Ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting"

Transcriptie

1 RJCommentaar ernst & 1191 Younq Accountants EY op RJUiting LLP Marten Meesweg AV Rotterdam Postbus AL Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) l Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM Rotterdam, 8 november 2013 Commentaar RJUiting : ontwerprichtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Geachte leden van de Raad, Graag maakt EY gebruik van de mogelijkheid om commentaar te leveren op de RJUiting : ontwerprichtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). In algemene zin onderschrijven wij het streven van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) om de verslaggeving van financiële instrumenten te verbeteren. Wij achten de RJuiting een verbetering. Op onderdelen achten wij een verdere verduidelijking of verbetering wenselijk. Deze punten adresseren wij in deze brief. We hebben de volgende indeling gemaakt: Ineffectiviteit bij kostprijshedgeaccounting Embedded derivaten Toelichting van kasstroomrisico s uit hoofde van hedgerelaties Overige wijzigingen Toepassing en overgang Overige punten RJ290 In Bijlage 1 zijn tekstvoorstellen opgenomen. Ineffectiviteit bij kostprijshedgeaccounting Effectiviteit RJ290 bevat relatief weinig verwijzingen naar effectiviteit, als zijnde de mate waarin een hedge instrument de risico s vanuit een afgedekte positie afdekt. Effectiviteit wordt op basis van RJ (generieke hedgedocumentatie) en RJ (individuele hedgedocumentatie) bij aanvang van een hedge geanalyseerd. Gedurende de hedgerelatie wordt effectiviteit niet beoordeeld. Wij begrijpen dat de RJ ten opzichte van 1AS39 een vereenvoudiging heeft doorgevoerd door niet iedere periode een analyse van de effectiviteit te eisen. Wij zouden echter, naast bepaling van ineffectiviteit, een vernieuwde analyse van de effectiviteit verwachten als de verwachtingen die bij aanvang van de hedgerelatie aanwezig zijn niet meer gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de kritische kenmerken niet langer overeenkomen. ~ Ernst 8 Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer 0C In relatie tot Ernst 8 Voung Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger uc.~v van een) vennoot van Ernst 8 Young Accountants LLP. Ernst S Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London Shi Partners in Sport_/ 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam Onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepass ng, waar neen beperk ng van de aansprakelijkheid is opgenomen.

2 RJCommentaar 1191 EY op RJUiting Pagina 2 In dit kader vinden wij het ook ongelukkig dat er in de voorgestelde RJ in de stellige uitspraak gesproken wordt over ineffectiviteit en later in de uitwerking van dezelfde paragraaf van effectiviteit. Wij stellen voor om consequent ineffectiviteit te hanteren. Een tekstvoorstel is opgenomen in Bijlage 1. Kritische kenmerken gelijk Wij onderschrijven het standpunt van de RJ dat bepaling van ineffectiviteit op kwantitatieve basis niet noodzakelijk is als de kritische kenmerken van de afgedekte positie en het hedgeinstrument gelijk zijn. Wij zien wel een risico voor mogelijke interpretatieverschillen: in hoeverre moeten de kritische kenmerken 100% gelijk zijn? In de praktijk zijn er soms verschillen van enkele dagen tussen afrekenmomenten van een renteswap en de afgedekte lening. Onduidelijk is of de RJ beoogt dat dan een kwantitatieve ineffectiviteitsbepaling in alle gevallen noodzakelijk is. Wij denken dat het niet noodzakelijk is dat de kritische kenmerken volledig overeenkomen om te kunnen concluderen dat de hedge geen of nauwelijks ineffectiviteit bevat. Wij stellen voor om gelijk te vervangen door gelijk of nagenoeg gelijk. Een tekstvoorstel is opgenomen in Bijlage 1. Bepaling hypothetisch derivaat RJ legt uit dat de meest geëigende invulling van de kwantitatieve ineffectiviteitsmeting een vergelijking is van de cumulatieve verandering van de reële waarde van het hedgeinstrument met de cumulatieve verandering van de waarde van de afgedekte positie. Onduidelijk is waarom de RJ hier verwijst naar waarde van de afgedekte positie en niet naar reële waarde van de afgedekte positie (verwachte kasstromen). Ondanks dat het voorbeeld in RJ dit wel aangeeft, lijkt het ons goed om dit te verduidelijken. Dit geldt ook voor RJ inzake kasstroomhedgeaccounting. In de praktijk leidt dit tot een complicerende factor op het moment dat de kostprijshedge kenmerken vertoont van een kasstroomhedge (bijvoorbeeld een variabelrentende lening die afgedekt wordt via een renteswap). De lening heeft geen wijzigingen in reële waarde vanwege wijzigingen in de rentestand, dit in tegenstelling tot de renteswap. Echter de reële waarde van de verwachte rentekasstromen wijzigt wel. In de praktijk wordt in deze situaties over het algemeen een hypothetisch derivaat bepaald, dat zo wordt geconstrueerd dat deze op moment van start van de hedgerelatie een perfecte afdekking zou zijn van de lening en een startwaarde van nihil heeft. Wij adviseren de RJ om als zij dit inderdaad als zodanig bedoelt te verduidelijken. Dit zou kunnen aan de hand van een voorbeeld. Wij stellen voor om bijlage 3 hiervoor uit te breiden met een situatie waarbij de kritische kenmerken niet overeenkomen en hierbij ineffectiviteit ontstaat. Het zou voor de praktijk behulpzaam zijn om de assumptie van een vlakke rentecurve los te laten, omdat dit in werkelijkheid zelden voorkomt. Overhedging en underhedging Bij kasstroomhedgeaccounting hoeft ineffectiviteit alleen in het resultaat verantwoord te worden als de waardeverandering van het hedgeinstrument groter is dan de waardeverandering van de afgedekte positie. Dit staat ook wel bekend als overhedging. Ondanks dat de onderliggende uitgangspunten in de RJuiting refereren aan de bepalingen voor reële waardehedgeaccounting en kasstroomhedgeaccounting (RJ ) wordt hiernaar in de uitwerking niet verwezen (RJ ). In het voorbeeld van RJ zijn wij het eens met het niet verantwoorden van resultaat op t=1, echter wij denken dat geen sprake is van ineffectiviteit vanwege underhedging. Stel immers dat het hedgeinstrument met 10 zou zijn gestegen en de afgedekte toekomstige kasstromen met 11 zouden zijn gedaald, zou er niets verantwoord worden vanwege

3 Pagina 3 ~underhedging. Onderliggend is echter een verlies aanwezig. Op grond hiervan vinden we de bewoording van de uitwerking van Scenario 2 in de voorgestelde RJ , er is namelijk op cumulatieve basis op t=1 wel degelijk sprake van een verlies (hedgeinstrument en afgedekte positie gecombineerd), ongelukkig. Verantwoording hoeft niet plaats te vinden omdat sprake is van underhedging. Wij stellen hier een tekst voor die gebaseerd is op de redenering in RJ Een tekstvoorstel is opgenomen in Bijlage 1. Embedded derivaten Wij steunen de RJ inzake de gewijzigde bepalingen omtrent embedded derivaten. Wij zien deze bepalingen als een belangrijke verbetering die voorkomt dat derivaten niet zichtbaar zijn omdat ze verborgen zijn in een ander basiscontract. Afscheiden niet mogelijk In dit kader stellen wij voor om RJ aan te passen. Nu bestaat de mogelijkheid voor ondernemingen om als zij de waarde van het embedded derivaat bij aanvang of later niet kunnen bepalen embedded derivaten niet af te scheiden van het basiscontract. Wij zien het risico dat oneigenlijk beargumenteerd wordt dat afscheiden niet mogelijk is, terwijl dit wel mogelijk is als experts worden ingeschakeld. Wij stellen voor om als afscheiden niet mogelijk is het gehele contract op reële waarde te waarderen, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Als dit voorstel niet wordt overgenomen moedigen wij een bepaling aan waarin wordt gesteld dat de RJ verwacht dat het zelden het geval zal zijn dat de reële waarde niet betrouwbaar wordt bepaald, met mogelijk een verwijzing naar de inschakeling van experts. Bijlage 5 In het verleden was Bijlage 5 van RJ290 minder relevant, omdat veel ondernemingen derivaten met een onderliggende waarde anders dan een beursgenoteerd aandeel waardeerden op kostprijs en afscheiding van embedded derivaten dan niet voorgeschreven was. Door de gewijzigde grondslagen stellen wij aanvullende praktische voorbeelden op prijs waarbij wordt aangegeven of de economische kenmerken en risico s van het basiscontract en het embedded derivaat nauw verbonden zijn. Deze voorbeelden kunnen worden gebaseerd op 1AS39.AG3O en 1AS39.AG33. Een belangrijk voorbeeld in de praktijk is een lening waarin een optie tot verlenging is opgenomen voor de bank tegen een vooraf vastgesteld rentepercentage. Wij beschouwen deze optie vanuit de optiek van de onderneming als een geschreven optie die afgescheiden moet worden. Omdat de praktijk leert dat beoordeling moeilijk kan zijn of de economische kenmerken en risico s van het besloten derivaat en het basiscontract nauw verbonden zijn, zijn aanvullende voorbeelden belangrijk voor een consistente en juiste toepassing. Toelichting van kasstroomrisico s uit hoofde van hedgerelaties Wij vinden een goede toelichting op derivaten en de bijbehorende risico s van groot belang. Derivaten zijn vanwege hun aard gevoeliger voor relatief grote waardeschommelingen, wat vanwege de aard van de balans in de balans onvoldoende tot uitdrukking komt. Dit kan alleen worden ondervangen door kwalitatief goede toelichtingen. In dit kader onderschrijven wij de wijzigingen die de RJ heeft voorgesteld.

4 Pagina 4 De uiting hanteert in dit kader het begrip kasstroomrisico, hetgeen tot verwarring kan leiden. Immers, het begrip kasstroomrisico wordt dan op twee verschillende wijzen gehanteerd, namelijk als een af te dekken risico (vaste rente in plaats van variabele rente) en als het risico dat er betalingen ter afdekking van het kredietrisico van de tegenpartij moeten worden verricht. Wij stellen voor in het tweede geval het begrip liquiditeitsrisico te hanteren (zoals gedefinieerd in RJ 940). Ons tekstvoorstel is opgenomen in Bijlage 1. Wij zouden het aanmoedigen om in RJ ook expliciet de looptijd van derivaten en onderliggende hoofdsom op te nemen. Op deze manier kan een gebruiker beter inschatten wat de onderliggende (rest) risico s van derivaten en afgedekte posities zijn. Ons tekstvoorstel is opgenomen in Bijlage 1. Overige wijzigingen Wij onderschrijven de verduidelijking in RJ Toepassing en overgang Uit RJ /1013 blijkt dat al dan niet sprake kan zijn van een stelselwijziging die moet worden verwerkt in overeenstemming met RJ 140. Anders dan bij eerdere aanpassingen van RJ290 is niet de faciliteit opgenomen om in die gevallen de vergelijkende cijfers niet aan te passen. Wij stellen voor om ook voor deze wijzigingen deze mogelijkheid te bieden. Voorts stellen wij voor dat wordt aangegeven in welke gevallen sprake is van een stelselwijziging en in welke gevallen niet. Wij menen dat de wijzigingen met betrekking tot embedded derivaten als een stelselwijziging moeten worden aangemerkt, maar voor de gewijzigde bepaling van ineffectiviteit is dat op voorhand minder duidelijk. Wij stellen voor ook in dat geval de bepalingen van stelselwijziging van toepassing te verklaren. Gezien het relatief late moment van publicatie van een definitieve wijziging van RJ290 (in ieder geval niet voor november 2013) denken wij dat het voor verschaffers en controleurs niet praktisch haalbaar is om de wijzigingen toe te passen voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari Wij stellen dus voor om de wijzigingen verplicht te stellen voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari Wel ondersteunen wij de aanbeveling van de RJ voor vervroegde toepassing. Overige punten RJ290 Naast de voorgestelde wijzigingen in de RJuiting zien wij andere onderdelen binnen RJ290 waar wij verbetering of verduidelijking wenselijk zouden vinden. Deze zijn onderstaand opgenomen. Waardering op kostprijs of lagere marktwaarde als kostprijs negatief is Wij verwachten dat het in de praktijk vaak zal voorkomen dat een afgescheiden embedded derivaat op afsluitmoment een negatieve reële waarde heeft. Dit zal de eerste waardering worden van het embedded derivaat. Ons is niet duidelijk op basis van RJ290 hoe de vervolgwaardering werkt als het derivaat in waarde stijgt (dichter bij nihil komt) indien het derivaat op kostprijs wordt gewaardeerd. Wij stellen voor om hierin verduidelijking te geven, waarbij wij van mening zijn dat amortisatie gedurende de looptijd van het derivaat het beste aansluit bij het systeem van kostprijswaardering. Tot op heden kwam deze situatie relatief weinig voor, maar het lijkt ons belangrijk om hier nu nadere richtlijnen over uit te vaardigen.

5 Pagina 5 Waardering van vreemde valutacontracten met de spotkoers Derivaten inzake vreemde valuta mogen op basis van RJ gewaardeerd worden rekening houdend met de spotkoers per balansdatum, in plaats van met de forwardkoers. Vanuit het begrip reële waarde achten wij het alleen juist om rekening te houden met de forwardkoers. Ondanks dat de spotkoers wellicht makkelijk toepasbaar is, doet het afbreuk aan het begrip reële waarde. Een tegenpartij zal een transactieprijs immers bepalen op basis van de forwardkoers, en niet op basis van de spotkoers. Generieke hedgedocumentatie Er bestaat onduidelijkheid of generieke hedgedocumentatie ook impliceert dat er slechts één hedgerelatie bestaat. Wij denken dat dit niet het beoogde effect van de RJ is, zodat onder generieke hedgedocumentatie meerdere hedgerelaties kunnen vallen, bijvoorbeeld iedere individuele swap gekoppeld aan één individuele lening. In algemene zin zijn wij voorstander van het op een zo laag mogelijk niveau definiëren van hedgerelaties, omdat dit ertoe leidt dat ineffectiviteit eerder verantwoord wordt en niet gecompenseerd kan worden door tegengestelde effecten bij een andere hedgerelatie. Of meerdere hedgerelaties bestaan onder één generiek gedocumenteerde hedge, dient volgens ons te blijken uit de hedgedocumentatie. Wij geven de RJ in overweging om dit te verduidelijken. Een andere overweging zou overigens zijn om generieke hedgedocumentatie niet meer toe te staan om ondernemingen hiermee te verplichten iedere hedge individueel te documenteren. Dit zou ons inziens passen in de huidige tijdsgeest omtrent het verantwoord en weloverwogen afsluiten van derivaten. Kredietrisico en waardering van derivaten Op basis van RJ leiden wij af dat bij de waardering van derivaten rekening moet worden gehouden met de kredietwaardigheid. In de praktijk wordt hier veelal bij derivaten met een positieve reële waarde rekening mee gehouden. Onduidelijk is of dit ook zou moeten gebeuren bij derivaten met een negatieve reële waarde. Bij een negatieve reële waarde is de kredietwaardigheid van de onderneming zelf van belang. Onder IFRS was er voor de introductie van IFRS13 diversiteit van toepassing voor derivaten met een negatieve reële waarde, maar deze is weggenomen door introductie van IFRS13. Wij zouden het ondersteunen als de RJ ook richtlijnen geeft omtrent de invloed van kredietwaardigheid op de waardering van financiële instrumenten (waaronder leningen, derivaten) met een negatieve reële waarde. Wij vinden het verdedigbaar om geen rekening te houden met wijzigingen in de eigen kredietwaardigheid. In ieder geval vinden wij het van belang dat uit de toelichting blijkt hoe de reële waarde is bepaald en of rekening is gehouden met de eigen kredietwaardigheid. Samengestelde financiële instrumenten RJ geeft een aanbeveling om componenten van financiële instrumenten afzonderlijk als financiële verplichtingen, financiële activa of eigenvermogensinstrumenten te verwerken. Wij stellen voor om de aanbeveling om te zetten in een stellige uitspraak. Op deze manier komen de onderliggende kenmerken van financiële instrumenten beter tot uitdrukking en voorkomt dat deze verborgen blijven in het overheersende instrument. Dit sluit ons inziens aan op de onderliggende gedachte voor het onder voorwaarden verplicht afzonderen van embedded derivaten.

6 Pagina 6 RJ290 voor kleine rechtspersonen De RJkbundel is niet duidelijk over hoe kleine ondernemingen dienen om te gaan met derivaten. Wij achten het gewenst als de RJ ook meer duidelijkheid verschaft over verwerking en/of toelichting van dit type financiële instrumenten bij kleine ondernemingen. Uiteraard zijn wij tot nadere toelichting bereid. Met vriendelijke groet, Ernst & Young Accountants LLP. r. M. Hoogendoorn RA T. van Limpt MSc. RA

7 Pagina 7 Bijlage 1 tekst voorstellen (onderstreept zijn toevoegingen, doorhalingen zijn verwijderingen. Ter nadere accentuering zijn ze nader grijs gearceerd) 634 De rechtspersoon dient op elke balansdatum voor een kostprijshedge te bepalen of er sprake is van ineffectiviteit (dat is de mate waarin de waardeveranderingen van het hedgeinstrument die van de af gedekte positie niet compenseren). Indien door middel van het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedgeinstrument en de afgedekte positie blijkt dat de kostprijshedge geen ineffectiviteit bevat, hoeft de rechtspersoon geen verdere kwantitatieve ineffectiviteitsmetingen uit te voeren. Kritische kenmerken in een hedgerelatie zijn die kenmerken die voor de bepaling van ï~effectiviteit van belang zijn. Dit betreft ondermeer de omvang, de looptijd, het afgedekte risico en de wijze van afrekening van het hedgeinstrument en de afgedekte positie. Zijn de kritische kenmerken van het hedgeinstrument en van het afgedekte actief, de afgedekte verplichting, de vaststaande toezegging of de zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie cjelijk~of nacièr~oéd gelijk, dan ma.~ wo~dt aân~enoren dat de hedgerelatie ~en1nemé~tiviteitbevat~ volledig effectief aangemerkt worden zowel bij het aangaan van de afdekkingstransactie als daarna De volgende voorbeelden betreffen volledig effectieve hedgerelaties zondér ine~feeti.viteit: Een renteswap waarbij het referentiebedrag en de hoofdsom, de looptijd, de renteherzieningsdata, de data van ontvangst en betaling van rente en aflossingen, en de basis voor het bepalen van de rentevoet voor het hedgeinstrument en de afgedekte positie ~eliik of na~enoeg gelijk zijn. Een valutatermijncontract waarbij het afwikkelmoment, de valuta en de omvang van de afgedekte betaalverplichting (minimaal) ~jelijkof ~ac1eiioeq gelijk zijn aan het afwikkelmoment, de valuta en de nominale omvang van het termijncontract. Indien de kritische kenmerken van het hedgeinstrument en van de afgedekte positie niet gélijwof ~i~ag~n~oeg aan elkaar gelijk zijn, is dit een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat. De rechtspersoon dient dan dit eventueel ineffectieve deel te bepalen door middel van een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting. Afhankelijk van de aard van de kostprijshedge (zoals het afdekken van de mogelijke variabiliteit van kasstromen of het afdekken van het risico van veranderingen in de reële waarde) wordt deze test uitgevoerd in overeenstemming met die van het reëlewaardehedgeaccountingmodel of het kasstroomhedgeaccountingmodel. De meest geëigende invulling van deze ineffectiviteitsmeting is het vergelijken van de cumulatieve verandering van de reële waarde van het hedgeinstrument met de cumulatieve verandering van de rieele waarde van de afgedekte positie (~ver~wachte kasst~ornen~ sinds het aanwijzen van de hedgerelatie. 636 Hierna volgt een illustratie van de bepaling van de ineffectiviteit in een kostprijshedge (met belastingen is geen rekening gehouden): Scenario 1: t=o t=1 t=2 t=3 Reële Reële Verandering Reële Cumulatieve Reële Cumulatieve waarde waarde in de reële waarde verandering waarde verandering waarde in de reële in de reële waarde waarde Hedge instrument Afgedekte toekomstige kasstromen 7

8 RJCommentaar 1191 EY op RJUiting Pagina 8 In de eerste periode compenseert de gehele rieële waardeverandering van het hedgeinstrument de ~eël~ waardeverandering van de afgedekte positie voor zover betrekking hebbend op het afgedekte risico. Hoewel er wel sprake is van ineffectiviteit wordt deze niet verwerkt, omdat de ineffectiviteit een win~tvan 1 bedraagtde~eëlë waa~d e~ande~ing ~n hét h dgeinstriument klei~iier i.s~n de ~eële waa~de wijziging van de afgedekte Dositle als gevolg van het afgedekte ~isico Derhalve wondt de gehele ~eele waandewiiziqing niet venantwoo~d In de tweede periode is de cumulatieve néële waardeverandering van het hedgeinstrument groter dan die van de afgedekte positie en negatief. Er is een ineffectiviteit van 5 ontstaan, waarvoor een verplichting wordt opgenomen en in de winstenverliesrekening in periode 2 een last van 5 wordt verwerkt. In de derde periode is de cumulatieve waardeverandering van het hedgeinstrument nog steeds groter dan die van de afgedekte positie en is deze nog steeds negatief. Echter de omvang van de ineffectiviteit is afgenomen tot 1. Dit betekent dat de verplichting wordt verlaagd tot 1 en dat er een bate in de winst enverliesrekening in periode 3 van 4 wordt verwerkt. Scenario 2 zie alinea 629 In deze situatie wordt er in periode 1 noch in periode 2 enige ineffectiviteit verwerkt, cmdât hét hedge ih~trument een positieve waardeverandering heeft gehad en er op cumulatieve basis geen sprake is van een~verhes In oe~iode 1 is de ~eele waa~devenandemno van het hedee inst~ument kleiner dan de ~eele waa~dé ve~ande~in. van de afoedekt eiositie alseev.oie vanhet afoedekte ~isico. ~e~halme wordt de oehele ~eele waa~devefiandemflo van het Inedoe instnurnent niet ve~antwoo~d In oeniode 2 is de ~eeie waa~deme~a deninovan hetlnedoe;insfriurnent ono.ter dan benod[od voor eornoensatie van de ~eëie ~ van~de ~foedekte oosibieais oevolo van het afoedekte ~isico. EGhtér ömdat so,îâke isva~ eer~winst.o~ h~t hed ~ wendt deze niet vênai~itwooiid. 913 [...] e. Indien een hedgerelatie(de combinatie van het hedgeinstrument en de afgedekte positie) tot een significant kasstroömrisico liguiditèits~iisi~o leidt, dan dienen te worden toegelicht: de aard; de omvang; de omstandigheden waaronder; en het moment waarop de k sstromenvenpliehtingénzich kunnen voordoen. Van een significant kasstroomrisico Iiguiditeitsrisico kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de rente van een lening met variabele rente afgedekt wordt met een renteswap, waarbij in de swapovereenkomst uitwisseling van onderpand in liquide middelen is afgesproken, ter hoogte van de marktwaarde. Een tweede voorbeeld is de afdekking van valutarisico in de toekomst door middel van een zogenoemde rollover strategie met kortlopende valuta termijncontracten, die periodiek afgewikkeld moeten worden. f. Indien hedgeaccounting wordt toegepast, dient de cumulatieve reëlewaardeverandering van de hedgeinstrumenten te worden toegelicht, uitgesplitst naar waardeveranderingen met betrekking tot het effectieve deel van de hedge en waardeveranderingen met betrekking tot het ineffectieve deel van de hedge. Van het ineffectieve deel dient te worden aangegeven welk bedrag cumulatief in de winstenverliesrekening is verwerkt. 918 Voor elke categorie financiële activa en financiële verplichtingen, zowel in de balans opgenomen als niet in de balans opgenomen, dient de rechtspersoon informatie te geven over de mate waarin hij blootstaat aan rente, kasstroom en liguiditeitsrisico, door middel van informatie die ten minste omvat: a de contractuele renteherzienings of aflossingsdata, voor zover laatstgenoemde eerder liggen; en b de effectieve rentevoeten, voor zover van toepassing. Bij de informatie inzake rente en kasstroomrisico dienen ook de effecten van hedgeinstrumenten te worden betrokken. Hierbij wordt aanbevolen om deze risicoinformatie te verstrekken zowel inclusief 8

9 Pagina 9 als exclusief het effect van de hedgeinstrumenten waarbii uitsplitsinp plaatsvindt naar relevante l~c~ptiiden..h i~bij~zalhet overzicht als einddatum hebben de laatste datum van de laatste betalin~lossi~g~v~n de primaire financiële instrumenten en de laatste periode waarvoor derivaten ziin a~fge lo~ten. Voor middelgrote rechtspersonen worden alinea 918 tot en met 927 aanbevolen. Zie ook de wettelijke vereisten van artikel 2:39 1 BW in hoofdstuk 400 Jaarverslag.

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-12: ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013)

RJ-Uiting 2013-12: ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) : ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is van mening dat bepaalde aspecten van hedgeaccounting en embedded derivaten binnen hoofdstuk

Nadere informatie

Wij hebben geen opmerkingen bij de Jaareditie 2014 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.

Wij hebben geen opmerkingen bij de Jaareditie 2014 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. RJCommentaar 1404 Ernst & Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel: +3188407 1000 Fax: +31 88 407 89 70 ey.com Raad voor de Jaarverslaggeving Per email

Nadere informatie

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Financiële instrumenten Hedge Accounting Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Audit Februari 2012 Agenda Introductie Hedge Accounting 3 Ontwikkelingen verslaggeving financiële instrumenten 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM. Rotterdam, 4 januari 2011. Betreft: Commentaar Jaaredities 2010

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM. Rotterdam, 4 januari 2011. Betreft: Commentaar Jaaredities 2010 Ernst & Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel.: +31 (0) 88-407 5013 Fax: +31 (0) 88-407 5837 www.ey.nl RJ-Comm. 1150 Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

Commentaar RJ-Uiting : Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten

Commentaar RJ-Uiting : Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten Ernst 8 Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel: +31 88407 1000 Fax: +31 884078970 ey.com Raad voor de Jaarverslaggeving Per email (rj rjnet.ni) Raad

Nadere informatie

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM. Rotterdam, 22 januari Geachte leden van de Raad,

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM. Rotterdam, 22 januari Geachte leden van de Raad, Ernst & Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel.: +31 (0) 10-406 8888 Fax: +31 (0) 10-406 8889 www.ey.nl RJ-Comm. 1089 Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Hedge accounting Actualiteitensessie controllers. 27 mei 2014

Hedge accounting Actualiteitensessie controllers. 27 mei 2014 Hedge accounting Actualiteitensessie controllers 27 mei 2014 Actueel De bomen en het bos... Wat zijn financiële instrumenten? Financieel instrument: Een overeenkomst die leidt tot een financieel actief

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Hot topics Treasury seminar

Hot topics Treasury seminar Hot topics Treasury seminar Wat betekenen de 5 Mega Trends voor uw Treasury? Discover and unlock your potential PwC Programma 15.15-15.20 uur 15.20-15.30 uur 15.30-15.45 uur 15.45-15.55 uur 15.55-16.00

Nadere informatie

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten

Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten Op 1 januari 2008 is de nieuwe verslaggevingstandaard RJ 290 Financiële instrumenten in werking getreden. Veel ondernemingen hebben nog

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Commentaar ontwerp-richtlijn 290 Financiële Instrumenten

Commentaar ontwerp-richtlijn 290 Financiële Instrumenten RJ-Comm. 1011 Raad voor de Jaarverslaggeving A.J. Ernststraat 55 1083 GR AMSTERDAM Rotterdam, 2 mei 2007 MvdL/YH/brrj Betreft: Commentaar ontwerp-richtlijn 290 Financiële Instrumenten Geachte leden van

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 Inleiding 7 1. Classificatie en waardering 8 Classificatievraagstukken 8 Waarderingsvraagstukken

Nadere informatie

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113 RJ-Uiting 2011-3: Richtlijn 290 Financiële instrumenten Inleiding Deze RJ-Uitininclusief verwerking van de ontwerp-alinea s zoals opgenomen inn de RJ-bundel editie 2010. Naar bevat Richtlijn 290 Financiële

Nadere informatie

Deloitte. Brief. uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam

Deloitte. Brief. uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam RJ-Comm. 1144 Brief uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam Richtlijn 645 Raad voor de Jaarverslaggeving Woningcorporaties De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013. III I NS&Ô NG Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Enkelvoudige balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014 Update Afscheiden van embedded derivaten Afscheiden van embedded derivaten: Inleiding Onlangs zijn in RJ 290 Financiële instrumenten diverse wijzigingen

Nadere informatie

WINKELFONDS DUITSLAND 7 N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

WINKELFONDS DUITSLAND 7 N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast WINKELFONDS DUITSLAND 7 N.V. TE EINDHOVEN Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Enkelvoudige balans per 30 juni 2017 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2017 31 december 2016 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties,

Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 11 juli 2014 Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, De Raad voor

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Classificatie en waardering van financiële instrumenten onder IFRS 9

Classificatie en waardering van financiële instrumenten onder IFRS 9 Classificatie en waardering van financiële instrumenten onder IFRS 9 IASB stelt voor om IFRS 9 aan te passen In november 2012 heeft de IASB een exposure draft (ED) inzake een wijziging van IFRS 9 (ED/2012/4)

Nadere informatie

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012 EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 60 05 ey.com VERTROUWELIJK Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Aanpassingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in verband met expliciete wettelijke opties

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Aanpassingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in verband met expliciete wettelijke opties RJ-Uiting 2006-3: ontwerp-richtlijn Aanpassingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in verband met expliciete wettelijke opties Naar aanleiding van de heroverweging van de verhouding tussen de

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eincihoven, Nettierlands Postbus 455 5600 AL Eindtioven, Nettierlands Gemeente Eindhov Tel: +31 88 407 10 00 Fax:+31 88 407 48 00 ey.com ontvangen 2 8 APR.15 De gemeenteraad

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Wij ontvingen uw brief van 25 augustus 2014 houdende een drietal wettelijke vorderingen tot het verstrekken van inlichtingen.

Wij ontvingen uw brief van 25 augustus 2014 houdende een drietal wettelijke vorderingen tot het verstrekken van inlichtingen. Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties Postbus 20018 2500 EA Den Haag Uw kenmerk: 14-PEW-UV-062 Telefoon: (+31) 20 301 0391 Datum: Amsterdam, 8 september 2014 Geachte voorzitter en leden, 1.

Nadere informatie

controleverklaring zoals voorgeschreven in de Drinkwaterwet artikel 12 lid 2.

controleverklaring zoals voorgeschreven in de Drinkwaterwet artikel 12 lid 2. Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 291 25 EX DEN HAAG Vitens Oude Veerweg 1 819 BE Zwolle Postbus 125 81 BE Zwolle Telefoon 88 88

Nadere informatie

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam RJ-Comm. 1006 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat 5 1066 JR Amsterdam Postbus 90351 1006 BJ Amsterdam Telefoon (020) 568 66 66 Fax (020) 568 68

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur.

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 1000 Meander 861 Fax: +31 88407 6005 6825 MH Arnhem, Netherlands ey.com Postbus 30116 6803 AC Arnhem, Netherlands VERTROUWELIJK Het bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 Agenda Derivaten en hedge accounting Aandachtspunten RJ 290 Transacties Bijzondere waardevermindering versus

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant = f~4st~ SV 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 1005 wwwey.nl Aan de Gemeenteraad van de gemeente Sint Anthonis T.a.v. de heer Keijzer Postbus 40

Nadere informatie

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting IAS 39 geeft aan wat de spelregels zijn voor de waardering tegen reële waarde in geval van hedge accounting. Het is geen eenvoudige standaard.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 Treasury 13 1.1 Treasurytaken 13 1.1.1 Cash & liquidity management / Financiering 14 1.1.2 Renterisicobeheer 14 1.1.3 Valutarisicobeheer 15 1.1.4 Beheer van prijsrisico

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2014

TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2014 Algemeen Voor u ligt de nieuwe editie van de Richtlijnen voorde jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen. Editie 2014 is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten 15 Financiële instrumenten 1501 a 1 191 Gekochte callopties d 250 991 Resultaat op callopties - 50 Aan 110 Bank d 300 2 191 Gekochte callopties d 280 d 530 d 250 Aan 991 Resultaat op callopties d 280 3

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Building a better working world JAARREKENING 2016

Building a better working world JAARREKENING 2016 JAARREKENING 2016 STICHTING fnloophuis PSYCHIATRIE, LEIDEN E P Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 1000 Wassenaarseweg 80 Fax: +31 88 407 41 87 2596 CZ Den Haag, Netherlands ey.com Postbus 90636

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage V1 Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 augustus 2016 3 1.2

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2010

Ten geleide bij editie 2010 Ten geleide bij editie 2010 Algemeen Voor u ligt de nieuwe editie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen. Editie 2010 is van toepassing voor verslagjaren

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014 TE FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Wij wensen u veel personeel!

Wij wensen u veel personeel! Wij wensen u veel personeel! Voorwoord Studenten aan de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) hebben onder begeleiding van accountantskantoor Ernst & Young LLP en in opdracht van payrollorganisatie

Nadere informatie

Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling. Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam

Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling. Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam Inhoud presentatie Pensioen de basisdocumenten De pensioenovereenkomst De uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-2: ontwerp-richtlijn 150 Foutherstel

RJ-Uiting 2015-2: ontwerp-richtlijn 150 Foutherstel RJ-Uiting 2015-2: ontwerp-richtlijn 150 Foutherstel Inleiding RJ-Uiting 2015-2 bevat de ontwerp-richtlijn 150 Foutherstel. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt via deze RJ-Uiting wijzigingen voor

Nadere informatie

Financiële instrumenten. In Richtlijn 290 zijn bepaalde aspecten van hedgeaccounting en embedded derivaten gewijzigd:

Financiële instrumenten. In Richtlijn 290 zijn bepaalde aspecten van hedgeaccounting en embedded derivaten gewijzigd: NOVEMBER 2014 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Editie 2014 Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2014 De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder Algemeen RJ-Uiting 2014-4 bevat aanpassingen inzake de verwerking van de pensioenvoorziening van directeuren-grootaandeelhouder in Richtlijn

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is een nieuwe categorie microrechtspersonen geïntroduceerd. Voor deze nieuwe categorie rechtspersonen

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen RJ-Uiting 2016-4: Richtlijn Microrechtspersonen Algemeen In oktober 2015 is RJ-Uiting 2015-9 Ontwerp-Richtlijn C2 Microrechtspersonen gepubliceerd. In deze RJ-Uiting 2016-4 zijn de ontvangen commentaren

Nadere informatie

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016 Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2016 4 Overige gegevens 11 1 Bestuursverslag Het bestuur van de stichting

Nadere informatie

RJ-Uiting : RJ 150 Foutherstel en Rjk A3.3 Foutherstel

RJ-Uiting : RJ 150 Foutherstel en Rjk A3.3 Foutherstel RJ-Uiting 2015-6: RJ 150 Foutherstel en Rjk A3.3 Foutherstel Algemeen RJ-Uiting 2015-6: RJ 150 Foutherstel en Rjk A3.3 Foutherstel bevat de wijzigingen in hoofdstuk 150 Foutherstel en RJk A.3.3 In deze

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Wijzigingen in het jaarrekeningrecht vennootschappen. van. Per boekjaar 2016

Wijzigingen in het jaarrekeningrecht vennootschappen. van. Per boekjaar 2016 Wijzigingen in het jaarrekeningrecht vennootschappen van Per boekjaar 2016 Disclaimer Deze brochure is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De NBA is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Zero Impacts Plastics. Gevestigd te. Amsterdam

Stichting Zero Impacts Plastics. Gevestigd te. Amsterdam Stichting Zero Impacts Plastics Gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2015 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie