OBS MILDENBURG. Namenlijst. Ib'er Mevr. E. de Fuijk Godsdienst: Mevr. M. Keijzerwaard Mevr.I.R. Touw Gymnastiek: Dhr. V. v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBS MILDENBURG. Namenlijst. Ib'er Mevr. E. de Fuijk Godsdienst: Mevr. M. Keijzerwaard Mevr.I.R. Touw Gymnastiek: Dhr. V. v."

Transcriptie

1 Namenlijst O.B.S. Mildenburg Mildenburglaan AS Oostvoorne Telefoon: adres : Internet adres : Onderwijsteam: Vakleerkrachten: Directeur: Dhr. L.J. Winkelhorst Ib'er Mevr. E. de Fuijk Godsdienst: Mevr. M. Keijzerwaard Mevr.I.R. Touw Gymnastiek: Dhr. V. v. Oudheusden Mevr. N. Schrok Dhr. D. de Koning Mevr. S. Weerheim Logopediste: Mevr. C. Martin Mevr. R. Marckmann Mevr. A.Bechtum Mevr. P. Dul Mevr. J. Phernambucq Mevr. J. Köhne Mevr. L. van Marion Mevr. D. van Oudheusden Mevr. A. Rooimans Ouderraad: Mevr. J. de Pijper vz. Medezeggenschapsraad: Mevr. E. van Marion vz. Namens de ouders: Dhr. A. Noordermeer Mevr. M. Nijhof sec. Dhr. A. Boutkam Mevr. M. Stroeve pm. Dhr. B. Hovens Mevr. S. Schuijer Mevr. S. Brouwer Namens de leerkrachten: Mevr. R. van der Bor Mevr. J. Phernambucq Mevr. N. Langhorst Mevr. J. Kohne Mevr. F. v. Santen Mevr. N. Schrok Mevr. L. Joosten Adviseur: Dhr. L. Winkelhorst Schoolmaatschappelijkwerk: Mevr. D. van de Tweel Schoolarts: Mevr. Zeegers 1

2 Inhoudsopgave 1. De school 4. Ouderbetrokkenheid Een woord vooraf 4.1 Medezeggenschapsraad/ouderraad 1.1 Richting 4.2 Geldelijke bijdrage van ouders/verzorgers 1.2 Schoolgegevens / Adressen 4.3 Informatie aan de ouders/verzorgers 1.3 Identiteit 4.4 Informatie verstrekking 1.4 Ontstaansgeschiedenis van de school 4.5 Schoolkrant 1.5 Huisvesting en bereikbaarheid 4.6 Infobulletin 4.7 Klachtenregeling 2. De organisatie 4.8 Lesuitval 2.1 Visie/missie 4.9 Schoolverzuim en leerplicht 2.2 Schoolorganisatie 4.10 School- en openingstijden 2.3 Overblijven 2.4 CED 5. Resultaten van het onderwijs 2.5 C.J.G. 5.1 Leerlingvolgsysteem 2.6 School maatschappelijk werk 5.2 Leerlingen die speciale / extra 2.7 Logopedie aandacht nodig hebben 2.8 Voorlichting en educatie extern 5.3 De eindtoets 2.9 Leesboeken 5.4 Leerling gebonden financiering 2.10 Computers 5.5 Onderwijskundig rapport 2.11 Verzekeringen 5.6 Schoolverlaters 2.12 Huiswerk 5.7 Uitstroomgegevens 2.13 Schoolmelk 5.8 Toelating schorsing en verwijdering 2.14 Schoolreizen 2.15 Sportdagen 2.16 Schoolfoto's 6. Aanvulling schooljaar Sponsoring 6.1 Lestijden vakleerkrachten 2.18 Deelname aan het onderwijs 6.2 Personele bezetting cursus 2013 / Vulpennen 6.3 Jaarkalender 2.20 Verjaardagen 6.4 Schoolregels 2.21 Uiterlijke verzorging 2.22 Video opnamen 2.23 Mobiele telefoons 2.24 Hoofdluis controle 3. Wat leren wij de kinderen De opzet van het basisonderwijs 3.1 De onderbouw groep 1&2 3.2 De onderbouw groep Midden en bovenbouw 3.4 Lezen 3.5 Taalmethode 3.6 Engels 3.7 Rekenen 3.8 Wereldverkenning 3.9 Burgerschapsvorming 3.10 Godsdienst 3.11 Werkstukken en spreekbeurten 3.12 Gymnastiek en zwemmen 3.13 Creatieve vorming 3.14 Nablijven 1. De school 2

3 Een woord vooraf Voor ziet u de schoolgids van o.b.s. "Mildenburg" voor het cursusjaar Deze gids is bestemd voor ouders van onze school en voor ouders die nog op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren). Een basisschool kiezen is belangrijk. De naam basisschool geeft dit al aan: u kiest een basis voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Basisscholen in Nederland bieden in grote lijnen hetzelfde onderwijs, maar kunnen toch op wezenlijke punten verschillen. Er zijn scholen met een levensbeschouwelijke achtergrond en er zijn openbare scholen. Ook kunnen scholen zich onderscheiden op pedagogisch / didactisch gebied. 1.1 Richting Wie voor o.b.s. Mildenburg kiest, kiest voor een openbare school. Een openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun politieke, religieuze of maatschappelijke achtergrond. U kiest dan ook voor een school waar iedereen welkom en gelijkwaardig is. Wat wij uw kinderen te bieden hebben en waar wij als school voor staan, kunt u in deze schoolgids lezen. Zaken als kwaliteit, sfeer, inhoud van het onderwijs, zorg voor de kinderen, registratie van de resultaten; allemaal onderwerpen waarover u in deze gids geïnformeerd wordt. Daarnaast staan alle relevante gegevens voor het schooljaar er in vermeld. Verzoek te reageren Natuurlijk zijn wij als openbare school erg benieuwd naar uw reacties op de schoolgids. Heeft u ideeën, opmerkingen of suggesties dan kunt u contact opnemen met de school; uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 1.2 Schoolgegevens / Adressen Mildenburgschool Mildenburglaan AS Oostvoorne Tel: adres: Internetadres: Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor openbaar primair onderwijs Regio Voorne-Putten-Rozenburg Brielsestraatweg 3c 3221 AA Hellevoetsluis Postbus AK Hellevoetsluis Tel: Fax: Bovenschools directeur: Dhr. W. de Kam Bovenschools adj.dir.: Dhr. A. Oldenburg Internetadres: Inspectie voor het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis). Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief). Centrum voor Jeugd en Gezin Westvoorne Briggemandreef 2, 3235 DZ Rockanje Sportcentrum De Meander Vlinderslag GX Oostvoorne Tel: Directeur: Dhr. L. Winkelhorst Tel: adres: 1.3 Identiteit Onze school is een openbare basisschool waar kinderen van 4 tot 12 jaar onderwijs volgen. De schoolbevolking is opgebouwd uit kinderen afkomstig uit het gehele dorp Oostvoorne. De meeste kinderen komen uit de omgeving van de school. Dat betekent dat onze schoolbevolking bestaat uit kinderen met diverse achtergronden. Naast de verschillen in achtergrond, karakter, aanleg, belangstelling en tempo zijn er ook veel overeenkomsten: kinderen zijn speels, leren graag en hebben belangstelling voor de eigen omgeving en de wereld. Bovendien zijn kinderen sociaal ingesteld. Wij proberen een sfeer te creëren waarin kinderen zich thuis voelen. 3

