ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE VA N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE 1911. VA N"

Transcriptie

1 .r ADRESBOEK VA N SCHIEDAM. UITGA VE u SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAN'l'S. t b8

2 INHOUDSOPGA VE, in alphabetische o rde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. I Aan de Hflofdstukken voorafgaande mededeellngen. Bladz. Algcmeene Rekenkamer Kabinet der Koningin :;\Iinisterieele Departementen Posterijen (algemeene bepalingen voor het binnen- en buitenland)... Provinciaal Bestuur van :.luid-holland Provinciale Staten (district Schiedam) Raad van State Staten-Genernal. (Eerste en Tweede Kamer der Telefonie (intercommunale ell internationale dienst) Telegrafie (algemeene bepalingen voor het binnen en buitenland) Vcrjaardagen der Leden van het Vorstelijk Huis Hoofdstuk Bestuur der Gemeente. Ambtenaren belast met de vervolging ter invordering van plaatselijke direote belastingen » van den Burgerlijken Stand...' Bergplaatsen der Brandkranen, tot het blusschen van brand door middel van de waterleiding, en der wagens met opzetstukken, slangen enz » Brandspuiten '.' »»Reddingszeilen, Extincteurs en Pluvius toestellen.... ~3 Brandweer Algemeen magazijn van de (Kommandant, BrMldmeester en Kring-Kommandanten van de Brug- en sluiswachters, enz Burgemeester, - Wethouders en Secretaris der Gemeente » (Uren waarop te spreken is de '" Burgerlijk Armbestuur Commiezen der plaatselijke middelen Commissie ingevolge art. 175 Bouwverordening » uitmakende de Directie der Gasfabriek en der Drinkwaterleiding van bij stand in het beheer der Gemeentereiniging van het beheer der fondsen, herkomstig van de vernietigde gilden te dezer stede " 21 v'an voorlichting tot heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen voor de Gemeentewerken » plaatselijke belastingen '» direote belastingen naar het inkomen

3 IV INHOUDSOPGAVE. Bladz. Commissie voor de plaatselij k e financiën " " " " strafverordening " "" " private bezittingen " " h et Algemeen.Handelsentrepot Controleur del' gemeente-bela tm!?en Dreggen tot redding van drenkelingen. (Bewaarplaatt;en der Drinkwaterleiding. (Directeur en geëmployeerden der Gasfabriek. (Directeur en geëmployeerden ten kantore del' Gemeente-Ontvanger. (Kantoor en kantooruren van den Gemeente-reiniging. (Ambtenaren van de Gemeente-werken. (Directeur en geëmployeerden der Havenmeester en havenloodsen Leden van den Gemeenteraad Meters en wegers van koren,.kolen en kalk Politie. (Commissaris, inspeoteurs, hoofdagenten enz. van Regenten van het Hofje van Belois " Oude Mannenhuis te Schiedam enz " e~ Regentessen van het St. Jacobs-Gasthuis Schatters voor den kleinhandel in sterken drank Sohouwers der distilleerketels en der rollagen en stutten m branderijen 23 Seeretarie (Hoofdcommies, commiezen en geëmployeerden ter...,. 19' " ' (Zaken welke administratief ressorten onder en uren waarop geopend zijn de bureaux del'..., Yerschillende gemeente-betrekkingen Ziekenhuis. (Geneesheer-directeur en adjunct-directric~ van het: " (Geneeskundigen, belast met de behandelmg van?lleken buiten het - (tevens schoolartsen) Hoofdstuk Bijzondere Vereenigingen. BEGRAFENIS-'VEREENlGINGEN. Begraafplaats voor R.-Kath Begrafenis-Contract "Eensgezindheid" " ""Onderlin.ge Z?rg"... '.' van de Dlacome der Herv. Gemeente.... Begra"fenisfond; "Belangstelling in onze ~tadgenoo.te.n" Naaml. 'Venn. le Schiedamsche Begrafems-'Vereemgmg.... Onderlinge Sohiedamsohe Begrafenis-Yereeniging P rotestantsohe Begrafenis-'Vereeniging R. K. Begrafenis-'Vereeniging DIVERSEN. Nederlandsche Bond van Christelijke Protestantsche Post- en. Telegl'aafbeambten "Dool' Plicht tot Recht", afd. SohIedam Brood- Koek- en Banketbakkersbond Patroo;s-Yereeniging,"Boas", afdeeling Schiedam R K. Middenstands-Yereeniging "De Hanze" S8 Schiedamsohe Barbiers- en Kappersvereeniging... :: " Patroonsvereeniging voor de Bouwbedryveu :.. 87 'Vereeniging van Handelaren in Brandstoffen "Onderlmg Belang" Schildorspatroons-'Vereeniging "Onderlinge teun" 'Vereon iging van Oud Strijders enz. "Het 'Vaderland ge~;ouw" van Post- en TeJegraftfbeambten "De Post : "Yergunning", afdeeling Sohiedam INHOUDSOPGAVE. GOD D1ENSTI GE 'VEREENIGINGEN. Aartsbroederschap del' H. Familie. :Mannen-Congregatie " ""." 'Vrouwen-Congregatie Afdeeling der Ned. Gustaaf-Adolf-'Vereeniging Algemeene Hulpzendingvereeniging "Uw Koningrijk Kome"..... B~belg enoots.chap ' Ehm-Centver eemglng.... Evangelisoh-Hervormde 'Vereeniging Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Eén ding is noodig"..... V Bladz. " " "Onze verwaohting is van den Heere" ~ " Zondagschoolvereen. "Laat de Kinderen tot :llfij komen" 3 Jonge Meisjesvereeniging,Het Mosterdzaad" Kerkelijke kiesvereeniging "Evangelie en Belijdenis" Kinderzendingyereeniging "Het ~Ios t erdzaadje" , 72 Leger des Heils Luthersohe Meisjesvereenigin g "Lydia en )faria" Xederl. r~u the r sch Genootsohap voor 1n- en Uitw. Zending, afd. Schiedam 72 " Protestantenbond, afdeeling Sohiedam ~ Zendeling-Genootschap Schiedamsche Processie naar Brielle "." Kevelaar 'Vereeniging tot bevordering van de belangen der Ned. Herv. Kerk 70 Zending oommissie uitgaande van de Geref. Kerk, alhier KmSVEHEENJGINGEN ENZ. Antirevolutionaire Kiesver. "Nederland en Oranje".... Christelijk-Historisohe Unie "... ".... Kiesvereeniging "Schiedam" R K. Kiesvereeniging "Recht, Plioht en Orde" PROPAGANDACLUBS. Antireyolutionaire Propagandaolub "Groen van PrinstereI''' Pro 'P a~andaclu b "St. Paulus" RK. J:'l'opaganda-club van de Kiesvereeniging "Recht, Plicht en Orde" 70 SOCIETEITEN. Officieren-Yereeniging Soeieteit "De 'Vereeniging" SO CIETf~ITEN TER GENEESKUNDIGE 'VERZORGING. Algemeen Ziekenfónds voor Schiedam "A. Z. S." Societeit "De Hoop" "De K'C.Dst die God tot heil," enz.... "Eendragt maakt Magt".... " Het 'Vertrouwen" "Hulpfonds voor Geneeskundige verzorging.... "Nut en 'Voorzorg" (van 1819) "Nut en 'Voorzorg" (van 1822) " "Overeenstemming". " "Te Helpen die in Nood" enz " Waar men met ijyer" enz SPORTVEREENIGINGEN. Kegelclub.Anti-Poedel" Schermvereeniging "St. Michael" " '

4 VI INHOUDSOPGA VE. Bladz. Sohiedamsohe Athleten- en W' orstelolub "Kraoht door Oefening" 86 Crioket- en Footballolub ~Hermes" " Gymnastiekvereeniging "T. H.O. R." " Lawntennisolub "Ready" " Lawntennisvereeniging " Voetbalvereeniging " ""Geel-Zwart" " " V ereenigi n~ voor Openluchtspelen : Sohietvereeniging "Het Vaandel" VEREENIGINGEN TOT VE.REDELING VAN VOLKSVERMAKEN. Oranje-Vereeniging Vereeniging "Kunst aan het Volk"...., V EREENIGINGEN VAN M AATSCU. ~U T EN WELDADJGHEID. Afdeeling Sohiedam en Omstreken van het Algem. Neder!. Verbond. 67 Algemeene Nederl. Vrouwenvereeniging "Tesselsohade", afd. Schiedam 67 Bihliotheek van den H. Vincentius van Paulo Bouwmaatschappg Kortland Christelgke Jo~~edo('hter~v.ereenigin.g,,~fartha" " MelsJesvereemglllg "Tabü ba Commissie (plaatselijke) tot aanmoedijring en ondersteuning van den ge wapenden dienst in de Nederlanden " voor den Cursus in Handenarbeid der Maatschappjj tot Nut van 't Algemeen , 63 Coöperatieve Bakkerij.. ~ " Bouwvereeniging "Eigen Haat'd" Damescomité tegen armoede Departement Schiedam der Maatschappij tot ut va n 't Algemeen " Dorcas". Illl'icnting van Liefdadigheid "Effatha". Christelijk Instituut voor doofstomme en bltnde kinderen.. 70 Gestioht voor minderj arige Idioten te 's-gravenhage. (Con esp. van het 69 Holi. Maatschappij van Landbouw afd. Rotterdam, Scniedam enz Instituut voor Blinden te Amsterdam. (Corresp. van het " voor Doofs~omm e n te Rotterdam. (C\>lTesp. van het Liduinagesticht " vereeniging Luthersche Diaconessenarbeid " Volksbibliotheek " Maatschappjj tot redding van dr e nkelin~en. (Corr esp. der van Weldadigheid, afd. Schiedam Naamt Venn. Schied. Maatsch. tot Exploitatie van onroerende goederen in Nederland Nationale Christen-Geheelonthouders-Vereeniging, afd. Scniedam. ( Nederlandscn Mettray, afd. Schiedam N ederl. Alpenvereeniging , 70 " Boerenbond, afd. Scniedam en Omstreken Vereenig. tot afscbaffing van alcoholhoudende dranken, afd. Schieclam " " " het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krg"slieden in tijd van oorlog......, 66 V rou wenbond tot v e~'hoog ing van het zede lij k bewustzgn.(corresp. van den Zuid-Afrikaansche Vereeniging, afd. Scniedam INHOUDSOPGAVE. Bladz. Oud-Kath. Ondersteuningsfonds, afd. Schiedam " "V ~ree niging "Tabitha" R.-~. Jongehnl}s-Patronaat ~St. J~s~ph" Schledamsche "\ er huurders-vereemglllg.., " 65 Spaarbank der Maatschappti tot Nut van 't Algemeen " van den R. K. Volksbond ll Spgskokerij voor Protestanten...,' " " Roomsch-Kathoheken St. Anna-Vereeniging Vakbibliotheek Vereeniging Commissie del' kinderbescherming " "De Ambachtschool voor Schiedam en Omstreken" ~Het :à'iosterdzaadje" " " "Het Roode Kruis", afd. 'chiedam (vrouwen) Huishoud- en Industrieschool voor Sohicdam en Omstreken 65 "Schiedams Y olksbadhuis" tel' beoefening der krijgsweten chap. (Con esp. der tot bevordering del' P luimveehouderij, onderafd. Schiedam 66 tot het verschaffen vau goede woningen enz van de H. Maagd " den H. Yincentius van Paulo " R. K. Jongelieden "Katholiek leven" "Volkshuisvesting" "Yolksonderwijs" voor armenzorg en tegen bedelarij :IJ voor Sohiedamsche Gezondheidskolonies Volks ibliotheek Volkshuis W oning-maatschappjj "Samenwerking" VEREENIGINGEN VAN WETENSCHAP EN KUNST. Bureel van Administratieve Controle Dilettanten-Symphonie-Orkest "L. van Beethoven" Fanfare-Gezelschap "Oefening baart Kunst" Gemengde Zangvereeniging "Fiduoia" , Gezelschap "Physica" '" 77 Gusto's.l\1uziekvereeniging Harmonie-Muziekvereeniging "Kunst en Strijd" Harmonie-Orkest ns t.-ambrosius"., Leesgezelscha p "Genoegen en Nut" " "Tot Nut en Vermaak" \laatschappg tot bevordering der Toonkunst, afd. Schiedam \lannenzangkoor "Inter Nos" Muzieksohool der Maatschappij Toonkunst Nederl. Maatsch. tot bev. der geneeskunst, afd. Schiedam en Omstreken 77 ~ Sten0ll'rafen-Vereen. "Stolze W ery. (Corresp. der Oudheidkundige Bond Schaak- en Damclub "De Koning" Sch~edams Mannenkoor norpheus" Sohledamsche Mannenzangvereeniging nzang en Y riendsohap" " R. K. Esperantisten- Vereeniging "Ni labori kaj esperu". 80 Stedelgk Muziekkorps.. " " Tooneelvereeniging "Alberdingk Tnijm" " " Het Tooneel" "Kunst na den Arbeid" VU

5 VIn IN HO \; DSOPG A\' E. Bladz. Tooneelvereeniging "Tavenu" " "Vriendenkring" Vereeruging tot bev. van beeldende k unsten (corresp. der Vereeniging Stedel(jk.Muziekkorps Zangvereeniging (Christel(j ke) "Eltheto" " (" mannen) ~I lllmanuei" " (" gemengde) T. E. G. E. N. O " "Exoelsior" " "Gemengd Koor" cn ZangschooL " "Polyhymnia" "St. Caecilia" "Soli Deo Gloria" W ERh'LIEDENVEREENIG rng EN. Afdeeling Schiedam en Omstreken van het N ederl. R. K. Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel.St. Rafaël" Algemeene ' ederl. Bond van werklieden in de drankindustrie, afd. Schiedam " Timmerliedenbond, afd. Schiedam " " Typografenbond, afd. Schiedam " Schiedamsche W crkliedenver. "Door Eendracht grootel'''.. Bakkersgezellen-vereeniging "De ~ rorg e nster". :.... Bond van Gemeente-Werk lieden, afd. Schiedam Metaalbewcrkersvereeniging " t. moy" Nederl. Glasblazersbond "Helpt Elkander". Hoofdbestuur cn bestuur del' afdeeling Schiedam Luthersch Yi erkliedenverbond ".Maarten Luther", afd. Schiedam. " l't.-k. Volksbond, afd. Schiedam " 'Werkliedenverbond "Patrimonium", afd. Schièdam.... Schiedamsche Bestuurdersbond ,." ~~m eente - 'We rkliedenveree ni ging "Ons Belang".... childersvercemgmg "Voorzorg" Sociaal-democratische arbeiderspartii Typografen-vereeruging "Ac;lelphismus" IJzer- en :Metaalbewerkersvereen. "Onderlingc Hulp" Hoofdstuk Gezondheid. Apothek ers en onder vroegere wetgeving geëxaminecrde drogist Gezondheidscommissie voor de gemeente Sohiedam '... H eilgymnastiek en massage Practizeerende geneeskundigen (met woonplaatsen en spreekuren)... Tandartsen Veearts en plaatsvervanger Vroedvrouwen Wijkverpleegster Hoofdstuk Handel, Nijver~ eid, Verkeer. CONSULATEN EN C ORRESPONDENTSCHAPPEN. Agenten der Nederl.-Indische Handelsbank tc Amsterdam Consulaire agenten van het Duitscl\e rijk en Italië Consul (Vice-) van Noorwcgen Correspondent der Nederlandsche Bank S INHOUDSOPGA \'E. Bla.dz. INDUSTRIE. Algemeen H.an.delsentrepOt " 40 Bond van DistIllateurs " 49 Bl'andersbond Brandersmolens en bakkersmolen (wind en stoom) Commissie voor de Beurs en den Graanhandel Kamer van Koophandel en Fabrieken Schiedamsche Spoelingvereeniging " 49 Slecpdiensten. (Ondernemers van en booten ten gcbruike voor..... " 50 St. Antonius-Gilde der Zakkendragers 'Vereoniging van Gistfabrikanten en Gisthandelaren Visscherij. Reederiien welke vnn hier uitvaren I NRlCHTINGEN VOOR SOCIALE A ANGELEGENHEDEN. Arbeidsbeurs der Gemeente Arbeids-inspectie (derde), waaronder Schiedam ressorteert Bureau voor Àrbeidersrecht Commissie bedoeld bii Ar t. 86 der Ongelallenwet Kamers van Arbeid (Bouwbedl'(jven en -Voedings- en Genotmiddelen) 48 :MIDDELEN VAN V ERVOER. Boden en vrachtrijders op Rotterdam, Delft en Vlaardingen v.v Boodsch a~pend ien s t voor binnen en buiten de stad Groepnge ienst Holl. IJzeren Sp o or weg- ~Iaa tsch., station Schiedam Pakschuiten en motorbooten (Dienst en punten van afvaart der Rotterdamsohe Eleotrische Tramweg-Maatschappij. (Di enstregeling op. de trajecten Schiedam-Delftshaven-Rotterdam v.v.) Scluedamsche Tramwegmaatschappij ~oom - en motorbooten. (Dienst en kantoor van de agenten der an Gend & Loos, kantoor Schiednm YERZEKERINGEN VAN ALLERLE I AARD. Hollandsche Alg. Verzekerings-Bank P ~'?vin ciale Crediet- en Spaarbank R!l~ s v e rzekeri Jl gsbank, agentschap Schiedam SchlOdamsche Onderl. Brsndwaarborg-.Maatschappii Vertegenwoordigers van Credietbanken " Hypotheekbanken " " Maatsch. tcgen. schade door brand enz " " " zee- en transportgevaar " "" tot verzekering op het leven enz Verzekering-Maatschappij "Schiedam" Hoofdstuk Kerkgenootschappen. Chl'isteliik Gereformeerde Gemeente. (Voorganger, ouderlingen enz. der 46 Evan!l" Luthersche Gemeente.. (Prcdikant, ouderlingen enz. der G er ~f~r!flc erd e Kerk en. (Predikanten, ouderlingen. enz. der t wee Israëlltlsohe Gemeente. (':oorganger, kerk-, sohool- en armbestuur der 47 Ned. Herv. Kerken (Predlkantcn, ouderlingen, enz. der twee..,.... " 44 Regenten en regentessen van het Diaconiehuis der Herv " " ". "" Weeshuis " 45 Oud-Kath. Kerk. (Pastol'le, pastoor en kerkmeesters der.. ~ R.-Kath.!~r~:~. ~~~~~~~ i ~~~:.~ ~ s.t~~~~,.~ ~~ ~ ~~~)~~,.I~~I:~~~~t.~ r.e.~.e.n.z:.e.n.z: 46 IX

6 x INlIOUDSOPG.\ VE. Bladz. Deken van en purochiën, ressortcerende onder het dekenaat Schieclam 46 Leden van het R-K. parochiaal Armbestuur Regenten van het R.-K. W eeshuis Hoofdstuk Militie. Militie-Commissaris Hoofdstuk Onderwijs. BEWAARSCHOLEN. Direeteuren van en onderwijzeressen aan dc Alida- en Mariabewaarscholen der Maatsch. Tot Nut van 't Algemeen Onclerwijzeres aan de Christelijke bewaarschool Onderwijzeressen aan de R-K. bewaarscholen BIJZONDER HOOGER ONDERWIJS. Commissie tot het geven van Hooger Onderwijs buiten de Universiteit 27 BIJZONDER LAGER ONDERWiJ S. B ~st uur der"st.. Willebrordus-Stichting.. '.: ': Blsschoppel!Jk Inspecteur van het R. K. bl)z. onderw!js Hoofd en onderw.pers. aan de school voor Christ. volksonderwijs "" " "" scholen" Gereform. onderwijs Hoofden en " " R-K. jongensscholen " "" " " " meisjesseholen Suppletiefonds van de school voor Geref. Onderwijs aan de Tuinlann en Vrouwenvereeniging "de Heere zal 't voorzien", werkzaam tot steun van dit suppletiefonds , 3Z Ycreeniging tot bevordering van Christelijk Volksonder wij s " voor Gerefo rmeerd onderwijs LAGER ONDERWIJS (rn ALGEMEmm N ZIN). Afdeeling Schiedam van deu Bond van Ned.Oudcrwijzers " " " het Ned. O~d e rwij z ers-genoo tscha p Commissie tot wering van schoolverzuim Directeur en onderwijzend personeel aan de Rijksnormaallessen en de vakken waarin zij les geven Gemeenten behoorende tot het arrondissement Schiedam Hulpspaarbank del' afd. Schiedam van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap Inspecteur voor Zuidholland.en schoolopzieners in' het district Rotterdam en het arrondissement Schiedam Plaatselijke Commissie van Toezicht OPENBAAR H OOGER O NDERWIJS. College van Curatoren van het Gymnasium..., 27 Inspecteur der Gymnasia Rector en leel'aren van het Gymn. en de vakken waarin zij los geven 27 OPENBAAR LAGER ONDER WIJ. Hoofd en onderwijzend personeel aan de H erhalingschool voor jongens 30 " " " "" " "." meisjes 31 Hoofden en onderw. pers. aan school A, voor jongens, en school B, voor meisjes (uitgebr. leerplan) , 29 " de scholen C-H (v. jongens en meisjes) 30 " " INHOUD OPGAVE. Bladz. OPENBAAR MIDDELBAAR ONDERWIJS. Directeur en leeraren der Burger-avondschool en de vakken waarin zij les geven " " "Hoogere Burgerschool en de vakken waarin. zij les geven Inspecteur voor ZUIdholland.... Plaatselijke Commis ie van Toezicht : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Hoofdstuk Posterijen. Brievenbussen (Plaatsen waar zich bevinden de 41 Brievengaarder Il;an het hulppostkantoor Kethel' ~~. Sp~i~~d', :: : :':::: : 41 Directeur, commiezen en geëmployeerden aan het kantoor Schiedam 41 ltiiksdepothouders van fra~k e erzegels enz...,.. : 41 Uren waarop. het k a~toor IS geopend en verdere inlichtingen omtrent den pubheken dienst '....., Hoofdstuk Rechtswezen. Advocaten, Procureurs en Notaris en te dezer stede 38 Agent te Schiedam van den Voogdijraad Rotterdam 'ii : : : : : : : : : : : : :: 37 Kantongerecht Schiedam. (Kantonreohter en verdere rechterlijke ambtenaren aan het " "(~~a~t sen welke ressorteeren onder het..., 37 " "(Zittingen van den kantonrechter en uren ". waarop is geopend de griffie van het.. 37 Rl)ksveldwacht. (Bngades Schiedam en.maassluis der Hoofdstuk Rijksmiddelen. College van zetters voor de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten 39 ".." " " " grond- e ~ pe rs onee~~ belasting C omm lss~e van aanslag voor d.e belasting op bedrl)fs en andere inkomsten 39 D~skun d lgen ~oor de, opnemldg van het mobilair ,. 39 Directe belastmgen, Invoerrechten en accijnzen. (Inspecteur enz. be-. nevens ka~to orgebouw en uren waarop geopend zijn de bureaux del' 39 Dl re~ t e belastidgen. (Ontvanger enz., benevens uren waarop geopend IS het kantoor der Invo errechte~ en accijnzen. (Ontvanger enz. enz., b e nev~;s' ~; ~~ '~ ~~~~p geopend IS het kantoor der Kroondomein. (Rent~eester van het rentambt Schiedam),... :::: : ::: 40 L o o ~ s wez!l n. (Commissaris en binnenloodsen, tevens loodsen naar zee). 41 Registratie. en Domeinen. (Inspecteur. ontvanger en uren waarop geopend IS het kantoor der Scheepsmeter voor zee- en binnenschepen. (Kantoor van den' : : : : : : : : 40 IJkwezen..(IJker en uren waarop diens kantoor te Rotterdam geopend IS) Hoofdstuk Rljks-telegrafle en -telefonie en Ned. Bell-telefoon-Maatschapplj. B ~ll-tel efo o n- Mii, k~ntoor Schiedam. (D ienstl'egelin~ der R!)ks-Telegrafie. (Direoteur, co~miez e n en geëmployeerden aan het kantoor Schiedam der (Uren waarop intercommunale en internationale gesprekken gevoerd k unnen worden aan het telefoonbureel in het kantoor Schiedam der XI

7 xn INHOUDSOPGA VE. Hoofdstuk Waterschappen. Bladz. D elfland. (Dijkgraa f, hoogheemraden enz. benevens plaats waar gelegen is de secretarie van het H oogh eemraadschap 's-gravenlandschen Polder. (Bestuur en kantoor v. d. secretaris van den 43 NieuwlandEChen Polder. (Bestuur en kantoor v. d. secretaris van den 43 Nieu w-mathenesse. (Dökgraaf, heemraden en k'antoor van den secr.- penningm. van het Heemraadschap Oud-!IIathcnesse. (Bestuur en k antoor van den secretaris v. d. P older 43 Schieland. (Dijkgraaf, hoogheemraden enz., benevens plaats waar gevestigcj ia het bureau van het Hoogheemraadschap V olledig Overzich t der Gebouwen en I nrichtingen binnen de Gemeente Schiedam..... ' TWEEDE GEDEELTE. V ci'jaa rdage n d el' L e den v an h et Vorstelijk Huis. 2 Aug. H..M. ADELHElD EMMA WILHEDlINA THERE IA KONINGIN :JlfOE DER, Zuster van Z. D. H. den regeerenden Vorst van Waldeck en Pyrmont " April. Z. K. I-L HlliNDRIK, Prins der Nederlanden GElfAAL van H. li. de Koningin.. ' ' April. H. K. H. JULIANA LOU! A EM~[A MARIE WlLHELMINA Prinses der Nederlanden... ' : Aug. H. li. WlLHELMlXA HELENA PAULJNE MARIA, K ONINGIN der Nederlanden, Dochter van" jjlen Z. M. WILLEM III en van H. )J. de Koningin-lfoeder 1880 Alphabetische Naamlij st van I ngezetenen van Schiedam. - Advertentiën. 1 Alphabetische L ~s t der Straten, Grachten, Pleinen enz., met de Huisnummers, :N amen der Bewoners, zoomede de Verdeeling der K iesdistricten ' Alphabetische R egister van de Beroepen en Bedrij ven in de Gemeente Schiedam , n.a.binet DER KONINGIN. Di1 ectelt1'. lfr. J. A. Baron de Vos van Steenwijk, Refel enda1'isse1i. C. O. G. de Ridder, I Jhr. Mr. T. R. J. E. Stoop, I 00 fdcommiezen. J. F. Dohna, Th. J. van Loo, I J h r. Mr. G. C. W. van Tets, Commie;un. G. J. F. Anders, D. J. Beek, A. J. Becbt Jr., A djunct- Co mmies. J. F. Cariot, Ee1'ste K lerken. H. M. de Jongh, I A. J. Becht A.J zn., J. L. Verbeek Wolthugs, Tweede Klerk. H. van Loo,

8 2 RAAD VAN STATE. Presidente: H. M. DE KONINGIN. Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN, Hertog van 1\Iecklenburg. Vice-President: Jhr. Mr. P. J. van Swinderen, Leden. Jhr. J. C. C. den Beer Poortugaal, Mr. Th.. L. M. H. Borret, \Ir. J. P. R. M. de Nerée van Babbet'ich, \11'. J. J. W illinge, Mr. P. W. A. Cort~. d. Linden, 1902_ Mr. 'f. M. C. Asser, \.(1-. J. Oppenheim, P. ten Bosch, Mr.J. J. 1. Harte v. Tecklenburg, 1908_ Mr. U. H. Huber, \lr. A. E. Elias, Mr. J. van Gennep, J hr. Mr. J. H. J. Quarles van Ufford, \Ir. J. E. Henny, Secretaris: Mr. A. J. Graaf van Randwijck, ALGEJJEENE RE K ENKAlYIER. Voorzitter: J. L. Le Bron de Vexela Leden. 1\Ir. Th. Ph. baron 1\Iackay, \11'. G. J. Goekoop, 1904.,Thr. Mr. J. H. van Reenen, G. C. baron van Asbeck, 190 '. 1\1. de Ras, J. Krap, 19l!. Secretaris: C. F. Rechlien 1\Iorra, lyilnisterieele DEPARTElYIENTEN. Ministerie van Bultenlandsebe Zaken. (Buitenhof.) l\finister, Z. Exc. Mr. R. Marees van Swinderen, Audientie, Vrijdag UUl'. Secret.-Gener., 1\fr. S. Hannema. mnlsterle va n J ustitie. (Lange Pooten.) 1\Iinister, Z. Exc. Mr. E. R. H. Regou t, ~ Audientie, Zaterdag te 1 1 / 2 uur. Secretaris-Generaal, Mr. A. D. W. de Vdes. m nisterie van Blnnenlan dsebe Zaken. (Binnenhof 19.) Minister, Z. Exc. Mr. Th. Heemskerk, Audientie, Zaterdag te 1 uur. Secretaris-Generaal, :Mr. J. B. Kann. ~I1nl ster i e van ~I arine. (Lange Voorhout.) Minister, Z. Exc. J Wentholt, Audientie, Vrijdag te 11 uur. Secretaris-Generaal, L. A. Dittlof Tj assells. ~lini s terie van Finanelën. (Kneuterdijk 22.) 1\1inister, Z. Exc.. Mr. 1\1. J. C Kolkman, Audientie, Donderdag te 12 uur. Secretaris-Generaal, J. iieshusius. Ministerie van Oorlog. (Plein.) Minister, Z. Exc. H. Colijn, Audientie, Donderdag te 11/ 2 uur. Secretaris-Generaal, 1\fr. H. C. P. de Bruijn. ~liui ste l ' ie van Waterstaat. (Binnenhof.).Ministcr, Z. Exc. Mr. L. fl W. Regout, Audientie, Vrjjdag te 1 1 / 2 uur. Secretaris-Generaal, Mr. dr. J. L. Ä. Salverda de Grave. molsterle vao La udbouw. Nij verbeid en Handel. (Prinsessegracht 8.) Minister, Z. Exc. Ä. S. Talma, Audientie, \Voensdag te 2 uur. Secretaris-Generaal, l\ir. J. \V. S. Ä. Vel'dteeg. Miuisterie van Koloniën. (Plein.) Minister, Z. Exc. J. H. de Waal Malefijt, Audientie, Vrijdag te 1 uur. Secretaris-Generaal, Ml'. J. B. yan der Houven van Oordt STA TEN -G ENE R A A L.. EERSTE, K AMER. Voorzittel' J. E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAX DER OYE " "\N HOF.VELAKEN. NOol d-brabant. '\V. J. H. Prinzen, \Ir. J. W. van den Biesen, ' Jhr. 1\Ir. F. X. A. Verheijen, Mr. Van Lansehot, W. Merkelbach, Jhr. P. J. J. S. M. van der Does de Willebois, Geldel'land. )Ir. F. J. n1. A. Reekers, J. E. N. ' baron Schimmelpenninck )fr. P. C. 't Hooft, I van der Oye, A. M. J. E. baron v. Lamsweerde, Mr. \V. ti. J. Th. van Basten Baten- C. l\j. E. van Löben SeIs, burg, Z uid-holland. Wassenaar van I Dr. J. Woltjer, J. D. baron van Rosande, H. Waller, , J. G. baron van VOOl'st tot VOOl'st, J. P. Havelaar, nir. F. S. van Nierop, )1. de Jong, H. P. Staal, )1r. H. J. Kist, J. À. Laan, Nool d-fiolland. 1\11'. W. S. J. Waterschoot van der Gracht, Mr. J. C. de lifarez Oyen8, Dr. P. J. F. Vermeuleo, E. Ä. 1\1. van der Kun, J. llreebaart Kz., \Ir. W. F. van Leeuwen, Jhr. 1\11'. J. Roëll, K. Czn. de Boer, 1919.

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS VOOR NEDERLANDSCH-INDIE. Bewerkt bij het Hoofdbestunr Tan den post-, telegraaf- en telefoondienst. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. LANDSDRUKKEBIJ WELTEVEEDEiC 1924.

Nadere informatie

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen Veldpost Stempel VELDPOSTKANTOOR Het grootrondstempel VELDPOSTKANTOOR deed dienst in de jaren 1904 tot en met 1909. In het jaar 1911 werd begonnen met de aanmaak nieuwe veldpoststempels. In het oude stempelboek

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Tarieven Day Definite (export)

Tarieven Day Definite (export) Tarieven Day Definite (export) Tarief per zending DHL EUROPLUS Weight (kg) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 5 19,26 26,25 32,73 36,38 47,71 51,05 54,61 10 19,81 27,35 34,08 42,05 60,13

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.)

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) (N n. X.) 401 X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) E. DEPARTEENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN w H -«I A F D E KLING Vde HOODSTÜK Departement van Binnenlandsche Zaken

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

ADRESBOEK SCHIEDAM. UITGAVE. 1908. \ SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS.. VA N

ADRESBOEK SCHIEDAM. UITGAVE. 1908. \ SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS.. VA N ADRESBOEK :rf.... 6~ 1 VA N SCHEDAM. UTGAVE. 1908. \ SCHEDAM. - H. A. M. ROELANTS.. ALPHABETSCHE NAAMLJST V,AN NGEZETENEN VAN SCHEDAM. ALPHABETSCHE LJST- DER STRATEN, GRACHTEN, PLENEN ENZ., MET DE HUSNUMMERS

Nadere informatie

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316 Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.nl Heusden 14 april 2015, Beste Stad klant, Wij zijn verheugd te melden dat

Nadere informatie

ADRESBOEK 6 f SCHIEDAM. - UITGAVE 1904. H. J. C. ROELANTS. VAN

ADRESBOEK 6 f SCHIEDAM. - UITGAVE 1904. H. J. C. ROELANTS. VAN ADRESBOEK 6 f VAN SCHIEDAM. UITGAVE 1904. SCHIEDAM. - H. J. C. ROELANTS. INHOUDSOPGA VE, in alphab etiseh e orde g e r a ngsohikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstu kken voorafgaande mededeel1ngen. Bladz.

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

Postagent aan boord van schepen

Postagent aan boord van schepen Postagent aan boord van schepen In Dienstorder No 73 van 1 februari 1928 staat het volgende: Verzending. Postagenten a/b van de schepen van de K.N.S.M. 1. De gezagvoerders van de schepen van de Koninklijke

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

*., -.'. Model en. J «^

*., -.'. Model en. J «^ *., -.'. Model en. l I J «^ D :) o " GIRO = STORTING. Rofferdamsche Bankvereeniging. AMSTERDAM., den 19 Gelieve ter beschikking te stellen van te en, mijne daarvoor - onze een hi 'drag van ƒ!v 'Mk-. Giro-Rekening

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163 4.(1930) Nr. 1. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 163 A. TITEL Verdrag tot regeling van zekere wetsconflieten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes, met Protocol;

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 30 MAART 2000. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de berekening, inning en invordering van de heffing op de winplaatsen van tot drinkwater verwerkbaar water en

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee.

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée klassee UÏI de tesgere faupppieiioai met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. (Strekkende m voldoening aan de voorlaatste

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2013 gesteld op 46.000. In totaal zijn 4.314 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2013 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud Transittijden en tarieven Day Definite-services 2014 DHL Express 2 Welkom in de wereld van DHL DHL Express geeft u direct inzicht in de standaardtarieven en doorlooptijden die van toepassing zijn op uw

Nadere informatie

ONGEFRANKEERDE PAKKETTEN PERIODE 1 SEPTEMBER 1932 TOT 1 JUNI 2000.

ONGEFRANKEERDE PAKKETTEN PERIODE 1 SEPTEMBER 1932 TOT 1 JUNI 2000. ONGEFRANKEERDE PAKKETTEN PERIODE 1 SEPTEMBER 1932 TOT 1 JUNI 2000. Diny Beereboom Bij de invoering van de pakketpostdienst op 15 maart 1882 was er nog geen sprake van het verzenden van ongefrankeerde postpakketten.

Nadere informatie

Halve cirkelstempel met takje (open takjestempel)

Halve cirkelstempel met takje (open takjestempel) Halve cirkelstempel met takje (open takjestempel) Artikel van de heer O.M. Vellinga van 1919 In Het Philatelistisch Maandblad van mei 1919 werd het volgende artikel opgenomen van de hand van de heer O.M.

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen? A. Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum? De Toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De Toeristenkaart is een los kaartje. Voor de Toeristenkaart hoeft u geen visumformulier

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226 8 (1948) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL.

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. (Vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 1 februari 1918). Artikel 1. Brandbluschmiddelen. In de gemeente zijn tien handbrandspuiten, die genummerd

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

TER BEVORDERING VAN. op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8" en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. T i: UTRECHT.

TER BEVORDERING VAN. op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8 en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. T i: UTRECHT. ^rngmmmu nnii %mt\{b f ergntimng TER BEVORDERING VAN i mmm OP ÊIMU TE HOUDEN op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8" en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN m> «T i: UTRECHT.

Nadere informatie

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS. INHOUDSOPGAVE IN ALPHABETISCHE VOI,GORDE. Ie GEDEELTE. A. Bladz. Aanslag voor de Rijksinkomstenbelasting

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012 no. 12/1758, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling. DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Regeling van de inkomsten on uitgaven van do Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1028. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemoen overleg

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLI EK VAN INDONESIA EN DE REGLRING VAN HET KONINKRIJK BELGIE INZAKE DE VERLENING VAN EEN FINANCIELE HULP

OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLI EK VAN INDONESIA EN DE REGLRING VAN HET KONINKRIJK BELGIE INZAKE DE VERLENING VAN EEN FINANCIELE HULP I OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLI EK VAN INDONESIA EN DE REGLRING VAN HET KONINKRIJK BELGIE INZAKE DE VERLENING VAN EEN FINANCIELE HULP DCOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE AAN DE

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE Gemeentehuis Afdeling Dienstverlening Karel de Grotestraat 30 Telefoonnummer: 0343-595595 3962 CL Wijk bij Duurstede Algemeen tel.nr.: 0343-595595 IBANrekeningnummer: NL72INGB0003377913

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015 1 portugal cept modern XX 5,00 2 cept, europa gibraltar XX 2,50 3 cept denemarken 2009 XX 2,50 4 cept ierland 2009 XX 5 cept malta 2013 XX 2,75 6 cept 2013 luxemburg XX 2,25 7 cept malta2010 XX 2,75 8

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 829 Wet van 16 december 2010 tot tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels 1 Inleiding Het vervoer van post met de trein was een zaak van de PTT. Met de spoorwegen werden contracten afgesloten over het vervoer van afgesloten zakken

Nadere informatie

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928.

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928. 205 BURGERLIJKE STAND. In het afgeloopen jaar werden bij den ambtenaar van den Burgerlijken Stand aangegeven 426 geboorten (vorig jaar 467), 237 gevallen van overlijden (253) waaronder 9 (12) levenloos

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F.

Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Opdrachten (algemeen) Vrachtbrieven: Voor iedere opdracht binnen Nederland wordt

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie O TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks INHOUD Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 Nummer van het Tijdschrift

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2,0773 AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2013 Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen A 1 Port. Port bij het doorsturen van opgemaakte stukken naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder A 2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Parcel4me Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014

Parcel4me Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Document: 14_LML Algemene_Voorwaarden_NL_30032014_A.docx Datum: 30-03-2014 Versie: A Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwaarden... 3.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 200 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie