WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet"

Transcriptie

1 WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

2 De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert er veel voor de werkgever en de werknemer. Dat komt door de invoering van de Wet Werk en zekerheid (WWZ). Ook de cao voor uitzendkrachten (cao) wijzigt op een groot aantal punten. De WWZ wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij de belangrijkste delen op 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016 in werking treden. De veranderingen in de cao worden eveneens in stappen ingevoerd. Zo wijzigt er het nodige per 1 januari 2015, evenals per 30 maart 2015 en 1 juli Bij Start People vinden we het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van je rechten en plichten. In deze folder zetten wij daarom de belangrijkste wijzigingen voor jou als flexmedewerker uiteen. Lees deze informatie goed door. Wij beseffen dat deze folder vaak lastige materie bevat; het gaat immers over wet- en regelgeving. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze folder, neem dan contact op met je contactpersoon bij Start People. De belangrijkste wijzigingen in het kort op een rij: Met ingang van 1 januari 2015 kan alleen in een detacheringsovereenkomst een proeftijd worden overeengekomen als deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van meer dan zes maanden. Per 1 januari 2015 geldt voor de werkgever een aanzegverplichting bij een detacheringsovereenkomst aangegaan voor zes maanden of meer. Met ingang van 30 maart 2015 ontvangt de flexmedewerker (grotendeels) dezelfde beloning als een werknemer die in dienst is bij de opdrachtgever en die hetzelfde of gelijkwaardig werk doet tenzij hij behoort tot één van de uitzonderingsgroepen als genoemd in de cao en daardoor de ABU-beloning wordt toegepast. Per 1 juli 2015 veranderen de regels die gelden voor het aantal contracten voor bepaalde tijd dat de werkgever met de werknemer mag sluiten. Ook het fasensysteem uit de cao verandert. Nog steeds zijn er drie fases maar de duur van de tweede fase (fase B) wordt vier jaar (was twee jaar). In deze fase mogen er maximaal zes detacheringsovereenkomsten worden aangegaan (was acht). Met ingang van 1 juli 2015 bestaat er recht op een transitievergoeding als het dienstverband 24 maanden heeft geduurd en het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Per 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht ingrijpend. De werkgever mag bij ontslag niet meer kiezen tussen een procedure bij het UWV of de kantonrechter. Per 1 juli 2015 verandert de Werkloosheidswet (WW) en gaat de inkomensverrekening in. Een (ex-) werknemer die een WW-uitkering ontvangt mag dan van elke verdiende euro 30% zelf houden. Het loont zo altijd om vanuit de WW weer aan het werk te gaan. Per 1 juli 2015 wordt het begrip passende arbeid aangescherpt in de WW. Dit betekent dat iemand die langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangt (bijna) alle arbeid moet accepteren die voorhanden is. Per 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs teruggebracht. Dat gebeurt met één maand per kwartaal. Vanaf 2019 duurt de WW-uitkering nog maximaal twee jaar. Op de binnenzijdes van de uitklapbare flappen (hier links en ook rechts op de achterzijde van deze folder) staan de belangrijkste wijzigingen kort samengevat in infographics. De nummers in deze infographics corresponderen met de nummers in de samenvattende grijze kaders op de pagina s. We gebruiken in deze folder zoveel mogelijk dezelfde begrippen als in de cao. Zo wordt onder een uitzendovereenkomst de uitzendovereenkomst met uitzend beding en de detacheringsovereenkomst verstaan (zie artikel 12 lid 2 van de cao). De uitzendovereenkomst met uitzendbeding betreft de uitzendovereenkomst die is aangegaan voor de duur van de terbeschikkingstelling van de flexmedewerker aan de opdrachtgever. Deze overeenkomst eindigt wanneer de terbeschikkingstelling op verzoek van de opdrachtgever waar de flex medewerker werkzaam is, wordt beëindigd. Onder een detacheringsovereenkomst wordt de uitzendovereenkomst verstaan die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan, waarbij dedetacherings overeenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt op de laatste dag van de periode waarvoor deze overeenkomst is aangegaan. Daar waar in de cao wordt gesproken over uitzendkracht heeft Start People ervoor gekozen om het woord flexmedewerker te gebruiken. 2 WWZ en cao voor uitzendkrachten

3 Wijzigingen per 1 januari 2015 Veranderingen voor de proeftijd Met ingang van 1 januari 2015 kan alleen in een arbeidsovereenkomst een proeftijd worden overeen gekomen als deze wordt aangegaan voor een periode van meer dan zes maanden. Dit volgt uit de WWZ. Dit betekent dat de uitzendonderneming alleen bij het aangaan van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd voor langer dan zes maanden een proeftijd kan overeenkomen. Deze proeftijd duurt maximaal: een maand, indien de detacheringsovereenkomst wordt aangegaan voor meer dan zes maanden maar korter dan twee jaar; twee maanden, indien de detacheringsovereenkomst wordt aangegaan voor twee jaar of langer. Wanneer tussen de uitzendonderneming en de flexmedewerker al eerder een detacheringsovereenkomst is gesloten, mag in de volgende overeenkomst niet opnieuw een proeftijd worden overeengekomen. Dit geldt niet wanneer de nieuwe detacheringsovereenkomst voor meer dan zes maanden wordt aangegaan en er voor het uitvoeren van het werk duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden nodig zijn, waarvan de uitzendonderneming nog niet weet of de flexmedewerker hierover beschikt. In dat geval mag (opnieuw) een proeftijd worden overeengekomen. De bijzondere proeftijd zoals we deze in de cao kenden, komt per 1 januari 2015 te vervallen. aangegaan voor zes maanden of langer. De aanzegverplichting geldt echter niet voor de flexmedewerker die werkzaam is op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Voor deze flexmedewerker geldt wel dat de uitzendonderneming hem tijdig moet informeren over het op handen zijnde einde van de overeenkomst. Dit volgt uit de cao. Daarbij moet de uitzendonder neming net als nu een termijn van kennisgeving in acht nemen. Deze termijnen heetten in de oude cao aanzegtermijnen. Omdat dit voor verwarring kan zorgen, is nu gekozen voor de term termijn van kennisgeving. De in acht te nemen termijn van kennisneming is afhankelijk van de duur van de terbeschikkingstelling in gewerkte weken. Duur terbeschikkingstelling in gewerkte weken 0 tot 12 weken 0 12 tot 26 weken 5 26 tot 52 weken tot en met 78 weken 14 Termijn van kennis geving in kalenderdagen Aanzegtermijn Uit de WWZ volgt de verplichting voor de werkgever om de werknemer uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer eindigt, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst. Wanneer de werkgever aangeeft de overeenkomst te willen voortzetten, moet hij daarbij de voorwaarden weergeven waaronder de voortzetting van de overeenkomst plaatsvindt. Wanneer de werkgever de aanzegtermijn niet in acht neemt, is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van één bruto maandsalaris. Als de werkgever niet tijdig aan de aanzegverplichting voldoet, is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. De aanzegverplichting geldt ook voor de flexmedewerker met een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 2 Wijzigingen per 1 januari 2015 samengevat Proeftijd > Alleen toegestaan bij een detacheringsovereenkomst aangegaan voor meer dan zes maanden. > Bijzondere proeftijd vervalt. Aanzegtermijn > Voor de uitzendonderneming geldt een aanzegverplichting bij een detacheringsovereenkomst aangegaan voor zes maanden of meer. > Geen aanzegverplichting bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. > Voor de uitzendovereenkomst met uitzendbeding geldt wel dat een termijn van kennisgeving in acht moet worden genomen. 3 WWZ en cao voor uitzendkrachten

4 Wijzigingen per 30 maart 2015 Equal pay Met ingang van 30 maart 2015 wijzigen de beloningsregels uit de cao. Uitgangspunt wordt dat elke flexmedewerker recht heeft op de inlenersbeloning vanaf de eerste dag van zijn terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever (equal pay), tenzij hij tot één van de uitzonderingsgroepen behoort zoals genoemd in de cao. Toepassing van de inlenersbeloning betekent dat de flexmedewerker dezelfde beloning ontvangt als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. De inlenersbeloning bestaat uit zes componen ten. Dit betekent dat niet de hele cao of arbeidsvoorwaardenregeling van de opdrachtgever ook voor de flexmedewerker geldt. Zo heeft de flexmedewerker bijvoorbeeld geen recht op de verlofdagen, winstuitkering, winstdeling of eindejaarsuitkering zoals de werknemer in dienst van de opdrachtgever die ontvangt. De inlenersbeloning bestaat uit zes componenten. 1. Het geldende periodeloon in de schaal Het loon van de flexmedewerker wordt vastgesteld door te kijken wat de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever verdient en hoe deze werknemer is ingeschaald. 2. ADV in tijd of in geld Wanneer voor de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever een arbeidsduurverkortingregeling (ADVregeling) geldt, dan heeft de flexmedewerker daar ook recht op. De van toepassing zijnde ADV kan worden gecompenseerd in tijd of in geld. Start People kiest bij voorkeur voor compen satie in geld bij het toepassen van de ADV-regeling. 3. Toeslagen De flexmedewerker heeft recht op dezelfde toeslagen als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. Het gaat hier om toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en om ploegentoeslagen. 4. Initiële loonsverhogingen Wanneer de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever een initiële loonsverhoging krijgt, dan heeft de flex mede werker daar ook recht op. Dit betreft loonsverhogingen die bijvoorbeeld worden toegekend om prijsstijgingen en indexaties te compenseren. De opdrachtgever bepaalt de hoogte van de initiële loonsverhogingen en het tijdstip waarop deze worden uitgekeerd. Deze zijn hetzelfde als voor de werknemer in dienst van de opdrachtgever. 5. Kostenvergoedingen Voor kostenvergoedingen geldt dat de flex medewerker recht heeft op dezelfde vergoedingen als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. Dit voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen. Het gaat hier om reiskosten, pension kosten en andere kosten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. 6. Periodieken De flexmedewerker komt in aanmerking voor dezelfde periodieken als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. De opdrachtgever bepaalt de hoogte en het tijdstip van deze salarisaanpassing. Deze is hetzelfde als voor de werknemer die werkzaam is in dienst van de opdrachtgever. 4 WWZ en cao voor uitzendkrachten

5 Wijzigingen per 30 maart 2015 ABU-beloning Als de flexmedewerker behoort tot één van de uitzonderingsgroepen als genoemd in de cao dan kan de uitzendonderneming ervoor kiezen in plaats van de inlenersbeloning de ABU-beloning toe te passen. De ABUbeloning betreft de beloningsregeling zoals deze in de cao staat. Daarbij wordt de flexmedewerker ingedeeld in een functiegroep overeenkomstig de indelingsmethodiek uit de cao. Vervolgens wordt het loon vastgesteld op grond van de salaristabel uit de cao op basis van de uitzonderingsgroep waartoe de flexmedewerker behoort en de functiegroep waarin hij is ingedeeld. In de cao zijn vier uitzonderingsgroepen gedefinieerd. Hieronder zetten wij deze groepen nader uiteen. 1. Flexmedewerkers behorend tot de allocatiegroep Tot deze groep behoort de flexmedewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het betreft hier bijvoorbeeld langdurig werklozen, re-integratiedoelgroepers, flexmedewerkers die vallen onder de Participatiewet, schoolverlaters, flexmedewerkers zonder startkwalificatie en herintreders. De duur van de toepassing van de ABU-beloning voor de flexmedewerker behorend tot de allocatiegroep is beperkt tot maximaal 52 gewerkte weken. Na het verstrijken van de periode van 52 gewerkte weken, wordt de flexmedewerker beloond overeenkomstig de inlenersbeloning. In enkele gevallen kan de termijn van 52 gewerkte weken worden opgerekt naar maximaal 104 gewerkte weken. Dit is onder meer het geval wanneer de flexmedewerker zonder startkwalificatie een kwalificerende opleiding volgt en de opleiding na 52 gewerkte weken nog niet is afgerond. 2. Flexmedewerkers behorend tot de transitiegroep Tot deze groep behoort de flexmedewerker die van werk naar werk wordt begeleid. Dit betekent dat de flexmedewerker vanuit zijn voormalig werkgever naar nieuw werk wordt begeleid. Daarbij moet een met de vakbonden en/of het medezeggenschapsorgaan overeengekomen cao of sociaal plan van toepassing zijn op de voormalig werkgever waarin een expliciete verwijzing is opgenomen naar de cao (voor uitzendkrachten) alsmede het gebruik van de ABU-beloning. De duur van de toepassing van de ABU-beloning voor de flexmedewerker die behoort tot de transitiegroep is beperkt tot maximaal 52 gewerkte weken. Na het verstrijken van deze periode wordt de flexmedewerker beloond overeenkomstig de inlenersbeloning. 3. Flexmedewerkers die niet indeelbaar zijn Tot deze groep behoort de flexmedewerker die niet kan worden ingedeeld in het functiegebouw bij de opdrachtgever waar hij werkt waardoor de inlenersbeloning niet kan worden toegepast. Tot deze groep behoort ook de flexmedewerker die bij aanvang van de detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd niet direct ter beschikking wordt gesteld, waardoor het niet mogelijk is de inlenersbeloning toe te passen. De duur van de toepassing van de ABU-beloning voor de flexmedewerker die niet indeelbaar is, is beperkt tot maximaal de duur van de terbeschikkingstelling bij de opdrachtgever in wiens functiegebouw de flexmedewerker niet kan worden ingedeeld, of de duur dat de flexmedewerker na aanvang van de detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd geen arbeid verricht. Wanneer de functie van de flexmedewerker wijzigt en (de nieuwe functie) wel kan worden ingedeeld in het functiegebouw van de opdrachtgever, heeft de flexmedewerker vanaf dat moment recht op de inlenersbeloning. 4. Flexmedewerkers met een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd in fase C Voor de flexmedewerker die werkzaam is op basis van een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd in fase C kan ook de ABU-beloning worden toegepast in plaats van de inlenersbeloning. Voor de flexmedewerker die van fase B naar fase C gaat, is het keuzemoment voor toepassing van de inlenersbeloning of de ABU-beloning het moment 5 WWZ en cao voor uitzendkrachten

6 van overgang naar fase C. Wanneer de flexmedewerker op 30 maart 2015 al in fase C zit, wordt op dat moment de keuze gemaakt voor de inlenersbeloning of de ABU-beloning. Wanneer de flexmedewerker dan in de leegloop zit, wordt de keuze uitgesteld tot het moment waarop hij weer gaat werken. Bij de vaststelling van de hoogte van de ABU-beloning van de flexmedewerker in fase C, geldt dat de flexmedewerker ten minste recht heeft op het gemiddelde loon dat hij gedurende de afgelopen 12 maanden in fase B heeft ontvangen. Daarbij dient voor de berekening van het gemiddelde loon te worden uitgegaan van: a. het gedurende de afgelopen 12 maanden verdiende feitelijk loon b. vermeerderd met de gedurende de afgelopen 12 maanden (eventueel) door de flexmedewerker ontvangen compensatie voor de bij de opdrachtgever geldende ADV-regeling. Wanneer de bij de opdrachtgever geldende ADV wordt gecompenseerd in tijd, wordt de waarde hiervan in geld berekend en verwerkt in de berekening van het gemiddelde loon. Perioden waarin het terugvalloon is toegepast vanwege leegloop, worden bij het berekenen van het gemiddelde loon niet meegeteld. De keuze voor de ABU-beloning of de inlenersbeloning is eenmalig. Dit betekent dat de uitzendonderneming niet meer kan wisselen nadat is gekozen voor de ABU-beloning of de inlenersbeloning. Wel kan het zo zijn dat is gekozen voor de inlenersbeloning en dat de flex medewerker vervolgens niet indeelbaar is bij zijn nieuwe opdrachtgever. De flexmedewerker wordt dan volgens de ABU-beloning verloond, zolang hij niet indeelbaar is. Vakkrachtenmelding en afwijkende bouwvoorwaarden De vakkrachtenmelding komt per 30 maart 2015 te vervallen. De afwijkende voorwaarden die gelden voor flexmedewerkers in de bouw blijven wel bestaan. De afwijkende voorwaarden prevaleren ten aanzien van de inlenersbeloning en de ABU-beloning. Dat betekent dat altijd de afwijkende voorwaarden voor de bouw moeten worden toegepast indien de flexmedewerker voldoet aan de voorwaarden om hieronder te vallen Wijzigingen per 30 maart 2015 samengevat Equal pay > Met ingang van 30 maart 2015 moet de inlenersbeloning voor elke flexmedewerker worden toegepast tenzij de flexmedewerker onder één van de uitzonderingsgroepen valt. ABU-beloning > De cao kent vier uitzonderingsgroepen waarvoor de ABU-beloning kan worden toegepast in plaats van de inlenersbeloning. Vakkrachtenmelding > De vakkrachtenmelding komt met ingang van 30 maart 2015 te vervallen. Bouwvoorwaarden > De voorwaarden voor uitzenden in de bouw blijven gelden. 6 WWZ en cao voor uitzendkrachten

7 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijziging voor het aantal contracten voor bepaalde tijd Per 1 juli 2015 veranderen op grond van de WWZ de regels die gelden voor het aantal contracten voor bepaalde tijd dat de werkgever met de werknemer mag sluiten. Ook wijzigt de duur van de periode waarin gebruik mag worden gemaakt van contracten voor bepaalde tijd. De wijzigingen in de WWZ hebben ertoe geleid dat het fasensysteem in de cao is aangepast. Het fasensysteem blijft uit drie fasen bestaan, maar de duur van fase B en het aantal detacheringsovereenkomsten dat in deze fase mag worden gesloten wijzigt. Hieronder zetten wij de drie fasen uit het fasensysteem uiteen. Fase A De flexmedewerker start bij aanvang van zijn dienstverband in fase A. Fase A blijft ongewijzigd en duurt net als nu 78 gewerkte weken. Dat betekent dat de flexmedewerker werkzaam is in fase A zolang hij nog niet in meer dan 78 weken heeft gewerkt. De flexmedewerker werkt in fase A op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij een detacheringsovereenkomst is overeengekomen. In fase A is de uitzendonderneming alleen loon verschuldigd over de daadwerkelijk door de flexmedewerker gewerkte uren. Als de flexmedewerker niet werkt, ontvangt hij dus geen loon, tenzij de uitzendonderneming en de flexmedewerker anders zijn overeengekomen. Fase B De flexmedewerker is werkzaam in fase B wanneer het dienstverband binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase A wordt voortgezet. Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de duur van fase B van twee naar vier jaar. In fase B mogen dan nog maximaal zes detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Dit was acht. De flexmedewerker is in fase B werkzaam op basis van een detacherings overeenkomst voor bepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan in fase B net als nu geen gebruik meer worden gemaakt. blijft fase C ongewijzigd. In fase C is de flexmedewerker steeds werkzaam op basis van een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd. AOW-ers in fase A Voor de flexmedewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt nu een fase A van 130 gewerkte weken in plaats van 78 gewerkte weken. Vanaf 1 juli 2015 mag fase A nog maar maximaal 78 gewerkte weken duren. Daarvoor geldt echter een overgangs regeling van één jaar. Hierdoor blijft de regeling voor flexmedewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt tot 1 juli 2016 gelden. Daarna komt deze regeling te vervallen. Vanaf dat moment geldt ook voor de flexmedewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt een fase A van 78 gewerkte weken. Overgangsrecht nieuwe fase B In de nieuwe fase B mogen met ingang van 1 juli 2015 nog maar zes detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Het is mogelijk dat de flexmedewerker op 1 juli 2015 werkzaam is op basis van een zevende of achtste detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd in fase B. Deze overeenkomst eindigt op grond van het overgangsrecht uit de cao van rechtswege op de in de detacheringsovereenkomst genoemde einddatum, mits deze datum is gelegen voor 1 juli Voorbeeld De flexmedewerker is werkzaam op basis van een zevende detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd in fase B. Deze detacheringsovereenkomst is ingegaan op 1 mei 2015 en loopt tot 1 december De detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Fase C De flexmedewerker is werkzaam in fase C wanneer het dienstverband binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase B wordt voortgezet. De periode van zes maanden is nieuw. Dit was dertien weken. Verder 7 WWZ en cao voor uitzendkrachten

8 Voorbeeld De flexmedewerker is werkzaam op basis van een vijfde detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd in fase B. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van zes maanden en loopt tot 1 augustus De uitzend onderneming en de flexmedewerker kunnen vervolgens aansluitend nog één de tacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd in fase B sluiten. Wijziging onderbrekingstermijn Zoals hiervoor al is aangegeven bij fase C wijzigen de onderbrekingsregels in een aantal gevallen. Met ingang van 1 juli 2015 geldt een vaste onderbrekingstermijn van zes maanden. Dit betekent dat bij een onder breking van zes maanden of minder tussen twee uitzendovereenkomsten altijd wordt verder geteld in het fasensysteem. Daarbij tellen de onderbrekingsperiodes in fase A niet mee voor de duur van de fase, maar in fase B wel. Als er sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden tussen twee uitzendovereenkomsten, start de flexmedewerker altijd weer aan het begin van fase A. Wanneer de flexmedewerker voor 1 juli 2015 voor de uitzendonderneming heeft gewerkt en zijn uitzendovereenkomst voor 1 juli 2015 is geëindigd en pas op of na 1 juli 2015 een nieuwe overeenkomst wordt gesloten, geldt op dat moment de nieuwe onderbrekings termijn van zes maanden. Van belang bij het aangaan van de nieuwe overeenkomst op of na 1 juli 2015 is of er zes maanden of minder tussen deze overeenkomst en de vorige overeen komst hebben gezeten. Als dat het geval is, worden de overeenkomsten geacht elkaar op te volgen. Voorbeeld De flexmedewerker is van 1 juni 2014 tot 1 juni 2015 werkzaam geweest op basis van een detacheringsovereenkomst in fase B. Op 1 oktober 2015 gaat hij op basis van een nieuwe detacheringsovereenkomst weer aan de slag voor dezelfde uitzendonderneming. Er is nu een onderbreking van vier maanden. Daardoor wordt er geacht sprake te zijn van opvolgende overeenkomsten. De flexmedewerker gaat nu verder in fase B. Wanneer de flexmedewerker pas na zes maanden weer gaat werken, is er geen sprake van opvolgende overeenkomsten en start de flexmedewerker weer aan het begin van fase A. Uitzonderingen fase B Nieuw is dat niet alle in fase B gesloten detacheringsovereenkomsten meetellen voor de duur van en het aantal detacheringsovereenkomsten in fase B. Zo telt bijvoorbeeld de detacheringsovereenkomst met een jongere onder de 18 jaar met een gemiddelde arbeidsomvang van ten hoogste twaalf uur per week niet mee voor het maximum aantal overeenkomsten van zes en voor de maximum duur van vier jaar in fase B. Ook de detacheringsovereenkomst die is aangegaan in het kader van een BBL-traject telt niet mee voor het maximum aantal van zes detacheringsovereenkomsten in fase B en voor de maximum duur van vier jaar. De detacheringsovereenkomst die overwegend is aangegaan voor educatie van de flexmedewerker telt verder niet mee voor de telling van de duur van vier jaar voor zover dat noodzakelijk is voor het afronden van de opleiding. Deze detacheringsovereenkomst telt wel mee voor het maximum aantal van zes overeenkomsten in fase B. Voor de flexmedewerker van wie de detacheringsovereenkomst niet meetelt voor de duur of het aantal contracten in fase B geldt dat hij wel recht heeft op de arbeidsvoorwaarden die behoren bij fase B. Ook de telling voor de pensioenopbouw loopt gewoon door. 8 WWZ en cao voor uitzendkrachten

9 Transitievergoeding Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever aan de werknemer op grond van de WWZ aan het einde van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd indien het (voortgezette) dienstverband tenminste 24 maanden heeft geduurd en: de arbeidsovereenkomst door de werkgever is op gezegd, op verzoek van de werkgever is ontbonden of na het einde van rechtswege op initiatief van de werk gever niet is voortgezet of de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever door de werknemer is opgezegd, op verzoek van de werknemer is ontbonden of na het einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet is voortgezet. De transitievergoeding bedraagt gedurende de eerste tien jaar van het dienstverband 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar en voor de periode daarna een 1/2 bruto maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal ,- bruto of maximaal het bruto salaris over twaalf maanden indien dat hoger is. Ook de uitzendonderneming is aan de flexmedewerker een transitievergoeding verschuldigd als aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan. In een aantal gevallen is de uitzendonderneming echter geen transitievergoeding aan de flexmedewerker verschuldigd. Deze gevallen vloeien voort uit de wet of uit de cao. Hieruit volgt onder meer dat de uitzendonderneming geen transitievergoeding is verschuldigd indien: de uitzendovereenkomst met de flexmedewerker vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (of de binnen de uitzendonderneming geldende afwijkende pensioenleeftijd) wordt beëindigd; de uitzendovereenkomst met de flexmedewerker eindigt omdat de flexmedewerker (rechtstreeks) voor de opdrachtgever gaat werken. Dit kan op basis van een dienstverband, maar ook als ZZP er; of de uitzendovereenkomst met de flexmedewerker eindigt omdat de opdracht waarop de flexmede werker werkzaam is aan een andere uitzendonderneming wordt gegund na een aanbesteding en de flexmedewerker voor de andere uitzendonderneming gaat werken. De flexmedewerker mag zelf bepalen wat hij met de transitievergoeding doet. Hij kan deze bijvoorbeeld gebruiken voor scholing, maar dat hoeft niet. Als opvolgend werkgever is de uitzendonderneming ook een transitievergoeding verschuldigd over het arbeidsverleden bij de vorige werkgever. Wanneer de eerdere werkgever al een transitievergoeding aan de flexmedewerker heeft betaald, mag deze met de uit te betalen transitievergoeding worden verrekend. In verband hiermee kan de uitzendonderneming de flexmedewerker bij zijn inschrijving vragen of de vorige werkgever een transitievergoeding heeft betaald. De flexmedewerker is op grond van de cao verplicht deze informatie te verstrekken. Overgangsregeling transitievergoeding Voor 50-plussers geldt tot 2020 een overgangsregeling bij een dienstverband van minimaal tien jaar. De transitievergoeding bedraagt dan één bruto maandsalaris voor elk dienstjaar dat de werknemer na het bereiken van de 50-jarige leeftijd bij de werkgever in dienst was. Deze regeling geldt niet voor kleine werkgevers (< 25 werknemers). Wijzigingen ontslagrecht Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht ingrijpend. De werkgever heeft niet meer de keuze of hij de beëindiging van het dienstverband wil voorleggen aan het UWV of de kantonrechter. Een procedure bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij langdurig ziekteverzuim loopt voortaan altijd via het UWV. De route via de kantonrechter staat open in alle overige situaties zoals genoemd in de wet. 9 WWZ en cao voor uitzendkrachten

10 Een en ander staat los van het feit dat de werkgever en de werknemer altijd met wederzijds goedvinden het dienstverband kunnen beëindigen. Daarnaast is het ook niet nodig om de beëindiging voor te leggen aan het UWV of de kantonrechter ingeval van een beëindiging van het dienstverband in de proeftijd of bij een ontslag op staande voet. Opzegging bij bereiken AOW- of pensioenleeftijd De werkgever kan de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV altijd opzeggen tegen of na de dag waarop de werknemer de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wanneer de arbeidsovereenkomst is gesloten nadat de werknemer de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is voor opzegging wel toestemming van het UWV nodig of dient ontbinding door de kantonrechter plaats te vinden. 6 Wijzigingen per 1 juli 2015 samengevat Wijziging fasensysteem > Fase B wijzigt. De duur van fase B wordt vier jaar (was twee). In fase B kunnen zes (was acht) detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Overgangsrecht fase B > Zevende en achtste overeenkomsten in fase B met een einddatum gelegen na 1 juli 2015 maar voor 1 juli 2016 eindigen van rechtswege. Onderbrekingstermijn > Bij een onderbreking van meer dan zes maanden start de flexmedewerker opnieuw in fase A. De werkgever kan met de werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is opgezegd vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd aansluitend een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten. Deze arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging nodig is. De nieuwe regels voor ontslag gelden ook voor de uitzendonderneming. Transitievergoeding > Met ingang van 1 juli 2015 bestaat er recht op een transitievergoeding als het dienstverband 24 maanden heeft geduurd en de beëindiging door de werkgever is geïnitieerd. Ontslagrecht > De werkgever kan niet meer zelf kiezen of hij naar het UWV of de kantonrechter gaat. 10 WWZ en cao voor uitzendkrachten

11 Wijzigingen Werkloosheidswet (WW) Per 1 juli 2015 respectievelijk 1 januari 2016 De maximale duur van de WW-uitkering wordt met ingang van 1 januari 2016 stapsgewijs teruggebracht. Dit gebeurt met één maand per kwartaal. De bedoeling daarbij is dat de WW-uitkering vanaf 2019 nog maximaal twee jaar duurt. De opbouw van WW-rechten wordt daarnaast beperkt per 1 januari In de eerste tien jaar van zijn loopbaan bouwt de werknemer per gewerkt jaar één maand WW-recht op. Daarna bouwt de werknemer per gewerkt jaar een halve maand WW-recht op (dit is nu één maand). Voor 2016 opgebouwde WW-rechten blijven tellen voor één maand. Verder wordt het begrip passende arbeid aangescherpt. Dit betekent dat iemand die langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangt (bijna) alle arbeid moet accepteren die voorhanden is. Op basis van de huidige wet geldt deze verplichting pas na één jaar. Deze maatregel gaat al in per 1 juli Met ingang van 1 juli 2015 gaat ook de inkomensverrekening in. Dat betekent dat de (ex-)werknemer van elke verdiende bruto euro 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW weer aan het werk te gaan. Wijzigingen Werkloosheidswet samengevat Duur uitkering > Stapsgewijs aanpassing van de duur van de uitkering per 1 januari Opbouw uitkering > Opbouw WW-rechten wordt met ingang van 1 januari 2016 beperkt. Passende arbeid > Het begrip passende arbeid wordt met ingang van 1 juli 2015 aangescherpt. Inkomensverrekening > Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de inkomensverrekening waardoor het altijd loont om te gaan werken. Start People helpt je verder Wij kunnen ons voorstellen dat de invoering van de WWZ en de nieuwe cao vragen bij je oproept. Die beantwoorden we uiteraard graag. Neem daarvoor contact op met je eigen contactpersoon bij Start People. 2 WWZ en cao voor uitzendkrachten

12

13

WHITE PAPER START PEOPLE. Equal pay. Gelijke beloning voor vast en flex

WHITE PAPER START PEOPLE. Equal pay. Gelijke beloning voor vast en flex WHITE PAPER START PEOPLE Equal pay Gelijke beloning voor vast en flex Gelijke beloning voor vast en flex Het arbeidsrecht wijzigt op tal van vitale onderdelen zoals ontslag, scholing en ziekte. Daarnaast

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave juli 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Fasensysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Onderbrekingsregels 7 2.5 Overgangsregeling

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u?

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U?

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? ONTSLAGRECHT Vast voorgeschreven ontslagroute. Overeenstemming en bedenktijd. Verkorten opzegtermijn.

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien:

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien: Juni 2015 Veel gestelde vragen transitievergoeding: Transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding en krijgt iedere werknemer (ook uitzendkracht), onder bepaalde voorwaarden, een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding? Transitievergoeding Inhoud Transitievergoeding In het kort...1 Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?...1 Hoe hoog is de transitievergoeding?...1 Hoe berekent u het maandsalaris?...2

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Presentatie Greenport Arnhem-Nijmegen juni 2015

Presentatie Greenport Arnhem-Nijmegen juni 2015 Presentatie Greenport Arnhem-Nijmegen juni 2015 AB Oost Bestaat 52 jaar De AB organisaties werken samen maar opereren autonoom Een coöperatie van en voor leden AB Oost richt zich primair op Agri & Food

Nadere informatie

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015 Kennis-event Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten 3 februari 2015 Agenda Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur CAO Flexkrachten, equal pay Vragen? Leonie Belonje Director

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 16 december 2014

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 16 december 2014 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 16 december 2014 Analyse Wet werk en zekerheid door ABU 10 juni heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De wet is 24 juni 2014 gepubliceerd en

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014)

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Per 1 juli 2015; Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast.

Nadere informatie

(I) (II) (III) (IV) Functiegroep Beginsalaris Begin salaris Eindsalaris Periodieke Allocatiegroep Onbepaalde tijd in verhoging naar fase C

(I) (II) (III) (IV) Functiegroep Beginsalaris Begin salaris Eindsalaris Periodieke Allocatiegroep Onbepaalde tijd in verhoging naar fase C Aanvulling CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017, versie september 2015 Juli 2016 Artikel 13 Uitzendfasen 2. Fase B e. Ingevolge artikel 7:668a lid 9 BW en in afwijking van hetgeen is bepaald onder b. van

Nadere informatie

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet :

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : o Op initiatief van de werkgever, of o Op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar

Nadere informatie

Den Haag, 1 december 2014-1 -

Den Haag, 1 december 2014-1 - Den Haag, 1 december 2014-1 - Agenda 11.05 uur 11.45 uur Deel 1: Wet Werk en Zekerheid in relatie tot externe inhuur - Arbeidscontract - Ketenbepaling - Wijzigingen ABU CAO 11.45 uur 12.00 uur Pauze 12.00

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 24 maart 2014

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 24 maart 2014 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 24 maart 2014 Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren.

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. WHITEPAPER Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. info@tavasszy.nl www.tavasszy.nl Wet werk en zekerheid:

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 25 juni 2014

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 25 juni 2014 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 25 juni 2014 Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 16 december 2014

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 16 december 2014 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 16 december 2014 Analyse Wet werk en zekerheid door ABU 10 juni heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De wet is 24 juni 2014 gepubliceerd en

Nadere informatie

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking.

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking. mr. Dennis van den Broek Introductie Welkom REEF geeft raad Juridische advisering Direct toepasbaar advies Advisering binnen twee werkdagen Vaste omkadering advieskosten Driepoot Klein juridisch onderhoud

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

CAO S IN DE PRAKTIJK. Flex paragraaf WWZ, transitievergoeding Voor Sdu. Mr. Cindy Smeets 23 juni 2015

CAO S IN DE PRAKTIJK. Flex paragraaf WWZ, transitievergoeding Voor Sdu. Mr. Cindy Smeets 23 juni 2015 CAO S IN DE PRAKTIJK Flex paragraaf WWZ, transitievergoeding Voor Sdu Mr. Cindy Smeets 23 juni 2015 Terugblik: 1 januari 2015 Proeftijd: Enkel nog bij bepaalde tijd contracten langer dan zes maanden (overgangsrecht

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Uitgave november 2011 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2009 2014 Uitgave november 2011 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wijzigingen per 1 juli 2015

Wet werk en zekerheid: wijzigingen per 1 juli 2015 Kennisdocument Wet werk en zekerheid: wijzigingen per 1 juli 2015 Door de invoering van de Wet werk en zekerheid vinden er belangrijke wijzigingen plaats in het arbeidsrecht. Deze wijzigingen worden gefaseerd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave Januari 2007 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase A 3 Fase B 5 Fase C

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie