VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van uur tot uur in kamer C318.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318."

Transcriptie

1 VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van uur tot uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A. Smit-Slim (VVD), K. Jongstra (PvdA), J.J. van Mannekes (PvdA), mevr. A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA), R.H. van Biessum (GroenLinks), H.C. Moll (GroenLinks), mevr. F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66) Afwezig met kennisgeving: mevr. C.A. Devere (PvdA), A.A. van Dam (CDA), J.A. Roggema (GPV), mevr. C. Sciacca-Noordhuis (SP), J. Warris (RPF/SGP); Voorts aanwezig: T.A. Musschenga (gedeputeerde); D.P. Sennema (secretaris), D. Bresser en P. Koegler (ambtelijke bijstand); Th. Poggemeier (Verslagbureau Amsterdam; verslag). 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij deelt mee dat de heren Van Dam (CDA), Roggema (GPV) en Warris (RPF/SGP), alsmede mevr. Devere (PvdA) en mevr. Sciacca-Noordhuis (SP), met kennisgeving afwezig zijn. 2. Regeling van de werkzaamheden Voorstellen vreemd aan de orde Vaststelling agenda De voorzitter constateert dat hem ten aanzien van dit agendapunt geen voorstellen hebben bereikt en stelt de agenda als zodanig vast. 3. Gelegenheid tot spreken voor niet-statenleden Daar zich geen insprekers hebben aangemeld, wordt hiervoor geen gelegenheid gegeven. 1

2 4. Vaststelling verslag van de vergadering van toezeggingenlijst Mevr. De Winter-Wijffels (CDA) merkt op dat zij op pagina 4 agendapunt 9 in plaats van synthetische in plaats van natuurlijke stoffen bedoeld heeft: natuurlijke in plaats van synthetische stoffen. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. De heer Luitjens (VVD) vraagt hoe de stand van zaken is met betrekking tot toezegging nr. 5, de Europese Dag voor de Verkeersveiligheid. De heer Musschenga (gedeputeerde) antwoordt dat de betreffende brief onderweg is of reeds gearriveerd. Ook de brief t.a.v. de actie Nederland schoon (toezegging 4) is onderweg. Toezeggingen nrs. 2 en 3 zullen binnenkort worden uitgevoerd en met betrekking tot toezegging 1 meldt hij dat spoedig nadere informatie beschikbaar komt. De voorzitter concludeert dat toezegging 5 is afgevoerd. 5. Mededelingen gedeputeerde (IPO/SNN/overige mededelingen) De heer Musschenga (gedeputeerde) deelt mee, refererend aan toezegging 6, de Lusbus, dat, in samenhang met de VKDG, een experiment zal worden uitgevoerd om na te gaan welke concrete mogelijkheden hiervoor bestaan. De buurtbussen zullen daarbij worden betrokken en dat geldt ook voor Interbiker. Hierover zal de commissie nader worden geïnformeerd. Voorts meldt hij dat de voorzitter van het MT met betrekking tot toezegging 7 (over het gebruik van biologische thee) nog niet teruggerapporteerd heeft. De heer van Biessum (GroenLinks) toont zich, daar de laatstgenoemde toezegging al heel lang zonder resultaten is gebleven, niet erg enthousiast met het antwoord van de gedeputeerde. De voorzitter concludeert dat toezegging nr. 7 nog wacht op nadere invulling. De heer Musschenga (gedeputeerde) deelt vervolgens mee dat de Provincie, tezamen met de gemeenten Groningen, Haren, Ten Boer, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Zuidhorn, een elektriciteitscontract heeft afgesloten voor 2003 met een nieuw energiebedrijf, te weten EnergyXS te Almelo, waarbij het percentage groene stroom opgewaardeerd is tot 100%. 6. Ingekomen stukken (ter kennisneming) a. IPO-stukken b. Brief van GS van 13 nov. 2002, nr /46/A.16,MB, betreffende informatie over het project Duurzame Ontwikkeling c. Uitnodiging van het IPO van 12 dec voor het bijwonen van een werkconferentie "Ervaringen met Provinciale Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek" op donderdag 30 januari 2003 in Utrecht d. Brief van GS van 2 dec. 2002, nr /48/A.13,WE, betreffende rapportage voortgang infrastructurele werken per 1 november

3 Mevr. de Winter-Wijffels (CDA) vraagt naar aanleiding van brief d of er voortgang is geboekt met betrekking tot de rondweg rond Middelstum. Specifiek wil zij weten of het uitblijven van een akkoord met de gemeente over dit thema een onoverbrugbaar obstakel vormt. Ten tweede wil zij in het kader van het waterbeheer en de veiligheid vernemen of er een overzicht bestaat van reeds verrichte reparaties aan de kade langs het Winschoterdiep en hoeveel kilometer nog verstevigd moet worden. De heer Van Biessum (GroenLinks) wil naar aanleiding van de IPO-stukken weten of en in hoeverre de provincie Groningen inmiddels stappen heeft genomen in het kader van het klimaat convenant BANS (Bestuurlijk Akkoord Nieuwe Stijl). Op basis daarvan zou per provincie een nieuw energiebureau kunnen worden opgericht en dat per provincie een bedrag ,-- beschikbaar zou zijn om een nieuwe impuls te geven aan het Klimaat Convenant. De heer Moll (GroenLinks) waardeert het dat de commissie informatie heeft gekregen over het project Duurzame Ontwikkeling (brief b) en zou het zeer op prijs stellen dat dit project binnen de commissie nader wordt bediscussieerd in aanwezigheid van de uitvoerders en de gedeputeerde. De heer Musschenga (gedeputeerde) kan zich het verzoek van de heer Moll goed voorstellen. Intern wordt gewerkt aan een overzicht en bovendien zal een afsluitend symposium Duurzame ontwikkelingen worden georganiseerd op 19 februari a.s. De voorzitter deelt mee dat de statencommissie altijd uitnodigingen heeft ontvangen voor de lunchuurinleidingen en verzoekt de gedeputeerde te worden uitgenodigd voor het te organiseren symposium op deze of nader vast te stellen datum. De heer Musschenga (gedeputeerde) zegt dit toe, waarbij als voorlopige datum voor het symposium 19 februari geldt. Aanvulling verslag: een uitnodiging van het symposium "Groningen duurzaam vooruit; nait zoezen moar doun!" op 19 februari 2003 van tot uur in de statenzaal is de commissieleden MVV inmiddels toegezonden door de CdK. Ten aanzien de vraag over het klimaat convenant BANS stelt hij voor om nadere informatie schriftelijk te geven. De heer Van Biessum (GroenLinks) reageert met de opmerking dat er enige relatie ligt met het Convenant. Bij het Convenant is sprake van de oprichting van bureau, terwijl ook een energiebureau zou kunnen worden gevormd. Hij benadrukt beslist geen voorstander te zijn van twee bureaus. De heer Musschenga (gedeputeerde) antwoordt dat dat ook voor hem duidelijk is en dat daarover nadere informatie zal volgen. Over de kade langs het Winschoterdiep verwijst hij naar het stuk dat ter tafel ligt waarin een groot aantal projecten worden genoemd die zijn afgerond of in voorbereiding. Nadere informatie over het complete beeld zal de commissie worden toegestuurd. Aanvulling verslag: zie bijlage bij het verslag Met betrekking tot de rondweg rond Middelstum is een brief verstuurd naar de gemeente 3

4 Loppersum met een resumé van de in het verleden gemaakte afspraken en het verzoek om wederom positief te reageren en vaart te zetten achter de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Hierop is nog geen antwoord ontvangen. Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) vraagt welk antwoord van de gemeente Loppersum wordt verwacht. De heer Musschenga (gedeputeerde) antwoordt dat wel gesproken is met afzonderlijke wethouders, maar dat in verband met de onduidelijke situatie het beter is om het schriftelijke antwoord van het betreffende College af te wachten. De voorzitter sluit de discussie af en stelt het volgende agendapunt ter discussie. 7. Brief van GS van 13 nov. 2002, nr b/46/A.19,VV, betreffende subsidieverzoek veiligheid. Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) vraagt zich af of nu alle treinstellen van NoordNed op alle trajecten voorzien zijn/worden van camera s in het kader van de sociale veiligheid en vraagt zich voorts af, in verband met hoogte van de bedragen die voor dit doel worden uitgetrokken, of het niet rendabeler is om weer conducteurs op de treinen te zetten. Ook de heer Moll (GroenLinks) toont zich niet erg enthousiast over beveiliging middels technologische middelen als camera s. Hij sluit zich aan bij de vraag van mevrouw Gräpervan Koolwijk. Mevr. Smit-Slim (VVD) vraagt zich in dit verband af of er zicht is op wat er na 2005 gebeurt. Wordt beveiliging via camera s gecontinueerd of is dit een éénmalige gebeurtenis? Mevr. De Winter-Wijffels (CDA) vraagt in aansluiting op de vraag van mevr. Gräper-van Koolwijk of 8 camera s op 16 treinstellen afdoende is. Bovendien wil zij weten wat de concrete taken zijn van de zogenaamde veiligheidscoördinator. Hebben deze ook betrekking op de stations? De heer Luitjens (VVD) informeert naar de bron van de middelen waaruit deze investeringen worden betaald. Hij vermoedt dat dit niet betaald kan worden uit de oorspronkelijke aanbesteding die o.a. betrekking heeft op de vliegende kieps die plaatsbewijzen controleren. De heer Musschenga (gedeputeerde) antwoordt dat de financiering geschiedt middels gelden die incidenteel door het Ministerie in het kader van sociale veiligheid aan provincies ter beschikking worden gesteld voor het openbaar vervoer. Daarbij bestaat de vrijheid om voor de bestemming van die gelden te kiezen voor het vervoer per bus dan wel per trein. De vervoerder heeft hiertoe een aanvraag ingediend. Een gedeelte van de treinstellen kunnen worden bediend. Niet alle treinstellen zullen een camera hebben. De beschikbare camera s kunnen wel steeds aan/in andere treinstellen geplaatst worden. De keuze voor beveiliging via technologische middelen is ingegeven door het niet beschikbaar hebben van voldoende financiën voor beveiliging met menskracht. Met de camera s is een beter doorzicht in de treinstellen mogelijk, maar een probleem blijft dat er slechts één man op de bok zit. Uit onderzoek van NoordNed blijkt dat de ervaring met deze camera s goed is: vandalisme komt niet veel voor. Op alle trajecten zal op deze wijze worden beveiligd. De veiligheidscoördinator zal zowel op de trein, als op de stations werkzaam zijn. De kosten daarvoor worden, als 4

5 tegemoetkoming aan de vervoerder, gedeeltelijk vergoed. In het totale traject van NoordNed, zo constateert de heer Musschenga, komt in tegenstelling tot andere delen van het land, weinig vandalisme voor. Ook jongeren blijken trots te zijn op het nieuw geopende transferium in Winsum. Het zicht na 2005 is nog niet helder. Op dit moment wordt gewerkt aan de afwegingen met betrekking tot de aanbestedingen railvervoer. De heer Jongstra (PvdA) vraagt of er signalen zijn dat bij nieuwe aanbestedingen bij de uitvoerder de bereidheid bestaat om ten aanzien van railvervoer in dit soort middelen te investeren. De heer Musschenga (gedeputeerde) meldt dat men op het Ministerie bereid was om een verlenging van acht jaar toe te staan, maar dat één en ander financieel nog niet definitief is ingevuld. De brieven circuleren in de ambtelijke boezem in Den Haag. Het College zal datgene in de aanbesteding meenemen dat hier gerealiseerd moet worden. Helaas is nu nog niet duidelijk wat in de toekomst mogelijk is. De voorzitter sluit dit agendapunt af en stelt het volgende aan de orde. 8. Brief van GS van 13 nov. 2002, nr b/46/A.15,VV, betreffende dienstregeling regionale spoorlijnen Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) informeert of het juist is dat de uitbreiding van de dienstregeling betaald wordt uit de boetes. Moeite heeft zij met de passage in de brief: Ons streven is om per 2 februari 2003 of zo kort mogelijk daarna, de ritten tussen Groningen en Leer zonder de overstap in Nieuweschans te kunnen uitvoeren. Zij vraagt de gedeputeerde of hij verwacht dat de kwestie op 2 februari nog niet is geregeld en zo nee, wanneer dan wel? Zij vreest dat deze lijn, mede door vertragingen, zal worden vergeten met het gevolg dat van de lijn minder gebruik gemaakt zal worden, waardoor later dan weer geconcludeerd wordt dat de lijn onrendabel is. De heer Moll (GroenLinks) is het punt Leer uit het hart gegrepen, maar de brief geeft hem aanleiding te vragen naar de tarievenpolitiek die NoordNed voert. De prijsverhoging van 31 december is reeds meegenomen, maar welke tarievenpolitiek volgt NoordNed als de NS haar plannen per 1 juli doorzet? Mevr. Smit-Slim (VVD) is blij dat de lijn naar Leer en Nieuweschans weer in beeld is, maar is er verbaasd over dat Nederlandse machinisten in Duitsland nog een opleiding moeten volgen. Zij vraagt of ook geldt dat Duitse machinisten die in Nederland rijden, in Nederland nog een opleiding moeten volgen. De heer Musschenga (gedeputeerde) bevestigt dat Nederlandse machinisten inderdaad nog een opleiding dienen te volgen daar met Duits materieel wordt gereden. Hij benadrukt dat de dienstregeling tussen Groningen en Leer nog nooit zo goed is geweest als nu. Er werd drie keer per dag gereden en nu zes keer, zij het met een overstap. Vanaf 2 februari wordt dit zelfs zeven keer per dag met een overstap. De gewraakte toevoeging in de brief of zo kort mogelijk daarna had de heer Musschenga ook liever weggelaten, ware het niet dat dat direct te maken heeft met het ontbreken van een bedrag van euro voor het laten rijden van 5

6 Duits materieel op de Nederlandse spoorlijn, terwijl het Nederlands materieel niet in Duitsland kan rijden. Ook vroeger reed het Duitse materieel in Nederland en andersom niet. Nu moet daar extra voor betaald worden, te meer daar nu meer dan drie keer per dag wordt gereden. Dit vraagstuk is bij het Ministerie neergelegd en tot op heden is daarop nog geen antwoord ontvangen. Het moment waarop niet meer overgestapt hoeft te worden is op zijn vroegst 1 januari 2006 als de nieuwe aanbestedingen hun beslag hebben gekregen. Aangenomen wordt in dat geval dat NoordNed met ander (d.w.z. Duits) materieel rijdt, waardoor geen extra geld noodzakelijk is. Ten aanzien van de tarievenpolitiek memoreert de heer Musschenga aan het bestek dat door deze Staten is goedgekeurd, waarin staat dat de vervoerder de NS-tarieven volgt. Gedurende de looptijd van het betreffende contract kan daar niet van worden afgeweken. Dit is dan overigens wel weer een aandachtspunt voor het volgende bestek. Tenslotte antwoordt hij dat de boetes, opgelegd aan de vervoerder vanwege een van het bestek afwijkende dienstregeling, worden aangewend voor uitbreiding van de dienstregeling. Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) neemt aan dat de gedeputeerde goed in de gaten houdt dat NoordNed niet bepaalde diensten niet uitvoert om de aan haar daarvoor opgelegde boete later terug te verdienen met andere haar passender diensten. Vervolgens is zij van mening dat een verplichte overstap waarbij langer dan 10 of 15 minuten gewacht moet worden, geen fatsoenlijke aansluiting is. De heer Musschenga (gedeputeerde) is het met haar eens dat de tijd voor het overstappen bekort moet worden en getracht wordt dan ook om daarvoor de medewerking van de Duitse Bahn te krijgen. De voorzitter sluit dit agendapunt af en stelt het volgende aan de orde. 9. Brief van GS van 14 nov. 2002, nr /46/A.13,MB, betreffende Villach Resolutie De heer van Biessum (GroenLinks) beoordeelt de brief als zeer informatief. Hij vraagt zich af waar de provincie zich nu op zou moeten richten. Mogelijk kan dit in de toekomst aan de orde komen. Hij mist dynamiek. Mevr. de Winter-Wijffels (CDA) waardeert het te zien waarin Groningen reeds voldoet aan de Villach Resolutie. Zij meent dat er goed op toe moet worden gezien dat in deze en komende economisch slechtere tijden duurzaam gewerkt blijft worden. Verder wil zij nader geïnformeerd worden over het Groningse project inzake de import van biomassa. De heer Musschenga (gedeputeerde) kan zich meer dynamiek voorstellen als louter wordt afgegaan op de redactie van de brief. Echter, achter de meeste opgesomde onderdelen is veel dynamiek aanwezig. Als positief voorbeeld noemt hij het project NME 21, terwijl het project Bedrijfsinterne milieuzorg nog moet worden opgestart en bijvoorbeeld het project Duurzaam Groningen inmiddels zijn eigen dynamiek kent. Toch dient aan sommige projecten nog hard getrokken te worden. Binnenkort wordt in dit kader een symposium georganiseerd. Met betrekking tot het Pilotproject Eemsmond dat ingediend is als uitvloeisel van de activiteiten van de IPO-commissie Alders inzake het NMP4-beleid, benadrukt de gedeputeerde dat het ingediende project alom geprezen werd als vernieuwend en in de eerste ronde zonder noemenswaardige discussie werd omarmd. 6

7 De heer Koegler (ambtelijke ondersteuning) licht toe dat de fase van de projectdefinitie afgerond is en dat het plan ter finale goedkeuring aan het IPO is voorgelegd. Het project is onderverdeeld in vier fases van elk één jaar. In fase 1 (2003) wordt gekeken in samenspraak met het bedrijfsleven (NAM, energiebedrijven, etc.) of het wenselijk, mogelijk en kansrijk is om biomassa te importeren. Deze fase moet nog starten. In fase 4 zal, in 2005/2006, een echt ontwerp gestalte moeten krijgen en aan de import van biomassa via de Eemshaven daadwerkelijk uitvoering moeten worden gegeven. De heer Luitjens (VVD) informeert of deze import vanuit Nederland zal geschieden of van buiten Nederland. De heer Koegler (ambtelijke ondersteuning) antwoordt dat de import betrekking heeft op import vanuit de EU of daarbuiten naar de Eemshaven voor gebruik in Nederland. Mevr. de Winter-Wijffels (CDA) vraagt of dit gebruik betrekking heeft op grootgebruik of dat ook kleinere ondernemingen daar rechtstreeks gebruik van kunnen maken. De heer Koegler (ambtelijke ondersteuning) licht toe dat dit nog geheel open ligt, maar hij verwacht dat dit gebruik (biofuels) vooral betrekking zal hebben op grootschalige toepassingen. Het kleinverbruik zal meer in de regio zelf moeten worden opgestart en gerealiseerd. Mevr. de Winter-Wijffels (CDA) verzoekt of het kleinverbruik niet ook aan dit project vastgekoppeld kan worden. De heer Koegler (ambtelijke ondersteuning) antwoordt dat men nu druk doende is met een beeldverkenning en dat mogelijk blijkt dat die koppeling inderdaad gemaakt kan worden. Ook is mogelijk dat vanwege technische of maatschappelijke redenen gekozen moet worden voor grootschalige of kleinschalige toepassing. Deze vraag kan nu niet definitief beantwoord worden. De heer Luitjens (VVD) merkt op dat daar nu net die verkenning met het bedrijfsleven in 2003 voor nodig is. De heer Musschenga (gedeputeerde) vult aan dat zijns inziens duurzaamheid niets te maken met conjunctuurschommelingen. Duurzaamheid behoeft niet duurder te zijn. De voorzitter sluit dit agendapunt af en stelt het volgende aan de orde. 10. Brief van GS van dec. 2002, nr /50/A.40,MB, betreffende convenant voor duurzame energie en energiebesparing De heer Van Biessum (GroenLinks) merkt op dat dit onderwerp ook in Cie Economische Zaken besproken zal worden. Het Convenant ziet er goed uit. Het is een ander verhaal dan het Convenant met Essent. Hij toont zich enthousiast over de grotere stimulerende inzet van het College voor duurzame energie en energiebesparing. In het verleden is het vorige 7

8 Convenant door zijn fractie niet ondersteund daar dit te exclusief aan Essent was gelieerd. Gewezen wordt op de relatie met het onlangs in de Staten besproken initiatiefvoorstel over deze materie. Na de verkiezingen zou op basis van de gemaakte afspraken een operationeel programma plus financiering klaar moeten zijn en de heer Van Biessum neemt aan dat het voorliggend convenant in dat programma wordt opgenomen, te meer daar slechts financiering voor de coördinator is opgenomen die in de voorjaarsnota wordt meegenomen. Hij vraagt zich overigens af of deze financiering wel toereikend is. Een ander punt is of naast de partners die dit convenant willen dragen ook de mogelijkheid bestaat dat ook andere partners, zoals gemeenten, al of niet middels de gebiedsgerichte benadering uit het POP, alsnog meedoen. De conclusie van GroenLinks is dat dit convenant een behoorlijke verbetering is met wat er lag en dat veel van dit convenant wordt verwacht. De heer Jongstra (PvdA) is blij dat een aantal partijen samen hun schouders onder dit convenant willen zetten. Het zou mooi zijn als de energieleverancier van de Provincie, EnergyXS, ook mee zou doen. Ditzelfde geldt voor de NAM. Bij de projecten, met name bij het Project Windenergie zou het ideaal zijn als de gemeente Delfzijl en het Havenschap meedoen, omdat de Provincie voor concentratie aldaar heeft gekozen. De heer Luitjens (VVD) refereert eveneens aan de bespreking van het energievoorstel in een gecombineerde commissievergadering waarbij een aantal uitgangspunten voor dit convenant ter sprake zijn geweest, inhoudende participatie van in elk geval meer dan 1 partner en open toegang voor andere potentiële partners. Het verbaasde hem dat Essent is uitgestapt. Hij vraagt zich ook af waarom slechts Shell-Solar participeert en niet Shell als zodanig. Een interessant rijtje projecten tekent zich af en vooral het Project Energy Valley Noord Nederland komt zijn fractie zeer interessant voor en hij wil graag weten of het concept reeds is beschreven en of er voldoende kritische massa aan bedrijven in Groningen aanwezig is voor het zorgen voor een toereikend draagvlak. Mevr. de Winter-Wijffels (CDA) meldt dat haar fractie ervan uitging dat dit punt in de Commissie Economische Zaken besproken zou worden. Vanuit deze commissie vraagt zij waarom geen aandacht is besteed aan energiebesparing op het Openbaar Vervoer. Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) meldt ook dat vanuit haar fractie in de vorengenoemde commissie uitgebreid aandacht aan het convenant zal worden besteed. Ook zij wil graag weten waarom de nieuwe energieleverancier niet participeert en waarom Essent eruit is gestapt. De heer Musschenga (gedeputeerde) is van mening dat energiebesparingen in het Openbaar Vervoer in andere bestekken moeten worden opgenomen. Hij is verheugd dat algemeen wordt geoordeeld dat dit convenant beter is dan het vorige en dat het convenant op de instemming van de commissie kan rekenen. Inderdaad is de rol van de Provincie inzake de totstandkoming van dit convenant actiever dan ooit geweest. Vanuit het POP zijn duidelijk uitspraken gedaan over het doel waarnaar wordt gestreefd. Ook het College heeft hoge verwachtingen over de resultaten van dit convenant. NUON is op het laatste moment als deelnemer ingestapt, niet alleen op projectbasis, maar ook vanwege aan het meerjarenperspectief. Essent bleek nu alleen bereid op mee te doen aan individuele projecten. Mogelijk verandert dat in de toekomst. Anderen kunnen overigens altijd op projectbasis 8

9 instappen, zoals de gemeente Delfzijl en Seaports. De NAM bleek nu nog geen interesse te hebben. Het project Energy Valley is een zeer veel omvattend project dat nu nog niet geheel uitgekristalliseerd is. De Gasunie is hier nauw bij betrokken. De heer P. Koegler (ambtelijke bijstand) licht met betrekking tot de financiering toe dat in de huidige Staten in maart/april 2002 besloten is dat het bedrag in het huidige convenant ad euro beschikbaar komt voor het nieuwe convenant. Dit betekent dat bij een nieuw convenant er uitvoeringsgeld beschikbaar is voor projecten. Voor de financiering van de projectcoördinator is slechts de suggestie gewekt dat dekking middels de voorjaarsnota zal moeten plaatsvinden ten laste van de provincie Groningen gedurende het kalenderjaar 2003 of het lopende jaar 2003, afhankelijk van de datum van ondertekening. Deze financiering zal nog gevonden moeten worden. Dit convenant wordt beschouwd als een groeiconvenant. Het dient breder te worden, waarbij ook gedacht wordt aan andere provincies (Drenthe en Friesland) en andere gemeenten. NUON heeft zich in eerste instantie teruggetrokken, maar na een reorganisatie heeft zij haar grote betrokkenheid schriftelijk kenbaar gemaakt. ESSENT heeft geheel onverwacht op 12 november j.l. te kennen gegeven niet meer mee te willen doen, omdat zij hun aandeel in de financiering niet rond konden krijgen. Op 28 december is dit de Provincie schriftelijk meegedeeld. Met NUON is op 4 december gesproken en binnen boord gehaald. Op 6 december zijn de stukken vanuit de ambtelijke organisatie naar GS gestuurd, waarna GS op 10 december een besluit heeft genomen. Gekozen is voor Shell Solar vanwege de zonnepanelenproductie in het kader van duurzame energie. Dit kan overigens een ingang naar Shell-totaal betekenen. Allereerst wordt getracht het project op te starten met deze partners en deze projecten die reeds in 2003 opgestart kunnen worden. Hieruit wordt tevens geleerd om met elkaar samen te werken. In de afgelopen tijd is daarvoor reeds het nodige vertrouwen ontstaan. Voor de uitvoering is een organisatie nodig: een bescheiden energiebureau. Het is de bedoeling dat dit gekoppeld wordt aan succesvolle uitvoering van projecten. Met 1 fte wordt begonnen en als blijkt dat dit onvoldoende is dan zal over de noodzaak daarvan separaat over besloten worden. Misschien is een nadere invulling mogelijk via de menskracht van de deelnemende partners. Er is zeker een relatie met het POP. Eén van de projecten, n.l. Waterzijdig inregelen, zal gebiedsgericht gerealiseerd worden in de regio Middag Humsterland. De heer van Biessum (GroenLinks) is blij met de beantwoording. Er wordt wel een uitvoeringsorganisatie opgezet met een stuurgroep en een projectbureau. De heer Musschenga (gedeputeerde) benadrukt dat aandacht besteed zal worden aan de stroomlijning van een zo efficiënt mogelijke uitvoeringsorganisatie. De voorzitter concludeert dat het convenant met bijbehorende voorstellen goed is ontvangen en adviseert de Commissie Economische Zaken dit goede voorbeeld te volgen. 11. Voordracht van GS aan PS van 17 dec. 2002, nr ,BW inzake beschikbaarstelling gelden baggerwerkzaamheden revitalisering Zuidlaardermeer (nr. 65/2002) De heer Luitjens (VVD) merkt op dat zijn fractie met betrekking tot dit omvangrijke project geen belemmering kent. 9

10 De heer Jongstra (PvdA) is blij dat het eindelijk tot een voordracht is gekomen en hoopt dat de financiering rond komt. De voorzitter constateert dat niemand verder vragen of opmerkingen heeft en stelt vast dat er wat betreft deze commissie geen beletselen zijn deze voordracht als b-stuk te behandelen. 12. Rondvraag Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) informeert naar de uitslag van het onderzoek van het Ceresmeer. De bewoners hebben nog steeds niets gehoord, terwijl beloofd was dat zij in december zouden worden geïnformeerd. De heer Moll (GroenLinks) heeft de indruk dat Arriva de operatie van de vervanging van de Interliner overhaast aanpakt. Er was geen noodzaak deze op te effectueren. Het gevolg was dat sommige reizigers met een kortingskaart nog wel tegen het oude Interlinertarief kunnen reizen, terwijl andere reizigers tegen een voortijdige tariefsverhoging aanlopen. Graag wil hij van het College horen waarom zij hiermee akkoord is gegaan. Ook de Arriva Aggloliner wordt nu impliciet omgebouwd tot een ander systeem. De heer Moll heeft sterk de indruk dat Aggloliners, Qliners, etc. systemen zijn waarvoor extra geld wordt gevraagd. Het rekeningrijden en de spitsheffing is er niet doorgekomen, maar Arriva drijft de prijs op. Graag wil hij een reactie op deze twee vragen van het College. Mevr. Smit-Slim (VVD) uit haar bezorgdheid voor de aangepaste doelstellingen voor verkeersveiligheid. De provincies zijn het vanwege het relatieve hoge aantal slachtoffers op provinciale wegen niet eens met deze aanpassing. Graag hoort zij of zich in deze kwestie nadere ontwikkelingen voordoen. Mevr. De Winter-Wijffels (CDA) betreurt dat de stukken pas laat (op de dag van de fractievergadering) worden toegestuurd. Zij verzoekt dat dit beter wordt georganiseerd. Ook zou er via het landsdelig overleg getracht worden om de aanpassing van de N33 op te nemen in het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) daar er nog steeds slachtoffers vallen. De heer Musschenga (gedeputeerde) meldt dat de laatste informatie over het onderzoek van het Ceresmeer eind vorig jaar door hem is ontvangen. De uitslag van het onderzoek was toen nog niet bekend. De vaten die naar boven zijn gehaald, waren van wisselende samenstelling en er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er is nog geen echte uitslag. Het College staat hierbij aan de zijlijn en zal de uitslag gebruiken om na te gaan hoe daar in het kader van de wet mee moet worden omgegaan. Meer is er nog niet bekend. Ook binnen Philips is men op dit moment nog steeds bezig met de laatste onderzoeken. Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) vraagt of het mogelijk is dat nagegaan wordt wat de stand van zaken precies is en wanneer er zicht is op de uitslag van het onderzoek. De heer Musschenga (gedeputeerde) zegt toe dat de stand van zaken met betrekking tot het Ceresmeer op een A4 zal worden gezet en toegestuurd zal worden aan de commissie. 10

11 Aanvulling verslag: zie bijlage bij verslag. Aangaande de doelstelling over de verkeersveiligheid is in IPO-verband in het kader van het Nationale Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) het standpunt ingenomen dat niet akkoord gegaan kan worden met de normstelling die door het Ministerie wordt opgedrongen. Op het Ministerie is men nu bezig na te gaan om financiering te vinden voor het bereiken van de door ons ondersteunde doelstelling. Begin dit jaar zou daar uitsluitsel over kunnen komen. Ook als dit antwoord teleurstellend aanpakt, zal de regio alles uit de kast halen om de doelstelling, neergelegd in het NVVP, toch te kunnen halen. Morgen zal in de vergadering van het College besproken worden hoe bereikt kan worden dat te bespreken stukken tijdig bij de leden van de Staten aanwezig zijn. In het laatste landsdelig overleg zijn door het College een aantal projecten, waaronder de N33, ingebracht. De Minister heeft toegezegd dat in overleg met Rijkswaterstaat een aantal maatregelen tot vergroting van verkeersveiligheid getroffen kunnen worden. In het kader van de Agenda voor de Veenkolonieën is de N33 als speerpuntproject betiteld. Het platvorm N33 zal met de nieuwste gegevens in Den Haag aankloppen. Een ander aspect is het kwartje van Kok. De heer Musschenga meldt druk gelobbyd te hebben om de inkomsten daaruit vooral voor regionale projecten aan te wenden. Misschien liggen ook hier kansen voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de N33. Met betrekking tot het busvervoer streeft men er naar om de verschillende soorten lange afstandsverbindingen, Interliner en Aggloliner, op te laten gaan in een nieuw systeem: de Qliner. Op een paar trajecten rijden deze Qliners al. Een andere nieuwe ontwikkeling is dat een speciale lijn in het leven zal worden geroepen: van de nieuwe wijken van Assen, waar veel mensen wonen die in Groningen werken, via de A28 naar Groningen. Dit is mede het resultaat van de inspanningen van het College om het woon-werkverkeer per openbaar vervoer beter te regelen. Wat betreft de tarieven kent de Aggloliner dezelfde toeslag als de Qliner. Intern is onderzocht of de tarieven zijn gestegen. De NS wil geen Interlinerkaartjes meer verstrekken. Een aantal vervoerbedrijven heeft daarop gereageerd door na te gaan of een nieuw systeem nodig was. Na loskoppeling van de NS-trend is het resultaat dat sommige tarieven iets omhoog zijn gegaan, andere zijn gedaald en de rest is gelijk gebleven. In Groningen zijn er een drietal lijnen waarvan de prijsstijging naar de mening van het College iets te hoog is uitgepakt. Daarbij moet worden bedacht dat door de koppeling aan de NS-tarieven jarenlang geprofiteerd is van een te laag tarief. Bovendien bestaan behalve de Qliner ook andere vormen van openbaar vervoer die niet die prijsstijging kennen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het traject Hoogezand Groningen. De heer Moll reageert met de opmerking dat het hem primair ging om de Interliner en de vervanging. Arriva had ook pas op kunnen beginnen met deze vervanging. Hij verzoekt de gedeputeerde met Arriva te praten om de ongelijkheid die ontstaat doordat NSkortingskaarten op verschillende data aflopen, op te heffen. Daarnaast is hij van mening dat het beter is om in het kader van verbeteringen in het woon- werkverkeer extra kosten niet eenzijdig op de passagier te verhalen, maar ook de werkgever daarop aan te spreken. De voorzitter sluit dit punt af en stelt het laatste agendapunt aan de orde. 13. Sluiting 11

12 De voorzitter meldt dat op 17 februari, d.w.z. op de dag dat deze commissie in deze samenstelling voor het laatst bijeenkomt, de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering van de Provincie een open middag houdt tussen en uur. Hij roept de leden op deze middag tussen uur en uur te bezoeken om daarna aan de commissievergadering deel te nemen, waarna hij de vergadering uur afsluit. 12

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 17 februari 2003 van 14.00 uur tot 16.30 uur in kamer C319.

Verslag van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 17 februari 2003 van 14.00 uur tot 16.30 uur in kamer C319. Verslag van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 17 februari 2003 van 14.00 uur tot 16.30 uur in kamer C319. Aanwezigen: De heer E.J. Luitjens (VVD), voorzitter,

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

De leden van Provinciale Staten van Groningen. Nr.: /46/A.13, MB Groningen, 14 november 2002

De leden van Provinciale Staten van Groningen. Nr.: /46/A.13, MB Groningen, 14 november 2002 De leden van Provinciale Staten van Groningen Nr.: 2002-15.868/46/A.13, MB Groningen, 14 november 2002 Behandeld door : mw. L. Smit Telefoonnummer : (050) 316 4044 Antwoord op : Bijlage : 1 Onderwerp :

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

10 Voortgang oprichting

10 Voortgang oprichting AGENDA LANDELIJKE RAAD 13 december 2008 10 Voortgang oprichting groepsverenigingen Ter informatie Afronding project Inleiding Het project groepsverenigingen loopt inmiddels 2 jaar. Met dit stuk informeren

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, gehouden op 26 augustus 2002 Aanwezig zijn: R.H.

Verslag van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, gehouden op 26 augustus 2002 Aanwezig zijn: R.H. 1 Verslag van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, gehouden op 26 augustus 2002 Aanwezig zijn: R.H.van Biessum (Groen Links), A.A.van Dam (CDA), H.Koot (D66), vervanger van

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

(N.B. De rubrieken 1 t/m 5 altijd in deze volgorde uitwerken)

(N.B. De rubrieken 1 t/m 5 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota GS Datum besluit Nummer 1999-13309 Vergaderdatum 7 september 1999 Portefeuille voor Wegen, verkeer en vervoer Portefeuille*houder H.S. de Boer Vervanger J.H.J. Verburg Onderwerp Beantwoording schriftelijke

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie Vertrouwelijke informatie Aanleiding Over het onderwerp vertrouwelijke informatie en het in beslotenheid vergaderen is op 9 maart jl. gesproken in de commissie Bestuur en Financiën en vervolgens op 16

Nadere informatie

Tarieven van losse kaartjes op de bus

Tarieven van losse kaartjes op de bus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Tarieven van losse kaartjes op de bus Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van de SP-fractie heeft ons college

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 31 januari 2012 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider

Nadere informatie

-t- ~'1" ~ Emmen. ~1;;/(f).. Gemeente. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte leden van de raad,

-t- ~'1 ~ Emmen. ~1;;/(f).. Gemeente. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl (b ~1;;/(f).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- Aan de gemeenteraad van Emmen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

: Economie, Landbouw en Europa. : 14:00 uur : Jos Beemsterboer : Menno Horjus : / holland.nl

: Economie, Landbouw en Europa. : 14:00 uur : Jos Beemsterboer : Menno Horjus : / holland.nl Provinciale Staten Agenda ELE Commissie : Economie, Landbouw en Europa Datum commissievergadering : Maandag 5 september 2005 Vergaderlocatie : Dreef 3, koffiekamer 2 Aanvangstijd Voorzitter Commissiegriffier

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen,

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart

Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart Uithuizen, 26 oktober 2010 Geacht college, Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart Enige tijd geleden werden wij middels een artikel in het

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum 21 september 2015 Rapportnummer 2015/137

Rapport. Publicatiedatum 21 september 2015 Rapportnummer 2015/137 Rapport Publicatiedatum 21 september 2015 Rapportnummer 2015/137 Wat is de klacht? Verzoeker, die gesolliciteerd heeft naar een functie bij Defensie Materieel Organisatie (DMO), klaagt er over dat DMO:

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Aanleiding. Concessie. Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit

Aanleiding. Concessie. Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit Datum : Briefnummer : 2007-41.069, VV Zaaknummer: 56530 Behandeld door : Bonder T. Telefoonnummer : (050) 316 4109 Antwoord op : Bijlage : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

"^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op

^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op "^&& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

OV-chipkaart maakt reizen duurder!

OV-chipkaart maakt reizen duurder! OV-chipkaart maakt reizen duurder! Farshad Bashir, SP Tweede Kamerlid verkeer, vervoer en infrastructuur Jurgen van der Sloot, beleidsmedewerker verkeer, vervoer en infrastructuur november 2013 OV-chipkaart

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Calon Swagerman Werkman Swagerman voorzitter Werkman Calon voorzitter 5. Mededelingen gedeputeerde Calon Werkman Calon

Calon Swagerman Werkman Swagerman voorzitter Werkman Calon voorzitter 5. Mededelingen gedeputeerde Calon Werkman Calon Verslag van de vergadering van de Rekeningcommissie, gehouden op woensdag 12 mei 2004 van 17.00 uur tot 18.05 uur in kamer 21 van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige leden: Dhr. R.A.C. Slager (voorzitter,

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk u voorafgaand aan de beantwoording van de vragen het volgende mee te geven.

Wij vinden het belangrijk u voorafgaand aan de beantwoording van de vragen het volgende mee te geven. Gedeputeerde Staten Contact E. van Etten T 070-441 81 35 e.van.etten@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Provinciale Staten Datum 28 juli 2016

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei 2015.

Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei 2015. Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei. Moties en amendementen Startdatum Einddatum Naam (taak) Omschrijving Stand van zaken Losse taken 24-6- 1-10- Motie GroenLinks Wagenpark

Nadere informatie

De positie Trafficon in de kwestie NS/Veolia bij aanbesteding OV in Limburg

De positie Trafficon in de kwestie NS/Veolia bij aanbesteding OV in Limburg Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp RIB nummer 2015 83 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder De positie Trafficon in de kwestie NS/Veolia bij aanbesteding OV in Limburg 21 juli

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Rapport Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Wat is de klacht? Mevrouw V. klaagt erover dat zij na 15 maanden nog steeds geen inhoudelijke reactie op haar verzoek om schadevergoeding heeft

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen, opent

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. 17 DEC 2010. Statenvragen Christenunie met betrekking tot spooremplacement Enschede.

PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. 17 DEC 2010. Statenvragen Christenunie met betrekking tot spooremplacement Enschede. Provinciate Staten van Overijsiel el PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. Reg.nr. Dat. 17 DEC 2010 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 88 99 Fax 038

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Verslag Klankbordgroep Buizenzone Eemsdelta d.d. 9 september 2010 ten kantore van Groningen Seaports te Delfzijl

Verslag Klankbordgroep Buizenzone Eemsdelta d.d. 9 september 2010 ten kantore van Groningen Seaports te Delfzijl Verslag Klankbordgroep Buizenzone Eemsdelta d.d. 9 september 2010 ten kantore van Groningen Seaports te Delfzijl Aanwezig Adviescommissie voor de havens Dorpsbelangen Godlinze Gemeente Appingedam Gemeente

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht. Oktober 2016 VOORWOORD

KLACHTENREGELING. Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht. Oktober 2016 VOORWOORD KLACHTENREGELING Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht Oktober 2016 VOORWOORD De Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht is opgericht door Zorgbelang Gelderland/Utrecht op verzoek

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008. Dossiernummer 65-2008 OORDEEL Verzoeker De heer J. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008.

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 21 januari 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiën

Commissie voor Mobiliteit en Financiën Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiën Datum commissievergadering : 9 november 2012 Document nummer : 3268783 Behandelend ambtenaar : Wim Brinker Directie/bureau : E&M/OV Nummer commissiestuk :

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over het project HOV t Gooi in het bijzonder tussen Huizen en Blaricum / Eemnes

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over het project HOV t Gooi in het bijzonder tussen Huizen en Blaricum / Eemnes Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 13 september 2016 Vragen nr. 93 Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over het project HOV t Gooi in het bijzonder tussen Huizen

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015

IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015 IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015 Inleiding Op 25 november 2015 vergaderde de Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 november 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 7 januari 2010 RA1046612 Samenvatting Een inwoonster van Amsterdam is niet tevreden over het Aanvullend

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie