau dat alert is op ontwikkelingen in het veld en deze agendeert. Voor bestuurders van onze ketenpartners is deelname aan het ROAZ een nevenfunctie, wij verzorgen de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast bestond er bij BAZE geen duidelijk beeld van de manier waarop de ketenpartners naar het bureau keken of welke ondersteuning zij wenselijk achtten. De bestuurders van de ketenpartners gaven op hun beurt aan dat het bureau onvoldoende zichtbaar was in de regio. Er was dus een duidelijke behoefte aan leiding en coördinatie van de activiteiten. De herdefiniëring van onze werkzaamheden vroeg om nieuwe mensen en nieuwe inzichten. Gelukkig vonden we snel nieuwe medewerkers die erg enthousiast waren om een bijdrage te leveren aan de dynamiek tussen organisaties in de acute zorg. Naar buiten gericht Binnen het bureau betekent dit dat verantwoordelijken voor inhoudelijke thema s worden benoemd en dat helder is welke ketenpartners bij welk thema worden betrokken. De ketenpartners zorgen ervoor dat deze onderwerpen binnen de eigen organisatie voet aan de grond krijgen. Cees: Wat ik met name belangrijk vond voor de herpositionering van BAZE, is dat we naar buiten gericht zijn. In de oude samenstelling werden veel activiteiten binnen de vier muren van het kantoor ontplooid. Als ik nu om me heen kijk, zijn er maar drie medewerkers op het bureau. De rest is op pad en praat met professionals en managers uit het veld over de inhoud van de zorg. We sluiten hiermee goed aan op de drie lagen die in het ROAZ zijn neergezet: een lijn met bestuurders, een lijn met managers en een lijn met professionals. We hebben er in de nieuwe opzet voor gekozen om goedopgeleide medewerkers aan te trekken die kunnen organiseren, bruggen kunnen bouwen en mensgericht zijn, maar ook strak en duidelijk zijn als de situatie daar om vraagt. Zij staan in contact met de professionals en managers. Ik spreek vooral de bestuurders. We merken hierbij wel dat samenwerking in Netwerk Acute Zorg Euregio (NAZE) niet vanzelfsprekend is. We moeten in contact blijven met onze ketenpartners en afspraken, die we met Jaarverslag 2013

5 alle BAZE-medewerkers op. Ik merk dat iedereen heel erg gedreven en gemotiveerd is om BAZE extern goed te profileren. Nu ik ruim een half jaar betrokken ben geweest bij de activiteiten van BAZE, kan ik wel zeggen dat de puzzelstukjes op hun plaats zijn gevallen. Ik ken de ketenpartners en ben op de hoogte van alle activiteiten. Dat maakt dat wij als bureau steeds beter proactief kunnen inspelen op de wensen en behoeften uit het veld. elkaar maken in het ROAZ, blijven herhalen. Naast de geplande bijeenkomsten hecht ik er veel waarde aan dat ik alle bestuurders minimaal twee keer per jaar bilateraal spreek. In het laatste kwartaal van 2013 hebben we de vruchten kunnen plukken van onze investeringen. Gedreven Een van de nieuwe medewerkers is Marja Nijkrake- Munster. Zij is sinds medio 2013 werkzaam als senior managementassistent bij BAZE. Vanuit haar rol ondersteunt zij de manager en beleidsmedewerkers. Ze noemt zichzelf een generalist. Onze beleidsmedewerkers zijn de specialisten. Ik zorg ervoor dat zij hun werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, door ervoor te zorgen dat de interne processen efficiënt zijn ingericht. Marja valt met name de gretigheid en het enthousiasme van Intermediairfunctie Het grootste bewijs dat BAZE de juiste omslag heeft kunnen maken, is dat het bureau steeds vaker wordt gevraagd om mee te denken over onderwerpen die zich in het grijze gebied van acute zorg bevinden. Het betekent dat ketenpartners graag gebruik maken van de expertise van de medewerkers van BAZE. Cees: De concentratie van de verloskundige zorg is daar een mooi voorbeeld van. Feitelijk moet BAZE er op toezien dat de concentratie en spreiding van verloskunde voldoen aan de Leidraad Wijziging Acuut Zorgaanbod. Daarnaast heeft ZGT ons gevraagd om als intermediair mee te denken over de praktische uitwerking van deze nieuwe situatie. Hoe kunnen MST en ZGT op twee locaties op dezelfde manier werken, met dezelfde protocollen? Normaal gesproken houdt BAZE zich niet bezig met de reguliere verloskunde, alleen met de acute geboortezorg. Maar als de afstemming in de basiszorg niet goed geregeld is, ontstaan er ook problemen in de acute situatie. Dus denken we graag mee. Maar ook in situaties waar acute zorg aan beide kanten van de grens geregeld moet worden, zijn we gesprekspartner. Zo zijn we het afgelopen jaar gevraagd om mee te denken over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg in de gemeente Dinkelland, waarbij ook over de grens (in Nordhorn) wordt gekeken naar oplossingen. Het zijn voorbeelden van vragen die voorheen niet aan BAZE werden gesteld. Dat geeft aan dat we nu veel meer in het centrum van het krachtenveld staan, we zijn veel meer zichtbaar; een belangrijke indicatie dat we met elkaar op de goede weg zijn. 5 Jaarverslag 2013

6 Beschikbaarheid en bereikbaarheid Nieuw toetsmodel ROAZ geeft inzicht in acuut zorgaanbod 6 In 2010 heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) een handreiking opgesteld voor de stappen die iedere ROAZ regio kan ondernemen op het moment dat het acute zorgaanbod verandert. Door deze stappen te volgen, geeft het ROAZ invulling aan een van haar vier hoofdtaken: Inzicht geven in de bereikbaarheid en witte vlekken oplossen. Het waarborgen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg van alle ketenpartners is de belangrijkste taak van het ROAZ. Wanneer de wet- en regelgeving, de zorgbehoefte of het acute zorgaanbod wijzigt, kan dit tot gevolg hebben dat er een witte vlek ontstaat. Een witte vlek betekent dat landelijk geformuleerde normen, zoals aanrij- en vervoerstijden, niet worden gehaald. Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht om een gesignaleerde of mogelijke witte vlek in te brengen bij het ROAZ. Een procedure, bestaande uit een aantal stappen, moet de verantwoordelijke ketenpartners de juiste informatie verschaffen om een witte vlek op te lossen of te voorkomen. Begin 2013 heeft het bestuurlijk ROAZ Euregio de leidraad wijziging acuut zorgaanbod aangenomen. Manon Bruens, beleidsmedewerker bij BAZE, vertelt: Nadat de leidraad begin dit jaar is goedgekeurd, hebben wij alle ketenpartners hierover geïnformeerd. Met daaraan gekoppeld de boodschap: als er wijzigingen plaatsvinden in jullie acute zorgaanbod, moeten jullie dat van tevoren melden. Wij toetsen vervolgens of die wijzigingen invloed hebben op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg in onze regio. Aan of uit De leidraad bestaat uit een aantal stappen die gezamenlijk leiden tot een analyse. Wat is de oorzaak van de witte vlek, welke normen moeten hierbij bekeken worden en wat zijn mogelijke consequenties voor andere partijen in de regio? De belangrijkste tool die wij sinds 2013 gebruiken om te toetsen, is de webapplicatie Landelijke Acute Zorgkaart. Deze kaart bevat alle instellingen die acute zorg aanbieden. Op deze manier kun je kijken welke gebieden niet meer onder de 45 minuten norm vallen als je bijvoorbeeld spoedeisende hulp sluit. Voordat de Landelijke Acute Zorgkaart in gebruik werd genomen, bestonden er niet veel handvatten om de leidraad toe te passen. Partners moesten zelf of met ondersteuning van BAZE extern laten toetsen wat een wijziging deed met de bereikbaarheid. Door de kaart kan BAZE nu eenvoudig zien wat er gebeurt als bijvoorbeeld de SEH in Enschede aan of uit wordt gezet. Manon: De kaart wordt alleen ingezet om een structurele wijziging in de bereikbaarheid en beschikbaarheid te toetsen. In de meeste gevallen betreft het voornemens om wijzigingen in het acute zorgaanbod aan te brengen. BAZE bekijkt vooraf wat de theoretische consequenties daarvan zijn. Voor de ketenpartners is deze informatie essentieel, bijvoorbeeld als ze in gesprek gaan met andere ketenpartners of met bezorgde omwonenden. De informatie is gebaseerd op feiten en cijfers. Voor de gebieden waar een probleem ontstaat, kun je daardoor sneller kijken naar de mogelijkheden om dat op te lossen. In de praktijk Dat de beschikbaarheid en bereikbaarheid in Twente en Oost-Achterhoek doorgaans goed geregeld zijn, blijkt uit de Landelijke Acute Zorgkaart. Op dit moment is de geografische dekking binnen het NAZE voor de tweedelijns acute zorg 98%, wat binnen de wettelijke norm valt. Daarnaast heeft BAZE in 2013 de Landelijke Acute Zorgkaart voor verschillende onderzoeken ingezet: TMC Geboortezorg: Een eerste inventarisatie is uitgevoerd. Een aparte werkgroep van de agendacommissie beoordeelt de plannen inhoudelijk. Een goede afstemming van de concentratie van de verloskunde zal worden uitgewerkt in de expertgroep acute verloskunde. Sluiting AZP Oldenzaal in de dagsituatie: Geen verdere acties noodzakelijk. Jaarverslag 2013

7 7 Optimalisatie actute zorg aanbod Noordoost Twente. Hierover gaat BAZE in 2014 met alle betrokken ketenpartners, gemeentes en ook zorginstellingen in Duitsland in overleg. De juiste route Na toetsing wordt van de verantwoordelijke ketenpartner(s) verwacht dat ze het probleem van een gesignaleerde witte vlek oplossen. De partner bereidt zelf een compleet plan voor en legt dat voor aan het ROAZ. Het ROAZ beoordeelt of het plan voldoet aan alle eisen zoals geformuleerd in de WTZi, WAZ en Kwaliteitswet Zorginstellingen. Manon: We hebben in 2013 vooral gemerkt dat de partners zoekende waren naar de juiste route. Tot nu toe werden wijzigingen vaak achteraf gemeld in het bestuurlijk ROAZ. Oh ja, we hebben ook nog iets veranderd in het acute zorglandschap. Daar hebben we flink in geïnvesteerd. Als we iets over een voorgenomen plan in de media lazen, belden we direct naar de betrokken managers: Waarom is dit niet gemeld in het ROAZ? Wat zijn de plannen? Wat zijn de consequenties?. Het werken met de leidraad en de zorgkaart is een kwestie van bewustwording. In 2014 werken we aan een communicatierichtlijn waarin staat op welke momenten de ketenpartners anderen moeten informeren over hun plannen. De betrokkenen moeten zich met name realiseren dat wijzigingen consequenties kunnen hebben voor de andere ketenpartners. Wat gebeurt er met de huisartsenpost als er geen SEH meer is, krijgt die extra toeloop van patiënten? Waar moet een ambulance naar toe rijden als een bepaalde voorziening in plaats X wegvalt? Het is dus heel belangrijk dat iedereen op tijd geïnformeerd is. Misschien moeten er wel meer ambulances worden ingezet of moet er worden geschoven met de ambulanceposten. En als je dat een dag van te voren hoort, is dat een stuk lastiger te organiseren dan wanneer je er een half jaar de tijd voor hebt gehad. Ook onze contacten met de ziekenhuizen in Duitsland kunnen hieraan bijdragen. Nordhorn ligt vijf minuten over de grens vanaf Noordoost Twente. Als we die in de toekomst mee kunnen nemen door goede afspraken te maken, is ook die regio 100% afgedicht. Jaarverslag 2013

8 Netwerkfunctie Durven, delen, doen 8 De aanbieders van acute zorg die betrokken zijn bij de keten nemen deel aan het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ). Medio maart 2013 is de nieuwe strategische agenda van NAZE goedgekeurd. Deze agenda moet het ROAZ richting en structuur bieden en de basis leggen voor een hernieuwde samenwerking tussen de ketenpartners in de regio. Om in te kunnen spelen op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de acute zorg, heeft BAZE zichzelf eind 2012 op verzoek van ROAZ Euregio twee vragen gesteld: Hoe komen we in vijf jaar tot een toekomstbestendig en adequaat toegerust ROAZ Euregio? en Hoe kan Bureau Acute Zorg Euregio in 2013 (optimaal) effectief functioneren?. De kwaliteit van de acute zorgketen wordt bepaald door de mate waarin zorgaanbieders met elkaar samenwerken, elkaar informeren en van elkaars expertise en handelen op de hoogte zijn. De vrijblijvendheid van het ROAZ Euregio is (met de wettelijke taken die het heeft gekregen) voorbij. Om de gewenste samenwerking, informatiestromen en uitwisseling van kennis en expertise te realiseren, zijn met name verbeteringen in de besluitvormings- en uitvoeringsstructuur van het ROAZ nodig. Daarom zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt: in het bestuurlijk ROAZ hebben uitsluitend bestuurders en directeuren met beslissingsbevoegdheid zitting. de voorzitter van het bestuurlijk ROAZ kan uit het midden worden gekozen. Essentieel hierbij is een goede binding met BAZE. Agendavorming van het bestuurlijk ROAZ vindt plaats door de ROAZ-agendacommissie (voorheen voorbereidend ROAZ). de ROAZ-agendacommissie wordt ingevuld vanuit managementniveau en is in staat een vertaalslag te maken tussen bestuurlijk en operationeel niveau. Om te beoordelen of adviezen kunnen worden doorgeleid naar het bestuurlijk ROAZ wordt getoetst op bruikbaarheid en besluitbaarheid. de voorzitter van de ROAZ-agendacommissie is de manager van BAZE. de leden van de expertgroepen (voorheen focusgroepen) zijn per definitie geen lid van de ROAZ-agendacommissie. Zij kunnen wel in de vergadering worden uitgenodigd voor een toelichting. de ketenpartners zorgen er binnen de eigen organisatie voor dat onderwerpen goed belegd en/of afgestemd worden tussen leden van de agendacommissie en het bestuurlijk ROAZ. Het ROAZ formuleert opdrachten voor de expertgroepen of zet deze on hold. de ketenpartners werken actief mee aan het beschikbaar stellen van expertise vanuit de eigen geledingen ten behoeve van de expertgroepen of andere projecten. de zorgverzekeraars hebben geen zitting in de ROAZ-agendacommissie of bestuurlijk ROAZ, zij kunnen op afroep deelnemen. De manager van BAZE informeert hun wel - minimaal jaarlijks - over de stand van zaken. Met de nieuwe structuur en het inhoudelijk kader is de verwachting dat het ROAZ Euregio voldoende houvast heeft voor de toekomst. Manager Cees Schenkeveld van BAZE licht de gemaakte keuzes toe: Binnen drie maanden tijd hadden we de strategische agenda geformuleerd. Dat was boven verwachting. Maar het gaf precies aan dat er een grote behoefte is in de regio om samen te werken en meer op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten. De nieuwe opzet van het ROAZ bestaat uit een drietrapsstructuur waarin de deelnemers vanuit hun eigen rol een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit. De professionals komen met een verbetervoorstel voor een situatie die gesignaleerd is in de zorgpraktijk. Dit wordt vervolgens getoetst door het management op wenselijkheid en (financiële) haalbaarheid en daarna doorgeleid naar het bestuurlijk ROAZ voor besluitvorming. Begin dit jaar moest iedereen daar nog aan wennen, maar inmiddels zien we resultaten ontstaan uit die samenwerking. En BAZE functioneert daarbij als een spin in het web. We zien toe Jaarverslag 2013

9 op het nakomen van gemaakte afspraken, maar zijn ook een aanjager als dat nodig is. Inzicht in elkaars processen Bij het vaststellen van de nieuwe strategische agenda is ook de naam focusgroepen gewijzigd in expertgroepen. De nieuwe benaming doet meer recht aan de expertise die de professionals inbrengen. Manon Bruens is sinds medio 2013 beleidsmedewerker bij BAZE en heeft de werkzaamheden rond de expertgroepen overgenomen van haar collega Rolf Egberink. Uit iedere organisatie die betrokken is bij acute zorg voor een van de vijf acute aandoeningen (acute verloskunde, acute psychiatrie, myocardinfarct (hartinfarct), cerebrovasculair accident (beroerte) en traumatologie) heeft een professional zitting in de expertgroep. Op deze manier landen onderwerpen die besproken worden in alle organisaties. Een ander belangrijk voordeel is dat de partners inzicht krijgen in elkaars werkprocessen. Er ontstaat begrip over en weer, waardoor situaties of keuzes duidelijker uit te leggen zijn en de partners beter weten wanneer ze wel of niet een beroep op elkaar kunnen doen. Dat is een hele goede basis om samen te kunnen werken. De expertgroepen komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar: in het voorjaar om de activiteiten van het afgelopen jaar te evalueren en in het najaar om de plannen voor komend jaar te bespreken. Cees: Binnen de netwerkfunctie, en dat geldt ook voor de expertgroepen, neemt BAZE een neutrale rol in. Wij onderhouden intensief contact met de ketenpartners en brengen ze bij elkaar, maar zijn een onafhankelijke partij die er is voor de patiënt en voor een optimaal zorgproces binnen de wettelijke kaders. 9 Jaarverslag 2013

10 10 Expertgroep acute verloskunde Voorzitter: Manon Bruens, beleidsmedewerker BAZE Naar aanleiding van het landelijke rapport Een goed begin; veilige zorg rond zwangerschap en geboorte uit 2010 van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte, heeft de toenmalige focusgroep verloskunde vernieuwde en heldere afspraken tussen 1e en 2e lijn en concrete protocollen voor het NAZE opgesteld. In 2013 zijn deze afspraken en protocollen met de ketenpartners geëvalueerd. In 2014 zal een afvaardiging van de expertgroep acute verloskunde de regionale coördinatie op zich nemen van allerlei zaken die nodig zijn om de acute verloskundige zorg in Twente vanaf september 2014 goed te laten verlopen en witte vlekken te voorkomen. Expertgroep acute psychiatrie Voorzitter: René Sorel, psychiater en medisch manager ZGT In het najaar van 2013 is de expertgroep acute psychiatrie voor het eerst bijeengekomen in de nieuwe samenstelling. Op de planning voor 2014 staan: inventarisatie acute psychiatrie keten. Er wordt een regionaal overzicht gemaakt van alle samenwerkingsafspraken betreffende acute psychiatrie die tussen de ketenpartners zijn vastgesteld, zodat inzichtelijk wordt waar lacunes zijn en om input te genereren om van elkaar te leren. inventarisatie van de GHB-problematiek op het gebied van detox-beleid en verantwoordelijkheid. Expertgroep MICK Voorzitter: Gert van Houwelingen, cardioloog MST In 2012 is in samenwerking met Universiteit Twente de Myocard Infarct en Cerebrovasculair accident Keten (MICK) in kaart gebracht om inzicht te krijgen in het gebruik en functioneren van de acute zorgketens binnen het NAZE. Het resultaat van deze MICK-studie is eind 2013 opgeleverd. De focusgroep MI en focusgroep CVA hebben toen besloten om gezamenlijk verder te gaan in de expertgroep MICK. Omdat de expertgroep de keten inzichtelijk wil hebben en kwaliteit wil bevorderen, wordt in 2014 bekeken welke variabelen in de MICK-studie standaard al geregistreerd worden door de instellingen. Op die manier kan een continue meting van de keten plaatsvinden. Op basis hiervan kunnen eventueel ook interventies getoetst worden, waarbij de MICK studie als 0-meting kan dienen. Expertgroep traumatologie Voorzitter: Tom van Thiel, traumachirurg SKB De focusgroep acute heup en traumatologie werkgroep zijn in 2013 samen verder gegaan als de expertgroep traumatologie. Medio 2013 zijn de resultaten van de landelijke traumaregistratie (LTR) over de jaren gepresenteerd. De expertgroep heeft zich in 2013 onder andere gebogen over de nieuwe inzetcriteria van het Mobiel Medisch Team (MMT). In 2014 ligt de focus op de nieuwe variabelen in de LTR, het kunnen meten van de keten en de Euregionale samenwerking. Nieuwe inzetcriteria MMT Het Mobiel Medisch Team (MMT) is specifiek opgeleid voor het verlenen van prehospitale spoedeisende medische hulp. Het team bestaat uit een arts en een gespecialiseerd verpleegkundige, die door het verlenen van zorg op de plaats van een incident de behandeling van een patiënt al starten voordat deze in het ziekenhuis is. Echter, na de eerste tien jaar aanwezigheid van MMT s in Nederland is geconstateerd dat de inzet van deze teams niet altijd op een gelijke wijze plaatsvindt. In onze regio is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de heli uit Rheine (D). Het feit dat landelijk de vier heli- MMT s vanaf 2011 officieel niet meer alleen overdag, maar ook s nachts worden ingezet (24/7), is voor het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aanleiding geweest om het veld aan te sporen tot een verbeterslag in deze situatie en te bewerkstelligen dat MMT s ook landelijk op uniforme wijze worden ingezet. Ambulancezorg Nederland en LNAZ hebben in 2012 een werkgroep ingesteld om de inzetcriteria van de Jaarverslag 2013

11 MMT s te herformuleren, met als doel meer duidelijkheid te creëren wanneer een MMT ingezet moet worden. De nieuwe criteria zijn formeel in juni 2013 geëffectueerd, maar NAZE stelt de invoering nog even uit. Cees: De expertgroep traumatologie heeft zich over de nieuwe criteria gebogen. Omdat wij onvoldoende inzicht hebben of de bestaande criteria toereikend zijn, hebben we de nieuwe criteria nog niet in gebruik genomen. In 2014 zullen alle A1-ritten gedurende de laatste zes maanden van 2013 worden geanalyseerd. Dit zijn alle oproepen op de meldkamer voor een ambulance waarbij sprake is van een levensbedreigende situatie. Hiermee kan worden onderzocht in hoeverre op basis van de criteria een MMT inzet geïndiceerd was. Daarnaast worden ook alle daadwerkelijke MMTinzetten beoordeeld aan de hand van de oude criteria. Op basis van de onderzoeksresultaten beslissen we of en wanneer we de nieuwe inzetcriteria in 2014 gaan hanteren. Het klinkt misschien alsof we tegen de stroom in willen roeien, maar we vinden het belangrijk om inzicht te hebben in de effecten van nieuwe richtlijnen die worden bedacht en ingevoerd, voordat we er mee aan de slag gaan. Dit kan niet zonder op de hoogte te zijn van de effecten van de oude inzetcriteria. Parallel aan de bovengenoemde ontwikkelingen is door NAZE en Traumazorg Netwerk Midden Nederland in 2013 een eerste aanzet gegeven tot verdere invulling van de vorming van een medisch team dat kan worden ingezet bij grootschalige incidenten (GHOR-inzet). Dit is conform de wettelijke taak voor de twee bovengenoemde regio s, die een niet-paraat grondgebonden team met voertuig tot hun beschikking hebben, dat ingezet kan worden bij grootschalige incidenten. Ketenbrede kwaliteitsindicatoren Dat BAZE de ontwikkelingen in het acute zorglandschap scherp en met een kritische blik volgt, is dus niet zonder reden. Op allerlei niveaus denken professionals na over kwaliteit en worden gerichte verbetertrajecten opgestart. Maar wat is kwaliteit en hoe is dat te meten? De zorgsector wordt overspoeld met indicatoren en de lasten van het registreren moeten niet zwaarder worden dan de voordelen die een goede registratie met zich meebrengt. Medio 2013 heeft het LNAZ nieuwe indicatorensets ontwikkeld om inzicht te krijgen in de samenwerking en kwaliteit van de acute zorgketen. Voor de acute zorg na een beroerte, voor verloskunde en een heupfractuur kunnen huisartsen, ambulance en ziekenhuis hiermee gezamenlijk hun zorgverlening monitoren en optimaliseren. Deze nieuwe indicatorensets zijn door BAZE gedeeld en besproken met de achterban. Manon ging met de betrokken expertgroepen in gesprek. De nieuwe indicatoren betreffen zowel prehospitale als hospitale gegevens. We hebben ze in de expertgroepen besproken en de professionals gevraagd: Maken deze sets de kwaliteit van zorg in onze keten inzichtelijker? De eerste reactie was - begrijpelijk - Niet nog een indicatorenset!. Maar onze professionals willen wel werken aan kwaliteit en inzichtelijkheid van gegevens. We hebben daarom afgesproken om vooralsnog de structuurindicatoren te inventariseren. Dat zijn vragen over de randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg en deze zijn meestal te beantwoorden met ja en nee. Bijvoorbeeld: Zijn er afspraken tussen de ambulancediensten en de SEH?. Als het antwoord op die vraag ja is, zijn als het goed is ook het bespreken van wijzigingen, evaluaties et cetera geborgd. En als het antwoord nee is weet je dat daarin een slag te maken is. We implementeren dus niet exact de nieuwe indicatorensets van het LNAZ, maar bekijken aan de hand daarvan wel opnieuw de bestaande structuren. Cees vult aan: Ook hier zie je dat we alle producten die we aangereikt krijgen, terugleggen in onze expertgroepen. En als die nee zeggen, dan wordt het (voorlopig) ook nee of dan kijken we naar een tussenoplossing. Voor BAZE is het belangrijk om in verbinding te blijven met het veld om die kwaliteitsverbetering binnen te halen. Er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden en dan is een landelijke indicatorset maar een middel. Het gaat ons om de uiteindelijke verbetering. 11 Jaarverslag 2013

12 Kenniscentrumfunctie Deskundigheidsbevordering in eigen hand 12 Op basis van de Beleidsvisie Traumazorg (1988) hebben de ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie ook een kenniscentrumfunctie: De traumacentra moeten zich gezamenlijk ontwikkelen tot de kenniscentra op het gebied van traumatologie. Belangrijk is dan ook het vergaren en verspreiden van kennis en kunde. Hiervan maken de zorgontwikkeling, de training en opleiding van beroepsbeoefenaren deel uit. In de afgelopen jaren is de kenniscentrumfunctie verbreed tot de acute zorg in zijn algemeenheid. De kenniscentrumactiviteiten van het NAZE worden in nauwe samenwerking en afstemming met de ketenpartners en de expertgroepen ontwikkeld en uitgevoerd. Ook in het ROAZ Platform heeft het uitwisselen van kennis het afgelopen jaar op de agenda gestaan. Het ROAZ Platform is het overlegorgaan waar de 11 ROAZ coördinatoren elkaar periodiek treffen. Er bleek een duidelijk gemeenschappelijke behoefte te zijn om op themaniveau meer kennis met elkaar te delen en van elkaar te weten welke activiteiten er in de verschillende regio s plaatsvinden. Een van de middelen die daarvoor gebruikt kan worden, is het bestaande extranet van de LNAZ. In 2014 zal een nadere uitwerking plaatsvinden. Ook is er met name op het gebied van rampenopvang opnieuw intensief samengewerkt met Netwerk Acute Zorg Zwolle. Acute Zorg Euregio heeft in 2013 weer diverse scholingen, cursussen en workshops aangeboden aan de medewerkers van onze ketenpartners en ziekenhuizen uit andere Acute Zorg regio s. Vanuit deze kenniscentrumfunctie heeft Acute Zorg Euregio als ambitie bij te dragen aan een sprong voorwaarts in de kwaliteit van de kennis en know-how van de professionals werkzaam in de acute zorg. Scholing traumatologie voor verpleegkundigen Voor verpleegkundigen van de traumatologieafdelingen van de ziekenhuizen en revalidatiecentra zijn in 2013 wederom 3-daagse scholingen georganiseerd. Het doel van deze scholing is: het verdiepen en verbreden van de verpleegkundige kennis rondom de traumapatiënt; het verdiepen en verbreden van de (para)medische kennis, zoals organisatie van zorg voor een (multi) traumapatiënt, traumaopvang door ambulances, spoedeisende hulp/intensive care, diagnostiek en behandeling van diverse letsels: extremiteiten, thorax, buik, schedel, etcetera, revalidatie van een (multi) traumapatiënt. De Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen wordt geaccrediteerd volgens het kwaliteitsregister V&V. Helaas heeft de geplande scholing in april 2013 geen doorgang kunnen vinden. Op 11, 12 en 13 november hebben liefst 22 cursisten zich opgegeven voor deze scholing. Deze kwamen van het Isala-ziekenhuis, Deventer ziekenhuis, SKB, ZGT, MST en Het Roessingh. Aan het eind van de scholing ontvingen de deelnemers een certificaat van deelname. Deze scholing wordt georganiseerd door Bureau Acute Zorg Euregio in samenwerking met twee verpleegkundigen van het MST, Joke Bergsma en José Dijkstra. Regionale Traumatraining (RTT) Om hun kennis up to date te houden, zijn SEHverpleegkundigen verplicht tweejaarlijks een Regionale Trauma Training te volgen. Deze eendaagse training behandelt de opvang van een patiënt volgens de ABCDE-methode en is bedoeld voor de professionals van de ketenpartners, werkzaam op de SEH-afdelingen. In deze training komen zowel de theoretische als praktische aspecten aan bod en worden scenariotrainingen gedaan. Aan het eind van de dag wordt een examen afgelegd. Sinds 2012 wordt deze training ook in Zwolle gegeven. In 2013 hebben vijf Regionale Trauma Trainingen plaatsgevonden; drie in Zwolle en twee in Enschede, waar in totaal 72 cursisten aan hebben deelgenomen. Jaarverslag 2013

13 De Regionale Trauma Training wordt geaccrediteerd volgens het kwaliteitsregister V&V. Traumaoverleg euregio Ook organiseerde Acute Zorg Euregio wederom vier keer een nascholingsactiviteit voor medici en paramedici. Deze werd geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologen, de Nederlandse Verenging voor Orthopedie en het Kwaliteitsregister V&V. De coördinatie van het overleg lag bij Bureau Acute Zorg Euregio. Het overleg werd bij toerbeurt georganiseerd door een van de participerende ziekenhuizen in het traumanetwerk van Acute Zorg Euregio. Deze nascholingsavonden vonden als vanouds plaats bij Van der Valk in Hengelo en werden goed bezocht. De thema s in 2014 waren respectievelijk: Maart: Osteomyelitis, behandeling en gevolgen. Juni: fractura antebrachii studie en radialis uitval bij humerusfracturen. September: Explosie en gevolgen. December: Compartimentsyndroom. De laatste twee bijeenkomsten waren plenaire meetings. Mede naar aanleiding van het 50ste traumaoverleg Euregio (september 2013) werd het tijd om te kijken of de huidige opzet niet aan vernieuwing toe is en is besloten een andere aanpak te kiezen voor Voor meer informatie over de nieuwe opzet verwijzen we naar de website Netwerk In 2013 is het 112 Netwerk in tegenstelling tot voorgaande jaren maar drie keer verschenen. 112 Netwerk is een uitgave van Acute Zorg Euregio, Ambulance Oost en GHOR Twente. Dit magazine bericht over actuele ontwikkelingen rondom acute zorg in Twente en Oost-Achterhoek. In het coverinterview in de maart-editie werd met Wim Meijerink gesproken over het project Netcentrisch werken. In de juni-editie spraken Astrid van Tillborgh en Wies Waanders over de actuele ontwikkelingen binnen de Ambulance zorg en het politieke plan om te komen tot tien regionale meldkamers. Bas Leerlink blikte in het septembernummer terug op de strategische agenda welke in 2013 maart 2013 werd goedgekeurd en gaf zijn visie ten aanzien van het ROAZ, het regionaal overlegorgaan voor de acute zorg keten. Jaarverslag 2013

14 OTO Op weg naar resultaat 14 In 2012 is op landelijk niveau gewerkt aan het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises. In dit kwaliteitskader, dat in maart 2013 werd gelanceerd op het gelijknamige symposium, staan duidelijke normen beschreven die aangeven wanneer een zorginstelling voldoende is voorbereid op rampen en crises. Aanleiding voor het opstellen van het kwaliteitskader was de behoefte van het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg om te komen tot een meetbare ondergrens voor de activiteiten op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Wanneer zijn zorginstellingen voldoende voorbereid op rampen en crises, kijkend naar de opgestelde normen? Joost Hofhuis, coördinator OTO bij BAZE, onderschrijft het belang van normering en uniformiteit. Landelijk bestonden wel spelregels ten aanzien van OTO, maar deze gaven nog teveel ruimte voor eigen ideeën en invullingen. Landelijke uniformiteit was daarbij niet geborgd. Om meer richting te geven is in 2012 het landelijk beleidskader OTO vastgesteld. Hierin werd al veel aandacht besteed aan stroomlijning en sturing van OTO-activiteiten, met name op het gebied van verantwoording en organisatie binnen de regio s. Het kader gaf echter geen antwoord op de vraag wanneer zorginstellingen voldoende zijn voorbereid op rampen en crises. Het nieuwe kwaliteitskader doet dat wel. Naast wat minimaal moet worden geregeld, beschrijft dit kader ook wie daarbij welke rol heeft. De focus in het kwaliteitskader is breder dan alleen de voorbereiding op rampen en crises door de inzet van OTO-activiteiten. Ook de planvorming om te komen tot een goede crisisorganisatie krijgt aandacht. Naast duidelijke normen wordt onderscheid gemaakt tussen twee instrumenten van toetsing: de zelfevaluatie door middel van een (online) vragenlijst en de intercollegiale visitatie. Ketenpartners kunnen door middel van deze tools onderzoeken of ze aan de norm voldoen. In 2013 hebben we de zelfevaluatie uitgevoerd met alle ziekenhuizen en de GGD binnen het netwerk. Middels een internetmodule konden deze instellingen zelf kijken hoe ver ze waren in de voorbereiding op rampen en crises. De verbeterpunten die voortkwamen uit de zelfevaluatie zijn gebruikt als input voor het OTOjaarplan Hiermee hebben we een belangrijke eerste stap gezet in de implementatie van het kwaliteitskader. Voor de huisartsenposten en ambulancevoorzieningen volgen we in 2014 dezelfde werkwijze. Daarnaast hebben we de aanloop naar de visitaties in 2014 voorbereid in een werkgroep bestaande uit NAZE, Netwerk Acute Zorg Zwolle en vertegenwoordigers van de drie GHOR-regio s die binnen deze regio s vallen. OTO op alle niveaus Naast de activiteiten die BAZE heeft ondersteund in het licht van het kwaliteitskader is ook gewerkt aan plannen en ambities uit het Meerjaren OTO-beleidsplan Joost: Een van de speerpunten van het meerjaren beleidsplan is dat we een bepaald kwaliteitsniveau willen nastreven. Daarin zie je de overlap met het kwaliteitskader terug. Instellingen moeten meer zelf verantwoordelijk worden voor hun OTO-activiteiten en de planvorming daar omheen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat instellingen elkaar vaker opzoeken. Dat is iets wat we in 2013 steeds meer gezien hebben. Een van de zaken die ook in 2012 al aandacht kreeg, is de praktische uitvoering van de handreiking Opvang van chemisch besmette patiënten op de SEH. De zogenaamde kwartiermakers CBRN die in 2012 werden aangesteld (aanspreekpunten binnen organisaties voor alles wat met incidenten met Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire stoffen te maken heeft) zijn dit jaar twee keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten werden ervaringen uitgewisseld, maar werd ook nieuwe kennis opgedaan door middel van best practices en het oefenen met de ETS-set die speciaal is toegespitst op CBRN. De landelijke en regionale OTOactiviteiten laten zien dat het voorbereiden op rampen en crises op verschillende niveaus moet plaatsvinden. Naast plannen waarbij meerdere ketenpartners betrokken zijn, hebben zorginstellingen echter ook nog hun eigen OTOjaarplannen. Ook daar is BAZE bij betrokken. Uiteraard moeten alle ketenpartners eerst hun eigen plannen Jaarverslag 2013

15 15 inhoudelijk op orde hebben voordat ze kunnen oefenen of innoveren. Het HaROP (Huisartsen Rampen OpvangPlan) is bijvoorbeeld begin 2012 al gelanceerd. We zien dan ook dat de huisartsen in 2013 echt de stap naar OTO hebben gemaakt. Zo zijn de crisisteams van de huisartsen in Twente en Oost-Achterhoek geoefend en zijn specifieke trainingen uitgevoerd gericht op crisisbesluitvorming, loggen en plotten. Maar ook GGD Twente is vanaf de start van het OTOprogramma een voorloper geweest en heeft ook dit jaar weer veel geïnvesteerd in OTO. Het hoort er gewoon bij Oefenen, trainen en opleiden wordt inmiddels niet meer gezien als een noodzakelijk kwaad maar hoort deze discipline gewoon bij de plicht van zorginstellingen om te allen tijde goede zorg te kunnen bieden. Dus ook op momenten dat veel mensen acute zorg nodig hebben, in een opgeschaalde situatie. We zijn dan ook heel blij dat we in samenwerking met GHOR-Twente in 2013 het Geneeskundig Trainingscentrum Zuidkamp konden realiseren. Dit trainingscentrum biedt de mogelijkheid aan al onze geneeskundige partners om te oefenen in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan een oefening van een ongeval waarbij alle processen - van de plaats van een incident tot en met het ziekenhuis - nagebootst en beoefend worden. Zuidkamp beschikt over een complete SEH met tien kamers, die ook kan worden ingericht als verzorgingstehuis. Daarnaast is het trainingscentrum ingericht met een nagebootste huisartsenpost, werkkamers voor personeel, verschillende ruimten voor crisisteams en een grote kantine. In oktober hebben we op Zuidkamp in samenwerking met MST, ZGT en SKB een drietal oefeningen georganiseerd voor de ondersteunende afdelingen van deze ziekenhuizen waarbij familieopvang centraal stond. Medewerkers die niet of nauwelijks geoefend waren, werden geconfronteerd met 30 bezorgde familieleden (lotussen). Het ging er behoorlijk heftig aan toe, maar daardoor was deze oefening ook een echte eyeopener. De oefening kenmerkt de openheid tussen ketenpartners in de regio. Instellingen geven door samen te werken openheid over kunde, maar soms ook onkunde. Joost: Het gaat met name om de beweging die de mensen vanuit de instellingen willen maken; verantwoordelijke managers die hun medewerkers laten deelnemen aan oefeningen en een Raad van Bestuur die daar een meerwaarde in ziet. Per instelling zijn dit misschien kleine investeringen, maar in het grote geheel van OTO maakt het dat wij resultaat zien van al die gezamenlijke inspanningen. Jaarverslag 2013

16 Traumaregistratie Ketenpartners doordrongen van noodzaak traumaregistratie 16 Een van de wettelijke taken van BAZE is het verzorgen van de regionale traumaregistratie. Hierbij vindt registratie plaats van patiënten die vanwege een trauma in het ziekenhuis worden opgenomen of ten gevolge van een trauma op de SEH overlijden. Eén keer per kwartaal leveren alle ketenpartners gegevens aan, die door BAZE worden gecontroleerd en doorgestuurd naar de Landelijke Traumaregistratie (LTR). De ketenpartners in de Euregio zijn grofweg op te delen in twee groepen: ketenpartners die zorgen voor het transport van patiënten (de prehospitale fase) en ketenpartners die zorgen voor de behandeling van patiënten (de hospitale fase). De eerste groep bestaat uit Ambulance Oost en Witte Kruis (voorheen Connexxion ambulancezorg Noorden Oost-Gelderland), de tweede uit SKB, MST en ZGT. Willy Brandwagt, beleidsmedewerker, en Nancy ter Bogt, onderzoeker, bij BAZE, werken samen om de registratie van de gegevens die driemaandelijks worden aangeleverd in goede banen te leiden en de gegevens te analyseren. De gegevens die de ketenpartners aanleveren, worden gecontroleerd, de prehospitale en hospitale gegevens worden gekoppeld en na goedkeuring van LTR geplaatst in de landelijke database. Zijn uit de registratie over 2013 opmerkelijke zaken naar voren gekomen? Willy: Het aantal traumapatiënten dat dit jaar is binnengekomen op de SEH is eigenlijk niet toegenomen. Wel zien we dat het aantal multitraumapatiënten toeneemt. Dat is een teken voor ons om de gegevens goed onder de loep te nemen. Om wat voor soort ongevallen ging het, op welke tijdstippen vonden de ongevallen plaats, hoe werden het slachtoffers vervoerd, in welke leeftijdscategorie vielen de patiënten? Zo zie je in deze regio, maar ook landelijk, een toename van het aantal ouderen dat betrokken is bij een ongeval. Een multitrauma is een ernstig trauma, waarbij de letselscore (de Injury Severity Score ofwel ISS) hoger is of gelijk is aan 16. De ISS heeft scorerange van 1 tot 75 waarbij geldt: hoe hoger de score, des te ernstiger de patiënt gewond is. Patiënten die niet worden opgenomen in het ziekenhuis worden niet geïncludeerd in de registratie, vervolgt Willy. Een traumapatiënt die na het gipsen van zijn gebroken been weer naar huis kan, vinden we dus niet terug in de cijfers. Vijf jaar registratie De resultaten van vijf jaar landelijke traumaregistratie zijn op 26 juni 2013 gepresenteerd tijdens het symposium Traumazorg in beeld. Het rapport Vijf jaar registratie is de eerste landelijke rapportage van traumazorg. Met de analyses kunnen ziekenhuizen van elkaar leren, om uiteindelijk de kwaliteit van de traumazorg verder te optimaliseren. Nancy: De landelijke traumaregistratie is al voor 2007 opgestart, maar dit is de eerste keer dat de gegevens ook via een rapport worden gepubliceerd. Hierdoor kunnen regio s nu met elkaar vergeleken worden. Wij hebben de rapportage dan ook gedeeld met onze ketenpartners en de expertgroep traumatologie. Willy vult aan: Wij zijn een relatief kleine acute zorg regio, waarbij alle SEH s vanaf het begin hebben deelgenomen aan de traumaregistratie. In grotere regio s, die bijvoorbeeld uit acht ziekenhuizen en twee ambulancevoorzieningen bestaan, registreerden niet alle partners vanaf de start hun gegevens. Daardoor zijn verschillen ontstaan in de registratieaantallen, een vergelijking is dus niet altijd eenvoudig te maken. Het is aan BAZE om de regionale cijfers nogmaals te bekijken en uit te splitsen per ketenpartner, zodat waar nodig gerichte acties ondernomen kunnen worden. Gegevens verzamelen aan de bron Een van de actiepunten van BAZE voor 2014 is om de gegevensverzending vanuit de ketenpartners te laten lopen via een geautomatiseerd systeem. Deze nieuwe werkwijze moet er toe leiden dat ketenpartners zelf hun gegevens kunnen uploaden, inzien en analyseren. Daarnaast is landelijk besloten om extra variabelen toe te voegen aan de bestaande traumadatabase, de zogenoemde Utstein variabelen. Deze waarden geven ons bijvoorbeeld informatie over de gezondheidstoestand Jaarverslag 2013

17 17 van een patiënt voor een ongeval en over de vraag of de patiënt goed hersteld uit het ziekenhuis is ontslagen. Hierdoor kan op ziekenhuisniveau bekeken worden of de mate van herstel past bij de ernst van het letsel, waarbij rekening gehouden wordt met de gezondheidstoestand van de patiënt voor het ongeval. En dat zegt dus mogelijk ook iets over de kwaliteit van de verleende zorg. Daarnaast biedt de toevoeging betere mogelijkheden om gegevens internationaal te vergelijken, aldus Nancy. Samen met de partners hebben we eind 2013 om tafel gezeten om te bekijken hoe we dit gaan realiseren. Voor de ketenpartners betekent het nieuwe systeem in de opstartfase een extra investering, omdat er de nodige softwareaanpassingen gedaan moeten. Maar gelukkig zien onze ketenpartners ook de meerwaarde, omdat ze zelf eenvoudig over de gegevens kunnen beschikken als deze eenmaal zijn ingevoerd. Tevens biedt de nieuwe werkwijze ketenpartners betere mogelijkheden om de data op volledigheid en juistheid te controleren en in de eigen systemen, dus aan de bron, aan te passen waar nodig. Ketenpartners kunnen de gegevens gebruiken om het eigen beleid en werkwijzen aan te scherpen. Opnieuw gecertificeerd In 2010 is MST als eerste ziekenhuis in Nederland voor een periode van drie jaar gecertificeerd als level 1 traumacentrum volgens de normering van het Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Correcte en volledige registratie van traumapatiënten die voor behandeling naar MST worden gebracht is van groot belang voor het opnieuw verlenen van de certificering. Willy: De variabelen die wij willen toevoegen aan de landelijke traumadatabase worden al langere tijd gehanteerd in het Duitse traumaregistratiesysteem; zij staan daarmee dichter bij het Europese model. Door de variabelen nu ook aan onze registratie toe te voegen, vormen we een nog sterker euregionaal netwerk. DGU heeft MST eind 2013 opnieuw onder de loep genomen en aangegeven dat het traumacentrum voor de komende drie jaar voldoet aan de Duitse standaarden voor traumazorg. Een mooie prestatie, zo zegt Willy. Jaarverslag 2013

18 Grensoverschrijdende samenwerking Gewoon goede zorg, ook over de grens 18 In het strategisch plan Euregionale samenwerking in de acute zorg in de Euregio in 2022 dat in 2012 is opgesteld, heeft BAZE zich een aantal doelen gesteld. Zowel Nederlandse als Duitse partners streven er naar om grensoverschrijdende, kwalitatief hoogwaardige acute zorg te realiseren. Met als ultieme doel om alle belemmeringen die er zijn om een patiënt over de grens direct goede zorg te kunnen bieden weg te nemen. Op basis van het strategisch plan hebben in 2013 veel Euregionale activiteiten plaatsgevonden. Deze richtten zich hoofdzakelijk op het maken van een sociale netwerkkaart, het inventariseren van kostenverschillen in de opvang van acute zorgpatiënten tussen Nederland en Duitsland en de inventarisatie van juridische vraagstukken rondom grensoverschrijdende acute zorg. Cees Schenkeveld: Om het plan uit te werken was de eerste en misschien wel belangrijkste stap het in kaart brengen van het sociale netwerk in de Euregio. Welke spelers hebben we nodig om het strategisch plan te realiseren? Met welke (cultuur)verschillen moeten we rekening houden? Dan hebben we het niet alleen over ziekenhuizen, maar ook over ambulancevoorzieningen, politie, brandweer en overheidsinstellingen. Maar we willen niet alleen contactgegevens verzamelen, we willen er vooral voor zorgen dat we met elkaar in gesprek blijven. Mede daarom worden de eerste resultaten van het project begin 2014 besproken tijdens een conferentie waar Nederlandse en Duitse partners bij betrokken zijn. Een kijkje in elkaars ambulance Volker Tondorf is van oorsprong Duits en sinds eind 2012 in dienst van BAZE als projectmedewerker acute zorg. Hij houdt zich, samen met Rolf Egberink, beleidsmedewerker bij BAZE, voornamelijk bezig met grensoverschrijdende projecten. Naast het opbouwen van de sociale netwerkkaart hebben we in 2013 ook praktische handvatten gerealiseerd. Zo hebben we met groot succes voor de eerste keer een workshop Nederlands georganiseerd voor Duits ambulance- en meldkamerpersoneel. Daarbij werden Nederlandse geneeskundige woorden en begrippen geoefend en werden deze door middel van een rollenspel in de praktijk gebracht. Deelnemers konden een Nederlandse ambulance van binnen bekijken en een bezoek brengen aan de SEH van MST. Op zo n dag merk je dat er nog steeds onwetendheid is over elkaars werkzaamheden en bevoegdheden, maar bijvoorbeeld ook dat Nederlandse en Duitse ambulances heel anders zijn ingericht. De reacties op de workshop waren erg positief. Dat is voor ons een teken dat we op de goede weg zijn. We hebben onze Duitse collega s niet alleen iets kunnen leren over de Nederlandse taal, maar ook wie BAZE is en wat wij doen. Ze weten ons nu te vinden. Update A-Z Euregio app In september 2012 lanceerde BAZE de A-Z Euregio app voor smartphones en tablets. Deze app biedt praktische informatie voor Nederlandse en Duitse professionals in de grensoverschrijdende acute zorg. De app bestaat uit een woordenboek Nederlands- Duits voor professionals in de acute zorg, zodat zij snel belangrijke begrippen kunnen vertalen. Daarnaast bevat de app contactgegevens van ziekenhuizen en ambulancediensten in het Nederlands-Duitse grensgebied van de Euregio. In 2013 heeft BAZE zich ingezet om de informatie in de app verder uit te breiden. Zo is de woordenboekfunctie uitgebreid en is de informatie over ziekenhuizen aangevuld met bijvoorbeeld aanrijdroutes van ambulances. De belangrijkste update zit echter in het nieuwe zoekfilter. Volker: De ziekenhuisprofielen in de app zijn in 2013 behoorlijk uitgebreid. Professionals kunnen nu ook zien naar welk ziekenhuis een patiënt met een hartinfarct of CVA het best vervoerd kan worden. Met ieder ziekenhuis hebben we persoonlijk contact gehad om te bespreken over welke faciliteiten zij beschikken. Ook hier bestaan namelijk verschillen tussen Nederland en Duitsland over benamingen en (be)handelingen die worden uitgevoerd. Als eerste Jaarverslag 2013

19 als onze taak om grenzeloze acute zorg met elkaar te realiseren. Door de hercertificering maken we deel uit van een kwaliteitscirkel met de Duitse ziekenhuizen. Dat versterkt onze positie, ook voor andere acute zorg doelen waar we met onze Duitse collega s aan willen werken. regio in Nederland heeft NAZE de gegevens van de Duitse Euregio ziekenhuizen ook opgenomen in de Landelijke Acute Zorgkaart. Met deze webapplicatie kunnen structurele wijzigingen in de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg aanbieders worden getoetst, bijvoorbeeld over wat er gebeurt met aanrijdtijden als een SEH sluit. Nederlandse gebruikers hebben al toegang tot de kaart. In 2014 wil BAZE deze gegevens nader bekijken om wellicht tot nieuwe afspraken voor grensoverschrijdende zorg te komen. Onderdeel van kwaliteitscirkel Medio 2010 heeft MST als eerste Nederlandse ziekenhuis de status van bovenregionaal traumacentrum van het DGU gekregen. Hiermee is MST toegetreden tot het Duitse traumanetwerk en heeft het ziekenhuis een rol in de grensoverschrijdende hulpverlening voor zeer zwaargewonde patiënten. In 2013 is MST opnieuw voor drie jaar gecertificeerd als Duits traumacentrum. BAZE speelt geen actieve rol in de certificering, maar wil graag geïnformeerd blijven. Cees: Wij zien het Veel aandachtsgebieden In het eerste kwartaal van 2013 zijn twee projecten van start gegaan met als doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van acute zorg in de Euregio verder te optimaliseren. In deze zogenoemde People-to-People projecten, gesubsidieerd vanuit het Interreg programma van de Euregio, werkt BAZE samen met de projectpartners aan tal van activiteiten. Als onderdeel van het project ECTLI (Euregional Cooperation in Trauma and Large-scale Incidents), heeft BAZE op basis van een case het kostenmodel van een Duitse en een Nederlandse traumapatiënt vergeleken en geconstateerd dat het kostenniveau verschilt. Dit onderzoek is onderdeel van de inventarisatie op welke manier kosten die gemaakt worden bij een grootschalige inzet in het buurland vergoed kunnen worden. Volker: De cijfers geven aan dat er een ander prijskaartje hangt aan de behandeling van een traumapatiënt in Nederland of Duitsland. Dat is, onder andere voor zorgverzekeraars, een belangrijk gegeven. Om te bepalen of de situaties waarbij grensoverschrijdende zorg is ingezet ook juridisch afgedicht zijn, heeft juridisch specialist van de Euregio, Sonja Adamsky, deze situaties geanalyseerd. Dit geeft veel informatie over mogelijke juridische beletselen. Volker: Er bestaat bijvoorbeeld een groot verschil in opleidingsniveau tussen Nederlandse en Duitse ambulanceverpleegkundigen, zij mogen niet altijd dezelfde verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Natuurlijk komt dan het punt van aansprakelijkheid om de hoek kijken. Wie is verantwoordelijk als er dingen fout gaan? Het is maar één van de vele aandachtsgebieden die we hebben bij het uitbreiden en versterken van de grensoverschrijdende zorg. 19 Jaarverslag 2013

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx NAZL netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters dr. Miranda Dirx Historie (1) Vanuit regionalisatie traumazorg (1998) zijn de traumacentra ontstaan.

Nadere informatie

Strategische Agenda Netwerk Acute Zorg Euregio 2013-2017

Strategische Agenda Netwerk Acute Zorg Euregio 2013-2017 Strategische Agenda Netwerk Acute Zorg Euregio 2013-2017 Durven, delen en doen: een basis voor hernieuwde samenwerking in het Netwerk Acute Zorg Euregio Auteurs: K. Damen R. Verheul A. Jonkman Datum: 06-02-2013

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle procedure wijziging acute zorgaanbod 1. Achtergrond Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is het optimaliseren van de afstemming tussen de aanbieders

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente Toekomstbestendige zorg in Twente Conferentie van Zenderen 2.0 De eerste conferentie van Zenderen die op initiatief van de Huisartsenkring Twente in 2013 georganiseerd is heeft een vervolg gehad in januari

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO:

Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Visitatieplan Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: Auteur: Werkgroep Visitatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Heleen de Boer; GHOR IJsselland Henk Ruessink; GHOR Noord- en Oost Gelderland

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Regio Zuidwest-Nederland Reglement (versie 3.0, april 2014)

Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Regio Zuidwest-Nederland Reglement (versie 3.0, april 2014) Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Regio Zuidwest-Nederland Reglement (versie 3.0, april 2014) Artikel 1 - BEGRIPPEN EN OMSCHRIJVINGEN 1.1 Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Het ROAZ is hét

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En wat is de bijdrage van de

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 Kennisnetwerk CVA Nederland 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

MK/SV/2014/022 24 november 2014 NFU-14.9523 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg

MK/SV/2014/022 24 november 2014 NFU-14.9523 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg Zorginstituut Nederland T.a.v. de heer drs. A.H.J. Moerkamp, bestuursvoorzitter Postbus 320 1110 AH DIEMEN Kenmerk Datum MK/SV/2014/022 24 november 2014 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg Geachte

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz)

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) Partijen: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

ROAZ in 2008 - Managementsamenvatting

ROAZ in 2008 - Managementsamenvatting Stand van Zaken Regionaal Overleg Acute Zorgketen 2008 Aangeboden door Landelijke Vereniging voor Traumacentra April 2009 ROAZ in 2008 - Managementsamenvatting De WTZi verplicht alle aanbieders van acute

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK)

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Auteur: Opdrachtgever: Expertgroep Ebola / Infectiecommissie UMCG ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Bijlage 2: Handleiding ketenbrede focusgroepen ROAZ VUmc/AMC. Handleiding

Bijlage 2: Handleiding ketenbrede focusgroepen ROAZ VUmc/AMC. Handleiding Bijlage 2: Handleiding ketenbrede focusgroepen ROAZ VUmc/AMC Handleiding Juli 2014 1. Inleiding De elf ROAZ-regio s nemen vijf aandachtsgebieden van acute zorg onder de loep: acute verloskunde, acuut myocardinfarct,

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Verdere professionalisering, borging en verantwoording Auteur: OTO Platform Datum: 1 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Volwassenheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Dialoog traumaregio Zwolle

Dialoog traumaregio Zwolle Dialoog traumaregio Zwolle Conferentie 11 april 2014 Samen voor optimale waarde van (complexe) spoedeisende zorg Agenda v Reacties van ziekenhuizen over de kwaliteitsvisie ZN en de uitwerking naar traumaregio

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC s (regionale expertise centra) voor tbc-bestrijding Colofon Opgesteld door de Plenaire Visitatiecommissie

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

net werk Experts gaan voor optimale acute zorgketen ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Wetenschappelijk onderzoek acute zorg Actiecentrum GHOR

net werk Experts gaan voor optimale acute zorgketen ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Wetenschappelijk onderzoek acute zorg Actiecentrum GHOR ACUTE ZORG IN TWENTE EN OOST-ACHTERHOEK Download 112 Netwerk nu ook als app voor tablets en smartphones net werk Experts gaan voor optimale acute zorgketen Manon Bruens en Rolf Egberink, Acute Zorg Euregio

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over acute zorg op de Zuid-Hollandse eilanden (2017Z03782).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over acute zorg op de Zuid-Hollandse eilanden (2017Z03782). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN Patiënten en cliënten hebben het recht om kwalitatief goede zorg te ontvangen. Daarom stimuleert V&VN verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN

Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN November 2013 1. Inleiding Binnen de VSK wordt gewerkt met regionale en landelijke protocollen.

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014. Werkgroep Gezondheidsvaardigheden. GGD Twente 2014 04-02-2014

Plan van aanpak 2014. Werkgroep Gezondheidsvaardigheden. GGD Twente 2014 04-02-2014 Plan van aanpak 2014 Werkgroep Gezondheidsvaardigheden GGD Twente 2014 04-02-2014 Namens de werkgroep Gezondheidsvaardigheden: Christa Molenveld Ilona Reilink Judith Keizers Karlien Zomer Marlie Cerneus

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

2. In kaart brengen van deskundigheden, ambities en grenzen (online enquête)

2. In kaart brengen van deskundigheden, ambities en grenzen (online enquête) Voldoet uw schoolondersteuningsprofiel aan de Wet op Passend Onderwijs? Met de update van het schoolondersteuningsprofiel van NTO- Effekt voldoet u snel en gemakkelijk aan de laatste eisen die aan het

Nadere informatie

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007 Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 51 40 www.igz.nl Internet Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie

Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg

Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg Godebaldkwartier 914 3511 DT Utrecht E info@stichtingfibula.nl I www.stichtingfibula.nl @StichtingFibula Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg Achtergrondinformatie 1. Inleiding

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie