Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011"

Transcriptie

1 Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011 Juli

2 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING INLEIDING STAND VAN ZAKEN NETWERK DEMENTIE GOOI EN VECHTSTREEK ONTWIKKELINGEN NETWERK DEMENTIE GOOI & VECHTSTREEK VRAAG EN AANBOD IN DE REGIO VRAAG Aantal mensen met dementie Behoefte aan 24 uurs zorg Aantal mantelzorgers AANBOD MATCH VRAAG EN AANBOD Cliëntenonderzoek Inventarisatie knelpunten Conclusie ONTWIKKELINGEN EN DOELSTELLINGEN VOOR DOELSTELLINGEN AANPAK PLANNING FINANCIERING BIJLAGE I ZORGAANBOD EN FINANCIERING STATUS KETENZORG IN REGIO GOOI EN VECHTSTREEK FINANCIERING KETENZORG IN GOOI EN VECHTSTREEK OVERZICHT INTRAMURALE CAPACITEIT BIJLAGE 2 CASEMANAGEMENT & VROEGSIGNALERING BIJLAGE 3 EXPERTTEAM BIJLAGE 4 REGISTRATIESYSTEEM BIJLAGE 5 PROJECTLEIDING

3 2 Samenvatting 2.1 Inleiding Het Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek is oorspronkelijk ontstaan vanuit het LDP programma. In 2009 is een convenant getekend door een groot aantal partijen dat betrokken is bij de ketenzorg dementie. Deze partijen vormen nu het netwerk en leveren jaarlijks een bijdrage, in de vorm van een financiële bijdrage, inhoudelijke expertise en de inzet van menskracht. In het netwerk nemen de volgende partijen deel: het gewest, het ziekenhuis, Alzheimer Nederland afdeling Gooi e.o., GHO-GO, meerdere grote zorgaanbieders in de VVT en GGZ en één welzijnsorganisatie. De regio beslaat 9 gemeenten. Iedere gemeente kent een eigen WMO beleid. Dit en de diversiteit aan aanbieders in de regio maakt afstemming binnen de keten lastig, maar ook essentieel. Te meer nog omdat de regio een grote vergrijzing kent en het aantal mensen met dementie naar verwachting behoorlijk groeit tot Voor het netwerk betekent dit een continue inspanning om de partijen bij de ketenzorg betrokken te houden en de diensten op elkaar te blijven afstemmen, zodat degene met dementie en de mantelzorger de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Ook in 2011 zal het netwerk zich hierop richten. 2.2 Stand van zaken Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2010 Sinds begin 2010 nemen vertegenwoordigers van de convenantpartijen deel aan een bestuurdersoverleg en een tweemaandelijkse stuurgroep. In deze organen worden de ontwikkelingen en de voortgang rondom de ketenzorg Dementie in de regio Gooi en Vechtstreek geïnitieerd en gevolgd. Initiatieven worden in werkgroepen verder uitgewerkt. Om de doelstellingen reëel en haalbaar te houden heeft het netwerk in 2010 gekozen voor de volgende speerpunten: Casemanagement Diagnostiek Daarnaast lopen de volgende initiatieven: Haalbaarheidsonderzoek Dementiewijzer: vraaggestuurde website, die ontwikkeld wordt door het VU Medisch Centrum en waarvan de mogelijkheden voor invoering binnen de regio onderzocht worden. Haalbaarheidsonderzoek : Alzheimer Nederland, afdeling Gooi e.o., heeft begin 2010 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een ontmoetingscentrum in de regio. De haalbaarheid van dit initiatief wordt in 2010 door een werkgroep van het netwerk uitgewerkt. Hier wordt kort de stand van zaken weergegeven: Casemanagement Het netwerk ziet casemanagement als bindend element en voorwaarde voor de ketenzorg Dementie in de regio. Een groot deel van de inspanningen van het netwerk zijn daarom in 2010 gericht op de uitrol van casemanagement binnen de regio. Er zijn casemanagers van diverse zorgaanbieders ingezet. Deze ontvangen een aanvullende opleiding in Zoals afgesproken met Agis, is er gestart met de ondersteuning van mensen die in 2010 een 3

4 diagnose hebben gekregen. In eerste instantie is het toewijzen van een casemanager begonnen vanuit verwijzingen van de geheugenpoli van de Tergooiziekenhuizen. Inmiddels zijn ook de huisartsen op de hoogte van het bestaan van de casemanagers en beginnen zij ook door te verwijzen. Ook specialisten buiten de geheugenpoli (specialisten ouderengeneeskunde, neurologen, geriaters en psychiaters) verwijzen door. In het derde kwartaal van 2010 vindt een cliënttevredenheidsmeting plaats. Diagnostiek Er is een werkgroep gestart in 2010 waarin vertegenwoordigers van de huisartsen, de geheugenpoli (neuroloog en geriater), de psychiatrie en de specialisten ouderengeneeskunde deelnemen. Zonder de eigen richtlijnen los te laten stemmen zij de diagnostiek, inhoudelijk en procesmatig, met elkaar af. Het resultaat is een helder en eenduidig beeld van wie wanneer op welke wijze het beste de diagnostiek kan uitvoeren. Deze rolverdeling en verwijscriteria worden afgestemd met de achterban en verbonden aan het casemanagement. De communicatie hierover vindt plaats in Haalbaarheidsonderzoek Dementiewijzer Eén van de meest gehoorde klachten is dat mensen door de bomen het bos niet zien. De dementiewijzer is een hulpmiddel (internetmedium/ -tool) waarmee de doelgroep (mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals) makkelijk de informatie en ondersteuning kan vinden die hij of zij zoekt. Met de dementiewijzer heeft het netwerk tot doel de informatievoorziening en de samenhang in het aanbod voor de doelgroep te verbeteren. De werkgroep is in overleg met het VU Medisch Centrum en het Gewest om de mogelijkheden en consequenties voor invoering helder te krijgen. In 2010 wordt het haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling en invoering van de Dementiewijzer afgerond. Haalbaarheidsonderzoek Alzheimer Nederland, afdeling Gooi e.o., heeft begin 2010 het initiatief genomen om te onderzoeken of er een ontmoetingscentrum in de regio kan komen. Dit initiatief is ingebracht in de stuurgroep, waar besloten is de haalbaarheid, de samenhang met het bestaande aanbod en de benodigde stappen voor realisatie uit te werken in In juni 2010 is er vanuit het netwerk een werkgroep gestart. In 2010 wordt het haalbaarheidsonderzoek voor een ontmoetingscentrum in de Gooi en Vechtstreek afgerond. 2.3 Ontwikkelingen Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek 2011 In 2010 heeft het netwerk gekozen voor een focus op het realiseren van de basiselementen van de ketenzorg: casemanagement en diagnostiek. In 2011 wil zij het casemanagement uitbreiden en meer aandacht besteden aan de samenhang tussen welzijn en zorg en vroegsignalering. Uiteindelijk moeten alle bouwstenen goed gerealiseerd zijn in de regio. In 2011 zal het netwerk zich richten op de verdere uitbreiding en bekendmaking van het casemanagement en de diagnostiek in de regio. Vroegsignalering en diagnostiek zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. De casemanagers zullen ook vóór diagnose ingezet worden om voorlichting en advies te geven. Er zal een centraal aanmeld- en registratiepunt opgezet worden en de tevredenheid van de verwijzers over het casemanagement wordt gemeten. Het netwerk ontwikkelt het product casemanagement (kwaliteit, prijs) verder en wil een bespreking houden over casemanagement en de diagnostiek tijdens de nascholingsdagen van de huisartsen. Ter ondersteuning van de casemanagers en de huisartsen wil het netwerk een expertteam opzetten. 4

5 Daarnaast zal het netwerk meer aandacht besteden aan de verbetering van de samenhang tussen welzijn en zorg en het betrekken van de 9 gemeenten als co-financier. De invoering van de dementiewijzer en het opzetten van een ontmoetingscentrum, waarin welzijn en zorg beide een rol hebben en waarin de gemeente als co-financier kan optreden, vormen hiervoor belangrijke pijlers. Tot slot wil het netwerk zich meer richten op vroegsignalering. Dit gaat zij doen vanuit het casemanagement en via specifieke scholing aan ouderenadviseurs, huishoudelijke hulp, etc. 5

6 3 Vraag en aanbod in de regio 3.1 Vraag Aantal mensen met dementie De regio Gooi en omstreken telt inwoners en 9 gemeenten. De regio kent een hoge vergrijzing en daaraan gerelateerd ook een groot aantal mensen met dementie: Het Gooi telt in 2010 meer dan 4000 mensen met dementie en het aantal mensen met dementie groeit de komende jaren tot ongeveer 5400 mensen in Maar liefst 65% van de mensen met dementie woont thuis, al dan niet ondersteund door familie, vrienden en/ of vrijwilligers. Slechts een klein deel woont in een instelling, van wie 18% in een verpleeghuis en 17% in een verzorgingshuis. In onderstaande tabel is per gemeente het aantal mensen met dementie en de verwachte groei aangegeven abs. groei Blaricum % Bussum % Hilversum % Huizen % Laren % Muiden % Naarden % Weesp % Wijdemeren % % Bron: Prevalentiecijfers Alzheimer Nederland Behoefte aan 24 uurs zorg In 2009 is door TNO een onderzoek uitgevoerd, gefinancierd door Agis en het SSIG, naar de vraag en het aanbod in de Gooi en Vechtstreek. In onderstaande tabel is aangegeven hoe groot de vraag naar 24-uurszorg voor mensen met dementie is in de regio. 6

7 3.1.3 Aantal mantelzorgers De Gooi en Vechtstreek telt ongeveer mantelzorgers, van wie 10% zorg biedt aan iemand met dementie. Dit betekent dat in de regio ongeveer 4200 mantelzorgers zorgen voor iemand met dementie. Ook uit de gezondheidspeiling die GGD Gooi & Vechtstreek uitgevoerd heeft in het najaar van 2008 blijkt dat 12% van de 65plussers in 2008 mantelzorg heeft gegeven. Het totaal aantal 65 plussers ligt rond de in Gooi & Vechtstreek. 3.2 Aanbod De regio Gooi en Vechtstreek kent een groot en divers aanbod. Hier worden de hoofdpunten rondom de ketenzorg genoemd: Er zijn 2 fte aan casemanagers die maximaal 100 mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen. De regio telt één ziekenhuis met één geheugenpoli. Op de geheugenpoli kunnen 8-12 mensen per week komen voor screening en diagnostiek. De regio telt huisartsen. De regio telt 4 grote VVT aanbieders met in totaal meer dan 1000 intramurale pg-plaatsen. Er zijn meerdere dagbehandeling- en verzorgingscentra. Er zijn 2 GGZ aanbieders. De wachttijd 1 voor een pg plek in een verpleeghuis is gemiddeld 30 weken. Er zijn meerdere mantelzorgsteunpunten. In bijlage 1 is een uitgebreide tabel met het ketenaanbod en de (beoogde) financiering in relatie tot de bouwstenen per fase opgenomen. 3.3 Match vraag en aanbod Cliëntenonderzoek Eind 2009 heeft Alzheimer Nederland, regio Gooi e.o., een cliëntenonderzoek gehouden. Hieruit is de volgende top 3 aan knelpunten naar voren gekomen: 1. Miscommunicatie met hulpverleners 2. Wat is er aan de hand en wat kan helpen? 3. Er alleen voor staan het wordt mij teveel. De paar mensen die toen al in aanraking waren gekomen met de casemanager ervaarden dit als zeer positief. De verwachting is dan ook dat een aantal knelpunten verholpen zullen worden door de invoering van het casemanagement Inventarisatie knelpunten Er is een inventarisatie gedaan bij de doelgroep, casemanagers en netwerkleden. Hieruit zijn de volgende verbeterpunten gekomen: 1 Uit wachttijdonderzoek uitgevoerd in de regio in

8 Voorlichting aan huisartsen zodat er meer begrip is voor mensen met dementie en hun verzorgers Een betere informatievoorziening (o.a. sociale kaart), een soort routekaart Betere aansluiting respijtzorg aan behoeften, ook s avonds, in het weekend, etc. Indicatiestelling van de mantelzorger voor respijtzorg vindt te laat plaats, pas bij overbelasting Mantelzorgondersteuning in combinatie met ondersteuning van de persoon met dementie; nu is het voor een mantelzorger lastig om gebruik te maken van de geboden ondersteuning Voorlichting en advies aan kinderen, partners en begeleiders van beginnend dementerenden Activiteiten voor personen met dementie zonder indicatie. Dagverpleging voor mensen die niet meer terecht kunnen bij de dagverzorging en nog niet een plek hebben in een verpleeghuis. Logeerplekken en tijdelijke opvang Te weinig dagbehandelingplaatsen in Naarden-Bussum Te weinig dagopvang pg. Te weinig voor jong-dementerenden Stervensbegeleiding bij mensen thuis Ondersteuning mantelzorg bij opname. Een groot deel van deze punten wordt meegenomen in het plan voor Met de betrokken organisaties wordt in 2011 gekeken hoe en wanneer deze punten opgepakt kunnen worden Conclusie Er is al veel ontwikkeld in de regio en er kan nog voldoende verbeterd worden. Belangrijk is om de samenhang te verbeteren en af te stemmen tussen de betrokken partijen en het aanbod en de samenhang bekend en zichtbaar te maken aan de doelgroep. Kijkend naar de aantallen is het ook van groot belang dat in de regio het bestaande aanbod uitgebreid wordt. In bijlage 1 is een totaaloverzicht van de bouwstenen, de status en de financiering opgenomen. 8

9 4 Ontwikkelingen en doelstellingen voor Doelstellingen Het netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek heeft voor 2011 de volgende doelstellingen: 1. Continueren en uitbreiden bestaand aanbod Uitbreiden casemanagement en bekendmaking bij alle verwijzers Opzetten van een regionaal aanmeldpunt en registratiesysteem vanuit casemanagement Bekendmaking rolverdeling en werkwijze diagnostiek bij alle betrokkenen (implementatie) Opzetten expertteam (en/ of afstemmen werkwijze, deels al bestaand aanbod) ter ondersteuning van de casemanagers en de huisartsen. Het is de bedoeling om in deelgebieden in de regio een expertteam op te zetten met een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog die samen met de casemanager in dit deelgebied werkzaam zijn en ondersteuning bieden op gebied van o.a. zorgdiagnostiek. 2. Meer aandacht voor regionale samenhang in dementiezorg Opzetten ontmoetingscentrum (afhankelijk van resultaten haalbaarheidsonderzoek 2010) Ontwikkelen en invoeren Dementiewijzer (afhankelijk van resultaten haalbaarheidsonderzoek 2010) 3. Meer aandacht voor vroegsignalering Inzetten van casemanagement in de fase voor diagnose t.b.v. vroegsignalering en vroegdiagnostiek. 4. Opzetten structurele voorzieningen voor de ketenzorg Gemeenten (9) betrekken als cofinancier Mogelijkheden verkennen voor structurele financiering vanuit WMO 5. Trajectfinanciering vanuit de zvw 4.2 Aanpak Per speerpunt wordt een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van betrokken partijen. Voor een aantal speerpunten is er al een werkgroep, te weten: casemanagement, diagnostiek, dementiewijzer en het ontmoetingscentrum. Deze werkgroepen zullen misschien uitgebreid of aangepast worden op basis van de resultaten van 2010, maar lopen in principe door in Vanuit de stuurgroep wordt per speerpunt een verantwoordelijke aangewezen. Dit stuurgroeplid houdt met de netwerkcoördinator de voortgang in de gaten en koppelt deze terug aan de stuurgroep. Tweemaandelijks wordt in de stuurgroep de voortgang besproken van de bestaande en de te ontwikkelen voorzieningen. 9

10 4.3 Planning Casemanagement Uitbreiden casemanagement en bekendmaking bij verwijzers Opzetten regionaal aanmeldpunt Opzetten regionaal registratiesysteem Uitrollen registratiepunt Diagnostiek Implementatie diagnostiek Wie Q1 Q2 Q3 Q4 casemanagement casemanagement casemanagement casemanagement Diagnostiek Expertteam Opzetten werkwijze expertteam en pilot Expertteam(deels casemanagement) Stuurgroep Evaluatie pilot Scholing expertteams expertteam Uitrolexpertteams in regio expertteam + casemanagement Opzetten en uitvoeren pilot Evaluatie pilot Start ontmoetingscentrum Dementiewijzer Ontwikkelen dementiewijzer Voorbereiden invoering Invoering dementiewijzer Vroegsignalering Inzetten casemanagement Stuurgroep Dementiewijzer Dementiewijzer Dementiewijzer Casemanagement 10

11 Structurele voorzieningen Mogelijkheden verkennen voor structurele financiering vanuit WMO Wie Q1 Q2 Q3 Q4 Vertegenwoordiger Gewest, coördinator 11

12 5 Financiering 2011 In onderstaande tabel is aangegeven welke financiering het netwerk verwacht nodig te hebben voor de realisatie van haar doelstellingen. Het ontmoetingscentrum en de dementiewijzer zijn buiten de begroting gehouden in afwachting van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Een toelichting op de kosten is per onderdeel opgenomen in de bijlagen. Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek begroting 2011 Onderdelen # Kosten Toelichting Casemanagement Casemanagers 2,5 fte Agis Expertteam Niet-gedekte MDO uren 200u Agis Uren behandeling basis 150u Agis Uren behandeling 200u Agis gedragswetenschapper Reistijd 328u Agis Zie bijlage casemanagement & vroegsignalering Zie bijlage expertteam pm Afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek Dementiewijzer Overheveling budget uit 2010 Vroegsignalering Uren Advies, instructie en voorlichting (AIV) Registratiepunt Operationaliseren registratiepunt 375u Agis Agis Netwerk Zie bijlage casemanagement & vroegsignalering Zie bijlage registratiepunt Ondersteuning Zie bijlage projectleiding Projectleiding/ Coördinatie 52 dgn Agis dg per week voor netwerk, casemanagement en opzetten nieuwe onderdelen Netwerk Secretariële ondersteuning Netwerk Totaal Agis Totaal Netwerk

13 Bijlage I zorgaanbod en financiering Status ketenzorg in regio Gooi en Vechtstreek Bouwsteen Informatie, voorlichting en steun Signaleren en actief verwijzen Screening en diagnostisch onderzoek Trajectbegeleiding Fase 1 Signalering en onderkenning Spreekuur WMO loket Ouderenadviseurs Welzijnwerkers Huishoudelijke hulp Casemanagement Fase 2 Diagnose en toeleiding naar de zorg 3 Alzheimer café s Fase 3 Manifeste fase Website overdementie.nl Mantelzorgondersteuning WMO loket Dementiewijzer Cursus over dementie Informatiebijeenkomsten en spreekuur Geheugenpoli Huisarts Expert team Casemanagement Behandeling van patiëntsysteem Huisarts Expert Team Hulp bij ADL en huishoudelijk zorg Vervoer/ participatie Service en diensten in en rond het huis Activiteiten voor patiënten Gespreksgroepen mantelzorgers en spreekuur Mantelzorgondersteuning Thuiszorg Thuiszorg Thuiszorg Dagsocieteit Dagbehandeling Dagverzorging Dagverpleging Respijtzorg Respijtzorg Vakantie?? Anders wonen Verzorgingshuis Verpleeghuis Kleinschalig wonen Crisis hulp Status Aanbod Bestaand In ontwikkeling/ te ontwikkelen Nog niet gepland 13

14 Financiering ketenzorg in Gooi en Vechtstreek Bouwsteen Fase 1 Vóór diagnose Fase 2 Tijdens en direct na Fase 3 Manifeste fase diagnose Informatie, voorlichting en steun 3 Alzheimer café s Website overdementie.nl Mantelzorgondersteuning WMO loket Dementiewijzer Cursus over dementie spreekuur Informatiebijeenkomsten en spreekuur Signaleren en actief verwijzen WMO loket Ouderenadviseurs Welzijnwerkers Huishoudelijke hulp Screening en Geheugenpoli diagnostisch onderzoek Huisarts Expert team Trajectbegeleiding Casemanagement Behandeling van patiëntsysteem Hulp bij ADL en huishoudelijk zorg Vervoer/ participatie Service en diensten in en rond het huis Activiteiten voor patiënten Respijtzorg Huisarts Gespreksgroepen mantelzorgers en spreekuur Mantelzorgondersteuning Thuiszorg HH Thuiszorg ADL Thuiszorg ADL Voor indicatie, lichte-matige beperking Na indicatie, matige zware beperking Dagbehandeling Dagverzorging Dagverpleging Vakantie?? Anders wonen Verzorgingshuis Verpleeghuis Kleinschalig wonen Crisis hulp Financiering WMO ZVW AWBZ 14

15 Overzicht intramurale capaciteit Bron: TNO rapport 2009, tabel huidige capaciteit 2008 volgens opgave zorgaanbieders, inclusief Almere. 15

16 Bijlage 2 Casemanagement & Vroegsignalering Casemanagement Achtergrond en doel In 2010 is een start gemaakt met 2,0 fte casemanagement. In de loop van het jaar is gemerkt dat naarmate meer verwijzers de casemanagers leren kennen, het aantal verwijzingen behoorlijk toeneemt. Daarom wil de regio in 2011 de casemanagers uitbreiden met 0,5 fte, zodat 125 cliënten een casemanager toegewezen kunne krijgen. Zorginkoop 2011 Onderdeel Regio Gooi en Vechtstreek Casemanagement 2,5 fte Vroegsignalering Achtergrond en doel Afgelopen jaren is casemanagement opgezet binnen de regio. In 2011 wil het Netwerk Gooi en Vechtstreek zich meer richten op vroegsignalering. Dit gaat zij doen door de casemanagers en de betrokken SPV ers in te zetten bij mensen bij wie het vermoeden bestaat dat zij dementie hebben, maar nog geen diagnose dementie hebben. De casemanager zal deze mensen en hun omgeving motiveren tot ziektediagnostiek en ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie en ondersteuning. Ook zal de casemanager en/ of een wijkverpleegkundige ingezet worden bij de Alzheimer café s en/ of het ontmoetingscentrum voor het geven van voorlichting aan mensen met dementie en hun verzorgers. Zorginkoop 2011 Voor 2011 wenst het Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek uren AIV in te kopen ten behoeve van vroegsignalering en het inzetten van casemanagement in de fase voor diagnose. De verwachte productie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: +/- 50 cliënten per jaar per casemanager en/ of wijkverpleegkundige a gemiddeld 3 uur per cliënt: 150uur per casemanager aan vroegsignalering Er is 2,5 fte aan casemanagers, waarmee de verwachte productie komt op ongeveer 375 uur AIV. Onderdeel Regio Gooi en Vechtstreek Uren AIV

17 Bijlage 3 Expertteam Achtergrond en doel Vanuit verschillende organisaties zijn er in de regio ambulante teams van specialisten ouderengeneeskunde en psychologen werkzaam die huisartsen ondersteunen bij de zorgdiagnostiek of advies over bijvoorbeeld het medicatiebeleid. In 2011 wil het Netwerk Gooi en Vechtstreek de werkwijze van deze teams afstemmen, verbinden aan het casemanagement en daar waar deze teams nog niet zijn, expertteams opzetten. Deze expertteams kunnen de huisartsen en casemanagers ondersteunen bij zorgdiagnostiek, psycho-educatie, gedragsobservatie- en advies en het medicatiebeleid. Een voorbeeld in de regio is het Vivium ABC. Zorginkoop 2011 De ervaring in Naarden-Bussum toont aan dat er gemiddeld 100 cliënten per jaar ondersteuning nodig hebben. De verwachting is dat er voor een goede dekking minimaal vier teams in de regio werkzaam moeten zijn. Op jaarbasis zijn dit 400 cliënten, die deels via het casemanagement ingebracht worden en deels rechtstreeks via de huisartsen. Deze cliënten worden besproken in een MDO met de casemanager en het expertteam en andere specialisten. Per MDO worden 5-6 cliënten besproken in 1,5 u. Gemiddeld is er voor 25% van de cliënten een extra consult van de behandelaren nodig is. Onderdeel Toelichting Regio Gooi en Vechtstreek Indirecte MDO tijd 200u Uren BH Basis PG Uren BH GW Reistijd MDO expertteam en casemanagement 1,5 u MDO per wk (40 weken) voor gemiddeld 2 behandelaren Inzet specialist bij MDO geheugenpoli, 2 u per week (40 weken) voor 1behandelaar 100 cliënten, gemiddeld 1,5u consult per week 100 cliënten, gemiddeld 2u consult per week 40 keer MDO* 1u reistijd* 3 behandelaren 1 keer per week consult * 1u reistijd * 4 behandelaren 120u * 104,50 euro 80u * 140 euro 150u 200u 328u 120u 208u 17

18 Bijlage 4 Registratiesysteem Achtergrond en doel In de regio Gooi en Vechtstreek zijn in 2010 de mogelijkheden voor een centraal aanmeldpunt en centraal registratiesysteem onderzocht. De registratie vindt voorlopig plaats via excelsheets. De begeleidingsplannen worden in Word opgesteld. Om de communicatie tussen huisarts, geheugenpoli en casemanagers te verbeteren is er behoefte aan een centraal registratiesysteem dat toegankelijk is voor alle partijen. Uit het onderzoek in 2010 is gebleken dat het systeem DementieD voldoet aan de eisen en wensen van Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek. Zorginkoop 2011 In 2011 wil het Netwerk Gooi en Vechtstreek een centraal registratiesysteem operationaliseren. In onderstaande tabel staan de verwachte kosten aangegeven. Onderdeel Regio Gooi en Vechtstreek Basislicentie Dementie D Onderhoud en beheer Hosting Administratieve ondersteuning (o,5fte) Totaal Maximaal aan te vragen bij Agis Financiering door netwerk euro euro euro 18

19 Bijlage 5 Projectleiding Achtergrond en doel De regio Gooi en Vechtstreek is een regio met een groot aantal gemeenten (9 gemeenten) en een grote diversiteit aan aanbieders. Dit vergt een bepaalde inspanning om partijen bij elkaar te brengen en de ketenzorg af te stemmen. Een onafhankelijke coördinator en/ of projectleider is hiervoor noodzakelijk. In 2010 heeft een projectleider het netwerk ondersteund bij de overleggen, haalbaarheidsonderzoeken en werkgroepen. Voor het casemanagement is een aparte projectleider ingezet. In 2011 is de behoefte aan projectleiding onverminderd groot, ten behoeve van: de coördinatie van het netwerk de coördinatie van het casemanagement het opzetten van de expertteams opzetten van een ontmoetingscentrum het operationaliseren van het registratiesysteem. Zorginkoop 2011 In 2010 heeft Agis een bedrag van euro toegekend ten behoeve van de projectleiding van het netwerk. Het netwerk heeft zelf een bijdrage van euro ingelegd. Voor 2011 wil het netwerk graag weer een beroep doen op de financiële middelen van Agis, om het netwerk te professionaliseren, meer partijen te betrekken en de ketenzorg beter af te stemmen. Onderdeel Toelichting Regio Gooi en Vechtstreek Coördinatie 52 weken a 8u a euro/ uur Maximale toekenning Agis Te financieren door netwerk

Plan van Aanpak 2012

Plan van Aanpak 2012 Plan van Aanpak 2012 Auteurs: Mevr. B.H.(Bernadette) Hessing, coördinator/meldpunt dementie zorgketen A dam Zuidoost & Diemen Dhr. V.W.G. (Wouter) Hogervorst, medisch directeur GAZO en lid dagelijks bestuur

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie. I Ziektespecifieke zorg

Inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie. I Ziektespecifieke zorg Inventarisatielijst van naar Zorgprogramma Dementie Naam keten: Contactpersoon keten: Tel nummer contactpersoon keten: Contactpersoon Vilans: TIP! Pak bij het invullen van dit schema de Dementie erbij.

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Samenwerking in de eerste lijn voor patiënten met dementie 23 mei 2013 Drs. J. Meerveld Manager Belangenbehartiging en zorgvernieuwing, Alzheimer Nederland

Nadere informatie

TinZ, Netwerk Dementie Friesland

TinZ, Netwerk Dementie Friesland TinZ, Netwerk Dementie Friesland Eileen van Ligten Vierde regiobijeenkomst 11 november 2011 Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Dementie Friesland Regiobijeenkomst NPO 11-01-2011 TinZ is een netwerkorganisatie

Nadere informatie

Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011)

Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011) Overzicht demen.ezorg regio Hoogeveen (februari 2011) Zorgdiagnostiek en Icare PG- team zorgbegeleiding Behoefte zorg, wonen, Zorgzaak welzijn bepalen en regelen, Andere thuiszorg monitoren, voorlichting

Nadere informatie

Jaarplan ketenzorg dementie 2015 Gelderse Vallei Ede Wageningen - Renkum

Jaarplan ketenzorg dementie 2015 Gelderse Vallei Ede Wageningen - Renkum Jaarplan ketenzorg dementie 2015 Gelderse Vallei Ede Wageningen - Renkum Ter inleiding Goede dementiezorg is opgebouwd uit een aantal verschillende bouwstenen. Iedere mens met dementie is anders. Wat echter

Nadere informatie

Toekomst van de Amsterdamse zorgketens dementie. Symposium A dam Zuid-oost en Diemen 16 oktober 2012 Amsterdam

Toekomst van de Amsterdamse zorgketens dementie. Symposium A dam Zuid-oost en Diemen 16 oktober 2012 Amsterdam Toekomst van de Amsterdamse zorgketens dementie Symposium A dam Zuid-oost en Diemen 16 oktober 2012 Amsterdam Opdracht In voor zorg Het ondersteunen van de Zorgketen Dementie Amsterdam in de overgang van

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Inhoud presentatie Dementie: feiten en cijfers Korte introductie project dementie Stand van

Nadere informatie

Bijlage 5: Regio Helmond. 1. Algemene kenmerken

Bijlage 5: Regio Helmond. 1. Algemene kenmerken 76 Bijlage 5: Regio Helmond In dit document wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen van deel 1 van de cliëntenmonitor Ketenzorg Dementie. In dit onderdeel is op basis van bestaande informatie

Nadere informatie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie dementiezorg in Almere Carola van Teunenbroek, specialist ouderengeneeskunde Saskia van Zutphen, persoonlijk begeleider dementie Petra Besseling, persoonlijk begeleider dementie Zorggroep Almere 23 gezondheidscentra

Nadere informatie

concept Regionaal ketenplan 2013 Juli 2012 Inhoud: Dementieproject IJssel-Vecht A.T. te Velde, coördinator a.t.te.velde@careketens.

concept Regionaal ketenplan 2013 Juli 2012 Inhoud: Dementieproject IJssel-Vecht A.T. te Velde, coördinator a.t.te.velde@careketens. Regionaal ketenplan 2013 Juli 2012 Inhoud: A. Het netwerk dementie regio IJssel-Vecht...2 1. Algemeen:...2 2. Missie en visie:...2 3. Kerngetallen...2 B. Streefbeeld Dementieketen regio IJssel-Vecht...3

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Samen Sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Samen Sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers Samen Sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers Prof.dr. Rose-Marie Dröes Research Programme > Mental Health and Quality of Care Department of Psychiatry / Department

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

De vraag van cliënten en de functie van gemeenten in de ketenzorg dementie

De vraag van cliënten en de functie van gemeenten in de ketenzorg dementie Drie stappen in de Ketenzorg Dementie in Drenthe. Els van der Veen, coördinator Netwerk Dementie Drenthe Johan Beijering, voorzitter afdeling Drenthe, Alzheimer Nederland Oktober 2011 Oproep aan Drentse

Nadere informatie

Zorgkantoor AGIS/ Achmea

Zorgkantoor AGIS/ Achmea Zorgkantoor AGIS/ Achmea Vindplaats AWBZ inkoopplan 2014, klik op deze link: achmeazorgkantoor.nl/zorgaanbieders 1.Integrale zorg met 2.Vroegsignalering en diagnostiek. Zorgkantoor 1a Zorgstandaard als

Nadere informatie

Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013

Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het

Nadere informatie

Netwerk. Drenthe. Februari 2014 Els van der Veen

Netwerk. Drenthe. Februari 2014 Els van der Veen Netwerk Dementie Drenthe Februari 2014 Els van der Veen Iets vertellen over: 1. Organisatie Zorgbegeleiding/Casemanagement 2. Structuur Netwerk 3. Ontwikkeling Netwerk 4. Gebruik Gino Caseboek 1. Organisatie

Nadere informatie

Ketenzorg dementie en casemanagement

Ketenzorg dementie en casemanagement Ketenzorg dementie en casemanagement Inleiding Door het Geriatrisch Netwerk d.d 18.2.2009 is het regionaal actieplan ketenzorg dementie vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe te komen tot meer samenhang

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Ketenzorg Dementie in de Westelijke Mijnstreek Henk Derks, coördinator ketenzorg dementie en ouderenzorg

Ketenzorg Dementie in de Westelijke Mijnstreek Henk Derks, coördinator ketenzorg dementie en ouderenzorg Ketenzorg Dementie in de Westelijke Mijnstreek Henk Derks, coördinator ketenzorg dementie en ouderenzorg Netwerk palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek 16 mei 2013 Bunderhof, Geleen Wat ging vooraf? Veel.

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

DEMENTIE KETEN TEAM LAND VAN CUIJK EN DE KOP VAN N.LIMBURG

DEMENTIE KETEN TEAM LAND VAN CUIJK EN DE KOP VAN N.LIMBURG DEMENTIE KETEN TEAM LAND VAN CUIJK EN DE KOP VAN N.LIMBURG Tonnie Cremers Ouderenverpleegkundige DKT Invoorzorg; 7 juni 2010 CIJFERS EN GEGEVENS IN DE REGIO LVC Tabel: prevalentie Jaar 2007 1248 2010 1397

Nadere informatie

Lokale Voorzieningen Dementie Noordwest Veluwe regionaal actieplan concept 17 februari 2010

Lokale Voorzieningen Dementie Noordwest Veluwe regionaal actieplan concept 17 februari 2010 Lokale Voorzieningen Dementie Noordwest Veluwe regionaal actieplan concept 17 februari 2010 1. Inleiding Het Netwerk Dementie plus Noordwest Veluwe, streeft er naar dat mensen met dementie en hun naasten

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

CASEMANAGEMENT DE ZORGBOOG SAVANT ZORG

CASEMANAGEMENT DE ZORGBOOG SAVANT ZORG CASEMANAGEMENT DE ZORGBOOG SAVANT ZORG CASEMANAGEMENT DEMENTIE: VROEGSIGNALERING Doelstelling o Verheldering van het niet-pluis signaal van de cliënt o Medische diagnostiek op gang brengen o Stimuleren

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Factsheet dementie. Hoe herken je dementie. Doelgroep. Ouderen. Jonge mensen

Factsheet dementie. Hoe herken je dementie. Doelgroep. Ouderen. Jonge mensen Factsheet dementie Wat is dementie Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waaronder Alzheimer en vasculaire dementie. Bij dementie gaan steeds meer zenuwcellen kapot, waardoor de verwerking

Nadere informatie

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn Herman Levelink, huisarts, bestuurslid OCE Nijmegen Chantal Hensens, huisarts, deelnemer OCE Nijmegen Wij hebben geen zakelijke relaties met bedrijven. Met Protopics

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg voor/ door familie

Ontwikkelingen in de zorg voor/ door familie Ontwikkelingen in de zorg voor/ door familie Boekpresentatie Antwerpen 21.02.2013 Julie Meerveld j.meerveld@alzheimer-nederland.nl Hilde Lamers hilde.lamers@alzheimerliga.be Mantelzorg en dementie Zorg

Nadere informatie

Netwerkindicatoren Dementie 2016

Netwerkindicatoren Dementie 2016 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Individuele rapportage: Netwerk Dementie regio Haaglanden versie 2, februari 2017 Samen sterk: Goed voorbeeld doet goed volgen! 1 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Vilans

Nadere informatie

Ketenzorg Dementie koploperregio Midden-Brabant Regionaal actieplan

Ketenzorg Dementie koploperregio Midden-Brabant Regionaal actieplan Ketenzorg Dementie koploperregio Midden-Brabant Regionaal actieplan September 2009 Contactpersoon: Ellen de Schipper, e.de.schipper@zmbr.nl Inleiding Na afsluiting van het Landelijk Dementieprogramma (

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

Financiering van Ketenzorg Dementie

Financiering van Ketenzorg Dementie Financiering van Ketenzorg Dementie (ontleend aan KWALITEIT EN KWANTITEIT KETENZORG DEMENTIE NOORD-LIMBURG Versie: 24 september 2008) In dit stuk wordt uiteengezet op welke wijze Ketenzorg Dementie bestaande

Nadere informatie

Inhoud masterclass. Achtergrond. Zorgbeleid. Gevolgen voor omgeving. Gevolgen dementie in dagelijks leven. EMGO Institute - Common Mental Disorders 1

Inhoud masterclass. Achtergrond. Zorgbeleid. Gevolgen voor omgeving. Gevolgen dementie in dagelijks leven. EMGO Institute - Common Mental Disorders 1 Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en Inhoud masterclass Franka Meiland fj.meiland@vumc.nl Brabantse dementiedag 5 november 2015 Quality of Care EMGO Institute for Health and Care Research Onderzoekslijn

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Aan: Van: Leden van de commissie WOS R.Kool- van Mourik CDA-fractie Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Inleiding. Ruim een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar voor ernstige

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Dementie, regeren is vooruit zien. R. Dingenouts, specialist ouderengeneeskunde

Dementie, regeren is vooruit zien. R. Dingenouts, specialist ouderengeneeskunde Dementie, regeren is vooruit zien R. Dingenouts, specialist ouderengeneeskunde Dementie Dementie is een dodelijke hersenziekte Dementie = zijn geest verliezen 10 % van de bevolking ouder dan 65 jaar heeft

Nadere informatie

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Kaders Contract Inloop GGZ Ons kenmerk: 14.0007294 KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Gemeente Blaricum Gemeente Bussum Gemeente Eemnes Gemeente Hilversum Gemeente Huizen Gemeente Laren Gemeente

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Projectgroep samenwerkingsafspraken huisarts - specialist ouderengeneeskunde 2007-2009 Instrument

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Hoe ziet dementiezorg er in Europa uit?

Hoe ziet dementiezorg er in Europa uit? Hoe ziet dementiezorg er in Europa uit? Hilde Verbeek 08-11-2013 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Enkele cijfers Iedere 7 sec komt er iemand met dementie bij Ongeveer

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem

Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem Franka Meiland Els Paap To Vermoolen Info: fj.meiland@vumc.nl; e.paap@sintjacob.nl Quality of Care EMGO Institute for Health and

Nadere informatie

Zorgpad 1 en 2 dementie

Zorgpad 1 en 2 dementie Ketenzorg Dementie Midden-Brabant Zorgpad 1 en 2 dementie Eén plaatje zegt meer dan duizend woorden. We besteden hier daarom weinig woorden aan het zorgpad, het plaatje moet voldoende zijn. Toch plaatsen

Nadere informatie

wat is casemanagement dementie? een samenvattende beschrijving van het geriant-model

wat is casemanagement dementie? een samenvattende beschrijving van het geriant-model wat is casemanagement dementie? een samenvattende beschrijving van het geriant-model De zorg voor mensen met dementie is aan het veranderen. Dat moet ook: want hun aantal neemt snel toe en de zorg kan

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE

HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE INZET HHT IN DE REGIO GOOI EN VECHTSTREEK 20-10-2014 Aanvragers De participerende gemeenten zijn: Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden Naarden, Weesp,

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Casemanagement Dementie

Casemanagement Dementie Casemanagement Dementie Thuiszorg Groot Rijnland Dementie Dementie is een ingrijpende ziekte. Niet alleen voor degene die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar omgeving. In het beginstadium

Nadere informatie

Facts & Figures Dementie

Facts & Figures Dementie Facts & Figures Dementie Inleiding Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal mensen met dementie de komende decennia sterk toe. Mensen worden steeds ouder en er komen meer ouderen. Omdat dementie

Nadere informatie

Werkconferentie Kwetsbare ouderen. 31 mei 2016

Werkconferentie Kwetsbare ouderen. 31 mei 2016 Werkconferentie Kwetsbare ouderen 31 mei 2016 Programma 1. Waarom deze werkconferentie? (korte introductie door Leonie Voragen, VGZ) 1. Interactief theaterspel door trainersgroep de Wilde Kastanje 2. Werkgroepen:

Nadere informatie

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Uitgangspunten Persoonlijk,Vertrouwd en Dichtbij! Zorg aan huis in integrale kleine wijkteams, bekende gezichten Individuele

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013

Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013 Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013 Gebruik Volgens de laatste cijfers van het CIZ (peildatum 1 januari 2013) maken 12.590 mensen met dementie gebruik

Nadere informatie

Projectplan Uitrol Geheugensteunpunten Oost-Veluwe. Netwerk Dementie Oost-Veluwe. Samengesteld door: Lisenka van Gogh

Projectplan Uitrol Geheugensteunpunten Oost-Veluwe. Netwerk Dementie Oost-Veluwe. Samengesteld door: Lisenka van Gogh Projectplan Uitrol Geheugensteunpunten Oost-Veluwe Netwerk Dementie Oost-Veluwe Samengesteld door: Lisenka van Gogh Inhoudsopgave Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Aanleiding... 3 Groeiende doelgroep... 4

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Notitie. Stichting Drechtzorg. Samenwerken aan een dementievriendelijke gemeente

Notitie. Stichting Drechtzorg. Samenwerken aan een dementievriendelijke gemeente Notitie Samenwerken aan een dementievriendelijke gemeente Stichting Drechtzorg Hansje Pontier Coördinator Ketenzorg Dementie, regio Waardenland Maart 2015 STICHTING DRECHTZORG Karel Lotsyweg 3318 AL Dordrecht

Nadere informatie

Actueel regionaal ketenplan dementie Zorgketen Dementie Amsterdam Zuidoost en Diemen 2011-2012

Actueel regionaal ketenplan dementie Zorgketen Dementie Amsterdam Zuidoost en Diemen 2011-2012 Actueel regionaal ketenplan dementie Zorgketen Dementie Amsterdam Zuidoost en Diemen 2011-2012 Auteurs: Mevr. B.H.(Bernadette) Hessing, coördinator/meldpunt dementie zorgketen A dam Zuidoost & Diemen Dhr.

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

Lang zullen we leven!

Lang zullen we leven! Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd Lang zullen we leven! Inauguratie 16 februari 2011 Dr. Evelyn Finnema Welkom! Waar gaan we het over hebben? Onderwerpen Aanleiding De opgaven en de

Nadere informatie

Netwerk Dementie plus Noordwest Veluwe. Plan van aanpak 2012 en Netwerkplan

Netwerk Dementie plus Noordwest Veluwe. Plan van aanpak 2012 en Netwerkplan Netwerk Dementie plus Noordwest Veluwe Plan van aanpak 2012 en Netwerkplan Ide Neumann versie 6 juli 2011 Bijlagen: Begroting Plan van aanpak 2012 Overzicht regionale aanbod Ketenzorg Dementie (juni 2011)

Nadere informatie

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 2 Casemanager 2 Praktische zorgverlening 2 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 3 WMO 3 Psychosociale hulpverlening

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Netwerk Dementie plus Noordwest Veluwe. Jaarplan 2015 Jaaroverzicht 2014. Schakelen voor mensen met dementie en hun naasten

Netwerk Dementie plus Noordwest Veluwe. Jaarplan 2015 Jaaroverzicht 2014. Schakelen voor mensen met dementie en hun naasten Netwerk Dementie plus Noordwest Veluwe Jaarplan 2015 Jaaroverzicht 2014 Schakelen voor mensen met dementie en hun naasten Ide Neumann versie december 2014 begroting februari 2015 Bijlagen: Begroting Jaarplan

Nadere informatie

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 25 november 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Netwerkbijeenkomst 19 januari 2017 Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Voorwoord Guy Buck voorzitter, Raad van Bestuur De beste zorg voor uw patiënt. Snel geregeld en

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei 19.00 uur tot 21.30 uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij de kwetsbare oudere

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

Thematafel Regiefunctie in de wijk

Thematafel Regiefunctie in de wijk Thematafel Regiefunctie in de wijk 1. Presentatie samenwerking en regie rondom huisartspraktijk : Model voor samenwerking en regie Thema s van belang voor afstemming regie Presentatie Gemeente Den Haag:

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases:

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases: Ketenzorg CVA Wat is een CVA? Als de bloedvoorziening in de hersenen plotseling onderbroken wordt spreekt men van een beroerte. In de medische wereld wordt dit Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd.

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Stand van zaken Ontmoetingscentra anno 2012 Franka Meiland

Stand van zaken Ontmoetingscentra anno 2012 Franka Meiland Stand van zaken Ontmoetingscentra anno 2012 Franka Meiland Research Programme > Common Mental Disorders Afd. Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde / Psychiatrie, VUmc Zorg en ondersteuning bij dementie

Nadere informatie

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de Regio: Friesland Factsheet is afgestemd met: Evert Boomsma regionaal projectleider Gemeente Leeuwarden Gemeente Harlingen Gemeente Heerenveen Politie GGZ Zorgverzekeraar BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met

Nadere informatie

Cijfers over dementie

Cijfers over dementie Cijfers over dementie Inleiding Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal mensen met dementie de komende decennia sterk toe. Mensen worden steeds ouder en er komen meer ouderen. Omdat dementie

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Dementie en uw gemeente

Dementie en uw gemeente Dementie en uw gemeente Ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten Met deze handreiking wil het Netwerk Dementie Drenthe onder uw aandacht brengen hoe belangrijk het is uw gemeente dementieproof

Nadere informatie

Notitie. Dementie in Nederland. Waarom zorgverzekeraars de handen ineenslaan. Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W.

Notitie. Dementie in Nederland. Waarom zorgverzekeraars de handen ineenslaan. Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W. Notitie Aan Van Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W. Lensink MSc Auteur Mevrouw drs. A.J.H. Bransen Doorkiesnummer (030) 698 85 67 Ons kenmerk N-17-14610lvos1 Datum 12 mei 2017 Onderwerp

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk :

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk : Toelichting Van : Wendy van Neer Datum : 20 mei 2016 Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning 2015 Kenmerk : 16.0004452 De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Netwerkindicatoren en registratie instructie. Programma ketenzorg Dementie

Netwerkindicatoren en registratie instructie. Programma ketenzorg Dementie Netwerkindicatoren en registratie instructie Programma ketenzorg Dementie Pilot koplopers najaar 2008 VWS, ZN, Alzheimer Nederland Voorwoord Dit document bevat de netwerkindicatoren dementie, die in 2008

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie