Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens"

Transcriptie

1 Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens

2 Inhoudsopgave Inleiding p Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 Kennisnetwerk CVA Nederland 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En wat is de bijdrage van de zorgketens? p. 6 2.a De website p. 8 2.b Het jaarlijks symposium p. 9 2.c Producten van de werkgroepen p. 9 2.d Ketencoördinatoren p e Registratie en terugkoppeling p f Implementatie p. 12 Voor en door CVA zorgketens 3. Wat kost deelname aan het Kennis netwerk CVA Nederland? p. 14

3 3 Inleiding Waarom is het Kennisnetwerk CVA Nederland opgericht? Hoe werkt het Kennisnetwerk, wat biedt het de deelnemende ketens en wat houdt deelname aan het Kennisnetwerk CVA Nederland voor de CVA ketens in? En wat kost deelname aan het Kennisnetwerk? Antwoorden op deze vragen treft u aan in deze brochure. Meer informatie over de verschillende onderwerpen is te vinden op de website Waarom het Kennisnetwerk CVA Nederland? De Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland is in september 2006 door en voor professionals in de CVA zorg opgericht, met als gemeenschappelijke doelstelling de zorg voor patiënten met een CVA te verbeteren. Deze professionals zijn: zorgverleners, managers en andere betrokkenen bij de CVA zorg. Uitgangspunt hiervoor waren de uitkomsten van de Helsingborg Consensus Conference on European Stroke Strategies, die dat jaar plaatsvond. Deze uitkomsten zijn opgenomen in een verklaring die alle plannen en doelen toont op het gebied van zorg voor patiënten met een CVA. Deze plannen en doelen moeten in 2015 in Europa zijn gerealiseerd. CVA zorgketens in Nederland kunnen deelnemen aan het Kennisnetwerk CVA Nederland. In 2006 is gestart met 21 CVA zorgketens. Medio 2012 nemen 70 CVA zorgketens deel aan het Kennisnetwerk.

4 5 1 Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? Het Kennisnetwerk heeft in 2012 een visiedocument vastgesteld. In dit visiedocument zijn de doelstellingen van het Kennisnetwerk CVA Nederland geformuleerd voor de periode t/m 2015 respectievelijk t/m 2020 en de acties/basisvereisten die nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren. In het visiedocument is een onderverdeling gemaakt in verschillende onderwerpen; 1) het verbeteren van de kwaliteit van de CVA zorg in Nederland in a) preventie en voorlichting over CVA, b) behandeling en zorgverlening en c) organisatie van de zorg in de CVA keten en 2) positionering van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Het visiedocument, dat te vinden is op de website, is bepalend voor de activiteiten die binnen het Kennisnetwerk plaatsvinden. CVA patiënten waarborgen in alle fasen van de aandoening; de acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase. De deelnemers aan het netwerk dragen in gezamenlijkheid zorg voor een adequate transfer van patiënten tussen voorzieningen en voor de kwaliteit van de keten in zijn totaliteit, waarbij begeleiding van de mantelzorg expliciet onderdeel uitmaakt van het zorg- en behandelplan in elke schakel van de keten. De beste zorg bij CVA; Handreiking voor het verbeteren van de CVA-zorgketen, Redactie: M. Minkman, R. Huijsman en P. van Splunteren, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Utrecht, In de CVA zorgketens dienen samenwerkingsafspraken tussen de partners met betrekking tot de hele CVA zorgketen gemaakt te worden De deelnemers, de CVA zorgketens, zijn de belangrijkste actoren van het Kennisnetwerk. Onder CVA zorgketens verstaat het Kennisnetwerk: regionale netwerken van zorgverleners, die gezamenlijk een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling voor Naast de deelnemende CVA zorgketens bestaat het Kennisnet werk uit: aangesloten organisaties, werkgroepen (waar ook professionals van de deelnemende ketens aan deelnemen), het bestuur, de Raad van Advies en het bureau. Op de website is hierover meer informatie te vinden.

5 7 2 Wat biedt het Kennisnetwerk aan? Het Kennisnetwerk biedt aan alle professionals van de deelnemende CVA zorgketens mogelijkheden om onderling te communiceren en kennis te delen om de kwaliteit van de zorg aan patiënten met een CVA te verbeteren en ondersteunt hen zo nodig hierbij. Daarnaast organiseert het Kennisnetwerk specifieke activiteiten voor de ketencoördinatoren, omdat zij voor het Kennisnetwerk de aanspreekpunten van de CVA zorgketens zijn. In dit hoofdstuk is het aanbod van het Kennisnetwerk opgenomen. Ook wordt aangegeven welke bijdragen de deelnemende CVA zorgketens hieraan dienen te leveren. En wat is de bijdrage van de zorgketens?

6 2a 8 9 2b 2c De website Het jaarlijks symposium Producten van de werkgroepen De website van het Kennisnetwerk ( kent een open gedeelte, dat voor iedereen toegankelijk is. Hier is algemene informatie te vinden over het Kennisnetwerk, de ketens en de verschillende werkgroepen. Ook zijn hier nieuwe publicaties/ontwikkelingen, relevante symposia, en openbare documenten van het Kennisnetwerk, zoals de nieuwsbrief, het visiedocument, werkplannen en jaarverslagen te vinden. Alle professionals, die werken in een deelnemende CVA zorgketen, kunnen via persoonlijke inloggegevens gebruik maken van het beschermde deel van de website van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Het beschermde deel van de website is enkel toegankelijk voor personen, aan wie toegang is verleend. Dit deel van de website, biedt o.a. de volgende mogelijkheden: Voor de deelnemende ketens Individuele ketens kunnen hierbinnen een afzonderlijk deel voor onderlinge communicatie krijgen. Voor de professionals De interactieve uitwisseling van kennis en ervaring, bv. door het stellen van vragen en plaatsen van oproepen. Het invullen van vragenlijsten en aanmelden voor bijeenkomsten. Voor de ketencoördinatoren Op een eigen besloten deel van de website kunnen ketencoördinatoren onderling communiceren. Op deze plek worden, ook vanuit de verschillende werkgroepen, specifieke activiteiten/vragenlijsten uitgezet. Voor de werkgroepen Producten van de werkgroepen (bv. de brochure Uitbehandeld! Hoezo? van de werkgroep Zorg in de Chronische fase en de brochures van de werkgroep Sturing en Borging ) worden via de website verspreid. Ook de werkgroepen hebben elk een eigen besloten deel ten behoeve van interne communicatie, het plaatsen van agenda s en notulen enz. Voor het bestuur van het Kennisnetwerk CVA Nederland De deelnemende ketens vragen om medewerking aan projecten en relevant (wetenschappelijk) onderzoek. De ketencoördinatoren stimuleren de professionals in hun keten deel te nemen aan het beschermde deel van de website. Het streven is om van elke organisatie van de keten tenminste één vertegenwoordiger per discipline uit iedere organisatie en de leden van de stuurgroep van de keten aan dit deel van de website te laten deelnemen. De ketencoördinator speelt hierin een centrale en stimulerende rol. De ketencoördinatoren dienen er voor te zorgen dat de gegevens, die op de website staan en waarover het Kennisnetwerk beschikt, zo actueel en zo volledig mogelijk zijn. Dit betreft zowel gegevens van de organisaties, die onderdeel uitmaken van de CVA zorgketen, als van de zorgverleners die werkzaam zijn in deze organisaties en toegang hebben tot het beschermde deel van de website. Elk jaar organiseert het Kennisnetwerk in het najaar een symposium rondom een specifiek thema. De organisatie van dit symposium ligt bij de Werkgroep Opleiding en Scholing. Professionals van deelnemende ketens kunnen tegen een gereduceerd tarief hieraan deelnemen. Daarnaast organiseert de werkgroep incidenteel bijeenkomsten, waaraan deelnemers ook tegen gereduceerd tarief kunnen deelnemen. Het Kennisnetwerk verspreidt de producten van de werkgroepen onder de professionals van de deelnemende ketens. Naast de digitale verspreiding van de verschillende pro ducten, verspreidt het Kennisnetwerk verschillende producten van de werkgroepen breed binnen de deelnemende ketens. Dit zijn veelal brochures (bv. de brochure Uitbehandeld! Hoezo? van de Werkgroep Zorg in de chronische fase (februari 2012) en de boekjes van de werkgroep Sturing en Borging). Meestal zijn hier ook aanbevelingen voor implementatie in de keten bij opgenomen. Vanuit de werkgroepen vindt veelal ondersteuning bij de implementatie plaats.

7 d 2e Ketencoördinatoren Registratie en terugkoppeling In de CVA zorgketen is de ketencoördinator het aanspreekpunt voor het Kennisnetwerk. Voor het uitoefenen van de functie van ketencoördinator heeft het Kennisnetwerk een functieomschrijving opgesteld en voor de activiteiten ten behoeve van het Kennisnetwerk een takenlijst. In het voorjaar vindt het overleg bestuur - ketencoördinatoren plaats. Op deze bijeenkomst vindt terugkoppeling vanuit het bestuur en de verschillende werkgroepen plaats. In het najaar vindt een bijeenkomst over specifieke onderwerpen plaats. Op deze dagen hebben de ketencoördinatoren de mogelijkheid om onderling kennis en ervaring uit te wisselen. Benchmarkgegevens Het Kennisnetwerk stelt jaarlijks een invulformulier op over indicatoren voor de CVA zorgketens. De ingevulde en geretourneerde gegevens verwerkt het Kennisnetwerk en koppelt de resultaten terug naar de individuele CVA zorgketen. Zelfevaluatie-instrument ketenzorg Het Kennisnetwerk biedt het zelfevaluatie-instrument aan de deelnemende CVA zorgketens aan ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de keten en zorgt voor terugkoppeling van de resultaten. De functieomschrijving is opgesteld door de werkgroep Sturing en Borging en de takenlijst door de werkgroep Ketencoördinatoren. Beide documenten zijn te vinden op de website. De deelnemende CVA zorgketens dienen in de samenwerkings afspraken specifiek aandacht te schenken aan de structurele inbedding en financiering van de functie van ketencoördinator. De ketencoördinator is een belangrijke succesfactor in de verdere ontwikkeling van de zorgketen, de patiëntenzorg en het aanleveren van verschillende gegevens. Het Kennisnetwerk heeft via Zorgverzekeraars Nederland de zorgverzekeraars geadviseerd om in de besprekingen met de instellingen in te zetten op kwaliteitsverbetering en transparantie, onder meer door de functie van een CVA ketencoördinator te versterken en hier (financiële) afspraken over te maken. Jaarlijks vinden twee bijeenkomsten met de ketencoördinatoren van de deelnemende ketens plaats. De benchmarkgegevens, die door de ketencoördinatoren worden aangeleverd, verzamelt het Kennisnetwerk sinds Na verwerkingen en analyse van deze gegevens koppelt het Kennisnetwerk deze resultaten terug naar de individuele CVA zorgketens, samen met de landelijke gemiddelden/medianen per indicator. Er vindt ook een vergelijking met voorgaande jaren plaats. Jaarlijks vindt evaluatie van de indicatorenset plaats en zo nodig past de werkgroep Benchmark de indica toren aan. De deelnemende CVA zorgketens hebben een inspanningverplichting met betrekking tot het jaarlijks aanleveren van de benchmarkgegevens. Vanaf maart 2012 biedt de het Kennisnetwerk dit instrument aan, met als doel de ontwikkeling van de ketens te stimuleren. Dit instrument is ontwikkeld door dr. Mirella Minkman (voorheen CBO, nu Vilans) en CVA-proof gemaakt door de werkgroep Sturing en Borging. De ketencoördinatoren dienen dit instrument, in samenspraak met ketenpartners, in te vullen. De uitkomsten van dit instrument geven input aan de CVA zorgketen om voor een komende periode te kiezen waarmee de keten aan de slag gaat. Het instrument kan om het jaar ingevuld worden. Zo kan de ontwikkeling van de keten verder gestalte krijgen. De deelnemende CVA zorgketens hebben een inspanningverplichting met betrekking tot het invullen van het zelfevaluatie-instrument. Zorgverzekeraars Nederland heeft in haar inkoopdocument 2010 het lidmaatschap aan het Kennisnetwerk CVA aanbevolen en een opslag op de DBC voorgesteld voor de verdere ontwikkeling van de benchmark en het zelfevaluatie instrument door het Kennisnetwerk.

8 f Implementatie Het Kennisnetwerk ondersteunt de ketens bij de implementatie van uitkomsten en aanbevelingen van de werkgroepen en andere relevante ontwikkelingen. Uitkomsten van activiteiten en aanbevelingen van werkgroepen dienen in de praktijk ingevoerd te worden. Naast het breed uitzetten hiervan vraagt het Kennisnetwerk soms een beperkt aantal ketens om gericht mee te werken aan de implementatie in het veld (bij bv. de brochure Uitbehandeld! Hoezo? van de werkgroep Zorg in de Chronische fase). Naast deze activiteiten zet het Kennisnetwerk ook landelijk relevante ontwikkelingen in gang om de zorg voor patiënten met een CVA te verbeteren. Zo zal ook de Zorgstandaard CVA/TIA, die in 2011 met subsidie van het Ministerie van VWS is ontwikkeld worden geïmplementeerd. Ook werkt het Kennisnetwerk mee aan relevant onderzoek, waarvan de resultaten in de praktijk ingevoerd dienen te worden. De deelnemende ketens bieden de professionals mogelijkheden om uitkomsten en aanbevelingen en nieuwe ontwikkelingen te implementeren.

9 15 3 Wat kost deelname aan het Kennisnetwerk CVA Nederland? Deelname aan het Kennisnetwerk CVA Nederland kost de CVA zorgketen per kalenderjaar 1250 (niveau 2010). Dit bedrag wordt elke 4 jaar aangepast, in verband met de indexering van de kosten. In maart verzoekt het Kennisnetwerk middels een brief de deelnemende ketens de jaarlijkse bijdrage te voldoen. Deelname aan het Kennisnetwerk CVA Nederland gaat in na aanmelding van de keten bij het bureau, indiening van de gegevens van de CVA keten en betaling. De deelname van de CVA zorgketens aan het Kennisnetwerk CVA Nederland wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. De ketens kunnen te allen tijde opzeggen, met een opzegtermijn van één maand. Er vindt geen restitutie van het deelnemersgeld plaats. De deelnemersbijdrage van 1250 staat los van de eerder onder 2e genoemde opslag op de DBC CVA.

10 Werkgroep Ketencoördinatoren Christa Bom ketencoördinator en transmuraal CVA verpleegkundige, stroke service DWO (Delft) Tonnie van de Laar voorzitter Kennsinetwerk CVA Nederland Ingrid Middelkoop projectcoördinator Kennisnetwerk CVA Nederland Marian Oosterhof CVA nazorgverpleegkundige en CVA ketencoördinator, stroke service Assen Mario Pietersma transmuraal CVA verpleegkundige en ketencoördinator CVA-Zorgketen Leeuwarden Suus Benjaminsen programmamanager Kennisnetwerk CVA Nederland Colofon Tekst Werkgroep Ketencoördinatoren Grafisch ontwerp Ontwerpburo Bertus, Maastricht Drukwerk Drukkerij Walters, Maastricht Maastricht, juli 2012

11 postadres p/a azm Patiënt & Zorg Postbus AZ Maastricht telefoon +31 (0)

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En wat is de bijdrage van de

Nadere informatie

Ketencoördinatorendag

Ketencoördinatorendag Ketencoördinatorendag 11 oktober 2017 #kcdag17 Verbeteren van de multidisciplinaire transmurale CVA zorg in de regionale netwerken d.m.v. aangesloten CVA zorgketens Welkom 10.00 Nieuws 10:30 Competenties

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding p. 2

Inhoudsopgave. Inleiding p. 2 Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Het verbeteren van de kwaliteit van de CVA zorg in Nederland p. 4 1.a Preventie en voorlichting over beroerte p. 6 1.b Behandeling, zorg en ondersteuning p.

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Zicht op CVA-zorgketens met zelfevaluatie

Zicht op CVA-zorgketens met zelfevaluatie Zicht op CVA-zorgketens met zelfevaluatie Op welke manier zouden we de langdurige zorg moeten organiseren zodat deze leidt tot de best mogelijke uitkomsten voor de patiënt? Ketenzorg lijkt een antwoord.

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Datum: september 2015 Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Lees hieronder meer over: Wat is het knowledge broker netwerk CVA? Wat doen de knowledge brokers? Wat levert het uw organisatie op?

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Checklist en tips voor implementatie brochure Uitbehandeld! Hoezo?

Checklist en tips voor implementatie brochure Uitbehandeld! Hoezo? Checklist en tips voor implementatie brochure Uitbehandeld! Hoezo? Een leidraad voor aanbevelingen in de zorg aan mensen met een CVA in de 3 Inleiding Gedurende de periode september 2012 t/m september

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE PATIENTENVERSIE ZORGSTANDAARD CVA/TIA. Rapportage van een pilot rondom CVA zorg In het kader van de PG-Top20 kwaliteitstrajecten

IMPLEMENTATIE PATIENTENVERSIE ZORGSTANDAARD CVA/TIA. Rapportage van een pilot rondom CVA zorg In het kader van de PG-Top20 kwaliteitstrajecten IMPLEMENTATIE PATIENTENVERSIE ZORGSTANDAARD CVA/TIA Rapportage van een pilot rondom CVA zorg In het kader van de PG-Top20 kwaliteitstrajecten COLOFON Deelnemende CVA ketens (ziekenhuizen) en ketencoördinatoren

Nadere informatie

Zelfevaluatie instrument voor ketenzorg Gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Overzicht van resultaten CVA zorgketens 2015

Zelfevaluatie instrument voor ketenzorg Gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Overzicht van resultaten CVA zorgketens 2015 Zelfevaluatie instrument voor ketenzorg Gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans Overzicht van resultaten CVA zorgketens 2015 Kennisnetwerk CVA Nederland juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

CVA Werkplan

CVA Werkplan CVA Werkplan 2016-2017 Kennisnetwerk CVA Nederland Februari 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Doelen voor de komende jaren 2014-2020... 3 1.2 Organisatie van het Kennisnetwerk CVA NL...

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Hersenletselnetwerk Midden-Brabant

Hersenletselnetwerk Midden-Brabant Hersenletselnetwerk Midden-Brabant Speerpunten en Innovatie 2012 Hersenletselnetwerk Midden-Brabant wil de noodzakelijke afstemming tussen zorg- hulp- en dienstverleners binnen de regionale hersenletselzorg

Nadere informatie

Vernieuwingen belangrijk voor SSB vanaf 2013

Vernieuwingen belangrijk voor SSB vanaf 2013 Vernieuwingen belangrijk voor SSB vanaf 2013 De veranderde financieringstroom voor de verpleeghuizen De Aanspreekbare functionarissen zullen hier regelmatig over afstemmen binnen hun overlegvorm Zelfevaluatie

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Groeiende samenwerking in de CVA-zorgketen

Groeiende samenwerking in de CVA-zorgketen Groeiende samenwerking in de CVA-zorgketen Zelfevaluatie stimuleert de doorontwikkeling Jaarlijks krijgen zo n 46.000 mensen een beroerte, ook wel aangeduid met cerebrovasculair accident (CVA) (Vaartjes,

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2013, een jaar waarin gezocht is naar mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te maken

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Checklist en tips voor implementatie brochure Uitbehandeld! Hoezo?

Checklist en tips voor implementatie brochure Uitbehandeld! Hoezo? Checklist en tips voor implementatie brochure Uitbehandeld! Hoezo? Een leidraad voor aanbevelingen in de zorg aan mensen met een CVA in de chronische fase 3 Inleiding Gedurende de periode september 2012

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Benchmarkresultaten 2014

Benchmarkresultaten 2014 Benchmarkresultaten 2014 Rapportage en achtergrondinformatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 1. Benchmark CVA-zorgketens 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Algemene kenmerken 2. Benchmark indicatoren 8 2.1

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Jan Oldhoff congres 31 maart 2008 Henk Hummel Manager Kwaliteitszorg IKN Onderwerpen Achtergrond Aanleiding tumorspecifieke visitatie Ontwikkelen tumorspecifieke

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

De patiënt wordt er beter van. Samenwerking MENT & Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark Utrecht, 16 februari 2017

De patiënt wordt er beter van. Samenwerking MENT & Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark Utrecht, 16 februari 2017 De patiënt wordt er beter van. Samenwerking MENT & Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark Utrecht, 16 februari 2017 Agenda Welkom en voorstellen Aanleiding Libra R & A, locatie Leijpark stelt

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Informatie overdracht in de CVA keten

Informatie overdracht in de CVA keten Informatie overdracht in de CVA keten dr. Bianca Buijck Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 31 maart 2016 Waarom een goede overdracht nodig? Algemeen: minimaal 300.000 overdrachten tussen ziekenhuis

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O. De volgende ketenpartners Stichting Amphia, gevestigd te Breda/Oosterhout, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Suttorp, voorzitter

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2013 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Netwerk Kaderartsen GRZ; Intervisie Caroline Driessen

Netwerk Kaderartsen GRZ; Intervisie Caroline Driessen Netwerk Kaderartsen GRZ; Intervisie Caroline Driessen 12022016 Wat is intervisie Eisen herregistratie Verenso Onze visie/aanpak Onderwerpen en Jaarplan Proces Jaarverslag Wat is Intervisie Intervisie

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Netwerkindicatoren Dementie 2016

Netwerkindicatoren Dementie 2016 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Individuele rapportage: Netwerk Dementie regio Haaglanden versie 2, februari 2017 Samen sterk: Goed voorbeeld doet goed volgen! 1 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Vilans

Nadere informatie

Centrale zorgverlener CVA voor de patiënt en zijn naaste(n) in de chronische fase

Centrale zorgverlener CVA voor de patiënt en zijn naaste(n) in de chronische fase 1 Centrale zorgverlener CVA voor de patiënt en zijn naaste(n) in de chronische fase Hét centrale aanspreekpunt voor coördinatie van zorg en stimuleren van zelfmanagement Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3

Nadere informatie

Vragen van patiënten, professionals en organisaties beantwoord in één netwerk.

Vragen van patiënten, professionals en organisaties beantwoord in één netwerk. Vragen van patiënten, professionals en organisaties beantwoord in één netwerk. Een voorbeeld uit Midden-Holland. Margriet de Waal, manager NAH Zorgpartners Midden-Holland Laura van Werven, netwerkcoördinator

Nadere informatie

Centrale zorgverlener CVA voor de patiënt en zijn naaste(n) in de chronische fase

Centrale zorgverlener CVA voor de patiënt en zijn naaste(n) in de chronische fase Centrale zorgverlener CVA voor de patiënt en zijn naaste(n) in de chronische fase Hét centrale aanspreekpunt voor coördinatie van zorg en stimuleren van zelfmanagement 3 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o.

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. PLAN VAN AANPAK Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. Juli 2012, Jelle Stekelenburg, gynaecoloog MCL Relinde van der Stouwe, verloskundige

Nadere informatie

Programma Uitkomst informatie voor Samen beslissen

Programma Uitkomst informatie voor Samen beslissen Programma Uitkomst informatie voor Samen beslissen IZO bijeenkomst 17 november 2017 Barry Holwerda (Projectleider Instrumentarium) Paul-Peter Lambooij (Programmamanager) Inhoud 1. Opdracht 2. Visie op

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

Nationaal Plan Zeldzame Ziekten

Nationaal Plan Zeldzame Ziekten Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (Mijn) achtergrond Voormalig Secretariaat Stuurgroep Weesgeneesmiddelen (2001-2011) EUROPLAN (2010-2011) Consultatie expertise voor zeldzame ziekten (2010-2011) Algemeen

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief

Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief Mr. Heleen Post,Team manager Kwaliteit, NPCF Dr. Ildikó Vajda, Beleidsmedewerker zeldzame aandoeningen, VSOP Dr. Philip van der Wees,

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND Samenwerken en verder Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND 1. Werkt u in de palliatieve zorg of in de dementiezorg of beiden? 2.

Nadere informatie

VGE-congres 2012 Duurzaamheid zorguitgaven. Ketenfinanciering. Erik Schut. Goede coördinatie zorgverlening steeds belangrijker, als gevolg van:

VGE-congres 2012 Duurzaamheid zorguitgaven. Ketenfinanciering. Erik Schut. Goede coördinatie zorgverlening steeds belangrijker, als gevolg van: VGE-congres 2012 Duurzaamheid zorguitgaven Ketenfinanciering Erik Schut 2 Ketenfinanciering: waarom? Goede coördinatie zorgverlening steeds belangrijker, als gevolg van: toename chronische ziekten toename

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Beleidsplan Suïcidepreventie

Beleidsplan Suïcidepreventie Beleidsplan Suïcidepreventie 2015-2017 Auteur: R. Heukels Functie: Voorzitter beleidscommissie Suïcidepreventie Datum: 1 November 2016 GGZ Drenthe Beleid Status: Vastgesteld Vastgesteld door: Directie

Nadere informatie

Samenhangende zorg voor mensen met dementie

Samenhangende zorg voor mensen met dementie Samenhangende zorg voor mensen met dementie Even voorstellen Wie ben ik? Wie bent u? Casemanagement Ketenvorming Waar staat u? Waar wilt u naar toe? 15-6-2011 Margje Mahler Casemanagement Veel ketens starten

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Deze handreiking is gebaseerd op de resultaten van een pilot die de Nederlandse Diabetes Federatie mede namens haar

Nadere informatie

ISPO Nederland. International Society for Prosthetics and Orthotics

ISPO Nederland. International Society for Prosthetics and Orthotics ISPO Nederland ISPO Nederland is een vereniging voor alle deskundigen op het gebied van prothesen en orthesen en voor deskundigen op het gebied van orthopedische schoentechniek. ISPO staat voor International

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Toetsingskader Veilig Thuis 2015

Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Utrecht, juni 2015 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie Toetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Overview en vooruitblik kwaliteit & toezicht. Werkgroep kwaliteit & toezicht (jeugd / wmo) Versie 22 juni 2016, bijgesteld nav bijeenkomst 3 juni

Overview en vooruitblik kwaliteit & toezicht. Werkgroep kwaliteit & toezicht (jeugd / wmo) Versie 22 juni 2016, bijgesteld nav bijeenkomst 3 juni Overview en vooruitblik kwaliteit & toezicht Werkgroep kwaliteit & toezicht (jeugd / wmo) Versie 22 juni 2016, bijgesteld nav bijeenkomst 3 juni Doel presentatie Informeren kwaliteit en toezicht jeugd

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Drechtzorg 2012

Jaarverslag Stichting Drechtzorg 2012 Jaarverslag Stichting Drechtzorg 2012 Stichting Drechtzorg Albert Schweitzerplaats 25 3318 AT Dordrecht Telefoon: 078-6541407 E-mail: drechtzorg@asz.nl Website: www.drechtzorg.nl Jaarverslag 2012 Inleiding

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Rapportage Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Werkgroepleden Annemiek van Dorst, fysiotherapeut Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Judith Vera, fysiotherapeut Marianne Jansen, Huispitaal Janine

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie