Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek"

Transcriptie

1 Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Projectgroep samenwerkingsafspraken huisarts - specialist ouderengeneeskunde

2 Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Inleiding 3 Effectiviteit instrument op basis van pilot 3 Instrument: Checklist samenwerkingsafspraken 5 Formulier samenwerkingsafspraken 6 Toelichting 13 2

3 Inleiding De zorg voor ouderen met psychogeriatrische (pg) problematiek is complex. Er zijn verschillende partijen bij de zorg betrokken en de oudere is zelf niet in staat de regie over deze zorgverlening te voeren. Samenwerking en afstemming tussen de betrokken zorgverleners is essentieel om de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen. In het Haagse stadsdeel Escamp hebben huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden om werkafspraken te maken rond de zorgverlening van deze groep patiënten en zo de kwaliteit van de zorg te vergroten. Hierbij is uitgegaan van het standpunt dat heldere werkafspraken en een goede afbakening van verantwoordelijkheden een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening. Aanvankelijk werd getracht voor het hele stadsdeel eenduidige afspraken te formuleren. Toen bleek dat dit, ivm locale verschillen, niet mogelijk was is voor een andere oplossing gekozen. De projectgroep heeft een instrument ontwikkeld waarmee afspraken gemaakt kunnen worden op de verschillende locaties waar huisarts en specialist ouderengeneeskunde gezamenlijk zorg leveren aan ouderen met pg problematiek. Het instrument bestaat uit: - Een checklist - Een formulier - Een toelichting In 2009 is het instrument gebruikt in 3 situaties waaronder 1 situatie waarbij de oudere thuis woont en zorg ontvangt vanuit een pg team in de wijk. Op basis van de ervaringen op deze 3 locaties is het instrument geëvalueerd en aangepast. Hierbij is er voor gekozen het instrument uitsluitend aan te bieden voor gebruik in het verzorgingshuis (meerzorgafdeling). Voor situaties waarbij de oudere thuis woont wordt een andere, beknopte, afsprakenlijst ontwikkeld. Effectiviteit instrument op basis van pilot Tijdens en na de pilots is gelet op een aantal vooraf bepaalde criteria: Criteria t.a.v. het instrument (inhoud). De geformuleerde criteria hebben te maken met volledigheid van het instrument, passendheid van de achtergrondinformatie in de toelichting en vormgeving van het instrument. Tijdens het gebruik van het instrument kwam naar voren dat een aantal vragen op het formulier niet relevant waren. Deze vragen zijn na de evaluatie verwijderd. In de thuissituatie blijkt het formulier zo regelmatig niet relevant dat besloten is het formulier niet voor deze samenwerkingssituatie te gebruiken. Criteria met betrekking tot de samenwerking Het instrument heeft tot doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren door verbetering van de samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.. Verbetering van de samenwerking is dan ook een belangrijk criteria bij de evaluatie van het instrument. Om dit te evalueren is gebruik gemaakt van een nul- en éénmeting waarbij is gefocust op de overdracht van informatie onderling. Uit de éénmeting blijkt duidelijk dat de communicatie verbeterd is. Het aantal ouderen waarop de gegevens betrekking hebben is echter te klein om harde uitspraken te doen. Criteria met betrekking tot het instrument (functioneel) Uit de mondelinge evaluatie blijkt dat de samenwerking sterk is verbeterd. Het maken van de samenwerkingsafspraken zelf heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. 3

4 Tijdens de gesprekken (gemiddeld waren 2 gesprekken nodig om het volledige instrument te bespreken) hebben betrokkenen met elkaar kennis gemaakt en zijn zich bewust geworden van elkaars werk en werkwijze. Men weet elkaar hierdoor te vinden, weten van elkaar wat men doet en wat men kan verwachten. De zorgverlening verloopt prettiger en de huisarts is meer onderdeel van het team. Conclusie: Op basis van de uitgevoerde pilots kan geconcludeerd worden dat gebruik van het instrument de samenwerking verbeterd. Deze verbetering is met name het gevolg van het overleg wat huisarts en specialist ouderenzorg voeren bij het maken van de afspraken. Het instrument bevat de juiste onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden. 4

5 Checklist samenwerkingsafspraken huisarts - specialist ouderengeneeskunde m.b.t. de psychogeriatrie conform planning & control cyclus verpleeghuiszorg Medische eindverantwoordelijkheid Overleg m.b.t. diagnostisch traject Overleg m.b.t. opstellen & vaststellen, inzage en beleid rond aanpassingen van het Overleg m.b.t. voorschrijven van geneesmiddelen en herhaalreceptuur, bewaking polifarmacie, doorverwijzing medisch specialistische zorg. Overleg m.b.t. voortgangsbewaking en deelname aan MDO Bij iedere wijziging rond de medische zorgverlening vindt overdracht plaats. Bij wijzigingen van het behandelplan wordt dit in de overdracht gemotiveerd. Afspraken moeten gemaakt worden over de manier waarop overdracht plaatsvindt. Minimaal 1 x per jaar ontvangt de huisarts een rapportage. Overzichten van betrokken specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen met inbegrip van bereikbaarheid zijn beschikbaar. Speciale aandacht is nodig voor: - Bijzondere zorgmomenten o Terminale zorgverlening o Bereiken van de grens van de zorgmogelijkheden binnen het pgteam (Welke criteria / wie bewaakt) - Kwaliteit van de verzorging (Maak afspraken over borging van kwaliteit dmv gebruik van richtlijnen en jaarlijkse deskundigheidsbevordering) 5

6 Formulier samenwerkingsafspraken huisartsen - specialisten ouderengeneeskunde m.b.t. de psychogeriatrie Met behulp van dit formulier kunnen samenwerkingsafspraken tussen de huisartsvoorziening, de verpleeghuisvoorziening en eventuele derden worden vastgelegd. Het formulier wordt ondertekend door alle betrokken partijen. Jaarlijks wordt de samenwerking geëvalueerd. Medische eindverantwoordelijkheid verpleeghuiszorg / PG team thuis Medische eindverantwoordelijkheid De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de huisarts / specialist ouderengeneeskunde Medische eindverantwoordelijkheid verpleeghuiszorg / PG team thuis Diagnostisch traject Binnen de locatie wordt de voorkeur gegeven aan een diagnostisch traject via Poli GGZ instelling, nl.. Poli ziekenhuis, nl (poli) verpleeghuis, nl 6

7 Medische eindverantwoordelijkheid verpleeghuiszorg Voor alle patiënten die deelnemen aan de aanvullende pg verpleeghuiszorg wordt een opgesteld. Het wordt opgesteld door:. Het is binnen kantoor uren bereikbaar via:. Het is binnen de avond/weekend/nacht bereikbaar via:... In het zijn minimaal vastgelegd: Wijzigingen in het kunnen worden aangebracht door:. Bij wijziging wordt de huisarts geïnformeerd via:. Bij wijziging wordt de specialist ouderengeneeskunde geïnformeerd via:. 7

8 Medische eindverantwoordelijkheid verpleeghuiszorg Aan de hand van het (m.u.v. acute situaties) wordt een behandeling gestart. De volgende werkverdeling wordt afgesproken: De dagelijkse medische zorg 1 wordt verleend door: De begeleiding en behandeling m.b.t. de aan dementie gerelateerde gedragsproblematiek wordt verleend door: Medicatie ten aanzien van de dagelijkse medische zorg wordt voorgeschreven door: Medicatie ten aanzien van de aan dementie gerelateerde gedragsproblematiek wordt voorgeschreven door: Herhaalreceptuur wordt uitgeschreven door: Bewaking t.a.v. polifarmacie vindt plaats door: Doorverwijzing naar medisch specialistische zorg vindt plaats door: Indien niet duidelijk is of er een relatie bestaat tussen de gesignaleerde problematiek en aan dementie gerelateerde gedragsproblematiek wordt het volgende beleid afgesproken: Ten aanzien van de terminale medische zorgverlening wordt het volgende afgesproken:.. 1 Voor operationalisatie van het begrip dagelijkse medische zorg wordt verwezen naar de checklist dagelijkse medische zorg. 8

9 Medische eindverantwoordelijkheid verpleeghuiszorg / voortgangsbewaking Lopende en afgeronde behandelingen worden geëvalueerd. Zo nodig worden doelen en daarbij behorende acties bijgesteld. Bij het MDO zijn de volgende partijen aanwezig:.. van de dagelijkse medische zorg vindt plaats door: van de zorg ten aanzien van de aan dementie gerelateerde gedragsproblematiek vind plaats door: t.a.v. het medicijngebruik vind plaats door:.. Vanuit de aanvullende pg verpleeghuiszorg kan een beperkte hoeveelheid zorg geboden worden. Bij zeer zware problematiek is de mate van zorgverlening niet meer geschikt. De volgende criteria worden gehanteerd: Bewaking van deze criteria vind plaats via:.. Bij het bereiken van de maximale zorgzwaarte wordt dit met de patiënt en zijn familie besproken door: Een nieuwe indicatie en overplaatsing naar een andere zorgsetting worden geregeld door:.. 9

10 Medische eindverantwoordelijkheid verpleeghuiszorg Bij iedere wijziging rond de medische zorgverlening vindt overdracht plaats. Minimaal 1x per jaar ontvangt de huisarts een rapportage. De volgende overdracht momenten zijn van toepassing: Informeren van de huisarts bij de indicatie voor de aanvullende pg verpleeghuiszorg. Door:.. informatie van huisarts aan specialist ouderengeneeskunde bij Binnen weken deelname aan de aanvullende pg verpleeghuiszorg (na melding) Bij opstelling / wijziging van het wordt de huisarts geïnformeerd Via:. Bij opstelling / wijziging van het wordt de specialist ouderengeneeskunde geïnformeerd Via:. Bij het voorschrijven van medicatie door de huisarts wordt de specialist ouderengeneeskunde geïnformeerd Via:.. Bij het voorschrijven van medicatie door de verpleeghuis wordt de huisarts geïnformeerd Via:. Bij het bereiken van de maximale zorgzwaarte wordt de huisarts geïnformeerd Via:. Bij het bereiken van de maximale zorgzwaarte wordt de specialist ouderengeneeskunde geïnformeerd Via:. vanuit de huisarts naar de specialist ouderengeneeskunde vind mondeling / schriftelijk / via. plaats. vanuit de specialist ouderengeneeskunde naar de huisarts vind mondeling / schriftelijk / via. plaats. Contactgegevens huisarts(en) en specialist ouderengeneeskunde(en): (zie ook bijlage) 10

11 Medische eindverantwoordelijkheid verpleeghuiszorg Kwaliteit zorgverlening Kwaliteit van de verzorging is van belang voor de medische zorgverlening aan de patiënt. Afspraken moeten gemaakt worden over borging van de kwaliteit. Protocollen voor verzorging en begeleiding zijn beschikbaar voor verzorgend personeel. Er zijn afspraken voor jaarlijkse deskundigheidsbevordering verzorging. Ondertekening Huisartsvoorziening Datum: Verpleeghuisvoorziening Datum: 11

12 Bijlage contactgegevens:

13 Toelichting bij samenwerkingsafspraken huisartsen specialisten ouderengeneeskunde m.b.t. de psychogeriatrie Inleiding Om de samenwerking tussen de huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde bij de behandeling van cliënten met psychogeriatrische problematiek te verbeteren is een instrument ontwikkeld. Met behulp van het instrument kunnen samenwerkingsafspraken tussen de huisarts en specialist ouderengeneeskunde worden besproken, vastgelegd en geëvalueerd. Binnen het instrument is tevens ruimte om de rol van de verzorgende van de aanvullende pg verpleeghuiszorg 2 te beschrijven. In deze toelichting worden de verschillende onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden beschreven. De notitie is met name bedoeld voor de eerstelijnszorg om inzage te geven in de wijkwijze binnen de aanvullende verpleeghuiszorg. Cliënten met psychogeriatrische problematiek in een verplaatste thuissituatie hebben aanvullende zorg nodig. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze zorg is indicatiestelling nodig. Deze indicatie wordt, in navolging op de AWBZ, vastgesteld door het CIZ. De huisarts blijft voor deze cliënten medische eindverantwoordelijk. Voor de overige zorg wordt de cliënt overgedragen aan het team van de aanvullende pg verpleeghuiszorg van het verzorgingshuis. Aan het team is een specialist ouderengeneeskunde verbonden. Deze is verantwoordelijk voor de begeleiding en behandeling van de pg gedragsproblematiek, en het daarbij horende medicatie beleid. Binnen het team zijn diverse verzorgenden betrokken bij de zorg voor de cliënt, zij worden aangestuurd door een hoofd, manager of coördinator. De inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijns zorg is in principe adviserend van aard. Concreet betekent dit dat de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde samen zorg dragen voor de cliënt. Goede afspraken over taakverdeling en verantwoordelijkheid zijn noodzakelijk. Dit is extra complex omdat de cliënt zich in twee zorgsystemen bevindt. Dit betreft aan de ene kant de eerstelijns zorg met de huisarts als regisseur en de zorgverzekeringswet als grondslag voor financiering. En aan de andere kant de verpleeghuiszorg met multidisciplinaire teams, de specialist ouderengeneeskunde als medisch eindverantwoordelijke en de AWBZ als grondslag voor financiering. 2 Mogelijkheid van het verzorgingshuis om aanvullende verpleeghuiszorg te leveren, niet altijd geconcentreerd op een afdeling. Naast meerzorgafdeling kunnen ook andere termen worden gebruikt waaronder substitutieproject, aanvullende verpleeghuiszorg, huiskamer project, 13

14 Medische eindverantwoordelijkheid verpleeghuiszorg Diagnostisch traject Het diagnostisch traject valt in principe niet onder de samenwerkingsafspraken. Immers, het diagnostisch traject vindt plaats voorafgaand aan de aanvullende zorg die geleverd wordt aan cliënten met psychogeriatrische problematiek. Aangezien het in de praktijk binnen het verzorgingshuis regelmatig voorkomt dat een cliënt al deelneemt aan een specifieke opvang (huiskamerproject of vergelijkbaar initiatief) voor een diagnose is gesteld en indicatie is afgegeven is het verstandig hierover toch afspraken te maken. (m.u.v. de ambulante pg-teams.) Het diagnostisch traject kan plaatsvinden via een GGZ instelling, ziekenhuis of verpleeghuis. Verschillen tussen deze trajecten hebben betrekking op de de te verwachte complexiteit van diagnostiek en toegang tot onderzoeksmethoden (b.v. MRI) en specialismen (b.v. neuroloog, klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde) 14

15 Medische eindverantwoordelijkheid verpleeghuiszorg De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) omschrijft een als volgt Het beschrijft de aard en omvang van de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt, als ook de afspraken met de cliënt omtrent de uitvoering daarvan. Het wordt door de NZA onderscheiden van het cliëntdossier. Een cliëntdossier is een door de hulpverlener ingericht dossier met betrekking tot de behandeling van de cliënt waarin aantekening wordt gehouden van de gegevens omtrent de gezondheid van de cliënt en te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen. In het dossier zullen ook zaken als verwijzing, indicatiebesluit en moeten worden vastgelegd. Verder moeten alle gegevens worden opgenomen die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Een is een gedeelte van het cliëntendossier. Binnen de nieuwe AWBZ financieringsstructuur voor intramurale zorg is gebruik van het verplicht. Cliënten worden geïndiceerd voor 1 van de 52 ZZP s (Zorg Zwaarte Pakket). 3 Deze ZZP s geven een globale omschrijving van de zorgbehoefte van de cliënt. Op basis van het geïndiceerde ZZP en de wensen van de cliënt moeten zorgaanbieder en cliënt samen de vertaalslag maken naar concrete afspraken over de dagelijkse zorgverlening. Middels Algemene Maatregel van Bestuur Zorgplan worden zorgaanbieders verplicht in samenspraak met de cliënt een op te stellen. Criteria die worden gesteld aan een zijn: - Het van nieuw binnengekomen cliënten dient binnen 6 weken te zijn opgesteld. - Het beschrijft doelen die voor een bepaalde periode zijn gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Tevens wordt vastgelegd op welke manier zorgaanbieder en cliënt de doelen proberen te bereiken. - In het is vastgesteld wie de verschillende onderdelen van het uitvoert, op welke wijze afstemming tussen de betrokkenen plaatsvindt en wie voor de cliënt het aanspreekpunt is. - Het vermeldt de frequentie waarin het door aanbieder en cliënt wordt geëvalueerd en geactualiseerd. In het wordt vastgelegd op welke wijze samenspraak met de cliënt heeft plaatsgevonden over de ontwikkeling, evaluatie en bijstelling van het. 3 Er zijn ZZP s voor de gehandicapten zorg, de geestelijke gezondheidszorg en V&V, voor deze laatste categorie zijn er 10 ZZP s, 8 voor langdurige zorg, 2 voor specifieke doelgroepen (revalidatie + palliatieve zorg) 15

16 Minimale gegevens die in het zijn opgenomen zijn: - Algemene gegevens van de cliënt o Persoonsgegevens o Indicatiebesluitgegevens o Medische gegevens (diagnostiek, medicatie) o Vertegenwoordiger - Algemene gegevens over het o Opsteller van het plan / verantwoordelijke van het plan o Wijze waarop cliënt betrokken is geweest o Datum van opstellen o Frequentie van evaluatie - Beeld van de cliënt (persoonlijke leefstijl) o Levensloop o Karakter en interesses o Cultuur, levensbeschouwing - Beperkingen, mogelijkheden, wensen m.b.t. o Lichamelijk functioneren en welzijn o Psychisch functioneren en welzijn o Sociale relaties en maatschappelijke participatie o Woon- en leefomgeving o Ontwikkelingsperspectief - Doelen - Actieplan - en rapportage (Uit handreiking, versie 1.0 november 2008, via ministerie van VWS) Bij de beschrijving van de doelen en het daaraan gekoppelde actieplan kan de medische verantwoordelijkheid worden vastgelegd en kunnen samenwerkingsafspraken worden beschreven. Binnen de ambulante zorgverlening is gebruik van een niet verplicht gesteld. 4 Het is wel verstandig aard en omvang van de zorgverlening voor de cliënt alsmede afspraken met de cliënt over de uitvoering van deze zorgverlening vast te leggen. Hiermee wordt op eenvoudige wijze aan dossieropbouw gedaan en worden cliëntgebonden samenwerkingsafspraken tussen betrokkenen vastgelegd. 4 N.b. op basis van de WGBO hebben individuele hulpverleners de plicht een dossier te voeren 16

17 Medische eindverantwoordelijkheid verpleeghuiszorg / PG team thuis Dagelijkse medische zorg is medische zorg die geleverd wordt zonder dat er een relatie bestaat met de aan dementie gerelateerde gedragsproblematiek. (M.a.w. als er geen sprake zou zijn van aan dementie gerelateerde gedragsproblematiek zou deze zorg ook geboden moeten worden.) Voorbeelden hiervan zijn de behandeling van een luchtweginfectie, behandeling van kneuzingen n.a.v. een valpartij e.d. In sommige situaties is (toename van) gedragsproblematiek waarneembaar, waarbij niet direct duidelijk is of er een relatie bestaat met de aan dementie gerelateerde gedragsproblematiek. In deze situaties dienen afspraken te worden gemaakt over het te hanteren beleid. In deze afspraken kan worden afgesproken of de casemanager / verzorging controles uitvoert, en zo ja welke. (Pols, tensie, temperatuur, bloedsuiker, urine.) Daarnaast moet worden afgestemd wanneer de huisarts dan wel specialist ouderengeneeskunde wordt gewaarschuwd. Naast de dagelijkse medische zorg moeten ook afspraken worden gemaakt over het vervolgbeleid rond medicatie en rond terminale medische zorgverlening. 17

18 Medische eindverantwoordelijkheid verpleeghuiszorg / PG team thuis / voortgangsbewaking Lopende en afgeronde behandeldoelen worden geëvalueerd. Zo nodig worden doelen en daarbij behorende acties bijgesteld. Deze evaluatie vind plaats tussen behandelaar en cliënt / vertegenwoordiger. Daarnaast vind evaluatie plaats tussen hulpverleners onderling, al dan niet in het bijzijn van de cliënt of diens vertegenwoordiger. Deze multidisciplinaire afstemming vindt in de regel plaats tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de vertegenwoordiging van de huisarts binnen het MDO. De huisarts kan besluiten vast of op uitnodiging deel te nemen aan het MDO. Indien de huisarts niet fysiek deelneemt aan het overleg zal moeten worden afgesproken op welke manier een bijdrage wordt geleverd. Tevens moet worden afgesproken hoe de huisarts wordt geïnformeerd ten aanzien van afspraken die tijdens het MDO zijn gemaakt. Vanuit de verpleeghuiszorg kan een beperkte hoeveelheid zorg geboden worden. Beperkende factoren hierbij vormen het opleidingsniveau van het team, formatie, de aanwezigheid van (para)medische disciplines, de locatie (b.v. ruimte voor het gebruik van diverse hulpmiddelen als tillift, rolstoel, douchebrancard). Het kan voorkomen dat de zorgvraag van de cliënt groter is dan de mogelijkheden van de verpleeghuiszorg. Er moeten afspraken gemaakt worden over de te hanteren criteria. Op deze manier zijn de afspraken transparant en kunnen alle hulpverleners de cliënt en diens vertegenwoordiger hierover de zelfde informatie geven. Afgesproken moet worden hoe en door wie de afspraken worden bewaakt en wie, bij bereiken van de maximale zorgzwaarte, dit mededeelt aan de cliënt en diens vertegenwoordiger. 18

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Geheugenklachten Wat kunnen we allemaal verwachten?

Geheugenklachten Wat kunnen we allemaal verwachten? Geheugenklachten Wat kunnen we allemaal verwachten? Deze folder is bestemd voor cliënten met geheugenklachten en hun mantelzorgers. Ambulant Centrum Ouderen Parnassia Uw huisarts heeft u verwezen naar

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Inleiding. Doelstelling

Inleiding. Doelstelling Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op. Zo vraagt men zich af waar men terecht kan voor hulp en begeleiding. Cliënten en mantelzorgers hebben

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Informatiebrochure. Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg

Informatiebrochure. Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg Informatiebrochure Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg Colofon Dit is een uitgave van Verenso, vereniging van specialisten

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei 19.00 uur tot 21.30 uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij de kwetsbare oudere

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn Herman Levelink, huisarts, bestuurslid OCE Nijmegen Chantal Hensens, huisarts, deelnemer OCE Nijmegen Wij hebben geen zakelijke relaties met bedrijven. Met Protopics

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE De probleeminventarisatie is een overzicht van beperkingen en problemen op verschillende levensgebieden: lichamelijke gezondheid, emotioneel welbevinden,

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis Zorg voor kwetsbare ouderen thuis Inhoud Wet- en regelgeving Inzet specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie Inzet behandelaren GEC in de thuissituatie Zorgdomein Veranderingen in wet- en regelgeving

Nadere informatie

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2018 575.774.000.000.1750 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2018...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Antwoorden stellingen. Afstemmen van zorg. NU ZORG Editie 2014. Pagina 1

Antwoorden stellingen. Afstemmen van zorg. NU ZORG Editie 2014. Pagina 1 Antwoorden stellingen Afstemmen van zorg NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Coördinatie van zorg 1. Als verzorgende ben je niet verantwoordelijk voor de totale zorg rondom een zorgvrager. 2. Je

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Wat komt er aan de orde?

Wat komt er aan de orde? Zorg en Drang Intramuraal en extramuraal: voorbereiden op zorg en dwang Mr R. Helle, specialist ouderengeneeskunde Juridisch en medisch adviseur Onthulling belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Netwerkbijeenkomst 19 januari 2017 Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Voorwoord Guy Buck voorzitter, Raad van Bestuur De beste zorg voor uw patiënt. Snel geregeld en

Nadere informatie

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA Inhoud 1. Algemeen... 2 2 Informatie... 3 3. Organisatie... 4 4. Het zorgleefplan... 4 5 Privacy... 6 6 Kwaliteit en klachten... 6 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Wettelijk kader Functie zorgplan... 4

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Wettelijk kader Functie zorgplan... 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 4 1.2 Functie zorgplan... 4 2. Proces zorglevering in relatie tot zorgzwaartebekostiging... 7 2.1 Cliënt met ZZP-indicatiebesluit... 7 2.2 Intake...

Nadere informatie

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Algemeen De module Huisartsenzorg in verzorgingshuizen heeft als doel het maken van samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Zorgweigering en Zorgbeëindiging

Zorgweigering en Zorgbeëindiging Beschrijving Zorgweigering en Zorgbeëindiging Menzis zorgkantoren Enschede, april 2011 Februari 2012 1 Beschrijving te ondernemen stappen t.a.v. Zorgweigering en Zorgbeëindiging Juridisch kader: Art 7:460

Nadere informatie

RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG

RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG VAN: CIZ ONDERWERP: RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG VERSIE: 6.0 DATUM: 1-1- 2013 INLEIDING Uniformeren van informatie bij de In deze richtlijn staat welke informatie

Nadere informatie

CASEMANAGEMENT DE ZORGBOOG SAVANT ZORG

CASEMANAGEMENT DE ZORGBOOG SAVANT ZORG CASEMANAGEMENT DE ZORGBOOG SAVANT ZORG CASEMANAGEMENT DEMENTIE: VROEGSIGNALERING Doelstelling o Verheldering van het niet-pluis signaal van de cliënt o Medische diagnostiek op gang brengen o Stimuleren

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving 5. Algemeen 7. Indicatiecriteria 8. Behandelvormen 9. Omvang en geldigheidsduur van de indicatie 15.

Relevante wet- en regelgeving 5. Algemeen 7. Indicatiecriteria 8. Behandelvormen 9. Omvang en geldigheidsduur van de indicatie 15. Beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2016 2 Beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te

Nadere informatie

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Doorkijkje naar toekomstige wet- en regelgeving in het kader van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Huidige wet- en regelgeving Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult u samen met de in of de vult dit deel samen met uw (wettelijke)

Nadere informatie

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Home no. 5 Congresnummer Kiezen voor delen November 2016 Eerdere edities Verenso.nl De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Monique Bogaerts mbogaerts@verenso.nl De nieuwe

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke)

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Visie op de huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen in Midden-Brabant

Visie op de huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen in Midden-Brabant Visie op de huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen in Midden-Brabant 1 Inleiding Kwetsbare ouderen De ouderdom komt vaak met vele gebreken. Een opeenstapeling van (kleine) gebreken of tekorten maakt kwetsbaar.

Nadere informatie

Aanvulling op Landelijk Protocol Crisiszorg in de Wlz 2015.

Aanvulling op Landelijk Protocol Crisiszorg in de Wlz 2015. Aanvulling op Landelijk Protocol Crisiszorg in de Wlz 2015. Betreffende uitvoering en inzet van de crisiszorg in de regio Midden IJssel. Zorgcategorieën: Verpleging, verzorging en Thuiszorg; Gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Ambulant Geriatrisch Team. voor Diagnostiek en Consultatie

Ambulant Geriatrisch Team. voor Diagnostiek en Consultatie Ambulant Geriatrisch Team voor Diagnostiek en Consultatie AZG/28/0314 juli 2014 Ambulant Geriatrisch Team voor Diagnostiek en Consultatie In deze folder leest u alles over het Ambulant Geriatrisch Team

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

De schakelunit in het verpleeghuis

De schakelunit in het verpleeghuis Transferpunt Patiënteninformatie De schakelunit in het verpleeghuis U ontvangt deze informatie, omdat u meer wilt weten over de mogelijkheden om tijdelijk opgenomen te worden op een schakelunit. Deze informatie

Nadere informatie

Goede zorg voor ouderen. Hoe stelt u zich de toekomst voor?

Goede zorg voor ouderen. Hoe stelt u zich de toekomst voor? Goede zorg voor ouderen Hoe stelt u zich de toekomst voor? Over wie praten we? Praktijk 3078 patiënten 144: 71-80 76 : >80 3 : invaliditeit < 70 45 adressen bezoekt de POH-S 3 maandelijks of vaker. 7 echtparen,

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2015 575.774.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement GGZ 2015... 3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases:

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases: Ketenzorg CVA Wat is een CVA? Als de bloedvoorziening in de hersenen plotseling onderbroken wordt spreekt men van een beroerte. In de medische wereld wordt dit Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd.

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking 27 november Rob Krol en Annemiek Kwast Aanleiding IKNL activiteiten palliatieve

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw November 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

Doel: Kortdurend Verblijf Hoe aanvragen? Welke locatie in mijn gemeente? Wmo-kortdurend verblijf Ontlasten mantelzorg en

Doel: Kortdurend Verblijf Hoe aanvragen? Welke locatie in mijn gemeente? Wmo-kortdurend verblijf Ontlasten mantelzorg en Informatie voor Huisartsen over Kortdurend Verblijf bij Carintreggeland Vanaf 1 januari 2015 is er het een en ander gewijzigd ten aanzien van Kortdurend Verblijf in Verzorgings- en Verpleeghuizen. Hieronder

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw November 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

BESCHRIJVING ZORGPROCES

BESCHRIJVING ZORGPROCES BESCHRIJVING ZORGPROCES Transmurale Zorgbrug Vechtdal (TZB) van order naar tot en met de nazorg na ontslag door thuiszorg Versie 12-09-2017 V0.2 Inleiding Door de transmurale zorg brug Vechtdal het zorgproces

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw Oktober 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2014 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2012

Plan van Aanpak 2012 Plan van Aanpak 2012 Auteurs: Mevr. B.H.(Bernadette) Hessing, coördinator/meldpunt dementie zorgketen A dam Zuidoost & Diemen Dhr. V.W.G. (Wouter) Hogervorst, medisch directeur GAZO en lid dagelijks bestuur

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie