Werkprogramma Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg"

Transcriptie

1 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

2 Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS Onze thema s Onze doelgroepen Kennis verspreiden Opzet werkprogramma Kennisinfrastructuur 2.1. Vier functies Onderdelen infrastructuur Kennisinfrastructuur wordt kennisnetwerkstructuur Transitie naar kennisnetwerkstructuur Themagerichte Programma s 3.1. Persoonsgerichte zorg Medewerkers in de zorg Kwaliteit en doelmatigheid Wijkgericht werken 29 Bijlagen: - Kenniskaart thema s - Kenniskaart totaaloverzicht - Concept meerjarenplanning De in de kantlijn geplaatste tekst in paars geeft de relaties met andere partijen aan. Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 3

3 4 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

4 Wat we willen bereiken In dit werkprogramma beschrijven we onze activiteiten voor 2015 gefinancierd uit de instellingssubsidie van VWS. Ons programma sluit aan bij vragen uit de sector en bij de beleidsprioriteiten van het ministerie. Het is afgestemd met de activiteiten van andere kennispartners. Maar het is vooral geïnspireerd door de nieuwe noties over gezondheid en hoe we daar vanuit een maatschappelijk perspectief aan kunnen werken. Zorg is méér dan professionele zorg. Zorg is ook zorgzaamheid. Mogelijk maken dat mensen met langdurende ziekten of beperkingen hun eigen leven kunnen inrichten. Dat is een zorg van professionals én nietprofessionals. Van burgers, patiënten en cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Kortom: van gewone mensen. Met idealisme en realisme We zoeken in dit werkprogramma het samenspel tussen deze actoren op, met idealisme en realisme. We weten dat de zorg en de zorgzaamheid die we voorstaan niet zomaar, vanzelf ontstaan. We weten ook dat wij maar één speler zijn in het complexe veld van zorg en ondersteuning. Vilans is de speler die zich richt op kennis waarmee medewerkers de zorg kunnen verbeteren en de veranderingen vorm kunnen geven zodat goede zorg weer van de samenleving wordt en in de samenleving komt. Ons uiteindelijke doel is dat mensen ondanks beperkingen zelf kunnen bepalen hoe ze hun leven leiden. Dat betekent niet dat we verantwoordelijkheden over de schutting mogen gooien en mensen aan hun lot overlaten onder het mom van zelfredzaamheid. Gedeelde verantwoordelijkheid We geloven in persoonsgerichte zorg, in eigen regie en in eigen verantwoordelijkheid van cliënten en patiënten. We geloven ook dat professionals een belangrijke rol hebben om die verantwoordelijkheid goed vorm te geven en dat het vaak een gedeelde verantwoordelijkheid moet zijn. Dat is een uitdaging voor zorgmedewerkers en burgers. Een uitdaging waar veel ongerustheid over bestaat nu de hervorming van de langdurende zorg voor de deur staat. Die ongerustheid wordt gevoed door zorgen over kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Veranderende zorg, veranderende samenleving Maar er is ook een breed gedragen notie dat we een andere kant op moeten. Die notie willen wij vormgeven, mét oog voor de zorgen die er leven. Waar we naar toe moeten is duidelijk, maar hoe we er moeten komen is de grote vraag, zo werd dat verwoord tijdens een bijeenkomst van de Programmaraad van Vilans. De hervorming vraagt dan ook niet alleen een verandering van de zorgsector - intra- én extramuraal - maar ook van de samenleving. Een breed begrip, dat wij hanteerbaar maken door projecten uit te voeren in de wijk : een microkosmos waar veel elementen uit de professionele zorg, de informele zorg en de samenle- Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 5

5 ving in bredere zin bij elkaar komen. Daar krijgen de veranderingen een concrete uitwerking. Vanuit deze visie kiezen we voor vier invalshoeken: Persoonsgerichte zorg Medewerkers in de zorg Kwaliteit en doelmatigheid Wijkgericht werken Bruikbare en onderbouwde oplossingen Samen met het veld - in de breedste zin van het woord - ontwikkelen we vernieuwende en praktijkgerichte kennis en versnellen we de processen die nodig zijn om die kennis met succes door te voeren in de praktijk. We werken aan vraagstukken die vragen om bruikbare en zo goed mogelijk onderbouwde oplossingen, die we soms via innovaties leren kennen, soms door jarenlange goede praktijken. We ontsluiten en verspreiden de kennis die dit oplevert. We maken daarin een onderscheid tussen onze programmatische activiteiten en onze basiskennisfunctie. Onze basis-kennisfunctie bestaat uit elementen die de programma-activiteiten aanvullen en versterken - Vilans Virtueel (Vilans.nl), de kennispleinen en de databanken (zoals de Hulpmiddelenwijzer en de Databank effectieve interventies). De basis-kennisfunctie leidt tot generieke, breed toepasbare kennis en wordt zo weer met het veld gedeeld, doorontwikkeld en onderhouden. De programmatische activiteiten bestaan uit projecten met een meerjarige gestructureerde aanpak over thema s en vraagstukken die vanuit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs relevant zijn. In 2015 bouwen we de thema s verder uit en zullen we kennisontwikkeling en -verspreiding voor een deel regionaal organiseren. Regionaal vinden veel vernieuwende vormen van kennisontwikkeling plaats die we graag helpen verdiepen, versnellen en verspreiden. Met onze activiteiten willen we ons maatschappelijk rendement vergroten. We willen een bijdrage leveren aan een samenleving waarin ieder mens zo zelfstandig mogelijk zijn of haar eigen leven kan leiden, waar hij of zij ook verblijft. Een leven met of zonder ziekte of beperking, in de samenleving of in een zorginstelling, maar in ieder geval met verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ander. 6 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

6 1. Over dit werkprogramma Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 7

7 In dit werkprogramma beschrijven we onze activiteiten voor 2015 gefinancierd uit de instellingssubsidie van VWS. We laten zien hoe dit programma aansluit bij de vragen uit de sector, bij de beleidsprioriteiten van het ministerie en hoe het is afgestemd met de activiteiten van andere kennispartners. Ons belangrijkste uitgangspunt staat beschreven in onze visie: samen met het veld vernieuwende en praktijkgerichte kennis ontwikkelen en de processen versnellen die nodig zijn om die kennis met succes door te voeren in de praktijk. Dat versnellen is nu nóg belangrijker, want het zorglandschap verandert ingrijpend. Nieuwe wetgeving speelt daarop in maar stelt ook nieuwe eisen. Taken en verantwoordelijkheden verschuiven. Burgers blijven langer thuis wonen en krijgen meer eigen regie. De rol van professionals verschuift daarbij steeds vaker van zorgend naar coachend. Niettemin blijft vakbekwaamheid van belang. Zorgaanbieders gaan meer samenwerken om zorg op maat te kunnen bieden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van kwetsbare mensen in de samenleving en zorgverzekeraars voor de nieuwe functie wijkverpleging. Slimme technologie krijgt een steeds grotere rol. Dat vraagt om een visie voor de langere termijn en - daarvan afgeleid - heldere doelen voor de korte termijn. Dat vraagt ook om een gedegen kennisinfrastructuur en meerjarige thematische programma s. Al deze onderdelen komen in ons werkprogramma aan bod. Visie Vilans Beleidsprioriteiten VWS We hebben nota genomen van de Kennisagenda van VWS voor 2015, afgeleid van de Kennisagenda 2020 en de recent uitgebrachte beleidsbrieven van VWS: Van systemen naar mensen (8 februari 2013), Kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen (12 juni 2014) en ehealth en zorgverbetering (2 juli 2014). Elementen waar wij vooral bij aansluiten: Het zorgaanbod inrichten vanuit het perspectief van de cliënt, gericht op optimaal functioneren in de maatschappelijke context. Samen met de cliënt besluiten nemen. Samenwerken in de wijk met verschillende disciplines en maatschappelijke sectoren. Doelmatig werken met behoud van kwaliteit: slim kiezen en verspilling tegengaan. Een gezonde arbeidsmarkt met goed toegeruste medewerkers. Decentralisatie: inspelen op de verschuiving van verantwoordelijkheden. Innovatiecultuur: tijdig vernieuwen, onder andere op het gebied van ehealth. Kwaliteit bieden in de samenleving en institutionele settings als zelfstandigheid in de samenleving niet meer mogelijk is. VWS Kennisagenda Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

8 1.2. Onze thema s Met de instellingssubsidie van VWS werken we aan vraagstukken die breed in de sector en toenemend in de samenleving spelen en die vragen om innovatieve, bruikbare en zo goed mogelijk onderbouwde oplossingen. We ontsluiten en verspreiden de kennis die dit oplevert. Vilans is daarin de onafhankelijke partij. Niet alleen tussen, maar ook mét praktijk, beleid, wetenschap en onderwijs. We werken, met publiek en privaat geld, aan een toekomstbestendige samenleving die passende zorg en ondersteuning kan bieden aan kwetsbare mensen. Dit staat ook zo beschreven in ons Ondernemingsplan In dit werkprogramma beschrijven we wat we in het kader van de instellingssubsidie doen. Het omvat daarom maar een deel van onze activiteiten. Een aantal activiteiten met een hoge prioriteit pakken we op met andere middelen, bijvoorbeeld binnen In voor Zorg! Dat geldt ook voor kwaliteit in verpleeghuizen, vrijheidsbeperking in de langdurende zorg, mantelzorgondersteuning, doelmatigheid en transitievraagstukken. Dit werkprogramma schetst hoe wij programmatisch, meerjarig aan thema s werken en hoe wij langdurig kennis delen met praktijk en onderwijs. Hoewel het programma sterk de beleidsactualiteit weerspiegelt, richten wij ons vooral op de trends die aan de beleidsontwikkelingen ten grondslag liggen. Het gaat ons om goede zorg nu en op de lange termijn; niet alleen de transitie, maar vooral ook de transformatie. Toekomstbestendig maken langdurende zorg Persoonsgerichte zorg Zorgaanbod dat afgestemd is op persoonlijke wensen en doelen van mensen in hun maatschappelijke context zorgt ervoor dat zij beter omgaan met hun aandoening en zich verantwoordelijker voelen voor hun gezondheid (daar waar dat kan). De zorgverlener krijgt ook een rol als coach. Cliënt of het cliëntsysteem en zorgverlener nemen samen beslissingen. Met persoonsgerichte zorg willen we de zorg betaalbaar én goed houden, en aan laten sluiten bij wat voor mensen met langdurige aandoeningen belangrijk is. Medewerkers in de zorg Medewerkers zijn een belangrijk en krachtig kapitaal in de langdurende zorg. Eisen en verwachtingen aan hen veranderen doordat meer gewerkt wordt vanuit de eigen kracht en (on)mogelijkheden van cliënten. Dat betekent dat de rol van de zorgmedewerker verandert. Naast zijn zorgverlenende taken krijgt hij een belangrijke rol als expert en coach. De cliënt wordt ervaringsdeskundige en regisseur. Daarmee verandert ook de rol van zorgaanbieders. Zij rusten hun medewerkers toe en ondersteunen hen in datgene waar ze goed in zijn: waarde toevoegen aan het leven van mensen met een hulpvraag. Kwaliteit en doelmatigheid Minder collectieve financiering, scheiding van wonen en zorg en korting op collectieve uitgaven. Kortom: meer doen met minder middelen met behoud van of Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 9

9 zelfs met een betere kwaliteit. Dat vraagt van zorgmedewerkers nog meer dan nu effectief en professioneel handelen terwijl hun taken vaak complexer worden. Dat betekent: werkprocessen slimmer inrichten, onnodige zorghandelingen opsporen en terugdringen, werken aan meer veiligheid en inzet van slimme technologie, en een goed samenspel met de naaste omgeving. Wijkgericht werken Mensen gaan meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Wijkgericht werken, dicht bij huis, in samenwerking met een wijkteam en met de informele zorg. Dat vraagt aanpassingsvermogen, veerkracht en nieuwe organisatievormen bij de burger en de andere actoren (zowel professionals als zorgaanbieders) in wijk, dorp en stad. Dat vraagt ook om nieuwe (technologische) oplossingen die langer thuis wonen mogelijk maken. In hoofdstuk 3 werken we deze thema s verder uit. 10 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

10 1.3. Onze doelgroepen Bijdragen aan goede zorg is niet ons enige doel. Vilans ondersteunt een maatschappelijke ontwikkeling waarin kwetsbare mensen de plaats hebben die hen toekomt. Waarin zorg en ondersteuning van de samenleving is en niet alleen van de direct betrokken mantelzorgers en beroepskrachten. We werken daaraan door professionele medewerkers in de langdurende zorg van de juiste kennis te voorzien. Aandacht voor onderwijs In de langdurende zorg heeft 80% van de medewerkers een Mbo-opleiding. Daarom leggen we in ons werkprogramma het accent op nieuwe - evidence of practice based - kennis voor deze groep. Veranderingen in de praktijk die vragen dat zorgmedewerkers anders handelen, vinden hun verankering ook in de opleidingen. In het dagelijkse werk en in opleidingen moet een belangrijk deel van de veranderingen een plaats krijgen. In de uitvoering van ons werkprogramma maken we daarom verbinding met ontwikkelingen als regionalisatie, herijking van de beroepenstructuur en burgerinitiatieven. Onze eerdere initiatieven op dit gebied (kennisbundels op de website Zorg voor Beter VVT en de participatie van ouderen in het Mbo-onderwijs via het Nationaal Programma Ouderenzorg) worden veel geraadpleegd en gebruikt. Deze initiatieven breiden we de komende jaren verder uit. Om het kwaliteitsniveau voor de hele sector te verhogen richten we ons ook op kennis voor de hoger opgeleide professionals. en werkveld Onze primaire doelgroepen zijn ook in 2015 zorgprofessionals en zorgaanbieders (management, staf) en met de transitie als uitgangspunt deels ook welzijnsprofessionals, gemeenteambtenaren, zorgverzekeraars en mensen die de informele zorg ondersteunen. Zij werken in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de zorg voor chronisch zieken. Intramuraal, bij mensen thuis of in vormen van beschermd of begeleid wonen. In de ontwikkeling van nieuwe kennis wordt cocreatie met gebruikers zoals burgers en cliënten steeds belangrijker. Lastige vraagstukken die om innovatieve oplossingen vragen kunnen we niet oplossen zonder gebruikers erbij te betrekken. In die zin veranderen we samen met de sector. Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 11

11 1.4. Kennis verspreiden Om de kennis op onze inhoudelijke thema s te delen, sluiten wij aan op vier niveaus (figuur 1). Zo zorgen we ervoor dat de kennis zijn weg vindt naar de praktijk van zorgprofessionals, organisaties, gemeenten en verzekeraars. En, andersom, dat deze kennis uit de praktijk komt en weer gevoed en verder ontwikkeld wordt. De kennisinfrastructuur is dan ook een belangrijk onderdeel van ons werkplan (zie hoofdstuk 2). Deze zorgt ervoor dat de kennis die we met anderen verzamelen, verrijken en valideren publiek beschikbaar komt (verspreiden). Onze inzet: verbinding maken met lokale en regionale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in kenniswerkplaatsen. Zo voorkomen we dat op verschillende plaatsen dezelfde kennis wordt ontwikkeld of dat goede evidence of practice based kennis verborgen blijft in één instelling of regio. Ook helpt het om de kennis dáár te krijgen waar die zijn moet: in het primaire proces tussen cliënt en zorgprofessional, gefaciliteerd door de organisatie. Verbinding zoeken met lokale en regionale samenwerkingsverbanden 4. samenleving 3. organisatie 2. medewerker 1. cliënt en naasten Figuur 1 12 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

12 1.5. Opzet werkprogramma We vinden het belangrijk datgene te doen waar behoefte aan is. We signaleren kennislacunes en spelen daarop in, net als op ontwikkelingen in samenleving en zorg en de richting die deze ontwikkelingen naar ons idee op zouden moeten gaan. Maatschappelijke vragen staan dus centraal. Vragen die richting geven aan ons werk en die we met organisaties en professionals in de praktijk en bij branche-, beroeps-, patiënten- en cliëntenorganisaties uitwerken. In dit werkprogramma maken we een onderscheid tussen onze programmatische activiteiten en onze basis-kennisfunctie. De programmatische activiteiten bestaan uit projecten met een meerjarige gestructureerde aanpak over thema s en vraagstukken die vanuit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs relevant zijn. Onze basiskennisfunctie bestaat uit elementen die de programma-activiteiten aanvullen en versterken - Vilans Virtueel (Vilans.nl), de kennispleinen en de databanken (zoals de Hulpmiddelenwijzer en de Databank effectieve interventies). De basiskennisfunctie leidt tot generieke, breed toepasbare kennis en wordt zo weer met het veld gedeeld, doorontwikkeld en onderhouden (zie hoofdstuk 2). Onze voorstellen hebben we afgestemd met de directie Langdurige Zorg van VWS en met andere kennisorganisaties op en rond ons werkterrein, zoals ZonMw, het Sociaal Cultureel Planbureau, MOVISIE, het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbosinstituut, RIVM, het Kwaliteitsinstituut en het NIVEL. Daarnaast hebben we met vertegenwoordigers van het NPCF, V&VN, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland en andere veldpartijen onze prioritering besproken. Ten slotte heeft ook de Programmaraad van Vilans het werkprogramma tegen het licht gehouden en van advies voorzien. Maatschappelijke vragen staan centraal Samenwerken met patiënten, cliënten en burgers Programmatische activiteiten en basiskennisfuncties ZonMW, het Sociaal Cultureel Planbureau, Movisie, het NJi, Trimbosinstituut, RIVM, het Kwaliteitsinstituut en NIVEL. Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 13

13 14 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

14 2. Kennisinfrastructuur Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 15

15 Onze kennisinfrastructuur verbindt onze kennispleinen en databanken met onze programmatische activiteiten. De kennisinfrastructuur vervult een complementaire rol aan leveranciers van wetenschappelijke kennis zoals universiteiten, hogescholen en organisaties binnen de landelijke kennisinfrastructuur (ZonMw, RIVM, SCP, RVZ/RMO, Nivel en universiteiten en hogescholen). Door activiteiten met elkaar te verbinden, versterken we onze publieke bijdrage en vormen we een katalysator voor het decentraliseren van kennis in de langdurende zorg. Zo benutten we ieders kracht en functie en helpen we dubbelingen voorkomen. Om de kennisinfrastructuur toekomstbestendig te maken, zoeken we steeds naar coeigenaarschap, co-creatie en co-financiering met andere partijen. Het Kennisplein Zorg voor Beter VVT en het Kennisplein Gehandicaptensector zijn daar voorbeelden van. In 2015 willen we de verbinding en het samenspel van Vilans met lokale, regionale en landelijke kennisontwikkeling uit onderzoek én uit de praktijk verbeteren en versnellen. We willen meer impact teweegbrengen. Het zogenoemde kennislemniscaat, een gedachtegoed dat we delen met MOVISIE en het NJi, biedt daar voor een goed uitgangspunt (figuur 2). Universiteiten, hogescholen en organisaties binnen landelijke infrastructuur Coeigenaarschap, cocreatie en cofinanciering met andere partijen Figuur 2: Kennislemniscaat 16 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

16 2.1. Vier functies De kennisinfrastructuur van Vilans vervult vier belangrijke functies. 1. Vindplaats Waar medewerkers en organisaties gemakkelijk betrouwbare kennis en informatie kunnen vinden en waar ze zelf aan bij willen dragen. 2. Leerplaats Waar we kennis met handelen verbinden: mensen helpen met het aanleren van nieuw gedrag en zorgorganisaties ondersteunen in hun transformatieproces. 3. Broedplaats Waar we werken aan innovatie en beweging. We stimuleren koplopers, voeren het debat over de toekomst van langdurende zorg, zetten inspiratiebijeenkomsten op en gaan experimenten aan. 4. Werkplaats Waarin we samen met het veld kennis toepasbaar maken zodat iedereen kan profiteren van nieuwe oplossingen. Kenniswerkplaatsen zijn een beproefd middel gebleken om vragen uit werkveld en beleid aan te pakken. In een kenniswerkplaats: is het praktijkvraagstuk steeds het uitgangspunt; worden problemen gekoppeld aan onderzoek en onderwijs; is sprake van grote wederkerigheid Onderdelen kennisinfrastructuur De basis van onze kennisinfrastructuur bestaat uit elementen die elkaar aanvullen en versterken: Vilans.nl, de Infolijn, het Kennisplein Gehandicaptensector, het Kennisplein Zorg voor Beter VVT, het Kennisplein Chronische Zorg, de Hulpmiddelenwijzer en de databank Effectieve interventies. Daarnaast benutten we onze kennisinfrastructuur voor landelijke programma s, zoals het Nationaal Programma Ouderenzorg en naar verwachting het Nationaal Programma Gehandicapten. Vilans Virtueel Vilans Virtueel is ons belangrijkste online platform (Vilans.nl). In 2014 is de site ingrijpend vernieuwd. Ons aanbod van (gratis en betaalde) diensten en producten gericht op de vraagstukken van het veld vindt er een centrale plek. Met onze website richten we ons vooral op management en bestuur van zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Zij formuleren immers de kaders voor de zorgprofessionals. Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 17

17 De Kennispleinen Onze Kennispleinen zijn vooral bedoeld voor zorgprofessionals uit de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de zorg voor chronisch zieken (eerste lijn). Daarnaast werken we aan thematische kennispleinen over levensvragen, mantelzorgers en vrijwilligers. Door de transitie zullen accenten verschuiven. Zo ontwikkelen we ook - in samenwerking met MOVISIE en NJi - kennisdossiers voor gemeenten over vraagstukken die aan de zorg gerelateerd zijn. Om de kennispleinen toekomstbestendig te houden, werken we volgens het principe van co-creatie en delen we het eigenaarschap met onze partners (ActiZ, ZonMw, V&VN, VGN, MEE Nederland) en natuurlijk tal van inhoudelijke experts en professionals uit de zorg en opleidingspraktijk. We werken ook aan structurele samenwerking rond de kennispleinen met patiënten- en cliëntenorganisaties. Erkenningstraject effectieve interventies Het Erkenningstraject effectieve interventies voor de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg hebben we in 2014 verder ontwikkeld. Een onafhankelijke commissie van experts beoordeelt ingediende interventies op kwaliteit en uitvoerbaarheid. Erkende interventies nemen we op in een databank die we ontsluiten op het Kennisplein Gehandicaptensector en het Kennisplein Zorg voor Beter VVT. Bovendien neemt het Kwaliteitsinstituut ze op in haar bibliotheek als good practice. In het najaar van 2014 is de eerste interventie officieel erkend als effectief. In 2015 treedt Vilans toe tot het Consortium Erkenningstraject Interventies (NJi, RIVM/CGL, NISB, NCJ en MOVISIE). Hulpmiddelenwijzer De Vilans Hulpmiddelenwijzer ( biedt actuele en onafhankelijke informatie over ruim hulpmiddelen en vormen van technologie. In 2015 voegen we daar informatie over ehealth-toepassingen aan toe. Zorgmedewerkers, cliënten, mantelzorgers en burgers hebben zo een beter overzicht over het aanbod en inzicht in het gebruik. De Hulpmiddelenwijzer biedt kennis die de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van cliënten ondersteunt. Het is een instrument dat zowel zorgverleners als cliënten en hun naasten helpt de juiste (technologische) hulpmiddelen te vinden. We werken samen met regelhulp.nl, thuisarts.nl, hoorwijzer.nl, kiesbeter.nl, leefwijzer.nl en de Kennispleinen. Kennispleinen van en voor de zorg en onderwijs praktijk. Consortium Erkenningstraject Interventies Actiz, ZonMW, V&VN, VGN en MEE Nederland Samenwerking regelhulp.nl, thuisarts.nl, hoorwijzer.nl, kiesbeter.nl, leefwijzer.nl en Kennispleinen Bijdrage aan landelijke onderzoeks- en implementatieprogramma s Ook in 2015 dragen wij bij aan landelijke themagerichte netwerken en programmatische activiteiten zoals het Deltaplan Dementie, het Kennisprogramma Langdurende Zorg, het Nationaal Programma Gehandicapten, het Nationaal Programma Palliatieve zorg, het Nationaal Programma Ouderenzorg, het Centrum Verplegingswetenschappen en de negen proeftuinen populatiemanagement (gezondere populatie en betere kwaliteit van zorg tegen minder kosten). Dat laatste doen we via een meerjarige projectsubsidie van VWS. 18 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

18 2.3. Kennisinfrastructuur wordt kennisnetwerkstructuur Onze kennisinfrastructuur heeft zijn nut intussen ruimschoots bewezen. Maandelijks weten zo n mensen onze kennispleinen te vinden en dit aantal neemt nog steeds toe. Dit betekent niet dat we nu tevreden achterover leunen. Door de voortdurende digitalisering is niet alleen een explosieve groei aan informatie ontstaan. Digitalisering heeft er ook voor gezorgd dat die informatie snel, gemakkelijk en praktisch overal toegankelijk is. We zien het als een uitdaging de best onderbouwde kennis te laten benutten in de praktijk ondersteund door technologie die dat gemakkelijker maakt. We moeten dus op zoek naar middelen en technologieën die ervoor zorgen dat nog meer mensen uit onderwijs en werkveld ons weten te vinden. Dat betekent: de juiste kennis op het juiste moment en de juiste manier aanbieden en gemakkelijk vindbaar maken. Naast onze basis-kennisfunctie (verzamelen-verrijkenvalideren-verspreiden) wordt daarmee het selecteren van de juiste kennis en het faciliteren van de kennisstromen steeds belangrijker. Daarin willen we onderscheidend zijn. Dat betekent dat onze kennisinfrastructuur verschuift naar een kennisnetwerkstructuur met nieuwe vormen van kennisontwikkeling en co-creatie ingebed in lokale en regionale netwerken. Voortdurende digitalisering maakt informatie snel, gemakkelijk en praktisch toegankelijk 2.4. Transitie naar kennisnetwerkstructuur Samenwerkingspartners vinden onze kennispleinen een natuurlijk middel om met ons samen te werken en resultaten landelijk te verspreiden. Onze kennisinfrastructuur wordt zo steeds meer een kennisnetwerkstructuur. Om deze transitie de komende vijf jaar verder door te voeren en versterken, hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd. Kennisinfrastructuur wordt netwerkstructuur. Informatie vraagt om selectie en duiding evidence en practice based Beschikbare informatie filteren op relevantie en betrouwbaarheid en evidence en practice based kennis bundelen op thema s. Het vergroten van de synergie tussen de verschillende kennis- en themapleinen en verbinding maken met lokale kennis is ons uitgangspunt. Informatie is altijd en overal beschikbaar - inzet van nieuwe media Vorm en de toegankelijkheid van informatie veranderen. Zorgprofessionals willen op een andere manier leren, informatie zoeken en delen. Vilans zet nieuwe multimediale technologieën in die daarbij passen. Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 19

19 Persoonlijk en op maat Kennis en informatie bieden die tegemoet komt aan de behoeften en interesses van zorgprofessionals en een appél op hen doet als die interesse er (nog) niet is. Dat sluit ook aan bij personaliseren van kennis: zorgen dat de kennis over hoe te handelen aansluit bij de gebruiker en zijn unieke situatie. Dit is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Kennis ontwikkelen en delen door regionale verbindingen Kennis verbinden aan regionale samenwerkingsverbanden, gemeenten, opleidingen en universiteiten met als doel: landelijke, lokale en regionale kennis werkbaar maken. Netwerk van kenniswerkplaatsen De kenniswerkplaatsen op de kennispleinen verbinden aan de academische werkplaatsen (ZonMw, kennispartners, universiteiten), de Wmo-werkplaatsen (MOVISIE) en de door OC&W gefinancierde zorginnovatiewerkplaatsen (zoals Centre of Expertise Healthy Ageing). Daarmee faciliteren we dat kennis gaat stromen. Leidende factoren bij dit alles zijn: kennis personaliseren, het internetgedrag en hele zoekgedrag van zorgprofessionals beter geleiden zodat zij sneller vinden wat ze zoeken en meer verbindingen maken tussen kennisgebruik en kennisontwikkeling. Regionale samenwerkingsverbanden, gemeenten, opleidingen en universiteiten Academische werkplaatsen, Wmowerkplaatsen en zorginnovatieplaatsen 20 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

20 3. Themagerichte Programma s Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 21

21 Onze programma s sluiten aan bij de thematische ordening van de beleidsbrief Van systemen naar mensen. Vooral vraagstukken die voortvloeien uit de hervorming van de langdurende zorg en kennis die helpt om die hervorming zo goed mogelijk te realiseren komen aan de orde. Het toepassen van die kennis ( hoe te handelen ) staat centraal. Daarvoor zijn vier thema s van belang: Persoonsgerichte zorg Medewerkers in de zorg Kwaliteit en doelmatigheid Wijkgericht werken De activiteiten die we in onze programma s ontplooien, delen we via onze kennisinfrastructuur. Deze richt zich ook op de verdere professionalisering van zorg, zowel intramuraal als extramuraal. De thema s weerspiegelen onze visie: meer zelfregie en zelfredzaamheid voor cliënt, patiënt en burger, een veranderende rol van de medewerker, kwaliteit in een context van beperkte middelen en inbedding van zorg en participatie in de samenleving. Aansluiting bij Van systemen naar mensen. Toepassen van kennis staat centraal 3.1. Persoonsgerichte zorg Zorgorganisaties en gemeenten hebben de opdracht goede zorg en ondersteuning te (blijven) leveren aan een groeiende groep mensen met een ziekte of beperking. Met behoud van kwaliteit van leven tegen aanvaardbare kosten. De inbreng en eigen verantwoordelijkheid van cliënten en burgers wordt steeds belangrijker. Voor zorgprofessionals betekent dat vaak een omslag in denken en handelen. Bij het faciliteren van zelfmanagement, zelfredzaamheid en eigen regie gebaseerd op de eigen kracht van mensen gaat het niet om het invoeren van één enkele interventie of tool. Het gaat om een werkwijze die uitgaat van methodisch werken in dialoog met de cliënt en zijn of haar omgeving. Dat vraagt om een benadering met aandacht voor zowel de professional, de cliënt, de manier waarop de zorg georganiseerd is en de maatschappelijke context. Die maatschappelijke context maken we - voor professionals en organisaties - hanteerbaar door over de wijk te spreken. Een omslag in denken en handelen voor de zorgprofessional 22 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

22 1. Persoonsgericht werken testen in proeftuinen Doel: Cliënten voor wie eigen regie en zelfmanagement niet vanzelfsprekend zijn, zo faciliteren dat ze meer eigen regie kunnen nemen en hun gezondheidsgedrag daartoe aanpassen. Aanpak: In zes proeftuinen ontwikkelen en evalueren we persoonsgerichte methodieken in co-creatie met de mensen in de gehandicapten- en ouderenzorg, in de eerste lijn (bijvoorbeeld allochtonen en mensen met complexe zorgvragen) en in een wijkteam in een gemeente (bijvoorbeeld kwetsbare ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel). In de gehandicaptenzorg onderzoeken we de meerwaarde van de uit Engeland en België afkomstige methodieken van personcentered planning en Dienst Ondersteuningsplannen. In de intramurale ouderenzorg richten we ons op de complexe doelgroepen (ZZP 4 t/m 8) en op methodieken voor persoonsgericht werken voor verpleegkundigen en verzorgenden. In de eerste lijn onderzoeken we methodieken voor een integrale aanpak gericht op cliënt, zorgprofessional én -organisatie. We zoeken samenwerking met onder andere Zelfzorg Ondersteund (Ineen, NHG en zorgverzekeraars). 2. Samen besluiten nemen Doel: Ouderen met complexe zorgvragen en hun zorgprofessionals beter ondersteunen bij het samen nemen van besluiten over zorg, ondersteuning en behandeling. Aanpak: We voeren een onderzoek uit met het AMC en de UvA, dat berust op drie pijlers: Vaststellen hoe ouderen met complexe zorgbehoeften meer regie in gezamenlijke besluitvorming kunnen nemen. Vaststellen welke belemmerende en bevorderende factoren professionals ervaren bij gezamenlijke besluitvorming. Ontwikkelen en testen van een tool en keuzehulp voor gezamenlijke besluitvorming bij kwetsbare ouderen met veelvoorkomende gezondheidsproblemen. Samenwerking met o.a. Zelfzorg Ondersteund (Ineen, NHG en zorgverzekeraars) Samenwerking met AMC en UVA 3. Meer vrijheid en veiligheid door consumentenelektronica Doel: Met simpel verkrijgbare en goedkope consumentenelektronica de veiligheid van mensen met een chronische ziekte of beperking vergroten en de mogelijkheden van andere, vervangende vormen van zorg (substitutie) in kaart brengen. Kennis van de mogelijkheden vergroten bij de zorgconsument. Aanpak: We onderzoeken de mogelijkheden en onmogelijkheden van de inzet van consumentenelektronica in intra- en extramurale zorgsituaties en de substitutieeffecten daarvan. We bevragen stakeholders en testen consumentenelektronica, zowel intra- als extramuraal. In enkele zorgorganisaties testen we drie producten. Zo krijgen we inzicht in wat aansluit bij de behoeften, wat gebruiksvriendelijk is, wat toegevoegde waarde heeft en wat substitutie ook in financiële zin oplevert. Generieke kennis publiceren we via de Vilans kennisinfrastructuur en de Hulpmiddelenwijzer. We zoeken samenwerking met Brainport, Vita Valley, en ActiZ. Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 23

23 3.2. Medewerkers in de zorg De ontwikkelingen in de langdurende zorg, zeker in relatie tot de ontwikkelingen in de samenleving, stellen hoge eisen aan medewerkers. Zoals handelen vanuit het perspectief van de cliënt en omgaan met nieuwe digitale hulpmiddelen bij een steeds complexere cliëntenpopulatie. Van deze medewerkers heeft 80% een Mbo-opleiding. Nieuwe evidence of practice based kennis moet zijn weg vinden naar deze groep. Daar, aan de basis, moet een belangrijk deel van de verandering een plaats krijgen. De behoefte aan en noodzaak van kennis en vaardigheden verschillen per regio (getuige de bevindingen van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen onder leiding van Marjan Kaljouw) en lang niet altijd is duidelijk wat het effect is van al dat opleiden. In 2014 heeft Vilans daarom het platform Vernieuwend Zorgen ontwikkeld met zes leidende thema s: Kwaliteit van bestaan Zelforganisatie cliënt en medewerker Werken in een netwerk en/of creëren van het netwerk Nieuwe technologie Meer doen met minder geld Nieuwe functies, bijvoorbeeld omgaan met complex gedrag In 2015 bouwen we deze thema s verder uit, in samenwerking met een aantal zorgorganisaties en hun medewerkers. 1. Publieke kennis regionaal ontsluiten Doel: Publieke kennis gebruiken in de context van de zorgmedewerker, regionaal georganiseerd, dicht bij de cliënt en de medewerker. Aanpak: Met minimaal vier regionale samenwerkingsverbanden (Nijmegen, Tilburg, Amsterdam en het Healthy Aging Network Noord Nederland) werken we aan de inzet van effectieve up-to-date kennis op de zes genoemde thema s. We vergroten de kennis op inhoud, op verander- en verbeterprocessen en op leren en ontwikkelen (hoe komen mensen in actie, hoe komen we tot gedeeld eigenaarschap). Door onze landelijke functie kunnen we de deze regionale kennisstromen verbinden aan inhoudelijke experts van binnen en buiten Vilans (onderzoekers, docenten) en de opgedane kennis delen met andere regio s. Vier regionale samenwerkingsverbanden 24 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

24 2. Up-to-date onderwijs Doel: Zorgmedewerkers in opleiding toerusten met toegankelijke kennis over de nieuwste ontwikkelingen in de langdurende zorg. Aanpak: Onze kennisbundels blijken een succes en worden veel gebruikt in het Mbo-onderwijs. Volgend jaar willen we: de effectiviteit van de kennisbundels onderzoeken om deze verder te kunnen verhogen; onze huidige kennisbundels actualiseren; twee nieuwe kennisbundels ontwikkelen over actuele thema s (bijvoorbeeld wijkgericht werken en versterking eigen regie ); onderzoeken of het kennisbundel-format bruikbaar is voor Hbo-docenten en -studenten; een model opzetten om het ontwikkelen en actualiseren van kennisbundels door het veld te laten financieren (kennisbundels zijn generieke kennisproducten en vallen begrotingstechnisch onder de kennisinfrastructuur). 3. Digitaal leren bevorderen Doel: Relevante kennis voor zorgmedewerkers en mantelzorgers op een actuele en eigentijdse manier overbrengen. Aanpak: Ontwikkelen van een digitale leerlijn over de zes inhoudelijke thema s van Vernieuwend Zorgen. Dit doen we door: free-learning-producten te ontwikkelen voor de zes inhoudelijke thema s (openbaar toegankelijke e-learningmodules); een structureel model te ontwerpen om in de toekomst (blended) e-learnings zelf te ontwikkelen en actualiseren; in samenwerking met MOVISIE en NJi op basis van co-creatie free-learnings voor het sociale en welzijnsdomein geschikt te maken; een support-systeem te ontwikkelen dat voorkomt dat na het volgen van de leermodules de kennis wegzakt (in samenwerking met technische partners). De ontwikkeling van een digitale leerlijn is een generiek kennisproduct en valt begrotingstechnisch onder de kennisinfrastructuur. Movisie en NJI 4. Kenniswerkplaatsen inrichten Doel: Medewerkers beter toerusten voor de transitie en voorzien van actuele kennis op de zes genoemde thema s. Aanpak: We richten minstens zes kenniswerkplaatsen in waarmee we vernieuwend zorgen inhoudelijk invulling geven (bijvoorbeeld de Tijdwerkplaats: met minder mensen een effectievere inhuizing van de cliënt en meer en doelgerichte tijdsbesteding voor cliënt familie en medewerkers realiseren). Per werkplaats: doen vijf zorgorganisaties mee (per organisatie ten minste een medewerker, een manager en een opleidingsfunctionaris); ontwikkelen we overdraagbare, valide methodieken en werkwijzen; Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 25

25 doet een gezichtsbepalende expert mee (van Vilans of een samenwerkingspartner); ontwikkelen we een praktisch product, bijvoorbeeld een filmpje, een infowaaier, een app of een checklist; delen we de opgedane kennis en verspreiden we de producten via de Kennispleinen Kwaliteit en doelmatigheid Kwaliteit en doelmatigheid zijn onderwerpen die nooit af zijn. Ze vragen voortdurend aandacht. Om de zorg op niveau te houden, om verspilling tegen te gaan en om de veiligheid van cliënten te waarborgen. Wel zijn er accentverschuivingen. Mensen blijven langer thuis wonen en de drempel voor opname in een intramurale instelling wordt hoger. Dat betekent dat de taken van medewerkers in de thuiszorg en de intramurale zorg complexer worden. En dat het samenspel met naasten en de samenleving een steeds prominentere plaats krijgt. Bovendien zijn er naar verhouding steeds minder middelen. Zorgaanbieders moeten de kwaliteit van de zorg waarborgen, maar ook hun doelmatigheid en efficiency vergroten. Onze voorstellen voor 2015 zijn dan ook gericht op de intra- en de extramurale zorg gericht, maar ook op de inbedding in de samenleving. 1. Met domotica minder vrijheidsbeperking Doel: Onderzoeken in welke gevallen domotica een goed alternatief biedt voor vrijheidsbeperkende maatregelen in de intramurale gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Aanpak (in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg): Met betrokkenheid van cliëntenraden good practices (nacht)zorg met de huidige domotica (Akoestische Bewaking tweede generatie) in de gehandicaptenzorg onderzoeken. In situaties waarin de huidige domotica niet goed functioneert, toepassingen van andere domotica onderzoeken. Op twee locaties waar nieuwe technologie voor akoestische bewaking is geimplementeerd, deze evalueren (vorm van de Ambient Intelligent Technology). Bij vier gehandicaptenorganisaties broedplaatsen inrichten met cliëntvertegenwoordigers over de (on)mogelijkheden van slimme sensortechnologie in de zorg voor mensen met een beperking én dementie. Bij twee van deze vier gehandicaptenorganisaties een business case opstellen. Op basis van het onderzoek, de evaluatie en de broedplaatsen de eerder gepubliceerde functiewijzers domotica bijstellen en de veldnormen voor toezichthoudende domotica van de IGZ actualiseren en breed verspreiden via onder andere IGZ en de Kennispleinen. Samenwerking met Inspectie voor de Gezondheidszorg 26 Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Vilans

26 2. Zelfredzaamheid thuis ondersteunen door zorg op afstand Doel: Organisaties in gehandicapten- en ouderenzorg kunnen met ehealth beter inspelen op de extramuralisering en cliënten ondersteunen bij zelfredzaamheid thuis. Aanpak: In twee werkplaatsen met een zorgorganisatie en een bedrijf ontwikkelen we innovatieve werkwijze met inzet van technologie die een bijdrage kan leveren aan (langer) zelfstandig wonen en we passen deze toe. Bestaande business cases domotica/zorg op afstand actualiseren en verrijken met beeldschermzorg en leefstijlmonitoring. Deze business cases bieden zorgorganisaties een handreiking om inzicht te krijgen in de waarde van ehealth bij extramuralisering nu de huidige financieringsregeling is afgeschaft. Samen met Vita Valley (initiatief Vitaal Thuis) en ActiZ een overzicht en een inkoopgids maken voor intra- en extramurale domotica. De gids wordt verspreid via de kennispleinen en de Kenniscirkel Domotica van Vilans. Een evenement organiseren over ondersteunen bij behoud van kwaliteit van leven en zelfredzaamheid door technologie voor cliënten uit de lichtere zorgzwaartegroepen en voor cliënten met zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) die met een persoonsgebonden of persoonsvolgend budget toch thuis blijven wonen. Samen met - onder andere - TNO ontwikkelen we de Happy Walker, een app die ouderen helpt de weg te vinden en hen ondersteunt in het openbaar vervoer. De app is onderdeel van een Europees project met als doel ouderen (onder andere met milde dementie) te ondersteunen langer zelf op pad gaan. Samenwerking met Vita Valley, Actiz TNO 3. Omgaan met zorg en dwang thuis Doel: We verkennen hoe de thuis- en ambulante zorgprofessionals omgaan met onvrijwillige zorg in de thuissituatie, welke vragen er liggen, welke oplossingsrichtingen er zijn en wat nodig is om vraagstukken hierover zo goed mogelijk te regelen. We maken een beslisboom voor zorgprofessionals zodat zij met betrokkenen zorgvuldig besluiten kunnen nemen over onvrijwillige zorg en weten wie op welk moment een rol heeft in dit proces. Aanpak: Onderzoeken wat nodig is om onvrijwillige zorg goed te regelen in een keten of netwerk en met naasten. Een expertgroep en werkgroepen inrichten om oplossingsrichtingen uit te werken. Met relevante partijen een beslisboom voor de thuiszorg ontwikkelen en testen. De beslisboom opnemen in de kennisbundel technologie in de zorg en verspreiden via de kennispleinen. Samen met partners een conferentie organiseren zodra de wet wordt aangenomen. Vilans Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg 27

VGN Kennisbeleid

VGN Kennisbeleid VGN Kennisbeleid 2016-2018 VGN Kennisbeleid 2016-2018 VGN-publicatie: 716.248 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Waarom en hoe 5 3 Onze uitdagingen 6 3.1 Professionals in vernieuwde zorg 6 32 Voldoende goed geschoolde

Nadere informatie

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN POSITION PAPER REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken Onze route naar 2018 Context en ontwikkelingen De gezondheidszorg staat op

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014 Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden 16 juni 2014 Initiatiefgroep Transmurale Zorg Den Haag e.o. Lijn 1 Elzha GGD Haaglanden Zorgscala Woonservicewijken / Hulsebosch Advies

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren?

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Medicatieveiligheid in de langdurende zorg Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Vilans helpt mee Werken met medicatie is een risicovolle aangelegenheid. Een kleine lees- of schrijffout kan grote

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Versie 29 juni 2017 Jeugd 18min/18plus In de gemeenten Groningen en Oldambt is samen met Menzis een methodiek

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

De VGN heeft voor de gehandicaptenzorg in de Wlz een aantal speerpunten benoemd:

De VGN heeft voor de gehandicaptenzorg in de Wlz een aantal speerpunten benoemd: Toekomst gehandicaptenzorg in de Wlz 1. Cliënten met een beperking in de Wlz Ongeveer 200.000 mensen maken gebruik van langdurige zorg en ondersteuning vanuit de gehandicaptenzorg (cijfers 2014). Het gaat

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg?

Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg? Zorginstituut Nederland Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg? Zorgverbeteraars in de langdurige zorg 13 november 2014 Angelie van der Aalst, Projectleider Good Practices Overzicht

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag Factsheet Preventie Trekker: gemeente Den Haag Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de (regio)gemeenten Arnhem,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie aanbesteding Kennisprogramma Waardigheid en trots

Achtergrondinformatie aanbesteding Kennisprogramma Waardigheid en trots Achtergrondinformatie aanbesteding Kennisprogramma Waardigheid en trots Achtergrond Begin 2015 is het plan Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen gepresenteerd. Waardigheid en trots is

Nadere informatie

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team STUDIEOCHTEND GEZOND IN 11 DECEMBER 2014 Opzet Wijkteams in alle soorten en maten Stand van zaken

Nadere informatie

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg V&VN standpunt Samenwerken met informele zorg Inhoudsopgave 1 Informele zorg voegt waarde toe aan het leven 3 2 De rol van professionals is cliënt en systeem te ondersteunen in het zich samen redden 3

Nadere informatie

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg 4-sporen-aanpak Wijkverpleging Verstand van Zorg Positionering, rolontwikkeling én instroom Vraagstukken wijkverpleging De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, waardoor zorgorganisaties voor complexe

Nadere informatie

Gespreksnotitie voor regionale bijeenkomsten. Nationaal Programma Gehandicapten

Gespreksnotitie voor regionale bijeenkomsten. Nationaal Programma Gehandicapten Gespreksnotitie voor regionale bijeenkomsten oktober 2014 Inhoud Gespreksnotitie voor regionale bijeenkomsten... 4 Inleiding... 4 Een nieuwe stimulans: een langlopend kennisprogramma... 4 Hoe ondersteunt

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Strategische koers Vilans

Samen werken aan betere zorg. Strategische koers Vilans Samen werken aan betere zorg Strategische koers Vilans 2015-2018 Inhoud Voorwoord 3 1 Wij zijn Vilans 4 2 De zorg verandert 7 3 Onze koers 5 pijlers 12 4 Samengevat 18 2 Het zal niemand ontgaan. De langdurende

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 15. Nieuws. Inhoud. 18 april 2013. Nieuws

AVI-nieuwsbrief 15. Nieuws. Inhoud. 18 april 2013. Nieuws AVI-nieuwsbrief 15 18 april 2013 Inhoud Nieuws Nieuws over decentralisaties a. Uitstelbrief Van Rijn b. Gehandicapten met zzp 3 en 4 mogen in instelling blijven c. Antwoorden op Kamervragen over overheveling

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Zorgen. dat kennis werkt

Zorgen. dat kennis werkt Zorgen dat kennis werkt Werkprogramma 2017 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wat we willen bereiken 3 1.Over dit werkprogramma 6 1.1. Vragen uit de sector, beleidsprioriteiten en politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG?

DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG? K E N NISPLATFORM sociaal domein NOORD-HOLLAND DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG? Samen bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur ONZE MISSIE Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes Betekenis voor praktijk en onderwijs Theo Roes Voorgeschiedenis 2005-2009 Lectoraten op stoom met praktijkonderzoek Beroepsgroepen (NVMW): meer onderzoek voor evidence/practisebased werken Onderwijs: meer

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 8 Hoofdlijn 8. Onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid verbinden Kernboodschap

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Take home messages Zorgstelsel gaat echt op de schop De beroepenstructuur ook Dit

Nadere informatie

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 14 november 2015 Betreft: AO Kwaliteit verpleeghuiszorg 18 november 2015 Geachte leden, Volgende week voert u een

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging Plan van Aanpak Definiëring zorgprofielen wijkverpleging INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTDEFINITIE... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Projectdoelen... 4 1.3 Gewenst eindresultaat... 4 1.4 Betrokken partijen...

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar 43 centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben voor beschermd

Nadere informatie

Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe

Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe Drentse gemeenten, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Provincie Drenthe 2015-2017 De Drentse Werkagenda

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert dit kader voor toetsing van netwerken van professionals die zorg bieden aan kwetsbare

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis

Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Toetsingskader Toezicht op netwerken in de zorg thuis Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert dit kader voor toetsing van netwerken van professionals die zorg bieden aan kwetsbare

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012 Opzet, bevindingen en resultaten Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Overzicht Aanleiding Wmo-werkplaatsen Opzet Wmo-werkplaats Groningen- Drenthe Activiteiten

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

Kennisuitwisseling Technologie en Dementie

Kennisuitwisseling Technologie en Dementie Kennisuitwisseling Technologie en Dementie 23 januari 2016 12.00-14.00 uur Programma 12.00-12.25 uur Lunch en informatie stands 12.25-12.30 uur Welkom Erik van Rossum 12.30-12.45 uur Toelichting Kennisflitsen

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Uitkomststuring in de Wmo

Uitkomststuring in de Wmo Uitkomststuring in de Wmo workshop symposium de Menselijke Maat - Arcon 25 November 2013 Lucienne Berenschot Leo van der Geest Inleiding NYFER doet onderzoek naar de mogelijkheden om uitkomststuring te

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Samen ondersteuning vernieuwen VNG-VERNIEUWINGSAGENDA MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Samen ondersteuning vernieuwen VNG-VERNIEUWINGSAGENDA MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Samen ondersteuning vernieuwen VNG-VERNIEUWINGSAGENDA MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Colofon Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG). Foto omslag ZorginBeeld / Frank

Nadere informatie

Februari 2017: Startnotitie.

Februari 2017: Startnotitie. Voortgang Juni 2017 Februari 2017: Startnotitie http://vitavalley.nl/items/hospitalathome/ Maart 2017: Startbijeenkomst http://vitavalley.nl/geslaagde-startbijeenkomst-hospitalhome/ Teleconsultatie Telemonitoring

Nadere informatie

CZ Zorgkantoor. Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken

CZ Zorgkantoor. Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken CZ Zorgkantoor Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken 06-10-17 Visie 2020 - Alles voor een beter welbevinden Jezelf zijn Welbevinden wordt bepaald vanuit

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk Toon van de Looy VanMorgen Programma 1. Stand van zaken Zorg op Afstand 2. Integratie Zorg op Afstand binnen het zorgproces bij ZuidZorg 3. Geleerde lessen

Nadere informatie