4 We hebben bewust gekozen voor jaargroepen. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Wij zijn een school, die door het leerlingenaantal gecombineerde jaargroepen heeft. 1.4 Ontstaansgeschiedenis van de school Sinds 4 april 1951 is de school in het huidige gebouw gevestigd en is de naam gewijzigd in Mildenburgschool. Voor die datum heette de school de Dorpsschool I en had op verscheidene plaatsen in het dorp gestaan, te weten aan het Dorpsplein en de Burgemeester Letteweg. Sinds maart 1982 is er in het gebouw ook een openbare kleuterschool gevestigd. Vanaf augustus 1985 met de invoering van de wet op het basisonderwijs luidt de naam: Openbare Basisschool Mildenburg en is zij gevestigd aan de Mildenburglaan Huisvesting en bereikbaarheid Alle groepen van de school zijn gehuisvest in één gebouw. Het gebouw heeft een hoofdingang en twee ingangen, die door de leerlingen gebruikt worden. De achteringang voor de groepen 1 en 2 en de zij-ingang voor de groepen 3 t/m 8. De school beschikt over 6 leslokalen en één gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast is er een speellokaal, een personeelskamer en een directiekamer. De school grenst aan het Mildenburgbos en heeft naast deze unieke ligging een groot schoolplein, dat is opgedeeld in een gedeelte voor de onderbouw en de bovenbouw. Bijna alle activiteiten vinden plaats in het schoolgebouw behalve zwemmen en gymnastiek. Hiervoor maken we gebruik van de sportaccommodatie en het zwembad De Meander aan de Vlinderslag. Dit geldt alleen voor de kinderen vanaf groep 3. De Mildenburgschool is te voet, met de fiets en de auto goed te bereiken. Uit oogpunt van verkeers-veiligheid doen wij een beroep op alle ouders zo min mogelijk van de auto gebruik te maken voor het brengen en halen van hun kind(eren). Dit om onveilige verkeerssituaties voor de ingang van de school te voorkomen. 2. De organisatie 2.1 Visie/missie Wij zijn een openbare school waar kinderen van 4 12 jaar onderwijs volgen. Vanuit deze achter-grond staan wij open voor iedereen. De meeste kinderen komen uit Oostvoorne uit verschillende milieus. Naast verschillen (denk aan karakter, aanleg, belangstelling, tempo en afkomst) zijn er ook overeenkomsten. Kinderen zijn speels, leren graag en hebben belangstelling voor alles, wat zij om zich heen zien. Voor de kinderen van groep 1 en 2 volgen we de leerlingen aan de hand van leerlijnen met de daaraan gekoppelde activiteiten met gebruikmaking van de methode Schatkist. Bij de kinderen van groep 3 t/m 8 maken we gedurende hun ontwikkelingsproces gebruik van onderwijsmethoden, die voldoen aan de kerndoelen, die voor het onderwijs gelden. Wij tonen hierbij respect voor ieders culturele levensbeschouwelijke achtergrond. Het leren begrijpen van die verschillen en er begrip voorop kunnen brengen, ligt hieraan ten grondslag. Kortom wij vinden, dat de school een vertrouwde plek moet zijn. Kinderen zich veilig voelen en de basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie een voorwaarde zijn. Pedagogisch Klimaat Onze primaire taak is een sfeer te creëren, waardoor alle kinderen met plezier onze school bezoeken. Kinderen spelen en leren op diverse manieren op onze school samen om de leerdoelen te bereiken. We leren kinderen om op een zelfstandige wijze problemen op te lossen en vinden rust en regelmaat erg belangrijk voor onze kinderen. De kinderen moeten zich in deze maatschappij een zelfstandige plaats zien te verwerven. De afgelopen jaren hebben de personeelsleden de kanjer training gevolgd gedurende een aantal studiedagen. Daarnaast hebben we het geleerde direct samen met de leerlingen in de praktijk toegepast. Tijdens de kanjerlessen leren we onze kinderen keuzes te maken in hun gedrag, waarbij we uitgaan van een positieve levensvisie. Deze is toekomst- en oplossingsgericht voor zowel de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Met deze kanjerlessen bereiken we onder andere, dat: problemen hanteerbaar worden en zich oplossen. leerlingen zichzelf durven te zijn. leerlingen zich veilig voelen. leerlingen zich bij elkaar betrokken voelen. leerlingen hun gevoelens onder woorden kunnen brengen. leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen. en de leerkracht gerespecteerd wordt. 4

5 De basisprincipes zijn: 1. We vertrouwen elkaar 2. We helpen elkaar 3. Niemand speelt de baas 4. Niemand lacht uit 5. Niemand doet zielig Deze basisprincipes zijn in elke groep duidelijk zichtbaar aanwezig. Elke keer als zich een incident(je) voordoet, wordt er aan de hand van deze basisprincipes gewerkt naar een oplossing. In het komend schooljaar is de afspraak gemaakt om in elke groep elke twee weken lestijd te besteden aan een kanjer les. Leerlingen zijn dan actief bezig met gedragsaspecten, die uit onderzoek door ouders belangrijk worden gevonden. Jezelf voorstellen / presenteren. Iets aardigs zeggen en met complimenten om weten te gaan. Met de gevoelens van jezelf en de ander weten om te gaan. Ja en nee kunnen zeggen. JA als je iets prettig vindt en NEE als je iets vervelend vindt. Je mening vertellen. (maar niet altijd!) Een ander durven te vertrouwen en te vertrouwen zijn. Samenwerken. Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt. De kunst van vragen stellen, belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen. Kritiek durven en kunnen geven. Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen. De kunst van antwoord geven / vertellen. Laat je begrijpen door een ander. Zelfvertrouwen, zelfrespect en trots zijn. Leren stoppen met treiteren. Uit slachtoffer rollen stappen en het heft in eigen hand nemen. Deze thema's zijn inhoudelijk uitgewerkt en in logisch verband gezet binnen de kanjertraining. De kanjertraining heeft ons handvatten gegeven voor een heldere aanpak die zeer goed aansluit bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van kinderen. De training sluit aan bij de algemene opvoedings normen en wordt door ouders zeer gewaardeerd. Het is van belang ouders met regelmaat over het pedagogisch klimaat (de kanjerlessen) te informeren. Didactisch klimaat We stellen ons tot doel de kinderen met ruim voldoende kennis en vaardigheden toe te rusten, zodat ze na acht jaar basisonderwijs goed voorbereid zijn voor hun start in het voortgezet onderwijs. We gaan er vanuit dat kinderen verschillend zijn en houden daar rekening mee. We maken gebruik van moderne leermiddelen en we besteden aandacht aan het proces hoe onze kinderen tot leren komen. Daarnaast volgen we kinderen m.b.v. observaties, de methode gebonden en methode overstijgende toetsen (Citotoetsen), die ons informatie geven over de ontwikkelingsvooruitgang van onze kinderen. Wij streven ernaar ons onderwijs aan te passen aan de mogelijkheden van onze kinderen, zowel individueel als op groepsniveau binnen ons jaarklassensysteem en binnen de mogelijkheden van het team. Om dit te realiseren leren we onze kinderen om zelfstandig te kunnen werken dan wel samen te werken. De leerkracht heeft dan tijd om de kinderen, die extra aandacht nodig hebben, die aandacht ook te geven. Dit geldt voor de minder presterende, maar ook voor de beter presterende leerlingen. Dit zien we als een uitdaging met als doel een zo optimaal mogelijke basisontwikkeling van de kinderen te realiseren. Onder verantwoordelijkheid en ondersteuning van het schoolbestuur van de onderwijsgroep PRIMO vpr, ontwikkelt het schoolteam van de Mildenburg zich voortdurend. We willen ons toerusten om de maatschappelijke veranderingen te vertalen naar onderwijskundige aanpassingen / bijstellingen. Ouders en leerlingen zijn belangrijke indicatoren bij dit proces. Wij staan daarom ook open voor hun suggesties en vormen zo de openbare basisschool Mildenburg. 5

6 Ons Motto is: sociaal, respectvol, rechtvaardig en maatwerk! 2.2 Schoolorganisatie Alle acht groepen zijn gehuisvest in één gebouw en krijgen onderwijs van twee groepsleerkrachten. Er wordt les gegeven volgens een vooraf opgesteld activiteitenrooster. Daarin staan alle voor die groep belangrijke activiteiten en/of vakken vermeld. De groepsleerkrachten worden soms bijgestaan door de combinatie functionaris gymnastiek voor de groepen 4 t/m 8 en zweminstructeur/trice zwemmen voor groep 4. De intern begeleidster (ibér) begeleidt de groepsleerkracht bij de leerlingen die extra ondersteuning / aandacht behoeven. Ze bespreekt met haar het handelingsplan/groepsplan voor individuele leerling dan wel de groep en geeft adviezen. Eveneens houdt zij groepsbesprekingen over de voortgang binnen de groep, nadat de testen zijn afgenomen. De groepsgrootte is afhankelijk van de instroom en de samenstelling van de groepen. Het gemiddeld varieert van leerlingen. Verdeling leerkrachten over de groepen: Zie aanvulling. 2.3 Overblijven Op de Mildenburg is het mogelijk om uw kind tussen de middag te laten overblijven. Deze overblijfregeling is in het leven geroepen om de (werkende) ouder(s) de gelegenheid te bieden hun kind(eren) tussen de middag op school op te vangen. De organisatie is in handen van de overblijfcommissie bestaande uit ouders en een vertegenwoordiger van het team. De ouders ontvangen daarvoor een vergoeding. Sommigen van hen hebben een scholing gevolgd (betreffende overblijf en EHBO). Het is aan een ieder vrij om van deze regeling gebruik te maken. Alleen wordt er wel van u, als ouder, een tegenprestatie verwacht. De bestaande groep vrijwillige overblijfouders is te klein om altijd voor voldoende ondersteuning te zorgen. Van ouders, die van de overblijfregeling gebruik maken, wordt in principe verwacht, dat zij incidenteel bij het overblijven meehelpen. Dit gebeurt o.a. als de groep kinderen te omvangrijk is om het met de vaste overblijfouders te regelen, maar ook bij bijzondere omstandigheden (griepgolf etc.). Met elkaar kunnen we zo de regeling draaiende houden en hoeven we niet om te gaan zien naar een externe organisatie om dit te gaan verzorgen, wat zeker tot een verhoging van de overblijfkosten zal leiden. Er bestaat de mogelijkheid om op verzoek van de voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur gebruik te maken.. Voor overblijven vragen wij een vergoeding van 2,50 per keer. Mocht u veelvuldig van de regeling gebruik gaan maken, is de aanschaf van een strippenkaart voor u het voordeligst: een strippenkaart van 10 strippen kost 20,00. een strippenkaart van 30 strippen kost 52,50. Na de zomervakantie kunt u opnieuw doorgeven op welke dagen uw kind(eren) zal (zullen) overblijven. U ontvangt dan ook een formulier met de overblijfregels en kunt u aangeven op welke wijze u de overblijf kunt gaan ondersteunen. De school is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, ook voor die leerlingen die op de Mildenburg overblijven. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid gebruik te maken van de buitenschoolse opvang. Deze wordt op verzoek van de ouders momenteel door Humanitas georganiseerd. Ons schoolbestuur is een overeenkomst aangegaan met de Kinderkoepel uit Hellevoetsluis. Ouders die er gebruik van willen maken, kunnen op school een brochure verkrijgen, dan wel contact op nemen met de betreffende organisaties. 2.4 CED De Mildenburgschool maakt gebruik van de Onderwijsbegeleidingsdienst CED. Deze dienst beschikt over specifieke kennis betreffende het onderwijs, waar wij dankbaar gebruik van kunnen maken. Onze internbegeleidster heeft regelmatig overleg met de orthopedagoog van het CED om handelingsplannen / groepsplan samen te bespreken voor die kinderen die (tijdelijk) extra hulp nodig hebben bij een onderdeel van een lesprogramma. Blijven leerproblemen lang voortbestaan dan kan een schoolonderzoek afgenomen worden. Dit onderzoek richt zich zowel op de verstandelijke leerprestaties als op de sociale- en emotionele ontwikkeling. Een orthopedagoog in dienst van Primo zal deze onderzoeken afnemen. De CED zal dan in overleg met de interne begeleidster een op de leerling / groep toegesneden begeleidingsprogramma opstellen. 6

7 2.5 Het Centrum voor Jeugd en Gezin Langs deze weg wil ik u informeren over wie ik ben, wat ik doe en mijn aanwezigheid op de school van uw kind. Mijn naam is Marloes Liefkens, 28 jaar, getrouwd, moeder van 2 kleine jongetjes. Ik ben jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau in Westvoorne en op de basisscholen in Westvoorne. Afgelopen schooljaar heb ik voor het eerst inloopspreekuren op verschillende scholen gehouden. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige Aan iedere basisschool is ook een jeugdarts verbonden. Voor de school van uw kind(eren) is Annemiek Zegers de jeugdarts. De jeugdarts en ik zijn beide werkzaam bij het CJG Westvoorne. Op het consultatiebureau wordt al jaren inloopspreekuur gehouden. Hier maken veel ouders gebruik van. Inloopspreekuur op de basisschool is voor ouders, leerkrachten maar ook voor mij en mijn collega s nieuw. Door ook inloopspreekuur te houden op de basisscholen hopen wij als jeugdgezondheidszorg een goede doorstroming te kunnen creëren van het consultatiebureau naar de basisschool. Regelmatig horen wij van ouders die een kind op de basisschool hebben maar ook nog een kindje waarmee ze op het consultatiebureau komen: ik heb een vraag over de gezondheid/ontwikkeling van mijn kind, maar weet niet goed bij wie ik terecht kan, het is niet echt een vraag voor de huisarts maar voor wie dan wel? Ik zou die persoon voor u kunnen zijn. U kunt bij mij terecht met al uw vragen omtrent de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld over groei, lichamelijke ontwikkeling, voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. Als jeugdverpleegkundige luister ik naar u en denk graag met u mee! Ook kan ik tips en adviezen geven en doe zo nodig een onderzoek of verwijzing naar een specialist. De jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige neemt deel aan de overleggen van het zorgadvies team op school, waarin zorgen over de ontwikkeling van uw kind besproken worden. Dit is in overleg met de ouders. Gesprekken met de jeugdarts en mij zijn altijd vertrouwelijk! De data die ik aanwezig zal zijn maak ik bekend via de nieuwsbrief en via posters die in de school worden opgehangen. U kunt mij altijd via de mail of telefoon van CJG Westvoorne bereiken. Het CJG bij u in de buurt Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, kunnen professionals binnen het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning bieden. In het CJG werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken voor uw kind. Binnen het CJG wordt er samengewerkt met het schoolmaatschappelijk werk. Via de intern begeleider kunt u in contact komen met schoolmaatschappelijk werk maar natuurlijk ook met mij. Contact met het CJG In groep 2 wordt ieder kind op het CJG uitgenodigd voor het preventief gezondheidsonderzoek. Naast controle van de groei, ogen en oren bespreken de assistente en de jeugdarts de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. In groep 6 word door mij een biometrie-onderzoek gedaan; hiervoor wordt uw kind gewogen en gemeten. In groep 7 zal er door mij een interactieve groepsvoorlichting plaatsvinden. Het onderwerp kan per schooljaar anders zijn. Afgelopen schooljaar heb ik het met de kinderen gehad over voeding en beweging. Van al deze contactmomenten wordt u d.m.v. een brief op de hoogte gesteld. Vaccinaties In het jaar dat kinderen negen worden, krijgen zij een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 12 jaar worden een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV- vaccinatie wordt twee keer gegeven. De vaccinaties zijn gratis, maar niet verplicht. CJG Westvoorne Briggemandreef DZ Rockanje Tel.: Meer informatie U kunt voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie op 7

8 2.6 Schoolmaatschappelijk werk Careyn Het SMW ondersteunt de school in het vergroten van het welbevinden van leerlingen. Ook kinderen worden geconfronteerd met de gevolgen van de dynamiek in de samenleving. Denk hierbij aan de groei van de individualisering, het verdwijnen van eenduidige normen en waarden, overvloed aan informatie, e.d. Door in een vroeg stadium hulp te verlenen, worden zwaardere problemen voorkomen. Het SMW biedt advies, hulp, informatie en kortstondige hulp aan kinderen en / of hun ouders. De ondersteuning en hulpverlening is gericht op het versterken van het eigen oplossend vermogen. Het vervult hierbij een intermediaire functie tussen gezin, school en de leerling. Daarnaast zal bij zwaardere problemen door worden verwezen naar specialistische hulpverleningsorganisaties. Mevr. D. van de Tweel is onze schoolmaatschappelijk werkster te bereiken op telefoonnummer Logopedie De logopediste bekijkt of de kinderen op een goede manier hun spraak ontwikkelen. Indien nodig geeft zij adviezen. Ook gaat zij na of de taalontwikkeling op een juiste wijze verloopt. Voor bovengenoemde spraak- / taalontwikkeling is een vroegtijdige signalering belangrijk. Vandaar dat alle kinderen zodra ze 5 jaar zijn aan een nauwkeurige logopedisch onderzoek worden onderworpen. Kinderen waarbij de spraak verbeterd kan worden, worden door de logopediste onder schooltijd behandeld. Dit gebeurt altijd met medeweten van de ouders. Soms verwijst de logopediste de kinderen door naar de huisarts. De logopediste brengt verslag uit aan de ouders en aan de leerkracht. 2.8 Voorlichting en educatie extern Binnen onze school worden door diverse instanties, zoals bureau HALT, stichting milieu dichterbij, e.d., voorlichting gegeven aan de leerlingen in de bovenbouw. Deze maatschappelijke onderwerpen, die veelal te maken hebben met zaken zoals: drugsgebruik, drankverslaving, obesitas, criminaliteit enz., komen tijdens deze lessen aan de orde. Denk ook aan de voorlichting die gegeven wordt als het einde jaarfeest nadert. (vuurwerk en hoe ga je ermee om). 2.9 Leesboeken uit de schoolbibliotheek De school beschikt over een groot aantal jeugdboeken. Deze worden aan alle kinderen onder schooltijd beschikbaar gesteld om te gebruiken tijdens het zelfstandig werken en vanzelfsprekend ook bij het lezen. Na een bepaalde periode worden de boeken omgeruild. Ook wordt er een boekcollectie voor iedere groep via de openbare bibliotheek gehuurd. Hiervoor brengen de kinderen meerdere keren per jaar een bezoek aan de bibliotheek Computers Vanaf de kleutergroepen maken de kinderen kennis met computers en leren zij hiermee om te gaan. Dit houdt in dat zij spelenderwijs kennis maken met taal, lezen, spelling en rekenen, programma's die het meest bij de onderwijsmethode horen. In de hogere groepen worden leerlingen vertrouwd gemaakt met tekstverwerken op de computer. Een voorbeeld hiervan is dat leerlingen zelf hun schoolkrant kopij m.b.v. de computer kunnen samenstellen, een werkstuk maken. Voorts heeft de computer een ondersteunende functie bij kinderen met leerachterstanden / leerproblemen en specifieke onderwijsbehoeften. De school is aangesloten bij het ICT onderwijs bedrijf Station to Station. Deze onderhoudt op afstand het netwerk, installeert nieuwe software en updates. Daarnaast hebben zij een besturingssysteem ontwikkeld waarmee de kinderen en personeel gemakkelijk en op een veilige manier van de computers gebruik kunnen maken. We maken vnl. gebruik van speciale onderwijs sites waar allerhande informatie t.b.v. de leerlingen kan worden geraadpleegd Verzekeringen Het schoolbestuur heeft een aantal verzekeringen afgesloten t.w.: - bedrijfsaansprakelijkheid - collectieve ongevallen verzekering - reisverzekering - collectieve rechtsbijstandverzekering. In voorkomende gevallen kan men van deze verzekeringen gebruik maken. Ouders die binnen de school assisteren, zijn eveneens via de polissen verzekerd. Als kinderen elkaar onderling schade berokkenen, kan men altijd van de eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gebruik maken. 8

9 2.12 Huiswerk Vanaf groep 6 kan er regelmatig huiswerk meegegeven worden. Dit doen wij voornamelijk om de kinderen enigszins voor te bereiden op het huiswerk in het voortgezet onderwijs. De bedoeling is dat de kinderen hun huiswerk zo zelfstandig mogelijk maken. Begeleiding mag natuurlijk best, maar het moet geen aanslag zijn op de tijd en de energie van de ouders. In overleg met hen kan de hoeveelheid werk en de moeilijkheidsgraad aangepast worden aan de mogelijkheden van uw kind. Loopt het thuis toch niet lekker met het huiswerk, neem dan contact op met de leerkracht. Daarnaast kan het gebeuren dat een kind -van welke groep dan ook- door omstandigheden extra werk moet maken, b.v. door ziekte of onvoldoende inzet. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders Schoolmelk Alle kinderen kunnen bij het drinken van schoolmelk kiezen uit: optimel half volle melk Formulieren voor aanmelding van de schoolmelksoort en afmelding zijn op school verkrijgbaar. U kunt ook via het internet wijzigingen doorgeven. Het adres is: Betaling geschiedt per acceptgiro, die u rechtstreeks door Campina Schoolmelk wordt toegezonden. Bestaande abonnementen lopen automatisch door. Houdt u a.u.b. de betalingsdatum goed in de gaten. Is het geld niet op tijd binnen, dan ontvangt de school een bericht dat uw kind geen schoolmelk meer drinkt. Voor uw kind jammer. Hij/zij moet een aantal weken wachten tot het weer schoolmelk kan drinken Schoolreizen Ieder jaar proberen we met alle groepen een leuk en leerzaam uitstapje te maken. Het afgelopen jaar brachten de groepen 1 t/m 4 in september een bezoek dierentuin Blijdorp in Rotterdam en groep 5 t/m 7 aan Duinrell in Wassenaar. Groep 8 reisde in april 4 dagen af naar Baarle-Nassau. Dit jaar gaat de onderbouw naar de Flipjes en zullen de ander groepen een bezoek brengen aan Drievliet. De bijdrage verzoek ik u voor de schoolreis in september over te maken naar de oudervereniging obs Mildenburg rek.no NL30RABO Voor de groepen 1 t/m 3 bedraagt de bijdrage 15,00 per kind en voor de groepen 4 t/m 7 25,00 per kind Sportdagen Behalve het jaarlijkse paasvoetbaltoernooi van de KNVB worden de sportevenementen georganiseerd door de vakleerkrachten gymnastiek. U moet hierbij denken aan het slagbal-, volleybal-, en lijnbal toernooi, e.d. Ook de Koningsspelen zullen weer worden gehouden en wel op 24 april Schoolfoto's Met tussenpozen van 1,5 jaar (het ene jaar in de lente, het jaar erop in de herfst) ontvangen wij de schoolfotograaf om groeps- en individuele schoolfoto's te maken. Als service geven wij u de gelegenheid om ook broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten op de gezinsfoto te zetten. Afname van de foto's is geheel vrijblijvend. De school verzorgt zelf de groepsfoto als de schoolfotograaf gedurende een schooljaar geen foto's heeft gemaakt Sponsoring Ten aanzien van de aanvaarding van materiële of geldelijke bijdragen van derden geldt het volgende: per geval zal worden bekeken of de school een eventuele tegenprestatie wil/kan/mag leveren. Bijdragen mogen in geen geval leiden tot verplichtingen naar leerlingen, hun ouders/verzorgers of het personeel. Sponsoring mag het onderwijskundig beleid van de Mildenburg niet beïnvloeden. Indien noodzakelijk wordt de medezeggenschapsraad geraadpleegd Deelname aan het onderwijs De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten (schoolzwemmen / gymna-stiek / sportdag / meerdaagse schoolreis etc.). Het schoolbestuur kan op verzoek van de ouders vrijstel-ling verlenen voor het deelnemen aan een bepaalde onderwijsactiviteit. Ook om medische redenen kan m.b.v. de huisarts ontheffing worden verleend aan een onderwijsactiviteit deel te nemen. 9

10 2.19 Vulpennen In groep 4 krijgen de kinderen van school eenmalig een Lamy vulpen. Deze vulpen is geschikt voor zowel links- als rechtshandige kinderen. De ervaring heeft geleerd dat bij normaal gebruik deze schoolpen t/m groep 8 kan worden gebruikt. Wanneer de pen onbruikbaar is geworden, kunt u zelf een nieuwe schoolvulpen aan schaffen. Desgewenst kan dat via school. De Lamy vulpen kost 10, Verjaardagen Verjaardagen worden alleen in de eigen klas gevierd Uiterlijke verzorging De leerlingen verschijnen behoorlijk gekleed op school. Ook bij tropische temperaturen dragen de leerlingen in ieder geval een T-shirt o.i.d. Het dragen van petjes en andere hoofdbedekking is tijdens de lessen niet toegestaan. Om godsdienstige redenen kan hiervan worden afgeweken. Daarnaast is het niet de gewoonte dat de leerlingen met make-up naar school komen Video en foto opnamen Gedurende het schooljaar kunnen er t.b.v. de professionalisering van de groepsleerkrachten video opnamen met individuele kinderen of een groep kinderen worden gemaakt. Deze opname worden alleen intern gebruikt. Nadien wordt de opname gewist. Indien u hier tegen overwegende bezwaren heeft, kunt u dit aan de directeur melden. Uw kind zal dan niet bij video opnamen aanwezig zijn. Tijdens bepaalde schoolactiviteiten worden er foto s van de kinderen gemaakt. Deze worden nadien op de website geplaatst, waarna iedere ouder deze kan bekijken en downloaden. Mocht u hiertegen bezwaar maken dan kunt u dit bij de directeur melden Mobiele telefoons Veel kinderen beschikken tegenwoordig over een mobiele telefoon. Deze zullen wij aan het begin van de les innemen en aan het eind van de schooltijd weer teruggeven. Wij vinden dat de lessen niet door telefoongebruik gestoord moeten worden. Voor dringende boodschappen kunt u ons altijd via de schooltelefoon bereiken. Bij schoolreizen, sporttoernooien en andere schoolactiviteiten in het algemeen worden deze niet meegenomen. Het begeleidend personeel is altijd mobiel bereikbaar. De school is niet aansprakelijk voor verlies / beschadiging van de betreffende gsm Hoofdluis controle Met enige regelmaat, meestal na een schoolvakantie wordt er een hoofdluiscontrole op school gehouden. Een groep van vrijwillige ouders verricht deze controle. Als tijdens die controle de aanwezigheid van hoofdluis, dan wel neten wordt geconstateerd, neemt de directeur persoonlijk contact met u op met het verzoek maatregelen te nemen. Het is van groot belang deze controle met enige regelmaat te laten uitvoeren om een hoofdluis epidemie voor te zijn. Als u om persoonlijke redenen uw kind niet aan de hoofdluiscontrole wilt laten deelnemen, moet u dat zelf aan de directeur kenbaar maken. 3. Wat leren wij de kinderen De opzet van het basisonderwijs 3.1. De onderbouw (groep 1 & 2) Wij vinden het belangrijk dat een 4-jarige kleuter voorlopig nog een kleuter blijft: kleuters moeten spelen en werken op het niveau dat bij hun leeftijd en ontwikkeling past. In deze context besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de creativiteit en de motorische ontwikkeling. Spelen is de belangrijkste activiteit. Kinderen leren zich te concentreren op hun spel en leren samen te spelen. Aan de ontwikkeling van de taal wordt grote zorg besteed: spreken en luisteren vormen een vast onderdeel van het dagelijks programma en de vorderingen van de kinderen worden structureel bijgehouden. Wat weet een kind al? Welke begrippen beheerst het kind al? Hoe staat het met de zinsbouw? Hoe gebruikt het kind zijn taalvaardigheden in de praktijk? Het programma Schatkist biedt ons gestructureerd ondersteuning bij deze taalontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat van ieder kind de woordenschat wordt uitgebreid en dat aan begrippen inhoud wordt gegeven. Kinderen leren de betekenis kennen van begrippen die te maken hebben met tijd en ruimte; ze leren hun gedachten en wensen goed onder woorden te brengen en raken spelenderwijs vertrouwd met alle vormen van communicatie. We leren de kleuters om zelfstandig te worden. Dat gaat met kleine stapjes, die door de leerkrachten begeleid, gestimuleerd en geregistreerd worden. Aan de creatieve ontwikkeling van de kleuters besteden wij alle aandacht: tekenen, schilderen, handvaardigheid en muziek staan dagelijks op het programma. Bij alles geldt: een kind moet zich prettig en veilig voelen, pas dan komt het tot leren. 10

11 Thematisch werken In de kleutergroepen wordt gewerkt rond thema s. We denken dan aan de seizoengebonden thema s, zoals jaargetijden: lente, zomer, herfst, en winter. Schatkist biedt ons per seizoen thema`s, ankers genoemd. B.v. herfst: dieren, boeken en een nieuw schooljaar (thema herfst). Kortom: onderwerpen die kleuters aanspreken en die deel uitmaken van hun belevingswereld komen aan de orde. Binnen die thema s wordt gespeeld en gewerkt. De aandachtspunten die hierboven genoemd zijn, komen dan aan de orde. Werken in groepjes Er wordt regelmatig in groepjes gewerkt en gespeeld. Kinderen zijn op hetzelfde moment met ver-schillende activiteiten bezig. Ze leren te kiezen wat ze willen doen, leren zich te concentreren en er is tijd voor intensieve begeleiding van die kinderen die met iets moeilijks bezig zijn. Na afloop van het werken en spelen in groepjes is er tijd voor het uitwisselen van ervaringen. Registratie Van elke kleuter wordt structureel en inzichtelijk bijgehouden aan welke activiteiten hij/zij heeft deelgenomen. Ook worden de vorderingen geregistreerd: wat kan hij of zij al? Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de ontwikkeling van elke kleuter. Aan de hand van observatiesystemen en CITO toetsen wordt 2 maal per jaar de ontwikkeling van de leerling vergeleken met leeftijdsgenoten. Buitenspelen Bij droog weer gaan de kleuters één of twee keer per dag naar buiten. De leerkrachten begeleiden de kinderen bij de keuze van het materiaal en bij hun spel. Er is een grote hoeveelheid speelmateriaal voor in de zandbak en een ruime keuze in karren en driewielers. De motorische ontwikkeling en het leren samenspelen zijn belangrijke doelstellingen van dit onderdeel van de dag. En natuurlijk gewoon lekker buiten spelen! De speelzaal Bij minder goed weer spelen de kinderen in de speelzaal. Hierin staat veel materiaal dat bedoeld is om kleuters te leren springen, klimmen, kruipen, gooien, vangen, duikelen en rollen. De voorbereiding op het lezen, schrijven en rekenen De oudste kleuters worden op een gestructureerde, maar speelse manier voorbereid op het onderwijs in groep 3. Er wordt aandacht besteed aan de taalvaardigheid (letterkennis), de fijne motoriek, aan het beheersen van hoeveelheden en getallen en aan begrippen, die nodig zijn bij het leren lezen. Daarbij houden we nauwlettend in de gaten in welke ontwikkelingsfase de kinderen zitten, zodat we de stof en het materiaal kunnen aanbieden waar de kinderen aan toe zijn. 3.2 De onderbouw (groep 3) Lezen en taal In groep 3 wordt veel aandacht besteed aan de verdere taalontwikkeling. Als de kleuters naar groep 3 gaan, beheersen ze die vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. De vorderingen van de kinderen zijn bijgehouden en worden doorgegeven aan de leerkrachten van groep 3. Zij weten dus in welke ontwikkelingsfase de kinderen zitten en wat ze al weten en kunnen. Vanuit deze beginsituatie wordt er verder gewerkt. Voor het aanvankelijk lezen maken we gebruik van de methode veilig leren lezen. De vorderingen van de kinderen worden m.b.v. leestesten en begrijpend lezen/spelling van de CITO gevolgd. Rekenen Na de nodige voorbereidingen in groep 2, beginnen we in groep 3 met het echte rekenen. Onze rekenmethode is De wereld in Getallen (nieuwste versie), een realistische rekenmethode. Dit betekent dat deze methode uitgaat van situaties in het dagelijks leven, waarvan rekenen een onderdeel is. Daarnaast worden de kinderen gestimuleerd om zelf te zoeken naar een manier om sommen uit te rekenen. Door kennis te maken met verschillende manieren waarop dat kan, leren ze uiteindelijk ook wat de handigste en beste manier is. Naast bovengenoemde leerstofgebieden is er in groep 3 natuurlijk veel meer: schrijven, wereldver-kenning, tekenen, handvaardigheid, muzikale vorming en gymnastiek. Alle leerstofgebieden sluiten aan bij de ervaringen en de werkvormen in de kleutergroepen. De aansluiting met het onderwijs in de hogere groepen wordt daarbij natuurlijk niet uit het oog verloren. 11

12 3.3 Midden- en bovenbouw (groep 4 t/m 8) Aan het einde van groep 3 begint het karakter van het onderwijs minder speels te worden: er worden meer eisen gesteld aan de werkhouding en de concentratie en het leertempo wordt geleidelijk verhoogd. Naast het vaste werk is er ook een keuze mogelijk in de vorm van verdieping of werken op een bepaald niveau. Er zijn iedere week diverse opdrachten die tijdens het zelfstandig werken uitgevoerd kunnen worden. Deze opdrachten sluiten aan bij de lessen elders in de week. Maar altijd zorgen we ervoor dat de creativiteit, spontaniteit en eigen inbreng van de kinderen een belangrijke plaats blijven innemen. 3.4 Lezen Vanaf groep 4 wordt het technisch lezen verder ontwikkeld met de methode Estafette. De methode laat de goede lezers relatief vrij (aanpak 3) en intensiveert voor de zwakke lezers (aanpak 1 risicolezers- en 2 methode volgers-) de instructie en de oefentijd. De indeling wordt gebaseerd op de cito leestoetsen van het leerlingvolgsysteem. Via de website van Estafette kunnen toets resultaten in groepsoverzichten worden geplaatst, waardoor de eigen leerling groep wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. Ook kunnen er leerling overzichten in kaart worden gebracht en adviezen voor individuele leerlingen worden verkregen. De leerkracht krijgt dan informatie over de juiste aanpak. Naast dit technisch lezen wordt er tot en met groep 8 aandacht besteed aan het begrijpend lezen / studerend lezen met behulp van leesteksten van Nieuwsbegrip. 3.5 Taalmethode Met de methode Taalactief werken alle kinderen vanaf de eerste dag op hun eigen niveau. In het taalboek is elk lesdoel op drie niveaus uitgewerkt. Alle kinderen starten met een beginopdracht: Eerst proberen. Aan de hand van het aantal gemaakte fouten bepaalt de leerkracht op welk niveau de kinderen aan de slag gaan. Taalzwakke kinderen beginnen met de één ster opdracht. (verlengde instructie) en maken ook de twee sterren opdracht. De andere leerlingen starten met de twee sterren opdracht (het basisniveau) en maken vervol gens de drie / vier sterren opdracht. (het verrijkingsniveau) Voor kinderen die nog meer aankunnen is een speciaal plusboek samengesteld. De taalmethode informeert de kinderen over wat ze leren aan de hand van een visuele leerlijn in het taal- en werkboek. In deze leerlijnen zien de kinderen de lesdoelen die ze het komende thema gaan leren. Elke les begint met de instapkaart (instructiekader) die in een duidelijke omschrijving uitleg geeft. ( Dit ga je leren en Dit moet je weten ). Het hele lesgebeuren wordt ondersteund met het digibord met diverse modellen, geluids- en beeldfragmenten. Elk thema gaat vooraf door een ankerverhaal met rijke, betekenis- en fantasievolle inhoud. Het is het vertrekpunt voor alle lessen. Daarin komen taal- en spellingsdoelen aan bod. Ook de woordenschatwoorden uit de ankerverhalen komen in alle lessen terug. Vervolgens geven de vele verwerkingsvormen de leerlingen een goede voorbereiding op de te maken toets. Digitale hulpmiddelen maken de lessen aantrekkelijker, zoals Het digibord - ter ondersteuning van de lessen De computer - werken met oefensoftware voor taal / spelling / woordenschat en toets afname. 3.6 Engels In september starten we in elke groep met Engels. We maken gebruik van een proeflicentie. De methode is digitaal en deze methode maakt gebruik van native speakers. We zullen u op de hoogte houden van onze bevindingen. 12

13 3.7 Rekenen De nieuwste versie van de methode Wereld in getallen biedt elke leerling de mogelijkheid zelfstandig te werken aan de weektaak, maar ook op eigen niveau. (het minimum- / basis- / plusniveau) Niet iedere leerling leert even gemakkelijk en snel. Immers goede rekenaars worden vrijgelaten in de manier waarop ze sommen oplossen, terwijl andere leerlingen meer gebaat zijn bij een éénoplossingsmanier. Na een centrale instructie oefent ieder kind zelfstandig aan zijn/haar rekensommen, waarna ze aan hun weektaak in de drie niveaus kunnen werken. Kinderen die extra instructie nodig hebben, krijgen extra instructietijd samen met de leerkracht. Het spreekt vanzelf dat kinderen heel gemakkelijk doorschuiven van het ene naar het andere niveau. De methode sluit met nieuwe eigentijdse thema s aan bij de belevingswereld van de kinderen. Herkenbare situaties en contexten worden gebruikt in verschillende fasen van het leerproces: oriëntatie begripsvorming oefenen en toepassen Tegelijkertijd gaan de kinderen beseffen waarom goed kunnen rekenen belangrijk is. Ook het rekenonderwijs wordt ondersteund door digitale media. Denk hierbij aan de digibordboeken, waarmee de leerkracht zijn lessen ondersteund. Hij kan erin mee in het rekenboek bladeren, inzoomen en markeren, daarnaast bieden de illustraties, videofilmpjes, rekenhulpmiddelen (rekenmachine / liniaal / passer) en rekenmodellen een verrijking. De speciale oefenprogramma s op de computer sluiten nauw aan bij de leerstof van de jaargroep. De leerlingen werken hieraan individueel en de leerkracht kan binnen de administratie van dit programma de resultaten van deze leerling volgen. 3.8 Wereldverkenning Het leren kennen van de wereld begint met het verkennen van je eigen omgeving: de school, de buurt, je lichaam, kleding, voedsel en je eigen geschiedenis. In de groepen 1 en 2 is dit verkennen al duidelijk in het onderwijsprogramma opgenomen. Naarmate de kinderen zich verder ontwikkelen, wordt de wereld waarin zij leven steeds groter: de methode en de lesmaterialen, die we daarbij o.a. gebruiken zijn: Geobas, nieuws uit de natuur, tijdzaken en t.v. weekjournaal. De geschiedenismethode tijdzaken is volledig digitaal. De aardrijkskunde worden eveneens met behulp van het digibord verrijkt. Een data bank met video fragmenten staat ter ondersteuning van de aardrijkskunde lessen tot onze beschikking. 3.9 Burgerschapsvorming Sinds 2006 is burgerschapsvorming officieel in de wet opgenomen. Het is aan de school om zelf te bepalen hier mee om te gaan. Begrippen die hierbij gebruikt worden zijn: sociale competentie (rekening houden met het eigenbelang als met die van een ander) waarden (geven richting aan het handelen, steunen ons bij het nemen van beslissingen) normen ( zijn afspraken en regels voor gedrag die grenzen aangeven) burgerschap (vermogen om adequaat te handelen in de samenleving) In de diverse methoden die gebruikt worden komt dit onderwerp aan de orde Godsdienst In de roosters is ruimte gelaten voor het volgen van godsdienst. U moet dit vooral zien in het kader van wereldorientatie en algemene ontwikkeling. Alle grote wereld godsdiensten komen in het lesprogramma aanbod. De lessen worden onder schooltijd gegeven en duren 45 minuten Werkstukken en spreekbeurten Een onderdeel van de wereldverkenning is het maken van een werkstuk en het houden van een spreek-beurt. Kinderen vanaf groep 5/6 mogen zelf een onderwerp bepalen en in de bibliotheek, op internet of in het documentatiecentrum materiaal zoeken dat zij kunnen gebruiken. Op deze manier komen zij meer te weten over hun hobby s en andere onderwerpen die hun belangstelling hebben. Het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken heeft nog enkele doelen: het gericht zoeken naar en selecteren van informatie, o.a. via bibliotheek en internet, het ontwikkelen van de schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid en het leren verzorgen en presenteren van een zelf gekozen onderwerp. 13

14 3.12 Gymnastiek en zwemmen Ook in de midden- en bovenbouw blijft bewegingsonderwijs belangrijk. De gymnastieklessen worden vanaf groep 4 door de combifunctionaris verzorgd. Er wordt aandacht besteed aan allerlei vormen van beweging: lopen, springen, rollen, kruipen, duikelen, zwaaien, klimmen en natuurlijk ook aan sport en spel, waarbij gooien en vangen uitgebreid aan de orde komen. Ook het samenspelen, speltechniek, tactiek, omgaan met winnen en verliezen zijn wezenlijke elementen van het bewegingsonderwijs. In groep 4 gaan de kinderen eenmaal per 2 weken naar zwemles. Degenen, die al een zwemdiploma hebben, kunnen hun vaardigheden verder ontwikkelen. Voor de kinderen die nog geen diploma hebben, vormt schoolzwemmen de mogelijkheid om hun diploma s alsnog te halen Creatieve vorming Het ontwikkelen en stimuleren van de creativiteit en de kunstzinnige aanleg bij kinderen is een onderdeel van ons onderwijs. Op school begint creativiteit in de poppenhoek en eindigt met de musical van groep 8. Creativiteit is een begrip dat je bij alle leerstofgebieden tegenkomt: het bedenken van spelletjes in de zandbak, het zoeken naar oplossingen voor rekenproblemen en het vertellen van een verhaal. Daarnaast kennen we natuurlijk de kunstzinnige creativiteit: tekenen, schilderen, handvaardigheid en toneelspelen Nablijven. De groepsleerkracht houdt zich het recht voor om een leerling (bij hoge uitzondering) na schooltijd op school te houden om zijn / haar werk af te laten maken of een gesprek te hebben. Het spreekt vanzelf dat u als ouder daarover telefonisch tijdig op de hoogte wordt gebracht. Voor de bovenbouw is de afspraak gemaakt dat kinderen die zich niet aan afspraken houden, na schooltijd een kwartier later naar huis kunnen gaan. Bij herhaling kan deze sanctie met een kwartier worden verlengd. Indien dit het geval is zal u daarvan in kennis worden gesteld. 4. Ouderbetrokkenheid 4.1 Medezeggenschapsraad / ouderraad Wat betekenen deze raden voor de school. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen? De grote overeenkomst is dat de leden van beide commissies zich voor veel dingen willen inzetten in het belang van de school. De MR is door de Onderwijswet verplicht gesteld en behartigt de belangen van de school als tussenpersoon tussen de school en bestuur, bij ons dus het bestuur van de onderwijsgroep PRIMO vpr. De M.R. verdiept zich in de meer school- en onderwijs technische aspecten. In bepaalde gevallen hebben de M.R.-leden instemmingsrecht en op andere punten adviesrecht. In onze M.R. zitten 6 leden, te weten: - 3 uit en door de ouders gekozen. - 3 uit en door de personeelsleden gekozen. Het werk van de M.R.-leden draagt dus een formeel karakter. Twee medezeggenschapsleden hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit zijn altijd een ouder en een personeelslid. In de GMR worden die zaken besproken die van belang zijn voor het gehele openbaar onderwijs op Voorne-Putten en Rozenburg en in bepaalde gevallen voor Westvoorne alleen. Niet minder belangrijk, maar heel ander werk, wordt door de O.R. leden verricht. Deze commissie bestaat bij onze school uit praktisch ingestelde mensen, die met de leerkrachten proberen de leerlingen een aangename schooltijd te bezorgen. U moet dan denken aan het organiseren van allerhande festiviteiten, het inrichten van de school-pleinen, alsmede het beheren van uw oudervereniging bijdrage. 14

15 Protocol ouderraad In het protocol staan de afspraken die voor de leden van de ouderraad van toepassing zijn en die hen voor toetreding tot de raad worden verstrekt. Ieder lid zal daarnaar handelen in het belang van de kinderen bij het organiseren van activiteiten en representatief te zijn voor de openbare basisschool Mildenburg. De school is een openbare school. Dus toegankelijk voor ieder kind, ongeacht afkomst of religie. Waarbij respectvol met elkaar wordt omgegaan en iedereen in zijn waarde wordt gelaten. Dit geldt voor de kinderen, leerkrachten en ouders. Ouders in de ouderraad moeten zich bewust zijn van de voorbeeld functie betreffende deze afspraak. Ouderraadsleden staan ten diensten van de groepsleerkrachten bij alle festiviteiten die voor de kinderen worden georganiseerd. Deze activiteiten komen in wederzijds overleg tot stand. Eén van de groepsleerkrachten of de directeur woont de vergadering van de ouderraad bij. De eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten ligt bij de directeur van de school. Ouderraadsleden zijn het visitekaartje van de school naar de buitenwacht toe (ouders en toekomstige ouders). Zij kunnen signalen van ouders melden dan wel de betreffende ouders adviseren hun probleem / opmerking te melden bij de groepsleerkracht / directeur. 4.2 Geldelijke bijdrage van ouders / verzorgers Het primair onderwijs in Nederland is gratis, maar toch vraagt elke school een vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds. Deze ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten, zoals: sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolfeest, enz. De bijdrage is 30,00 per jaar, maar het staat u vrij meer over te maken. De betaling geschiedt per bank/giro overschrijving. De ouderbijdrage wordt aan het begin van elk schooljaar overgemaakt naar Raborekening: t.n.v. de oudervereniging van de obs Mildenburg. Het is belangrijk dat alle ouders meebetalen aan het schoolfonds. Wanneer het betalen onoverkomelijke problemen oplevert, kunt u dit aan de directeur kenbaar maken, zodat samen met u een regeling kan worden getroffen. 4.3 Informatie aan de ouders / verzorgers Het is bij ons de gewoonte om aan het begin van het schooljaar voor iedere klas een informatieavond te organiseren. De leerkrachten vertellen over de leerstof, werkwijze en bijzondere activiteiten die de kinderen gedurende het schooljaar kunnen verwachten. Bovendien is het een goede gelegenheid voor de ouders en de leerkrachten om met elkaar kennis te maken. Daarnaast wordt u een aantal keren per jaar in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de gespreksavond. Op deze avond worden de vorderingen van uw kind n.a.v. het schoolrapport besproken. Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen over het werk aan de leerkracht van uw kind te stellen. 4.4 Informatie verstrekking Het spreekt voor zich dat wij alles zullen doen dat in het belang van uw kind is. Dit alles binnen de grenzen van de mogelijkheden van de school. Indien u, als ouders / verzorgers, vindt dat er meer of andere hulp dan de door ons geboden zorg zou moeten plaatsvinden, dan wisselen wij daar graag met u over van gedachten. In het kader van de Wet op de registratie persoonsgegevens geven wij alleen informatie aan de ouders / verzorgers! 4.5 Schoolkrant Drie keer per jaar verschijnt de schoolkrant t Mildenburgertje. Deze schoolkrant wordt door de kinderen gemaakt. Tevens is het voor kinderen mogelijk om advertenties in de schoolkrant te plaatsen. Hebben zij iets te koop of zoeken zij iets, dan kunt u (of uw kind) uw advertentie inleveren op school bij een van de redactieleden (zie schoolkrant). 4.6 Nieuwsbrieven Naast de gebruikelijke schoolkranten komt er iedere twee/drie weken een nieuwsbrief uit. Deze bevat informatie over festiviteiten, roosterwijzigingen, mededelingen en dergelijke die de komende tijd van belang zijn. Het afgelopen jaar zijn de nieuwsbrieven per naar de ouders gestuurd. Met ingang van het nieuwe cursusjaar zal de nieuwsbrief automatisch via de website te verkrijgen zijn. Mocht uw gegevens door het overstappen naar een andere provider wijzigen, stuur dan direct een mail naar 15

16 4.7 Klachtenregeling De afhandeling van klachten Indien u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind of over de gang van zaken in de groep, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Ook kunt u, als dit nodig mocht zijn, contact opnemen met de directeur voor het maken van een afspraak. Regel is dat u zelf een afspraak maakt voo0r een gesprek na schooltijd. Voor problemen die geen directe relatie met het onderwijs hebben, kunt u of uw kind contact opnemen met de vertrouwenspersoon t.w. Mevr. E. de Fuijk. Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden; dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. In overleg streven we naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen. Als dit nodig mocht zijn, zijn er twee mogelijkheden, of een klacht wordt doorverwezen naar de vertrouwenspersonen bij het bestuur, of de bestaande klachtencommissie wordt ingeschakeld. Dit laatste is mogelijk omdat ons bestuur zich bij de landelijke klachtencommissie heeft aangesloten. Voor nadere informatie over deze regeling kunt u terecht bij de schooldirectie; de klachtenregeling ligt daar voor een ieder ter inzage. 4.8 Lesuitval Het kan voorkomen dat een groepsleerkracht door ziekte of andere omstandigheden geen les kan geven. Deze leerkracht wordt dan vervangen door een duo collega dan wel een invalleerkracht van buiten de school. Als er geen vervanging beschikbaar is, wordt per geval bekeken wat er gedaan kan worden. In uiterste gevallen kan het voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd. Het spreekt vanzelf dat de ouders daarvan op de hoogte worden gesteld. Kinderen die niet naar huis kunnen, worden op school in een andere groep opgevangen. 4.9 Schoolverzuim en leerplicht. De Nederlandse overheid vindt onderwijs van zo'n groot belang voor de toekomst van kinderen dat zij in de Leerplichtwet van 1969 heeft vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de die wet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind ingeschreven staat op een school en deze elke schooldag bezoekt. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven. Op grond van de Leerplichtwet kan in principe buiten de schoolvakanties geen toestemming geen toestemming verleend worden voor extra verlof. Toch kan het gebeuren dat er zwaarwegende omstandigheden zijn die maken dat verlof buiten de schoolvakantie wenselijk is. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Leerplichtwet kan dit verlof verleend worden. Extra verlof i.v.m. Religieuze verplichtingen Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of ander levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor een dag verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal 2 dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. Op vakantie onder schooltijd Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofd regel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (1 van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats vinden. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met het volgende rekening te houden: In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste 8 weken van te voren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dit niet mogelijk was; De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Helaas komt het nog al eens voor dat een leerling of gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor een leerling pas later op school kan terug komen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt. Op die manier voorkomt u misverstanden. 16

17 Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden Hier onder vallen situaties die buiten de wil van de ouders en / of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: Een verhuizing van het gezin: maximaal 1 dag Het bijwonen van een huwelijk of aanverwanten tot en met de derde graad: maximaal 1 dag (buiten de woonplaats 2 dagen) Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: het aantal verlof dagen wordt bepaald in overleg met de directeur en / of de leerplichtambtenaar Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen Overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen Overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde graad en vierde graad: maximaal 1 dag Viering van een 25-,40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25-,40-,50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed en aanverwanten De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden voor verlof: Familiebezoek in het buitenland Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit een gezin al of nog vrij zijn Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens andere gewichtige omstandigheden dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van te voren). Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van Westvoorne. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: Naam en adres van de belanghebbende De dagtekening(datum) Een omschrijving van het besluit dat is genomen Argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit Wanneer het bezwaar niet door u, maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht onderteken en bij het bezwaarschrift voegen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaarschrift toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Bent u het dan nog niet eens met het het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van en beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo'n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp. Verzuim dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt. 17

18 4.10 School- en openingstijden Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen alle groepen 950 uur op jaarbasis les krijgen. Hierdoor ontstaan er voor het team een aantal studiedagen, waarop de kinderen vrij geroosterd zullen zijn. In bijgaande jaarkalender zijn die dagen vermeld, zodat u op voorhand geïnformeerd bent en uw planning daarop kunt afstemmen. Vanaf 8.20 uur stellen we de ouders in de gelegenheid hun kinderen naar de groepen 1 en 2 te begeleiden. Wij vinden het prettig dat alle kleuters door hun ouders/verzorgers in school worden gebracht. Om 8.25 gaat automatisch de schoolbel als teken voor de andere leerlingen naar binnen te gaan, zodat de lessen om precies 8.30 uur kunnen aanvangen. Onderbouw (groep 1 t/m 8): ( 950 uur school op jaarbasis ) ochtend: middag: Maandag, uur uur Dinsdag, uur uur Woensdag, uur vrij Donderdag, uur uur Vrijdag, uur uur 5. Resultaten van het onderwijs 5.1 Leerlingvolgsysteem Naast de gebruikelijke testen en toets momenten van de gehanteerde methodes worden de kinderen twee maal per jaar op de vakgebieden taal/spelling, technisch lezen/begrijpend lezen, rekenen en wiskunde getest. Deze toetsen leveren ons informatie hoe onze leerlingen presteren t.o.v. een landelijke normering. Met dit volgsysteem zetten we de ontwikkelingen van onze leerlingen af tegen een objectief criterium. Na iedere toets periode bespreken de leerkrachten de groepsresultaten om te bezien welke acties al of niet ondernomen moeten worden. 5.2 Leerlingen die speciale / extra aandacht nodig hebben Onze school probeert leerlingen zoveel mogelijk die zorg te geven die ze nodig hebben. Kinderen hebben daar recht op. Dit kan per leerling verschillen. Daarom biedt de school extra hulp en begeleiding aan kinderen. Met deze zorg probeert de school te bereiken dat de leerling, door middel van een plan van aanpak toch het gewenste niveau bereikt. Wanneer uw kind ondanks deze extra begeleiding problemen blijft houden, zal er gekeken worden of een andere vorm van onderwijs beter bij uw kind past. De internbegeleider speelt hierbij een centrale rol, zij bewaakt het proces van de zorgverbreding binnen de school, overlegt met de groepsleerkracht. Onder zorgverbreding verstaat de school die extra aandacht die voor kinderen noodzakelijk is om het leerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Onder zorgverbreding wordt verstaan: een groepsleerkracht signaleert een probleem bij de leerling. in eerste instantie zoekt de groepsleerkracht naar een manier om de leerling te helpen. maakt een handelingsplan (een stappenplan om het probleem in de klas aan te pakken met de bedoeling het op te lossen) en neemt indien nodig een toets af. als er geen verbeteringen zichtbaar zijn, dan vindt er wederom overleg plaats met de internbegeleider en wordt de procedure herhaald (bijstelling van het handelingsplan, e.d.). indien noodzakelijk wordt de leerling aangemeld bij het zorgadviesteam. In overleg met het zorg-adviesteam wordt dan verder bekeken wat de volgende stappen zullen worden. Het zorgadviesteam bestaat uit meerdere externe deskundigen. Samenwerkingsverband Kindkracht voor een betere ondersteuning van leerlingen Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. We willen alle leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteunen. Om deze reden werken we samen met andere scholen en met externe deskundigen in onze eigen woonplaats en in de regio. We hebben immers niet alle kennis zelf in huis. Om dit goed te organiseren, is met andere scholen voor primair onderwijs op Voorne Putten Rozenburg het Samenwerkingsverband Kindkracht opgericht. 18

19 Binnen het samenwerkingsverband werken bijna 70 scholen samen aan verbetering van de ondersteuning aan leerlingen. Deze scholen zijn niet alleen de reguliere basisscholen, maar ook de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er volgens ons een goede oplossing te vinden. Scholen kunnen binnen hun interne structuur met het schoolondersteuningsteam al veel voor kinderen betekenen. Ze kunnen met hun hulpvraag een beroep doen op het samenwerkingsverband Kindkracht en/of op het Centrum voor Jeugd en Gezin die de benodigde expertise voor school en gezin kunnen leveren. Is er nieuw perspectief noodzakelijk op de eigen school, is er een andere basisschool in de buurt nodig of een school voor speciaal (basis)onderwijs, dan kan er een HIA-traject worden gestart (Handelingsgericht Integraal Arrangeren). Een trajectbegeleider namens het samenwerkingsverband leidt het traject samen met ouders, school en externen om voor het kind het best passende arrangement te realiseren. Voor meer informatie over HIA zijn brochures beschikbaar op school. De website van samenwerkingsverband Kindkracht kunt u zeer binnenkort raadplegen voor meer informatie. begaafde leer- is gestart met hoogbegaafde onderwijs. excellente cogni- schoolniveau en Beleid voor meer en hoog begaafde leerlingen op de Primo scholen. Buiten de Grenzen. Primo-vpr heeft zich in de afgelopen 4 jaar gericht op de begeleiding van lingen door middel van het Buiten de Grenzen programma. Het programma een subsidie periode, inmiddels zijn de onderwijsbehoeften van meer- en leerlingen op de Primo-scholen ingebed in de zorgstructuur van passend De begeleiding van kinderen die in staat zijn tot het neerzetten van een tieve prestatie, blijft ook in het jaar een uitdaging, die op in boven schoolse plusgroepen verder ontwikkeld wordt. Voor de signalering van begaafde leerlingen zijn binnen het Buiten de Gren- zen project instrumenten ontwikkeld voor groepsscreening, die aansluiten bij bestaande signaleringsinstrumenten. Daarnaast richt het programma zich op ondersteuning en ontwikkeling van leerkrachten, met betrekking tot de onderwijsbehoefte van de begaafde leerlingen. De begeleiding van begaafde leerlingen vindt voor het overgrote deel plaats op de scholen. Leerlingen werken met een verrijkt aanbod, dat tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften. Voor specifieke vragen kunnen leerkrachten terecht bij de BdG-coördinator Martje Blok. In de BdG uitleenkast, zijn materialen beschikbaar, die scholen kunnen lenen. Op deze manier kan er met het materiaal eerst gewerkt worden, voor het door een school wordt aangeschaft. Tijdens de bijeenkomsten van ib-ers en coördinatoren worden kennis en good practices uitgewisseld. In de boven schoolse plusgroepen wordt één dagdeel per week, gewerkt aan specifieke doelstellingen zoals Leren leren, onderzoek vaardigheden en bv. filosofie. Doelstelling van de boven schoolse plusgroep is naast het onderwijsaanbod, het samenzijn met niveaugelijken. In de plusgroepen worden materialen en lessen onderzocht en beoordeeld. In de schooleigen plusactiviteiten wordt gebruik gemaakt van die kennis. Daarnaast worden zo de mogelijkheden van de kleinere scholen ondersteund. Op Helinium en Maerlant wordt voor leerlingen uit de groepen 8 een plusaanbod gerealiseerd in samenwerking met Buiten de Grenzen. Belangrijk is om op te merken, dat de toegankelijkheid van de activiteiten voor alle scholen gelijk is. De mate waarin de school actief is in het programma verschilt. Een groep betrokken ouders draagt in de ouderklankbordgroep specifieke kennis aan, vanuit hun eigen ervaring. Eén ouder van elke school is hierbij welkom, in overleg met de directie van de school. Op de scholen zal de begaafdheidsspecialist de ontwikkelingen op de voet volgen. De communicatie voor ouders en leerkrachten zal vooral via de website plaatsvinden. Op de website vindt u naast pagina s van de plusgroepen, ook de planning, waarop o.a. de algemene informatieavond in oktober/november Een lijst van schoolspecialisten en Ouderklankbordleden is te vinden op de website: Meer informatie over (hoog) begaafdheid is onder andere te vinden op: De eindtoets De Mildenburgschool neemt ieder schooljaar in februari de eindtoets van het CITO af in groep 8. Behalve een verslag van de behaalde resultaten van de individuele leerlingen, ontvangen wij ook een schoolrapport. Dit schoolrapport geeft met een standaardscore aan wat onze school heeft gepresteerd in vergelijking met alle andere deelnemende scholen. Onze schoolscore (530,6) lag het afgelopen jaar voor de eerste keer onder het landelijke gemiddelde, hetgeen we uit de schoolresultaten al konden concluderen. Voor volgend schooljaar verwachten we weer boven het landelijk gemiddelde uit te komen. 19

20 5.4 Leerling gebonden financiering Het beleid op de Mildenburg is er op gericht om bij aanmelding van een leerling met een handicap (rugzakleerling) per geval te beoordelen of plaatsing tot de mogelijkheden behoort. Dit is in het belang van het kind (ieder kind heeft recht op onderwijs) en dat van de school (kunnen we dit kind de juiste zorg en onderwijs bieden). Plaatsing van deze leerling hangt o.a. af van: 1. Hebben we voldoende expertise in huis. 2. Kunnen we expertise van buiten af inhuren. 3. Is het bedrag van de rugzak toereikend om dit te bekostigen. 4. Het aantal rugzakleerlingen per groep. 5. Welke aanpassingen zijn noodzakelijk. 6. Levert plaatsing geen gevaar op voor de medeleerlingen. N.a.v. bovenstaande inventarisatie wordt besloten of het kind al dan niet op de Mildenburg wordt geplaatst. Het is voor beide partijen ouders en school- van groot belang te beseffen dat succes afhangt van de juiste aanwezige voorwaarden. 5.5 Onderwijskundig rapport Ter behoeve van onze schoolverlaters wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit rapport wordt voor het overgrote deel door de school ingevuld met specifieke gegevens betreffende de leerling t.a.v. zijn ontwikkeling, problemen die de leerling heeft ervaren enz. Daarnaast leveren de ouders ook hun gegevens aan. De hele rapportage wordt met de ouders doorgenomen en gezamenlijk door de school en ouders ondertekend. Vervolgens wordt het rapport opgestuurd naar de ontvangende school. 5.6 Schoolverlaters Onze schoolverlaters stromen over het algemeen door naar de scholen voor voortgezet onderwijs in Brielle, t.w. Het Maerlant College (VMBO / HAVO / VWO) VMBO groen Wellantcollege Een enkele leerling gaat naar het Penta College Bahûrim (Brielle), G.S.G. Helinium te Hellevoetsluis. Hieronder vindt u de uitstroom gegevens vanaf School 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Maerlant College ODC Markant Wellant College G.S.G. Helinium Penta Bahûrim Penta J. van Liesveld Andere school voor V.O

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie