Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel"

Transcriptie

1 Arbeidsrecht november 2010 Voorwoord Op 21 oktober jl. heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen in het kader van uitbesteding van activiteiten. Deze uitspraak laat een belangrijke kentering zien in de tot dan heersende leer waarbij de werknemer die aanspraak maakte op de beschermende werking van overgang van onderneming, een arbeidsovereenkomst diende te hebben met de partij die de activiteiten uitbesteedde. Een belangrijk arrest voor die werkgevers die binnen concernverband werken met een personeels B.V. In deze uitspraak vinden we het juridisch antwoord terug op de hedendaagse realiteit van de personele structuur binnen concernverhoudingen. Ook bij besluitvorming binnen concernverband wordt in toenemende mate gekeken naar de dagelijkse realiteit van de besluitvorming. Ook daar geldt dat de vennootschapsrechtelijke grenzen niet altijd meer bepalend zijn. Tot slot maken wij u deelgenoot van jurisprudentie over de verhouding tussen een vaststellingsovereenkomst en het concurrentiebeding en het antwoord op de vraag wie het risico draagt voor (onjuiste) adviezen van de bedrijfsarts of de arbodienst met betrekking tot re-integratiemogelijkheden. Mocht één van deze onderwerpen leiden tot vragen van uw kant, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Eugenie Nunes Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel Op 21 oktober jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie arrest gewezen in de Albron-zaak. Deze zaak was aangespannen door voormalige cateringwerknemers van Heineken tegen cateraar Albron, waaraan Heineken in 2005 haar cateringwerkzaamheden had uitbesteed. In het kader van de uitbesteding van de cateringwerkzaamheden had Albron de cateringwerknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden en ontvingen de werknemers van Heineken een vertrekpremie. De arbeidsvoorwaarden die Albron de cateringwerknemers aanbood, waren echter minder gunstig dan die welke de werknemers voorheen bij Heineken genoten. De cateringwerknemers stelden zich op het standpunt dat hun arbeids- INHOUD Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel 1 Concurrrentiebeding nog van toepassing na totstandkoming vaststellingsovereenkomst met finaal kwijtingsbeding? 3 Concernbeslissingen en medezeggenschap 4 Werkgever verantwoordelijk voor (onjuiste) Adviezen bedrijfsarts? 7 1

2 overeenkomsten met de oude Heinekenarbeidsvoorwaarden krachtens overgang van onderneming (in de zin van de artikel 7:662 BW) automatisch waren overgegaan naar Albron. Albron bestreed dit, omdat de cateringwerknemers een arbeidscontract hadden met de personeels-b.v. van Heineken en niet met het concernonderdeel binnen Heineken dat voorheen de cateringwerkzaamheden verrichtte. Daarom zou Albron zelf mogen bepalen wie zij in dienst nam en tegen welke arbeidsvoorwaarden. Op basis van de tot voor kort heersende leer was het standpunt van Albron juist en moest de werknemer voor een automatische overgang van zijn arbeidsovereenkomst op grond van overgang van onderneming een arbeidscontract hebben bij de onderneming die werd uitbesteed of verkocht. Het Europees hof heeft nu echter geoordeeld dat de intra-concern gedetacheerde werknemer van rechtswege mee overgaat als het concernonderdeel waarbij hij permanent werkzaam, maar niet formeel in dienst is, overgaat in de zin van artikel 7:662 BW. Gevolgen van het Albron-arrest voor de praktijk Duidelijk is nu dat ook de intra-concern gedetacheerde werknemer met behoud van arbeidsvoorwaarden overgaat wanneer de concernactiviteit overgaat waarbij hij permanent werkzaam maar niet in dienst is. Anders dan tot voor kort het geval was, vormt de omstandigheid dat de bij het concernonderdeel werkzame werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een andere werkgever binnen het concern zoals een personeels- B.V. dus geen belemmering meer voor de overgang van diens arbeidsovereenkomst bij uitbesteding of verkoop van dit concernonderdeel aan een derde. Deze derde houdt er nu dus rekening mee dat hij al het personeel dat werkzaam is bij het door hem overgenomen concernonderdeel in dienst krijgt met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. Het oordeel van het Europees hof heeft mogelijk ook consequenties voor andere uitbestedingen uit de afgelopen jaren waarbij voorheen intra-concern gedetacheerde werknemers te maken kregen met slechtere arbeidsvoorwaarden. Het Europees hof heeft namelijk geen beperking in tijd gesteld aan de werking van zijn arrest. Nu uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende vorderingen zoals loon na vijf jaar verjaren, kan dit arrest dus gevolgen hebben voor werkgevers die gedurende die periode uitbestede ondernemingsactiviteiten overnamen en daarbij minder gunstige arbeidsvoorwaarden overeenkwamen met de daarbij voorheen intra-concern gedetacheerde werknemers. Deze werknemers zouden nu met een beroep op het arrest van het Europees hof met terugwerkende kracht alsnog toepassing van hun oude, gunstigere arbeidsvoorwaarden kunnen vorderen. Dat kan nog tot aanzienlijke financiële consequenties leiden. Ook kan niet uitgesloten worden dat een Nederlandse rechter op basis van dit arrest oordeelt dat ook personeel dat op basis van andere detacheringsconstructies werkzaam is bij een overgaande ondernemingsactiviteit met behoud van arbeidsvoorwaarden overgaat. Hoewel dit in het Albron-arrest wel aan de orde was, vormde het feit dat het daar ging om intra-concern detachering in de overwegingen van het Europees hof geen zelfstandige voorwaarde voor de overgang van deze werknemers. Voor de overgang van deze werknemers achtte het hof van doorslaggevend belang dat zij permanent werkzaam waren bij de werkmaatschappij en dat deze verant- 2

3 woordelijk was voor de leiding van de economische activiteiten van de overgaande ondernemingsactiviteit. Gelet hierop zou bijvoorbeeld ook de payroll-werknemer een beroep kunnen doen op dit arrest wanneer de ondernemingsactiviteit van de partij waarbij hij werkzaam is, overgaat. De payrollwerknemer is namelijk net als de intra-concern gedetacheerde werknemer permanent werkzaam bij één onderneming. Uit het bovenstaande volgt dat het arrest van het Europees hof grote gevolgen heeft voor de praktijk. Hoe de Nederlandse rechter dit arrest in de verschillende situaties gaat toepassen zal de komende tijd moeten blijken. In ieder geval dient hiermee rekening te worden gehouden bij de uitbesteding of verkoop van ondernemingsactiviteiten. Mocht u hierover nader geïnformeerd willen worden, dan adviseren wij u vanzelfsprekend graag. Johan Zwemmer Concurrentiebeding nog van toepassing na totstandkoming vaststellingsovereenkomst met finaal kwijtingsbeding? In de praktijk komen regelmatig beëindigingsregelingen tot stand tussen werkgevers en werknemers. Hiermee kunnen onzekere en kostbare procedures worden voorkomen. De afspraken tussen partijen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Gebruikelijk is dat in een vaststellingsovereenkomst worden opgenomen de einddatum, de financiële vergoeding, de manier waarop de beëindigingsregeling tot stand is gekomen (in verband met de WW-rechten van de werknemer), een eventuele bijdrage van de werkgever in de kosten van rechtsbijstand van de werknemer en verschillende andere elementen zoals het terugbrengen door de werknemer van de zaken van de werkgever die hij nog onder zich heeft, afspraken over geheimhouding, etc. De vaststellingsovereenkomst wordt standaard afgesloten met een finaal kwijtingsbeding (de afspraak dat partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben). Wat nu als in de vaststellingsovereenkomst wel een finaal kwijtingsbeding is opgenomen, maar daarin niets is bepaald over het vervallen of van kracht blijven van het concurrentiebeding? De werkgever dient hier goed op te letten. Zo blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 28 april 2009 dat de kans groot is dat op het concurrentiebeding dan geen beroep meer kan worden gedaan. Gerechtshof Amsterdam Op 28 april 2009 heeft het Gerechtshof Amsterdam zich gebogen over de vraag of een concurrentiebeding nog van toepassing was nadat de werkgever en de werknemer een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten. In deze vaststellingsovereenkomst hadden de werkgever en de werknemer geen afspraken gemaakt over het vervallen of van kracht blijven van het concurrentiebeding. In de vaststellingsovereenkomst was wel opgenomen dat het tussen partijen overeengekomen geheimhoudingsbeding van kracht zou blijven en dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verleenden. Nadat de vaststellingsovereenkomst tot stand was gekomen, trad de werknemer in dienst bij een directe concurrent van de werkgever. 3

4 Tussen partijen ontstond vervolgens een geschil over de geldigheid van het concurrentiebeding en over de uitleg van de vaststellingsovereenkomst. In kort geding vorderde de werknemer dat het de werkgever verboden zou worden om boetes op te leggen dan wel een schadevergoeding te eisen in verband met het overtreden van het concurrentiebeding. De kantonrechter wees deze vordering toe. In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof in algemene zin dat voor het beantwoorden van de vraag of de werkgever nog een beroep kan doen op het concurrentiebeding van belang is wat de inhoud en strekking is van de bepalingen in de vaststellingsovereenkomst. Bij deze uitleg wordt doorslaggevend geacht wat partijen hebben bedoeld en wat zij redelijkerwijs over en weer omtrent elkaars bedoelingen hebben mogen begrijpen. De letterlijke tekst van de vaststellingsovereenkomst biedt bij deze beoordeling niet meer dan een eerste aanknopingspunt (het zogenaamde Haviltexcriterium). Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde in dit geval dat de werkgever met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst afstand had gedaan van zijn (eventuele) aanspraken op grond van het concurrentiebeding. Hierbij werd van groot belang geacht dat in de vaststellingsovereenkomst expliciet was opgenomen dat het geheimhoudingsbeding werd gehandhaafd. Verder werd van belang geacht dat de vaststellingsovereenkomst op initiatief van de werkgever tot stand was gekomen, terwijl de werknemer zich niet door een jurist had laten bijstaan. In een dergelijk geval komen eventuele onduidelijkheden in de vaststellingsovereenkomst voor risico van de werkgever. Was de werknemer wel bijgestaan door een jurist, dan zou deze uitkomst waarschijnlijk niet anders zijn geweest. Ook in die situatie is aannemelijk dat de rechter oordeelt dat de werkgever niet meer kan terugvallen op het concurrentiebeding. De redenering is dan dat, als de werkgever het van belang acht om nog een beroep te kunnen doen op het concurrentiebeding, dit expliciet onderdeel had moeten zijn van de onderhandelingen tussen partijen en vervolgens ook had moeten worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Anders wordt de werkgever geacht met de finale kwijting hiervan afstand te hebben gedaan. Advies Als een werkgever de zekerheid wil dat het concurrentiebeding van kracht blijft nadat de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, is het van belang dit uitdrukkelijk in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Charlotte Buijsman-Kip 4

5 Concernbeslissingen en medezeggenschap Hoewel binnen concerns de moeder(- of holding)maatschappij in belangrijke mate de strategie van haar dochterondernemingen bepaalt, is in het Nederlands recht nog steeds het uitgangspunt dat niet zij maar de bestuurder van de dochteronderneming bestuurt. Daarom heeft de medezeggenschap van de ondernemingsraad van de dochteronderneming betrekking op door de bestuurder van de dochteronderneming voorgenomen besluiten. Toch kunnen in bepaalde omstandigheden ook beslissingen van de moedermaatschappij onderworpen zijn aan medezeggenschap op het niveau van de dochteronderneming. Wanneer hier geen acht op wordt geslagen kan de doorvoering van de concernstrategie aanzienlijke vertraging oplopen. Een belangrijke uitspraak waarin dit aan de orde was en die nog steeds actueel is, is die van de Ondernemingskamer in de zaak VNU Publitec uit Uit deze uitspraak blijkt dat zorgvuldige vormgeving van de besluitvorming zich uitbetaalt. Wet op de ondernemingsraden ( WOR ) Ondernemingen met meer dan 50 medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad ( OR ) in te stellen. De OR heeft op basis van de WOR verschillende bevoegdheden waaronder een adviesrecht. Dit adviesrecht geldt ten aanzien van verschillende belangrijke besluiten voor de arbeidsorganisatie in Nederland, zoals een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van de onderneming of een belangrijke wijziging in de organisatie. Advies moet op een tijdstip worden gevraagd waarop de OR nog wezenlijke invloed op het uiteindelijke besluit kan uitoefenen. Nadat de OR zijn advies heeft gegeven, mag de ondernemer een definitief besluit nemen, waarover de OR schriftelijk in kennis moet worden gesteld. Daarbij moet de bestuurder indien van toepassing motiveren waarom (gedeeltelijk) van het OR advies is afgeweken. Wanneer het definitieve besluit niet overeenstemt met het OR advies, dient de uitvoering hiervan gedurende één maand te worden opgeschort. Gedurende deze opschortingsperiode kan de OR bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam beroep instellen. Deze beoordeelt of de ondernemer in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. Hierbij toetst de Ondernemingskamer of het proces volgens de regels van de WOR is verlopen en of het besluit inhoudelijk redelijk is. Het proces wordt zeer strikt getoetst, terwijl de inhoud van het besluit slechts marginaal wordt getoetst vanwege de beleidsvrijheid van de ondernemer. Indien een besluit kennelijk onredelijk wordt geacht, kan de Ondernemingskamer de ondernemer bevelen het besluit geheel of gedeeltelijk in te trekken, de gevolgen van het besluit ongedaan te maken of het besluit niet verder uit te voeren. Concernproblematiek Bij het adviesrecht gaat het in principe om besluiten van de bestuurder van de onderneming waarvoor de OR is ingesteld. Toch kunnen beslissingen van het (internationale) moederbedrijf die de onderneming van de dochtervennootschap raken onder omstandigheden adviesplichtig zijn bij de OR van die 5

6 dochteronderneming. In dat geval wordt de beslissing van het moederbedrijf aan de dochteronderneming toegerekend of wordt de moedermaatschappij als mede-ondernemer naast de dochteronderneming aangemerkt. Dat betekent medezeggenschap voor de OR met alle bevoegdheden die daarbij horen. Toerekening Van toerekening kan sprake zijn wanneer een niet door de bestuurder van de dochteronderneming, maar op een hoger niveau binnen het concern en dus door een andere onderneming genomen beslissing rechtstreeks en onmiddellijk ingrijpt in de onderneming waarvoor de OR is ingesteld. In dat geval wordt de op dat hogere niveau genomen beslissing geacht te zijn genomen door de bestuurder van de dochteronderneming en dient de bestuurder van de dochteronderneming advies te vragen over dit besluit aan de bij de dochtermaatschappij ingestelde OR. Mede-ondernemerschap Ingeval van mede-ondernemerschap wordt de moedermaatschappij naast de dochteronderneming als ondernemer aangemerkt en rust tevens op haar de verplichting advies te vragen aan de OR van de dochteronderneming. Mede-ondernemerschap vereist dat een andere onderneming stelselmatige en structurele invloed uitoefent op de besluitvorming bij de onderneming waarvoor de OR is ingesteld. Dit kan ook in internationale verhoudingen aan de orde zijn. De onderneming waarvoor de OR is ingesteld wordt feitelijk mede in stand gehouden door een andere onderneming. Toerekening en mede-ondernemerschap spelen veelal in een verhouding tussen moeder- en dochterondernemingen. In het bijzonder in internationale verhoudingen wordt niet snel door de Ondernemingskamer aangenomen dat sprake is van toerekening of mede-ondernemerschap. De Ondernemingskamer respecteert het feit dat concernstructuren economische realiteit zijn, welke meebrengt dat moedermaatschappijen algemene richtlijnen geven om de concernstrategie op grote lijnen te bewaken. Toch is het in concrete gevallen opletten geblazen om te voorkomen dat de OR de moedervennootschap of de dochteronderneming in een gerechtelijke procedure zal betrekken. Dat ondervond VNU Publitec. VNU Publitec De Nederlandse onderneming VNU Publitec maakte onderdeel uit van een internationaal concern. In de uitspraak ging het onder meer over een (wereldwijd) reorganisatieplan dat door de buitenlandse (groot)moedervennootschap van VNU Publictec (VNU World Directories Inc.) was opgesteld en betrekking had op meerdere (klein)dochterondernemingen wereldwijd. Het bestuur van de Nederlandse (klein)- dochteronderneming VNU Publitec was tot uitvoering van het plan van de (groot)moedervennootschap overgegaan zonder hierover voorafgaand advies van de OR in te winnen. Uitvoering leidde tot ontslagen. Het bestuur vond het geen adviesplichtig besluit; het zou individuele ontslagzaken betreffen. De (Nederlandse) OR van VNU Publitec claimde echter dat ten onrechte geen adviesaanvraag was ingediend. Volgens de OR leidde het reorganisatieplan voor Nederland namelijk tot een belangrijke inkrimping van de 6

7 werkzaamheden. De OR verzocht de Ondernemingskamer dan ook om intrekking van het besluit en staking van de uitvoering. De Ondernemingskamer was het met de OR eens dat doorvoering van het reorganisatieplan tot een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden in Nederland leidde: het greep rechtstreeks en onmiddellijk in. Om deze reden werd het door de moedermaatschappij genomen besluit tot reorganisatie van onder meer de Nederlandse (klein)dochteronderneming aan de ondernemer van (klein)dochteronderneming VNU Publitec toegerekend. Het adviestraject moest alsnog worden doorlopen en de eerdere uitvoeringshandelingen moesten worden teruggedraaid. Conclusie Wanneer het gaat om reorganisaties zal de OR niet snel een adviesrecht kunnen worden onthouden. Wel kan het moment waarop advies moet worden gevraagd worden beïnvloed door zorgvuldige vormgeving van het besluitvormingsproces. Toerekening of mede-ondernemerschap leidt er in de praktijk toe dat op een eerder moment advies van de OR moet worden verkregen, waardoor de medezeggenschap op een eerder moment in de besluitvorming (namelijk al bij de moedermaatschappij) plaatsvindt. Hierdoor wordt de invloedsfeer van de OR van de dochteronderneming uitgebreid tot de besluitvorming bij de moedermaatschappij. De invloedsfeer van de OR is dan vaak groter dan wanneer medezeggenschap zou plaatsvinden op het niveau van de dochteronderneming. Wij denken graag mee hoe toerekening en/of mede-ondernemerschap in een concrete situatie zoveel als mogelijk voorkomen kunnen worden. In ieder geval is een zorgvuldig voorbereide adviesaanvraag en communicatie met de OR geboden. Boudewijn Kanen Werkgever verantwoordelijk voor (onjuiste) adviezen bedrijfsarts? Tekortschieten in de verzuimbegeleiding kan voor werkgevers leiden tot een loonsanctie. De vraag daarbij is wie het risico draagt voor (onjuiste) adviezen van de bedrijfsarts of arbodienst met betrekking tot re-integratiemogelijkheden: de werkgever of de bedrijfsarts. De Centrale Raad van Beroep heeft zich onlangs over deze vraag uitgesproken. In het kader van de zogenoemde poortwachterstoets bij het aanvragen van een WIAuitkering toetst UWV voor het einde van de wachttijd van 104 weken onder meer of de werkgever voldoende re-integratieinspanningen heeft verricht. Indien de werkgever in de ogen van UWV tekort is geschoten bij het vervullen van zijn re-integratieverplichtingen kan een loonsanctie worden opgelegd, hetgeen betekent dat het tijdvak waarover de werkgever het loon van de werknemer moet doorbetalen met ten hoogste 52 weken wordt verlengd. 7

8 De werkgever dient zich bij het vervullen van zijn re-integratieverplichtingen te laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst of bevoegde bedrijfsarts. Ondanks deze wettelijke verplichting is en blijft de werkgever echter eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn zieke werknemers. Dit volgt uit de Beleidsregels van UWV. Hierin is opgenomen dat een werkgever zich niet zonder meer mag verschuilen achter de medische beoordeling van een bedrijfsarts maar (ook) zelf de vinger aan de pols moet houden en waar mogelijk de aanpak van de verzuimbegeleiding moet beïnvloeden. In de Beleidsregels is echter ook vastgelegd dat er geen loonsanctie zal worden opgelegd indien de werkgever een deugdelijke grond heeft voor het verrichten van onvoldoende reintegratieverplichtingen. Wanneer UWV van oordeel is dat een werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht kan dat mogelijk een gevolg zijn van het opvolgen van een (onjuist) advies van de bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts bijvoorbeeld heeft aangenomen dat de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden heeft en het om die reden niet tot werkhervatting is gekomen, zal het UWV een loonsanctie kunnen opleggen indien de verzekeringsarts van het UWV een positievere kijk heeft op de re-integratiemogelijkheden van de werknemer. De vraag rijst dan of de werkgever, door af te gaan op dit (achteraf onjuiste) oordeel, al dan niet een deugdelijke grond voor het niet verrichten van voldoende re-integratieinspanningen had. Een aantal rechtbanken heeft zich in de afgelopen jaren uitgelaten over de vraag of de werkgever het volledige risico draagt voor het handelen en/of nalaten van de bedrijfsarts. De rechtbanken formuleerden als uitgangspunt dat de werkgever mag afgaan op de medische adviezen van de bedrijfsarts, tenzij er omstandigheden zijn om te twijfelen aan de juistheid en/of consistentie van dat advies. Eind 2009 heeft de Centrale Raad van Beroep echter twee uitspraken gedaan waaruit een andere lijn blijkt dan die van de rechtbanken. In beide zaken had UWV aan de werkgever een loonsanctie opgelegd wegens onvoldoende re-integratieinspanningen. In beide gevallen was het UWV van oordeel dat de werkgever inspanningen in het kader van werkhervatting in het tweede spoor (dus bij een andere werkgever) had moeten verrichten. De werkgever had volgens UWV voor het achterwege laten hiervan geen deugdelijke grond. De werkgever stelde zich in beide procedures op het standpunt dat hij redelijkerwijs mocht vertrouwen op het oordeel van zijn bedrijfsarts, dat luidde dat de betrokken werknemers blijvend beperkt waren voor hun eigen werkzaamheden. Naar het oordeel van de Raad had het echter op basis van onder meer de eerstejaarsevaluatie voor de werkgever voldoende duidelijk moeten zijn dat inspanningen in het kader van werkhervatting in het tweede spoor hadden moeten worden verricht. Het UWV is er naar het oordeel van de Raad terecht vanuit gegaan dat de verantwoordelijkheid voor de re-integratie bij de werkgever ligt. Wel is het zo dat UWV in zijn besluit voldoende moet motiveren op welke grond wordt aangenomen dat het oordeel van de bedrijfsarts niet juist is. Voor zover de oorzaak van de onvoldoende re- 8

9 integratie-inspanningen bij de bedrijfsarts ligt, kan de werkgever die civielrechtelijk aansprakelijk stellen. Voor werkgevers kan de door de Raad gevolgde lijn vergaande gevolgen hebben. Enerzijds is een werkgever verplicht een bedrijfsarts in te schakelen voor de verzuimbegeleiding omdat hijzelf geen medisch oordeel kan geven. Anderzijds loopt de werkgever wel het risico dat UWV na twee jaar arbeidsongeschiktheid meent dat de bedrijfsarts onjuiste adviezen heeft gegeven en oordeelt dat de re-integratie onvoldoende is geweest. Het is dan de werkgever die moet gaan procederen tegen de opgelegde loonsanctiebeslissing. Als de bestuursrechter vervolgens oordeelt dat terecht een loonsanctie is opgelegd omdat de adviezen van de bedrijfsarts inderdaad onjuist blijken te zijn, zal de werkgever civielrechtelijk moeten gaan procederen tegen zijn bedrijfsarts. Of de bedrijfsarts jegens de werkgever aansprakelijkheid kan uitsluiten voor schade door een onjuist advies is een andere vraag, waarop ik in deze bijdrage verder niet inga. Een werkgever die het zekere voor het onzekere wil nemen, doet er daarom goed aan ruim voor het einde van de wachttijd UWV (of een andere onafhankelijke arbeidsdeskundige) advies te vragen over de ondernomen en te nemen re-integratieinspanningen, ook al is er geen geschil tussen werkgever en werknemer over de arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden tot re-integratie. Ook is het raadzaam om na het eerste ziektejaar advies te vragen over de mogelijkheden met betrekking tot een re-integratie in het tweede spoor. Voorkomen is immers beter dan genezen. Sascha Kuit 9

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:218

ECLI:NL:CRVB:2016:218 ECLI:NL:CRVB:2016:218 Instantie Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 21-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4909 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werknemers

Concurrentiebeding - werknemers Concurrentiebeding - werknemers Wat is een concurrentiebeding? Een werkgever kan er groot belang bij hebben dat bepaalde werknemers niet bij een (directe) concurrent of als zelfstandige gaan werken. Dit

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Actualiteiten Arbeidsrecht

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Actualiteiten Arbeidsrecht Onderwerpen Nieuwe vakantiewetgeving Wijzing Wet melding collectief ontslag (WMCO) Wijzigingen Wet allocatie

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werkgevers

Concurrentiebeding - werkgevers Concurrentiebeding - werkgevers Waarom een concurrentiebeding opnemen? Met een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze

Nadere informatie

Top 3 uitspraken van het afgelopen jaar

Top 3 uitspraken van het afgelopen jaar 21 mei 2013 Top 3 uitspraken van het afgelopen jaar Suzan van der Meer suzan.van.der.meer@kvdl.nl Top 3 1) Bijenkorf / X (Hoge Raad 20 april 2012, LJN BV9532) 2) HTM / Mohabir (Hoge Raad 2 november 2012,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:5272

ECLI:NL:RBHAA:2012:5272 ECLI:NL:RBHAA:2012:5272 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-11-2012 Datum publicatie 16-07-2013 Zaaknummer HAA 11/6372 Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Online Seminar Arbeidsrecht. mr. A.J.D. Bekius 4 april 2017

Online Seminar Arbeidsrecht. mr. A.J.D. Bekius 4 april 2017 Online Seminar Arbeidsrecht mr. A.J.D. Bekius 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Schriftelijkheidsvereiste ook voor relatiebeding 2. Jurisprudentie: a. Mag werkgever hoofddoek verbieden? b. Herplaatsing binnen

Nadere informatie

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? DAG 1 8 52 89 98 JAAR 3 JAAR 15 DAG 6 2 68 91 10 JAAR 13 1 2 3 5 6 7 DAG 1 1 Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, gaat u dat als werkgever al snel veel geld kosten.

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Het Albron-arrest, de contractuele werkgever versus de niet-contractuele werkgever en de mogelijke gevolgen voor andere uitzendvarianten

Het Albron-arrest, de contractuele werkgever versus de niet-contractuele werkgever en de mogelijke gevolgen voor andere uitzendvarianten Mr. J.P.H. Zwemmer 1 Het Albron-arrest, de contractuele werkgever versus de niet-contractuele werkgever en de mogelijke gevolgen voor andere uitzendvarianten 4 In het Albron-arrest oordeelt het Hof van

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B.

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B. Mr. K. Deelen advocaat Unger Hielkema Advocaten Mr. A. B. van Els advocaat Unger Hielkema Advocaten Magna Charta Digital Law Review Loonsanctie voor de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid, loonsancties

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2672

ECLI:NL:CRVB:2017:2672 ECLI:NL:CRVB:2017:2672 Instantie Datum uitspraak 02-08-2017 Datum publicatie 03-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4206 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/335

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/335 Rapport Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/335 2 Klacht Verzoeker, een werkgever, klaagt erover dat het UWV Rotterdam: - hem naar aanleiding van een door een van zijn werknemers aangevraagd deskundigenoordeel

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen. Datum: 28 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/108

Rapport. Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen. Datum: 28 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/108 Rapport Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen Datum: 28 augustus 2013 Rapportnummer: 2013/108 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het deskundigenoordeel van 26 december 2011 op onzorgvuldige wijze

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROE:2009:BK8295

ECLI:NL:RBROE:2009:BK8295 ECLI:NL:RBROE:2009:BK8295 Instantie Rechtbank Roermond Datum uitspraak 19-11-2009 Datum publicatie 05-01-2010 Zaaknummer AWB 09 / 153 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een. ontbindingsverzoek indienen? Nieuwsbrief Juni 2010

Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een. ontbindingsverzoek indienen? Nieuwsbrief Juni 2010 Nieuwsbrief Juni 2010 Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een ontbindingsverzoek indienen? Een werkgever kan na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst met de betrokken

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 Joost van Mierlo

Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 Joost van Mierlo Scoren met medezeggenschap 18 mei 2017 Joost van Mierlo De spelregels Onderwerpen: - inrichting medezeggenschap - artikel 24 WOR - artikel 25 WOR: - informatie en wezenlijke invloed - gefaseerde besluitvorming

Nadere informatie

Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011

Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011 Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011 Redelijkheid Van werkgever en werknemer wordt verwacht dat zij al het mogelijke doen met het oog op de re-integratie.

Nadere informatie

Camera-toezicht op de werkplek

Camera-toezicht op de werkplek Camera-toezicht op de werkplek december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:484

ECLI:NL:CRVB:2016:484 ECLI:NL:CRVB:2016:484 Instantie Datum uitspraak 11-02-2016 Datum publicatie 19-02-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/5646

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Het Concurrentiebeding

Het Concurrentiebeding meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107289 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, verzoeker, hierna te noemen A gemachtigde: de heer mr. S.L. Knols en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen

Nadere informatie

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA)

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 2 Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) De UWV-ontslagprocedure komt alleen in beeld als er een verplichting is om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als die er niet is, hoeft er ook geen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205 Rapport Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV Datum: 11 december 2014 Rapportnummer: 2014/205 2 Klacht Verzoeker, werkgever, klaagt erover dat het UWV hem, bij twee achtereenvolgende deskundigenoordelen,

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Gerechtshof s-hertogenbosch 04-03-2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:588, (Benetra B.V./werknemer)

Gerechtshof s-hertogenbosch 04-03-2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:588, (Benetra B.V./werknemer) commentaar op Gerechtshof s-hertogenbosch 04-03-2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:588, (Benetra B.V./werknemer) datum 01-04-2014 auteur J.P.H. Zwemmer Gerechtshof s-hertogenbosch 04-03-2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:588,

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

Kan ik een loonsanctie voorkomen?

Kan ik een loonsanctie voorkomen? Kan ik een loonsanctie voorkomen? UWV wil met een loonsanctie de werknemer van werk naar werk helpen. Maar ondanks die goede intentie, beweegt UWV in crisistijd soms nog te weinig mee met werkgevers. Juist

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3542

ECLI:NL:RBLIM:2017:3542 ECLI:NL:RBLIM:2017:3542 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 18-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 5832513 CV EXPL 17-2712 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/128

Rapport. Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/128 Rapport Datum: 5 april 2006 Rapportnummer: 2006/128 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde arbeidsdeskundige van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Nijmegen (UWV) met

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg INHOUDSOPGAVE Woord vooraf /V Lijst van afkortingen / XIII Inleiding /1 L.G. Verburg en R.M. Beltzer HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Het voorkomen van loonsancties

Het voorkomen van loonsancties Het voorkomen van loonsancties Lukt dat met een deskundigenoordeel? Door: Rocco Kloots Wie ben ik? Rocco Kloots Bedrijfsarts en jurist bij Arbo Unie Namens NVAB lid van paradigmagroep Paradigma groep resultaat

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:196

ECLI:NL:CRVB:2015:196 ECLI:NL:CRVB:2015:196 Instantie Datum uitspraak 28-01-2015 Datum publicatie 29-01-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-2118 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsconflict

Ziekte en arbeidsconflict mr. C.J.M. (Connie) de Wit advocaat en MfN mediator Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 105044 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De arbeidsongeschiktheid van werkneemster heeft langer dan twee jaar geduurd en herstel binnen zes maanden is niet te verwachten.

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken Wet Verbetering Poortwachter Henriette Sterken Werkwijzer Poortwachter 2017 Nationale Ombudsman Werknemers Verzekeraars Werkgevers Branches/ sectoren Arbodiensten SZW/ Rechtspraak 3 Nieuwe kansen UWV Werkgevers

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2008 Datum publicatie 12-02-2009 Zaaknummer 104.003.290 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Webinar Medezeggenschap 13 april 2015 Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Wanneer instellen OR? Artikel 2 WOR: Ondernemer Die een onderneming in stand houdt Met in de regel ten minste 50 werkzame

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2008:BG1652

ECLI:NL:RBALM:2008:BG1652 ECLI:NL:RBALM:2008:BG1652 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 23-10-2008 Datum publicatie 27-10-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 07 / 1344 WIA BI1 A Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:3138

ECLI:NL:CRVB:2015:3138 ECLI:NL:CRVB:2015:3138 Instantie Datum uitspraak 16-09-2015 Datum publicatie 17-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14-1477 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden, Gegevens werkgever De Bruin & Vis v.o.f. Wandelgangen 22 9999 ZZ Amsterdam Ondertekenaar wg. hierna te noemen: werkgever De werkgever heeft de volgende persoon

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4517

ECLI:NL:CRVB:2016:4517 ECLI:NL:CRVB:2016:4517 Instantie Datum uitspraak 23-11-2016 Datum publicatie 29-11-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4198 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen 1 Inhoud Re-integratie 2 e Spoor via detachering... 2 Wettelijk kader... 2 Beoordeling door het UWV... 3 Bedongen arbeid versus passende arbeid... 3 Welke mogelijkheden zijn er om de arbeid aan te passen?...

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

ONTSLAG IN GOED OVERLEG. Maurits van Buren ONTSLAG IN GOED OVERLEG

ONTSLAG IN GOED OVERLEG. Maurits van Buren ONTSLAG IN GOED OVERLEG ONTSLAG ONTSLAG IN GOED OVERLEG IN GOED OVERLEG Maurits van Buren ONTSLAG IN GOED OVERLEG Maurits van Buren Copyright 2017 Brantjes Advocaten J.J. Viottastraat 33 1071 JP AMSTERDAM 020 420 2000 Auteur:

Nadere informatie

Het principe van medezeggenschap van

Het principe van medezeggenschap van MR. M.A. DE JAGER Het adviesrecht van de ondernemingsraad bij financiële besluiten 22 Het principe van medezeggenschap van werknemers bij bepaalde voorgenomen besluiten die de onderneming betreffen, is

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ Author : gvanpoppel Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor 'normale' werknemers.

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-02 Datum : 24 juni 2009 Partijen : (de zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de secretaris van de raad van bestuur, de heer (naam),

Nadere informatie

Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen

Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen Voor bedrijfsartsen van NVAB Kring voor bedrijfsgezondheidszorg Amsterdam e.o. Saskia Lang, Advocaat Arbeidsrecht 06 36 03 72

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw,

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw, Memo Kennedy Van der Laan aan Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen van Chris Nekeman en Inge de Laat inzake NVZ / advies WOR datum 29 september 2014 referentie 15123/CNE/cza/ 1340988/0.6 Geachte heer,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BN7079

ECLI:NL:RBALK:2010:BN7079 ECLI:NL:RBALK:2010:BN7079 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-08-2010 Datum publicatie 15-09-2010 Zaaknummer 09/817 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3191

ECLI:NL:CRVB:2016:3191 ECLI:NL:CRVB:2016:3191 Instantie Datum uitspraak 24-08-2016 Datum publicatie 30-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/1222 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 Actualiteiten Arbeidsrecht mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 1 Actualiteiten arbeidsrecht Onderwerpen Wijziging Wet melding collectief ontslag (WMCO) Stand van zaken kennelijk onredelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Individueel Klachtrecht. Artikel 1 Werkingssfeer

Uitvoeringsregeling Individueel Klachtrecht. Artikel 1 Werkingssfeer Uitvoeringsregeling Individueel Klachtrecht Artikel 1 Werkingssfeer Lid 1 Deze uitvoeringsregeling heeft tot doel aan de individuele werknemer de mogelijkheid te bieden om zijn klacht, over een gedraging

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie