Ondersteuningsprofiel Symbion

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel Symbion"

Transcriptie

1 Ondersteuningsprofiel Symbion 1

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Algemene informatie Contactgegevens Onderwijsvisie/schoolconcept Kerngetallen leerlingenpopulatie Toelatingsvoorwaarden 5 Hoofdstuk 3. Basisondersteuning 6 Hoofdstuk 4. Extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben Deskundigheid/Experts Extra Groepsondersteuning (EGO) Gebouw Samenwerking met partners 8 Hoofdstuk 5. Grenzen aan het onderwijs 9 2

3 Hoofdstuk 1. Inleiding Binnen Passend Onderwijs is iedere school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Dit SOP laat zien wat de school zelf aan mogelijkheden voor ondersteuning van leerlingen in huis heeft. Het geeft daarnaast ook aan wat de grenzen aan deze ondersteuningsmogelijkheden zijn en wat de ambities van de school op dit gebied zijn. Het SOP kent, net als het Ondersteuningsplan (OP) van het Samenwerkingsverband, een looptijd van 4 jaar. De SOP s van alle scholen samen vormen de basis voor het OP van het Samenwerkingsverband. De SOP s van de verschillende scholen worden met elkaar vergeleken waardoor bepaald kan worden of er in onze regio een dekkend aanbod is voor leerlingen waarvan de ondersteuningsvraag de basisondersteuning van scholen overstijgt. Quadraam onderscheidt de volgende vormen van ondersteuning: Dit SOP richt zich vooral op de beschrijving van de lichte ondersteuning van de school en van de mogelijke voorzieningen. 3

4 Hoofdstuk 2. Algemene informatie 2.1 Contactgegevens School: Symbion Adres: Hoge Witteveld 2, 6942 RD Didam Telefoon: Website: Onderwijsvisie / schoolconcept Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden en dient de kans te krijgen deze tot ontwikkeling te brengen. Ieder mens kan op zijn eigen wijze een bijdrage leveren aan de samenleving. Ieder mens heeft daarom het recht op een zinvolle en betekenisvolle deelname aan de maatschappij, waar mogelijk, als zelfstandig burger. Het is de verantwoordelijkheid van de samenleving een ieder in de gelegenheid te stellen om recht te doen aan de inzet van zijn talenten en die voorwaarden te scheppen om in samenspraak met het individu zijn of haar doelen te realiseren, zowel voor zichzelf als voor de samenleving. Praktijkonderwijs (PrO) is bedoeld voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar. Het PrO biedt een praktisch opleidingstraject met als doel leerlingen te begeleiden naar betaald werk bij een bedrijf of in een meer beschermde werkomgeving. De PrO-leerlingen hebben door hun lage cognitieve capaciteiten een onderwijsaanbod nodig dat rekening houdt met een laag verwerkingstempo en een mogelijk inadequate leerstijl. Bovendien is er bij PrO-leerlingen vaak sprake van co-morbiditeit: de leerproblemen van de leerlingen gaan veelal samen met gedrags- of psychologische problemen. Leerlingen die voldoen aan het bovenstaande profiel kunnen bij Symbion een passende onderwijsplek vinden als zij hier een beschikking voor hebben. In het PrO wordt met kleine klassen gewerkt. Dat maakt persoonlijke begeleiding mogelijk. Leraren kennen de leerlingen en signaleren vroegtijdig problemen. Iedere groep heeft een eigen mentor. De mentor geeft de meeste lessen en houdt de leervorderingen van de leerlingen bij. Verder zijn er vakleraren, die een bepaald (praktijk-) vak verzorgen. De groepsgrootte in het Pro tot en met leerjaar 4 is maximaal 16 leerlingen. Het aantal leraren dat lesgeeft aan een groep wordt zo beperkt mogelijk gehouden, zodat snel een vertrouwensband kan ontstaan. 2.3 Kerngetallen leerlingenpopulatie Symbion Aantal leerlingen, peildatum 1 oktober Waarvan aantal leerling met rugzak Aantal leerlingen verwezen naar VSO Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar

5 2.4 Toelatingsvoorwaarden Om onderwijs te volgen in het PrO moet een leerling tot op heden een PrO-beschikking krijgen. Deze beschikking wordt afgegeven door de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC) op basis van het Onderwijskundig Rapport (OKR) dat door de toeleverende school voor (speciaal) basisonderwijs wordt opgesteld. De RVC hanteert de volgende criteria om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor Praktijkonderwijs: - IQ tussen de 55 en Leerachterstand > 50% op twee van de didactische gebieden (de andere gebieden minimaal 25% achterstand): technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of inzichtelijk rekenen. - Sociaal-emotionele problematiek. - Minimum leeftijd van 12 jaar. 5

6 Hoofdstuk 3. Basisondersteuning Onder basisondersteuning wordt verstaan de leerlingondersteuning die iedere school van het samenwerkingsverband minimaal gegarandeerd is en bekostigd wordt uit de reguliere lump sumbekostiging van de school. De basisondersteuning wordt gekenmerkt door preventieve en licht curatieve interventies die: Binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school; Onder regie en verantwoordelijkheid van de school; Waar nodig met inzet en expertise van andere scholen en kernpartners; Zonder indicatiestelling en Planmatig en op overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Binnen SWV VO streven wij naar een sterke basis binnen de scholen zelf. Het zwaartepunt voor begeleiding en ondersteuning bevindt zich in de scholen. Een voorwaarde voor passend onderwijs is een goed werkende ondersteuningsstructuur in en om de school. Om de doelstellingen van Passend Onderwijs te realiseren is een hoog ambitieniveau voor basisondersteuning nodig. Het streefniveau voor SWV VO wordt aan de hand van de 8 ijkpunten nader uitgewerkt in het document Basisondersteuning SWV VO Alle scholen binnen dit samenwerkingsverband behoren vóór 1 augustus 2014 aan het niveau van basisondersteuning te voldoen. 6

7 Hoofdstuk 4. Extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben Er is een groep leerlingen waarvoor de gezamenlijke afspraken zoals vastgelegd in de standaard basisondersteuning, niet afdoende zijn. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning, beschreven in een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Vaak kan dit intern binnen de school, of met hulp van buitenaf (van kernpartners leerplicht, jeugdgezondheidszorg en/of het samenwerkingsverband) worden georganiseerd. 4.1 Deskundigheid/Experts Functionarissen Psycholoog Schoolmaatschappelijk werker RT Lezen Logopediste Ambulant begeleider Zorgcoördinator MRT FTE 0.2 fte 0.1 fte 0.4 fte 0.2 fte 0.2 fte 1.0 fte 0.1 fte 4.2 Extra Groepsondersteuning (EGO) Praktijkonderwijs Omdat alle leerlingen een LWOO en/of PrO beschikking hebben is het onderwijsconcept zodanig ingericht dat aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen wordt voldaan. Er is sprake van verregaande integratie van ondersteuningsactiviteiten en interventies in de gewone dagelijkse praktijk. Kleine klassen en persoonlijke begeleiding zijn hierbij voorwaarden, de leerling is de maat. 4.3 Gebouw De school is gehuisvest in een modern, goed toegerust schoolgebouw, met naast leslokalen verschillende praktijklokalen. In de school zijn de volgende ruimtes beschikbaar: Rolstoeltoegankelijkheid Handenarbeidlokaal/technieklokaal Gymlokaal Keuken (voor leerlingen) Schooltuin Houtlokaal Schilderlokaal Verzorgingslokaal Metaallokaal Tuinkas Detailhandel lokaal Lokaal Magazijn Cateringlokaal 7

8 Aula 4.4 Samenwerking met partners Symbion heeft een intensieve samenwerking met partners. SMW Bureau Jeugdzorg GGD GGZ MEE Kinderziekenhuis Revalidatiekliniek Justitiële inrichting Gemeente IrisZorg Lindenhout Vrijgevestigde hulpverleners Leerplichtambtenaar Politie Algemeen maatschappelijk werk Pactum Nooit Sporadisch Regelmatig Vaak 8

9 Hoofdstuk 5. Grenzen aan het onderwijs Alle leerlingen hebben recht op basisondersteuning zoals beschreven in hoofdstuk 3. Wanneer de basisondersteuning te weinig biedt om te voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling dan heeft de leerling recht op lichte ondersteuning. De lichte ondersteuning kan uit verschillende vormen ondersteuning bestaan, zie paragraaf 4.2. Een leerling die minimaal een half jaar lang structurele ondersteuning heeft gekregen aan de hand van een ontwikkelingsperspectief (OPP) dat in overleg met ouders is opgesteld, moet op een aantal van tevoren vastgestelde onderdelen aantoonbaar vooruitgang boeken. Op het moment dat ondanks deze ondersteuning door de school en eventuele ondersteuning van buitenaf geen vooruitgang wordt geconstateerd en de doelen niet worden behaald, is de school handelingsverlegen. Wanneer er handelingsverlegenheid aangetoond kan worden, wordt de leerling ingebracht in het LPO (Loket Passend Onderwijs). Het LPO adviseert of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing in het speciaal onderwijs. De beslissing hierover wordt genomen door het DirectiePlatform Zorg (DPZ) van het Samenwerkingsverband. De veiligheid van leerlingen is een belangrijk speerpunt binnen Symbion. Symbion wil een veilige school zijn voor alle leerlingen. Wanneer door het gedrag van een leerling de school de veiligheid van andere leerlingen niet meer kan garanderen, zal zij maatregelen treffen (interne schorsing/externe schorsing). Dit kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat deze leerling niet meer welkom is op Symbion. Daarnaast liggen binnen Symbion de grenzen aan het onderwijs ook bij: Ernstige psychische stoornissen waarbij behandeling noodzakelijk is. Het aantal leerlingen met externaliserende problematiek (niet corrigeerbaar, moeite met gezag, agressief, verzetten tegen leiding van volwassenen en slecht luisteren) per klas. Blijvend en niet-beïnvloedbaar grensoverschrijdend gedrag. Lichamelijke beperking die het onderwijsaanbod van een school voor praktijkonderwijs in de weg staat. De verzorgingsbehoefte van leerlingen; leerlingen moet volledig zelfredzaam zijn. Bij een IQ tussen de moeten de leerlingen op 3 van de 4 gebieden (TL, BL, SP en RE) minimaal eind groep 3 niveau (DLE 10) hebben. 9

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 10-03-2014 Status : instemming MR dd 24-03-2014 Inhoudsopgave : 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 2.3

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 02-04- Status : definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB en SWV Instemming MR d.d :mei 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief. Datum : Status : definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB, SWV Goedkeuring MR d.d.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief. Datum : Status : definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB, SWV Goedkeuring MR d.d. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 14-03-2014 Status : definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB, SWV Goedkeuring MR d.d. Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Candea College

Ondersteuningsprofiel Candea College Ondersteuningsprofiel Candea College Concept I.K. 05-03-2013 Versie 1 M.J. 07-03-2013 Versie 1.1 E.R. 21-03-2013 Versie 1.2 KND Versie 1.3 KND Versie 1.4 KND Versie 1.5 I.K. 08-04-2014 LWS Versie 1.6 01-10-2014

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Liemers College

Ondersteuningsprofiel Liemers College Ondersteuningsprofiel Liemers College Definitief Juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Algemene informatie 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept 4 2.3 Kengetallen

Nadere informatie

Groningensingel 1235 6835 HZ Arnhem SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief

Groningensingel 1235 6835 HZ Arnhem SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief Groningensingel 1235 6835 HZ Arnhem SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 04-04-2014 Status: definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB en SWV Instemming MR d.d. : 21-03-2014 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Over Betuwe College Elst

Schoolondersteuningsprofiel Over Betuwe College Elst Schoolondersteuningsprofiel Over Betuwe College Elst Over Betuwe College locatie Elst Binnen Passend Onderwijs is iedere school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Dit SOP laat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school / vestiging Directeur Contactpersoon ondersteuning Website samenwerkingsverband Symbion Mevrouw A. van t Sant Ellen Teunissen/Ilse Thiele www.swvdeliemers-vo nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Samenvatting voor ouders

Schoolondersteuningsprofiel. Samenvatting voor ouders Schoolondersteuningsprofiel Samenvatting voor ouders Naam school / vestiging Liemers College Directeur Harald Wiggers en Wiep van der Pal Contactpersoon ondersteuning Bregje Dicker en Judith Hoekstra Website

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VROOMSHOOP

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VROOMSHOOP STAFBUREAU ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VROOMSHOOP Kenmerk: SB/SGI/KCH/2018000449 Door het bestuur vastgesteld na een positief advies van de MR d.d. 2018-07-02 1. Inleiding In dit ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Akkoord door MR: 04-02-2014 SOP Thomas a Kempis Binnen Passend Onderwijs is iedere school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Dit SOP laat zien wat

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VRIEZENVEEN

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VRIEZENVEEN STAFBUREAU ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK VESTIGING VRIEZENVEEN Kenmerk: SB/SGI/KCH/2018000449 Door het bestuur vastgesteld na een positief advies van de MR d.d. 2018-07-02 1. Inleiding In dit ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal

Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal Van: Anika Linger, coördinator SWV 25-11 versie 3, 28 oktober 2015 Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal Integratie

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK. Vestiging C. van Renneslaan

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK. Vestiging C. van Renneslaan STAFBUREAU ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK Vestiging C. van Renneslaan Kenmerk: SB/SGI/KCH/2018000449 Door het bestuur vastgesteld na een positief advies van de MR d.d. 2018-07-02 1. Inleiding In

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht, pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL MARITIEME ACADEMIE HARLINGEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL MARITIEME ACADEMIE HARLINGEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL MARITIEME ACADEMIE HARLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. De doelgroep van onze / locatie 2. Organisatie onderwijsondersteuning 3. Interne ondersteuning 4. Ondersteuningsbehoefte en niveaus

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Arentheem College Titus Brandsma Schoolondersteuningsprofiel Pagina 1 Binnen Passend Onderwijs is iedere school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Dit SOP laat zien wat de school

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Basisondersteuning, versie 2

Basisondersteuning, versie 2 Pagina 1 van 7 1. Inleiding In de aanloop naar het ingaan van de Wet op Passend Onderwijs heeft SWV V(S)O 25.06 in maart 2013 zijn basisondersteuning geformuleerd. In juni 2016 is deze notitie aangescherpt

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Goedgekeurd door de MR op 7 februari 2014 Binnen Passend Onderwijs is iedere school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Dit SOP laat zien wat de school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2019-2021 Prinses Beatrixschool P.W.A. Park 602 3905 DR Veenendaal tel. 0318-522807 e-mail. beatrixschool@gavescholen.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Ondersteuningsaanbod Vooraf De scholen binnen het SWV Zuid Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool Uithoorn

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool Uithoorn Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Praktijkschool Uithoorn Juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens / contactgegevens 4 3. Onderwijsvisie / schoolconcept 5 3.1 Basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College regio Nijmegen. Bemmel

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College regio Nijmegen. Bemmel SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Pro College regio Nijmegen Bemmel Versie september 2013 Binnen Passend Onderwijs is iedere school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Dit SOP laat

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK. Vestiging Noordikslaan

ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK. Vestiging Noordikslaan STAFBUREAU ONDERSTEUNINGSPROFIEL CSG HET NOORDIK Vestiging Noordikslaan Kenmerk: SB/SGI/KCH/2018000449 Door het bestuur vastgesteld na een positief advies van de MR d.d. 2018-07-02 1. Inleiding In onderstaand

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL NAAM SCHOOL [Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina

Nadere informatie

Floraschool

Floraschool Floraschool 6AZ 218-219 Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Etra ondersteuning ism eterne partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Etra ondersteuning binnen de school Basisondersteuning

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2018 Onderwijs Op De Regenboog werken we in iedere groep op verschillende niveaus door te differentiëren in tempo, instructie, hoeveelheid en moeilijkheidsgraad. Daarbij blijven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam Het Baken (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 23 WK Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL OSG PITER JELLES DE FOORAKKER

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL OSG PITER JELLES DE FOORAKKER SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL OSG PITER JELLES DE FOORAKKER INHOUDSOPGAVE 1. De doelgroep van onze / locatie 2. Organisatie onderwijsondersteuning 3. Interne ondersteuning 4. Ondersteuningsbehoefte en niveaus

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar:

Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar: Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar: Uitgangspunt Het Dockinga College vindt het belangrijk om, in samenwerking met de ouder(s)/ verzorger(s) en de school van herkomst,

Nadere informatie

De basisondersteuning wordt gekenmerkt door preventieve en licht curatieve interventies die

De basisondersteuning wordt gekenmerkt door preventieve en licht curatieve interventies die 1 1. Inleiding In het navolgende document wordt de basisondersteuning voor de scholen binnen het SWV 25-06 beschreven. De beschrijving is voorbereid door Erica Jordans, Ward Habets, Jacolien Spijkerboer,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens KBS Elisabeth School KBS Elisabeth BRIN 17FC Directeur Mevr. L. Paijens Adres Carnissedreef 292 Telefoon 010 4817244 E-mail elisabeth@rvko.nl

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Christophoor BRIN 17ES Directeur Ria Post Adres Schere 39 3085 DT Rotterdam Telefoon 010-4808838 E-mail r.post@christophoor.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Schoolondersteuningsprofiel Imeldaschool Algemene gegevens School Imeldaschool BRIN 17UE Directeur Aziem Jarmohamed Adres Veurstraat 3-7 Telefoon 010-4652632 E-mail info@imeldaschool.nl Bestuur RVKO

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Versie 1.1 dd 20 juni 2013 CNB De Hien, Emmalaan 4, 6669 AR Dodewaard. Tel. 0488-411226 Email: directie@cnbdehien.nl De Hien SchoolOndersteuningsProfiel Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2016

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2016 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2016 Intermetzo Zutphenseweg 55b 7418 AH Deventer 088-5478025 School voor Voortgezet Speciaal Onderwijs Directeur / Locatie- directeur:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens Naam school Obs Piet de Springer Straat Prinsenplein 1 3947PG Langbroek Telefoon 0343562303 Mailadres info@obspietdespringer.nl Website

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Borgshof CS Farmsum

Borgshof CS Farmsum Borgshof 20 9936 CS Farmsum 0596-614118 1 Vastgesteld op: datum Inhoudsopgave Pagina Inleiding x 1. Algemene gegevens van de school x 2. Missie en Visie van de school x 3. Basis- en extra ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Schoolondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet Schoolondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school / vestiging Liemers College Directeur Harald Wiggers en Wiep van der Pal Contactpersoon ondersteuning Bregje Dicker en Judith Hoekstra Website samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband (SwV) VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Veurs Voorburg. Inhoud

Ondersteuningsprofiel van Veurs Voorburg. Inhoud Ondersteuningsprofiel van Veurs Voorburg Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra ondersteuning... 6 d. Grenzen aan de ondersteuning...

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Het Fundament Nieuwland Verduinstraat 8, 4243JZ Nieuwland

Ondersteuningsprofiel van Het Fundament Nieuwland Verduinstraat 8, 4243JZ Nieuwland Ondersteuningsprofiel van Het Fundament Nieuwland Verduinstraat 8, 4243JZ Nieuwland Meer- en minder begaafdheid Voor kinderen met een leerachterstand hebben we gepaste hulp. Voor meerbegaafden is er de

Nadere informatie

De van Oldenbarneveltschool

De van Oldenbarneveltschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De van Oldenbarneveltschool Algemene gegevens School De van Oldenbarneveltschool BRIN 08CL Directeur Anita van der Kooi Adres Jagthuisstraat 14, 3022 PR Rotterdam

Nadere informatie

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen:

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel (OP) van onze school. Deze beschrijving van het OP is het uitgangspunt

Nadere informatie

Format School ondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van DE EINDER. Inhoud

Format School ondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van DE EINDER. Inhoud Format School ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van DE EINDER Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra ondersteuning...

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Rotondaschool Passewaaij

Schoolondersteuningsprofiel Rotondaschool Passewaaij Schoolondersteuningsprofiel Rotondaschool Passewaaij Versie : 1.0 / 1 juli 2013 BePO format 1 ste schoolondersteuningsprofiel Pagina 1 van 9 Schoolondersteuningsprofiel Rotondaschool Passewaaij Inhoudsopgave:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Datum: december 2014

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Datum: december 2014 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Datum: december 2014 Inleiding: Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel van het Bonaventuracollege, locatie Marienpoëlstraat. De school

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Schoolondersteuningsprofiel Ilse Koenders MT PrO Ilse Koenders datum Concept 8-2-2018 Vaststelling in MR Produs 28-2-2018 1 Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het s Gravendreef College 2014-2015

Ondersteuningsprofiel van het s Gravendreef College 2014-2015 Ondersteuningsprofiel van het s Gravendreef College 2014-2015 Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 3 a. Vooraf:... 3 b. De basisondersteuning:... 4 c. Extra ondersteuning... 10

Nadere informatie

FORMAT SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. De Monoliet

FORMAT SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. De Monoliet FORMAT SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL De Monoliet INHOUDSOPGAVE 1. De doelgroep van onze school/ locatie 2. Organisatie onderwijsondersteuning 3. Interne ondersteuning 4. Ondersteuningsbehoefte en niveaus

Nadere informatie