Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:"

Transcriptie

1 Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers formuleren en de aansluiting maken met de organisatie koers, die een gegeven is voor het individu. Hiermee krijg je het gesprek over de koers van het individu, de groep en het collectief op tafel, waarbij duidelijk wordt dat iedereen kan meespreken en inbrengen en dat alleen kan doen met het besef dat iedereen adviserend en niet beslissend is voor de collectieve koers. Producten van dit documenten zijn: individuele profielen als werkend mens individuele profielen van iedereen in de huidige rol een bundeling op afdelingsniveau een organisatiekoers. Voor toelichting, ondersteuning en vervolgstappen Walter Berghoef

2 Vertrekpunten In het werk en de maatschappij hebben we het vaak over doelen en resultaten; daar rekenen we onszelf en elkaar ook op af. Steeds vaker is er de behoefte om aandacht te hebben om de vertrekpunten helder te krijgen. Ook in het maken van keuzen is steeds vaker de roep om duidelijker te zijn over de onderliggende feiten. Wij hebben het dan over de vertrekpunten missie, visie, waarden en doelen. Vanuit deze vertrekpunten kun je gegeven de omstandigheden je strategie bepalen en doelen stellen. Dan wordt er gewerkt en komen de gewenste of ongewenste resultaten. Hierin zien we dat er veel misverstanden zijn rond de terminologie. Ook het gebruik van de genoemde termen levert vaak een diversiteit op die soms niet opgemerkt wordt. Daarom nu eerst een aanzet tot eenduidigheid van termen. Missie refereert aan de bijdrage die je bent en levert, (tijdloos en onveranderlijk). Visie refereert aan alles wat je ziet (op lange termijn onveranderlijk, op korte termijn des te meer). Waarden zijn innerlijke toetsstenen, dat wat je belangrijk vindt, (tijdloos en onveranderlijk). Doelen zijn de kwalitatieve richtingen, bewegingen die je wil maken. Doelstellingen zijn de kwantitatieve vertalingen daarvan) Criteria zijn de toetsstenen van het bovenstaande waaraan je het succes meet. Profiel of presentatie Schrijf op basis van dit onderzoek een aantal profielen over jezelf. Als werkend mens, dan vanuit je rol in je huidige organisatie. Gaandeweg kun je ook iets schrijven over jij als mens in alle situaties. Schrijf eenvoudig, een paar kantjes om te beginnen. Het gaat er vooral om dat je explicieter maakt wat er vanzelfsprekend aan je is. In een groep of team kan dit de opstap naar een formulering als groep. Gebruik deze documenten als basis om een presentatie te maken over jezelf. Maak het een actieve presentatie die niet alleen iets vertelt, maar anderen uitnodigt. Verwerk er dus een vraag in. Maak het beeldend, eigen en uitnodigend!

3 Aansluiting vertrekpunten individu en organisatie Ieder mens heeft eigen vertrekpunten en hanteert deze ook in het werk. Daar neemt hij of zij een rol aan in een functie, op een afdeling in een grotere context die organisatie heet. Deze koers aanpak gaat ervan uit dat als individuen meer zichtbaar worden en mogen worden (!) dat er dan er vanuit ieder persoon een gesprek te voeren is. Waar je ook zit in het collectief. Als het gaat om dit vervolgens vertalen naar groepsprocessen kiezen we hier niet voor een topdown of bottomup benadering. Bij de eerste heeft de rest van de organisatie zich te voegen en in te passen in het van hoger hand geschetste kader. Bij de bottomup benadering is het erg lastig om nog tot een overkoepeld kader te komen. Wij kiezen een ander uitgangspunt. Het gaat over een collectief gesprek over de wezenlijke zaken. Het is aan de leidinggevende om het gesprek mogelijk te maken en te leiden. Hierbij gaan we uit van de rolverdeling die er is en waarbij de metafoor van de scheepvaart helderheid geeft (in hiërarchisch geleide organisaties). Hierbij is de kapitein aangenomen om strategische uitspraken te doen. Van de reder (aandeelhouder en markt) heeft hij een opdracht. Daartoe nodigt hij (of zij) anderen uit om uitvoering te geven. Een kapitein geeft richting, regels, ruimte en respect. Dit doet hij om vanuit zijn plek uiting te geven aan de missie, visie, waarden en doelen. Gegeven ieders rol stimuleren wij hier dat het gesprek over de uitgangspunten steviger gevoerd woord, waarbij duidelijk is dat gezien de hiërarchie of eigenaarschap de grote beleidslijnen besloten worden door de kapitein en de anderen daarop aansluiten. In het onderstaand schema zijn de verschillende gelaagdheden aangegeven die ieder individu vanuit zichzelf invulling heeft te geven. De persoonlijke kolom beschrijft alles wat de persoon overal en altijd zal uitstralen. De andere kolommen gaan over de werkende mens ongeacht de organisatie, de huidige functie en de afdelin Het gaat erom dat het gesprek gevoerd wordt, vanuit eigenheid en gemeenschappelijkheid. Op basis hiervan ontstaat er een kwalitatieve versteviging op basis waarvan de strategie, de doelstellingen en de plannen gemaakt kunnen worden die tot acties leiden. Missie Visie Waarden Doelen PRIVE WERKENDE MENS Persoonlijk Professie Functie Afdeling Organisatie

4 (samen) werken vanuit principes Iedereen die leiding, sturing en invloed wil hebben kan dat doen vanuit de inhoud, het proces en vanuit de principes. Het wordt steeds belangrijker om niet alleen maar te bedenken wat en hoe we werken; steeds vaker komt de innerlijke of de externe vraag op: waarom/ waartoe/voor wie/ welk belang? En waarin word ik geraakt? Onder keuzes liggen opties. Criteria maken dan we kiezen en daaronder liggen onze principes en koers. Als je keuzes maakt dan zijn die altijd gebaseerd op onderliggende principes en criteria. Vragen als WAARTOE, WAAROM, WAARUIT, VOOR WIE en WAARIN?; af spraken te maken met de anderen over WAT en moet gebeuren en wat de CRITERIA van succes zijn en het HOE, de uitvoering over te laten aan de ander. Waartoe is gericht op de bedoeling en de toekomst, de missie en visie. Waarom is gericht op de reden en de oorzaak. Waaruit richt zich op de waarden. Voor wie gaat over de belanghebbenden. Waarin refereert aan de geraaktheid, het enthousiasme, de inspiratie die ten grondslag ligt aan de samenwerking. WAARTOE WAAROM } { CRITERIA & WAARUIT RANDVOOR WAT HOE VOOR WIE WAARIN WAARDEN De linker kolom is hetgeen vaak onbesproken blijft en als vanzelfsprekend wordt aangenomen. Het is juist aan de iedereen om daar duidelijk over te blijven. Dat is waarin je duurzaam geraakt wordt en vanuit waar je in beweging komt. Vraag iemand om iets te doen en geheid komt vroeg of laat de vraag: waarom, waartoe, voor wie zou ik, wat is er belangrijk? Het is de taak van iedereen die leiding geeft om dit voor te zijn. Eigenlijk is het de plicht van iedereen die wil samenwerken, los van of je een leidinggevende functie hebt om op voorhand al een antwoord klaar te hebben. Ofwel bewust te weten wat je nou eigenlijk echt aan het doen bent.

5 Koers eenduidigheid Er zijn vele definities van de woorden die we hier gebruiken. Vaak gaan we direct aan de slag met het invullen van wat onze missie, visie, waarden of doelen zijn. We maken hier de keuze om eenduidigheid te geven. Om misverstanden later te voorkomen. Missie Het gaat hier om wat je in huis heb en wie je bent. Wat je bijdraagt is je bijdrage. Missie is in deze definitie dus iets wat er continu al is. Het is een constant gegeven, overigens wel in ontwikkeling in vorm en inhoud. Een missie is wat je bent. Het is dus niet iets waar je naar toe gaat, maar waar je steeds mee rondloopt. Op persoonlijk vlak, dus zonder te kijken naar relaties of werk, is het een van de lastigste zaken om te benoemen. Wat is je koers en je missie in het leven? Begin daarom bij de missie, je bijdrage als werkend mens. Wat draag je bij je? Wat heb je in huis? Wat zijn unieke eigen kenmerken van je? Welke inhoud, ervaring opleiding heb je? Wat zijn je sterkten en nog te ontwikkelen punten? Welke bijdrage lever je? Wat wil je achterlaten? Welke rol vervul je in een keten? Wat wil je wel en wat is je grens? Als je er niet bent wat missen ze dan? Dit is een beschrijving waarmee je inhoud en kleur geeft aan jou als werkende mens.

6 Visie Visie is continu aan verandering onderhevig op de korte termijn en de lange termijn is stabiel. Wat zie je of wat wil je zien? Hierop wil je invloed uitoefenen. Daar wil je aandacht voor vragen en verantwoordelijkheid nemen of laten nemen. Ga hier ook weer door de verschillende gelaagdheden van het schema heen. Beperk het wel tot hetgeen je invloed op kunt hebben of wat invloed op jou heeft. In de tijd (toekomst, verleden, heden) Bij jezelf, je team, je organisatie, de markt, klanten, concurrenten Maatschappij, politiek, sociaal Lokaal, regio, land, wereld Product, vakgebied, organisatie Gewenste en ongewenste situaties in al het bovenstaande. Het gaat hier vooral om het leren spreken en denken vanuit visie, beelden, vanuit precies waarnemen en kunnen duiden. Stel dat je dit beeld niet direct herkent. Het is een heel helder plaatje (als je het ziet!). Het niet direct kunnen herkennen van dit beeld geeft een bepaalde ervaring, een beleving die in het klein het zelfde kan zijn als wanneer mensen om je heen niet exact helder hebben wat jij voor ogen hebt! Precisie Het gaat hier met name om het goed leren kijken en precies beschrijven. Dit is iets ander dan interpreteren. Hoe scherper iemand een visie kan beschrijven hoe makkelijker het is om aansluiting te vinden bij iemand die je vraagt mee te kijken of te vragen hoe die ander er naar kijkt. Mening en Visie Vaak is er bij mensen die niet het zelfde voor ogen hebben de neiging om direct te oordelen of te zeggen dat ze het niet zo vinden. Dan komen er meningen en discussies. Het feitelijk kunnen beschrijven van wat je voor ogen hebt vraagt om moed om continu toch in gesprek te blijven om het beeld scherp te stellen, in plaats van met argumenten te komen en te discussiëren.

7 Waarden Waarden zijn constanten. Wat iemand belangrijk acht verandert fundamenteel niet zo sterk. Normen die daaruit voorkomen wel. De gesprekken over waarden beperken zich niet tot het formuleren van enkele kernwoorden. Dit is te abstract en niet praktisch. Wij geloven zelfs dat dit het voorafgaande individuele onderzoek teniet doet als je die kan op gaat. Wij stimuleren om vragen als hieronder te beantwoorden en in het overzicht opnieuw te kijken naar wat gewenste en ongewenste situaties zijn. Beschrijf dit zo precies als mogelijk met daar achter de onderliggende waarde(n). Op deze manier kun je op momenten dat het nodig is om richting te geven concreet situaties benoemen die je wenst en niet wenst Wat is belangrijk voor je? Op basis waarvan toets jij of iets klopt? Wat zijn jouw spelregels? Door wat ga je echt over de rooie? Waar is dat de grens van? Waar sta jij voor? Wat zijn gewenste en ongewenste situatie..welke waarde zit daar achter? Gewenste situatie Ongewenste situatie Onderliggende Waarde(n)

8 Doelen Een doel is dat waar je naar toe beweegt. Een doel geeft je intentie weer, de beweging die je wilt inzetten. Het duidelijk hebben van een focus op de doelen kan overeind blijven terwijl de voorziene doelstellingen soms niet gehaald kunnen worden. Een doelstelling is een kwantitatieve vertaling ervan, een gewenste uitkomst. Het onderscheid is cruciaal omdat we niet leven in een maakbare wereld, wel een beïnvloedbare. Noem drie grote doelen met daarachter de doelstelling(en): Kwaliteitsverbetering Ontwikkeling Relatieversterking met 5 punten... Criteria & randvoorwaarden Op basis van de missie, visie, waarden en doelen kun je criteria en randvoorwaarden benoemen. Criteria van succes, met daarbij duidelijkheid wat het criterium is, wat de score NU is, wat de gewenste score STRAKS is, wat je meetmomenten en methodes zijn. Welke criteria ken jij? Randvoorwaarden zijn omstandigheden, middelen of andere ondersteuning die je nodig hebt. Welke ken jij? Tot slot Dit is een aanzet om je eigen koers als werkende mens helder te maken. Als je dit eenmaal hebt gedaan kun je ook naar jezelf als functionaris in je huidige werk onder de loep nemen. Daarna kun je er een gesprek over hebben met je collega s om zodoende tot een collectief verhaal te komen. Als team kun je dit koppelen aan alles wat de organisatie voor ogen heeft.

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc. Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Wie ben ik om iets te vinden van collega s?

Wie ben ik om iets te vinden van collega s? Normatieve professionalisering (4): werkveld onderwijs Wie ben ik om iets te vinden van collega s? Hoe kan in arbeidsorganisaties bezinning op professionele waarden worden vormgegeven in de hectische praktijk

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

DE EERSTE STAP VAN 1.000 MIJL

DE EERSTE STAP VAN 1.000 MIJL DE EERSTE STAP VAN 1.000 MIJL Een eerste verkenning van informeel leren Karin Derksen 20 maart 2009 INHOUD Inleiding 3 1. Het begrip informeel leren 4 Informeel 4 Leren 4 Leren in perspectief 4 Het dilemma

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

De kunst en kunde van het zelfsturen

De kunst en kunde van het zelfsturen Thema 03 binnen 03-1-00 15:06 Pagina 15 De kunst en kunde van het zelfsturen... en hoe je als trainer een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling hiervan Ineke Khalil Trainingen op het gebied van zelfsturing

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

"Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan." Inhoudstafel

Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan. Inhoudstafel Gezocht: Gemotiveerde, vitale en betrokken medewerkers. Die samen de Zavel maken. Met respect en waardering naar elkaar. En dat gedurende hun hele loopbaan. Klinkt goed, nu nog de praktijk. Hieronder vind

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie