Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool de Linie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool de Linie"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Praktijkschool de Linie Maart 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens/contactgegevens 4 Onderwijsvisie / schoolconcept 5 Conclusie en ambities 8 Bijlage 1 9 2

3 Inleiding Voorliggend document bevat het schoolondersteuningsprofiel van Praktijkschool de Linie. In het kader van de Wet op Passend Onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een ondersteuningsprofiel opstelt. Dit document geeft weer welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Het samenwerkingsverband stelt vast wat het niveau van de basisondersteuning is waaraan alle deelnemende scholen zullen voldoen. Dit doet het samenwerkingsverband nadat alle ondersteuningsprofielen zijn geschreven. In dit schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven wat de mogelijkheden van de school zijn voor ondersteuning van de leerlingen. Hierbij gaat het over de deskundigheid van het team, de aanwezige faciliteiten, en externe deskundigen waar de school mee samenwerkt. De ondersteuning die de school kan bieden wordt opgedeeld in twee niveaus, namelijk: basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning en de extra ondersteuning zullen in hoofdstuk 2 en 3 nader worden toegelicht. Eén bijlage is toegevoegd aan het profiel, namelijk de kengetallen van Praktijkschool De Linie van de periode 2013, waarin onder andere de leerlingaantallen, LGF-aantallen en aantallen van leerlingen met specifieke medische stoornissen vermeld staan. 3

4 1.Algemene gegevens 1.1 Contactgegevens Praktijkschool de Linie Hoofdweg BD Hoofddorp T: Mail: Website: Onderwijsvisie / schoolconcept Doelgroep Bij Praktijkschool De Linie worden leerlingen aangemeld met een IQ tussen de 55 en 80, een leerachterstand van tenminste 3 jaar op reken- en taalgebied en beperkte sociaal-emotionele problematiek. Indien er sprake is van tegenstrijdige criteria vindt er overleg plaats met het Regioloket. Vervolgens wordt aan de hand van onderwijskundige vragen bezien of de school in staat is de onderwijskundige antwoorden te bieden. Centraal in die beantwoording staat het belang van de leerling en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van de leerling te ondersteunen. Praktijkschool De Linie is een school welke streeft naar rust, overzichtelijkheid en een geordende omgeving. Het bieden van structuur en overzicht zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen en weten wat er van ze wordt verwacht. Het Praktijkonderwijs biedt de voorbereiding op het zelfstandig werken, wonen en leven in onze maatschappij. Het doel is de leerling zodanig te onderwijzen en te begeleiden dat ze een functie in de maatschappij kunnen gaan vervullen. Van leerlingen met een indicatie voor Praktijkonderwijs wordt verwacht dat ze uitstromen naar de arbeidsmarkt. Onze leerlingen vragen zorg op maat. Ons onderwijs is gericht op het leren door doen, leren door ervaren. In het Praktijkonderwijs krijgt de leerling meer inzicht in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. De leerling wordt mede verantwoordelijk voor het bepalen van het leertraject. Er wordt gewerkt met een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) voor alle leerlingen. Het werken met een IOP stimuleert de leerling om zelf actief bij het leren betrokken te blijven. Voor een goede individuele ontwikkeling is maatwerk nodig om aan te kunnen sluiten bij de vraag en de mogelijkheden van de individuele leerling. Het IOP vormt de kern van de persoonlijke aanpak van het onderwijs en de begeleiding voor de leerling. Een arrangement voor elke leerling. Elke leerling heeft een portfolio ter onderbouwing van het IOP. Het maakt zichtbaar aan welke competenties is gewerkt en in hoeverre de leerling deze in het IOP beschreven competenties beheerst. De leerling is eigenaar en zal bewijzen en certificaten verzamelen in overeenstemming met zijn/haar IOP. Op deze wijze bouwt de leerling aan een examendossier. Als het examendossier op orde is, mag een leerling het examengesprek of eindgesprek aan vragen. In dit gesprek kijken zij met een docent van een andere Praktijkschool, de zogenaamde assessor, terug op hun schoolloopbaan en tonen zij aan de hand van bewijzen hun ontwikkeling aan. Op grond van het examendossier en het gesprek wordt dan het diploma Praktijkonderwijs toegekend. Dit examen zal gelden voor de leerlingen die de school verlaten om (begeleid) te gaan werken of om verder te gaan leren. 4

5 Opbouw onderwijs In leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen algemeen vormende vakken. In alle lessen staan ook de sociale vaardigheden centraal. Tevens krijgen de leerlingen twee lesuren per week het vak sociale vaardigheden van hun mentor. Daarnaast is er een aanbod voor het trainen van arbeidsvaardigheden door middel van het vak stage theorie. De leerlingen krijgen praktijkvakken in de sectoren: Techniek, Welzijn & Verzorging, Handel & Verkoop en Groen. In leerjaar 2 gaan de leerlingen op bezoek bij bedrijven om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. In het kader van burgerschap zijn leerlingen projectmatig actief op maatschappelijk gebied. Het gaat om praktische leerervaringen waarbij leerlingen tijdens hun schoolwerk kennis maken met vrijwilligerswerk en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Leerjaar 3 staat in het teken van voorbereiding op de stage. Interne en externe stage in leerjaar 3 zijn onderdelen van het onderwijsprogramma en hebben een oriënterend karakter. De leerling ontwikkelt een voorkeur voor een bepaalde richting binnen de praktijkvakken en daarmee een bepaalde branche binnen het bedrijfsleven. Op deze wijze komt de leerling beter voorbereid en met meer vaardigheden in de externe stage. De individuele leerling krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan trainingen voor het veiligheidsdiploma, het rijbewijs voor bromfiets, trekker of heftruck en in solliciteren. In leerjaar 4 en 5 krijgt de leerling tenminste 3 stageplaatsen aangeboden. Leerlingen worden op deze wijze voorbereid op een plaats op de arbeidsmarkt. Uitstroom Aan het eind van leerjaar 2 wordt door docenten een uitstroomprofiel voor de individuele leerling gemaakt. Praktijkschool de Linie hanteert een drietal uitstroomprofielen gericht op uitstroom naar werk in een beschermde setting, uitstroom naar reguliere arbeid en uitstroom naar het Entreejaar van het MBO. Trainingen en protocollen Naast het standaard lesaanbod worden er een aantal trainingen aangeboden. Zo krijgen alle leerlingen uit de eerste klas de weerbaarheidstrainingstraining Rots en Water. Ook leerlingen uit de hogere klassen kunnen deze training aangeboden krijgen wanneer de leerling hiervoor in aanmerking komt. Voor meisjes vanaf 14 jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de training Girls talk, een voorlichtingsprogramma omtrent seksualiteit. Er is op Praktijkschool de Linie een pestprotocol. Alle leerlingen ondertekenen aan het begin van het jaar een pestcontract waarmee ze zeggen niet te pesten. Wanneer er toch sprake is van pesterijen wordt er aan de hand van het protocol actie ondernomen. Protocol medische handelingen: Op de Linie zijn er voor de leerlingen voor wie medische handelingen nodig zijn, individuele protocollen. De teamleider beheert de map met protocollen en zorgt dat het team op de hoogte is van de protocollen. Aanbod dyslexie De leerlingen op Praktijkschool de Linie krijgen de leerstof gedifferentieerd aangeboden. Alle leerlingen werken op hun eigen niveau. De leerlingen met dyslexie hebben hier veel baat bij. De leerlingen hebben de mogelijkheid om aan de hand van een computerprogramma te werken aan de opdrachten, wanneer dit noodzakelijk is ter ondersteuning bij het lezen. Onderzoek naar dyslexie is mogelijk op Praktijkschool de Linie. 5

6 Ondersteuning Om er voor te zorgen dat de leerlingen uitstromen op het voor hen haalbare niveau biedt de school de leerlingen verschillende vormen van ondersteuning. Deze verschillende vormen van ondersteuning worden in het volgende toegelicht. 2. Basisondersteuning Eerstelijns-ondersteuning: mentoren en docenten Docenten en leraarondersteuners zijn pedagogisch ervaren in het begeleiden van deze leerlingen. De mentor vervult een spilfunctie in de reguliere begeleiding van hun leerlingen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. Mentoren hebben een belangrijke rol als het gaat om de signalering van de (extra)onderwijsbehoefte en de uitvoering van de ondersteuning. Docenten kunnen hierbij betrokken zijn ter ondersteuning van de mentor. Docenten en mentoren voeren de (extra)ondersteuning uit in de klas. Leerlingen worden zo uitgedaagd om verantwoording te nemen voor hun eigen leerproces en te communiceren over hun ontwikkeling. Zij worden aangemoedigd hun ontwikkeling mede te bepalen. Er is sprake van gedeelde sturing. Als de voortgang stagneert, neemt de leerling of de docent initiatief tot een gesprek. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat dan wordt de mentor ingeschakeld, die samen met de leerling en eventueel de betrokken docent een actieplan opstelt. Wanneer dit actieplan binnen de reguliere onderwijstijd kan worden uitgevoerd, blijft het bij eerstelijns zorg. Actieplannen kunnen ook ontstaan vanuit een EGOZ gesprek waarbij docenten elkaar ondersteunen bij het verhelderen van een bepaalde situatie t.a.v. de begeleiding van leerlingen. Intern zorgteam: orthopedagoog/zorgcoördinator en teamleider De tweedelijnsondersteuning wordt ingeschakeld als de problematiek complexer van aard is. De orthopedagoog/zorgcoördinator coördineert de werkzaamheden in het kader van de leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten, en is aanspreekpunt voor mentoren. Ze levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en kwaliteit van de leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten. Wanneer er specifieke ondersteuningsvragen gesignaleerd worden doet de mentor een aanvraag bij de orthopedagoog/zorgcoördinator om de ondersteuningsvraag te onderzoeken en zo nodig een ondersteuningsaanbod te realiseren. Ouders worden bij dit proces betrokken door de mentor en/of de orthopedagoog/zorgcoördinator. Externe ondersteuning Wanneer in het proces van signalering van de ondersteuningsvraag blijkt dat de ondersteuningsbehoefte niet binnen school gerealiseerd kan worden, wordt externe hulp ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de ondersteuningsvraag van de leerling samenhangt met de thuissituatie. Er zal dan een samenwerking gezocht worden met een zorg- of begeleidingsinstelling buiten de school. Dit kan onder anderen door de leerling te bespreken in het Zorg Advies Team. De leerling wordt door de mentor ingebracht in het Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT is het platform waar overleg is tussen school en externe zorg- en begeleidingsinstellingen. Hierbij zijn externen t.w. de jeugdarts, de toegangsmedewerker van Bureau Jeugdzorg en/of de leerplichtambtenaar ter bespreking van een leerling aanwezig. Het ZAT komt een keer in de zes weken bij elkaar. De orthopedagoog/zorgcoördinator is de voorzitter van het ZAT en is verantwoordelijk voor de agenda en de notulen. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag wordt een plan gemaakt voor aanvullende zorg, die extra wordt ingezet op school. Daarnaast is er een vorm van zorg die buiten de school plaatsvindt en 6

7 wordt verstrekt door externe hulpverleningsinstanties als MEE, Bureau Jeugdzorg, het FACT team, Jeugdriagg, De Bascule, ATC, Lijn 5 etc. Aangezien het ZAT een keer in de zes weken bij elkaar komt zal het ook voorkomen dat er eerder al besluiten worden genomen omtrent het inzetten van externe hulp. Dit doet de orthopedagoog/zorgcoördinator in overleg met de mentor, ouders, en leerling. 3. Extra ondersteuning Wanneer een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft zal extra ondersteuning nodig zijn. Hiervoor zijn een aantal specifieke arrangementen geformuleerd. Deze arrangementen vallen buiten de basisondersteuning. Arrangement voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van gehoor- en spraak-taalontwikkeling, communicatieve redzaamheid al dan niet in relatie tot een autismespectrumstoornis (ASS) Voor deze groep leerlingen kan extra ondersteuning nodig zijn. Wanneer er gesignaleerd wordt dat dit het geval is wordt de orthopedagoog/zorgcoördinator ingeschakeld. In overleg met de afdelingsleider en de mentor kan besloten worden om hulp in te schakelen van instellingen met expertise op het gebied van auditieve en/of problemen in de ontwikkeling van taal en spreken. Eventueel wordt een ambulant begeleider ingeschakeld om de leerling op school te ondersteunen. Arrangement voor leerlingen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van een fysieke beperking of een chronische ziekte. Wanneer er gesignaleerd wordt dat een leerling uit deze groep een extra ondersteuningsbehoefte heeft wordt de orthopedagoog/zorgcoördinator ingeschakeld. In overleg met de afdelingsleider wordt gekeken wat er ingezet moet worden voor de leerling. Eventueel wordt een ambulant begeleider ingeschakeld die expertise heeft op het gebied van een fysieke beperking of langdurige ziekte. Als het gaat om een fysieke beperking is het mogelijk dat er aanpassingen plaats vinden binnen de school. Hier kan het gaan om bijvoorbeeld specifiek gereedschap of meubilair. Als het gaat om een chronische ziekte en de leerling tijdelijk niet op school kan komen, kan het gaan om aanleveren van schoolwerk. Arrangement voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte vanwege het cognitief functioneren op een zeer moeilijk lerend niveau. Voor de ondersteuningsbehoefte van deze groep leerlingen kan ondersteuning/coaching van betrokken docenten ten aanzien van gedifferentieerd onderwijs voor de leerling nodig zijn. Hiervoor kan in overleg met de orthopedagoog/zorgcoördinator en de afdelingsleider eventueel een ambulant begeleider voor worden ingeschakeld met expertise op het gebied van zeer moeilijk lerende leerlingen. Arrangement voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het sociale domein. Hier zal vaak sprake zijn van een stoornis in het autistisch spectrum. Wanneer een extra ondersteuningsbehoefte gesignaleerd is wordt de orthopedagoog/zorgcoördinator ingeschakeld. Er vinden regelmatig begeleidende gesprekken plaats, en de docent/mentor wordt geadviseerd. Eventueel is er een samenwerking met een ambulant begeleider met expertise op het gebied van het sociale domein, en met een ketenpartner jeugd GGZ. Arrangement voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van emotieregulatie en ongewenst gedrag. Deze leerlingen hebben vaak moeite met regels, luisteren slecht naar 7

8 docenten, worden niet graag aangestuurd, en willen zelf bepalen. Vaak is er sprake van een gedragsstoornis. Wanneer een extra ondersteuningsbehoefte gesignaleerd is wordt de orthopedagoog/zorgcoördinator ingeschakeld. Er vinden regelmatig begeleidende gesprekken plaats, en de docent/mentor wordt geadviseerd. Eventueel is er een samenwerking met een ambulant begeleider met expertise op het gebied van het sociale domein, en met een ketenpartner jeugd GGZ. Arrangement voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van aandacht, concentratie, en impulsiviteit. Hier is er vaak sprake van leerlingen met ADD of ADHD. Wanneer een extra ondersteuningsbehoefte gesignaleerd is wordt de orthopedagoog/zorgcoördinator ingeschakeld. Er vinden regelmatig begeleidende gesprekken plaats, en de docent/mentor wordt geadviseerd. Eventueel is er een samenwerking met een ambulant begeleider met expertise op het gebied van het sociale domein, en met een ketenpartner jeugd GGZ. 4. Randvoorwaarden Er zijn grenzen aan de mogelijkheden van de Linie. Wanneer de basisondersteuning en extra ondersteuning niet voldoende is om een leerling optimaal te laten uitstromen kan het zijn dat de Linie niet de juiste plek is voor de leerling. De volgende situaties kunnen hier mogelijk een reden voor zijn: Op de Linie zijn er leswisselingen, pauzes, en detail & verkoop lessen die buiten het school gebouw gegeven worden. Mocht de leerling niet in staat zijn hiermee om te gaan, of hier veel begeleiding bij nodig hebben dan kan de Linie de leerling mogelijk niet bieden wat hij/zij nodig heeft. De klassen bestaan uit maximaal zestien leerlingen. Wanneer de leerling veel één op één begeleiding nodig heeft om goed te kunnen functioneren, kan het zijn dat hij/zij op de Linie niet de begeleiding kan krijgen die nodig is. De leerling heeft op de Linie verschillende docenten. De leerling zal in staat moeten zijn om dagelijks met verschillende docenten voldoende een werkrelatie aan te gaan. Conclusie en ambities Praktijkschool de Linie biedt leerlingen een veilige leeromgeving en leert leerlingen de vaardigheden om te werken en te participeren in de maatschappij. De school is vrij klein en er zijn korte lijnen in de zorgstructuur; iedereen kent elkaar en is open naar elkaar toe. Dit is erg prettig voor het bieden van maatwerk op school. De veiligheid is heel belangrijk voor leerlingen. In het kader van passend onderwijs is de school toonaangevend door het feit dat de leerling werkt met een individueel ontwikkelingsplan. De school ontwikkelt zich in de richting van de vragen die leerlingen stellen. Leerlingen met een steeds lager IQ worden aangemeld voor de Praktijkschool, evenals leerlingen met steeds meer of ernstigere gedragsproblemen. De ontwikkeling van deze tendens wil de school wel tegengaan door zich te blijven houden aan de voorwaarden voor toelating, maar tegelijkertijd heeft de school ook behoefte aan ontwikkeling op pedagogisch en didactisch gebied. 8

9 Hieronder volgen puntsgewijs de ambities en ontwikkelpunten van Praktijkschool de Linie: Praktijkschool De Linie krijgt afstroom van het VMBO. Dat moet in beeld gebracht worden. De school wil voorkomen dat leerlingen die uitstromen naar de sociale werkvoorziening thuis moeten wachten op een plaatsing. De sociale werkvoorziening heeft momenteel onvoldoende aanbod. De school wil op adequate wijze hulp kunnen bieden wanneer nodig. Helaas wordt de externe hulpverlening vertraagd door wachtlijsten. Als er meer leerlingen met een laag IQ op de school komen, hebben docenten behoefte aan scholing om te leren omgaan met deze leerlingen. De didactiek moet hierop aangepast worden. Bijlage 1. Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 4 schooljaren Kengetallen onderwijsprofiel passend onderwijs Naam school Praktijkschool de Linie Datum Oktober 2013 Leerlingaantal Aantal LGF-leerlingen per cluster : : : : : 160 Cluster 2: Cluster 3: : : : : : : : : : : 4 Cluster 4: : : : : : 4 9

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool Uithoorn

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool Uithoorn Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Praktijkschool Uithoorn Juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens / contactgegevens 4 3. Onderwijsvisie / schoolconcept 5 3.1 Basisondersteuning

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014 Praktijkschool diploma De Faam November 2014 Het praktijkschool diploma? Iedere leerling op de Faam kan sinds vorig schooljaar in de bovenbouw een PrO diploma halen als hij/zij: ontwikkeling kan aantonen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel De Frater van Gemertschool heeft een bijzondere functie in het onderwijsaanbod in

Nadere informatie

Inleiding: Inhoudsopgave

Inleiding: Inhoudsopgave SCHOOl(SOORT)ONDERSTEUNINGSPROFIEL van de cluster 3 scholen voor zmlk/mg en school voor lg/ lzk/ mg. Daniël de Brouwerschool, Van Voorthuysenschool, Het Kroonpad Inleiding: Dit school(soort)ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS)

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Alle docenten binnen de school/afdeling kennen de

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte.

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Door Elena Carmona van Loon Onderwijs- Zorgstructuur Een heldere structuur

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2016

Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Algemeen Inleiding CSG Kluiverboom is een kleine school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het is een school met circa 200 leerlingen bij de aanvang

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014 Oktober 2014 ALGEMEEN INLEIDING CSG Wessel Gansfort onderdeel van CSG is een middelgrote vestiging voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Atheneum+. De school heeft ongeveer 820 leerlingen. Onderwijs wordt in

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel locatie Bredius Kalsbeek College

Ondersteuningsprofiel locatie Bredius Kalsbeek College Ondersteuningsprofiel locatie Bredius Kalsbeek College Naam school: Kalsbeek College, locatie Bredius Adres: Burg. Van Kempensingel 13, 3443AM Woerden Telefoon: 0348-413120 Naam en functie van de invuller:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel versie Pieter Nieuwland College

School Ondersteuningsprofiel versie Pieter Nieuwland College School Ondersteuningsprofiel 2014 2018 versie 2016 Pieter Nieuwland College Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 3 1.1 Contactgegevens... 3 School... 3 Bestuur... 3 Schoolgrootte... 4

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School

Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School Januari 2016 Algemeen... 2 Schoolprofiel... 2 Onderwijsaanbod... 2 Fysieke toegankelijkheid... 2 Leerlingprofiel... 2 (Gemiddelde) klassengrootte... 2 Visie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel, versie juni

Schoolondersteuningsprofiel, versie juni Schoolondersteuningsprofiel Naam: OPDC-Almere Directie: C. Slots Bestuur: Passend Onderwijs Almere Schooltype en visie Het OPDC-Almere is een arrangement van de VMBO-scholen in Almere voor onderwijs en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN

Schoolondersteuningsprofiel. Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schoolondersteuningsprofiel Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schooljaar: 2014-2015 Inhoud Inleiding Ondersteuningsvoorzieningen: 1. Individuele

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Ondersteuningsprofiel Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel 2012-2013 van Piter Jelles YnSicht. Dit profiel maakt inzichtelijk welke ondersteuning wij als school

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Symbion

Ondersteuningsprofiel Symbion Ondersteuningsprofiel Symbion 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Algemene informatie 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2. Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Kerngetallen leerlingenpopulatie

Nadere informatie

Praktijkonderwijs is eindonderwijs, met diploma s en certificaten.

Praktijkonderwijs is eindonderwijs, met diploma s en certificaten. Talent in praktijk Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs is eindonderwijs, met diploma s en certificaten. Het praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die rechtstreeks opleidt voor de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Juni 2015 Ondersteuningsprofiel CSG Wessel Gansfort Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel VMBO CSG Diamantlaan 1

Ondersteuningsprofiel VMBO CSG Diamantlaan 1 Ondersteuningsprofiel VMBO CSG Diamantlaan 1 Ondersteuningsprofiel CSG VMBO Diamantlaan versie 1 oktober 2015 Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Specifieke ondersteuning/zorg (passend onderwijs) Petra Kok, Annet Lucassen, Miranda van Soerland, Liane de Vries

Specifieke ondersteuning/zorg (passend onderwijs) Petra Kok, Annet Lucassen, Miranda van Soerland, Liane de Vries Specifieke ondersteuning/zorg (passend onderwijs) Petra Kok, Annet Lucassen, Miranda van Soerland, Liane de Vries Programma Vormen van ondersteuning op Lek en Linge Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Contact

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CBS De Akker. Een school van De Tjongerwerven CPO

Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CBS De Akker. Een school van De Tjongerwerven CPO CBS De Akker Rijweg 59 8431 KH - Oosterwolde Telefoon 0516-512624 Mail info@akkeroosterwolde.nl Website www.akkeroosterwolde.nl Schoolondersteuningsplan 2014-2015 CBS De Akker Een school van De Tjongerwerven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband (SwV) VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College Nijmegen

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College Nijmegen Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College Nijmegen Het Kandinsky College Nijmegen is een school voor mavo, (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo en (tweetalig) gymnasium.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het Gymnasium Haganum

Ondersteuningsprofiel van het Gymnasium Haganum Ondersteuningsprofiel van het Gymnasium Haganum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. ooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra ondersteuning... 8 d. Grenzen aan de

Nadere informatie

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE)

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Allen docenten binnen de school/afdeling kennen

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp,

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012 ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012 GOMARUS COLLEGE GRONINGEN PRAKTIJKONDERWIJS ALGEMEEN Inleiding Het Praktijkonderwijs met ongeveer 70 leerlingen is een afdeling van het Gomarus College

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Pro College Regio Nijmegen Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen Versie september 2013 Schoolondersteuningsprofiel Pro College regio Nijmegen Inleiding

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

Heyerdahl College SOP. School ondersteunings profiel Ouderversie School ondersteunings profiel Heyerdahl College

Heyerdahl College SOP. School ondersteunings profiel Ouderversie School ondersteunings profiel Heyerdahl College Heyerdahl College SOP School ondersteunings profiel Ouderversie 2015-2016 School ondersteunings profiel 2015-2016 Heyerdahl College Inhoud Inleiding... 3 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Schoolondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet Schoolondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort

Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort Naam school: Wim Gertenbach College Adres: Zandvoortselaan 19A Telefoon: 0235713782 Onderwijstypen: mavo, onderbouw havo leerwegondersteuning Aantal

Nadere informatie

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 Het Schakelcollege is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prakticum Praktijkonderwijs Zeist ; versienummer 1.1

Schoolondersteuningsprofiel Prakticum Praktijkonderwijs Zeist ; versienummer 1.1 Schoolondersteuningsprofiel Prakticum Praktijkonderwijs Zeist 11-2-2014; versienummer 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Passend Onderwijs 2 1.2 Schoolondersteuningsprofiel 2 1.3 Groeidocument 2 1.4 Wat

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 02-04- Status : definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB en SWV Instemming MR d.d :mei 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem

Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem 9 mei 1 van 8 Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem Schema aanbod in voortgezet onderwijs Korte omschrijving Onderwijs voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Onze leerlingen

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bernard Nieuwentijt College. Schooljaar 2014-2015

Schoolondersteuningsprofiel Bernard Nieuwentijt College. Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel Bernard Nieuwentijt College Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijsconcept... 3 2.1. Uitstroomprofiel... 3 3. Algemene ondersteuningsstructuur... 4 4. Ondersteuningsvoorzieningen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Zuid-West College

Ondersteuningsprofiel. Zuid-West College Ondersteuningsprofiel Zuid-West College Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra ondersteuning... 8 d. Grenzen aan de ondersteuning...

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Passende Ondersteuning

Passende Ondersteuning Passende Ondersteuning Voor auditief en communicatief beperkte leerlingen in het MBO Platform Gehandicapten MBO Robert Bekman en Gerda Egtberts, 9 april 2015 Onderwerpen Wet- en regelgeving Instellingen

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017

Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017 Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017 Programma Team Dienst EOC Zorgstructuur Candea College Welke ondersteuning biedt Dienst EOC aan? Aanmeldprocedure

Nadere informatie

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo Zorgstructuur OVC Havo/Vwo NW/nov 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ORTHOPEDAGOOG... 3 COUNSELING... 3 REMEDIAL TEACHING... 3 HET ZORGTEAM (ZT)... 4 HET ZORGADVIESTEAM (ZAT)... 4 ZORGMENTOREN... 4 HUISWERKKLAS...

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: Bouwens van der Boijecollege Naam schoolbestuur: LVO SWV VO 31.01 Noord-Limburg Datum: 01-10-13

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: Bouwens van der Boijecollege Naam schoolbestuur: LVO SWV VO 31.01 Noord-Limburg Datum: 01-10-13 Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: Bouwens van der Boijecollege Naam schoolbestuur: LVO SWV VO 31.01 Noord-Limburg Datum: 01-10-13 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens Drs.

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool Schoolondersteuningsprofiel 15WU00 Albertine Agnesschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Ondersteuning school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Inhoud 1. Niveaus van begeleiding en zorg 3 1.1 Niveau 1: de dagelijkse gang (het Team) 4 1.1.1 Mentoraat 4 1.1.2 Didactische toetsen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Adres Zinkseweg 2; 3201 KZ Spijkenisse Telefoon 0181 622033 Naam en functie van de invuller Zorgcoördinator Onderwijstypen VMBO (ook met LWOO) op basis, kader en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie