bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst"

Transcriptie

1 1 bedrijfsplan 2013 voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst & cultuurinstellingen in tilburg textielmuseum 9 verbinden en groeien stadsmuseum tilburg 23 regisseren het verhaal van tilburg regionaal archief tilburg 30 bouwen aan het archief van de toekomst organisatie en financiën 39 colofon 49

2 2 Voorwoord

3 3 en haar activiteiten moeten veranderen om aan te sluiten bij deze tijd. Van belang is dat we van buiten naar binnen denken in alles wat we doen. Wat willen onze doelgroepen, voor wie werken we? Wat is de wens van onze fysieke en digitale bezoekers en hoe faciliteren we hen het beste? Onze gebouwen behoren tot de publieke ruimte, we willen er voor zorgen dat de toegang laagdrempelig is, dat het publiek er graag komt. Deze laagdrempeligheid geldt ook voor onze digitale bereikbaarheid. Samenwerken met anderen brengt ons hierin verder. speelt een actieve rol in het Kunst & Cultuuroverleg in Tilburg. Op allerlei niveaus vindt samenwerking met andere cultuurinstellingen plaats. Het museumoverleg is nieuw leven ingeblazen. Voor Regionaal Archief Tilburg gaan we onderzoeken welke inhoudelijke samenwerking met andere archieven we tot stand kunnen brengen. Stadsmuseum Tilburg speelt een rol als regisseur in het samenbrengen van partijen in de stad om in 2014 tot een tentoonstelling over de Tilburgse identiteit te komen. Voor het verwezenlijken van al deze plannen hebben we onze collega s en vrijwilligers in TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg, Stadsmuseum Tilburg en bij bedrijfsvoering hard nodig. De directie is vernieuwd, er is een algemeen directeur / bestuurder, een directeur bedrijfsvoering en een directeur TextielMuseum. Wij zijn vastberaden om er iets moois van te maken. Directie

4 4 Stichting Mommerskwartier Versterken Samen werking Kunst & Cultuur instellingen in Tilburg

5 5 faciliteert de instellingen Textiel- Museum, Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg. De stichting ondersteunt hun activiteiten op het terrein van bedrijfsvoering ten behoeve van een goede uitvoering van hun taken. wil het komende jaar werken aan: vertaling van het strategisch beleid verdere uitbouw samenwerking Kunst & Cultuurinstellingen in Tilburg verdere vertaling nieuw subsidiebeleid gemeente Tilburg afronding verbeterplan voor de organisatie ( huis op orde ) actualisering van het informatiebeleid Vertaling van het strategisch beleid Eind 2011 is een nieuwe strategie door de Raad van Toezicht vastgesteld. Deze dient als leidraad voor de periode Regionaal Archief Tilburg is bezig om tezamen met de gemeente Tilburg een strategische visie te ontwikkelen, waarin de richting van het archief voor de toekomst aangegeven staat. De scope van de dienstverlening, de binding met de regio, samenwerking met andere archiefdiensten en structuurvragen worden uitgewerkt. Stadsmuseum Tilburg concentreert zich op de doorontwikkeling van zijn positie in de stad als erfgoedautoriteit en als regisseur van het project Het Verhaal van Tilburg in TextielMuseum wil zijn ambitie van middelgroot topmuseum in Europa verder gestalte geven. Dit onder meer door een ander tentoonstellingsbeleid te formuleren. TextielLab wil zich verder ontwikkelingen in zijn kernactiviteit productontwikkeling. Ook voor educatie is een mooi plaatje neergezet: de vorming van een educatiewerkplaats moet de kwaliteit van het educatieve aanbod verhogen. In de hoofdstukken per instelling (zie hierna) worden, rekening houdend met hetgeen in 2012 al in gang is gezet, voor 2013 de verdere strategische lijnen ontvouwd. De komende jaren staan in het teken van uitwerking en implementatie. Periodiek gaan we de ingeslagen weg evalueren en toetsen aan de omstandigheden, daarbij de stip aan de horizon niet uit het oog verliezend. Verdere uitbouw samenwerking Kunst & Cultuurinstellingen in Tilburg In 2010 zijn zeven door de gemeente Tilburg gesubsidieerde instellingen in overleg over: het onderzoeken van gezamenlijke inkooptrajecten het onderzoeken van een Shared Service Centre het onderzoeken van programmatische samenwerking. Voor wat betreft het inkooptraject zijn in 2011 en 2012 resultaten behaald inzake cursussen bedrijfshulpverlening, drukwerk, kantoorartikelen, accountantsdiensten, schoonmaak en automatisering (deels). De andere inkooppakketten zijn van geringere omvang, maar

6 6 zullen in 2013 nog tegen het licht gehouden worden. De werkgroep inkoop adviseert het directieoverleg hierover. Shared Service Centre: in 2011 is duidelijk geworden dat de betrokken instellingen hier verschillend over denken en dat een Shared Service Centre over de hele breedte vooralsnog niet aan de orde is. Wel worden tips en ervaringen op het gebied van bedrijfsvoering uitgewisseld. Belangrijke recente ontwikkeling is dat Stichting Mommerskwartier voor automatisering vanaf 2013 diensten gaat afnemen van Bibliotheek Midden-Brabant. Mogelijk sluiten andere Kunst & Cultuurinstellingen zich in 2013 daarbij aan. Dit is feitelijk de eerste concrete samenwerking, waarbij een van de instellingen als centraal punt fungeert. Over de programmatische samenwerking is afgesproken om dat in eerste instantie op clusterniveau vanuit de Cultuurnota van de gemeente Tilburg vorm te geven. In geval van de stichting, zou dat het cluster Erfgoed, Musea en Archieven zijn. Inmiddels is op directieniveau overleg tussen de musea in Tilburg (De Pont, TextielMuseum, Stadsmuseum Tilburg en Natuurmuseum Brabant) en bestaat er het overleg info & educatie, met deelname van Factorium, Bibliotheek Midden-Brabant en. Vanuit dit laatste overleg is eind 2012 een gezamenlijke subsidieaanvraag cultuureducatie ingediend bij het nationale Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarnaast is het ook de bedoeling dat instellingen in stadsprojecten (bijvoorbeeld Stad als podium, Cultuurkracht van morgen) gaan samenwerken. Als resultaat daarvan is eind oktober 2012 een gezamenlijke Cultuurnacht gehouden. Op basis van de evaluatie hiervan wordt nog bezien of en zo ja, hoe dit in 2013 wordt voortgezet. Het is mogelijk dat er daarnaast ook nog een Museumnacht wordt georganiseerd. Verdere vertaling nieuw subsidiebeleid gemeente Tilburg In 2011 is door de gemeenteraad een nieuwe Cultuurnota vastgesteld (met Cultuuragenda ). Tevens is het subsidiebeleid van de gemeente aangepast. Op basis daarvan is door het college van de gemeente Tilburg op 26 juni 2012 een (éénjarig) subsidiecontract 2012 voor de vastgesteld. Eind 2012 volgt een collegebesluit over het Programma van Eisen Erfgoed, Musea en Archieven Op grond daarvan zullen wij een offerte uitbrengen voor onze activiteiten Vermoedelijk zal op grond hiervan het college aan het eind van het eerste kwartaal 2013 het subsidiecontract 2013 voor de vaststellen. Tot die tijd zal de subsidie maandelijks worden bevoorschot. Indien er voor 1 juli 2013 geen nieuw Programma van Eisen door de gemeente Tilburg is vastgesteld, zal dat voor 2014 gelijk zijn aan dat van De mogelijkheid bestaat dat dit ook doorloopt in 2015 en 2016.

7 7 Afronding verbeterplan voor de organisatie ( huis op orde ) Eind 2011 is gestart met de uitvoering van een intern verbeterplan voor de organisatie, dat betrekking heeft op de uitvoering van onze operationele taken, bedrijfsvoering en procesuitvoering. Uit de interne analyses kwam al snel de overtuiging naar voren, dat er gewerkt moet worden aan het huis op orde brengen. Hiermee wordt het fundament gelegd voor het succesvol implementeren van de strategie. Outside in denken is daarbij het uitgangspunt. Op deze gedachte voortbordurend is er een verbeterprogramma opgesteld, waarvan de uitvoering deels doorloopt naar De kern van dit programma is het analyseren en verbeteren van tal van werkprocessen. Op basis hiervan is de structuur in 2012 onder de loep genomen en zijn enkele aanpassingen in het management geëffectueerd. Daarnaast zal ook in 2013 verder gekeken worden naar een mogelijke herschikking van activiteiten. Het nieuwe business model van het TextielLab vormt de basis voor het genereren van meer eigen inkomsten. Ook meer inzet op promotie, communicatie en marketing is hierbij van groot belang. Deze inzet zal uiteindelijk ten goede komen aan de creatieve kerntaken. En daar is het natuurlijk vooral om te doen! Daarnaast is eind 2012 een SWOT-analyse uitgevoerd voor de afdeling bedrijfsvoering. Met name deze afdeling heeft veel gemerkt van de verzelfstandiging in 2007, waarbij talloze taken vanuit de gemeentelijke organisatie moesten worden overgenomen. Daarbij zijn geheel nieuwe processen voor personeelsbeleid, personeels- en salarisadministratie, financiële administratie, ICT (automatisering) en facilitaire zaken (o.a. gebouwenbeheer) ontworpen. Zo n zes jaar later is een goed moment om opnieuw kritisch de rol en de taken van deze dienstverlenende afdeling te bezien. Resultaten van de SWOT zullen in 2013 worden opgepakt. Actualisering van het informatiebeleid In 2009 is het informatiebeleidsplan van vastgesteld met daarin als centraal uitgangspunt: informatie delen, waarbij gedigitaliseerde informatie voor iedereen beschikbaar komt. Dit geldt zowel intern (medewerkers) als extern (bijvoorbeeld contract partners en burgers). Afspraken zijn gemaakt over: het op uniforme en gestructureerde wijze uitwisselen van kennis over beheerde documenten en het beheren en beschrijven van archieven, foto s en museumobjecten; het standaardiseren van dezelfde applicaties voor beschrijven van boeken, objecten en archieven; het gebruik maken van webbased applicaties. Alle data moeten betrouwbaar, uitwisselbaar en duurzaam opgeslagen zijn.

8 8 Het informatiebeleidsplan bevat ook een digitaliseringplan, waarin is aangegeven welke (deel)collecties worden gedigitaliseerd en per materiaalsoort (tekst, beeld etc.) de voorwaarden zijn bepaald. Inmiddels zijn diverse zaken gerealiseerd en zijn vele ontwikkelingen op ICT-gebied van invloed op de stichting. Nu met ingang van 2013 ook een geheel nieuwe situatie voor het netwerkbeheer ontstaat, is het nodig om het plan te evalueren en een geheel nieuw plan voor de komende 3 à 4 jaar op te stellen. In 2013 wordt daarvoor een projectgroep in het leven geroepen, zo nodig met externe ondersteuning. In dit bedrijfsplan zijn bij TextielMuseum, Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg voor 2013 al diverse (deel)projecten op ICT-gebied benoemd. Soms zijn deze nog een verdere uitwerking van het eerder vastgestelde digitaliseringsplan, soms zijn dit nieuwe zaken. Aan het nieuwe informatiebeleidsplan zal opnieuw een digitaliseringsplan worden gekoppeld, zodat een actueel beeld ontstaat van de lopende en nog verder uit te werken projecten. De bedoeling is om voor de hele stichting voortaan jaarlijks de gang van zaken te evalueren en (zo nodig) integraal bij te stellen.

9 9 textielmuseum TextielMuseum Verbinden en groeien

10 10 Stichting textielmuseum Mommerskwartier 2012 was het jaar waarin we een speciale aanbeveling van de jury van de European Museum of the Year Award kregen. Dit illustreert de ambitie het museum te profileren als middelgroot topmuseum en kenniscentrum in Europa. Drie succesvolle tentoonstellingen hebben in dat jaar geleid tot een aanzienlijke stijging van bezoekerscijfers. Geleidelijk is ook gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe visie op de toekomst van het TextielLab, de verbinding tussen Museum en Lab en de zichtbaarheid van de instelling in het algemeen. Er werd gezocht naar het verbindende element tussen bezoekers en gebruikers. De wensen van de diverse groepen werden geïnventariseerd om te komen tot een betere afstemming van de behoefte van de verschillende bezoekers en gebruikers. In 2013 maakt het museum een start met de implementatie van de plannen hieromtrent. Bij een nieuwe start hoort een nieuwe identiteit. De zichtbaarheid van het TextielMuseum als museum in bedrijf, met het t extiellab als bedrijf in een museum, wordt vergroot. Een nieuwe visie op marketing en communicatie krijgt handen en voeten, waarbij we onze doelgroepen goed in kaart brengen en nauwlettend in de g aten houden. Samen met in- en externe partners werkt het museum aan een sterke identiteit die zowel nationaal als internationaal zal worden uitgedragen. En bij een nieuwe identiteit hoort een nieuwe naam: TextielMuseum en een nieuwe huisstijl. Het museum heeft een sterk merk in huis: TextielLab, dat onlosmakelijk verbonden is aan het museum en bijdraagt aan die identiteit. De andere koers die het museum gaat volgen kan alleen worden uitgedragen door betrokken medewerkers. Binnen die enthou siaste club is de rol van de grote groep vrijwilligers van onschat bare waarde. Zonder hun belangeloze inzet kunnen we onze doelstellingen niet waar maken. In 2013 zullen nieuwe vrijwilligers worden geworven voor een toenemend aantal taken om in gezamenlijkheid de ambities van het museum te realiseren. voor de bezoekers en gebruikers In 2013 willen we de bezoekers en gebruikers van TextielMuseum het volgende bieden: nieuwe naam, huisstijl en website meer dynamiek in het tentoonstellingenaanbod en continuering externe presentaties ontwerpwedstrijd voor studenten ROC/ MBO educatieve projecten voor bezoekers in samenwerking met opleidingen onderzoek haalbaarheid educatieve werkplaats expertmeetings continuering ETT project

11 11 textielmuseum publicaties en dienstverlening bibliotheek selectie projecten TextielLab publieksevenementen versterking communicatie en marketing introductie label TextielMuseum vernieuwing collectie on line Nieuwe naam, huisstijl en website Het contract met sponsor Audax loopt eind 2012 af waardoor de naam Audax Textielmuseum Tilburg verdwijnt. Vanaf 1 januari 2013 gaat het museum verder onder de naam TextielMuseum. Daarnaast wordt het TextielLab voor gebruikers en klanten nadrukkelijker als submerk gepresenteerd. In de loop van 2012 is een nieuwe marketingstrategie ontwikkeld onder leiding van een (externe) marketing projectmanager. Het marketingplan is vertaald in concrete marketing en communicatiedoelen. Er komt een focus op online marketing. Eind 2012 is een nieuwe, dynamische huisstijl ontwikkeld. In 2013 komt daar een website als online platform bij waardoor de onderlinge verbinding tussen Museum en Lab zichtbaar wordt. De deadline voor de online platforms TextielMuseum.nl en Textiel Lab.nl is gezet op 1 maart Voor zowel de ontwikkeling van de huisstijl als de website is een afzonderlijk budget gereserveerd. Exposities in de tentoonstellingszalen begane grond Turkish red & more is de expositie waarmee het nieuwe tentoonstellingsjaar begint. De titel verwijst naar een van de projecten die er wordt getoond en geeft tevens aan dat het niet bij één blijft. Vijf, door het museum geselecteerde, ontwerpers en ontwerpbureaus, hebben zich het afgelopen jaar door de rijke museumcollectie laten inspireren voor het maken van nieuw werk. Het zijn BCXSY, Studio Forma Fantasma, Lenneke Langenhuijsen, Minale Maeda en Merel Boers, stuk voor stuk veelbelovende talenten. Het omgaan met tradities, geschiedenis en vakmanschap is het criterium van waaruit de ontwerpers hebben gewerkt. Zij grasduinden in bindingsboeken, herontdekten de oude knoop- en macramétechnieken en raakten in de ban van het verven met de verfstof Turkish red. TextielLab is bij het ontwikkelen van de projecten volop ingezet. Het tentoonstellingsproject is gesubsidieerd door bkkc (brabants centrum voor kunst en cultuur). In de zomertentoonstelling komt de fraaie en omvangrijke wandkledencollectie van het museum voor het voetlicht. Een selectie van kunstwerken uit zowel de 20ste als de 21ste eeuw wordt aan de hand van gekozen thema s gepresenteerd. In het najaar is trend forecaster Lidewij Edelkoort gastcurator van het TextielMuseum. In 2010 presenteerde zij op de Salone del Mobile in Milaan de expositie Talking Textiles met werk van jong talent en van meer gevestigde ontwerpers. Sindsdien reist de tentoonstel

12 12 textielmuseum ling door Europa. Speciaal voor de presentatie in het TextielMuseum maakt Edelkoort een nieuwe selectie conform het oorspronkelijke concept. De tentoonstelling gaat vergezeld van onder meer een expertmeeting en ontmoetingen met ontwerpers. Meer dynamiek in het tentoonstellingenaanbod Om meer dynamiek in het tentoonstellingenaanbod te creëren is de eerste verdieping van het museumgebouw gereed gemaakt om er wisselende collectietentoonstellingen en actuele presentaties van het TextielLab te tonen. Tot oktober 2013 staat er ROUGH, een tentoonstelling met sculpturen, wandobjecten en installaties gemaakt door mannelijke, Nederlandse kunstenaars uit verschillende generaties. Hun werk valt op door het gebruik van ruwe materialen als jute, oud zeildoek, touw en geteerd canvas vaak in combinatie met leer, gips of hout. Enkele namen: Harry Boom, Krijn Giezen, c ornelius Rogge, Kees de Goede, Johan Claassen, J. H.J. van M elis en Nico Parlevliet. In het najaar volgt de expositie Minimalisme in kunst, mode en design (werktitel) met eveneens werken uit de museum collectie. Tot medio april staat Highlights TextielLab in het teken van het project uitgevoerd voor het architectenbureau OMA dat resulteerde in geweven wandbekleding voor de VIP-ruimtes van het nieuwe gebouw van de Rothschild Bank Headquarters in Londen. Daarna volgt de presentatie van het project Wool Diaries dat het Lab uitvoerde met de Woolmark Company en het Nederlands Instituut voor Design en Mode Premsela. De laatste presentatie in 2013 van het TextielLab is gewijd aan Young Talent. Tales on the Table. Damast met een verhaal is de presentatie die in 2013 in de Damastweverij te bezichtigen is. Ze laat zien hoe de verbeelding van verhalen eeuwenlang het leitmotiv van da masten tafel goed vormt. Wederom kon uit de rijke damastcollectie een fraaie presentatie worden gemaakt. Presentaties en tentoonstellingen buiten het museum In 2011 is gestart met een, gezamenlijk met andere culturele instellingen en werkplaatsen ingerichte, presentatie van het Textiel Museum op de Dutch Design Week in Eindhoven. De focus van de presentatie ligt op producten gemaakt in het TextielLab. Er wordt onderzocht of en eventueel hoe wij deze in 2013 willen voortzetten. Ontwerpwedstrijd voor studenten ROC/ MBO Het museum organiseert begin 2013 de online-wedstrijd i CONTEST en nodigt studenten van het ROC / MBO uit een eigen accessoire (bijvoorbeeld een sieraad, tasje, hoed, kraag) te ontwerpen en te maken. De wedstrijd vindt plaats in het kader van de tentoonstelling Turkish red & more. i CONTEST is voor studenten een uitsproken kans om hun talenten te tonen. De inspiratie vinden zij in de rijke collectie van het museum. De techniek waarin hun accessoire moet worden uitgevoerd is knopen, macramé en koorddraaien. De ontwerpen worden via de Facebook-app van i CONTEST ingeleverd. Een selectie van de ontwerpen wordt vanaf zaterdag 6 april (startend met

13 13 textielmuseum het Museumweekend) tot eind mei in het museum gepresenteerd en de bezoekers stemmen op hun favoriete ontwerp. Eind mei wordt de tentoonstelling feestelijk afgesloten met het bekend maken van de winnaars. Educatieve projecten voor bezoekers in samenwerking met opleidingen Al meerdere jaren werkt het museum nauw samen met een aantal regionale opleidingen waarbij studenten multimediaprogramma s voor het publiek maken. Studenten van SintLucas Eindhoven ontwikkelen audio tours bij de damastpresentaties in de Damastweverij en de collectietentoonstellingen, startend met de tentoonstelling ROUGH. Studenten ArtCoDe (Art, Communciation en Design) van Fontys Hogeschool Tilburg maakten het afgelopen jaar al attractieve en informatieve animaties en filmpjes bij tentoonstellingen en educatieve programma s. In de afgelopen kerstvakantie presenteerde het museum de resultaten van een nieuw (pilot) project met ArtCoDe waarbij de geschiedenis van het gebouw uitgangspunt is. Doel van dit project is om met film en animaties de bezoeker middels historische bronnen (foto s, film, objecten en archiefstukken) op eigentijdse wijze inzicht te geven in de oorspronkelijke functie van de diverse ruimtes en de bijzonderheid van de architectuur van de gebouwen. We zijn in gesprek met het bestuur van de Vrienden van het Textiel Museum om dit project daadwerkelijk te kunnen realiseren. Onderzoek haalbaarheid educatieve werkplaats Speerpunt binnen het museumbeleid is en blijft educatie. Textiel Museum biedt een gevarieerd aanbod aan van programma s, workshops en rondleidingen waarmee leerlingen en studenten worden geïnspireerd en uitgenodigd actief deel te nemen. In 2013 wordt onderzocht en doorberekend of de ambities om een educatieve werkplaats met diverse technieken te starten, kunnen worden gerealiseerd. In deze werkplaats kunnen leerlingen en studenten zelf, onder begeleiding van een vakkracht, werken. Expertmeetings In het voor- en najaar van 2013 biedt het TextielMuseum (wederom) twee expertmeetings aan waar, op uitnodiging van het museum, ontwerpers, kunstenaars, architecten, wetenschappers en bedrijfsleven presentaties en discussies verzorgen. Niet in de vorm van een traditionele lezing, maar met discussie en feedback met elkaar en met de zaal. Doel is informatie uit te wisselen en netwerken tot stand te brengen. De thema s zijn altijd actueel en de sfeer informeel. De voorjaarseditie wordt in samenwerking met Premsela georganiseerd rondom het project Wool Diaries. In het najaar zal de expertmeeting aansluiten bij de tentoonstelling Talking Textiles onder curatorschap van Lidewij Edelkoort.

14 14 textielmuseum It feels like an extension of school, but then with real technicians and real machines. [Ursula Wagner, Weissensee Kunsthochschule Berlin / European Textile Trainee 2012] European Textile Trainee (ETT) programma Voor het zesde jaar zal het museum het European Textile Trainee (ETT) programma in het najaar organiseren. Het ETT is een uitwisseling met Europese (master-) studenten van internationale textielen designopleidingen in Europa. De trainees nemen deel aan een leer- en werkperiode van vijf weken in het TextielLab, ondersteund door workshops en werkbezoeken aan bedrijven. Ten slotte vindt een leerstage plaats bij Europese (textiel-)bedrijven. Met financiële steun van gemeente Tilburg en Provincie Noord- Brabant kon de vijfde editie in 2012 worden gecontinueerd en heeft het project een impuls gekregen door extra promotie middels een presentatie op het Platform van het museum en een film. Ook heeft het management en de coördinator Europese projecten werkbezoeken aan de participerende bedrijven in Como (Italië) gebracht en is hiermee het netwerk verstevigd. Daarnaast werd eind december jl. het onderzoek naar mogelijke (Europese) meerjarensubsidie en de potentie van doorontwikkeling van dit Europese project in beeld gebracht. De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2013 bediscussieerd om te komen tot een hernieuwde visie voor de toekomst van dit project. Bibliotheek TextielMuseum De bibliotheek richt zich op verschillende doelgroepen: individuele bezoekers, bezoekers die een educatieprogramma boeken, alle eigen medewerkers en de klanten en stagiaires van het TextielLab. Het aanbod zal in 2013 worden aangevuld met beeld- en geluidmateriaal uit de (semi-)permanente tentoonstelling Hete Harten Koele Koppen die in 2011 ontmanteld is. De dienstverlening aan medewerkers en klanten en stagiaires van het TextielLab zal in 2013 nog meer worden ingezet. Er wordt kritisch bekeken hoe de bibliotheek een rol kan spelen in projecten van zowel de teams educatie als communicatie, bij kan dragen aan tentoonstellingen, (research)projecten van het Textiel Lab en activiteiten van Stadsmuseum Tilburg. Daarnaast zal overleg worden gevoerd met de Bibliotheek Midden-Brabant om te komen tot vormen van samenwerking. Geachte mevrouw Boot, Hartelijk dank voor uw, o zo snelle ook, reactie! En wat leuk dat u me inderdaad kunt wijzen op de collectie van het TextielMuseum. Ik ben vast van plan binnenkort het museum te bezoeken, inclusief de bibliotheek. De door u aangegeven doeken zitten inderdaad in de buurt. Aardig is dat ik ook aan de Amsterdamse School had gedacht, op die zoekterm heb gegoogled, maar alleen dessins tegenkwam die wat/veel drukker zijn en/of met rondingen en

15 15 textielmuseum met meer kleur, en bovendien weinig tapijt. Wat goed dat het museum er is, en zijn medewerkers! Met vriendelijke groet, Frank Pluijmers [ 21 maart 2012] Publicaties In 2013 verschijnt het vierde Yearbook TextielLab (Engelstalig). De meest toonaangevende projecten uitgevoerd in 2012 worden hier in beeld en woord gepubliceerd. De hoofdstukken zijn opgedeeld in: Projects, Museum Collection, Education en Young Talent. Het Yearbook wordt toegestuurd aan (potentiële) partners van het TextielLab als relatiegeschenk. Daarnaast wordt het verkocht in de TextielShop en andere geselecteerde (internationale) verkooppunten. De verkoop van de publicatie Textielwarenkast. Grondstoffen voor textiel gisteren, vandaag en morgen, verschenen bij de inrichting van deze kast in de museumbibliotheek in 2011, loopt zo hard dat rond de jaarwisseling 2012/2013 een herdruk is verschenen. Selectie projecten TextielLab Vanaf 2013 gaat het TextielLab nog selectiever om met aanvragen voor de technieken weven en breien. Het beperken van het aantal projecten en strenger selecteren heeft tot doel betere resultaten te behalen op het gebied van innovatie en research. Projecten worden geselecteerd op motivatie, innovatie (technisch of materiaal) en artisticiteit, waarbij de focus ligt op interieur en mode. Deze selectie is ook van toepassing op studentenprojecten. Komend academiejaar worden zes tot acht studentenprojecten geselecteerd met betrekking tot hun uitvoering in het TextielLab. Een selectiecommissie, bestaande uit een groep van zowel technische als creatieve specialisten van het TextielMuseum, selecteert de aanvragen. Daarnaast is er komend schooljaar, naast het European Textile Trainee (ETT) project, nog ruimte voor maximaal twee bijzondere, educatieve projecten. Publieksevenementen In 2013 organiseert TextielMuseum twee publieksevenementen. In april is dat het Nationaal Museumweekend, met diverse extra activiteiten als rondleidingen en workshops. Ook dit jaar maken leerlingen van Jan Ligthartschool Rendierhof onder begeleiding van vakdocenten TeHaTex weer kleine kunstwerkjes en presenteren hun werkstukken aan de bezoekers. Daarnaast zijn de ingezonden ontwerpen van de studentenwedstrijd i CONTEST te zien. In september vindt de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. In overleg met het bestuur van de Vrienden van het TextielMuseum wordt bekeken of er een publieksevenement kan worden ontwikkeld georganiseerd door de Vrienden waarbij overdracht door en aan diverse generaties het uitgangspunt is.

16 16 textielmuseum Bezoekersprognose en tarieven Voor 2013 is de bezoekersprognose vastgesteld op Middels een divers programma van tentoonstellingen en presentaties, educatieve programma s, publieksactiviteiten en gerichte pr- en communicatiemiddelen wordt het publiek geënthousiasmeerd om het TextielMuseum te bezoeken. In verband met verhoging van kosten zullen de entreeprijzen voor individuele bezoekers, zowel volwassenen als kinderen, met ingang van 1 januari 2013 worden verhoogd. Ook de educatieve tarieven, die al vanaf 2008 gelijk zijn gebleven, zullen met de start van schooljaar stijgen. Communicatie en marketing Begin 2012 is een eerste stap gezet richting de herpositionering van het team communicatie en promotie. Dit werd een staffunctie, aangestuurd door de directie. In 2012 nog door de interim directie Mommerskwartier, daarna, per 1 november 2012, door de nieuwe directeur TextielMuseum. Er kwam een nieuwe marketingstrategie en een doelgroepenkaart. Uit die strategie volgden de hoofdtaken voor het team vanaf 2013 en verder: marketing & sponsoring, in- en externe communicatie en zakelijke evenementen. Het team wordt vanaf 1 januari 2013 uitgebreid met een online marketeer. Het team gaat zich richten op het verhogen van de (online) zichtbaarheid van TextielMuseum, TextielLab en (online) publieksbereik door een aantrekkelijk aanbod en een mix van communicatiemiddelen. De focus ligt op het ontwikkelen van online marketing campagnes voor web en E-marketing ten behoeve van klantsegmentatie. Gebleken is uit onderzoeken onder bezoekers en uit marktverkenning dat de meest effectieve informatiekanalen voor bezoekers en gebruikers het internet (web en social media) en E-marketing kanalen zijn. Daarnaast zijn dit artikelen in tijdschriften en kranten gegenereerd door free publicity en mond-tot-mond reclame (online variant: social media). Ook algemene websites over musea en mailingen van de Museumvereniging zijn populair onder (potentiële) bezoekers. Onderzoek TextielLabel In 2013 zal de haalbaarheid van een eigen retail line worden onderzocht. Dit commerciële label heeft een focus op hoogwaardig huishoudtextiel en zal worden verkocht in museumwinkels, galerieën en het hogere winkelsegment (internationaal). Toonaangevende ontwerpers worden voor deze commerciële collectie door het TextielMuseum uitgenodigd nieuwe items te ontwikkelen. Het label zal uiteraard ook verkrijgbaar zijn in de TextielShop van het museum. Collectie online Het online collectiezoeksysteem geeft een redelijk compleet beeld van de collecties van het TextielMuseum. Er wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden voor het publiek om commentaar toe te voegen aan een objectbeschrijving of informatie te delen over objecten via

17 17 textielmuseum social media zoals Twitter en Facebook. De zoekinterface van de collectiewebsite als geheel is verouderd en zal begin 2013 worden gemoderniseerd. Ervaring is inmiddels opgedaan met de nieuwe collectiewebsite voor De Ploeg-collectie uit 2012 met deepzoomtechnieken en facetnavigatie. Ook wil het museum collectiedata aanbieden in de vorm van open data. voor de partners Een belangrijke peiler van het TextielMuseum is samenwerking met verschillende, bij de instelling passende, partners. Vanzelfsprekend werkt educatie intensief samen met onderwijsinstellingen. Ook partners uit andere disciplines dan het onderwijs werken met het TextielMuseum samen. In 2013 krijgen de volgende vormen van samenwerking bijzondere aandacht: samenwerking met partners van educatieve instellingen samenwerking met instellingsgerelateerde partners samenwerking met partners binnen projecten samenwerking met partners TextielLab Partners educatieve instellingen Naast de samenwerking met regionale opleidingen waarbij studenten multimediaprogramma s voor het publiek ontwikkelen is ook een intensieve samenwerking voor het ontwikkelen van programma s die passen binnen het curriculum van opleidingen essentieel. Binnen het ETT project wordt in 2013 samengewerkt met: The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation Aalto University, School of Art and Design, Helsinki, Finland National Academy of the Arts Bergen (KHIB), Noorwegen Hochshule für Kunst und Design Burg Giebichenstein, Halle, Duitsland Sint-Lucas Hogeschool Beeldende Kunst, Gent, België Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK), Gent, België Weißensee Kunsthochschule Berlin, Duitsland Central Saint Martins College of Art and Design, Londen, Groot Brittannië COMO Textile institutes, Servizi Industriali Srl., UICOMO, Como, Italië Streven is om in 2013 wederom nieuwe partners toe te voegen. Gesprekspartners op het niveau van academies zijn: Design Academy Eindhoven, Amsterdam Fashion Institute (AMFI), Fontys Hogeschool voor de Kunsten,Tilburg en Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Naast het afleggen van werkbezoeken aan de academies, zijn docenten en studenten klankbord voor het ontwikkelen van programma s en activiteiten. Gesprekspartners van middelbare beroepsopleidingen zijn: ROC Tilburg / School voor Mode en Sint Lucas Boxtel. Met deze twee opleidingen op ROC/MBO gebied zijn inmiddels meerdaagse lesprogramma s ontwikkeld die plaatsvinden in het TextielMuseum.

18 18 textielmuseum Deze programma s zijn structureel in het curriculum opgenomen. Ook met het voortgezet onderwijs, in dit geval het Koning Willem II College in Tilburg, is een programma op gebied van weven structureel van aard. We re expecting new ideas, new research, new concepts from this years ETT students and we re glad to be a partner in this project! [Michele Viganò, general manager Seterie Argenti Spa, Como / partner ETT-project] Educatieve stage Bij de afdeling educatie is elk schooljaar plaats voor een stagiaire afkomstig van een lerarenopleiding of academie waarbij de student museumlessen verzorgt voor leerlingen en studenten. Daarnaast wordt gezamenlijk een onderzoeksopdracht geformuleerd zoals het onderzoeken en/of ontwikkelen van een nieuw educatief programma voor een specifieke onderwijsgroep, techniek e.d. Werkervaringsplaatsen TextielLab Voor startende (internationale) talenten met een afgeronde opleiding aan een academie (specialisatie textiel) is het vanaf 2013 mogelijk een werkervaringsplaats te krijgen. De starter doet kennis op over garens, de gekozen textieltechniek en de werkwijze van een ontwikkelcentrum. Door onderzoek te doen kan hij/zij het portfolio verder uitbreiden en verdiepen waardoor de kans op een plek in de arbeidsmarkt groter wordt. Door de kennis op te doen die in het TextielLab aanwezig is, krijgt de starter inzicht in de Europese textielindustrie en blijven de productontwikkelaars tegelijkertijd op de hoogte van de nieuwste ontwerpprocessen en trends door te werken met gemotiveerde en hoog opgeleide collega-productontwikkelaars. Studio Makkink & Bey In 2013 vindt de uitvoering in het Textiellab plaats van textiele onderdelen van een project van ontwerpstudio Makkink & Bey. Het museum gaat een partnership aan met deze gerenommeerde ontwerpstudio die de opdracht krijgt een concept room voor de 21ste eeuw te ontwerpen. De concept room maakt vervolgens onderdeel uit van de tentoonstelling Home Sweet Home (2014) over 100 jaar interieurvormgeving. De bedoeling is een visionair concept te ontwikkelen waarin vragen centraal staan als: hoe ontwikkelt het interieur zich onder invloed van de digitale wereld of naar aanleiding van veranderende demografische omstandigheden? Hoe integreren wonen en werken in het licht van flexibel werken? De installaties of producten die ontstaan worden toegevoegd aan de museumcollectie. Het project is gesubsidieerd door bkkc (brabants centrum voor kunst en cultuur). Een subsidieverzoek aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is in behandeling.

19 19 textielmuseum Het collectie- en opdrachtenbeleid van het TextielMuseum is meer en meer verankerd in het museumbeleid. Een groot aantal van de aankopen in 2010 en 2011 is tot stand gekomen via dit beleid, waarbij ontwerpers en kunstenaars opdracht kregen om op de textielmachines van het TextielLab in het museum te experimenteren. Wij vinden dat een spannend initiatief waarbij namelijk niet van te voren vaststaat of de r esultaten museumwaardig zijn. Het blijkt dat deze experimenten tot unieke producten hebben geleid die in hun t otaliteit van schets tot eindproduct zijn gedocumenteerd en gecollectioneerd. [Toekenningsbrief Mondriaan Fonds, 17 april 2012] Instellingen met werkplaatsen Tijdens de Dutch Design Week, Eindhoven werkte TextielMuseum samen en presenteerde zich in 2012 gezamenlijk met andere instellingen waarbij een werkplaats deel uitmaakt van het concept. Het gaat om: Den Bosch, Nationaal Glasmuseum Leerdam, NIAF (Nederlands Instituut voor Animatiefilm)Tilburg, Beeldenstorm Eindhoven en het Frans Masereel Centrum, Kasterlee (B). Uitwisseling van ervaringen en kennis blijft een van de belangrijkste speerpunten binnen deze samenwerking. De presentatievorm wordt echter geëvalueerd. Crisp Een nieuwe samenwerking van het TextielLab in 2013 is die met Crisp. Crisp is een Europees meerjaren subsidieproject bestaande uit zeven wetenschappelijke onderzoekspartijen en 53 industriële partijen en legt een verbinding tussen bedrijven en kennisinstellingen. De breiafdeling van het TextielLab zal de komende twee jaar actief deelnemen aan het programmaonderdeel Smart Textile Services. Partners in dit programma zijn o.a. TU Eindhoven, Design Academy Eindhoven, Saxion en Modint. Doelstelling is de ontwikkeling van succesvolle, unieke producten, methoden, platforms om tot zgn. slimme textielvormen (Smart Textiles) te komen. Smart Textiles kunnen bijvoorbeeld licht, warmte of stroom genereren. Deze nieuwe ontwikkelingen zal het TextielLab combineren met hoogwaardige mode, design of interieurontwerpen om zo vernieuwende toepassingen in textiel te creëren. De samenwerking is van strategisch belang voor het TextielLab, zijn partners en de Europese textielindustrie. Premsela en Woolmark Company Om de modewereld verder voor zich te winnen zet TextielLab in het begin van 2013 samen met Premsela en Woolmark Company een mode- ontwerpopdracht uit voor Nederlands toptalent. Door te ontwikkelen met wollen materialen wordt, naast de ontwerper, ook de garenleverancier een platform geboden.

20 20 textielmuseum voor de medewerkers Naast de doelen die zich stelt met betrekking tot haar medewerkers, zijn er ook doelen die de afdelingen van het TextielMuseum betreffen en waarin actief wordt geparticipeerd. In 2013 zijn dat onder meer: samenvoeging afdelingen Presentatie en Collectie en Educatie en Publiek in nieuwe afdeling Museumzaken afronding onderzoek naar opdeling team publiek in facilitaire zaken en publieksontvangst onderzoek om publieksinformatieoverdracht en demonstraties onder te brengen bij afdeling Museumzaken activiteiten collectiebeleid en -beheer meerjarenbeleidsplannen vernieuwing beeldbank stages en werkervaringsplaatsen kennisontwikkeling TextielLab Nieuwe afdeling Museumzaken In navolging van de besluitvorming in 2012 worden de afdelingen Presentatie en Collectie en Educatie en Publiek samengevoegd tot de nieuwe afdeling Museumzaken. Voor deze afdeling wordt in de loop van 2013 een afdelingshoofd aangesteld. Daarnaast worden naar aanleiding van de analyse van de werkprocessen de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers geherformuleerd en opnieuw vastgesteld. Onderzoek team publiek In 2012 zijn alvast de taken van het team publieksontvangst onder de loep genomen. Dit team heeft zowel publieks- als faciliterende taken in het pakket. Onderzocht wordt of hierin een functiescheiding gemaakt kan worden waarbij de faciliterende taken ondergebracht zouden worden bij de afdeling bedrijfsvoering. Eerste kwartaal 2013 wordt hierover besloten. Publieksinfomatieoverdracht en demonstraties Een meer op het genereren van inkomsten gericht TextielLab vraagt om herbezinning van taken. Onderzocht wordt of er een pool van vrijwilligers opgezet kan worden die zich richt op de demonstratie van machines en toelichting aan het publiek. Op deze manier kunnen de productontwikkelaars en (overige) technische medewerkers van het Lab zich voor 100% richten op de uit te voeren opdrachten. Deze pool van vrijwilligers, aangestuurd door een coördinator, wordt in de afdeling Museumzaken geplaatst. In de loop van 2013 zal hier duidelijkheid over komen.

VOORWOORD. Directie Stichting Mommerskwartier. Frans Smit Frank van Kruisselbergen Jeannette Bertels. stichting mommerskwartier 3

VOORWOORD. Directie Stichting Mommerskwartier. Frans Smit Frank van Kruisselbergen Jeannette Bertels. stichting mommerskwartier 3 Bedrijfsplan 2012 VOORWOORD Anno 2012 hebben wij te maken met een versoberd cultuurklimaat, waarin subsidies kritisch bekeken worden en meer ondernemerschap van culturele en erfgoed instellingen gevraagd

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Analyses, keuzes en aanbevelingen voor de kadernota cultuur Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Tilburg : Podium voor Amateurs, Talent en Productie De instellingen* staan voor een cultuur van openheid, verbinding,

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl De terugkomdagen Najaar 2014 van de Nationale Opleiding MediaCoach werden als goed en zelfs uitstekend beoordeeld,

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris)

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Beleidsplan Stichting de Middendijk 2012-2013 KvK nummer 55726550 / RSIN 851835818 Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Doelstelling: Het

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

VOORWOORD. stichting mommerskwartier 3

VOORWOORD. stichting mommerskwartier 3 Bedrijfsplan 2011 VOORWOORD Cultuur is het cement van onze samenleving, cultuur geeft onze samenleving kleur. Wij leveren met de instellingen van Stichting Mommerskwartier: Audax Textielmuseum Tilburg,

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

Museum De Hermitage in Amsterdam

Museum De Hermitage in Amsterdam Museum De Hermitage in Amsterdam Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Onder de naam De Hermitage voor Kinderen besteedt het museum sinds tien jaar veel aandacht aan educatie en talentontwikkeling

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Nieuwjaarsreceptie 2004

Nieuwjaarsreceptie 2004 Inhoudsopgave Inleidend Nieuwjaarsreceptie 2004 Verslag algemene Ledenvergadering Beleidsplan DEN 2005-2008 Campagnes t.b.v. Cultuurwijzer Studiedag Erfgoed, onderwijs en internet Projecten voor gemeenschappelijke

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp inzet intensiveringsmiddelen 'leren' 2017 Steller R.H.L. Pos De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 63 92 Bijlage(n) Ons kenmerk 6262777 Datum Uw brief

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Factsheet over het educatieve aanbod

Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum in New York, in 2012 Photo: David Heald Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Cobra Museum Het Cobra Museum brengt van 5

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

TextielMuseum. Stijgende lijn voortzetten

TextielMuseum. Stijgende lijn voortzetten Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG TEXTIELMUSEUM 2013 TextielMuseum Stijgende lijn voortzetten 2013 was het jaar waarin we door Piet Boon de nationale Woonbeurs Pin uitgereikt kregen. Een belangrijke erkenning

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC)

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Lezingen Museum Vakdagen 2015, woensdag 27 mei Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Tijd: 11.00 12.00 uur Instelling: VSB Fonds Onderwerp: Lancering resultaat

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot.

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot. Naam: Robbert Geboortejaar: 1987 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Opleidingen: 09/2005 05/2010 Bachelor of Business Administration (BBA), Facility management NHTV Breda University of Applied Sciences

Nadere informatie

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! HANDLEIDING PRIKKELENDE EN LAAGDREMPELIGE LESSUGGESTIES VOOR HET BASISONDERWIJS 1 HANDLEIDING LESSUGGESTIES MONDRIAAN TOT destijlflyer_achterkant.pdf

Nadere informatie

Pop-up Design fietsroute

Pop-up Design fietsroute Pop-up Design fietsroute Maak al fietsend kennis met Brabants Design van nu. Fiets naar plekken waar het bruist van creativiteit. Stap af, neem de tijd en laat je inspireren. Iedere zaterdag en zondag

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave] Voorwoord 4. KEIsTOF op school 5. Opzet en werkwijze 5. Het werk en de kunstenaars 6. Het bezoek aan het TextielMuseum 8

Inhoudsopgave] Voorwoord 4. KEIsTOF op school 5. Opzet en werkwijze 5. Het werk en de kunstenaars 6. Het bezoek aan het TextielMuseum 8 Inhoudsopgave] Voorwoord 4 KEIsTOF op school 5 Opzet en werkwijze 5 Het werk en de kunstenaars 6 Het bezoek aan het TextielMuseum 8 Over het TextielLab 8 Opzet en inhoud 9 Log ook in op het lerarendeel

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek uitgevoerd door Ruigrok/Netpanel in opdracht van het GeldMuseum en het Nibud

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek uitgevoerd door Ruigrok/Netpanel in opdracht van het GeldMuseum en het Nibud Aanleiding In het najaar van 2012 zijn het GeldMuseum en het Nibud gesprekken gestart over samenwerking op het gebied van financiële educatie. Beiden hebben in dit veld reeds hun naam gevestigd, waarbij

Nadere informatie

Recordaantal bezoekers

Recordaantal bezoekers JAARVERSLAG 2012 TextielMuseum Recordaantal bezoekers 2012 was een topjaar. Vijfentwintig jaar geleden haalde het museum voor het laatst zulke goede cijfers. Maar liefst 63.720 bezoekers wisten de weg

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie