Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken"

Transcriptie

1 Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken

2 Geheugenproblemen en/of veranderingen in gedrag Vooral oudere mensen kunnen last hebben van vergeetachtigheid. Op zich is dat niet zo erg. Maar soms neemt het geheugenverlies steeds meer toe en treden er ook gedragsveranderingen op. Alsof stukjes uit het normale dagelijks patroon wegvallen. Vergeten wat er zojuist is gezegd, in herhalingen vallen, de bekende weg niet meer weten Ook kan het zijn dat er steeds ruzies ontstaan of dat u zich juist terugtrekt. Wanneer dergelijke verschijnselen zich regelmatig voordoen, is het tijd om aan de bel te trekken. Er kan in die gevallen sprake zijn van dementie. Onderzoek en het stellen van de diagnose, hoe gaat dat? 2 De Huisarts In alle bovengenoemde gevallen is het belangrijk dat uw huisarts een eerste onderzoek doet. De huisarts kent u vaak al langere tijd en heeft al uw medische gegevens. Daarna wordt in het algemeen aan de praktijkondersteuner of aan de persoonlijk begeleider (beiden verpleegkundigen) gevraagd om een huisbezoek bij u af te leggen. Tijdens dat huisbezoek wordt meer informatie verzameld als aanvulling op het onderzoek van de huisarts. Ook wordt in kaart gebracht hoe de situatie thuis is en of er voldoende ondersteuning en zorg is geregeld. Zo nodig kan gelijk extra hulp worden ingezet. In een aantal gevallen kan de huisarts vervolgens het onderzoek zelf afronden en met u bespreken wat er aan de hand is. Dit is met name het geval als sprake is van een dementie op basis van de ziekte van Alzheimer. En als er geen grote bijkomende problemen zijn. Bij dit gesprek is zoveel mogelijk de persoonlijk begeleider aanwezig. Als uitgebreider onderzoek nodig is kan de huisarts verwijzen naar het geriatrisch steunpunt of naar een ziekenhuisspecialist. Het kan daarbij gaan om andere vormen van dementie, of om andere oorzaken van geheugenproblemen of verwardheid, zoals bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte of een depressie. Het geriatrisch steunpunt Het geriatrisch steunpunt is een poliklinische voorziening, gevestigd in Polderburen. Polderburen is een centrum voor verpleeghuiszorg, maar het geriatrisch steunpunt staat daar als voorziening geheel los van. In het geriatrisch steunpunt werken behandelaars van het Geriatrisch Expertisecentrum, zoals artsen (specialisten ouderengeneeskunde), psychologen en geriatrisch maatschappelijk werkenden. Al deze

3 behandelaars hebben ervaring met onderzoek en behandeling van ouderen, zowel binnen als buiten het verpleeghuis. Als u wordt aangemeld bij het geriatrisch steunpunt wordt gekeken of de gegevens van de huisarts compleet zijn en of er al een huisbezoek bij u is gedaan. Als dat niet het geval is komt eerst de persoonlijk begeleider alsnog bij u op bezoek, of worden nog extra gegevens (bijvoorbeeld uitslagen van bloedonderzoek of van eerder onderzoek bij een ziekenhuisspecialist) bij de huisarts opgevraagd. Vervolgens wordt de verkregen informatie besproken in een team van deskundigen en wordt besloten welk vervolgonderzoek nodig is. In een aantal gevallen begint de specialist ouderengeneeskunde met het afleggen van (nog) een huisbezoek. hier zelf ook een afschrift van krijgen. Onderzoek bij een (ziekenhuis) specialist Naar aanleiding van het onderzoek dat de huisarts heeft gedaan, of naar aanleiding van het uitgebreidere onderzoek door het geriatrisch steunpunt, kan geadviseerd worden om een aanvullend onderzoek bij een ziekenhuisspecialist te laten doen. In de meeste gevallen gaat het dan om onderzoek door de geriater, de neuroloog of de ouderenpsychiater. Een enkele keer wordt doorverwezen naar een nog meer gespecialiseerd academisch centrum. In de meeste gevallen wordt u in Polderburen uitgenodigd voor een onderzoek door de specialist ouderengeneeskunde en door de psycholoog. In een beperkt aantal gevallen doet de geriatrisch maatschappelijk werkende een aanvullend onderzoek. Bij elkaar neemt het onderzoek ongeveer 3,5 uur in beslag. Het onderzoek wordt vervolgens door de onderzoekers uitgewerkt en nabesproken en u wordt een week later uitgenodigd voor een slotgesprek met de arts. De persoonlijk begeleider is hier als het enigszins kan bij aanwezig. Ter afronding wordt een slotbrief geschreven die zowel naar de huisarts als naar de persoonlijk begeleider wordt gestuurd. Desgewenst kunt u 3

4 Veelgestelde vragen over dementie 4 Wat is dementie? Dementie is een hersenziekte met ingrijpende gevolgen, zowel voor betrokkene zelf, als voor diens naaste omgeving. De ziekte leidt niet alleen tot geheugenverlies. Op den duur treden er ook gedragsveranderingen op. Bovendien gaat de lichamelijke conditie achteruit en verliest de persoon met dementie steeds meer de greep op het bestaan. Alles wat vertrouwd was, wordt vreemd. Welke vormen zijn er? Er zijn verschillende vormen van dementie. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer. Maar er kan ook sprake zijn van vasculaire dementie, Lewy-body of Parkinson-dementie, frontotemporale dementie, of andere vormen. Bij wie komt het voor? Dementie komt het meest voor bij ouderen. Vijf tot tien procent van de Nederlanders boven de 65 jaar lijdt aan een vorm van dementie. Bij elkaar zijn dat ongeveer mensen. Naarmate de bevolking ouder wordt, zal dat aantal nog verder toenemen. Soms treedt dementie al op jongere leeftijd op. Is er wat aan te doen? Dementie valt (nog) niet te voorkomen of te genezen. Er zijn wel medicijnen die de ziekte enigszins kunnen afremmen. Maar die werken lang niet bij iedereen. Bovendien zijn er vaak vervelende bijwerkingen. Hoewel de ziekte nog niet te genezen is, betekent dat niet dat er niets aan gedaan kan worden. Mensen met dementie en hun naasten zijn gebaat bij goede uitleg over de gevolgen van de ziekte. Ze kunnen ondersteuning en begeleiding gebruiken bij de vele vragen en emoties waar zij mee te maken krijgen. Zorggroep Almere organiseert de hulpverlening bij dementie De meeste mensen met dementie wonen gewoon thuis. Bijna zeventig procent. Zij krijgen de nodige verzorging van hun partner, kinderen of iemand anders in hun naaste omgeving. Zorggroep Almere biedt hulp, zowel aan mensen met dementie als aan degenen die hen verzorgen. Wij beschikken over de kennis en ervaring om u op vele manieren bij te staan, zowel in medisch en psychisch als in sociaal en praktisch opzicht. Zo lang mogelijk thuis wonen Ons doel is ervoor te zorgen dat mensen met dementie, zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. In de meeste gevallen is dat wat mensen met dementie zelf graag willen. Maar ook hun partners of andere zorgverleners willen hen in het algemeen zo lang mogelijk bij zich houden. Daarom is begeleiding en ondersteuning van de familie en naasten in de vertrouwde omgeving buitengewoon belangrijk. Lang thuis blijven wonen is echter niet in alle gevallen de beste oplossing. In die gevallen helpt de persoonlijk begeleider u om een passende plek in één van de zorgcentra te vinden.

5 Na de diagnose Ondersteuning en behandeling Als sprake is van een vorm van dementie of een sterk vermoeden daarvan, houden de huisarts en de persoonlijk begeleider contact met u. De persoonlijk begeleider stelt een zorgplan op. Daarbij wordt in overleg met u en met uw naasten bekeken waar u ondersteuning of behandeling nodig hebt en hoe die u geboden kan worden. Deze ondersteuning en behandeling vindt veelal thuis plaats òf in de verschillende gezondheidscentra en woonzorgcentra van Zorggroep Almere. U hoeft dus nooit ver van huis. De persoonlijk begeleider is uw vaste contactpersoon U krijgt uw eigen persoonlijk begeleider. Deze persoonlijk begeleider staat u met raad en daad bij. U kunt bij hem of haar altijd aankloppen als u behoefte heeft aan voorlichting, advies, emotionele ondersteuning of praktische hulp. De persoonlijk begeleider is daarbij nadrukkelijk beschikbaar zowel voor degene met dementie als voor de partner en de familie of andere belangrijke naasten. Hij of zij is een gespecialiseerd verpleegkundige met verstand van dementie die samen met u in de gaten kan houden hoe de ziekte zich ontwikkelt. Daarnaast is er aandacht voor de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. De persoonlijk begeleider geeft u actieve steun en begeleiding en organiseert zo nodig ook aanvullende zorg. Daarbij kunt u denken aan thuiszorg, huishoudelijke hulp, maaltijdvoorziening en het regelen van een halsalarm. Ook kan bemiddeld worden bij de inzet van een vrijwilliger. In dat geval wordt contact gelegd met de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA). Verder kan de persoonlijk begeleider u helpen om een familieoverleg te organiseren om de zaken met u en uw familie en andere belangrijke naasten, op een rijtje te zetten. Het is van groot belang dat alle betrokkenen goed zijn geïnformeerd. Ook is het goed dat u met elkaar bespreekt wat iedereen kan bieden aan emotionele steun en/of praktische hulp. Tenslotte is het de bedoeling dat de persoonlijk begeleider fungeert als de spin in het web van alle behandel-, zorg- en ondersteuningsmogelijkheden. De persoonlijk begeleider helpt u om zo goed mogelijk antwoord te vinden op de vragen die zich voordoen. 5

6 Aanvullende behandeling Als uw situatie daarom vraagt kan er aanvullende behandeling worden ingezet. Het kan hier gaan om hulp van een geriatrisch maatschappelijk werkende, een psycholoog of een specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast is het mogelijk om advies en behandeling te krijgen van een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist werkzaam bij het gezondheidscentrum of in dienst van het Geriatrisch Expertisecentrum. De huisarts houdt in alle gevallen de regie over uw behandeling. In multidisciplinaire overleggen op het gezondheidscentrum wordt afgestemd wie wat doet en waarom. De persoonlijk begeleider verwerkt deze informatie in overleg met u in uw zorgplan. Begeleiding en activiteiten in groepsverband 6 De Kopgroep Een vorm van behandeling/begeleiding in groepsverband is de Kopgroep, waar alle deelnemers een vorm van dementie oftewel kopklachten hebben. In de behandeling wordt gezocht naar het emotioneel verwerken van de dementie en het ondersteunen en stimuleren van het aanpassingsvermogen. De groep wordt begeleidt door een ouderenpsycholoog en een geriatrisch maatschappelijk werkende. Daarnaast wordt als onderdeel van de groep psychomotorische therapie aangeboden. Dit onderdeel wordt begeleid door een fysiotherapeut. Het doel is verbetering en het in stand houden van het contact met het lichaam en met de omgeving. Cursus omgaan met dementie Voor partners of kinderen is deelname aan de cursus Omgaan met dementie mogelijk. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven èn worden tips uitgewisseld over het omgaan met de veranderde situatie. Partners en familie van jong dementerenden Het op jonge leeftijd krijgen van de ziekte dementie brengt gevolgen met zich mee, die vaak een andere impact hebben dan wanneer de dementie op oudere leeftijd ontstaat. Met name het nog deelnemen aan het arbeidsproces en soms het aanwezig zijn van nog thuiswonende kinderen zorgt voor extra uitdagingen in het proces. In deze groep wordt aan partners en familie de gelegenheid gegeven om hierbij stil te staan. Het Alzheimer café Maandelijks zijn er bijeenkomsten van het Alzheimer café, waar veel informatie over dementie wordt gegeven, maar ook altijd veel wordt uitgewisseld door de bezoekers onderling. Zowel mensen met dementie als hun naasten, alsook hulpverleners zijn welkom op deze avonden.

7 Dagopvang, dagverzorging, dagbehandeling Vaak gaat het thuis nog heel aardig, maar het is voor mensen met dementie prettig om ook buitenshuis wat aanspraak te hebben en samen met anderen activiteiten te ontplooien. In zo`n geval kan deelname aan een dagopvang, dagverzorging of dagbehandeling een goede aanvulling zijn. Als het thuis niet meer gaat Plotselinge achteruitgang Als uw gezondheidstoestand en/of algeheel functioneren plotseling ernstig achteruit gaat, kan het zijn dat verder onderzoek en behandeling nodig is. In dat geval beoordeelt de huisarts of een ziekenhuisopname wenselijk is, of dat een opname op de afdeling voor kortdurende observatie, diagnostiek en behandeling van het verpleeghuis de voorkeur heeft. In het laatste geval kan het dan gaan om een tijdelijke of om een definitieve opname. Tijdelijke opname, time out Het kan zijn dat degene die u ondersteunt tijdelijk overbelast is, of zelf ziek wordt of er even tussenuit wil. In die gevallen is het aan de orde om te kijken of een tijdelijke opname in één van de woonzorgcentra mogelijk is. De persoonlijk begeleider kan u hierover adviseren en bemiddelen bij de aanmelding. Definitieve opname Het kan ook zijn dat het thuis echt niet meer gaat en dat het nodig is om een definitieve opname in een woonzorgcentrum te regelen. Ook in die gevallen bekijkt de persoonlijk begeleider samen met u en uw naasten hoe en waar dat het beste vorm kan krijgen. 7

8 Meer informatie? Neem dan in eerste instantie contact op met uw huisarts. U kunt ook contact opnemen met de Zorglijn van Zorggroep Almere op telefoonnummer: (lokaal tarief). De Zorglijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot uur. U kunt ook kijken op onze website: www. thuismetdementie.nl Voor algemene informatie over dementie kunt u ook de website van Alzheimer Nederland raadplegen: Zorggroep Almere Randstad BN Almere tel Maart 2011 Zorglijn Almere Tel (lokaal tarief) Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van uur.

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie dementiezorg in Almere Carola van Teunenbroek, specialist ouderengeneeskunde Saskia van Zutphen, persoonlijk begeleider dementie Petra Besseling, persoonlijk begeleider dementie Zorggroep Almere 23 gezondheidscentra

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Dementie. Havenziekenhuis

Dementie. Havenziekenhuis Dementie Uw arts heeft met u en uw naasten besproken dat er (waarschijnlijk) sprake is van dementie. Mogelijk bent u hiervan geschrokken. Het kan ook zijn dat u of uw omgeving hier al op voorbereid was.

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Casemanagement Dementie

Casemanagement Dementie Casemanagement Dementie Thuiszorg Groot Rijnland Dementie Dementie is een ingrijpende ziekte. Niet alleen voor degene die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar omgeving. In het beginstadium

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek Psychologie, medische (volwassenen) Neuropsychologisch onderzoek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een klinisch neuropsycholoog?... 3 Voor wie kan een klinisch neuropsycholoog iets betekenen?...

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen Delier Informatie voor familie en betrokkenen Inleiding Op onze verpleegafdeling is een familielid, vriend(in) of kennis van u opgenomen. Tijdens uw bezoek aan de patiënt heeft u waarschijnlijk gemerkt

Nadere informatie

Expertisecentrum ouderengeneeskunde. Algemene informatie

Expertisecentrum ouderengeneeskunde. Algemene informatie Expertisecentrum ouderengeneeskunde Algemene informatie Het Expertisecentrum ouderengeneeskunde Uw (huis)arts heeft u doorverwezen naar het Expertisecentrum ouderengeneeskunde. In deze folder vindt u algemene

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Het Ziekenhuis Maatschappelijk Werk. Algemene informatie

Het Ziekenhuis Maatschappelijk Werk. Algemene informatie Het Ziekenhuis Maatschappelijk Werk Algemene informatie Inleiding Aan de hand van deze folder stellen wij ons aan u voor. Wij willen duidelijkheid verschaffen over de functie van het Ziekenhuis Maatschappelijk

Nadere informatie

Belangrijk. Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is:

Belangrijk. Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is: MS-Centrum Belangrijk Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is: 1 Inleiding Heeft u onlangs de diagnose Multiple Sclerose (MS) gekregen? Of bent

Nadere informatie

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Dagonderzoek centrum Geriatrie. Informatie over het geriatrisch onderzoek

Dagonderzoek centrum Geriatrie. Informatie over het geriatrisch onderzoek Dagonderzoek centrum Geriatrie Informatie over het geriatrisch onderzoek Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 1 2 WAT IS GERIATRIE?... 1 3 DAGONDERZOEKCENTRUM GERIATRIE... 1 4 WAT NEEMT U MEE?... 2 5 ONTVANGST

Nadere informatie

Jonge mensen met dementie

Jonge mensen met dementie SSttaapp v zzooeekkvoooorr ssttaapp eenn bbaallaa nnaaaarr nnss w w w ww w..vviivv eenntt.n.nll Jonge mensen met dementie Jonger dan 65 jaar en dan de diagnose dementie. Hoe moet dat? U staat nog middenin

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging www.pleyade.nl Zorg op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht

Nadere informatie

Dementie Radboud universitair medisch centrum

Dementie Radboud universitair medisch centrum Dementie Bij u, uw partner of familielid is dementie vastgesteld. In deze folder kunt u lezen wat dementie is en waar u voor verdere vragen en informatie terecht kunt. Vanwege de leesbaarheid wordt in

Nadere informatie

Als er stukjes gaan ontbreken

Als er stukjes gaan ontbreken Hulp bij dementie Diagnose Ondersteuning Behandeling Scholing en advies www.geriant.nl Als er stukjes gaan ontbreken Geriant: hulp bij dementie 2 Thuis, Alles wat zoals u vertrouwd was, dat wilt. wordt

Nadere informatie

Geheugenproblemen: Wat kunnen wij voor u betekenen?

Geheugenproblemen: Wat kunnen wij voor u betekenen? Geheugenproblemen: Wat kunnen wij voor u betekenen? Dit product is een samenwerkingsverband tussen Dijk en Duin, Zorgbalans Velsen en ViVa! Zorggroep. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Informatie

Nadere informatie

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: de zorg voor een cliënt met een levensbedreigende ziekte die niet of niet meer kan genezen. De Hazelaar Hospice De Hazelaar is een afdeling voor terminaal zieke mensen. In een huiselijke sfeer wordt de cliënt ondersteund om de laatste levensfase op een goede manier door te brengen. Hospice De

Nadere informatie

vind. Uw manier van leven met dementie. Informatie over: Dementie

vind. Uw manier van leven met dementie. Informatie over: Dementie vind. Informatie over: Dementie Uw manier van leven met dementie. Wanneer u dementie vermoedt bij uzelf of bij uw familie, dan komt er veel op u af. Laurens helpt. In deze folder leest u over dementie

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Expertisecentrum Ouderengeneeskunde. Eerste bezoek na verwijzing

Expertisecentrum Ouderengeneeskunde. Eerste bezoek na verwijzing Expertisecentrum Ouderengeneeskunde Eerste bezoek na verwijzing Het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde Uw (huis)arts heeft u doorverwezen naar het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde. In deze folder vindt

Nadere informatie

Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011)

Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011) Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011) Zorgdiagnostiek en Icare PG- team zorgbegeleiding Behoefte zorg, wonen, Zorgzaak welzijn bepalen en regelen, Andere thuiszorg monitoren, voorlichting

Nadere informatie

Dagbesteding. Dagbesteding. Ondersteuning overdag bij zelfstandig wonen. Evean. Midden in het leven.

Dagbesteding. Dagbesteding. Ondersteuning overdag bij zelfstandig wonen. Evean. Midden in het leven. Dagbesteding Dagbesteding Ondersteuning overdag bij zelfstandig wonen Evean. Midden in het leven. Dagbesteding buitenshuis afgestemd op uw situatie Er gaat niets boven thuis. Toch kan het prettig zijn

Nadere informatie

Dagbehandeling in Nijmegen. Langer thuis wonen bij dementie

Dagbehandeling in Nijmegen. Langer thuis wonen bij dementie Dagbehandeling in Nijmegen Langer thuis wonen bij dementie Langer thuis wonen met dagbehandeling U wilt graag zo lang mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving wonen, ook al is er sprake van dementie of

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

De ondersteuner ondersteund. Door Pauline Nijboer Sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGZ westelijk Noord-Brabant

De ondersteuner ondersteund. Door Pauline Nijboer Sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGZ westelijk Noord-Brabant De ondersteuner ondersteund Door Pauline Nijboer Sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGZ westelijk Noord-Brabant 14-06-2014 Wat heb je nodig? Wat is beschikbaar aan professionele zorg en hoe organiseer

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Diëtetiek. Ergotherapie. Behandelingen

Diëtetiek. Ergotherapie. Behandelingen Behandelingen Behandelingen Fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. U kunt voor veel behandelingen terecht in onze behandelcentra in De Eschpoort, Ariënsstaete en Klaaskateplein. Dat kan ook

Nadere informatie

Dagbehandeling Somatiek

Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Een langdurige ziekte of handicap kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Maar met wat extra zorg kunt u vaak gewoon thuis blijven wonen en aan het dagelijks

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

Leven met dementie. Herstel bij ons. Overdag bij ons. Tijdelijk bij ons. Beschut thuis. Advies, begeleiding, behandeling en woonvormen

Leven met dementie. Herstel bij ons. Overdag bij ons. Tijdelijk bij ons. Beschut thuis. Advies, begeleiding, behandeling en woonvormen Leven met Advies, begeleiding, behandeling en woonvormen Beschut thuis Overdag bij ons Herstel bij ons Tijdelijk bij ons Behandeling en expertise Bij u thuis Nieuw thuis Ben ik gewoon vergeetachtig of

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA. Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie

Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA. Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie Libra R&A locatie Blixembosch ALS/PSMA Amyotrofische Laterale Sclerose/ Progressieve Spinale Musculaire Atrofie U heeft de diagnose Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) of Progressieve Spinale Musculaire

Nadere informatie

Onderzoek door de geriater

Onderzoek door de geriater Geriatrie Onderzoek door de geriater i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw huisarts of specialist heeft u voor onderzoek doorverwezen naar de geriater. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Laurens in t Slag. Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers LAURENS IN T SLAG

Laurens in t Slag. Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers LAURENS IN T SLAG Laurens in t Slag Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers LAURENS IN T SLAG Laurens in t Slag opent haar deuren in september 2012 Wat is een ontmoetingscentrum? Een ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Hospital at Home. informatiefolder. Universitair Centrum Ouderengeneeskunde. Hospital at Home

Hospital at Home. informatiefolder. Universitair Centrum Ouderengeneeskunde. Hospital at Home Hospital at Home informatiefolder Hospital at Home Universitair Centrum Ouderengeneeskunde Achtergrondinformatie De meeste mensen met dementie wonen thuis, ook als zij zorg nodig hebben. Deze zorg wordt

Nadere informatie

Dagbehandeling Grubbeveld

Dagbehandeling Grubbeveld Dagbehandeling Grubbeveld 1 Bij (beginnende) dementie kan het moeilijk zijn om zeven dagen per week 24 uur lang thuis te verblijven. Locatie Grubbeveld van Envida biedt een dagbehandeling voor dementerenden

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost is de revalidatieafdeling met een Plus. Hier kunt u terecht als u meer zorg en begeleiding nodig

Nadere informatie

Maatschappelijk werk St. Anna Ziekenhuis

Maatschappelijk werk St. Anna Ziekenhuis Maatschappelijk werk St. Anna Ziekenhuis Wat doet medisch maatschappelijk werk Ziekte, een opname of een behandeling in een ziekenhuis kan erg ingrijpend zijn voor u en/ of uw familie. Verschillende emoties

Nadere informatie

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service Stroke Service Assen Zorg op maat na een beroerte z z stroke service assen 1 Stroke Service Assen staat garant voor goede zorg aan inwoners van Assen en omstreken die getroffen zijn door een beroerte.

Nadere informatie

Kennis- en behandelteam

Kennis- en behandelteam 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Kennis- en behandelteam In goede handen met uw gezondheidsklachten Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Casemanagers Dementie Ervaring

Casemanagers Dementie Ervaring Ervaring Het dementeringsproces van mijn man was heel zwaar. Gelukkig stond ik er niet alleen voor. Ik kon een beroep doen op mijn casemanager. Ze ving veel voor mij op voor wat betreft de regelzaken en

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE

DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE pagina 2: De een is een gezellige prater, de ander doet liever een spelletje. En met mooi weer willen we nog wel eens aan de wandel gaan. Inleiding WIE OUDER WORDT, KAN TE

Nadere informatie

dienst Geriatrie info Geheugencentrum MB 2961

dienst Geriatrie info Geheugencentrum MB 2961 dienst Geriatrie info Geheugencentrum MB 2961 Inhoud > Welkom 3 voorstelling team 4 Onderzoeken en resultaatbespreking 5 Medicatie en controle 5 Revalidatie en begeleiding 6 inhoudsverantwoordelijke: dr.

Nadere informatie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie De Kopgroep in Nieuwegein Praten over en omgaan met uw dementie "In het begin vond ik het eng", vertelt Pieter. "Nu zeg ik het gewoon tegen iedereen: Ik heb Alzheimer." Omgaan met dementie Sinds de diagnose

Nadere informatie

Ondersteuning, zorg en behandeling thuis

Ondersteuning, zorg en behandeling thuis Bij u thuis Ondersteuning, zorg en behandeling thuis Beschut thuis Overdag bij ons Herstel bij ons Tijdelijk bij Behandeling en expertise Bij u thuis Nie Aangenaam en veilig thuis blijven wonen Van huishoudhulp

Nadere informatie

Als er stukjes gaan ontbreken

Als er stukjes gaan ontbreken Als er stukjes gaan ontbreken Geriant: hulp bij dementie Wanneer er sprake is van een vorm van dementie komen er ineens een heleboel vragen op u af. Wat is dementie eigenlijk? Is er wat aan te doen? Wie

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker REVALIDATIE Revalidatie bij kanker De mogelijkheden BEHANDELING Revalidatie bij kanker U kunt in het St. Antonius Ziekenhuis terecht voor verschillende revalidatieprogramma s bij kanker. Revalidatie bij

Nadere informatie

Behandeling bij ALS en PSMA

Behandeling bij ALS en PSMA Behandeling bij ALS en PSMA Afdeling revalidatie mca.nl Inhoudsopgave Wat is ALS en PMSA? 3 Wat kunt u verwachten van het ALS/PSMA-team? 3 Uw vragen 6 Notities 7 Colofon Redactie: polikliniek revalidatie

Nadere informatie

ALS, PSMA en PLS Afdeling revalidatie.

ALS, PSMA en PLS Afdeling revalidatie. ALS, PSMA en PLS Afdeling revalidatie www.nwz.nl Inhoud Wat is ALS, PSMA en PLS? 3 Het ALS-behandelteam 4 Uw vragen 8 Notities 9 2 U bent voor behandeling van ALS, PSMA of PLS verwezen naar de afdeling

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek Samen uw zorg tijdig plannen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Een naaste die met u meedenkt...3 1.2 Gespreksonderwerpen...3 2. Belangrijke vragen...3 2.1 Lichamelijke veranderingen...3

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Kortdurend verblijf

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Kortdurend verblijf > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Kortdurend verblijf Inleiding Deze folder geeft informatie over de mogelijkheid van kortdurend verblijf als onderdeel van het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Inleiding U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen met

Nadere informatie

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Dignis De Kombuis Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Zo lang mogelijk thuis, in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is de wens van veel mensen. Soms lukt dat niet

Nadere informatie

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons Kennismaken met Valkenhof Inhoud Zorg met 'n zachte g Korte kennismaking Vergoeding Zorg bij u thuis Dagcentra Gezondheidscentrum Valkenhof

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

DIENST GERIATRIE GEHEUGENCENTRUM MB Brochure: geheugencentrum l Ziekenhuis Oost-Limburg

DIENST GERIATRIE GEHEUGENCENTRUM MB Brochure: geheugencentrum l Ziekenhuis Oost-Limburg DIENST GERIATRIE GEHEUGENCENTRUM MB 2961 Brochure: geheugencentrum l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 INLEIDING Beste bezoeker, Van harte welkom in het geheugencentrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg, campus

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker De pedagogisch medewerker 1 Inleiding Het kind dat in het ziekenhuis wordt opgenomen, komt in een voor hem vreemde omgeving terecht. Voor kinderen is het ziekenhuis een onnatuurlijke situatie. Ziek zijn

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Zorgen rond kanker Bij wie van ons kunt u terecht?

Zorgen rond kanker Bij wie van ons kunt u terecht? Zorgen rond kanker Bij wie van ons kunt u terecht? Zorgen rond kanker Bij u is kanker geconstateerd. Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer

Nadere informatie

Niet Aangeboren Hersenletsel

Niet Aangeboren Hersenletsel Stap vo zoek or stap en n bala aar ns ww w.viv ent.n l Niet Aangeboren Hersenletsel Je vertrouwde leven, je werk, je eigen huis, je familie, gezin en dan ineens naar een verpleeghuis. En dat op mijn leeftijd.

Nadere informatie

NEUROLOGIE. Opname op de Stroke Unit

NEUROLOGIE. Opname op de Stroke Unit NEUROLOGIE Opname op de Stroke Unit Opname op de Stroke Unit U bent opgenomen op de Stroke Unit, een onderdeel van de afdeling Neurologie. De Stroke Unit is bedoeld voor mensen die speciale neurologische

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

Informatiefolder. Patiënteninformatie Zorgprogramma Dementie

Informatiefolder. Patiënteninformatie Zorgprogramma Dementie Informatiefolder Patiënteninformatie Zorgprogramma Dementie Uitgave van: Quartz, transmuraal centrum Versie maart 2016 Mariëlle Trompper, programmaleider Dementie en Oncologie Quartz Patiënteninformatie

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Stroke-care-unit (SCU)

Stroke-care-unit (SCU) Neurologie Stroke-care-unit (SCU) Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep In overleg met neuroloog bent u opgenomen op de Stroke Care Unit. Dit is een

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma Revalidatie en therapie Pijnrevalidatieprogramma Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is chronische pijn?...4 Doel pijnrevalidatieprogramma...6 Verloop revalidatieproces...6 Screeningsfase...6 Opzet pijnrevalidatieprogramma...7

Nadere informatie

Behandeling bij u thuis

Behandeling bij u thuis www.zge.nl Behandeling bij u thuis In deze folder maakt u kennis met de behandelaars van Zorggroep Elde: de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en diëtist.

Nadere informatie

Vivent De Hooghe Clock

Vivent De Hooghe Clock Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie een dagje ouder

Nadere informatie

Revalideren in Bornholm

Revalideren in Bornholm Revalideren in Bornholm Revalidatie speciaal voor oudere mensen Revalideren kan moeilijker zijn als u op leeftijd bent. Woonzorgcentrum Bornholm heeft de kennis in huis om u te helpen bij uw herstel. Deze

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Dagdiagnostiek voor ouderen

Dagdiagnostiek voor ouderen Dagdiagnostiek voor ouderen 2 Inleiding Uw huisarts heeft onlangs met u gesproken over de voorziening Dagdiagnostiek voor Ouderen bij de Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht. In deze folder kunt

Nadere informatie

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel Behandelprogramma CVA/hersenletsel Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. In dit hoofdstuk vindt u zoveel mogelijk informatie

Nadere informatie

Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel

Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel Norschoten Klaverweide 1 3773 AW Barneveld T 0342-40 40 00 E info@norschoten.nl I www.norschoten.nl Revalidatie

Nadere informatie

Geriatrie. Patiënteninformatie. Preoperatief onderzoek geriatrie. Slingeland Ziekenhuis

Geriatrie. Patiënteninformatie. Preoperatief onderzoek geriatrie. Slingeland Ziekenhuis Geriatrie Preoperatief onderzoek geriatrie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort wordt u (mogelijk) geopereerd. Om een totaaloverzicht van uw gezondheidsproblemen te krijgen,

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter)

Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter) Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter) De diagnose kanker kan grote impact op u en uw naaste(n) hebben. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen,

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld.

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. 1 2 Wat is Parkinson? De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die ontstaat

Nadere informatie

Publieksversie zorgstandaard dementie

Publieksversie zorgstandaard dementie Publieksversie zorgstandaard dementie inhoud [3] [4] [6] [8] Inleiding Dementie De ziekte Symptomen Aantal patiënten Gevolgen Zorg bij dementie Zorgstandaard Dementie Publieksversie Tien voorwaarden voor

Nadere informatie

In deze folder kunt u lezen wat de zorgverleners van de Stroke-unit kunnen doen voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt.

In deze folder kunt u lezen wat de zorgverleners van de Stroke-unit kunnen doen voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Stroke-unit Inleiding In overleg met de neuroloog is besloten om u op te nemen op de Stroke-unit van de Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht. Dit is een onderdeel van de afdeling neurologie (B3),

Nadere informatie

Hersenletsel uw behandelprogramma bij Adelante

Hersenletsel uw behandelprogramma bij Adelante Hersenletsel uw behandelprogramma bij Adelante Voorwoord Hersenletsel Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. In dit hoofdstuk

Nadere informatie