Handleiding TU Delft aanstelling, beloning en opleiding Marie Curie fellows in het kader van ITN, IEF, IIF, IOF, IAPP - KP 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding TU Delft aanstelling, beloning en opleiding Marie Curie fellows in het kader van ITN, IEF, IIF, IOF, IAPP - KP 7"

Transcriptie

1 Handleiding TU Delft aanstelling, beloning en opleiding Marie Curie fellows in het kader van ITN, IEF, IIF, IOF, IAPP - KP 7 Legal Affairs/Geny Santurio December

2 Inhoudsopgave blz. ITN handleiding 3 ITN toelichting 5 IEF en IIF handleiding 7 IEF en IIF toelichting 9 IOF handleiding 11 IOF toelichting 12 IAPP handleiding 14 IAPP toelichting 16 Bijlage rekenvoorbeeld 19 2

3 A. Initial Training Networks (ITN) 1.aanstellingsduur & voorwaarden De duur van de aanstelling voor Marie Curie onderzoekers bedraagt: -Early Stage Reseachers: minimaal drie maanden en maximaal 36 maanden -Experienced Reseachers: minimaal drie maanden en maximaal 24 maanden De aanstelling geschiedt volgens de bepalingen van de CAO NU en het gestelde in het van toepassing zijnde People Work Programme (d.w.z van het jaar waaronder de call is uitgeschreven waarmee het project is gefinancierd als vermeld op EC contract). 2.UFO profiel 2.1 Early Stage Researchers die in het kader van een promotietraject worden aangesteld worden ingedeeld in het UFO profiel van promovendus. 2.2 Early Stage Reseachers die niet in het kader van een promotietraject worden aangesteld worden ingedeeld in het UFO profiel Onderzoeker, niveau Experienced Researchers worden ingedeeld in het UFO profiel van Onderzoeker, niveau 4. 3.inschaling en bezoldiging 3.1 Voor de Early Stage Researcher die in het kader van een promotietraject wordt aangesteld geldt de salarisschaal van de promovendus. 3.2 Voor de Early Stage Reseacher die niet in het kader van een promotietraject wordt aangesteld geldt salarisschaal De Early Stage Researcher wordt bij indiensttreding ingeschaald in trede 0 van de salarisschaal die van toepassing is. 3.4 De Experienced Researcher wordt ingeschaald in salarisschaal 10, trede 5 in geval van 4 ervaringsjaren (inclusief ervaring opgedaan tijdens promotie) of trede 6 in geval van 5 ervaringsjaren (inclusief ervaring opgedaan tijdens promotie). 3

4 3.5 Jaarlijks wordt in overeenstemming met de CAO NU een vakantietoeslag (VT) en een eindejaarsuitkering (EJU) uitgekeerd. 3.6 Indien de living en de mobility allowance waar de onderzoeker conform het van toepassing zijnde Work Programme recht op heeft meer bedraagt dan het ontvangen bruto salaris plus de opslag voor sociale lasten conform tabel 3 van de tarievenbrief TU Delft, wordt het meerdere per maand, aan het einde van het kalenderjaar of aan het einde van de aanstelling uitbetaald. De maandelijkse uitbetaling vindt plaats in de vorm van een maandelijkse toelage op grond van artikel 3.16 CAO NU. 3.7 Bij aanstellingen in het kader van Work Programmes tot en met 2010 wordt jaarlijks een travel allowance uitgekeerd. Deze travel allowance, die bovenop het salaris wordt uitgekeerd, is overeenkomstig het desbetreffende People Work Programme, en afhankelijk van de reisafstand (hemelsbreed) land van herkomst en Nederland. 3.8 Bij aanstellingen in het kader van Work Programmes t/m 2010 die langer dan 1 jaar duren wordt een eenmalige Career Development Allowance uitgekeerd, overeenkomstig het desbetreffende People Work Programme. Deze Career Development Allowance wordt bovenop het salaris uitgekeerd. 3.9 Aan het einde van de aanstelling vindt een verrekening plaats waarbij een eventueel verschil tussen enerzijds uitbetaalde bruto salaris en opslag voor sociale kosten en anderzijds allowances die conform het desbetreffende Work Programme uitbetaald moeten worden bruto wordt uitgekeerd. In geval van een aanstelling als promovendus vindt deze verrekening aan het einde van de eerste 3 jaar plaats. 4.Personal Career and Development Plan Voor Early Stage Researchers en Experienced Reseachers die langer dan 6 maanden in dienst komen moet een Persoonlijk Loopbaanontwikkelingsplan (Personal Career and Development Plan) door de faculteit worden opgesteld en periodiek worden besproken % vergoedingsregeling Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek wordt de onderzoeker gewezen op de mogelijkheid om de 30% vergoedingsregeling aan te vragen. 4

5 Toelichting ITN Definities (zie desbetreffende People Work Programme en EC grant agreement): De onderzoekservaring (zie onder) wordt gemeten vanaf het behalen van het diploma dat, in Nederland of in het land van herkomst, toegang geeft of zou geven tot een promotietraject. Early Stage Reseacher: Een onderzoeker die, op het moment van selectie door de host, in de eerste vier jaar (full time equivalent) is van zijn onderzoek carrière en nog niet gepromoveerd is en geen aan promotie gelijkwaardige onderzoekservaring heeft. Experienced Researcher: Een onderzoeker die gepromoveerd is of minstens vier jaar aan promotie gelijkwaardige onderzoekservaring heeft. Experienced Researchers bij KP7 ITN projecten mogen maximaal 5 jaar onderzoekservaring hebben (inclusief ervaring opgedaan tijdens promotie) Ad 1.1 Wanneer sprake is van een promotietraject van 4 jaar, dan wordt de promovendus aangesteld voor 4 jaar waarbij het laatste jaar niet in het kader van MC ITN is. Dit laatste jaar wordt door de faculteit bekostigd. De aanstellingsbrief geldt voor de hele periode. Een onderzoeker mag niet achtereenvolgens Early Stage Researcher en Experienced Researcher zijn op hetzelfde Marie Curie project. Ad 3.6 Het bedrag van de living allowance genoemd in het van toepassing zijnde Work Programme betreft een jaarlijks bedrag inclusief alle verplichte inhoudingen krachtens de Nederlandse wetgeving. Dit bedrag wordt verhoogd met een correctiefactor. De hoogte van deze correctiefactor is afhankelijk van het van toepassing zijnde Work Programme. Het bedrag van de mobility allowance zoals genoemd in het van toepassing zijnde Work Programme betreft een maandelijks bedrag. Dit bedrag wordt verhoogd met de correctiefactor die conform het Work Programme voor Nederland geldt. Beide toelagen worden niet bovenop het salaris uitgekeerd, maar worden geacht onderdeel uit te maken van het salaris. De opslag voor sociale lasten wordt vastgesteld aan de hand van tabel 3 van de tarievenbrief CvB. De eventuele maandelijkse toelage als gevolg van verschil tussen wat betrokkene aan living en mobility allowance had moeten krijgen en wat hij aan bruto salaris heeft ontvangen plus het opslagpercentage wordt gedeeltelijk onbelast uitgekeerd in de vorm van maximaal toegestaan onbelaste vergoedingen. Het overige deel wordt belast uitgekeerd. Het verdient aanbeveling om niet het totale verschil tussen salaris en allowances in de vorm van een toelage uit te keren, maar ook een buffer achter te houden voor bekostiging van salarisverhogingen, extra periodieken etc. 5

6 Indien de 30% regeling wordt toegepast betreffen de maximale onbelaste vergoedingen: verhuiskostenvergoeding en vergoeding herinrichtingskosten (max 7445euro). Indien geen 30% regeling wordt toegepast betreffen de maximale onbelaste vergoedingen ook de extraterritoriale kostenvergoedingen. Ad 3.7 Voor het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse travel allowance wordt gebruik gemaakt van de tabel zoals opgenomen in het van toepassing zijnde Work Programme. De eerste reiskostenvergoeding wordt betaald bij indiensttreding. Vervolgens wordt de reiskostenvergoeding jaarlijks uitbetaald. Als er sprake is van toepassing van de 30% vergoedingsregeling, dan wordt de travel allowance belast uitbetaald. Zonder toepassing van de 30% vergoedingsregeling wordt de travel allowance onbelast uitbetaald als vergoeding van toegestane gedocumenteerde kosten. Als niet heel het bedrag op deze manier wordt gebruikt voor vergoeding van reiskosten wordt het overige deel belast uitgekeerd. Ad 3.8 De hoogte van de career development allowance bedraagt een eenmalig bedrag van 2000 euro. Dit is een belastingvrije toelage die met facturen onderbouwd moet worden. Betrokkene kan gemaakte kosten voor loopbaan oriëntatie aan de hand van facturen declareren bij F&C. Indien betrokkene aan het einde van zijn aanstelling geen kosten heeft gedeclareerd, dan wordt het bedrag via HR Services belast uitgekeerd. De faculteit dient hiervoor een mutatieformulier in bij HR Services Ad 4 In het persoonlijk ontwikkelingsplan, dat door de onderzoeker en de begeleider moet worden opgesteld, worden de behoeften inzake opleiding en wetenschappelijke doeleinden vermeld alsmede de beoogde maatregelen om die doelstellingen te bereiken. Het persoonlijk ontwikkelingsplan moet als bijlage bij de aanstellingsbrief worden gevoegd. Het plan bevat de te verrichten onderzoeksactiviteiten, de behoeften aan opleiding en ontwikkeling, de wetenschappelijke doelstellingen en de wijze waarop verwacht wordt dat de doelstellingen worden bereikt. Aangeraden wordt om het persoonlijk ontwikkelingsplan periodiek (jaarlijks of halfjaarlijks) te bespreken en bij te werken. Voor onderzoekers die korter dan zes maanden in dienst zijn moet een overzicht van de te verrichten activiteiten worden opgenomen als bijlage bij de aanstelling. Ad 5 Fellows die aan de vereisten van de 30% uitvoeringsregeling voldoen worden bij indiensttreding gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van deze fiscale regeling. 6

7 B. Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) en International Incoming Fellowship (IIF) 1.aanstellingsduur en voorwaarden In het kader van IEF en IIF worden Experienced Reseachers aangesteld voor minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden. De aanstelling geschiedt volgens de bepalingen van de CAO NU en het gestelde in het van toepassing zijnde People Work Programma (d.w.z van het jaar waaronder de call is uitgeschreven waarmee het project is gefinancierd als vermeld op EC contract). 2.UFO profiel De Experienced Researchers worden ingedeeld in het UFO profiel Onderzoeker. Het niveau is, afhankelijk van ervaring, 1, 2, 3 of 4. 3.inschaling en bezoldiging 3.1. Voor de Experienced Reseacher gelden, afhankelijk van de onderzoekservaring, de salarisschalen 10, 11, 12 of Jaarlijks wordt in overeenstemming met de CAO NU een vakantietoeslag (VT) en een eindejaarsuitkering (EJU) uitgekeerd. 3.3 Indien de living en de mobility allowance waar de onderzoeker conform het van toepassing zijnde Work Programme recht op heeft meer bedraagt dan het ontvangen bruto salaris plus de opslag voor sociale lasten conform tabel 3 van de tarievenbrief TU Delft, wordt het meerdere per maand, aan het einde van het kalenderjaar of aan het einde van de aanstelling uitbetaald. De maandelijkse uitbetaling vindt plaats in de vorm van een maandelijkse toelage op grond van artikel 3.16 CAO NU 3.4 Bij aanstellingen in het kader van Work Programmes tot en met 2010 wordt jaarlijks een travel allowance uitgekeerd. Deze travel allowance, die bovenop het salaris wordt uitgekeerd, is afhankelijk van de reisafstand (hemelsbreed) land van herkomst en Nederland. 3.5 Bij aanstellingen in het kader van werkprogramma s t/m 2010 die langer dan 1 jaar duren wordt een eenmalige Career Development Allowance uitgekeerd. Deze Career Development Allowance wordt bovenop het salaris uitgekeerd. 3.6 Aan het einde van de aanstelling vindt een verrekening plaats waarbij een eventueel verschil tussen enerzijds uitbetaalde bruto salaris en opslag voor sociale kosten en 7

8 anderzijds allowances die conform het desbetreffende Work Programme uitbetaald moeten worden, bruto wordt uitgekeerd. 4.Personal Career and Development Plan Voor Experienced Reseachers moet een Personal Career and Development Plan door de faculteit worden opgesteld en periodiek worden besproken 5.30% regeling Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek wordt de onderzoeker gewezen op de mogelijkheid om de 30% regeling aan te vragen. 8

9 Toelichting IEF en IIF Definities (zie desbetreffende People Work Programme en EC grant agreement): Experienced Researcher: Een onderzoeker die gepromoveerd is of minstens vier jaar aan promotie gelijkwaardige onderzoekservaring heeft. De onderzoekservaring (zie onder) wordt gemeten vanaf het behalen van het diploma dat, in Nederland of in het land van herkomst, toegang geeft of zou geven tot een promotietraject. Ad 1 Het kan voorkomen dat een Researcher reeds een paar jaar maanden aan het werk is voordat hij de beurs ontvangt. In dat geval wordt de aanstellingsbrief aangepast. Ad 3.3 Het bedrag van de living allowance genoemd in het van toepassing zijnde Work Programme betreft een jaarlijks bedrag inclusief alle verplichte inhoudingen krachtens de Nederlandse wetgeving. Dit bedrag wordt verhoogd met een correctiefactor. De hoogte van deze correctiefactor is afhankelijk van het van toepassing zijnde Work Programme. Het bedrag van de mobility allowance zoals genoemd in het van toepassing zijnde Work Programme betreft een maandelijks bedrag. Dit bedrag wordt verhoogd met de correctiefactor die conform het Work Programme voor Nederland geldt. De living en de mobility allowance worden niet bovenop het salaris uitgekeerd, maar worden geacht in het salaris te zitten. De opslag voor sociale lasten wordt vastgesteld aan de hand van tabel 3 van de tarievenbrief CvB. De eventuele maandelijkse toelage als gevolg van verschil tussen wat betrokkene aan living en mobility allowance had moeten krijgen en wat hij aan bruto salaris heeft ontvangen plus het opslagpercentage conform tabel 3 van de tarievenbrief wordt gedeeltelijk onbelast uitgekeerd in de vorm van maximaal toegestaan onbelaste vergoedingen. Het overige deel wordt belast uitgekeerd. Het verdient aanbeveling om niet het totale verschil tussen salaris en allowances in de vorm van een toelage uit te keren, maar ook een buffer achter te houden voor bekostiging van salarisverhogingen, extra periodieken etc. Indien de 30% regeling wordt toegepast betreffen de maximale onbelaste vergoedingen: verhuiskostenvergoeding en vergoeding herinrichtingskosten (max 7445 euro). Indien geen 30% regeling wordt toegepast betreffen de maximale onbelaste vergoedingen ook de extraterritoriale kostenvergoedingen. Ad 3.4 Voor het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse travel allowance wordt gebruik gemaakt van de tabel zoals opgenomen in het van toepassing zijnde Work Programme. De eerste reiskostenvergoeding wordt betaald bij indiensttreding. Vervolgens wordt de reiskostenvergoeding jaarlijks uitbetaald. Als er sprake is van toepassing van de 30% vergoedingsregeling, dan wordt de travel allowance belast uitbetaald. Zonder toepassing van de 30% vergoedingsregeling wordt de travel 9

10 allowance onbelast uitbetaald als vergoeding van toegestane gedocumenteerde kosten. Als niet heel het bedrag op deze manier wordt gebruikt voor vergoeding van reiskosten wordt het overige deel belast uitgekeerd.. Ad 3.5 De hoogte van de career development allowance bedraagt een eenmalig bedrag van 2000 euro. Dit is een belastingvrije toelage die met facturen onderbouwd moet worden. Betrokkene kan gemaakte kosten voor loopbaan oriëntatie aan de hand van facturen declareren bij F&C. Indien betrokkene aan het einde van zijn aanstelling geen kosten heeft gedeclareerd, dan wordt het bedrag via HR Services belast uitgekeerd. De faculteit dient hiervoor een mutatieformulier in bij HR Services Ad 4 In het persoonlijk ontwikkelingsplan, dat door de onderzoeker en de begeleider moet worden opgesteld, worden de behoeften inzake opleiding en wetenschappelijke doeleinden vermeld alsmede de beoogde maatregelen om die doelstellingen te bereiken. Het persoonlijk ontwikkelingsplan moet als bijlage bij de aanstellingsbrief worden gevoegd. Het plan bevat: -de te verrichten onderzoeksactiviteiten -behoeften aan opleiding en ontwikkeling -wetenschappelijke doelstellingen -de wijze waarop verwacht wordt dat de doelstellingen worden bereikt. Aangeraden wordt om het persoonlijk ontwikkelingsplan periodiek (jaarlijks of halfjaarlijks) te bespreken en bij te werken. Ad 5 Fellows die aan de vereisten van de 30% uitvoeringsregeling voldoen worden bij indiensttreding gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van deze fiscale regeling. 10

11 C. International Outgoing Fellowship for Career Development (IOF) 1.aanstellingsduur en voorwaarden In het kader van IOF worden Experienced Reseachers aangesteld voor minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden, waarvan de eerste maanden plaats vinden als detachering bij een organisatie buiten Europa, en de laatste 12 maanden bij de TU Delft Ook onderzoekers die reeds een vaste aanstelling hebben kunnen in aanmerking komen voor een Marie Curie IOF. De aanstelling geschiedt volgens de bepalingen van de CAO NU en het gestelde in het van toepassing zijnde People Work Programma (d.w.z van het jaar waaronder de call is uitgeschreven waarmee het project is gefinancierd als vermeld op EC contract). De onderzoeker is verplicht om na detachering voor minstens 12 maanden terug te keren naar de TU Delft. 2.UFO profiel De Experienced Researchers worden ingedeeld in het UFO profiel van Onderzoeker. Het niveau is, afhankelijk van ervaring, 1,2, 3 of inschaling en bezoldiging 3.1 Voor de Experienced Reseacher gelden, afhankelijk van de onderzoekservaring, de salarisschalen 10, 11, 12 of Jaarlijks wordt in overeenstemming met de CAO NU een vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering uitgekeerd. 3.3 Indien de living en de mobility allowance waar de onderzoeker conform het van toepassing zijnde Work Programme recht op heeft meer bedraagt dan het ontvangen bruto salaris plus de opslag voor sociale lasten conform tabel 3 van de tarievenbrief TU Delft, wordt het meerdere per maand, aan het einde van het kalenderjaar of aan het einde van de aanstelling uitbetaald. De maandelijkse uitbetaling vindt plaats in de vorm van een maandelijkse toelage op grond van artikel 3.16 CAO NU. 3.4 Bij aanstellingen in het kader van Work Programmes tot en met 2010 wordt jaarlijks een travel allowance uitgekeerd. Deze travel allowance, die bovenop het salaris wordt uitgekeerd, is afhankelijk van de reisafstand (hemelsbreed) land van herkomst en Nederland. 11

12 3.5 Aan het einde van de aanstelling vindt een verrekening plaats waarbij een eventueel verschil tussen enerzijds uitbetaalde bruto salaris en opslag voor sociale kosten en anderzijds allowances die conform het desbetreffende Work Programme uitbetaald moeten worden, bruto wordt uitgekeerd. 4.Personal Career and Development Plan Voor Experienced Reseachers moet een Personal Career and Development Plan door de faculteit worden opgesteld en periodiek besproken worden. Deze Career Development Allowance wordt bovenop het salaris uitgekeerd. 5.30% regeling Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek wordt de onderzoeker gewezen op de mogelijkheid om de 30% regeling aan te vragen. 12

13 Toelichting IOF Definities (zie desbetreffende People Work Programme en EC grant agreement): Experienced Researcher: Een onderzoeker die gepromoveerd is of minstens vier jaar aan promotie gelijkwaardige onderzoekservaring heeft. De onderzoekservaring wordt gemeten vanaf het behalen van het diploma dat, in Nederland of in het land van herkomst, toegang geeft of zou geven tot een promotietraject. Ad 1 Het betreft een aanstelling voor maanden, waarvan de onderzoeker de eerste maanden gedetacheerd wordt. De onderzoeker is verplicht om na de detachering voor minstens 12 maanden terug te keren naar de TU Delft. Dit wordt tevens in de aanstellingsbrief aangegeven. Als de onderzoeker niet terugkeert kan de EC de TU Delft vragen het totale beursbedrag terug te storten. Met de gastinstelling waar betrokkene wordt gedetacheerd moet een detacheringsovereenkomst worden gesloten. De verantwoordelijke HR adviseur zorgt voor deze detacheringsovereenkomst. Het kan voorkomen dat de Researcher reeds bij TU Delft aan het werk is voordat de beurs wordt toegekend. In dat geval zal de aanstellingsbrief worden aangepast. Ad 3.3 Het bedrag van de living allowance genoemd in het van toepassing zijnde Work Programme betreft een jaarlijks bedrag inclusief alle verplichte inhoudingen krachtens de Nederlandse wetgeving. Dit bedrag wordt verhoogd met een correctiefactor. De hoogte van deze correctiefactor is afhankelijk van het van toepassing zijnde Work Programme. Het bedrag van de mobility allowance zoals genoemd in het van toepassing zijnde Work Programme betreft een maandelijks bedrag. Dit bedrag wordt verhoogd met de correctiefactor die conform het Work Programme voor Nederland geldt. De opslag voor sociale lasten wordt vastgesteld aan de hand van tabel 3 van de tarievenbrief CvB. De eventuele maandelijkse toelage als gevolg van verschil tussen wat betrokkene aan living en mobility allowance had moeten krijgen en wat hij aan bruto salaris heeft ontvangen plus het opslagpercentage (conform tabel 3 van de tarievenbrief) wordt gedeeltelijk onbelast uitgekeerd in de vorm van maximaal toegestaan onbelaste vergoedingen. Het overige deel wordt belast uitgekeerd. Het verdient aanbeveling om niet het totale verschil tussen salaris en allowances in de vorm van een toelage uit te keren, maar ook een buffer achter te houden voor bekostiging van salarisverhogingen, extra periodieken etc. Indien de 30% regeling wordt toegepast betreffen de maximale onbelaste vergoedingen: verhuiskostenvergoeding en vergoeding herinrichtingskosten (max 7445 euro). Indien geen 30% regeling wordt toegepast betreffen de maximale onbelaste vergoedingen ook de extraterritoriale kostenvergoedingen. 13

14 Ad 3.4 Voor het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse travel allowance wordt gebruik gemaakt van de tabel zoals opgenomen in het van toepassing zijnde Work Programme. De eerste reiskostenvergoeding wordt betaald bij indiensttreding. Vervolgens wordt de reiskostenvergoeding jaarlijks uitbetaald. Als er sprake is van toepassing van de 30% vergoedingsregeling, dan wordt de travel allowance belast uitbetaald. Zonder toepassing van de 30% vergoedingsregeling wordt de travel allowance onbelast uitbetaald als vergoeding van toegestane gedocumenteerde kosten. Als niet heel het bedrag op deze manier wordt gebruikt voor vergoeding van reiskosten wordt het overige deel belast uitgekeerd. Ad 4 In het persoonlijk ontwikkelingsplan, dat door de onderzoeker en de begeleider moet worden opgesteld, worden de behoeften inzake opleiding en wetenschappelijke doeleinden vermeld alsmede de beoogde maatregelen om die doelstellingen te bereiken. Het persoonlijk ontwikkelingsplan moet als bijlage bij de aanstellingsbrief worden gevoegd. Het plan bevat: -de te verrichten onderzoeksactiviteiten -behoeften aan opleiding en ontwikkeling -wetenschappelijke doelstellingen -de wijze waarop verwacht wordt dat de doelstellingen worden bereikt. Aangeraden wordt om het persoonlijk ontwikkelingsplan periodiek (jaarlijks of halfjaarlijks) te bespreken en bij te werken. Ad 5 Fellows die aan de vereisten van de 30% uitvoeringsregeling voldoen worden bij indiensttreding gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van deze fiscale regeling. 14

15 D. Industry-Academia partnership and pathways (IAPP) 1.aanstelling- of detachering en voorwaarden In het kader van IAPP zijn aanstellingen of detacheringen mogelijk. De duur van de aanstelling van Experienced Researchers bedraagt minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden. De aanstelling geschiedt volgens de bepalingen van de CAO NU en het gestelde in het van toepassing zijnde People Work Programma (d.w.z van het jaar waaronder de call is uitgeschreven waarmee het project is gefinancierd als vermeld op EC contract). De duur van de detachering van Early Stage Researchers en Experienced Researchers bedraagt minimaal 2 maanden en maximaal 24 maanden In geval van detacheringen in het kader van IAPP moet de uitgezonden wetenschapper minstens 1 jaar bij de TU Delft zijn aangesteld. 2.UFO profiel Early Stage Reseachers worden ingedeeld in het UFO profiel Onderzoeker, niveau 4. De Experienced Researchers worden ingedeeld in het UFO profiel van Onderzoeker. Het niveau is, afhankelijk van ervaring, 1,2, 3 of inschaling en bezoldiging 3.1. Voor de Early Stage Reseacher geldt salarisschaal 10. Voor de Experienced Reseacher gelden, afhankelijk van de onderzoekservaring, de salarisschalen 10, 11, 12 of Jaarlijks wordt in overeenstemming met de CAO NU een vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering uitgekeerd. 3.3 Indien de living en de mobility allowance waar de onderzoeker conform het van toepassing zijnde Work Programme recht op heeft meer bedraagt dan het ontvangen bruto salaris plus het opslagpercentage conform tabel 3 van de tarievenbrief TU Delft, wordt het meerdere per maand, aan het einde van het kalenderjaar of aan het einde van de aanstelling uitbetaald. De maandelijkse uitbetaling vindt plaats in de vorm van een maandelijkse toelage op grond van artikel 3.16 CAO NU. 3.4 Bij aanstellingen in het kader van Work Programmes tot en met 2010 wordt jaarlijks een travel allowance uitgekeerd. Deze travel allowance, die bovenop het salaris wordt 15

16 uitgekeerd, is afhankelijk van de reisafstand (hemelsbreed) land van herkomst en Nederland. 3.5 Bij aanstellingen in het kader van werkprogramma s t/m 2010 die langer dan 1 jaar duren wordt een eenmalige Career Development Allowance uitgekeerd. Deze Career Development Allowance wordt bovenop het salaris uitgekeerd. 3.6 Aan het einde van de aanstelling vindt een verrekening plaats waarbij een eventueel verschil tussen enerzijds uitbetaalde bruto salaris en opslag voor sociale kosten en anderzijds allowances die conform het desbetreffende Work Programme uitbetaald moeten worden, bruto wordt uitgekeerd. 4.30% regeling Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek wordt de onderzoeker gewezen op de mogelijkheid om de 30% regeling aan te vragen. 16

17 Toelichting IAPP Definities (zie desbetreffende People Work Programme en EC grant agreement): Early Stage Researcher: Een onderzoeker die, op het moment van selectie door de host, in de eerste vier jaar (full time equivalent) is van zijn onderzoek carrière en nog niet gepromoveerd is of minstens 4 jaar aan promotie gelijkwaardige onderzoekservaring heeft. Experienced Researcher: Een onderzoeker die gepromoveerd is of minstens vier jaar aan promotie gelijkwaardige onderzoekservaring heeft. De onderzoekservaring wordt gemeten vanaf het behalen van het diploma dat, in Nederland of in het land van herkomst, toegang geeft of zou geven tot een promotietraject. Doel van de IAPP beurs is uitwisseling van personeel tussen een universiteit en een of meerdere bedrijven. Alleen de periodes van uitwisseling worden vergoed. Op moment van uitwisseling moet de onderzoeker al minstens 12 maanden bij de desbetreffende organisatie gewerkt hebben. Na de uitwisseling moet de onderzoeker voor minstens 12 maanden terugkomen bij de eigen organisatie (als de uitzending korter dan 12 maanden is, moet de terugkeer periode minstens dezelfde duur hebben als de periode van detachering). Deze terugkeerperiode wordt niet vergoed. Ad 3.3 Het bedrag van de living allowance genoemd in het van toepassing zijnde Work Programme betreft een jaarlijks bedrag inclusief alle verplichte inhoudingen krachtens de Nederlandse wetgeving. Dit bedrag wordt verhoogd met een correctiefactor. De hoogte van deze correctiefactor is afhankelijk van het van toepassing zijnde Work Programme. Het bedrag van de mobility allowance zoals genoemd in het van toepassing zijnde Work Programme betreft een maandelijks bedrag. Dit bedrag wordt verhoogd met de correctiefactor die conform het Work Programma voor Nederland geldt. De opslag voor sociale lasten wordt vastgesteld aan de hand van tabel 3 van de tarievenbrief CvB. De eventuele maandelijkse toelage als gevolg van verschil tussen wat betrokkene aan living en mobility allowance had moeten krijgen en wat hij aan bruto salaris heeft ontvangen plus opslagpercentage conform tabel 3 van de tarievenbrief wordt gedeeltelijk onbelast uitgekeerd in de vorm van maximaal toegestaan onbelaste vergoedingen. Het overige deel wordt belast uitgekeerd. Het verdient aanbeveling om niet het totale verschil tussen salaris en allowances in de vorm van een toelage uit te keren, maar ook een buffer achter te houden voor bekostiging van salarisverhogingen, extra periodieken etc. Indien de 30% regeling wordt toegepast betreffen de maximale onbelaste vergoedingen: verhuiskostenvergoeding en vergoeding herinrichtingskosten (max 17

18 7445 euro). Indien geen 30% regeling wordt toegepast betreffen de maximale onbelaste vergoedingen ook de extraterritoriale kostenvergoedingen. NB de uitwisselingspartners kunnen afspreken om ofwel de inkomende onderzoeker(s) van de andere partij uit te betalen, ofwel de eigen onderzoeker(s) die worden uitgezonden. D.w.z. afspreken of de onderzoeker de Marie Curie-beurs ontvangt via de organisatie waar hij/zij al in dienst is, of door de ontvangende organisatie waar hij/zij de detachering uitvoert. Ad 3.4 Voor het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse travel allowance wordt gebruik gemaakt van de tabel zoals opgenomen in het van toepassing zijnde Work Programme. De eerste reiskostenvergoeding wordt betaald bij start van de detachering. Vervolgens wordt de reiskostenvergoeding jaarlijks uitbetaald. Als er sprake is van toepassing van de 30% vergoedingsregeling, dan wordt de travel allowance belast uitbetaald. Zonder toepassing van de 30% vergoedingsregeling wordt de travel allowance onbelast uitbetaald als vergoeding van toegestane gedocumenteerde kosten. Als niet heel het bedrag op deze manier wordt gebruikt voor vergoeding van reiskosten wordt het overige deel belast uitgekeerd. Ad 3.5 De hoogte van de career development allowance bedraagt een eenmalig bedrag van 2000 euro. Dit is een belastingvrije toelage die met facturen onderbouwd moet worden. Betrokkene kan gemaakte kosten voor loopbaan oriëntatie aan de hand van facturen declareren bij F&C. Indien betrokkene aan het einde van zijn aanstelling geen kosten heeft gedeclareerd, dan wordt het bedrag via HR Services belast uitgekeerd. De faculteit dient hiervoor een mutatieformulier in bij HR Services Ad 4 Fellows die aan de vereisten van de 30% uitvoeringsregeling voldoen worden bij indiensttreding gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van deze fiscale regeling.. 18

19 Rekenvoorbeeld berekening maandelijkse toelage en eindafrekening IEF fellow met > 10 jaar onderzoekservaring, getrouwd, aanstelling voor 24 mnd, workprogramme 2013 A.bedragen EU p.j. : Living allowance coefficient Mobility allowance ( coefficient 104.1)x12= B.1 bruto salariskosten werkgever 1 e jaar zonder 30% regeling, inclusief verhuiskostenvergoeding bruto salaris (schaal 13, trede 6)= 5287 x12= werkgeverslasten (tarievenbrief tabel 3 s.13=49,92%) 63444/100x 49,92= 31671,2 verhuiskostenvergoeding ,2 B.2 bruto salariskosten werkgever 1 e jaar met 30 % regeling, inclusief verhuiskostenvergoeding: bruto salaris (oorspronkelijk bruto minus 30%)= 3700,9 x12= werkgeverslasten (tarievenbrief tabel 3 s.13=49,92%): 44410/100x 49,92= 22169,9 verhuiskostenvergoeding % vergoeding= x 12= 19033, ,1 C.1 verschil bijdrage EU (A) kosten werkgever 1 e j zonder 30% (B.1) 1019,8 80% van dit verschil 815,8 (overige 20% als reserve aanhouden voor onvoorziene kosten) beschikbaar bedrag per maand inclusief werkgeverslast.) 815,84/12 = 68 toeslag bruto per maand op grond van grant= 68/1.4992= 45 19

20 toeslag bruto per jaar op grond van grant=45x12= 540 C.2 verschil bijdrage EU (A) kosten werkgever 1 e j met 30% regeling (B.2) 10521,9 80% van dit verschil 8417,5 (overige 20% als reserve aanhouden voor onvoorziene kosten) beschikbaar bedrag per maand inclusief werkgeverslast.) 8417,5/12 = 701,5 toeslag bruto per maand op grond van grant= 701,5/1.4992= 467,9 toeslag bruto per jaar op grond van grant= 467,9x12= 3163,2 B.3 bruto salariskosten werkgever 2 e jaar zonder 30% regeling: Bruto salaris (schaal 13, trede 7)= 5428x12= Werkgeverslasten (tarievenbrief tabel 3 s.13=49,92%):65136/100x49,92= 32515, ,9 B.4 bruto salariskosten werkgever 2 e jaar met 30% regeling: Bruto salaris 3799,6 x 12= 45595,2 Werkgeverslasten (tarievenbrief tabel 3 s.13=49,92%):45595,2/100x49,92= 22761,1 30% vergoeding: 1628,4 x 12= 19540, ,1 C.3 verschil bijdrage EU (A) kosten werkgever 2 e jaar zonder 30% reg (B.3) 5928,1 80% van dit verschil 4742,5 (overige 20% als reserve aanhouden voor onvoorziene kosten) beschikbaar bedrag per maand inclusief werkgeverslast.) 4742,5/12 = 395,21 Toeslag bruto op basis van grant per maand= 395,2/1.4992= 263,6 Toeslag bruto op basis van grant per jaar=263,6x12= 3163,2 20

21 C.4 verschil bijdrage EU (A) kosten werkgever 2 e jaar met 30% regeling (B.4) 15682,9 80% van dit verschil 12546,3 (overige 20% als reserve aanhouden voor onvoorziene kosten) beschikbaar bedrag per maand inclusief werkgeverslast.) 12546,3/12 = 1045,5 toeslag bruto op grond van grant per maand= 1045,5/1.4992= 697,4 toeslag bruto op grond van grant per jaar=697,4x12= 8368,5 1 e jaar 2 e jaar A Betaling EU aan TUD living allowance (incl coeffic) Mobility allowance (incl coeffic) Totaal grant C Betaling aan medewerker Met 30% regeling Met 30% regeling Toelage op grond van ,8 3163,4 8368,5 grant Basissalaris ,5 VT 8% 5075,5 5075,5 5210,9 3647,6 EJU 8.3% 5265,9 5265,9 5406,3 3784,4 Verhuiskostenvergoeding 7445 netto 7445 netto (netto) 30% vergoeding (netto) 19033,2 netto 19540,8 netto Totaal betaling aan medewerker 74325, netto 60366, , , ,8 B kosten werkgever netto Met 30% regeling netto Met 30% regeling Totale kosten basissalaris 95115, , , ,3 (salarisschaal fulltime + werkgeverslasten conform tarievenbrief tabel 3) Toelage op grond van , grant (incl werkgeverslasten) verhuiskostenvergoeding vergoeding (netto) 19033, ,8 Totale kosten werkgever , , ,1 21

22 Eindafrekening zonder 30% regeling Jaar 1 : A minus B = ,2 = 203,8 Jaar 2: A minus B = ,3 = 1185, ,5/ = 926,9 bruto aan fellow uit te betalen Eindafrekening met 30% regeling Jaar 1 : A minus B = = 2104 Jaar 2: A minus B = ,1 = 3136, ,9/ = 3495,8 bruto aan fellow uit te betalen 22

Handleiding TU Delft aanstelling, beloning en opleiding Marie Skłodowska-Curie fellows in het kader van ITN, EF, GF, RISE H2020

Handleiding TU Delft aanstelling, beloning en opleiding Marie Skłodowska-Curie fellows in het kader van ITN, EF, GF, RISE H2020 Handleiding TU Delft aanstelling, beloning en opleiding Marie Skłodowska-Curie fellows in het kader van ITN, EF, GF, RISE H2020 Legal Affairs Januari 2015 1 Inhoudsopgave blz. ITN handleiding 3 ITN toelichting

Nadere informatie

Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten

Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten Horizon2020 www.horizon2020.info Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten Loonkosten Uitsluitend de kosten van personeel dat direct betrokken is bij de uitvoering van het project is subsidiabel. De

Nadere informatie

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden.

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden. Kenmerk: 355.258/PA&O Datum: 1 september 2003 Arbeidsvoorwaarden (TW)AIO s en OIO s 1. Inleiding Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Checklist Attachments DIGI-forms

Checklist Attachments DIGI-forms Checklist Attachments DIGI-forms versie: juni 2016 auteur: HR CIO Bijgevoegde checklist dient als hulpmiddel voor het bijvoegen van de juiste documenten in DIGI-forms voor de aanstelling en mutatie buitenlandse

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Titel Beloningsbeleid Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Vastgesteld Versie 4 Evaluatie 2014 Gerelateerd aan (wetgeving) Doel Inzicht in beloningsbeleid Gebruikers/doelgroep Leidinggevenden

Nadere informatie

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 Beloningsbeleid Kunnen gemeenten na bevordering, het salaris vast blijven stellen op het naast hogere bedrag in de nieuwe salarisschaal? Ja. Het beloningsbeleid is

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES

BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING 2017-2018 INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES INHOUD 1) WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?... 1 2) SUBSIDIE VOOR MATERIËLE KOSTEN...

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Salarissen leerkrachten berekenen

Salarissen leerkrachten berekenen Salarissen leerkrachten berekenen Dit document bestaat uit: 1. Modelberekening salaris leerkracht; 1.1. Voorbeeldberekening voor het PO; 1.2. Voorbeeldberekening voor het VO; 1.3. Meer informatie; 2. Correctiefactor

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

WHITE PAPER START PEOPLE. Equal pay. Gelijke beloning voor vast en flex

WHITE PAPER START PEOPLE. Equal pay. Gelijke beloning voor vast en flex WHITE PAPER START PEOPLE Equal pay Gelijke beloning voor vast en flex Gelijke beloning voor vast en flex Het arbeidsrecht wijzigt op tal van vitale onderdelen zoals ontslag, scholing en ziekte. Daarnaast

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

INHUUR DERDEN Algemeen IBO IBS Inhuur van derden;

INHUUR DERDEN Algemeen IBO IBS Inhuur van derden; INHUUR DERDEN Algemeen Voor diverse werkzaamheden binnen de universiteit worden regelmatig personen ingehuurd, die niet in dienst worden genomen door de universiteit. Onder welke voorwaarden en in welke

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Afspraken over de bepalingen over tijdelijke dienstverbanden

Afspraken over de bepalingen over tijdelijke dienstverbanden Bijlage bij Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Administratief Centrum. Procedure uitvoering 30%-regeling Universiteit van Amsterdam

Administratief Centrum. Procedure uitvoering 30%-regeling Universiteit van Amsterdam Administratief Centrum Procedure uitvoering 30%-regeling Universiteit van Amsterdam Personeels- en Salarisadministratie Januari 2012 1 Inleiding pagina 3 Voorwaarden voor toepassing (inclusief wijzigingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Versie 13 januari 2015

Versie 13 januari 2015 Versie 13 januari 2015 Overname-protocol i.v.m. outsourcing APG-medewerkers naar Securitas Preambule Dit overnameprotocol is van toepassing op de (voorgenomen) outsourcing van de eenheid Group Shared Services,

Nadere informatie

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Ferwert, 30 maart 2015 Aanleiding De Invoeringswet Participatiewet introduceert

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 3 betreft Nieuwe regeling tegemoetkoming

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris sinds -- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008

Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008 Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008 1 oktober 2008 1. Inleiding Dit akkoord bouwt voort op de afspraken gemaakt bij de akkoorden 'overlaten werkgeverschap' van 2001 en 2004. Het beoogt

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Bijlagen CBBS Loonwegwijzer Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Een volwassen schilder verdient bij zijn werkgever het geldende bruto-garantieloon plus 5.2% prestatietoeslag, d.w.z.

Nadere informatie

KOOPS FURNESS NV. Centrale Buitenlandregeling

KOOPS FURNESS NV. Centrale Buitenlandregeling KOOPS FURNESS NV Centrale Buitenlandregeling Inhoudsopgave Centrale Buitenland Regeling Algemeen. Blz. 3 Hoofdstuk 1 Gezin gaat niet mee 1.1 Betaling salaris/ overige kosten... Blz. 4 1.2 Vertrekverlof...

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Kort gezegd houdt deze wet in dat een

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

MARIE CURIE-INKOMENDE INTERNATIONALE BEURS

MARIE CURIE-INKOMENDE INTERNATIONALE BEURS BIJLAGE III BIJZONDERE BEPALINGEN MARIE CURIE-INKOMENDE INTERNATIONALE BEURS III. 1 Definities INKOMENDE FASE Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities van toepassing op deze subsidieovereenkomst:

Nadere informatie

HARMONISATIE AFSPRAKEN TELFORT ARBEIDSVOORWAARDEN NAAR KPN CAO

HARMONISATIE AFSPRAKEN TELFORT ARBEIDSVOORWAARDEN NAAR KPN CAO Partijen: 1. KPN BV, hierbij vertegenwoordigd door Lia Belilos, CHO KPN Group en 2. Abvakabo FNV, hierbij vertegenwoordigd door Joost van Herpen 3. Qlix, hierbij vertegenwoordigd door Caspar Vlaar Overwegende

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten

Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Artikel 22 Salaris Normtabel salarissen 1. Voor uitzendkrachten die niet behoren tot de in lid 2 genoemde categorieën is de normtabel van toepassing. Normtabel

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt.. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

Honorering cultuurdocenten unit Sport & Cultuur TU Delft.

Honorering cultuurdocenten unit Sport & Cultuur TU Delft. Honorering cultuurdocenten unit Sport & Cultuur TU Delft. Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Schaalindeling 3. Honorering per uur 4. Indeling activiteiten 2011-2012 5. Inschalingscriteria docenten 6. Urenopbouw

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

MARIE CURIE-GASTBEURZEN VOOR DE OPLEIDING VAN BEGINNENDE ONDERZOEKERS

MARIE CURIE-GASTBEURZEN VOOR DE OPLEIDING VAN BEGINNENDE ONDERZOEKERS BIJLAGE III BIJZONDERE BEPALINGEN MARIE CURIE-GASTBEURZEN VOOR DE OPLEIDING VAN BEGINNENDE ONDERZOEKERS [EEN CONTRACTANT] III.1 - Definities Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

EFO Paardenverzekering

EFO Paardenverzekering EFO Paardenverzekering Versie dd 10 juni 2015 BELONINGSBELEID Dit beloningsbeleid is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over het beloningsbeleid van EFO Paardenverzekering aan alle belanghebbenden.

Nadere informatie

MARIE CURIE-INTRA-EUROPESE BEURS VOOR LOOPBAANONTWIKKELING

MARIE CURIE-INTRA-EUROPESE BEURS VOOR LOOPBAANONTWIKKELING BIJLAGE III BIJZONDERE BEPALINGEN MARIE CURIE-INTRA-EUROPESE BEURS VOOR LOOPBAANONTWIKKELING III. 1 Definities Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities van toepassing op deze subsidieovereenkomst:

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

www.deutschland-nederland.eu Gebruikershulp

www.deutschland-nederland.eu Gebruikershulp www.deutschland-nederland.eu Gebruikershulp bij de personeelskostencalculator voor INTERREG projecten Doel en nut van de calculator INTERREG subsidiëring bestaat voor een groot deel uit personeelskosten.

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie )

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie ) Bedrijfs-Cao TenneT TSO B.V. Ingangsdatum 1-7-2011 (Versie 2011.2) PAGINA 2 van 12 Voorwoord De bedrijfs-cao van TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO

Nadere informatie

Werkgeverschap van de sportleiding berust bij Sportservice Noord-Holland

Werkgeverschap van de sportleiding berust bij Sportservice Noord-Holland Aanmeldingsformulier SPORTSERVICE NOORD-HOLLAND Kantooradres: Nieuwe Gracht 7 Postadres: Postbus 338, 2000 AH Haarlem Telefoon: 023-531 94 75 Telefax: 023-532 21 94 E-mail: info@sportservicenoordholland.nl

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO à la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Het principe van de fiscale regeling Bij de toepassing van de fiscale regeling woon-werkverkeer geniet de

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Netwerken in de sport Groningen, Huis van de Sport Friesland, Sport Fryslân Drenthe, Sport Drenthe NH, ZH en Utrecht, Sportkader

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Formulier arbeidsvoorwaardengesprek

Formulier arbeidsvoorwaardengesprek Formulier arbeidsvoorwaardengesprek Vacaturenummer : Functie : Afdeling/Team : Datum in dienst i : ALGEMEEN INVULLEN Naam: Roepnaam: Volledige voornamen: Geslacht Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief KP7 en Eureka: R&D over de grens

Nieuwsbrief KP7 en Eureka: R&D over de grens Nieuwsbrief KP7 en Eureka: R&D over de grens In het Kaderprogramma draait alles om onderzoek en innovatie. Deelnemers aan een project moeten aan allerlei Brusselse regels voldoen, waaronder het bijhouden

Nadere informatie

Salarisrichtlijnen LAD

Salarisrichtlijnen LAD Salarisrichtlijnen LAD Per 1 januari 2016 Voorwoord Over het algemeen zijn op werknemers in dienstverband collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) van toepassing. In sommige gevallen bestaat er echter geen

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004 Nr. 35

Nadere informatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie 201801 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 De salarisberekening...4 Het bovenste deel van de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek.

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3741 23 augustus 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer Erasmus MC.

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie.

Nadere informatie

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer,

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg 1 3445 AA WOERDEN Datum 28 februari 2017 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie