Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290"

Transcriptie

1 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 Inleiding 7 1. Classificatie en waardering 8 Classificatievraagstukken 8 Waarderingsvraagstukken Opnemen en niet langer opnemen in de balans Risicobeheer, hedging en hedge accounting 20 Risicobeheer en hedging 20 Hedge accounting 21 Voorbeelden (valutarisico en renterisico) 22 Waarom hedge accounting? 27 Hedgedocumentatie 28 Effectiviteit Classificatie als eigen vermogen of vreemd vermogen Toelichting 37 Algemeen 37 Risico-informatie Overgangsbepalingen 41 Overgangsbepaling eerste waardering en classificatie van financiële instrumenten 41 Overgangsbepaling voor documentatievereiste inzake hedge accounting 42

4 Voorwoord De Raad voor Jaarverslaggeving heeft een volledig nieuwe Richtlijn met betrekking tot financiële instrumenten gepubliceerd, RJ 290. Deze richtlijn is van toepassing voor boekjaren startend op of na 1 januari In deze brochure wordt ingegaan op de gevolgen van de nieuwe richtlijn voor uw jaarrekening. RJ 290 zet u aan tot nadenken en tot actie. Zo leiden de diverse alternatieven van waardering en resultaatbepaling wellicht tot verplichte wijzigingen van uw huidige grondslagen, maar ook tot herbezinning van de vraag of een andere grondslag niet beter is. In het kader van risicobeheer door middel van derivaten zal de bestaande praktijk van hedge accounting alleen kunnen worden voortgezet bij adequate hedgedocumentatie vooraf. Reden genoeg voor Ernst & Young om deze brochure uit te brengen en de ingewikkelde Richtlijn zo helder mogelijk uit te leggen. De brochure is beperkt tot de hoofdlijnen van RJ 290 en daarmee primair gericht op de situatie die zich voordoet bij niet-financiële instellingen. Maar ook voor de basisvraagstukken bij financiële instellingen kan deze brochure een nuttig handvat bieden. Heeft u vragen over de toepassing van RJ 290? Ernst & Young is u hierbij graag van dienst. 4 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290

5 Managementsamenvatting Financiële instrumenten komen in iedere jaarrekening voor. Vorderingen, schulden, effecten, liquide middelen. Het zijn allemaal voorbeelden van financiële instrumenten. Ook kennen we zogenaamde afgeleide financiële instrumenten, ofwel derivaten. Deze worden vaak afgesloten om risico s in de organisatie te beheersen, zoals valutarisico en renterisico. De regelgeving inzake financiële instrumenten was in Nederland tot nu toe redelijk beperkt. Met ingang van de jaarrekening 2008 is daarin verandering gekomen. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ 290 gepubliceerd, waarin uitgebreide bepalingen zijn opgenomen over met name de waardering en resultaatbepaling van de verschillende soorten financiële instrumenten, de classificatie als eigen vermogen of vreemd vermogen, en de te verstrekken toelichting. Voor een deel zijn deze bepalingen gelijk aan reeds bestaande regelgeving, voor een deel is sprake van nieuwe bepalingen. Dat laatste geldt vooral op het gebied van waardering en resultaatbepaling, en dan in het bijzonder het gebruik van derivaten voor risicobeheer. Met betrekking tot de waardering en resultaatbepaling introduceert RJ 290 een aantal specifieke categorieën, met daarbij passende grondslagen. Kort samengevat: Voor verstrekte leningen en vorderingen, voor beleggingen in obligaties die tot het einde van de looptijd worden aangehouden, en voor normale schulden is waardering tegen (geamortiseerde) kostprijs voorgeschreven, net als in de huidige regelgeving. In de meeste overige gevallen bestaat een keuze tussen een waardering tegen kostprijs en een waardering tegen reële waarde. Bij waardering tegen reële waarde kan de waardeverandering veelal hetzij direct in de winst- en verliesrekening worden verwerkt dan wel eerst worden opgenomen in een herwaarderingsreserve en bij realisatie in de winst- en verliesrekening (of eerder, als sprake is van een reële waarde die lager is dan de kostprijs). Financiële activa en passiva die deel uitmaken van een handelsportefeuille (en waarin dus actief wordt gehandeld) worden verplicht gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat. Ook voor beursgenoteerde aandelen en beursgenoteerde obligaties die niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden is waardering tegen reële waarde verplicht, maar de waardeveranderingen mogen in dat geval ook eerst in een herwaarderingsreserve worden opgenomen. Voor de meeste ondernemingen zullen de nieuwe regels voor waardering en resultaatbepaling, hoewel wat anders geformuleerd, niet ingrijpend zijn. Uiteraard is wel een nadere analyse nodig om vast te stellen of er noodzaak is om wijzigingen in de grondslagen aan te brengen. Ook kan de nieuwe Richtlijn leiden tot heroverwegingen met betrekking tot de tot nu toe gehanteerde grondslagen, doordat nieuwe keuzemogelijkheden worden geëxpliciteerd. Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290 5

6 Inzake derivaten en risicobeheer denken wij dat de nieuwe regels wel tot een belangrijke wijziging in de praktijk zullen leiden. Als ondernemingen valutarisico s of renterisico s afdekken door middel van derivaten, dan worden deze derivaten in de huidige praktijk veelal niet op de balans opgenomen ( off balance gehouden). De waardeveranderingen van de derivaten worden dan verantwoord in de periode waarin ook de financiële gevolgen van de afgedekte risico s worden verantwoord, zodat een perfecte match bestaat. Dit noemen we hedge accounting. Dit blijft ook onder de nieuwe RJ 290 mogelijk, met een belangrijk verschil: om hedge accounting te kunnen toepassen, is het noodzakelijk vooraf de afdekking te documenteren. Hedgedocumentatie is zowel mogelijk in generieke zin als op basis van individuele afdekkingen, maar documentatie vooraf is altijd een vereiste. In de huidige praktijk was dat niet gebruikelijk. Als geen hedgedocumentatie is opgesteld wordt het derivaat verwerkt als een losstaand financieel instrument, dat wil zeggen, als de onderliggende waarde beursgenoteerd is tegen reële waarde met alle waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, en als de onderliggende waarde niet-beursgenoteerd is, op dezelfde wijze of tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Dit betekent dat daarmee volatiliteit in de winst- en verliesrekening wordt geïntroduceerd, ook als economisch gezien risico s zijn afgedekt. Als u dat niet wilt, dient u tijdig de hedgedocumentatie op te stellen. Bij de introductie van de nieuwe RJ 290 geldt daarbij een eenmalige overgangsregeling: als de hedgedocumentatie per 1 juli 2008 gereed is, kan met terugwerkende kracht hedge accounting worden toegepast. Is de hedgedocumentatie pas na die datum gereed, dan zullen de derivaten tot aan het moment waarop de hedge is gedocumenteerd moeten worden verwerkt als een losstaand derivaat, met mogelijke effecten op de winst- en verliesrekening. Bij de toepassing van hedge accounting onderscheidt RJ 290 verschillende modellen. Voor de meerderheid der ondernemingen zal toepassing van het model van kostprijshedge-accounting het meest voor de hand liggen: in dat model worden de derivaten tegen kostprijs gewaardeerd en, als de kostprijs nihil is, blijven ze daarmee off-balance, ook als de marktwaarde van de derivaten lager is dan de kostprijs. Uiteraard is daarbij wel van belang dat de hedge effectief is, dat wil zeggen dat de risico s door middel van het derivaat ook feitelijk worden afgedekt. Maar ondernemingen kunnen ook redenen hebben om hun derivaten niet tegen kostprijs te waarderen, maar tegen reële waarde, bijvoorbeeld om aan te sluiten op IFRS of om te voldoen aan wensen van stakeholders. In dat geval is hedge accounting mogelijk in de vorm van reële-waardehedge-accounting (voor afdekking van veranderingen in reële waarden) of kasstroomhedge-accounting (voor afdekking van veranderingen in kasstromen). Het is duidelijk: RJ 290 leidt tot een nadere bezinning op het omgaan met financiële instrumenten in de financiële verslaggeving. Door middel van deze brochure helpt Ernst & Young u daarbij graag op weg. 6 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290

7 Inleiding Bijna elke onderneming heeft diverse financiële instrumenten. Financiële instrumenten omvatten primaire instrumenten zoals vorderingen, schulden en aandelen, maar ook afgeleide instrumenten (derivaten) zoals renteswaps en valutaswaps, financiële opties, futures en termijncontracten. In de geconsolideerde balans van veel ondernemingen komen de volgende financiële instrumenten voor. Tabel A, gebaseerd op het Besluit Modellen Jaarrekening (BMJ), geeft een overzicht van de financiële instrumenten die op de balans kunnen voorkomen. Tabel A. Financiële instrumenten in de balans Financiële vaste activa * Verstrekte leningen Overige effecten (waaronder derivaten) Overige vorderingen Vorderingen (kortlopend) Handelsdebiteuren Overige vorderingen Effecten (waaronder derivaten) Liquide middelen Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Obligatieleningen Overige schulden Derivaten** Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan handelscrediteuren Overige schulden Derivaten** *Onder financiële vaste activa vallen ook deelnemingen. RJ 290 is niet van toepassing op deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid en de verwerking hiervan verandert dan ook niet als gevolg van de nieuwe RJ 290. ** Niet separaat opgenomen in BMJ. De nieuwe RJ 290 verschilt van de oude RJ 290, die alleen de wettelijke bepalingen bevatte. Deze Richtlijn lijkt op het eerste oog op IFRS. Hoewel op een aantal punten wel gelijkenis is met IFRS, bestaan op veel punten belangrijke verschillen. Zo kent RJ 290 meer keuzevrijheid van waarderingsgrondslagen dan IAS 39. Deze keuzevrijheid heeft zijn oorsprong in Titel 9 BW 2. Daarnaast zijn de bepalingen in RJ 290 algemener en meer gericht op de onderliggende principes dan de bepalingen in IAS 39. Een voorbeeld hiervan zijn de voorwaarden voor het toepassen van hedge accounting, die in RJ 290 minder strikt zijn dan in IAS 39. Bij het toepassen van RJ 290 zijn bepaalde keuzes noodzakelijk en kunnen verschillende praktische toepassingsvragen voorkomen. Deze brochure behandelt een aantal van deze keuzes en praktische vragen en geeft voorbeelden hoe hier in de praktijk mee zou kunnen worden omgegaan. Deze brochure is beperkt tot de hoofdlijnen van RJ 290. Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290 7

8 In Tabel B worden de paragrafen aangegeven waarin de verschillende onderwerpen in deze brochure aan de orde komen. Tabel B. Onderwerpen in deze brochure Paragraaf Onderwerp Classificatie en waardering van een financieel instrument Opnemen en niet langer opnemen in de balans Risicobeheer, hedging en hedge accounting Classificatie in eigen vermogen of vreemd vermogen Toelichtingsvereisten Overgangsbepalingen 8 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290

9 Tabel C. Classificatie en waardering financiële activa en financiële passiva 1. Classificatie en waardering Financiële instrumenten (activa en passiva) worden in RJ 290 onderverdeeld (geclassificeerd) in een aantal subcategorieën. Deze classificatie naar subcategorie is van belang omdat deze de waarderingsgrondslag bepaalt. De eerste waardering is voor alle financiële instrumenten hetzelfde, namelijk de reële waarde. De reële waarde zal bij eerste waardering normaliter gelijk zijn aan de kostprijs. De vervolgwaardering hangt af van de classificatie. In Tabel C is een overzicht gegeven van de classificatie van financiële activa en financiële passiva, en de daarbij behorende grondslag van waardering en resultaatbepaling, in overeenstemming met RJ 290. Na deze tabel gaan wij nader in op enkele specifieke vraagstukken daarbij, eerst op classificatievraagstukken, daarna op waarderingsvraagstukken. Classificatie financiële activa 1 Financiële activa die deel uitmaken van een handelsportefeuille Waardering na eerste verwerking Reële waarde Verwerking van waardeveranderingen Direct in de winst- en verliesrekening 2a Derivaten (zonder hedge accounting) Onderliggende waarde - beursgenoteerd Onderliggende waarde - niet-beursgenoteerd Reële waarde a. Kostprijs b. Reële waarde Direct in de winst- en verliesrekening In winst- en verliesrekening bij overdracht aan een derde of bij een bijzondere waardevermindering/ voorziening voor verlieslatend contract Direct in de winst- en verliesrekening 2b Derivaten (met hedge accounting) Reële-waardehedge-accounting Kasstroomhedge-accounting Hedge van een netto-investering Kostprijshedge-accounting Reële waarde Reële waarde Reële waarde Kostprijs Direct in de winst- en verliesrekening, waardemutatie afgedekte positie eveneens direct in winst- en verliesrekening Eerst via eigen vermogen, gelijktijdig met verwerking afgedekte positie in winst- en verliesrekening Eerst via eigen vermogen (onderdeel koersverschillenreserve) Waardemutaties blijven off-balance Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290 9

10 Classificatie financiële activa 3 Gekochte leningen en obligaties Tot einde looptijd aangehouden Overig - beursgenoteerd Overig - niet-beursgenoteerd Waardering na eerste verwerking Geamortiseerde kostprijs Reële waarde a. Geamortiseerde kostprijs b. Reële waarde Verwerking van waardeveranderingen Effectieve rente in winst- en verliesrekening. Bijzondere waardeverminderingen direct in winst- en verliesrekening i. Direct in de winst- en verliesrekening, of ii. Eerst via eigen vermogen (herwaarderingsreserve), bij realisatie in winst- en verliesrekening. Effectieve rente in winst- en verliesrekening. Waardeverminderingen onder de (geamortiseerde) kostprijs direct in winst- en verliesrekening Effectieve rente in winst- en verliesrekening. In winst- en verliesrekening bij overdracht aan een derde of bij een bijzondere waardevermindering i. Direct in de winst- en verliesrekening, of ii. Eerst via eigen vermogen (herwaarderingsreserve), bij realisatie in winst- en verliesrekening. Effectieve rente in winst- en verliesrekening. Waardeverminderingen onder de (geamortiseerde) kostprijs direct in winst- en verliesrekening 4 Verstrekte leningen en overige vorderingen Geamortiseerde kostprijs Effectieve rente in winst- en verliesrekening. In winst- en verliesrekening bij overdracht aan een derde of bij een bijzondere waardevermindering 5 Investeringen in eigen-vermogensinstrumenten Beursgenoteerd Niet-beursgenoteerd Reële waarde a. Kostprijs b. Reële waarde i. Direct in de winst- en verliesrekening, of ii. Eerst via eigen vermogen (herwaarderingsreserve), bij realisatie in winst- en verliesrekening. Waardeverminderingen onder de kostprijs direct in winst- en verliesrekening In winst- en verliesrekening bij overdracht aan een derde of bij een bijzondere waardevermindering i. Direct in de winst- en verliesrekening, of ii. Eerst via herwaarderingsreserve, bij realisatie in winst- en verliesrekening. Waardeverminderingen onder de kostprijs direct in winst- en verliesrekening 10 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290

11 Classificatie financiële passiva 1 Financiële passiva die deel uitmaken van een handelsportefeuille Waardering na eerste verwerking Reële waarde Verwerking van waardeveranderingen Direct in de winst- en verliesrekening 2 Derivaten (zonder hedge accounting) Onderliggende waarde - beursgenoteerd Onderliggende waarde - niet-beursgenoteerd Reële waarde a. Kostprijs b. Reële waarde Direct in de winst- en verliesrekening In winst- en verliesrekening bij overdracht aan een derde. Direct in de winst- en verliesrekening 2b Derivaten (met hedge accounting) Reële-waardehedge-accounting Kasstroomhedge-accounting Hedge van een netto-investering Kostprijshedge-accounting Reële waarde Reële waarde Reële waarde Kostprijs Direct in de winst- en verliesrekening, waardemutatie afgedekte positie eveneens direct in winst- en verliesrekening Eerst via eigen vermogen, gelijktijdig met verwerking afgedekte positie in winst- en verliesrekening Eerst via eigen vermogen (onderdeel koersverschillenreserve) Waardemutaties blijven off-balance 3 Overige financiële verplichtingen Geamortiseerde kostprijs Effectieve rente in winst- en verliesrekening. Classificatievraagstukken We gaan hierna op een drietal classificatievraagstukken nader in. Eerst geven we aan hoe de posten in het Besluit Modellen Jaarrekening aansluiten op de classificatie volgens RJ 290. Daarna behandelen we specifiek de verschillende mogelijkheden om effecten te classificeren. Ten slotte gaan we in op de vraag wat het begrip beursgenoteerd precies inhoudt. Hoe vallen de posten in de balans (tabel A, gebaseerd op het Besluit Modellen Jaarrekening) binnen de categorieën die RJ 290 onderscheidt (in tabel C)? Een onderneming zal voor de jaarrekening over boekjaar 2008 nagaan in welke categorie haar verschillende soorten financiële instrumenten zullen vallen. Daartoe is het nuttig kennis te nemen van onderstaande tabel, waar de aansluiting is gegeven tussen de posten in de balans gebaseerd op het Besluit Modellen Jaarrekening (tabel A) en de categorieën die RJ 290 onderscheidt (tabel C). Zie daartoe tabel D. Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ

12 Tabel D. Aansluiting Besluit Modellen Jaarrekening en Categorieën RJ 290. RJ 290 (tabel C) Financiële activa die deel uitmaken van een handelsportefeuille Derivaten (met hedge accounting) Gekochte leningen en obligaties Verstrekte leningen en vorderingen Investeringen in eigen vermogensinstrumenten Handelsportefeuille Derivaten (zonder hedge accounting) Tot einde looptijd aangehouden Overig - beursgenoteerd Overig - niet beursgenoteerd Beursgenoteerd BMJ (tabel A) Onderliggende waarde - beursgenoteerd Onderliggende waarde - niet beursgenoteerd Financiële vaste activa Verstrekte leningen Overige effecten Aandelen Obligaties Derivaten Overige vorderingen X * X * X * X X X X X X X ** X ** X ** Vorderingen (kortlopend) Vorderingen op handelsdebiteuren Overige vorderingen X ** X ** Effecten Aandelen Obligaties Derivaten X * X * X * X X X X X X Liquide middelen X * Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Obligatieleningen Overige schulden Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan handelscrediteuren Overige schulden Derivaten X * X X X X * : indien aangegaan met het doel op korte termijn te verkopen X ** : voorzover het actief of passief geen deel uitmaakt van handelsportefeuille Overige financiële verplichtingen Niet beursgenoteerd X X ** X X ** X ** X ** X ** X ** X ** X ** 12 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290

13 Hoe worden effecten geclassificeerd? Uit tabel C kan worden afgeleid dat effecten bestaan uit aandelen, obligaties en derivaten. Bij de classificatie van effecten spelen de volgende aspecten een rol: Is sprake van een vast of vlottend actief? Voor welk doel worden de effecten aangehouden? Zijn de effecten wel of niet beursgenoteerd? Effecten kunnen zowel onder de vlottende activa als onder de vaste activa (financiële vaste activa) vallen. Effecten worden onder de vlottende activa opgenomen indien ze niet bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon duurzaam te dienen. Als dat wel het geval is, worden de effecten als financiële vaste activa gepresenteerd. Met betrekking tot het doel is van belang vast te stellen of de effecten worden aangehouden voor handelsdoeleinden of niet. Financiële instrumenten worden aangehouden voor handelsdoeleinden indien deze hoofdzakelijk worden gekocht met het doel om op korte termijn te verkopen of wanneer deze deel uitmaken van geïdentificeerde financiële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd en waarvoor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk patroon van winstneming op korte termijn. Een voorbeeld hiervan kan zijn een aandelenbeleggingsportefeuille die zeer actief wordt beheerd om te profiteren van korte termijn koersstijgingen en dalingen. Voor deze subcategorie maakt het geen verschil of het instrument beursgenoteerd is of niet. Wanneer effecten worden aangehouden voor handelsdoeleinden dienen deze te worden gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verwerkt. Deze verwerkingswijze geeft dan ook direct inzicht in de resultaten op deze handelsactiviteiten, ongeacht de mate van realisatie. Obligaties die niet worden aangehouden voor handelsdoeleinden kunnen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Als dat de intentie van het management is, worden de obligaties gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien effecten niet worden aangehouden voor handelsdoeleinden, en obligaties niet tot het einde van de looptijd, is het onderscheid tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde effecten van belang. Voor beursgenoteerde instrumenten is waardering tegen reële waarde verplicht, waarbij waardeveranderingen zowel direct in de winst- en verliesrekening als eerst in een herwaarderingsreserve mogen worden opgenomen. Voor niet-beursgenoteerde effecten heeft de onderneming de keuze deze te waarderen tegen kostprijs of reële waarde. Waardering tegen kostprijs is over het algemeen eenvoudiger, omdat dan geen separate waardering noodzakelijk is, tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. De keuze voor reële waarde zal vooral gemaakt worden als het management van mening is dat dit een beter inzicht geeft in het eigen vermogen en/of het resultaat. Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ

14 Wanneer is een aandeel, obligatie of de onderliggende waarde van een derivaat beursgenoteerd? Effecten zijn beursgenoteerd indien sprake is van een daadwerkelijke beurs waarop betreffende (onderliggende) waarden worden verhandeld. Effecten die worden verhandeld op een onderhandse ( Over The Counter )-markt zijn niet-beursgenoteerd, hoe actief deze markt ook is. Voorbeeld van een beursgenoteerd aandeel is een aandeel Philips op Euronext. Merk op dat bij een optie op aandelen (een derivaat), niet de optie, maar slechts het aandeel beursgenoteerd dient te zijn. Rentestanden en valutakoersen zelf kennen over het algemeen geen beursnotering, daarom hebben derivaten hierop (bijvoorbeeld renteswaps en valutatermijncontracten) geen beursgenoteerde onderliggende waarde en hoeven zij niet verplicht tegen reële waarde te worden gewaardeerd. Waarderingsvraagstukken We gaan eerst in op de begrippen geamortiseerde kostprijs en reële waarde. Daarna bespreken we hoe de reële waarde wordt vastgesteld. Een bijzondere grondslag is die waarbij tegen reële waarde wordt gewaardeerd en de waardeveranderingen eerst in een herwaarderingsreserve worden opgenomen. We gaan in op de gevolgen voor de winst- en verliesrekening bij deze grondslag en op de vraag waarom een onderneming voor deze grondslag zou kiezen. Vervolgens komt aan de orde hoe transactiekosten inzake financiële instrumenten moeten worden verwerkt, en hoe met derivaten moet worden omgegaan. Het laatste vraagstuk betreft de noodzaak om in bepaalde gevallen een herwaarderingsreserve te vormen, terwijl de ongerealiseerde waardeveranderingen zijn opgenomen in het resultaat. Het begrip geamortiseerde kostprijs De geamortiseerde kostprijs is de kostprijs waarbij het agio of disagio bij het aangaan van het contract, evenals direct aan het financieel instrument toerekenbare kosten die bij het aangaan van het contract worden gemaakt, over de looptijd van het contract ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening worden gebracht. Hierdoor wordt het agio of disagio daarom niet als separaat actief of passief gepresenteerd. De toerekening geschiedt op basis van de effectieve-rentemethode. Door toepassing van de effectieve-rentemethode worden de rentebaten en rentelasten aan de desbetreffende periode toegerekend op basis van de effectieve rentevoet (een annuïtaire berekening). In een aantal gevallen zal de geamortiseerde kostprijs overeenkomen met de nominale waarde, bijvoorbeeld bij de waardering van kortlopende posten als handelsdebiteuren en crediteuren, bij waardering van liquide middelen en bij langlopende vorderingen waar niets te amortiseren valt. RJ 290 geeft aan dat het toepassen van lineaire amortisatie (in plaats van het toepassen van de effectieve-rentemethode) als alternatief wordt toegestaan indien lineaire amortisatie niet tot belangrijke verschillen leidt ten opzichte van het toepassen van de effectieve-rentemethode. 14 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290

15 Voorbeeld geamortiseerde kostprijs met gebruik van effectieve-rentemethode en disagio Een onderneming koopt op 1 januari 2008 obligaties met een nominale waarde van 100 miljoen, een couponrente van 5% en een resterende looptijd van 3 jaar. De rente wordt aan het einde van het jaar ontvangen. De marktrente op 1 januari 2008 is 6%. De kostprijs van de obligatie bedraagt daarom 97,33 (de contante waarde van de rente en aflossing op basis van een disconteringsvoet van 6%). De obligatie wordt door de onderneming aangemerkt als een financieel actief dat tot het einde van de looptijd wordt aangehouden. De geamortiseerde kostprijs, rentebaten en rentebetaling per jaar zijn nu als volgt: Jaar Geamortiseerde kostprijs 1-1 Rentebate Ontvangen rente Geamortiseerde kostprijs ,33 98,17 99,06 5,84 5,89 5, ,17 99,06 100,00 De rente wordt op deze wijze verantwoord volgens de effectieve-interestmethode. De rentebate is immers ieder jaar 6% van de geamortiseerde kostprijs per 1-1. Het verschil tussen de rentebetaling en de rentebate verhoogt de geamortiseerde kostprijs. Onder RJ 290 is het toegestaan om het disagio bij aankoop ( 2,67) lineair over drie jaar te verdelen, hetgeen resulteert in een rentebate van 5,89 in alle jaren (maar een dalende rentevoet). Het begrip reële waarde Onder de reële waarde (marktwaarde) wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Wanneer een instrument tegen reële waarde wordt gewaardeerd, zal deze reële waarde elke rapportageperiode bepaald dienen te worden. De wijzigingen in de reële waarde worden ofwel in de winst- en verliesrekening ofwel in het eigen vermogen verwerkt, afhankelijk van de subcategorie waarin het financieel instrument valt en/of de keuzes die de onderneming heeft gemaakt. Een actieve markt is een markt waarbij de goederen die worden verhandeld homogeen zijn, en er normaliter op elk moment kopers en verkopers worden gevonden en de prijzen beschikbaar zijn voor het publiek. Een voorbeeld hiervan is een aandeel dat genoteerd is op Euronext. Hoe wordt deze reële waarde vastgesteld? RJ 290 maakt onderscheid naar de situatie dat er een marktnotering is voor een instrument en de situatie waarin daar geen sprake van is. Als een financieel instrument een marktnotering heeft en wordt verhandeld op een actieve markt, is de genoteerde marktprijs de beste aanwijzing voor de reële waarde. In het geval een financieel instrument geen notering heeft in een actieve markt, wordt de reële waarde zo goed mogelijk geschat, op één van de volgende manieren: a. de reële waarde wordt afgeleid uit de reële waarde van zijn bestanddelen of een soortgelijk instrument indien voor de bestanddelen ervan of een soortgelijk instrument wel een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen; of b. de reële waarde wordt bepaald met behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ

16 Ook kan het voorkomen dat er voor het financiële instrument wel een genoteerde marktprijs is maar dat deze geen goede indicatie van de reële waarde is. Dit is bijvoorbeeld het geval als er geen actieve markt is, de markt niet goed ontwikkeld is of er geringe volumes worden verhandeld in verhouding tot het aantal eenheden. Ook dan kunnen bovenstaande schattingsmethoden worden gehanteerd om de reële waarde voldoende betrouwbaar te bepalen. Wat betekent het voor de winst- en verliesrekening indien het financiële instrument gewaardeerd wordt tegen reële waarde met waardeveranderingen die eerst via herwaarderingsreserve worden verwerkt? In de situatie dat een financieel instrument wordt gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen eerst via de herwaarderingsreserve, worden de ongerealiseerde waardemutaties in eerste instantie direct in het eigen vermogen verwerkt. Pas op het moment van realisatie, bijvoorbeeld door verkoop van het instrument aan een derde, wordt de waardemutatie in de winst- en verliesrekening verwerkt. Omdat het niet is toegestaan een negatieve herwaarderingsreserve te vormen worden echter waardedalingen, voor zover deze zou leiden tot een negatieve herwaarderingsreserve, direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Dit is het geval als de reële waarde lager is dan de geamortiseerde kostprijs. Gerealiseerde baten zoals rente en dividend worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Voor de toerekening van de rentebaten wordt ook hier de effectieve-rentemethode toegepast, conform de methodiek bij geamortiseerde kostprijs. Waarom zou een onderneming kiezen voor waardering tegen reële waarde met waardewijzigingen eerst via de herwaarderingsreserve? Een onderneming kan kiezen om ongerealiseerde waardewijzigingen direct te verwerken in de winst- en verliesrekening, of om deze eerst op te nemen in een herwaarderingsreserve. De keuze voor directe verwerking in het resultaat zou bijvoorbeeld kunnen worden gemaakt indien de onderneming het beleggingskarakter wil laten zien in zowel de balans als de winst- en verliesrekening. De keuze voor verwerking via de herwaarderingsreserve kan worden gemotiveerd doordat daarmee inzicht wordt gegeven in de reële waarde van het instrument op de balans, zonder dat direct volatiliteit van het resultaat ontstaat. Deze wordt immers eerst in de herwaarderingsreserve geboekt en pas bij realisatie in de winsten verliesrekening, tenzij dit leidt tot een negatieve herwaarderingsreserve. Transactiekosten De verwerking van transactiekosten bij de verwerving of uitgifte van financiële instrumenten is afhankelijk van de betreffende waarderingsgrondslag na eerste verwerking. Indien de betreffende financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening worden transactiekosten direct in het resultaat verwerkt. Bij waardering tegen reële waarde met waardemutaties via het eigen vermogen en bij waardering tegen geamortiseerde kostprijs worden de transactiekosten verwerkt in de eerste waardering. Bij rentedragende financiële instrumenten worden de transactiekosten in het resultaat verwerkt door middel van de effectieve-rentemethode, zoals hiervoor beschreven. Met transactiekosten bij toekomstige verkoop wordt geen rekening gehouden bij de waardering van financiële instrumenten. 16 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290

17 Derivaten Ondernemingen kunnen vele verschillende soorten derivaten aangegaan, zoals eenvoudige ( plain-vanilla ) renteswaps en valutatermijncontracten, maar ook meer exotische afgeleide financiële instrumenten. Onderscheid wordt gemaakt tussen de situatie waarbij geen hedge accounting wordt toegepast en de situatie waarbij wel hedge accounting wordt toegepast. Indien geen hedge accounting wordt toegepast, geeft RJ 290 de keuze voor de waardering van derivaten waarvan de onderliggende waarde niet-beursgenoteerd tussen waardering tegen kostprijs of tegen reële waarde met waardewijzigingen in de winst- en verliesrekening. Bij waardering tegen kostprijs kan het echter wel noodzakelijk zijn om een bijzondere waardevermindering te verantwoorden (rëele waarde is lager dan de kostprijs) of een voorziening op te nemen voor deze derivaten indien deze kwalificeren als verlieslatende contracten (reële waarde is negatief). Voor derivaten waarvan de onderliggende waarde beursgenoteerd is geldt deze keuze niet, deze worden verplicht tegen reële waarde gewaardeerd, met waardewijzigingen in de winst- en verliesrekening. Bij toepassing van RJ 290 zal een onderneming bijvoorbeeld een call optie op het aandeel Philips verplicht tegen reële waarde met waardewijzigingen in de winst- en verliesrekening moeten opnemen. Voor bijvoorbeeld een interest rate swap heeft de onderneming de keuze deze tegen kostprijs te waarderen of tegen reële waarde met waardewijzigingen in de winst- en verliesrekening. Als voor betreffende derivaten wel hedge accounting wordt toegepast is de verwerking afhankelijk van het type en de gekozen vorm van hedge accounting. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 3. Wanneer is een herwaarderingsreserve nodig indien een financieel instrument wordt gewaardeerd tegen reële waarde met waardemutaties direct in de winst- en verliesrekening? Ook in de situatie dat de reële waardemutaties direct in de winst- en verliesrekening worden verwerkt kan het vormen van een herwaarderingsreserve noodzakelijk zijn op grond van de Nederlandse wet. Dit namelijk het geval indien er geen sprake is van een frequente marktnotering. Hiervan is sprake indien betreffende instrumenten tegen een genoteerde prijs op een liquide markt kunnen worden verkocht. Een liquide markt is aanwezig indien de desbetreffende activa en verplichtingen homogeen zijn, er op ieder willekeurig moment tot een transactie bereid zijnde kopers en verkopers te vinden zijn en de transactieprijzen publiekelijk bekend zijn. Hiervoor is het echter niet noodzakelijk dat er sprake is van een beursnotering. Dit betekent bijvoorbeeld voor rente- en valutaderivaten dat de onderliggende waarde in het algemeen niet-beursgenoteerd is en waardering tegen reële waarde dus niet verplicht is. Voor de standaardcontracten ( plain vanilla ) is over het algemeen echter wel sprake van een voldoende liquide markt en daarom kan de vorming van een herwaarderingsreserve achterwege blijven indien de onderneming er voor kiest om deze instrumenten tegen reële waarde te waarderen. Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ

18 2. Opnemen en niet langer opnemen in de balans Eerst gaan we in op het opnemen van een financieel instrument in de balans, daarna komt het niet meer opnemen in de balans aan de orde. Een financieel instrument opnemen in de balans De vraag in hoeverre iets als financieel actief of passief op de balans moet worden opgenomen, wordt aangeduid als het recognition -vraagstuk. RJ 290 geeft aan wanneer een financieel instrument moet worden geactiveerd dan wel gepassiveerd. De richtlijn bepaalt dat een onderneming een financieel instrument op de balans opneemt zodra zij partij wordt in de contractuele bepalingen van het financiële instrument. Overigens is het bij derivaten mogelijk dat zij moeten worden geactiveerd/gepassiveerd, maar dat bij het aangaan van het contract de waarde nihil is, zodat bij eerste opname in de balans per saldo niets verschijnt. Een onderneming sluit bijvoorbeeld een valutatermijntransactie af waarbij op het moment van afsluiten de prestatie en tegenprestatie een gelijke reële waarde hebben. De reële waarde van het instrument is daarmee nihil en er wordt dus per saldo niets op de balans opgenomen. Opgemerkt wordt dat de criteria voor het op de balans opnemen van financiële instrumenten afwijken van die voor niet-financiële instrumenten, zoals bijvoorbeeld voorraden. Inkoopcontracten van voorraden worden bijvoorbeeld in het algemeen niet op de balans opgenomen. De voorraden verschijnen pas op de balans op het moment dat zij daadwerkelijk zijn geleverd. Verwachte toekomstige transacties, ook indien zij zeer waarschijnlijk zijn, komen nooit op de balans. Een financieel instrument niet langer opnemen in de balans De richtlijnen vermelden dat een financieel instrument niet langer in de balans dient te worden opgenomen als alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Dit sluit aan op de algemene regelgeving omtrent het niet langer verwerken van activa en verplichtingen. Daarbij dient te worden gekeken of er sprake is van een wijziging in de economische realiteit. Een op de balans opgenomen actief of post van het vreemd vermogen (passief) blijft op de balans, indien een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot dit actief of passief. Bij de beoordeling of sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit, dient daarbij te worden uitgegaan van die economische voordelen en risico s die zich naar waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen, en niet van voordelen en risico s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen. Bij de beoordeling van risico s inzake een debiteurenportefeuille betekent dit bijvoorbeeld dat wordt uitgegaan van het redelijkerwijs te schatten risico van oninbaarheid en niet van het maximaal mogelijke risico. Indien de juridische overdracht van de debiteurenportefeuille niet leidt tot een belangrijke verandering in het feitelijk verwachte risico van oninbaarheid, blijft de debiteurenportefeuille op de balans. 18 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290

19 Voorbeeld overdracht debiteurenportefeuille Stel een gehele debiteurenportefeuille van wordt overgedragen aan een factoringbedrijf, waarbij de overdragende onderneming een garantie geeft voor verliezen als gevolg van wanbetaling tot een maximum van 100 (100%). Het vóór de overdracht geschatte risico van oninbaarheid bedraagt 30 (3%). Het factoringbedrijf draagt alle verdergaande risico s bij een oninbaarheid van meer dan 100. Het factoringbedrijf heeft voorts het recht de vorderingen door te verkopen of als onderpand te gebruiken. Onder de Richtlijnen wordt beoordeeld of alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Dit leidt ertoe dat een oninbaarheidsrisico van 10% is achtergebleven, hetgeen aanzienlijk hoger ligt dan het verwachte oninbaarheidsrisico, zodat feitelijk vrijwel het volledige oninbaarheidsrisico bij de overdragende onderneming is achtergebleven. De van het factoringbedrijf ontvangen bedragen worden beschouwd als financiering met debiteuren als onderpand en worden daarom onder het vreemd vermogen opgenomen. Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ

20 3. Risicobeheer, hedging en hedge accounting In deze paragraaf behandelen we achtereenvolgens risicobeheer en hedging, hedge accounting, vormen van hedge accounting (met voorbeelden van valutarisico en renterisico), de vraag waarom hedge accounting wenselijk zou kunnen zijn, de vereiste hedgedocumentatie, en het vraagstuk van effectiviteit van een hedge. Risicobeheer en hedging Ondernemingen lopen velerlei financiële risico s, waaronder valuta- en renterisico, maar ook risico inzake bijvoorbeeld beleggingen, kredietwaardigheid en grondstofprijzen. Een onderneming heeft bijvoorbeeld een lening in een buitenlandse valuta (USD). Zij loopt dan valutarisico over deze lening als gevolg van koersveranderingen van de USD ten opzichte van de euro. Ook kan het zijn dat een onderneming een transactie is aangegaan waarin op termijn goederen worden verkocht in een buitenlandse valuta, terwijl de kostprijs van deze goederen in euro s luidt. Ook dan loopt de onderneming valutarisico. Bij een opgenomen lening met een variabele rente heeft de onderneming onzekerheid over de kasuitstroom. Bij een vastrentende vordering loopt de onderneming risico over de marktwaarde van deze lening door veranderingen in de marktrente. Als onderdeel van het risicobeheer kan de onderneming er voor kiezen om deze risico s te mitigeren door het aangaan van bijvoorbeeld derivaten. Bij valutarisico zal dit veelal gedaan worden door valutatermijncontracten af te sluiten. Bij renterisico kan de onderneming door middel van renteswaps er bijvoorbeeld voor kiezen om de variabele marktrente om te zetten in een vaste rente, dan wel de vaste rente om te zetten in een variabele rente. Natuurlijk kan de onderneming ook de keuze maken om deze risico s te accepteren en deze niet verder af te dekken. Voor zover er dus wel afdekking door middel van bijvoorbeeld derivaten plaatsvindt wordt dit hedging genoemd. Vervolgens bestaat de vraag hoe deze derivatentransacties in de jaarrekening te verwerken. In eerste instantie zijn voor deze derivaten de algemene waarderingsgrondslagen van toepassing zoals uiteengezet in paragraaf 1. In die situatie wordt echter niet specifiek rekening gehouden met het feit dat dit derivaat is aangegaan om bepaalde risico s af te dekken. Hierdoor kan de situatie zich voordoen dat het resultaat op het derivaat in een andere periode wordt verantwoord, dan dat de afgedekte transactie wordt verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat de winst- en verliesrekening volatiliteit laat zien, terwijl nu juist wordt gehedged om dit te voorkomen. Dergelijke accounting mismatches kunnen zowel voorkomen als het derivaat tegen reële waarde wordt gewaardeerd als tegen kostprijs. Indien bijvoorbeeld, bij waardering van het derivaat tegen kostprijs, een rente-derivaat is aangegaan en dit contract verlieslatend is geworden zal dit verlies direct in de winst- en verliesrekening verantwoord moeten worden, zonder rekening te houden met de achterliggende hedge-relatie. 20 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Financiële instrumenten Hedge Accounting Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Audit Februari 2012 Agenda Introductie Hedge Accounting 3 Ontwikkelingen verslaggeving financiële instrumenten 6 Voorbeeld

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

Hedge accounting Actualiteitensessie controllers. 27 mei 2014

Hedge accounting Actualiteitensessie controllers. 27 mei 2014 Hedge accounting Actualiteitensessie controllers 27 mei 2014 Actueel De bomen en het bos... Wat zijn financiële instrumenten? Financieel instrument: Een overeenkomst die leidt tot een financieel actief

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-12: ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013)

RJ-Uiting 2013-12: ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) : ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is van mening dat bepaalde aspecten van hedgeaccounting en embedded derivaten binnen hoofdstuk

Nadere informatie

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113 RJ-Uiting 2011-3: Richtlijn 290 Financiële instrumenten Inleiding Deze RJ-Uitininclusief verwerking van de ontwerp-alinea s zoals opgenomen inn de RJ-bundel editie 2010. Naar bevat Richtlijn 290 Financiële

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten

Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten Op 1 januari 2008 is de nieuwe verslaggevingstandaard RJ 290 Financiële instrumenten in werking getreden. Veel ondernemingen hebben nog

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten 15 Financiële instrumenten 1501 a 1 191 Gekochte callopties d 250 991 Resultaat op callopties - 50 Aan 110 Bank d 300 2 191 Gekochte callopties d 280 d 530 d 250 Aan 991 Resultaat op callopties d 280 3

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet.

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet. RJ-Uiting 2006-1 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen om een uitspraak te doen over de verwerking in de jaarrekening van om niet verkregen en gekochte CO2 emissierechten.

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2012 lichting Vorderingen 1 11.745 Liquide middelen 48.856 60.601 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2016

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2016 Stichting VIT Gezondheidszorg Jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2016 5 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Nadere informatie

WINKELFONDS DUITSLAND 7 N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

WINKELFONDS DUITSLAND 7 N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast WINKELFONDS DUITSLAND 7 N.V. TE EINDHOVEN Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Enkelvoudige balans per 30 juni 2017 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2017 31 december 2016 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Het verschil tussen de reële waarde en het nominale bedrag van de tegenprestatie wordt over de periode tot de verwachte ontvangst als rentebate verwerkt.

Nadere informatie

Internet Publicatiebalans 2015

Internet Publicatiebalans 2015 Stichting Fonds Welzijnswerk p/a Esscheweg 70 5271 NA SINT-MICHIELSGESTEL Internet Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S41081829. Rapportdatum: 21 maart 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ROI am B.V. gevestigd te Apeldoorn. Rapport inzake de 30 juni 2017 cijfers

ROI am B.V. gevestigd te Apeldoorn. Rapport inzake de 30 juni 2017 cijfers gevestigd te Apeldoorn Rapport inzake de 30 juni 2017 cijfers Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 30 juni 2017 3 Winst-en-verliesrekening t/m 30 juni2017 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015 Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND Publicatiebalans 2015 Bestuur: Mevrouw F.M. Broos-Schelleman De heer C.C.J.M. de Bonth Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Rapportdatum: 30

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2014 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Enkelvoudige balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december

Nadere informatie

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2015

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2015 Stichting VIT Gezondheidszorg Jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2015 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 Agenda Derivaten en hedge accounting Aandachtspunten RJ 290 Transacties Bijzondere waardevermindering versus

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie