F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*"

Transcriptie

1 CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter A.E. Koopmanschap PVDA F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* SP M. Haak*, P. Visser VVD Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* Groen Links F. Eerkens, R.M. Smit CDA - Leefbaar Diemen R. Herder*, G. Smit-van der Wal Democraten Diemen M.J. Israël* D66 J.D.W. Klaasse, J.A. Pietersen* Wethouders Notulist Griffier Afwezig: R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm M. Wierstra G. Nottelman N.C. Portegijs, M.G.F. Tokkie*, H.G. Uiterdijk* 1a. OPENING EN MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER De VOORZITTER: Dames en heren. Hartelijk welkom op deze eerste echte gemeenteraadsvergadering in deze periode. We starten slecht zeg ik maar even tegen u. Want ik ga u melden dat zowel mevrouw Uiterdijk als meneer Portegijs als de heer Tokkie afwezig zijn en blijven. Van anderen heb ik dat nog niet gehoord, maar dat zullen we wel merken. 1b. VASTSTELLING AGENDA De VOORZITTER: U heeft een agenda gekregen. Ik wil die met elkaar vaststellen. Als het licht aanblijft. Ik weet dat er gister een storing is geweest. Het is voor de mensen op de tribune wel goed. Dan kunnen ze hun oren oefenen om te horen wie er spreken. Maar goed. Ik denk dat het zo verholpen gaat worden. Dat hoop ik tenminste. Voor u ligt de agenda van vanavond. Ik ga u aangeven dat wij, voordat we hem gaan vaststellen, even met elkaar moeten spreken over agendapunt 9, het buitenwerking stellen van onderdelen van de Nota aanbestedingsbeleid gemeente Diemen Dat punt is als het ware uit de lucht komen vallen. Zeker voor de Presidiumleden. Die zijn daar op een laat tijdstip van op de hoogte gesteld. Het verzoek van het College is om het punt te agenderen. Maar het is altijd zo dat de raad er over gaat. Het is een punt waarvan ik denk dat het wijs is, maar dat is alleen als u het ook vindt, dat de wethouder even kan toelichten waarom het zo noodzakelijk zou zijn om het te bespreken. Ik ga eerst even kijken of er in de raad behoefte is aan tekst en uitleg. Meneer Mulder. De heer MULDER: Ik heb het in een eerdere fase al aan proberen te geven. Het licht verblijdt ons. Ik vind het procedureel niet correct wat hier gebeurt. Ik wil het dan ook ter principale van de agenda af. Dat is de mening van de VVD. Welke tekst en uitleg er ook 1

2 komt, het is een principekwestie dat het College de agenda niet bepaalt. Daarmee is het voor de VVD op dit punt even zoals het is. De VOORZITTER: Ik geef het u niet voor niets aan. Ondanks dat het gedrukt staat op uw blaadje, staat het wat mij betreft niet op de agenda. Er is wel een verzoek om het op de agenda te zetten. Dan is de vraag aan u of u uitleg wilt waarom de wethouder het wel wil bespreken. Dan kunnen we altijd nog beoordelen of we het wel of niet willen. Ik begrijp dat het wat ingewikkeld is. Het is ook niet de manier waarop we dat normaliter doen. Toch voor deze keer dit voorstel. Maar het is aan u of het ook zo wilt. De heer MULDER: Dan nogmaals. Er is maar één procedureel podium waarop dit besloten kan worden. Dat is het Presidium. Dat is de afvaardiging van de raad. In dat kader is het niet volgens het Presidium goedgekeurd. Daarmee is het voor mij en voor de VVD van de agenda. De VOORZITTER: Dank u wel. Ik zag mevrouw Polsbroek. Mevrouw POLSBROEK: Het punt is inderdaad niet officieel in het Presidium besproken. Het is wel langs het Presidium gegaan. Ik kan ten dele met de heer Mulder meegaan wat betreft de wijze waarop. Daar kunnen we lang en breed over zijn, maar dat verdient geen schoonheidsprijs. We zijn als PvdA-fractie wel geïnteresseerd in de uitleg van de wethouder hierover. We zullen ons dan beraden of het al dan niet op de agenda mag blijven wat ons betreft. De VOORZITTER: Ik zie dat anderen ook nog het woord willen voeren. Ik begin bij mevrouw Herder. Mevrouw HERDER: Dank u wel voorzitter. Mevrouw Polsbroek zegt dat het langs het presidium is geweest. Ik kan mij daar niets van herinneren. Mevrouw POLSBROEK: Correctie. Ik zeg dat het niet officieel langs het presidium is gekomen. Maar we hebben een mail van de griffier ontvangen met het verzoek. Vorige week vrijdag is er mailwisseling geweest. De heer MULDER: Ter interruptie. Er is inderdaad een verzoek gedaan dat er een memo met een strekking zou komen. De memo is niet door het Presidium gezien. We weten de inhoud niet. We weten de consequenties niet. Daarmee is het volgens mij formeel c.q. informeel niet langs het Presidium gegaan als het aan mij ligt. Mevrouw HERDER: Leefbaar Diemen is van mening dat de wethouder het best uit mag leggen. Maar Leefbaar Diemen wil het van de agenda af hebben. Mevrouw PIETERSEN: Ik denk dat het voor de oud-nieuwkomers toch zinnig is als de wethouder hier kort wat over zegt. Dan is het voor ons even duidelijk hoe de hazen lopen. De heer VISSER: We wachten ook even het antwoord van de wethouder af. De heer EERKENS: Dank u wel. Als partijen bezwaar maken dat er iets op de agenda komt dan lijkt het me ter principale juist dat we er niet over spreken. Maar een voorlichtend woord van de wethouder met carte blanche en vrijblijvendheid kan geen kwaad. Dank u wel. 2

3 De VOORZITTER: Vrijblijvendheid dan. Carte blanche gaat ook weer zo ver. Meneer Israël. De heer ISRAËL: Ik denk dat het geheel uit nood geboren is. Ik wil dan ook de toelichting van de wethouder horen. Wij zijn er wel om noden te lenigen. De VOORZITTER: Dank u wel. Ik wil de heer Worm de gelegenheid geven om uit te leggen waarom het verzoek tot behandeling van dit onderwerp is. Meneer Worm. De heer WORM: Voorzitter, ik sluit aan bij de laatste spreker. Het is volstrekt uit nood geboren. Ik geef iedereen gelijk dat het niet de schoonste weg is. Het gaat om het volgende. De accountant gaat volgende week beginnen met de controle van de jaarstukken. Een week of twee geleden is er een bericht bij mij gekomen dat wij wel eens door de één procent grens die de raad heeft gesteld voor rechtmatigheid heen zouden kunnen gaan op basis van wat hier inhoudelijk in het stuk staat. Toen is er gesteld dat het op zichzelf niet erg is. Als we er iets overheen schieten betekent het dat er sprake zal zijn van een beperkte goedkeuring in rechtmatigheid. U weet, getrouwheid en rechtmatigheid zijn twee criteria waarop de accountant toetst. Het gaat hier, tussen aanhalingstekens, tussen bureaucratie in de zin dat wij allen besluiten of er moet worden aanbesteed of dat er meerdere offertes moeten zijn. In twee gevallen is dat niet gebeurd. Bij onze eigen controle is dat boven water gekomen. Toen heb ik gezegd, ik ga liever voor een gewone echte rechtmatigheidsverklaring van de accountant en niet een beperkte. Ik vind dat, in de richting van de provincie, niet een goede zaak voor de gemeente Diemen. Dan loop je toch bij de provincie een krasje op. Het gaat inhoudelijk om niet zo veel. We hebben het overigens ook vorige jaar aan de orde gehad. Waarom hebben we er nu voor gekozen om het te doen? We zouden het anders bij de jaarrekening aan de orde hebben gekregen. Dan heb ik het liever nu. Dan proberen we alsnog de gewone rechtmatigheidsverklaring te krijgen. Anders wordt het een beperking. Het is aan u om het goed te vinden in het belang van de gemeente richting de provincie. De VOORZITTER: Dank u wel voor de toelichting. Ik zou even willen kijken wie er behoefte heeft om daar kort nog iets over te zeggen. Dan gaan we daarna gewoon stemmen. De heer MULDER: Stemmen? De VOORZITTER: Over of het op de agenda komt. Ja zo gaat het wel in onze democratie. Mevrouw Polsbroek. Mevrouw POLSBROEK: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik heb eigenlijk, gezien de toelichtende verklaring van de wethouder en de reactie van de heer Israël, behoefte aan een schorsing om het even te overleggen met het Presidium. De VOORZITTER: Dat wil ik honoreren. Zijn er vragen van anderen die nu nog voor de schorsing aan de orde moeten komen? Niet. Dan stel ik voor dat we schorsen en uiterlijk om half terug zijn. Maar het liefst eerder. Blijf een beetje in de buurt als het kan. De voorzitter schorst tot 20:30 uur. Mevrouw Haak arriveert om 20:30 uur. 3

4 De VOORZITTER: Dames en heren. De schorsing is over. Het Presidium heeft overlegd. Ik wil de voorzitter van het Presidium de gelegenheid geven om het woord te voeren. Mevrouw Polsbroek. Mevrouw POLSBROEK: Dank u wel mevrouw de voorzitter. We zijn als Presidium bij elkaar gekomen en we hebben gekeken of we een eensluidend advies aan de raad kunnen uitbrengen. Helaas gaat er vanuit het Presidium geen eensluidend advies naar de raad toe. Het gaat dus terug naar de voorzitter van de vergadering. De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw Polsbroek. Meneer Israël, heeft u een procedurele vraag? De ISRAËL: Ik wil wel op de procedure ingaan. Ik begrijp het een en ander niet. Het wordt heel ingewikkeld gemaakt. Maar voor zover ik het begrijp is de enige die over de agenda beslist de raad zelf en niemand anders dan de raad. Dus ik vind dat we dit gewoon in stemming moeten brengen. Het Presidium is een agendacommissie namens de raad en die heeft nu blijkbaar om wat voor reden ook niet kunnen functioneren. Ik vind dat de raad dus nu moet stemmen. Dank u wel. De VOORZITTER: Daar wil ik nou juist aan beginnen meneer Israël. We zijn twee minuten later, maar OK. U heeft gehoord wat de toelichting van de wethouder is. Misschien niet iedereen, maar de meesten wel. Ik wil u voorleggen het voorstel van de wethouder om agendapunt 9 te agenderen. Ik ga u vragen wie er voor het agenderen van het punt zijn. 8 voor, 6 tegen. Meneer Scholten, u kunt nu niet stemmen. Daarvoor zit u op de verkeerde plek. Daarmee is het stuk geagendeerd voor vanavond. Het staat op punt 9 en ik wil het ook maar op die plek houden. Daarbij is denk ik tegelijkertijd de agenda vastgesteld. 1c. INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD EN MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar punt c. Er zijn geen ingekomen stukken gericht aan de raad. Zijn er mededelingen van het college? Nee. Geen. 1d. VRAGEN VAN PUBLIEK AAN DE RAAD De VOORZITTER: Zijn er vragen van het publiek aan de raad? Ik heb er geen gehoord. Geen. 1e. VRAGEN VAN DE RAAD AAN HET COLLEGE De VOORZITTER: Dan gaan we naar de vragen van de raad aan het college. Die zijn ingediend. Ik weet dat er drie partijen zijn die vragen hebben ingediend. Ik wil de fractie van GroenLinks, ik denk de heer Eerkens, als eerst de gelegenheid geven om die vragen te stellen. De heer Eerkens, aan u is het woord. De heer EERKENS: Dank u wel. De nieuwe containers voor GFT zijn blijkbaar niet bedoeld voor omvangrijk tuinafval. Als je met een beetje grote hoeveelheid aan komt zetten dan blijkt dat de bak veel te klein is. Vroeger kon je spullen goed in de duobakken kwijt. Maar dat is tegenwoordig heel erg lastig. Er zijn verschillende mensen die ons via de telefoon hebben bereikt om te vragen of dat de bedoeling is. Rechtgeaarde mensen met een groen hart zijn tot de conclusie gekomen dat je dat spul kennelijk bij het restafval zou moeten doen of dat je moeite moet gaan doen om te bellen. Er is allemaal onduidelijkheid over. Ik zou willen vragen aan het College of ze antwoord kunnen geven op de informatieverstrekking in het algemeen. 4

5 En of die op korte termijn komt. En of het inderdaad de bedoeling is om het grote afval maar gewoon bij het restafval te gooien. Dank u wel. De VOORZITTER: Dank u wel meneer Eerkens. Het woord is aan de heer Worm. De heer WORM: Voorzitter. Ik heb keurig alle vragen gehad en ik kan ze ook keurig beantwoorden. Dat is het probleem niet. Ik wil eigenlijk aansluiten bij de laatste vraag. Dat is, is het College met mij van mening dat de voorlichting op dit punt onvolledig dan wel onduidelijk is geweest. Ik geef grif toe dat in de hele uitrol van de containers en alles wat er mee te maken heeft links en rechts wat steken zijn gevallen. We proberen die zo goed mogelijk weer te herstellen. Daar wordt intensief en zeer serieus aan gewerkt. Als u zegt, is er voldoende voorlichting op dit punt geweest? Ik heb even in de kast gekeken wat wij gedaan hebben. Ik heb hier in ieder geval 4, misschien zijn het er wel meer, folders waarin wij heel nauwgezet de introductie van de containers alsmede de rolemmers in de markt hebben gezet om zo maar te zeggen. We hebben evenwel geconstateerd dat er bij burgers vragen leven over wat moet je bijvoorbeeld met tuinafval doen. Wat is de zin van die malle gele emmertjes? Daar heb ik ook een heleboel vragen over gehad. Na de Pasen komt een nieuwe brief met daarin 4 a 5 pagina s over het afval. De vragen die gesteld worden, worden hier allemaal keurig in beantwoord. Dan weet iedereen over het hoe en wat. Dan nog kan het voorkomen dat er mensen zijn die klagen. Ik heb vanochtend op het spreekuur ook een aantal mensen gehad, daar zat zelfs iemand bij die er absoluut op vooruit was gegaan objectief gezien, maar het nog steeds niet leuk vond. Dat kan. Dat soort dingen gebeuren. Wat we doen, we herstellen waar we herstellen moeten. We geven zonder meer toe dat er fouten zijn gemaakt. We hopen dat we hiermee de mensen zodanig bereiken dat iedereen weet wat er aan de hand is. De VOORZITTER: Dank u wel meneer Worm. Meneer Eerkens, is dat voldoende beantwoord? Dank u wel. Dan wil ik toe naar de PvdA, mevrouw Polsbroek. Mevrouw POLSBROEK: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ook van ons vragen over de nieuwe wijze van afvalinzameling. In het vervolg op de brief van de heer Israël wil de fractie van de PvdA graag de volgende vragen stellen aan het College. Het gaat over de chip. Heeft het College besloten om een chip in de afvalbak te plaatsen? Zo ja, wanneer heeft het College besloten de chip in die nieuwe afvalbakken te plaatsen? Zo nee, wie heeft het besluit genomen en wanneer en op welke wijze is het College medegedeeld dat er een chip geplaatst zou worden in de nieuwe afvalbakken? Wanneer heeft het College de gemeenteraad dienaangaande geïnformeerd? Deelt het College de mening van de fractie van de PvdA dat wij voorzichtig en terughoudend om moeten gaan met privacygevoelige hulpmiddelen? Deelt het College de mening van de fractie van de PvdA dat de chips op dit moment geen functie hebben? Is het College bereid de Meerlanden op de dragen om op dit moment af te zien van enig gebruik van de chips? Kan het College ons toezeggen dat er in de toekomst niet eerder van de chips gebruik zal worden gebruik dan na. De heer MULDER: Voorzitter, ter interruptie. Ik dacht dat wij een goed gebruik hadden om zoveel mogelijk vragen die er zijn schriftelijk af te handelen. Onze fractie heeft altijd de goede gewoonte om dit soort vragen schriftelijk af te handelen. Als dit de mores wordt van de raad, dan gaan we hele lange vergaderingen krijgen. Ik wil mevrouw Polsbroek vragen om een concrete vraag te stellen zodat de vergadering niet al te lang hoeft te duren. Mevrouw POLSBROEK: Het zijn concrete vragen. 5

6 De VOORZITTER: Een ogenblik. Meneer Israël. De heer ISRAËL: Meneer Mulder heeft deze brief van de PvdA ook gekregen en die begint, We gaan ervan uit dat het College onderstaande vragen komende donderdag schriftelijk heeft beantwoord of mondeling zal beantwoorden. Dat is het antwoord op de vraag van mevrouw Polsbroek. De VOORZITTER: Dank u wel meneer Israël. Mevrouw Polsbroek. Mevrouw POLSBROEK: Nogmaals de herhaling. Kan het College ons toezeggen dat er in de toekomst niet eerder gebruik zal worden gemaakt van deze chips dan na expliciete discussie in en door goedkeuring van de gemeenteraad? Dat waren onze vragen die u inderdaad ook schriftelijk van ons heeft ontvangen. De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw Polsbroek. Mag ik de heer Worm vragen om deze vragen te beantwoorden. Ik neem aan dat u ook aangeeft dat het schriftelijk beantwoord wordt. Dus wellicht kunt u kort de hoofdlijnen uit de beantwoording halen. De heer WORM: Natuurlijk. Om te vermijden dat het ook schriftelijk moet, kan ik volgens mij het antwoord geven en dan combineer ik even een aantal vragen. Het gaat bij u om de potentie. Er zit een chip in. In die chip zit de relatie tussen de bak, dus het huisnummer, en waar die bak thuishoort. Dat is het enige wat er in de chip zit. Dat is materieel feitelijk hetzelfde als wat bij de duobak zat. Daar zat namelijk een soort barcode in de deksel waardoor de barcode overeenstemde met het huisnummer en de straat waar de bak thuishoort. Dus in principe verandert er niet zoveel. Heeft het College daar toestemming voor gegeven? Nee, dat heb ik gedaan. De bakken gaan in bruikleen bij de bewoners. Er moet dus een relatie zijn tussen de bak en het huisnummer. Dat is het enige wat op dit ogenblik geregeld is. De gemeenteraad wordt dienaangaande geïnformeerd als zij het uitvoeringsbesluit van de afvalstoffenheffing ter goedkeuring krijgt. Dan wijst daar precies in wat de relatie is tussen de chip en de functie daarvan. Als u mij vraagt of wij de mening van de PvdA-fractie delen dat we terughoudend om moeten gaan met privacygevoelige hulpmiddelen, dan is het antwoord daarop ja. Deelt het College de mening van de fractie dat de chips op dit moment geen functie hebben? Ja, die hebben op dit moment wel een functie. Namelijk huisnummer en straat en het pand waar het bij hoort. Voor het overige heeft het geen functie. Dat kan hij ook niet hebben, want daar heeft de gemeenteraad geen toestemming voor gegeven. Meneer Israël heeft die relatie al een keer gelegd. Wij hebben hier de discussie gehad over diftar. Er is toen afgesproken, voer diftar nu niet in maar laten we eerst de uitrol van de containers en de nieuwe inzamelmethode doen. Mocht er toch over diftar gesproken worden, dan kunnen we dat altijd nog een keer doen. Mocht over 3 á 4 jaar de raad zeggen toch opnieuw met dat diftar aan de slag te willen, wat ik me heel goed zou kunnen voorstellen, dan kan zonder enig probleem, als de raad daartoe zou besluiten, die chip worden meegenomen. Maar dat kan alleen als u daar toestemming voor geeft. Het bedrijf kan in principe niets. Dat is gewoon verboden. De Meerlanden doet er op dit moment niets mee, behalve dan wat ik net gezegd heb. Kan het na expliciete discussie en goedkeuring in de gemeenteraad? Het antwoord daarop is ja. De VOORZITTER: Dank u wel meneer Worm. Ik wil eigenlijk proberen om de discussie nu niet te gaan voeren. Ik wil wel aan de heer Worm vragen om gewoon de vragen toch op schrift te verstrekken. Dat kan via de griffie. Mocht er later reden zijn voor discussie, dan kan 6

7 dat op een later moment. Ik wil het echt kort houden. Dus we gaan daar nu niet tot in detail op verder. Alleen een procedurele vraag meneer Israël. De heer ISRAËL: Ik zal er een heleboel over kunnen zeggen. De bakken zijn al beplakt met het huisnummer en het adres met een barcode. De VOORZITTER: Meneer Israël. Ik zei tegen u, alleen een procedurele vraag. En dit is een statement. Ik wil De heer ISRAËL: Laat de wethouder volledig informatie vertrekken. Wat is dit voor iets raars. We zetten er alleen een chip op om te registreren. Maar de registratiekenmerken zitten er al op. Dus de chip heeft een andere bedoeling. De VOORZITTER: Ik stel voor dat ook u de schriftelijke beantwoording van de wethouder leest. Mocht er reden zijn om daar later nog op terug te willen komen, dan kunnen we zien of dat te agenderen valt. Ik wil de fractie van Leefbaar Diemen het woord geven. Mevrouw Smit. Mevrouw SMIT: Dank u wel. 17 maart jongstleden hebben wij een mail gekregen van de Gemeentelijke Ombudsman. Dat ging over de collectieve verzekering van Agis. Het is een zorgwekkende zaak. Dat is specifiek gestoeld op DWI. Ik wil graag weten of dat hier in de gemeente ook gebeurt, dat als mensen een aanvraag indienen na 1 januari, dat ze daar niet gehonoreerd worden, zelfs als Agis toe heeft gezegd dat ze mee zouden kunnen participeren. Houdt onze gemeente ook zulke criteria aan? De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder, meneer Scholten. De heer SCHOLTEN: Ja, de gemeente houdt zich aan de wet. De wet bepaalt dat het overstappen van de ene ziektekostenverzekeraar naar de andere alleen per 1 januari kan. In die zin doen wij dus precies wat de wet voorschrijft. Dat kan per 1 januari. Daar is een uitzondering op. Beide verzekeringsmaatschappijen, dus degene die verlaten wordt en de ontvangende, kunnen daar gezamenlijk nog wel eens wat aan doen. Dat gaat volstrekt buiten ons om. Dus 1 januari is het overstapmoment. Mevrouw SMIT: Dan wil ik ook nog weten. De VOORZITTER: Een ogenblik mevrouw Smit. Dank u wel meneer Scholten. Ik wil toch dat we het heel kort houden. Daar zijn deze vragen voor bedoeld. Niet voor discussie. Mevrouw SMIT: Het is heel kort en het hoort erbij. Er is nu ook een mogelijkheid om de eigen risico af te dekken in de afdracht van de Agis. Als mensen nou geen gebruikmaken van het eigen risico, wordt dat dan nog verrekend? De heer SCHOLTEN: Dan treft u erg het wezen van verzekeren. Het wezen is dat u zich verzekerd voor een risico en als het niet optreedt dat u dan het geld kwijt bent. Als het wel optreedt, dan treedt de verzekeraar op. U kunt ook met de autoverzekering niet zeggen, er heeft zich geen schade voor gedaan dus mag ik mijn premie terug. In de premiestelling is rekening gehouden dat sommige mensen die schade, dus het eigen risico, niet hebben. Dus het is onmogelijk wat u vraagt. De VOORZITTER: Dank u wel meneer Scholten. 7

8 2. STAND VAN ZAKEN COALITIEONDERHANDELINGEN De VOORZITTER: Ik wil met u toe naar agendapunt 2, de stand van zaken coalitieonderhandelingen. Ik wil graag mevrouw Wielage de gelegenheid geven het woord te voeren. Mevrouw WIELAGE: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Wij hebben persberichten uitgestuurd en dat hebben ook de raadsleden als het goed is vandaag ontvangen. Dat is eigenlijk ook wat we vandaag te melden hebben. Na een eerste informatieve ronde, waarin we gesprekken gehad hebben met alle Diemense politieke partijen, heeft de VVD in eerste instantie in aparte sessies vervolggesprekken gevoerd met de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA. In deze vervolggesprekken heeft de VVD het thema financiën aan de orde gesteld. De VVD heeft daarop besloten om met de huidige coalitie, namelijk de PvdA en GroenLinks, verdiepingsgesprekken aan te gaan. Het doel is om kennis te vergaren en op basis daarvan keuzes te kunnen maken in het bezuinigingsproces, zowel wat betreft tempo, omvang en aard van de bezuinigingen. Dat is dan ook het uitgangspunt voor het coalitieprogramma. We willen hierbij nadrukkelijk aangeven dat deze informatie die wij van de ambtenaren krijgen in de verdiepingsgesprekken daarna zal worden gedeeld met de hele raad. Dus de informatie blijft niet hangen bij de huidige coalitiepartijen, zodat ook de andere partijen betrokken blijven bij het proces. Dat is wat we op dit moment te melden hebben. De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw Wielage. Ik stel voor dat we dit voor kennisgeving aannemen en op andere momenten dan nu de gelegenheid te baat nemen mevrouw Wielage daarover aan te spreken als u dat wilt. Dank voor de bijdrage nu. 3. VOORTGANG LOKALE REKENKAMER DIEMEN EN OUDER AMSTEL De VOORZITTER: Ik wil met u toe naar punt 3. Het is een punt wat we bij de afsluitende raad eind vorige maand, nee deze maand was het nog, overgedragen hebben aan deze raad. Het is nu geagendeerd. Ik wil graag van u weten wie er het woord over willen voeren. Is er behoefte bij de leden van om daar een eerste statement over te maken? U gaat er later op in. Meneer Israël, meneer Eerkens, de heer Klaasse, soms moet ik nog even spieken, meneer Jägers en mevrouw Smit. Meneer Israël. Ga uw gang. De heer ISRAËL: Dank u wel. Wij zouden nu het voorstel willen steunen, maar daar wel een aantekening bij willen maken. We vinden dat we ons als raad al gecommitteerd hebben aan het voorstel. We kunnen dus eigenlijk niet anders. Ook tegen Ouderkerk aan de Amstel. We zouden dat graag tot 31 december 2010 willen doen. Daarna opzeggen en in de tussentijd naar een andere oplossing zoeken. Wij zijn niet heel erg gelukkig met het resultaat wat de rekenkamer heeft voortgebracht. Ik refereer hier eigenlijk naar een voorstel van de heer Budhu Lall om het zo te doen om dan te zoeken naar een oplossing die we kunnen vinden. De heer EERKENS: Dank u wel voorzitter. De rekenkamer is een bekend begrip dankzij zijn prestige als onafhankelijk controleorgaan van het bestuur. Diemen heeft ook zo n orgaan en dat delen we met Ouder Amstel. Er is een protocol dat ons het afgelopen jaar 3 rapporten heeft opgeleverd. In de stukken zie je een soort samenvatting van wat daar de ervaring mee is. Een andere kwestie speelt een rol. Dat kost Hoewel dat maar 1 promille is van de bedragen die ik ook wel eens hoor, is het toch een hoop geld. Wat krijg je er nou voor terug? Een goede beschouwing over aspecten van het beleid waarmee dit College en deze raad en dit apparaat heeft gewerkt. Als ik het zo in eerste instantie bekijk, dan denk ik ja, het gaat er hier goed aan toe. Het is gevaarlijk om dat te zeggen misschien. Maar in eerste instantie zou ik 8

9 zeggen dat hier een bedrijfsvoering wordt gedaan die tegemoetkomt aan waar zo n rekenkamer voor is. Dan heb ik eigenlijk de neiging om te zeggen, zouden we niet zonder kunnen? Dan nemen we natuurlijk een risico. Want als je dat niet doet, dan zouden mensen kunnen zeggen, er is geen controle meer dus hupsakee. Maar dat is niet aan de hand, want als er geen rekenkamer is, dan moet er toch een protocolrekenkamer zijn. Ik vraag me af of het niet de verstandigste weg is om voor beiden te kiezen. Dus de huidige rekenkamer verder te ontbinden op een nette manier, niet dat ik daar nu zo een antwoord voor heb, en te gaan voor een protocolrekenkamer. Dat betekent dat beide mogelijkheden er zijn. We besparen geld. Mocht er acuut behoefte zijn aan een rekenkamer dan grijpen we het protocol uit de kast en dan passen we dat toe. Dat was het vooralsnog. Dank u wel. De heer KLAASSE: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Wij van D66 zijn voor een goed functionerende rekenkamer. Het is de vraag of dat nu bij Diemen en Ouder Amstel aan de hand is. Ik heb dingen gelezen dat de aanbevelingen open deuren zijn, dat het nogal dure onderzoeken zijn en dat de rapporten vooral stofhappen in lades en de toon zou wat belerend zijn. Op zich ben je er als raad ook bij dat je in gesprek gaat en dat je vraagt wat je wel wilt. Ik zou wat suggesties willen doen. Ik moet toegeven dat ik die suggesties voor een deel heb gehaald uit het tijdschrift Bestuurswetenschappen. De rekenkamers zouden een onderzoeksterrein moeten kiezen die niet weggelegd zijn voor andere toezichthouders of controleurs, want anders doen ze dubbel werk. Dat ze vooral, en dat spreekt me erg aan, snelle onderzoeken doen en andere presentatievormen kiezen. Dus niet hele lange rapporten, maar met snelle onderzoeken en powerpoint presentaties kun je meerdere en toch kwalitatief goede onderzoeken doen. En dat de rekenkamers, vanwege het feit dat ze onafhankelijk zijn, toch een soort sparringpartner is voor het lokale bestuur en dat ze zich kunnen mengen in het debat. Dat zijn suggesties voor een beter functionerende rekenkamer. De heer JÄGERS: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Onze fractie gaat ook akkoord met het voorstel van de commissie om nog een jaar door te gaan met de huidige rekenkamer, maar gezien de huidige stand van zaken toch een bezuiniging te overwegen. Onze denkrichting is een bezuiniging van 25%. Onze overwegingen zijn de volgende. De onderzoekers kosten veel geld. We vinden de onderzoeken kwalitatief voldoende, maar toch vaak wollig geformuleerd. Er zijn veel herhalingen. We weten, in het algemeen is het zo dat de kern van wat we willen weten niet altijd geraakt wordt. Dat kunnen we ons als raad ook zelf aanrekenen, want het is de raad die de vraagstelling moet formuleren. Dat moeten we dan ook helder doen. Het feit dat we nog een jaar door willen gaan en daarna hoe verder, komt voort uit het feit dat de rekenkamer toch al lang in onzekerheid is gelaten. Dat was het. Mevrouw POLSBROEK: Dank u wel mevrouw de voorzitter. De PvdA gaat akkoord met de verlenging zoals wordt voorgesteld door de commissie van de rekenkamer met in ieder geval een jaar. We zijn nu al op een kwart van het jaar. Dus we kunnen met goed fatsoen ook geen afscheid meer nemen van de rekenkamer. Wij willen in ieder geval de griffier wel meegeven dat er een goed tijdpad komt met een duidelijk evaluatiemoment eind november Mochten we besluiten om op een andere manier vorm te geven aan de rekenkamerfunctie die wettelijk verplicht is, dat kunnen we dat met goed fatsoen doen. Niet in het jaar daarop. Volgens mij is het wettelijk zo dat we een rekenkamer nodig hebben die ook onafhankelijk zijn onderzoeken doet. Dat is in tegenstelling tot wat ik de VVD-fractie heb horen betogen. Ik hoor de heer Jägers de opmerking maken. De heer JÄGERS: Ter interruptie. Kunt u dat even toelichten mevrouw Polsbroek? 9

10 Mevrouw POLSBROEK: U had het over de onderzoeken. Dat de onderzoeken door de raad worden aangedragen. Het is omgekeerd. De rekenkamer stelt een aantal onderzoeken voor. De VOORZITTER: Mevrouw Wielage, even een ogenblik. Mevrouw Polsbroek bent u klaar? Mevrouw Smit krijgt eerst even de gelegenheid. Dan krijgt u daarna als leden van de auditcommissie de gelegenheid. Maar anders krijgt mevrouw Smit dubbel de kans. Mevrouw SMIT: Precies. Ik wil spreken als lid van Leefbaar Diemen. Wij willen ook graag het advies volgen van de griffiers en tot 1 juni wachten. Ik moet zeggen, het zou niet netjes zijn tegenover de huidige rekenkamer en niet netjes tegenover Ouder Amstel. En ik vind het ook niet netjes als je het afdoet als bezuiniging dat we ze in ieder geval niet de kans zouden geven tot in ieder geval december. De VOORZITTER: Dan is het denk ik goed om nu de kans te geven aan mevrouw Wielage als lid van de auditcommissie en de begeleidingscommissie om even het woord te voeren met betrekking tot het voorstel. Mevrouw WIELAGE: Dank u wel mevrouw de voorzitter. We noemen ons de commissie rekenkamer. We vinden het inderdaad verstandig om nog dit jaar door te gaan. We hebben natuurlijk de rekenkamer gevraagd om een aantal veranderingen door te voeren na de eerste twee jaar. Dat hebben ze gedaan. We hebben ook met elkaar geconcludeerd dat ze verbetering hebben aangebracht en dat wat we hebben gevraagd ook is uitgevoerd. Dat kan altijd beter. Daarom wilde ik ook net even inbreken op het betoog van mevrouw Polsbroek. De rekenkamer vraagt uitdrukkelijk aan de raad om onderwerpen aan te dragen. Uiteindelijk bepaalt de rekenkamer welke onderwerpen ze gaat onderzoeken. Maar de samenwerking is zodanig met zowel onze gemeente als met de gemeente Ouder Amstel, dat zij echt aan ons vragen om onderwerpen aan te dragen. Ze hebben ook heel duidelijk aangegeven dat we goed moeten kijken naar de centrale vraag die door hun wordt geformuleerd voor het onderzoek. Wij hebben al eerder geconcludeerd, slechte input levert ook een slechte output. Wat je erin stopt krijg je er ook uit. Als wij als raad niet goed kijken naar de centrale vraagstelling, dan krijg je er ook niet uit wat je verwacht. Als wij hebben geluisterd naar de opmerkingen over de rapporten, dan waren de meningen daarover zodanig dat iedereen toch wel tevreden was over wat er nu lag. We zijn wat laat in het jaar om nu tegen de rekenkamer te zeggen dat we niet door gaan. Er is ook geen reden voor, want de rapporten zijn voldoende en ze hebben zich gehouden aan de afspraken die wij hebben gemaakt. Dat de rapporten laat zijn aangeleverd komt niet alleen door de rekenkamer, maar vooral ook door hoe het hier in huis is gegaan. De commissie stelt dus voor om in ieder geval dit jaar nog door te gaan. Eventueel wel een bezuiniging door te voeren door, dat wil Ouder Amstel ook, 25% minder budget te geven aan de rekenkamer. Ze hebben aangegeven dat het ook geen enkel probleem is. We moeten goede afspraken maken. De griffier komt ook met een voorstel daarvoor. Ik ben het eens met mevrouw Polsbroek dat we op een goed tijdstip, in november is op tijd, moeten aangeven of we doorgaan of dat we stoppen. Dat kan ook een onderdeel zijn van de bezuinigingen die we bij de begroting gaan vaststellen. Dat is eigenlijk het verhaal. De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik krijg in mijn linkeroor te horen dat november misschien wat laat is. We zouden het eigenlijk eerder moeten doen vanwege de begrotingsbespreking. Dat is denk ik van belang. Maar dat moet te doen zijn. Als ik het zo hoor zijn de nodige opmerkingen gemaakt. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Eerkens. 10

11 TWEEDE TERMIJN De heer EERKENS: Dank u wel mevrouw de voorzitter. De rekenkamer is volgens mij een onafhankelijk iets. Het bepaalt zelf of het onderzoeken doet. Hij kan die onderzoeken doen op verzoek van de raad of op verzoek van bewoners of van organisaties. Dat is één ding. Ten tweede, het is niet verplicht om een echte rekenkamer op te tuigen met leden. Het is voldoende om een protocolrekenkamer te hebben. Dat is een papier waarop staat wat er gebeuren moet als er behoefte is aan een rekenkamer. Dat staat zo in de Gemeentewet. Dat is ook een stuk goedkoper. Dat wilde ik even zeggen. Ik zou graag willen, als dat kan, dat de griffiers deze overwegingen meenemen in het onderzoek dat ze doen en dat dan in de komende tijd vorm krijgt. Dank u wel. De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? Dan denk ik dat we toe zijn aan stemming over het voorstel zoals het er ligt. Dan gaat het dus over de verlenging tot het einde van dit jaar en het onderzoek door de griffier. Wie zijn er vóór het voorstel zoals het er ligt? Eenieder. Dan is het daarmee vastgesteld. Dank u wel. 4. BESLUIT TOT OPDRACHT AAN DE GRIFFIER TOT ONDERZOEK NAAR WERKWIJZE RAAD De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar agendapunt 4, het besluit tot opdracht aan de griffier tot onderzoek naar de werkwijze van de raad. Het is ook een stuk wat we van de vorige raad hebben meegekregen maar waar we formeel natuurlijk nog met elkaar een besluit over moeten nemen. Er is een opdracht geformuleerd waarin u allen bevraagd zult worden als fracties door de griffier. Is er iemand die behoefte heeft aan discussie over dit onderwerp? Mevrouw Haak, ga uw gang. Mevrouw HAAK: Mijn fractie is niet voor om de griffier met zo n onderzoek te belasten. Dat geeft dan weer aanleiding voor discussies over de vergaderwijze en de indeling enzovoorts. Als wij ons ergens aan geërgerd hebben in de vorige periode, dan is dat het oeverloze gepraat over de orde en de gang van zaken. Wij zijn er op tegen om dat weer opnieuw aan te gaan slingeren en een onderzoek te doen. De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn er anderen die het woord erover willen voeren? Niet. Dan wil ik voorstellen om het voorstel zoals het voorligt in stemming te brengen. Wie zijn er vóór het voorstel? Eenieder op de SP-fractie na. En een wandelende mevrouw Wielage. Dat kan niet mevrouw Wielage. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Aangenomen. 5. MOTIE ZONDAGOPENING DIEMEN D.D. 11 MAART 2010 De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 5. Een motie met betrekking tot de zondagopening van de winkels te Diemen. Ik denk maar zo, wil de heer Scholten daar een toelichting op geven of gaan we er meteen over stemmen? De heer Scholten als raadslid. De heer SCHOLTEN: Ja de heer Scholten als raadslid. Ik heb een korte toelichting. Wat wij hier uiteindelijk vragen, is het College een voorstel te doen zodat onze winkeliers in een gelijke concurrentiepositie komen ten opzichte van de Amsterdamse winkeliers. Ik denk dat het vorige College uitstekend in staat is om het voorstel te doen. Wat mij betreft kan het natuurlijk ook zo zijn dat het vorige College zegt, we hebben alles onderzocht en het is juridisch volstrekt onmogelijk. Ook dat zou in dit verband een adequaat voorstel zijn. Dan hebben we er ongetwijfeld nog wat discussie over. Ik wilde dat nog wel even toelichten in verband met de recente ontwikkelingen. Er loopt nu een rechtzaak in Amsterdam. Er zal 11

12 ongetwijfeld meer gebeuren. De minister zal er wat van vinden. De vraag is hier een voorstel op te stellen waarmee de zondagopenstelling mogelijk wordt. Maar ook het College is niet aan het onmogelijke gehouden. Dus als het niet kan, dan horen we dat graag. Maar wel beargumenteerd. De VOORZITTER: Dank u wel. Wie wil daar het woord over voeren? Mevrouw Herder. Mevrouw HERDER: Dank u wel mevrouw de voorzitter. In de eerste plaats wil ik de indiener van deze motie het verwijt maken dat ze net als Amsterdam een grote broek aan wil doen. We zijn ten slotte een kleine gemeente. In het lijsttrekkersdebat zijn door de presentator aan ons vragen gesteld over de zondagopening. Daar is gemengd op geantwoord. Ik vind dat uw motie weinig rekening houdt met de winkeliers in onze gemeente. U heeft nog geen gesprek gehad met de winkeliersvereniging. Want de winkeliersvereniging heeft eind april pas een algemene ledenvergadering. U gaat voorbij aan alle kleine winkeliers die ons dorp heeft. Wanneer u officieel stelt dat iedere zondag een openstelling is, dan noopt u veel kleine zelfstandigen tot maatregelen die waarschijnlijk hun financiën te boven gaan. We hebben hier eenpersoonswinkels in het winkelcentrum. Ik heb veel winkeliers gesproken naar aanleiding van uw motie. De meeste kleine winkeliers, eigenlijk allemaal, zeiden, wij doen daar niet aan mee. Ongeacht hoe de ledenvergadering van de winkeliers uitpakt. De VOORZITTER: Mevrouw Herder ik ga even ingrijpen. Wat we op de agenda hebben is een motie van 3 partijen met het verzoek om onderzoek te doen voor het ja of nee wat betreft de openstelling. Hetgeen waar u het over heeft zou nog aan de orde moeten komen. Misschien om snelheid in de discussie te houden, geef uw advies om voor of tegen de motie te stemmen. Dan kunnen we ook de anderen horen en dan kunnen we het punt afsluiten. Mevrouw HERDER: Mevrouw de voorzitter. Ik word hier weer beknopt in mijn manier van hoe ik deze motie wil bespreken. Ik kan niet zeggen dat ik tegen deze motie ben. Dat kan ik wel zeggen, maar deze motie is gewoon niet goed onderbouwd. Gisteren is er door de Kroon gezegd dat een gemeente alleen iedere zondag open kan, wanneer het een toeristische gemeente is. Ik heb hier een heel pak. Dat had de wethouder of iemand van de PvdA, wie het ook is, ook kunnen zien. Ik heb hier een heel pak met allemaal negatieve adviezen ten opzichte van de openstelling. Ook de winkeliers die naar de rechter zijn gegaan en die allemaal gelijk hebben gekregen. Ik hou het verder kort. Ik wil alleen nog even zeggen dat u vergeet dat u de kleine winkeliers ontwricht in het familiegevoel. De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw Herder. Zijn er anderen die nog het woord willen voeren? Meneer Visser. De heer VISSER: Dank u wel voorzitter. Ik wil het kort houden. Even over de motie zelf. Die is juridisch niet haalbaar. De uitspraak van de Kroon kwam mij voor deze vergadering ook ter ore. In Amsterdam mogen de winkels die niet in het toeristisch centrum liggen niet open. Om nu Diemen tot toeristisch centrum te verklaren, dat lijkt me een heel belachelijk idee. De heer ISRAËL: Als er toch onderzoek gedaan wordt, dan zou ik de landelijke partijen willen aanbevelen om voor het Franse model te pleiten. Dan komt de Winkelsluitingswet opnieuw in het parlement. Dat is dat iedere winkel één dag in de week gesloten moet zijn en dat is dan verder aan de winkeliers zelf wanneer ze dat doen. Nu ontstaat er een heel gekeuvel over wie wel en wie niet. De variatie van ons winkelbestand is ook aan het veranderen. De 12

13 winkeliers komen ook steeds meer uit andere culturen. Het lijkt me dan ook wel belangrijk. Ik zou dat dan ook willen aanbevelen. Wij zullen tegen de motie stemmen. De heer EERKENS: Dank u wel voorzitter. Het lot van de winkeliers gaat ons ook aan het hart. Het blijkt dat de rondvraag, net als mevrouw Herder zegt, tot heel veel negatieve geluiden leidde. Ik ben wel benieuwd naar de uitvoering van de motie te zijner tijd wat het onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt zal opleveren. Ik zie het eigenlijk wat somber in. We zouden niet willen ontraden om zo n motie aan te nemen. Een onderzoek is nooit weg. Dank u wel. De VOORZITTER: Dank u wel. Ik wil eigenlijk de motie maar in stemming brengen. Volgens mij is er wel helderheid over, en de vraag is of er sprake moet zijn van huiswerk voor het College. Het raadslid Scholten wil nog het woord voeren. De heer SCHOLTEN: Ik wil over een paar dingen toch nog wat zeggen. Fijn dat meneer Israël bepleit dat de landelijke partijen wat moeten doen. Kennelijk zijn die voor de plaatselijke politiek ook van belang. Mevrouw Herder, ik heb dat uitgebreid onderzocht. Ik heb zo n pak gelezen. Natuurlijk is het uiterst lastig. Maar we zitten in Diemen in een hele bijzondere situatie. Amsterdam ligt ongeveer om ons heen. Dat treft ook onze winkeliers. En dat treft onze winkeliers zeker als ze in de buurt allemaal open gaan. Ik vind dat je verplicht bent om als gemeente te kijken wat je mogelijkheden zijn en wat de effecten zijn. Vervolgens ga je dan besluiten of je het wel of niet doet. Natuurlijk moet je dan met winkeliers praten. Daar pleit deze motie ook voor. Maar ik geef u wel in overweging of dat leidend is. Als sommigen het wel willen en anderen niet, wie bepaalt uiteindelijk of het wel of niet mag? Dat doen wij hier in de raad en niet de winkeliersvereniging. De VOORZITTER: Dank u wel. Ik wil nu de discussie stoppen en het voorstel in stemming brengen. Wie zijn er vóór het aannemen van de motie? De fracties van de PvdA, VVD, GroenLinks, D66. Anderen tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. Aangenomen. 6. HAMERSTUKKEN De VOORZITTER: Dan hebben wij 2 hamerstukken staan. Ik ga er even van uit dat ze hamerstukken blijven. Mag ik daarvan uitgaan? Dank u wel. 7. INFORMATIEVE BESPREKING NOTITIE BREDE SCHOOL De VOORZITTER: Dan gaan wij toe naar agendapunt 7, de informatieve bespreking van de notitie Brede School. U heeft al gehoord op de achtergrond dat wij een boel gasten hebben. Ik schat ook in dat we wat plaats moeten maken op de tribune. Er zijn een boel mensen met betrekking tot dit agendapunt gekomen. Die mogen ook een plaatsje hebben. Die hebben geduld moeten betrachten. Bijna een half uur. Op elkaars schoot is misschien wat veel, maar wat indikken kan vast. Daar is ook nog allemaal plek. Dames en heren, we hebben nu een informatief deel in onze gemeenteraadsvergadering. Dat is een novum. Dat betekent wel dat er tussen de mensen die net allemaal binnen zijn gekomen, er ook mensen zitten die wat willen zeggen over het onderwerp Brede School. Ik heb begrepen dat er 2 mensen zijn die dat zouden willen. Ik wil even weten wie dat zijn. Ik zie meerdere handen. Maar die 2 daar vooraan? Een voor een. Dan kunnen we het ook horen. Ik wil u de gelegenheid geven. Zeg uw naam even. Dan weten we wie u bent en waar u over wilt spreken. De heer VAN HAARLEM: Geachte voorzitter en raadsleden. Goedenavond ouders en begeleiders van Popey. Het doet deugt dat u jullie in zulke grote getale bent gekomen om hier 13

14 steun te komen betuigen. Mijn naam is Bert van Haarlem. Ik ben voorzitter van de oudercommissie van de stichting buitenschoolse opvang Popey. Ik vraag graag uw aandacht voor de ontwikkelingen rond de buitenschoolse opvang in de nieuw te vestigen Brede School in Diemen. De stichting Popey verzorgt al zo n 25 jaar de buitenschoolse opvang in Diemen. Popey werd opgericht door ouders uit Diemen. Momenteel betreft dit 430 kinderen die tussen de middag en na schooltijd worden opgevangen op een zestal locaties in Diemen-Zuid, Centrum en Noord. In Noord betreft het ruim 100 kinderen. We hebben in Noord 10 leidsters die de opvang verzorgen. Sinds kort zijn wij als ouders geconfronteerd met het voldongen feit dat de buitenschoolse opvang in de nieuw te bouwen Brede School vergeven zou zijn aan een nieuwe partij. Met deze partij, genaamd Kind en Co, is door de buitenschoolbesturen van t Palet en De Duif naar wij onlangs hebben gehoord een contract voor de buitenschoolse opvang in de Brede School gesloten. Ik wil hierbij namens de ouders van de kinderen van Popey uitdrukkelijk onze afkeur van deze gang van zaken kenbaar maken. Met stijgende verbazing hebben wij de afgelopen periode gezien hoe de huidige kinderopvangorganisatie Popey gewoonweg buitenspel is gezet. Als ouders van de Popey-kinderen worden wij nu voor een voldongen feit gesteld. Meer dan 100 kinderen uit Noord en hun ouders alsmede 10 gekwalificeerde leidsters hebben het nakijken. Zonder enige vorm van overleg of communicatie met de ouders wordt de stekker uit Popey in Diemen-Noord getrokken. Wij zijn verbijsterd over deze gang van zaken. Ik kan hierbij niet genoeg benadrukken hoe tevreden de ouders over de dienstverlening van Popey zijn. Het verloop van personeel is nihil. De prijzen zijn absoluut schappelijk. Lager dan de prijzen bij Kind en Co. De uitkomsten van de recente tevredenheidsonderzoeken onder de ouders zijn buitengewoon goed. Ik wil uitdrukkelijk stellen dat wij natuurlijk niet tegen concurrentie zijn. Wij vinden het een goede zaak dat ouders en kinderen meerdere alternatieven voor de opvang wordt geboden. In bedrijfsleven spreken we dan wel altijd over een zogenaamd level playing field bij het gunnen aan aanbieders. Geachte raadsleden, van zo n gelijk speelveld is in het geval van de buitenschoolse opvang voor de Brede School in het geheel geen sprake geweest. De uitstekend presterende zittende partij wordt zonder echt aanwijsbare reden buitenspel gezet. Nu is er een contract gesloten met een partij die totaal onbekend is in Diemen en die natuurlijk als nieuwe toetreder altijd zou roepen dat het met hem allemaal nog beter gaat worden. Popey, met zijn in de afgelopen 25 jaar opgebouwde uitstekende staat van dienst, wordt zonder overleg of afstemming met de ouders aan de kant gezet. Wij vinden dat een grof schandaal. Het spreekt dan ook voor zich, geachte raadsleden, dat de ouders van de kinderen van Popey dit niet accepteren. No way. Voor de goede orde vermeld ik dat wij vorige week in een brief aan de buitenschool besturen ons standpunt uiteen hebben gezet. In deze brief doen wij een oproep tot overleg met de ouders. U heeft van deze brief een kopie ontvangen. Daags na onze brief aan de beide schoolbesturen werd door hen gereageerd met een brief aan alle ouders van de kinderen op De Duif en t Pallet. In deze brief werd aan de ouders gesteld dat de opvang in de Brede School in handen komt van Kind en Co. Ouders worden aangespoord zich hiervoor aan te melden. In de brief wordt met geen woord gerept over de zittende en al jaren erkende partij Popey. De reacties van de ouders van Popey laten niet op zich wachten. Hevig ongeruste vragen, zoals waarom Popey niet genoemd wordt, waarom het convenant met Popey niet gerespecteerd wordt, wat Popey fout heeft gedaan om zo behandeld te worden. Ik moet u zelf ook eerlijk bekennen dat ik de afgelopen periode vaak gedacht heb dat we toch echt bij het dieptepunt van dit traject waren aangeland. Maar jawel, met deze brief bereiken wij een nieuw dieptepunt. Eenzijdige besluitvorming. Geen communicatie. Geen afstemming. Men dendert gewoon door. Afsluitend, geachte raadsleden, is mijn verzoek dan ook helder en simpel. Namens de zeer verontrustte ouders van de ruim 100 kinderen van Popey in Diemen- Noord verzoek ik u met klem uw regierol te pakken en dit proces te laten stoppen. Ik verzoek 14

15 u uw invloed uit te oefenen, zodat Popey haar dienstverlening op fatsoenlijke wijze voort kan zetten. Dank u wel. De VOORZITTER: Dank u wel meneer Van Haarlem. Blijft even staan, want ik kan me zo voorstellen dat er vragen zijn. Die kans wil ik de raadsleden geven en u ook. Even kijken of er raadsleden zijn die vragen hebben aan de heer Van Haarlem. Mevrouw Polsbroek. Mevrouw POLSBROEK: Dank u wel meneer Van Haarlem. U maakte op een gegeven moment in uw betoog de opmerking dat er geen communicatie is geweest en ook geen afstemming. Over welke partijen heeft u het? De heer VAN HAARLEM: Er is geen communicatie en afstemming geweest met de ouders van de kinderen van Popey. Er zitten 110 kinderen bij Popey in Diemen-Noord. Over die ouders spreek ik dus. De heer SCHOLTEN: Kunt u aangeven wanneer u voor het eerst door de directie of bestuur van Popey als ouders op de hoogte gesteld bent van de besprekingen tussen Popey en de nog op te richten Brede School. De heer VAN HAARLEM: Ik weet dat er gesprekken gaande zijn geweest. Volgens mij zijn er al in de loop van vorig jaar gesprekken geweest. Dat er een contract met Kind en Co gesloten zou zijn hebben wij, meen ik, in februari te horen gekregen. De heer SCHOLTEN: Mijn vraag is, wanneer bent u door Popey zelf op de hoogte gesteld van de besprekingen tussen Popey en de Brede School. De heer VAN HAARLEM: Dat er gesprekken gevoerd waren hebben wij vorig jaar al gehoord. De VOORZITTER: Anderen die nog vragen hebben? Mevrouw Pietersen. Mevrouw PIETERSEN: Ik heb met aandacht ook enkele mailtjes gelezen. Ik heb ook naar één iemand een mail teruggeschreven. Ik zal daar later nog eens op terugkomen. Ik heb ook de correspondentie ontvangen van de gemeente Diemen. Dat gelezen hebbende, meen ik wel te mogen opmerken dat dit een commerciële zaak is. Een buitenschoolse directie in deze is volledig vrij om een partner te kiezen. De gemeente heeft daar verder geen zeggenschap over. Het stukje communicatie, dat is voor ons raadsleden heel moeilijk om terug te halen waar het fout is gegaan. Wel ben ik van mening dat in een procedure welke al een lange tijd duurt, er ook van de andere kant buiten de buitenschoolse directie dan, een andere vorm van communicatie had kunnen plaatsvinden tussen de directie van Popey en de ouderraad. Ik heb er veel over gelezen. Het is best heel complex. Wie wat waar en een schuldige kan je eigenlijk niet aanwijzen. Ik denk dat er een soort patstelling is ontstaan. U heeft het over communicatie. Communicatie is bij uitstek een onaantepakken iets om er wat mee te doen. De VOORZITTER: Mevrouw Pietersen, kunt u aangeven wat uw vraag is aan de heer Van Haarlem? Mevrouw PIETERSEN: Ik vind het toch ook netjes om als raad aan te geven dat je dit toch wel goed hebt gelezen en ook hierbij dus toch wel het vervelende gevoel uit wil spreken dat 15

16 dit in het Diemense gebeurt. Het is een commerciële aangelegenheid. Er zullen andere redenen aan ten grondslag liggen waarom het besluit is genomen. De heer VAN HAARLEM: Mag ik daar even wat op zeggen? Juist omdat het een commerciële aangelegenheid is. De VOORZITTER: Meneer Van Haarlem, wacht even. Als er geen vraag aan u is wil ik eigenlijk gewoon door. Ik wil ook de gelegenheid geven om de discussie verder te voeren, ook met de raad. Want we willen helder krijgen welke positie door de verschillende partijen wordt ingenomen. Zijn er andere raadsleden die vragen hebben? De heer VAN HAARLEM: Dit afdoen als een communicatieprobleem is absoluut een onjuiste weergave. Dat wil ik aangeven. De heer MULDER: Hartelijk dank. Dank voor uw komst. Dat stellen wij zeer, zeer op prijs. Ik heb me enigszins verdiept in de materie. Wat mij opvalt is dat de stichting Popey in de eerste fase, waarin toen de Brede School werd ontwikkelt, wel betrokken is geweest in een aantal gesprekken. Bent u daarvan op de hoogte? De heer VAN HAARLEM: Ja zeker. De heer MULDER: Weet u ook wat de reden is geweest waarom Popey zichzelf later in het proces teruggetrokken heeft uit de gesprekken? De VOORZITTER: Mag ik stilte op de tribune? Graag gewoon aandacht voor het gesprek. Meneer Van Haarlem. De heer VAN HAARLEM: Ik ontken dat Popey zich uit de gesprekken heeft teruggetrokken. Dat is niet zo. De heer MULDER: U zegt dus dat u op een gegeven moment in het proces niet meer uitgenodigd bent? De heer VAN HAARLEM: Ik ben geen partij. Ik ben lid van de oudercommissie van Popey. Daar kan ik dus niets over zeggen. Dat weet ik niet. De heer MULDER: OK. Hartelijk dank voor uw komst. Mevrouw HAAK: Dank. Ik vraag me af of u als ouderraad van Popey contact heeft gehad met de ouderraden of de MR van De Duif of t Palet om ook hun standpunt in deze kwestie te vernemen. De heer VAN HAARLEM: We hebben pas afgelopen week contact gehad met de ouderraad en de MR van De Duif en t Palet. Wij krijgen geen helder beeld van wat daar precies is besloten en is afgesproken. Dat is voor ons onduidelijk. Wij hebben mensen proberen te bereiken om duidelijkheid te krijgen. Maar dat hebben wij niet kunnen krijgen. De heer ISRAËL: Dank u. U heeft het in uw betoog gehad over de regierol van de gemeente. Ik snap dat niet helemaal. Volgens mij is dat er namelijk niet. Ik zou graag van u willen horen wat u bedoelt met de regierol. 16

17 De heer VAN HAARLEM: Ik zou graag willen dat de gemeenteraad er op toe ziet dat dergelijke processen in haar gemeente op een ordentelijke manier verlopen. Ik probeer te zeggen dat ik absoluut niet tegen concurrentie ben. In tegendeel zelfs. Maar ik vind wel dat de partijen die meedingen op een eerlijke manier behandeld moeten worden en op een eerlijke manier een kans moeten krijgen. Vooral als je een partij bent met een dusdanige staat van dienst zoals Popey heeft. En dat is in mijn ogen absoluut niet gebeurd. Ik maak in het bedrijfsleven veel van dit soort trajecten mee. Aanbestedingen. Als ik tegen mensen in dit soort trajecten uitleg hoe dit gebeurd is, dan barsten ze in hard gelach uit. Ze kunnen niet begrijpen dat het op deze manier loopt. De heer ISRAËL: Dat kan ik wel met u eens zijn, maar wat is dan de regierol van de gemeente? Ik kan me voorstellen dat je naar de rechter gaat. Maar de gemeente heeft een andere rol. De heer VAN HAARLEM: Ik doe een beroep op u als gemeenteraad om erop toe te zien dat een dergelijk proces in uw gemeente op een ordentelijke manier verloopt. Dat betekent dus dat het eerlijk moet gebeuren op basis van reële argumenten. Mevrouw HAAK: Mag ik nog even helder krijgen waarop u het precies baseert dat het in dit proces niet ordentelijk en eerlijk is gegaan. De heer VAN HAARLEM: Ik heb niet één inhoudelijk argument gehoord waarom Popey buitenspel is gezet. Niet één. Mevrouw HAAK: Wij hebben als raadsleden een schrijven ontvangen waarin staat dat bijvoorbeeld Popey niet deel wilde nemen aan bepaalde activiteiten. We hebben daar een toelichting op gehad. De heer VAN HAARLEM: Als ik een kenmerk mag noemen van dit proces dan is het dat er constant feiten en opmerkingen die door Popey zijn gemaakt verdraaid worden. Er wordt dus gezegd dat Popey geen gemeenschappelijke ruimtes zou willen gebruiken. Dat Popey niet bereid zou zijn om over voorschoolseopvang te spreken. Dat is absoluut niet waar. De VOORZITTER: Meneer Israël als laatste. Dan is er nog een tweede inspreker. De heer ISRAËL: Ik wilde een vraag aan u stellen. Is er een bevoegdheid van de gemeenteraad? De VOORZITTER: Ik stel voor dat we over dat vraagstuk zodirect met elkaar spreken. Ik neem aan dat de wethouder daar ook iets over wil zeggen. Dank u wel meneer Van Haarlem. De dame daar op de hoek, die wilde ook inspreken. Ga uw gang. Mevrouw Van KUIJK: Dank u wel. Mijn naam is Heleen van Kuijk. Ik ben directeur van stichting Popey. Al 17 jaar. Popey bestaat 23 jaar. Ik heb dus aardig wat van de geschiedenis meegemaakt. Ik wil in ieder geval even ingaan op wat u zei over wat nu precies de argumenten zijn geweest. Wat dat betreft is het een stroom aan misverstanden die ik keer op keer maar moet rechtzetten. Je wordt er zo langzamerhand doodmoe van. Het verhaal dat Popey geen ruimtes zou willen delen. Dat is makkelijk om zoiets te zeggen, maar je moet ook naar de feiten kijken. De feiten zijn dat Popey met wel vijf peuterspeelzalen ruimtes heeft 17

18 gedeeld. Met scholen ruimtes heeft gedeeld. Ze deelt nu ook met de handbalvereniging een ruimte. In de Meridiaan deelt het een handenarbeidlokaal met een school, het deelt een ruimte met Het Speelhuis. De bewijzen spreken voor zich. Dan kan er wel weer zo n verhaal komen, maar ik wil nu dat het eindelijk eens gerectificeerd wordt en dat het gewoon op papier komt te staan dat de interne memo dus onjuist is. Een ander verhaal is dat Popey niet bereid zou zijn om te praten over vierkante meters. Dat verhaal is ook onjuist. Ik heb daar ook bewijs voor. Dat is een brief van januari 2008 die blijkbaar op een mysterieuze wijze nooit is aangekomen. Maar goed, hij bestaat wel. In die brief beschrijf ik dat het mogelijk moet zijn om ruimtes te delen. Bijvoorbeeld dat je misschien minder vierkante meters hebt. Ik de brief bied ik zelfs aan dat wij bereid zijn 30% van de wettelijk verplichte vierkante meters in te leveren omdat we dan bijvoorbeeld kunnen zoeken naar samengebruik van bijvoorbeeld een handenarbeidlokaal, een speellokaal of noem maar op. Ik heb dat zwart op wit. Dus ik vind het onbehoorlijk dat er dan in een interne memo staat dat Popey niet bereid zou zijn om te praten over vierkante meters. Wat Popey niet wil bespreken, en dat is helemaal wil, is als er helemaal geen BSO-ruimte in de Brede School is en dat het betekent dat de kinderen op de gang moeten spelen. Ik mag dan geen gang zeggen, het heet de centrale ruimte. Voor mij is het, als alle deuren daarop uitkomen en de hoofdingang mond erop uit, een gang. Het maakt me allemaal niet uit, maar het lijkt me niet veilig. Ik denk dat de GGD dat soort dingen ook zal afkeuren. Dat soort dingen zijn voor mij onbespreekbaar. Kwaliteit gaat voorop. Ik wil verder nog noemen dat wordt gezegd dat Popey niet aan wachtlijsten doet. Popey heeft 13 groepen. Sinds 1 januari 2005 zijn wij niet meer gesubsidieerd maar zelfstandig. Dat is een pittige klus om aan te beginnen als organisatie. Dat hebben we ontzettend goed gedaan. We hebben namelijk in die vijf jaar vijf keer een nieuwe groep gestart. Daar heb ik bewijs van. Dus er mag nu ook wel uit de interne memo geschrapt worden dat wij niets doen aan wachtlijsten. Ik heb zelf pas geleden, in januari, een verzoek gedaan of we een vierde lokaal mogen huren in Diemen-Noord om de mensen op de wachtlijst behulpzaam te zijn. Terwijl ik het meldde kwamen er weer nieuwe kinderen op de wachtlijst zodat ik nu een hele nieuwe groep kan starten daar. Ik heb antwoord gekregen dat het niet mag. Tenminste, de wethouder vindt het niet verstandig. Dat kan. Daar hebben we ook over gesproken. Ondanks dat de wethouder het niet verstandig vindt, willen we het toch doen. Het gaat om kinderen die broertjes en zusjes zijn van kinderen die bij ons op de opvang zitten. De gezinnen die al jaren bij ons heel tevreden klant zijn. Daarnaast gaat het om kinderen die nu misschien één of twee dagen bij ons zijn, maar die uitbreiding van die dagen willen. Het lijkt me heel idioot als dat niet zou mogen terwijl er een lokaal leeg staat en het komende anderhalf jaar ook leeg staat. Een ander argument was dat er geen continuïteit geboden kon worden. Kon niet? Volgens mij is het: wil niet. Want er staan gewoon lokalen leeg in Diemen-Noord. Zelfs als over twee jaar de Tureluurweg weer gesloopt is, dan staan er vier lokalen leeg. Natuurlijk niet op de Tureluurweg, want die is er dan niet meer, maar wel gewoon bij de noodlocatie die naast t Palet is gebouwd. Dat zijn wel zes lokalen. Het valt gewoon te tellen hoeveel daar straks leegstaat. Verder wordt er gesproken dat als er door Kind en Co drie nieuwe groepen gestart zou worden en wij een vierde lokaal zouden krijgen, dat er dan wel zeven groepen zouden zijn en dat het overcapaciteit zou zijn. Het kan echter geen overcapaciteit zijn, want er zijn maar kinderen voor maximaal vijf groepen. Die zijn al vol. Klaar. Dan zijn er misschien nog twee groepen die gemeubileerd zijn maar waar geen kinderen zijn. Ik noem dat geen groepen. Dat zijn gewoon lege ruimtes. Het kan zijn dat die kinderen bij Kind en Co zijn. Het kan zijn dat ze bij Popey zijn. Maar hoe dan ook, er is wel plaats voor ze. Als de gemeente ons niet dat vierde lokaal wil huren, dan zit er voor ouders niets anders op dan verplicht naar Kind en Co te gaan. Volgens mij horen dat soort dingen in Nederland niet. Je mag in Nederland kiezen waar je bijvoorbeeld je boodschappen doet of waar je je kind op school doet of waar je kind naar de buitenschoolse opvang gaat. Als je niets te kiezen hebt, dan wordt je gedwongen. Dat 18

19 is niet netjes. Ook ouders hebben hier keuzes. Het zijn hun kinderen. Tot slot. Wij hoeven niet Kind en Co om te concurreren. Dat hoeven zij ook niet. We kunnen gewoon naast elkaar bestaan. Kind en Co biedt een ander soort kinderopvang dan wij. Al was het maar omdat zij 52 weken per jaar open zijn en sommige ouders daar misschien behoefte aan hebben. Het betekent wel dat Kind en Co een stuk duurder is. Maar als Popey daarnaast kan bestaan, dan kunnen ouders kiezen voor 52 weken met een prijskaartje of voor de opvang bij ons waar ze ook kunnen kiezen voor 40 weken als ze bijvoorbeeld zelf in het onderwijs werken. Of ze kiezen bijvoorbeeld voor vakantieopvang. Ik denk dat ik nu alles gezegd heb. Als ik op elke onjuistheid in de interne memo zou willen reageren, dan zitten we hier veel te lang. Dus dat kan ik denk ik beter schriftelijk doen. De VOORZITTER: Dank u wel. Blijft u ook even staan. Ik kan me voorstellen dat raadsleden ook aan u vragen hebben. De VOORZITTER: Welke raadsleden hebben vragen? Mevrouw Haak. Mevrouw HAAK: Bedankt voor uw toelichting. Ik heb twee vragen. Één is wat het voor uw bedrijfsvoering betekent. U heeft ook locaties in Diemen-Zuid en Diemen-Centrum. Als Popey in Diemen-Noord een minder groot aandeel heeft of misschien helemaal geen aandeel, wat betekent dat voor uw bedrijf? Wat zijn de gevolgen voor Popey in overige stukken in Diemen? Ik heb ook een vraag over uw toelichting op het proces van de voorbesprekingen waar net over gesproken is. Hoe is dat dan verlopen en kunt u daar iets over zeggen? Mevrouw VAN KUIJK: Het proces van die gesprekken. Dat is heel vreemd gelopen. We zijn zo n anderhalf jaar betrokken geweest in gesprekken. Daar is de gemeente ook bij aanwezig geweest. Volgens mij waren we daar constructief met elkaar bezig. Er was inderdaad discussie over vierkante meters. Maar volgens mij is het zo dat als je met elkaar in discussie bent, dan moet je gewoon wat langer praten. Maar vreemd genoeg werd ik ineens niet meer uitgenodigd bij vergaderingen. Er bleek een vergadering geweest te zijn waarvan ik niet eens wist dat die er was. Ik vroeg de algemeen directeuren wat er toch mis was gegaan. Het kon ook zijn dat de post gewoon niet was aangekomen. Er is toen op mijn aandringen een gesprek geweest. In dat gesprek werd mij verteld dat ze een keus hadden gemaakt voor Kind en Co. Er waren twee punten van kritiek op Popey. Wij wilden eigen BSO-ruimtes en dat kon niet. Er was een andere partij die dat wel accepteerde. En ten tweede moest de kinderopvang zich ondergeschikt maken aan het onderwijs. Daarop heb ik ook gezegd, volgens mij is dat geen Brede School. Bij een Brede School heb je partners en niet dat de een ondergeschikt is aan de ander. Mevrouw HAAK: Ik heb begrepen uit eerdere stukken dat er een kwartiermaker Brede School is. Heeft die in deze gesprekken ook de voorzittersrol? Hoe heeft hij zich opgesteld in deze zaak? Mevrouw VAN KUIJK: Ik denk dat u Sanne Rienstra bedoelt? Die was toen nog niet in dienst van de gemeente. De VOORZITTER: Zijn er nog anderen die vragen hebben? Mevrouw Polsbroek. Mevrouw POLSBROEK: Dank u wel. Mevrouw Van Kuijk, het proces loopt al een tijdje. Kunt u aangeven hoe en wanneer u de ouders van deze onderhandelingen op de hoogte heeft gesteld? 19

20 Mevrouw VAN KUIJK: Nadat ik op dat gesprek had aangedrongen en dat gesprek had plaatsgevonden, heb ik meteen het bestuur en de oudercommissie ingelicht. Ik heb toen ook gezegd dat ik me vreselijk zorgen maakte en dat het niet goed ging. Vervolgens heeft het bestuur geprobeerd contact te zoeken met het bestuur van de Stichting OOP en het bestuur van Stichting Spirit. Ik weet niet hoe het kan, maar het bestuur van Spirit heeft nog nooit gereageerd. Het bestuur van Stichting OOP heeft pas heel laat gereageerd. Toen moest er een afspraak gemaakt worden voor een gesprek. Dat heeft ook weer heel lang geduurd. Toen was er een brief waarin ze zeiden dat het een goed idee zou zijn als de schooldirecteuren zouden spreken met mij en de voorzitter. Dat heeft ook weer heel lang geduurd. Al met al zijn we zo n acht maanden bezig geweest. Mevrouw POLSBROEK: Kunt u aangeven hoe ouders over dit hele proces zijn geïnformeerd? Het proces naar de Brede School toe en eventueel de positionering van Popey in het Brede School-concept. Mevrouw VAN KUIJK: De Brede School in Diemen-Noord is natuurlijk niet de eerste in Diemen. Toen wij begonnen met de samenwerking met De Nieuwe Kring, de SKD en Het Speelhuis, is er natuurlijk over verteld aan de ouders. Ook in nieuwsbrieven en ook in jaarverslagen. In elk jaarverslag heb ik opnieuw geschreven dat als er nieuwe ontwikkelingen zouden zijn in Diemen-Noord, dat we er graag bij betrokken zouden willen worden en het liefst zo vroeg mogelijk. De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn er andere raadsleden die nog vragen hebben? Mevrouw Smit. Mevrouw SMIT: Er is nog een vraag niet beantwoord die mevrouw Haak heeft gesteld. Mevrouw VAN KUIJK: Ja dat klopt. Ik ben vergeten een vraag te beantwoorden. Mevrouw HAAK: Het was een vraag over de bedrijfsvoering. Wat betekent het voor u als het in Diemen-Noord terugloopt? Wat betekent het voor de opvang die Popey biedt in Diemen-Centrum en Diemen-Zuid? Mevrouw VAN KUIJK: Als het werkelijk zo ver zal komen dat je mensen moet ontslaan dan gaat het over tien mensen. Dat zal er fors inhakken. Niet alleen voor de medewerkers zelfs. Maar het is ook financieel heel erg. De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw Van Kuijk. Mevrouw Pietersen. Mevrouw PIETERSEN: Nu wordt er ook gesteld dat u anderhalf jaar de ruimte krijgt om een andere ruimte uit te zoeken. Ziet u daar mogelijkheden toe? Mevrouw VAN KUIJK: We zijn zeker van plan om alles op alles te zetten om de mogelijkheden te onderzoeken. Als we daar voor moeten investeren, zijn we ook absoluut bereid om dat te doen. De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw Van Kuijk. Ik wil u vragen of u weer plaats wilt nemen. Is er nog iemand die wil inspreken? Niet. Dan denk ik dat we het onderwerp Brede School stuk voor stuk moeten bespreken. We hebben nu Popey op tafel liggen om het zo maar 20

Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Aanwezig: (*fractievoorzitters) CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W. van Vugt* J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W. van Vugt* J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 december 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 7 juni 2007 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht 20 juni 2013 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 3. Notitie van gemeentesecretaris; motivering voorgenomen ontslag 15 januari 2013 4. Voornemen tot ontslag 22 januari

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Voorzitter: De heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer J.

Nadere informatie

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 7 juni 2011 over

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: Datum: 12 oktober 2011 programma: Blad: 1 van 7 cluster: Bestuur portefeuillehouder: drs. P.C. van den Brink Informatie bij: Griffier

Nadere informatie

Thema 4 Communicatie. Taalhulp Telefoneren. Informele situaties - opbellen en opnemen. Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John.

Thema 4 Communicatie. Taalhulp Telefoneren. Informele situaties - opbellen en opnemen. Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John. Thema 4 Communicatie Taalhulp Telefoneren Informele situaties - opbellen en opnemen Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John. Met Diana. Met Diana van Someren. Is John ook? Is Diana

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Voorzitter: de heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer R

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 Onderwerp: Toekenning uitkering aan de heer mr. A.Ph. Hertog De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. U heeft

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

VERGADEREN VOOR DUMMIES

VERGADEREN VOOR DUMMIES VERGADEREN VOOR DUMMIES DE AGENDA VASTSTELLEN Er zijn verschillende soorten agendapunten: Open Bij open agendapunten zijn er nog geen plannen gemaakt, er is nog geen concreet voorstel. De discussie is

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-089 Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020 Aan de raad, Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON 7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden en medewerkers

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad,

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad, RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen Aan de Raad, 1. Gevraagd Raadsbesluit In te stemmen met de navolgende richtlijn besteding fractievergoeding

Nadere informatie

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Voorzitter We maken ons druk over deze kwestie omdat: a. het de belangen van veel consumenten raakt (6.5 miljoen polissen). Consumenten zijn

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren. Mededelingen Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd?

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd? Vervolg-aanvullende vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex artikel 40 Rvo betreffende bestemming gebouw de Morgenster en beantwoording college. 16 mei 2011 Op 21 april 2011 heeft u in

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm. M.J. Israël*, M.L.A. Sikkens, B.H.M. Wielage*

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm. M.J. Israël*, M.L.A. Sikkens, B.H.M. Wielage* NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 29 november 2007 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Schriftelijke vragen van een raadslid of fractiemedewerker aan het college of de burgemeester ingevolge artikel 35 van het Reglement

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie