Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013"

Transcriptie

1 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond Doel van het handboek Uitgangspunten casemanagement dementie Regionale voorwaarden Doel Taken en functievereisten Regionale organisatie van casemanagement dementie Organisatievorm en regionale structuur casemanagement Centraal Aanmeldpunt Registratie en financiering van casemanagement Afstemming en afspraken tussen casemanagers uit verschillende organisaties Afstemming en afspraken tussen casemanagers en andere zorgverleners Afstemming en afspraken tussen casemanagers en ontmoetingscentra Werkproces Start van de begeleiding Begeleiding bij opname in een ziekenhuis of beschermde woonvorm Zorgbehandelplan Documentatie Signaleringskaartje dementie Folder casemanagement dementie Overzicht van casemanagers in de regio Haaglanden Kwaliteit en prestatie Versiebeheer Resultaatmanagement Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

3 1. Inleiding Voor u ligt het handboek casemanagement dementie. In dit handboek wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van de casemanager beschreven. De inhoud is afgestemd op regionale afspraken die de stuurgroep van het netwerk dementie regio Haaglanden heeft gemaakt. Het netwerk dementie regio Haaglanden vindt dat casemanagement van groot belang is voor mensen met dementie en hun naasten en vindt daarom dat er kwaliteitseisen aan de organisatie van casemanagement gesteld moeten worden. Door de omschrijving van deze kwaliteitseisen kan de ondersteuning van de onafhankelijke casemanager op meer uniforme wijze geboden worden. Dit betekent dat cliënten die gebruik maken van casemanagement op een gelijkwaardig en kwalitatief goede vorm van ondersteuning kunnen rekenen. 1.1 Achtergrond In de regio Haaglanden zijn meer dan 40 casemanagers actief. De casemanager wordt ingezet voor de begeleiding van mensen met de diagnose dementie en hun mantelzorger. Ook wanneer er nog geen diagnose is gesteld, maar er wel een vermoeden van dementie bestaat, ook wel signaleringsfase of niet pluis fase genoemd, kan de casemanager ingezet worden voor begeleiding. In dit geval is het de taak van de casemanager om de cliënt toe te leiden naar diagnostiek. Sinds 1 januari 2013 is het ook mogelijk om de casemanager in te zetten bij tijdelijke opname in een ziekenhuis of beschermde woonvorm. De casemanager houdt contact met de cliënt en regelt de zorg die na ontslag thuis nodig is. De begeleiding door de casemanager stopt 6 weken na opname in een beschermde woonvorm of bij overlijden van de cliënt. 1.2 Doel van het handboek Het netwerk dementie regio Haaglanden heeft de zorg in de regio georganiseerd volgens het Zorgprogramma Dementie regio Haaglanden. In het Zorgprogramma wordt een beschrijving gegeven van hoe de uitvoering, samenwerking en financiering van zorg en ondersteuningsmogelijkheden in de regio Haaglanden zijn georganiseerd. In het zorgprogramma wordt de positie van de casemanager in het netwerk duidelijk beschreven. Het Zorgprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. Naast het Zorgprogramma is er ook een Functiebeschrijving van de casemanager dementie regio Haaglanden beschikbaar. In dit document wordt inhoudelijk dieper op de functie van de casemanager dementie in gegaan. Naast een beschrijving van het doel van de functie, de hiërarchische positie en de taken en verantwoordelijkheden van de casemanager worden de uit te voeren activiteiten en verwachte resultaten in dit document uitgewerkt. Het Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden dat voor u ligt vult de bestaande documenten aan. Het doel van het Handboek is om eenheid te creëren in de werkwijze en organisatie van casemanagement in de regio Haaglanden. In dit handboek zijn de samenwerkingsafspraken over de werkwijze van de casemanager vastgelegd waardoor regionaal een helder beeld van de organisatie, registratie, financiering en samenwerking van casemanagement voor handen is. Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

4 2. Uitgangspunten casemanagement dementie In de regio Haaglanden wordt de volgende definitie van casemanagement gehanteerd: Het systematisch aanbieden van gecoördineerde behandeling, zorg en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, gedurende het hele traject van niet pluis of de diagnose tot aan opname (in een woonvorm voor mensen met dementie) of overlijden. Deze definitie is opgenomen in de Landelijke Zorgstandaard Dementie. 2.1 Regionale voorwaarden Organisatie De casemanager voert zijn/haar werkzaamheden uit in opdracht van of in overleg met de huisarts. De casemanager maakt onderdeel uit van een psycho-geriatrisch team, waarin ook een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde deel nemen. De casemanager is ingebed in de regionale zorg- en ondersteuningsstructuur zodat hij/zij direct een beroep kan doen op andere zorg- en hulpverleners. De casemanager is professioneel onafhankelijk en regelt zorg en ondersteuning naar behoefte van de cliënt binnen of buiten de instelling waar hij/zij werkzaam is. Beschikbaarheid De casemanager kan ingezet worden voor begeleiding van mensen bij wie: geheugenproblemen of niet pluis problemen spelen, maar nog geen diagnostiek is gedaan; diagnostiek naar dementie is gedaan en niet de diagnose dementie is gesteld, maar wel cognitieve stoornissen zijn gediagnosticeerd; de diagnose dementie is gesteld, maar bij wie de indicatie begeleiding individueel is afgewezen; de diagnose dementie is gesteld en een indicatie voor begeleiding individueel afgegeven is; de diagnose dementie is gesteld en tijdelijk zijn opgenomen in een ziekenhuis of beschermde woonvorm (casemanagement bij transities). De casemanager is dagelijks beschikbaar of heeft vaste vervanging geregeld voor de tijden waarop hij/zij afwezig is. Bij de cliënten is bekend hoe de casemanager en de eventuele vervanger te bereiken zijn. Ook is helder wie bereikbaar is buiten kantooruren. 2.2 Doel Het doel van de casemanager is het realiseren van samenhangende zorg en het bieden van ondersteuning aan de cliënt met dementie en aan de mantelzorger, zowel in zijn taak als mantelzorger als in de persoonlijke verwerking. Als onafhankelijk adviseur bewaakt de casemanager de behoeften en wensen van de cliënt en de mantelzorger. Hij/zij zorgt er voor dat het zorgverleningsproces zonder hiaten verloopt en dat een goede communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en cliënt en/of mantelzorger is gewaarborgd. De casemanager werkt daarbij volgens vastgelegde criteria, waardoor iedere cliënt en/of mantelzorger dezelfde kwaliteit hulpverlening kan verwachten. Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

5 2.3 Taken en functievereisten De taken en verantwoordelijkheden van de casemanager in hoofdlijnen zijn: 1. Het coördineren van hulpverlening 2. Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan cliënten en mantelzorgers 3. Het optimaliseren van de kwaliteit van zorg rondom cliënten met dementie In de Functiebeschrijving van de casemanager dementie regio Haaglanden zijn verschillende functie-eisen opgenomen, zoals een relevante opleiding op HBO niveau (HBO- V, maatschappelijk werk, SPH of SPV) aangevuld met een post-hbo opleiding Casemanagement Dementie (VU, Gerion). Een uitgebreide beschrijving van de taken en functievereisten van de casemanager vindt u in de Functiebeschrijving van de casemanager dementie regio Haaglanden. Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

6 3. Regionale organisatie van casemanagement dementie Het casemanagement is ingebed in de regionale zorg- en ondersteuningsstructuur zodat een casemanager een direct beroep kan doen op andere welzijn-, zorg- en hulpverleners. In dit hoofdstuk zijn de afspraken rondom de organisatie van casemanagement en de positionering in het netwerk uitgewerkt. 3.1 Organisatievorm en regionale structuur casemanagement Casemanagers in regio Haaglanden zijn in dienst bij verschillende VVT instellingen die ieder hun eigen organisatie eisen stellen. Om de regionale eenheid in de uitvoering van casemanagement te bewaken is afstemming nodig. Regionaal zijn afspraken gemaakt over de kaders voor casemanagement, die voorbereid zijn door de leidinggevenden aan casemanagers en vastgesteld in de stuurgroep van het netwerk dementie. 3.2 Centraal Aanmeldpunt Het Centraal aanmeldpunt voor mensen met dementie is opgericht om een snelle koppeling tussen de vraag naar casemanagement en het aanbod van casemanagement te organiseren. Bij het Centraal Aanmeldpunt worden nieuwe cliënten voor casemanagement aangemeld door verwijzers na het uitvoeren van diagnostiek of door huisartsen en andere zorgverleners die signaleren dat sprake is van een niet pluis situatie. De coördinator van het Centraal Aanmeldpunt heeft een overzicht van de werkwijken en de beschikbaarheid van de casemanagers uit de regio en stuurt deze aanvragen door naar de juiste casemanagers. Ook kunnen zorgverleners bij het Centraal aanmeldpunt vragen of een cliënt al begeleid wordt door een casemanager. Naast een snelle koppeling van vraag en aanbod wordt door het Centraal aanmeldpunt ook geregistreerd hoeveel cliënten jaarlijks door een casemanager begeleid worden Er is inzicht in de capaciteit en overzicht over de vraag naar casemanagement. Het Centraal Aanmeldpunt wordt aangestuurd vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en gefinancierd vanuit de Beleidsregel Ketenzorg Dementie. 3.3 Registratie en financiering van casemanagement Er zijn 3 groepen te onderscheiden op het gebied van casemanagement die allen op een andere manier worden gefinancierd: 1. Casemanagement bij een cliënt bij wie de diagnose dementie gesteld is en die een AWBZ indicatie heeft: Via de AWBZ indicatie begeleiding individueel. Vergoeding vindt plaats vanuit de AWBZ. Via de AWBZ indicatie PV speciaal. Vergoeding vindt plaats uit de reguliere financiering van het Zorgkantoor. Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

7 2. Casemanagement in de signaleringsfase, hier onder vallen cliënten die: - begeleid worden in de niet-pluis fase en nog niet gediagnosticeerd zijn - begeleid worden, gediagnosticeerd zijn en geen diagnose dementie hebben, maar wel cognitieve stoornissen hebben - begeleid worden, de diagnose dementie hebben, maar geen indicatie voor begeleiding hebben Financiering: elke zorginstelling registreert het aantal minuten aan begeleiding per cliënt en declareert dit maandelijks bij het Zorgkantoor via AW319 met prestatiecode K001. Vergoeding vindt plaats vanuit de Beleidsregel Ketenzorg Dementie. 3. Casemanagement bij transities (tijdelijke opname in een ziekenhuis, tijdelijke opname in een verpleeghuis, overdracht bij permanente opname in een beschermde woonvorm) Financiering: elke zorginstelling registreert het aantal minuten aan begeleiding per cliënt en geeft dit elk kwartaal door aan een projectmedewerker van Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. via een excel overzicht. Vergoeding vindt plaats vanuit de Beleidsregel Ketenzorg Dementie. 3.4 Afstemming en afspraken tussen casemanagers uit verschillende organisaties Om te zorgen dat de ondersteuning door casemanagers die werkzaam zijn vanuit verschillende organisaties op uniforme wijze geboden wordt, worden in deze paragraaf afspraken beschreven die betrekking hebben op de inhoud van de functie van de casemanager. Functiebeschrijving De casemanagers in de regio werken als onafhankelijke begeleiders en zijn in dienst bij verschillende zorginstellingen. Om te zorgen dat elke casemanager werkt volgens vastgelegde criteria, waardoor iedere cliënt en/of mantelzorger dezelfde kwaliteit hulpverlening kan verwachten, is een Functiebeschrijving van de casemanager dementie regio Haaglanden ontwikkeld. Hierin zijn de taken en verantwoordelijkheden van de casemanager beschreven. Zoals in hoofdstuk 2 onder functievereisten al beschreven is, moet elke casemanager over een relevante opleiding op HBO niveau (HBO-V, maatschappelijk werk, SPH of SPV) beschikken, aangevuld met een post-hbo opleiding Casemanagement Dementie. Deze post-hbo opleiding wordt aangeboden door Gerion. Caseload In de regio Haaglanden wordt als richtlijn een caseload van 55 cliënten per FTE gehanteerd. MDO Onder een MDO (MultiDisciplinair Overleg) wordt een overleg tussen casemanager, specialist ouderengeneeskunde en psycholoog verstaan. Het MDO vindt minimaal 2 keer per jaar plaats. Kader zorgbehandelplan Elke casemanager houdt vanaf de start van de begeleiding een zorgplan bij. Afspraken over het kader waar het zorgplan aan moet voldoen staan vermeld in hoofdstuk 4.3 Overdracht formulier bij opname in ziekenhuis of beschermde woonvorm Wanneer een cliënt (tijdelijk of permanent) wordt opgenomen in een ziekenhuis of beschermde woonvorm, dient de casemanager het Overdracht formulier van de casemanager bij opname in een ziekenhuis of beschermde woonvorm in te vullen. Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

8 Netwerkbijeenkomst Om een eenduidige werkwijze te borgen wordt twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor alle casemanagers in de regio georganiseerd waarin kennis uitgewisseld wordt en waar nieuwe en bestaande problemen en werkwijzen besproken worden. Bij elke netwerkbijeenkomst staat een ander actueel thema centraal. Voorlichting Naast de taken gericht op de begeleiding van het cliëntsysteem kan de casemanager taken hebben op het vlak van voorlichting. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: Het geven van voorlichting over dementie en/of casemanagement op informatieve bijeenkomsten. Het leveren van een bijdrage aan de regionale Alzheimer Cafés. Het opzetten en begeleiden van gespreksgroepen voor mantelzorgers en/of dementerenden. Overleg leidinggevenden van casemanagers Eén keer in de twee maanden vindt een overleg plaats met alle leidinggevenden van casemanagers in de regio. Dit overleg wordt georganiseerd vanuit het netwerk dementie regio Haaglanden. De netwerkcoördinator leidt dit overleg. Tijdens het overleg worden onderwerpen t.a.v. afstemming en kennisdelen besproken. 3.5 Afstemming en afspraken tussen casemanagers en andere zorgverleners Naast afspraken tussen casemanagers die vanuit verschillende organisaties werkzaam zijn, is het ook belangrijk dat er afstemming bestaat tussen casemanagers en andere zorgverleners in de regio. In het netwerk dementie regio Haaglanden zijn verschillende afspraken gemaakt. Zo kan de kwaliteit van zorg bewaakt en verbeterd worden. Verantwoordelijkheid Een belangrijke afspraak in het netwerk dementie regio Haaglanden is dat de casemanager in principe vanaf het moment dat hij/zij een cliënt onder begeleiding heeft verantwoordelijk is voor de afstemming en uitvoering van het afgesproken zorgplan. Het komt echter regelmatig voor dat een cliënt naast dementie ook andere ziektebeelden heeft. Er kunnen zich dan situaties voordoen waarbij soms een andere zorgverlener de coördinatietaak op zich kan/wil nemen. Per situatie moet dan goed bekeken worden wie de regie heeft en wie de afstemming tussen de verschillende disciplines coördineert. De casemanager heeft in de situatie waarbij de cliënt meerdere ziektebeelden kent een wakende functie; hij/zij moet zorgen dat duidelijk is wie de regiehouder is. De huisarts houdt altijd de medische verantwoordelijkheid over de cliënt. Samenwerkingsmodel Een samenwerkingsmodel voor de zorgverleners die betrokken zijn bij mensen met geheugenproblemen of dementie in de regio Haaglanden is in ontwikkeling. De casemanager heeft een centrale rol in dit model. Communicatie tussen zorgverleners via ICT Zorgmail: zorgmail is een beveiligde applicatie waarmee casemanagers kunnen communiceren naar huisartsen. Een groep casemanagers in Leidschendam, Voorburg en Den Haag maakt op proef gebruik van zorgmail in de communicatie met de huisartsen en het Centraal Aanmeldpunt voor mensen met dementie. Deze proef loopt tot eind Zorgmail is een onderdeel van Zorgdomein. In Zoetermeer wordt ook Zorgdomein als communicatiemiddel naar huisartsen gebruikt. Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

9 EGPO: een ander communicatiemiddel dat getest is, is het Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg (EGPO). In het EGPO kunnen zorgverleners en het cliëntsysteem digitaal met elkaar communiceren. In het EGPO kunnen meerdere zorgverleners en de patiënt en/of mantelzorger het zorgplan inzien en met elkaar communiceren. 3.6 Afstemming en afspraken tussen casemanagers en ontmoetingscentra Wanneer deelnemers en hun mantelzorgers geen individuele begeleiding ontvangen, meldt de programmacoördinator de cliënt aan bij het Centraal Aanmeldpunt of neemt contact op met een casemanager die de begeleiding op zich kan nemen. Hebben deelnemers al een vaste casemanager die hen begeleidt dan blijft deze zorgverlener de casemanager van de deelnemer. In dat geval worden afspraken over afstemming en overleg tussen de casemanager en het ontmoetingscentrum gemaakt. Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

10 4. Werkproces 4.1 Start van de begeleiding De casemanager start met zijn/haar taken na aanmelding van de cliënt. De casemanager meldt de aanmelding van de cliënt bij de huisarts en bij het Centraal Aanmeldpunt en zoekt binnen 3 weken contact met de aangemelde cliënt en mantelzorger. Tijdens één of twee huisbezoeken inventariseert de casemanager (aan de hand van de Trazag vragenlijst) de situatie en de wensen van de cliënt en mantelzorger. Voor consistentie en continuïteit van de zorg is het van belang dat een individueel zorgplan gemaakt en gevolgd wordt. Bij het eerste gesprek start de casemanager het zorgplan. De casemanager overlegt met de cliënt en mantelzorger over de aanpak van de begeleiding naar diagnosestelling. De casemanager koppelt de bevindingen terug naar de huisarts en bespreekt waar diagnosestelling plaatsvindt en welke actie ondernomen kan worden bij weigering van de diagnosestelling: wie zet de begeleiding voort? De huisarts meldt de cliënt aan voor diagnostisch onderzoek naar dementie en vermeldt daarbij welke casemanager betrokken is bij deze cliënt. Indien de cliënt en mantelzorger dat wensen gaat de casemanager mee naar het diagnosegesprek. Anders wordt de casemanager door degene die het diagnostisch onderzoek uitvoert op de hoogte gebracht van de uitkomst van het diagnosegesprek. Wordt de diagnose dementie gesteld dan begeleidt de casemanager het cliëntsysteem en regelt de zorg en ondersteuning die gewenst is. De casemanager meldt bij het Centraal aanmeldpunt dat de cliënt in zorg komt als gediagnosticeerde cliënt. Wordt er geen diagnose dementie gesteld dan overlegt de casemanager met de huisarts of verdere begeleiding nodig is of wordt de cliënt weer overgedragen aan de huisarts, zonodig met een advies over begeleidingsmogelijkheden door andere zorg- of hulpverleners. De casemanager meldt bij het Centraal aanmeldpunt dat de begeleiding van de cliënt is beëindigd. Minimaal 2 keer per jaar MDO met PGteam over de cliënt en mantelzorger, bij acute problemen zonodig vaker. Wijzigingen in zorg- en ondersteuning worden in het zorgplan opgenomen en betrokken zorg- en hulpverleners worden hiervan op de hoogte gesteld. Standaard wordt het MDO verslag naar de huisarts gestuurd. Wanneer een cliënt pas in zorg komt na het stellen van de diagnose, dan kunnen de stappen voor diagnosestelling overgeslagen worden. Wel is belangrijk dat de huisarts altijd op de hoogte is van de begeleiding door een casemanager, de casemanager neemt daarom altijd eerst contact op met de huisarts. 4.2 Begeleiding bij opname in een ziekenhuis of beschermde woonvorm In de thuissituatie begeleidt de casemanager het cliëntsysteem en regelt de zorg en ondersteuning die gewenst is. Bij de overgang van de thuissituatie naar een beschermde woonvorm worden de persoon met dementie en de mantelzorger door de casemanager begeleid. De casemanager is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg. Zo zorgt de casemanager voor een goede informatie overdracht middels het Overdracht formulier van de casemanager bij opname in een ziekenhuis of beschermde woonvorm. De casemanager zal de cliënt en mantelzorger nog ongeveer 6 weken blijven begeleiden, tot aan het eerste MDO. De casemanager is actief betrokken bij het opstellen en aanpassen van het zorgplan en omgangsadvisering naar verzorgenden. Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

11 Ook wanneer een cliënt tijdelijk wordt opgenomen in een ziekenhuis of beschermde woonvorm, dient de casemanager het Overdracht formulier van de casemanager bij opname in een ziekenhuis of beschermde woonvorm in te vullen. De casemanager onderhoudt tijdens de opname contact met de cliënt en de mantelzorger en zorgt voor de juiste zorg en ondersteuning die nodig is na ontslag uit het ziekenhuis of beschermde woonvorm. 4.3 Zorgbehandelplan Elke casemanager houdt vanaf de start van de begeleiding een zorgplan bij. Hierin worden de volgende punten beschreven: NAW gegevens Zorgvraag en zorgbehoefte van de cliënt Ziekte- en zorgdiagnose Medische gegevens Ziekteproces Verloop leven Doelstellingen en acties Betrokken hulpverleners (wie zijn het, wat bieden ze en in welke frequentie?) Gegevens mantelzorger/contactpersoon Een passage over op welke wijze Informed Consent (toestemming) is geregeld en er sprake is van gezamenlijk besluitvorming (Shared Decision Making). Planning van de evaluatiemomenten (met wie en wanneer?) Het zorgplan wordt continue aangepast op de wensen en behoeften van de cliënt en de mantelzorger. Het zorgplan wordt twee keer per jaar besproken met de cliënt of de 1 e contactpersoon. Bij een wijziging in het zorgplan dienen de cliënt of de 1 e contactpersoon akkoord te zijn. Afhankelijk van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand of sociale situatie worden de afspraken in het zorgplan periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld, in overleg met de persoon met dementie en diens naasten. Ook wijzigingen in het anticiperend zorgbeleid en eventuele wilsverklaringen worden opgenomen. Minimaal twee keer per jaar wordt het zorgplan geëavlueerd, maar de frequentie wordt bepaald door de behoeften van de persoon met dementie en zijn/haar naasten. Bij de evaluatie zijn (indien mogelijk) de cliënt, de 1 e contactpersoon en de betrokken hulpverleners aanwezig. Wenselijk is dat de casemanager de voorzitter tijdens het MDO is. Er wordt ook bij elke cliënt een overleg gepland waarin de zorgplannen van de thuiszorg en de dagbehandeling worden geëvalueerd. Casemanagers vanuit verschillende organisaties evalueren op verschillende manieren. Voordat hierin eenheid gecreëerd kan worden moet gezorgd worden dat de zorgplannen overal dezelfde structuur hebben. Hier wordt in 2013 veel aandacht aan besteed vanuit het project Communicatie en Organistie op één Lijn. Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

12 5. Documentatie Er zijn door het netwerk dementie regio Haaglanden verschillende documenten ontwikkeld die meer inzicht geven in het ziektebeeld dementie en de rol van de casemanager in het ziekteproces. 5.1 Signaleringskaartje dementie Het signaleringskaartje dementie is ontwikkeld om mensen bewust te maken van de signalen die kunnen wijzen op dementie. Het kaartje wordt aangeboden aan thuiszorgmedewerkers, ouderenconsulenten, thuiszorgzorgmedewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en anderen die te maken krijgen met mensen met dementie. Er wordt ook een scholing aangeboden waarin het signaleringskaartje wordt toegelicht. 5.2 Folder casemanagement dementie In de folder casemanagement dementie worden mensen met een vermoeden van dementie of hun naasten geïnformeerd over de ondersteuning en begeleiding die de casemanager hen kan bieden. Hier staat onder andere in beschreven hoe de casemanager aangevraagd kan worden. 5.3 Overzicht van casemanagers in de regio Haaglanden In het overzicht van casemanagers in de regio Haaglanden staat per wijk aangegeven welke casemanager daar werkzaam is. Ook de gegevens van de casemanagers worden hier vermeld. Dit overzicht moet verwijzers en mensen met (een vermoeden van) dementie en hun naasten helpen bij het vinden van een casemanager. De casemanager kan aangevraagd worden via het Centraal Aanmeldpunt, maar men kan ook rechtstreeks met de casemanager contact opnemen. Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

13 6. Kwaliteit en prestatie 6.1 Versiebeheer Het document dat nu voor u ligt is de eerste versie van het Handboek Casemanagement Dementie. Het Handboek is door de projectmedewerker dementie in samenwerking met de leidinggevenden van casemanagers ontwikkeld. In oktober is het Handboek vastgesteld door de stuurgroep van het netwerk dementie regio Haaglanden. De evaluatie van het Handboek vindt jaarlijks plaats. 6.2 Resultaatmanagement Om de resultaten van casemanagement te kunnen monitoren wordt bij het Centraal Aanmeldpunt de volgende informatie verzameld: Aantal FTE casemanagers per organisatie Gemiddelde caseload per casemanager Aantal aan- en afmeldingen Reden voor afmelding Wie verwijzen + aantal verwijzingen per verwijzer Duur van de begeleiding per cliënt Wachttijd tussen aanmelding en start van de begeleiding Casemanagers sturen wekelijks een overzicht van hun caseload naar het Centraal Aanmeldpunt om de gegevens up-to-date te houden.. Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Kwaliteit van casemanagement in de regio Haarlemmermeer. Anita Peters en Esther Tetteroo Ketenzorg dementie Haarlemmermeer,

Kwaliteit van casemanagement in de regio Haarlemmermeer. Anita Peters en Esther Tetteroo Ketenzorg dementie Haarlemmermeer, Kwaliteit van casemanagement in de regio Haarlemmermeer Anita Peters en Esther Tetteroo Ketenzorg dementie Haarlemmermeer, 30-10-2017 Workshop Welkom namens Dementiezorg voor Elkaar Presentatie 2000 tot

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Inleiding. Doelstelling

Inleiding. Doelstelling Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op. Zo vraagt men zich af waar men terecht kan voor hulp en begeleiding. Cliënten en mantelzorgers hebben

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

CASEMANAGEMENT DE ZORGBOOG SAVANT ZORG

CASEMANAGEMENT DE ZORGBOOG SAVANT ZORG CASEMANAGEMENT DE ZORGBOOG SAVANT ZORG CASEMANAGEMENT DEMENTIE: VROEGSIGNALERING Doelstelling o Verheldering van het niet-pluis signaal van de cliënt o Medische diagnostiek op gang brengen o Stimuleren

Nadere informatie

VERDUIDELIJKING CASEMANAGEMENT

VERDUIDELIJKING CASEMANAGEMENT Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 85 55 Contactpersoon drs. A.M. Hopman T +31 (0)20 797 86 01 VERDUIDELIJKING CASEMANAGEMENT

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2012

Plan van Aanpak 2012 Plan van Aanpak 2012 Auteurs: Mevr. B.H.(Bernadette) Hessing, coördinator/meldpunt dementie zorgketen A dam Zuidoost & Diemen Dhr. V.W.G. (Wouter) Hogervorst, medisch directeur GAZO en lid dagelijks bestuur

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Casemanagement bij dementie. Folder over casemanagement bij dementie in Twentse gemeenten

Casemanagement bij dementie. Folder over casemanagement bij dementie in Twentse gemeenten Casemanagement bij dementie Folder over casemanagement bij dementie in Twentse gemeenten Vóór en na de diagnose dementie zijn er vaak veel vragen en is er veel onzekerheid over de toekomst. Kunt u nog

Nadere informatie

Geheugenklachten Wat kunnen we allemaal verwachten?

Geheugenklachten Wat kunnen we allemaal verwachten? Geheugenklachten Wat kunnen we allemaal verwachten? Deze folder is bestemd voor cliënten met geheugenklachten en hun mantelzorgers. Ambulant Centrum Ouderen Parnassia Uw huisarts heeft u verwezen naar

Nadere informatie

BESCHRIJVING ZORGPROCES

BESCHRIJVING ZORGPROCES BESCHRIJVING ZORGPROCES Transmurale Zorgbrug Vechtdal (TZB) van order naar tot en met de nazorg na ontslag door thuiszorg Versie 12-09-2017 V0.2 Inleiding Door de transmurale zorg brug Vechtdal het zorgproces

Nadere informatie

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Samenwerking in de eerste lijn voor patiënten met dementie 23 mei 2013 Drs. J. Meerveld Manager Belangenbehartiging en zorgvernieuwing, Alzheimer Nederland

Nadere informatie

Netwerkindicatoren Dementie 2016

Netwerkindicatoren Dementie 2016 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Individuele rapportage: Netwerk Dementie regio Haaglanden versie 2, februari 2017 Samen sterk: Goed voorbeeld doet goed volgen! 1 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Vilans

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Afspraken zorgverzekeraars Casemanagement en Ketenzorg Dementie 2020

Afspraken zorgverzekeraars Casemanagement en Ketenzorg Dementie 2020 Casemanagement en Ketenzorg Dementie 2020 Casemanagement en Ketenzorg Dementie 2020 Disclaimer De afspraken zoals in deze publieksversie staan opgenomen zijn van toepassing op de inkoopvoorwaarden Wijkverpleging

Nadere informatie

Casemanagement Dementie

Casemanagement Dementie Casemanagement Dementie Thuiszorg Groot Rijnland Dementie Dementie is een ingrijpende ziekte. Niet alleen voor degene die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar omgeving. In het beginstadium

Nadere informatie

Geheugenproblemen: Wat kunnen wij voor u betekenen?

Geheugenproblemen: Wat kunnen wij voor u betekenen? Geheugenproblemen: Wat kunnen wij voor u betekenen? Dit product is een samenwerkingsverband tussen Dijk en Duin, Zorgbalans Velsen en ViVa! Zorggroep. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Informatie

Nadere informatie

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Projectgroep samenwerkingsafspraken huisarts - specialist ouderengeneeskunde 2007-2009 Instrument

Nadere informatie

Veldraadpleging Dementienetwerk Netwerk Kwetsbare ouderen

Veldraadpleging Dementienetwerk Netwerk Kwetsbare ouderen Veldraadpleging Dementienetwerk Netwerk Kwetsbare ouderen 4 oktober 2018 Meta Vrijhoef Coördinator Dementienetwerk West-Brabant Visie Dementienetwerk Het faciliteren van afstemming binnen de regio West-Brabant

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Zorgprogramma Dementie regio Haaglanden

Zorgprogramma Dementie regio Haaglanden Zorgprogramma Dementie regio Haaglanden September 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1 Achtergrond... 3 1.1.2. Demografische getallen... 4 1.2 Relatie tussen de Landelijke Zorgstandaard,

Nadere informatie

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Algemene gegevens Gegevens huisarts / contactpersoon samenwerkingsverband Naam huisarts / contactpersoon Naam huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum

Nadere informatie

Verantwoording januari 2018

Verantwoording januari 2018 Verantwoording 2017 29 januari 2018 Ambitie Ambitie is een populatiegericht programma Integrale Ondersteuning en Zorg voor Ouderen te ontwikkelen. Kern van een populatiegericht programma is om van ketenzorg

Nadere informatie

Inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie. I Ziektespecifieke zorg

Inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie. I Ziektespecifieke zorg Inventarisatielijst van naar Zorgprogramma Dementie Naam keten: Contactpersoon keten: Tel nummer contactpersoon keten: Contactpersoon Vilans: TIP! Pak bij het invullen van dit schema de Dementie erbij.

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken

Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken Geheugenproblemen en/of veranderingen in gedrag Vooral oudere mensen kunnen last hebben van vergeetachtigheid. Op zich is dat niet zo erg. Maar

Nadere informatie

Protocol Zorg Begeleidings Overleg Els van der Veen, ism Hilda Keizer, voorzitter ZBO Noord. versie 10 februari Kader.

Protocol Zorg Begeleidings Overleg Els van der Veen, ism Hilda Keizer, voorzitter ZBO Noord. versie 10 februari Kader. Protocol Zorg Begeleidings Overleg Els van der Veen, ism Hilda Keizer, voorzitter ZBO Noord. versie 10 februari 2010 Kader Het Netwerk Dementie Drenthe werkt op basis van een Regionaal Actieplan - aan

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases:

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases: Ketenzorg CVA Wat is een CVA? Als de bloedvoorziening in de hersenen plotseling onderbroken wordt spreekt men van een beroerte. In de medische wereld wordt dit Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Verbetering van de continuïteit van zorg bij patiënten in de palliatieve fase, door afstemming van het beleid d.m.v.

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Netwerkbijeenkomst 19 januari 2017 Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Voorwoord Guy Buck voorzitter, Raad van Bestuur De beste zorg voor uw patiënt. Snel geregeld en

Nadere informatie

Waardig verhuizen van thuis naar verpleeghuis. Julie Meerveld Hoofd belangenbehartiging en Regionale Hulp

Waardig verhuizen van thuis naar verpleeghuis. Julie Meerveld Hoofd belangenbehartiging en Regionale Hulp Waardig verhuizen van thuis naar verpleeghuis Julie Meerveld Hoofd belangenbehartiging en Regionale Hulp Waardig verhuizen Dementie: Is fataal, je overlijdt eraan als uiteindelijk ook de basale lichaamsfuncties

Nadere informatie

Zorgstandaard Casemanagement/Zorgbegeleiding bij Dementie binnen het Netwerk Dementie Drenthe Els van der Veen Definitieve versie, oktober 2016

Zorgstandaard Casemanagement/Zorgbegeleiding bij Dementie binnen het Netwerk Dementie Drenthe Els van der Veen Definitieve versie, oktober 2016 Zorgstandaard Casemanagement/Zorgbegeleiding bij Dementie Els van der Veen Definitieve versie, oktober 2016 Aanleiding In de Klankbordgroepen zijn in februari/maart 2016 discussies gevoerd over het thema

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Symposium dementie Samen anders denken, èn doen!

Symposium dementie Samen anders denken, èn doen! Symposium dementie Samen anders denken, èn doen! 7 februari 2019 Workshop De rol van de specialist ouderengeneeskunde Bert van Essen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Ouderenzorg Hoe dan? Susanne van Laatum Huisarts Fieke van Genderen (Coördinerend)Praktijkverpleegkundige en docent

Ouderenzorg Hoe dan? Susanne van Laatum Huisarts Fieke van Genderen (Coördinerend)Praktijkverpleegkundige en docent Ouderenzorg Hoe dan? Susanne van Laatum Huisarts Fieke van Genderen (Coördinerend)Praktijkverpleegkundige en docent 1 Inventarisatie: Wat wordt er (al) gedaan aan Ouderenzorg in jullie praktijk? Wie doet

Nadere informatie

Leergang Ouderenzorg Gestructureerde aanpak

Leergang Ouderenzorg Gestructureerde aanpak Leergang Ouderenzorg Gestructureerde aanpak Inventarisatie Kwetsbaarheid bij Ouderen Preventie Persoonsgericht Proactief Passende zorg 1. Casefinding Stappenplan 2. Screening = Beoordelen kwetsbaarheid

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

TinZ, Netwerk Dementie Friesland

TinZ, Netwerk Dementie Friesland TinZ, Netwerk Dementie Friesland Eileen van Ligten Vierde regiobijeenkomst 11 november 2011 Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Dementie Friesland Regiobijeenkomst NPO 11-01-2011 TinZ is een netwerkorganisatie

Nadere informatie

Het organiseren van een MDO

Het organiseren van een MDO Het organiseren van een MDO Handreiking voor de organisatie van Multidisciplinair Overleg i.h.k.v. de keten ouderenzorg ZIO, Zorg in ontwikkeling VERSIE 1.0, 170131 Inleiding Gezien het multidisciplinaire

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART

BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART De tweede stedelijke werkgroep op donderdag 23 maart had een vol programma met veel informatie, o.a. over de nulmeting, identificeren, MDO en structurele financiering

Nadere informatie

Ketenzorg dementie en casemanagement

Ketenzorg dementie en casemanagement Ketenzorg dementie en casemanagement Inleiding Door het Geriatrisch Netwerk d.d 18.2.2009 is het regionaal actieplan ketenzorg dementie vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe te komen tot meer samenhang

Nadere informatie

Toetsingskader Toezicht op zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie

Toetsingskader Toezicht op zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie zorg Toetsingskader Toezicht op zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie 1. Inleiding De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke-

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

concept Regionaal ketenplan 2013 Juli 2012 Inhoud: Dementieproject IJssel-Vecht A.T. te Velde, coördinator a.t.te.velde@careketens.

concept Regionaal ketenplan 2013 Juli 2012 Inhoud: Dementieproject IJssel-Vecht A.T. te Velde, coördinator a.t.te.velde@careketens. Regionaal ketenplan 2013 Juli 2012 Inhoud: A. Het netwerk dementie regio IJssel-Vecht...2 1. Algemeen:...2 2. Missie en visie:...2 3. Kerngetallen...2 B. Streefbeeld Dementieketen regio IJssel-Vecht...3

Nadere informatie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie dementiezorg in Almere Carola van Teunenbroek, specialist ouderengeneeskunde Saskia van Zutphen, persoonlijk begeleider dementie Petra Besseling, persoonlijk begeleider dementie Zorggroep Almere 23 gezondheidscentra

Nadere informatie

Prestatie integrale ouderenzorg

Prestatie integrale ouderenzorg Prestatie integrale ouderenzorg Doel Het doel van deze prestatie is het tot stand brengen van een integraal, multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie op het gebied van cure,

Nadere informatie

Betekenisvol, integraal en effectief samenwerken rond oudere inwoners

Betekenisvol, integraal en effectief samenwerken rond oudere inwoners Betekenisvol, integraal en effectief samenwerken rond oudere inwoners ROHA werkconferentie 29 november 2018 Edith de la Fuente, senior adviseur Raedelijn / projectleider ouderenzorg Hannie Olthuis, POH-ouderen/kwaliteitsmedewerker

Nadere informatie

VERDIEPINGSSESSIE PLANETREE IEDEREEN WEET DAT HET NIETS KAN WORDEN ALS JE KOMT, ALLEEN JIJ WEET DIT NIET! JOEP KOCH JESSICA RUISBROEK

VERDIEPINGSSESSIE PLANETREE IEDEREEN WEET DAT HET NIETS KAN WORDEN ALS JE KOMT, ALLEEN JIJ WEET DIT NIET! JOEP KOCH JESSICA RUISBROEK VERDIEPINGSSESSIE PLANETREE IEDEREEN WEET DAT HET NIETS KAN WORDEN ALS JE KOMT, ALLEEN JIJ WEET DIT NIET! JOEP KOCH JESSICA RUISBROEK Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Protocol Crisiszorg V&V

Protocol Crisiszorg V&V Protocol Crisiszorg V&V Inleiding In acute situaties is het van belang dat de cliënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Zorgkantoor DSW heeft in samenwerking met Careyn en Zorgorganisatie

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg Uitwerking cruciale elementen Zorgstandaard Fase Wat Wanneer Fase 0 Face 0 Plan van aanpak 1-7-2017 HD Fase 0 Gezamenlijke besluitvorming, bejegening

Nadere informatie

Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011

Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011 Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011 Juli 2010 1 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 SAMENVATTING... 3 2.1 INLEIDING... 3 2.2 STAND VAN ZAKEN NETWERK DEMENTIE GOOI EN

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Dignis De Kombuis Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Zo lang mogelijk thuis, in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is de wens van veel mensen. Soms lukt dat niet

Nadere informatie

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Vanuit de praktijk naar de voorwaarden 1. Ketenzorg dementie 2. Kwetsbare ouderen 1.Wat ging vooraf Thuis met dementie Project

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst Kernteams Ouderenzorg ViZ

Resultaten vragenlijst Kernteams Ouderenzorg ViZ Resultaten vragenlijst Kernteams Ouderenzorg ViZ versie 16 april 2018 Powered by Functie invuller Respons : 125 HA/POH (98 voltooid) Respons: 64 VVT (48 voltooid) Functie invuller Respons: 61 HZG Breda

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE De probleeminventarisatie is een overzicht van beperkingen en problemen op verschillende levensgebieden: lichamelijke gezondheid, emotioneel welbevinden,

Nadere informatie

Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn

Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn Casemanagement dementie en ambulant werken in de eerstelijn Henk Derks Ketenregisseur 19 April 2012, Heerlen, Symposium Tele-technologiein Zuid-Limburg Ketenpartners Westelijke Mijnstreek Ketenzorg vs

Nadere informatie

Spreken over vergeten In gesprek over wensen en behoeften bij dementie Paul-Jeroen Verkade

Spreken over vergeten In gesprek over wensen en behoeften bij dementie Paul-Jeroen Verkade Spreken over vergeten In gesprek over wensen en behoeften bij dementie Paul-Jeroen Verkade Voorstellen Paul-Jeroen Verkade Verpleegkundige, verpleegkundig specialist n.p., verplegingswetenschapper Regiomanager

Nadere informatie

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Inhoud presentatie Dementie: feiten en cijfers Korte introductie project dementie Stand van

Nadere informatie

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Multidisciplinaire aanpak

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Multidisciplinaire aanpak Persoonsgerichte zorg en ondersteuning De vier onderscheiden thema s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) zijn voor zorgverleners richtinggevend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van

Nadere informatie

Vroegsignalering in Best

Vroegsignalering in Best Vroegsignalering in Best vanuit de Zorgketen Dementie en het LDP Marian Salari Ketenregisseur Harriët t Verbeek GGzE doelen Zorgketen betere zorg voor mensen met dementie bij relatief gelijkblijvende

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden

Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden Implementatie Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in regio Haaglanden Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. heleen.vanmilligen@transmuralezorg.nl Aanleiding

Nadere informatie

PalliSupport. Zorgpad. PalliSupport Transmurale zorg voor ouderen

PalliSupport. Zorgpad. PalliSupport Transmurale zorg voor ouderen PalliSupport Zorgpad PalliSupport Transmurale zorg voor ouderen Datum: februari 2018 Email: pallisupport@amc.nl Projectleiding: drs. I. (Isabelle) Flierman prof. dr. B.M. (Bianca) Buurman prof. dr. D.L.

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers

Goed samenspel met mantelzorgers Goed samenspel met mantelzorgers Criteria voor een mantelzorgvriendelijke organisatie Inleiding Wanneer iemand te maken krijgt met de professionele zorg/behandeling of begeleiding, brengt hij/zij een heel

Nadere informatie

Samen de goede koers varen

Samen de goede koers varen Home no. 3 Juni 2016 Themanummer Eerste lijn Eerdere edities Verenso.nl Samen de goede koers varen Op weg naar structurele samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Ronald van Nordennen, Vincent

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Zorgpad 1.0. Zorgcoördinator + week 1 (Thuisbezoek) Regio Zaanstreek- Waterland Casemanager COPD

Zorgpad 1.0. Zorgcoördinator + week 1 (Thuisbezoek) Regio Zaanstreek- Waterland Casemanager COPD Zorgpad 1.0 Zorgcoördinator + week 1 (Thuisbezoek) Regio Zaanstreek- Waterland Casemanager COPD Persoonlijke Motivatie Longarts Mensen met COPD hebben een hoge zorgconsumptie met frequente heropnames.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen Doelstelling Het zorgtraject

Nadere informatie

ZN Doelgroepenregistratie schema en beslisboom, d.d. 01 juli 2018, versie 2.0

ZN Doelgroepenregistratie schema en beslisboom, d.d. 01 juli 2018, versie 2.0 ZN Doelgroepenregistratie schema en beslisboom, d.d. 01 juli 2018, versie 2.0 Aanvullende toelichting op de registratie van doelgroepen (code 1032 t/m/ 1037). Wijkverpleegkundigen hebben sinds 2015 een

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Ketenzorg Dementie Midden-Brabant. Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars 6 februari 2017

Ketenzorg Dementie Midden-Brabant. Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars 6 februari 2017 Ketenzorg Dementie Midden-Brabant Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars 6 februari 2017 1 1. Inleiding Zowel gemeenten als zorgverzekeraars hebben een taak in het ondersteunen van mensen met

Nadere informatie

wat is casemanagement dementie? een samenvattende beschrijving van het geriant-model

wat is casemanagement dementie? een samenvattende beschrijving van het geriant-model wat is casemanagement dementie? een samenvattende beschrijving van het geriant-model De zorg voor mensen met dementie is aan het veranderen. Dat moet ook: want hun aantal neemt snel toe en de zorg kan

Nadere informatie

Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie

Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie 1. Korte omschrijving Het Zorgpad Dementie staat voor een gestructureerde, multidisciplinaire, transmurale samenwerking voor betere afstemming van vraaggestuurde

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging www.pleyade.nl Zorg op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht

Nadere informatie

Workshop Kwetsbare Oudere

Workshop Kwetsbare Oudere Workshop Kwetsbare Oudere Carin Westphal, huisarts Leonie Snijders, praktijkverpleegkundige Huisartsenpraktijk Someren Nicole Hellings wijkverpleegkundige en teamleider Zorgboog Aandacht voor Ouderenzorg

Nadere informatie

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur)

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur) Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. opent 30 november a.s. haar deuren in Best. De voorziening is bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven, die om uiteenlopende

Nadere informatie

Regionaal actieplan ketenzorg dementie Haaglanden ( )

Regionaal actieplan ketenzorg dementie Haaglanden ( ) Regionaal actieplan ketenzorg dementie Haaglanden (2009-2012) Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. Onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Scholing Dementie: wees er vroeg bij!

Scholing Dementie: wees er vroeg bij! Scholing Dementie: wees er vroeg bij! Anke Pril, huisarts Mariëlle van der Putten, spec. Ouderengeneeskunde Andrew Tan, geriater Hubertine van Bree, casemanager Dementie Casus mevrouw de R. 79 jaar Gehuwd,

Nadere informatie