Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012"

Transcriptie

1 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor een container GFT-afval en een container restafval, teneinde een stijging van de hoeveelheid gescheiden GFT-afval te bereiken. Bijgaand treft u hiertoe een voorstel aan. Feitelijke informatie In 2008 is in de gemeente Heusden 77 kilogram GFT-afval per inwoner ingezameld. Het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten lag in dat jaar op 128 kilogram per inwoner. In 2009 werd 63 kilogram GFT-afval per inwoner ingezameld, in 2010 was deze hoeveelheid weer licht gestegen naar bijna 69 kilogram per inwoner. Uit de in 2008 en 2010 uitgevoerde sorteeranalyses blijkt dat er nog relatief veel GFT-afval bij het restafval belandt: in 2008 bestond 27,2% van het restafval uit GFT-afval, in 2010 was dit 44,5%. Een mogelijke oorzaak voor het grote aandeel GFT-afval in het restafval en de lage gescheiden ingezamelde hoeveelheid GFT-afval is het zogenaamde afvullen van de container voor restafval met GFT-afval, wanneer deze ter lediging wordt aangeboden. Op deze manier kan een huishouden zich immers eerder ontdoen van het (veelal natte en stinkende) GFT-afval dan wanneer het in de GFT-container wordt gedeponeerd die minder snel vol is en daarom minder vaak zal worden aangeboden. Het afvullen van de container restafval brengt geen extra kosten met zich mee, het tarief per container is gebaseerd op het volume, niet op het gewicht. Per lediging van de afvalcontainer wordt dus een tarief gerekend. Dit tarief is variabel: het is afhankelijk van de afvalstroom waarvoor de container bedoeld is (rest- of GFT-afval) en van het volume van de container (140 of 240 liter). Daarnaast betalen huishoudens jaarlijks een vastrecht, afhankelijk van de grootte van het huishouden (één- of meerpersoonshuishouden). De bedragen voor 2011 zijn als volgt: Vastrecht per jaar: - 78,36 vastrecht voor éénpersoonshuishoudens - 98,04 vastrecht voor meerpersoonshuishoudens Variabel tarief per lediging: - 5,33 voor een 240 liter container voor restafval - 3,11 voor een 140 liter container voor restafval - 4,- voor een 240 liter container voor GFT-afval - 2,33 voor een 140 liter container voor GFT-afval Het verschil tussen de tarieven voor een container rest- of GFT-afval is klein. De stimulans om GFT-afval gescheiden te houden van het restafval is hiermee gering. Dit kan een oorzaak zijn voor het lage scheidingsresultaat van GFT-afval en de grote mate van aanwezigheid van GFT-afval in het restafval. 1

2 Zaaknummer: OLOGWB10 De in het Afvalbeheerplan opgenomen doelstelling voor GFT-afval is een inzamelresultaat van 75 kilogram GFT-afval per inwoner in In 2015 moet deze hoeveelheid gestegen zijn tot 86 kilogram. Dit is een vermeerdering ten opzichte van 2010 met respectievelijk 9% en 25%. Afweging Het vergroten van het tarievenverschil, ofwel het verlagen van de tarieven voor een lediging van een container GFT-afval en het verhogen van de tarieven voor een lediging van een container restafval, kan een stimulans zijn voor inwoners om hun GFT-afval beter te scheiden. Dit zou leiden tot een stijging van het inzamelresultaat voor GFT-afval en een daling van de hoeveelheid GFTafval in het restafval. Varianten Het vergroten van het genoemde verschil kan in verschillende varianten plaats vinden. Een goede onderbouwing voor het bepalen van de verschillende varianten kan worden gevonden in de wijze van toerekening van de inzamel- en verwerkingskosten: geheel of gedeeltelijk aan het vastrecht danwel geheel of gedeeltelijk aan het variabele tarief voor restafval. Onderstaand zijn de varianten toegelicht. Variant 1 Variant 1 bestaat uit het hanteren van de huidige tarieven. De variabele tarieven van zowel restals GFT-afval zijn hierbij berekend op basis van de variabele kosten; dit zijn de inzamel- en verwerkingskosten. Het vastrecht bestaat onder andere uit de kosten voor het in werking hebben van de milieustraat, de inzameling van oud papier en voorzieningen als glasbakken, etc. Variant 2 In deze variant is het variabele tarief voor een container GFT-afval alleen gebaseerd op de verwerkingskosten voor GFT-afval. De inzamelkosten voor GFT-afval worden geheel verrekend in het variabele tarief voor restafval. Het variabele tarief voor restafval bestaat daarnaast uit de inzamel- en verwerkingskosten voor restafval. Variant 3 In deze variant is het variabele tarief voor een container GFT-afval alleen gebaseerd op de verwerkingskosten voor GFT-afval. De inzamelkosten voor GFT-afval worden geheel verrekend in het vastrecht. Het variabele tarief voor restafval bestaat uit de inzamel- en verwerkingskosten voor restafval. Variant 4 In deze variant wordt het tarief voor GFT-afval op 1,00 gezet 1. De inzamelkosten voor GFT-afval worden geheel verrekend in het variabele tarief voor restafval. Daarnaast wordt ook een deel van de verwerkingskosten voor GFT-afval verrekend in het variabele tarief voor restafval. Het variabele 1 Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen een 140 liter en een 240 liter GFT-container. Er zijn namelijk slechts liter GFT-containers in gebruik bij inwoners (op een totaal van GFT-containers), waardoor het voor de uiteindelijke berekeningen en opbrengsten nauwelijks verschil maakt als hiervoor verschillende of dezelfde tarieven worden gehanteerd. 2

3 Zaaknummer: OLOGWB10 tarief voor restafval bestaat daarnaast uit de inzamel- en verwerkingskosten voor restafval. Het variabel tarief voor restafval is afgerond op 10 eurocent 2. Variant 5 In deze variant wordt het tarief voor GFT-afval op 1,00 gezet. De inzamelkosten voor GFT-afval worden geheel verrekend in het vastrecht. Daarnaast wordt ook een deel van de verwerkingskosten voor GFT-afval verrekend in het vastrecht. Het variabele tarief voor restafval bestaat uit de 3 inzamel- en verwerkingskosten kosten voor restafval. Variant 6 In deze variant wordt het tarief voor GFT-afval op 0,00 gezet. Alle variabele kosten voor GFTafval (dus zowel inzamel- als verwerkingskosten) worden verrekend in het variabele tarief voor restafval. Daarnaast bestaat het variabele tarief voor restafval uit de inzamel- en verwerkingskosten voor restafval. Bij deze variant is het variabele tarief voor restafval afgerond op halve euro s 4. Variant 7 In deze variant wordt het tarief voor GFT-afval op 0,00 gezet. Alle variabele kosten voor GFTafval (dus zowel inzamel- als verwerkingskosten) worden verrekend in het vastrecht. Het tarief voor restafval bestaat uit de inzamel- en verwerkingskosten voor restafval. Samengevat resulteren de varianten in de volgende tarieven. vastrecht variabel tarief GFT-afval variabel tarief restafval 1 pers. meerpers. 140 liter 240 liter 140 liter 240 liter variant 1 78,36 98,04 2,33 4,00 3,11 5,33 variant 2 78,36 98,04 1,24 2,13 3,79 6,01 variant 3 89,21 108,89 1,24 2,13 3,11 5,33 variant 4 78,36 98,04 1,00 1,00 4,00 6,00 variant 5 90,89 110,57 1,00 1,00 3,11 5,33 variant 6 78,36 98,04 0,00 0,00 4,50 6,50 variant 7 97,89 117,57 0,00 0,00 3,11 5,33 In het bijgevoegd overzicht vindt u de berekeningen die tot bovenstaande tarieven hebben geleid. 2 De tarieven per container zijn momenteel exact berekend en komen daarmee uit op cijfers achter de komma. Op basis van ontevreden geluiden van inwoners is in deze variant het variabele tarief voor restafval afgerond op 10 eurocent. 3 Bij deze variant is het variabele tarief voor restafval niet afgerond op een heel bedrag, omdat er geen toerekening heeft plaats gevonden van kosten voor GFT-afval aan het restafval; het tarief voor restafval is ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie (variant 1). 4 De tarieven vóór afronding waren zodanig (respectievelijk 4,33 en 6,55) dat afronding op hele bedragen een te sterke vertekening zouden opleveren. Daarom is hier gekozen voor afronding op halve euro s. 3

4 Zaaknummer: OLOGWB10 Vergelijking met andere gemeenten Om het mogelijke effect van het vergroten van het tarievenverschil inzichtelijk te maken zijn hierna de gegevens vermeld van gemeenten die eveneens het tarief voor GFT-afval hebben verlaagd. Daarbij wordt de uitdrukkelijke kanttekening gemaakt dat de situatie in de verschillende gemeenten nooit één-op-één vergelijkbaar is; zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een verschil in stedelijkheidsklasse, een verschil in grootte van het buitengebied en het niet inzamelen van GFTafval in het gehele buitengebied. De cijfers dienen dus puur ter indicatie; het is geen garantie dat ook in de gemeente Heusden vergelijkbare resultaten worden behaald bij het verlagen van het tarief voor GFT-afval. Variant 2 De gemeente Staphorst heeft in 2010 de tarieven voor GFT-afval verlaagd naar 3,53 per lediging van een 140 liter container en 5,61 voor een 240 liter container. In 2009 waren deze tarieven nog respectievelijk 4,28 en 6,90. De tarieven voor restafval zijn gestegen: in 2009 betaalde men respectievelijk 4,28 en 6,90 voor een 140 liter en een 240 liter container. In 2010 waren deze tarieven respectievelijk 5,63 en 9,21. Het resultaat van deze tariefswijzigingen is dat de hoeveelheid GFT-afval is gedaald van 47 kilogram per inwoner in 2009 naar 44 kilogram in 2010: een afname van ca. 6% 5. De hoeveelheid restafval is gedaald van 157 kilogram per inwoner in 2009 naar 140 kilogram in Variant 4 De gemeente Heerenveen heeft in 2009 de tarieven voor GFT-afval verlaagd naar 1,00 per lediging van zowel een 140 liter als een 240 liter container. In 2008 waren deze tarieven nog respectievelijk 2,75 en 4,25. De tarieven voor restafval zijn ongewijzigd gebleven. Om deze maatregel te ondersteunen is in de zomer van 2009 het GFT-afval wekelijks opgehaald. Het resultaat hiervan is dat de hoeveelheid GFT-afval is gestegen van 56 kilogram per inwoner in 2008 naar 76 kilogram in 2009: een toename van ca. 36%. De hoeveelheid restafval is gedaald van 200 kilogram per inwoner in 2008 naar 194 kilogram in Variant 6 De gemeente Apeldoorn heeft opzienbarende resultaten geboekt met het hanteren van een nultarief voor gft-afval. Per 1 januari 2009 betaalt een inwoner daar niets voor het aanbieden van een container GFT-afval en 7,50 voor een 240 liter container restafval. In 2008 betaalde men nog 3,35 voor een 140 liter container GFT-afval en 5,74 voor een 240 liter container restafval. De hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval is in 2009 gestegen naar 118 kilogram per inwoner, tegenover 75 kilogram in 2008; een toename van ca. 57%. De hoeveelheid restafval is gedaald van 206 kilogram per inwoner in 2008 naar 179 kilogram in 2009; een daling van 13%. Effect voor gemeente Heusden Het verlagen van het tarief voor GFT-afval zal er naar verwachting toe leiden dat het GFT-afval beter wordt gescheiden waardoor meer containers GFT-afval worden aangeboden. De inzamel- en verwerkingskosten van GFT-afval zullen hiermee stijgen. Daarentegen zal er naar verwachting minder groenafval worden aangeboden op de milieustraat. Omdat het groenafval gratis kan worden aangeboden op de milieustraat worden daarmee geen 5 De daling is waarschijnlijk te wijten aan de droge zomer van

5 Zaaknummer: OLOGWB10 opbrengsten mis gelopen. Wel zullen de transport- en verwerkingskosten van groenafval hierdoor dalen. Ook is te verwachten dat het aandeel GFT-afval in het restafval zal dalen, waardoor minder containers restafval worden aangeboden. Dit leidt tot een daling van de inzamel- en verwerkingskosten van restafval. De precieze effecten zijn echter op voorhand moeilijk in te schatten. Advies Gezien de resultaten die in Heerenveen zijn bereikt met een tarief van 1,00 voor GFT-afval, in combinatie met de doelstelling van de gemeente Heusden, wordt u geadviseerd om de gemeenteraad voor te stellen op dit moment te kiezen voor variant 4 6. Met deze variant ontstaat, door het toerekenen van extra kosten aan het tarief voor restafval in plaats van aan het vastrecht, een goede prikkel voor zowel het beter scheiden van GFT-afval alsook het voorkomen van restafval. Het toerekenen van extra kosten aan het tarief voor restafval leidt er toe dat het tarievenverschil groeit, hetgeen de aanleiding was voor deze rekenslag. Bovendien wordt met deze toerekening van de kosten (aan het variabele tarief voor restafval) beter recht gedaan aan het diftar-principe de vervuiler betaalt dan wanneer de kosten aan het vastrecht toegerekend zouden worden. Tenslotte wordt met de afronding van de tarieven op hele bedragen tegemoet gekomen aan de wens van de inwoners. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. dekking De genoemde varianten leveren naar verwachting een ongeveer gelijke opbrengst op als bij toepassing van de huidige tarieven. Er zijn dan ook op voorhand geen financiële consequenties. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Wanneer grote verschillen resulteren dienen de tarieven en de uitgangspunten opnieuw te worden bezien. Procedure vervolgstappen De nieuwe tarieven worden als basis genomen voor het opstellen van de meerjarenbegroting , die in november aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden. In 2013 zal worden bepaald of de doelstelling tot het verhogen van de gescheiden ingezamelde hoeveelheid GFT-afval is bereikt. Ook wordt hierbij de doelstelling voor 2015 betrokken. Afhankelijk hiervan kunnen de tarieven opnieuw worden bezien. communicatie 6 De situatie is uiteraard niet geheel vergelijkbaar, niet in de laatste plaats omdat het tarief voor restafval in Heerenveen gelijk is gebleven; de voorgestelde variant 4 voor de gemeente Heusden is gebaseerd op het verhogen van het tarief voor restafval. Omdat het belangrijkste uitgangspunt voor de voorgestelde variant, het tarief voor GFT-afval op 1,00 zetten, hetzelfde is in Heerenveen is Heerenveen als vergelijking genomen. 5

6 Zaaknummer: OLOGWB10 De nieuwe tarieven worden gecommuniceerd naar de inwoners via de gemeentelijke informatiepagina's en de gemeentelijke website en de Afvalkalender voor Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 6

7 Zaaknummer: OLOGWB10 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 6 juni 2011; besloten: de gemeenteraad voor te stellen de tarieven voor de lediging van de containers voor GFT- en restafval met ingang van 1 januari 2012 als volgt te wijzigen: Variabel tarief per lediging: - 6,00 voor een 240 liter container voor restafval - 4,00 voor een 140 liter container voor restafval - 1,00 voor een 240 liter container voor gft-afval - 1,00 voor een 140 liter container voor gft-afval namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 7

8 Zaaknummer OLOGWB10 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor een container GFT-afval en een container restafval, teneinde een stijging van de hoeveelheid gescheiden GFT-afval te bereiken. Bijgaand treft u hiertoe een voorstel aan. Feitelijke informatie In 2008 is in de gemeente Heusden 77 kilogram GFT-afval per inwoner ingezameld. Het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten lag in dat jaar op 128 kilogram per inwoner. In 2009 werd 63 kilogram GFT-afval per inwoner ingezameld, in 2010 was deze hoeveelheid weer licht gestegen naar bijna 69 kilogram per inwoner. Uit de in 2008 en 2010 uitgevoerde sorteeranalyses blijkt dat er nog relatief veel GFT-afval bij het restafval belandt: in 2008 bestond 27,2% van het restafval uit GFT-afval, in 2010 was dit 44,5%. Een mogelijke oorzaak voor het grote aandeel GFT-afval in het restafval en de lage gescheiden ingezamelde hoeveelheid GFT-afval is het zogenaamde afvullen van de container voor restafval met GFT-afval, wanneer deze ter lediging wordt aangeboden. Op deze manier kan een huishouden zich immers eerder ontdoen van het (veelal natte en stinkende) GFT-afval dan wanneer het in de GFT-container wordt gedeponeerd die minder snel vol is en daarom minder vaak zal worden aangeboden. Het afvullen van de container restafval brengt geen extra kosten met zich mee, het tarief per container is gebaseerd op het volume, niet op het gewicht. Per lediging van de afvalcontainer wordt dus een tarief gerekend. Dit tarief is variabel: het is afhankelijk van de afvalstroom waarvoor de container bedoeld is (rest- of GFT-afval) en van het volume van de container (140 of 240 liter). Daarnaast betalen huishoudens jaarlijks een vastrecht, afhankelijk van de grootte van het huishouden (één- of meerpersoonshuishouden). De bedragen voor 2011 zijn als volgt: Vastrecht per jaar: - 78,36 vastrecht voor éénpersoonshuishoudens - 98,04 vastrecht voor meerpersoonshuishoudens Variabel tarief per lediging: - 5,33 voor een 240 liter container voor restafval - 3,11 voor een 140 liter container voor restafval - 4,- voor een 240 liter container voor GFT-afval - 2,33 voor een 140 liter container voor GFT-afval Het verschil tussen de tarieven voor een container rest- of GFT-afval is klein. De stimulans om GFT-afval gescheiden te houden van het restafval is hiermee gering. Dit kan een oorzaak zijn voor 1

9 Zaaknummer OLOGWB10 het lage scheidingsresultaat van GFT-afval en de grote mate van aanwezigheid van GFT-afval in het restafval. De in het Afvalbeheerplan opgenomen doelstelling voor GFT-afval is een inzamelresultaat van 75 kilogram GFT-afval per inwoner in In 2015 moet deze hoeveelheid gestegen zijn tot 86 kilogram. Dit is een vermeerdering ten opzichte van 2010 met respectievelijk 9% en 25%. Afweging Het vergroten van het tarievenverschil, ofwel het verlagen van de tarieven voor een lediging van een container GFT-afval en het verhogen van de tarieven voor een lediging van een container restafval, kan een stimulans zijn voor inwoners om hun GFT-afval beter te scheiden. Dit zou leiden tot een stijging van het inzamelresultaat voor GFT-afval en een daling van de hoeveelheid GFTafval in het restafval. Varianten Het vergroten van het genoemde verschil kan in verschillende varianten plaats vinden. Een goede onderbouwing voor het bepalen van de verschillende varianten kan worden gevonden in de wijze van toerekening van de inzamel- en verwerkingskosten: geheel of gedeeltelijk aan het vastrecht danwel geheel of gedeeltelijk aan het variabele tarief voor restafval. Onderstaand zijn de varianten toegelicht. Variant 1 Variant 1 bestaat uit het hanteren van de huidige tarieven. De variabele tarieven van zowel restals GFT-afval zijn hierbij berekend op basis van de variabele kosten; dit zijn de inzamel- en verwerkingskosten. Het vastrecht bestaat onder andere uit de kosten voor het in werking hebben van de milieustraat, de inzameling van oud papier en voorzieningen als glasbakken, etc. Variant 2 In deze variant is het variabele tarief voor een container GFT-afval alleen gebaseerd op de verwerkingskosten voor GFT-afval. De inzamelkosten voor GFT-afval worden geheel verrekend in het variabele tarief voor restafval. Het variabele tarief voor restafval bestaat daarnaast uit de inzamel- en verwerkingskosten voor restafval. Variant 3 In deze variant is het variabele tarief voor een container GFT-afval alleen gebaseerd op de verwerkingskosten voor GFT-afval. De inzamelkosten voor GFT-afval worden geheel verrekend in het vastrecht. Het variabele tarief voor restafval bestaat uit de inzamel- en verwerkingskosten voor restafval. Variant 4 In deze variant wordt het tarief voor GFT-afval op 1,00 gezet 1. De inzamelkosten voor GFT-afval worden geheel verrekend in het variabele tarief voor restafval. Daarnaast wordt ook een deel van 1 Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen een 140 liter en een 240 liter GFT-container. Er zijn namelijk slechts liter GFT-containers in gebruik bij inwoners (op een totaal van GFT-containers), waardoor het voor de uiteindelijke berekeningen en opbrengsten nauwelijks verschil maakt als hiervoor verschillende of dezelfde tarieven worden gehanteerd. 2

10 Zaaknummer OLOGWB10 de verwerkingskosten voor GFT-afval verrekend in het variabele tarief voor restafval. Het variabele tarief voor restafval bestaat daarnaast uit de inzamel- en verwerkingskosten voor restafval. Het variabel tarief voor restafval is afgerond op 10 eurocent 2. Variant 5 In deze variant wordt het tarief voor GFT-afval op 1,00 gezet. De inzamelkosten voor GFT-afval worden geheel verrekend in het vastrecht. Daarnaast wordt ook een deel van de verwerkingskosten voor GFT-afval verrekend in het vastrecht. Het variabele tarief voor restafval bestaat uit de 3 inzamel- en verwerkingskosten kosten voor restafval. Variant 6 In deze variant wordt het tarief voor GFT-afval op 0,00 gezet. Alle variabele kosten voor GFTafval (dus zowel inzamel- als verwerkingskosten) worden verrekend in het variabele tarief voor restafval. Daarnaast bestaat het variabele tarief voor restafval uit de inzamel- en verwerkingskosten voor restafval. Bij deze variant is het variabele tarief voor restafval afgerond op halve euro s 4. Variant 7 In deze variant wordt het tarief voor GFT-afval op 0,00 gezet. Alle variabele kosten voor GFTafval (dus zowel inzamel- als verwerkingskosten) worden verrekend in het vastrecht. Het tarief voor restafval bestaat uit de inzamel- en verwerkingskosten voor restafval. Samengevat resulteren de varianten in de volgende tarieven. vastrecht variabel tarief GFT-afval variabel tarief restafval 1 pers. meerpers. 140 liter 240 liter 140 liter 240 liter variant 1 78,36 98,04 2,33 4,00 3,11 5,33 variant 2 78,36 98,04 1,24 2,13 3,79 6,01 variant 3 89,21 108,89 1,24 2,13 3,11 5,33 variant 4 78,36 98,04 1,00 1,00 4,00 6,00 variant 5 90,89 110,57 1,00 1,00 3,11 5,33 variant 6 78,36 98,04 0,00 0,00 4,50 6,50 variant 7 97,89 117,57 0,00 0,00 3,11 5,33 In het bijgevoegd overzicht vindt u de berekeningen die tot bovenstaande tarieven hebben geleid. 2 De tarieven per container zijn momenteel exact berekend en komen daarmee uit op cijfers achter de komma. Op basis van ontevreden geluiden van inwoners is in deze variant het variabele tarief voor restafval afgerond op 10 eurocent. 3 Bij deze variant is het variabele tarief voor restafval niet afgerond op een heel bedrag, omdat er geen toerekening heeft plaats gevonden van kosten voor GFT-afval aan het restafval; het tarief voor restafval is ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie (variant 1). 4 De tarieven vóór afronding waren zodanig (respectievelijk 4,33 en 6,55) dat afronding op hele bedragen een te sterke vertekening zouden opleveren. Daarom is hier gekozen voor afronding op halve euro s. 3

11 Zaaknummer OLOGWB10 Vergelijking met andere gemeenten Om het mogelijke effect van het vergroten van het tarievenverschil inzichtelijk te maken zijn hierna de gegevens vermeld van gemeenten die eveneens het tarief voor GFT-afval hebben verlaagd. Daarbij wordt de uitdrukkelijke kanttekening gemaakt dat de situatie in de verschillende gemeenten nooit één-op-één vergelijkbaar is; zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een verschil in stedelijkheidsklasse, een verschil in grootte van het buitengebied en het niet inzamelen van GFTafval in het gehele buitengebied. De cijfers dienen dus puur ter indicatie; het is geen garantie dat ook in de gemeente Heusden vergelijkbare resultaten worden behaald bij het verlagen van het tarief voor GFT-afval. Variant 2 De gemeente Staphorst heeft in 2010 de tarieven voor GFT-afval verlaagd naar 3,53 per lediging van een 140 liter container en 5,61 voor een 240 liter container. In 2009 waren deze tarieven nog respectievelijk 4,28 en 6,90. De tarieven voor restafval zijn gestegen: in 2009 betaalde men respectievelijk 4,28 en 6,90 voor een 140 liter en een 240 liter container. In 2010 waren deze tarieven respectievelijk 5,63 en 9,21. Het resultaat van deze tariefswijzigingen is dat de hoeveelheid GFT-afval is gedaald van 47 kilogram per inwoner in 2009 naar 44 kilogram in 2010: een afname van ca. 6% 5. De hoeveelheid restafval is gedaald van 157 kilogram per inwoner in 2009 naar 140 kilogram in 2010; een daling van 3%. Variant 5 De gemeente Heerenveen heeft in 2009 de tarieven voor GFT-afval verlaagd naar 1,00 per lediging van zowel een 140 liter als een 240 liter container. In 2008 waren deze tarieven nog respectievelijk 2,75 en 4,25. De tarieven voor restafval zijn ongewijzigd gebleven. Om deze maatregel te ondersteunen is in de zomer van 2009 het GFT-afval wekelijks opgehaald. Het resultaat hiervan is dat de hoeveelheid GFT-afval is gestegen van 56 kilogram per inwoner in 2008 naar 76 kilogram in 2009: een toename van ca. 36%. De hoeveelheid restafval is gedaald van 200 kilogram per inwoner in 2008 naar 194 kilogram in 2009; een daling van ca. 11%. Variant 6 De gemeente Apeldoorn heeft opzienbarende resultaten geboekt met het hanteren van een nultarief voor gft-afval. Per 1 januari 2009 betaalt een inwoner daar niets voor het aanbieden van een container GFT-afval en 7,50 voor een 240 liter container restafval. In 2008 betaalde men nog 3,35 voor een 140 liter container GFT-afval en 5,74 voor een 240 liter container restafval. De hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval is in 2009 gestegen naar 118 kilogram per inwoner, tegenover 75 kilogram in 2008; een toename van ca. 57%. De hoeveelheid restafval is gedaald van 206 kilogram per inwoner in 2008 naar 179 kilogram in 2009; een daling van 13%. Effect voor gemeente Heusden Het verlagen van het tarief voor GFT-afval zal er naar verwachting toe leiden dat het GFT-afval beter wordt gescheiden waardoor meer containers GFT-afval worden aangeboden. De inzamel- en verwerkingskosten van GFT-afval zullen hiermee stijgen. Daarentegen zal er naar verwachting minder groenafval worden aangeboden op de milieustraat. Omdat het groenafval gratis kan worden aangeboden op de milieustraat worden daarmee geen 5 De daling is waarschijnlijk te wijten aan de droge zomer van

12 Zaaknummer OLOGWB10 opbrengsten mis gelopen. Wel zullen de transport- en verwerkingskosten van groenafval hierdoor dalen. Ook is te verwachten dat het aandeel GFT-afval in het restafval zal dalen, waardoor minder containers restafval worden aangeboden. Dit leidt tot een daling van de inzamel- en verwerkingskosten van restafval. De precieze effecten zijn echter op voorhand moeilijk in te schatten. Advies Gezien de resultaten die in Heerenveen zijn bereikt met een tarief van 1,00 voor GFT-afval, in combinatie met de doelstelling van de gemeente Heusden, wordt u geadviseerd om op dit moment te kiezen voor variant 4 6. Met deze variant ontstaat, door het toerekenen van extra kosten aan het tarief voor restafval in plaats van aan het vastrecht, een goede prikkel voor zowel het beter scheiden van GFT-afval alsook het voorkomen van restafval. Het toerekenen van extra kosten aan het tarief voor restafval leidt er toe dat het tarievenverschil groeit, hetgeen de aanleiding was voor deze rekenslag. Bovendien wordt met deze toerekening van de kosten (aan het variabele tarief voor restafval) beter recht gedaan aan het diftar-principe de vervuiler betaalt dan wanneer de kosten aan het vastrecht toegerekend zouden worden. Tenslotte wordt met de afronding van de tarieven op hele bedragen tegemoet gekomen aan de wens van de inwoners. Inzet van Middelen Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Wanneer grote verschillen resulteren dienen de tarieven en de uitgangspunten opnieuw te worden bezien. Procedure vervolgstappen De nieuwe tarieven worden als basis genomen voor het opstellen van de meerjarenbegroting , die in november aan de uw raad ter vaststelling zal worden aangeboden. In 2013 zal worden bepaald of de doelstelling tot het verhogen van de gescheiden ingezamelde hoeveelheid GFT-afval is bereikt. Ook wordt hierbij de doelstelling voor 2015 betrokken. Afhankelijk hiervan kunnen de tarieven opnieuw worden bezien. communicatie De nieuwe tarieven worden gecommuniceerd naar de inwoners via de gemeentelijke informatiepagina's en de gemeentelijke website en de Afvalkalender voor Voorgenomen besluit 6 De situatie is uiteraard niet geheel vergelijkbaar, niet in de laatste plaats omdat het tarief voor restafval in Heerenveen gelijk is gebleven; de voorgestelde variant 4 voor de gemeente Heusden is gebaseerd op het verhogen van het tarief voor restafval. Omdat het belangrijkste uitgangspunt voor de voorgestelde variant, 5

13 Zaaknummer OLOGWB10 Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems het tarief voor GFT-afval op 1,00 zetten, hetzelfde is in Heerenveen is Heerenveen als vergelijking genomen. 6

14 Zaaknummer OLOGWB10 De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 juli 2011; gezien het voorstel van het college van 6 juni 2011, doc.nr. OLOGWB10 gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : de tarieven voor de lediging van de containers voor GFT- en restafval met ingang van 1 januari 2012 als volgt te wijzigen: Variabel tarief per lediging: - 6,00 voor een 240 liter container voor restafval - 4,00 voor een 140 liter container voor restafval - 1,00 voor een 240 liter container voor gft-afval - 1,00 voor een 140 liter container voor gft-afval de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 7

15 Varianten variabel tarief voor GFT vast variabel GFT: variabel restafval: totale opbrengst: 1 pers. meerpers. 140 liter 240 liter 140 liter 240 liter 1. huidige tarieven 78,36 98,04 2,33 4,00 3,11 5, tarief GFT op basis van verwerkingskosten GFT; inzamelkosten in tarief restafval 78,36 98,04 1,24 2,13 3,79 6, tarief GFT op basis van verwerkingskosten GFT; inzamelkosten in vast tarief 89,21 108,89 1,24 2,13 3,11 5, tarief GFT op 1,00 en deel variabele kosten in tarief restafval 78,36 98,04 1,00 1,00 4,00 6, tarief GFT op 1,00 en deel variabele kosten in vast tarief 90,89 110,57 1,00 1,00 3,11 5, tarief GFT op 0,00 en alle variabele kosten in tarief restafval 78,36 98,04 0,00 0,00 4,50 6, tarief GFT op 0,00 en alle variabele kosten in vast tarief 97,89 117,57 0,00 0,00 3,11 5, op basis van: eenpersoonshuishoudens (per ) meerpersoonshuishoudens (per ) 7 keer per jaar ophalen GFT 16 keer per jaar ophalen restafval standaard containerset (meerpersoonshuishouden 140 liter GFT en 240 restafval, eenpersoonshuishouden 140 liter GFT en 140 liter restafval) begroting 2011: inzamelkosten : ( huishoudens x 23 keer ophalen) = 1,55 per keer verwerkingskosten GFT : ( huishoudens x 7 keer ophalen) = 1,24 per keer verwerkingskosten restafval

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer Collegevoorstel Inleiding Op 12 juli 2011 is door de raadsfractie CDA een motie ingediend betreffende de scheiding van rest- en GFTafval (BABS nummer 151). De motie houdt in dat gevraagd wordt te onderzoeken

Nadere informatie

Raad: Besluit: Datum: 27 februari 2007 Onderwerp: Advies:

Raad: Besluit: Datum: 27 februari 2007 Onderwerp: Advies: Agendanr. : Doc.nr. : B200615438 Team : Ondersteuning leefomgeving Steller: W. Broeders Datum: 7 februari 2007 Portefeuille: M.G.M. van der Poel College: Datum: 13 februari 2007 Openbaar: Ja Persbericht:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OLOGWB28. Frequentie ophalen GFT-afval in de zomer. Inleiding. Feitelijke informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OLOGWB28. Frequentie ophalen GFT-afval in de zomer. Inleiding. Feitelijke informatie Collegevoorstel Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2011 is toegezegd dat bekeken wordt of er mogelijkheden zijn om in de zomer frequenter GFT-afval op te halen (actiepunt BABS nummer 749).

Nadere informatie

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad.

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Stad Kerkrade, 22 september 2010 Aanbiedingsbrief aan de raad. Nr.: 10it00474 Hierbij bieden wij u aan ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 10Rb039 inzake tarieven

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02 Zaaknummer: OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisering

Nadere informatie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie KOSTEN aantal huishoudens 17.000 aantal huishoudens met 240 liter grijs 80% 12.880 aantal huishoudens met 140 liter grijs 20% 3.220 aantal huishoudens met

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing)

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) In de programmabegroting 2010 is in de paragraaf B. Lokale heffingen een toelichting met onderbouwing opgenomen met

Nadere informatie

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00 BIJLAGE I Raadsvoorstel Vaststellen wijziging "verordening reinigingsheffingen 2006" KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Lasten Lasten Lasten Variabel Variabel Variabel Baten excl btw incl btw incl btw 25%

Nadere informatie

Deze vergoedingen zijn op 6 september 2005 door het toenmalige college vastgesteld en gelden vanaf 1 januari 2006.

Deze vergoedingen zijn op 6 september 2005 door het toenmalige college vastgesteld en gelden vanaf 1 januari 2006. Collegevoorstel Inleiding: Op 23 juni 2008 heeft de raadsfractie Gemeentebelangen een motie ingediend inzake de vergoeding voor verenigingen voor het inzamelen van oud papier. De motie strekt ertoe om

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht Inleiding: Op 27 februari 2007 heeft de gemeenteraad de voorlopige tarieven vastgesteld voor de afvalstoffenheffing 2008 op basis van de inzameling van het huishoudelijk afval via het zogenaamde diftarsysteem.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Procedure: vervolgstappen. benoeming leden Kamer WSW. De voorgedragen kandidaatleden zijn:

Procedure: vervolgstappen. benoeming leden Kamer WSW. De voorgedragen kandidaatleden zijn: Collegevoorstel Inleiding: De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kent per 1 januari 2008 de verplichting tot cliëntenparticipatie. Medio 2008 is hiervoor door de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen. Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: H. Nijskens : Besluit tot vaststelling

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland Zaaknummer 00461003 Onderwerp Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de ophoging van een achtergestelde lening aan de Kredietbank Nederland. Alle informatie leest

Nadere informatie

Discussienota Nieuw tarief milieustraat

Discussienota Nieuw tarief milieustraat Discussienota Nieuw tarief milieustraat Inhoudsopgave 1. Huidige situatie...2 1.1 Aanleiding voor nieuwe tarieven...2 Nieuwe milieustraat...2 Vervuiler betaalt...2 1.2 Kostendekking...2 2. Kostenverrekening...3

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20 Bijlage 2 Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2014 Tarieven 2014 Wij stellen voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen. Wij stellen voor het vastrecht op 121,20 per jaar (+ 0,8%), het

Nadere informatie

Fractie Heusden EEN p/a J.M.C.J.M. van den Dungen Mgr. van Kesselstraat 20 5251 AX VLIJMEN. Geachte mevrouw Van den Dungen,

Fractie Heusden EEN p/a J.M.C.J.M. van den Dungen Mgr. van Kesselstraat 20 5251 AX VLIJMEN. Geachte mevrouw Van den Dungen, Fractie Heusden EEN p/a J.M.C.J.M. van den Dungen Mgr. van Kesselstraat 20 5251 AX VLIJMEN Ons kenmerk: V200801044BVPC Vermeld bij uw correspondentie altijd ons kenmerk! Uw brief van: 31 juli 2008 Behandeld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCMS38. Samenvoeging ISD en WML

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCMS38. Samenvoeging ISD en WML Zaaknummer: KCMS38 Onderwerp Samenvoeging ISD en WML Collegevoorstel Inleiding De versterking van de regionale samenwerking tussen Loon op Zand, Heusden en Waalwijk, de plannen van het kabinet om te komen

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Afvalbeheerplan 2014-2020 Voorstel 1. In te stemmen met de doorontwikkeling

Nadere informatie

Ingediende motie CDA, DDE 2002 en DMP: extra inzamelronden GFT-afval in de zomerperiode.

Ingediende motie CDA, DDE 2002 en DMP: extra inzamelronden GFT-afval in de zomerperiode. Collegevoorstel Inleiding: Op 12 december 2006 is door de raadsfracties CDA, DDE 2002 en DMP een motie ingediend inzake de inzameling van GFT-afval in de zomer. De motie houdt in het verrichten van nader

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Aanvulling op containerbeleid gemeente Heusden: Acceptatieplicht afvalcontainers

Aanvulling op containerbeleid gemeente Heusden: Acceptatieplicht afvalcontainers Inleiding: Per 1 juli 2007 verandert er veel in de afvalinzameling in de gemeente Heusden. De oude afvalcontainers worden vervangen door nieuwe containers. Iedere bewoner van een aansluiting, die niet

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: Inzet van middelen: dekking Procedure: vervolgstappen inkoop Advies:

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: Inzet van middelen: dekking Procedure: vervolgstappen inkoop Advies: College Onderwerp: V200801594 Verlenging contract mbt afvoer van afval van milieustraat van 1 april 2009 tot en met 30 juni 2009 met bedrijven P.A. van Erp en Zn. BV en A.G. van Iersel en Zn. BV Collegevoorstel

Nadere informatie

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk:

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk: Ruimte hm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofñaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delfi.nl Telefoon 1401 5 Retouradres : Advies, Postbus

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

-Zorg voor milieu en oog voor duurzaamheid -Eerlijke verdeling van kosten -Uiteindelijk besparen op de totale kosten

-Zorg voor milieu en oog voor duurzaamheid -Eerlijke verdeling van kosten -Uiteindelijk besparen op de totale kosten Oplegnotitie Invoering van DifTar in de Gemeente Hengelo 20 april 2011 Op 27 mei 2009 heeft de raad van de gemeente Hengelo ervoor gekozen om in te zamelen middels de diftar systematiek. Diftar gaat uit

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGPvdB04. Onderwerp Beheer Poort van Heusden 2011

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGPvdB04. Onderwerp Beheer Poort van Heusden 2011 Zaaknummer: AVGPvdB04 Collegevoorstel Inleiding Sinds medio 2008 en feitelijk geleverd begin 2009 is het voormalig Land van Ooit, nu Poort van Heusden, in eigendom van de gemeente Heusden. Sindsdien wordt

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016 De raad van de gemeente Waalwijk heeft het voorstel over de belastingverordeningen 2016 van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2015 gelezen

Nadere informatie

NOTITIE CONTAINER- EN TARIEVENBELEID

NOTITIE CONTAINER- EN TARIEVENBELEID NOTITIE CONTAINER- EN TARIEVENBELEID Containerbeleid Voordat begonnen kan worden met de invoering van diftar dient te worden vastgesteld welke aansluitingen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke inzameling

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering : 29 juni 2017 Zaaknummer: 68979 Onderwerp : Tarievenblad afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Zaaknummer: 00359789 Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Collegevoorstel Feitelijke informatie De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06 000192517Zaaknummer AVGWVS06 Onderwerp Verordening Basisregistratie Personen Raadsvoorstel Inleiding Met ingang van 1 januari 2010 dienen op grond van artikel 96, lid 1 van de Wet GBA, de binnengemeentelijke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: beantwoording vragen begrotingsvergadering 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: beantwoording vragen begrotingsvergadering 2014 Zaaknummer: 00424383 Onderwerp: beantwoording vragen begrotingsvergadering 2014 Collegevoorstel Feitelijke informatie Tijdens de raadsvergadering over de begroting op 13 november 2014 werd meer duidelijkheid

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Feitelijke informatie: Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Feitelijke informatie: Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel. College Collegevoorstel Inleiding: Op grond van de Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007 kunnen aan de raadsleden ICT-middelen in bruikleen worden verstrekt en kan een maandelijkse vergoeding

Nadere informatie

Notitie container- en tarievenbeleid

Notitie container- en tarievenbeleid 1 1 Containerbeleid Voordat begonnen kan worden met de invoering van diftar dient te worden vastgesteld welke aansluitingen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 onderwerp Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2014 van de Reinigingsdiensten

Nadere informatie

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen.

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. College Onderwerp: V20100334 Verlengen overeenkomst accountant Collegevoorstel Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. Feitelijke informatie

Nadere informatie

beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde

beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde College Onderwerp: V200900547 beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde Collegevoorstel Inleiding: Op 11 mei 2009 heeft de fractie DMP in het

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Zaaknummer: BECDGB008 Onderwerp Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Collegevoorstel Inleiding Sinds 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet van kracht, die deel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017 De raad van de gemeente Waalwijk heeft het voorstel over de belastingverordeningen 2017 van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016 gelezen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Aanpassen van de ' Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen in de gemeente s-hertogenbosch 2013' Reg.nr. : 144625 B&W verg. : 19 maart 2013

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Dienstverlening 10 april 2014 onderwerp Ontwerpbegroting 2015 GR Rd4 en Jaarrekening 2013 GR Rd4 29761 zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2015 van

Nadere informatie

werkgroep Diftar ChristenUnie & CDA 1

werkgroep Diftar ChristenUnie & CDA 1 21-8-2007 werkgroep Diftar ChristenUnie & CDA 1 Notitie coalitie werkgroep Diftar Voor u ligt de notitie van de coalitiewerkgroep Diftar van de Urker fracties van het CDA en de ChristenUnie. Deze notitie

Nadere informatie

Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen

Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen College Onderwerp Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen Collegevoorstel Inleiding Het kabinet heeft in 2007 besloten tot het invoeren van een stelsel van basisregistraties. Gemeenten

Nadere informatie

Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014.

Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. 2015-36 1 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrek ining RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Datum 18 augustus 2015 Raadsvoorstel eling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ing p ete

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 250089 Datum : 2 februari 2016 Programma : Strategie Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den

Nadere informatie

Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard

Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard Westmaas, 29 april 2015 Geacht bestuur, In het beslisdocument Goed Scheiden Loont (GSL) is uitgegaan van een aantal voorlopige uitgangspunten.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305 Roden, 17 maart 2005 Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Voorstel Proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 14 december 2010 Agendapunt: RTG: 30 november 2010

GEMEENTE NUTH Raad: 14 december 2010 Agendapunt: RTG: 30 november 2010 Reg.nr: FLO/2010/14550 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 14 december 2010 Agendapunt: RTG: 30 november 2010 AAN DE RAAD Onderwerp: Afvalinzameling i.c. verordening afvalstoffenheffing 2011 en beleidsregel

Nadere informatie

Dit voorstel is gericht op de plannen voor de herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Sportlaan te Drunen.

Dit voorstel is gericht op de plannen voor de herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Sportlaan te Drunen. Raadsvoorstel Inleiding Dit voorstel is gericht op de plannen voor de herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Sportlaan te Drunen. Op 16 december 2008 was een voorstel tot herinrichting van de vier

Nadere informatie

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 februari 2012 : 12 maart 2012 Documentnr. Zaaknummer : 796 : PR-11-17611 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Inleiding: Koninklijke Sanders B.V. heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfshal van 4200 m2.

Inleiding: Koninklijke Sanders B.V. heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfshal van 4200 m2. College Onderwerp: V20100312 Voorstel tot aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij de provincie voor vrijstelling van het bestemmingsplan voor de bouw van een opslagloods op terrein van Koninklijke

Nadere informatie

66,95 van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95 van de aanvraag 18 jaar of ouder is Raadsvoorstel Inleiding De vaststelling van de tarieven vindt normaliter gelijktijdig plaats met de vaststelling van de begroting. Voor wat betreft de legesverordening 2015 was dit niet mogelijk omdat

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Belastingvoorstellen 2013 VOORSTEL De belastingtarieven 2013 als volgt vast te stellen: 1) de tarieven onroerende-zaakbelasting op: a. eigenaren woningen 0,1717% b. eigenaren

Nadere informatie

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten Portefeuillehouder. Mevrouw J.

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten Portefeuillehouder. Mevrouw J. Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten 2016 Portefeuillehouder Mevrouw J. van Aart Datum raadsvergadering 22 december 2015 Samenvatting Dit voorstel over de Legesverordening 2016

Nadere informatie

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017 Nr. 17INT02679 Memo Datum : woensdag 27 september 2017 Aan wie : Cie Grondgebied Kopie aan : Jelle Beintema, Paul van der Steen Behandeld door : Gerard Oonk (GOO) Onderwerp: Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGMB05. Aanwijzen trouwlocaties

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGMB05. Aanwijzen trouwlocaties Zaaknummer: AVGMB05 Onderwerp Aanwijzen trouwlocaties Collegevoorstel Inleiding Een aantal ondernemers in de gemeente Heusden heeft in de periode maart 2010 en augustus 2010 een verzoek ingediend om hun

Nadere informatie

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Kwartaal 1 & 2 2012 / 30 augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Grondstofstromen en restafval 4 2.1 Totaaloverzicht 4 2.2 Huishoudelijk restafval 5 2.3 GFT (huis-aan-huis

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, -

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Nieuwegein 2014-030 Financiën Contactpersoon Geri de Vree Telefoon (030) 607 13 05 E-mail.devree@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Zaaknummer 00487355 Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Feitelijke informatie Bijgaand treft u een raadsvoorstel aan over de wijziging van

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

BIJLAGE: Kostenopzet ten behoeve van discussienota afvalsysteem nieuwe milieustraat

BIJLAGE: Kostenopzet ten behoeve van discussienota afvalsysteem nieuwe milieustraat BIJLAGE: Kostenopzet ten behoeve van discussienota afvalsysteem nieuwe milieustraat De hoeveelheid ingezameld afval op de milieustraat over 2003 in tonnages 10.055 gratis en niet-gratis fracties De hoeveelheid

Nadere informatie

TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013. Pagina 1

TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013. Pagina 1 TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013 Pagina 1 1 Inleiding In 2011 is de Afvalnota gemeente Roerdalen 2012 2014 vastgesteld. Het huidige beleid loopt dus nog tot 1 januari 2015. In de afvalnota is vastgesteld

Nadere informatie

Datum: 30 juli 2013 Portefeuillehouder: C.J. Windhouwer

Datum: 30 juli 2013 Portefeuillehouder: C.J. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-063 Registratiekenmerk: Onderwerp: optimalisatie afvalinzameling Korte inhoud: Dit voorstel gaat over de verbeteringen van de gescheiden inzameling van met name het GFT

Nadere informatie

Invoering toeristenbelasting en woonforensenbelasting

Invoering toeristenbelasting en woonforensenbelasting Raadsvoorstel Inleiding:Omdat wij voornemens zijn gedurende de lopende raadsperiode extra energie te steken in recreatie en toerisme achten wij het verstandig nu toeristenbelasting in te voeren. Om aan

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- C

Voorstel Gemeenteraad VII- C Voorstel Gemeenteraad VII- C Onderwerp Portefeuillehouder Maatregelen illegale stort en bijplaatsingen Hans van Agteren agendaletter (C)) Programma DF Aangeboden aan Raad 27 november 2017 Stuknummer Corsanummer

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 28 augustus 2002 Commissievergadering d.d. 17 september 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: Inzameling Oud papier en Karton uit huishoudens Toelichting: INLEIDING: Uw commissie

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

O O * Ontwikkeling OZB

O O * Ontwikkeling OZB O16.001974 O16.001974* Ontwikkeling OZB 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van deze notitie Op 30 juni 2016 heeft wethouder Offinga toegezegd om een notitie in de vorm van actieve info aan de raad te verstrekken

Nadere informatie

Op basis van afdeling 4:3 van de APV en het daarop gebaseerde vrijstellingsbesluit

Op basis van afdeling 4:3 van de APV en het daarop gebaseerde vrijstellingsbesluit Zaaknummer: OLOGYD09 Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel Collegevoorstel Inleiding Op 15 december 2009 heeft de gemeenteraad besloten om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. Bij

Nadere informatie