BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP CLUSTER FACILITY,CLUSTER LEREN, GEZIN EN SAMENLEVING EN POLITIEZONE AALST AANKOOP VAN KANTOORMATERIAAL EN SCHOOLBENODIGDHEDEN VOOR EEN PERIODE VAN 3 JAAR OPEN AANBESTEDING met Europese bekendmaking Opdrachtgevend bestuur Stad Aalst Ontwerper cluster Facility, Ria Van Landuyt Grote Markt 3 te 9300 Aalst Het bestek wordt ter beschikking gesteld in het e-notification platform op Indien dit bestek op een andere wijze werd verzonden neemt de stad Aalst geen enkele verantwoordlijkheid op mbt de correctheid van dit elektronisch document, noch kan dit bestek of enige bepaling eruit de stad Aalst of de verzender juridisch verbinden. De enige juridisch geldige versie van het bestek is de ter beschikking gestelde versie op Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 4 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 4 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 5 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 5 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 5 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 6 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 6 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 7 I.11 PRIJSHERZIENINGEN... 7 I.12 VARIANTEN... 7 I.13 KEUZE VAN OFFERTE... 7 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN... 8 II.1 LEIDEND AMBTENAAR... 8 II.2 VERZEKERINGEN... 8 II.3 BORGTOCHT... 8 II.4 LOOPTIJD EN LEVERINGSTERMIJN... 9 II.5 BETALINGSTERMIJN... 9 II.6 WAARBORGTERMIJN... 9 II.7 OPLEVERING... 9 II.8 EXCLUSIVITEIT...10 II.9 POTENTIEEL BESTELLENDE OVERHEDEN...10 III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 ALGEMEEN...11 III.2 VERGELIJKING VAN DE OFFERTES...11 III.3 CATALOGUS EN PRIJSLIJST...12 III.4 FACTOREN DIE IN DE PRIJZEN MOETEN BEGREPEN ZIJN...12 III.5 LEVERINGSBON EN FACTURATIE...12 III.6 LEVERINGSPLAATSEN...13 III.6.1 Bestellingen van de stadsdiensten:...13 III.6.2 Bestellingen van de verschillende scholen:...13 III.6.3 Bestellingen van de Politiezone Aalst III.6.4 Bestellingen van andere besturen...14 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : VOORBLAD EN PRODUCTCATALOGUS VOOR DE SCHOLEN Blz. 2

3 Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Opgelet! Alle vragen, zowel van technische als van administratieve aard dienen gesteld te worden via het online forum dat ter beschikking wordt gesteld op de e-notification website Naam: cluster Facility Adres: Grote Markt 3 te 9300 Aalst Contactpersoon: Mevrouw Ria Van Landuyt Telefoon: 053/ Ontwerper Naam: cluster Facility Adres: Grote Markt 3 te 9300 Aalst Contactpersoon: Mevrouw Ria Van Landuyt Telefoon: 053/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht. Artikel 20 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 Er worden geen prijsherzieningen toegepast. Rechtvaardiging: De geldende catalogusprijzen zijn steeds van toepassing, met daarop de opgegeven korting.. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: cluster Facility,cluster Leren, Gezin en Samenleving en Politiezone Aalst Aankoop van kantoormateriaal en schoolbenodigdheden voor een periode van 3 jaar. Leveringsplaats: diverse locaties (zie technische bepalingen) I.2 Identiteit van de opdrachtgever Stad Aalst Grote Markt Aalst In toepassing van artikel 2, 4 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal Stad Aalst optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald Politiezone Aalst 5440, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst, SportAG, Brandweer, OCMW Aalst, ASZ Aalst, de kerkfabrieken van grondgebied Aalst en de stedelijke vzw s in omvorming. Op basis van dit dossier worden voorlopig enkel de bestellingen van de stad Aalst en de Politiezone Aalst 5440 gegund. De andere overheden kunnen gedurende de looptijd van de opdracht mee instappen op deze gunning. I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Deze overheidsopdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer. De opdrachten gebaseerd op deze raamovereenkomst zullen worden gegund op basis van de voorwaarden vastgesteld in deze raamovereenkomst. I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De aankopen zullen gebeuren op basis van de catalogusprijzen waarop de opgegeven voorziene korting verrekend wordt. Deze korting is van toepassing op het volledige assortiment. Opgave van verschillende kortingen per prijzengroep is niet toegestaan, dit op straffe van nietigheid van de offerte, dus er is één korting van toepassing op heel het assortiment. Blz. 4

5 De leveringskosten zijn in de prijs inbegrepen en worden niet apart aanvaard. Het opdrachtgevend bestuur voorziet een krediet van ongeveer ,- EUR ( ,- EUR voor de stadsdiensten en ,- EUR voor de politie) op jaarbasis en behoudt zich het recht voor om binnen dit krediet de (deel)bestellingen naar haar behoeften te regelen waarbij de eenheidsprijzen forfaitair zijn met de daarop toegepaste korting. I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) * Voor buitenlandse inschrijvers: Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de wetgeving van het land waar hij gevestigd is. * Voor Belgische inschrijvers: In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) * Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. De catalogusprijzen dienen in euro opgegeven te worden. Machtiging De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. I.7 Indienen van de offerte De volledige offerte, m.n. het offerteformulier, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen, zoals bv. de productcatalogus, die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde elektronisch ondertekend. Elk elektronisch aangeboden offertedocument moet correct elektronisch zijn ondertekend. Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. Blz. 5

6 Wie ondertekent, moet bewijzen dat hij gemachtigd is (uittreksel en/of ondertekende verklaring van de gevolmachtigde moet mee in zijn dossier zitten). Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie. Het indienen van een veiligheidskopie is niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om; naast de elektronische indiening ook een papieren offerte in te dienen; om meer dan één (1) elektronische offerte in te dienen. De capaciteit voor het opladen van offertes of kandidaturen is gelimiteerd tot 80MB per document en 350MB per dossier. Boven deze grens is het niet mogelijk offertes of kandidaturen correct op te laden. Er zijn evenwel geen limieten in het aantal documenten en de types documenten. Als oplossing kunnen documenten opgeladen worden in een zip-file. Bij alle documenten die de inschrijver uploadt, is hij VERPLICHT zijn firmanaam op te nemen in de bestandsnaam. De aangeleverde Excelbestanden, opgemaakt door het bestuur dienen VERPLICHT ingediend te worden, enkel de aangeleverde bestanden mogen gebruikt worden. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig opladen van een unieke en enige offerte. De offertes/inschrijvers die niet aan voorgaande bepalingen voldoen worden niet weerhouden voor evaluatie en worden als onregelmatig aangeduid. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bijvoorbeeld PDF, MS Office of gelijkwaardig. De offertes moeten worden ingediend via de e-tendering internetsite die de naleving toelicht van de voorwaarden van artikel artikel 52 van het KB van 15 juli Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e- Procurement helpdesk op het nummer +32 (0) De offerte kan niet ingediend worden op papier Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. I.8 Opening van de offertes De opening van de elektronische offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Stadhuis, Witte Zaal, Zwarte Zustersstraat 8 Datum: Zie aankondiging van opdracht. I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. Blz. 6

7 I.10 Gunningscriteria Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de laagste regelmatige offerte. Zie ook I.13 "Keuze van de offerte". I.11 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de laagste regelmatige offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver voorbehoudsloos akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om hetzij de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen hetzij verduidelijking te vragen aan de inschrijver. beoordeling offertes op inventaris/korting en catalogus De stad zal de offertes beoordelen als volgt : - er is een niet limitatieve lijst opgesteld waarbij wijzigingen mogelijk zijn afhankelijk van het aanbod; - de prijzen worden vergeleken op de gemeenschappelijke producten van deze lijst inclusief de korting; - de laagste offerte wordt weerhouden op basis van de totale prijsvergelijking van de gemeenschappelijke producten inclusief de korting Blz. 7

8 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Voor de stadsdiensten: Naam: mevrouw Ria Van Landuyt Adres: cluster Facility, Grote Markt 3 te 9300 Aalst Telefoon: 053/ Voor de politiediensten: Naam: Kathy Meert Telnr: 053/ II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: een forfaitaire borgtocht van 3 000,00 EUR. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de oplevering. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. Blz. 8

9 II.4 Looptijd en leveringstermijn Totale looptijd van dit raamcontract: 36 maanden De aanbestedende overheid specifieert geen leveringstermijn per deelbestelling. Bijgevolg moet de leverancier zelf een leveringstermijn voorstellen in zijn offerte (in kalenderdagen). Alle leveringen moeten gebeuren binnen de looptijd van de opdracht. Er moet minimaal 1x per week geleverd worden. De deelbestellingen op afroep gebeuren via bestelbon per mail of via het online bestelsysteem van de leverancier (zoals omschreven op het offerteformulier), volgens de leveringstermijn opgegeven op het offerteformulier. II.5 Betalingstermijn De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats, al naargelang: 1 30 dagen na de datum van ontvangst door de aanbestedende overheid van de factuur; 2 indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, 30 dagen na de datum van de levering; 3 indien de aanbestedende overheid de factuur eerder ontvangt dan de levering, 30 dagen na de levering. Er wordt 1 factuur opgemaakt per bestelbon. Wanneer de levering van de bestelling in verschillende keren gebeurt, wordt de factuur van de bestelling pas aanvaard na uitvoering van de laatste deellevering. Het detail van de factuur bevat onder andere het bestelbonnummer (zie punt II.5.) Er wordt apart gefactureerd voor de stadsdiensten (verschillende afdelingen mogelijk) en voor de politie: De factuur voor de stadsdiensten dient gericht aan dienst Financiën, Grote Markt 3, 9300 Aalst. De factuur voor de politie dient gericht aan dienst Boekhouding - Beekveldstraat Aalst. De facturatie adressen van andere besturen worden bepaald in onderling overleg met het desbetreffend bestuur. Het btw nummer van de stad Aalst is BE II.6 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. II.7 Oplevering De oplevering vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen na het einde van de looptijd van de opdracht. Er wordt naargelang het geval een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld Blz. 9

10 II.8 Exclusiviteit Het sluiten van een overeenkomst op basis van dit bestek, geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. De opdrachtgevende besturen kunnen gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst, goederen die, identiek of analoog zijn aan deze beschreven in dit bestek, laten leveren door een andere leverancier. De inschrijver kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. II.9 Potentieel bestellende overheden De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2, 4 en 15 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15/06/2006, ten aanzien von alle onderstaande entiteiten: - Politiezone Aalst 5440 (zit reeds vervat in gunning van deze odpracht) - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) - Sport AG - Brandweer - OCMW Aalst - ASZ Aalst - kerkfabrieken van grondgebied Aalst - de stedelijke vzw s in omvorming: vzw DAV Dienstverlening Aalsters Verenigingsleven vzw DADD Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek vzw Aalsterse Sportcentra vzw Jeugdanimatie Op basis van dit dossier worden voorlopig enkel de bestellingen van de stad Aalst en de Politiezone Aalst 5440 gegund. De andere overheden kunnen gedurende de looptijd van de opdracht mee instappen op deze gunning. Blz. 10

11 III. Technische bepalingen III.1 Algemeen De offertes zullen beoordeeld worden op basis van een algemene korting op de catalogusprijs. In deze prijs is de levering inbegrepen, alsook de digitale online-raadpleging van de volledige catalogus. De toegestane korting dient vermeld te worden op het offerteformulier. Deze is van toepassing op het volledige assortiment (er kunnen geen artikelen worden uitgepikt waarop de korting niet van toepassing is, en geen kortingen voor aankoop grotere hoeveelheid of vanaf bepaald bedrag.). III.2 Vergelijking van de offertes Hierna volgt een overzicht van het kantoormateriaal en de schoolbenodigdheden die op regelmatige basis aangekocht worden door de cluster Facility en cluster Leven, Gezin, Samenleving. Het is vanzelfsprekend dat deze lijst kan evolueren naargelang de behoeften van de verschillende stadsdiensten en scholen. De kwaliteit en de samenstelling van de aangeboden producten moeten voldoen aan alle wettelijke voorschriften en dienen van een onberispelijke kwaliteit te zijn.. Lijst van vaak voorkomende kantoormaterialen en schoolbenodigdheden (niet limitatief) - Bordmateriaa - Correctiemateriaal - Elastieken - Etiketten - Kleefmateriaal - Kleurmateriaal - Knutselgerei - Lijmprodukten - Nietjesmachines & perforators - Notitieblokken. - Opbergmappen - Ordners - Papierklemmen - Scharen, cuttermesjes - Schrijfblokken & schriften - Schrijfwaren (Balpennen, Rollers, Stiften, Teksmarkers, ) - Tekenblokken - Verfmateriaal Deze lijst is niet limitatief, wijzigingen zijn mogelijk afhankelijk van het aanbod. De prijzen worden vergeleken op de gemeenschappelijke en kwalitatief evenwaardige producten van deze lijst, inclusief de korting. De laagste offerte wordt weerhouden op basis van de totale prijsvergelijking van de gemeenschappelijke producten inclusief korting. Onder gemeenschappelijke producten wordt verstaan: producten van gelijkwaardige en kwalitatief evenwaardige producten die bij alle inschrijvers voorkomen. Voor de komende drie jaar wordt de uitgave voor deze opdracht geraamd op ,- EUR incl. btw ( ,- EUR voor de stadsdiensten en ,- EUR voor de politiediensten) per jaar. De inschrijver heeft evenwel geen recht op schadevergoeding indien dit geraamd bedrag niet bereikt wordt. Blz. 11

12 III.3 Catalogus en prijslijst Een productcatalogus en prijslijst van het volledige gamma moet digitaal online raadpleegbaar zijn (voor raadpleging van alle prijzen en alle artikelen). De inschrijver vermeld in zijn offerte een log-in voor de website. Nieuwe catalogi worden automatisch overgemaakt aan cluster Facility Economaat, Grote Markt 3, 9300 Aalst + elektronische catalogi online, alsook aan de verschillende scholen. De aanbestedende overheid is vrij om gedurende de looptijd van de opdracht bijkomende catalogi te vragen voor de diverse diensten van de stad. De korting blijft van toepassing op de nieuwe catalogi. De inschrijver vermeldt in zijn offerte de mogelijkheden van zijn online bestelsysteem. De inschrijver moet in staat zijn om afgeschermde producten (vb. 4 soorten memoklevers, 2 soorten correctierollers, duurzame stiften ) aan te bieden voor intern gebruik dmv. een kosteloze digitale applicatie. Deze catalogi worden in samenspraak met het Cluster Facility en Cluster Leren, Gezin, Samenleving opgemaakt. (zie voorbeeld productencatalogus specifiek voor de scholen in bijlage) III.4 Factoren die in de prijzen moeten begrepen zijn De inschrijvers worden verondersteld alle kosten en heffingen,- die op de leveringen wegen -, zowel in de eenheidsprijzen als in de algemene prijzen te hebben ingerekend, met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde. In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend : de kosten voor verpakking, het laden, de overslag en het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren; de kosten van het lossen, van het uitpakken en van het stapelen op de plaats van de levering; de kosten voor de documentatie en stalen die door het bestuur wordt geëist betreffende de levering van de kantoorbenodigdheden; de tol- en accijnsrechten. De belasting over de toegevoegde waarde dient in een speciale post van de inschrijving te worden vermeld om bij de prijs te worden gevoegd. III.5 Leveringsbon en facturatie Opmaken van de leveringsbon Volgende vermeldingen zijn aanwezig: a) verwijzing naar bestelling -> nummer van de bestelbon b) lijst van de bestelde producten (productcode leverancier, hoeveelheid, omschrijving, eenheidsprijs, eventueel toegekende korting, bruto- en nettogewicht) c) vermelding van de niet-leverbare producten (naleveringen), Opmaken van facturen Volgende vermeldingen zijn aanwezig: a) verwijzing naar de bestelbon b) lijst van de bestelde producten (productcode leverancier, hoeveelheid, omschrijving, eenheidsprijs, eventueel toegekende korting, bruto- en nettogewicht); b) de afzonderlijke bedragen en het totale bedrag van de geleverde producten; c) de niet-leverbare producten (naleveringen), indien mogelijk met vermelding van hun kostprijs verwijzing naar de bestelbon; Blz. 12

13 Na de gunning kunnen de rapportagemogelijkheden over opvolging orders, historiek bestellingen, besproken worden. III.6 Leveringsplaatsen Het juiste leveringsadres zal bij elke bestelling vermeld worden op de bestelbon per mail of via het online bestelsysteem van de leverancier. De goederen dienen geleverd te worden op kosten van de leverancier RECHTSTREEKS op de opgegeven locaties: Leveringen dienen steeds te gebeuren in overleg met de contactpersoon vermeld op de bestelbon en gebeuren min. 1x per week. De gebroken en/of beschadigde goederen zullen op kosten van de leverancier vervangen worden. III.6.1 Bestellingen van de stadsdiensten: Cluster Facility Economaat Zwarte Zustersstraat Aalst Tel 053/ De bestellingen worden geleverd op het gelijkvloers in het magazijn III.6.2 Bestellingen van de verschillende scholen: Stedelijke kleuter- en lagere scholen: De bestellingen worden geleverd in de onderwijsinstellingen in de respectievelijke secretariaten: Stedelijke kleuter- en lagere scholen: - Binnenstraat 157, 9300 Aalst tel 053/ Hoveniersstraat 86, 9300 Aalst tel 053/ Kerrebroekstraat 114, 9300 Aalst tel 053/ Oude Gentbaan 34, 9300 Aalst tel 053/ Vrijheidstraat 65, 9300 Aalst tel 053/ Erembodegem-Dorp 21, 9320 Erembodegem tel 053/ Ronsevaaldreef 102, 9320 Erembodegem tel 053/ Damkouterbaan 6, 9308 Gijzegem tel 053/ Grote Baan 209, 9310 Herdersem tel 053/ Zijpstraat 49, 9308 Hofstade tel 053/ Meldert-Dorp 15, 9310 Meldert tel 052/ Herbergstraat 28, 9310 Moorsel tel 053/ Edixvelde, 9320 Nieuwerkerken tel 053/ Academie voor Beeldende Kunsten Capucienenlaan 8, 9300 Aalst tel 053/ fax 053/ Academie voor Podiumkunsten Vrijheidstraat 65,9300 Aalst tel 053/ fax 053/ Blz. 13

14 De inschrijver moet bestelgroepen mogelijk maken, maw men moet per klas/lokaal de bestelling kunnen aanmaken dmv een digitale applicatie. (zie voorbeeld productcatalogus specifiek voor de scholen in bijlage). De bestellingen dienen verpakt te worden per klas/lokaal én per stedelijke onderwijsinrichting en geleverd in de respectievelijke onderwijsinstellingen. (zie hierboven). III.6.3 Bestellingen van de Politiezone Aalst 5440 Politiezone Aalst 5440 Beekveldstraat Aalst Tel 053/ III.6.4 Bestellingen van andere besturen De leveringsadressen voor bestellingen met andere besturen dienen bepaald te worden in onderling overleg met het desbetreffend bestuur. Blz. 14

15 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP CLUSTER FACILITY,CLUSTER LEREN, GEZIN EN SAMENLEVING EN POLITIEZONE AALST AANKOOP VAN KANTOORMATERIAAL EN SCHOOLBENODIGDHEDEN VOOR EEN PERIODE VAN 3 JAAR Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Ofwel (1) Rechtspersoon De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Open aanbesteding vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: tegen een korting van % op de catalogusprijzen Leveringstermijn per deelbestelling (in kalenderdagen):... Blz. 15

16 Omschrijving bestelsysteem Algemene inlichtingen Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: Ondernemingsnummer (alleen in België): Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC)... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Verklaring op eer Ik verklaar/wij verklaren op eer dat wij ons niet bevinden in een uitsluitingssituatie zoals voorzien in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli Ik verbind mij/wij verbinden ons om, op vraag van de aanbestedende overheid, de noodzakelijke documenten en bewijzen te bezorgen. Bij de offerte te voegen documenten De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht moeten worden bijgevoegd. Gedaan te... De... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). (1) Doorhalen wat niet van toepassing is Blz. 16

17 BIJLAGE B : VOORBLAD EN PRODUCTCATALOGUS VOOR DE SCHOLEN KLANTNUMMER NAAM VERTEGENWOORDIGER NAAM SCHOOL KLAS LEERKRACHT AANTAL LEERLINGEN GEWENSTE LEVERDATUM GEWENSTE LEVERWEEK LEVERPLAATS (= secretariaat, gesorteerd per klas) OPENINGSUREN SCHOOL Bestelbon - Scholenassortiment DETAILS LEVERING SLUITINGSPERIODE SCHOOL DETAILS CONTACTPERSOON GOEDERENONTVANGST NAAM TELEFOONNUMMER (GSM) Totale bestelling per klas (inclusief BTW) Gelieve deze bestelbon, zodra volledig ingevuld, door te mailen naar het schoolsecretariaat Gelieve deze bestelbon in kopij te MAILEN naar: Blz. 17

18 SCHOOL: Klas: Leerkracht: Referent ie Pagin a Omschrijving Verpakking Prijs ( ) excl. BTW Prijs ( ) incl. BTW Aant al Tota al excl. BTW Tota al incl. BT W Bureaumateriaal Lijmen lijmstift 22 gr - Pritt navulling permanent - Pritt Meetgerief Lat - plastiek - 20 cm Nietjesmachines en nietjes nietjesmachine nummer 6, Bostisch nietjesmachine nummer 10 nietjesmachine nummer 24/6 Bostitch P3 niettangen nietjes 23/10, doosje van 1000 stuks Nietjes 48/4 (pakjes per 1000) Nietjes B8 ¼ 6mm (pakjes per 5000) nietjes nummer 24/6 Nietjes Rapid Duax nietjes standaard ontnieter Papierklemmen, duimspijkers Paperclips 25 mm doos van 1000 stuks (gegalvaniseerde) Paperclips 30 mm doos van 1000 stuks (gegalvaniseerde) Duimspijker, doosje van 100 stuks Perforators perforator 2 gaten perforator 2 gaten, groot model Plakband en plakbandafrollers kleefband, doorzichtig, 10 x 15 mm Scotch Plakbandhouders bureaumodel Scharen en cutters Scharen 21 cm breekmes groot, vervangmes, verpakt per 10 stuks Stempels en toebehoren Blz. 18

19 drukstempel met datum drukstempel met individuele tekst drukstempel met individuele tekst + datum stempelkussen voor niet-zelfinktende stempels in zwart/blauw/groen/rood Stempelinkt voor stempelkussens in zwart/blauw/rood Verpakking Elastieken elastiek dun, 1,5 mm breedte 80 mm, doosje 500 gr elastiek dik, 10 mm, breedte 120 mm, doosje 500 gr Tapes verpakkingstape verpakkingstapedispenser Touwen - koorden touw, katoen, zwart-geel-rood touw, sisal, 2500 gr touw, vlas, 90 m Klassement en archivering Archiefdozen archiefdoos grijpopening Opbergmappen vouwmap 3 kleppen en elastiek, A4, verpakt per 10 vouwmap 3 kleppen, 4A, verpakt per 50 Exacompta inlegkaften verschillende kleuren 80gr. (set) 100% gerecycleerd Exacompta vouwmappen 220gr. assorti (set) 100% gerecycleerd Ordners en rugetiketten Organisatiemappen Handtekenmap Ringmappen Ringmap met 2 ringen, A4, alle kleuren Showtassen Geperforeerde hoezen Glashelder (100/doos) Tabbladen Tabbladen (10 tabs) Karton + perforaties Tabbladen (5 tabs) Karton + perforaties tabbladen alfabet Tabbladen met index tabbladen numeriek Blz. 19

20 Memoblokken - Notitieboeken - Schriften - Schrijfblokken Memo's Post-it memo's geel 38x51 Post-it memo's geel 76x127 Post-it memo's geel 76x76 Notitieboeken notablok, boven gelijmd, gelijnd, A4 notablok, boven gelijmd, geruit, A4 Cursusblok A4 geruit Cursusblok A5 geruit Briefblokken gelijnd, gelijmd + 4 perforaties Briefblokken geruit 5x5 gelijmd + 4 perforaties Schriften Atoma schriften A4, gelijnd Atoma schriften A4, geruit Atoma schriften A5, gelijnd Atoma schriften A5, geruit schrift met harde kaft A5 geruit spiraalschrift, gelijnd, 105 x 145 spiraalschrift, gelijnd, 148 x 210 spiraalschrift, gelijnd, 210 x 295, A4 spiraalschrift, geruit, 210 x 295, A4 Spiraalschriften A4 ruitjes Spiraalschriften A4+ (lijntjes + FSC) Spiraalschriften A5+ Lijntjes + FSC) Spiraalschriften AA geruit Etiketten - Omslagen Etiketten Etiketten Omslagen Circulatie enveloppen met koortje (=2DZ) Schrijfwaren en correctie Balpennen - Rollers kogelschrijver, blauw, UNI BALL UB150 kogelschrijver, groen, UNI BALL UB150 kogelschrijver, rood, UNI BALL UB 150 kogelschrijver, zwart, UNI BALL UB 150 Pilot V Ball kleur blauw 0.7 mm Pilot V Ball kleur zwart 0.7 mm Correctiemateriaal Correctieroller navulbaar - 1 regel 4,2 mm Correctieroller navulling - 1 regel 4,2 mm Inktuitwisser met 2 punten Blz. 20

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE OPEN OFFERTEAANVRAAG met

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 15/E-84 LEVERINGEN BIBART. RAAMOVEREENKOMST VOOR GEZAMENLIJKE AANKOOP VAN GAMES VOOR DE BIBLIOTHEEKCOLLECTIE

BIJZONDER BESTEK 15/E-84 LEVERINGEN BIBART. RAAMOVEREENKOMST VOOR GEZAMENLIJKE AANKOOP VAN GAMES VOOR DE BIBLIOTHEEKCOLLECTIE BIJZONDER BESTEK 15/E-84 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP BIBART. RAAMOVEREENKOMST VOOR GEZAMENLIJKE AANKOOP VAN GAMES VOOR DE BIBLIOTHEEKCOLLECTIE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese School Mol Ontwerper Europese

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

HUREN VAN PLANTEN VOOR EVENEMENTEN

HUREN VAN PLANTEN VOOR EVENEMENTEN Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: INVERDE-2015-002 RAAMOVEREENKOMST HUREN VAN PLANTEN VOOR EVENEMENTEN Uiterste indieningsdatum offertes: op dinsdag 17

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. Provincie Oost-Vlaanderen

BESTEK LEVERINGEN RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. Provincie Oost-Vlaanderen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR Leveringen MET ALS VOORWERP Aankoop en levering van schoolboeken Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking Opdrachtgevend bestuur VZW ECOV Sinte Annalaan

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

1/ 5 BE001 27/06/ FM nummer: Standaardformulier 50 - NL A HR Business analist Stedelijk Onderwijs Antwerpen

1/ 5 BE001 27/06/ FM nummer: Standaardformulier 50 - NL A HR Business analist Stedelijk Onderwijs Antwerpen 1/ 5 BE001 27/06/2016 - FM nummer: 2016-519700 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GENK EN HASSELT: HAALBAARHEIDSSTUDIE VOOR DE MOGELIJKE IMPLEMENTATIE VAN EEN FIETSDEELSYSTEEM (PERCEEL 1) EN OPMAAK VAN EEN BESTEK

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Open offerteaanvraag nr. FBO/OVH/2015.07/AB Reis Washington - New York 2016 1/17 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 15/MJE-216/16-20V DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK 15/MJE-216/16-20V DIENSTEN BIJZONDER BESTEK 15/MJE-216/16-20V VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DIENST ICT. RAAMOVEREENKOMST VIA OPDRACHTENCENTRALE STAD AALST. MOBIELE TELEFONIE VOOR EEN PERIODE VAN MINIMUM

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND

PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2015-023 PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE

AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE LEVERINGEN L2016ter143-2259 WERKPLAATSEN AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Werkplaatsen Nijverheidspark 24 te 3580

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 17/MJE-139/17-21 DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK 17/MJE-139/17-21 DIENSTEN BIJZONDER BESTEK 17/MJE-139/17-21 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP CLUSTER INTERNE ONDERSTEUNING. VERZEKERING BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSBIJSTAND ARCHITECTEN

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie