Onderzoeksprojecten ( van 7401)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401)"

Transcriptie

1 Aug :28:31 Onderzoeksprojecten ( van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) PHOSFOS-Photonic skins for optical sensing. Abstract: Studie rondt optische sensors met opto-elektronische en elektronische circuits in flexibele en uittrekbare huidsoorten voor toepassingen in gebieden zoals gezondheidsmonitoring, automobiele industrie, ruimtevaart, robotica, etc. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica FRANCIS BERGHMANS SMOS+Hydrologiestudy Abstract: Nieuwe bodemvochtmetingen van de SMOS missie leveren nieuwe accurate data met een hoge frequentie op globale schaal. De lage resolutie van deze data en de moeilijkheden om satellietdata in hydrologische modellen te integreren vormen een zware uitdaging. In deze context focust dit project op het aantonen van de wetenschappelijke meerwaarde van SMOS data om het gebruik ervan in de hydrologie en het waterbeheer te promoten. Vakgroep Bos- en Waterbeheer Valentijn Pauwels Ontwikkeling van een HDF5 compatibele versie van Modflow en bijhorende programma's Abstract: De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wenst in de toekomst veelvuldig gebruik te maken van tijdsafhankelijke grondwatermodellen. Hiervoor zal het MODFLOW model worden gebruikt. Het opstellen van tijdsafhankelijke grondwatermodellen vereist dat de randvoorwaarden eveneens tijdsafhankelijk zijn. Omdat alle modelinput in ASCII bestanden wordt opgeslagen, kunnen de Modflow invoerbestanden van een tijdsafhankelijk model zeer groot worden, waardoor de totale opslagcapaciteit nodig voor deze modellen snel zal toenemen. Om die redenen wensen we in de Modflow code een optie in te bouwen die de modelleur in staat stelt de invoerbestanden met grote heoveelheden gegevens als HDF5 file op te slaan. Het uitbreiden van de Modflow code voor het inlezen van het HDF5 invoerbestand is de opdracht beschreven in dit bestek. Het inbouwen van deze extra optie in Modflow heeft ook consequenties op de werking van andere programma's die gebruik maken van de Modflow inputbestanden. In de eerste plaats denken we aan het particle-tracking programma Modpath, dat eveneens HDF5 compatibel moet worden gemaakt. Een ander programma is Zonebudget voor het berekenen van waterbalansen. In tweede instantie moet ook de Modflow Wrapper worden uitgebreid. De Modflow wrapper is een Matlab tool die door de VMM ontwikkeld werd. Met deze tool kan men Modflow inputbestanden inlezen en aanmaken en Modflow outputfiles met berekenden resultaten inlezen. De Modflow Wrapper maakt het dus mogelijk om Matlab te gebruiken als pre- en postprocessor van Modflow input en output. Hydrologie en Waterbouwkunde OKKE BATELAAN Evaluatie en ontwikkeling van bedrijfsinitiatieven inzake de controle en vermindering van woon-werkverplaatsingen. (ADICCT - tweede fase) Abstract: Als bron van woon-werk verkeer genereren bedrijven heel wat mobiliteit. Veel werkgevers zijn zich daarvan bewust en ontwikkelen initiatieven om het autogebruik van hun werknemers te verminderen. Het ADICCT project onderzoekt deze Mobility Management initiatieven. Naast een grondige analyse van de Belgische enquête inzake woon-werkverkeer, omvat het project ook een case-study onderzoek gebaseerd op interviews met werkgevers die een vooruitstrevend mobiliteitsbeleid hebben. Transport en ruimtelijke economie Ann Verhetsel Structuurgeneratie met toepassingen in de scheikunde, de wiskunde en het onderwijs Abstract: In het kader van dit project worden verschillende generatiealgoritmen ontwikkeld, geïmplementeerd en toegepast voor structuren die met name interessant zijn in de scheikunde en de wiskunde. Bovendien wordt het softwarepakket Grinvin uitgebreid en worden de toepassingen ervan in de universitair en middelbaar onderwijs verder gezet. Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Gunnar Brinkmann Capaciteitsopbouw rond monitoring van geologische risico's in vulkanisch-actieve gebieden in SW Kameroen Abstract: Monitoring van geologische risico's is onbestaand in SW Kameroen, waar nochtans grote vulkanische gevaren aanwezig zijn. Het project heeft de bedoeling om de kwetsbaarheid hiervoor te verkleinen door bijstand te verlenen aan de Universiteit van Buea (UB), gelegen aan de voet van een vande grootste niet-gemonitorde vulkanen, door capaciteitsopbouw in monitoring van geologische risico's. De aandacht wordt teogespitst op het opstarten van een teledetectie-eenheid voor afstandswaarneming in UB, relevante training in UGent/UB, het vergroten van de

2 publieke belangstelling rond geologische risico's, en op bijstand in voorbereiding en reactie op catastrofen. Vakgroep Geologie en bodemkunde Patric Jacobs Intelligente beslissing en de voorspelling methoden met behulp van fuzzy sets aan waarschuwingssystemen Abstract: Dit project heeft twee doelstellingen: (1) Om een??algemene framawork van geïntegreerde waarschuwingssysteem (WS) te ontwikkelen. Dit kader zal zowel de technische en organisatorische elementen en hun relaties, die bijzonder wordt gekeken naar zowel een generatie vroegtijdige waarschuwing van informatie fusie en besluitvorming van waarschuwingen bevatten. (2) Om een??nieuwe fusie methode ontwikkelen om de onzekere informatie (met behulp van fuzzy sets en fuzzy case-based reasoning) te beheren op een geïntegreerde manier te waarschuwen generatie. Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Etienne Kerre Datering van het Roemeens deel van de Europese loess belt met luminescentiesignalen van veldspaat Abstract: De doelstelling van het project is een accurate en precieze chronologie op te stellen voor de meeste belangrijke loess-palaeosol sequenties in Roemenië. Hiertoe worden de moderne en innovatieve luminescentiedateringsmethoden ontwikkeld en toegepast op veldspaat. De resultaten dragen bij tot een verbeterd inzicht in het belang van atmosferische stof, niet alleen als erchief maar ook als potentiële agens van klimaatwijzigingen. Vakgroep Geologie en bodemkunde Peter Van den haute Ontwikkeling van een injectieproces van EPS parels voor postisolatie van spouwmuren Universiteit Hasselt Abstract: Het algemeen doel van dit project is een injectieproces voor EPS parels te ontwikkelen dat een constant hoge uitvoeringskwaliteit waarborgt. Hiervoor meer eerst inzicht verkregen worden in de interagerende factoren die de kwaliteit van een in situ gevormde isolatieplaat met EPS parels voor bestaande spouwmuurisolatie beïnvloeden. Deze kennis is vandaag niet publiek beschikbaar en zal nu in dit project gegenereerd worden. Vervolgens wordt deze kennis vertaald in de technische specificaties van een proefinjectieinstallatie die aangepast is aan de vereisten van de Belgische markt. Tenslotte wordt een proefinstallatie grondig getest, zodat met zekerheid een proces bereikt wordt waarbij de thermische en vochtgerelateerde eigenschappen van deze isolatieplaat onder alle omstandigheden maximaal zijn. Toegepaste en Analytische Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Robert CARLEER Peter ADRIAENSENS CARAMELOS - a collaborative action research on agile methodologies for enterprises in the little, adhering to the open source principle (Colombia - Universidad de los Andes) Abstract: In het kader van de VLIR eigen initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking werd zeer recent ons project CARMELOS goedgekeurd waarbij wij samen met de Universiteit van de Andes in Bogota de opleiding en begeleiding zullen verzorgen van 3 Colombiaanse Ph. D. studenten in de komende 4 jaar teneinde vooreerst de academische capaciteit van beide labs uit te breiden en voorts om de kloof te helpen dichten tussen universiteit en software industrie die aldaar, zoals in VLaanderen, typisch bestaat uit honderden kleine bedrijfjes. Daar deze fondsen, zo'n euro, uitsluitend bedoeld zijn voor het financieren van de beursstudenten, willen wij hierbij een parallelle aanvraag doen teneinde fondsen te genereren voor 2x 25% administratieve coördinator om dit project te omkaderen en de studenten degelijk te kunnen begeleiden. Eveneens willen wij hiermee de routes verkennen voor een analoog onderzoek in Vlaanderen, achteraf. Informatica en Toegepaste Informatica THEO D'HONDT Flux-based Risk Assessment of the impact of Contaminants on water resources and ECOsystems - FRACWECO. (Fase 1 en Fase 2) Abstract: De 19de en 20ste eeuw worden gekarakteriseerd door een sterk economische en industriële groei, die zowel in België als in vele andere Europese landen een groot aantal Brownfields nagelaten heeft. Sinds enkele decennia zijn de politieke wereld alsook de bevolking er meer en meer van bewust dat deze Brownfields ernstige gezondheidsrisico's in kunnen houden voor wie in de omgeving leeft, speelt of werkt, gezien de polluenten die zich op de terreinen, in de bodem en in het grondwater kunnen bevinden. Hierdoor is het ecologische bewustzijn sterk gegroeid, wat in de politieke wereld tot duurzame ontwikkeling opriep. En deze sites zijn zo talrijk dat ze in de toekomst op een efficiënte manier beheerd moeten worden. Klassieke risicobeoordelingsmethodieken richten zich vooral op de vervuilingsgraad van de besmettingsbron en negeren meestal de vervuilingsgraad aan de receptor. Een dergelijke aanpak kan van de risicoanalyse de mogelijke verzwakkende factoren die voorkomen tijdens de migratie van besmettingsbron naar receptor van de bestaande verontreiniging uitsluiten. In dit project zal een geïntegreerde methode worden ontwikkeld die zal bijdragen aan een meer uitgebreide risicobeoordeling van verontreinigde locaties met betrekking tot water en ecosystemen. De methodologie zal gebaseerd worden op een combinatie van de 'Source-Receptor Pathway' aanpak voor de conceptualisering van het fysieke systeem en op het DPSIR concept (Drivers-Pressure-State-Impact-Response) van het European Environmental Agency (EEA) voor de integratie van de fysieke en socio-economische componenten van de analyse om zo tot een efficiënte beslissingsondersteunende methodologie voor risicoanalyse te komen. Het doel van dit onderzoek is om de impact van polluenten (zowel diffuse verontreiniging als verontreiniging door puntbronnen) op water- en

3 ecosystemen te evalueren en om een geïntegreerde methodologie te ontwikkelen voor een multi-level risico-evaluatie van die verontreiniging op water- en ecosystemen. Cartografie en Geo-informatiekunde Hydrologie en Waterbouwkunde Juliette DUJARDIN OKKE BATELAAN FRANK CANTERS Elektronenmicroscopie voor de verbetering van het academisch concurrentievermogen in Peru. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Dirk Van Dyck Gustaaf Van Tendeloo Distributed European Infrastructure of Advanced Electron Microscopy for Nanoscience. (ESTEEM) Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Gustaaf Van Tendeloo De interpretatie van complexe elektronen paramagnetische resonantie (EPR) spectra van nieuwe stabiele radicaalkationen - een interdisciplinaire aanpak. Abstract: Geconjugeerde organische en organometallische verbindingen en hun stabiele radicalen, toepasbaar als organische halfgeleiders, zullen gesynthetiseerd worden en gekarakteriseerd d.m.v. geavanceerde gepulste en multi-frequentie EPR technieken. De combinatie hiervan met allelectron DFT kwantumchemische berekeningen is essentieel om alle in de spectroscopische gegevens beschikbare structurele informatie vervat ten volle te kunnen benutten.. Structuurchemie Etienne Goovaerts Christian Van Alsenoy Frank Blockhuys Sabine Van Doorslaer Text Mining met heterogene databanken. Een toepassing op de optimale ontdekking van genetische varianten relevant voor ziekten. Abstract: Het project introduceert een methodologie voor "text mining" met heterogene informatiebronnen en de toepassing ervan in moleculaire genetica en kennismanagement. Bestaande tekstanalyse en graaf-gebaseerde data mining technieken zullen worden uitgebreid om deze methodologie mogelijk te maken. De methodologie wordt toegepast in een biomedische toepassing (ordening van kandidaat ziekte veroorzakende genen) en een kennismanagement toepassing (bepalen van profiel van personen op basis van www informatie). Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS) Jurgen Del-Favero Peter De Rijk Jan Paredaens Walter Daelemans Atomaire simulaties voor chiraliteitsgecontroleerde groei van koolstof nanobuisjes. Abstract: In dit project trachten we een beter inzicht te krijgen in de groeimechanismen van gekatalyseerde groei van "single-wall" koolstof nanobuisjes (SWNT), met behulp van numerieke simulaties. De simulaties zijn gebaseerd op klassieke moleculaire dynamica (MD) en Monte Carlo (MC) simulaties, aangevuld met kwantummechanische dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT). We trachten de relatie tussen specifieke groeiparameters (zoals temperatuur, samenstelling en grootte van de katalysator) en de chiraliteit van de SWNTs te achterhalen. Zo hopen we chiraliteitsgecontroleerde groei van koolstof nanobuisjes (CNTs) mogelijk te maken, wat van groot belang is voor industriële toepassingen (o.a. in de micro-elektronica). Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT) Annemie Bogaerts Axel Maeyens Trafiekcontrole, netwerkdimensionering en foutcontrole in heterogene telecommunicatienetwerken Abstract: Dit project heeft tot doelstelling nieuwe technieken voor trafiekcontrole (TC), netwerkdimensionering (ND), foutcontrole en -correctie (FCC) te ontwikkelen voor heterogene IP-gebaseerde pakketnetwerken die een heterogene mix van verkeer (data, telefonie, video, mobiele communicatie) ondersteunen, en er de performantie van te bestuderen. Dit behelst onder meer de studie van diverse types van acceptance control (AC), queue management (QM), automatic repeat request (ARQ) en forward error control (FEC). Hierbij wordt tevens specifiek aandacht besteed aan het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke software tools en het aanvragen van octrooien op basis van de bekomen resultaten.

4 Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Herwig Bruneel Marc Moeneclaey Sabine Wittevrongel Stralingsdegradatie in een gals-metaalverbinding: van fysica tot praktische toepassingen Abstract: Voor de fabricatie van de optische vensters voor ITER is er een nood aan het verbinden van niet-metaal met metaal, maar dit type van verbinding blootgesteld aan een hoge neutronenflux en een hoge temperatuur is heel moeilijk en is nog niet volledig begrepen. Het onderzoeken en het begrijpen van dit type niet-metaal met metaal verbindingen onder nucleaire omstandigheden is het onderwerp van deze doctoraatsthesis. Vakgroep Toegepaste fysica Guido Van Oost Paleolandschappelijk geofysisch onderzoek van de zone Moervaart-Noord Abstract: Geofysisch onderzoek waarbij begraven landschapsvormen in kaart werden gebracht als ondersteuning bij de archeologische evaluatie van het onderzoeksgebied Moervaart-Noord (regio Sint-Kruis-Winkel). Hierbij werd de ondergrond geofysisch in kaar gebracht en werden de verschillende paleolandscapsvormen aangeduid. Vakgroep Bodembeheer Marc Van Meirvenne Capacity building for the Vietnam inland waterway administration to protect the environment (2010). Abstract: Vlaanderen zal bijstand verlenen aan Vietnam Inland Waterway Administration bij het upgraden van VIWA's environmental management capacity, wat moet resulteren in een 'Efficient and operational Environmental Management and Inspection Service within VIWA' Menselijke Ecologie David PROOT LUC HENS 1*)Evaluatie van het Vlaams topsportbeleid (2007) en weergaven van de ontwikkelingen sinds *)Vanaf 2008 wordt een internationale benchmarkstudie op sporttakspecifiek niveau uitgevoerd. 3*)Evaluatie van het Vlaams topsportbeleid (2009) - intern... Abstract: De internationalisering van topsport en het belang van topsport doet het onderzoek naar de succesvolle organisatiestructuren in topsport op algemeen, maar ook op sporttakspecifiek niveau toenemen. Het ontbreekt in de literatuur echter om een coherent theoretisch model om competitiviteit in topsport te meten. Competitiviteit van industrieën en landen is in de economie een veelgebruikt concept en zal in dit project toegepast worden op een sporttak, nl atletiek, door de meso- en macrodeterminanten van competitiviteit in atletiek te bepalen en internationaal te vergelijken. In een eerste fase werd een conceptueel model ontwikkeld door de combinatie van literatuur en meer recente resource-based literatuur, aangevuld met 21 kwalitatieve interviews en 13 vragenlijsten bij internationale atletiekexperts. In een tweede fase zal dit conceptueel model empirisch getoetst worden, door de determinanten van competitiviteit internationaal te vergelijken. Mixed research methods worden gebruikt op het niveau van dataverzameling en analyse. Door een scoresysteem te ontwikkelen wordt gestreefd om de competitiviteit van landen op objectieve wijze te meten en te vergelijken. Dit conceptueel model en scoresysteem zullen in 2011 verder gevalideerd wordenn mbt de content-, constructvaliditeit en criteriumvaliditeit. Obv dit onderzoek zal een dieper inzicht verworven worden in de prestatiebepalende factoren van topatletiek en wordt een eerste conceptueel model ontwikkeld om de competitiviteit in een sporttak te meten. Sportbeleid en -management PAUL WYLLEMAN VEERLE DE BOSSCHER PAUL DE KNOP Synthese en biologische evaluatie van nieuwe pyridazin-3(2h)-one derivaten. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Organische synthese Bert Maes Kwaliteit van rectale kankerzorg - fase 3: statische methoden om centra onderling te vergelijken op basis van een set van kwaliteitsindicatoren Abstract: Deze studie ontwikkelt een methodologie om de kwaliteit van de ziekenhuiszorg voor patiënten met rectale kanker over verschillende zorgcentra te evalueren op basis van een vrijwilligersregister en een set van kwaliteitsindicatoren. De methodologie wordt specifiek toegepast maar is tevens generisch van aard en algemeen toepasbaar voor de evaluatie van de kwaliteit van zorg voor andere kankers en (chronische) ziekten. Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Els Goetghebeur

5 Het schatten van de vaccinatie couverture gebaseerd op trivariate serologische gegevens en incidentiegegevens. Universiteit Hasselt Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 17 februari 2011 het verblijf van 2 maanden van Dr. James Wood (University of New South Wales, Sydney) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma Korte Verblijven. Gedurende dit verblijf zal Dr. James Wood onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Niel Hens (onderzoeksgroep Centrum voor Statistiek). Het verblijf zal plaatsvinden van 11 april 2011 tot 11 juni Centrum voor Statistiek Centrum voor Statistiek Niel HENS Computermodellen van plasma chemie in gasontladingen voor milieu-of biomedische toepassingen. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT) Annemie Bogaerts Wiskunde, non-commutatieve algebra. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Fundamentele Wiskunde Freddy Van Oystaeyen Detectie van DNA-peptide interacties via cross-linking: bidirectionele toepassing van de furan-oxidatie methodologie Abstract: Door middel van synthese van major groef-bindende peptiden met een onnatuurlijke furan-aminozuurbouwsteen zal getracht worden een in Kyoto ontwikkeld modelsysteem dat op eenvoudige wijze synthetisch kan gemodificeerd worden met de gewenste crosslink functionaliteit. Na complexvorming met DNA-duplexen zal door selectieve oxidatie, de furaneenheid in waterig midden omgezet worden tot een reactieve enalfunctionaliteit, die dan vervolgens kan reageren met de nucleofiele exocyclische aminefuncties van de DNA basen in major groef. Vakgroep Organische chemie (WE) Annemieke Madder De website aanpassen in functie van de integratie in een andere website. Abstract: De website aan te passen in functie van de integratie ervan in een andere website 1. Uitdenken van het concept van de opbouw van de website 2. Integreren van de website in de andere website 3. Aankopen van een domeinnaam 4. Hosten van webruimte 5. Laten testen van de website door (eind)gebruikers Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde Sofie Verhaeghe Katrien Vanderwee Ann Van Hecke Ontwikkeling van een fotonische biosensor voor de microbiologische screening van drinkwater in Rwanda. Abstract: concept: plastiek microchip gebaseerde aanpak wordt gebruikt om een biosensor te ontwerpen voor de detectie van E. Coli cellen. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HEIDI OTTEVAERE Afwerkmandaat (3 maanden): Developmentand optimisation of separation methods for viral compounds. Abstract: De interesse van de wetenschappelijke wereld voor virusdeeltjes is gestaag gegroeid tijdens de laatste decennia. Nieuwe toepassingen, gebruik makende van virussen als inspiratiebron, werden ontwikkeld in de geneeskunde, nano-biologie, materiaalkunde en elektronica. Gezien hun toenemende gebruik zijn snelle, nauwkeurige en betrouwbare methoden nodig om virussen te kwanfificeren, hun zuiverheid te bepalen of hun wijzigingen te bestuderen. De klassieke virologische technieken vertonen echter verscheidene beperkingen zoals snelheid van analyse, gebruiksvriendelijkheid en reproduceerbaarheid. Moderne analytische scheidingstechnieken kunnen hiervoor een interessanter alternatief zijn. Deze methoden gebruiken subtiele verschillen in de fysico-chemische eigenschappen van het staal om het doelanalyte te scheiden van de andere componenten. Op deze manier kunnen virusdeeltjes gedetecteerd worden ongeacht hun infectueuze eigenschappen, matrices of stadia van groei of opzuivering. Het gebruik van deze methoden kan mogelijk helpen in virus onderzoek en bij de ontwikkeling van betere anti-virale geneesmiddelen en vaccins. Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie

6 Yvan VANDER HEYDEN Consultancyovereenkomst Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde' hebben voor het project ' Consultancyovereenkomst ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Scheikunde WILLY BAEYENS TheraVIP:Design of a VPAC1 neoreceptor/neoligand couple for cellular therapy of dendritic cells against inflammatory diseases. Abstract: Het doel van dit project bestaat erin een nieuwe therapie te ontwikkelen voor de behandeling van ontstekingen gebruik makend van een combinatie van een artificieel receptor/ligand koppel en cellentherapie. Scheikunde DIRK TOURWE BruBreast: Ontwikkeling van diagnostische en therapeutische instrumenten voor het optimale beheer van de individuele kankerpatiënt. Abstract: Het BruBreast project beoogt het identificeren van markers die resistentie tegen de behandeling van kanker voorspellen. Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen JACQUES DE GREVE Eigenschappen en milieurisico's van atmosferische aërosoldeeltjes die tegenwoordig vrijgesteld worden uit de Chernobyl kerncentrale. Abstract: Tegenwoordig is het gevaar van de straling die vrijkomt uit de Chernobyl IV reactor, die geëxplodeerd is in 1986, sterk verminderd wegens het radioactief verval. Niet tegenstaande stoot de brandstof van deze concrete betonnen afsluiting, de zogenaamde 'Sarcofaag', nog voortdurende atmosferische aërosolen vrij. Deze aërosolen kunnen tegenwoordig het grote gevaar zijn, niet enkel lokaal, maar ook over afstanden van meerdere honderden kilometers. Dit hangt sterk af van de fysische en de chemische eigenschappen van de uitgestoten aërosolen. AXES Anna De Maeyer-Worobiec Growth of complex oxides Abstract:?Growth of Complex Oxides? tracht de groei van complexe (i.e. meer-componenten) oxides in detail te ontrafelen d.m.v. een volledige karakterisering en modellering van het depositie-proces (reactief sputteren) om alle parameters die de groei van de laag beïnvloeden, in kaart te brengen. Bovendien wordt de correlatie tussen verschillende eigenschappen van de dunne laag en de stoichiometrie, microstructuur en kristallografische oriëntatie, onderzocht. Vakgroep Vaste-stofwetenschappen Diederik Depla Interactieve objectherkenning in digitale video Abstract: Uitbreiding idtv architectuur ter ondersteuning van een interactieve applicatie voor logoherkenning en informatieverstrekking (in het kader van product placement). Recognitie op basis van nieuw algoritme dat sementatie & beeldherkenning doet van object in de videostroom, waarbij het object via aanwijzer wordt geselecteerd. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Rik Van de Walle Advanced multimedia alignment and structured summarization - AMASS++ Universiteit Hasselt Abstract: De voornaamste doelstellingen van het AMASS++ project zijn: - het aligneren van equivalente content over documenten, media en talen heen; - het genereren van gestructureerde cross-mediale en cross-linguale samenvattingen. Als testcast wordt er gebruik gemaakt van nieuwsarchieven van Vlaamse en Engelstalige broadcoasters, echter de generische methoden die AMASS++ ontwikkelt, zullen bruikbaar zijn in talrijke applicaties van uiteenlopende domeinen zoals het biomedische, forensische, juridische en het culturele domein, in e-learning, corss-media advertising, e-business,... Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media

7 Eddy FLERACKERS Karin CONINX Kris LUYTEN IOF-mandaat Jan Van Den Bergh Universiteit Hasselt Abstract: IOF-mandaten zijn mandaten van onbepaalde duur voor postdoctorale onderzoekers die een structurele ondersteuning bieden bij de valorisatie van de onderzoeksresultaten van een onderzoeksinstituut of groep. De functie van een IOF-mandaat is ingebed in de structuur van een onderzoeksinstituut of groep en kan afhankelijk van de noden van het aanvragende instituut of groep, variëren tussen het profiel van een business developer tot een medewerker wiens research expertise onontbeerlijk is om dienstverlening naar bedrijven te faciliteren. Bij de aanvraag en evaluatie van een dergelijk mandaat, wordt aangegeven in welke zin de mandaathouder impact heeft op de valorisatieoutput van het instituut, te zien in functie van het faciliteren van dienstverlening en samenwerking met bedrijven, of bij het oprichten van een spin-off. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Karin CONINX Jan VAN DEN BERGH IWT Overbruggingsbeurs (4 maanden): Titel wordt later aangevuld Abstract: Nanobody loaded and coated microbubbles: a tool for molecular imaging Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen Tony LAHOUTTE Sophie HERNOT Basis onderzoekssamenwerking overeenkomst. Onderzoek naar het gebruik van starter culturen tijdens cacaoboon fermentatie, dat de cacaoboon compositie beïnvloedt. Abstract: Dit onderzoeksproject heeft in het bijzonder tot doel een startercultuur te selecteren voor een gecontroleerd cacaofermentatieproces, van nut voor de productie van cacao en gerelateerde producten via studie van de populatiedynamica en de het metaboloom van het fermentatieproces, en de verdere cacaoverwerking te optimaliseren (roosteren en concheren), in relatie tot de impact op aroma en kleur van de cacaomassa door gecontroleerde cacaofermentatie. Toegepaste Biologische Wetenschappen Luc DE VUYST : W&T beurs Abarzua Vasquez A.M.: Hoge-resolutie glaciale-interglaciale klimaatarchieven in zuid-centraal Chili (40-43 S) Abstract: We zullen een paleoecologisch/paleoklimatologisch model ontwikkelen voor de laatste glaciale-interglaciale transitie en voor het Holoceen in zuid-centraal Chili (39-43 S), op basis van hoge-resolutie palynologische, stratigrafische en tephrochronologische archieven. Deze archieven zullen ontsloten worden in het Villarrica Meer (Chileense Merendistrict, 39 S) en op het zuidelijke deel van het Chiloé eiland (43 S). Beide regios zijn gekenmerkt door het ontbreken van paleoklimaatgegevens en het tijdstip en richting van terugtrekking van de Patagonische Ijskap in deze regios is slecht gekend. Vakgroep Geologie en bodemkunde Marc De Batist Zoektocht naar ADD-gravitonen met CMS-experiment bij de LHC. Abstract: In dit project stel ik voor om het bestaan van gravitonen, zoals voorspeld in het ADD-model, te onderzoeken via de jet+met ("missing transverse energy")-eindtoestand in proton-proton interacties bij de LHC-versneller. Gebruik makend van de CMS-detector, de Belgische GRIDinfrastructuur en mijn eerdere ervaring in de experimentele hoge-energiefysica, opgedaan tijdens mijn opleidingen tot bachelor en master in de fysica,wil ik de botsingsgegevens die gekarakteriseerd worden door de mono-jet signatuur verzamelen en analyseren. Hiertoe wens ik een optimalisatie van de trigger- en analyse-algoritmes door te voeren gebaseerd op de eerste gegevens verzameld door de CMS-detector en het eerdere werk gebaseerd op Monte Carlosimulaties (uitgevoerd door o.a. Marco Cardaci) verder te zetten. Elementaire-Deeltjesfysica Pierre M S J Van Mechelen Thomas Maes Meting van de top quark massa met CMS bij de LHC. Abstract: Nucleair wetenschap - Fysica Natuurkunde Jorgen D'HONDT ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden

8 Dirk De Craemer Competitive Advantage for Process-intensive industries by SCheduling with Heuristic-EnhanceD simulation & optimisation Hogeschool Gent Abstract: CAP-SCHED is one of the European projects within the KP7-framework. A competitive weapon for companies in process-intensive industries such as the chemical industry, is effective mastery of supply chain management from raw material to end product so as to improve efficiency, effectiveness, & profitability. However, in flow scheduling, the human operator can be overwhelmed by the complexity of the problem. CAP-SCHED involves developing a new intelligent scheduling system for companies in continuous/semi-continuous process industries. The innovative solution uses a multi-agent framework to combine 2 existing approaches which, individually, are inadequate to improve scheduling. However, combining both approaches offers significant improvements to implement more profitable solutions to scheduling problems, with better account taken of constraints. The 2 approaches are: 1. Simulation through trial & error: The scheduler instructs the system to calculate all material flows in terms of quantity & quality from up- to down-stream throughout the plant; If infeasibility occurs (e.g. capacity limitation ) then the planner readjusts parameters in trial & error mode to reach a feasible solution, and 2. Algorithmic constraint solving: The problem is represented as a mathematical model & the system attempts a solution, helped by heuristic guesses so as to guide the search algorithm via domain knowledge. The new idea is to allow full interaction with the system via a Graphical User Interface as if running in simulation mode, & to translate instructions, when the value of an operating parameter (or the starting date of an event ) is fixed, in terms of constraints imposed in the mathematical model. Thus, the person responsible for scheduling can choose to fix variable values, and to let the system find those left free so as to reach a feasible solution. Overall, the solution will drastically reduce the need for multiple planning/scheduling loops so as to achieve a consistently optimised solution with improved profitability. Departement Bedrijfsinformatie Vakgroep Informatica/Wiskunde Wim De Bruyn Bioframe: een algoritmisch kader voor integrale modellering in systeembiologie. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Algebra, meetkunde en ISLAB Alain Verschoren Carboxypeptidase U: een metallocarboxypeptidase met een specifieke rol in haemostase en een mogelijke risicofactor voor thrombotische aandoeningen. Abstract: Recent werd er door onze onderzoeksgroep aangetoond dat procpu, wat tot nu toe werd beschouwd als een inactieve precursor, een significante intrinsieke enzymatische activiteit vertoont ten opzichte van kleine synthetische substraten [4]. Pancreatisch procpb, dat 42% identiteit vertoont met procpu, bezit geen intrinsieke activiteit. Alignering van procpb en procpu toont aan dat bepaalde niet covalente interacties tussen het propeptide en het actief centrum enkel voorkomen bij procpb. Door uitvoeren van site-directed mutagenese experimenten, die de interactie van het propeptide met het actief enzyme beïnvloeden, zal de oorsprong van de intrinsieke activiteit worden onderzocht. Tevens zullen we onderzoeken wat de contributie is van de suikerketens op het prosegment aan de intrinsieke activiteit van procpu. Bijkomend zal worden onderzocht of procpu ook een enzymatische activiteit vertoont t.o.v. grotere fysiologische substraten inclusief fibrine. Medische biochemie Dirk Hendriks Evelien Heylen Ontwikkeling en capaciteitsopbouw van de ISIS gebaseerde "Library Automation Software": Implementatie-initiatieven (DOCBIBLAS II). Abstract: Dit project heeft als doel een implementatie-phase toe te voegen aan het DOCBIBLAS I project waarin een bibliotheek-automatisering gebaseerd op UNESCO's CDS/ISIS technologie werd ontwikkeld. De software is beschikbaar en trainingsmaterialen getest in een workshop, terwijl een brede ISIS FOSS-community (wereldwijde groep van ISIS-gebruikers) nood heeft aan ondersteuning. Het project wil in de eerste plaats die ondersteuning ontwikkelen voor VLIR/UOS partner-bibliotheken. Onderzoeksgroep Boek, Bibliotheek en Informatie Informatie, Emancipatie & Ontwikkeling Egbert De Smet Een vergelijking van de verklarende kracht van drie theoretische perspectieven in de organisatorische adoptie van kennisintensieve informatietechnologie-innovaties

9 Abstract: In dit onderzoeksproject bestuderen we de organisatorische adoptie van kennisintensieve informatietechnologie-innovaties door Vlaamse organisaties. Deze innovaties zijn moeilijk te adopteren omdat hieraan kennisbarrières zijn verbonden. Om een beter begrip te verkrijgen van het innovatiegedrag van organisaties met betrekking tot de adoptie van dit type innovaties, wordt de adoptie bestudeerd vanuit drie verschillende theoretische perspectieven. Beleidsinformatica Kris Ven FREESTEM: Design of an animal product-free culture expansion platform for human adult progenitor cells. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Proteïnechemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie (PPES) Xaveer Van Ostade

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 03:26:41 Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: Wiskunde logica, verzamelingenleer, combinatoriek, Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P)

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:40:46 Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Aspect-georiënteerde technieken voor contextafhankelijke Web applicaties.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735)

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 07:38:14 Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Het gebruik

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735)

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:41:08 Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) Delay Aversion bij jongeren met ADHD en at risk voor vroegtijdig drugsgebruik: een fmri-studie. Abstract: Kinderen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (19320-19340 van 29735)

Onderzoeksprojecten (19320-19340 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 23:43:34 Onderzoeksprojecten (19320-19340 van 29735) Geavanceerde klinische ganganalyse bij knieprothese, in samenwerking met Smith & Nephew Knee Research Centre Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B 13-005 Verankering

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 18/1/2013 Steunpunt Verkeersveiligheid Wetenschapspark 5 bus 6 3590 Diepenbeek Consortium UHasselt, KU Leuven

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library Master of Science Business Process Management & IT Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library een casus bij Philips

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

Databeveiliging in de cloud

Databeveiliging in de cloud Maatregelen en aandachtspunten voor IaaS cloud computing Naam: Ing. J.J.W Verhoeven Studentnummer: 850483514 Datum eindpresentatie: 19 juni 2012 Data security in the cloud Measures and issues for IaaS

Nadere informatie

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen

High Performance Computing (HPC) in Vlaanderen De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten is zich de jongste jaren steeds meer gaan toeleggen op het analyseren van maatschappelijk relevante fenomenen en vraagstukken, die

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

voorop voor onze patiënt!

voorop voor onze patiënt! voorop voor onze patiënt!.......... Strategie MAASTRO 2013-2017...... 2 Strategie 2013-2017 ........ Inhoud..................................... 1 Voorwoord 5 2 Samenvatting Strategie 2013 2017 9 3 De

Nadere informatie

Synthetische biologie: kansen creëren

Synthetische biologie: kansen creëren Synthetische biologie: kansen creëren Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwerp : Aanbieding advies Synthetische biologie: kansen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

Een monitoring raamwerk voor een soft-sensor

Een monitoring raamwerk voor een soft-sensor De Vlaamse Scriptieprijs 2015 FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN TECHNOLOGIECAMPUS OOSTENDE Een monitoring raamwerk voor een soft-sensor Seppe DUWÉ Promotoren: Co-promotoren: Jeroen Boydens

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks.

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Afstudeerverslag Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Vermindering van de intersubjectieve complexiteit door het werken aan een Enterprise Architectuur en het gebruik van het Zachman

Nadere informatie