MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS Vaststelling en wijziging van het managementstatuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS Vaststelling en wijziging van het managementstatuut"

Transcriptie

1 ONTWERP (versie maart 2006) RIS136857a_12-JUL-2006 MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS 2006 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definitiebepalingen Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Managementteam en clusterteams Taken en bevoegdheden van het be voegd gezag Taken en bevoegdheden van de algemeen directeur Taken en bevoegdheden van de clustermanager Taken en bevoegdheden van de schooldirecteur Taken en bevoegdheden van de afdelingsma nager Regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging en de verkrijging en besteding van additionele middelen Rapportage Werkingsduur managementstatuut Slotbepalingen

2 Inleiding Dit managementstatuut is gebaseerd op artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en van de Wet op de expertisecentra (WEC) en regelt de taak- en bevoegdheidsverdeling van de besturingskolom van het primair openbaar onderwijs van de gemeente Den Haag. Bij de opstelling van dit statuut vormt de bestaande besturingsfilosofie van het primair openbaar onderwijs het uitgangspunt. Bij de beoogde - bestuurlijke verzelfstandiging van het primair openbaar onderwijs per 1 januari 2008 ontstaat een nieuwe situatie, inclusief besturingsfilosofie; alsdan zal een nieuw managementstatuut vastgesteld dienen te worden. Artikel 1 Definitiebepalingen In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Bevoegd gezag: Burgemeester en wethouders van Den Haag, voorzover de gemeenteraad niet anders bepaalt. Algemeen directeur: de directeur van de gemeentelijke dienst Primair Openbaar Onderwijs (POO), die is aangesteld om leiding te geven aan de gehele organisatie van het primair openbaar onderwijs. Clustermanager: Schooldirecteur: School: degene als bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van de wet die is aangesteld als primair verantwoordelijke voor het hem toevertrouwde cluster van scholen en leiding geeft aan de directeuren van de scholen van zijn cluster. degene als bedoeld in artikel 29, eerste lid van de wet, die is belast met de leiding van een (of meer) school (scholen). de door de gemeente in stand gehouden basisschool, speciale school voor basisonderwijs of school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Afdelingsmanager: degene die belast is met de leiding van één van de afdelingen / bureaus van de dienst POO. Managementteam: het team bestaande uit de algemeen directeur, de clustermanagers, de afdelingsmanagers, de controller en de bestuurssecretaris van de dienst POO.

3 Clusterteam: Kwaliteitscirkels: het team bestaande uit de clusterma nager en de directeuren van de scholen die deel uitmaken van een cluster. adviesorganen ten behoeve van het managementteam bestaande uit vertegenwoordigers van schooldirecteuren uit de verschillende clusters. Managementstatuut: het statuut zoals bedoeld in artikel 31 van de wet. Wet: Mandaat: de Wet op het primair onderwijs / de Wet op de expertisecentra. de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag besluiten te nemen. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut. De algemeen directeur stelt namens het bevoegd gezag de leden van het managementteam en de schooldirecteuren in de gelegenheid met hem overleg te voeren en hem advies uit te brengen over de vaststelling of wijziging van het managementstatuut. De algemeen directeur stelt namens het bevoegd gezag de leden van het managementteam en de schooldirecteuren zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte of en, zo ja, op welke wijze aan het uitgebrachte advies gevolg zal worden gegeven. Lid 3 Indien het bevoegd gezag het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt het het betreffende lid van het managementteam c.q. de betreffende schooldirecteur in de gelegenheid met hem via de algemeen directeur nader overleg te voeren.

4 Artikel 3 Managementteam en clusterteams De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam. Het managementteam stelt een (huishoudelijk) reglement op, waarin in ieder geval nadere regels zijn opgenomen over de taken, werkwijze en besluitvorming van het managementteam, inclusief de verhouding tussen lijn- en stafmedewerkers. Het reglement en iedere wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de algemeen directeur. Lid 3 De clustermanager is voorzitter van het clusterteam. Lid 4 De clusterteams stellen elk een (huishoudelijk) reglement op, waarin in ieder geval nadere regels zijn opgenomen over de taken, werkwijze en besluitvorming van de clusterteams. Het reglement en iedere wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de clustermanager. Artikel 4 Taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag Het bevoegd gezag: a) bepaalt de algemene beleidskaders voor het primair openbaar onderwijs; b) neemt ontwerp-besluiten met betrekking tot het stichten, de instandhouding van de school waaronder begrepen is de fusie, de opheffing en de bestuurlijke overdracht van de school c.q. de bestuurlijke verzelfstandiging van het primair openbaar onderwijs ; de besluitvorming is (wettelijk) voorbehouden aan de gemeenteraad;

5 c) stelt de ontwerp-begroting en de ontwerp-jaarrekening van het primair openbaar onderwijs vast als onderdeel van de door de gemeenteraad vast te stellen begroting / jaarrekening van de gemeente; d) benoemt, schorst en ontslaat de algemeen directeur; e) stelt de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsreglementen en het managementstatuut vast; f) beslist over de naamgeving van de school. Artikel 5 Taken en bevoegdheden van de algemeen directeur Het bevoegd gezag heeft aan de algemeen directeur mandaat verleend zoals vermeld in de hoofdstukken 1.1 (BSD/ III), 1.2 (BSD/ II) en 1.16 (POO/ ) van de (gemeentelijke) Mandaatregeling; die hoofdstukken zijn volledigheidshalve als bijlagen bij dit managementstatuut gevoegd. In geval van afwezigheid van de algemeen directeur beschikt diens plaatsvervanger over alle rechten en bevoegdheden van de algemeen directeur. De algemeen directeur voert de functionerings - en beoordelingsgesprekken met de cluster- en afdelingsmanagers. Lid 3 De algemeen directeur of een door hem aan te wijzen vervanger voert namens het bevoegd gezag het overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

6 Artikel 6 Taken en bevoegdheden van de clustermanager De clustermanager geeft leiding aan het cluster en oefent de daarbij be horende taken uit, alsmede de bevoegdheden die hem door het bevoegd gezag in mandaat zijn verleend. 1. De clustermanager is binnen zijn cluster belast met: a) de werving en selectie van schooldirecteuren en adjunct-(school)directeuren; b) het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met schooldirecteuren; c) het verlenen van (imperatief) verlof aan schooldirecteuren als bedoeld in de artikelen G8, G9 en G10 van de CAO-PO; d) het aanstellen en het op eigen verzoek of wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontslaan van onderwijspersoneel; e) het adviseren van de algemeen directeur inzake het meerjaren (primair openbaar) onderwijsbeleid en inzake de onderwijsorganisatie van de school; f) het initiëren, vertalen en implementeren van het personeelsbeleid en het opstellen van het schoolformatie- en nascholingsplan; g) het vaststellen van het 4-jarig schoolplan, de schoolgids, het lokaal onderwijsplan van de school (LOP) en het arbo-beleidsplan van de school; h) het adviseren van de algemeen directeur inzake het (meerjaren-)personeels -, financieel- en huisvestingsbeleid en het (mede) uitvoeren na vaststelling door de algemeen directeur; i) het bemiddelen in conflicten bij personele aangelegenheden en het adviseren van de algemeen directeur inzake schorsing en disciplinaire maatregelen en het vaststellen van personeelsbeoordelingen op schoolniveau; j) het jaarlijks opstellen van een door de algemeen directeur vast te stellen (meerjaren)cluster- en schoolbegroting;

7 k) het doen van uitgaven ten laste van het door de algemeen directeur vastgestelde clusterbudget; l) verantwoordelijkheid voor het beheer van eventuele kasmiddelen; m) de verantwoording voor de gedane uitgaven ten laste van het clusterbudget; n) het sturen op en rapporteren over het budgetgebruik voor energie, water en onderhoud op de scholen in het cluster; o) het adviseren van de algemeen directeur met betrekking tot het PR- en marketingbeleid van de scholen; p) het toekennen van bijzondere beloningen aan schooldirecteuren (via de personeels - en salarisadministratie). q) het bij afwezigheid van de schooldirecteur in voorkomende gevallen uitoefenen van de mandaatsbevoegdheden zoals vermeld onder artikel 7, lid De clustermanager is niet bevoegd om het mandaat (mede ) aan anderen te verlenen. 3. Besluiten in het kader van dit artikel kunnen slechts genomen worden voor zover dit: - mogelijk is op grond van de terzake geldende wettelijke bepalingen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur en - in overeenstemming is met het door of namens het bevoegd gezag vastgestelde beleid en - niet leidt tot een overschrijding van het ter beschikking staande budget. 4. Een door de clustermanager buiten de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt niet als besluit van het be voegd gezag. 5a. Het bevoegd gezag / de algemeen directeur kan een door de clustermanager in mandaat genomen besluit geheel of gedeeltelijk herzien of herroepen. 5b. Alvorens een besluit tot herziening / herroeping wordt genomen, worden de clustermanager en eventuele overige belanghebbende(n) gehoord.

8 6a. De clustermanager is gehouden ter uitvoering van het mandaat de volgende ondertekeningsformule te gebruiken: Burgemeester en wethouders van Den Haag, namens dezen: de clustermanager (handtekening) (naam). 6b. Bij afwezigheid van de clustermanager vindt ondertekening plaats door de algemeen directeur. 6c. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet onder elk daarvoor in aanmerking komend besluit de volgende door het bevoegd gezag vastgestelde bezwarenclausule worden geplaatst: Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. U kunt ook via Internet een bezwaarschrift indienen. Dat kan alleen via en met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: a) naam en adres van de belanghebbende; b) datum en handtekening; c) een nauwkeurige omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (bij voorkeur het kenmerk of een briefnummer); d) de gronden van het bezwaar; e) indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende zelf wordt ingediend maar namens deze: een volmacht. Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van brief en envelop de woorden AWB/BEZWAAR te vermelden. De indiener van een bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbank , 2500 EH Den Haag.

9 6d. De ondertekening van een ter uitvoering van een in mandaat opgemaakt stuk geschiedt niet door het plaatsen van een handtekeningstempel. Artikel 7 Taken en bevoegdheden van de schooldirecteur De schooldirecteur geeft leiding aan de school en oefent de daarbij behorende taken uit, alsmede de bevoegdheden die hem door het bevoegd gezag in mandaat zijn verleend. 1. De schooldirecteur heeft, met inachtneming van de beleids- en financiële uitgangspunten, die door of namens het bevoegd gezag zijn vastgesteld, de volgende taken en bevoegdheden: a) de dagelijkse leiding van de school, waaronder in ieder geval het toedelen van taken aan het personeel, inclusief de vervangingsregeling bij afwezigheid van de schoolleiding, de zorg voor een regeling van het overblijven en de zorg voor de leerlingenadministratie, zodanig dat deze voldoet aan de door het bestuur en het rijk gegeven voorschriften en controle op ieder moment mogelijk is; b) de zorg voor de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de school; c) het voeren van functionerings - en beoordelingsgesprekken en het voeren van wervings- en selectiegesprekken van (onderwijs)personeel en het doen van voorstellen dienaangaande. d) het toekennen van bijzondere beloningen aan het (onderwijs)personeel (via de personeels - en salarisadministratie); e) het dagelijks beheer van het schoolgebouw en het adviseren van de clustermanager met betrekking tot huisvestingsplannen, nieuwbouw, ingrijpende verbouwing en aanschaf van meubilair; f) het onderhouden van contacten met de leerlingen en hun ouders / verzorgers van de school; g) het nemen van besluiten inzake toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen;

10 h) het beheren van de door de algemeen directeur aan de school toegekende formatieve en financiële middelen en het daartoe doen van uitgaven; i) het namens het bevoegd gezag voeren van het overleg met de medezeggenschapsraad; j) het verlenen van (imperatief) verlof aan het personeel van de school als bedoeld in de artikelen G8, G9 en G10 van de CAO-PO; k) het adviseren van de clustermanager met betrekking tot het opstellen van de ontwerp(meerjaren)begroting van de school en van het cluster; 2. De schooldirecteur kan de taken en bevoegdheden genoemd onder artikel 7, lid 2 sub 1c en h enkel aan de adjunct-directeur opdragen. De schooldirecteur is niet bevoegd de taken en bevoegdheden genoemd onder artikel 7, lid 2 sub 1 d, g, i en j aan anderen op te dragen. Bij diens afwezigheid worden in voorkomende gevallen deze mandaatsbevoegdheden uitgeoefend door de clustermanager. 3. De in artikel 7, lid 2, sub 1 bedoelde besluiten kunnen slechts worden genomen voor zover dit: - mogelijk is op grond van de terzake geldende wettelijke bepalingen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur en - in overeenstemming is met het door of namens het bevoegd gezag vastgestelde beleid, kaders en richtlijnen en - niet leidt tot een overschrijding van het ter beschikking staande budget. 4. Een door de schooldirecteur buiten de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt niet als een besluit van het be voegd gezag. 5a. Het bevoegd gezag / de algemeen directeur kan een door de schooldirecteur in mandaat genomen besluit geheel of gedeeltelijk herzien of herroepen. 5b. Alvorens een besluit tot herziening / herroeping wordt genomen, worden de directeur en eventuele overige belanghebbende(n) gehoord.

11 6a. De schooldirecteur is gehouden ter uitvoering van het mandaat de volgende ondertekeningsformule te gebruiken: Burgemeester en wethouders van Den Haag, namens dezen: de directeur van (naam van de school) (handtekening) (naam). 6b. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet onder elk daarvoor in aanmerking komend besluit de volgende door het bevoegd gezag vastgestelde bezwarenclausule worden geplaatst: Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. U kunt ook via Internet een bezwaarschrift indienen. Dat kan alleen via en met een gebruikers naam en wachtwoord. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: a) naam en adres van de belanghebbende; b) datum en handtekening; c) een nauwkeurige omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (bij voorkeur het kenmerk of een briefnummer); d) de gronden van het bezwaar; e) indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende zelf wordt ingediend maar namens deze: een volmacht. Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van brief en envelop de woorden AWB/BEZWAAR te vermelden. De indiener van een bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbank , 2500 EH Den Haag.

12 6c. De ondertekening van een ter uitvoering van een in mandaat opgemaakt stuk geschiedt niet door het plaatsen van een handtekeningstempel. Artikel 8 Taken en bevoegdheden van de afdelingsmanager De afdelingsmanager is belast met de leiding van één van de afdelingen / bureaus van de dienst POO. De algemeen directeur heeft aan de afdelingsmanagers ondermandaat verleend per 1 januari 2006 (DPOO/ (I); de betreffende stukken zijn volledigheidshalve als bijlage bij dit managementstatuut gevoegd. De afdelingsmanager is bevoegd uitgaven te doen met inachtneming van de vastgestelde begroting en de beleids- en financiële uitgangspunten. Artikel 9 Regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging en de verkrijging en besteding van additionele middelen De algemeen directeur stelt namens het bevoegd gezag het managementteam en de schooldirecteuren via de Kwaliteitscirkels Financiën en Personeel in de gelegenheid advies uit te brengen over: a) de ontwerp(meerjaren)begroting van het primair openbaar onderwijs ; b) de ontwerp-jaarrekening van het primair openbaar onderwijs; c) de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de totale lumpsum tussen de gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschoolsniveau en de voorzieningen op schoolniveau; d) de criteria en s pelregels die worden toegepast bij het verschuiven van middelen tussen de afzonderlijke scholen.

13 Indien het bevoegd gezag het advies niet of niet geheel volgt, dan stelt het het managementteam c.q. (de vertegenwoordigers van) de Kwaliteitscirkels Financiën en Personeel in de gelegenheid om met hem via de algemeen directeur nader overleg te voeren, alvorens de betreffende aangelegenheid (in voorkomende gevallen) voor te leggen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Lid 3 De verkrijging en besteding van additionele middelen van de scholen en de dienst POO dienen transparant in de financiële administratie van de dienst POO opgenomen te zijn. Artikel 10 Rapportage De algemeen directeur informeert het bevoegd gezag overeenkomstig de door het bevoegd gezag vastgestelde richtlijnen - over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid van de organisatie, inclusief de financiële consequenties van beleidsplannen en de uitvoering daarvan. De clustermanager informeert de algemeen directeur overeenkomstig de door de algemeen directeur vastgestelde richtlijnen over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid van het cluster, inclusief de financiële consequenties van beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Lid 3 De schooldirecteur informeert de clustermanager overeenkomstig de door de clustermanager vastgestelde richtlijnen over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid van de school, inclusief de financiële consequenties van beleidsplannen en de uitvoering daarvan.

14 Artikel 11 Werkingsduur Het managementstatuut geldt mede gelet op de voorgenomen bestuurlijke verzelfstandiging van de dienst Primair Openbaar Onderwijs per 1 januari 2008 in beginsel tot 1 januari Artikel 12 Slotbepalingen Het managementstatuut treedt voor het eerst in werking op de dag volgend op de dag waarop dit statuut door het bevoegd gezag is vastgesteld. Tegelijkertijd worden ingetrokken het Clusterstatuut gemeentelijk primair onderwijs Den Haag en het Directiestatuut gemeentelijk primair onderwijs Den Haag, zoals vastgesteld door het bevoegd gezag op 23 september 2003 en tekstueel geactualiseerd - in het kader van de besluitvorming rond de vorming van de dienst Primair Openbaar Onderwijs - op 24 mei In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet en bij verschil van mening over de uitleg van de tekst van dit statuut, beslist het bevoegd gezag. Lid 3 De schooldirecteur draagt er zorg voor dat een exemplaar van het managementstatuut in het gebouw van de school ter inzage beschikbaar is op een voor een ieder toegankelijke plaats. De algemeen directeur zendt een exemplaar van het managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennisneming aan de Inspectie van het Onderwijs. Lid 4 Dit statuut kan worden aangehaald als Managementstatuut Haags Primair Openbaar Onderwijs 2006.

15 Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Den Haag op. 2006, de secretaris, de burgemeester,

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

BOUWSTENEN VOOR EEN. Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT

BOUWSTENEN VOOR EEN. Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT BOUWSTENEN VOOR EEN Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT BOUWSTENEN VOOR EEN Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Management statuut. Maart 2014

Management statuut. Maart 2014 Management statuut Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING... 3 2. WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK?... 4 2.1 ALGEMEEN... 4 2.2 BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGING... 4 2.3 PLANVORMING... 4 2.4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 107e van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007 Schooldirectiestatuut 2College per 1 augustus 2007 Tilburg, 3 september 2007 PREAMBULE Het schooldirectiestatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur van 2College en de vestigingsdirecteuren

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek Op grond van art. 11 van de leerplichtwet 1969 In te vullen door aanvrager

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek Op grond van art. 11 van de leerplichtwet 1969 In te vullen door aanvrager Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek Op grond van art. 11 van de leerplichtwet 1969 In te vullen door aanvrager Inleveren: Ingevulde formulieren dient u in te leveren bij de directeur van de school

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201602677 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen en splitsen van de atelierruimte Noordeinde 94A tot tandartsenpraktijk en woning

Nadere informatie

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Managementstatuut Dit managementstatuut bevat wijzigingen op het per 2008 vastgestelde statuut. De wijzigingen zijn op 6 december 2011 besproken in het CMT,

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201618362 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Sneeuwbalstraat 214 door het plaatsen van een aanbouw op het achtererf

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS P O/L O L = instemming = advies = personeelsgeleding = ouders- en leerlinggeleding = oudergeleding

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor ter hoogte van Molenslootpad

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor ter hoogte van Molenslootpad Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201607638/6003331 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

buiten behandeling stellen aanvraag om een omgevingsvergunning terrein Ypenburgse Boslaan en Valutapad

buiten behandeling stellen aanvraag om een omgevingsvergunning terrein Ypenburgse Boslaan en Valutapad Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201518744/5896278 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst buiten behandeling stellen

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Algemeen deel De Stichting Acis Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard kent een college van bestuur (cvb of het bestuur) dat het

Nadere informatie

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november 2014 Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling Opsteller: J.H. Poot Datum: 21-10-2014 Omschrijving: In hun

Nadere informatie

BIJLAGE E MANAGEMENTSTATUUT CONCEPT

BIJLAGE E MANAGEMENTSTATUUT CONCEPT BIJLAGE E MANAGEMENTSTATUUT CONCEPT VISIE OP LEIDINGGEVE N: VERDER MET ONDERWIJS Leidend voor de besturingsfilosofie binnen de stichting Progresso is de visie op leidinggeven. Het managementstatuut geeft

Nadere informatie

/ Behandeld door [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd] [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen 1 Datum zie documentenlijst

/ Behandeld door [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd]  [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen 1 Datum zie documentenlijst Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Vondelstraat 52 201608167/6055768 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd;

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd; Geconsolideerde tekst van het Besluit van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 9 januari 2013, nr. 9.2. tot vaststelling van het Besluit mandaat,

Nadere informatie

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte Artikel 3 Contactpersoon en vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Statuten Stichting PCPO Westland

Statuten Stichting PCPO Westland Statuten PCPOW 140901 1 Statuten Stichting PCPO Westland STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM, VESTIGING EN DUUR 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland, afgekort

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag MANAGEMENTSTATUUT November 2010 ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag Begripsbepaling In dit statuut wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de Vereniging voor Montessorionderwijs te Den Haag ( de

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zandvoort, een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut eambule Dit managementstatuut regelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeuren van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS P O = instemming = advies = personeelsgeleding = oudergeleding rtikel 10. nstemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad a. verandering van

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201608193/6059998 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Datum zie documentenlijst Onderwerp verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder: a. mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent; b.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER Behorende tot de Stichting Primair Openbaar Onderwijs (Primo) Schiedam Vastgesteld door de Medezeggenschapsraad op 14 september 2016

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201605947/6006109 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Den Haag, namens dezen: [Geanonimiseerd] [Geanonimiseerd]

Burgemeester en wethouders van Den Haag, namens dezen: [Geanonimiseerd] [Geanonimiseerd] Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201607120/6010190 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail oloaanvraag@denhaag.nl Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst buiten

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS = instemming = advies MR = gehele raad P = personeelsgeleding O/L = ouder- en leerlinggeleding O = oudergeleding L = leerlinggeleding

Nadere informatie

Uitvoering bezwaaradviescommissie

Uitvoering bezwaaradviescommissie Uitvoering bezwaaradviescommissie Aanleiding bezwaaradviescommissie Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Algemeen deel De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard kent een statutair algemeen directeur/bestuurder die het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

REGELING GESCHILLEN WSW-PERSONEEL DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

REGELING GESCHILLEN WSW-PERSONEEL DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, HGR/2016.4 RIS295011 REGELING GESCHILLEN WSW-PERSONEEL DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - de Wet sociale werkvoorziening; - artikel 2.5 van de CAO voor de sociale werkvoorziening.

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Melis Stokelaan 1334

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Melis Stokelaan 1334 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201614798/6127077 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Bestuurs- en managementstatuut. Stichting Zaan Primair. Vastgesteld door de Voorzitter CvB op 21 juni 2013

Bestuurs- en managementstatuut. Stichting Zaan Primair. Vastgesteld door de Voorzitter CvB op 21 juni 2013 Bestuurs- en managementstatuut Stichting Zaan Primair Vastgesteld door de Voorzitter CvB op 21 juni 2013 Na positief advies van de GMR 22 april 2013; goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 20 juni 2013

Nadere informatie