ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE VA N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE 1911. VA N"

Transcriptie

1 .r ADRESBOEK VA N SCHIEDAM. UITGA VE u SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAN'l'S. t b8

2 INHOUDSOPGA VE, in alphabetische o rde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. I Aan de Hflofdstukken voorafgaande mededeellngen. Bladz. Algcmeene Rekenkamer Kabinet der Koningin :;\Iinisterieele Departementen Posterijen (algemeene bepalingen voor het binnen- en buitenland)... Provinciaal Bestuur van :.luid-holland Provinciale Staten (district Schiedam) Raad van State Staten-Genernal. (Eerste en Tweede Kamer der Telefonie (intercommunale ell internationale dienst) Telegrafie (algemeene bepalingen voor het binnen en buitenland) Vcrjaardagen der Leden van het Vorstelijk Huis Hoofdstuk Bestuur der Gemeente. Ambtenaren belast met de vervolging ter invordering van plaatselijke direote belastingen » van den Burgerlijken Stand...' Bergplaatsen der Brandkranen, tot het blusschen van brand door middel van de waterleiding, en der wagens met opzetstukken, slangen enz » Brandspuiten '.' »»Reddingszeilen, Extincteurs en Pluvius toestellen.... ~3 Brandweer Algemeen magazijn van de (Kommandant, BrMldmeester en Kring-Kommandanten van de Brug- en sluiswachters, enz Burgemeester, - Wethouders en Secretaris der Gemeente » (Uren waarop te spreken is de '" Burgerlijk Armbestuur Commiezen der plaatselijke middelen Commissie ingevolge art. 175 Bouwverordening » uitmakende de Directie der Gasfabriek en der Drinkwaterleiding van bij stand in het beheer der Gemeentereiniging van het beheer der fondsen, herkomstig van de vernietigde gilden te dezer stede " 21 v'an voorlichting tot heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen voor de Gemeentewerken » plaatselijke belastingen '» direote belastingen naar het inkomen

3 IV INHOUDSOPGAVE. Bladz. Commissie voor de plaatselij k e financiën " " " " strafverordening " "" " private bezittingen " " h et Algemeen.Handelsentrepot Controleur del' gemeente-bela tm!?en Dreggen tot redding van drenkelingen. (Bewaarplaatt;en der Drinkwaterleiding. (Directeur en geëmployeerden der Gasfabriek. (Directeur en geëmployeerden ten kantore del' Gemeente-Ontvanger. (Kantoor en kantooruren van den Gemeente-reiniging. (Ambtenaren van de Gemeente-werken. (Directeur en geëmployeerden der Havenmeester en havenloodsen Leden van den Gemeenteraad Meters en wegers van koren,.kolen en kalk Politie. (Commissaris, inspeoteurs, hoofdagenten enz. van Regenten van het Hofje van Belois " Oude Mannenhuis te Schiedam enz " e~ Regentessen van het St. Jacobs-Gasthuis Schatters voor den kleinhandel in sterken drank Sohouwers der distilleerketels en der rollagen en stutten m branderijen 23 Seeretarie (Hoofdcommies, commiezen en geëmployeerden ter...,. 19' " ' (Zaken welke administratief ressorten onder en uren waarop geopend zijn de bureaux del'..., Yerschillende gemeente-betrekkingen Ziekenhuis. (Geneesheer-directeur en adjunct-directric~ van het: " (Geneeskundigen, belast met de behandelmg van?lleken buiten het - (tevens schoolartsen) Hoofdstuk Bijzondere Vereenigingen. BEGRAFENIS-'VEREENlGINGEN. Begraafplaats voor R.-Kath Begrafenis-Contract "Eensgezindheid" " ""Onderlin.ge Z?rg"... '.' van de Dlacome der Herv. Gemeente.... Begra"fenisfond; "Belangstelling in onze ~tadgenoo.te.n" Naaml. 'Venn. le Schiedamsche Begrafems-'Vereemgmg.... Onderlinge Sohiedamsohe Begrafenis-Yereeniging P rotestantsohe Begrafenis-'Vereeniging R. K. Begrafenis-'Vereeniging DIVERSEN. Nederlandsche Bond van Christelijke Protestantsche Post- en. Telegl'aafbeambten "Dool' Plicht tot Recht", afd. SohIedam Brood- Koek- en Banketbakkersbond Patroo;s-Yereeniging,"Boas", afdeeling Schiedam R K. Middenstands-Yereeniging "De Hanze" S8 Schiedamsohe Barbiers- en Kappersvereeniging... :: " Patroonsvereeniging voor de Bouwbedryveu :.. 87 'Vereeniging van Handelaren in Brandstoffen "Onderlmg Belang" Schildorspatroons-'Vereeniging "Onderlinge teun" 'Vereon iging van Oud Strijders enz. "Het 'Vaderland ge~;ouw" van Post- en TeJegraftfbeambten "De Post : "Yergunning", afdeeling Sohiedam INHOUDSOPGAVE. GOD D1ENSTI GE 'VEREENIGINGEN. Aartsbroederschap del' H. Familie. :Mannen-Congregatie " ""." 'Vrouwen-Congregatie Afdeeling der Ned. Gustaaf-Adolf-'Vereeniging Algemeene Hulpzendingvereeniging "Uw Koningrijk Kome"..... B~belg enoots.chap ' Ehm-Centver eemglng.... Evangelisoh-Hervormde 'Vereeniging Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Eén ding is noodig"..... V Bladz. " " "Onze verwaohting is van den Heere" ~ " Zondagschoolvereen. "Laat de Kinderen tot :llfij komen" 3 Jonge Meisjesvereeniging,Het Mosterdzaad" Kerkelijke kiesvereeniging "Evangelie en Belijdenis" Kinderzendingyereeniging "Het ~Ios t erdzaadje" , 72 Leger des Heils Luthersohe Meisjesvereenigin g "Lydia en )faria" Xederl. r~u the r sch Genootsohap voor 1n- en Uitw. Zending, afd. Schiedam 72 " Protestantenbond, afdeeling Sohiedam ~ Zendeling-Genootschap Schiedamsche Processie naar Brielle "." Kevelaar 'Vereeniging tot bevordering van de belangen der Ned. Herv. Kerk 70 Zending oommissie uitgaande van de Geref. Kerk, alhier KmSVEHEENJGINGEN ENZ. Antirevolutionaire Kiesver. "Nederland en Oranje".... Christelijk-Historisohe Unie "... ".... Kiesvereeniging "Schiedam" R K. Kiesvereeniging "Recht, Plioht en Orde" PROPAGANDACLUBS. Antireyolutionaire Propagandaolub "Groen van PrinstereI''' Pro 'P a~andaclu b "St. Paulus" RK. J:'l'opaganda-club van de Kiesvereeniging "Recht, Plicht en Orde" 70 SOCIETEITEN. Officieren-Yereeniging Soeieteit "De 'Vereeniging" SO CIETf~ITEN TER GENEESKUNDIGE 'VERZORGING. Algemeen Ziekenfónds voor Schiedam "A. Z. S." Societeit "De Hoop" "De K'C.Dst die God tot heil," enz.... "Eendragt maakt Magt".... " Het 'Vertrouwen" "Hulpfonds voor Geneeskundige verzorging.... "Nut en 'Voorzorg" (van 1819) "Nut en 'Voorzorg" (van 1822) " "Overeenstemming". " "Te Helpen die in Nood" enz " Waar men met ijyer" enz SPORTVEREENIGINGEN. Kegelclub.Anti-Poedel" Schermvereeniging "St. Michael" " '

4 VI INHOUDSOPGA VE. Bladz. Sohiedamsohe Athleten- en W' orstelolub "Kraoht door Oefening" 86 Crioket- en Footballolub ~Hermes" " Gymnastiekvereeniging "T. H.O. R." " Lawntennisolub "Ready" " Lawntennisvereeniging " Voetbalvereeniging " ""Geel-Zwart" " " V ereenigi n~ voor Openluchtspelen : Sohietvereeniging "Het Vaandel" VEREENIGINGEN TOT VE.REDELING VAN VOLKSVERMAKEN. Oranje-Vereeniging Vereeniging "Kunst aan het Volk"...., V EREENIGINGEN VAN M AATSCU. ~U T EN WELDADJGHEID. Afdeeling Sohiedam en Omstreken van het Algem. Neder!. Verbond. 67 Algemeene Nederl. Vrouwenvereeniging "Tesselsohade", afd. Schiedam 67 Bihliotheek van den H. Vincentius van Paulo Bouwmaatschappg Kortland Christelgke Jo~~edo('hter~v.ereenigin.g,,~fartha" " MelsJesvereemglllg "Tabü ba Commissie (plaatselijke) tot aanmoedijring en ondersteuning van den ge wapenden dienst in de Nederlanden " voor den Cursus in Handenarbeid der Maatschappjj tot Nut van 't Algemeen , 63 Coöperatieve Bakkerij.. ~ " Bouwvereeniging "Eigen Haat'd" Damescomité tegen armoede Departement Schiedam der Maatschappij tot ut va n 't Algemeen " Dorcas". Illl'icnting van Liefdadigheid "Effatha". Christelijk Instituut voor doofstomme en bltnde kinderen.. 70 Gestioht voor minderj arige Idioten te 's-gravenhage. (Con esp. van het 69 Holi. Maatschappij van Landbouw afd. Rotterdam, Scniedam enz Instituut voor Blinden te Amsterdam. (Corresp. van het " voor Doofs~omm e n te Rotterdam. (C\>lTesp. van het Liduinagesticht " vereeniging Luthersche Diaconessenarbeid " Volksbibliotheek " Maatschappjj tot redding van dr e nkelin~en. (Corr esp. der van Weldadigheid, afd. Schiedam Naamt Venn. Schied. Maatsch. tot Exploitatie van onroerende goederen in Nederland Nationale Christen-Geheelonthouders-Vereeniging, afd. Scniedam. ( Nederlandscn Mettray, afd. Schiedam N ederl. Alpenvereeniging , 70 " Boerenbond, afd. Scniedam en Omstreken Vereenig. tot afscbaffing van alcoholhoudende dranken, afd. Schieclam " " " het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krg"slieden in tijd van oorlog......, 66 V rou wenbond tot v e~'hoog ing van het zede lij k bewustzgn.(corresp. van den Zuid-Afrikaansche Vereeniging, afd. Scniedam INHOUDSOPGAVE. Bladz. Oud-Kath. Ondersteuningsfonds, afd. Schiedam " "V ~ree niging "Tabitha" R.-~. Jongehnl}s-Patronaat ~St. J~s~ph" Schledamsche "\ er huurders-vereemglllg.., " 65 Spaarbank der Maatschappti tot Nut van 't Algemeen " van den R. K. Volksbond ll Spgskokerij voor Protestanten...,' " " Roomsch-Kathoheken St. Anna-Vereeniging Vakbibliotheek Vereeniging Commissie del' kinderbescherming " "De Ambachtschool voor Schiedam en Omstreken" ~Het :à'iosterdzaadje" " " "Het Roode Kruis", afd. 'chiedam (vrouwen) Huishoud- en Industrieschool voor Sohicdam en Omstreken 65 "Schiedams Y olksbadhuis" tel' beoefening der krijgsweten chap. (Con esp. der tot bevordering del' P luimveehouderij, onderafd. Schiedam 66 tot het verschaffen vau goede woningen enz van de H. Maagd " den H. Yincentius van Paulo " R. K. Jongelieden "Katholiek leven" "Volkshuisvesting" "Yolksonderwijs" voor armenzorg en tegen bedelarij :IJ voor Sohiedamsche Gezondheidskolonies Volks ibliotheek Volkshuis W oning-maatschappjj "Samenwerking" VEREENIGINGEN VAN WETENSCHAP EN KUNST. Bureel van Administratieve Controle Dilettanten-Symphonie-Orkest "L. van Beethoven" Fanfare-Gezelschap "Oefening baart Kunst" Gemengde Zangvereeniging "Fiduoia" , Gezelschap "Physica" '" 77 Gusto's.l\1uziekvereeniging Harmonie-Muziekvereeniging "Kunst en Strijd" Harmonie-Orkest ns t.-ambrosius"., Leesgezelscha p "Genoegen en Nut" " "Tot Nut en Vermaak" \laatschappg tot bevordering der Toonkunst, afd. Schiedam \lannenzangkoor "Inter Nos" Muzieksohool der Maatschappij Toonkunst Nederl. Maatsch. tot bev. der geneeskunst, afd. Schiedam en Omstreken 77 ~ Sten0ll'rafen-Vereen. "Stolze W ery. (Corresp. der Oudheidkundige Bond Schaak- en Damclub "De Koning" Sch~edams Mannenkoor norpheus" Sohledamsche Mannenzangvereeniging nzang en Y riendsohap" " R. K. Esperantisten- Vereeniging "Ni labori kaj esperu". 80 Stedelgk Muziekkorps.. " " Tooneelvereeniging "Alberdingk Tnijm" " " Het Tooneel" "Kunst na den Arbeid" VU

5 VIn IN HO \; DSOPG A\' E. Bladz. Tooneelvereeniging "Tavenu" " "Vriendenkring" Vereeruging tot bev. van beeldende k unsten (corresp. der Vereeniging Stedel(jk.Muziekkorps Zangvereeniging (Christel(j ke) "Eltheto" " (" mannen) ~I lllmanuei" " (" gemengde) T. E. G. E. N. O " "Exoelsior" " "Gemengd Koor" cn ZangschooL " "Polyhymnia" "St. Caecilia" "Soli Deo Gloria" W ERh'LIEDENVEREENIG rng EN. Afdeeling Schiedam en Omstreken van het N ederl. R. K. Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel.St. Rafaël" Algemeene ' ederl. Bond van werklieden in de drankindustrie, afd. Schiedam " Timmerliedenbond, afd. Schiedam " " Typografenbond, afd. Schiedam " Schiedamsche W crkliedenver. "Door Eendracht grootel'''.. Bakkersgezellen-vereeniging "De ~ rorg e nster". :.... Bond van Gemeente-Werk lieden, afd. Schiedam Metaalbewcrkersvereeniging " t. moy" Nederl. Glasblazersbond "Helpt Elkander". Hoofdbestuur cn bestuur del' afdeeling Schiedam Luthersch Yi erkliedenverbond ".Maarten Luther", afd. Schiedam. " l't.-k. Volksbond, afd. Schiedam " 'Werkliedenverbond "Patrimonium", afd. Schièdam.... Schiedamsche Bestuurdersbond ,." ~~m eente - 'We rkliedenveree ni ging "Ons Belang".... childersvercemgmg "Voorzorg" Sociaal-democratische arbeiderspartii Typografen-vereeruging "Ac;lelphismus" IJzer- en :Metaalbewerkersvereen. "Onderlingc Hulp" Hoofdstuk Gezondheid. Apothek ers en onder vroegere wetgeving geëxaminecrde drogist Gezondheidscommissie voor de gemeente Sohiedam '... H eilgymnastiek en massage Practizeerende geneeskundigen (met woonplaatsen en spreekuren)... Tandartsen Veearts en plaatsvervanger Vroedvrouwen Wijkverpleegster Hoofdstuk Handel, Nijver~ eid, Verkeer. CONSULATEN EN C ORRESPONDENTSCHAPPEN. Agenten der Nederl.-Indische Handelsbank tc Amsterdam Consulaire agenten van het Duitscl\e rijk en Italië Consul (Vice-) van Noorwcgen Correspondent der Nederlandsche Bank S INHOUDSOPGA \'E. Bla.dz. INDUSTRIE. Algemeen H.an.delsentrepOt " 40 Bond van DistIllateurs " 49 Bl'andersbond Brandersmolens en bakkersmolen (wind en stoom) Commissie voor de Beurs en den Graanhandel Kamer van Koophandel en Fabrieken Schiedamsche Spoelingvereeniging " 49 Slecpdiensten. (Ondernemers van en booten ten gcbruike voor..... " 50 St. Antonius-Gilde der Zakkendragers 'Vereoniging van Gistfabrikanten en Gisthandelaren Visscherij. Reederiien welke vnn hier uitvaren I NRlCHTINGEN VOOR SOCIALE A ANGELEGENHEDEN. Arbeidsbeurs der Gemeente Arbeids-inspectie (derde), waaronder Schiedam ressorteert Bureau voor Àrbeidersrecht Commissie bedoeld bii Ar t. 86 der Ongelallenwet Kamers van Arbeid (Bouwbedl'(jven en -Voedings- en Genotmiddelen) 48 :MIDDELEN VAN V ERVOER. Boden en vrachtrijders op Rotterdam, Delft en Vlaardingen v.v Boodsch a~pend ien s t voor binnen en buiten de stad Groepnge ienst Holl. IJzeren Sp o or weg- ~Iaa tsch., station Schiedam Pakschuiten en motorbooten (Dienst en punten van afvaart der Rotterdamsohe Eleotrische Tramweg-Maatschappij. (Di enstregeling op. de trajecten Schiedam-Delftshaven-Rotterdam v.v.) Scluedamsche Tramwegmaatschappij ~oom - en motorbooten. (Dienst en kantoor van de agenten der an Gend & Loos, kantoor Schiednm YERZEKERINGEN VAN ALLERLE I AARD. Hollandsche Alg. Verzekerings-Bank P ~'?vin ciale Crediet- en Spaarbank R!l~ s v e rzekeri Jl gsbank, agentschap Schiedam SchlOdamsche Onderl. Brsndwaarborg-.Maatschappii Vertegenwoordigers van Credietbanken " Hypotheekbanken " " Maatsch. tcgen. schade door brand enz " " " zee- en transportgevaar " "" tot verzekering op het leven enz Verzekering-Maatschappij "Schiedam" Hoofdstuk Kerkgenootschappen. Chl'isteliik Gereformeerde Gemeente. (Voorganger, ouderlingen enz. der 46 Evan!l" Luthersche Gemeente.. (Prcdikant, ouderlingen enz. der G er ~f~r!flc erd e Kerk en. (Predikanten, ouderlingen. enz. der t wee Israëlltlsohe Gemeente. (':oorganger, kerk-, sohool- en armbestuur der 47 Ned. Herv. Kerken (Predlkantcn, ouderlingen, enz. der twee..,.... " 44 Regenten en regentessen van het Diaconiehuis der Herv " " ". "" Weeshuis " 45 Oud-Kath. Kerk. (Pastol'le, pastoor en kerkmeesters der.. ~ R.-Kath.!~r~:~. ~~~~~~~ i ~~~:.~ ~ s.t~~~~,.~ ~~ ~ ~~~)~~,.I~~I:~~~~t.~ r.e.~.e.n.z:.e.n.z: 46 IX

6 x INlIOUDSOPG.\ VE. Bladz. Deken van en purochiën, ressortcerende onder het dekenaat Schieclam 46 Leden van het R-K. parochiaal Armbestuur Regenten van het R.-K. W eeshuis Hoofdstuk Militie. Militie-Commissaris Hoofdstuk Onderwijs. BEWAARSCHOLEN. Direeteuren van en onderwijzeressen aan dc Alida- en Mariabewaarscholen der Maatsch. Tot Nut van 't Algemeen Onclerwijzeres aan de Christelijke bewaarschool Onderwijzeressen aan de R-K. bewaarscholen BIJZONDER HOOGER ONDERWIJS. Commissie tot het geven van Hooger Onderwijs buiten de Universiteit 27 BIJZONDER LAGER ONDERWiJ S. B ~st uur der"st.. Willebrordus-Stichting.. '.: ': Blsschoppel!Jk Inspecteur van het R. K. bl)z. onderw!js Hoofd en onderw.pers. aan de school voor Christ. volksonderwijs "" " "" scholen" Gereform. onderwijs Hoofden en " " R-K. jongensscholen " "" " " " meisjesseholen Suppletiefonds van de school voor Geref. Onderwijs aan de Tuinlann en Vrouwenvereeniging "de Heere zal 't voorzien", werkzaam tot steun van dit suppletiefonds , 3Z Ycreeniging tot bevordering van Christelijk Volksonder wij s " voor Gerefo rmeerd onderwijs LAGER ONDERWIJS (rn ALGEMEmm N ZIN). Afdeeling Schiedam van deu Bond van Ned.Oudcrwijzers " " " het Ned. O~d e rwij z ers-genoo tscha p Commissie tot wering van schoolverzuim Directeur en onderwijzend personeel aan de Rijksnormaallessen en de vakken waarin zij les geven Gemeenten behoorende tot het arrondissement Schiedam Hulpspaarbank del' afd. Schiedam van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap Inspecteur voor Zuidholland.en schoolopzieners in' het district Rotterdam en het arrondissement Schiedam Plaatselijke Commissie van Toezicht OPENBAAR H OOGER O NDERWIJS. College van Curatoren van het Gymnasium..., 27 Inspecteur der Gymnasia Rector en leel'aren van het Gymn. en de vakken waarin zij los geven 27 OPENBAAR LAGER ONDER WIJ. Hoofd en onderwijzend personeel aan de H erhalingschool voor jongens 30 " " " "" " "." meisjes 31 Hoofden en onderw. pers. aan school A, voor jongens, en school B, voor meisjes (uitgebr. leerplan) , 29 " de scholen C-H (v. jongens en meisjes) 30 " " INHOUD OPGAVE. Bladz. OPENBAAR MIDDELBAAR ONDERWIJS. Directeur en leeraren der Burger-avondschool en de vakken waarin zij les geven " " "Hoogere Burgerschool en de vakken waarin. zij les geven Inspecteur voor ZUIdholland.... Plaatselijke Commis ie van Toezicht : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Hoofdstuk Posterijen. Brievenbussen (Plaatsen waar zich bevinden de 41 Brievengaarder Il;an het hulppostkantoor Kethel' ~~. Sp~i~~d', :: : :':::: : 41 Directeur, commiezen en geëmployeerden aan het kantoor Schiedam 41 ltiiksdepothouders van fra~k e erzegels enz...,.. : 41 Uren waarop. het k a~toor IS geopend en verdere inlichtingen omtrent den pubheken dienst '....., Hoofdstuk Rechtswezen. Advocaten, Procureurs en Notaris en te dezer stede 38 Agent te Schiedam van den Voogdijraad Rotterdam 'ii : : : : : : : : : : : : :: 37 Kantongerecht Schiedam. (Kantonreohter en verdere rechterlijke ambtenaren aan het " "(~~a~t sen welke ressorteeren onder het..., 37 " "(Zittingen van den kantonrechter en uren ". waarop is geopend de griffie van het.. 37 Rl)ksveldwacht. (Bngades Schiedam en.maassluis der Hoofdstuk Rijksmiddelen. College van zetters voor de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten 39 ".." " " " grond- e ~ pe rs onee~~ belasting C omm lss~e van aanslag voor d.e belasting op bedrl)fs en andere inkomsten 39 D~skun d lgen ~oor de, opnemldg van het mobilair ,. 39 Directe belastmgen, Invoerrechten en accijnzen. (Inspecteur enz. be-. nevens ka~to orgebouw en uren waarop geopend zijn de bureaux del' 39 Dl re~ t e belastidgen. (Ontvanger enz., benevens uren waarop geopend IS het kantoor der Invo errechte~ en accijnzen. (Ontvanger enz. enz., b e nev~;s' ~; ~~ '~ ~~~~p geopend IS het kantoor der Kroondomein. (Rent~eester van het rentambt Schiedam),... :::: : ::: 40 L o o ~ s wez!l n. (Commissaris en binnenloodsen, tevens loodsen naar zee). 41 Registratie. en Domeinen. (Inspecteur. ontvanger en uren waarop geopend IS het kantoor der Scheepsmeter voor zee- en binnenschepen. (Kantoor van den' : : : : : : : : 40 IJkwezen..(IJker en uren waarop diens kantoor te Rotterdam geopend IS) Hoofdstuk Rljks-telegrafle en -telefonie en Ned. Bell-telefoon-Maatschapplj. B ~ll-tel efo o n- Mii, k~ntoor Schiedam. (D ienstl'egelin~ der R!)ks-Telegrafie. (Direoteur, co~miez e n en geëmployeerden aan het kantoor Schiedam der (Uren waarop intercommunale en internationale gesprekken gevoerd k unnen worden aan het telefoonbureel in het kantoor Schiedam der XI

7 xn INHOUDSOPGA VE. Hoofdstuk Waterschappen. Bladz. D elfland. (Dijkgraa f, hoogheemraden enz. benevens plaats waar gelegen is de secretarie van het H oogh eemraadschap 's-gravenlandschen Polder. (Bestuur en kantoor v. d. secretaris van den 43 NieuwlandEChen Polder. (Bestuur en kantoor v. d. secretaris van den 43 Nieu w-mathenesse. (Dökgraaf, heemraden en k'antoor van den secr.- penningm. van het Heemraadschap Oud-!IIathcnesse. (Bestuur en k antoor van den secretaris v. d. P older 43 Schieland. (Dijkgraaf, hoogheemraden enz., benevens plaats waar gevestigcj ia het bureau van het Hoogheemraadschap V olledig Overzich t der Gebouwen en I nrichtingen binnen de Gemeente Schiedam..... ' TWEEDE GEDEELTE. V ci'jaa rdage n d el' L e den v an h et Vorstelijk Huis. 2 Aug. H..M. ADELHElD EMMA WILHEDlINA THERE IA KONINGIN :JlfOE DER, Zuster van Z. D. H. den regeerenden Vorst van Waldeck en Pyrmont " April. Z. K. I-L HlliNDRIK, Prins der Nederlanden GElfAAL van H. li. de Koningin.. ' ' April. H. K. H. JULIANA LOU! A EM~[A MARIE WlLHELMINA Prinses der Nederlanden... ' : Aug. H. li. WlLHELMlXA HELENA PAULJNE MARIA, K ONINGIN der Nederlanden, Dochter van" jjlen Z. M. WILLEM III en van H. )J. de Koningin-lfoeder 1880 Alphabetische Naamlij st van I ngezetenen van Schiedam. - Advertentiën. 1 Alphabetische L ~s t der Straten, Grachten, Pleinen enz., met de Huisnummers, :N amen der Bewoners, zoomede de Verdeeling der K iesdistricten ' Alphabetische R egister van de Beroepen en Bedrij ven in de Gemeente Schiedam , n.a.binet DER KONINGIN. Di1 ectelt1'. lfr. J. A. Baron de Vos van Steenwijk, Refel enda1'isse1i. C. O. G. de Ridder, I Jhr. Mr. T. R. J. E. Stoop, I 00 fdcommiezen. J. F. Dohna, Th. J. van Loo, I J h r. Mr. G. C. W. van Tets, Commie;un. G. J. F. Anders, D. J. Beek, A. J. Becbt Jr., A djunct- Co mmies. J. F. Cariot, Ee1'ste K lerken. H. M. de Jongh, I A. J. Becht A.J zn., J. L. Verbeek Wolthugs, Tweede Klerk. H. van Loo,

8 2 RAAD VAN STATE. Presidente: H. M. DE KONINGIN. Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN, Hertog van 1\Iecklenburg. Vice-President: Jhr. Mr. P. J. van Swinderen, Leden. Jhr. J. C. C. den Beer Poortugaal, Mr. Th.. L. M. H. Borret, \Ir. J. P. R. M. de Nerée van Babbet'ich, \11'. J. J. W illinge, Mr. P. W. A. Cort~. d. Linden, 1902_ Mr. 'f. M. C. Asser, \.(1-. J. Oppenheim, P. ten Bosch, Mr.J. J. 1. Harte v. Tecklenburg, 1908_ Mr. U. H. Huber, \lr. A. E. Elias, Mr. J. van Gennep, J hr. Mr. J. H. J. Quarles van Ufford, \Ir. J. E. Henny, Secretaris: Mr. A. J. Graaf van Randwijck, ALGEJJEENE RE K ENKAlYIER. Voorzitter: J. L. Le Bron de Vexela Leden. 1\Ir. Th. Ph. baron 1\Iackay, \11'. G. J. Goekoop, 1904.,Thr. Mr. J. H. van Reenen, G. C. baron van Asbeck, 190 '. 1\1. de Ras, J. Krap, 19l!. Secretaris: C. F. Rechlien 1\Iorra, lyilnisterieele DEPARTElYIENTEN. Ministerie van Bultenlandsebe Zaken. (Buitenhof.) l\finister, Z. Exc. Mr. R. Marees van Swinderen, Audientie, Vrijdag UUl'. Secret.-Gener., 1\fr. S. Hannema. mnlsterle va n J ustitie. (Lange Pooten.) 1\Iinister, Z. Exc. Mr. E. R. H. Regou t, ~ Audientie, Zaterdag te 1 1 / 2 uur. Secretaris-Generaal, Mr. A. D. W. de Vdes. m nisterie van Blnnenlan dsebe Zaken. (Binnenhof 19.) Minister, Z. Exc. Mr. Th. Heemskerk, Audientie, Zaterdag te 1 uur. Secretaris-Generaal, :Mr. J. B. Kann. ~I1nl ster i e van ~I arine. (Lange Voorhout.) Minister, Z. Exc. J Wentholt, Audientie, Vrijdag te 11 uur. Secretaris-Generaal, L. A. Dittlof Tj assells. ~lini s terie van Finanelën. (Kneuterdijk 22.) 1\1inister, Z. Exc.. Mr. 1\1. J. C Kolkman, Audientie, Donderdag te 12 uur. Secretaris-Generaal, J. iieshusius. Ministerie van Oorlog. (Plein.) Minister, Z. Exc. H. Colijn, Audientie, Donderdag te 11/ 2 uur. Secretaris-Generaal, 1\fr. H. C. P. de Bruijn. ~liui ste l ' ie van Waterstaat. (Binnenhof.).Ministcr, Z. Exc. Mr. L. fl W. Regout, Audientie, Vrjjdag te 1 1 / 2 uur. Secretaris-Generaal, Mr. dr. J. L. Ä. Salverda de Grave. molsterle vao La udbouw. Nij verbeid en Handel. (Prinsessegracht 8.) Minister, Z. Exc. Ä. S. Talma, Audientie, \Voensdag te 2 uur. Secretaris-Generaal, l\ir. J. \V. S. Ä. Vel'dteeg. Miuisterie van Koloniën. (Plein.) Minister, Z. Exc. J. H. de Waal Malefijt, Audientie, Vrijdag te 1 uur. Secretaris-Generaal, Ml'. J. B. yan der Houven van Oordt STA TEN -G ENE R A A L.. EERSTE, K AMER. Voorzittel' J. E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAX DER OYE " "\N HOF.VELAKEN. NOol d-brabant. '\V. J. H. Prinzen, \Ir. J. W. van den Biesen, ' Jhr. 1\Ir. F. X. A. Verheijen, Mr. Van Lansehot, W. Merkelbach, Jhr. P. J. J. S. M. van der Does de Willebois, Geldel'land. )Ir. F. J. n1. A. Reekers, J. E. N. ' baron Schimmelpenninck )fr. P. C. 't Hooft, I van der Oye, A. M. J. E. baron v. Lamsweerde, Mr. \V. ti. J. Th. van Basten Baten- C. l\j. E. van Löben SeIs, burg, Z uid-holland. Wassenaar van I Dr. J. Woltjer, J. D. baron van Rosande, H. Waller, , J. G. baron van VOOl'st tot VOOl'st, J. P. Havelaar, nir. F. S. van Nierop, )1. de Jong, H. P. Staal, )1r. H. J. Kist, J. À. Laan, Nool d-fiolland. 1\11'. W. S. J. Waterschoot van der Gracht, Mr. J. C. de lifarez Oyen8, Dr. P. J. F. Vermeuleo, E. Ä. 1\1. van der Kun, J. llreebaart Kz., \Ir. W. F. van Leeuwen, Jhr. 1\11'. J. Roëll, K. Czn. de Boer, 1919.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel Emissie 1869 De laagste waarde van de frankeerzegels van de emissies 1852, 1864 en 1867 was 5 cent. Voor de verzending van drukwerken, couranten etc. was het tarief lager dan 5 cent, maar daarvoor ontbraken

Nadere informatie

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS VOOR NEDERLANDSCH-INDIE. Bewerkt bij het Hoofdbestunr Tan den post-, telegraaf- en telefoondienst. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. LANDSDRUKKEBIJ WELTEVEEDEiC 1924.

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1907) No. 1 TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Verdrag tot oprichting van een Internationaal

Nadere informatie

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen Veldpost Stempel VELDPOSTKANTOOR Het grootrondstempel VELDPOSTKANTOOR deed dienst in de jaren 1904 tot en met 1909. In het jaar 1911 werd begonnen met de aanmaak nieuwe veldpoststempels. In het oude stempelboek

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Tarieven Day Definite (export)

Tarieven Day Definite (export) Tarieven Day Definite (export) Tarief per zending DHL EUROPLUS Weight (kg) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 5 19,26 26,25 32,73 36,38 47,71 51,05 54,61 10 19,81 27,35 34,08 42,05 60,13

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.)

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) (N n. X.) 401 X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) E. DEPARTEENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN w H -«I A F D E KLING Vde HOODSTÜK Departement van Binnenlandsche Zaken

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

ADRESBOEK SCHIEDAM. UITGAVE. 1908. \ SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS.. VA N

ADRESBOEK SCHIEDAM. UITGAVE. 1908. \ SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS.. VA N ADRESBOEK :rf.... 6~ 1 VA N SCHEDAM. UTGAVE. 1908. \ SCHEDAM. - H. A. M. ROELANTS.. ALPHABETSCHE NAAMLJST V,AN NGEZETENEN VAN SCHEDAM. ALPHABETSCHE LJST- DER STRATEN, GRACHTEN, PLENEN ENZ., MET DE HUSNUMMERS

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Postagent aan boord van schepen

Postagent aan boord van schepen Postagent aan boord van schepen In Dienstorder No 73 van 1 februari 1928 staat het volgende: Verzending. Postagenten a/b van de schepen van de K.N.S.M. 1. De gezagvoerders van de schepen van de Koninklijke

Nadere informatie

ADRESBOEK 6 f SCHIEDAM. - UITGAVE 1904. H. J. C. ROELANTS. VAN

ADRESBOEK 6 f SCHIEDAM. - UITGAVE 1904. H. J. C. ROELANTS. VAN ADRESBOEK 6 f VAN SCHIEDAM. UITGAVE 1904. SCHIEDAM. - H. J. C. ROELANTS. INHOUDSOPGA VE, in alphab etiseh e orde g e r a ngsohikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstu kken voorafgaande mededeel1ngen. Bladz.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijlage 4a behorende bij Vreemdelingencirculaire nr 14/1955

Bijlage 4a behorende bij Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 Bijlage da MINISTERIE VAN JUSTITIE Afdeling Politie Rij ksvreemdelingendienst al. nr 386/B-4a 's-gravenhage, 6 December 1954 Bijlage 4a behorende bij Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 Betreffende. Overneming

Nadere informatie

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Afrika Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Egypte (EG) 77,35 82,45 87,55 92,65 97,75 102,85 113,05 Marokko (MA) 96,85 105,25 113,65 122,05 130,45 138,85 155,65 Tunesië (TN)

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316 Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.nl Heusden 14 april 2015, Beste Stad klant, Wij zijn verheugd te melden dat

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 98

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 98 10 (1921) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 98 A. TITEL Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer, met bijbehorend statuut; Barcelona, 20 april 1921 B. TEKST De

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Archief van de Gemeenteontvanger,

Archief van de Gemeenteontvanger, Archief van de Gemeenteontvanger, 1818- Inleiding De Gemeenteontvanger De (Gemeente)ontvanger maakt gedurende de periode 1818-1978 deel uit van de gemeentelijke organisatie. Hij is belast met de invordering

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

*., -.'. Model en. J «^

*., -.'. Model en. J «^ *., -.'. Model en. l I J «^ D :) o " GIRO = STORTING. Rofferdamsche Bankvereeniging. AMSTERDAM., den 19 Gelieve ter beschikking te stellen van te en, mijne daarvoor - onze een hi 'drag van ƒ!v 'Mk-. Giro-Rekening

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163 4.(1930) Nr. 1. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 163 A. TITEL Verdrag tot regeling van zekere wetsconflieten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes, met Protocol;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 606 Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten in verband met de invoering

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2 Inhoudsopgave WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2 Artikel 1... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel 4... 3 Artikel 5... 3 Artikel 6... 3 Artikel 7... 3 Artikel 8... 4 Artikel 9... 4 Artikel 10...

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1959 Nr. 179

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1959 Nr. 179 3 (1905) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN JAARGANG 1959 Nr. 179 A. TITEL Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming; 's-gravenhage, 17 juli 1905

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 30 MAART 2000. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de berekening, inning en invordering van de heffing op de winplaatsen van tot drinkwater verwerkbaar water en

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME

GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME 1972 No. 173 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 28 december 1972, houdende uitvoering van de artikelen l lid 3, 2 sub 2, 3, 4, 9 lid 2 van de Landsbedrijvenverordening" (G.B. 1971 No. 181).

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (N*. 628.) WET van den 22sten April 1937, tot regeling van het zelfstandig uitoefenen van beroepen en bedrijven door vreemdelingen. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153 5 (1945) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 153 A. TITEL Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds, met bijlagen; Washington, B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee.

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée klassee UÏI de tesgere faupppieiioai met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. (Strekkende m voldoening aan de voorlaatste

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2013 gesteld op 46.000. In totaal zijn 4.314 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2013 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud Transittijden en tarieven Day Definite-services 2014 DHL Express 2 Welkom in de wereld van DHL DHL Express geeft u direct inzicht in de standaardtarieven en doorlooptijden die van toepassing zijn op uw

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) 2 De Hoge Verdragsluitende Partijen, wensende uitvoering te geven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

TER BEVORDERING VAN. op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8" en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. T i: UTRECHT.

TER BEVORDERING VAN. op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8 en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. T i: UTRECHT. ^rngmmmu nnii %mt\{b f ergntimng TER BEVORDERING VAN i mmm OP ÊIMU TE HOUDEN op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8" en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN m> «T i: UTRECHT.

Nadere informatie

AANGETEKEND EN VERZEKERSERVICE

AANGETEKEND EN VERZEKERSERVICE AANGETEKEND EN VERZEKERSERVICE meest gestelde vragen Vind hier uw antwoord op de meest gestelde vragen >> INHOUDSOPGAVE Wanneer kies ik voor Aangetekend of Verzekerservice? Prijs van poststukken Aangetekend

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226 8 (1948) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS. INHOUDSOPGAVE IN ALPHABETISCHE VOI,GORDE. Ie GEDEELTE. A. Bladz. Aanslag voor de Rijksinkomstenbelasting

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 19 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, alsmede enkele andere

Nadere informatie

55 Burgerlijk armbestuur te Burgh inventaris NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh

55 Burgerlijk armbestuur te Burgh inventaris NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh Burgh 1.1 Algemeen plaatselijk bestuur 4 Gemeente Burgh 1602-1961 26,6 m. 1.2.8.1 Sociale zorg, armen- en werklozenzorg 55 Burgerlijk armbestuur te Burgh 1674-1961 NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh

Nadere informatie

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht.

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14362_1 15 maart 2016 Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze instructie wordt verstaan onder:

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie