ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE VA N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE 1911. VA N"

Transcriptie

1 .r ADRESBOEK VA N SCHIEDAM. UITGA VE u SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAN'l'S. t b8

2 INHOUDSOPGA VE, in alphabetische o rde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. I Aan de Hflofdstukken voorafgaande mededeellngen. Bladz. Algcmeene Rekenkamer Kabinet der Koningin :;\Iinisterieele Departementen Posterijen (algemeene bepalingen voor het binnen- en buitenland)... Provinciaal Bestuur van :.luid-holland Provinciale Staten (district Schiedam) Raad van State Staten-Genernal. (Eerste en Tweede Kamer der Telefonie (intercommunale ell internationale dienst) Telegrafie (algemeene bepalingen voor het binnen en buitenland) Vcrjaardagen der Leden van het Vorstelijk Huis Hoofdstuk Bestuur der Gemeente. Ambtenaren belast met de vervolging ter invordering van plaatselijke direote belastingen » van den Burgerlijken Stand...' Bergplaatsen der Brandkranen, tot het blusschen van brand door middel van de waterleiding, en der wagens met opzetstukken, slangen enz » Brandspuiten '.' »»Reddingszeilen, Extincteurs en Pluvius toestellen.... ~3 Brandweer Algemeen magazijn van de (Kommandant, BrMldmeester en Kring-Kommandanten van de Brug- en sluiswachters, enz Burgemeester, - Wethouders en Secretaris der Gemeente » (Uren waarop te spreken is de '" Burgerlijk Armbestuur Commiezen der plaatselijke middelen Commissie ingevolge art. 175 Bouwverordening » uitmakende de Directie der Gasfabriek en der Drinkwaterleiding van bij stand in het beheer der Gemeentereiniging van het beheer der fondsen, herkomstig van de vernietigde gilden te dezer stede " 21 v'an voorlichting tot heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen voor de Gemeentewerken » plaatselijke belastingen '» direote belastingen naar het inkomen

3 IV INHOUDSOPGAVE. Bladz. Commissie voor de plaatselij k e financiën " " " " strafverordening " "" " private bezittingen " " h et Algemeen.Handelsentrepot Controleur del' gemeente-bela tm!?en Dreggen tot redding van drenkelingen. (Bewaarplaatt;en der Drinkwaterleiding. (Directeur en geëmployeerden der Gasfabriek. (Directeur en geëmployeerden ten kantore del' Gemeente-Ontvanger. (Kantoor en kantooruren van den Gemeente-reiniging. (Ambtenaren van de Gemeente-werken. (Directeur en geëmployeerden der Havenmeester en havenloodsen Leden van den Gemeenteraad Meters en wegers van koren,.kolen en kalk Politie. (Commissaris, inspeoteurs, hoofdagenten enz. van Regenten van het Hofje van Belois " Oude Mannenhuis te Schiedam enz " e~ Regentessen van het St. Jacobs-Gasthuis Schatters voor den kleinhandel in sterken drank Sohouwers der distilleerketels en der rollagen en stutten m branderijen 23 Seeretarie (Hoofdcommies, commiezen en geëmployeerden ter...,. 19' " ' (Zaken welke administratief ressorten onder en uren waarop geopend zijn de bureaux del'..., Yerschillende gemeente-betrekkingen Ziekenhuis. (Geneesheer-directeur en adjunct-directric~ van het: " (Geneeskundigen, belast met de behandelmg van?lleken buiten het - (tevens schoolartsen) Hoofdstuk Bijzondere Vereenigingen. BEGRAFENIS-'VEREENlGINGEN. Begraafplaats voor R.-Kath Begrafenis-Contract "Eensgezindheid" " ""Onderlin.ge Z?rg"... '.' van de Dlacome der Herv. Gemeente.... Begra"fenisfond; "Belangstelling in onze ~tadgenoo.te.n" Naaml. 'Venn. le Schiedamsche Begrafems-'Vereemgmg.... Onderlinge Sohiedamsohe Begrafenis-Yereeniging P rotestantsohe Begrafenis-'Vereeniging R. K. Begrafenis-'Vereeniging DIVERSEN. Nederlandsche Bond van Christelijke Protestantsche Post- en. Telegl'aafbeambten "Dool' Plicht tot Recht", afd. SohIedam Brood- Koek- en Banketbakkersbond Patroo;s-Yereeniging,"Boas", afdeeling Schiedam R K. Middenstands-Yereeniging "De Hanze" S8 Schiedamsohe Barbiers- en Kappersvereeniging... :: " Patroonsvereeniging voor de Bouwbedryveu :.. 87 'Vereeniging van Handelaren in Brandstoffen "Onderlmg Belang" Schildorspatroons-'Vereeniging "Onderlinge teun" 'Vereon iging van Oud Strijders enz. "Het 'Vaderland ge~;ouw" van Post- en TeJegraftfbeambten "De Post : "Yergunning", afdeeling Sohiedam INHOUDSOPGAVE. GOD D1ENSTI GE 'VEREENIGINGEN. Aartsbroederschap del' H. Familie. :Mannen-Congregatie " ""." 'Vrouwen-Congregatie Afdeeling der Ned. Gustaaf-Adolf-'Vereeniging Algemeene Hulpzendingvereeniging "Uw Koningrijk Kome"..... B~belg enoots.chap ' Ehm-Centver eemglng.... Evangelisoh-Hervormde 'Vereeniging Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Eén ding is noodig"..... V Bladz. " " "Onze verwaohting is van den Heere" ~ " Zondagschoolvereen. "Laat de Kinderen tot :llfij komen" 3 Jonge Meisjesvereeniging,Het Mosterdzaad" Kerkelijke kiesvereeniging "Evangelie en Belijdenis" Kinderzendingyereeniging "Het ~Ios t erdzaadje" , 72 Leger des Heils Luthersohe Meisjesvereenigin g "Lydia en )faria" Xederl. r~u the r sch Genootsohap voor 1n- en Uitw. Zending, afd. Schiedam 72 " Protestantenbond, afdeeling Sohiedam ~ Zendeling-Genootschap Schiedamsche Processie naar Brielle "." Kevelaar 'Vereeniging tot bevordering van de belangen der Ned. Herv. Kerk 70 Zending oommissie uitgaande van de Geref. Kerk, alhier KmSVEHEENJGINGEN ENZ. Antirevolutionaire Kiesver. "Nederland en Oranje".... Christelijk-Historisohe Unie "... ".... Kiesvereeniging "Schiedam" R K. Kiesvereeniging "Recht, Plioht en Orde" PROPAGANDACLUBS. Antireyolutionaire Propagandaolub "Groen van PrinstereI''' Pro 'P a~andaclu b "St. Paulus" RK. J:'l'opaganda-club van de Kiesvereeniging "Recht, Plicht en Orde" 70 SOCIETEITEN. Officieren-Yereeniging Soeieteit "De 'Vereeniging" SO CIETf~ITEN TER GENEESKUNDIGE 'VERZORGING. Algemeen Ziekenfónds voor Schiedam "A. Z. S." Societeit "De Hoop" "De K'C.Dst die God tot heil," enz.... "Eendragt maakt Magt".... " Het 'Vertrouwen" "Hulpfonds voor Geneeskundige verzorging.... "Nut en 'Voorzorg" (van 1819) "Nut en 'Voorzorg" (van 1822) " "Overeenstemming". " "Te Helpen die in Nood" enz " Waar men met ijyer" enz SPORTVEREENIGINGEN. Kegelclub.Anti-Poedel" Schermvereeniging "St. Michael" " '

4 VI INHOUDSOPGA VE. Bladz. Sohiedamsohe Athleten- en W' orstelolub "Kraoht door Oefening" 86 Crioket- en Footballolub ~Hermes" " Gymnastiekvereeniging "T. H.O. R." " Lawntennisolub "Ready" " Lawntennisvereeniging " Voetbalvereeniging " ""Geel-Zwart" " " V ereenigi n~ voor Openluchtspelen : Sohietvereeniging "Het Vaandel" VEREENIGINGEN TOT VE.REDELING VAN VOLKSVERMAKEN. Oranje-Vereeniging Vereeniging "Kunst aan het Volk"...., V EREENIGINGEN VAN M AATSCU. ~U T EN WELDADJGHEID. Afdeeling Sohiedam en Omstreken van het Algem. Neder!. Verbond. 67 Algemeene Nederl. Vrouwenvereeniging "Tesselsohade", afd. Schiedam 67 Bihliotheek van den H. Vincentius van Paulo Bouwmaatschappg Kortland Christelgke Jo~~edo('hter~v.ereenigin.g,,~fartha" " MelsJesvereemglllg "Tabü ba Commissie (plaatselijke) tot aanmoedijring en ondersteuning van den ge wapenden dienst in de Nederlanden " voor den Cursus in Handenarbeid der Maatschappjj tot Nut van 't Algemeen , 63 Coöperatieve Bakkerij.. ~ " Bouwvereeniging "Eigen Haat'd" Damescomité tegen armoede Departement Schiedam der Maatschappij tot ut va n 't Algemeen " Dorcas". Illl'icnting van Liefdadigheid "Effatha". Christelijk Instituut voor doofstomme en bltnde kinderen.. 70 Gestioht voor minderj arige Idioten te 's-gravenhage. (Con esp. van het 69 Holi. Maatschappij van Landbouw afd. Rotterdam, Scniedam enz Instituut voor Blinden te Amsterdam. (Corresp. van het " voor Doofs~omm e n te Rotterdam. (C\>lTesp. van het Liduinagesticht " vereeniging Luthersche Diaconessenarbeid " Volksbibliotheek " Maatschappjj tot redding van dr e nkelin~en. (Corr esp. der van Weldadigheid, afd. Schiedam Naamt Venn. Schied. Maatsch. tot Exploitatie van onroerende goederen in Nederland Nationale Christen-Geheelonthouders-Vereeniging, afd. Scniedam. ( Nederlandscn Mettray, afd. Schiedam N ederl. Alpenvereeniging , 70 " Boerenbond, afd. Scniedam en Omstreken Vereenig. tot afscbaffing van alcoholhoudende dranken, afd. Schieclam " " " het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krg"slieden in tijd van oorlog......, 66 V rou wenbond tot v e~'hoog ing van het zede lij k bewustzgn.(corresp. van den Zuid-Afrikaansche Vereeniging, afd. Scniedam INHOUDSOPGAVE. Bladz. Oud-Kath. Ondersteuningsfonds, afd. Schiedam " "V ~ree niging "Tabitha" R.-~. Jongehnl}s-Patronaat ~St. J~s~ph" Schledamsche "\ er huurders-vereemglllg.., " 65 Spaarbank der Maatschappti tot Nut van 't Algemeen " van den R. K. Volksbond ll Spgskokerij voor Protestanten...,' " " Roomsch-Kathoheken St. Anna-Vereeniging Vakbibliotheek Vereeniging Commissie del' kinderbescherming " "De Ambachtschool voor Schiedam en Omstreken" ~Het :à'iosterdzaadje" " " "Het Roode Kruis", afd. 'chiedam (vrouwen) Huishoud- en Industrieschool voor Sohicdam en Omstreken 65 "Schiedams Y olksbadhuis" tel' beoefening der krijgsweten chap. (Con esp. der tot bevordering del' P luimveehouderij, onderafd. Schiedam 66 tot het verschaffen vau goede woningen enz van de H. Maagd " den H. Yincentius van Paulo " R. K. Jongelieden "Katholiek leven" "Volkshuisvesting" "Yolksonderwijs" voor armenzorg en tegen bedelarij :IJ voor Sohiedamsche Gezondheidskolonies Volks ibliotheek Volkshuis W oning-maatschappjj "Samenwerking" VEREENIGINGEN VAN WETENSCHAP EN KUNST. Bureel van Administratieve Controle Dilettanten-Symphonie-Orkest "L. van Beethoven" Fanfare-Gezelschap "Oefening baart Kunst" Gemengde Zangvereeniging "Fiduoia" , Gezelschap "Physica" '" 77 Gusto's.l\1uziekvereeniging Harmonie-Muziekvereeniging "Kunst en Strijd" Harmonie-Orkest ns t.-ambrosius"., Leesgezelscha p "Genoegen en Nut" " "Tot Nut en Vermaak" \laatschappg tot bevordering der Toonkunst, afd. Schiedam \lannenzangkoor "Inter Nos" Muzieksohool der Maatschappij Toonkunst Nederl. Maatsch. tot bev. der geneeskunst, afd. Schiedam en Omstreken 77 ~ Sten0ll'rafen-Vereen. "Stolze W ery. (Corresp. der Oudheidkundige Bond Schaak- en Damclub "De Koning" Sch~edams Mannenkoor norpheus" Sohledamsche Mannenzangvereeniging nzang en Y riendsohap" " R. K. Esperantisten- Vereeniging "Ni labori kaj esperu". 80 Stedelgk Muziekkorps.. " " Tooneelvereeniging "Alberdingk Tnijm" " " Het Tooneel" "Kunst na den Arbeid" VU

5 VIn IN HO \; DSOPG A\' E. Bladz. Tooneelvereeniging "Tavenu" " "Vriendenkring" Vereeruging tot bev. van beeldende k unsten (corresp. der Vereeniging Stedel(jk.Muziekkorps Zangvereeniging (Christel(j ke) "Eltheto" " (" mannen) ~I lllmanuei" " (" gemengde) T. E. G. E. N. O " "Exoelsior" " "Gemengd Koor" cn ZangschooL " "Polyhymnia" "St. Caecilia" "Soli Deo Gloria" W ERh'LIEDENVEREENIG rng EN. Afdeeling Schiedam en Omstreken van het N ederl. R. K. Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel.St. Rafaël" Algemeene ' ederl. Bond van werklieden in de drankindustrie, afd. Schiedam " Timmerliedenbond, afd. Schiedam " " Typografenbond, afd. Schiedam " Schiedamsche W crkliedenver. "Door Eendracht grootel'''.. Bakkersgezellen-vereeniging "De ~ rorg e nster". :.... Bond van Gemeente-Werk lieden, afd. Schiedam Metaalbewcrkersvereeniging " t. moy" Nederl. Glasblazersbond "Helpt Elkander". Hoofdbestuur cn bestuur del' afdeeling Schiedam Luthersch Yi erkliedenverbond ".Maarten Luther", afd. Schiedam. " l't.-k. Volksbond, afd. Schiedam " 'Werkliedenverbond "Patrimonium", afd. Schièdam.... Schiedamsche Bestuurdersbond ,." ~~m eente - 'We rkliedenveree ni ging "Ons Belang".... childersvercemgmg "Voorzorg" Sociaal-democratische arbeiderspartii Typografen-vereeruging "Ac;lelphismus" IJzer- en :Metaalbewerkersvereen. "Onderlingc Hulp" Hoofdstuk Gezondheid. Apothek ers en onder vroegere wetgeving geëxaminecrde drogist Gezondheidscommissie voor de gemeente Sohiedam '... H eilgymnastiek en massage Practizeerende geneeskundigen (met woonplaatsen en spreekuren)... Tandartsen Veearts en plaatsvervanger Vroedvrouwen Wijkverpleegster Hoofdstuk Handel, Nijver~ eid, Verkeer. CONSULATEN EN C ORRESPONDENTSCHAPPEN. Agenten der Nederl.-Indische Handelsbank tc Amsterdam Consulaire agenten van het Duitscl\e rijk en Italië Consul (Vice-) van Noorwcgen Correspondent der Nederlandsche Bank S INHOUDSOPGA \'E. Bla.dz. INDUSTRIE. Algemeen H.an.delsentrepOt " 40 Bond van DistIllateurs " 49 Bl'andersbond Brandersmolens en bakkersmolen (wind en stoom) Commissie voor de Beurs en den Graanhandel Kamer van Koophandel en Fabrieken Schiedamsche Spoelingvereeniging " 49 Slecpdiensten. (Ondernemers van en booten ten gcbruike voor..... " 50 St. Antonius-Gilde der Zakkendragers 'Vereoniging van Gistfabrikanten en Gisthandelaren Visscherij. Reederiien welke vnn hier uitvaren I NRlCHTINGEN VOOR SOCIALE A ANGELEGENHEDEN. Arbeidsbeurs der Gemeente Arbeids-inspectie (derde), waaronder Schiedam ressorteert Bureau voor Àrbeidersrecht Commissie bedoeld bii Ar t. 86 der Ongelallenwet Kamers van Arbeid (Bouwbedl'(jven en -Voedings- en Genotmiddelen) 48 :MIDDELEN VAN V ERVOER. Boden en vrachtrijders op Rotterdam, Delft en Vlaardingen v.v Boodsch a~pend ien s t voor binnen en buiten de stad Groepnge ienst Holl. IJzeren Sp o or weg- ~Iaa tsch., station Schiedam Pakschuiten en motorbooten (Dienst en punten van afvaart der Rotterdamsohe Eleotrische Tramweg-Maatschappij. (Di enstregeling op. de trajecten Schiedam-Delftshaven-Rotterdam v.v.) Scluedamsche Tramwegmaatschappij ~oom - en motorbooten. (Dienst en kantoor van de agenten der an Gend & Loos, kantoor Schiednm YERZEKERINGEN VAN ALLERLE I AARD. Hollandsche Alg. Verzekerings-Bank P ~'?vin ciale Crediet- en Spaarbank R!l~ s v e rzekeri Jl gsbank, agentschap Schiedam SchlOdamsche Onderl. Brsndwaarborg-.Maatschappii Vertegenwoordigers van Credietbanken " Hypotheekbanken " " Maatsch. tcgen. schade door brand enz " " " zee- en transportgevaar " "" tot verzekering op het leven enz Verzekering-Maatschappij "Schiedam" Hoofdstuk Kerkgenootschappen. Chl'isteliik Gereformeerde Gemeente. (Voorganger, ouderlingen enz. der 46 Evan!l" Luthersche Gemeente.. (Prcdikant, ouderlingen enz. der G er ~f~r!flc erd e Kerk en. (Predikanten, ouderlingen. enz. der t wee Israëlltlsohe Gemeente. (':oorganger, kerk-, sohool- en armbestuur der 47 Ned. Herv. Kerken (Predlkantcn, ouderlingen, enz. der twee..,.... " 44 Regenten en regentessen van het Diaconiehuis der Herv " " ". "" Weeshuis " 45 Oud-Kath. Kerk. (Pastol'le, pastoor en kerkmeesters der.. ~ R.-Kath.!~r~:~. ~~~~~~~ i ~~~:.~ ~ s.t~~~~,.~ ~~ ~ ~~~)~~,.I~~I:~~~~t.~ r.e.~.e.n.z:.e.n.z: 46 IX

6 x INlIOUDSOPG.\ VE. Bladz. Deken van en purochiën, ressortcerende onder het dekenaat Schieclam 46 Leden van het R-K. parochiaal Armbestuur Regenten van het R.-K. W eeshuis Hoofdstuk Militie. Militie-Commissaris Hoofdstuk Onderwijs. BEWAARSCHOLEN. Direeteuren van en onderwijzeressen aan dc Alida- en Mariabewaarscholen der Maatsch. Tot Nut van 't Algemeen Onclerwijzeres aan de Christelijke bewaarschool Onderwijzeressen aan de R-K. bewaarscholen BIJZONDER HOOGER ONDERWIJS. Commissie tot het geven van Hooger Onderwijs buiten de Universiteit 27 BIJZONDER LAGER ONDERWiJ S. B ~st uur der"st.. Willebrordus-Stichting.. '.: ': Blsschoppel!Jk Inspecteur van het R. K. bl)z. onderw!js Hoofd en onderw.pers. aan de school voor Christ. volksonderwijs "" " "" scholen" Gereform. onderwijs Hoofden en " " R-K. jongensscholen " "" " " " meisjesseholen Suppletiefonds van de school voor Geref. Onderwijs aan de Tuinlann en Vrouwenvereeniging "de Heere zal 't voorzien", werkzaam tot steun van dit suppletiefonds , 3Z Ycreeniging tot bevordering van Christelijk Volksonder wij s " voor Gerefo rmeerd onderwijs LAGER ONDERWIJS (rn ALGEMEmm N ZIN). Afdeeling Schiedam van deu Bond van Ned.Oudcrwijzers " " " het Ned. O~d e rwij z ers-genoo tscha p Commissie tot wering van schoolverzuim Directeur en onderwijzend personeel aan de Rijksnormaallessen en de vakken waarin zij les geven Gemeenten behoorende tot het arrondissement Schiedam Hulpspaarbank del' afd. Schiedam van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap Inspecteur voor Zuidholland.en schoolopzieners in' het district Rotterdam en het arrondissement Schiedam Plaatselijke Commissie van Toezicht OPENBAAR H OOGER O NDERWIJS. College van Curatoren van het Gymnasium..., 27 Inspecteur der Gymnasia Rector en leel'aren van het Gymn. en de vakken waarin zij los geven 27 OPENBAAR LAGER ONDER WIJ. Hoofd en onderwijzend personeel aan de H erhalingschool voor jongens 30 " " " "" " "." meisjes 31 Hoofden en onderw. pers. aan school A, voor jongens, en school B, voor meisjes (uitgebr. leerplan) , 29 " de scholen C-H (v. jongens en meisjes) 30 " " INHOUD OPGAVE. Bladz. OPENBAAR MIDDELBAAR ONDERWIJS. Directeur en leeraren der Burger-avondschool en de vakken waarin zij les geven " " "Hoogere Burgerschool en de vakken waarin. zij les geven Inspecteur voor ZUIdholland.... Plaatselijke Commis ie van Toezicht : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Hoofdstuk Posterijen. Brievenbussen (Plaatsen waar zich bevinden de 41 Brievengaarder Il;an het hulppostkantoor Kethel' ~~. Sp~i~~d', :: : :':::: : 41 Directeur, commiezen en geëmployeerden aan het kantoor Schiedam 41 ltiiksdepothouders van fra~k e erzegels enz...,.. : 41 Uren waarop. het k a~toor IS geopend en verdere inlichtingen omtrent den pubheken dienst '....., Hoofdstuk Rechtswezen. Advocaten, Procureurs en Notaris en te dezer stede 38 Agent te Schiedam van den Voogdijraad Rotterdam 'ii : : : : : : : : : : : : :: 37 Kantongerecht Schiedam. (Kantonreohter en verdere rechterlijke ambtenaren aan het " "(~~a~t sen welke ressorteeren onder het..., 37 " "(Zittingen van den kantonrechter en uren ". waarop is geopend de griffie van het.. 37 Rl)ksveldwacht. (Bngades Schiedam en.maassluis der Hoofdstuk Rijksmiddelen. College van zetters voor de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten 39 ".." " " " grond- e ~ pe rs onee~~ belasting C omm lss~e van aanslag voor d.e belasting op bedrl)fs en andere inkomsten 39 D~skun d lgen ~oor de, opnemldg van het mobilair ,. 39 Directe belastmgen, Invoerrechten en accijnzen. (Inspecteur enz. be-. nevens ka~to orgebouw en uren waarop geopend zijn de bureaux del' 39 Dl re~ t e belastidgen. (Ontvanger enz., benevens uren waarop geopend IS het kantoor der Invo errechte~ en accijnzen. (Ontvanger enz. enz., b e nev~;s' ~; ~~ '~ ~~~~p geopend IS het kantoor der Kroondomein. (Rent~eester van het rentambt Schiedam),... :::: : ::: 40 L o o ~ s wez!l n. (Commissaris en binnenloodsen, tevens loodsen naar zee). 41 Registratie. en Domeinen. (Inspecteur. ontvanger en uren waarop geopend IS het kantoor der Scheepsmeter voor zee- en binnenschepen. (Kantoor van den' : : : : : : : : 40 IJkwezen..(IJker en uren waarop diens kantoor te Rotterdam geopend IS) Hoofdstuk Rljks-telegrafle en -telefonie en Ned. Bell-telefoon-Maatschapplj. B ~ll-tel efo o n- Mii, k~ntoor Schiedam. (D ienstl'egelin~ der R!)ks-Telegrafie. (Direoteur, co~miez e n en geëmployeerden aan het kantoor Schiedam der (Uren waarop intercommunale en internationale gesprekken gevoerd k unnen worden aan het telefoonbureel in het kantoor Schiedam der XI

7 xn INHOUDSOPGA VE. Hoofdstuk Waterschappen. Bladz. D elfland. (Dijkgraa f, hoogheemraden enz. benevens plaats waar gelegen is de secretarie van het H oogh eemraadschap 's-gravenlandschen Polder. (Bestuur en kantoor v. d. secretaris van den 43 NieuwlandEChen Polder. (Bestuur en kantoor v. d. secretaris van den 43 Nieu w-mathenesse. (Dökgraaf, heemraden en k'antoor van den secr.- penningm. van het Heemraadschap Oud-!IIathcnesse. (Bestuur en k antoor van den secretaris v. d. P older 43 Schieland. (Dijkgraaf, hoogheemraden enz., benevens plaats waar gevestigcj ia het bureau van het Hoogheemraadschap V olledig Overzich t der Gebouwen en I nrichtingen binnen de Gemeente Schiedam..... ' TWEEDE GEDEELTE. V ci'jaa rdage n d el' L e den v an h et Vorstelijk Huis. 2 Aug. H..M. ADELHElD EMMA WILHEDlINA THERE IA KONINGIN :JlfOE DER, Zuster van Z. D. H. den regeerenden Vorst van Waldeck en Pyrmont " April. Z. K. I-L HlliNDRIK, Prins der Nederlanden GElfAAL van H. li. de Koningin.. ' ' April. H. K. H. JULIANA LOU! A EM~[A MARIE WlLHELMINA Prinses der Nederlanden... ' : Aug. H. li. WlLHELMlXA HELENA PAULJNE MARIA, K ONINGIN der Nederlanden, Dochter van" jjlen Z. M. WILLEM III en van H. )J. de Koningin-lfoeder 1880 Alphabetische Naamlij st van I ngezetenen van Schiedam. - Advertentiën. 1 Alphabetische L ~s t der Straten, Grachten, Pleinen enz., met de Huisnummers, :N amen der Bewoners, zoomede de Verdeeling der K iesdistricten ' Alphabetische R egister van de Beroepen en Bedrij ven in de Gemeente Schiedam , n.a.binet DER KONINGIN. Di1 ectelt1'. lfr. J. A. Baron de Vos van Steenwijk, Refel enda1'isse1i. C. O. G. de Ridder, I Jhr. Mr. T. R. J. E. Stoop, I 00 fdcommiezen. J. F. Dohna, Th. J. van Loo, I J h r. Mr. G. C. W. van Tets, Commie;un. G. J. F. Anders, D. J. Beek, A. J. Becbt Jr., A djunct- Co mmies. J. F. Cariot, Ee1'ste K lerken. H. M. de Jongh, I A. J. Becht A.J zn., J. L. Verbeek Wolthugs, Tweede Klerk. H. van Loo,

8 2 RAAD VAN STATE. Presidente: H. M. DE KONINGIN. Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN, Hertog van 1\Iecklenburg. Vice-President: Jhr. Mr. P. J. van Swinderen, Leden. Jhr. J. C. C. den Beer Poortugaal, Mr. Th.. L. M. H. Borret, \Ir. J. P. R. M. de Nerée van Babbet'ich, \11'. J. J. W illinge, Mr. P. W. A. Cort~. d. Linden, 1902_ Mr. 'f. M. C. Asser, \.(1-. J. Oppenheim, P. ten Bosch, Mr.J. J. 1. Harte v. Tecklenburg, 1908_ Mr. U. H. Huber, \lr. A. E. Elias, Mr. J. van Gennep, J hr. Mr. J. H. J. Quarles van Ufford, \Ir. J. E. Henny, Secretaris: Mr. A. J. Graaf van Randwijck, ALGEJJEENE RE K ENKAlYIER. Voorzitter: J. L. Le Bron de Vexela Leden. 1\Ir. Th. Ph. baron 1\Iackay, \11'. G. J. Goekoop, 1904.,Thr. Mr. J. H. van Reenen, G. C. baron van Asbeck, 190 '. 1\1. de Ras, J. Krap, 19l!. Secretaris: C. F. Rechlien 1\Iorra, lyilnisterieele DEPARTElYIENTEN. Ministerie van Bultenlandsebe Zaken. (Buitenhof.) l\finister, Z. Exc. Mr. R. Marees van Swinderen, Audientie, Vrijdag UUl'. Secret.-Gener., 1\fr. S. Hannema. mnlsterle va n J ustitie. (Lange Pooten.) 1\Iinister, Z. Exc. Mr. E. R. H. Regou t, ~ Audientie, Zaterdag te 1 1 / 2 uur. Secretaris-Generaal, Mr. A. D. W. de Vdes. m nisterie van Blnnenlan dsebe Zaken. (Binnenhof 19.) Minister, Z. Exc. Mr. Th. Heemskerk, Audientie, Zaterdag te 1 uur. Secretaris-Generaal, :Mr. J. B. Kann. ~I1nl ster i e van ~I arine. (Lange Voorhout.) Minister, Z. Exc. J Wentholt, Audientie, Vrijdag te 11 uur. Secretaris-Generaal, L. A. Dittlof Tj assells. ~lini s terie van Finanelën. (Kneuterdijk 22.) 1\1inister, Z. Exc.. Mr. 1\1. J. C Kolkman, Audientie, Donderdag te 12 uur. Secretaris-Generaal, J. iieshusius. Ministerie van Oorlog. (Plein.) Minister, Z. Exc. H. Colijn, Audientie, Donderdag te 11/ 2 uur. Secretaris-Generaal, 1\fr. H. C. P. de Bruijn. ~liui ste l ' ie van Waterstaat. (Binnenhof.).Ministcr, Z. Exc. Mr. L. fl W. Regout, Audientie, Vrjjdag te 1 1 / 2 uur. Secretaris-Generaal, Mr. dr. J. L. Ä. Salverda de Grave. molsterle vao La udbouw. Nij verbeid en Handel. (Prinsessegracht 8.) Minister, Z. Exc. Ä. S. Talma, Audientie, \Voensdag te 2 uur. Secretaris-Generaal, l\ir. J. \V. S. Ä. Vel'dteeg. Miuisterie van Koloniën. (Plein.) Minister, Z. Exc. J. H. de Waal Malefijt, Audientie, Vrijdag te 1 uur. Secretaris-Generaal, Ml'. J. B. yan der Houven van Oordt STA TEN -G ENE R A A L.. EERSTE, K AMER. Voorzittel' J. E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAX DER OYE " "\N HOF.VELAKEN. NOol d-brabant. '\V. J. H. Prinzen, \Ir. J. W. van den Biesen, ' Jhr. 1\Ir. F. X. A. Verheijen, Mr. Van Lansehot, W. Merkelbach, Jhr. P. J. J. S. M. van der Does de Willebois, Geldel'land. )Ir. F. J. n1. A. Reekers, J. E. N. ' baron Schimmelpenninck )fr. P. C. 't Hooft, I van der Oye, A. M. J. E. baron v. Lamsweerde, Mr. \V. ti. J. Th. van Basten Baten- C. l\j. E. van Löben SeIs, burg, Z uid-holland. Wassenaar van I Dr. J. Woltjer, J. D. baron van Rosande, H. Waller, , J. G. baron van VOOl'st tot VOOl'st, J. P. Havelaar, nir. F. S. van Nierop, )1. de Jong, H. P. Staal, )1r. H. J. Kist, J. À. Laan, Nool d-fiolland. 1\11'. W. S. J. Waterschoot van der Gracht, Mr. J. C. de lifarez Oyen8, Dr. P. J. F. Vermeuleo, E. Ä. 1\1. van der Kun, J. llreebaart Kz., \Ir. W. F. van Leeuwen, Jhr. 1\11'. J. Roëll, K. Czn. de Boer, 1919.

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914,

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Bijlagen. 204. 4. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Tweede Kamer. (204. 4.) BlJl.AliK [>E}i MEMORIE VAN TOKLICHTINU. Tekst van de geldende wet. Wet op de Inkomstenbelasting 1914, zooals

Nadere informatie

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer.

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. 84sto VERGADERING. 5 MAART 1913. Mededeeling van ingekomen 6tukken. 41. Voorschriften op do Grootboeken der Nationale Schuld. (de Meester.) Do Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering

Nadere informatie

HOOFDSTUK I IN- EN UITVOER IN HET ALGEMEEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I IN- EN UITVOER IN HET ALGEMEEN. Artikel 1 WET van 25 April 1908 tot vaststelling der formulieren, in acht te nemen bij in- en uitvoer (G.B. 1908 no. 63), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1922 no. 57, G.B. 1926 no.

Nadere informatie

Het Nieuws van den Dag.

Het Nieuws van den Dag. Het Nieuws van den Dag. DRECTE EN BEDACTB: ABONNEMENT FEB DRE HAANDEN: foor Amsterdam /2.20; buiten Amsterdam 2,891 Afzonderlijke No», ö (Jent. H. Z. VOORBURGWAL jr. 187, AMSTERDAM. Telephoon: Uur. en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor de Universele postdienst 2014

Algemene voorwaarden. Voor de Universele postdienst 2014 Algemene voorwaarden Voor de Universele postdienst 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Tot stand komen van de Overeenkomst 6 3. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 7 4.

Nadere informatie

Hoe hoort het eigenlijk?

Hoe hoort het eigenlijk? Hoe hoort het eigenlijk? Amy Groskamp-Ten Have bron. H.J.W. Becht, Amsterdam 1940 (vierde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/gros006hoeh01_01/colofon.htm 2008 dbnl / erven Amy Groskamp-Ten

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Algemene Vervoercondities 1983 Uitgave Stichting Vervoeradres

Algemene Vervoercondities 1983 Uitgave Stichting Vervoeradres Algemene Vervoercondities 1983 Uitgave Stichting Vervoeradres Artikel 1 1. In deze condities wordt onder afzender uitsluitend de contractuele wederpartij van de vervoerder verstaan; vermelding van een

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1 WET van 8 juli 1944, tot regeling van de coöperatieve verenigingen (G.B. 1944 no. 93), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1968 no. 82, S.B. 1981 no. 23, S.B. 1983 no. 1, S.B.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R ! 1 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED en van het NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg

Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg CMR S t i c h t i n g V e r v o e r a d r e s Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALING Artikel 1

ALGEMENE BEPALING Artikel 1 WET van 2 juni 1936, houdende vaststelling van het Surinaams Wetboek van Koophandel (G.B. 1936 no. 115), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1937 no. 121, G.B. 1944 no. 58,

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Slowakije Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen

Nadere informatie

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT?

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT? l VRIJDAG 4 FEBRUARI 1944 VIERDE JAARGANG NUMMER 3: o 7» ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN HET N.A.F. VERSCHIJNT TIJDELIJK OM DE 14 DAGEN Abonnementsprijs

Nadere informatie