Commentaar ontwerp-richtlijn 290 Financiële Instrumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commentaar ontwerp-richtlijn 290 Financiële Instrumenten"

Transcriptie

1 RJ-Comm Raad voor de Jaarverslaggeving A.J. Ernststraat GR AMSTERDAM Rotterdam, 2 mei 2007 MvdL/YH/brrj Betreft: Commentaar ontwerp-richtlijn 290 Financiële Instrumenten Geachte leden van de Raad voor de Jaarverslaggeving, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om commentaar te geven op de ontwerp-richtlijn 290 Financiële Instrumenten. Wij hebben met instemming kennis genomen van de nieuwe ontwerp-richtlijn en zijn voorstander van de verdere verduidelijkingen zoals die zijn opgenomen in de ontwerp-richtlijn. Wij denken dat de ontwerp-richtlijn bijdraagt aan een completere set van Richtlijnen en op hoofdlijnen ook de internationale ontwikkelingen in ogenschouw neemt en daarbij goed rekening houdt met specifieke Nederlandse omstandigheden. Verder zijn wij het eens met een Richtlijn welke geen letterlijke vertaling is van IASB standaarden. Ook vinden we de opzet van de ontwerp-richtlijn met uitgebreide voorbeelden in de bijlagen een goede opzet. Wij hebben een aantal opmerkingen en vragen bij verschillende paragrafen in de ontwerp- Richtlijn. In deze brief noemen wij eerst onze belangrijkste opmerkingen en vervolgens gaan wij in op een aantal zaken waar wij verdere vragen of opmerkingen bij hebben. 1 De inleiding van de ontwerp-richtlijn verwijst naar meerdere andere Richtlijnen voor financiële instrumenten. Wij begrijpen dat het de bedoeling is van de Raad om hiermee de toegankelijkheid van de Richtlijnen voor gebruikers van de Richtlijnen die slechts primaire financiële instrumenten hanteren te vergemakkelijken. Wij zien echter ook het risico dat hierdoor bepaalde verslaggevingaspecten die alleen in Richtlijn 290 worden behandeld (bijvoorbeeld embedded derivaten) niet door deze gebruikers worden opgemerkt. Tevens is er het risico dat er inconsistenties ontstaan in deze Richtlijnen. Wij vragen de Raad te overwegen om één geïntegreerde Richtlijn voor financiële instrumenten te publiceren om consistentie tussen de verschillende alinea s te waarborgen, dan wel duidelijke verwijzingen op te nemen voor aspecten die niet worden behandeld in de specifieke Richtlijnen en aandacht te hebben voor consistentie tussen de verschillende Richtlijnen. 2 In alinea 201 wordt ingegaan op het toepassingsgebied van de ontwerp-richtlijn waarbij ook garantiecontracten worden genoemd. De ontwerp-richtlijn vermeldt echter niet hoe met garantiecontracten dient te worden omgegaan. Wij zouden er voorstander van zijn als

2 in de Richtlijn wordt opgenomen hoe garantiecontracten verwerkt dienen te worden. Indien de Raad voor de Jaarverslaggeving zou besluiten de regels voor garantiecontracten zoals die zijn opgenomen in IAS 39 over te nemen in de Richtlijn, dan vragen wij aandacht voor de situatie waarbij de reële waarde van een garantiecontract niet betrouwbaar te meten is bijvoorbeeld in de situatie dat een moedermaatschappij zich garant stelt voor de schulden van een deelneming door middel van een zogenaamde 403 verklaring. 3 In alinea 802c wordt aangegeven wanneer een derivaat op eigen-vermogensinstrumenten als eigen vermogen kan worden gepresenteerd. Ons is niet duidelijk of de Raad heeft overwogen dat deze situatie dermate specifiek en gedetailleerd is dat opname in de Richtlijn mogelijk te weinig bijdraagt aan de Richtlijn. Wij stellen daarom voor alinea 802c niet op te nemen in de Richtlijn en gelijk aan de definitie in alinea 403 van een financieel actief, de verwerking van derivaten op eigen-vermogensinstrumenten niet te behandelen. 4 Alinea 418 en 419 noemen de verplichte toepassing van de effectieve rentemethode. Wij zijn er niet van overtuigd dat de toepassing van deze methode, die vaak als administratief lastig wordt ervaren, altijd tot een zodanig beter inzicht leidt dat de vereiste toepassing leidt tot een positieve kosten-baten afweging. Wij kunnen ons wel voorstellen dat bij een instrument als een zero coupon bond de toepassing van de effectieve rentemethode daadwerkelijk tot een betere toerekening van de rentekosten leidt dan bij het gebruik van een lineaire methode. Wij denken dat de effectieve rentemethode bij een specifieke branche (financiële sector) wel de voorkeur zou kunnen genieten. Naar onze mening is het wenselijk de effectieve rentemethode op te nemen in de branche-specifieke Richtlijnen en voor nietfinanciële instellingen alleen voor specifieke situaties zoals die van een zero coupon bond voor te schrijven. 5 Alinea 613 refereert aan een hedge strategie of beleid. Ons is uit de ontwerp-richtlijn niet duidelijk hoe specifiek dit beleid moet zijn gedefinieerd. Dient een individuele hedge relatie altijd aan deze strategie te voldoen of zou ook hedge accounting kunnen worden toegepast voor een situatie waarbij het risico voor de onderneming als geheel wordt vergroot in een individuele hedge relatie welke wel aan alle andere hedge accounting vereisten voldoet. Het verdient ons inziens aanbeveling hier een verdere verduidelijking op te nemen. 6 In alinea 504 wordt onderscheid gemaakt tussen derivaten waarbij de onderliggende waarde beursgenoteerd is of niet. Dit onderscheid is relevant voor de vereiste waarderingsgrondslag. Niet geheel duidelijk is wat de definitie van het begrip beursgenoteerd is, bijvoorbeeld in de situaties dat de onderliggende waarde een rente of valuta betreft. Omdat dit van doorslaggevende betekenis is voor de waarderingsgrondslag raden wij aan om dit begrip nader te verduidelijken en aan te geven of en wanneer rentes en valuta s als beursgenoteerd worden aangemerkt. Overigens zouden wij verwachten dat rentes en valuta s vrijwel altijd als beursgenoteerd zijn te beschouwen. Overige opmerkingen en vragen 7 Alinea 201 vermeldt dat dit hoofdstuk van toepassing is op: informatieverschaffing over toezeggingen tot het verstrekken van leningen indien en voor zover die toezeggingen niet op nettobasis kunnen worden afgewikkeld of tegen reële waarde kunnen worden 2

3 gewaardeerd. Het is ons niet duidelijk wanneer een leningtoezegging niet tegen reële waarde kan worden gewaardeerd en wat de relevantie daarvan is in deze paragraaf. 8 In alinea s 201 en 202 wordt besproken in hoeverre de Richtlijn van toepassing is op commoditycontracten. De gehanteerde definitie en uitzonderingen wijken enigszins af van de bepalingen in artikel 10 lid 4 van het Besluit Actuele Waarde inzake grondstoffencontracten. In de praktijk zal het soms moeilijk te bepalen zijn of dergelijke contracten binnen de reikwijdte van de standaard vallen. Het verdient aanbeveling om hiervoor verdere verduidelijking op te nemen. 9 In alinea 406 is de definitie van een derivaat opgenomen. Naar onze mening is het wenselijk dat verduidelijkt wordt dat een onderliggende waarde in de vorm van een nietfinanciële variabele (zoals EBITDA of nettowinst van de onderneming) al dan niet tot opname van een derivaat leidt. 10 Na alinea 406 wordt ingegaan op inkoopcontracten van goederen. De bewoording is niet helemaal consistent met alinea s 201 en 202 waar wordt gesproken over commoditycontracten. Indien dit slechts een voorbeeld is zou dit als zodanig moeten worden aangegeven. Indien dit beoogt een bepaalde definitie te geven dan is deze niet volledig. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van verkoopcontracten. Tevens zou ook een inkoopcontract dat uiteindelijk bruto wordt afgewikkeld als derivaat kwalificeren, indien zij binnen de reikwijdte van deze Richtlijn vallen op basis van alinea s 201 en 202. Het verdient aanbeveling om hiervoor verdere verduidelijking op te nemen. 11 In alinea 422 wordt het begrip portefeuille gedefinieerd, op andere plaatsen wordt in de ontwerp-richtlijn veelvuldig gerefereerd aan subcategorie. Het is ons niet duidelijk of hiermee hetzelfde wordt bedoeld en verduidelijking achten wij gewenst. 12 In alinea 432 wordt het begrip kasstroomrisico verbonden aan een monetair financieel instrument. Bij hedge accounting worden echter veelal ook kasstroomrisico s afgedekt die niet voortkomen uit monetaire financiële instrumenten, zoals bijvoorbeeld toekomstige inen verkooptransacties (veelal afdekking van valuta- of prijsrisico). Naar onze mening dient deze definitie verbreed te worden voor deze situaties. 13 Alinea 505 geeft aan dat reële waarde toepassing alleen vereist is indien de waarde betrouwbaar te bepalen is. Wij zouden graag verder verduidelijkt zien wanneer een reële waarde kwalificeert als niet betrouwbaar te bepalen. Daarnaast zouden wij graag verduidelijkt zien of dit met name een ondernemingsspecifieke bepaling of een instrumentspecifieke is. Zou een financieel instrument bijvoorbeeld voor een niet-financiële instelling als niet betrouwbaar te bepalen kunnen zijn terwijl dit zelfde instrument wel door een financiële instelling gewaardeerd kan worden? 14 In alinea 518b is voorgeschreven dat in geval van een cumulatieve waardevermindering tot onder de kostprijs, verliezen onmiddellijk naar de winst-en-verliesrekening worden geboekt. Aangegeven is dat dit per individueel instrument dient te gebeuren. Het begrip individueel instrument is niet verder aangeduid. Wij vinden dat meer duidelijkheid gewenst is over de invulling van het begrip individueel. Wij zijn van mening dat dit voor een subcategorie dient te zijn. Als bijvoorbeeld aandelen van onderneming X op verschillende momenten worden aangekocht dient de beoordeling plaats te vinden op alle aandelen van onderneming X en niet op een hoger niveau. Daarnaast vinden wij het wenselijk dat wordt aangegeven op welke wijze de onderneming de kostprijs van deze 3

4 aandelen dient te bepalen (bijvoorbeeld gemiddelde kostprijs, FIFO of andere methode) en of deze keuze consistent dient te worden toegepast. 15 Alinea 526 geeft aan dat de rechtspersoon bij de bepaling van de reële waarde van financiële activa en financiële verplichtingen rekening houdt met de actuele omstandigheden waarin de rechtspersoon verkeert. Het mogelijke gevolg van toepassing van deze alinea is dat er verschillende soorten reële waarde ontstaan voor verschillende ondernemingen. Daarnaast is het gevolg van deze bepaling dat een intentiewijziging van de onderneming kan leiden tot een resultaat in de winst-en-verliesrekening. Wij vragen ons af wat de argumenten van de Raad zijn om voor deze afwijking van IAS 39 te kiezen. 16 Alinea 527 vereist dat financiële activa met een beursnotering worden gewaardeerd met inachtneming van een biedprijs en verplichtingen met inachtneming van een laatprijs. Is de Raad er van overtuigd dat de toepassing van deze methode, die vaak als administratief lastig wordt ervaren, tot een zodanig beter inzicht leidt dat de vereiste toepassing leidt tot een positieve kosten-baten afweging? Overigens kan het gebruik van bied- en laatprijzen voor een specifieke branche (financiële sector) wel de voorkeur genieten. Wij zouden er daarom de voorkeur aan geven om die methode slechts op te nemen in de branchespecifieke Richtlijnen. 17 Bij de hedge accounting regels in paragraaf 6 is geen kwantitatieve effectiviteitstoets voorgeschreven en zijn geen grenzen aangegeven voor effectiviteit om hedge accounting te kunnen toepassen. Het is ons niet duidelijk of de Raad heeft overwogen dat dit mogelijk tot gevolg heeft dat een onderneming een afdekkingrelatie aangaat en daar hedge accounting op toepast zonder dat deze relatie daadwerkelijk effectief is of zelfs contra-effectief is. Het is ons niet duidelijk op welke wijze een dergelijke ineffectiviteit tot uitdrukking komt in het geval van een kostprijshedge. Bij toepassing van kostprijshedge accounting zoals opgenomen in de ontwerp-richtlijn lijkt slechts de omvang van het hedge contract in relatie tot het afgedekte item tot ineffectiviteit te kunnen leiden maar niet de mate van succes van afdekken. Zou onder de voorgestelde kostprijshedge-methodiek een prijsrisico op kerosine kunnen worden afgedekt met een stookolie derivaat terwijl er sprake is van een lage of negatieve correlatie tussen de reële waarde ontwikkeling van beide goederenprijzen? Een dergelijke negatieve correlatie zou wellicht bij het aangaan van de hedge relatie niet worden verwacht en daarom zou een beschrijving van de verwachte effectiviteit bij aanvang van de afdekking deze niet aan het licht brengen en door slechts de omvang van de contracten te vergelijken zou deze effectiviteit niet tot uitdrukking worden gebracht in de winst en verliesrekening. Het verdient aanbeveling hier verdere verduidelijking voor op te nemen. 18 Alinea 608 geeft aan dat interne derivaten niet kunnen worden toegepast voor hedge accounting behalve in de situatie dat deze contracten zijn geëxternaliseerd. Het is ons niet duidelijk of de Raad heeft overwogen om in de geconsolideerde jaarrekening externalisatie op een netto basis toe te staan voor bepaalde valutacontracten. In het geval de Raad heeft besloten een dergelijke netto externalisatie niet toe te staan vragen wij ons af of zij daarmee expliciet heeft gekozen voor een striktere toepassing van hedge accounting vereisten dan die zijn opgenomen in IAS In alinea 614 wordt gerefereerd aan een beleid op grond waarvan op eenduidige wijze kan worden vastgesteld of de onderneming hedge accounting toepast. Het is ons niet duidelijk of het de intentie van de Raad is om in dergelijke situaties het toepassen van hedge 4

5 accounting als verplichting te laten gelden en niet meer als mogelijkheid welke door de onderneming per relatie wordt afgewogen. Als dat daadwerkelijk zo is vragen wij ons af heeft de Raad overwogen hoe zich deze vereiste verhoudt tot de voorwaarden waaraan dient te worden voldaan zoals die zijn gedefinieerd in alinea 613? 20 Alinea 615 geeft aan dat met generieke documentatie voldaan kan worden aan de vereisten van hedge accounting. Wij zouden voorstander zijn van verdere verduidelijking over op welke wijze bij deze toepassing van hedge accounting de ineffectiviteit kan worden vastgesteld die in de winst-en-verliesrekening dient te worden geboekt. 21 In alinea 616 zijn verschillende manieren weergegeven voor de bepaling van de (in)effectiviteit van een hedge relatie. In alinea 613 wordt aangeven dat een dergelijke ineffectiviteit in de winst-en-verliesrekening dient te worden opgenomen. Wij zouden voorstander zijn van verdere verduidelijking over de wijze waarop uit de berekende ineffectiviteit het bedrag in de winst-en-verliesrekening dient te worden bepaald (bijvoorbeeld in het geval van toepassing van een regressie analyse). 22 In alinea 622 is aangegeven dat bepaalde bedragen dienen te worden geamortiseerd. Ons blijkt niet duidelijk of de effectieve rentemethode hier vereist is, wij zouden er voorstander van zijn als de effectieve rentemethode in deze situatie niet is vereist. Daarnaast vinden wij dat meer duidelijkheid gewenst is in de Richtlijn wanneer amortisatie dient te beginnen (bijvoorbeeld naar keuze onmiddellijk of pas na beëindiging van de hedge relatie). 23 In alinea 628 wordt een situatie beschreven waarbij volgens de gedocumenteerde strategie voor de hedge relatie een bepaald onderdeel van de waardeveranderingen van het hedgeinstrument van beoordeling van de hedge effectiviteit wordt uitgesloten. Betekent dat dat de ontwerp-richtlijn toestaat dat een derivaat wordt uitgesplitst in meerdere risico s en dat voor slechts 1 of slechts enkele van die risico s hedge accounting wordt toegepast? Zou het bij toepassing van de ontwerp-richtlijn bijvoorbeeld mogelijk zijn hedge accounting toe te passen bij een derivaat met een looptijd van 10 jaar welke de risico s afdekt van een lening met een looptijd van 5 jaar? 24 In alinea 630 voor financiële activa en verplichtingen is opgenomen dat indien de rechtspersoon verwacht dat een (deel van een) verlies dat rechtstreeks in het eigen vermogen is verwerkt, in een of meer toekomstige perioden niet met een tegengestelde winst uit de afgedekte positie kan worden gecompenseerd, zij het naar verwachting niet te compenseren deel van de het in het vermogen opgenomen resultaat naar de winst-enverliesrekening dient over te brengen. Alinea 631 voor niet financiële activa en passiva bevat een dergelijke bepaling niet. Wij bevelen aan om in alinea 631 dezelfde bepaling op te nemen. 25 In alinea 639 c1 wordt aangegeven dat een cumulatief bedrag aan resultaat off-balance blijft. Wij zouden voorstander zijn van meer duidelijkheid hoe de overgang wordt verwerkt voor het derivaat van hedge accounting (waardering tegen kostprijs) naar niet-hedge accounting (waardering tegen reële waarde). Wij vragen ons bijvoorbeeld af of de toepassing van deze alinea betekent dat het derivaat niet volledig tegen reële waarde wordt opgenomen. 26 In alinea 808 is opgenomen dat zogenaamde puttable eigen vermogensinstrumenten als eigen vermogen kunnen worden geclassificeerd. Voor deze situatie zijn geen nadere voorwaarden aangegeven anders dan dat de houder van het instrument uitsluitend het recht 5

6 heeft tegen reële waarde af te wikkelen en geen andere bepalingen van het instrument eigen vermogensclassificatie in de weg staan. Wij vragen ons af of de Raad bewust heeft gekozen voor een eenvoudigere toepassing van deze alinea dan de Exposure Draft van IAS 32 van de IASB. Wij zouden het voor de hand vinden liggen om nadere voorwaarden te stellen aan de classificatie Eigen Vermogen voor puttable eigen vermogensinstrumenten. Bijvoorbeeld zijn wij van mening dat classificatie alleen terecht is in een situatie waarbij deze aandelen de meest achtergestelde vorm van kapitaal zijn voor de onderneming. De voorwaarden voor bijvoorbeeld coöperaties en open eind beleggingsfondsen zouden wat ons betreft kunnen worden uitgewerkt in de branche-specifieke Richtlijnen. 27 In alinea 815 wordt aanbevolen dat een onderneming vreemd- en eigen vermogenscomponenten in de toelichting vermeld als deze niet apart in de balans worden opgenomen. Wij vinden het meer voor de hand liggen om een dergelijke toelichting in die situatie voor te schrijven in plaats van aan te bevelen. 28 In alinea 833 is een voorbeeld opgenomen over een in een contract besloten valutaderivaat. Om het voorbeeld niet tegenstrijdig te laten zijn met het voorbeeld 8 in bijlage E stellen wij voor aan te geven welk goed wordt verkocht. Hierbij dient duidelijk te zijn dat het niet gaat om een goed dat wordt verkocht in een valuta die gebruikelijk is voor dat goed (zoals het geval is bij verkoop van ruwe olie in US dollar waarbij de US dollar niet de functionele valuta van de onderneming is). Dit zou opgelost kunnen worden door aan te geven in het voorbeeld dat het een aanname is dat er in dit voorbeeld geen verband is met de US dollar. Tevens zou moeten worden aangegeven dat geen van de entiteiten US dollar als functionele valuta heeft. 29 Alinea 837 en verder behandelen de voorwaarden voor het salderen van financiële instrumenten op de balans. De toepassing van deze vereisten kan tot veel discussie leiden bijvoorbeeld voor een situatie van interest-pooling waarbij voor de renteberekening over verschillende bankrekeningen de bank de saldi van deze rekeningen saldeert. In dergelijke situaties heeft een onderneming vaak niet het juridisch recht van verrekening bij een bank en ook de intentie tot simultaan afwikkeling ontbreekt. De tekst zoals die nu is opgenomen in de ontwerp-richtlijn suggereert dat bij toepassing van RJ 290 in deze situatie de posten bruto in de balans dienen te worden verantwoord. Wij zijn van mening dat voor dergelijke situaties, niet alleen wanneer de rechtspersoon beschikt over het juridisch recht van verrekening en ook de intentie bestaat tot simultane afwikkeling, saldering kan plaats te vinden. 30 Alinea 929 noemt een aantal verplicht op te nemen informatie-elementen waaronder een indicatie van de reële waarde van de tot zekerheid verkregen activa (zowel financiële als niet-financiële) die de leninggever vrij is te verkopen of tot zekerheid te verstrekken aan derden, zolang geen sprake is van faillissement. Het is ons niet duidelijk wat het nut is van deze informatie als voor sommige instrumenten de cumulatieve waarde van een onderpand groter is dan de verstrekte lening. 31 De ontwerp-richtlijn heeft niet de strikte eisen van de IASB overgenomen met betrekking tot een tot einde looptijd aangehouden instrument. Wij zijn het eens met deze keuze van de Raad echter zouden we er voorstander van zijn dat in de plaats van die eisen een toelichtingsvoorschrift wordt opgenomen welke voor als tot einde looptijd aangehouden 6

7 geclassificeerde instrumenten die tussentijds zijn verkocht aangeeft wat de daarop behaalde resultaten die zijn opgenomen in de winst-en-verliesrekening. 32 Het niet langer toepassen van hedge accounting kan in sommige gevallen leiden tot een resultaat in de winst-en-verliesrekening. Wij zouden er voorstander van zijn dat dergelijke resultaten apart dienen worden toegelicht. 33 In sommige gevallen sluiten ondernemingen afdekkinginstrumenten af zonder hedge accounting toe te passen. Wij vragen ons af of de Raad heeft overwogen om specifieke classificatie eisen voor de winst-en-verliesrekening op te nemen voor waardeveranderingen van dergelijke economische afdekkinginstrumenten. Wij zouden voorstander zijn van een verdere verduidelijking van dit onderwerp. 34 In bijlage B wordt de component financiële verplichting verduidelijkt als (een lening met de mogelijkheid tot vervroegde aflossing). Wij vragen ons af of het vervroegde aflossingselement relevant is in dit verband. Daarnaast vinden wij het aan te bevelen om in het voorbeeld op te nemen dat afgezien is van het noemen van de verslaggeving van de belastingaspecten van deze transactie. 35 In bijlage C zijn voorbeelden van hedge accounting opgenomen. In voorbeeld C3 wordt gesproken over De reële waarde van de lening is gebaseerd op een hypothetische 6% lening van 100 miljoen, omdat bij het aangaan van de renteswap de risicovrije rente 6% bedraagt.. Wij vinden dat deze uitwerking zou kunnen worden verduidelijkt bijvoorbeeld door op te nemen dat de aanpassing van de boekwaarde van de lening als gevolg van fair value hedge accounting is gebaseerd op een ingedekt risico van de risicovrije rentevoet. Wellicht is het te overwegen om te verduidelijken in het voorbeeld dat de lening niet (volledig) tegen reële waarde is gewaardeerd. 36 In bijlage D is een voorbeeld opgenomen over een embedded derivaat. Onder item c) is vermeld dat als er sprake is van valuta die in de specifieke economische omgeving wordt gebruikt voor leveringen van goederen en diensten, dit niet leidt tot afscheiding van een derivaat. Wij vinden dat dit voorschrift (met name het begrip economische omgeving ) zou kunnen worden verduidelijkt door het opnemen van meerdere voorbeelden. 37 In bijlage E worden nadere voorbeelden genoemd wanneer embedded derivaten dienen te worden afgescheiden. In het eerste voorbeeld wordt geconcludeerd dat afscheiding van het derivaat afhangt van de waardering van de aandelen optie. Het ons niet duidelijk wat de basis is voor deze conclusie. 38 In bijlage E voorbeeld 7 wordt een situatie van inkoop van goederen uitgewerkt. De uitwerking van de vraag of het instrument zelfstandig dient te worden gepresenteerd is ons niet geheel duidelijk. Tenslotte wijzen wij u op de volgende schrijffouten en onduidelijke verwijzingen. Alinea 104: In deze alinea wordt verwezen naar de regels. Dit is geen gebruikelijke terminologie in de Richtlijnen, mogelijk kan hier de term bepalingen gehanteerd worden. Alinea 201: opgenomen is een bepaling over contracten tot aankoop van derivaten op aandelen, wordt hier bedoeld een contracten tot aankoop van aandelen? Alinea 202: opgenomen is dat het hoofdstuk niet van toepassing is op eigen vermogensinstrumenten, echter het onderwerp derivaten op eigen vermogensinstrumenten wordt wel degelijk behandeld in de ontwerp-richtlijn. 7

8 Alinea 404: een van de voorwaarden moet waarschijnlijk één van de voorwaarden zijn. Alinea 430: deze alinea vermeldt de ene partij, wordt hier bedoeld de contractspartij? Alinea 504: bij het onderdeel Investering in eigen vermogensinstrumenten wordt gerefereerd aan het begrip geamortiseerde kostprijs, dat ligt niet voor de hand voor een eigen vermogensinstrument en kostprijs zou beter zijn Alinea 540 worden alle ongerealiseerde herwaardering moet zijn herwaarderingen. Alinea 628 pagina 847 onderaan, valuata moet zijn valuta. 639 c1) de transactie vindt naar verwachting nog plaats. 929 artikel 2:387 lid 5 bevat geen toelichtingsvereisten, maar waarderingsvereisten. Derhalve dient deze zin geherformuleerd te worden en aan te geven dat dit aanvullende informatie betreft voor posten die verwerkt zijn in overeenstemming met artikel 2:387 lid 5. Alinea 938: in de alinea wordt gerefereerd aan geamortiseerde kostprijs. Beter zou zijn te refereren aan (geamortiseerde) kostprijs. Bijlage A: de regel met de berekening /(1 + r)? /(1 + r)?5 = 0 lijkt niet volledig. Wij zijn gaarne bereid om verdere toelichting te geven op ons commentaar. Hoogachtend, Ernst & Young Accountants namens deze Drs. F.M. van der Lof RA 8

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-12: ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013)

RJ-Uiting 2013-12: ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) : ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is van mening dat bepaalde aspecten van hedgeaccounting en embedded derivaten binnen hoofdstuk

Nadere informatie

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten 15 Financiële instrumenten 1501 a 1 191 Gekochte callopties d 250 991 Resultaat op callopties - 50 Aan 110 Bank d 300 2 191 Gekochte callopties d 280 d 530 d 250 Aan 991 Resultaat op callopties d 280 3

Nadere informatie

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Financiële instrumenten Hedge Accounting Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Audit Februari 2012 Agenda Introductie Hedge Accounting 3 Ontwikkelingen verslaggeving financiële instrumenten 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 Treasury 13 1.1 Treasurytaken 13 1.1.1 Cash & liquidity management / Financiering 14 1.1.2 Renterisicobeheer 14 1.1.3 Valutarisicobeheer 15 1.1.4 Beheer van prijsrisico

Nadere informatie

Hot topics Treasury seminar

Hot topics Treasury seminar Hot topics Treasury seminar Wat betekenen de 5 Mega Trends voor uw Treasury? Discover and unlock your potential PwC Programma 15.15-15.20 uur 15.20-15.30 uur 15.30-15.45 uur 15.45-15.55 uur 15.55-16.00

Nadere informatie

Hedge accounting Actualiteitensessie controllers. 27 mei 2014

Hedge accounting Actualiteitensessie controllers. 27 mei 2014 Hedge accounting Actualiteitensessie controllers 27 mei 2014 Actueel De bomen en het bos... Wat zijn financiële instrumenten? Financieel instrument: Een overeenkomst die leidt tot een financieel actief

Nadere informatie

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113 RJ-Uiting 2011-3: Richtlijn 290 Financiële instrumenten Inleiding Deze RJ-Uitininclusief verwerking van de ontwerp-alinea s zoals opgenomen inn de RJ-bundel editie 2010. Naar bevat Richtlijn 290 Financiële

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 Inleiding 7 1. Classificatie en waardering 8 Classificatievraagstukken 8 Waarderingsvraagstukken

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 Agenda Derivaten en hedge accounting Aandachtspunten RJ 290 Transacties Bijzondere waardevermindering versus

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten

Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten Op 1 januari 2008 is de nieuwe verslaggevingstandaard RJ 290 Financiële instrumenten in werking getreden. Veel ondernemingen hebben nog

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting RJCommentaar ernst & 1191 Younq Accountants EY op RJUiting LLP 201312 Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel.: +31 (0)88 407 1000 Fax: +31 (0)88 407 1005 www.ey.n l Raad

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet.

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet. RJ-Uiting 2006-1 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen om een uitspraak te doen over de verwerking in de jaarrekening van om niet verkregen en gekochte CO2 emissierechten.

Nadere informatie

Classificatie en waardering van financiële instrumenten onder IFRS 9

Classificatie en waardering van financiële instrumenten onder IFRS 9 Classificatie en waardering van financiële instrumenten onder IFRS 9 IASB stelt voor om IFRS 9 aan te passen In november 2012 heeft de IASB een exposure draft (ED) inzake een wijziging van IFRS 9 (ED/2012/4)

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM. Rotterdam, 22 januari Geachte leden van de Raad,

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM. Rotterdam, 22 januari Geachte leden van de Raad, Ernst & Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel.: +31 (0) 10-406 8888 Fax: +31 (0) 10-406 8889 www.ey.nl RJ-Comm. 1089 Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Wij hebben geen opmerkingen bij de Jaareditie 2014 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.

Wij hebben geen opmerkingen bij de Jaareditie 2014 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. RJCommentaar 1404 Ernst & Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel: +3188407 1000 Fax: +31 88 407 89 70 ey.com Raad voor de Jaarverslaggeving Per email

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Deloitte. Brief. uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam

Deloitte. Brief. uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam RJ-Comm. 1144 Brief uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam Richtlijn 645 Raad voor de Jaarverslaggeving Woningcorporaties De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Ten geleide bij editie RJk-bundel

Ten geleide bij editie RJk-bundel Ten geleide bij editie 2005 - RJk-bundel INLEIDING Voor u ligt alweer de tweede editie van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk-bundel). Deze editie is net als de vorige

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Ingangsdatum De ontwerp-richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en ontwerp-richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties worden van kracht voor

Ingangsdatum De ontwerp-richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en ontwerp-richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties worden van kracht voor RJ-Uiting 2017-13: Ontwerp-richtlijn 640 (en RJk C1 (Kleine)) Organisaties-zonderwinststreven en Ontwerp-richtlijn 650 (en RJk C2 (Kleine)) Fondsenwervende organisaties Algemeen In de jaareditie 2017 van

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Aanpassingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in verband met expliciete wettelijke opties

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Aanpassingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in verband met expliciete wettelijke opties RJ-Uiting 2006-3: ontwerp-richtlijn Aanpassingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in verband met expliciete wettelijke opties Naar aanleiding van de heroverweging van de verhouding tussen de

Nadere informatie

IFRS 1. Eerste toepassing van IFRS

IFRS 1. Eerste toepassing van IFRS IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS History of IFRS 1 FIRST-TIME ADOPTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS September 2001 Project added to IASB agenda July 2002 Exposure Draft ED 1 First-time

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Jaarrekening 221 1 KAS EN KASEQUIVALENTEN Specificatie kas en kasequivalenten Direct opeisbare tegoeden bij DNB 1.372

Nadere informatie

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2016

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2016 Stichting VIT Gezondheidszorg Jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2016 5 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Nadere informatie

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM. Rotterdam, 4 januari 2011. Betreft: Commentaar Jaaredities 2010

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM. Rotterdam, 4 januari 2011. Betreft: Commentaar Jaaredities 2010 Ernst & Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel.: +31 (0) 88-407 5013 Fax: +31 (0) 88-407 5837 www.ey.nl RJ-Comm. 1150 Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004

Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004 Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004 OVERZICHT Waarderingssystemen Waarderingsaanpassing 2 WAARDERING BINNEN RAAMWERK In «"raamwerk"» geeft men aan hoe men waarde

Nadere informatie

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 NL BIJLAGE Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 1 "Reproductie toegestaan binnen de Europese Economische Ruimte. Alle bestaande rechten voorbehouden buiten de EER, met uitzondering van

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 9.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 VERORDENING (EG) Nr. 1329/2006 VAN DE COMMISSIE van 8 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-5: 'ontwerp-richtlijn 620 Coöperaties' Inleiding

RJ-Uiting 2008-5: 'ontwerp-richtlijn 620 Coöperaties' Inleiding RJ-Uiting 2008-5: 'ontwerp-richtlijn 620 Coöperaties' Inleiding De RJ heeft nieuwe ontwerp-richtlijnen gepubliceerd ter vervanging van het huidige hoofdstuk 620 Coöperaties en daarmee samenhangend alinea

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat IFRS LEIDT VOORALSNOG TOT BETERE RENTABILITEIT Prof. Dr. Auke de Bos RA 1. Inleiding IFRS heeft de afgelopen tijd veel professionals bezig gehouden. Met grote spanning werd uitgezien naar de eerste IFRS-cijfers.

Nadere informatie

Met ingang van het boekjaar 2005 zijn

Met ingang van het boekjaar 2005 zijn MR.DRS. C.M. HARMSEN RA Financiële instrumenten en de rubricering ervan in de jaarrekening onder IFRS Met ingang van het boekjaar 2005 zijn Nederlandse Beursfondsen verplicht om de International Financial

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-6: ontwerp-richtlijn 221 Onderhanden projecten (2014)

RJ-Uiting 2014-6: ontwerp-richtlijn 221 Onderhanden projecten (2014) RJUiting 20146: ontwerprichtlijn 221 Onderhanden projecten (2014) Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) begrijpt uit de praktijk dat bij ondernemingen behoefte bestaat aan verduidelijking

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

RJ-Uiting Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken

RJ-Uiting Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken RJ-Uiting 2017-15 Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken Inleiding In hoofdstuk 430 Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

3 december 2012 Betreft Antwoorden op Kamervragen van de leden Rog en Omtzigt (beiden CDA) van 22 november over derivaten in het onderwijs

3 december 2012 Betreft Antwoorden op Kamervragen van de leden Rog en Omtzigt (beiden CDA) van 22 november over derivaten in het onderwijs a > Retouradres Postbus 6375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 6375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarrekening 2014

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarrekening 2014 Stichting VIT Gezondheidszorg Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Verzoek tot commentaar

Verzoek tot commentaar RJ-Uiting 2006-4: ontwerp-richtlijn 'Additionele Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in verband met geïdentificeerde probleempunten naar aanleiding van de wijziging van Titel 9'. Titel 9 Boek 2 BW is

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Enkelvoudige balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december

Nadere informatie

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam RJ-Comm. 1006 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat 5 1066 JR Amsterdam Postbus 90351 1006 BJ Amsterdam Telefoon (020) 568 66 66 Fax (020) 568 68

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is een nieuwe categorie microrechtspersonen geïntroduceerd. Voor deze nieuwe categorie rechtspersonen

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2012 lichting Vorderingen 1 11.745 Liquide middelen 48.856 60.601 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Present Nunspeet. Nunspeet. d.d. 3 december 2015

RAPPORT Stichting Present Nunspeet. Nunspeet. d.d. 3 december 2015 RAPPORT 2014 Stichting Present Nunspeet te Nunspeet d.d. 3 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen RJ-Uiting 2016-4: Richtlijn Microrechtspersonen Algemeen In oktober 2015 is RJ-Uiting 2015-9 Ontwerp-Richtlijn C2 Microrechtspersonen gepubliceerd. In deze RJ-Uiting 2016-4 zijn de ontvangen commentaren

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RJ-Uiting : Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen

RJ-Uiting : Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen RJ-Uiting 2016-5: Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen Ten Geleide Op 9 oktober 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (wetsvoorstel

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties,

Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 11 juli 2014 Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, De Raad voor

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen 213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen artikel 11 Besluit actuele waarde; en artikel 2:390 BW. Definities 104 De volgende begrippen worden in dit hoofdstuk gebruikt. De betekenis van deze begrippen

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2015

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2015 Stichting VIT Gezondheidszorg Jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2015 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/XX Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsgregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

WINKELFONDS DUITSLAND 7 N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

WINKELFONDS DUITSLAND 7 N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast WINKELFONDS DUITSLAND 7 N.V. TE EINDHOVEN Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Enkelvoudige balans per 30 juni 2017 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2017 31 december 2016 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 12 Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 1201 a 1 Een NV/BV heeft een deelneming in een andere NV/BV, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 1 er moet sprake zijn van

Nadere informatie

Examen EV AA 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling. Opgave 1 (33 punten)

Examen EV AA 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling. Opgave 1 (33 punten) Examen EV AA 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling Opgave 1 (33 punten) Vraag 1 (27 punten) Geef voor de volgende posten in de geconsolideerde balans per 31 december 2016 van FRISBlue aan welke

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

IAS 23. 13.10.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 23 (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten

IAS 23. 13.10.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 23 (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten L 261/215 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten Deze herziene International Accounting Standard vervangt, Activering van financieringskosten, die in maart 1984

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016 Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2016 4 Overige gegevens 11 1 Bestuursverslag Het bestuur van de stichting

Nadere informatie

Commentaar RJ-Uiting : Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten

Commentaar RJ-Uiting : Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten Ernst 8 Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel: +31 88407 1000 Fax: +31 884078970 ey.com Raad voor de Jaarverslaggeving Per email (rj rjnet.ni) Raad

Nadere informatie

verbonden partij; en die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon.

verbonden partij; en die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon. SEPTEMBER 2011 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen Editie 2011 Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2011 De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Betreft: Commentaar RJ-Uiting 2013-8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Betreft: Commentaar RJ-Uiting 2013-8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HO AMSTERDAM Zeist, 15 mei 2013 Betreft: Commentaar RJ-Uiting 2013-8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7%

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7% 12. Winstbelastingen in de jaarrekening In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting in de winst- en verliesrekening,

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie