BIJLAGE E MANAGEMENTSTATUUT CONCEPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE E MANAGEMENTSTATUUT CONCEPT"

Transcriptie

1 BIJLAGE E MANAGEMENTSTATUUT CONCEPT VISIE OP LEIDINGGEVE N: VERDER MET ONDERWIJS Leidend voor de besturingsfilosofie binnen de stichting Progresso is de visie op leidinggeven. Het managementstatuut geeft sterk het wat en wie aan; de visie op leidinggeven benadrukt daarnaast het hoe. De visie op leidinggeven is gebaseerd op 3 pijlers: a. Het principe van gelijkwaardigheid: de basis van dit principe is de professionele cultuur en de ruimte voor ieders professionaliteit. Met behoud van verschillen in rollen benadrukt en roept dit principe de deskundigheid af van onze professionals. Het vertrekpunt van gelijkwaardigheid is niet de hiërarchische benadering, maar de waardering voor en uitnodiging van ieders professionele inbreng. b. Het principe van aantrekkelijkheid: de basis van dit principe gaat verder dan samen door een deur kunnen. Het is een wijze van samenwerken die het management als team veronderstelt; elkaar opzoeken, informeren, met elkaar sparren en elkaars afhankelijkheid als meerwaarde accepteren zijn de kenmerken van dit managementprincipe. Samen zijn wij verantwoordelijk voor onze stichting: wij zijn trots op elkaars deskundigheid. c. Willen leren en de eigen rol invullen. De wil om te leren en te veranderen is een vanzelfsprekendheid in onze organisatie. De mate van willen leren wordt o.a. zichtbaar in de mate van de organisatie van eigen feedback en de presentatie van eigen resultaten (verantwoording). Zoeken naar verbetering (verandering) van de kwaliteit van ons werk is de focus en het vertrouwen in de professionaliteit is de basis van onze organisatie. De eigen rol willen invullen veronderstelt dat elke leidinggevende nooit zijn of haar invloedsfeer (speelveld) verlaat. Je bent eigenaar van je deskundige inbreng en in je handelen voorbeeld voor ander. ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In dit statuut wordt verstaan onder: Bestuurder/college van bestuur: degene die overeenkomstig de statuten de stichting bestuurt en het bevoegd gezag van de stichting vormt c.q. degenen die overeenkomstig de statuten de stichting besturen en het bevoegd gezag van de stichting vormen; Bestuurssecretaris: degene die binnen de stichting belast is met advisering, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op bestuurs- en toezichtniveau; Directielid: degene die is benoemd tot directeur; Afdelingsleider: de onderwijskundig leider van een afdeling van een school; Directieoverleg: de bestuurder, de bestuurssecretaris en de directieleden; Het managementteam: de bestuurder, de bestuurssecretaris, de directieleden, en de afdelingsleiders; De schoolleiding: een directielid met integrale verantwoordelijkheid voor een locatie en de betreffende afdelingsleiders; 1 11

2 Mandaat: de bevoegdheid om namens de bestuurder rechtshandelingen te verrichten voor de stichting; Raad van Toezicht (RvT): het toezichthoudend orgaan zoals genoemd in de statuten en het reglement voor de Raad van Toezicht (zie bijlage D); Statuten: de statuten van de stichting Progresso (zie bijlage A); Stichting: de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP); School: Calandlyceum, Caland2 of diens rechtsopvolgers; Afdeling: elk van de volgende afdelingen afzonderlijk: vmbo onderbouw, vmbo bovenbouw, havo onderbouw, havo bovenbouw, vwo onderbouw en vwo bovenbouw; Centraal bureau: de afdelingen personeelszaken, financiële administratie, salarisadministratie, leerlingenadministratie, de servicedesk (ICT), mediatheek, de huishoudelijke dienst en facilitaire zaken. ARTIKEL 2 GRONDSLAG Dit statuut is het managementstatuut als bedoeld in artikel 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). ARTIKEL 3 VASTSTELLING EN WIJZ IGING VAN HET MANAGE MENTSTATUUT Het managementstatuut wordt vastgesteld door de bestuurder na goedkeuring door de RvT. Intrekking, wijziging of uitbreiding van dit statuut geschiedt bij afzonderlijk besluit van de bestuurder na goedkeuring van de RvT. Het management en de medezeggenschapsraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de vaststelling en iedere wijziging van het managementstatuut. ARTIKEL 4 FORMELE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN BESTUURDER De bestuurder heeft tot taak om conform de statuten de stichting te besturen en alle bevoegdheden van het bevoegd gezag uit te oefenen met inachtneming van het bestuursreglement, voor zover deze niet aan anderen zijn toegekend. De bestuurder heeft de algehele leiding over de scholen en is met name verantwoordelijk voor de volgende taken:» het signaleren van interne en externe ontwikkelingen en het verkennen van de markt;» het formuleren van de toekomstvisie leidend tot strategische doelstellingen;» het formuleren van een identiteit van de school;» het formuleren van een herkenbaar schoolconcept en een uitvoerbare strategie;» het laten meten van effectiviteit en rendement in het kader van kwaliteitsbeleid;» het vaststellen van de hoofdlijnen van het communicatiebeleid;» het opstellen van managementcontracten;» het formuleren van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid van de school;» het vormgeven aan en uitdragen van het leerklimaat;» het vertalen van de visie en strategie naar hoofdlijnen van het personeelsbeleid;» het bepalen van de kaders voor het personeelsbeleid;» het werven, begeleiden en coachen van de bestuurssecretaris en de directeuren; 2

3 » het invulling geven aan de functioneringsgesprekken, het loopbaanbeleid, etc. van de bestuurssecretaris en de directeuren;» het opstellen van een (meerjaren) formatieplan voor de stichting;» het zorgdragen voor afstemming/samenwerking tussen de scholen;» het bepalen van de kaders waarbinnen de middelen worden besteed;» het (laten) opstellen, bewaken en bijstellen van (jaar- en meerjaren) begrotingen;» het bepalen van de verdeling van middelen over de verschillende afdelingen;» het overleg over de inzet van middelen met de directeuren;» het toetsen van de uitgaven aan de financiële jaarstukken;» het bepalen van de kaders betreffende sponsoringsbeleid, treasurybeleid en huisvestingsbeleid en het bewaken van de uitvoering ervan;» het voeren van overleg met externen (gemeente, andere onderwijsinstellingen). De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT zoals beschreven in de statuten en in het reglement intern toezicht. De bestuurder legt de besluiten waarvoor op grond van de statuten goedkeuring van de RvT is vereist tijdig voor aan de RvT. ARTIKEL 5 FORMELE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN BESTUURSSECRETARIS De bestuurssecretaris verzorgt het secretariaat van de RvT. De bestuurssecretaris is governance officer van de stichting en is in dit kader met name belast met:» (gevraagd en ongevraagd) adviseren van de bestuurder;» het beheer van de governanceportefeuille met het oog op consistent management, samenhangend beleid, processen en beslissingsrechten;» het leiding geven aan mensen, en het beheren van bedrijfsprocessen en systemen die nodig zijn om goed bestuur mogelijk te maken één en ander ter ondersteuning van de bestuurder. De bestuurssecretaris voert zijn taken uit onder directe verantwoordelijkheid van de bestuurder. De bestuurssecretaris geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor het bestuurssecretariaat van de stichting en geeft hiertoe met name uitvoering aan de volgende taken:» leiding geven aan de bestuurlijke en ambtelijke processen van de stichting;» woordvoerder van de bestuurder;» het plannen, voorbereiden en bewaken van de procesmatige en inhoudelijke voortgang van vergaderingen van RvT, directieoverleg en managementteam;» het geven van beleidsondersteuning aan de bestuurder ;» het concipiëren van (multidisciplinaire) juridische- en beleidsdocumenten;» het communiceren over beleidszaken namens bestuurder, directieoverleg en managementteam;» het signaleren van nieuwe wet- en regelgeving en het naar aanleiding daarvan concipiëren van nieuw beleid en procedures;» het ondersteunen, bewaken en afhandelen van juridische zaken met name bezwaar- en klachtenprocedures aangespannen jegens het bevoegd gezag;» het bewaken van de voortgang van de beleidscyclus; 3

4 » het afstemmen, en uitvoeren van het beleid;» het invulling geven aan de functioneringsgesprekken, het loopbaanbeleid, coaching en begeleiding van de medewerkers van het bestuurssecretariaat;» het uitvoeren van personeelsbeleid;» het zorgdragen voor een prettig werkklimaat;» het stimuleren van samenwerking;» het voeren van overleg met externen c.q. het deelnemen aan externe netwerken. ARTIKEL 6 FORMELE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN DIRECTIELEDEN De bestuurder kan wettelijke bevoegdheden mandateren aan directieleden (zie mandatenlijst). De bestuurder kan voorwaarden verbinden aan de uitoefening van het mandaat. directieleden oefenen de gemandateerde bevoegdheden uit namens de bestuurder. Besluiten van directieleden op basis van een mandaat van de bestuurder worden als volgt ondertekend:» De bestuurder, namens deze, ondertekening (naam en functie) De in de voorgaande leden genoemde mandaten worden als bijlage bij dit managementstatuut gevoegd en behoeven voorafgaand goedkeuring van de RvT. De bestuurder kan een besluit van een directielid dat strijdig is met het beleid of het belang van de stichting, of dat is genomen buiten het verstrekte mandaat schorsen dan wel vernietigen. Van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan aan het directieoverleg. Directieleden geven onder verantwoordelijkheid van de bestuurder leiding aan de scholen. ARTIKEL 7 FORMELE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN DE DIRECTEUR CENTRAAL BUREAU Tot het centraal bureau behoren de volgende diensten: financiële administratie, personeelszaken, roostercommissie, leerlingenadministratie, servicedesk (ICT), facilitaire en huishoudelijke diensten en mediatheek. De directeur centraal bureau is integraal verantwoordelijk voor het centraal bureau van de scholen en geeft hiertoe uitvoering aan de volgende taken:» het signaleren van in- en externe ontwikkelingen die specifiek van toepassing zijn op de bedrijfsvoering van de scholen;» het vertalen van de visie en de strategie in actieplannen op bovenschoolsniveau;» het uitdragen van de visie en de strategie van de stichting binnen de school;» het bewaken van de voortgang van processen op hoofdlijnen;» het (laten) meten van effectiviteit/rendement;» het bijstellen van beleid;» communicatie aangaande tot de portefeuille behorende zaken voor zover deze door de bestuurder niet aan andere functionarissen zijn gedelegeerd;» het afstemmen van het beleid met de leden van het directieoverleg;» het aanpassen van de organisatie op de gewenste bedrijfsmatige ontwikkelingen;» het formuleren van een beleid over de inzet van ICT en leermiddelen in het onderwijsproces; 4

5 » het opstellen van een (meerjaren)(bovenschools)formatieplan;» het opstellen van de (meerjaren)begroting van de scholen;» het opstellen van een (meerjaren) onderhoudsplan voor alle gebouwen;» het stellen van algemene kaders inzake de inzet van middelen;» het toetsen van alle uitgaven die ten laste komen van de begroting;» het formuleren, implementeren en uitvoeren van personeelsbeleid;» het formuleren, implementeren en uitvoeren van financieel beleid;» het invulling geven aan de functioneringsgesprekken, het loopbaanbeleid, coaching en begeleiding van hoofden van diensten en senior medewerkers en andere medewerkers waaraan direct leiding wordt gegeven;» het zorgdragen voor een prettig werkklimaat;» het stimuleren van samenwerking;» het voeren van overleg met externen c.q. het deelnemen aan relevante netwerken. ARTIKEL 8 FORMELE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN DIRECTIELEDEN MET INTEGETRALE VERANTWO ORDELIJKHEID VOOR EE N SCHOOL De directieleden zijn integraal verantwoordelijk voor een school en geven hiertoe uitvoering aan de volgende taken:» het signaleren van in- en externe ontwikkelingen die specifiek van toepassing zijn op de school;» het vertalen van de visie en de strategie in een actieplan op schoolniveau;» het uitdragen van de visie en de strategie van de stichting binnen de school;» het vormgeven aan de identiteit van de school;» het bewaken van de voortgang van processen op hoofdlijnen;» het (laten) meten van effectiviteit/rendement;» het (laten) toetsen van de klanttevredenheid;» het bijstellen van beleid;» het uitwerken van een communicatiebeleid binnen de aangegeven kaders;» het vertalen van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid naar de school;» het afstemmen van het beleid met de leden van het directieoverleg;» het aanpassen van de organisatie op de gewenste onderwijsontwikkelingen;» het formuleren van een beleid over de inzet van ICT en leermiddelen in het onderwijsproces;» het aansturen van de implementatie van onderwijskundige vernieuwingen;» het gesprek over onderwijs en leren gaande houden;» het faciliteren van een juist leerklimaat;» het organiseren van een goede zorgstructuur;» het volgen van de onderwijsresultaten;» het meten van de kwaliteit van het onderwijsproces;» het vertalen van de hoofdlijnen van personeelsbeleid naar de praktijk;» het opstellen van een (meerjaren)formatieplan voor de school;» het inzetten van middelen binnen de algemene kaders;» het overleg over de inzet van middelen van de school; 5

6 » het opstellen van de begroting van de school;» het toetsen van de uitgaven die ten laste komen van de schoolbegroting;» het uitvoeren van sponsoringsbeleid;» het invulling geven aan de functioneringsgesprekken, het loopbaanbeleid, coaching en begeleiding van de adjunct-directeuren, afdelingsleiders of teamleiders of anderen medewerkers waaraan zij direct leiding geven;» het uitvoeren van personeelsbeleid;» het zorgdragen voor een prettig werkklimaat;» het stimuleren van samenwerking» het voeren van overleg met externen c.q. het deelnemen aan relevante netwerken. ARTIKEL 9 FORMELE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN AFDELINGSLEIDERS De bestuurder kan wettelijke bevoegdheden mandateren aan afdelingsleiders (zie mandatenlijst) De bestuurder kan voorwaarden verbinden aan de uitoefening van het mandaat. De afdelingsleider oefent de gemandateerde bevoegdheden uit namens de bestuurder. Besluiten die de afdelingsleider op basis van een mandaat van de bestuurder worden als volgt ondertekend:» De bestuurder, namens deze, ondertekening (naam en functie) De in de voorgaande leden genoemde mandaten worden als bijlage bij dit managementstatuut gevoegd en behoeven voorafgaand goedkeuring van de RvT. De bestuurder kan een besluit van een afdelingsleider dat strijdig is met het beleid of het belang van de stichting, of dat is genomen buiten het verstrekte mandaat schorsen dan wel vernietigen. Van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan in het overleg van de schoolleiding van de betreffende school. De afdelingsleider is integraal verantwoordelijk voor een afdeling binnen de school en geeft hiertoe uitvoering aan de volgende taken:» het signaleren van in- en externe ontwikkelingen die specifiek van toepassing zijn op de afdeling;» het vertalen van de visie en de strategie in een actieplan op afdelingsniveau;» het uitdragen van de visie en de strategie;» het mede vormgeven aan de identiteit van de school vanuit de afdeling;» het bewaken van de voortgang van processen;» het bijstellen van beleid;» communicatie;» het vertalen van het onderwijsbeleid naar de afdeling;» het afstemmen van het beleid met de collega s binnen de afdeling, maar ook met de andere afdelingen binnen de school;» het aanpassen van de afdeling op de gewenste onderwijsontwikkelingen;» het meedenken over en het uitzetten van beleid over de inzet van ICT en leermiddelen in het onderwijsproces;» het aansturen van de implementatie van onderwijskundige vernieuwingen;» het gesprek over onderwijs en leren gaande houden;» het faciliteren van een juist leerklimaat; 6

7 » het organiseren van een goede zorgstructuur;» het volgen van de onderwijsresultaten;» het meten van de kwaliteit van het onderwijsproces;» het vertalen van personeelsbeleid naar de praktijk van de afdeling;» het invulling geven aan de functioneringsgesprekken, het loopbaanbeleid, coaching en begeleiding van personeel in de afdeling;» het uitvoeren van personeelsbeleid;» het zorgdragen voor een prettig werkklimaat;» het stimuleren van samenwerking;» het inzetten van middelen binnen de algemene kaders;» het overleg over de inzet van middelen;» het opstellen van de (deel)begroting van de afdeling;» het toetsen van de uitgaven die ten laste komen van de (deel)begroting;» het voeren van overleg met externen c.q. het deelnemen aan relevante netwerken. ARTIKEL 10 DIRECTIEOVERLEG De bestuurder, de bestuurssecretaris en de directieleden vormen samen het directieoverleg en hebben wekelijks overleg met elkaar. De bestuurder is voorzitter van dit overleg. In het directieoverleg worden alle beleidszaken binnen de school besproken. Besluiten worden genomen door de bestuurder en gecommuniceerd met het managementteam. ARTIKEL 11 OVERLEG VAN HET MANAGEMENTTEAM De bestuurder, de bestuurssecretaris, de directieleden en de afdelingsleiders vormen samen de schoolleiding en hebben minimaal zes keer per jaar overleg met elkaar. De bestuurder is voorzitter van dit overleg. In het overleg van het managementteam worden beleidszaken binnen de school besproken. Besluiten worden genomen door de bestuurder en gecommuniceerd met het managementteam. ARTIKEL 12 OVERLEG VAN DE SCHOOLLEIDING Het directielid met integrale verantwoordelijkheid voor een bepaalde school en de desbetreffende afdelingsleiders c.q. teamcoördinatoren vormen samen de schoolleiding van die school en hebben regelmatig overleg met elkaar. Het directielid is voorzitter van dit overleg. In het overleg van de schoolleiding worden alle zaken binnen de school besproken. Besluiten worden genomen door het directielid en gecommuniceerd met het managementteam. 7

8 ARTIKEL 11 REGELING TOEDELING, BEKOSTIGING BESTEMMING EN AANWEN DING Ter uitvoering van artikel 32c, eerste lid, van de WVO geldt dat de regeling voor de toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging onderdeel uitmaakt van de reguliere budgetcyclus van het Calandlyceum. ARTIKEL 12 SLOTBEPALINGEN Het managementstatuut treedt voor het eerst in werking op de dag volgend op de dag waarop dit statuut door de bestuurder is vastgesteld. Een tussentijdse wijziging van het managementstatuut treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de bestuurder de wijziging van het statuut heeft vastgesteld. In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet of bij interpretatieverschillen, beslist de bestuurder. De bestuurder draagt er zorg voor, dat een exemplaar van het managementstatuut ter inzage beschikbaar is op een voor ieder toegankelijke plaats. De bestuurder zendt een exemplaar van het managementstatuut alsmede van elke wijziging ter kennisneming aan de inspectie. 8

9 MANDATENLIJST 1 Bestuurssecretaris Domein Onderwijs Formele gemandateerde bevoegdheden Het optreden als examensecretaris van de scholen. Nadere voorwaarden aan de uitoefening van het mandaat Dit mandaat omvat o.a. het ondertekenen van de diploma s. Operationele taken van deze functie zijn gedelegeerd aan een coördinator die deze taak uitvoert onder verantwoordelijkheid van de examensecretaris. Personeel Financiën Het goedkeuren van uitgaven met een maximum van 500,00 per gebeurtenis. Uitgaven mogen uitsluitend worden goedgekeurd binnen een toegewezen budget en/of moeten betrekking hebben op de werkeenheid waaraan leiding wordt gegeven. Huisvesting en materieel Directeur centraal bureau Domein Formele gemandateerde bevoegdheden Nadere voorwaarden aan de uitoefening van het mandaat Onderwijs Personeel Aangaan van cursusovereenkomsten Disciplinaire maatregelen Onderwijspersoneel valt onder de bevoegdheid van de directeur van de betreffende locatie. 1 Dit mandatenoverzicht bevat de belangrijkste mandaten. Overige mandaten zijn terug te vinden in de regeling AO/IC. 9

10 Financiën Huisvesting en materieel Het aangaan van reguliere, jaarlijkse financiële verplichtingen tot een bedrag van maximaal ,00 en het goedkeuren van uitgaven met een maximum van 5000,00 per gebeurtenis. Aangaan van huurovereenkomsten en onderhoudscontracten Verplichtingen mogen uitsluitend worden aangegaan binnen de goedgekeurde begroting. Financiële verplichtingen voor de toekomst mogen uitsluitend worden aangegaan met toestemming van de bestuurder. Directielid met integrale verantwoordelijkheid voor een locatie Domein Onderwijs Leerlingen Formele gemandateerde bevoegdheden Het optreden als voorzitter van de examencommissie Het verlenen van bijzondere vrijstellingen (in afwijking op wet) Uitspraken doen over verzoeken tot afwijking van wettelijke eisen Het tekenen voor verwijdering van leerlingen Nemen van andere disciplinaire maatregelen Nadere voorwaarden aan de uitoefening van het mandaat Dit mandaat omvat ook het ondertekenen van de diploma s namens de bestuurder. Op dit mandaat zijn de voorwaarden uit het schorsingsprotocol van toepassing. Personeel Toekennen verloven Het betreft hier verloven die buiten de categorie Kort buitengewoon verlof (Imperatief) vallen. Disciplinaire maatregelen 10

11 Financiën Het goedkeuren van uitgaven met een maximum van 1000,00 per gebeurtenis. Uitgaven mogen uitsluitend worden goedgekeurd binnen een toegewezen budget en/of moeten betrekking hebben op de werkeenheid waaraan leiding wordt gegeven. AFDELINGSLEIDER Domein Formele gemandateerde bevoegdheden Nadere voorwaarden aan de uitoefening van het mandaat Onderwijs Leerlingen Personeel Financiën De schorsing van leerlingen voor twee dagen Het uitvaardigen van voorschriften (huisregels) Toelating van leerlingen Toekennen kort buitengewoon verlof Disciplinaire maatregelen Het goedkeuren van uitgaven met een maximum van 500,00 per gebeurtenis. Op dit mandaat zijn de voorwaarden uit het schorsingsprotocol van toepassing. De afdelingsleider past bij de toelating van leerlingen het toelatingsbeleid Calandlyceum toe. Uitsluitend na toestemming van de directeur van de locatie. Uitgaven mogen uitsluitend worden goedgekeurd binnen een toegewezen budget en/of moeten betrekking hebben op de werkeenheid waaraan leiding wordt gegeven. Huisvesting en materieel 11

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

26. Managementstatuut Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe

26. Managementstatuut Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe 26. Managementstatuut Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe Algemeen deel De Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe kent een statutair directeur-bestuurder die het bevoegd gezag van de stichting vormt. De directeur-bestuurder

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

RIS128180B_30-MEI-2005

RIS128180B_30-MEI-2005 Bijlage 2 RIS128180B_30-MEI-2005 Directiestatuut gemeentelijk primair onderwijs Clusterstatuut gemeentelijk primair onderwijs Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Definitiebepalingen Artikel 2 Inleidende

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Algemeen deel De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard kent een statutair algemeen directeur/bestuurder die het

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 Dit reglement is een managementstatuut in de zin van art. 32 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het bevat de regeling van de verdeling van de algemene en bijzondere

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Algemeen deel De Stichting Acis Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard kent een college van bestuur (cvb of het bestuur) dat het

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Directiestatuut Horizon College

Directiestatuut Horizon College Directiestatuut Horizon College Pagina 1 van 6 Directiestatuut Horizon College Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Directeur de sectordirecteur, de directeur van het Facilitair Bedrijf en de directeur Bestuurs-

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS Vaststelling en wijziging van het managementstatuut

MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS Vaststelling en wijziging van het managementstatuut ONTWERP (versie maart 2006) RIS136857a_12-JUL-2006 MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS 2006 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Inhoudsopgave A. Preambule 3 B. Managementstatuut 4 Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 De besturingsfilosofie Artikel 3 Mandatering van bestuurlijke bevoegdheden

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

College van Bestuur Directeur Teamleider. binnen de school.

College van Bestuur Directeur Teamleider. binnen de school. Bijlage: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden College van Bestuur Directeur Teamleider Algemene taakomschrijving Taken Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de stichting en is daarmee

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag MANAGEMENTSTATUUT November 2010 ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag Begripsbepaling In dit statuut wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de Vereniging voor Montessorionderwijs te Den Haag ( de

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Versie d.d. 26 september 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap... 3 Hoofdstuk 3 Informatievoorziening...

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK Katwijk aan Zee Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren Concepttekst 17 maart 2006 t.b.v. GMR Inleiding Het bestuur

Nadere informatie

Koersnotitie. (Be)sturing Panta Rhei. SG Panta Rhei Amstelveen. René van Drunen

Koersnotitie. (Be)sturing Panta Rhei. SG Panta Rhei Amstelveen. René van Drunen Koersnotitie (Be)sturing Panta Rhei SG Panta Rhei Amstelveen René van Drunen 23 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Wijziging bestuur en toezicht 3 1.1 Het nieuwe bestuursmodel 3 1.2 Gevolg van het nieuwe bestuursmodel

Nadere informatie

Managementstatuut Winkler Prins 2017

Managementstatuut Winkler Prins 2017 Managementstatuut Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 3 3. De interne beleidsvorming binnen Winkler Prins... 3 4. Opzet van het managementstatuut... 4 5. Formaliteiten

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Schoolmanagementstatuut

Schoolmanagementstatuut Schoolmanagementstatuut Preambule Voor u ligt het Schoolmanagementstatuut Sint-Janslyceum Een van de uitgangspunten in Koers 2016 is: decentraal, tenzij. Dit betekent dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut eambule Dit managementstatuut regelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeuren van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Bestuurder Organisatie Salarisschaal 15 Indelingsniveau Vf FUWASYS-advies 15 - Vf Werkterrein Management -> Directie / bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs Algemene toelichting In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van FUWA-PO (het systeem voor de Functiebeschrijving

Nadere informatie

Management statuut. Maart 2014

Management statuut. Maart 2014 Management statuut Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING... 3 2. WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK?... 4 2.1 ALGEMEEN... 4 2.2 BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGING... 4 2.3 PLANVORMING... 4 2.4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Managementstatuut Dit managementstatuut bevat wijzigingen op het per 2008 vastgestelde statuut. De wijzigingen zijn op 6 december 2011 besproken in het CMT,

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Schoolmanagementstatuut

Schoolmanagementstatuut Schoolmanagementstatuut behorende bij de Statuten vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en het Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs Maurick College juni 2013 Preambule Voor u ligt het Schoolmanagementstatuut

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Managementreglement Stichting SiNTLucas

Managementreglement Stichting SiNTLucas Managementreglement Stichting SiNTLucas INLEIDING Het managementreglement geeft inhoud aan de concretisering en afstemming van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van bestuur,

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Dit is het Schoolmanagementstatuut van het Varendonck-College.

Dit is het Schoolmanagementstatuut van het Varendonck-College. Preambule Dit is het Schoolmanagementstatuut van het Varendonck-College. Een van de uitgangspunten in Koers 2016 is: decentraal, tenzij. Dit betekent dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

: Bestuursreglement. ROC Ter AA

: Bestuursreglement. ROC Ter AA Bestuursreglement ROC Ter AA April 2014 Bestemd voor : Raad van Toezicht en Management Betreft : Bestuursreglement Datum inwerkingtreding : 1 april 2014 Relatie tot eerdere mededelingen: voorgaande reglementen

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK 1 Inhoudsopgave Besturingsmodel... 3 Begripsbepalingen... 4 De artikelen... 6 Taakverdeling... 6 Het bestuur... 6 De Algemeen Directeur... 7 Het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

voor SKBO en Stichting OOG

voor SKBO en Stichting OOG Directeur Financien, Facilitair en Beheer voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie