NR Crisis. onder controle? Financieel Interim Management Advies. Specialist in Freelance Financiële Professionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NR 4-2010. Crisis. onder controle? Financieel Interim Management Advies. Specialist in Freelance Financiële Professionals"

Transcriptie

1 NR Crisis onder controle? Financieel Interim Management Advies Specialist in Freelance Financiële Professionals

2 Steens & Partners Interim Finance Consultants Hoofdkantoor: Rotterdam Thomas Mannplaats 311 Postadres: Postbus GC Rotterdam Telefoon Amsterdam Amstelveenseweg 650B Gebouw Meerparc Telefoon De Financial in het Solvency II tijdperk Focus als vanouds op Risicomanagement Interview Manuela Spaninks Beheersing van de waan van de dag Verantwoordelijkheid voor winst motiveert meer dan voor kosten? Update Annouk van der Weijden en Rens Boekhoff Kort & Tips Colofon Interim Times is het relatiemagazine van Steens & Partners Interim Finance Consultants en verschijnt 4 maal per jaar. Het is ook te downloaden via Ontwerp & illustraties Michel van der Sanden Design Druk Hemu Grafische Dienstverlening Geachte relatie, Met genoegen breng ik de Interim Times van het vierde kwartaal van 2010 onder uw aandacht staat weer in het vizier. Nederland heeft een nieuwe regering. Niet enkel bezuinigen, maar ook investeren is het adagium. Deze visie zien wij ook terug bij onze relaties. Versterken van de interne processen en kernmarkten, overnemen en weer autonoom groeien. Leiderschap durven tonen en nemen. Op pagina 6 leest u een uitgebreid interview met Manuela Spaninks, CFO van Catalpa en één van onze opdrachtgevers. Het afgelopen kwartaal hebben wij bij onze relaties weer een groot aantal aansprekende nieuwe projecten mogen starten en realiseren. Enkele voorbeelden: Freelance controller geselecteerd en georganiseerd voor één van de grote energiebedrijven; Freelance divisiecontroller ingezet bij een onderzoeksinstelling; Voor een beursgenoteerd infra-bedrijf een freelance controller geselecteerd en ingezet; Voor een energieproducent een freelance projectcontroller geselecteerd en ingezet; Bij een bancaire instelling een freelance business controller ingezet; Freelance consultant financieel beheer ingezet bij een gemeente; Voor een bancaire instelling een freelance manager management accounting geselecteerd en georganiseerd; Freelance audit professional geselecteerd en ingezet voor een rechtsbijstandsverzekeraar; Bij een waterschap een freelance senior medewerker planning & control ingezet; Voor een woningbouwcorporatie een freelance project reporting professional geselecteerd en georganiseerd. Veel leesplezier! drs. Remco M.F. Misset, oprichter / directeur

3 Derol van de financial INTERIM TIMES in het Solvency II tijdperk Eind 2012 moeten organisaties klaar zijn voor Solvency II. Tijdens een seminar van het controllers instituut deze zomer werden de grootste uitdagingen besproken. Het hart van Solvency II is de ORSA, de Own Risk and Solvency Assessment. Dit assessment brengt alle risico s in kaart en projecteert dit naar de toekomst: is er over vijf jaar ook nog voldoende kapitaal? De drie pilaren van het Solvency II huis kwantitatieve eisen, governance en interne organisatie en publieke openheid dienen alle drie goed ingevuld te worden en vooral een relatie met elkáár te hebben. De ORSA is volgens de spreker van DNB een proces waarbij het proces even belangrijk is als de uitkomst. De uitkomst is de eigen kapitaalsbehoefte. En daarvoor moet men langer kijken dan een jaar. Het bestuur moet de resultaten van de ORSA gebruiken in de aansturing van de business. Juist in het ORSA-proces komen alle disciplines samen. Een multidisciplinaire samenwerking is essentieel voor een gouden toekomst onder Solvency II. Solvency II is principle based. De Richtlijn zegt niet hoe je het moet organiseren, maar wel welke functies je moet hebben. De vier kernfuncties zijn: risk management (risico s meten, monitoren, beheersen), internal audit (toetsen van onder meer de governance), compliance (adviezen over wet- en regelgeving richting bestuur) en de actuaris. Die laatste krijgt een expliciete rol in Solvency II: veel explicieter dan 3

4 in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Denk naast de coördinatie van het vaststellen van de technische voorziening bijvoorbeeld ook aan de beoordeling van datakwaliteit. Informatievoorziening centraal In elke van de drie pilaren speelt de financial zijn rol. In de eerste pilaar is balanswaardering heel belangrijk. Het bere kenen van de kapitaalseis start immers bij de balans: activa, passiva, wat is het beschikbaar eigen vermogen. Solvency II is risicogeoriënteerd: meer risico betekent hogere kapitaalseisen. De Sol - vency II-balans is anders dan de IFRS-balans: De Richtlijn zegt dat je op economische gronden moet waarderen. De tweede pilaar is het ORSA-proces, waar al de disciplines moeten samenkomen voor die gouden toekomst onder Solvency II. De derde pilaar zijn de externe rapportages. Deze zijn verplicht onder Solvency II, kwalitatief én kwantitatief, dus alleen een mooi verhaal is onvoldoende. Het verschil met Solvency I is dat men actief een rapport met deze informatie moet publiceren, in elk geval jaarlijks. Maar er moeten ook verplichte updates geven worden, bijvoorbeeld als er significant onder de SCR (Sol ven - cy Capital Require ment) wordt gedoken en er niet tijdig een goed herstelplan is. In Solvency II staat de informatievoorziening aan stakeholders centraal. De finan - cials moeten die stakeholders voor verschillende doeleinden van informatie voorzien: de business voor ondersteuning, het management voor strategie en beleid, de aan - deelhouders voor perfor man ce - ver antwoording, de toezichthouder voor maatschappelijke verantwoording en rating agencies voor performancevergelijking en scoring. Dit levert wel een paradox op van Solvency II: enerzijds is er behoefte aan specialisatie en functiescheiding bij data, modellen en validatie, anderzijds is er behoefte aan integratie, bijvoorbeeld bij risico management. Deze paradox noopt tot multidisciplinaire samenwerking. Van verklaren naar voorspellen Het gaat er in feite vooral om dat financials begrijpen waar het om gaat bij Solvency II, zodat ze waardevolle adviezen kunnen geven. De ontwikkeling is van traditionele functionele kolommen naar multidisciplinaire teams, multidisciplinair in alle sectoren, waarbij inhoud en proces beide essentieel zijn. Niet ieder teamlid hoeft het onder - liggende model te kennen, maar iedereen moet de uitkomsten ervan begrijpen. Solvency II gaat nog verder dan IFRS: modellen maken gevoelig - heden zichtbaar. Als financiële professional moet je deze gevoelig - heden kennen. Ze zullen een steeds belangrijker stuurgegeven worden. Ook vooruitkijken wordt steeds belangrijker: voor de accoun - tant geldt dus dat verklaren achteraf verschuift naar voorspellen. Dat is al aan het veranderen onder IFRS en wordt onder Solvency II nog sterker. Primaire vraag aan de accountant is: hoe breng je nieuwe dynamische informatie zinvol in verband met statische gegevens? Wat verandert er voor de andere financials: de actuaris, de controller en de riskmanager? De actuaris heeft een spilfunctie. Kennis over modellen blijft immers belangrijk. Het wordt allemaal veel explicieter omdat de modellen zichtbaar worden voor iedereen. Primaire vragen aan de actuaris zijn: Welke uitgangspunten gebruik je en waarom? Hoe stel je vast dat deze kloppen? Welke parameters kun je beïn - vloeden en met welk effect? Voor de controller geldt dat de dynamiek en complexiteit van de planning- en controlcyclus toenemen: Hoe zorg je ervoor dat businessbeslissingen worden genomen op grond van goed verankerde marktwaarde-uitgangspunten? Aan welke knoppen kan de business in de marktwaarde - wereld draaien? Hoe leg je de verbinding tussen operationele aansturing en kennis van en inzicht in operationele risico s? Van Rule-based naar Principls-based De riskmanager buigt zich over kwesties als: Wat zijn de grootste risico s die zich met een bepaalde kans kunnen voordoen? Welke risico s wil je nemen en hoe mitigeer je die risico s? Welke producten of markten leveren het beste rendement tegen het laagste kapitaalbeslag? Financials hebben de lead bij de implementatie van Solvency II. Leer dus als Financial de taal van Solvency II spreken. Wordt Solvency II vergeleken met Basel II, dan valt het volgende op: Basel II kent juist een geïsoleerde risicoaanpak per risicocategorie, waar Solvency II een integrale balance-sheetaanpak voor alle risico s heeft. Solvency II is meer principle based, waar Basel II vooral rule based is. Solvency II gaat uit van een marktwaardebalans, terwijl Basel II een meer accounting based balance sheet kent. Sol ven - cykapitaalvereisten worden berekend door one-year value at risk. Basel II daarentegen gebruikt fundamenteel verschillende uitgangspunten. De skill set van de financials zal veranderen. Kapitaalplanning op basis van verschillende scenario s, stresstesting, risicobudgettering, attributieplanning, risico- en opbrengstmeting: in de Solvency IIwereld zitten dus écht nieuwe onderdelen in de planning- en controlcyclus. Maar uiteraard dient de Financial ook inzicht in bijvoorbeeld het glazen bolproces te hebben, zich bewust te zijn van de betrekkelijkheid van modellen. Ook komt er eenzelfde dataset voor alle financiële rapportages en worden datacontroles breder. Bron: Controllers Instituut 4

5 Focus als vanouds op risicomanagement Sorry, Cees-Pieter. Crisis staat niet meer op de agenda. Leden van Nederlandse audit commissies zien steeds meer crisis gerelateerde onderwerpen van hun agenda verdwijnen. De afgelopen twee jaar was de aandacht van de commissieleden vooral gericht op de effecten van de kredietcrisis en de gevolgen van de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. Na de crisis zullen zij zich weer in toenemende mate richten op hun eigenlijke taak, het toezicht op de risico- en controlesystemen van de onderneming. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder ruim leden van auditcommissies, waaronder 55 uit Nederland. De auditcommissie is binnen de raad van commissarissen aangewezen om toezicht te houden op de financiële verslaggeving en de werking van de risico- en controlesystemen. Van de onderzochte Nederlandse leden ziet bijna 70 procent de situatie van vóór de kredietcrisis terugkeren. Bijna 60 procent verwacht dat de aandacht dit jaar met name uit zal gaan naar risk management in het algemeen. Ruim 40 procent verwacht vooral oog te hebben voor ontwikkelingen in de liquiditeit, de cashflow en de toegang tot de kapitaalmarkten. De afgelopen jaren zijn veel bedrijven bezig geweest om zich zo goed mogelijk te wapenen tegen de gevolgen van de financiële crisis. Als de economie herstelt ziet de helft van de onderzochte Europese leden onderwerpen terugkeren op de agenda die daar ook voor de crisis opstonden. Het is echter duidelijk dat er een aanhoudende en verhoogde aandacht zal zijn voor potentiële risico s en economische bedreigingen. De extreme volatiliteit van de afgelopen jaren mag dan wel verdwenen zijn, auditcommissies hebben duidelijke lessen geleerd en hun manier van toezicht zal zo goed als zeker nooit worden zoals vroeger. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de leden tevreden is met het interne proces om plotseling opkomende risico s te identificeren. Ruim 40 procent is van mening dat een betere analyse van nietfinanciële prestatie-indicatoren het toezicht kan versterken. Uit het onderzoek blijkt voorts dat 30 procent van de onderzochte Nederlandse leden verwacht dat de meeste bedrijven binnen twee jaar zullen terugkeren tot business as usual. Iets meer dan 20 procent verwacht dat dit pas binnen drie tot vier jaar zal gebeuren. De meerderheid verwacht echter dat er geen sprake kan zijn van een terugkeer naar de situatie van vóór de crisis. Zestig procent verwacht dat de onderneming de komende vier jaar in een geheel andere om geving zal opereren. Een meerderheid van de commissarissen heeft een goed gevoel over de bezuinigingsmaatregelen die als gevolg van de crisis zijn genomen. Ruim 60 procent vindt dat de maatregelen doelgericht en voldoende strategisch van aard waren. De zorgen die er over de gevolgen van de maatregelen zijn, hebben met name te maken met de ontwikkeling van talentvolle werknemers en toekomstige bestuurders. Ook het beheersen van de sterk toegenomen outsourcing leidt tot toene mende zorg. Van de onderzochte leden is 61 procent tevreden over het risk management-systeem van de onderneming. Bijna 30 procent vindt dat er nog flink aan het systeem gesleuteld moet worden. Iets meer dan de helft is enigszins tevreden dat het risk management-systeem het management en het bestuur in staat stelt mogelijke risico s te identificeren. Daarnaast besteden de leden in het algemeen meer aandacht aan de externe communicatie van de onderneming. Ruim de helft ziet nauwkeurig toe op de cijfers over de verwachte winst die naar buiten gaan en 54 procent heeft een scherp oog voor de berichtgeving over resultaten richting media. Slechts 7 procent ziet toe op de gemaakt scenario s voor gesprekken met analisten. Bron: KPMG, augustus

6 Manuela Spaninks

7 Interview INTERIM TIMES Leiderschap is dè succesfactor in kinderopvang Met een overnamestrategie groeit Catalpa Kinderopvang explosief in een markt die zich in hoog tempo aan het professionaliseren is. CFO Manuela Spaninks: Kinderopvang is toe aan een kwaliteitsslag die de voordelen van zakelijk opereren ten goede laat komen aan dat waar het ons allemaal om gaat: de zorg voor de kinderen. Een vrije markt zoals Adam Smith die op het oog had is het nog niet. Maar de afgelopen jaren is het snel gegaan met de ontwikkeling van het marktdenken in de kinderopvang. Met name door de aanhoudende golf van consolidaties en door de grote stappen die gezet worden in de professionalisering van processen, lijkt de branche het welzijns - imago van zich af te schudden. De geitenwollen sokken zijn bijna uit het oog verdwenen. Dat kan een probleem opleveren, zegt Manuela Spaninks, CFO van Catalpa, een van de grootste kinderopvangorganisaties van Neder - land. De voordelen van een zakelijke aanpak zijn evident, zegt ze, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we onszelf verloochenen. Het hart van de medewerkers in deze sector ligt bij de opvang en daar hoort het ook te liggen. Daarom moet die zakelijke aanpak geheel in het teken staan van ons doel: het verwezenlijken van een opvang waar niets op aan te merken valt. Hier werken niet zomaar ondernemers; hier werken ondernemers met een warm hart. De markt voor kinderopvang heeft meer kenmerken van in economische termen imperfectie. Zo is de hand die Adam Smith veronderstelt op perfecte markten verre van onzichtbaar in de kinder - opvang: de overheid drukt met zijn steeds veranderende regelingen voor de financiering een zware stempel op de voorwaarden waar onder ondernemers hun werk kunnen doen. Een ander voorbeeld: de concurrentiestrijd tussen kinderdagverblijven wordt slechts op enkele punten gevoerd. Prijs hoort daar niet bij. Van stichting tot onderneming Hoe kun je groeien in een dergelijke markt? Catalpa Kinderopvang koos voor een overnamestrategie. Net zoals de meeste bedrijven in de kinderopvang was Catalpa van oorsprong een stichting. Opgericht in de jaren zeventig in Hengelo, rond de eeuwwisseling uitgegroeid tot ongeveer vijftig locaties in Noord- en West-Nederland. Spaninks: Zoals zoveel stichtingen kwam Catalpa toen op een kruispunt te staan: verdere groei zou meer financiering en meer professionaliteit vergen dan voorhanden was. Dan heb je de keuze tussen jezelf laten overnemen, of de stichting om te zetten in een onderneming. Catalpa koos voor de laatste optie, met een private equity-partner als grootste aandeelhouder. Dat gaf de mogelijkheid door acquisities verder te groeien en intussen de organisatie te professionaliseren. In 2006 nam participatiemaatschappij Bencis Catalpa over en vier jaar later, afgelopen zomer, werd het Amerikaanse Providence Equity Partners de eigenaar. M&A-handboek Spaninks: We zaten aan de top van onze mogelijkheden met Bencis. Catalpa heeft nu 450 locaties, waarvan 200 onder het label Catalpa. Ons marktaandeel is 6 procent. Met Providence gaan we verder op de ingeslagen weg. De strategie is erop gericht dat we ons marktaandeel significant vergroten. Naast de financiële ruimte die Providence mogelijk maakt Spaninks: Het praat een stuk makkelijker met banken als private equity je aandeelhouder is denkt de CFO dat de niet-financiële inbreng van de nieuwe aandeelhouder minstens zo belangrijk wordt. Dit is een investeerder die gespecialiseerd is in onderwijs-, media- en com - municatiebedrijven. Dat portfolio sluit aan bij de plannen voor Manuela Spaninks (1967) studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en accountancy (RA) aan de TiasNimbas Business School. In de jaren negentig werkte ze zeven jaar voor de accountancyfirma Arthur Andersen. Na een kort dienstverband bij Getronics als business unit controller, werd ze CFO van kinderopvangorganisatie b4kids. In 2007 stapte ze over naar Catalpa. Spaninks is getrouwd en heeft twee zoons, van 8 en 10 jaar. In haar vrije tijd is ze vaak aan het fotograferen. En ik ben verzot op boeken. 7

8 kwaliteitsverbetering die we hebben. We overwegen met name meer buitenschoolse educatieve activiteiten te ontwikkelen. Bijlessen of huiswerkbegeleiding bijvoorbeeld, of creatieve workshops, of ictgerichte educatie. Providence beschikt op die terreinen over exper - t ise. Daar hopen wij van te profiteren. De kwantitatieve groei die Catalpa doormaakt, betekent dat Spaninks vrijwel onophoudelijk in M&A-processen verwikkeld is. Het aanbod van overnamekandidaten is nu erg groot. We krijgen geregeld de vraag eens te komen praten. Dat kunnen de zogeheten mammapappa-bedrijven zijn, maar dat zijn ook de grotere stichtingen die met hun raad van toezicht besloten hebben dat het tijd zich aan te sluiten bij een groter organisatieverband. Catalpa is onderverdeeld in veertien business units en allemaal hebben ze vroeger of later te maken met overnames. Een interim-controller van Steens & Partners stelt momenteel bij Catalpa een M&Ahandboek samen. We hebben inmiddels in de groep veel kennis opgebouwd over deze trajecten, zegt Spaninks, maar die kennis is her en der verspreid en niet voor iedereen altijd toegankelijk. Vandaar dit handboek. Het moet de belangrijkste vragen beantwoorden over wie wanneer wat doet in een overnametraject. Zonder onze flexibiliteit te verliezen je moet kunnen afwijken van standaardproce - dures versterken we hiermee de efficiëntie en de betrouwbaarheid van het proces. Zwalkend beleid overheid Een en ander geeft een sterke dynamiek aan de organisatie. Dat vergt meer van het management dan de vaardigheid op de winkel te passen. Dat is de reden dat de directie leiderschapsontwikkeling tot centraal thema heeft benoemd. Leider - schap is de succesfactor in kinderopvang, aldus Spaninks. Dat geldt zowel voor de leiding van de groepen kinderen, voor de locatiemanagers, voor de clustermanagers als voor het management van de business units. Flexibiliteit en klantgerichtheid staan voorop. Dat betekent voor een pedagogisch mederwerker dat ze bijvoorbeeld heel goed moet zijn in de communicatie met ouders. Een locatiemanager moet zich bijvoorbeeld een ondernemer kunnen tonen. Is de prijs van de kinderopvang geen factor waarop wordt geconcurreerd, de kwaliteit van de leiding is dat des te meer, aldus Spaninks. Een kind is de hele dag op de opvang. Daar gebeurt van alles, het kind maakt van alles mee. Als het wordt opgehaald, wil de ouder weten: En, hoe ging het? Ja, vertel dan maar eens in een paar minuten wat jullie gedaan hebben en wat het kind heeft meegemaakt. Dat is geen geringe opgave. Concurrentiefactor twee is de locatie van het kinderdagverblijf. De ligging ten opzichte van scholen en voorzieningen ligt natuurlijk vast, maar dat geldt niet voor de kwaliteit van het gebouw. De verschillen per gebouw kunnen groot zijn, maar het spreekt vanzelf dat we de ambitie hebben dat de huisvesting op alle locaties voor 100 procent in orde is. Bij de eerder genoemde bijzondere kenmerken van de markt voor kinderopvang hoort ook de dominante rol die de overheid daarop speelt, met zijn regels over de financiering van de opvang. Het grootste bezwaar daarvan is dat de regels steeds veranderen, meent Spaninks. De overheid voert een zwalkend beleid. Dat zorgt voor onzekerheid en onzekerheid is slecht voor welke markt dan ook. Onderwerp van discussie is voortdurend de verdeling van de kosten van kinderopvang tussen ouders, werkgevers en overheid. Een tijdlang heeft de gelijke verdeling van die kosten (ieder een derde) goed gefunctioneerd. In 2007 besloot het kabinet van CDA, PvdA en CU 750 miljoen euro extra uit te trekken voor kinderopvang, zodat de bijdrage van de overheid aan de kosten groter werd. September 2010 kondigde het demissionaire kabinet van CDA en CU aan dat ouders moeten meer gaan betalen voor kinderopvang. Het nieuwe minderheidskabinet van CDA en VVD zegt in het regeerakkoord dat de overheidsbijdrage de afgelopen jaren onstuimig is gegroeid en dat het nodig is daar een correctie op aan te brengen. Het effect van dit soort aankondigingen is niet dat ouders meteen hun kinderen weghalen bij de opvang. Het zijn meer onze potentiële klanten die worden afgeschrikt door dit soort plannen. Als je kind nog niet is geboren, denk je na over opvangmogelijkheden. Wie dat in de huidige omstandigheden doet, zal eerder informele alternatieven gaan onderzoeken dan voorheen. Winststreven houdt je scherp Ziet de CFO van Catalpa dan de markt voor kinderopvang krimpen? Dat zeker niet. Het effect van kostenver - hogingen heb ik net geschetst, maar ik ben ervan overtuigd dat wij met ons ondernemerschap de meerwaarde kunnen laten zien van professionele opvang. Ik bekijk de situatie ook in een breder perspectief: de opvattingen over en de cultuur rondom kinderopvang veranderen nog steeds. De verschillen met tien jaar geleden zijn al groot: toen was het nog not done je kind drie dagen naar de opvang te laten gaan. Nu is dat min of meer de norm. Dat draai je niet meer terug. Iedereen weet dat kinderopvang een heel belangrijke rol speelt voor de arbeidsmarkt en in de economie. Een vergelijkbaar achterhoedegevecht wordt gevoerd door degenen die zeggen dat je geen winst mag maken met kinderopvang, zegt Spaninks. Het argument daarvoor is dat al het geld dat wordt verdiend, moet worden gestoken in extra middelen voor de opvang. Het verband tussen kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en een laag rendement is echter nooit aangetoond. Het tegendeel lijkt eerder het geval te zijn: het winststreven houdt je scherp. Locatiemanagers ervaren het uiteindelijk als een zegen als ze zakelijk hebben leren omgaan met hun kosten, hun inkomsten, hun budgetten. Ze ervaren dat ze grip krijgen op hun business en ze kunnen veel beter de effecten van hun beleid monitoren. Ik vraag me af of eenzelfde professionaliteit wordt bereikt in een organisatie waarin het niet zo veel uitmaakt hoeveel kosten er gemaakt worden. 8

9 Tien jaar terug was het not done je kind drie dagen naar de opvang te brengen. Nu is dat min of meer de norm.

10 Het beheersen van de waan van de dag

11 Budgetten, begrotingen en forecasts mogen geen verrassingen bevatten. Rapportages moeten elke periode sneller klaar. Het management eist dat de controller betrouwbaar is maar wel meebeweegt bij het reserveren van budget voor zijn afdeling. Daarnaast wordt van de controller verwacht dat hij een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de management informatie. Hoe voorkom je dat de financial in zo n situatie wordt geleefd door de waan van de dag? Klanten komen met onrealistische tijdslijnen en onduidelijke vragen. De financial probeert zo snel mogelijk antwoord te geven om daarna weer door te kunnen gaan met de dagelijkse werkzaamheden. Het bedwingen van de hectiek begint bij een concrete planning en sturing van de financiële functie zelf. Heeft de financiële kolom een capa - citeitsplanning waaruit per week, per financial blijkt wat zij gaan doen, welke opleverdata zijn afgesproken met klanten en welke capaciteit beschikbaar is voor additionele werkzaamheden? Dit inzicht is nodig om de werkdruk goed te verdelen en samen met de klant de priori - tering te bepalen. Een andere maatregel is het concretiseren van de vraag: de kwaliteit van de vraag bepaalt de kwaliteit van het antwoord. Elementen die daarbij aan de orde komen: wat is de achterliggende reden van de vraag, waarvoor wordt het antwoord gebruikt, wie is de doelgroep en welke vorm van beantwoording is het meest geschikt? In het ene geval voldoet een Powerpoint-presentatie van een paar sheets bijvoorbeeld beter dan een uitgebreid financieel rapport. Een eenvoudig intake proces biedt de financiële professional de gelegenheid om te bepalen wat exact de klantbehoefte is. Het fundament van de financiële kolom wordt gevormd door de medewerkers. Vroeger was kennis van boekhouding en regelgeving voldoende. De diversiteit aan eisen neemt echter toe. Naast een standvastige analyticus, zal de controller binnen deze financiële kolom ook in staat moeten zijn het vertrouwen van de klant te winnen en hem met raad en daad bij te staan. Als de cfo een goede gevonden had bestond de neiging om hem zo lang mogelijk vast te houden. Bij doorstroming ontstond een groot gat. Dat gebeurt eigenlijk al bij ziekte. Om de afhankelijkheid te beperken vindt steeds vaker taakroulatie plaats. De dynamiek neemt dus toe. Dit vereist een toegankelijke documen - tatie van de werkzaamheden en de uitkomsten per product. Per product wordt bepaald welke competenties nodig zijn voor de oplevering. Uit het competentie-ontwikkelingsplan blijkt voor de hele financiële kolom welke competenties er nodig zijn, in hoeverre de medewerkers er al over beschikken en hoe ze verder zullen worden ontwikkeld. Voorkom klantgezwicht De grootste valkuil is één van deze aspecten aan te pakken waardoor de samenhang uit het oog wordt verloren. Dit leidt tot versnippering, en het gewenste effect wordt niet bereikt. Van een traditionele boekhouder maak je geen moderne business partner door een paar strategiesessies of het volgen van trainingen op het gebied van adviesvaardigheden. Te veel focus op klantgericht slaat al snel door in klantgezwicht. Strakke intake procedures, SLA s en rigide planningen gaan voorbij aan de vereiste flexibiliteit en professionaliteit van de con troller. Bij productspecifieke sturing wordt elk aspect van sturing vertaald in producten van de financiële kolom. Abstracte begrippen zoals: visie en strategie, rollen en taken, competenties en gedrag, en klanten - behoeften en -tevredenheid worden gekoppeld aan de producten. De strategie van de financiële kolom wordt tastbaar door te bepalen welke producten nodig zijn om de strategische doelstellingen te bereiken. De rolverdeling wordt helder door af te spreken wie, welke producten oplevert en welke input (van klanten) daarvoor nodig is. Het management bepaalt (op basis van een voorstel van het projectteam) voor de financials over welke competenties zij moeten beschikken om bepaalde producten op te kunnen leveren. Bij de planning staat de benodigde inspanning centraal en door tijdsregistratie wordt duidelijk wat de producten feitelijk kosten. Dit vormt het uitgangspunt voor de gesprekken die met klanten worden gevoerd om te bepalen welke producten in hun behoeften voorzien. De productportfolio en de opleveringskosten vormen een prima startpunt om het verbeter - potentieel van de financiële processen en de ondersteunende auto - matisering te bepalen. Dit maakt de sturing heel concreet voor het management op de werkvloer. Zij is daardoor in staat verbeteringen te realiseren en in te bedden in de dagelijkse werkzaamheden. Andere voordelen van productspecifieke sturing zijn: Samenhang in de sturing. Alle onderdelen van de sturing zijn aan elkaar verbonden via de projectportfolio; Duidelijkheid. Door het benoemen van eenduidige producten kan er geen sprake zijn van interpretatieverschillen; Resultaatgerichtheid. De output van de dienstverlening van de financiële functie staat centraal in de vorm van producten; Balans tussen vraag en aanbod. Het nut van informatie wordt door de klant afgewogen tegen de kosten en op basis van de planning wordt de prioritering bepaald. Het bepalen en vastleggen van de strategie van de financiële kolom dient een paar doelen. Het maakt de ambities van de financiële kolom helder voor alle belanghebbenen, het stelt verbeterinitiatieven in het juiste perspectief, het geeft richting en helpt bij de motivatie van de controllers. De meeste strategieën voor de financiële kolom bevatten wel één of meerdere van de onderstaande elementen: Operational excellence: op flexibele wijze opleveren van de afgesproken producten tegen lage kosten; Vereenvoudigen van de financiële infrastructuur: door het rationaliseren van rapporten, processen en systemen; Verbeteren van de ondersteuning van de besluit - vorming: door aan de ene kant te voldoen aan alle relevante regel geving en eisen op het gebied van risicomanagement en aan de andere kant adequate planningen en simulatiemodellen. Bron: Tijdschrift Controlling,

12 Motiveert verantwoord Heeft het zin om operationele bedrijfseenheden om te vormen van een kostencentrum tot een winstcentrum? De literatuur geeft een gefragmenteerd beeld van wat een rol speelt bij die omschakeling. In dit artikel worden twee argumenten beschreven: het controllability principe, dat centraal staat binnen de managementcontrolliteratuur en de invloed van framing, waarvan het belang onder invloed van onderzoek in de psychologie steeds meer wordt erkend in de behavioral finance en accountingliteratuur. Responsibility accounting Responsibility accounting is een moeilijk te vatten onderwerp, wat blijkt uit de beperkte literatuur die hierover terug te vinden is. Responsibility accounting verwijst naar het opzetten van verschillende types verantwoordelijkheidscentra in ondernemingen die gestructureerd zijn onder de vorm van verscheidene eenheden. De verantwoordelijkheidscentra verschillen in functie van de beslissingsrechten die aan de unitmanagers worden gedelegeerd met het oog op het promoten van een maximale overeenstemming tussen de doelstellingen van het individu en de organisatie. Responsibility accounting impliceert een keuze in de prestatiemaatstaven die worden gebruikt om de prestaties van de managers te evalueren, rekening houdend met het principe dat deze evaluatie het best kan worden gebaseerd op de aspecten van de bedrijfsvoering die deze manager kan beïnvloeden. Dit laatste wordt dan ook het controllability principe ge noemd. De mate van verantwoordelijkheid, of span of accountability, variëert van een beperkte focus op kostenreductie of opbren - gstengeneratie (in respectievelijk kosten- en opbrengstencentra) tot winstcreatie in de context van winstcentra die managers verantwoordelijk maken voor de impact van de gemaakte kosten op hun opbrengsten, of zelfs op het efficiënte gebruik van de beschik - bare middelen in verhouding tot de gerealiseerde winst. Als academisch onderzoeksterrein wordt responsibility accounting voornamelijk onderzocht vanuit de principal-agent theory, waarbij wordt gezocht naar het evenwicht tussen het controllability principe en de mate van nuttige informatie die dankzij het opzetten van verantwoordelijkheidscentra kan door - stromen van de units naar de top van de organisatie. Managementaccountinghand boeken en praktijkmagazines documenteren veelal enkel de succesverhalen. Deze succesverhalen bena drukken vooral dat werknemers in operationele units die een resultatenrekening voorgeschoteld krijgen, enthousiaster reageren op het reduceren van kosten of het verbeteren van de niet-finan - ciële prestatiemaatstaven (onder andere kwaliteit), wat zich dan uiteindelijk vertaalt in een hoger verkoopvolume. Het werken met een volledige resultatenrekening kan het gevoel van ondernemerschap bij deze werknemers bevorderen, zodat zij gemotiveerder en gerichter aan de slag gaan. Hoewel deze getuigenissen positief zijn, zijn de reacties bij de overgang van een kostencentrum naar een winstcentrum niet eenduidig positief. Terwijl de top van de organisatie overtuigd was van het nut van de introductie van de winstcentra, reageerden de managers van de operationele eenheden gedemotiveerd omdat zij geen invloed konden uitoefenen op de opbrengstenzijde van hun resultaat. De meeste van zulke operationele winstcentra zijn slechts pseudo-winstcentra zonder contact met de marketingafdeling of de externe markt. Topmanagement kan een pseudo-opbrengst in rekening brengen op basis van vooraf bepaalde verkoopprijzen. De facto betekent dit dat deze nieuwe winstcentra hun winst alleen kunnen verhogen door kostenreductie of door hun nietfinanciële prestaties te verbeteren dus dat zij gewoon hun traditionele handelwijze als waren zij nog kostencentra continueren. Deze weerstand kan deels verklaard worden vanuit de psychologische factoren die zo n overgang van kosten- naar winstcentrum met zich meebrengt. Framing Onder invloed van onderzoek in de psychologie erkent de gedragsliteratuur in accounting en finance dat managers de betekenis van prestatiedoelstellingen subjectief interpreteren. In deze context kunnen doelstellingen in termen van kostenreductie versus winst-generatie een andere invloed hebben op het gedrag van de betrokkenen. Er zijn hierover enkele invloedrijke studies. Zo is er de prospect theory, gebaseerd op de psychologische principes rond de perceptie van beslissingsproblemen en het evalueren van de waarschijnlijkheden met betrekking tot het resultaat. Op basis hiervan ondervinden zij hoe individuen andere preferenties 12

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Interim. Creëren. Herinrichten. Presenteren. Ombuigen. Sponsoren. Leiden. Informeren. Financieel Interim Management Advies

Interim. Creëren. Herinrichten. Presenteren. Ombuigen. Sponsoren. Leiden. Informeren. Financieel Interim Management Advies Interim NR 2 2008 Creëren Herinrichten Presenteren Ombuigen Sponsoren Leiden Informeren Financieel Interim Management Advies Specialist in Freelance Financiële Professionals INTERIM TIMES 2 2008 Colofon

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

J A A R G A N G 9. Budgettering. en de. publieke sector P A G I N A 3. Financieel Interim Managemant Specialist in Freelance Financiële Professionals

J A A R G A N G 9. Budgettering. en de. publieke sector P A G I N A 3. Financieel Interim Managemant Specialist in Freelance Financiële Professionals TI M E S V O O R J A A R 2 012 J A A R G A N G 9 Budgettering en de publieke sector P A G I N A 3 Financieel Interim Managemant Specialist in Freelance Financiële Professionals Interim Times Voorjaar 2012

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine IALOGUE magazine LEF jaargang 3 - oktober 2013 Vanderlande: Het lef om vasthoudend te standaardiseren Alliander: Tempeltje van Kees model voor de financial Arcadis: Het lef van echt leiderschap Achmea:

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

People Performance. Voorjaar 2010. Prestatiegericht sturen: niet zo makkelijk als het lijkt. Bonus anno 2010

People Performance. Voorjaar 2010. Prestatiegericht sturen: niet zo makkelijk als het lijkt. Bonus anno 2010 & People Performance Voorjaar 2010 People & Performance is een uitgave van Hay Group en verschijnt 4 keer per jaar Prestatiegericht sturen: niet zo makkelijk als het lijkt Bonus anno 2010 Stedin: investeren

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie