SPECIAL Reorganisatie BLAUW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIAL Reorganisatie BLAUW"

Transcriptie

1 Groep Financiën SPECIAL Reorganisatie BLAUW GO PDB st af MKB SMP nr januari 2013 FinanciënActueel is een digitale uitgave van de groep Financiën met daarin achtergronden en actuele zaken. Verschijnt 1 x per kwartaal.

2 CNV Groep Financiën nr januari 2013 blad 1 Voorwoord Henk Akkerman In dezee extra uitgave van Financiën Actueel hebben wij getracht een aantal zaken rond de organisatie bij blauw per 1 januari 2013 op zo n duidelijk moge- is lijke manier uit te leggen. Het hele proces van de reorganisatie in drie brokken te verdelen en dat zie je verderop verwoord. Wij zien deze procesbeschrijving zelf als een groeidocument die gaande de tijd telkens verder aangevuld zal worden met de meest recente ontwikkelingen. Inbreng vanaf de medewerkers is dus onontbeerlijk. Goede zaken, minder goede zaken off foute zaken/beslissingen zullen wij breed uitdragen, zodat wijj allen dezelfde kennis rond deze reorganisatie in huis hebben. Dat geeft het meeste gevoell van rechtsgelijkheid dunkt ons. Schroom dus niet n je vragen te stellen of je ervaringen met ons te delen. Wij kunnen datt weer delen met onze collega s en breed verspreiden. Uitein- wij dat de reorganisatie zo vlekkeloos mogelijk zijn beslag gaat krijgen. Dus laat van je horen! delijk wil zowel de dienstleiding als Nog even dit Vorige week verscheen de voorzitter vann de jongeren CNV (IJmert Muilwijk) op televisie in het programma Debat op 2 mett als presentator Arie Boomsma. Hij heeft daarr in onder meer een discussie met een collega vakbondsbestuurder zijn mening verkondigd en die is gelet op de reacties die wij als landelijk groepsbestu uurders Financiën zo van onze collega s vakbondsleden mochten horen lang niet overal goed gevallen. Wat mij betreft respecteren wij zijn en wellicht die van meerdere jongeren en niet alleenn van CNV-huize mening en trappen wij niet in de val- wij kuil van zij/wij of ouder tegen jonger! Laten ons hoofdbestuur van de CNV de ruimte geven om tot eerlijke en evenwichtige afspraken tee komen en laten wij vooral niet polariseren. Wilt u de uitzending nog eens terug zien dan kan dat met de volgende link: /afleveringen/ Hier kan je zelf beluisteren wat er echt allemaal gezegd is. In dit kader verwijzen we graag ook naarr de weblog van 9 januari 2013 over demotie van de voorzitter van CNV Publieke Zaak, Eric de Macker.

3 CNV Groep Financiën nr januari 2013 blad 2 Inleiding Jan Fonhof Bij de Belastingdienst is opnieuw een reorganisatie doorgevoerd. Per 1 januari 2013 zijn de regio s van de Belastingdienst formeel opgeheven en is nu sprake van één landelijke dienst Belastingen. Ook de segmentering heeft een doorstart gemaakt en wordt nu ook landelijk aangestuurd. Hierover hebben jullie het nodige kunnen lezen inn de Beeldkrant Belastingdiens van 5 december Volledigheidshalve hebben we deze mededeling van de Algemeen Directeur Belastingen (ADB) als bijlage gevoegd. (zie blad 7 e. v.) Voor nadere details verwijzen we ook naar de berichtgevingg zoals die is gepubliceerd op onder andere de Beeldkrant Belastingdienst. In deze berichtgeving kun je vervolgens ook doorklikken en kennis nemen van officiële stukken. CNV Publieke Zaak en kaderleden ontvangen hierover veel vragen van leden. Daarom willen we proberen helderheid en verduidelijking te verschaffen. We beginnen met het (integraal) publiceren van de afspraken die tot op heden zijn gemaakt met de dienst- leiding. Deze afspraken staan vast en vormen dus de basis voor onder andere de personele gevolgen die mogelijk en waarschijnlijk gaan optreden. Deze afspraken hebben ook al geleid tot vragen die aann de dienstleiding zijn doorgegeven. De ADB heeft daarop inmiddels geantwoord. Daarmee is een stuk verheldering gegeven bij de afspraken die oorspronkelijk gemaakt zijn. Ook deze vragen en antwoordenn zijn in deze CNV-special opgenomen. Ze maken onderdeel uit van de afspraak tussen medezeggenschapp en de bestuurder. We kunnen ons desalniettemin goed voorstellen dat er nog meer vragen leven. Daarom nodigen we je uit om als je nog vragen hebt, deze te stellen. Dat mag best een vraag zijn die wellicht op jou persoonijk van toepassing is.. Misschien zitten wel meer collega s in een soortgelijke situatie en helpen we hiermee elkaar. Wij proberen een verhelderend antwoord te geven. Als we de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, dan gaan we de vraag doorspelen aan de dienstleiding (al dan niet geanonimiseerd). Hiermee wordt onderstaand stuk dus eenn soort van groeidocument. Heb je vragen die betrekking hebben op andere problemen, dan kan je die vanzelfsprekend ook stellen. We zullen proberen die vragen te (laten) beantwoorden. Hoe duidelijker je het probleem schetst, hoe beter wij inn staat zijn een goed antwoord te geven.

4 nr. n januari 2013 blad 3 Reorganisatie In het Algemeen Rijks Ambtenaren Reglement (ARAR) is in artikel 49 respectievelijk artikel 57 de procedure rond reorganisaties geregeld. Hoofdregel bij reorganisaties is dat bij wijziging van de organisatie de medewerker het werk volgt. Als dit niet mogelijk is kan dee ambtenaar worden verplicht eenn andere functie te aanvaarden. In overleg met de Algemeen Directeur Belastingen is door de medezegge nschap (TGOR) een andere afspraak gemaakt. Kort gezegd komt het hier op neer, dat de hele operatie zal plaatsvinden door het personeel op basiss van maximale vrijwilligheid te (her)plaatsen. De medezeggenschap heeft hiermee een goede deal gemaakt voor de medewerkers. Hieronder volgt de afspraak: Personele gevolgen De concentratie van processen en de sluiting van kantoren heeft gevolgenn voor medewerkers. Bij de afweging tussen dee beschreven criteria 1 is gezocht naar een optimum. Op basiss daarvan is dus gezocht naar een aanvaardbare balans voor de gevolgen voor het personeel. Vaak leiden wijzigingen in een organisatie tot krimp van die organisatie, waardoor boventalligheid en/of standplaatswijzigingen voor kunnen komen. Bij de herinrichting van de Belastingregio' 's is boventalligheid vooralsnog niet aan de orde; nieuwee ontwikkelingen kunnenn overigens leiden tot herziening van dit standpunt. Er worden w dus geen boventalligen aangewezen: voor iedere medewerker is er werkk (eventueell voor een ander bedrijfsonderdeel) ). Type werk en de locatie waarop het werk wordt w uitgevoerd kunnen echter wel veranderen. Interne- en externe mobiliteitt blijft gestimuleerd worden om de flexibiliteit te vergroten en aan onze financiële taakstelling te kunnen voldoen. De voorgenomen herinrichting, als onderdeel van het Middellange Termijnplan (MLTP), is bedoeldd om ervoorr te zorgen dat de omvang van het werk wordt gereduceerd d, zodat over enkele jaren - wanneer de uitstroom door de vergrijzingg groot is geworden - met minder medewerkers hetzelfde serviceniveau richting burgers en bedrijven gewaarborgd is. De medezeggenschap heeft in samenspraak met de Algemeenn Directeur Belastingenn de navolgende spelregels (lees: personele paragraaf) afgesproke n. Naderhand zijn door de medezeggenschap (TGOR) nog aanvullende vragen gesteld. Dee vragen en de antwoorden van de Algemeen Directeur Belastingen zijn hierin via een voetnoot verwerkt en opgenomen. Zij maken daarmee integraal onderdeel uit van dee personelee paragraaf. Spelregels voor de beweging van werk naar werk De herinrichting heeft impactt op de locaties waar werkzaamhe eden worden uitgevoerd en daarmee dus op de mogelijkee standplaats van medewerkers. De D gewenstee verandering vergt veel van de organisatie en haar medewerkers. De herinrichting wordt daarom geleidelijk, in stappen, uitgevoerd.

5 nr. n januari 2013 blad 4 Op sommige kantoren verdwijnen alle processen van de segmenten SMP (Semi Massale Processen) of PDB (Particulieren, Dienstverlening en Bezwaar), op andere kantoren verdwijnen alleen enkele processen waar een geconcentreerd proces voor in de plaats komt. Bij sluiting van een kantoor verdwijnen alle processen van die locatie. Veel medewerkers veranderen als gevolg van deze organisatiewijziging van standplaats, gaan mogelijk andere werkzaamheden uitvoeren en worden om- of bijgeschoold. Er zijn zijn: drie situaties die zich voor kunnenn doen en waarop de spelregels van toepassing de medewerker is werkzaam in een proces dat geconcentreerd wordt op zijn of haar eigen locatie; de medewerker is werkzaam in een proces dat geconcentreerd wordt op een andere locatie; de locatie van de medewerker gaat sluiten.

6 nr. n januari 2013 blad 5 De medewerker is werkzaam in een proces dat geconcentreerd wordtt op zijn eigen locatie. Medewerkers van wie het eigen werk op de eigen locatie blijft, blijven daar hun eigen werk verrichten. Voor hen is er geen keuze. De medewerker is werkzaam in een proces dat geconcentreerd wordtt op eenn andere locatie. In dit geval heeft de medewerker de volgende keuzes: de medewerker kan er zelf voor kiezen om met het werk mee te gaan naar een locatie waar dit werk wordt geconcentreerd; de medewerker kan er voor kiezen op zijn locatie ander werk binnen een te concentreren werkstroom uit te voeren, uiteraard mits die werkstroomm op die locatie gevestigd blijft; de medewerker kan er voor kiezen op de locatie achter te blijven, b ook als zijn segment er niet meer gevestigd is. Hij zal dan tijdelijk voor ander werk worden ingezet datt past binnen de bandbreedte van de functie. Indien nodig wordt daarvoor d werk tijdelijk naar deze locatie gebracht als dat realistisch is. (Zie ook vraag en e antwoordd in noot 2 ); dat kan ook werk voor anderee organisatie-onderdelen zijn. Inzet en aard van de werkzaamheden zijn ter beoordeling van de werkgever. (Zie ook vraag en antwoord in noot 3 ) Wanneer een proces wordt geconcentreerd, wordt een landelijke belangstellings- inventarisatie gehouden onder alle medewerkers die werkzaam zijn in datt proces.

7 nr. n januari 2013 blad 6 De locatie van dee medewerker gaat sluiten. s In dit geval heeft de medewerker de volgende keuzes: de medewerker kan er zelf voor kiezen om met het werk mee te gaan naar een locatie waar dit werk wel wordt uitgevoerd; de medewerker kan aangeven op welke locatie waar de Belastingdienst in de toekomst gevestigd blijft, hij wil gaan werken. Als hij kiest voor een locatie waar zijn werk niet meer wordt uitgevoerd, wordt hij op de locatie van zijn keuze ingezet in een ander werkproces dat past binnen dee bandbreedte van de functie. (Zie ook vraag en antwoord inn noot 4 ). Inzet en aard van de werkzaamheden zijn ter beoordeling van de d werkgever. Wanneer een locatie wordt gesloten vindt per segment een lokale belangstellings- Aan de keuze van de medewerkers wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen. Mochten er ernstige onevenwichtigheden blijven bestaan, die niet n kunnenn worden opgelost zonder de vrijwilligheid in gevaar te brengen of door tijdelijk werk te verplaatsen, dan zal te inventarisatie plaats onder alle medewerkers die op deze locatie zijn gehuisvest. zijner tijd worden overwogen de resterende problematiek met toepassing van de regelgeving bij reorganisatiess op te lossen. (Zie ook vraag en antwoord in noot 5 en 6 en 7 Belangstellingsinventarisatie De volgende randvoorwaarden gelden bij de belangstellingsinventarisatie: De medewerker die zijn werkzaamhe eden kan blijven voortzetten op het huidige kantoor (omdat het werk niet verdwijnt en/of het kantoor niet sluit) neemt niett deel aan de belangstellingsinventarisatie; De belangstellingsinventarisatie wordt uitgezet afhankelijkk van de start van de herinrichting van het proces of het moment van sluiting vann het kantoor; Voor de start van de belangstellingsinventarisatie is het duidelijk welkk proces op welk kantoor wordt geconcentreerd, wanneer dat gebeurt en in welke plaatsen de Belastingdienst in de toekomst nog over kantoren beschikt; De medewerker kan meer voorkeuren aangeven. Dat is echter niet verplicht. Indien niet aan de eerste voorkeur kan worden voldaan, vindt een gesprek plaats met de medewerker. Dan wordt besproken of de medewerker ook bereid is vrijwillig mobiel te worden als zijn tweede of derde voorkeur wordt gehonoreerd;

8 nr. n januari 2013 blad 7 De medewerker die via de belangstellingsinventarisatie wordt toegedeeld, wordt verplaatst vooruitlopend op de/een reorganisatie. In dit geval op grondd van artikel 57, lid 2a van het ARAR; Op basis van geldende wet- en regelgeving (o.a. ARAR art. 49m) vindt compensatie van extra reistijd en/of reiskosten plaats; Voor alle situaties geldt dat, indien sprake is van toedeling in een ander proces binnen de bandbreedte van de groepsfunctie, de medewerker wordt om- of bijgeschoold; De werkgever zal zich inspannen om (daar waar de werknemer aangeeft daar behoefte aan te hebben en daar waar het gezien de aard van het werk tot de mogelijkheden behoort) de werknemer in de gelegenheid te stellen om virtueel te werken; De belangstellingsinventarisatie wordt vanuit een centraal punt uitgezet en resultaten worden ook centraal verwerkt. Een plaatsingsadviescommissie stelt eenn voorlopig plaatsingsplan op. Na behandeling van eventuelee bedenkingen volgt het definitieve plaatsingsplan. Conclusie/ vervolg: De afgesproken kaders zullen veel, maar niet alle problemen kunnen oplossen. Alle specifiekee situaties dichttimmeren is niet mogelijk. Het management op alle niveaus is aan deze spelregels gebonden. Als de regels niet zouden worden nageleefd, kan dit worden aangekaart bij de regionale Ondernemingsraad en/of bij de Groepsondernemingsraad Belastingen. Indien in de loop van het traject t blijktt dat zich onoplosbare knelpuntenn voordoen bij de invulling van deze afspraken wordt nader overleg gevoerd met de Groepsondernemingsraad Belastingen. Indien er arbeidsrechtelijke problemen spelen die niet van individuelee aard zijn, is overleg tussen de directeur-generaal en het Georganise erd Overlegg Belastingdienst (GOBD) nodig. Als deze notitie vragen (van algemene aard) oproept kunnen deze worden g d naar Astrid Besseling. In een volgende uigave van FinanciënActueel worden deze vragen dan beantwoord en gepubliceerd.

9 nr. n januari 2013 blad 8 Voetnoten: 1 - er veranderen zo weinig mogelijk medewerkers van standplaats - er hoeven zo weinig mogelijk medewerkers te worden omgeschoold - de (toename van) de reistijd is zo z kort mogelijk - de potentie van de te realiseren efficiency iss zo groot mogelijk 2 Wanneer is het niet realistisch om tijdelijk ander werk naar een locatie te brengen? Hierop kan geen pasklaar antwoord worden gegeven. Dit zal immers vann geval tot geval verschillen. Aangezien gedwongen verplaatsingen vooralsnog niet aan de orde zijn en de steeds verdergaande digitalisering verplaatsing van werk nog eenvoudiger maakt, zal dit echter niet snel aan de orde zijn. 3 Het proces van een medewerkerr wordt op eenn andere locatie geconcentreerd. Op zijn locatie wordt géén werkstroom geconcentreerd (toekomstig toezichtkantoor). Kan een medewerker dan ook kiezen voor v een locatie waar niet zijn eigen werk, maar een andere werkstroom wordt geconcentreerd? Volgens de letterlijkee tekst kan ditt niet. Situatiee 2 is van toepassing en dan kan een medewerker er alleen voor kiezen met haar of zijn werk mee te gaan of op de locatie achter te blijven. Zij of hij krijgt dan ander werk. Een dergelijke keuze is volgens de TGORR wél mogelijk als er op dee locatie geenn enkele werkstroom wordt geconcentreerd. Dat is het geval bij toezichtkantoren. In feite wil de d medewerker immers bewegen naar een locatie waar werk wordt geconcentreerd en dat moet niet worden belemmerd maar juistt gestimuleerd. Indien tegemoet wordt gekomen aan het gestelde van de TGOR, dienen de d spelregels s bij situatie 2 te worden aangepast. Daarbij kan overwogen worden om de medewerker tijdelijk op dit werk in te zetten, totdat de volledige concentratie afgerond is. 4 Bij ander werk wordt voortdurend gesproken over werk binnen de bandbreedte vann de functie. Het kader is echter eveneens van toepassing op medewerkers met een individuele functiee en die kent geen bandbreedte. Hoe wordt dit dan opgelost? Er moet dan ander werk worden gezocht dat past bij de zwaarte van de individuele functie. 5 Aan welke termijn wordt gedacht bij de passage dan zal te zijner tijd worden w overwogen de resterende problematiek met toepassing van de regelgeving bij reorganisaties op te lossen.? Hiermeee wordt niet gedoeld op de korte termijn, maar op het einde van de d transitieperiode. 6 Het kantoor van een medewerker sluit. Hij woont vlak bij een kantoor dat pas over enkele jaren sluit. s Mag hij dan ook kiezen voor dat laatste kantoorr of moet hij kiezen voor een kantoor dat open blijft?? Uitgangspunt bij dezee reorganisatie is dat een medewerker tijdens de transitieperiodee maximaal maar één keer wordt verplaatst. Dat uitgangspunt is geformuleerd om haar of hem niet nodeloos te belasten met meerdere verplaatsingen binnen een relatief korte periode. Als zij of hij daar echter zelf geen bezwaar tegen heeft, behoort een dergelijke keuze volgens de TGOR tot de mogelijkheden. In diverse bijeenkomsten van de werkgroep Personele spelregels is dit standpunt ook onderschreven. 7 Wat gebeurt er als er méér medewerkers voor een locatie kiezen dan daar d momenteel kunnen worden gehuisvest: wie gaat er dan voor? De gedachte is dat de medewerkers wel aan de locatie gekoppeld worden, maar dat er een tijdelijke oplossing wordt gezocht van waaruit de d werkzaamheden worden verricht. Voor alle medewerkers zal voor adequate huisvesting gezorgd worden. Als A die er op de nieuwe locatie (nog) niet is, kan een af te stoten gebouw nog niet gesloten worden.

10 nr. n januari 2013 blad 9 Beeldkrant woensdag 5 december 2012 Blog Hans Blokpoel 5 december 2012, 17:15 uur DEN HAAG - Op woensdag 5 december jl. heb ik het ondernemersbesluit genomenn om de besturing van de Belastingregio s tee veranderen. Vanaf 1 januari 2013 houden de Belastingregio s op te bestaan en gaann we naar één dienstonderdeel Belastingen. Daarmee verdwijnt de rol van regiodirecteur en krijgen we nieuwe n landelijk directeuren. Er komen 4 lijndirecties voor de segmentenn SMP (Semi Massale Processen), PDB (Particulieren, Dienstverlening en Bezwaar), MKB (Midden- en Kleinbedrijf) en GOO (Grote Ondernemingen). Deze worden gefaciliteerd door 6 stafdirecties die bestaan uit (vak)technische ondersteuning (Handhavingsregie, Vaktechniek en IM) en ondersteunende staf (Human Resources, Bedrijfsvoering). De ondersteuning van de Algemeen Directeur en het MT Belastingen wordt verzorgd door de directie ABC (Algemene Bestuurszaken en Communicatie). Mijn besluit past in de ontwikkelingen vanuit ons Middellangetermijnplan Belastingregio s en is gebaseerd op het Voorgenomenn ondernemersbesluit, dat ik op 20 juli j 2012 aann de medezeggenschap (TGOR) heb aangeboden. Naast onderbouwing voor v de wijziging in de besturing gaf het voorgenomenn besluit ook k informatie op het gebied van concentratie en bijbehorende personele spelregels. De TGOR heeft mij hierover op 16 oktober een brief gestuurd met daarin een aantal vragen, zorgpunten en suggesties met het verzoek hierop schriftelijk te reageren. Dat heb ik gedaan op 28 november Daarnaast zijn dezee zomer kwartiermakers aangesteld voor de segmenten en stafdirecties. Zij hebben de afgelopen maanden gewerkt aann het opstellen van een zogenaamd kwartierplan. In dit kwartierplan is te lezen voorr welke opgave we staan als dienstonderdeel Belastingen, welke keuzes we maken op het gebied van onder andere besturing en toezicht en wat de voornaamste veranderopdrachten per segment/stafdirectie zijn voor de komendee periode. In het kwartierplan is ook rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen die sinds de zomer z een rol van betekenis hebben gekregen, zoals het nieuwe regeerakkoord met daarin aandacht voor intensivering van ons toezicht, de aanbevelingen en interne discussies vanuit de Commissie Stevens, ontwikkelingen op hett gebied van in-, door- en uitstroom van medewerkers en het concernbrede Bedrijfsplan dat medio december zal verschijnen. Waarom nu een besluit? Met alle veranderingen waar we aan werken, zoeken we steeds de balans tussen continuïteit en vernieuwing. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het met de huidige besturing maar moeizaam lukt om knelpunten aan te pakken. We moeten dan onze toevlucht nemen tot ad hoc oplossingen. Daarnaast spelen de eerder genoemde actuele ontwikkelingen vanuit het regeerakkoord, de noodzaak om ons toezicht op orde te brengen en klaar te zijn voor veel bewegingen op het personele vlak.

11 nr januari 2013 blad 10 Ik ben er van overtuigd dat we door verantwoordelijkheden helder en eenduidig te beleggen, er helderheid in de besturing en uitvoering komt. Man en paard in plaats van iedereen verantwoordelijk voor alles. De keuze om dit besluit nu te nemen, hangt ook samen met het uitblijven van advies van de TGOR over het Voorgenomen ondernemersbesluit van deze zomer. Ik ben voorstander van participatieve medezeggenschap en uit allee overleggen van de afgelopen 2 jaarr maak ik op dat dit over en weer goed werkt. Het nu uitblijven van een reactie hangt samen met de onderhandelingen tussen de minister van Binnenlandsee Zaken en de d vakbonden inzake een nieuwe CAO en Sociaal Flankerend Beleid ( SFB). Dit heeft als neveneffect dat de meeste formele overleggen zijn opgeschort, zo ook binnen de Belastingdienst. Ik snap de spagaat die dit oplevert. Gelukkig kan ik met de TGORR nog steeds zaken bespreken, maar formeel komen we (onderr druk van de bonden) niet verder. De D TGOR heeft zijn standpunt begin oktober al aan mij kenbaar gemaakt en dit tijdens ons overleg van 5 december opnieuw bevestigd. Daarmeee begint voor mij de tijd nu dermatee te dringen dat het impact gaat hebben op het waarborgen van onze continuïteit. Ik kies er daarom voor het VoorgenomeV en besluit om te zetten in een ondernemersbesluit, zonder advies vanuit de medezeggenschap. Ik weet mijj daarin gesteund door onze DG Peter Veld. Met betrekking tot de discussie tussen de bonden en nu minister Blok wil ik nog wel opmerken dat ik vind dat medewerkers recht hebben op een goede CAO en SFB. Deze discussie wordt echter aan een andere tafel gevoerd, buitenn onze invloedssfeer. Richting onze medewerkers wil ik meegeven dat de personele spelregels s die uitgaan van zoveel mogelijk vrijwilligheid en waarover ik met de medezeggenschap steeds zeer constructief hebb gesproken,, wat mij betreft nog recht overeind staan. Wat merk ik er van als medewerker? Het besluit raakt primair de zogenaamde top-structuur, de M1-erss binnen hett dienstonderdeel Belastingen. De kwartiermakerss worden vanaf 1 januari benoemd in i de rol vann (landelijk) directeur. Bij de plaatsvervangend directeuren komt een aantal wijzigingen diee mede zijn ingegeven door voorziene ontwikkelingen inn de segmenten. Door concentratie van werk kan de lokale aansturing op termijn met minder M1-ers worden gedaan. Voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren die vallen onder de (regionale) staf, betekent het dat zij straks als onderdeel van het Landelijk Kantoor in een landelijke stafdirectie gaan werken. De afgelopen periode hebben de kwartiermakers van de staf hun plannen ontwikkeld en besproken met de betreffende teamleiders t en medewerkers, de realisatie en toedeling gaat in de loop van 2013 van start. Zij zullen periodiek geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen, waarbij wat mijj betreft ookk de TGOR van harte welkom blijft aan de gesprekstafel. Voor medewerkers en teamleiders in de segmenten verandert er op 1 januari niets, behalve dat er hier en daar een wisseling kan zijn hun plaatsvervangend directeur. In het kwartierplan zijn eerste stappen s voorzien op het gebied van concentratie, oa in de segmenten SMP en PDB. We hebben afgesproken dat we hier kiezen voor een stap-voor-stap benadering: tot het moment waarop de afzonderlijke concrete reorganisatieplannen worden voorgelegd aan de medezeggenschap zijn er geen personele consequenties voor medewerkers. Dat wil zeggen dat iedereen haar of zijn huidige werk voortzet op de d huidige locatie. Ook de directe aansturing door de huidige teamleiders en plaatsvervangend directeuren zal tot dat moment niet wijzigen. Hiermee is ook de continuïteit geborgd. Eventuele sluiting van

12 nr januari 2013 blad 11 gebouwen in de komende jaren is afhankelijk van de besluitvorming rondom de masterplannen van het ministerie van BZK. Hoe verder? De maand december gebruiken we om het besluit te effectueren enn alle medewerkers hierover te informeren. Naast publicatie van een aantal documenten (zie bijlagen) zal ik hier ook de komende weken aandacht aan besteden. Inn december zal ook Peter Veld het concernbredee Bedrijfsplan publiceren. Het Bedrijfsplan enn het kwartierplan van de directie Belastingen zijn duidelijk met elkaar verbonden, waarbij hett kwartierplan dieper ingaat op de plannen voorr 2013 van het eigen dienstonderdeel. Tot slot de aankondiging dat in januari de dan nieuwe (segment)di recteuren inn het land bijeenkomsten gaan organiseren om kenniss te maken en in gesprek te gaan over de plannen van het segment. Nadere berichtgeving hierover volgt. Tot zover, een heel verhaal met ook nog dee nodige bijlagen. Laten we de tijd nemen om de inhoud tot ons te nemen en onze opdracht voor 2013 samen op te pakken! Groet, Hans Blokpoel Bijlagen (zijn in deze special niet opgenomen, verwezen wordt naar de Beeldkrant, redactie) Besluit tot wijziging van de besturing van dee Belastingregio s dd. 5 december 2012 Voorgenomen besluit wijziging besturing Belastingregio s dd. 20 juli 2012 (intranetsite LKB) Kwartierplan Belastingen dd. 4 december 2012 Schriftelijke reactie op vragen van de TGOR dd 28 november 2012 Benoemingen Verantwoording Financiën Actueel is een uitgave van het Landelijk Groepsbestuur Financiën. Aan deze uitgave werkten mee: Henk Akkerman Han Bekker Bert Groeliker Jan Fonhof Sjoerd S Kuipers Jan Rijsdijk Reageren? en/of naar de voorzitter van de groep Financiën:

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie