Jaarverslag Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee PC Teuge Brinnummer 15 CB

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Missie en visie De vereniging Identiteit en leerlingen Onderwijs Teuge Apeldoorn Personeel Huisvesting en ICT Communicatie en relaties Toekomstperspectieven Risicoparagraaf Financiën Pagina 2

3 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge, met locaties in Apeldoorn en Teuge. De Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag te Teuge heeft ten doel basisonderwijs te verstrekken dat gebaseerd is op de Bijbel en op de beschrijving en verklaring daarvan in de Drie Formulieren van Enigheid. Met dit jaarverslag leggen bestuur en directie verantwoording af over het gevoerde beleid en over de resultaten hiervan. Als bestuur zijn we dankbaar voor alles wat we hierin van de Heere hebben ontvangen. 2. Missie en visie Missie Het onderwijs op onze school is er op gericht om iedere leerling kennis en vaardigheden aan te leren en daarbij ruimte en aandacht te geven om de van God gegeven plaats in de maatschappij te mogen innemen. Vanuit deze drijfveer is onze missie: Direct na de val in het paradijs beloofde de Heere de komst van de Zaligmaker. De geschiedenis van de beloofde Zaligmaker loopt als een gouden draad door de Bijbel. Hij, de Zoon van God, kwam opdat geestelijk doden door Zijn kracht weer levend kunnen worden (Genesis 3:15 en Johannes 3:16). Het doel van het onderwijs aan de kinderen zien wij zoals dr. J. Waterink het heeft omschreven: We dienen de door God geschapen kinderen op te voeden en te onderwijzen, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven die hij van zijn Schepper ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hem plaatst. We zoeken daarbij aansluiting bij de door de ouders bij de Heilige Doop gedane belofte om hun kind in de leer van de Bijbel en de artikelen van het christelijk geloof naar hun vermogen te doen (en te helpen) onderwijzen. Of om met het Bijbelwoord te zeggen: Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs (Spreuken 22:6a) Omdat ieder kind telt.. Visie De Bijbel en de daarop gebaseerde Formulieren van Enigheid verschaffen ons de kaders voor opvoeding en onderwijs. We vinden hier ons bestaansrecht in verankerd. Hierbij is een aantal zaken van belang: De Heere schiep de aarde en gaf de mens het rentmeesterschap over de aarde. De mens heeft een tweeledige opdracht gekregen: bouwen en bewaren. De mens (Adam en zijn nakomelingen) keerde zich van God af in de zondeval. We zijn het beeld van God verloren: ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daardoor missen wij ons scheppingsdoel. God Zelf heeft de Weg ter verlossing gegeven. 3. De vereniging Bestuursstructuur Het bestuur van de vereniging wordt gekozen uit de leden van de vereniging. Binnen het bestuur wordt onderscheid gemaakt tussen het dagelijks bestuur (4 bestuursleden) en het algemeen bestuur (6 bestuursleden). Het dagelijks bestuur neemt besluiten over beleid en draagt zorg voor de uitvoering. Pagina 3

4 Het algemeen bestuur (de toezichthouder) ziet toe op het bestuurlijke proces en keurt de belangrijkste besluiten goed, waaronder de begroting, het strategisch beleidsplan en de jaarrekening. Toezichtskader In 2012 is het toezichtskader van het algemeen bestuur nader uitgewerkt. In dit toezichtskader zijn voor een aantal kerngebieden punten opgenomen aan de hand waarvan het algemeen bestuur het beleid en de besluiten van het dagelijks bestuur toetst. Commissie toekomstverkenning In mei 2012 is door het bestuur de Commissie Toekomstverkenning geïnstalleerd. Deze commissie bestond uit een aantal deskundigen en direct betrokkenen (MR lid en bestuurslid). Redenen hiervoor waren het stopzetten van de vervoersvergoeding en ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs. Besluiten over identiteitsgebonden zaken en benoemingen worden door het algemeen en dagelijks bestuur gezamenlijk genomen. Wijzigingen in bestuur In 2012 stelde de voorzitter, de heer Kluin, zich na afloop van zijn termijn niet meer verkiesbaar. Hij heeft 28 jaar in het bestuur gezeten. In de ledenvergadering van 2012 is hier bij stilgestaan. Op 11 december 2012 is er uitgebreid afscheid van hem genomen van de heer Kluin. Tijdens deze bijeenkomst is hij door verschillende sprekers hartelijk toegesproken en bedankt voor het vele werk dat hij heeft mogen doen voor de school. De heer Kluin is op deze bijeenkomst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als gevolg van de toetreding van een kerkenraadslid van de Gereformeerde Gemeente van Beekbergen tot het bestuur is besloten om het bestuur tijdelijk uit te breiden van 9 naar 10 bestuursleden. Door de leden werden de heren Beekman en Blankespoor als nieuwe bestuursleden gekozen. De heer Kreijkes was herkiesbaar en werd herkozen. De heer Beekman is tijdens de bestuursvergadering van 27 juni 2012 tot voorzitter van het schoolbestuur gekozen. Het eerste deel van het onderzoek betrof het al dan niet vasthouden aan de vastgestelde grens tussen beide scholen. De commissie heeft een enquête uitgezet onder de ouders binnen het grensgebied. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de commissie geconcludeerd dat er geen reden is om het grensbeleid te wijzigen. De situatie rondom de grenzen kan indien hier aanleiding voor is opnieuw worden bezien. Ten aanzien van het tweede deel van de vraagstelling, de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de gevolgen hiervan voor onze scholen, is bij nader inzien besloten dit niet bij de commissie neer te leggen, maar de beleidsvorming mede te baseren op hetgeen binnen het samenwerkingsverband (WSNS) wordt afgesproken. Strategisch Beleidsplan In het Strategisch Beleidsplan (SBP) zijn de hoofdlijnen van het beleid voor de periode beschreven. Belangrijke doelen voor 2012 hadden betrekking op beleidsvorming omtrent (i) (homo)seksualiteit, (ii) het gebruik van de moderne media en (iii) peuterspeelzaalactiviteiten in Apeldoorn en Teuge. Bestuur en directie zijn bezig om een identiteitsprofiel op te stellen met daarin een visie op (homo)seksualiteit, moderne vormen van samenlevingsvormen en echtscheiding. In 2012 zijnde uitgangspunten in een notitie Pagina 4

5 uitgewerkt. De beleidsnotitie van de VGS is daarvoor als uitgangspunt genomen. De notitie van het bestuur is aan de hand van een aantal stellingen met de statutaire kerkenraden en met het personeel besproken. Hierbij is met name gesproken over het functioneren van het identiteitsdocument in de praktijk, bijvoorbeeld tijdens sollicitatie- en functioneringsgesprekken en tussen collega s onderling. Tevens is met de statutaire kerkenraden en het personeel gesproken over het gebruik van de moderne media. Het bestuur acht het van belang dat er, zeker gezien de snelle ontwikkelingen op dit terrein, kaders gesteld worden waaraan het gebruik van moderne media getoetst kan worden. adviseren van het Dagelijks Bestuur (DB), het beoordelen en waar nodig bijsturen van beleidsstukken zoals die zijn samengesteld door het DB, en het toezicht houden op de daadwerkelijke implementatie van het beleid en de uiteindelijk behaalde resultaten. De vergadercyclus van het AB is gekoppeld aan die van het DB, zodat DB stukken door het AB kunnen worden doorgenomen en besproken voorafgaand aan de gezamenlijke AB/DB vergaderingen. De stukken betreffen per kwartaal de management- en financiële rapportage. Daarnaast wordt per vergaderronde een voorstel of hamerstuk voor een bepaald beleidsterrein doorgenomen, bevraagd en goedgekeurd indien van toepassing. In 2012 heeft een evaluatie en herziening van het Strategisch Beleidsplan plaatsgevonden. Diverse doelstellingen zijn ongewijzigd vastgesteld. Aanvulling of aanscherping is voorgesteld met betrekking tot ouderbetrokkenheid en kwaliteit van onderwijs. In het voorjaar van 2013 zal de beleidsvorming omtrent (homo)seksualiteit en het gebruik van de moderne media afgerond en geïmplementeerd worden. Voor een toelichting op de peuterspeelzaalactiviteiten wordt verwezen naar het onderdeel Communicatie en relaties. In december 2012 hebben bestuur en directie een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het Strategisch Beleidsplan (SBP). Na aanleiding hiervan is het plan op een aantal onderdelen aangepast als gevolg van in- en externe ontwikkelingen. Verslag toezichthouder De toezichthoudende verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (AB) omvat het Gedurende 2012 hebben dagelijks bestuur en directie diverse maatregelen doorgevoerd voor de begroting en realisatie van een sluitende exploitatie. Voor de korte termijn is hierin geslaagd. Voor de middellange termijn zullen, mede afhankelijk van de ontwikkeling van leerlingaantallen, extra maatregelen nodig zijn. Het AB beoordeelt financiële gezondheid van de school als een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit van onderwijs en complimenteert DB, directie en personeel met het bereikte resultaat. Met betrekking tot het beleidsterrein Identiteit zijn gedurende 2012 de voorbereidingen getroffen om de onderwerpen (homo- )seksualiteit en sociale media een plaats te geven in het identiteitsprofiel, media protocol en toerusting van het personeel. Dit heeft plaatsgevonden in nauw overleg met kerkenraden. Het bijgewerkte identiteitsprofiel en mediaprotocol zal in 2013 worden opgeleverd. Pagina 5

6 Het AB levert een actieve bijdrage in de beleidsvorming ten aanzien van deze identiteitsgebonden onderwerpen en in de communicatie hierover met stakeholders. Bij de beleidsterreinen Identiteit en Aannamebeleid heeft het AB een directe betrokkenheid. In 2012 hebben AB leden geparticipeerd in het bijwonen van Bijbellessen, bezinningsavonden met het personeel, overleg met kerkenraden en sollicitatiegesprekken. Het AB heeft haar uitgangspunten en werkwijze heeft neergelegd in een conceptversie Toezichtskader. Deze omvat de diverse beleidsterreinen van de school: Identiteit, Onderwijs en Kwaliteit, Personeel en Organisatie, Huisvesting, Financiën. Het Toezichtskader zal nog enige tijd in ontwikkeling blijven tot het een min of meer definitieve vorm heeft aangenomen. Definitie van de verantwoordelijkheden en vormgeving van de toezichtsfunctie vereist voortschrijdend inzicht. De schoolvereniging participeert in de Federatie van regionale reformatorische scholen. Het AB heeft in 2012 namens het bestuur de federatie avonden bezocht. De schoolvereniging is lid van de PO Raad. AB en DB verbinden zich aan haar Code Goed Bestuur. 4. Identiteit en leerlingen Toelatingsbeleid De doelgroep van het onderwijs op de Eben- Haëzerschool bestaat uit kinderen die afkomstig zijn uit de gezinnen die lid zijn van een van de volgende kerkverbanden: (oud) Gereformeerde gemeente (in Ned.); Hersteld Herv. Kerk; Prot. Kerk Nederland (Ger. Bond); Chr. Ger. Kerk. Wanneer een gezin geen lid is van hiervoor genoemde kerkverbanden, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur. Na het gesprek beslist het bestuur over toelating of afwijzing. Alle ouders dienen een identiteitsverklaring te ondertekenen. Kerkelijke herkomst van de leerlingen in percentages per 1 oktober Teuge Apeldoordoordoorn Teuge Apel- Teuge Apel- Ger. Gem , , ,7 Oud Ger. Gem. 2 8, , ,8 Ger. Gem. in Ned Chr. Geref. Kerken 2 1, , ,0 PKN (GB) 19 14, , ,7 HHK 6 9,4 7 9, ,1 Huisgem/thuislezer ,7 Ander verband ander verband betreft Vergadering der gelovigen In- en uitstroom leerlingen In- en uitstroom Teuge Apeldoorn Teuge Apeldoorn Totale instroom Totale uitstroom Uitstroom naar het VO Uitstroom zonder verhuizing Uitstroom door verhuizing Instroom door verhuizing Uitstroom naar SBO Teruggeplaatst is van SBO Snellere uitstroomt naar VO De in- en uitstroomcijfers hebben betrekking op schooljaren. In de volgende paragraaf wordt uitgegaan van de peildatum (1 oktober). Het gevolg is dat de aantallen niet altijd corresponderen met aantallen in andere tabellen van dit verslag. Leerlingen 1 oktober en prognose De locatie Teuge telde op 1 oktober leerlingen. Dit is een forse daling ten opzichte van vorig jaar (227). Het aantal komt lager uit dan geprognosticeerd is. Dit komt met name doordat bijna 10 leerlingen naar de evangelische basisschool in Deventer zijn vertrokken. De locatie Apeldoorn telde op 1 oktober leerlingen. Dit is een stijging van 13 leerlingen t.o.v. het vorige cursusjaar (294). Hiermee overstijgt de locatie Apeldoorn de prognose. Helaas lijken de cijfers in de komende jaren af te vlakken, waardoor een voorzichtig (financieel) beleid noodzakelijk is. Pagina 6

7 Verloop leerlingaantal per 1-10: Overleg kerkenraden Naast de overleggen met de statutaire kerkenraden over (homo)seksualiteit en het gebruik van moderne media, heeft in mei 2012 de reguliere vergadering met de kerkenraden plaatsgevonden. In deze vergadering is ondermeer gesproken over de samenwerking tussen bestuur en kerkenraad (hoe kunnen we elkaar versterken) en over het grote belang om vast te houden aan de principiële uitgangspunten van onze school, bijvoorbeeld ten aanzien van het toelatingsbeleid. In 2012 zijn er ook gesprekken geweest met de kerkenraden die niet statutair betrokken zijn bij de school. Dit betreft de kerkenraden van de Hersteld Hervormde Kerk, de PKN- Eben-Haëzerkerk en de Oud Gereformeerde Gemeente. Het voornemen is om deze overleggen jaarlijks te plannen. Andere punten m.b.t. identiteit Binnen de kaders van het toezicht op het godsdienstonderwijs hebben een bestuurslid en een kerkenraadslid bij bijna alle leerkrachten een bijbelles bezocht, waarna een kort gesprek plaatsvond. Tevens vormt het onderwerp identiteit een vast onderdeel van de functioneringsgesprekken die jaarlijks door de leidinggevenden met alle medewerkers worden gehouden. Daarnaast zijn, naast de reguliere bezinningsavond, per locatie twee avonden belegd waarop bestuur, directie en personeelsleden met elkaar hebben nagedacht over verschillende onderwerpen uit onze geloofsleer en de plaats en toepassing daarvan in de bijbelles. 5. Onderwijs 5.1 Teuge Schoolplan/jaarplan Het schoolplan is door het bestuur vastgesteld, nadat het team dit heeft geschreven. De activiteiten zijn beschreven in het jaarplan. In januari is een tussenevaluatie geschreven voor het team en bestuur. Passend onderwijs Naar aanleiding van het ondersteuningsprofiel dat in het jaar 2011 is opgesteld voor onze school zijn we in het jaar 2012 begonnen om te werken aan de ambities die in het profiel beschreven staan. Met betrekking tot PPD- NOS is een eerste cursus gegeven vanuit Het Ambelt. Een tweede cursus staat gepland in het voorjaar van Verder hebben leerkrachten een literatuuropdracht gekregen m.b.t. dit onderwerp. Handelingsgericht werken krijgt ook een belangrijke plaats binnen het onderwijs. In het jaar zijn een aantal bijeenkomsten geweest onder leiding van een externe deskundige van Driestar-educatief. Er is een plan van aanpak geschreven voor 2013 en verder. In het kader van gesprekken voeren rondom zorgleerlingen Pagina 7

8 is in het jaar 2012 door het team een training gevolgd onder leiding van Het Ambelt. Tussentijdse resultaten De Cito-toetsen worden in januari en in juni afgenomen. De resultaten worden in het leerlingadministratieprogramma verwerkt. Aan de hand van grafieken volgen we de resultaten van de leerling, de groep en de school. In dit jaar hebben we de rekentoets voor kleuters ingevoerd. De tussentijdse opbrengsten lagen in het jaar 2012 boven de inspectienorm. Cito-eindtoets Methoden De methoden voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In het verslagjaar is de nieuwste versie van Wereld in getallen in de groepen 3 tot en met 8 ingevoerd. Deze methode biedt veel mogelijkheden tot differentiatie en past goed bij het werken met weektaken. Ook is in dit jaar de methode Wonderlijk gemaakt ingevoerd voor de groepen 1 tot en met 8. Hiermee voldoen we op dit moment aan de kerndoelen die per 1 december 2012 zijn aangepast m.b.t. seksuele vorming. Verder zijn we dit jaar gaan werken met de methode: My name is Tom ; Engelse lessen voor de groepen 1 tot en met 5. Resultaten In het jaar 2012 is in de groepen 3 tot en met 5 een nieuw rapport ingevoerd. Het digitale leerlingvolgsysteem levert de gegevens voor dit rapport. In het jaar 2013 volgen de andere groepen. In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van kinderen geobserveerd met behulp van het GOVK. Voor de groepen 3 tot en met 8 worden methodetoetsen en Cito-toetsen gebruikt. Resultaten van de Cito-toetsen worden met de teamleiders besproken. In een groepsbespreking van de leerkracht met de intern begeleider komen de resultaten van de overige toetsen, waar nodig, ter sprake. jaar Ondergrens Bovengrens Gem. gecorr. met ll-gewicht EH Teuge gecorr. met ll-gewicht Kwaliteitszorg Inspectierapport In het jaar 2012 is er door de inspectie een bezoek gebracht aan de school. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school grotendeels op orde is. De inspectie handhaaft daarom het reeds toegekende basisarrangement. Een aspect uit het onderdeel zorg was onvoldoende. Het gaat hier om het bepalen van zorg op basis van een analyse van verzamelde gegevens. Binnen de school is een eerste aanzet gemaakt om in ons zorgplan te omschrijven hoe wij analyseren en wat de vervolgstappen hierna zijn. Tevredenheidspeilingen In het jaar 2012 zijn onder ouders, leerkrachten en leerlingen tevredenheidspeilingen afgenomen. De score van de oudertevredenheidspeiling is 3,09 op de schaal van 1 tot 4. De volgende onderdelen scoorden net onder de 3: kwaliteitszorg, zorg en begeleiding en aanbod. Naar aanleiding hiervan is er in het najaar een panelgesprek gevoerd met ouders om te onderzoeken hoe deze score tot stand Pagina 8

9 is gekomen en wat we hier eventueel aan kunnen verbeteren. Er is een aantal werkpunten opgesteld. Quickscan Een aantal teamleden heeft een Quickscan ingevuld. Deze is gebruikt om te bepalen of we als school op koers zijn met het schoolplan. De punten van de scan zijn gebruikt om het nieuwe jaarplan op te stellen. School aan zet Als school doen we mee met een project vanuit de overheid: School aan zet, een driejarig programma waarin School aan Zet samen met scholen werkt aan verbetering van de onderwijsopbrengsten. We richten ons vooral op: opbrengst gericht werken rekenen, taal en lezen de lerende organisatie. Leerling gebonden financiering per 1-10 Aantal per jaar Totaal Het aantal leerlingen met een leerling gebonden financiering kan tijdens een cursusjaar hoger liggen dan het aantal per Tijdens het betreffende jaar kan een doorverwijzing naar het SBO plaatsvinden. Samenvattend Wat hebben we in het jaar 2012 gerealiseerd: - methode rekenen ingevoerd; - wonderlijk gemaakt ingevoerd; - tevredenheidspeilingen afgenomen en ver volgacties uitgevoerd; - digitaal rapport in groepen 3-5; - verdere implementatie ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO); - start met handelingsgericht werken (HGW) gemaakt; - gestart met programma School aan Zet; - opbrengstgericht werken op de agenda. 5.2 Apeldoorn Kengetallen verwijzingen en doublure Verwijzingen naar voortgezet onderwijs: aantal % aantal % aantal % Pro Lwoo Bl/kl Tl Havo Vwo Doublure en verwijzingen SBO: % % % Doublure 1 0,5 7 3,3 8 4,3 Snelle doorstroom ,5 1 0,5 Verwijzing sbo ,6 3 1,3 Schoolplan/jaarplan Het team in Apeldoorn is bezig om uitvoering te geven aan het door het bestuur vastgestelde schoolplan Elk cursusjaar wordt op basis van dit schoolplan een jaarplan vastgesteld. Deze jaarplannen worden zowel in het team als in het bestuur geëvalueerd. Op deze manier ontstaat een cyclisch proces van plannen-uitvoeren en evalueren. Passend onderwijs In het jaar 2011 heeft het team i.s.m. het AVS een ondersteuningsprofiel opgesteld. Uit dit profiel komt naar voren dat we ons als school willen specialiseren in een juiste aanpak én aanbod m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid, hechtingsstoornissen en angst- en faalangst. Het proces van specialiseren en versterken is ingezet, maar zal verschillende jaren vergen. Pagina 9

10 Vermeldenswaard is dat de leerkracht van de Plusklas in 2012 de opleiding specialist hoogbegaafdheid heeft afgerond. Ook heeft één van de IB-ers haar master-sen opleiding behaald. Op deze manier komt er meer expertise beschikbaar. Methoden De methoden van de Eben-Haëzerschool voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In 2012 is de nieuwste versie van Wereld in getallen in de groepen 3 tot en met 8 ingevoerd. Deze methode biedt veel mogelijkheden tot differentiatie en past goed bij het werken met weektaken. De interne rekencoördinator heeft de implementatie van de nieuwe methode begeleid en voert regelmatig klassenbezoeken uit om leerkrachten te versterken en indien nodig bij te scholen. Hiernaast houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van beleid op dit vakgebied. In 2011 hebben wij een start gemaakt met de invoering van een technisch leesmethode (Leesfontein) in groep 4. In 2012 is deze methode ingevoerd in groep 5. De invoering van Leesfontein vereist veel expertise van de leerkrachten. Om die reden volgen de leerkrachten op locatie een cursus die hen helpt bij de implementatie. pilot van My Name is Tom. Naast deze invoering wordt in groep 8 het computerprogramma Tell Me More aangeboden. Inmiddels hebben 36 kinderen van dit aanbod gebruik gemaakt. Resultaten In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van kinderen geobserveerd met behulp van het GOVK. Voor de groepen 3 tot en met 8 worden methodetoetsen en Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde te volgen. Tussentijdse resultaten De Cito-toetsen worden in januari en in juni afgenomen. De resultaten worden in het leerlingenadministratieprogramma, verwerkt. We kunnen aan de hand van dit programma gemakkelijk de opbrengsten van de leerling, de groep en de school volgen. In dit jaar hebben we de rekentoets voor kleuters ingevoerd. De tussentijdse opbrengsten waren in 2012 positief. De eerste DMT-toets (technisch lezen) in groep 3 lag net iets onder de norm, de tweede er weer ruim boven. Verder kwamen in alle groepen de tussentijdse resultaten boven de inspectienorm uit. Cito-eindtoets Jaar Ondergrens 533,8 533,8 535,2 Bovengrens 536,6 536, Gem. gecorr. met ll-gewicht 535,2 535,2 537,2 EH Apeldoorn, gecorr. met ll-gewicht 533,2 532,2 545,4 Kwaliteitszorg Een speerpunt in 2012 was het vak Engels. Doel is het eindniveau van groep 8 te verhogen, zodat het VO-onderwijs op een hoger plan kan insteken. In 2011 is de methode My Name is Tom in de groepen 1 t/m 4 ingevoerd. In 2012 is deze methode ook van start gegaan in groep 5. Groep 6 werkt sinds 2012 met een Inspectie Op 31 oktober 2012 kregen we via de inspectie te horen dat aan onze school opnieuw het basisarrangement is toegekend. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in het onderwijs, zoals dit op onze school wordt gegeven. Pagina 10

11 Oudertevredenheidspeiling Eind okt. - begin nov is er door ons als school een oudertevredenheidspeiling uitgevoerd. We hebben bij het opstellen van deze peiling gebruik gemaakt van ons kwaliteitszorgsysteem WMK. De response was goed, namelijk 57%, wat inhoudt dat de uitslag een reëel beeld geeft van wat ouders denken/menen. De uitslag van de peiling is moedgevend: 3,16 (schaal van 1 tot 4). De ouders geven aan heel tevreden te zijn over de identiteit, het personeelsbeleid, de actieve en zelfstandige rol van de leerlingen, het didactisch handelen en het pedagogisch handelen. Het enige onderdeel wat er minder sterk uitkwam, was het onderdeel kwaliteitszorg. Hierbij gaat het vooral om de vraag in welke mate ouders worden betrokken bij het onderwijsleerproces. We willen hier in de komende jaren meer aandacht aan besteden. School aan Zet Ook in Apeldoorn doen we mee met het project School aan Zet. Dit is een project van de overheid waarin we samen met andere scholen doelbewust werken aan kwaliteitsverbetering. Op de school in Apeldoorn richten we ons daarbij op de volgende thema s: opbrengstgericht werken excellentie en hoogbegaafdheid wetenschap en techniek Kengetallen verwijzingen en doublure Verwijzingen naar voortgezet onderwijs aantal % Aantal % aantal % Pro Lwoo ,6 0 0 BL 1 3, KL 2 6,7 5 17,9 0 0 TL 13 43, ,7 5 23,8 Havo , ,6 Vwo 5 16,7 4 14,3 6 28,6 Doublure en verwijzingen sbo: aantal % aantal % aantal % Doublure 5 2,3 5 2,3 4 1,8 Snelle doorstroom Verwijzing sbo* ,3 1 0,3 * uitgaande van het aantal leerlingen op teldatum Lerarentevredenheidspeiling Midden november is er ook een lerarentevredenheidspeiling uitgevoerd. Voor de vragen is opnieuw gebruik gemaakt van ons kwaliteitszorgsysteem WMK. De response van deze peiling lag op 69%. Hoog scoren de volgende beleidsterreinen: sociale veiligheid, leertijd, zorg en begeleiding, schoolklimaat en kwaliteitszorg. Punt van aandacht betreft het leerstofaanbod. De leraren vinden dat er te weinig aandacht is voor creatieve vorming en het werken met de computer. Een ander knelpunt is het ontbreken van een goede methode/leerlijn m.b.t. sociale emotionele vorming. Leerling gebonden financiering per 1-10 Aantal per jaar Totaal Het aantal leerlingen met een leerling gebonden financiering kan tijdens een cursusjaar hoger liggen dan het aantal per Tijdens het betreffende jaar kan een doorverwijzing naar het SBO plaatsvinden. Samenvattend De locatie Apeldoorn heeft in het jaar 2012 veel veranderingen ondergaan. De belangrijkste wijziging vond plaats in het management team en de interne begeleiding. In maart 2012 zijn naast de directeur, een teamleider onderbouw en een teamleider bovenbouw benoemd. Deze wijziging in het management Pagina 11

12 moet voor een evenwichtiger verdeling van taken en een verhoging van de onderwijskwaliteit zorgen. De IB-er moest haar taak wegens omstandigheden neerleggen. In haar plaats zijn twee IB-ers (onder- en bovenbouw) benoemd. Naast deze wijzigingen, hebben we in 2012 onder meer de volgende zaken kunnen realiseren: - nieuwe methode voor rekenen schoolbreed ingevoerd; - benoeming rekencoördinator; - invoering methode leesfontein en Engels in groep 5; - start teamcursus Engels ter verbetering van eigen niveau en didactische vaardigheden; - teamscholing handelingsgericht werken; - tevredenheidspeilingen onder ouders en leerkrachten; - start programma School aan Zet; - opbrengstgericht werken. 6. Personeel Het uitgangspunt voor het personeelsbeleid is de wet BIO (beroepen in het onderwijs). Verder wordt de cao reformatorisch primair onderwijs gehanteerd. tot en met 4 nascholing gehad rond de invoering van ontwikkelingsgericht onderwijs. (OGO). Verder volgen vrijwel alle leerkrachten individuele nascholing. Op de locatie Apeldoorn is in 2012 een start gemaakt met het verhogen van het kennis- en beheersingsniveau van de leerkrachten m.b.t. het vak Engels. In 2012 hebben inmiddels 2 bijeenkomsten plaats gevonden. In totaal gaat het om 6 bijeenkomsten. De leerkrachten worden naast de cursusmomenten, geacht te werken aan eigen vaardigheid d.m.v. huiswerkopdrachten en krijgen in de lessen didactische tips om het vak aantrekkelijk en verantwoord aan te bieden. Naast deze teambrede scholing wordt er door de collega s van de middenbouw een cursus gevolgd m.b.t. de invoering van de methode Leesfontein. Het gaat hier om twee bijeenkomsten, waarvan er inmiddels één heeft plaats gevonden. Mutaties en jubilea In het verslagjaar heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan. Juf A. Naaktgeboren- van der Weerd is met ingang van het cursusjaar van de locatie Teuge naar de locatie Apeldoorn gegaan. Dit in verband met het schrappen van een groep in Teuge. In september is Mw. C. van de Craats-Bos (administratief medewerkster) begonnen aan een opleiding in een andere sector. Zij zal per 1 februari 2013 ontslag nemen. Scholing Op de locatie Teuge is rond de invoering van een nieuwe rekenmethode collectieve scholing gevolgd, die verzorgd is door Driestareducatief. Ook is er een start gemaakt met collectieve nascholing rond handelingsgericht werken. (HGW) Verder hebben de groepen 1 De collega s van de groepen 1 en 2 hebben in 2012 de cursus Met sprongen vooruit afgerond. Deze cursus biedt hen handvatten om in de kleutergroepen gerichter met rekenen aan de slag te gaan. Formatie Per 1 oktober 2012 is de formatieomvang in Teuge 13,0. Dit is de totale omvang uitgedrukt in voltijd betrekkingen. Een deel van deze formatie wordt in deeltijd vervuld. De forma- Pagina 12

13 tie is ten opzichte van vorig jaar gedaald met 1,5. Dit is een gevolg van het dalend aantal leerlingen. In dit verslagjaar is gestart met acht groepen in plaats van negen groepen. Apeldoorn kon in 2012 qua formatie op peil blijven gezien de lichte toename in leerlingenaantal. Per 1 oktober 2012 bedroeg de formatieomvang in Apeldoorn 16,9. Er was geen reden om een groep te schrappen. De school in Apeldoorn werkt dus nog steeds met 12 groepen. De prognoses voor de komende jaren geven echter een lichte daling te zien in het aantal aanmeldingen. Dit kan betekenen dat we op termijn toch naar 11 groepen moeten. 10-'11 11-'12 12-'13* Teuge Apeldoordoordoorn Teuge Apel- Teuge Apel- OP schaal A OP schaal B Totaal aantal OP Aantal FTE OP 13,0 15,6 11,5 14,5 11,5 14,7 FTE management 1,0 0,6 1,0 1,0 1 1,0 Aantal FTE OOP 2,5 1,6 2,0 1,9 1,9 1,8 Perc. schaal A 92,3% 94,5% 79,2% 94,1% 79,2% 86,6% Perc. schaal B 7,7% 5,5% 20,8% 5,9 20,8% 13,4% Cijfers op peildatum 1 maart 2012 Functiemix De functiemix is bedoeld om leraren meer loopbaanperspectief te bieden. Dit houdt in dat er voor leerkrachten LA-functies en LBfuncties zijn. Onder de LB-functies vallen bijvoorbeeld een IB-er, een teamleider of een rekencoördinator. Op verenigingsniveau moesten we in % van de leerkrachten in de LB-schaal hebben, om in aanmerking te komen voor de financiële impuls vanuit de overheid. Dat percentage bedroeg toen op onze scholen 12,5%. Per 1 maart 2012 is door de benoeming van twee teamleiders in Apeldoorn dit percentage gestegen naar 16,7%. We streven er nu naar om in 2014 de norm van 40% LB-functies te halen. Positief in dit verband is dat we in Apeldoorn na de peildatum nog eens drie leerkrachten in een LBfunctie hebben kunnen benoemen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage voor de locatie Teuge bedraagt in 2012: 2,17%. Voor Apeldoorn was dit in 2012: 1,9%. Het landelijk gemiddelde is rond de 6 % IPB Iedere groepsleerkracht werkt met een bekwaamheidsdossier. Het bekwaamheidsdossier bevat documenten met betrekking tot het functioneren en de wijze van ontwikkelen van de leerkracht, waardoor een leerkracht aantoonbaar kan maken dat hij bekwaam is om zijn werk op een goede wijze uit te voeren. Dit zal de komende jaren verder uitgebouwd worden met het invullen van een competentielijst en documenten waardoor de ontwikkeling van de leerkracht zichtbaar blijft. Gesprekkencyclus Jaarlijks wordt met alle personeelsleden een functioneringsgesprek gehouden. Hierbij betrekken we het persoonlijk ontwikkelplan. In 2012 zijn er in Teuge gesprekken gevoerd met de leerkrachten om doelen op te stellen voor de vakken technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Wanneer resultaten van de Cito-toetsen bekend zijn wordt een voortgangsgesprek gehouden. In Apeldoorn zijn naar aanleiding van de Cito-toetsen in januari 2012 gesprekken gevoerd met de leerkrachten om te komen tot een opbrengstgericht aanpak. Deze lijn wordt in 2013 voortgezet en uitgebreid met gesprekken n.a.v. de Cito toetsen in juni. Pagina 13

14 Tevredenheidsonderzoek Zowel in Teuge als in Apeldoorn is een tevredenheidspeiling onder het personeel afgenomen. In Teuge gaven de medewerkers de school een 3,04 op de schaal van 1-4. In Apeldoorn gaven de collega s de school een 3,35 op een schaal van 1-4. In de peiling zijn 11 aspecten van het onderwijs bevraagd. 7. Huisvesting en ICT Het schoolgebouw in Teuge heeft 14 lokalen. Aan het eind van het jaar 2012 worden in 8 lokalen groepen gehuisvest. Daarnaast wordt één lokaal gebruikt voor activiteiten met betrekking tot begeleiding van leerlingen en één lokaal voor handvaardigheid. Dat houdt in dat er in 4 lokalen geen activiteiten plaats vinden. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan of het mogelijk is om deze lokalen op een andere manier functioneel te laten zijn. In het jaar 2012 heeft er in het gebouw geen groot onderhoud plaats gevonden. Het reguliere onderhoudsplan is uitgevoerd. Voor de komende jaren staan geen grote activiteiten op de agenda met betrekking tot het onderhoud. In het jaar 2012 is op de locatie Teuge het aantal digitale schoolborden uitgebreid naar 4. Met de collega s die een digitaal schoolbord in hun groep hebben is een training gevolgd hoe op een didactisch verantwoorde manier het digitale schoolbord in de lessen geïntegreerd kan worden. Verder is er een nieuwe server geplaatst en zijn we als school overgegaan op een nieuw netwerkomgeving. Er is een computerruimte gerealiseerd waar een hele groep les kan krijgen. Het schoolgebouw in Apeldoorn betreft een semipermanente huisvesting. De gemeente Apeldoorn heeft in het verleden duidelijk aangegeven dat het om een tijdelijke locatie zou gaan. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente zullen we er echter rekening mee moeten houden dat we nog een aantal jaren van dit gebouw gebruik zullen moeten maken. Om die reden zijn de plannen om te komen tot een nieuw computerlokaal dan ook doorgezet en gerealiseerd. We zijn de gemeente erkentelijk voor het bekostigen van dit belangrijke project. Naast dit computerlokaal zijn er in het jaar 2012 een drietal nieuwe digiborden geplaatst. Het aantal digitale schoolborden bedraagt nu 5. Positief is verder dat de gemeente Apeldoorn gezien de semipermanente status van het gebouw het groot onderhoud voor haar rekening neemt. Dit scheelt duidelijk in de exploitatiekosten van deze locatie. 8. Communicatie en relaties Interne communicatie Bestuursleden hebben, samen met kerkenraadsleden, in het jaar 2012 een Bijbelles van de meeste teamleden bezocht. De directeuren hebben een aantal mr-vergaderingen bijgewoond. In februari 2012 hebben bestuur en de GMR de samenwerking geëvalueerd. Op de locatie Teuge zijn dit verslagjaar klassenouders aangesteld. Voor iedere groep helpt een klassenouder de leerkracht met allerlei hand- en spandiensten. Externe contacten De nieuwsbrieven naar ouders zijn in dit verslagjaar voor het eerst digitaal verstuurd naar ouders. Slechts enkele ouders hebben aangegeven de nieuwsbrief liever op papier te ontvangen. Vanuit beide locaties is deelgenomen aan de activiteiten die door het WSNSsamenwerkingsverband Zwolle zijn opgezet. Omdat binnen afzienbare tijd er een landelijk reformatorisch samenwerkingsverband wordt Pagina 14

15 opgezet, hebben we het gastlidmaatschap in Zwolle in 2012 niet omgezet in een definitief lidmaatschap. Formeel zijn we aangesloten bij het WSNS-samenwerkingsverband Ede. Binnen de federatie IJsselland participeren beide directeuren in de jaarlijkse overlegmomenten. Bestuursleden hebben avonden bijgewoond waarbij besturen van de federatie een informatief onderwijskundig onderwerp met elkaar bespreken. Het bestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst met het bestuur van basisschool: Het Mosterdzaadje te Gortel. Doel van deze overeenkomst is het behoud van reformatorisch onderwijs in de gemeente Epe. Besprekingen met de School met de Bijbel te Speuld zijn dit jaar beëindigd. Gezien de leerlingenprognose op langere termijn, leek het bestuur van Speuld het niet verstandig om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. 9. Toekomstperspectieven In de komende jaren werken we onder andere (verder) aan de volgende zaken: - Extra aandacht voor ontwikkelpunten uit zorgprofiel. - Vorm geven aan passend onderwijs. - Aandacht voor opbrengstgericht werken. - Vergroten ouderbetrokkenheid. - Versterken kwaliteitszorg. - Verdere ontwikkeling van de leerkrachten naar aanleiding van het bestuursakkoord Doorontwikkelen van het bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers. - Verdere invoering van functiemix. - Extra aandacht voor het bewust en verantwoord omgaan met ICT binnen de school. - Realiseren van peuterspeelzaalwerk en ontwikkelen beleid kinderopvang. 10. Risicoparagraaf Met de gemeente Voorst en Apeldoorn zijn afspraken gemaakt over een regionaal verzuimbeleid. Verder hebben er gesprekken plaats gevonden met de gemeente Voorst over een eventueel op te richten peuterspeelzaal. Naar aanleiding daarvan hebben er in het jaar 2012 ook verkennende gesprekken plaatsgevonden met peuterspeelzaal de Blokkentoren. Ook in Apeldoorn wordt gekeken naar mogelijkheden om te komen tot peuterspeelzaalwerk. In het jaar 2012 zijn er bij het schoolbestuur geen klachten binnengekomen. Ten einde de risico s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus waarbij de directie samen met een externe deskundige van VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de begroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd. Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Ten einde de interne risico s zoveel als mogelijk te beperken is de administratieve organisatie van de processen met een financieel risico beschreven. Hier in is de functiescheiding gewaarborgd. Pagina 15

16 11. Financiën Het positieve resultaat is opgebouwd uit een negatief resultaat van voor Teuge, een positief resultaat van voor Apeldoorn en een positief resultaat van voor de vereniging. In totaal werd er circa meer aan totale baten ontvangen. De rijksbijdragen (B1) vielen hoger uit dan begroot. Deze afwijking is voornamelijk toe te schrijven aan extra geld dat ontvangen is vanuit de prestatiebox, die pas begin 2012 bekend gemaakt werd. Daarnaast kwam de leerlinggebonden financiering hoger uit dan begroot vanwege een hoger aantal rugzakleerlingen. De personele lumpsum kwam hoger uit als gevolg van een indexatie van de bekostiging voor gestegen loonkosten. De gemeentelijke bijdragen (B2) kwamen voornamelijk hoger uit doordat de bijdrage inzake leerlingvervoer niet meer begroot was. De afwijking van de overige baten (B3) zijn grotendeels te verklaren doordat de verenigingsbegroting niet in het begrotingsmodel verwerkt is. In de lasten deed de grootste afwijking zich voor bij de personele lasten (L1). Een deel hiervan is het gevolg van gestegen pensioenpremies en sociale lasten. Dit is deels gecompenseerd door een hogere bekostiging. Daarnaast is er meer personeel ingezet dan begroot; er is minder bezuinigd vanwege de meevallers (zoals de prestatiebox). De huisvestingslasten (L3) kwamen lager uit door een besparing op de lasten voor energie en water en klein onderhoud. Wat verder opvalt is dat de overige instellingslasten (L4) fors hoger uitkwamen dan begroot. Dit is eveneens het gevolg van het niet opnemen van de verenigingsbegroting. Op totaalniveau kwamen de overige instellingslasten bij de scholen ook lager uit, met name vanwege een besparing op de computerkosten. In de begroting voor 2013 is rekening gehouden met de prijsontwikkelingen rondom de personele lasten. Gezien de negatieve ontwikkeling van het resultaat en de leerlingdaling is in de begroting opnieuw rekening gehouden met een bezuiniging op de personele inzet. Pagina 16

17 ACTIVA Ultimo Ultimo Ultimo x x x Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Ultimo Ultimo Ultimo x x x Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva In 2012 is het eigen vermogen toegenomen als gevolg van het positieve resultaat. Dit was onder andere ook de oorzaak van de gestegen liquide middelen. De boekwaarde van de materiële vaste activa steeg doordat er fors meer geïnvesteerd werd dan afgeschreven. Onder Investerings- en financieringsbeleid is dit verder toegelicht. Financiële kengetallen Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële positie. Naast de waarden zijn tevens de normen weergegeven. Alle kengetallen bevinden zich op bestuursniveau boven de gestelde adviesnormen. De situatie van de vereniging is daarmee financieel gezond te noemen. Liquiditeit en solvabiliteit liggen ruim boven de gestelde normen, wat betekent dat aan zowel de kortlopende als totale schulden kan worden voldaan. Het weerstandsvermogen bleef, ondanks het positieve resultaat, vrij stabiel ten opzichte van 2011 en Dit was onder andere het gevolg van de gestegen boekwaarde van de materiële vaste activa (dit wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen om de vrije beschikbare buffer voor het opvangen van risico s te bepalen). Pagina 17

18 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Liquiditeit Norm 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Solvabiliteit Norm 100% 80% 60% 40% 20% 0% Investerings- en financieringsbeleid Zoals reeds eerder werd gesteld, kenmerkte het verslagjaar 2012 zich door een hoger dan gemiddelde investeringsgraad. Er is voor voor ruim euro geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Dit is voornamelijk opgebouwd uit de aanschaf van digitale schoolborden en een nieuwe server. Daarnaast is voor circa geïnvesteerd in leermiddelen, voornamelijk de methode Wereld in Getallen. Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. Weerstandsvermogen (bestuursniveau) Weerstandsvermogen (schoolniveau) Norm Kapitalisatiefactor (bestuursniveau) Kapitalisatiefactor (schoolniveau) Norm De kapitalisatiefactor kwam einde 2012 uit op vrijwel hetzelfde niveau als einde In 2011 daalde dit kengetal als gevolg van een gedaald balanstotaal. Dit kengetal geeft weer hoe efficiënt een instelling het kapitaal gebruikt. De kapitalisatiefactor ligt zowel op bestuursniveau als op schoolniveau boven de door de overheid gehanteerde maximale norm van 60%. Het getal ligt wel onder de 90%, waardoor de kans op een controle van de inspectie afneemt. De relatief hoge factor is voor een deel te verklaren door het hogere risicoprofiel van de scholen. In 2010 is een risicoanalyse uitgevoerd. Deze risicoanalyse liet zien dat het risicoprofiel van de scholen vrij groot is, onder andere vanwege de krimpsituatie waar de scholen zich in bevinden. Uit de risicoanalyse kwam destijds een norm van 39% voor het weerstandsvermogen en 54% voor de kapitalisatiefactor. Treasury verslag In 2012 hebben er geen extra beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er is voor een bedrag van circa belegd in effecten. Hierbij wordt voldaan aan de Regeling beleggen en belenen van het Ministerie. De overige beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de Regeling beleggen en belenen van het Ministerie en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling beleggen en belenen. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Pagina 18

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Het Hoge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Het Hoge RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Het Hoge Plaats : Vorden BRIN-nummer : 04TU Onderzoeksnummer : 125169 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Vastgesteld te Zwolle :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs De Duif

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs De Duif RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 124249 Datum schoolbezoek : 28 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 27

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART School : basisschool Jan Ligthart Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 04QT Onderzoeksnummer : 90162 Datum schoolbezoek : 17 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Naam school: CBS De Ark 1 Algemeen Brinnummer: 06WU Schooljaar: 2014-2015 Samensteller van het verslag: P. Ammerlaan Bespreking in bestuur op: September 2015 Bespreking MR September

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus Plaats : Gaanderen BRIN-nummer : 03TR Onderzoeksnummer : 121818 Datum schoolbezoek : 24 februari 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten Toezichtkader In het toezichtkader zijn diverse kengetallen benoemd, waarover BOOR jaarlijks of elk kwartaal verantwoording aflegt. In onderstaande tabel is de vindplaats opgenomen van de verschillende

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum 4527160/20187 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Annie M.G. Schmidt Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 24BG Onderzoeksnummer : 126085 Datum schoolbezoek : 7 juni 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2012

Financiële benchmark over de cijfers van 2012 Financiële benchmark over de cijfers van 2012 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voorkomend uit de jaarrekeningen van het jaar 2012. Ridderkerk,

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Yn de Mande Plaats : Schiermonnikoog BRIN-nummer : 04JI Onderzoeksnummer : 125980 Datum schoolbezoek : 14 juni 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN School : de Kleine Kapitein Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27YK Onderzoeksnummer : 70406 Datum schoolbezoek : 7 februari 2006 Datum vaststelling : 24 maart

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Openbare basisschool Merwedeschool

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Openbare basisschool Merwedeschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Openbare basisschool Merwedeschool Plaats : Hardinxveld-Giessendam BRIN-nummer : 10UA Onderzoeksnummer : 120280 Datum schoolbezoek : 11 oktober

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Bijeenkomsten Speerpunten Vreedzame school Ouderbetrokkenheid Bevlogenheid in het onderwijs Onderwerpen

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant 4514545/41332 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie