SPECIAL Reorganisatie BLAUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIAL Reorganisatie BLAUW"

Transcriptie

1 Groep Financiën SPECIAL Reorganisatie BLAUW GO PDB st af MKB SMP nr januari 2013 FinanciënActueel is een digitale uitgave van de groep Financiën met daarin achtergronden en actuele zaken. Verschijnt 1 x per kwartaal.

2 CNV Groep Financiën nr januari 2013 blad 1 Voorwoord Henk Akkerman In dezee extra uitgave van Financiën Actueel hebben wij getracht een aantal zaken rond de organisatie bij blauw per 1 januari 2013 op zo n duidelijk moge- is lijke manier uit te leggen. Het hele proces van de reorganisatie in drie brokken te verdelen en dat zie je verderop verwoord. Wij zien deze procesbeschrijving zelf als een groeidocument die gaande de tijd telkens verder aangevuld zal worden met de meest recente ontwikkelingen. Inbreng vanaf de medewerkers is dus onontbeerlijk. Goede zaken, minder goede zaken off foute zaken/beslissingen zullen wij breed uitdragen, zodat wijj allen dezelfde kennis rond deze reorganisatie in huis hebben. Dat geeft het meeste gevoell van rechtsgelijkheid dunkt ons. Schroom dus niet n je vragen te stellen of je ervaringen met ons te delen. Wij kunnen datt weer delen met onze collega s en breed verspreiden. Uitein- wij dat de reorganisatie zo vlekkeloos mogelijk zijn beslag gaat krijgen. Dus laat van je horen! delijk wil zowel de dienstleiding als Nog even dit Vorige week verscheen de voorzitter vann de jongeren CNV (IJmert Muilwijk) op televisie in het programma Debat op 2 mett als presentator Arie Boomsma. Hij heeft daarr in onder meer een discussie met een collega vakbondsbestuurder zijn mening verkondigd en die is gelet op de reacties die wij als landelijk groepsbestu uurders Financiën zo van onze collega s vakbondsleden mochten horen lang niet overal goed gevallen. Wat mij betreft respecteren wij zijn en wellicht die van meerdere jongeren en niet alleenn van CNV-huize mening en trappen wij niet in de val- wij kuil van zij/wij of ouder tegen jonger! Laten ons hoofdbestuur van de CNV de ruimte geven om tot eerlijke en evenwichtige afspraken tee komen en laten wij vooral niet polariseren. Wilt u de uitzending nog eens terug zien dan kan dat met de volgende link: /afleveringen/ Hier kan je zelf beluisteren wat er echt allemaal gezegd is. In dit kader verwijzen we graag ook naarr de weblog van 9 januari 2013 over demotie van de voorzitter van CNV Publieke Zaak, Eric de Macker.

3 CNV Groep Financiën nr januari 2013 blad 2 Inleiding Jan Fonhof Bij de Belastingdienst is opnieuw een reorganisatie doorgevoerd. Per 1 januari 2013 zijn de regio s van de Belastingdienst formeel opgeheven en is nu sprake van één landelijke dienst Belastingen. Ook de segmentering heeft een doorstart gemaakt en wordt nu ook landelijk aangestuurd. Hierover hebben jullie het nodige kunnen lezen inn de Beeldkrant Belastingdiens van 5 december Volledigheidshalve hebben we deze mededeling van de Algemeen Directeur Belastingen (ADB) als bijlage gevoegd. (zie blad 7 e. v.) Voor nadere details verwijzen we ook naar de berichtgevingg zoals die is gepubliceerd op onder andere de Beeldkrant Belastingdienst. In deze berichtgeving kun je vervolgens ook doorklikken en kennis nemen van officiële stukken. CNV Publieke Zaak en kaderleden ontvangen hierover veel vragen van leden. Daarom willen we proberen helderheid en verduidelijking te verschaffen. We beginnen met het (integraal) publiceren van de afspraken die tot op heden zijn gemaakt met de dienst- leiding. Deze afspraken staan vast en vormen dus de basis voor onder andere de personele gevolgen die mogelijk en waarschijnlijk gaan optreden. Deze afspraken hebben ook al geleid tot vragen die aann de dienstleiding zijn doorgegeven. De ADB heeft daarop inmiddels geantwoord. Daarmee is een stuk verheldering gegeven bij de afspraken die oorspronkelijk gemaakt zijn. Ook deze vragen en antwoordenn zijn in deze CNV-special opgenomen. Ze maken onderdeel uit van de afspraak tussen medezeggenschapp en de bestuurder. We kunnen ons desalniettemin goed voorstellen dat er nog meer vragen leven. Daarom nodigen we je uit om als je nog vragen hebt, deze te stellen. Dat mag best een vraag zijn die wellicht op jou persoonijk van toepassing is.. Misschien zitten wel meer collega s in een soortgelijke situatie en helpen we hiermee elkaar. Wij proberen een verhelderend antwoord te geven. Als we de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, dan gaan we de vraag doorspelen aan de dienstleiding (al dan niet geanonimiseerd). Hiermee wordt onderstaand stuk dus eenn soort van groeidocument. Heb je vragen die betrekking hebben op andere problemen, dan kan je die vanzelfsprekend ook stellen. We zullen proberen die vragen te (laten) beantwoorden. Hoe duidelijker je het probleem schetst, hoe beter wij inn staat zijn een goed antwoord te geven.

4 nr. n januari 2013 blad 3 Reorganisatie In het Algemeen Rijks Ambtenaren Reglement (ARAR) is in artikel 49 respectievelijk artikel 57 de procedure rond reorganisaties geregeld. Hoofdregel bij reorganisaties is dat bij wijziging van de organisatie de medewerker het werk volgt. Als dit niet mogelijk is kan dee ambtenaar worden verplicht eenn andere functie te aanvaarden. In overleg met de Algemeen Directeur Belastingen is door de medezegge nschap (TGOR) een andere afspraak gemaakt. Kort gezegd komt het hier op neer, dat de hele operatie zal plaatsvinden door het personeel op basiss van maximale vrijwilligheid te (her)plaatsen. De medezeggenschap heeft hiermee een goede deal gemaakt voor de medewerkers. Hieronder volgt de afspraak: Personele gevolgen De concentratie van processen en de sluiting van kantoren heeft gevolgenn voor medewerkers. Bij de afweging tussen dee beschreven criteria 1 is gezocht naar een optimum. Op basiss daarvan is dus gezocht naar een aanvaardbare balans voor de gevolgen voor het personeel. Vaak leiden wijzigingen in een organisatie tot krimp van die organisatie, waardoor boventalligheid en/of standplaatswijzigingen voor kunnen komen. Bij de herinrichting van de Belastingregio' 's is boventalligheid vooralsnog niet aan de orde; nieuwee ontwikkelingen kunnenn overigens leiden tot herziening van dit standpunt. Er worden w dus geen boventalligen aangewezen: voor iedere medewerker is er werkk (eventueell voor een ander bedrijfsonderdeel) ). Type werk en de locatie waarop het werk wordt w uitgevoerd kunnen echter wel veranderen. Interne- en externe mobiliteitt blijft gestimuleerd worden om de flexibiliteit te vergroten en aan onze financiële taakstelling te kunnen voldoen. De voorgenomen herinrichting, als onderdeel van het Middellange Termijnplan (MLTP), is bedoeldd om ervoorr te zorgen dat de omvang van het werk wordt gereduceerd d, zodat over enkele jaren - wanneer de uitstroom door de vergrijzingg groot is geworden - met minder medewerkers hetzelfde serviceniveau richting burgers en bedrijven gewaarborgd is. De medezeggenschap heeft in samenspraak met de Algemeenn Directeur Belastingenn de navolgende spelregels (lees: personele paragraaf) afgesproke n. Naderhand zijn door de medezeggenschap (TGOR) nog aanvullende vragen gesteld. Dee vragen en de antwoorden van de Algemeen Directeur Belastingen zijn hierin via een voetnoot verwerkt en opgenomen. Zij maken daarmee integraal onderdeel uit van dee personelee paragraaf. Spelregels voor de beweging van werk naar werk De herinrichting heeft impactt op de locaties waar werkzaamhe eden worden uitgevoerd en daarmee dus op de mogelijkee standplaats van medewerkers. De D gewenstee verandering vergt veel van de organisatie en haar medewerkers. De herinrichting wordt daarom geleidelijk, in stappen, uitgevoerd.

5 nr. n januari 2013 blad 4 Op sommige kantoren verdwijnen alle processen van de segmenten SMP (Semi Massale Processen) of PDB (Particulieren, Dienstverlening en Bezwaar), op andere kantoren verdwijnen alleen enkele processen waar een geconcentreerd proces voor in de plaats komt. Bij sluiting van een kantoor verdwijnen alle processen van die locatie. Veel medewerkers veranderen als gevolg van deze organisatiewijziging van standplaats, gaan mogelijk andere werkzaamheden uitvoeren en worden om- of bijgeschoold. Er zijn zijn: drie situaties die zich voor kunnenn doen en waarop de spelregels van toepassing de medewerker is werkzaam in een proces dat geconcentreerd wordt op zijn of haar eigen locatie; de medewerker is werkzaam in een proces dat geconcentreerd wordt op een andere locatie; de locatie van de medewerker gaat sluiten.

6 nr. n januari 2013 blad 5 De medewerker is werkzaam in een proces dat geconcentreerd wordtt op zijn eigen locatie. Medewerkers van wie het eigen werk op de eigen locatie blijft, blijven daar hun eigen werk verrichten. Voor hen is er geen keuze. De medewerker is werkzaam in een proces dat geconcentreerd wordtt op eenn andere locatie. In dit geval heeft de medewerker de volgende keuzes: de medewerker kan er zelf voor kiezen om met het werk mee te gaan naar een locatie waar dit werk wordt geconcentreerd; de medewerker kan er voor kiezen op zijn locatie ander werk binnen een te concentreren werkstroom uit te voeren, uiteraard mits die werkstroomm op die locatie gevestigd blijft; de medewerker kan er voor kiezen op de locatie achter te blijven, b ook als zijn segment er niet meer gevestigd is. Hij zal dan tijdelijk voor ander werk worden ingezet datt past binnen de bandbreedte van de functie. Indien nodig wordt daarvoor d werk tijdelijk naar deze locatie gebracht als dat realistisch is. (Zie ook vraag en e antwoordd in noot 2 ); dat kan ook werk voor anderee organisatie-onderdelen zijn. Inzet en aard van de werkzaamheden zijn ter beoordeling van de werkgever. (Zie ook vraag en antwoord in noot 3 ) Wanneer een proces wordt geconcentreerd, wordt een landelijke belangstellings- inventarisatie gehouden onder alle medewerkers die werkzaam zijn in datt proces.

7 nr. n januari 2013 blad 6 De locatie van dee medewerker gaat sluiten. s In dit geval heeft de medewerker de volgende keuzes: de medewerker kan er zelf voor kiezen om met het werk mee te gaan naar een locatie waar dit werk wel wordt uitgevoerd; de medewerker kan aangeven op welke locatie waar de Belastingdienst in de toekomst gevestigd blijft, hij wil gaan werken. Als hij kiest voor een locatie waar zijn werk niet meer wordt uitgevoerd, wordt hij op de locatie van zijn keuze ingezet in een ander werkproces dat past binnen dee bandbreedte van de functie. (Zie ook vraag en antwoord inn noot 4 ). Inzet en aard van de werkzaamheden zijn ter beoordeling van de d werkgever. Wanneer een locatie wordt gesloten vindt per segment een lokale belangstellings- Aan de keuze van de medewerkers wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen. Mochten er ernstige onevenwichtigheden blijven bestaan, die niet n kunnenn worden opgelost zonder de vrijwilligheid in gevaar te brengen of door tijdelijk werk te verplaatsen, dan zal te inventarisatie plaats onder alle medewerkers die op deze locatie zijn gehuisvest. zijner tijd worden overwogen de resterende problematiek met toepassing van de regelgeving bij reorganisatiess op te lossen. (Zie ook vraag en antwoord in noot 5 en 6 en 7 Belangstellingsinventarisatie De volgende randvoorwaarden gelden bij de belangstellingsinventarisatie: De medewerker die zijn werkzaamhe eden kan blijven voortzetten op het huidige kantoor (omdat het werk niet verdwijnt en/of het kantoor niet sluit) neemt niett deel aan de belangstellingsinventarisatie; De belangstellingsinventarisatie wordt uitgezet afhankelijkk van de start van de herinrichting van het proces of het moment van sluiting vann het kantoor; Voor de start van de belangstellingsinventarisatie is het duidelijk welkk proces op welk kantoor wordt geconcentreerd, wanneer dat gebeurt en in welke plaatsen de Belastingdienst in de toekomst nog over kantoren beschikt; De medewerker kan meer voorkeuren aangeven. Dat is echter niet verplicht. Indien niet aan de eerste voorkeur kan worden voldaan, vindt een gesprek plaats met de medewerker. Dan wordt besproken of de medewerker ook bereid is vrijwillig mobiel te worden als zijn tweede of derde voorkeur wordt gehonoreerd;

8 nr. n januari 2013 blad 7 De medewerker die via de belangstellingsinventarisatie wordt toegedeeld, wordt verplaatst vooruitlopend op de/een reorganisatie. In dit geval op grondd van artikel 57, lid 2a van het ARAR; Op basis van geldende wet- en regelgeving (o.a. ARAR art. 49m) vindt compensatie van extra reistijd en/of reiskosten plaats; Voor alle situaties geldt dat, indien sprake is van toedeling in een ander proces binnen de bandbreedte van de groepsfunctie, de medewerker wordt om- of bijgeschoold; De werkgever zal zich inspannen om (daar waar de werknemer aangeeft daar behoefte aan te hebben en daar waar het gezien de aard van het werk tot de mogelijkheden behoort) de werknemer in de gelegenheid te stellen om virtueel te werken; De belangstellingsinventarisatie wordt vanuit een centraal punt uitgezet en resultaten worden ook centraal verwerkt. Een plaatsingsadviescommissie stelt eenn voorlopig plaatsingsplan op. Na behandeling van eventuelee bedenkingen volgt het definitieve plaatsingsplan. Conclusie/ vervolg: De afgesproken kaders zullen veel, maar niet alle problemen kunnen oplossen. Alle specifiekee situaties dichttimmeren is niet mogelijk. Het management op alle niveaus is aan deze spelregels gebonden. Als de regels niet zouden worden nageleefd, kan dit worden aangekaart bij de regionale Ondernemingsraad en/of bij de Groepsondernemingsraad Belastingen. Indien in de loop van het traject t blijktt dat zich onoplosbare knelpuntenn voordoen bij de invulling van deze afspraken wordt nader overleg gevoerd met de Groepsondernemingsraad Belastingen. Indien er arbeidsrechtelijke problemen spelen die niet van individuelee aard zijn, is overleg tussen de directeur-generaal en het Georganise erd Overlegg Belastingdienst (GOBD) nodig. Als deze notitie vragen (van algemene aard) oproept kunnen deze worden g d naar Astrid Besseling. In een volgende uigave van FinanciënActueel worden deze vragen dan beantwoord en gepubliceerd.

9 nr. n januari 2013 blad 8 Voetnoten: 1 - er veranderen zo weinig mogelijk medewerkers van standplaats - er hoeven zo weinig mogelijk medewerkers te worden omgeschoold - de (toename van) de reistijd is zo z kort mogelijk - de potentie van de te realiseren efficiency iss zo groot mogelijk 2 Wanneer is het niet realistisch om tijdelijk ander werk naar een locatie te brengen? Hierop kan geen pasklaar antwoord worden gegeven. Dit zal immers vann geval tot geval verschillen. Aangezien gedwongen verplaatsingen vooralsnog niet aan de orde zijn en de steeds verdergaande digitalisering verplaatsing van werk nog eenvoudiger maakt, zal dit echter niet snel aan de orde zijn. 3 Het proces van een medewerkerr wordt op eenn andere locatie geconcentreerd. Op zijn locatie wordt géén werkstroom geconcentreerd (toekomstig toezichtkantoor). Kan een medewerker dan ook kiezen voor v een locatie waar niet zijn eigen werk, maar een andere werkstroom wordt geconcentreerd? Volgens de letterlijkee tekst kan ditt niet. Situatiee 2 is van toepassing en dan kan een medewerker er alleen voor kiezen met haar of zijn werk mee te gaan of op de locatie achter te blijven. Zij of hij krijgt dan ander werk. Een dergelijke keuze is volgens de TGORR wél mogelijk als er op dee locatie geenn enkele werkstroom wordt geconcentreerd. Dat is het geval bij toezichtkantoren. In feite wil de d medewerker immers bewegen naar een locatie waar werk wordt geconcentreerd en dat moet niet worden belemmerd maar juistt gestimuleerd. Indien tegemoet wordt gekomen aan het gestelde van de TGOR, dienen de d spelregels s bij situatie 2 te worden aangepast. Daarbij kan overwogen worden om de medewerker tijdelijk op dit werk in te zetten, totdat de volledige concentratie afgerond is. 4 Bij ander werk wordt voortdurend gesproken over werk binnen de bandbreedte vann de functie. Het kader is echter eveneens van toepassing op medewerkers met een individuele functiee en die kent geen bandbreedte. Hoe wordt dit dan opgelost? Er moet dan ander werk worden gezocht dat past bij de zwaarte van de individuele functie. 5 Aan welke termijn wordt gedacht bij de passage dan zal te zijner tijd worden w overwogen de resterende problematiek met toepassing van de regelgeving bij reorganisaties op te lossen.? Hiermeee wordt niet gedoeld op de korte termijn, maar op het einde van de d transitieperiode. 6 Het kantoor van een medewerker sluit. Hij woont vlak bij een kantoor dat pas over enkele jaren sluit. s Mag hij dan ook kiezen voor dat laatste kantoorr of moet hij kiezen voor een kantoor dat open blijft?? Uitgangspunt bij dezee reorganisatie is dat een medewerker tijdens de transitieperiodee maximaal maar één keer wordt verplaatst. Dat uitgangspunt is geformuleerd om haar of hem niet nodeloos te belasten met meerdere verplaatsingen binnen een relatief korte periode. Als zij of hij daar echter zelf geen bezwaar tegen heeft, behoort een dergelijke keuze volgens de TGOR tot de mogelijkheden. In diverse bijeenkomsten van de werkgroep Personele spelregels is dit standpunt ook onderschreven. 7 Wat gebeurt er als er méér medewerkers voor een locatie kiezen dan daar d momenteel kunnen worden gehuisvest: wie gaat er dan voor? De gedachte is dat de medewerkers wel aan de locatie gekoppeld worden, maar dat er een tijdelijke oplossing wordt gezocht van waaruit de d werkzaamheden worden verricht. Voor alle medewerkers zal voor adequate huisvesting gezorgd worden. Als A die er op de nieuwe locatie (nog) niet is, kan een af te stoten gebouw nog niet gesloten worden.

10 nr. n januari 2013 blad 9 Beeldkrant woensdag 5 december 2012 Blog Hans Blokpoel 5 december 2012, 17:15 uur DEN HAAG - Op woensdag 5 december jl. heb ik het ondernemersbesluit genomenn om de besturing van de Belastingregio s tee veranderen. Vanaf 1 januari 2013 houden de Belastingregio s op te bestaan en gaann we naar één dienstonderdeel Belastingen. Daarmee verdwijnt de rol van regiodirecteur en krijgen we nieuwe n landelijk directeuren. Er komen 4 lijndirecties voor de segmentenn SMP (Semi Massale Processen), PDB (Particulieren, Dienstverlening en Bezwaar), MKB (Midden- en Kleinbedrijf) en GOO (Grote Ondernemingen). Deze worden gefaciliteerd door 6 stafdirecties die bestaan uit (vak)technische ondersteuning (Handhavingsregie, Vaktechniek en IM) en ondersteunende staf (Human Resources, Bedrijfsvoering). De ondersteuning van de Algemeen Directeur en het MT Belastingen wordt verzorgd door de directie ABC (Algemene Bestuurszaken en Communicatie). Mijn besluit past in de ontwikkelingen vanuit ons Middellangetermijnplan Belastingregio s en is gebaseerd op het Voorgenomenn ondernemersbesluit, dat ik op 20 juli j 2012 aann de medezeggenschap (TGOR) heb aangeboden. Naast onderbouwing voor v de wijziging in de besturing gaf het voorgenomenn besluit ook k informatie op het gebied van concentratie en bijbehorende personele spelregels. De TGOR heeft mij hierover op 16 oktober een brief gestuurd met daarin een aantal vragen, zorgpunten en suggesties met het verzoek hierop schriftelijk te reageren. Dat heb ik gedaan op 28 november Daarnaast zijn dezee zomer kwartiermakers aangesteld voor de segmenten en stafdirecties. Zij hebben de afgelopen maanden gewerkt aann het opstellen van een zogenaamd kwartierplan. In dit kwartierplan is te lezen voorr welke opgave we staan als dienstonderdeel Belastingen, welke keuzes we maken op het gebied van onder andere besturing en toezicht en wat de voornaamste veranderopdrachten per segment/stafdirectie zijn voor de komendee periode. In het kwartierplan is ook rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen die sinds de zomer z een rol van betekenis hebben gekregen, zoals het nieuwe regeerakkoord met daarin aandacht voor intensivering van ons toezicht, de aanbevelingen en interne discussies vanuit de Commissie Stevens, ontwikkelingen op hett gebied van in-, door- en uitstroom van medewerkers en het concernbrede Bedrijfsplan dat medio december zal verschijnen. Waarom nu een besluit? Met alle veranderingen waar we aan werken, zoeken we steeds de balans tussen continuïteit en vernieuwing. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het met de huidige besturing maar moeizaam lukt om knelpunten aan te pakken. We moeten dan onze toevlucht nemen tot ad hoc oplossingen. Daarnaast spelen de eerder genoemde actuele ontwikkelingen vanuit het regeerakkoord, de noodzaak om ons toezicht op orde te brengen en klaar te zijn voor veel bewegingen op het personele vlak.

11 nr januari 2013 blad 10 Ik ben er van overtuigd dat we door verantwoordelijkheden helder en eenduidig te beleggen, er helderheid in de besturing en uitvoering komt. Man en paard in plaats van iedereen verantwoordelijk voor alles. De keuze om dit besluit nu te nemen, hangt ook samen met het uitblijven van advies van de TGOR over het Voorgenomen ondernemersbesluit van deze zomer. Ik ben voorstander van participatieve medezeggenschap en uit allee overleggen van de afgelopen 2 jaarr maak ik op dat dit over en weer goed werkt. Het nu uitblijven van een reactie hangt samen met de onderhandelingen tussen de minister van Binnenlandsee Zaken en de d vakbonden inzake een nieuwe CAO en Sociaal Flankerend Beleid ( SFB). Dit heeft als neveneffect dat de meeste formele overleggen zijn opgeschort, zo ook binnen de Belastingdienst. Ik snap de spagaat die dit oplevert. Gelukkig kan ik met de TGORR nog steeds zaken bespreken, maar formeel komen we (onderr druk van de bonden) niet verder. De D TGOR heeft zijn standpunt begin oktober al aan mij kenbaar gemaakt en dit tijdens ons overleg van 5 december opnieuw bevestigd. Daarmeee begint voor mij de tijd nu dermatee te dringen dat het impact gaat hebben op het waarborgen van onze continuïteit. Ik kies er daarom voor het VoorgenomeV en besluit om te zetten in een ondernemersbesluit, zonder advies vanuit de medezeggenschap. Ik weet mijj daarin gesteund door onze DG Peter Veld. Met betrekking tot de discussie tussen de bonden en nu minister Blok wil ik nog wel opmerken dat ik vind dat medewerkers recht hebben op een goede CAO en SFB. Deze discussie wordt echter aan een andere tafel gevoerd, buitenn onze invloedssfeer. Richting onze medewerkers wil ik meegeven dat de personele spelregels s die uitgaan van zoveel mogelijk vrijwilligheid en waarover ik met de medezeggenschap steeds zeer constructief hebb gesproken,, wat mij betreft nog recht overeind staan. Wat merk ik er van als medewerker? Het besluit raakt primair de zogenaamde top-structuur, de M1-erss binnen hett dienstonderdeel Belastingen. De kwartiermakerss worden vanaf 1 januari benoemd in i de rol vann (landelijk) directeur. Bij de plaatsvervangend directeuren komt een aantal wijzigingen diee mede zijn ingegeven door voorziene ontwikkelingen inn de segmenten. Door concentratie van werk kan de lokale aansturing op termijn met minder M1-ers worden gedaan. Voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren die vallen onder de (regionale) staf, betekent het dat zij straks als onderdeel van het Landelijk Kantoor in een landelijke stafdirectie gaan werken. De afgelopen periode hebben de kwartiermakers van de staf hun plannen ontwikkeld en besproken met de betreffende teamleiders t en medewerkers, de realisatie en toedeling gaat in de loop van 2013 van start. Zij zullen periodiek geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen, waarbij wat mijj betreft ookk de TGOR van harte welkom blijft aan de gesprekstafel. Voor medewerkers en teamleiders in de segmenten verandert er op 1 januari niets, behalve dat er hier en daar een wisseling kan zijn hun plaatsvervangend directeur. In het kwartierplan zijn eerste stappen s voorzien op het gebied van concentratie, oa in de segmenten SMP en PDB. We hebben afgesproken dat we hier kiezen voor een stap-voor-stap benadering: tot het moment waarop de afzonderlijke concrete reorganisatieplannen worden voorgelegd aan de medezeggenschap zijn er geen personele consequenties voor medewerkers. Dat wil zeggen dat iedereen haar of zijn huidige werk voortzet op de d huidige locatie. Ook de directe aansturing door de huidige teamleiders en plaatsvervangend directeuren zal tot dat moment niet wijzigen. Hiermee is ook de continuïteit geborgd. Eventuele sluiting van

12 nr januari 2013 blad 11 gebouwen in de komende jaren is afhankelijk van de besluitvorming rondom de masterplannen van het ministerie van BZK. Hoe verder? De maand december gebruiken we om het besluit te effectueren enn alle medewerkers hierover te informeren. Naast publicatie van een aantal documenten (zie bijlagen) zal ik hier ook de komende weken aandacht aan besteden. Inn december zal ook Peter Veld het concernbredee Bedrijfsplan publiceren. Het Bedrijfsplan enn het kwartierplan van de directie Belastingen zijn duidelijk met elkaar verbonden, waarbij hett kwartierplan dieper ingaat op de plannen voorr 2013 van het eigen dienstonderdeel. Tot slot de aankondiging dat in januari de dan nieuwe (segment)di recteuren inn het land bijeenkomsten gaan organiseren om kenniss te maken en in gesprek te gaan over de plannen van het segment. Nadere berichtgeving hierover volgt. Tot zover, een heel verhaal met ook nog dee nodige bijlagen. Laten we de tijd nemen om de inhoud tot ons te nemen en onze opdracht voor 2013 samen op te pakken! Groet, Hans Blokpoel Bijlagen (zijn in deze special niet opgenomen, verwezen wordt naar de Beeldkrant, redactie) Besluit tot wijziging van de besturing van dee Belastingregio s dd. 5 december 2012 Voorgenomen besluit wijziging besturing Belastingregio s dd. 20 juli 2012 (intranetsite LKB) Kwartierplan Belastingen dd. 4 december 2012 Schriftelijke reactie op vragen van de TGOR dd 28 november 2012 Benoemingen Verantwoording Financiën Actueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. Aan deze uitgave werkten mee: Henk Akkerman Han Bekker Bert Groeliker Jan Fonhof Sjoerd S Kuipers Jan Rijsdijk Reageren? en/of naar de voorzitter van de groep Financiën:

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Bashir (SP) over het personeelsbestand van de Belastingdienst.

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Bashir (SP) over het personeelsbestand van de Belastingdienst. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bijlage 4 bij brief DGB/2012/7822. Memo MTBR MLTP Belastingregio s

Bijlage 4 bij brief DGB/2012/7822. Memo MTBR MLTP Belastingregio s Bijlage 4 bij brief DGB/2012/7822 Memo MTBR MLTP Belastingregio s Memo MLTP Belastingregio's - voorgenomen richting 'Concentreren, tenzij' - versie 1.0 - Aan MT Belastingregio's Van Hans Blokpoel Datum

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0)

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Aan de Raad van Bestuur Datum 12 augustus 2016 Auteur talitha de jong-sesink uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) 1. De medewerker meldt

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou?

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? 1 Het Nieuwe Werken Iets voor jou? 1 Steeds meer (technologische) oplossingen stellen je in staat om in verbinding te zijn met de wereld om je heen. Je overbrugt in je contacten virtueel enorme afstanden,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis BESLUITEN

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis BESLUITEN B&W-nr.: 07.0134 d.d. 13-2-2007 Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis Behoudens advies van de commissie OWZ Vergoeding dienstreis: BESLUITEN 1. Artikel 15:1:22:7 van

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

CNV Groep Financiën. door: de redactie. door: Henk Akkerman. Nr. 2 25 februari 2010 blad 1. In deze uitgave:

CNV Groep Financiën. door: de redactie. door: Henk Akkerman. Nr. 2 25 februari 2010 blad 1. In deze uitgave: Nr. 2 25 februari 2010 blad 1 In deze uitgave: door: de redactie In Financiën Actueel nummer 2 kunt u lezen over de stand van zaken van het automatiseringsproject ETM (invordering). En hoe staat het met

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen 107336 UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder,

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering van 9 maart 2015: akkoord

Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering van 9 maart 2015: akkoord Agendapuntvoor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering van 30 maart 2015 Datum: 18 februari 2015 Opsteller R.G.J. Derksen k 4 Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie?

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie? Aanvullend kader voor de afhandeling van verzoeken van medewerkers om aangewezen te worden als hpk omdat plaatsing als functievolger om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hen

Nadere informatie

28 november X

28 november X 28 november 2017 3.5 X 28 november 2017 Nijmegen, 14 november 2017 Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Op 5 oktober jongstleden heeft U van ons een schrijven ontvangen, waarin door de raad

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 11 april 2016 Vragen 2016Z06314

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 11 april 2016 Vragen 2016Z06314 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Vragen 2016Z06314 Hierbij

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

DJI-convenant 2018 t/m Werken aan een "Solide Personeelsbeleid"

DJI-convenant 2018 t/m Werken aan een Solide Personeelsbeleid DJI-convenant 2018 t/m 2021 Werken aan een "Solide Personeelsbeleid" Het regeerakkoord Rutte III formuleert op verschillende plaatsen voornemens die de DJI organisatie raken. Zo wordt bijvoorbeeld de voorwaardelijke

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2016 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven,

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, OR PAUW Bedrijven T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor 8 3621 ZB Breukelen Nieuwegein, 30 augustus 2017 Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, Op 3 augustus ontvingen wij van De Voort Advocaten een

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Werkgeversvoorstel. Harmonisatie FGH Bank. Ellen Kok, 3 mei 2016

Werkgeversvoorstel. Harmonisatie FGH Bank. Ellen Kok, 3 mei 2016 Werkgeversvoorstel Harmonisatie FGH Bank Ellen Kok, 3 mei 2016 Vooraf We praten over een totale package overeenkomst waarin uitgangspunten en voorstellen uit werkgeversvoorstel als onlosmakelijk geheel

Nadere informatie

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Fred Ruijling, voormalig rector, interim-manager, verandermanager, projectleider mobiliteit bij het PON (cao-onderhandelaar, belangenbehartiger VOS/ABB) 13

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012

Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012 Onderdeel DGOBR/POIR/afd. P Inlichtingen J. van Baarle/ P. Zijp T 070 426 7661/6640 F 070-426 73 32 1 van 10 Aan De Ministers Aantal bijlagen 1 Onderwerp Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012

Nadere informatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Besluit Regeling van de gevolgen Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Voorgenomen besluit 2 juni 2017 Instemming MR 2 juli 2017 Definitief besluit 2 juli 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regeling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie 1 TOP Finance 25 juni 2015 Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie kwartiermakers T.b.v. Finance medewerkers 2 1 Functies 1.0 Om welke functies gaat het? Het gaat om de volgende functies: Manager

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 340 Vragen van het lid

Nadere informatie

Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015

Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015 Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015 Inleiding Eind 2014, begin 2015 hebben de raden van Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle onder voorwaarden ingestemd

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-02 Datum : 24 juni 2009 Partijen : (de zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de secretaris van de raad van bestuur, de heer (naam),

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Versie: Datum:` 3 augustus 2015

Versie: Datum:` 3 augustus 2015 Klachtenreglement BCMB Versie: Datum:` 2 3 augustus 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Artikel 1.1 de Organisatie Artikel 1.2 de Cliënt Artikel 1.3 Klacht Artikel 1.4 Klager Artikel 1.5 Klachtencommissie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Justitie de beheerders van de

Nadere informatie

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Algemene opmerking. Bij het aanpassen van de regeling hebben de wijzigingen

Nadere informatie

[JAARVERSLAG 2012] Goedgekeurd dd 2013-02-19 stuknummer 003. CNV Publieke Zaak. LGB Ziekenhuizen

[JAARVERSLAG 2012] Goedgekeurd dd 2013-02-19 stuknummer 003. CNV Publieke Zaak. LGB Ziekenhuizen 2012 CNV Publieke Zaak Goedgekeurd dd 2013-02-19 stuknummer 003 LGB Ziekenhuizen Jaarverslag 2012 Voorzitter Alie Jonker Secretaris/ Penningmeester Jeanette Hullegie 2 e secretaris: Ine van Bavel [JAARVERSLAG

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 935 Beleidsdoorlichting Financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de werkgelegenheid per provincie per sector weergegeven. Het betreft:

In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de werkgelegenheid per provincie per sector weergegeven. Het betreft: Bijlage 1: Regionale werkgelegenheidscijfers per sector In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de werkgelegenheid per provincie per sector weergegeven. Het betreft: - Uit de kamerbrief van 2013:

Nadere informatie

Van : VBC Notarissen - mr. J. Veenhof Datum : 29 september 2015 Betreft : Reactie op internetconsultatie Wet verbetering vereniging van eigenaars

Van : VBC Notarissen - mr. J. Veenhof Datum : 29 september 2015 Betreft : Reactie op internetconsultatie Wet verbetering vereniging van eigenaars Van : VBC Notarissen - mr. J. Veenhof Datum : 29 september 2015 Betreft : Reactie op internetconsultatie Wet verbetering vereniging van eigenaars I. Inleiding 1. Op 31 juli 2015 is de internetconsultatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/357

Rapport. Datum: 19 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/357 Rapport Datum: 19 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/357 2 Klacht Op 11 maart 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Oss, ingediend door Buro voor Rechtshulp te Oss, met

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Reactie gemeente: Wij nemen dit advies over, de betreffende artikelen uit de Jeugdwet worden als bijlage bijgevoegd.

Reactie gemeente: Wij nemen dit advies over, de betreffende artikelen uit de Jeugdwet worden als bijlage bijgevoegd. Bijlage 4 Aan de raad van de gemeente Molenwaard. Betreft: Reactie op Verordening Jeugdhulp Goudriaan, 3 september 2014 Geachte leden van de raad, Hierbij onze reactie op de Verordening Jeugdhulp Algemeen

Nadere informatie

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA FNV Overheid en de andere vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de personele gevolgen van de Investerings

Nadere informatie

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Bijzonder georganiseerd Overleg MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Ons college wordt gevraagd een besluit

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9552 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 08-05-2001, nr. 88 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren

Nadere informatie

Totstandkomingsgeschiedenis Fusiegedragsregels

Totstandkomingsgeschiedenis Fusiegedragsregels 1 Inleiding 1.1 Algemeen Het SER-besluit Fusiegedragsregels is op 15 mei 1970 door de Sociaal-Economische Raad ( SER ) vastgesteld (inwerkingtreding op 19 juni 1970). De fusiegedragsregels zijn laatstelijk

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT)

Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT) Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT) Inhoud 1. Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten 2. Bestuur GR 3. Structuur Afdeling

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de gemeenteraad. E. Wassenberg KC / Kabinet en Communicatie doorkiesnr Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de gemeenteraad. E. Wassenberg KC / Kabinet en Communicatie doorkiesnr Geachte voorzitter, uw nummer uw datum AAN de voorzitter van de gemeenteraad ons nummer KC/2008/UIT/01112 onze datum 17 december 2008 Verzonden inlichtingen bij sector/afdeling E. Wassenberg KC / Kabinet en Communicatie doorkiesnr.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl

NIEUWSBRIEF. onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl NIEUWSBRIEF onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl 18 december 2013 Nieuwsbrief nr. 8 Onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Woordvoerder: D. Kronemeijer E: d.kronemeijer@metrium.nl T: 06 2468

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk loont!

Vrijwilligerswerk loont! Vrijwilligerswerk loont! Informatie voor vrijwilligers van CNV Publieke Zaak Meedenken, meepraten en meedoen! Denkt u er wel eens aan om vrijwilligerswerk te gaan doen? Om iets extra s te betekenen voor

Nadere informatie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 2 Klacht Op 3 november 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer O. te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Deze bijzondere gebeurtenis met de gedane uitspraken zijn voor de WD fractie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen.

Deze bijzondere gebeurtenis met de gedane uitspraken zijn voor de WD fractie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen. uw nummer uw datum lojuli 2013 ons nummer onze datum verzonden 16juli2013 / 2013/UIT/52772 g J^^i 20,3 AAN de raadsleden Dlir. Peters, dhr. Puper, dhr. Franssen en dhr. Hutjens inlichtingen bij sector/afdeling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGOBR OPR Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

B&W. Advies. Doorlichting afdeling Beleid van de hoofdafdeling Welzijn. (f-h;m ^ Zoetermeer steeds ondernemend 2 5 JAN 2011 I. VERGAO'ZniNG B & W

B&W. Advies. Doorlichting afdeling Beleid van de hoofdafdeling Welzijn. (f-h;m ^ Zoetermeer steeds ondernemend 2 5 JAN 2011 I. VERGAO'ZniNG B & W ^^^^ gemeente VERGAO'ZniNG B & W 2 5 JAN 2011 I B&W DM-nr. 2011/495 Advies 110038 Versie: 1 Doorlichting afdeling Beleid van de hoofdafdeling Welzijn Verantwoordelijk Portefeuille Mede verantw. Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Chaos bij de Belastingdienst: zelfs innen belastinggeld in gevaar

Chaos bij de Belastingdienst: zelfs innen belastinggeld in gevaar Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Minister President M. Rutte 27 januari 2017 15:36 RTL Nieuws Chaos bij de Belastingdienst: zelfs innen belastinggeld in gevaar ANP De continuïteit van de Belastingdienst

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie