BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP CLUSTER FACILITY,CLUSTER LEREN, GEZIN EN SAMENLEVING EN POLITIEZONE AALST AANKOOP VAN KANTOORMATERIAAL EN SCHOOLBENODIGDHEDEN VOOR EEN PERIODE VAN 3 JAAR OPEN AANBESTEDING met Europese bekendmaking Opdrachtgevend bestuur Stad Aalst Ontwerper cluster Facility, Ria Van Landuyt Grote Markt 3 te 9300 Aalst Het bestek wordt ter beschikking gesteld in het e-notification platform op https://enot.publicprocurement.be/. Indien dit bestek op een andere wijze werd verzonden neemt de stad Aalst geen enkele verantwoordlijkheid op mbt de correctheid van dit elektronisch document, noch kan dit bestek of enige bepaling eruit de stad Aalst of de verzender juridisch verbinden. De enige juridisch geldige versie van het bestek is de ter beschikking gestelde versie op https://enot.publicprocurement.be/. Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 4 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 4 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 5 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 5 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 5 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 6 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 6 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 7 I.11 PRIJSHERZIENINGEN... 7 I.12 VARIANTEN... 7 I.13 KEUZE VAN OFFERTE... 7 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN... 8 II.1 LEIDEND AMBTENAAR... 8 II.2 VERZEKERINGEN... 8 II.3 BORGTOCHT... 8 II.4 LOOPTIJD EN LEVERINGSTERMIJN... 9 II.5 BETALINGSTERMIJN... 9 II.6 WAARBORGTERMIJN... 9 II.7 OPLEVERING... 9 II.8 EXCLUSIVITEIT...10 II.9 POTENTIEEL BESTELLENDE OVERHEDEN...10 III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 ALGEMEEN...11 III.2 VERGELIJKING VAN DE OFFERTES...11 III.3 CATALOGUS EN PRIJSLIJST...12 III.4 FACTOREN DIE IN DE PRIJZEN MOETEN BEGREPEN ZIJN...12 III.5 LEVERINGSBON EN FACTURATIE...12 III.6 LEVERINGSPLAATSEN...13 III.6.1 Bestellingen van de stadsdiensten:...13 III.6.2 Bestellingen van de verschillende scholen:...13 III.6.3 Bestellingen van de Politiezone Aalst III.6.4 Bestellingen van andere besturen...14 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : VOORBLAD EN PRODUCTCATALOGUS VOOR DE SCHOLEN Blz. 2

3 Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Opgelet! Alle vragen, zowel van technische als van administratieve aard dienen gesteld te worden via het online forum dat ter beschikking wordt gesteld op de e-notification website Naam: cluster Facility Adres: Grote Markt 3 te 9300 Aalst Contactpersoon: Mevrouw Ria Van Landuyt Telefoon: 053/ Ontwerper Naam: cluster Facility Adres: Grote Markt 3 te 9300 Aalst Contactpersoon: Mevrouw Ria Van Landuyt Telefoon: 053/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht. Artikel 20 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 Er worden geen prijsherzieningen toegepast. Rechtvaardiging: De geldende catalogusprijzen zijn steeds van toepassing, met daarop de opgegeven korting.. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: cluster Facility,cluster Leren, Gezin en Samenleving en Politiezone Aalst Aankoop van kantoormateriaal en schoolbenodigdheden voor een periode van 3 jaar. Leveringsplaats: diverse locaties (zie technische bepalingen) I.2 Identiteit van de opdrachtgever Stad Aalst Grote Markt Aalst In toepassing van artikel 2, 4 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal Stad Aalst optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald Politiezone Aalst 5440, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst, SportAG, Brandweer, OCMW Aalst, ASZ Aalst, de kerkfabrieken van grondgebied Aalst en de stedelijke vzw s in omvorming. Op basis van dit dossier worden voorlopig enkel de bestellingen van de stad Aalst en de Politiezone Aalst 5440 gegund. De andere overheden kunnen gedurende de looptijd van de opdracht mee instappen op deze gunning. I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Deze overheidsopdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer. De opdrachten gebaseerd op deze raamovereenkomst zullen worden gegund op basis van de voorwaarden vastgesteld in deze raamovereenkomst. I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De aankopen zullen gebeuren op basis van de catalogusprijzen waarop de opgegeven voorziene korting verrekend wordt. Deze korting is van toepassing op het volledige assortiment. Opgave van verschillende kortingen per prijzengroep is niet toegestaan, dit op straffe van nietigheid van de offerte, dus er is één korting van toepassing op heel het assortiment. Blz. 4

5 De leveringskosten zijn in de prijs inbegrepen en worden niet apart aanvaard. Het opdrachtgevend bestuur voorziet een krediet van ongeveer ,- EUR ( ,- EUR voor de stadsdiensten en ,- EUR voor de politie) op jaarbasis en behoudt zich het recht voor om binnen dit krediet de (deel)bestellingen naar haar behoeften te regelen waarbij de eenheidsprijzen forfaitair zijn met de daarop toegepaste korting. I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) * Voor buitenlandse inschrijvers: Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de wetgeving van het land waar hij gevestigd is. * Voor Belgische inschrijvers: In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) * Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. De catalogusprijzen dienen in euro opgegeven te worden. Machtiging De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. I.7 Indienen van de offerte De volledige offerte, m.n. het offerteformulier, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen, zoals bv. de productcatalogus, die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde elektronisch ondertekend. Elk elektronisch aangeboden offertedocument moet correct elektronisch zijn ondertekend. Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. Blz. 5

6 Wie ondertekent, moet bewijzen dat hij gemachtigd is (uittreksel en/of ondertekende verklaring van de gevolmachtigde moet mee in zijn dossier zitten). Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie. Het indienen van een veiligheidskopie is niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om; naast de elektronische indiening ook een papieren offerte in te dienen; om meer dan één (1) elektronische offerte in te dienen. De capaciteit voor het opladen van offertes of kandidaturen is gelimiteerd tot 80MB per document en 350MB per dossier. Boven deze grens is het niet mogelijk offertes of kandidaturen correct op te laden. Er zijn evenwel geen limieten in het aantal documenten en de types documenten. Als oplossing kunnen documenten opgeladen worden in een zip-file. Bij alle documenten die de inschrijver uploadt, is hij VERPLICHT zijn firmanaam op te nemen in de bestandsnaam. De aangeleverde Excelbestanden, opgemaakt door het bestuur dienen VERPLICHT ingediend te worden, enkel de aangeleverde bestanden mogen gebruikt worden. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig opladen van een unieke en enige offerte. De offertes/inschrijvers die niet aan voorgaande bepalingen voldoen worden niet weerhouden voor evaluatie en worden als onregelmatig aangeduid. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bijvoorbeeld PDF, MS Office of gelijkwaardig. De offertes moeten worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving toelicht van de voorwaarden van artikel artikel 52 van het KB van 15 juli Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e- Procurement helpdesk op het nummer +32 (0) De offerte kan niet ingediend worden op papier Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. I.8 Opening van de offertes De opening van de elektronische offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Stadhuis, Witte Zaal, Zwarte Zustersstraat 8 Datum: Zie aankondiging van opdracht. I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. Blz. 6

7 I.10 Gunningscriteria Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de laagste regelmatige offerte. Zie ook I.13 "Keuze van de offerte". I.11 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de laagste regelmatige offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver voorbehoudsloos akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om hetzij de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen hetzij verduidelijking te vragen aan de inschrijver. beoordeling offertes op inventaris/korting en catalogus De stad zal de offertes beoordelen als volgt : - er is een niet limitatieve lijst opgesteld waarbij wijzigingen mogelijk zijn afhankelijk van het aanbod; - de prijzen worden vergeleken op de gemeenschappelijke producten van deze lijst inclusief de korting; - de laagste offerte wordt weerhouden op basis van de totale prijsvergelijking van de gemeenschappelijke producten inclusief de korting Blz. 7

8 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Voor de stadsdiensten: Naam: mevrouw Ria Van Landuyt Adres: cluster Facility, Grote Markt 3 te 9300 Aalst Telefoon: 053/ Voor de politiediensten: Naam: Kathy Meert Telnr: 053/ II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: een forfaitaire borgtocht van 3 000,00 EUR. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de oplevering. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. Blz. 8

9 II.4 Looptijd en leveringstermijn Totale looptijd van dit raamcontract: 36 maanden De aanbestedende overheid specifieert geen leveringstermijn per deelbestelling. Bijgevolg moet de leverancier zelf een leveringstermijn voorstellen in zijn offerte (in kalenderdagen). Alle leveringen moeten gebeuren binnen de looptijd van de opdracht. Er moet minimaal 1x per week geleverd worden. De deelbestellingen op afroep gebeuren via bestelbon per mail of via het online bestelsysteem van de leverancier (zoals omschreven op het offerteformulier), volgens de leveringstermijn opgegeven op het offerteformulier. II.5 Betalingstermijn De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats, al naargelang: 1 30 dagen na de datum van ontvangst door de aanbestedende overheid van de factuur; 2 indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, 30 dagen na de datum van de levering; 3 indien de aanbestedende overheid de factuur eerder ontvangt dan de levering, 30 dagen na de levering. Er wordt 1 factuur opgemaakt per bestelbon. Wanneer de levering van de bestelling in verschillende keren gebeurt, wordt de factuur van de bestelling pas aanvaard na uitvoering van de laatste deellevering. Het detail van de factuur bevat onder andere het bestelbonnummer (zie punt II.5.) Er wordt apart gefactureerd voor de stadsdiensten (verschillende afdelingen mogelijk) en voor de politie: De factuur voor de stadsdiensten dient gericht aan dienst Financiën, Grote Markt 3, 9300 Aalst. De factuur voor de politie dient gericht aan dienst Boekhouding - Beekveldstraat Aalst. De facturatie adressen van andere besturen worden bepaald in onderling overleg met het desbetreffend bestuur. Het btw nummer van de stad Aalst is BE II.6 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. II.7 Oplevering De oplevering vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen na het einde van de looptijd van de opdracht. Er wordt naargelang het geval een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld Blz. 9

10 II.8 Exclusiviteit Het sluiten van een overeenkomst op basis van dit bestek, geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. De opdrachtgevende besturen kunnen gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst, goederen die, identiek of analoog zijn aan deze beschreven in dit bestek, laten leveren door een andere leverancier. De inschrijver kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. II.9 Potentieel bestellende overheden De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2, 4 en 15 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15/06/2006, ten aanzien von alle onderstaande entiteiten: - Politiezone Aalst 5440 (zit reeds vervat in gunning van deze odpracht) - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) - Sport AG - Brandweer - OCMW Aalst - ASZ Aalst - kerkfabrieken van grondgebied Aalst - de stedelijke vzw s in omvorming: vzw DAV Dienstverlening Aalsters Verenigingsleven vzw DADD Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek vzw Aalsterse Sportcentra vzw Jeugdanimatie Op basis van dit dossier worden voorlopig enkel de bestellingen van de stad Aalst en de Politiezone Aalst 5440 gegund. De andere overheden kunnen gedurende de looptijd van de opdracht mee instappen op deze gunning. Blz. 10

11 III. Technische bepalingen III.1 Algemeen De offertes zullen beoordeeld worden op basis van een algemene korting op de catalogusprijs. In deze prijs is de levering inbegrepen, alsook de digitale online-raadpleging van de volledige catalogus. De toegestane korting dient vermeld te worden op het offerteformulier. Deze is van toepassing op het volledige assortiment (er kunnen geen artikelen worden uitgepikt waarop de korting niet van toepassing is, en geen kortingen voor aankoop grotere hoeveelheid of vanaf bepaald bedrag.). III.2 Vergelijking van de offertes Hierna volgt een overzicht van het kantoormateriaal en de schoolbenodigdheden die op regelmatige basis aangekocht worden door de cluster Facility en cluster Leven, Gezin, Samenleving. Het is vanzelfsprekend dat deze lijst kan evolueren naargelang de behoeften van de verschillende stadsdiensten en scholen. De kwaliteit en de samenstelling van de aangeboden producten moeten voldoen aan alle wettelijke voorschriften en dienen van een onberispelijke kwaliteit te zijn.. Lijst van vaak voorkomende kantoormaterialen en schoolbenodigdheden (niet limitatief) - Bordmateriaa - Correctiemateriaal - Elastieken - Etiketten - Kleefmateriaal - Kleurmateriaal - Knutselgerei - Lijmprodukten - Nietjesmachines & perforators - Notitieblokken. - Opbergmappen - Ordners - Papierklemmen - Scharen, cuttermesjes - Schrijfblokken & schriften - Schrijfwaren (Balpennen, Rollers, Stiften, Teksmarkers, ) - Tekenblokken - Verfmateriaal Deze lijst is niet limitatief, wijzigingen zijn mogelijk afhankelijk van het aanbod. De prijzen worden vergeleken op de gemeenschappelijke en kwalitatief evenwaardige producten van deze lijst, inclusief de korting. De laagste offerte wordt weerhouden op basis van de totale prijsvergelijking van de gemeenschappelijke producten inclusief korting. Onder gemeenschappelijke producten wordt verstaan: producten van gelijkwaardige en kwalitatief evenwaardige producten die bij alle inschrijvers voorkomen. Voor de komende drie jaar wordt de uitgave voor deze opdracht geraamd op ,- EUR incl. btw ( ,- EUR voor de stadsdiensten en ,- EUR voor de politiediensten) per jaar. De inschrijver heeft evenwel geen recht op schadevergoeding indien dit geraamd bedrag niet bereikt wordt. Blz. 11

12 III.3 Catalogus en prijslijst Een productcatalogus en prijslijst van het volledige gamma moet digitaal online raadpleegbaar zijn (voor raadpleging van alle prijzen en alle artikelen). De inschrijver vermeld in zijn offerte een log-in voor de website. Nieuwe catalogi worden automatisch overgemaakt aan cluster Facility Economaat, Grote Markt 3, 9300 Aalst + elektronische catalogi online, alsook aan de verschillende scholen. De aanbestedende overheid is vrij om gedurende de looptijd van de opdracht bijkomende catalogi te vragen voor de diverse diensten van de stad. De korting blijft van toepassing op de nieuwe catalogi. De inschrijver vermeldt in zijn offerte de mogelijkheden van zijn online bestelsysteem. De inschrijver moet in staat zijn om afgeschermde producten (vb. 4 soorten memoklevers, 2 soorten correctierollers, duurzame stiften ) aan te bieden voor intern gebruik dmv. een kosteloze digitale applicatie. Deze catalogi worden in samenspraak met het Cluster Facility en Cluster Leren, Gezin, Samenleving opgemaakt. (zie voorbeeld productencatalogus specifiek voor de scholen in bijlage) III.4 Factoren die in de prijzen moeten begrepen zijn De inschrijvers worden verondersteld alle kosten en heffingen,- die op de leveringen wegen -, zowel in de eenheidsprijzen als in de algemene prijzen te hebben ingerekend, met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde. In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend : de kosten voor verpakking, het laden, de overslag en het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren; de kosten van het lossen, van het uitpakken en van het stapelen op de plaats van de levering; de kosten voor de documentatie en stalen die door het bestuur wordt geëist betreffende de levering van de kantoorbenodigdheden; de tol- en accijnsrechten. De belasting over de toegevoegde waarde dient in een speciale post van de inschrijving te worden vermeld om bij de prijs te worden gevoegd. III.5 Leveringsbon en facturatie Opmaken van de leveringsbon Volgende vermeldingen zijn aanwezig: a) verwijzing naar bestelling -> nummer van de bestelbon b) lijst van de bestelde producten (productcode leverancier, hoeveelheid, omschrijving, eenheidsprijs, eventueel toegekende korting, bruto- en nettogewicht) c) vermelding van de niet-leverbare producten (naleveringen), Opmaken van facturen Volgende vermeldingen zijn aanwezig: a) verwijzing naar de bestelbon b) lijst van de bestelde producten (productcode leverancier, hoeveelheid, omschrijving, eenheidsprijs, eventueel toegekende korting, bruto- en nettogewicht); b) de afzonderlijke bedragen en het totale bedrag van de geleverde producten; c) de niet-leverbare producten (naleveringen), indien mogelijk met vermelding van hun kostprijs verwijzing naar de bestelbon; Blz. 12

13 Na de gunning kunnen de rapportagemogelijkheden over opvolging orders, historiek bestellingen, besproken worden. III.6 Leveringsplaatsen Het juiste leveringsadres zal bij elke bestelling vermeld worden op de bestelbon per mail of via het online bestelsysteem van de leverancier. De goederen dienen geleverd te worden op kosten van de leverancier RECHTSTREEKS op de opgegeven locaties: Leveringen dienen steeds te gebeuren in overleg met de contactpersoon vermeld op de bestelbon en gebeuren min. 1x per week. De gebroken en/of beschadigde goederen zullen op kosten van de leverancier vervangen worden. III.6.1 Bestellingen van de stadsdiensten: Cluster Facility Economaat Zwarte Zustersstraat Aalst Tel 053/ De bestellingen worden geleverd op het gelijkvloers in het magazijn III.6.2 Bestellingen van de verschillende scholen: Stedelijke kleuter- en lagere scholen: De bestellingen worden geleverd in de onderwijsinstellingen in de respectievelijke secretariaten: Stedelijke kleuter- en lagere scholen: - Binnenstraat 157, 9300 Aalst tel 053/ Hoveniersstraat 86, 9300 Aalst tel 053/ Kerrebroekstraat 114, 9300 Aalst tel 053/ Oude Gentbaan 34, 9300 Aalst tel 053/ Vrijheidstraat 65, 9300 Aalst tel 053/ Erembodegem-Dorp 21, 9320 Erembodegem tel 053/ Ronsevaaldreef 102, 9320 Erembodegem tel 053/ Damkouterbaan 6, 9308 Gijzegem tel 053/ Grote Baan 209, 9310 Herdersem tel 053/ Zijpstraat 49, 9308 Hofstade tel 053/ Meldert-Dorp 15, 9310 Meldert tel 052/ Herbergstraat 28, 9310 Moorsel tel 053/ Edixvelde, 9320 Nieuwerkerken tel 053/ Academie voor Beeldende Kunsten Capucienenlaan 8, 9300 Aalst tel 053/ fax 053/ Academie voor Podiumkunsten Vrijheidstraat 65,9300 Aalst tel 053/ fax 053/ Blz. 13

14 De inschrijver moet bestelgroepen mogelijk maken, maw men moet per klas/lokaal de bestelling kunnen aanmaken dmv een digitale applicatie. (zie voorbeeld productcatalogus specifiek voor de scholen in bijlage). De bestellingen dienen verpakt te worden per klas/lokaal én per stedelijke onderwijsinrichting en geleverd in de respectievelijke onderwijsinstellingen. (zie hierboven). III.6.3 Bestellingen van de Politiezone Aalst 5440 Politiezone Aalst 5440 Beekveldstraat Aalst Tel 053/ III.6.4 Bestellingen van andere besturen De leveringsadressen voor bestellingen met andere besturen dienen bepaald te worden in onderling overleg met het desbetreffend bestuur. Blz. 14

15 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP CLUSTER FACILITY,CLUSTER LEREN, GEZIN EN SAMENLEVING EN POLITIEZONE AALST AANKOOP VAN KANTOORMATERIAAL EN SCHOOLBENODIGDHEDEN VOOR EEN PERIODE VAN 3 JAAR Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Ofwel (1) Rechtspersoon De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Open aanbesteding vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: tegen een korting van % op de catalogusprijzen Leveringstermijn per deelbestelling (in kalenderdagen):... Blz. 15

16 Omschrijving bestelsysteem Algemene inlichtingen Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: Ondernemingsnummer (alleen in België): Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC)... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Verklaring op eer Ik verklaar/wij verklaren op eer dat wij ons niet bevinden in een uitsluitingssituatie zoals voorzien in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli Ik verbind mij/wij verbinden ons om, op vraag van de aanbestedende overheid, de noodzakelijke documenten en bewijzen te bezorgen. Bij de offerte te voegen documenten De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht moeten worden bijgevoegd. Gedaan te... De... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). (1) Doorhalen wat niet van toepassing is Blz. 16

17 BIJLAGE B : VOORBLAD EN PRODUCTCATALOGUS VOOR DE SCHOLEN KLANTNUMMER NAAM VERTEGENWOORDIGER NAAM SCHOOL KLAS LEERKRACHT AANTAL LEERLINGEN GEWENSTE LEVERDATUM GEWENSTE LEVERWEEK LEVERPLAATS (= secretariaat, gesorteerd per klas) OPENINGSUREN SCHOOL Bestelbon - Scholenassortiment DETAILS LEVERING SLUITINGSPERIODE SCHOOL DETAILS CONTACTPERSOON GOEDERENONTVANGST NAAM TELEFOONNUMMER (GSM) Totale bestelling per klas (inclusief BTW) Gelieve deze bestelbon, zodra volledig ingevuld, door te mailen naar het schoolsecretariaat Gelieve deze bestelbon in kopij te MAILEN naar: Blz. 17

18 SCHOOL: Klas: Leerkracht: Referent ie Pagin a Omschrijving Verpakking Prijs ( ) excl. BTW Prijs ( ) incl. BTW Aant al Tota al excl. BTW Tota al incl. BT W Bureaumateriaal Lijmen lijmstift 22 gr - Pritt navulling permanent - Pritt Meetgerief Lat - plastiek - 20 cm Nietjesmachines en nietjes nietjesmachine nummer 6, Bostisch nietjesmachine nummer 10 nietjesmachine nummer 24/6 Bostitch P3 niettangen nietjes 23/10, doosje van 1000 stuks Nietjes 48/4 (pakjes per 1000) Nietjes B8 ¼ 6mm (pakjes per 5000) nietjes nummer 24/6 Nietjes Rapid Duax nietjes standaard ontnieter Papierklemmen, duimspijkers Paperclips 25 mm doos van 1000 stuks (gegalvaniseerde) Paperclips 30 mm doos van 1000 stuks (gegalvaniseerde) Duimspijker, doosje van 100 stuks Perforators perforator 2 gaten perforator 2 gaten, groot model Plakband en plakbandafrollers kleefband, doorzichtig, 10 x 15 mm Scotch Plakbandhouders bureaumodel Scharen en cutters Scharen 21 cm breekmes groot, vervangmes, verpakt per 10 stuks Stempels en toebehoren Blz. 18

19 drukstempel met datum drukstempel met individuele tekst drukstempel met individuele tekst + datum stempelkussen voor niet-zelfinktende stempels in zwart/blauw/groen/rood Stempelinkt voor stempelkussens in zwart/blauw/rood Verpakking Elastieken elastiek dun, 1,5 mm breedte 80 mm, doosje 500 gr elastiek dik, 10 mm, breedte 120 mm, doosje 500 gr Tapes verpakkingstape verpakkingstapedispenser Touwen - koorden touw, katoen, zwart-geel-rood touw, sisal, 2500 gr touw, vlas, 90 m Klassement en archivering Archiefdozen archiefdoos grijpopening Opbergmappen vouwmap 3 kleppen en elastiek, A4, verpakt per 10 vouwmap 3 kleppen, 4A, verpakt per 50 Exacompta inlegkaften verschillende kleuren 80gr. (set) 100% gerecycleerd Exacompta vouwmappen 220gr. assorti (set) 100% gerecycleerd Ordners en rugetiketten Organisatiemappen Handtekenmap Ringmappen Ringmap met 2 ringen, A4, alle kleuren Showtassen Geperforeerde hoezen Glashelder (100/doos) Tabbladen Tabbladen (10 tabs) Karton + perforaties Tabbladen (5 tabs) Karton + perforaties tabbladen alfabet Tabbladen met index tabbladen numeriek Blz. 19

20 Memoblokken - Notitieboeken - Schriften - Schrijfblokken Memo's Post-it memo's geel 38x51 Post-it memo's geel 76x127 Post-it memo's geel 76x76 Notitieboeken notablok, boven gelijmd, gelijnd, A4 notablok, boven gelijmd, geruit, A4 Cursusblok A4 geruit Cursusblok A5 geruit Briefblokken gelijnd, gelijmd + 4 perforaties Briefblokken geruit 5x5 gelijmd + 4 perforaties Schriften Atoma schriften A4, gelijnd Atoma schriften A4, geruit Atoma schriften A5, gelijnd Atoma schriften A5, geruit schrift met harde kaft A5 geruit spiraalschrift, gelijnd, 105 x 145 spiraalschrift, gelijnd, 148 x 210 spiraalschrift, gelijnd, 210 x 295, A4 spiraalschrift, geruit, 210 x 295, A4 Spiraalschriften A4 ruitjes Spiraalschriften A4+ (lijntjes + FSC) Spiraalschriften A5+ Lijntjes + FSC) Spiraalschriften AA geruit Etiketten - Omslagen Etiketten Etiketten Omslagen Circulatie enveloppen met koortje (=2DZ) Schrijfwaren en correctie Balpennen - Rollers kogelschrijver, blauw, UNI BALL UB150 kogelschrijver, groen, UNI BALL UB150 kogelschrijver, rood, UNI BALL UB 150 kogelschrijver, zwart, UNI BALL UB 150 Pilot V Ball kleur blauw 0.7 mm Pilot V Ball kleur zwart 0.7 mm Correctiemateriaal Correctieroller navulbaar - 1 regel 4,2 mm Correctieroller navulling - 1 regel 4,2 mm Inktuitwisser met 2 punten Blz. 20

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE DIENSTEN D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Dienst lokale economie Mijnschoolstraat 88 te 3580

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 4/5/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie