VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van uur tot uur in kamer C318.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318."

Transcriptie

1 VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van uur tot uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A. Smit-Slim (VVD), K. Jongstra (PvdA), J.J. van Mannekes (PvdA), mevr. A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA), R.H. van Biessum (GroenLinks), H.C. Moll (GroenLinks), mevr. F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66) Afwezig met kennisgeving: mevr. C.A. Devere (PvdA), A.A. van Dam (CDA), J.A. Roggema (GPV), mevr. C. Sciacca-Noordhuis (SP), J. Warris (RPF/SGP); Voorts aanwezig: T.A. Musschenga (gedeputeerde); D.P. Sennema (secretaris), D. Bresser en P. Koegler (ambtelijke bijstand); Th. Poggemeier (Verslagbureau Amsterdam; verslag). 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij deelt mee dat de heren Van Dam (CDA), Roggema (GPV) en Warris (RPF/SGP), alsmede mevr. Devere (PvdA) en mevr. Sciacca-Noordhuis (SP), met kennisgeving afwezig zijn. 2. Regeling van de werkzaamheden Voorstellen vreemd aan de orde Vaststelling agenda De voorzitter constateert dat hem ten aanzien van dit agendapunt geen voorstellen hebben bereikt en stelt de agenda als zodanig vast. 3. Gelegenheid tot spreken voor niet-statenleden Daar zich geen insprekers hebben aangemeld, wordt hiervoor geen gelegenheid gegeven. 1

2 4. Vaststelling verslag van de vergadering van toezeggingenlijst Mevr. De Winter-Wijffels (CDA) merkt op dat zij op pagina 4 agendapunt 9 in plaats van synthetische in plaats van natuurlijke stoffen bedoeld heeft: natuurlijke in plaats van synthetische stoffen. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. De heer Luitjens (VVD) vraagt hoe de stand van zaken is met betrekking tot toezegging nr. 5, de Europese Dag voor de Verkeersveiligheid. De heer Musschenga (gedeputeerde) antwoordt dat de betreffende brief onderweg is of reeds gearriveerd. Ook de brief t.a.v. de actie Nederland schoon (toezegging 4) is onderweg. Toezeggingen nrs. 2 en 3 zullen binnenkort worden uitgevoerd en met betrekking tot toezegging 1 meldt hij dat spoedig nadere informatie beschikbaar komt. De voorzitter concludeert dat toezegging 5 is afgevoerd. 5. Mededelingen gedeputeerde (IPO/SNN/overige mededelingen) De heer Musschenga (gedeputeerde) deelt mee, refererend aan toezegging 6, de Lusbus, dat, in samenhang met de VKDG, een experiment zal worden uitgevoerd om na te gaan welke concrete mogelijkheden hiervoor bestaan. De buurtbussen zullen daarbij worden betrokken en dat geldt ook voor Interbiker. Hierover zal de commissie nader worden geïnformeerd. Voorts meldt hij dat de voorzitter van het MT met betrekking tot toezegging 7 (over het gebruik van biologische thee) nog niet teruggerapporteerd heeft. De heer van Biessum (GroenLinks) toont zich, daar de laatstgenoemde toezegging al heel lang zonder resultaten is gebleven, niet erg enthousiast met het antwoord van de gedeputeerde. De voorzitter concludeert dat toezegging nr. 7 nog wacht op nadere invulling. De heer Musschenga (gedeputeerde) deelt vervolgens mee dat de Provincie, tezamen met de gemeenten Groningen, Haren, Ten Boer, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Zuidhorn, een elektriciteitscontract heeft afgesloten voor 2003 met een nieuw energiebedrijf, te weten EnergyXS te Almelo, waarbij het percentage groene stroom opgewaardeerd is tot 100%. 6. Ingekomen stukken (ter kennisneming) a. IPO-stukken b. Brief van GS van 13 nov. 2002, nr /46/A.16,MB, betreffende informatie over het project Duurzame Ontwikkeling c. Uitnodiging van het IPO van 12 dec voor het bijwonen van een werkconferentie "Ervaringen met Provinciale Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek" op donderdag 30 januari 2003 in Utrecht d. Brief van GS van 2 dec. 2002, nr /48/A.13,WE, betreffende rapportage voortgang infrastructurele werken per 1 november

3 Mevr. de Winter-Wijffels (CDA) vraagt naar aanleiding van brief d of er voortgang is geboekt met betrekking tot de rondweg rond Middelstum. Specifiek wil zij weten of het uitblijven van een akkoord met de gemeente over dit thema een onoverbrugbaar obstakel vormt. Ten tweede wil zij in het kader van het waterbeheer en de veiligheid vernemen of er een overzicht bestaat van reeds verrichte reparaties aan de kade langs het Winschoterdiep en hoeveel kilometer nog verstevigd moet worden. De heer Van Biessum (GroenLinks) wil naar aanleiding van de IPO-stukken weten of en in hoeverre de provincie Groningen inmiddels stappen heeft genomen in het kader van het klimaat convenant BANS (Bestuurlijk Akkoord Nieuwe Stijl). Op basis daarvan zou per provincie een nieuw energiebureau kunnen worden opgericht en dat per provincie een bedrag ,-- beschikbaar zou zijn om een nieuwe impuls te geven aan het Klimaat Convenant. De heer Moll (GroenLinks) waardeert het dat de commissie informatie heeft gekregen over het project Duurzame Ontwikkeling (brief b) en zou het zeer op prijs stellen dat dit project binnen de commissie nader wordt bediscussieerd in aanwezigheid van de uitvoerders en de gedeputeerde. De heer Musschenga (gedeputeerde) kan zich het verzoek van de heer Moll goed voorstellen. Intern wordt gewerkt aan een overzicht en bovendien zal een afsluitend symposium Duurzame ontwikkelingen worden georganiseerd op 19 februari a.s. De voorzitter deelt mee dat de statencommissie altijd uitnodigingen heeft ontvangen voor de lunchuurinleidingen en verzoekt de gedeputeerde te worden uitgenodigd voor het te organiseren symposium op deze of nader vast te stellen datum. De heer Musschenga (gedeputeerde) zegt dit toe, waarbij als voorlopige datum voor het symposium 19 februari geldt. Aanvulling verslag: een uitnodiging van het symposium "Groningen duurzaam vooruit; nait zoezen moar doun!" op 19 februari 2003 van tot uur in de statenzaal is de commissieleden MVV inmiddels toegezonden door de CdK. Ten aanzien de vraag over het klimaat convenant BANS stelt hij voor om nadere informatie schriftelijk te geven. De heer Van Biessum (GroenLinks) reageert met de opmerking dat er enige relatie ligt met het Convenant. Bij het Convenant is sprake van de oprichting van bureau, terwijl ook een energiebureau zou kunnen worden gevormd. Hij benadrukt beslist geen voorstander te zijn van twee bureaus. De heer Musschenga (gedeputeerde) antwoordt dat dat ook voor hem duidelijk is en dat daarover nadere informatie zal volgen. Over de kade langs het Winschoterdiep verwijst hij naar het stuk dat ter tafel ligt waarin een groot aantal projecten worden genoemd die zijn afgerond of in voorbereiding. Nadere informatie over het complete beeld zal de commissie worden toegestuurd. Aanvulling verslag: zie bijlage bij het verslag Met betrekking tot de rondweg rond Middelstum is een brief verstuurd naar de gemeente 3

4 Loppersum met een resumé van de in het verleden gemaakte afspraken en het verzoek om wederom positief te reageren en vaart te zetten achter de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Hierop is nog geen antwoord ontvangen. Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) vraagt welk antwoord van de gemeente Loppersum wordt verwacht. De heer Musschenga (gedeputeerde) antwoordt dat wel gesproken is met afzonderlijke wethouders, maar dat in verband met de onduidelijke situatie het beter is om het schriftelijke antwoord van het betreffende College af te wachten. De voorzitter sluit de discussie af en stelt het volgende agendapunt ter discussie. 7. Brief van GS van 13 nov. 2002, nr b/46/A.19,VV, betreffende subsidieverzoek veiligheid. Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) vraagt zich af of nu alle treinstellen van NoordNed op alle trajecten voorzien zijn/worden van camera s in het kader van de sociale veiligheid en vraagt zich voorts af, in verband met hoogte van de bedragen die voor dit doel worden uitgetrokken, of het niet rendabeler is om weer conducteurs op de treinen te zetten. Ook de heer Moll (GroenLinks) toont zich niet erg enthousiast over beveiliging middels technologische middelen als camera s. Hij sluit zich aan bij de vraag van mevrouw Gräpervan Koolwijk. Mevr. Smit-Slim (VVD) vraagt zich in dit verband af of er zicht is op wat er na 2005 gebeurt. Wordt beveiliging via camera s gecontinueerd of is dit een éénmalige gebeurtenis? Mevr. De Winter-Wijffels (CDA) vraagt in aansluiting op de vraag van mevr. Gräper-van Koolwijk of 8 camera s op 16 treinstellen afdoende is. Bovendien wil zij weten wat de concrete taken zijn van de zogenaamde veiligheidscoördinator. Hebben deze ook betrekking op de stations? De heer Luitjens (VVD) informeert naar de bron van de middelen waaruit deze investeringen worden betaald. Hij vermoedt dat dit niet betaald kan worden uit de oorspronkelijke aanbesteding die o.a. betrekking heeft op de vliegende kieps die plaatsbewijzen controleren. De heer Musschenga (gedeputeerde) antwoordt dat de financiering geschiedt middels gelden die incidenteel door het Ministerie in het kader van sociale veiligheid aan provincies ter beschikking worden gesteld voor het openbaar vervoer. Daarbij bestaat de vrijheid om voor de bestemming van die gelden te kiezen voor het vervoer per bus dan wel per trein. De vervoerder heeft hiertoe een aanvraag ingediend. Een gedeelte van de treinstellen kunnen worden bediend. Niet alle treinstellen zullen een camera hebben. De beschikbare camera s kunnen wel steeds aan/in andere treinstellen geplaatst worden. De keuze voor beveiliging via technologische middelen is ingegeven door het niet beschikbaar hebben van voldoende financiën voor beveiliging met menskracht. Met de camera s is een beter doorzicht in de treinstellen mogelijk, maar een probleem blijft dat er slechts één man op de bok zit. Uit onderzoek van NoordNed blijkt dat de ervaring met deze camera s goed is: vandalisme komt niet veel voor. Op alle trajecten zal op deze wijze worden beveiligd. De veiligheidscoördinator zal zowel op de trein, als op de stations werkzaam zijn. De kosten daarvoor worden, als 4

5 tegemoetkoming aan de vervoerder, gedeeltelijk vergoed. In het totale traject van NoordNed, zo constateert de heer Musschenga, komt in tegenstelling tot andere delen van het land, weinig vandalisme voor. Ook jongeren blijken trots te zijn op het nieuw geopende transferium in Winsum. Het zicht na 2005 is nog niet helder. Op dit moment wordt gewerkt aan de afwegingen met betrekking tot de aanbestedingen railvervoer. De heer Jongstra (PvdA) vraagt of er signalen zijn dat bij nieuwe aanbestedingen bij de uitvoerder de bereidheid bestaat om ten aanzien van railvervoer in dit soort middelen te investeren. De heer Musschenga (gedeputeerde) meldt dat men op het Ministerie bereid was om een verlenging van acht jaar toe te staan, maar dat één en ander financieel nog niet definitief is ingevuld. De brieven circuleren in de ambtelijke boezem in Den Haag. Het College zal datgene in de aanbesteding meenemen dat hier gerealiseerd moet worden. Helaas is nu nog niet duidelijk wat in de toekomst mogelijk is. De voorzitter sluit dit agendapunt af en stelt het volgende aan de orde. 8. Brief van GS van 13 nov. 2002, nr b/46/A.15,VV, betreffende dienstregeling regionale spoorlijnen Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) informeert of het juist is dat de uitbreiding van de dienstregeling betaald wordt uit de boetes. Moeite heeft zij met de passage in de brief: Ons streven is om per 2 februari 2003 of zo kort mogelijk daarna, de ritten tussen Groningen en Leer zonder de overstap in Nieuweschans te kunnen uitvoeren. Zij vraagt de gedeputeerde of hij verwacht dat de kwestie op 2 februari nog niet is geregeld en zo nee, wanneer dan wel? Zij vreest dat deze lijn, mede door vertragingen, zal worden vergeten met het gevolg dat van de lijn minder gebruik gemaakt zal worden, waardoor later dan weer geconcludeerd wordt dat de lijn onrendabel is. De heer Moll (GroenLinks) is het punt Leer uit het hart gegrepen, maar de brief geeft hem aanleiding te vragen naar de tarievenpolitiek die NoordNed voert. De prijsverhoging van 31 december is reeds meegenomen, maar welke tarievenpolitiek volgt NoordNed als de NS haar plannen per 1 juli doorzet? Mevr. Smit-Slim (VVD) is blij dat de lijn naar Leer en Nieuweschans weer in beeld is, maar is er verbaasd over dat Nederlandse machinisten in Duitsland nog een opleiding moeten volgen. Zij vraagt of ook geldt dat Duitse machinisten die in Nederland rijden, in Nederland nog een opleiding moeten volgen. De heer Musschenga (gedeputeerde) bevestigt dat Nederlandse machinisten inderdaad nog een opleiding dienen te volgen daar met Duits materieel wordt gereden. Hij benadrukt dat de dienstregeling tussen Groningen en Leer nog nooit zo goed is geweest als nu. Er werd drie keer per dag gereden en nu zes keer, zij het met een overstap. Vanaf 2 februari wordt dit zelfs zeven keer per dag met een overstap. De gewraakte toevoeging in de brief of zo kort mogelijk daarna had de heer Musschenga ook liever weggelaten, ware het niet dat dat direct te maken heeft met het ontbreken van een bedrag van euro voor het laten rijden van 5

6 Duits materieel op de Nederlandse spoorlijn, terwijl het Nederlands materieel niet in Duitsland kan rijden. Ook vroeger reed het Duitse materieel in Nederland en andersom niet. Nu moet daar extra voor betaald worden, te meer daar nu meer dan drie keer per dag wordt gereden. Dit vraagstuk is bij het Ministerie neergelegd en tot op heden is daarop nog geen antwoord ontvangen. Het moment waarop niet meer overgestapt hoeft te worden is op zijn vroegst 1 januari 2006 als de nieuwe aanbestedingen hun beslag hebben gekregen. Aangenomen wordt in dat geval dat NoordNed met ander (d.w.z. Duits) materieel rijdt, waardoor geen extra geld noodzakelijk is. Ten aanzien van de tarievenpolitiek memoreert de heer Musschenga aan het bestek dat door deze Staten is goedgekeurd, waarin staat dat de vervoerder de NS-tarieven volgt. Gedurende de looptijd van het betreffende contract kan daar niet van worden afgeweken. Dit is dan overigens wel weer een aandachtspunt voor het volgende bestek. Tenslotte antwoordt hij dat de boetes, opgelegd aan de vervoerder vanwege een van het bestek afwijkende dienstregeling, worden aangewend voor uitbreiding van de dienstregeling. Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) neemt aan dat de gedeputeerde goed in de gaten houdt dat NoordNed niet bepaalde diensten niet uitvoert om de aan haar daarvoor opgelegde boete later terug te verdienen met andere haar passender diensten. Vervolgens is zij van mening dat een verplichte overstap waarbij langer dan 10 of 15 minuten gewacht moet worden, geen fatsoenlijke aansluiting is. De heer Musschenga (gedeputeerde) is het met haar eens dat de tijd voor het overstappen bekort moet worden en getracht wordt dan ook om daarvoor de medewerking van de Duitse Bahn te krijgen. De voorzitter sluit dit agendapunt af en stelt het volgende aan de orde. 9. Brief van GS van 14 nov. 2002, nr /46/A.13,MB, betreffende Villach Resolutie De heer van Biessum (GroenLinks) beoordeelt de brief als zeer informatief. Hij vraagt zich af waar de provincie zich nu op zou moeten richten. Mogelijk kan dit in de toekomst aan de orde komen. Hij mist dynamiek. Mevr. de Winter-Wijffels (CDA) waardeert het te zien waarin Groningen reeds voldoet aan de Villach Resolutie. Zij meent dat er goed op toe moet worden gezien dat in deze en komende economisch slechtere tijden duurzaam gewerkt blijft worden. Verder wil zij nader geïnformeerd worden over het Groningse project inzake de import van biomassa. De heer Musschenga (gedeputeerde) kan zich meer dynamiek voorstellen als louter wordt afgegaan op de redactie van de brief. Echter, achter de meeste opgesomde onderdelen is veel dynamiek aanwezig. Als positief voorbeeld noemt hij het project NME 21, terwijl het project Bedrijfsinterne milieuzorg nog moet worden opgestart en bijvoorbeeld het project Duurzaam Groningen inmiddels zijn eigen dynamiek kent. Toch dient aan sommige projecten nog hard getrokken te worden. Binnenkort wordt in dit kader een symposium georganiseerd. Met betrekking tot het Pilotproject Eemsmond dat ingediend is als uitvloeisel van de activiteiten van de IPO-commissie Alders inzake het NMP4-beleid, benadrukt de gedeputeerde dat het ingediende project alom geprezen werd als vernieuwend en in de eerste ronde zonder noemenswaardige discussie werd omarmd. 6

7 De heer Koegler (ambtelijke ondersteuning) licht toe dat de fase van de projectdefinitie afgerond is en dat het plan ter finale goedkeuring aan het IPO is voorgelegd. Het project is onderverdeeld in vier fases van elk één jaar. In fase 1 (2003) wordt gekeken in samenspraak met het bedrijfsleven (NAM, energiebedrijven, etc.) of het wenselijk, mogelijk en kansrijk is om biomassa te importeren. Deze fase moet nog starten. In fase 4 zal, in 2005/2006, een echt ontwerp gestalte moeten krijgen en aan de import van biomassa via de Eemshaven daadwerkelijk uitvoering moeten worden gegeven. De heer Luitjens (VVD) informeert of deze import vanuit Nederland zal geschieden of van buiten Nederland. De heer Koegler (ambtelijke ondersteuning) antwoordt dat de import betrekking heeft op import vanuit de EU of daarbuiten naar de Eemshaven voor gebruik in Nederland. Mevr. de Winter-Wijffels (CDA) vraagt of dit gebruik betrekking heeft op grootgebruik of dat ook kleinere ondernemingen daar rechtstreeks gebruik van kunnen maken. De heer Koegler (ambtelijke ondersteuning) licht toe dat dit nog geheel open ligt, maar hij verwacht dat dit gebruik (biofuels) vooral betrekking zal hebben op grootschalige toepassingen. Het kleinverbruik zal meer in de regio zelf moeten worden opgestart en gerealiseerd. Mevr. de Winter-Wijffels (CDA) verzoekt of het kleinverbruik niet ook aan dit project vastgekoppeld kan worden. De heer Koegler (ambtelijke ondersteuning) antwoordt dat men nu druk doende is met een beeldverkenning en dat mogelijk blijkt dat die koppeling inderdaad gemaakt kan worden. Ook is mogelijk dat vanwege technische of maatschappelijke redenen gekozen moet worden voor grootschalige of kleinschalige toepassing. Deze vraag kan nu niet definitief beantwoord worden. De heer Luitjens (VVD) merkt op dat daar nu net die verkenning met het bedrijfsleven in 2003 voor nodig is. De heer Musschenga (gedeputeerde) vult aan dat zijns inziens duurzaamheid niets te maken met conjunctuurschommelingen. Duurzaamheid behoeft niet duurder te zijn. De voorzitter sluit dit agendapunt af en stelt het volgende aan de orde. 10. Brief van GS van dec. 2002, nr /50/A.40,MB, betreffende convenant voor duurzame energie en energiebesparing De heer Van Biessum (GroenLinks) merkt op dat dit onderwerp ook in Cie Economische Zaken besproken zal worden. Het Convenant ziet er goed uit. Het is een ander verhaal dan het Convenant met Essent. Hij toont zich enthousiast over de grotere stimulerende inzet van het College voor duurzame energie en energiebesparing. In het verleden is het vorige 7

8 Convenant door zijn fractie niet ondersteund daar dit te exclusief aan Essent was gelieerd. Gewezen wordt op de relatie met het onlangs in de Staten besproken initiatiefvoorstel over deze materie. Na de verkiezingen zou op basis van de gemaakte afspraken een operationeel programma plus financiering klaar moeten zijn en de heer Van Biessum neemt aan dat het voorliggend convenant in dat programma wordt opgenomen, te meer daar slechts financiering voor de coördinator is opgenomen die in de voorjaarsnota wordt meegenomen. Hij vraagt zich overigens af of deze financiering wel toereikend is. Een ander punt is of naast de partners die dit convenant willen dragen ook de mogelijkheid bestaat dat ook andere partners, zoals gemeenten, al of niet middels de gebiedsgerichte benadering uit het POP, alsnog meedoen. De conclusie van GroenLinks is dat dit convenant een behoorlijke verbetering is met wat er lag en dat veel van dit convenant wordt verwacht. De heer Jongstra (PvdA) is blij dat een aantal partijen samen hun schouders onder dit convenant willen zetten. Het zou mooi zijn als de energieleverancier van de Provincie, EnergyXS, ook mee zou doen. Ditzelfde geldt voor de NAM. Bij de projecten, met name bij het Project Windenergie zou het ideaal zijn als de gemeente Delfzijl en het Havenschap meedoen, omdat de Provincie voor concentratie aldaar heeft gekozen. De heer Luitjens (VVD) refereert eveneens aan de bespreking van het energievoorstel in een gecombineerde commissievergadering waarbij een aantal uitgangspunten voor dit convenant ter sprake zijn geweest, inhoudende participatie van in elk geval meer dan 1 partner en open toegang voor andere potentiële partners. Het verbaasde hem dat Essent is uitgestapt. Hij vraagt zich ook af waarom slechts Shell-Solar participeert en niet Shell als zodanig. Een interessant rijtje projecten tekent zich af en vooral het Project Energy Valley Noord Nederland komt zijn fractie zeer interessant voor en hij wil graag weten of het concept reeds is beschreven en of er voldoende kritische massa aan bedrijven in Groningen aanwezig is voor het zorgen voor een toereikend draagvlak. Mevr. de Winter-Wijffels (CDA) meldt dat haar fractie ervan uitging dat dit punt in de Commissie Economische Zaken besproken zou worden. Vanuit deze commissie vraagt zij waarom geen aandacht is besteed aan energiebesparing op het Openbaar Vervoer. Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) meldt ook dat vanuit haar fractie in de vorengenoemde commissie uitgebreid aandacht aan het convenant zal worden besteed. Ook zij wil graag weten waarom de nieuwe energieleverancier niet participeert en waarom Essent eruit is gestapt. De heer Musschenga (gedeputeerde) is van mening dat energiebesparingen in het Openbaar Vervoer in andere bestekken moeten worden opgenomen. Hij is verheugd dat algemeen wordt geoordeeld dat dit convenant beter is dan het vorige en dat het convenant op de instemming van de commissie kan rekenen. Inderdaad is de rol van de Provincie inzake de totstandkoming van dit convenant actiever dan ooit geweest. Vanuit het POP zijn duidelijk uitspraken gedaan over het doel waarnaar wordt gestreefd. Ook het College heeft hoge verwachtingen over de resultaten van dit convenant. NUON is op het laatste moment als deelnemer ingestapt, niet alleen op projectbasis, maar ook vanwege aan het meerjarenperspectief. Essent bleek nu alleen bereid op mee te doen aan individuele projecten. Mogelijk verandert dat in de toekomst. Anderen kunnen overigens altijd op projectbasis 8

9 instappen, zoals de gemeente Delfzijl en Seaports. De NAM bleek nu nog geen interesse te hebben. Het project Energy Valley is een zeer veel omvattend project dat nu nog niet geheel uitgekristalliseerd is. De Gasunie is hier nauw bij betrokken. De heer P. Koegler (ambtelijke bijstand) licht met betrekking tot de financiering toe dat in de huidige Staten in maart/april 2002 besloten is dat het bedrag in het huidige convenant ad euro beschikbaar komt voor het nieuwe convenant. Dit betekent dat bij een nieuw convenant er uitvoeringsgeld beschikbaar is voor projecten. Voor de financiering van de projectcoördinator is slechts de suggestie gewekt dat dekking middels de voorjaarsnota zal moeten plaatsvinden ten laste van de provincie Groningen gedurende het kalenderjaar 2003 of het lopende jaar 2003, afhankelijk van de datum van ondertekening. Deze financiering zal nog gevonden moeten worden. Dit convenant wordt beschouwd als een groeiconvenant. Het dient breder te worden, waarbij ook gedacht wordt aan andere provincies (Drenthe en Friesland) en andere gemeenten. NUON heeft zich in eerste instantie teruggetrokken, maar na een reorganisatie heeft zij haar grote betrokkenheid schriftelijk kenbaar gemaakt. ESSENT heeft geheel onverwacht op 12 november j.l. te kennen gegeven niet meer mee te willen doen, omdat zij hun aandeel in de financiering niet rond konden krijgen. Op 28 december is dit de Provincie schriftelijk meegedeeld. Met NUON is op 4 december gesproken en binnen boord gehaald. Op 6 december zijn de stukken vanuit de ambtelijke organisatie naar GS gestuurd, waarna GS op 10 december een besluit heeft genomen. Gekozen is voor Shell Solar vanwege de zonnepanelenproductie in het kader van duurzame energie. Dit kan overigens een ingang naar Shell-totaal betekenen. Allereerst wordt getracht het project op te starten met deze partners en deze projecten die reeds in 2003 opgestart kunnen worden. Hieruit wordt tevens geleerd om met elkaar samen te werken. In de afgelopen tijd is daarvoor reeds het nodige vertrouwen ontstaan. Voor de uitvoering is een organisatie nodig: een bescheiden energiebureau. Het is de bedoeling dat dit gekoppeld wordt aan succesvolle uitvoering van projecten. Met 1 fte wordt begonnen en als blijkt dat dit onvoldoende is dan zal over de noodzaak daarvan separaat over besloten worden. Misschien is een nadere invulling mogelijk via de menskracht van de deelnemende partners. Er is zeker een relatie met het POP. Eén van de projecten, n.l. Waterzijdig inregelen, zal gebiedsgericht gerealiseerd worden in de regio Middag Humsterland. De heer van Biessum (GroenLinks) is blij met de beantwoording. Er wordt wel een uitvoeringsorganisatie opgezet met een stuurgroep en een projectbureau. De heer Musschenga (gedeputeerde) benadrukt dat aandacht besteed zal worden aan de stroomlijning van een zo efficiënt mogelijke uitvoeringsorganisatie. De voorzitter concludeert dat het convenant met bijbehorende voorstellen goed is ontvangen en adviseert de Commissie Economische Zaken dit goede voorbeeld te volgen. 11. Voordracht van GS aan PS van 17 dec. 2002, nr ,BW inzake beschikbaarstelling gelden baggerwerkzaamheden revitalisering Zuidlaardermeer (nr. 65/2002) De heer Luitjens (VVD) merkt op dat zijn fractie met betrekking tot dit omvangrijke project geen belemmering kent. 9

10 De heer Jongstra (PvdA) is blij dat het eindelijk tot een voordracht is gekomen en hoopt dat de financiering rond komt. De voorzitter constateert dat niemand verder vragen of opmerkingen heeft en stelt vast dat er wat betreft deze commissie geen beletselen zijn deze voordracht als b-stuk te behandelen. 12. Rondvraag Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) informeert naar de uitslag van het onderzoek van het Ceresmeer. De bewoners hebben nog steeds niets gehoord, terwijl beloofd was dat zij in december zouden worden geïnformeerd. De heer Moll (GroenLinks) heeft de indruk dat Arriva de operatie van de vervanging van de Interliner overhaast aanpakt. Er was geen noodzaak deze op te effectueren. Het gevolg was dat sommige reizigers met een kortingskaart nog wel tegen het oude Interlinertarief kunnen reizen, terwijl andere reizigers tegen een voortijdige tariefsverhoging aanlopen. Graag wil hij van het College horen waarom zij hiermee akkoord is gegaan. Ook de Arriva Aggloliner wordt nu impliciet omgebouwd tot een ander systeem. De heer Moll heeft sterk de indruk dat Aggloliners, Qliners, etc. systemen zijn waarvoor extra geld wordt gevraagd. Het rekeningrijden en de spitsheffing is er niet doorgekomen, maar Arriva drijft de prijs op. Graag wil hij een reactie op deze twee vragen van het College. Mevr. Smit-Slim (VVD) uit haar bezorgdheid voor de aangepaste doelstellingen voor verkeersveiligheid. De provincies zijn het vanwege het relatieve hoge aantal slachtoffers op provinciale wegen niet eens met deze aanpassing. Graag hoort zij of zich in deze kwestie nadere ontwikkelingen voordoen. Mevr. De Winter-Wijffels (CDA) betreurt dat de stukken pas laat (op de dag van de fractievergadering) worden toegestuurd. Zij verzoekt dat dit beter wordt georganiseerd. Ook zou er via het landsdelig overleg getracht worden om de aanpassing van de N33 op te nemen in het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) daar er nog steeds slachtoffers vallen. De heer Musschenga (gedeputeerde) meldt dat de laatste informatie over het onderzoek van het Ceresmeer eind vorig jaar door hem is ontvangen. De uitslag van het onderzoek was toen nog niet bekend. De vaten die naar boven zijn gehaald, waren van wisselende samenstelling en er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er is nog geen echte uitslag. Het College staat hierbij aan de zijlijn en zal de uitslag gebruiken om na te gaan hoe daar in het kader van de wet mee moet worden omgegaan. Meer is er nog niet bekend. Ook binnen Philips is men op dit moment nog steeds bezig met de laatste onderzoeken. Mevr. Gräper-van Koolwijk (D66) vraagt of het mogelijk is dat nagegaan wordt wat de stand van zaken precies is en wanneer er zicht is op de uitslag van het onderzoek. De heer Musschenga (gedeputeerde) zegt toe dat de stand van zaken met betrekking tot het Ceresmeer op een A4 zal worden gezet en toegestuurd zal worden aan de commissie. 10

11 Aanvulling verslag: zie bijlage bij verslag. Aangaande de doelstelling over de verkeersveiligheid is in IPO-verband in het kader van het Nationale Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) het standpunt ingenomen dat niet akkoord gegaan kan worden met de normstelling die door het Ministerie wordt opgedrongen. Op het Ministerie is men nu bezig na te gaan om financiering te vinden voor het bereiken van de door ons ondersteunde doelstelling. Begin dit jaar zou daar uitsluitsel over kunnen komen. Ook als dit antwoord teleurstellend aanpakt, zal de regio alles uit de kast halen om de doelstelling, neergelegd in het NVVP, toch te kunnen halen. Morgen zal in de vergadering van het College besproken worden hoe bereikt kan worden dat te bespreken stukken tijdig bij de leden van de Staten aanwezig zijn. In het laatste landsdelig overleg zijn door het College een aantal projecten, waaronder de N33, ingebracht. De Minister heeft toegezegd dat in overleg met Rijkswaterstaat een aantal maatregelen tot vergroting van verkeersveiligheid getroffen kunnen worden. In het kader van de Agenda voor de Veenkolonieën is de N33 als speerpuntproject betiteld. Het platvorm N33 zal met de nieuwste gegevens in Den Haag aankloppen. Een ander aspect is het kwartje van Kok. De heer Musschenga meldt druk gelobbyd te hebben om de inkomsten daaruit vooral voor regionale projecten aan te wenden. Misschien liggen ook hier kansen voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de N33. Met betrekking tot het busvervoer streeft men er naar om de verschillende soorten lange afstandsverbindingen, Interliner en Aggloliner, op te laten gaan in een nieuw systeem: de Qliner. Op een paar trajecten rijden deze Qliners al. Een andere nieuwe ontwikkeling is dat een speciale lijn in het leven zal worden geroepen: van de nieuwe wijken van Assen, waar veel mensen wonen die in Groningen werken, via de A28 naar Groningen. Dit is mede het resultaat van de inspanningen van het College om het woon-werkverkeer per openbaar vervoer beter te regelen. Wat betreft de tarieven kent de Aggloliner dezelfde toeslag als de Qliner. Intern is onderzocht of de tarieven zijn gestegen. De NS wil geen Interlinerkaartjes meer verstrekken. Een aantal vervoerbedrijven heeft daarop gereageerd door na te gaan of een nieuw systeem nodig was. Na loskoppeling van de NS-trend is het resultaat dat sommige tarieven iets omhoog zijn gegaan, andere zijn gedaald en de rest is gelijk gebleven. In Groningen zijn er een drietal lijnen waarvan de prijsstijging naar de mening van het College iets te hoog is uitgepakt. Daarbij moet worden bedacht dat door de koppeling aan de NS-tarieven jarenlang geprofiteerd is van een te laag tarief. Bovendien bestaan behalve de Qliner ook andere vormen van openbaar vervoer die niet die prijsstijging kennen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het traject Hoogezand Groningen. De heer Moll reageert met de opmerking dat het hem primair ging om de Interliner en de vervanging. Arriva had ook pas op kunnen beginnen met deze vervanging. Hij verzoekt de gedeputeerde met Arriva te praten om de ongelijkheid die ontstaat doordat NSkortingskaarten op verschillende data aflopen, op te heffen. Daarnaast is hij van mening dat het beter is om in het kader van verbeteringen in het woon- werkverkeer extra kosten niet eenzijdig op de passagier te verhalen, maar ook de werkgever daarop aan te spreken. De voorzitter sluit dit punt af en stelt het laatste agendapunt aan de orde. 13. Sluiting 11

12 De voorzitter meldt dat op 17 februari, d.w.z. op de dag dat deze commissie in deze samenstelling voor het laatst bijeenkomt, de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering van de Provincie een open middag houdt tussen en uur. Hij roept de leden op deze middag tussen uur en uur te bezoeken om daarna aan de commissievergadering deel te nemen, waarna hij de vergadering uur afsluit. 12

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie