Bestuursvoorstel GD Onderwerp: verbetering afvalinzameling. Afdeling: RB Datum: Steller: Jessica Ramakers Toestelnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursvoorstel GD13.02317. Onderwerp: verbetering afvalinzameling. Afdeling: RB Datum: 8-8-2013. Steller: Jessica Ramakers Toestelnr."

Transcriptie

1 GD Bestuursvoorstel Onderwerp: verbetering afvalinzameling Afdeling: RB Datum: Steller: Jessica Ramakers Toestelnr Portefeuillehouder: J.A. Pietersen Besluitvormingsproces: Presidium Ondernemingsraad Samenvatting: De gescheiden inzameling van huishoudelijk afval in Diemen blijft steken op 30% waarbij landelijk wordt gestreefd naar 65%. Voornaamste knelpunten zijn een dalende GFT-inzameling, beperkte aanbiedmogelijkheden voor (los) tuinvuil en scheidingsmogelijkheden bij de hoogbouw. Dit voorstel komt tegemoet aan genoemde knelpunten en biedt de hoofdlijnen voor verbetering van de afvalscheiding en het. Daarnaast levert dit op termijn een besparing op. Gevraagde beslissing: Instemmen met de uitwerking van de maatregelen ter verbetering van de afvalscheiding en het in Diemen Ter bespreking aan de informatieve raad in september toe te zenden. Besluitnummer : Datum BenW vergadering:27/08/2013 Besluit: Akkoord conform voorstel, met dien verstande dat aan de tekst van het voorstel een passage wordt toegevoegd waarin uiteen wordt gezet dat dit geen alomvattend voorstel is als oplossing voor de gesignaleerde problemen, maar is bedoeld om de raad in staat te stellen zich een beeld te vormen van de problematiek en dito oplossingsrichtingen. Het college realiseert zich dat "gedrag" een belangrijk element is en dat oplossingen niet uitsluitend in de systemen gevonden kunnen worden. Wethouder Pietersen wordt gemachtigd de gewijzigde tekst te accorderen.

2 Bestuursvoorstel Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Op basis van de Wet milieubeheer zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) bevat de doelstelling dat 60% van het huishoudelijk afval nuttig wordt toegepast. Voormalig staatssecretaris Atsma heeft deze doelstelling in zijn afvalbrief van augustus 2011 aangescherpt naar 65%. In een memo d.d. 6 september 2012 is de stand van zaken van het afvalsysteem aangegeven en de besparingen die zijn doorgevoerd. Concrete aanleiding De scheiding van huishoudelijk afval in Diemen ligt rond de 30% en blijft daarmee flink achter bij de landelijke doelstelling van 60-65%. Ook met Diemen vergelijkbare gemeenten scoren beter. Een dalende GFT-inzameling, beperkte mogelijkheden voor het aanbieden van (los) tuinvuil en beperkte scheidingsmogelijkheden bij de hoogbouw zijn de voornaamste knelpunten in het huidige. Willen we het scheidingspercentage in Diemen omhoog krijgen, dan zijn maatregelen noodzakelijk. De gft-dummy s worden zijn gebruiksonvriendelijk en worden erg weinig gebruikt. De gft-opbrengst in Diemen is daardoor de afgelopen jaren sterk gedaald en ligt nu op slecht 6% en 9kg per inwoner. Zie voor een vergelijking met andere gemeenten tabel 3. Als onderdeel van een oplossing zijn er vervolgens tijdelijk bladkorven geplaatst. De bladkorven worden goed gebruikt, maar omdat er ook ander afval dan blad in wordt gestort, is het legen hiervan lastig en kostbaar. Bovendien passen de (volle) korven niet in het beeld dat we gezamenlijk hebben vastgesteld in ons kwaliteitsplan openbare ruimte. Raad bezoekt De Meerlanden In september 2012 heeft uw raad een bezoek gebracht aan De Meerlanden. De wens van de raad was naar aanleiding van dit bezoek in te zetten op het scheiden van afval. Het college heeft laten weten in het voorjaar van 2013 terug te komen met een plan voor het verbeteren van de inzameling van afval. Daarop is in april 2013 een presentatie aan de raad gegeven om inzicht te geven in het huidige systeem, ontwikkelingen en mogelijke verbeterpunten. De raad heeft daarmee aangegeven voorstander te zijn van een systeem dat zorgt voor betere afvalscheiding tegen lagere kosten en met name aandacht te willen geven voor het scheiden van gft. Een verdere uitwerking hiervan is in deze nota weergegeven. Taakstelling Door de gemeente Diemen is in 2012 een taakstelling opgelegd voor de besparing in de afvalinzameling van ,- Naar aanleiding daarvan is in 2012 al ingezet op een structurele besparing door: het aantal inzameldagen voor de rolemmers voor het restafval aan te passen van drie naar twee dagen in de week; grofvuil één keer in de twee weken aan huis op te halen in plaats van iedere week; uitbreiding van het aantal containers voor kunststofinzameling; GFT-verzamelcontainers minder vaak te legen. Reden hiervoor is de geringe vulling van deze containers. Verbetering gescheiden inzameling Bijgaand hoofdlijnen advies van de Meerlanden geeft de richting aan waarop de gescheiden inzameling en het verbeterd kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat we het voor de bewoners makkelijker moeten maken om het afval te scheiden. Een globale kostenraming geeft aan dat een betere scheiding kan worden bereikt tegen lagere kosten. Het advies bevat de volgende maatregelen: 2

3 Hoogbouw: uitbreiding scheidingsmogelijkheden voor kunststof, glas en papier Op locaties waar meerdere restafvalcontainers zijn, kunnen deze makkelijk omgezet worden voor de inzaemling van deze fracties. Wijkvoorzieningen voor glas, papier, kunststof en textiel: alle containers ondergronds en clusteren op logische en centrale plekken (winkelcentra, uitvalswegen, hoogbouw);dit is op een aantal plekken in Diemen nu al het geval, maar doot de clusters van containers uit te breiden wordt het voor bewoners nog makkelijker om het afval gescheiden aan te bieden. Gelijk met het restafval kunnen dan ook de andere fracties worden meegenomen en hoeft er niet apart naar de papier- of plasticcontainer te worden gelopen In de praktijk is gebleken dat de gft-dummies gebruiksonvriendelijk zijn en dus onvoldoende resultaat opleveren. De bladkorven werken redelijk, maar trekken ook veel ander vuil aan. Dit maakt het legen duur: het blad kan worden weggezogen, maar de rest moet met een andere auto worden opgehaald. Bovendien geven de bladkorven niet het gewenste beeld zoals we dat met elkaar in het kwaliteitsplan openbare ruimte hebben afgesproken. Vanuit bewoners zijn er wel signalen dat men graag gft-afval wil blijven scheiden. Dit is gebleken uit de klachten die zijn binnengekomen over het gebruik van de dummies. Om aan de wensen van de bewoners in de laagbouw tegemoet te komen,zou een het aanbieden van een tweede rolcontainer voor gft-afval een mogelijke oplossing zijn. Grof (tuin) vuil: verder stimuleren zelf wegbrengen in plaats van laten ophalen. In september 2012 is deze richting ingezet. In tabel 1 wordt duidelijk dat deze stap al succes heeft. Tonnage opgehaald grofvuil prognose Meldingen grofvuil prognose Tabel1 Uit bovenstaande tabellen blijkt dat het tonnage opgehaald grofvuil ten opzichte van 2010 met bijna 300 (34 %) ton is teruggelopen. Het aantal meldingen is nog sterker teruggelopen namelijk met ruim Dit is een daling van 37,6 %. Naast de autonome teruggang van de grofvuil hoeveelheid ten gevolge van de economische crisis kan worden aangenomen dat de hoeveelheid grofvuil door de systeem wijziging nog eens een vermindering van de hoeveelheid opgehaald grofvuil met % heeft veroorzaakt. De hoeveelheid grofvuil dat naar het recycleplein gebracht wordt neemt namelijk ook toe. Daarbij biedt het brengen van afval naar het recycleplein een nog betere scheidingsmogelijkheid en dus ook meer grondstoffen en extra opbrengsten. Toelichting Argumenten en keuzemogelijkheden Het voorliggende voorstel leidt tot betere afvalscheiding tegen lagere kosten. Iedere wijziging van de inzamelsystematiek heeft gevolgen voor het milieurendement, de kosten en het serviceniveau voor de burger. Dit wordt hieronder uitgelegd met als voorbeeld de situatie in Diemen Noord. Milieurendement Het scheiden van afval heeft een aantal positieve gevolgen voor het milieu: - het vermindert de hoeveelheid restafval, waardoor er minder afval gestort of verbrand wordt. - het bevordert het hergebruik van materialen, waardoor er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. - het leidt tot besparing van CO2-uitstoot. De vermindering van de uitstoot van CO2 speelt een belangrijke rol in de actuele discussie rond klimaatverandering. Gescheiden inzameling en hergebruik leiden tot een besparing van CO2-uitstoot. Zodoende draagt de gescheiden inzameling bij aan het realiseren van (gemeentelijke) klimaatdoelstellingen. 3

4 Kosten De verwerking van restafval is duurder dan de verwerking van gescheiden fracties zoals GFT, glas en papier. Hoe beter de afvalscheiding, hoe lager de verwerkingskosten. Een globale financiële verkenning geeft aan dat de maatregelen binnen de huidige financiële mogelijkheden en het kostenniveau 2013 kunnen worden ingevoerd, waarbij de kosten bij een betere afvalscheiding afnemen. In tabel 2 wordt dit duidelijk gemaakt. Wanneer de doelstelling voor de gemeente Diemen gehaald wordt, levert dit een besparing op van ,-. Voor de gemeente Diemen worden volgende scheidingspercentages op termijn haalbaar geacht: 50% scheiden van gft, 70% papier, 50% kunststof en 80% glas. De kosten die gemaakt worden bij het invoeren van het verbeterde kunnen met deze opbrengsten eenvoudig opgevangen worden. Deze kosten bestaan uit de aanschaf van de gftrolcontainers en schoonmaakkosten hiervan. Zie verder onder het kopje financieel. Serviceniveau Diemen heeft voor haar inwoners een hoog serviceniveau op het gebied van afvalinzameling, waarbij het accent met name op de inzameling van (grof) restafval ligt en minder op de gescheiden inzameling (GFT, glas, papier, kunststof). Met de voorgestelde maatregelen blijft de service behouden (het blijft mogelijk grofvuil aan te bieden én het grofvuil kan zes dagen in de week gebracht worden naar het recycleplein). Daarbij wordt meer ingezet op de gescheiden inzameling. Het wordt mogelijk gemaakt dit dichtbij huis te doen. Dit levert meer gemak op voor alle bewoners en met name ouderen en mensen slecht ter been. Iedereen kan op een centrale plek en dichtbij huis direct het afval scheiden. Openstellen containers Voor het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainers hebben bewoners een pasje nodig. Hierdoor blijft de hoeveelheid afval controleerbaar: op het moment dat afval gedumpt wordt, is dit direct zichtbaar. Op een aantal locaties wordt afval bijgeplaatst, niet in de ondergrondse containers geworpen. Surveillance door team handhaving blijft hier noodzakelijk om het bijplaatsen van afval zoveel mogelijk te traceren en verbaliseren. Onderzocht wordt of het mogelijk is om de bewoners zonder pasje gebruik te laten maken van de ondergrondse containers. Voorbeeld Diemen Noord Diemen biedt haar inwoners een hoog serviceniveau op het gebied van afvalinzameling, waarbij het accent met name op de inzameling van (grof) restafval ligt en minder op de gescheiden inzameling (GFT, glas, papier, kunststof). Met de mogelijke voorgestelde maatregelen wordt het accent meer naar de gescheiden inzameling verlegd. Bij de hoogbouw worden de faciliteiten voor de gescheiden inzameling uitgebreid. Naast de huidige inzameling van restafval en GFT wordt er inzamelcapaciteit gecreëerd voor kunststof, glas en papier. Wijkvoorzieningen voor glas, papier, kunststof en textiel worden ondergronds gebracht en geconcentreerd op centrale plekken, zoals winkelcentra, ontsluitingswegen en hoogbouw Om duidelijk te maken wat het verbeterplan betekend en hoe dit in de praktijk bereikt kan worden, wordt hieronder als voorbeeld Diemen Noord beschreven. 4

5 Ondergrondse inzameling van papier, glas en plastic bij uitvalswegen en het winkelcentrum is al grotendeels doorgevoerd. Op het moment dat reconstructies plaatsvinden, worden in die buurten de containers ook verder ondergronds geplaatst. Daarnaast is het voorstel dat bewoners bij de laagbouw voor een betere afvalscheiding GFT-rolcontainers gaan gebruiken en dat bladkorven niet meer het hele jaar door blijven staan. Deze zijn dan alleen nog rondom de herfst bestemd voor het inzamelen van blad van bomen door bewoners. De GFT-rolcontainers zijn dan tevens voor het tuinafval bestemd. Bewoners kunnen het tuinafval ook bij het recycleplein brengen. Het wordt zo eenvoudiger dichtbij huis het afval te scheiden. Er blijft dan minder restafval over, waardoor de totale verwerkingskosten dalen. Alternerend inzamelen Voorgesteld wordt om GFT bij de laagbouw aan huis in te zamelen met een rolcontainer en restafval en GFT wekelijks alternerend in te zamelen. Alternerende inzameling van restafval en GFT is in den lande een gangbare en bewezen inzamelmethodiek. Bij alternerende inzameling beschikken huishoudens over twee aparte rolemmers voor restafval en GFT. Tegenover het ruimtebeslag van twee rolemmers staat dat alternerende inzameling een grote mate van flexibiliteit biedt bij het kiezen van rolemmers op maat. Huishoudens kunnen, afhankelijk van de specifieke woonsituatie, naar behoefte kiezen uit diverse formaten rolemmers voor zowel restafval als GFT. In Diemen worden drie formaten rolemmers gebruikt, met een inhoud van 120, 180 en 240 liter. Groot voordeel van een aparte rolemmer voor GFT is dat daar ook (los) tuinvuil en takjes in kunnen worden aangeboden, hetgeen een voornaam knelpunt is in de huidige inzameling. Bij invoering van de gft-dummy s is de gft-opbrengst drastisch gedaald. Als mogelijke oplossing wordt daarom voorgesteld weer over te gaan op het scheiden aan huis. Waarbij het invoeren van een afzonderlijke gft-container een betere afvalscheiding op zal leveren dan bij de duo-bak. De ervaring met de duo-bak, dit was vóór invoering van de gft-dummy s, was dat restafval en gft-afval toch vaak bijelkaar terecht kwamen. Hergebruik dummy s Met name voor GFT is het nodig dat de inzameling direct aan huis plaatsvindt. Verspreid door de gemeente staan ondergrondse GFT-verzamelcontainers, zogenaamde dummy s. De ingezamelde hoeveelheden hiervandaan loopt de laatste jaren terug. Na monitoring is gebleken dat veel GFT containers wekelijks hooguit voor een kwart gevuld zijn. Deze containers worden sinds najaar 2012 minder vaak geledigd, bijvoorbeeld tweewekelijks. Met invoering van een GFT-rolcontainer aan huis worden deze dummy s voor de inzameling van GFT overbodig. De kosten van de dummy s bestaan uit kapitaallasten en inzamelkosten. Het aantal dummy s en daarmee de kapitaallasten zijn (op korte termijn) niet beïnvloedbaar. Het fysiek verwijderen van de dummy s is hiermee dan ook niet aan de orde of wenselijk. Waar mogelijk en gewenst, worden de containers ingezet voor een nader te bepalen afvalstroom, zoals papier, drankverpakkingen of kleine elektrische apparaten. Bij de flats kunnen waar wenselijk de dummy s blijven staan om zo ook voor de hoogbouw het GFT te kunnen blijven scheiden. Oplossingsrichting De maatregelen die hier boven beschreven worden zijn een mogelijke oplossing voor het verbeteren van de afvalinzameling en daarmee het scheiden van afval. Het komt tegemoet aan de wens het afval beter te scheiden, dit is de wens van de raad en ook van bewoners. Het voorstel geeft een beeld van de problematiek en een oplossingsrichting. Goede ervaringen met dit systeem in andere gemeenten, het eenvoudiger maken voor de bewoners om afval te scheiden en de opbrengst daarvan lijken een oplossing te zijn om de afvalinzameling te verbeteren. Wel moeten we rekening blijven houden met het gedrag en de mentaliteit van de bewoners. Dit blijft nu eenmaal lastig om te veranderen. Daarom zullen we ook in moeten blijven zetten op voorlichting. 5

6 6

7 Vergelijking met andere gemeenten Scheiden huishoudelijk afval De bewoners van de gemeente Diemen scheiden het huishoudelijk afval vergeleken met andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse aanzienlijk minder. Stedelijkheid Zeer Sterk stedelijk Sterk stedelijk Tabel 3 Gemeente inwoners Scheiding huishoudelijk afval totaal afval kg per inwoner GFT kg per inwoner Amsterdam % Haarlem % Schiedam % Leidschendam-Voorburg % Vlaardingen % Enschede % Zaanstad % Dordrecht % Amstelveen % Alphen ad Rijn % Velsen % nb 69 Nieuwegein % Maassluis % Krimpen ad IJssel % 712 nb Diemen % In de gemeente Diemen is het voor bewoners nog niet altijd gemakkelijk genoeg om het afval goed te scheiden. In andere gemeenten wordt het scheiden van afval gestimuleerd doordat dit dichtbij huis kan, met meer en verschillende containers voor verschillende afvalstromen (rolcontainers/ bakken/zakken voor glas, papier, plastic en GFT). Zo is in Noordwijkerhout en Amstelveen een container voor GFT ingevoerd. In Noordwijkerhout nam de hoeveelheid GFT met 50% toe en in Amstelveen ging de hoeveelheid van 22kg per inwoner naar 50kg. Voor papier is een zelfde voorbeeld in Aalsmeer te noemen. De inzameling steeg hierdoor met 20%.

8 Gevolgen en risico s Financieel Een globale financiële verkenning geeft aan dat de maatregelen binnen de huidige financiële mogelijkheden en het kostenniveau 2012 kunnen worden ingevoerd, waarbij de kosten bij een betere afvalscheiding op termijn verder afnemen. De kostenberekening gaat er vanuit dat een verbetering van de afvalscheiding van 30 % naar 50 % haalbaar is. Voor deze onderstaande berekening is voorlopig alleen gerekend met een verbeterd voor Diemen Noord. Verschil ten opzichte van incl.verbeterd Diemen Noord Bij invoering verbeterd in Diemen Structurele verlaging kosten afvalinzameling (doelstelling ,=) -/ / / / Lager tarief AEB: van 80 naar 65 per ton miv / / / Opbrengst Nedvang/Afvalfonds: inzamelvergoeding glas/kunststof/papier -/ / / / Inzameling tuinvuil ( bladkorven vervallen door invoeren gftcontainer) pm -/ / Besparing door invoeren verbeterd na volledige invoering -/ / Hergebruik gft dummy s pm pm Tabel 4 Totaal besparingen 8 -/ Waarvan door invoering van het verbeterde -/ ,- Waarvan ,- door invoering van het verbeterde Toelichting 1) Een deel van de structurele verlaging van de kosten van ,= (vastgesteld in de begrotingsraad van november 2011) is in 2012 behaald, het restant in 2013 en verder; 2) Op dit moment wordt de besluitvorming rond verlenging van de overeenkomst met het Afavl Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) voorbereid. Indien de verwerkingsovereenkomst met het AEB met vijf jaar wordt verlengd, wordt het verwerkingstarief met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 dit jaar verlaagd van 80 naar 65 per ton. Dit levert op jaarbasis een verlaging van de verwerkingskosten van ca ,=; 3) Nedvang/Afvalfonds keert in het kader van producentenverantwoordelijkheid vergoedingen uit voor de inzameling van glas, papier en kunststof verpakkingen. De vergoedingen zijn gebaseerd op de ingezamelde hoeveelheden. Bij toenemende afvalscheiding nemen de inkomsten van Nedvang/Afvalfonds toe. In de gemeentelijke begroting is opgenomen dat de Nedvang-gelden worden gebruikt voor het ondergronds plaatsen van inzamelcontainers voor glas, papier en kunststof; 4) De inzameling van (los) tuinvuil is een van de huidige knelpunten Indien GFT bij de laagbouw met een rolemmer aan huis wordt ingezameld, kan de huidige inzameling met bladkorven of anderszins vervallen; 5) Zie tabel 2, de besparing is afhankelijk van het scheidingsgedrag van de bewoners van Diemen. 6) Het hergebruik van de gft-dummy s voor andere grondstoffen (zoals blik, of kleine elektrische apparaten) wordt nog verder onderzocht. De kosten die gemaakt worden bij het invoeren van het verbeterde kunnen met de opbrengsten eenvoudig opgevangen worden. Kosten verbetering Diemen Noord Kosten verbetering 1 Kapitaallasten gft-rolcontainers per jaar (4300 aansluitingen) , ,- 2 Schoonmaakkosten gft-rolcontainers per jaar 4.000, ,-

9 De kosten worden verrekend in het contract met de Meerlanden. Afvalstoffenheffing Bij een betere afvalscheiding kan nagedacht worden over het verlagen van de afvalstoffenheffing (op termijn). Dit geldt ook voor bewoners die gebruik gaan maken van de gft-rolcontainers. Wanneer het scheiden van afval in Diemen op termijn inderdaad succesvol blijkt te zijn kunnen berekeningen hiervoor uitgewerkt worden. Juridisch - Andere risico s Burgers gaan beter scheiden maar afvalstoffenheffing blijft stijgen. Afvalscheiding (en daarmee kostenvoordeel) blijft achter bij de verwachtingen. Wat merkt de burger, een bedrijf of instelling van de te nemen beslissing? Voor de inwoners wordt het nog makkelijker om hun afval goed te scheiden. Hierdoor zou op termijn de afvalstoffenheffing naar beneden bijgesteld kunnen worden. Bedrijven en instellingen hebben hun eigen contracten met afvalverwerkers; de wijziging van het systeem heeft voor hen geen consequenties. Opmerkingen over de aanpak / het vervolgproces na de gevraagde beslissing Communicatie De verbetering van de gescheiden afvalinzameling is aanleiding om de communicatie over afvalscheiding nog steviger in te zetten. Het scheidingspercentage in Diemen moet nu echt omhoog. Op 9 april 2013 is in samenwerking met De Meerlanden een presentatie voor de gemeenteraad gegeven waaronder gedragsbeïnvloeding op het vlak van afvalscheiding werd besproken. De inzichten die hier zijn opgedaan kunnen worden toegepast ter ondersteuning van de verbetermaatregelen. Om een dergelijke gedragsbeïnvloeding bij bewoners tot stand te brengen, is zeker geen makkelijke opgave maar wel een uitdaging. Met de presentatie over gedragsbeïnvloeding in het achterhoofd wordt voor de invoering van het verbeterde systeem een integraal plan opgesteld waarin niet alleen communicatie een belangrijk aandachtspunt wordt maar ook handhaving, de rol van de wijkopzichters en participatie van bewoners. De invoering van het verbeterde systeem zal een campagne-achtig karakter krijgen: herhaling van de boodschap gedurende een langere periode met inzet van diverse middelen. Projectmatig Na vaststelling door het college en de behandeling in de gemeenteraad wordt het plan voor een verbeterde inzameling nader uitgewerkt en in uitvoering gebracht. - EINDE - 9

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 31 augustus 2015 : 14 september 2015 : dhr. Th. van

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein m Duurzame Ontwikkeling 2 0 14-454 Contactpersoon Rena Heilema Telefoon 14 030

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ Opinienota Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ 148113 1. Inleiding Doel van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) is om in Haarlem tot een hoger scheidingspercentage van huishoudelijk

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 februari 2012 : 12 maart 2012 Documentnr. Zaaknummer : 796 : PR-11-17611 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Afvalscheiding in Den Haag

Afvalscheiding in Den Haag Afvalscheiding in Den Haag bijdrage werkbespreking commissie Leefomgeving Heleen Weening directeur Duurzaam Den Haag & Haags Milieucentrum 3 september 2015 1 Outline 1. Hoofdlijnen opbrengst bewonersavond

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven. Gemeentewinkel

Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven. Gemeentewinkel Onderwerp: Grondstoffenbeleidsplan 2017-2022 gemeente Scherpenzeel openbaar Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Startnotitie. Afval is grondstof

Startnotitie. Afval is grondstof Startnotitie Afval is grondstof Projectinformatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer J.E.T.M. van Dongen B. Looije T.P. Rus Steller

Nadere informatie

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017 Nr. 17INT02679 Memo Datum : woensdag 27 september 2017 Aan wie : Cie Grondgebied Kopie aan : Jelle Beintema, Paul van der Steen Behandeld door : Gerard Oonk (GOO) Onderwerp: Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten verhogen.

Nadere informatie

Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017

Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017 Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017 Totstandkoming beleidsplan (proces) Deskresearch systeemvarianten door Avri Individuele gesprekken

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Memo Aan : de leden van de gemeenteraad Van : College Datum : 19 februari 2015 In afschrift aan : H. Campen, A. Los Zaaknummer : 26261 Bijlage(n) : - Onderwerp : Afvalinzamelingpilot buitengebied Ede Inleiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Afvalbeheerplan 2014-2020 Voorstel 1. In te stemmen met de doorontwikkeling

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Concept kadernotitie Grondstoffenplan

Concept kadernotitie Grondstoffenplan Concept kadernotitie Grondstoffenplan Op 12 januari jl. heeft er een thema-avond voor het nieuw te vormen grondstoffenplan plaatsgevonden. Bij een grondstoffenplan ligt de nadruk meer op de inzameling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Definitieve versie

Vragen en antwoorden Definitieve versie Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden Definitieve versie 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Twenterand, mei 2015 Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten omgekeerd inzamelen eerste fase 4 2.1 Rapportage omgekeerd inzamelen eerste fase

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Besluit pilots afvalinzameling Dragonder Inhoud raadsvoorstel info raad beeldvormende vergadering november 2014 Invoering afvalverbrandingsbelasting

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Ledenraadpleging VNG plastic afval

Ledenraadpleging VNG plastic afval Openbaar Onderwerp Ledenraadpleging VNG plastic afval Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De VNG heeft onderhandeld met stichting NEDvang

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad.

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Stad Kerkrade, 22 september 2010 Aanbiedingsbrief aan de raad. Nr.: 10it00474 Hierbij bieden wij u aan ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 10Rb039 inzake tarieven

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Evaluatie huishoudelijk afval inzamelsysteem

Evaluatie huishoudelijk afval inzamelsysteem Notitie Evaluatie huishoudelijk afval inzamelsysteem Versie 01092011 INHOUD Samenvatting 1 Inleiding 2 Doel evaluatie 3 Wijziging afvalinzameling 3.1 Bestuurlijke besluitvorming 3.2 Beschrijving wijziging

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer Collegevoorstel Inleiding Op 12 juli 2011 is door de raadsfractie CDA een motie ingediend betreffende de scheiding van rest- en GFTafval (BABS nummer 151). De motie houdt in dat gevraagd wordt te onderzoeken

Nadere informatie

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren.

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. Notitie tariefdifferentiatie huishoudelijk afval gemeente Aalburg Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. November 2012 Inleiding Op uw verzoek is een

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OLOGWB28. Frequentie ophalen GFT-afval in de zomer. Inleiding. Feitelijke informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OLOGWB28. Frequentie ophalen GFT-afval in de zomer. Inleiding. Feitelijke informatie Collegevoorstel Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2011 is toegezegd dat bekeken wordt of er mogelijkheden zijn om in de zomer frequenter GFT-afval op te halen (actiepunt BABS nummer 749).

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk:

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk: Ruimte hm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofñaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delfi.nl Telefoon 1401 5 Retouradres : Advies, Postbus

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Optimalisatie onderzoek Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Programma Aanleiding onderzoek Tevredenheid burgers Benchmark afvalscheiding Agentschap NL Ontwikkelingen Onderzochte alternatieven

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

k 7 Bridle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Datum: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder:

k 7 Bridle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Datum: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: G E M E Ï N Ĩ i. Bridle Aan burgemeester en wethouders Datum: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: J. Oudeman par. afd.hfd ingekomen:

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand

Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand Meest gestelde vragen Omgekeerd inzamelen Twenterand Omruilactie GFT container 1. Hoe vraag ik een ander formaat GFT container aan? Op de website www.rova.nl/aanvragen kunt u eenvoudig aangeven welk formaat

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Agenda 2e bijeenkomst Afvalpanel Afvalpanel Horst aan de Maas Tweede bijeenkomst 25 maart 2013 WELKOM! Terugkoppeling keukenafvalemmers» Afvalpanel: kleine 1. Welkom / mededelingen 2. Toelichting op kosten

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie