R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm"

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter PVDA SP VVD Groen Links CDA Leefbaar Diemen Democraten Diemen Wethouders Notulist Griffier A.E. Koopmanschap F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, M.L.A. Sikkens, J.P. Texier, R. Verheuvel* M. Haak*, K. Verhofstad, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* R.M. Smit, H.G. Uiterdijk* R.L.A. Budhu Lall, M.G.F. Tokkie R. Herder*, G. Smit-van der Wal M.J. Israël* R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm M. Smis H. van Berkum Afwezig: - 1A. OPENING EN MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER De VOORZITTER: Dames en heren, goedenavond. Van harte welkom. Ik heb bij de opening van de vergadering een paar mededelingen voor u. Eén mededeling is dat ik met een soort cursusproject bezig ben. Daar heb ik die mevrouw in het rood voor uitgenodigd. Daar moet u zich niet aan storen vanavond. Zij is op mijn verzoek en uitnodiging bij ons te gast vanavond. Dan weet u even dat zij in ons midden zal zijn vanavond. Een tweede punt dat ik graag met u zou willen bespreken en dat we op de agenda willen agenderen, is dat wij voor de volgende vergadering een Commissie Onderzoek Geloofsbrieven nodig hebben. Het is een nieuwe periode, na de verkiezingen, maar toch hebben wij deze Commissie nodig. Ik zou u willen voorstellen, en wil graag dat u daar bij acclamatie instemming over betuigd, dat mevrouw Wielage, meneer Verheuvel en mevrouw Haak daarin zitting nemen. De leden vinden dat goed. Vinden de raadsleden dat ook goed? Ja. Dan bent u bij deze benoemd, dames en heer. 1B. VASTSTELLING AGENDA De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar de vaststelling van de agenda zoals die voor u ligt. Is er iemand die daarover een opmerking te maken heeft? De heer ISRAËL: Bij hamerstuk aanpassing APV zou ik graag een kanttekening willen maken. De VOORZITTER: Een kanttekening. Is dat iets als een stemverklaring of een debat? Een stemverklaring, oké. Dan kan het bij de hamerstukken, inclusief stemverklaring, blijven staan. Mevrouw HERDER: Wij zouden graag hamerstuk luchtkwaliteit op de agenda hebben. Daar heeft onze fractie een motie voor. 1

2 De VOORZITTER: Kunnen de raadsleden akkoord gaan met het op de agenda zetten van dit hamerstuk? Instemming is akkoord. Dan wordt dat agendapunt 7. De heer JÄGERS: Ook ik wilde straks wat zeggen over de APV. De VOORZITTER: Ook in de vorm van een stemverklaring? De heer JÄGERS: Ja, en nog een paar kleine opmerkingen. Mevrouw WIELAGE: Wij hebben doorgegeven aan de griffier dat wij een stemverklaring wilden afleggen bij de hamerstukken subsidieverordening en eerste verzamelvoorstel begrotingswijzigingen. De VOORZITTER: Dus de APV, subsidieverordeningen en begrotingswijzigingen voor de VVD. Met die kanttekeningen gaan wij met de agenda aan de slag. Akkoord. Ik meld u dat, in tegenstelling tot meestal, wij geen verslag hebben om vast te stellen. Dat zou het verslag zijn geweest van 24 januari jongstleden. Dat verslag is gisteren klaar gekomen, dus nog niet zover dat het bij u aan de orde komt. De nieuwe raad zal dat verslag moeten vaststellen. 1C. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE De VOORZITTER: Mag ik met u toe naar de ingekomen stukken en de afhandelingsvoorstellen daarbij? Punt 1 tot en met 6. Kunt u akkoord gaan met de afhandeling daarvan? Ja. Akkoord. Dank u wel. Hebben de Collegeleden mededelingen te doen? De heer GRONDEL: Misschien even voor onze Regioraadsleden en andere geïnteresseerden. U weet misschien nog dat wij in december een discussie hadden over de Jeugdzorg, waarbij een Regiodiscussie was opgelaaid over de noodzakelijke investeringen in bureau Jeugdzorg. Een groot aantal gemeenten, behalve Amsterdam en Diemen, zeiden dat zij daar niet aan mee gingen betalen. In die discussie is ook heel erg stevig gepraat over de investeringen in bureau Jeugdzorg, terwijl er ook een discussie is over de verandering van bureau Jeugdzorg. De portefeuillehouders hebben toen besloten om een onderzoek te laten doen, om te kijken of het mogelijk is om, al vooruitlopend op de wetswijzigingen, meer taken van bureau Jeugdzorg, met name in lichte vormen van indicatie en case-management, over te dragen aan de gemeenten. Diemen draagt daar 495,- aan bij. Het onderzoek heeft aangegeven dat dit zou kunnen. Gistermorgen is er overeenstemming bereikt tussen de delegatie van wethouders, waar ik bij was en de heer Asscher, en bureau Jeugdzorg om op zeer korte termijn daar nadere uitwerking aan te geven en te kijken of het mogelijk is om pilots te starten. Eventueel ook in onze regeling waarin dat gebeurt, maar dat ook voor de langere termijn uit te werken. In de hoop, omdat er nogal wat dubbeling optreedt en dit proberen in te dikken, dat er wat geld vrij kan vallen. Dat moet wel betekenen dat er geld naar gemeenten moet om die taak te kunnen doen. Als er geld overblijft, zal het ook ruimte geven voor de noodzakelijke investeringen in bureau Jeugdzorg. Dat is de hoop. Daar komt een brief van naar de Regioraad waarin dat staat. Die hebben wij een kwartier geleden via de mail vastgesteld. Ik vind het zelf een belangrijke stap. Het is kansrijk om echt veranderingen in te voeren waar landelijk nog ontzettend over gezaagd wordt. Ik zou ervoor willen pleiten dat de Regioraad geen bezwaar maakt. Het is geen besluit dat wordt voorgelegd, maar het wordt wel ter kennisgeving gebracht. Dat is mijn suggestie. 2

3 De VOORZITTER: Deze oproep dus aan de Regioraadsleden. Dat zullen de toekomstige leden zijn, of deze generatie? Deze. Oké, dat is dus een van hun laatste mogelijkheden. De heer Portegijs, knoop het in uw oren. 1D. VRAGEN VAN PUBLIEK AAN DE RAAD De VOORZITTER: Niemand heeft zich aangemeld om vragen aan de raad te stellen. 1E. VRAGEN VAN DE RAAD AAN HET COLLEGE (24 UUR VOORAF AANGEMELD) De VOORZITTER: Er zijn ook geen fracties die aangemeld hebben dat zij vragen hebben aan het College. 2. AANPASSING WELSTANDSNOTA De heer VERHOFSTAD: Tijdens de informatieve behandeling van dit onderwerp heb ik twee zaken aangedragen. Dat ging over tekstueel iets onduidelijks. Een dakkapel kon op een plat dak komen. En ik had gepleit voor juist wel meer gebruik van duurzaam kunststof kozijnen. In het stuk dat nu voorligt staan gewoon nog de oude teksten. Ik wil even van de wethouder weten of het later eraan toegevoegd wordt, zodat het niet verdwijnt? Iedereen was het met mij eens volgens mij. Verder is het een duidelijk leesbaar stuk. Dat was het. Dank u. Mevrouw WIELAGE: Ik zal het kort houden. De VVD fractie is erg blij met de aanvulling van de Trendsetterlijst en de aanpassing van de welstandsnota. Ik neem aan dat op de website ook een aanpassing van die regels komt te staan, zodat het ook daar voor de burgers duidelijk is. Er is de vorige keer ook gesproken over de flitsvergunningen binnen één dag. Wij hopen ook dat dit in het komende jaar tot stand gebracht kan worden. Wij wachten de verdere ontwikkelingen daarin af. Wij danken in ieder geval het College voor de inzet om dit stuk zo goed voor elkaar te krijgen. Dank u wel. De heer BUDHU LALL: Ook het CDA heeft in de informatieve raad haar complimenten gemaakt, aan het College en de opsteller van het stuk, voor de leesbaarheid en de duidelijkheid. Een tweede principieel punt dat wij daar aan de orde stelden betrof de communicatie naar de burger. Wij hechten zeer aan de snelheid van de afdoening van de aanvrager. Tegelijkertijd vinden wij vanuit het CDA het ook van belang om het algemeen belang in de gaten te houden. Uiteraard staat hier die aanvragen centraal, maar naast de aanvrager zijn er natuurlijk omwonenden en een Welstandscommissie. Wij vinden het van belang dat in de communicatie daar nadrukkelijk aandacht aan besteed wordt. We zien inderdaad in het stuk staan dat dit geplaatst wordt op de website. Vanuit het CDA hechten wij eraan dat daar nog eens op een goede, uitdrukkelijkere manier aandacht aan wordt besteed vanuit het College richting de bewoners, zodat men weet dat trendsetters er zijn en dat die er niet alleen maar zijn voor de aanvragers, maar voor de hele wijk. De heer PORTEGIJS: Ja, wij juichen het ook toe dat de procedures versneld worden en dat de onnodige bureaucratie tot een minimum beperkt wordt. Wij zijn heel blij met deze nieuwe Trendsetterslijst. In het verlengde van de heer Budhu Lall toch nog één opmerking over die omgeving. Het vindt plaats in een omgeving, en die omgeving bestaat vaak uit buren. Wij willen dat er blijvende aandacht is voor de belangen van de omgeving en dat de afweging van die belangen niet ten koste gaat van de snelheid. Is dat een goede zin? Ik weet het niet. Maar de wethouder begrijpt vast wat ik bedoel. 3

4 De heer SCHOLTEN: Dank u voor de complimenten allemaal. Natuurlijk komt het keurig op de website te staan. Wij zullen mensen erop wijzen hoe het werkt. Wij willen de mensen ook uitdrukkelijk oproepen dat als zij iets willen, het verstandig is om eerst te gaan praten voordat zij geld uitgeven aan prachtige tekeningen. En dat ze vooral een afspraak moeten maken met de ambtenaren. Die suggestie stoppen wij erbij. Dat werkt in de praktijk toch vaak het allerbeste. Al die regels zijn er om iets helder te maken voor iemand die iets wilt, maar tegelijkertijd blijft de wil om de omgeving te beschermen een spanningsveld. Alleen is dit er wel op geënt dat wat eenmaal elders goedgekeurd is, ook op de andere plek goedgekeurd is. Dan kan het tempo echt wel omhoog. Daar richt het zich voornamelijk op. Ik heb u wel eens eerder gezegd dat wij in het bestemmingsplan op een aantal punten zullen zorgen dat toekomstige procedures sneller zijn, want er is een hoop vertraging. Even de opmerking van de heer Verhofstad. Ik had die gewijzigde zin over de dakappelen al gestuurd naar de griffie. Die gaan wij inderdaad in deze notitie aanpassen. Dat is gewoon een redelijk domme fout, laat ik het maar zo zeggen. Het vergunningsvrije is een dakappel die juist voorzien is van een plat dak. Over de kunststof kozijnen heb ik u de vorige keer al gezegd dat wij er binnenkort op terugkomen hoe wij dat gaan verwerken. Deze notitie is heel erg gericht op het anders opschrijven van wat wij al een keer besloten en gedaan hadden. Ik ben het volstrekt met u eens dat die ontwikkeling van de kunststof kozijnen het mogelijk maakt om daar op een andere manier naar te kijken dan vijf jaar terug. Dat heb ik u toen ook al gezegd. Bij deze de toezegging. De ambtenaren hebben inmiddels al de opdracht om een voorstel voor te bereiden. TWEEDE TERMIJN Mevrouw WIELAGE: Ik heb nog één opmerking. Dat heeft ook te maken met de vastgestelde lijst openbare besluiten, die wij net hebben gekregen. Daarin staat dat er een brief wordt gezonden aan de eigenaren van een tweetal percelen, waarin is aangegeven dat er is gebouwd in afwijking van een verleende bouwvergunning, maar dat gelet op het feit dat het dakappel voldoet aan de sneltoetscriteria van de Welstandsnota 2005, zal worden afgezien van handhavend aftreden. Nu heb ik dit soort brieven wel eerder gezien. Vaak staat zo n dakappel er al zo n vier jaar op. Er staat hier niet bij hoelang deze dakappel er al op staat, maar het lijkt mij dat als iets voldoet aan de sneltoetscriteria er niet nog een keer een brief naar mensen toe moet dat er afgezien wordt van handhavend optreden. Dat komt heel raar over. Ik vraag mij af of u hiervan afweet en of het inderdaad een dakappel is die er al tig jaar opstond. De heer SCHOLTEN: Ook in de toekomst zullen dit soort brieven gestuurd worden. Men dient een bouwaanvraag in, dat keuren wij goed en vervolgens gaat men iets anders bouwen. Dat zou misschien weliswaar ook goedgekeurd zijn, maar zij houden zich niet aan de afspraak. Dat betekent toch dat zij een brief krijgen dat zij zich niet aan de afspraak houden. De afwijkingen zijn alleen van onvoldoende omvang om daar handhavend bij op te treden. Dat kan soms een reden hebben, maar het kan ook zijn dat een half jaar laten een andere afwijking wel goedgekeurd is. In die zin moet je ook als gemeente op een volwassen manier met aanvragers omgaan. Een goedgekeurde bouwvergunning is een afspraak die gemaakt is. Op het moment dat zij zonder enige melding afwijken van die afspraken, mogen wij hen erop wijzen dat wij dat geconstateerd hebben. Vervolgens is de vraag of daar een consequentie aan verbonden is en dat is een afweging die op dat moment gemaakt wordt. Maar ik weet ook dat raadsleden hier nog onlangs hebben gezegd dat overtreden gewoon overtreden is en dat er dan opgetreden moet worden. Die afweging wordt elke keer gemaakt. Wij hebben een aantal van die dingen opgespoord. Zoals u weet zijn wij vrij stevig aan het automatiseren in het kader van allerlei wetten en in het kader van de dienstverlening aan burgers. Die automatisering 4

5 leidt ertoe dat wij met luchtfoto s de computer dingen kunnen laten vergelijken. Daar zijn nogal een aantal afwijkingen aan het licht gekomen. Die worden nu stuk voor stuk beoordeeld. Ziet u dat als een soort inhaalslag. Het zal in de toekomst wel vaker voorkomen dat op basis van luchtfoto s de computer constateert dat er iets gedaan of gebeurd is dat niet in de bouwvergunning stond. Dan volgen er alsnog achteraf consequenties. Mevrouw WIELAGE: Ik begrijp uw verhaal. Ik begrijp ook dat u zegt dat wij handhavend moeten optreden. Maar als dat na een aantal jaren gebeurt en u gaat verder niet handhaven, dan vind ik dat u het net zo goed achterwegen kunt laten. Ik vind dat echt een aanfluiting van de gemeente. De heer SCHOLTEN: Dat is uw mening. Mijn mening is dat wij achteraf constateren dat iemand zich niet aan de afspraak gehouden heeft. Ik vind dat ik daarop mag wijzen. Ik denk dat het ook nodig is om daarop te wijzen. De volgende stap is natuurlijk of daar een consequentie aan verbonden wordt. Dan vind ik wel dat naarmate het tijdstip van constateren verder weg ligt van het tijdstip van overtreden, je rekening moet houden met de ernstigheid van de consequentie. Ik vind wel dat je de burger er toch wel op mag wijzen dat zij iets gedaan hebben dat niet afgesproken is, wij dat hebben gezien en zij dat niet meer mogen doen. De VOORZITTER: Het hoort ook bij de afronding van een dossier. In die zin is het belangrijk om dat te doen. Mag ik met u toe naar de besluitvorming over dit agendapunt. Is er behoefte aan stemming over dit punt? Niet. Dan is het bij deze vastgesteld. 3. STARTERSLENINGEN PLANTAGE DE SNIEP De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar de startersleningen Plantage De Sniep. Dit is een punt dat niet eerder is besproken in de informatieve raad. U heeft dus even de gelegenheid om daarover te spreken. De heer SCHOLTEN: Ik moet even mijn excuses aanbieden voor de ongebruikelijke stap. U krijgt nu even met spoed iets voor u. Dat heeft heel erg te maken met het feit dat wij voorlopig even geen besluitvormende raad hebben en wij met De Sniep een beetje tempo willen maken. Dit was helaas de enige oplossing die wij zagen. Het is gelukkig niet een stuk van een omvang waar u uren op moet studeren. Maar wel mijn excuses daarvoor. De heer TEXIER: De PvdA is blij dat er daadkrachtig door dit College wordt geopereerd ten aanzien van het vlottrekken van De Sniep. Het is ook voor de Diemense starters van belang, zodat zij sneller een woning kunnen krijgen in deze nieuwe wijk. Wij kunnen ons er in vinden. Mevrouw HERDER: Leefbaar Diemen zou graag willen weten wat de consequenties zijn voor de verkoop van de bestaande bouwwoningen. Dus een starter die hier op de Ouddiemerlaan een starterslening aanvraagt, heeft dat te maken met de ,- die de gemeente beschikbaar stelt, of staat dat los van De Sniep? Dat is één vraag. Is de starterslening, zoals het plan er nu ligt, alleen voor De Sniep of voor geheel Diemen? Niet. Dat zijn mijn vragen. De heer TOKKIE: Wij hebben met genoegen kennis genomen van dit voorstel. Het is last minute, maar wij begrijpen wel de urgentie ervan. De leeftijdsgrens van 30 jaar uit de verordening is komen te vervallen. Wat wij ook lezen, en wij hopen dat wij het positief 5

6 mogen uitleggen, is dat in de afgelopen 10 jaar iemand minimaal vier jaar aaneengesloten in Diemen woonachtend moet zijn geweest. Ik neem aan dat dit niet perse als zelfstandige bewoner van een pand moet zijn. Je kunt je ook voorstellen dat iemand bij zijn ouders woont, een paar jaar gaat studeren en op kamers gaat en dan terugkomt. Dan heeft hij in de periode van 10 jaar dat achter hem ligt, vier jaar bij zijn ouders gewoond. Dan praat je inderdaad over echte starters. Als u bevestigd dat dit zo is, dan zijn wij er heel gelukkig mee. Daarmee geven wij jongeren de mogelijkheid om zich op goede en bestendige manier in Diemen te vestigen. Dat zag ik graag nog bevestigd. Dat zijn mijn enige positieve kanttekeningen. Laat ik het zo maar samenvatten. Dank u wel. De heer SMIT: Wij zijn erg voor dit voorstel. Wij hebben ons nieuwe verkiezingsprogramma erbij gepakt en daarin hebben wij gezien dat wij hebben opgeschreven dat wij erg voor het verhogen zijn van de leningssom voor starters in Diemen van ,- naar ,-. Dat gebeurt bij dit deelplan dus uiteraard zullen wij voor dit voorstel stemmen. Dank u wel. De heer MULDER: Wij zijn enorme voorstanders van de starterslening, dat moge duidelijk zijn. De enige vraag die wij hebben is het budget dat wij er nu voor beschikbaar stellen. Is het totale budget nog voldoende? Dat is eigenlijk de enige vraag die wij op dit ogenblik hebben. Verder, hoe meer eigen woningen, hoe beter. De heer SCHOLTEN: Het is ook fijn dat de VVD vindt dat daar subsidie op moet zijn. De heer MULDER: Liever niet. De heer SCHOLTEN: De bestaande startersregeling blijft gewoon bestaan. In de bestaande startersregeling hebben wij ook dezelfde formule: vier jaar aaneengesloten woonachtend in Diemen in de laatste 10 jaar. Met name ook geschreven voor mensen die inderdaad elders wat gestudeerd hebben en die graag terug in Diemen willen. Heb je eerst vijf jaar bij je ouders gewoond, daarna vier jaar in Delft gestudeerd en nu terug wilt naar Diemen, dan staat de starterslening open. Dat kan altijd. Daar is het ook voor bedoeld en dat geldt ook voor De Sniep. Wij mij betreft blijft dat zo. Het is echt gericht op mensen die Diemen kennen en die daar graag willen wonen. Dus de positieve keuze voor Diemen. Die mensen hebben wij natuurlijk gewoon graag. Dat betekent ook in antwoord op mevrouw Herder, dat de regeling voor de heer of mevrouw die op de Ouddiemerlaan iets wilt kopen niet veranderd is. Daar is gewoon nog de oude regeling op van toepassing. Overigens zijn wij wel in voorbereiding, maar dat zal nog wel een paar maanden duren, om met u de bestaande startersregeling opnieuw te bespreken. Ik heb een tijd terug een beetje een hard hoofd in gehad of het wel goed loopt. U heeft ongetwijfeld gezien dat wij afgelopen november uiteindelijk de eerste hebben kunnen uitreiken. Inmiddels is de vijfde in aankomst. Het begint op de één of andere manier toch weer te lopen, maar ik denk dat het verstandig is om in het komende jaar nog eens een keer te bekijken hoe het loopt en of het aanpassing verdient. Dat zouden ook nog aanpassingen kunnen zijn in opwaartse zin van ,- naar ,-, maar daar zijn, wat mij betreft, nog hele discussies over te voeren. Is het budget voldoende? Ja, het budget is voldoende. Daar kan deze regeling uit en dan bestaat er nog steeds ruimte voor andere regelingen. Het is natuurlijk wel een gelimiteerd budget, dus dat betekent dat als het een hele succesvolle regeling is, het geld op een gegeven moment op is. Dat klopt, maar ik zie die bodem voorlopig nog niet aankomen. Maar ook dat lijkt mij een goed onderwerp om, bij de evaluatie ergens in het jaar, daar nog eens wat prognoses over te doen. U weet dat wij het budget alleen gebruiken om de kosten af te boeken en niet de hele leningen. Deze regeling 6

7 treft niet het budget en treft vooralsnog niet de kansen voor mensen die een bestaande woning willen kopen in de bestaande regeling. Volgens mij heb ik daarmee alles gehad. De VOORZITTER: Dank u wel de heer Scholten. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet. Is er behoefte aan stemming over dit onderwerp? Niet. Dan is het bij deze vastgesteld. Dank u wel. 4. VASTSTELLING RAPPORTEN ONDERZOEKEN LOKALE REKENKAMER De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar de vaststelling rapporten onderzoeken lokale Rekenkamer. Dat zijn drie onderzoeken zoals u weet. Wat mij betreft krijgt u het woord, maar probeer even de verschillende onderzoeken aan te halen, daar waar u de behoefte heeft om over te spreken. Mevrouw SMIT: Mag ik misschien nog iets toevoegen? Mevrouw Wielage en ik zitten in de beoordelingscommissie van de Rekenkamer en wij zouden ook graag een uitspraak horen over het feit of men bereid is nog een jaar in zee te gaan met de Rekenkamer. De VOORZITTER: Dat lijkt mij niet een onderwerp dat nu aan de orde is. Mevrouw SMIT: De voorzitter van de informatieve raad heeft het de vorige keer gevraagd. Wij moeten wel een uitspraak doen over de kwaliteit van de rapportages. Dus als men daar iets over zou willen zeggen. De VOORZITTER: De hele raad doet natuurlijk een uitspraak over de kwaliteit van de rapportages. De verlenging over de voortgang is van een latere orde en die zal dus in de nieuwe raad ook ingebracht en gewogen worden. Mevrouw SMIT: Wij hebben aanstaande dinsdag een gesprek met de Rekenkamer en wij dienen dan een uitspraak daarover te doen. De VOORZITTER: Nee, ik denk niet dat dit een juiste procedure is ten aanzien van het evalueren en de vraag voor de volgende periode om door te gaan met de Rekenkamer. Dat is een vraag voor de nieuwe raad. Waar u het nu over zult gaan hebben is een evaluatie van deze afgelopen periode. Mevrouw SMIT: Wij hebben het er wel als zodanig over gehad. Per 1 januari zou het een jaar verlengd moeten worden. Door achterstand van deze rapportages is het naar voren geschoven. Wij hebben met de Rekenkamer afgesproken dat, naar aanleiding van de kwaliteit van de rapportage, het met een jaar verlengd zou kunnen worden. Wij hebben het zelf voor ons uitgeschoven, omdat wij het wel zo netjes vonden om aan de raad te vragen of de kwaliteit dusdanig was zodat het nog een jaar kon. De heer TOKKIE: Ter interruptie. Ik heb waardering voor het pleidooi van mevrouw Smit. Ik snap dat de Rekenkamer z n uitspraak per 1 januari wilt. Maar ik denk dat wij als opdrachtgevende raad uiteindelijk wel het laatste woord hebben en bepalen wanneer dit gebeurt. U kunt zeggen dat u het vanavond geprobeerd heeft, maar dat de raad niet wilde. Het lijkt mij netjes om dit aan de nieuwe raad over te laten en dat het onderwerp geagendeerd wordt, zodat wij er wat uitgebreider bij stil kunnen staan. Dat zou mijn voorstel zijn. Dan moet u de Rekenkamer vragen of zij nog een maandje geduld willen hebben. Ik denk dat dit 7

8 een zuiverder besluitvorming is. Maar als ik zo de geluiden in de informatieve raad gehoord heb, dan zou u alvast kunnen aangeven, of naar aanleiding van deze bespreking, wat de raad daarvan vindt. De VOORZITTER: Ik stel voor dat wij de procedures toch alstublieft helder en zuiver houden. Er is een vertraging opgetreden bij de uitvoering van de werkzaamheden van de Rekenkamer. Vandaar dat het voorbij 1 januari jongstleden is gerold. Wij hebben nu een moment om de laatste drie rapporten te bespreken en daar een oordeel over te vellen. Daarna komt de vraag hoe nu verder. Niet nu. Alles wat u opsnuift is mooi meegenomen, maar later is de vraag aan de orde of wij doorgaan. Dat is een vraag die bij de nieuwe raad thuishoort, waarbij natuurlijk gebruik gemaakt mag worden van de ervaringen tot nu toe. Mevrouw SMIT: Dan ben ik toch blij dat ik het in ieder geval heb geroepen, want dat weten wij in ieder geval hoe wij er dinsdag instaan. Mevrouw WIELAGE: Wij hebben dezelfde vraag aan de griffier gesteld vandaag. Hij maakte mij duidelijk dat er vanavond is besloten om alleen maar de rapporten te bespreken zoal die hier op de agenda staan. Het verhaal van mevrouw Smit klopt wel. De Rekenkamer moest eigenlijk per 1 januari weten waar zij aan toe zijn. U kunt zeggen dat het allemaal vertraagd is, maar dat komt ook door hoe het hier in huis is gegaan. Dat kunnen wij niet de Rekenkamer aanrekenen. De VOORZITTER: Verleidt u mij alstublieft niet om daar iets over te zeggen. Ik denk niet dat dit een prettig gesprek wordt voor nu. Dat is ook voor de evaluatie en het besluit verderop. Ik wil kijken wie het woord wilt voeren over de verschillende rapporten. Maak bij uw bijdrage even duidelijk over welk rapport u het heeft. De heer TEXIER: Even vooropstellend dat in de informatieve raad is medegedeeld dat het late tijdstip van rapporteren onder andere kwam doordat zij heel lang bij het College lagen voor een bestuurlijke reactie. Er werd ook voorgesteld om in ieder geval voor de komende keer tegelijkertijd het rapport naar het College en de raad te sturen, zodat maanden tijdswinst geboekt kunnen worden. Die late rapportage lag voor allerlei redenen natuurlijk ook deels bij de Rekenkamer, maar ook deels hier in huis. Dan de drie rapporten. Ik wil er even heel kort op ingaan. Het rapport over het inkooptraject. Ik kan wel gaan roepen dat wij een inkoopfunctionaris moeten aanstellen, maar ik denk dat het van belang is dat je moet kijken waar je kunt samenwerken. In het rapport staat dat ook. Kijk waar je voordeel kunt behalen. Het enige dat wij willen is dat er doelmatig en efficiënt wordt ingekocht. Als daar voordeel mee te behalen is, dan ga je dat doen. Je gaat niet een zwaar bureaucratisch fenomeen optuigen met een functionaris die maar voor een deel zichzelf terug verdient. In denk dat de heer Tokkie dan een andere mening is toegedaan, maar ik moet in dit huis nog zien of dat zijn rendement heeft. Dan ten aanzien van de afvalinzameling. De Rekenkamer stelt een andere wijze van afvalinzameling voor. Het College is daar druk mee doende, dus daar kunnen wij ons bij aansluiten. Dan ten aanzien van het wegenonderhoud. Er moet een betere informatievoorziening naar de raad komen. Het College sluit zich aan bij die aanbeveling. Zij zeggen dat de rapportage naar de raad beter kan en zij zullen dat ondersteunen. De drie rapporten hebben hun aanbevelingen en de reactie van het College daarop kunnen wij onderschrijven. Dan wil ik even kijken naar alle tijd, geld en energie die erin gestoken is en de winst die het heeft opgeleverd voor de gemeente Diemen. Als je naar de conclusies en aanbevelingen kijkt, kun je je afvragen wat de winst is geweest van die rapportages voor de gemeente Diemen en voor de raad. Daar heb ik toch mijn twijfels over. Hadden wij het niet 8

9 ook zelf kunnen doen? En misschien wel in een kortere tijd? Wij moeten nog maar eens goed nadenken over wat de winst is geweest van de rapporten die jaren hebben geduurd voordat wij ze hebben gekregen en die zwaar opgetuigd zijn met allerlei besluitvormingstrajecten. Daar wilde ik het even bij laten. Mevrouw WIELAGE: Ter interruptie. Het heeft geen jaren geduurd de heer Texier. Het is van het afgelopen jaar. Dat is ook van tevoren afgesproken en het is ook dit jaar geleverd. Alleen het inkoop- en aanbestedingsbeleid is nog van de vorige periode. Dat is inderdaad iets doorgeschoven, maar de andere onderzoeken niet. De heer TEXIER: Eén rapport heeft jaren geduurd. Mevrouw WIELAGE: Nou, anderhalf jaar. Mevrouw SMIT: Ik ga mij niet opwerpen als de redder van de Rekenkamer, maar wij vonden de rapporten kwalitatief zeer goed. Ik wil nog wel even meegeven dat, en natuurlijk is het zo dat de beslissing bij de nieuwe raad moet, dit dus wel weer tijdsverlies heeft. Zij gaan natuurlijk ook niet verder met hun planning als wij dinsdag zeggen dat zij nog even moeten wachten op de uitspraak van de raad. Dan de rapporten. Bij het wegenonderhoud zouden wij graag zien dat het fonds werd aangevuld. De bodem is bijna in zicht. Als je dan het ISV rapport leest, en wij zitten te wachten op ISV subsidies en wij krijgen ze niet, dan is het gedonder in de glazen niet te overzien. Wat betreft de afvalstoffen. Wij zouden toch willen dat de Diftar weer naar voren wordt gehaald. Wij vinden dat de vervuiler moet betalen. Misschien kan er gesleuteld worden aan de BTW, dat het misschien wat minder zou kunnen worden. Wij zouden wel graag zien dat het serviceniveau hetzelfde blijft. Voor inkoop zouden wij zoveel mogelijk willen samenwerken. Dat is wat wij zouden willen. De heer TOKKIE: Ja, een moeilijke discussie. Ik heb altijd erge scepsis gehad over de Rekenkamer. Zeker de start was verre van behoorlijk te noemen. Ik heb diverse personen de revue zien passeren. Ik heb mij wel eens afgevraagd of de Rekenkamer DOUW, zoals het in eerste instantie heette, het was van vier gemeenten, wel voldoende schaalgroot was. Het werd nog kleiner. Daardoor werd het toen zeer beperkt. Ik moet zeggen dat ik wel plezierig verrast was met de rapporten die op de valreep ter tafel kwamen. Als die rapporten er niet waren geweest, had ik de toekomst van de Rekenkamer en de besluitvorming hier in de raad somber ingezien. Dan was het waarschijnlijk niet verlengd. Wat dat betreft is het maar goed dat het die rapporten heeft opgeleverd. Ik denk dat zij dat zelf goed hebben aangevoeld. De gesprekken die wij daarover hadden in de informatieve raad waren plezierig en men gaf ook blijk van kennis op dat gebied, zeker inhoudelijk. Het was volgens mij overduidelijk dat ik op bepaalde punten over inhoudelijke kennis beschikte en dat matchte wel leuk. Ik moet natuurlijk wel de afweging maken wat de toegevoegde waarde is van de Rekenkamer waar wij geld in stoppen. De heer Texier zegt dat wij moeten samenwerken en doelmatig en efficiënt moeten inkopen, maar we moeten daar geen zware functionaris opzetten. Kortom, het moet goed en efficiënt gaan, maar we mogen er geen capaciteit voor inkomen. Dat vind ik een combinatie die niet werkt. Ik zou haast zeggen dat het een PvdA oplossing is, maar in deze tijd kun je dat verwachten. Als je de Rekenkamer wegbezuinigt kun je een inkoopfunctionaris aanstellen. Dat is ook iets dat je in overweging kunt nemen. Maar zover wil ik niet gaan. De heer TEXIER: Ter interruptie. De eerste bezuiniging hebben wij dus binnen de heer Tokkie. 9

10 De heer TOKKIE: Als het CDA aan de macht komt zijn die bezuinigingen niet nodig, want je kun ook gewoon heel efficiënt met je geld omgaan. Maar even serieus. Over de Rekenkamer moet de nieuwe raad een uitspraak doen. De rapporten die er liggen zijn vanuit het perspectief van de Rekenkamer gemaakt. Die gaan niet echt heel erg de diepte in. Het had misschien nog wat dieper gekund, maar dat kan alleen als je echt in dat vakgebied stapt. Dit is een analyse op basis van cijfers, gegevens en onderzoek. Wat ik wel heel belangrijk vind om te weten is wat het College vervolgens gaat doen met deze rapporten en met de aanbevelingen. Ik heb de reactienota van het College gezien. Daarvan hebben wij op zijn zachts gezegd bij bepaalde rapporten aangegeven dat wij het niet eens waren met de conclusies van het College. Ik ben wel erg benieuwd hoe men daar verder mee omgaat. Als dat in deze raad niet komt, dan komt het wel in een volgende raad. Daar wilde ik het voor de eerste termijn even bij laten. Dank u wel. De heer SMIT: Wij als GroenLinks kunnen instemmen met de onderzoeksrapporten. Enkel bij onderzoeksrapport één, inkoop- en aanbestedingbeleid, wilden wij nog zeggen dat wij hopen dat in de nabije toekomst duurzaam ingekocht zal worden door de gemeente Diemen. Daar wilde ik het graag bij laten. Dank u. Mevrouw WIELAGE: De VVD is tevreden over de rapporten die er liggen. Wij hebben aangegeven, en dan kijk ik ook mijn collega aan, dat wij de rapporten te uitgebreid en te veel herhaling vonden. Het is zeker voor een nieuwe raad, maar toch ook nog voor ons, goed om een aankoopbeleid op papier te hebben, te weten hoe zaken hier gaan en hoe dingen verbeterd kunnen worden. Slechte output betekent ook slechte input zeggen wij altijd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als raad, als wij besluiten om met de Rekenkamer door te gaan, met elkaar goed kijken naar de centrale vraag die er gesteld wordt. Welke onderwerpen willen wij graag onderzocht hebben en wat willen wij precies onderzocht hebben? Als wij die centrale vraag niet goed formuleren, dan komt er ook een uitkomst uit die wij eigelijk niet willen of waar wij te weinig mee kunnen. Ik denk dat die bal teruggespeeld kan worden naar ons. Wij moeten zelf zorgen dat wij goede input geven aan de Rekenkamer, dan kunnen zij ook goede output leveren. Ik denk dat zij met deze rapporten hebben bewezen dat zij daartoe in staat zijn. De heer Tokkie wilt graag weten wat voor actie het College neemt op de rapporten en die opmerking kunnen wij onderschrijven. Er is inderdaad een reactie geschreven op deze rapporten, maar wij willen toch graag concreet per rapport horen van het College wat zij nu gaan ondernemen op basis van de conclusies die de Rekenkamer aangeeft. Wij vonden het wegenonderhoud rapport heel interessant. Daar stonden ook zaken in die voor ons nieuw waren. Wij hebben ook nog wat vragen aan het College. Dat doen wij niet nu, maar wij komen daar nog op terug. In ieder geval blijkt wel duidelijk uit het rapport van de Rekenkamer dat de laatste jaren minder geld naar wegenonderhoud is gegaan. Dat kwam met name door capaciteitsgebrek. Wij zijn nu die inhaalslag aan het maken. In de begroting zagen wij al dat dit straks tot een tekort gaat leiden. Er zal meer geld moeten naar het wegenonderhoud de komende jaren. Dat onderschrijft de Rekenkamer ook als wij dit rapport zo doorlezen. De heer TEXIER: Ter interruptie. De Rekenkamer zegt niet: meer geld. Zij zeggen dat wij moeten oppassen dat er niet minder geld naartoe gaat. Mevrouw WIELAGE: Er is minder geld naartoe gegaan. De Rekenkamer zegt dat wij niet meer moeten bezuinigen. Het College zegt dat het geen bezuiniging is geweest. De Rekenkamer heeft het wel zo geformuleerd, maar we hebben minder geld uitgegeven omdat 10

11 wij op dat moment niet voldoende capaciteit hadden. Nu is die capaciteit wel op sterkte en wordt ook die inhaalslag gemaakt. De Rekenkamer geeft aan dat wij moeten opletten dat wij niet verder gaan bezuinigen. Dan krijg je inderdaad een achterstand. De heer TEXIER: Daarnet zei u dat de Rekenkamer zei dat er meer geld naartoe moet. Mevrouw WIEALGE: In feite wel. Zij zeggen dat er anders een achterstand in het wegenonderhoud komt. Dat is gewoon niet goed. De heer TEXIER: Zij zeggen dat wij moeten oppassen voor bezuinigen. Mevrouw WIELAGE: En wat is dan de conclusie van het bezuinigen? Namelijk dat er een achterstand gaat oplopen in het wegenonderhoud. Dat geven zij ook aan. De heer TEXIER: Dat is wat anders dan dat er meer geld naartoe moet. Mevrouw WIELAGE: Als je niet gaat bezuinigen houdt dat in dat er meer geld naartoe moet. De heer TEXIER: Dat zegt u, maar dat zegt de Rekenkamer niet. Dat wil ik even benadrukken. De VOORZITTER: Ik denk dat wij allemaal nog even naar de tekst kunnen kijken en uw uitspraak eens goed kunnen beluisteren. Mevrouw HAAK: Wij zijn tevreden over de rapportages afvalstoffenheffing en aanbestedingsbeleid. Maar wij vonden de rapportage over het wegenonderhoud onvoldoende kritisch ten aanzien van het in Diemen gehanteerde RAWEB systeem. Zonder dat het echt onderbouwd wordt, wordt gemeente Ouder-Amstel aangeraden om het Diemense systeem van tweejaarlijkse metingen en het softwareprogramma over te nemen. De gemeente Ouder- Amstel geeft ook in de reactie aan dat zij eens in de vijf jaar meten genoeg vinden. Het afstemmen van wat je dan gaat aanpakken doe je toch met de nutsbedrijven aan de hand van wat het riool nodig heeft enzovoorts. Dat is eigenlijk iets dat mijn fractie al jaren bepleit. In het rapport, waarvan ik verwacht had dat daar ook iets zinnigs over gezegd zou worden, is het geen onderwerp van onderzoek geweest. Dat werd in mijn ogen ook door de Rekenkamer toegegeven. Het wordt aangenomen dat het Diemense systeem het beter in kaart brengt. Juist in zo n onderzoek had ik gehoopt dat het vergeleken zou worden. Wat werkt het beste? Het systeem dat Ouder-Amstel hanteert, of het systeem dat Diemen hanteert? Ik heb de indruk dat er in Diemen veel capaciteit gestoken wordt in het meten en het nog eens een keer meten. Dat kost allemaal wat. Die capaciteit zou je beter kunnen benutten voor het gewoon uitvoeren van wat je hebt geconstateerd dat nodig is. Daar wil ik graag een uitgebreidere reactie van de wethouder op, hoe hij dat ziet. De heer WORM: Ik zal even met dat laatste beginnen. Het is altijd lastig om van andere gemeenten te zeggen dat ze het wel of niet goed doen. Wij hebben onze methode. Waar het om gaat is dat wij een softwarepakket gebruiken waar heel makkelijk te zien is welke onderhoudsfrequentie de wegen nodig hebben. De techniek neemt het over van de visuele inspecties die je doet. Dan kun je op een gegeven moment kijken of wij dat op moeten nemen in het volgende jaarprogramma. Op zichzelf denk ik dat als het systeem helemaal goed draait zoals wij dat voor ogen hebben, het is nog niet zolang geleden ingevoerd, je op termijn een 11

12 veel handiger systeem hebt om te bepalen wanneer je ergens aan de gang moet gaan. Daarnaast heb je veel minder capaciteit nodig om mensen op straat te sturen om te kijken of het inderdaad zo is. In principe is het een makkelijker systeem. Mevrouw HAAK: Maar de input van het softwaresysteem is een visuele inspectie door een extern bureau. De heer WORM: Nee, naar aanleiding van het systeem wordt er visueel geïnspecteerd. Zo moet u het zien. Op een gegeven moment zie je in het systeem dat een bepaald wegdek aan de beurt zou zijn. Mits er in de loop van de tijd geen calamiteiten zijn gebeurd, ga je kijken of je dat moet doen. Je kunt het eigenlijk veel nauwgezetter doen. Dat is op zichzelf een goede zaak. Mevrouw Wielage en de heer Tokkie hebben gevraagd wat ik daarmee ga doen. U heeft in de reactie gezien dat wij daar links en rechts wat opmerkingen over hebben gemaakt. Het is zo dat je, en dat kan rustig gezegd worden, de rapporten van de Rekenkamer die wij binnen de organisatie hebben uitgezet met enige regelmaat terug ziet komen in voorstellen. Met zinnen zoals: weet u nog, de Rekenkamer heeft die en die opmerking gemaakt. Het is niet zo dat ze meteen de kast in gaan en dat niemand daar verder nog naar kijkt. Er wordt wel degelijk goed naar gekeken. In die zin worden ze wel serieus genomen en worden de aanbevelingen die erin staan zoveel als mogelijk binnen de organisatie meegenomen. De Rekenkamer zegt over de afvalstoffenheffing dat het kostendekkend is. Ik had eerlijk gezegd van het rapport verwacht dat zij meer uit de doeken zouden doen hoe dat in elkaar zou zitten. Of dat inderdaad zodanig in elkaar zit dat het ook goed te zien is. Wij hebben zelf een onderzoekje laten doen naar alle kostendekkendheid met betrekking tot de leges, de afvalstoffenheffing en alles wat daarmee zij. Dat zal over een week of twee à drie naar buiten komen. Daar zie je, maar dat is voorlopig, toch wat andere conclusies dan in het rapport van de Rekenkamer staan. Daar zullen wij nog een nadere beschouwing aan wijden hoe dat in zijn werk gaat. Ik dacht dat dit de vragen waren die gesteld waren. Op één na, van mevrouw Smit. Zij maakte wel een hele aardige opmerking aan het eind van haar betoog. Het was zo n tussenzinnetje. Het serviceniveau moet wel hetzelfde blijven. Als u straks de zaak van de heffingen krijgt, waarbij wij dus gekeken hebben naar de kostendekkendheid van het verhaal, dan denk ik dat je toch op een zeker moment ook dat serviceniveau dat wij hebben zou kunnen bekijken. Dat niveau is vrij hoog. Als je kijkt naar de andere drie à vier gemeenten die meegenomen zijn in het rapport, dan is dat niveau aan de heel hoge kant. Daar zou u, in relatie tot de hoogte van de afvalstoffenheffing en de kostendekkendheid die daar een rol in speelt, nog eens naar kunnen kijken. Dat was het voorzitter. De VOORZITTER: Dank u wel de heer Worm. Ik wil graag nog één ding zeggen ten aanzien van het inkoopbeleid. Wij hebben in de informatieve raad al gesproken met elkaar en toen heb ik u ook laten weten dat wij momenteel regionaal aan het kijken zijn in hoeverre wij kunnen gaan samenwerken. Daar is nog niet een concreet voorstel over gedaan naar het College, maar dat is in de maak. Dat zullen wij denk ik met een aantal weken krijgen en dan betekent het dat wij aan de ene kant regionaal gaan samenwerken met een aantal gemeenten van ongeveer gelijkbare grootten. Plus dat we dan, de heer Smit, het punt van duurzaamheid gaan oppakken. Dat is iets waar wij tot nu toe niet afdoende in geslaagd zijn. Wat gaat het College doen met de adviezen van de Rekenkamer? Daar heeft zij natuurlijk op gereageerd in haar eigen brief. Het zou niks waard zijn als het College haar eigen voorstellen naar u toe niet serieus zou nemen. Even kijken of er behoefte is aan een tweede termijn op dit punt. TWEEDE TERMIJN 12

13 De heer TOKKIE: Ik ben zo vrij geweest om mij hier intern in huis te laten informeren over de zaken die spelen met betrekking tot het inkoopbeleid. Ik moet u zeggen dat waar men aan denkt, ik dat heel positief vind. Ik denk ook dat het voorstel dat naar College komt, het College ook zo zou moeten uitvoeren. Ik weet niet of dat een raadsbevoegdheid is. Maar dat betekent in ieder geval een stuk professionalisering van de inkoop, daar komt het op neer, zonder dat er hele dure inkoopfunctionarissen worden aangesteld. Dat zal moeten blijken uit het voorstel, maar de richting is positief. Wat ik wel vind is dat de eerste reactiebrief, die het College heeft bijgevoegd bij het rapport van de Rekenkamer, wat te kort door de bocht is. Ik heb daar in de informatieve raad de nodige kanttekeningen bij geplaatst. Ik vind zelfs dat als hier geen expertise op dat gebied in huis is, je dat in heroverweging moet nemen. Dat zou je natuurlijk kunnen doen op het moment dat je het inkoopbeleid verder geprofessionaliseerd hebt. Ik zou van de portefeuillehouder de toezegging willen hebben dat die brief heroverwogen wordt zodra die professionaliteit is aangetrokken en dat we dan daar alsnog een reactie op krijgen. Als ik die toezegging niet krijg, dan wil ik dat die bief wordt aangepast. Dan vind ik dat u te kort door de bocht reageert en zonder al teveel diepgaande kennis aangeeft wat u wel en niet gaat doen. Dan leg je dus adviezen naast je neer. Dat is wat er gezegd wordt. Mevrouw WIELAGE: Ik heb nog even de conclusies van het wegenrapport erbij gepakt. Daar staat, en dat doe ik ook even voor de heer Texier, dat in Diemen de kans op achterstallig wegenonderhoud toeneemt vanwege bezuinigingsdruk. Dat is de exacte tekst. Zij zeggen dat er minder geld naar wegenonderhoud is gegaan. Omdat wij niet voldoende capaciteit hadden, hebben wij minder besteed. Maar zeggen ze, en dan kijk ik u ook aan, kijk uit want u loopt daarmee de kans op achterstallig wegenonderhoud. Wij hebben aan de afdeling gevraagd hoe dat verloop eruit ziet in de afgelopen jaren. Dat zal ik naar alle raadsleden laten sturen. Wij hebben bij de begroting al gekregen hoeveel geld er naar wegenonderhoud is gegaan en hoeveel geld er uit de voorziening is gehaald. Wij hadden toen te weinig capaciteit. U heeft verteld dat er nu een inhaalslag is. Wat betekent dat dan voor de komende jaren? Dan zie je gewoon dat vanaf 2012, en dat is ook bij de begroting al min of meer aangegeven, wij een fors tekort gaan oplopen op het wegenonderhoud. Dat was ook mijn opmerking. Dat betekent dus, ook als wij kijken naar de opmerking over achterstallig wegenonderhoud van de Rekenkamer, dat er meer geld moet naar wegenonderhoud willen wij die dingen kunnen doen die wij de afgelopen jaren niet hebben gedaan door capaciteitsgebrek. Dat is het. De heer TEXIER: Ik ben het met u eens, maar in eerste instantie zei u dat de Rekenkamer als conclusie had dat er meer geld naar het wegenonderhoud moest gaan. Maar dat is een VVD standpunt. Mevrouw WIELAGE: Als je kijkt naar het feit dat er een tekort is op termijn op wegenonderhoud De heer TEXIER: (interrumpeert) Dat is geen conclusie van de Rekenkamer. Mevrouw WIELAGE: Dat is niet iets dat wij verzinnen, maar dat is wat wij van de afdeling terugkrijgen. Als wij alles doen wat wij moeten doen, dan ontstaat er een tekort van een miljoen of zo de komende jaren. Dat is niet ons standpunt, dat zijn gewoon feiten die wij terugkrijgen vanuit de organisatie. De heer TEXIER: Dat is natuurlijk niet de conclusie van de Rekenkamer. 13

14 Mevrouw WIELAGE: Nee, maar die zegt wel dat er dus kans is op achterstallig wegenonderhoud. De VOORZITTER: Mevrouw Wielage, ik ga u stoppen. De verschillende interpretaties zijn denk ik heel duidelijk. Ik ga er vanuit dat er niet nog anderen zijn over dit punt. Ik wil nog even ingaan op het punt van de heer Tokkie. Het is natuurlijk niet zo dat het College een brief gaat heroverwegen. Zo zit het niet. Wij hebben met elkaar deze reactie gegeven. Daar kunt u het niet mee eens zijn. Dat is mogelijk. Wij hebben natuurlijk gezegd dat daar wij een samenwerking aangaan, in de richting waar ik u ook over gehoord heb, wij op dat moment zover zijn dat wij de expertise in huis hebben. Dan kunnen wij dus ook zeggen op welke punten wij gaan koersen. Als uw opmerking bedoeld heeft te zeggen dat u dan graag ook daar een eerste zicht op krijgt, dan kan dat. Ik kan u niet hier toezeggen dat de bestuurlijke reactie heroverwogen wordt. Dat zou hoogstens een amendement of motie van uw kant kunnen zijn en niet anders. Ik verwacht eigenlijk dat daar nog een reactie op komt. De heer TOKKIE: Ja, dat heeft u goed ingeschat mevrouw de voorzitter. In uw reactienota stelt u dat u de aanbevelingen 7 tot en met 10 alleen wenst over te nemen op het moment dat u een samenwerking aangaat met andere gemeenten. Dat is prima. Daar heb ik geen discussie over. Echter, als u geen samenwerking aangaat met andere gemeenten, dan negeert u de aanbevelingen 7 tot en met 10. Die aanbevelingen zijn wel essentieel om een goede inkoop te doen en kunnen leiden tot kostenbesparingen in de gemeente. U ziet dat niet. Ik kan mij voorstellen dat het College dat niet ziet, want er is geen inkoopkennis in de organisatie. Bewezen is wel in de markt, dat als je die inkoop op een professionele manier belegd, je in ieder geval 10-20% van in inkoopvolumes kunt besparen. Dat is gewoon een feit. Dan vind ik het te kort door de bocht als het College dat neerlegt. Als u daar tegen die tijd een motie voor nodig heeft om die kant op gedwongen te worden, dan zijn wij niet te beroerd om die motie te schrijven. De VOORZITTER: Dan moet u het ook nog aangenomen krijgen. Maar los daarvan... De heer TOKKIE: Ter interruptie. Als wij 10-20% besparing kunnen voorstellen aan de raad, zonder dat het iets kost, kan ik mij niet voorstellen dat hier een weldenkend raadslid zit die dat niet wilt. De VOORZITTER: Dat alles is niet nodig op het moment dat wij de route ingaan die u ook gehoord heeft. Ik ga er vanuit dat wij dit op korte termijn gaan doen en dan komt het vanzelf binnen handbereik. De heer ISRAËL: Ik begrijp een stuk van de discussie niet. Er staat hier vaststelling rapporten. Het rapport is zoals het rapport is. Als wij gaan praten over aanbestedingen of niet, dan zullen wij het erover gaan hebben. Ik begrijp de hele discussie op dit moment niet. Ik vind het een soort verkiezingspropaganda. Dat mag van mij hoor, maar onzin is het wel. De heer TOKKIE: Nee, de heer Israël.. De VOORZITTER: De heer Tokkie, u had het woord niet. Ik stel voor dat wij de discussie hier sluiten. De heer TOKKIE: Nee, nee, nee. 14

15 Mevrouw DE BAAIJ: Nee, dat kunt u niet zo doen. Hij mag daarop reageren. Dat kan niet. De VOORZITTER: Dat mag wel hoor en dat kan ook. De heer Tokkie u mag er nog één zin over zeggen. Maar wij hebben hier drie rapporten en bestuurlijke reacties liggen. Die zijn besproken in de informatieve raad met de Rekenkamer. Dat geheel ligt nu aan u voor. U heeft er op allerlei manieren het nodige over kunnen zeggen. Het laatste mag de heer Tokkie nog doen, maar op zich is de conclusie van de heer Israël een juiste. De heer TOKKIE: Dus de burgemeester vindt ook dat het onzin is. Dat wil ik maar even genoteerd hebben. Daar heb ik toch wel moeite mee. Even een eerste reactie. Bij de rapporten zit een reactie van het College. Wij vinden de reactie van het College niet adequaat en afdoende genoeg. Daar geven wij dus commentaar op. Het College zegt dat als zij niet gaan samenwerken met anderen gemeenten, zij die aanbevelingen niet opvolgen. Die aanbevelingen leiden er nou juist toe dat de gemeente geld kan bespraken op inkoop. Daarom zeg ik dat ik de reactie van het College niet kan accepteren. Als ik daarvoor een motie indien, moeten wij tegen die tijd een meerderheid daarvoor vinden. Dat is dan inderdaad tegen die tijd, maar dan mag u niet zeggen dat het onzin is. Ik vind het van de burgemeester een beetje kwalijk dat zij die bewering overneemt. Ik zou bijna zeggen dat wij even gaan schorsen, zodat we kunnen kijken wat wij daarmee moeten. De heer ISRAËL: Dat is een verkeerde interpretatie die u nu doet. Wat wij bedoelden is dat het debat op dit moment een beetje onzin is. Daar heb ik het over. Niet over wat u zegt of wat er gezegd wordt. Maar om op dit moment het debat te voeren zoals u nu doet, dat vindt Democraten Diemen onzin de heer Tokkie. De VOORZITTER: Goed. Mag ik u voorleggen om alle drie de rapporten tegelijkertijd vast te stellen? De heer ISRAËL: Daar heb ik een opmerking over. Ik snap het woord vaststellen niet. Wij nemen daar kennis van. Wij hebben daar verder geen invloed in. Ik vind dat vaststellen een beetje onzin is. Ik vind het goed als wij officieel vaststellen dat wij kennis van de inhoud genomen hebben en dat wij daarmee zullen doen wat wij zullen doen. Maar vaststellen is iets anders. Dan krijgt het een andere betekenis. De VOORZITTER: Ik stel voor dat dit de laatste keer is dat wij dat woord vanavond gebruiken. Ik vond het een hele prachtige volzin de heer Israël. Wij stellen vast dat wij kennis nemen van de onderzoeken en de bestuurlijke reacties zoals die voor ons liggen. Kunt u daarmee instemmen? Akkoord. De heer TOKKIE: Ik ga er bijna wat van denken mevrouw Koopmanschap. De VOORZITTER: U bent vrij in het denken, dat weet u. 5. GEMEENTELIJK WATERPLAN De heer JÄGERS: Allereerst wil ik opmerken dat het Waterplan als natuurlijk volgt op het Natuurbeleidsplan en de Structuurvisie. De plannen maken goed duidelijk wat er allemaal speelt op het gebied van water. Het gaat eigenlijk steeds meer spelen. Wat met name aanspreekt is de zorg voor het droog houden van Diemen, zodat we allemaal droogvoets door het leven kunnen gaan. Dat er ook geen verdroging plaatsvindt, met name als het gaat om het grondwater. Het Waterplan kan net zoals het Natuurplan gebruikt worden als afwegingskader 15

16 bij nieuwe ontwikkelingen. Het is een plan dat tot ver in de toekomst gaat, het loopt tot Ik heb een paar vragen c.q. opmerkingen ten aanzien van het zogenaamde uitsterfbeleid, zoals dat ooit is geformuleerd. Dat betreft het terugdringen van het gedogen van de recreatie aan de oostzijde van de Diem. Als knelpunt wordt gemeld dat er vaak wordt gevaren met speedboten op de Diem. Wij vragen ons af of het handhaven van het uitsterfbeleid van invloed kan zijn op het terugdringen van het knelpunt. Van het te hard varen van speedboten. Wij hebben daar alle vertrouwen in, maar wij willen graag de reactie van de wethouder daarover horen. Ten tweede, en dat heeft ook te maken met het uitsterfbeleid, dat is ten aanzien van de aanleg van de steigers c.q. een strandje aan de Diem. Wij hopen, en daar gaan wij ook vanuit, dat dit rekening zal houden met het uitsterfbeleid. Verder is er met het vaststellen van dit plan nog geen definitieve beslissingen genomen over het aanleggen van steigers c.q. een strandje aan de Diem. Dat was het. Dank u wel. Mevrouw UITERDIJK: GroenLinks is verheugd dat ook in de samenvatting wordt gememoreerd aan het feit dat het proces van het opstellen van dit Waterplan een belangrijk proces is geweest. Een klankbordgroep heeft in het traject op de deelproducten van het totale Waterplan haar visie kunnen geven. Ook het Groenplan en het Natuurbeleidplan zijn op vergelijkbare wijzen tot stand gekomen en wij vinden dat een belangrijke stap vooruit in het betrekken van de burger bij de politiek. Wij hopen dat Diemen deze traditie voortzet. Ten aanzien van het plan hebben wij nog een vraag. Het is inderdaad een heel lange periode. Als voorbeeld zullen wij noemen dat bij een aantal pijlbesluiten uit 1995 staat dat deze verouderd zijn. Dit plan loopt geen 15 jaar, maar wel 18 jaar. Het enige wat wij daarbij willen opmerken is dat wij hopen dat op kortere termijn veel van de gewenste projecten in dit plan toch gerealiseerd zullen zijn. Wij hopen daarbij wel dat een heleboel van die plannen eerst naar de raad komen om nog een zuivere afweging te kunnen maken zoals wij die normaal maken. Dan stellen wij kaders, kijken we of het betaalbaar is en of het breed gedragen is. Maar in hoofdlijnen kunnen wij van harte instemmen met dit plan. Wij wensen onszelf veel genoegen met fraai en schoon water in Diemen. Dank u wel. De heer BUDHU LALL: Dank u wel. Vanuit het CDA sluiten wij ons graag aan bij de woorden van GroenLinks over het plan zoals dat er ligt. Uitstekend om dat mee te nemen naar de toekomst en als onderlegger te houden bij de Cultuurvisie. Echter, we moeten toch op dit moment zeggen op de vooravond van de Olympische Spelen, wij constateren dat er een belangrijke paragraaf mist. Het bevroren water, dat is ijs, komt niet voor in dit stuk. Als tropenkind vind ik het geweldig dat er een fietstocht op een warme zomerdag in 2028 wordt neergezet, maar inmiddels ingeburgerd in Nederland zou het ook geen kwaad kunnen om daar een sledetocht voor het vizier te halen. Dat moet niet moeilijk zijn op dit moment. Er wordt gesproken over water als drager van natuur, maar ook van cultuur. Het bevroren water is onze cultuur in Nederland. Ik denk wel dat het een belangrijke toevoeging is. Ik heb de 86 bladzijden nog een keer doorgeakkerd, maar winter en ijs komt er niet in voor. Ik hoorde de heer Jägers praten over strandjes, maar vanuit het CDA moeten wij het toch over strandjes én ijs hebben. Dat klinkt misschien wat overdreven, maar wij zijn natuurlijk al in de Olympische stemming. Maar het moet gezegd worden. Volgens ons is daar toch echt een paragraaf aan toe te voegen. Het zou geen kwaad kunnen om vanuit Diemen, ook met de overige gemeenten, dit met elkaar te bespreken in een soort van addendum. Hoe zouden we mooie schaatstochten voor elkaar kunnen krijgen.? Mevrouw HERDER: Ter interruptie de heer Budhu Lall. Deze winter is voor het eerst in 30 jaar. Vorige jaar was het niet zo streng en niet zo lang. 16

17 Mevrouw HAAK: Ter interruptie. Wij gaan toch niet over het weer praten in de raad? De heer BUDHU LALL: Op het kunstwerk in de hal kunt u een foto van mij zien op de Diem. Toen had ik voor het laatst geschaatst. Het klinkt misschien gek, maar ik denk dat het belangrijk is om, als wij het hebben over een Waterplan, niet alleen het zomerseizoen of regenseizoen mee te nemen. We moeten alle vier seizoenen die wij in Nederland kennen meenemen. Ik denk dat het echt belangrijk is. Het zal vast geschreven zijn op een warme zomerdag, maar het is voor ons als Diemen met zoveel water om ons heen belangrijk om te kijken naar 2028 en daar de gedachten over te laten gaan. De heer GRONDEL: Om met het laatste te beginnen. De mensen die de klimaatveranderingdiscussies echt gevolgd hebben, weten dat er voorspeld is dat er meer extremen zullen komen. Wat wij nu meemaken past prima in de voorspellingen van al die wetenschappers. Alleen sneeuwt het dan zoveel dat we niet kunnen schaatsen en dat is natuurlijk wel een droevige samenloop van omstandigheden. Wat u voorstelt is een aanpalend onderwerp. In Amsterdam gaat één van de meest verhitte debatten in de raad altijd over de IJsnota. Die is ingesteld om tijdig het vaarverbod te kunnen afkondigen in de grachten. Zo wordt niet alles aan mootjes gevaren voordat het dik ijs is geworden. Ik weet niet zeker of dat bij ons zo speelt. In de Diem wordt er in de zomer wel gevaren, maar in de winter niet. Als een raadsmeerderheid een motie indient die zegt dat er een IJsnota moet komen, dan zullen wij die volgend jaar in het werkplan zetten. Maar het is misschien beter om te kijken of het echt zo doorgaat en die alertheid ook in de organisatie te hebben. Wij hebben een hele goede ijsvereniging hier. Zij houden de ijsbaan, met ons een sommige ondernemers in het dorp, goed in de lucht. Ik vind dat op dit moment prima. Ik denk dat in deze nota, en ik snap uw punt, die urgentie niet zo hoog is. Deze nota gaat natuurlijk vooral over de lange termijn ontwikkelingen van het water in al zijn vormen. Ondergronds, bovengronds, als bedreiging, recreatieve functie, als kwaliteit van woonomgeving en als natuurelement. Daarin zit dat ijs dus niet zo sterk. Ik ben het eens met degene die zeggen dat het goed is dat het er ligt. Dit zijn operaties die nu hier eindigen, maar waarin een jaar lang is samengewerkt tussen ambtenaren van Waterschap en ons. Er is ontzettend veel kennis uitgewisseld, ook regionaal. Dit betekent dat wij naar de toekomst toe veel beter kunnen samenwerken op concrete punten. Het grappige van water is natuurlijk, het lijkt wel verkeer, dat het overal stroomt en dat als je er niet in samenhang beleid op voert, je dan verkeerd beleid aan het voeren bent. Bijvoorbeeld de grondwaterstanden. Je hebt te maken met peilbesluiten van het Waterschap en als je het dan niet met elkaar eens bent over je doel, dan ga je verschillende maatregelen nemen. Verder vind ik één van de leukste dingen van dit verhaal, dat je bij alle concrete projecten ziet dat bijna altijd als wij iets willen, wij elkaar nodig hebben. Er is nu ook gepland dat als we het gaan doen, dan is het zoveel menskracht bij de gemeente Diemen, zoveel bij Waterschap en nog zoveel geld om aan een aannemer uit te geven om iets concreets te doen. Dat gaat dus alleen maar lukken als je dat ook in wederzijdse werkplannen opneemt. En dat is ook gelukt. Ik wilde nog even aandacht vragen voor het feit dat ik daar heel erg enthousiast over ben dat het gelukt is om het op die manier te doen en het alleen op die manier in de toekomst zal werken, daarom is ook die lange termijn zo nodig en de wederzijdse besluitvorming. Nog even inzoomend op de zeer concrete vragen. We hebben natuurlijk een debatje gehad, en dat is één van die discussiepunten in het plan en in de klankbordgroep geweest, over wat wij willen met het evenwicht tussen recreatie, natuur en het water op zich. Bij de Diem concentreert zich dat, omdat het zo n waanzinnig belangrijk natuurgebied is. Dat bleek ook uit het Natuurbeleidsplan. Daarom is het uitsterfbeleid van de recreatiewoninkjes aan de oostoever van de Diem zo belangrijk. Daar wordt gestaagd aan gewerkt. We zijn met de handhavingsoperatie bezig om in de gaten te houden wat er allemaal weer illegaal bijgebouwd 17

18 is. Het is inderdaad terecht dat er gewaarschuwd wordt dat als je aan de andere oever iets met een recreatieve voorziening doet, dat niet de basis van het uitsterfbeleid onderuit haalt. Dat zullen wij nadrukkelijk doen. Ik denk ook eerlijk gezegd dat het wettelijk getoetst zal worden, want ik vrees dat één van onze enthousiaste klankbordleden bezwaar gaat maken tegen het steigertje. Dan zullen wij bij de rechter zien of het stand houdt. Dan weten we het zeker. Als de rechter zegt dat het niet kan, omdat we dan ons eigen beleid onderuit halen dan doen wij dat ook niet. Ik denk dat het terecht is om er aandacht aan te besteden. Er is nu dus geen beslissing genomen over het feit dat er een steiger of een strandje komt. We hebben wel met elkaar besloten waar het zou komen als het komt. Dat hebben wij in het Natuurbeleidsplan gedaan en dat hebben wij hier herbevestigd. Er komt een aparte notitie naar de raad met voorstelleen en de consequenties daarvan. Dan kan in dat kader een besluit vallen. Dan GroenLinks. Ik onderschrijf uw enthousiasme over het werken met die klankbordgroepen. Ik ben er een groot aanhanger van, maar ik ben ook iedere keer weer getroffen over het feit hoeveel kennis je uit de bevolking kan halen als je dit soort plannen maakt en hoeveel verbetering en precisiering in je plan kan komen. En soms komen de tegenstellingen in de bevolking scherp in beeld, waardoor zij ook zelf snappen dat wij hier een besluit moeten nemen vanuit verschillende belangen. Dat is ook goed voor politiek draagvlak. Mensen zien dat het niet een idiote hobby van een ambtenaar of wethouder is, maar het is gewoon een belangen discussie. Ik bepleit dat bij voorkomende gevallen van dit soort plannen inderdaad met klankbordgroepen wordt gewerkt die je open samenstelt op uitnodiging. Dat verbetert gewoon de kwaliteit van de besluitvorming en daarmee het draagvlak later voor de uitvoering. Dat waren de punten. De VOORZITTER: Dank u wel de heer Grondel. Is er behoefte aan tweede termijn op dit onderwerp? Niet. Kunnen wij dan unaniem met elkaar dit voorstel vaststellen? Vastgesteld. Ik heb verzoek tot een korte schorsing gekregen. Ik wil dat u graag half 10 hier weer terug bent. De voorzitter schorst de vergadering van uur tot uur. 6. NOTITIE ISV De VOORZITTER: Geachte raadsleden, mag ik u vragen om plaats te nemen. We zijn bij agendapunt 6. De heer MULDER: Voorzitter, er wordt een schorsing aangevraagd en meestal wordt er na afloop wel even de reden van de schorsing gegeven. De VOORZITTER: Na afloop wel. De heer MULDER: Ik ben zeer benieuwd. De VOORZITTER: Wat zal ik zeggen. Het waren interne omstandigheden. Mag ik het zo verwoorden? De heer MULDER: Nee, voorzitter. Het is hoogst ongebruikelijk. Mevrouw HERDER: De heer Mulder, wat doet u toch moeilijk vanavond. 18

19 De VOORZITTER: De heer Mulder, ik kan ook vragen of degene die de schorsing heeft aangevraagd een toelichting wilt geven, maar eigenlijk vind ik dat niet netjes. Ik wil graag met de nota ISV verder. Wie mag ik het woord geven? De heer JÄGERS: Wij zijn als fractie tevreden met het feit dat het College uiteraard de ISV gelden probeert binnen te halen en ook dat het gebruikt wordt voor de herinrichting van de openbare ruimte. Zoals de meeste van ons wel zullen weten zijn wij een groot pleitbezorger voor het in goede staat houden van de openbare ruimte. Zoals wij hebben kunnen lezen is de kans dat wij de gelden krijgen best wel groot. De kans op uitstel van de herinrichting openbare ruimte is relatief klein. Dat vinden wij prima. Waar wij wat minder gelukkig mee zijn is het feit dat de gelden eigenlijk al zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting zien wij dat er voor het jaar 2013 een tekort dreigt van ongeveer ,-. Dat betekent als straks blijkt dat wij die gelden niet krijgen, die kans bestaat nog steeds, wij te maken krijgen met een tekort wat oploopt tot boven de ,-. Dat vinden wij als fractie minder plezierig. Daar zouden wij toch graag nog even de reactie van de wethouder op willen horen. Misschien zien wij het verkeerd, maar in de tijd van bezuinigen en crisis is dat toch wel een erg groot tekort en vragen wij ons af hoe dat moet worden goedgemaakt. Dat was het. Dank u wel. De heer VERHOFSTAD: Natuurlijk zijn wij ook heel blij dat de buitenruimte mooier en fijner wordt. Het enige is alleen dat wij wat moeite hebben, in tegenstelling tot de VVD, met de stelligheid van de regel dat er projecten genoemd worden waar de kans klein is dat er vertraging is. Ik zie als project Spoorzicht en de herinrichting van het Van Gemertplein. Daar hebben wij het nog helemaal niet over gehad. Ik vind die stelligheid wat stellig. Dat wilde ik even kwijt. De heer JÄGERS: Ter interruptie. Ik heb het gehad over relatief klein. Daar kun je je nog van alles bij voorstellen. Mevrouw UITERDIJK: Ook wij zijn blij met deze voortgang in de ISV aanvragen. Het ziet er allemaal mooi en gedetailleerd uit. Wij vinden het alleen toch aan de bescheiden kant en dan ook met name paragraaf 4, de overige stedelijke vernieuwingsprojecten. Bij Bergwijkpark wordt er wel een inschatting van de kosten gegeven, maar niet bij de Brede School in Diemen-Noord. Juist in het kader van dingen die je misschien naar voren wilt halen en uit zou moeten stellen, is het slimmer om daar ook alvast een blik te werpen op de geraamde kosten als je dat mee wilt kunnen laten wegen in de gelden op termijn. Wij vinden dat toch een gemis waarvan wij willen vragen of dat nog ingevuld zou kunnen worden. Dank u wel. De heer BUDHU LALL: In de informatieve raad reeds aangekondigd, hebben wij ons als CDA uiteraard tevreden opgesteld dat wij op deze manier proberen de bijdragen binnen te krijgen. Wij hebben ons toch behoorlijk verbaasd over de afwezigheid van Diemen-Zuid in die zin. Biesbosch staat er natuurlijk wel in, maar er is nog een ander belangrijk deel van Diemen-Zuid. In de informatieve raad heb ik dat toegelicht door erop te wijzen dat wij verschillende nota s hebben aangenomen in de afgelopen vier jaar, waarin delen van Diemen- Zuid sleets en verpaupert werden genoemd. Juist nu op het moment dat wij het hebben over vernieuwing en herinrichting van de openbare ruimte, waarin de noodzaak het hoogst is om sleets en verpaupert weg te werken, komt dit deel daar niet in voor. Dat hebben wij toen aan de wethouder gevraagd. Dat leggen wij gewoon nog even een keer neer. Ook in het kader van de nieuwe plannen die er moeten komen. Bergwijkpark is ongetwijfeld belangrijk. Nogmaals, we kunnen niet constateren dat het sleets en verpaupert is en vervolgens zeggen dat als zich 19

20 daar dan kansen voordoen, om daar niet met prioriteit middelen aan toe te wijzen. Daar vragen wij aandacht voor. De heer ISRAËL: Wij hebben maar één korte opmerking. Dat is dat wij met verbijstering hebben gekeken naar wat er bij De Kiezel, onder het mom vernieuwing wordt opgericht. Daar gaat een monstrueus gebouw komen, waar kraak noch smaak aan is. Ik heb medelijden met de bewoners die daar in de buurt wonen. Dat wilde ik graag nog even opmerken. Mevrouw HERDER: Even een hele korte vraag. Ik ben blij met het stuk, maar wordt er ook subsidie gegeven aan particuliere verhuurders die hun woningbezit willen verbeteren? De heer SCHOLTEN: Laat ik eerst eens even bij de status van die notitie stilstaan. Deze notitie is bedoeld om de ISV subsidie veilig te stellen. Deze is niet bedoeld om het stedelijk vernieuwingsbeleid van de gemeente Diemen voor de eerste vijf of tien jaar te schetsen. Dat zou ik graag willen en ik zou een volgend College ook van harte aanraden om daarmee te beginnen en daar ook met name aandacht te geven aan Diemen-Zuid. Wij hebben hier een aantal dingen opgenoemd, waar de Provincie inmiddels ook mee akkoord is, die passen binnen de ISV subsidieregeling. Het bedrag dat wij krijgen wordt niet hoger als ik 20 keer zoveel projecten opneem. Dit is namelijk gewoon het plafond. Hoger kunnen wij niet. Waar wij in deze notitie voor gezorgd hebben is dat mocht er onverhoopt ergens in die dingen die wij wel genoemd hebben vertraging ontstaan, dat wij dan voldoende schuifmogelijkheden binnen deze ISV aanvraag hebben om dat geld alsnog veilig te stellen. Dat hebben wij ook in de ISV1 en de ISV2 aanvraag gedaan. Dat is de portee van deze notitie. De heer Jägers trekt de conclusie dat het ertoe leidt dat er automatisch meer geld is voor het wegenonderhoud. Daar moet ik de heer Jägers even op teleurstellen. Wat wij gedaan hebben is dat wij het wegenonderhoud gebruiken om de ISV subsidies vast te stellen, maar het staat een volgende raad volstrekt vrij om binnen het wegenonderhoud andere prioriteiten en een andere tijdshorizon te nemen. Daar zit wel een soort bodem aan. Je zakt op een gegeven moment door de bodem en dan ga je je ISV subsidie verliezen, maar dit betekent niet dat u ook meteen instemt met de meerjarenplanning, omdat wij dat in die ISV subsidie opgenomen hebben. De heer JÄGERS: Ter interruptie. Dan heb ik het misschien niet goed geformuleerd. Ik zeg niet dat wij meer gelden zouden krijgen voor wegenonderhoud op deze manier. Ik ben alleen bang dat er juist minder geld straks is voor wegenonderhoud, juist omdat we de kans lopen om de ISV subsidie ten dele niet te krijgen. De heer SCHOLTEN: Dat heb ik de vorige keer al gezegd. Wij hebben daarover contact gehad met de Provincie. Dit is ook in samenwerking met de Provincie opgesteld. Op het moment dat u hier accordeert, is dat ook het stuk dat wij daar kunnen inleveren en dan zullen wij die subsidie ook wel krijgen. Hoe dat verder aangewend wordt, is aan de raad verderop. Dit is geen wet van meden en persen. Het is het vehikel om de subsidie binnen te krijgen en daar zit speelruimte in. De heer JÄGERS: Daar zit nu juist mijn angst. Stel dat wij het niet krijgen, dan hebben wij nog veel minder geld over voor onderhoud als geschetst in de meerjarenbegroting. De heer SCHOLTEN: Nu moet u even goed luisteren. Deze notitie hebben wij al wat langer geleden opgesteld. Die hebben wij ambtelijk besproken met de Provincie. Daar is aan geschaafd. Wij hebben ambtelijk het signaal gegeven dat deze notitie voldoende is om het genoemde subsidiebedrag te krijgen. Dan kunt u die angst wel hebben. Daar kan ik u niet 20

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 7 juni 2007 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Aanwezig: (*fractievoorzitters) CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste conclusies die zijn te trekken uit de evaluatie van de Rekenkamercommissie. Daarbij is in eerste instantie

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Voorzitter: de heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer R

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Voorzitter: De heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer J.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten en L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 18 december 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W. van Vugt* J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W. van Vugt* J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 december 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm. M.J. Israël*, M.L.A. Sikkens, B.H.M. Wielage*

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm. M.J. Israël*, M.L.A. Sikkens, B.H.M. Wielage* NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 29 november 2007 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen? Eerste keer 279 70% Herexamen 104 26% Niet beantwoord 16 4% Totaal 399 2. Als de voorlopige

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen D66 op de Begroting 2015 Gemeente Kaag en Braassem. Anders Denken, Anders Doen? Echt pas in 2016? Waar is het wachten op!

Algemene Beschouwingen D66 op de Begroting 2015 Gemeente Kaag en Braassem. Anders Denken, Anders Doen? Echt pas in 2016? Waar is het wachten op! Algemene Beschouwingen D66 op de Begroting 2015 Gemeente Kaag en Braassem Anders Denken, Anders Doen? Echt pas in 2016? Waar is het wachten op! 1 Voorzitter, Dank u wel Geachte leden van de raad, college

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

VERGADEREN VOOR DUMMIES

VERGADEREN VOOR DUMMIES VERGADEREN VOOR DUMMIES DE AGENDA VASTSTELLEN Er zijn verschillende soorten agendapunten: Open Bij open agendapunten zijn er nog geen plannen gemaakt, er is nog geen concreet voorstel. De discussie is

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de gemeente Schiermonnikoog deels gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de gemeente Schiermonnikoog deels gegrond. Rapport Een onderzoek naar de informatieverstrekking door de gemeente Schiermonnikoog over de verhoging van de leges voor grafrechten en naar de mogelijkheid van een betalingsregeling. Oordeel Op basis

Nadere informatie

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd:

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd: MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, H. Sepers Betreft : Begroting 10 november 2016 Datum : 4 november 2016 Beste raadsleden, Op donderdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van de begroting.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren. Mededelingen Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en Braass e m gehouden op: 13 januari 2009, om 9.30 uur in het Gemeentehuis te Kaag en Braassem Aanwezig:

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 14 juni 2007 RA0612792 Samenvatting Een huiseigenaar in de wijk Kogerveld wil zijn huis vergroten met een extra

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 18 juni 2013. Dienstverlening W. van den Beucken. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 18 juni 2013. Dienstverlening W. van den Beucken. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) GEMEENTEBESTUUR onderwerp Evaluatie pilot flitsprocedure team GOKBL RIB nummer 2013 2013-74 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 18 juni 2013 Dienstverlening W. van den Beucken steller

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16).

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). Vaste boekenprijs Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). De beraadslaging wordt geopend. Voorzitter. Op 20 december 2011

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam Datum: 10 april 2013 Rapportnummer: 2013/0031 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV tot op heden niet duidelijk

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie