Jaarverslag Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee PC Teuge Brinnummer 15 CB

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Missie en visie De vereniging Identiteit en leerlingen Onderwijs Teuge Apeldoorn Personeel Huisvesting en ICT Communicatie en relaties Toekomstperspectieven Risicoparagraaf Financiën Pagina 2

3 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge, met locaties in Apeldoorn en Teuge. De Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag te Teuge heeft ten doel basisonderwijs te verstrekken dat gebaseerd is op de Bijbel en op de beschrijving en verklaring daarvan in de Drie Formulieren van Enigheid. Met dit jaarverslag leggen bestuur en directie verantwoording af over het gevoerde beleid en over de resultaten hiervan. Als bestuur zijn we dankbaar voor alles wat we hierin van de Heere hebben ontvangen. 2. Missie en visie Missie Het onderwijs op onze school is er op gericht om iedere leerling kennis en vaardigheden aan te leren en daarbij ruimte en aandacht te geven om de van God gegeven plaats in de maatschappij te mogen innemen. Vanuit deze drijfveer is onze missie: Direct na de val in het paradijs beloofde de Heere de komst van de Zaligmaker. De geschiedenis van de beloofde Zaligmaker loopt als een gouden draad door de Bijbel. Hij, de Zoon van God, kwam opdat geestelijk doden door Zijn kracht weer levend kunnen worden (Genesis 3:15 en Johannes 3:16). Het doel van het onderwijs aan de kinderen zien wij zoals dr. J. Waterink het heeft omschreven: We dienen de door God geschapen kinderen op te voeden en te onderwijzen, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven die hij van zijn Schepper ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hem plaatst. We zoeken daarbij aansluiting bij de door de ouders bij de Heilige Doop gedane belofte om hun kind in de leer van de Bijbel en de artikelen van het christelijk geloof naar hun vermogen te doen (en te helpen) onderwijzen. Of om met het Bijbelwoord te zeggen: Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs (Spreuken 22:6a) Omdat ieder kind telt.. Visie De Bijbel en de daarop gebaseerde Formulieren van Enigheid verschaffen ons de kaders voor opvoeding en onderwijs. We vinden hier ons bestaansrecht in verankerd. Hierbij is een aantal zaken van belang: De Heere schiep de aarde en gaf de mens het rentmeesterschap over de aarde. De mens heeft een tweeledige opdracht gekregen: bouwen en bewaren. De mens (Adam en zijn nakomelingen) keerde zich van God af in de zondeval. We zijn het beeld van God verloren: ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daardoor missen wij ons scheppingsdoel. God Zelf heeft de Weg ter verlossing gegeven. 3. De vereniging Bestuursstructuur Het bestuur van de vereniging wordt gekozen uit de leden van de vereniging. Binnen het bestuur wordt onderscheid gemaakt tussen het dagelijks bestuur (4 bestuursleden) en het algemeen bestuur (6 bestuursleden). Het dagelijks bestuur neemt besluiten over beleid en draagt zorg voor de uitvoering. Pagina 3

4 Het algemeen bestuur (de toezichthouder) ziet toe op het bestuurlijke proces en keurt de belangrijkste besluiten goed, waaronder de begroting, het strategisch beleidsplan en de jaarrekening. Toezichtskader In 2012 is het toezichtskader van het algemeen bestuur nader uitgewerkt. In dit toezichtskader zijn voor een aantal kerngebieden punten opgenomen aan de hand waarvan het algemeen bestuur het beleid en de besluiten van het dagelijks bestuur toetst. Commissie toekomstverkenning In mei 2012 is door het bestuur de Commissie Toekomstverkenning geïnstalleerd. Deze commissie bestond uit een aantal deskundigen en direct betrokkenen (MR lid en bestuurslid). Redenen hiervoor waren het stopzetten van de vervoersvergoeding en ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs. Besluiten over identiteitsgebonden zaken en benoemingen worden door het algemeen en dagelijks bestuur gezamenlijk genomen. Wijzigingen in bestuur In 2012 stelde de voorzitter, de heer Kluin, zich na afloop van zijn termijn niet meer verkiesbaar. Hij heeft 28 jaar in het bestuur gezeten. In de ledenvergadering van 2012 is hier bij stilgestaan. Op 11 december 2012 is er uitgebreid afscheid van hem genomen van de heer Kluin. Tijdens deze bijeenkomst is hij door verschillende sprekers hartelijk toegesproken en bedankt voor het vele werk dat hij heeft mogen doen voor de school. De heer Kluin is op deze bijeenkomst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als gevolg van de toetreding van een kerkenraadslid van de Gereformeerde Gemeente van Beekbergen tot het bestuur is besloten om het bestuur tijdelijk uit te breiden van 9 naar 10 bestuursleden. Door de leden werden de heren Beekman en Blankespoor als nieuwe bestuursleden gekozen. De heer Kreijkes was herkiesbaar en werd herkozen. De heer Beekman is tijdens de bestuursvergadering van 27 juni 2012 tot voorzitter van het schoolbestuur gekozen. Het eerste deel van het onderzoek betrof het al dan niet vasthouden aan de vastgestelde grens tussen beide scholen. De commissie heeft een enquête uitgezet onder de ouders binnen het grensgebied. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de commissie geconcludeerd dat er geen reden is om het grensbeleid te wijzigen. De situatie rondom de grenzen kan indien hier aanleiding voor is opnieuw worden bezien. Ten aanzien van het tweede deel van de vraagstelling, de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de gevolgen hiervan voor onze scholen, is bij nader inzien besloten dit niet bij de commissie neer te leggen, maar de beleidsvorming mede te baseren op hetgeen binnen het samenwerkingsverband (WSNS) wordt afgesproken. Strategisch Beleidsplan In het Strategisch Beleidsplan (SBP) zijn de hoofdlijnen van het beleid voor de periode beschreven. Belangrijke doelen voor 2012 hadden betrekking op beleidsvorming omtrent (i) (homo)seksualiteit, (ii) het gebruik van de moderne media en (iii) peuterspeelzaalactiviteiten in Apeldoorn en Teuge. Bestuur en directie zijn bezig om een identiteitsprofiel op te stellen met daarin een visie op (homo)seksualiteit, moderne vormen van samenlevingsvormen en echtscheiding. In 2012 zijnde uitgangspunten in een notitie Pagina 4

5 uitgewerkt. De beleidsnotitie van de VGS is daarvoor als uitgangspunt genomen. De notitie van het bestuur is aan de hand van een aantal stellingen met de statutaire kerkenraden en met het personeel besproken. Hierbij is met name gesproken over het functioneren van het identiteitsdocument in de praktijk, bijvoorbeeld tijdens sollicitatie- en functioneringsgesprekken en tussen collega s onderling. Tevens is met de statutaire kerkenraden en het personeel gesproken over het gebruik van de moderne media. Het bestuur acht het van belang dat er, zeker gezien de snelle ontwikkelingen op dit terrein, kaders gesteld worden waaraan het gebruik van moderne media getoetst kan worden. adviseren van het Dagelijks Bestuur (DB), het beoordelen en waar nodig bijsturen van beleidsstukken zoals die zijn samengesteld door het DB, en het toezicht houden op de daadwerkelijke implementatie van het beleid en de uiteindelijk behaalde resultaten. De vergadercyclus van het AB is gekoppeld aan die van het DB, zodat DB stukken door het AB kunnen worden doorgenomen en besproken voorafgaand aan de gezamenlijke AB/DB vergaderingen. De stukken betreffen per kwartaal de management- en financiële rapportage. Daarnaast wordt per vergaderronde een voorstel of hamerstuk voor een bepaald beleidsterrein doorgenomen, bevraagd en goedgekeurd indien van toepassing. In 2012 heeft een evaluatie en herziening van het Strategisch Beleidsplan plaatsgevonden. Diverse doelstellingen zijn ongewijzigd vastgesteld. Aanvulling of aanscherping is voorgesteld met betrekking tot ouderbetrokkenheid en kwaliteit van onderwijs. In het voorjaar van 2013 zal de beleidsvorming omtrent (homo)seksualiteit en het gebruik van de moderne media afgerond en geïmplementeerd worden. Voor een toelichting op de peuterspeelzaalactiviteiten wordt verwezen naar het onderdeel Communicatie en relaties. In december 2012 hebben bestuur en directie een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het Strategisch Beleidsplan (SBP). Na aanleiding hiervan is het plan op een aantal onderdelen aangepast als gevolg van in- en externe ontwikkelingen. Verslag toezichthouder De toezichthoudende verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (AB) omvat het Gedurende 2012 hebben dagelijks bestuur en directie diverse maatregelen doorgevoerd voor de begroting en realisatie van een sluitende exploitatie. Voor de korte termijn is hierin geslaagd. Voor de middellange termijn zullen, mede afhankelijk van de ontwikkeling van leerlingaantallen, extra maatregelen nodig zijn. Het AB beoordeelt financiële gezondheid van de school als een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit van onderwijs en complimenteert DB, directie en personeel met het bereikte resultaat. Met betrekking tot het beleidsterrein Identiteit zijn gedurende 2012 de voorbereidingen getroffen om de onderwerpen (homo- )seksualiteit en sociale media een plaats te geven in het identiteitsprofiel, media protocol en toerusting van het personeel. Dit heeft plaatsgevonden in nauw overleg met kerkenraden. Het bijgewerkte identiteitsprofiel en mediaprotocol zal in 2013 worden opgeleverd. Pagina 5

6 Het AB levert een actieve bijdrage in de beleidsvorming ten aanzien van deze identiteitsgebonden onderwerpen en in de communicatie hierover met stakeholders. Bij de beleidsterreinen Identiteit en Aannamebeleid heeft het AB een directe betrokkenheid. In 2012 hebben AB leden geparticipeerd in het bijwonen van Bijbellessen, bezinningsavonden met het personeel, overleg met kerkenraden en sollicitatiegesprekken. Het AB heeft haar uitgangspunten en werkwijze heeft neergelegd in een conceptversie Toezichtskader. Deze omvat de diverse beleidsterreinen van de school: Identiteit, Onderwijs en Kwaliteit, Personeel en Organisatie, Huisvesting, Financiën. Het Toezichtskader zal nog enige tijd in ontwikkeling blijven tot het een min of meer definitieve vorm heeft aangenomen. Definitie van de verantwoordelijkheden en vormgeving van de toezichtsfunctie vereist voortschrijdend inzicht. De schoolvereniging participeert in de Federatie van regionale reformatorische scholen. Het AB heeft in 2012 namens het bestuur de federatie avonden bezocht. De schoolvereniging is lid van de PO Raad. AB en DB verbinden zich aan haar Code Goed Bestuur. 4. Identiteit en leerlingen Toelatingsbeleid De doelgroep van het onderwijs op de Eben- Haëzerschool bestaat uit kinderen die afkomstig zijn uit de gezinnen die lid zijn van een van de volgende kerkverbanden: (oud) Gereformeerde gemeente (in Ned.); Hersteld Herv. Kerk; Prot. Kerk Nederland (Ger. Bond); Chr. Ger. Kerk. Wanneer een gezin geen lid is van hiervoor genoemde kerkverbanden, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur. Na het gesprek beslist het bestuur over toelating of afwijzing. Alle ouders dienen een identiteitsverklaring te ondertekenen. Kerkelijke herkomst van de leerlingen in percentages per 1 oktober Teuge Apeldoordoordoorn Teuge Apel- Teuge Apel- Ger. Gem , , ,7 Oud Ger. Gem. 2 8, , ,8 Ger. Gem. in Ned Chr. Geref. Kerken 2 1, , ,0 PKN (GB) 19 14, , ,7 HHK 6 9,4 7 9, ,1 Huisgem/thuislezer ,7 Ander verband ander verband betreft Vergadering der gelovigen In- en uitstroom leerlingen In- en uitstroom Teuge Apeldoorn Teuge Apeldoorn Totale instroom Totale uitstroom Uitstroom naar het VO Uitstroom zonder verhuizing Uitstroom door verhuizing Instroom door verhuizing Uitstroom naar SBO Teruggeplaatst is van SBO Snellere uitstroomt naar VO De in- en uitstroomcijfers hebben betrekking op schooljaren. In de volgende paragraaf wordt uitgegaan van de peildatum (1 oktober). Het gevolg is dat de aantallen niet altijd corresponderen met aantallen in andere tabellen van dit verslag. Leerlingen 1 oktober en prognose De locatie Teuge telde op 1 oktober leerlingen. Dit is een forse daling ten opzichte van vorig jaar (227). Het aantal komt lager uit dan geprognosticeerd is. Dit komt met name doordat bijna 10 leerlingen naar de evangelische basisschool in Deventer zijn vertrokken. De locatie Apeldoorn telde op 1 oktober leerlingen. Dit is een stijging van 13 leerlingen t.o.v. het vorige cursusjaar (294). Hiermee overstijgt de locatie Apeldoorn de prognose. Helaas lijken de cijfers in de komende jaren af te vlakken, waardoor een voorzichtig (financieel) beleid noodzakelijk is. Pagina 6

7 Verloop leerlingaantal per 1-10: Overleg kerkenraden Naast de overleggen met de statutaire kerkenraden over (homo)seksualiteit en het gebruik van moderne media, heeft in mei 2012 de reguliere vergadering met de kerkenraden plaatsgevonden. In deze vergadering is ondermeer gesproken over de samenwerking tussen bestuur en kerkenraad (hoe kunnen we elkaar versterken) en over het grote belang om vast te houden aan de principiële uitgangspunten van onze school, bijvoorbeeld ten aanzien van het toelatingsbeleid. In 2012 zijn er ook gesprekken geweest met de kerkenraden die niet statutair betrokken zijn bij de school. Dit betreft de kerkenraden van de Hersteld Hervormde Kerk, de PKN- Eben-Haëzerkerk en de Oud Gereformeerde Gemeente. Het voornemen is om deze overleggen jaarlijks te plannen. Andere punten m.b.t. identiteit Binnen de kaders van het toezicht op het godsdienstonderwijs hebben een bestuurslid en een kerkenraadslid bij bijna alle leerkrachten een bijbelles bezocht, waarna een kort gesprek plaatsvond. Tevens vormt het onderwerp identiteit een vast onderdeel van de functioneringsgesprekken die jaarlijks door de leidinggevenden met alle medewerkers worden gehouden. Daarnaast zijn, naast de reguliere bezinningsavond, per locatie twee avonden belegd waarop bestuur, directie en personeelsleden met elkaar hebben nagedacht over verschillende onderwerpen uit onze geloofsleer en de plaats en toepassing daarvan in de bijbelles. 5. Onderwijs 5.1 Teuge Schoolplan/jaarplan Het schoolplan is door het bestuur vastgesteld, nadat het team dit heeft geschreven. De activiteiten zijn beschreven in het jaarplan. In januari is een tussenevaluatie geschreven voor het team en bestuur. Passend onderwijs Naar aanleiding van het ondersteuningsprofiel dat in het jaar 2011 is opgesteld voor onze school zijn we in het jaar 2012 begonnen om te werken aan de ambities die in het profiel beschreven staan. Met betrekking tot PPD- NOS is een eerste cursus gegeven vanuit Het Ambelt. Een tweede cursus staat gepland in het voorjaar van Verder hebben leerkrachten een literatuuropdracht gekregen m.b.t. dit onderwerp. Handelingsgericht werken krijgt ook een belangrijke plaats binnen het onderwijs. In het jaar zijn een aantal bijeenkomsten geweest onder leiding van een externe deskundige van Driestar-educatief. Er is een plan van aanpak geschreven voor 2013 en verder. In het kader van gesprekken voeren rondom zorgleerlingen Pagina 7

8 is in het jaar 2012 door het team een training gevolgd onder leiding van Het Ambelt. Tussentijdse resultaten De Cito-toetsen worden in januari en in juni afgenomen. De resultaten worden in het leerlingadministratieprogramma verwerkt. Aan de hand van grafieken volgen we de resultaten van de leerling, de groep en de school. In dit jaar hebben we de rekentoets voor kleuters ingevoerd. De tussentijdse opbrengsten lagen in het jaar 2012 boven de inspectienorm. Cito-eindtoets Methoden De methoden voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In het verslagjaar is de nieuwste versie van Wereld in getallen in de groepen 3 tot en met 8 ingevoerd. Deze methode biedt veel mogelijkheden tot differentiatie en past goed bij het werken met weektaken. Ook is in dit jaar de methode Wonderlijk gemaakt ingevoerd voor de groepen 1 tot en met 8. Hiermee voldoen we op dit moment aan de kerndoelen die per 1 december 2012 zijn aangepast m.b.t. seksuele vorming. Verder zijn we dit jaar gaan werken met de methode: My name is Tom ; Engelse lessen voor de groepen 1 tot en met 5. Resultaten In het jaar 2012 is in de groepen 3 tot en met 5 een nieuw rapport ingevoerd. Het digitale leerlingvolgsysteem levert de gegevens voor dit rapport. In het jaar 2013 volgen de andere groepen. In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van kinderen geobserveerd met behulp van het GOVK. Voor de groepen 3 tot en met 8 worden methodetoetsen en Cito-toetsen gebruikt. Resultaten van de Cito-toetsen worden met de teamleiders besproken. In een groepsbespreking van de leerkracht met de intern begeleider komen de resultaten van de overige toetsen, waar nodig, ter sprake. jaar Ondergrens Bovengrens Gem. gecorr. met ll-gewicht EH Teuge gecorr. met ll-gewicht Kwaliteitszorg Inspectierapport In het jaar 2012 is er door de inspectie een bezoek gebracht aan de school. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school grotendeels op orde is. De inspectie handhaaft daarom het reeds toegekende basisarrangement. Een aspect uit het onderdeel zorg was onvoldoende. Het gaat hier om het bepalen van zorg op basis van een analyse van verzamelde gegevens. Binnen de school is een eerste aanzet gemaakt om in ons zorgplan te omschrijven hoe wij analyseren en wat de vervolgstappen hierna zijn. Tevredenheidspeilingen In het jaar 2012 zijn onder ouders, leerkrachten en leerlingen tevredenheidspeilingen afgenomen. De score van de oudertevredenheidspeiling is 3,09 op de schaal van 1 tot 4. De volgende onderdelen scoorden net onder de 3: kwaliteitszorg, zorg en begeleiding en aanbod. Naar aanleiding hiervan is er in het najaar een panelgesprek gevoerd met ouders om te onderzoeken hoe deze score tot stand Pagina 8

9 is gekomen en wat we hier eventueel aan kunnen verbeteren. Er is een aantal werkpunten opgesteld. Quickscan Een aantal teamleden heeft een Quickscan ingevuld. Deze is gebruikt om te bepalen of we als school op koers zijn met het schoolplan. De punten van de scan zijn gebruikt om het nieuwe jaarplan op te stellen. School aan zet Als school doen we mee met een project vanuit de overheid: School aan zet, een driejarig programma waarin School aan Zet samen met scholen werkt aan verbetering van de onderwijsopbrengsten. We richten ons vooral op: opbrengst gericht werken rekenen, taal en lezen de lerende organisatie. Leerling gebonden financiering per 1-10 Aantal per jaar Totaal Het aantal leerlingen met een leerling gebonden financiering kan tijdens een cursusjaar hoger liggen dan het aantal per Tijdens het betreffende jaar kan een doorverwijzing naar het SBO plaatsvinden. Samenvattend Wat hebben we in het jaar 2012 gerealiseerd: - methode rekenen ingevoerd; - wonderlijk gemaakt ingevoerd; - tevredenheidspeilingen afgenomen en ver volgacties uitgevoerd; - digitaal rapport in groepen 3-5; - verdere implementatie ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO); - start met handelingsgericht werken (HGW) gemaakt; - gestart met programma School aan Zet; - opbrengstgericht werken op de agenda. 5.2 Apeldoorn Kengetallen verwijzingen en doublure Verwijzingen naar voortgezet onderwijs: aantal % aantal % aantal % Pro Lwoo Bl/kl Tl Havo Vwo Doublure en verwijzingen SBO: % % % Doublure 1 0,5 7 3,3 8 4,3 Snelle doorstroom ,5 1 0,5 Verwijzing sbo ,6 3 1,3 Schoolplan/jaarplan Het team in Apeldoorn is bezig om uitvoering te geven aan het door het bestuur vastgestelde schoolplan Elk cursusjaar wordt op basis van dit schoolplan een jaarplan vastgesteld. Deze jaarplannen worden zowel in het team als in het bestuur geëvalueerd. Op deze manier ontstaat een cyclisch proces van plannen-uitvoeren en evalueren. Passend onderwijs In het jaar 2011 heeft het team i.s.m. het AVS een ondersteuningsprofiel opgesteld. Uit dit profiel komt naar voren dat we ons als school willen specialiseren in een juiste aanpak én aanbod m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid, hechtingsstoornissen en angst- en faalangst. Het proces van specialiseren en versterken is ingezet, maar zal verschillende jaren vergen. Pagina 9

10 Vermeldenswaard is dat de leerkracht van de Plusklas in 2012 de opleiding specialist hoogbegaafdheid heeft afgerond. Ook heeft één van de IB-ers haar master-sen opleiding behaald. Op deze manier komt er meer expertise beschikbaar. Methoden De methoden van de Eben-Haëzerschool voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In 2012 is de nieuwste versie van Wereld in getallen in de groepen 3 tot en met 8 ingevoerd. Deze methode biedt veel mogelijkheden tot differentiatie en past goed bij het werken met weektaken. De interne rekencoördinator heeft de implementatie van de nieuwe methode begeleid en voert regelmatig klassenbezoeken uit om leerkrachten te versterken en indien nodig bij te scholen. Hiernaast houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van beleid op dit vakgebied. In 2011 hebben wij een start gemaakt met de invoering van een technisch leesmethode (Leesfontein) in groep 4. In 2012 is deze methode ingevoerd in groep 5. De invoering van Leesfontein vereist veel expertise van de leerkrachten. Om die reden volgen de leerkrachten op locatie een cursus die hen helpt bij de implementatie. pilot van My Name is Tom. Naast deze invoering wordt in groep 8 het computerprogramma Tell Me More aangeboden. Inmiddels hebben 36 kinderen van dit aanbod gebruik gemaakt. Resultaten In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van kinderen geobserveerd met behulp van het GOVK. Voor de groepen 3 tot en met 8 worden methodetoetsen en Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde te volgen. Tussentijdse resultaten De Cito-toetsen worden in januari en in juni afgenomen. De resultaten worden in het leerlingenadministratieprogramma, verwerkt. We kunnen aan de hand van dit programma gemakkelijk de opbrengsten van de leerling, de groep en de school volgen. In dit jaar hebben we de rekentoets voor kleuters ingevoerd. De tussentijdse opbrengsten waren in 2012 positief. De eerste DMT-toets (technisch lezen) in groep 3 lag net iets onder de norm, de tweede er weer ruim boven. Verder kwamen in alle groepen de tussentijdse resultaten boven de inspectienorm uit. Cito-eindtoets Jaar Ondergrens 533,8 533,8 535,2 Bovengrens 536,6 536, Gem. gecorr. met ll-gewicht 535,2 535,2 537,2 EH Apeldoorn, gecorr. met ll-gewicht 533,2 532,2 545,4 Kwaliteitszorg Een speerpunt in 2012 was het vak Engels. Doel is het eindniveau van groep 8 te verhogen, zodat het VO-onderwijs op een hoger plan kan insteken. In 2011 is de methode My Name is Tom in de groepen 1 t/m 4 ingevoerd. In 2012 is deze methode ook van start gegaan in groep 5. Groep 6 werkt sinds 2012 met een Inspectie Op 31 oktober 2012 kregen we via de inspectie te horen dat aan onze school opnieuw het basisarrangement is toegekend. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in het onderwijs, zoals dit op onze school wordt gegeven. Pagina 10

11 Oudertevredenheidspeiling Eind okt. - begin nov is er door ons als school een oudertevredenheidspeiling uitgevoerd. We hebben bij het opstellen van deze peiling gebruik gemaakt van ons kwaliteitszorgsysteem WMK. De response was goed, namelijk 57%, wat inhoudt dat de uitslag een reëel beeld geeft van wat ouders denken/menen. De uitslag van de peiling is moedgevend: 3,16 (schaal van 1 tot 4). De ouders geven aan heel tevreden te zijn over de identiteit, het personeelsbeleid, de actieve en zelfstandige rol van de leerlingen, het didactisch handelen en het pedagogisch handelen. Het enige onderdeel wat er minder sterk uitkwam, was het onderdeel kwaliteitszorg. Hierbij gaat het vooral om de vraag in welke mate ouders worden betrokken bij het onderwijsleerproces. We willen hier in de komende jaren meer aandacht aan besteden. School aan Zet Ook in Apeldoorn doen we mee met het project School aan Zet. Dit is een project van de overheid waarin we samen met andere scholen doelbewust werken aan kwaliteitsverbetering. Op de school in Apeldoorn richten we ons daarbij op de volgende thema s: opbrengstgericht werken excellentie en hoogbegaafdheid wetenschap en techniek Kengetallen verwijzingen en doublure Verwijzingen naar voortgezet onderwijs aantal % Aantal % aantal % Pro Lwoo ,6 0 0 BL 1 3, KL 2 6,7 5 17,9 0 0 TL 13 43, ,7 5 23,8 Havo , ,6 Vwo 5 16,7 4 14,3 6 28,6 Doublure en verwijzingen sbo: aantal % aantal % aantal % Doublure 5 2,3 5 2,3 4 1,8 Snelle doorstroom Verwijzing sbo* ,3 1 0,3 * uitgaande van het aantal leerlingen op teldatum Lerarentevredenheidspeiling Midden november is er ook een lerarentevredenheidspeiling uitgevoerd. Voor de vragen is opnieuw gebruik gemaakt van ons kwaliteitszorgsysteem WMK. De response van deze peiling lag op 69%. Hoog scoren de volgende beleidsterreinen: sociale veiligheid, leertijd, zorg en begeleiding, schoolklimaat en kwaliteitszorg. Punt van aandacht betreft het leerstofaanbod. De leraren vinden dat er te weinig aandacht is voor creatieve vorming en het werken met de computer. Een ander knelpunt is het ontbreken van een goede methode/leerlijn m.b.t. sociale emotionele vorming. Leerling gebonden financiering per 1-10 Aantal per jaar Totaal Het aantal leerlingen met een leerling gebonden financiering kan tijdens een cursusjaar hoger liggen dan het aantal per Tijdens het betreffende jaar kan een doorverwijzing naar het SBO plaatsvinden. Samenvattend De locatie Apeldoorn heeft in het jaar 2012 veel veranderingen ondergaan. De belangrijkste wijziging vond plaats in het management team en de interne begeleiding. In maart 2012 zijn naast de directeur, een teamleider onderbouw en een teamleider bovenbouw benoemd. Deze wijziging in het management Pagina 11

12 moet voor een evenwichtiger verdeling van taken en een verhoging van de onderwijskwaliteit zorgen. De IB-er moest haar taak wegens omstandigheden neerleggen. In haar plaats zijn twee IB-ers (onder- en bovenbouw) benoemd. Naast deze wijzigingen, hebben we in 2012 onder meer de volgende zaken kunnen realiseren: - nieuwe methode voor rekenen schoolbreed ingevoerd; - benoeming rekencoördinator; - invoering methode leesfontein en Engels in groep 5; - start teamcursus Engels ter verbetering van eigen niveau en didactische vaardigheden; - teamscholing handelingsgericht werken; - tevredenheidspeilingen onder ouders en leerkrachten; - start programma School aan Zet; - opbrengstgericht werken. 6. Personeel Het uitgangspunt voor het personeelsbeleid is de wet BIO (beroepen in het onderwijs). Verder wordt de cao reformatorisch primair onderwijs gehanteerd. tot en met 4 nascholing gehad rond de invoering van ontwikkelingsgericht onderwijs. (OGO). Verder volgen vrijwel alle leerkrachten individuele nascholing. Op de locatie Apeldoorn is in 2012 een start gemaakt met het verhogen van het kennis- en beheersingsniveau van de leerkrachten m.b.t. het vak Engels. In 2012 hebben inmiddels 2 bijeenkomsten plaats gevonden. In totaal gaat het om 6 bijeenkomsten. De leerkrachten worden naast de cursusmomenten, geacht te werken aan eigen vaardigheid d.m.v. huiswerkopdrachten en krijgen in de lessen didactische tips om het vak aantrekkelijk en verantwoord aan te bieden. Naast deze teambrede scholing wordt er door de collega s van de middenbouw een cursus gevolgd m.b.t. de invoering van de methode Leesfontein. Het gaat hier om twee bijeenkomsten, waarvan er inmiddels één heeft plaats gevonden. Mutaties en jubilea In het verslagjaar heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan. Juf A. Naaktgeboren- van der Weerd is met ingang van het cursusjaar van de locatie Teuge naar de locatie Apeldoorn gegaan. Dit in verband met het schrappen van een groep in Teuge. In september is Mw. C. van de Craats-Bos (administratief medewerkster) begonnen aan een opleiding in een andere sector. Zij zal per 1 februari 2013 ontslag nemen. Scholing Op de locatie Teuge is rond de invoering van een nieuwe rekenmethode collectieve scholing gevolgd, die verzorgd is door Driestareducatief. Ook is er een start gemaakt met collectieve nascholing rond handelingsgericht werken. (HGW) Verder hebben de groepen 1 De collega s van de groepen 1 en 2 hebben in 2012 de cursus Met sprongen vooruit afgerond. Deze cursus biedt hen handvatten om in de kleutergroepen gerichter met rekenen aan de slag te gaan. Formatie Per 1 oktober 2012 is de formatieomvang in Teuge 13,0. Dit is de totale omvang uitgedrukt in voltijd betrekkingen. Een deel van deze formatie wordt in deeltijd vervuld. De forma- Pagina 12

13 tie is ten opzichte van vorig jaar gedaald met 1,5. Dit is een gevolg van het dalend aantal leerlingen. In dit verslagjaar is gestart met acht groepen in plaats van negen groepen. Apeldoorn kon in 2012 qua formatie op peil blijven gezien de lichte toename in leerlingenaantal. Per 1 oktober 2012 bedroeg de formatieomvang in Apeldoorn 16,9. Er was geen reden om een groep te schrappen. De school in Apeldoorn werkt dus nog steeds met 12 groepen. De prognoses voor de komende jaren geven echter een lichte daling te zien in het aantal aanmeldingen. Dit kan betekenen dat we op termijn toch naar 11 groepen moeten. 10-'11 11-'12 12-'13* Teuge Apeldoordoordoorn Teuge Apel- Teuge Apel- OP schaal A OP schaal B Totaal aantal OP Aantal FTE OP 13,0 15,6 11,5 14,5 11,5 14,7 FTE management 1,0 0,6 1,0 1,0 1 1,0 Aantal FTE OOP 2,5 1,6 2,0 1,9 1,9 1,8 Perc. schaal A 92,3% 94,5% 79,2% 94,1% 79,2% 86,6% Perc. schaal B 7,7% 5,5% 20,8% 5,9 20,8% 13,4% Cijfers op peildatum 1 maart 2012 Functiemix De functiemix is bedoeld om leraren meer loopbaanperspectief te bieden. Dit houdt in dat er voor leerkrachten LA-functies en LBfuncties zijn. Onder de LB-functies vallen bijvoorbeeld een IB-er, een teamleider of een rekencoördinator. Op verenigingsniveau moesten we in % van de leerkrachten in de LB-schaal hebben, om in aanmerking te komen voor de financiële impuls vanuit de overheid. Dat percentage bedroeg toen op onze scholen 12,5%. Per 1 maart 2012 is door de benoeming van twee teamleiders in Apeldoorn dit percentage gestegen naar 16,7%. We streven er nu naar om in 2014 de norm van 40% LB-functies te halen. Positief in dit verband is dat we in Apeldoorn na de peildatum nog eens drie leerkrachten in een LBfunctie hebben kunnen benoemen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage voor de locatie Teuge bedraagt in 2012: 2,17%. Voor Apeldoorn was dit in 2012: 1,9%. Het landelijk gemiddelde is rond de 6 % IPB Iedere groepsleerkracht werkt met een bekwaamheidsdossier. Het bekwaamheidsdossier bevat documenten met betrekking tot het functioneren en de wijze van ontwikkelen van de leerkracht, waardoor een leerkracht aantoonbaar kan maken dat hij bekwaam is om zijn werk op een goede wijze uit te voeren. Dit zal de komende jaren verder uitgebouwd worden met het invullen van een competentielijst en documenten waardoor de ontwikkeling van de leerkracht zichtbaar blijft. Gesprekkencyclus Jaarlijks wordt met alle personeelsleden een functioneringsgesprek gehouden. Hierbij betrekken we het persoonlijk ontwikkelplan. In 2012 zijn er in Teuge gesprekken gevoerd met de leerkrachten om doelen op te stellen voor de vakken technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Wanneer resultaten van de Cito-toetsen bekend zijn wordt een voortgangsgesprek gehouden. In Apeldoorn zijn naar aanleiding van de Cito-toetsen in januari 2012 gesprekken gevoerd met de leerkrachten om te komen tot een opbrengstgericht aanpak. Deze lijn wordt in 2013 voortgezet en uitgebreid met gesprekken n.a.v. de Cito toetsen in juni. Pagina 13

14 Tevredenheidsonderzoek Zowel in Teuge als in Apeldoorn is een tevredenheidspeiling onder het personeel afgenomen. In Teuge gaven de medewerkers de school een 3,04 op de schaal van 1-4. In Apeldoorn gaven de collega s de school een 3,35 op een schaal van 1-4. In de peiling zijn 11 aspecten van het onderwijs bevraagd. 7. Huisvesting en ICT Het schoolgebouw in Teuge heeft 14 lokalen. Aan het eind van het jaar 2012 worden in 8 lokalen groepen gehuisvest. Daarnaast wordt één lokaal gebruikt voor activiteiten met betrekking tot begeleiding van leerlingen en één lokaal voor handvaardigheid. Dat houdt in dat er in 4 lokalen geen activiteiten plaats vinden. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan of het mogelijk is om deze lokalen op een andere manier functioneel te laten zijn. In het jaar 2012 heeft er in het gebouw geen groot onderhoud plaats gevonden. Het reguliere onderhoudsplan is uitgevoerd. Voor de komende jaren staan geen grote activiteiten op de agenda met betrekking tot het onderhoud. In het jaar 2012 is op de locatie Teuge het aantal digitale schoolborden uitgebreid naar 4. Met de collega s die een digitaal schoolbord in hun groep hebben is een training gevolgd hoe op een didactisch verantwoorde manier het digitale schoolbord in de lessen geïntegreerd kan worden. Verder is er een nieuwe server geplaatst en zijn we als school overgegaan op een nieuw netwerkomgeving. Er is een computerruimte gerealiseerd waar een hele groep les kan krijgen. Het schoolgebouw in Apeldoorn betreft een semipermanente huisvesting. De gemeente Apeldoorn heeft in het verleden duidelijk aangegeven dat het om een tijdelijke locatie zou gaan. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente zullen we er echter rekening mee moeten houden dat we nog een aantal jaren van dit gebouw gebruik zullen moeten maken. Om die reden zijn de plannen om te komen tot een nieuw computerlokaal dan ook doorgezet en gerealiseerd. We zijn de gemeente erkentelijk voor het bekostigen van dit belangrijke project. Naast dit computerlokaal zijn er in het jaar 2012 een drietal nieuwe digiborden geplaatst. Het aantal digitale schoolborden bedraagt nu 5. Positief is verder dat de gemeente Apeldoorn gezien de semipermanente status van het gebouw het groot onderhoud voor haar rekening neemt. Dit scheelt duidelijk in de exploitatiekosten van deze locatie. 8. Communicatie en relaties Interne communicatie Bestuursleden hebben, samen met kerkenraadsleden, in het jaar 2012 een Bijbelles van de meeste teamleden bezocht. De directeuren hebben een aantal mr-vergaderingen bijgewoond. In februari 2012 hebben bestuur en de GMR de samenwerking geëvalueerd. Op de locatie Teuge zijn dit verslagjaar klassenouders aangesteld. Voor iedere groep helpt een klassenouder de leerkracht met allerlei hand- en spandiensten. Externe contacten De nieuwsbrieven naar ouders zijn in dit verslagjaar voor het eerst digitaal verstuurd naar ouders. Slechts enkele ouders hebben aangegeven de nieuwsbrief liever op papier te ontvangen. Vanuit beide locaties is deelgenomen aan de activiteiten die door het WSNSsamenwerkingsverband Zwolle zijn opgezet. Omdat binnen afzienbare tijd er een landelijk reformatorisch samenwerkingsverband wordt Pagina 14

15 opgezet, hebben we het gastlidmaatschap in Zwolle in 2012 niet omgezet in een definitief lidmaatschap. Formeel zijn we aangesloten bij het WSNS-samenwerkingsverband Ede. Binnen de federatie IJsselland participeren beide directeuren in de jaarlijkse overlegmomenten. Bestuursleden hebben avonden bijgewoond waarbij besturen van de federatie een informatief onderwijskundig onderwerp met elkaar bespreken. Het bestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst met het bestuur van basisschool: Het Mosterdzaadje te Gortel. Doel van deze overeenkomst is het behoud van reformatorisch onderwijs in de gemeente Epe. Besprekingen met de School met de Bijbel te Speuld zijn dit jaar beëindigd. Gezien de leerlingenprognose op langere termijn, leek het bestuur van Speuld het niet verstandig om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. 9. Toekomstperspectieven In de komende jaren werken we onder andere (verder) aan de volgende zaken: - Extra aandacht voor ontwikkelpunten uit zorgprofiel. - Vorm geven aan passend onderwijs. - Aandacht voor opbrengstgericht werken. - Vergroten ouderbetrokkenheid. - Versterken kwaliteitszorg. - Verdere ontwikkeling van de leerkrachten naar aanleiding van het bestuursakkoord Doorontwikkelen van het bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers. - Verdere invoering van functiemix. - Extra aandacht voor het bewust en verantwoord omgaan met ICT binnen de school. - Realiseren van peuterspeelzaalwerk en ontwikkelen beleid kinderopvang. 10. Risicoparagraaf Met de gemeente Voorst en Apeldoorn zijn afspraken gemaakt over een regionaal verzuimbeleid. Verder hebben er gesprekken plaats gevonden met de gemeente Voorst over een eventueel op te richten peuterspeelzaal. Naar aanleiding daarvan hebben er in het jaar 2012 ook verkennende gesprekken plaatsgevonden met peuterspeelzaal de Blokkentoren. Ook in Apeldoorn wordt gekeken naar mogelijkheden om te komen tot peuterspeelzaalwerk. In het jaar 2012 zijn er bij het schoolbestuur geen klachten binnengekomen. Ten einde de risico s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus waarbij de directie samen met een externe deskundige van VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de begroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd. Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Ten einde de interne risico s zoveel als mogelijk te beperken is de administratieve organisatie van de processen met een financieel risico beschreven. Hier in is de functiescheiding gewaarborgd. Pagina 15

16 11. Financiën Het positieve resultaat is opgebouwd uit een negatief resultaat van voor Teuge, een positief resultaat van voor Apeldoorn en een positief resultaat van voor de vereniging. In totaal werd er circa meer aan totale baten ontvangen. De rijksbijdragen (B1) vielen hoger uit dan begroot. Deze afwijking is voornamelijk toe te schrijven aan extra geld dat ontvangen is vanuit de prestatiebox, die pas begin 2012 bekend gemaakt werd. Daarnaast kwam de leerlinggebonden financiering hoger uit dan begroot vanwege een hoger aantal rugzakleerlingen. De personele lumpsum kwam hoger uit als gevolg van een indexatie van de bekostiging voor gestegen loonkosten. De gemeentelijke bijdragen (B2) kwamen voornamelijk hoger uit doordat de bijdrage inzake leerlingvervoer niet meer begroot was. De afwijking van de overige baten (B3) zijn grotendeels te verklaren doordat de verenigingsbegroting niet in het begrotingsmodel verwerkt is. In de lasten deed de grootste afwijking zich voor bij de personele lasten (L1). Een deel hiervan is het gevolg van gestegen pensioenpremies en sociale lasten. Dit is deels gecompenseerd door een hogere bekostiging. Daarnaast is er meer personeel ingezet dan begroot; er is minder bezuinigd vanwege de meevallers (zoals de prestatiebox). De huisvestingslasten (L3) kwamen lager uit door een besparing op de lasten voor energie en water en klein onderhoud. Wat verder opvalt is dat de overige instellingslasten (L4) fors hoger uitkwamen dan begroot. Dit is eveneens het gevolg van het niet opnemen van de verenigingsbegroting. Op totaalniveau kwamen de overige instellingslasten bij de scholen ook lager uit, met name vanwege een besparing op de computerkosten. In de begroting voor 2013 is rekening gehouden met de prijsontwikkelingen rondom de personele lasten. Gezien de negatieve ontwikkeling van het resultaat en de leerlingdaling is in de begroting opnieuw rekening gehouden met een bezuiniging op de personele inzet. Pagina 16

17 ACTIVA Ultimo Ultimo Ultimo x x x Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Ultimo Ultimo Ultimo x x x Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva In 2012 is het eigen vermogen toegenomen als gevolg van het positieve resultaat. Dit was onder andere ook de oorzaak van de gestegen liquide middelen. De boekwaarde van de materiële vaste activa steeg doordat er fors meer geïnvesteerd werd dan afgeschreven. Onder Investerings- en financieringsbeleid is dit verder toegelicht. Financiële kengetallen Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële positie. Naast de waarden zijn tevens de normen weergegeven. Alle kengetallen bevinden zich op bestuursniveau boven de gestelde adviesnormen. De situatie van de vereniging is daarmee financieel gezond te noemen. Liquiditeit en solvabiliteit liggen ruim boven de gestelde normen, wat betekent dat aan zowel de kortlopende als totale schulden kan worden voldaan. Het weerstandsvermogen bleef, ondanks het positieve resultaat, vrij stabiel ten opzichte van 2011 en Dit was onder andere het gevolg van de gestegen boekwaarde van de materiële vaste activa (dit wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen om de vrije beschikbare buffer voor het opvangen van risico s te bepalen). Pagina 17

18 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Liquiditeit Norm 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Solvabiliteit Norm 100% 80% 60% 40% 20% 0% Investerings- en financieringsbeleid Zoals reeds eerder werd gesteld, kenmerkte het verslagjaar 2012 zich door een hoger dan gemiddelde investeringsgraad. Er is voor voor ruim euro geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Dit is voornamelijk opgebouwd uit de aanschaf van digitale schoolborden en een nieuwe server. Daarnaast is voor circa geïnvesteerd in leermiddelen, voornamelijk de methode Wereld in Getallen. Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. Weerstandsvermogen (bestuursniveau) Weerstandsvermogen (schoolniveau) Norm Kapitalisatiefactor (bestuursniveau) Kapitalisatiefactor (schoolniveau) Norm De kapitalisatiefactor kwam einde 2012 uit op vrijwel hetzelfde niveau als einde In 2011 daalde dit kengetal als gevolg van een gedaald balanstotaal. Dit kengetal geeft weer hoe efficiënt een instelling het kapitaal gebruikt. De kapitalisatiefactor ligt zowel op bestuursniveau als op schoolniveau boven de door de overheid gehanteerde maximale norm van 60%. Het getal ligt wel onder de 90%, waardoor de kans op een controle van de inspectie afneemt. De relatief hoge factor is voor een deel te verklaren door het hogere risicoprofiel van de scholen. In 2010 is een risicoanalyse uitgevoerd. Deze risicoanalyse liet zien dat het risicoprofiel van de scholen vrij groot is, onder andere vanwege de krimpsituatie waar de scholen zich in bevinden. Uit de risicoanalyse kwam destijds een norm van 39% voor het weerstandsvermogen en 54% voor de kapitalisatiefactor. Treasury verslag In 2012 hebben er geen extra beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er is voor een bedrag van circa belegd in effecten. Hierbij wordt voldaan aan de Regeling beleggen en belenen van het Ministerie. De overige beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de Regeling beleggen en belenen van het Ministerie en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling beleggen en belenen. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Pagina 18

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur... 7 1 Beleid en organisatie... 10 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen...

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 23 april 2012 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTTERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX:

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie