OPLEIDING GEBIEDSGERICHTE REGIONALE ONTWIKKELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING GEBIEDSGERICHTE REGIONALE ONTWIKKELING"

Transcriptie

1 OPLEIDING GEBIEDSGERICHTE REGIONALE ONTWIKKELING Net als steden staan ook landelijke en peri-urbane gebieden voor complexe ruimtelijke uitdagingen die om kwaliteitsinjecties vragen. Die gebiedsgerichte projecten en processen kunnen enkel slagen als verschillende actoren er hun schouders onder zetten: lokaal, provinciaal, regionaal, publiek, privaat In december 2013 start de VRP met het vijfdaagse vormingstraject Gebiedsgerichte regionale 1 ontwikkeling. De opleiding wil een attitude of cultuur voor gebiedsgericht werken en handelen in Vlaanderen ontwikkelen en instrumenten aanreiken om aan de slag te gaan. Door middel van de uitwisseling van kennis en ervaring wil de opleiding de kwaliteit van gebiedsgerichte ontwikkelingen in Vlaanderen naar een hoger niveau tillen. Vormingstraject Het vormingstraject bestaat uit vijf lesdagen opgebouwd rond enerzijds de vier grote projectfases (namelijk initiatie-, plannings-, uitvoerings- en evaluatiefase) en anderzijds procesmanagement. Praktijkvoorbeelden vormen de basis van de opleiding. Binnen- en buitenlandse toppers op het vlak van regionale gebiedsontwikkeling reiken vanuit hun invalshoek de nodige expertise en voorbeelden aan. De cases De Merode, prinsheerlijk landschap 2 en Heerlijke Heulebeek 3 zijn twee dragende voorbeelden in het programma. Verder komen andere praktijkvoorbeelden, die illustratief zijn voor één bepaalde fase, aan bod. Hoewel de hoofdinvalshoek die van ruimtelijke planning en stedenbouw is, slaan we bruggen naar andere disciplines zoals milieu, mobiliteit, landschapsontwikkeling, economie en bestuurskunde: de kern van gebiedsgericht werken is immers een goed en geïntegreerd samenspel tussen verschillende actoren/sectoren. Lesdagen Maandag 16 december 2013 (Leuven) - initiatiefase Vrijdag 17 januari 2014 () - planningsfase Vrijdag 31 januari 2014 (Brugge) - procesmanagement Vrijdag 28 februari 2014 (Hasselt) - uitvoeringsfase Vrijdag 14 maart 2014 (Gent) monitoring- en evaluatiefase 1 Deze opleiding richt zich dus niet op het gebiedsgericht werken binnen wijken en dorpen, maar wel op projecten en processen die gemeentegrenzen overschrijden Oost-Vlaanderen

2 Doelgroep van de opleiding De opleiding is expliciet gericht op het aanpakken van ontwikkelingen die gemeentegrenzen overstijgen. Personen die een dergelijke regionale ontwikkeling opzetten en managen zijn dan ook het belangrijkste doelpubliek. De opleiding is echter ook interessant voor al wie met dergelijke projecten te maken heeft (als beleidsmaker, betrokken partner of stakeholder). Concreet: (toekomstige) projectleiders en medewerkers uit diverse overheden (gemeenten, intercommunales, provincies, Vlaamse administraties) en private bureaus; Medewerkers van organisaties die actief zijn in de open ruimte (milieu, erfgoed, mobiliteit, ) Leerpunten Hoe leer ik mijn gebied lezen en begrijpen? Hoe vertaal ik dit in een gebiedsgericht ontwikkelingsproject? Hoe ontwikkel ik een gemeenschappelijke taal voor alle actoren? Hoe ga ik om met actoren en hun belangen en kan ik hen (beter) laten samenwerken om een gebiedsgerichte regionale ontwikkeling te realiseren? Hoe bouw ik een goede project/processtructuur uit? Hoe loods ik mijn project/proces doorheen de verschillende fases? Welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar? Hoe concretiseer ik mijn rol als manager, partner of stakeholder in dit geheel? Praktisch Inschrijven kan tot 10 december 2013: via VRP-partners: 400 VRP- Leden: 500 Niet-leden: 750 Oost-Vlaanderen

3 Programma Het programma (vijf dagen van 9u30 tot 17u) is opgebouwd rond de verschillende fasen die een project doormaakt/kan doormaken, wetend dat die fasering in de realiteit ook verweven en gelaagd is en wisselwerking tussen fasen belangrijk is. De vier te onderscheiden fasen zijn: (1) initiatiefase (ook voor- of verkenningsfase genoemd), (2) planningsfase, (3) uitvoeringsfase, en (4) monitoring- en evaluatiefase (ook opvolgingsfase genoemd). Elke fase vormt één lesdag in het programma. Daarnaast wordt één lesdag gewijd aan het thema project- en procesmanagement, omdat dit onderwerp volgens geraadpleegde deskundigen 4 belangrijk genoeg is om apart en expliciet op te focussen. Doorheen het programma wordt de nodige ruimte voor interactie en reflectie ingelast, ook met het oog op onderlinge ervaringsuitwisseling en reflectie op de eigen posities en ambities van de deelnemers. Daarnaast is er een balans gezocht tussen (A) verschillende schalen, (B) verschillende domeinen (wel geïntegreerd, maar met duidelijke insteek vanuit bv. ruimtelijke ordening, mobiliteit, natuur, ), (C) geografische spreiding over Vlaanderen en (D) initiërende en trekkersrol (bv. provincie, VLM, intercommunale, ). De finale selectie gebeurde op basis van een rist cases, voorgesteld door verschillende deskundigen. De volgende hoofdthema s zijn de inhoudelijke rode draden van het programma: Inhoud: Hoe potenties detecteren in een gebied? Wat is er aan kennis of inhoud nodig om dit te bepalen? Hoe dit vertalen naar concrete resultaten op het terrein? Instrumenten: Welke instrumenten zijn beschikbaar en nodig om de gewenste gebiedsgerichte regionale ontwikkeling te realiseren? Samenwerking tussen actoren: Hoe omgaan met actoren in het gebied? Hoe een samenwerking tot stand brengen die bijdraagt tot een kwalitatieve ontwikkeling van het gebied met oog voor de nodige evenwichten tussen belangen van de stakeholders? Project- en procesmanagement: Hoe omgaan met verschillende posities van actoren in het project en proces? Wat is de rol van de procesmanager en andere stakeholders? Welke methodieken en tools kunnen hierbij helpen? 4 Dit programma werd ontworpen in overleg met een ad hoc werkgroep bestaande uit deskundigen. Oost-Vlaanderen

4 DAG 1: Inleiding tot gebiedsgerichte regionale ontwikkeling & uitdieping initiatiefase Naast een algemene inleiding op het thema en de introductie van de twee dragende cases richt deze dag zich op vraagstukken in de eerste fase, namelijk de initiatiefase. Centraal daarin staat het aanreiken en bespreken van handvaten om een project te ontwikkelen: hoe komt zoiets op de agenda en worden mensen en organisaties warm gemaakt? Hoe de nodige hefbomen en een gedeeld urgentiebesef ontwikkelen? Hoe te weten komen wie best op welke manier aan de tafel te brengen? Hoe nieuwe en verfrissende allianties creëren? Hoe de opgave van sectorale projecten (bv. grote infrastructuurprojecten) ombuigen tot een opgave van bredere gebiedsontwikkeling? Hoe speelt daarbij het spanningsveld tussen initiatieven en aansturing van top-down (bv. de Vlaamse overheid neemt initiatief) en bottom-up (nl. lokale actoren nemen initiatief)? 9u30 Welkom & situering programma Joris Voets (UGent) 9u30-10u15 Hoe past gebiedsgerichte ontwikkeling in de ambities van het Vlaamse ruimtelijke beleid? Peter Cabus, secretarisgeneraal (departement Ruimte Vlaanderen) 10u15-11u15 Gebiedsgerichte regionale ontwikkeling waarover spreken we? Joris Voets (UGent) 11u15-11u30 11u30-12u30 12u30-13u30 13u30-14u30 14u30-15u30 Initiatiefase: van verkennen naar gebiedsopgave. Lessen uit de IBA-formule Broodjeslunch De Merode, Prinsheerlijk Landschap: de weg naar een gedragen project Heerlijke Heulebeek: van een verbindend element naar een verbindend project Thierry Goossens (IBA Parkstad ) Erik Verhaert, projectcoördinator (VLM) Bram Tack projectcoördinator (Leiedal) 15u30-15u45 15u45-16u45 Glastuinbouw in Oost-Vlaanderen als motor voor duurzame ontwikkeling: van sectoridee naar geïntegreerd project Pieter Jan Meire, projectcoördinator (Oost- Vlaanderen) 16u45-17u Afsluitende reflectieronde Joris Voets (UGent) Oost-Vlaanderen

5 DAG 2: Planfase van gebiedsverkenning naar gebiedsvisie Centraal op deze dag staat de planfase waarin een vorm van gebiedsplan (ook visieplan, masterplan, integraal plan, genoemd) tot stand komt als een beschrijving van de visie voor het gebied. Hoe komt dergelijke geïntegreerde visie, die idealiter gebaseerd is op allerhande analyses (zoals een gebiedsanalyse, actorenanalyse, enz.) tot stand brengen? Hoe kringlopen sluiten in een gebied? Hoe relevante thema s (bv. klimaat, water en energie) betrekken om tot sterkere integratie te komen? Welke structuren opzetten om het proces te voeren en tot besluitvorming te komen? Welke nieuwe methodieken bestaan er om tot een geïntegreerde visie te komen (bv. ontwerpend onderzoek, verbeelding, schetsschuit, toekomstverkenningen, C22, blue economy, ecosysteemdiensten, )? Hoe cocreatie bereiken (inclusief het omgaan met het spanningsveld tussen onzekerheid binnen dergelijk proces en risicomijdend gedrag en het verantwoording afleggen over doelen, budgetten, output, )? Hoe de planperiode overbruggen door korte termijn realisaties? Hoe individuele burgers en gebruikers betrekken op een werkbare manier? 9u30-10u Welkom & opfrissing, overlopen dagprogramma Joris Voets (UGent) 10u-11u Hoe inhoud creëren - introductie van relevante methodieken Peter Vermeulen (Stramien) 11u-11u15 11u15-12u15 Ideeën genereren en belangen verzoenen: ontwerpend onderzoek als essentieel instrument in een ruimtelijk proces Philip Moyersoen (MOP Urban Design) 12u15-13u15 Broodjeslunch 13u15-14u15 Heerlijke Heulebeek: van verkenning naar visie Bram Tack Projectcoördinator (Leiedal) 14u15-15u15 De Merode, Prinsheerlijk Landschap: creatie van een integraal plan Erik Verhaert, projectcoördinator (VLM) 15u15-15u30 15u30-16u30 Gebiedsprogramma Rupelstreek: van ontginnen naar geïntegreerd ontwikkelen Tom Dumez, projectleider en Herman De Pauw, coördinator (provincie ) 16u30-17u Afsluitende reflectieronde Joris Voets (UGent) Oost-Vlaanderen

6 DAG 3: project- en procesmanagement Deze dag onderbreekt de fasen door expliciet in te gaan op een aantal vragen mbt project- en procesmanagement. Centraal staat de rol van de project- of procesmanager zelf en inzichten over hoe hij/zij dat management kan verbeteren. Wat is het onderscheid tussen beide? Hoe het evenwicht vinden tussen een meer technische projectmanagementbenadering en bijhorende tools (bv. projectmanagementsoftware) en een meer inhoudelijke procesmatige benadering (bv. structurering project en participatie van stakeholders)? Wat zijn een aantal nuttige kapstokken voor beide? Dit intermezzo biedt ook de kans om lessen over initiatie- en planfase af te zetten tegen deze benaderingen en deze als perspectief expliciet mee te geven voor de volgende fasen. 9u30-10u Welkom & opfrissing, overlopen dagprogramma Joris Voets (UGent) 10u-11u Procesmanagement en projectmanagement: twee verschillende perspectieven en hun toepassingsmogelijkheden in Tom Coppens (Universiteit ) gebiedsontwikkeling 11u-11u15 11u15-12u30 Procesmanagement in actie: een ervaren procesmanager over de knepen van het vak Lambert Schoenmaekers (Regionaal Landschap Kempen en Maas) 12u30-13u30 13u30-14u30 14u30-15u30 15u30-15u45 15u45-16u45 Broodjeslunch Proces = co-creatie: hoe stakeholderparticipatie in de praktijk brengen? De toolbox van projectmanagement: hoe toepassen in processen van gebiedsontwikkeling? Rondetafel met deelnemers over hun vragen over en ervaringen met proces- en projectmanagement en terugkoppeling naar initiatie- en planfase Hella Rogiers (Common Ground) Bert Kesteleyn, (projectcoördinator, prov. W- VL) Joris Voets (UGent) Oost-Vlaanderen

7 DAG 4: Uitvoeringsfase: van plan naar realisatie In de uitvoeringsfase moet de visie concreet gemaakt worden, door bijvoorbeeld een uitvoerings- en financieringsplan uit te werken maar ook door (verdere) actie op het terrein. Dergelijk plan of programma omvat bijvoorbeeld een ruimtelijke voorstelling van doelen en maatregelen en een beschrijving van wie wat wanneer doet met welke middelen, gebaseerd op een verdere detaillering naar terrein, analyse van eigendom en gebruik, concrete afspraken met eigenaars, gebruikers en financiers (dit kan zich vertalen in landinrichtingsplan, ruilverkavelingsplan, natuurinrichtingsplan, gebiedsovereenkomsten, contracten). De visie wordt in deze fase omgezet naar een concreet actieplan en harde engagementen. Welke instrumenten zijn er zoal ter beschikking om tot uitvoering te komen? Hoe zacht of hard kunnen engagementen gemaakt worden? 9u30-10u Welkom & opfrissing, overlopen dagprogramma Joris Voets (UGent) 10u-11u20 Instrumenten voor de realisatie van gebiedsvisies: een selectief overzicht vanuit de ervaringen van de VLM Hilde van Leirsberghe (VLM) 11u20-11u35 11u35-12u45 Show me the money! De uitvoering van gebiedsambities financieel haalbaar maken - lessen uit de Nederlandse praktijk Tjibbe Winkler (GIDO, NL) 12u45-13u45 13u45-15u00 Broodjeslunch Het project Albertknoop: hoe dromen naar daden vertalen in een grensoverschrijdende context? Guy Vloebergh, projectcoördinator (Omgeving) 15u00-15u15 15u15-16u30 Over wolfijzers en schietgeweren - hoe realiseren De Merode en de Heerlijk Heulebeek hun ambities in de praktijk? Bram Tack projectcoördinator (Leiedal) & Erik Verhaert, projectcoördinator (VLM) 16u30-17u Afsluitende reflectieronde Joris Voets (UGent) Oost-Vlaanderen

8 DAG 5: Opvolgingsfase & evaluatie eerste editie van de opleiding Deze dag spitst zich toe op de opvolgingsfase, waarin het verzekeren van continuïteit (beheer en onderhoud van realisaties, blijvende structuren voor gebiedsontwikkeling) centraal staat. Hoe garanderen dat de gebiedsvisie en uitvoering van het programma blijft lopen en hoe dit eventueel actualiseren? Welke rollen voor welke partners? Hoe het beheer op tijd verzekeren in een vroege fase van project (zodat randvoorwaarden voor een duurzaam beheer al worden meegenomen in visie en uitvoering)? Daarnaast wordt de opleiding grondig geëvalueerd met de deelnemers en nog overblijvende noden en wensen in kaart gebracht. 9u30-10u Welkom & opfrissing, overlopen dagprogramma Joris Voets (UGent) 10u-11u15 Monitoring, indicatoren en evaluatie: van theorie naar praktijk lessen voor gebiedsontwikkeling Ann Pisman (Departement Ruimte Vlaanderen / UGent) 11u15-11u30 11u30-12u30 12u30-13u30 13u30-14u45 14u45-15u 15u-15u45 15u45-16u30 20 jaar gebiedsontwikkeling in de Gentse Kanaalzone: hoe de voortgang opvolgen en verzekeren? Broodjeslunch De Merode en de Heerlijk Heulebeek in uitvoering: opnieuw over naar de orde van de dag? Wat hebben we (niet) geleerd? Evaluatie programma en brainstorm voor toekomstige activiteiten in groepjes Wat hebben we (niet) geleerd? Evaluatie programma en brainstorm voor toekomstige activiteiten plenair debat en afronding Veerle De Bock, projectcoördinator (Project Gentse Kanaalzone) Bram Tack projectcoördinator (Leiedal) & Erik Verhaert, projectcoördinator (VLM) Joris Voets (UGent) + VRPsecretariaat Joris Voets (UGent) + VRPsecretariaat Oost-Vlaanderen

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee innovatiegroepen Groene & Blauwe Diensten onder de loep. Annemarie Groot

Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee innovatiegroepen Groene & Blauwe Diensten onder de loep. Annemarie Groot Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee innovatiegroepen Groene & Blauwe Diensten onder de loep Annemarie Groot Referaat Groot, A. (2007). Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos ISBN 90-6473-423-2 9 789064 734236 Burgers als beleidsadviseurs Ervaringen met burgerparticipatie in het bestuur van gemeenten zijn al vaak beschreven, onderzocht en beoordeeld. Daarentegen is nog weinig

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Participatie 2.0 in 030

Participatie 2.0 in 030 Participatie 2.0 in 030 3 juli 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. De projectopdracht e-participatie en social media 1 opdracht 2 uitvoering 3 opbouw rapport 2. Digitale participatie in 030 1 ambities 2

Nadere informatie

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving

Nadere informatie

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Rijk, VNG, IPO Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 1. Inleiding pag. 5 2. Hoofdlijnen aanpak bevolkingsdaling pag. 6 3. Knelpunten wet- en regelgeving

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Document. Participatie-intiatieven en participatiewerkvormen. Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau

Document. Participatie-intiatieven en participatiewerkvormen. Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau Document Participatie-intiatieven en participatiewerkvormen Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau Inhoud 3 1. Adviesraad 5 2. Participatieve projectcyclus 5 3. Planningscel 6 4. Inspiratiebezoek

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Dr. Roald Suurs Drs. Martin van de Lindt Ir. Mario Willems Drs. Ing. Joost Koch Dr. Rob Weterings Reflectieve Monitoring

Nadere informatie

Strategische communicatie in netwerkprogramma s

Strategische communicatie in netwerkprogramma s DE NETWERKENDE OVERHEID Strategische communicatie in netwerkprogramma s Het werken in netwerken verandert het werk van de ambtenaar. Maar betekent dit dan dat er een complete systeemverandering nodig is

Nadere informatie