Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015"

Transcriptie

1 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie waarvoor het Sociaal Plan uit de Rabobank CAO van 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 (hierna Sociaal Plan ) van toepassing is, de mogelijkheid een bindende uitspraak te vragen aangaande in het Sociaal Plan genoemde aspecten van de uitvoering van de organisatiewijziging in hun geval. Het Sociaal Plan biedt een bezwaarmogelijkheid ook aan de betreffende werkgever. Bezwaren kunnen worden ingediend bij de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan (hierna ook aan geduid als Bezwaarcommissie ). Behoudens het hieronder bepaalde voor medewerkers van Rabobank Nederland, is het Sociaal Plan van toepassing op medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd die vanaf de ingangsdatum van dit Sociaal Plan en uiterlijk op 31 december 2015 onder de actieve mobiliteitsfase vallen, kiezen voor een vertrek als remplaçant (zoals beschreven in paragraaf 6.1 van het Sociaal Plan), of boventallig worden. Voor medewerkers van Rabobank Nederland (met uitzondering van medewerkers van Rabobank International) die vóór 1 januari 2014 boventallig (zijn) (ge)worden, geldt onverkort de Aanvulling op het Sociaal Statuut RN 2011 en het Sociaal Statuut zoals opgenomen in de Rabobank CAO Deze medewerkers kunnen derhalve ook geen beroep doen op de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan, maar kunnen zich wenden tot de begeleidingscommissie Rabobank Nederland. Voor medewerkers van Rabobank Nederland die op of na 1 januari 2014 boventallig worden gelden de afspraken uit dit Sociaal Plan. Zij kunnen zich derhalve wenden tot de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan. 2. Samenstelling en ondersteuning van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan Ten behoeve van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan benoemen partijen bij de Rabobank CAO : drie leden aangewezen op voordracht van Rabobank, mede namens de werkgevers als bedoeld in de Rabobank CAO; drie leden aangewezen op voordracht van de gezamenlijke vakorganisaties die zijn betrokken bij de Rabobank CAO; een onafhankelijke externe voorzitter. Voor de voorzitter wordt een plaatsvervangend lid benoemd. Benoeming van de leden en de plaatsvervanger vindt plaats voor de onbepaalde tijd. Bij tussentijds aftreden van een lid heeft de voordragende partij alsdan het recht een nieuw lid aan te wijzen voor de resterende zittingsduur. De leden van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan besluiten voorafgaand aan de behandeling van een verzoek om advies welke leden plaatsnemen in de Bezwaarcommissie die dat verzoek behandelt. De keuze dient daarin te resulteren dat, naast de voorzitter, namens zowel 1

2 Rabobank als namens de gezamenlijke vakorganisaties een lid aan de behandeling zal deelnemen. Voor het bepaalde aangaande de behandeling van een verzoek in de hoofdstukken 4, 5, 6 en 8 van dit reglement wordt onder de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan verstaan de commissie die bestaat uit de hierboven gekozen drie leden. Ondersteuning De Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan wordt ambtelijk en organisatorisch ondersteund door een secretaris. Het secretariaat is ondergebracht bij de Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen. De secretaris heeft als taak de organisatie van de werkzaamheden van de Bezwaarcommissie, het verzorgen van de correspondentie, het ten behoeve van de behandeling toezien op de volledigheid van de dossiers en de eventuele verslaglegging van de bijeenkomsten. De Bezwaarcommissie Sociaal Plan wordt daarnaast ondersteund door Juridische Zaken Arbeidsrecht Rabobank Nederland, welke afdeling ook is belast met het formuleren van de uitspraken. De secretaris en de ondersteunend jurist zijn geen lid van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan en hebben geen stemrecht. 3. Gronden voor bezwaar De medewerker en/of werkgever kan zich volgens het Sociaal Plan uitsluitend tot de Bezwaarcommissie richten als: a. de medewerker meent dat de faciliteiten uit het Sociaal Plan in de actieve mobiliteitsfase onterecht zijn geweigerd of toegekend; b. de medewerker meent dat op onjuiste wijze of gronden het op de functie van toepassing zijnde scenario van reorganisatie, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het Sociaal Plan, is bepaald; c. de medewerker meent dat de aanwijzing van boventalligheid niet op de wijze zoals aangegeven in het Sociaal Plan heeft plaatsgevonden; d. de werkgever of de medewerker meent dat de wederpartij en/of het externe mobiliteitsbureau onvoldoende de afspraken uit het Plan van Aanpak inzake de begeleiding van baan-naar-baan is nagekomen. e. de medewerker meent dat een functie als passende functie, zoals bepaald in het Sociaal Plan aangeboden had moeten worden; f. een passende functie, zoals bepaald in het Sociaal Plan, door de medewerker naar de mening van de werkgever onterecht wordt geweigerd; g. de medewerker een beroep wenst te doen op de hardheidsclausule in een situatie die is aangegeven in hoofdstuk 9 van het Sociaal Plan. Het indienen van een bezwaar of het doen van een beroep op de hardheidsclausule heeft geen opschortende werking ten aanzien van de uitvoering van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt. De (interne en externe) begeleiding van de boventallige medewerker wordt tijdens de bezwaarprocedure voortgezet. Een verzoek dat betrekking heeft op de inhoud van het sociaal plan is geen grond voor bezwaar en zal derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard. Interpretatievragen aangaande de inhoud van het Sociaal Plan dienen door de betrokkenen rechtstreeks aan cao-partijen te worden voorgelegd. 2

3 4. Procedure voor een verzoek om advies Algemeen De procedure bij de Bezwaarcommissie is in de Nederlandse taal. Dat betekent dat het verzoek om advies in het Nederlands gesteld dient te zijn, dat de mondelinge en/of schriftelijke behandeling in het Nederlands plaatsvindt en dat de uitspraak van de Bezwaarcommissie in het Nederlands zal zijn gesteld. Het verzoek Een verzoek om advies van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan moet schriftelijk aan de Bezwaarcommissie worden gedaan. Het verzoek dient bij het secretariaat van de Bezwaarcommissie te zijn gearriveerd binnen een termijn van 20 werkdagen (4 weken) na de dag dat het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt of dat aanleiding is een beroep te doen op de hardheidsclausule schriftelijk aan de aanvrager van het advies is medegedeeld; de schriftelijke mededeling van de aanvrager van het advies aan de wederpartij dat naar zijn mening sprake is van een gebeurtenis zoals hierboven bedoeld onder 3. d, e en/of f. Het verzoek om advies bevat in ieder geval: het definitieve besluit waarop het verzoek betrekking heeft of de schriftelijke mededeling dat sprake is van een gebeurtenis aangaande 3 d, e, en/of f; de bezwaren met feitelijke, schriftelijke onderbouwing, bijvoorbeeld door middel van de adviesaanvraag, het Plan van Aanpak, de correspondentie tussen werkgever en werknemer over de kwestie en dergelijke; een beschrijving van de stappen die naar aanleiding van het geschil al zijn gezet en de resultaten daarvan; de gewenste beslissing met onderbouwing daarvoor. Als de indiener van het verzoek om advies mondelinge behandeling wenst, maakt hij dat bij het indienen daarvan kenbaar. Beoordeling op ontvankelijkheid Na ontvangst van een verzoek om advies wordt door de Bezwaarcommissie beoordeeld of het verzoek ontvankelijk is. Een verzoek om advies kan uitsluitend als niet ontvankelijk worden beoordeeld als de termijn van 20 werkdagen (4 weken) als hierboven genoemd is overschreden; in deze situatie kan het geschil ook niet meer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Arbeidsverhoudingen omdat de procedure bij de Centrale Bezwaarcommissie geldt als een specifieke beroepsprocedure als bedoeld in artikel 3 van het Reglement Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen. er geen sprake is van een rechtstreekse relatie met een onder het Sociaal Plan vallende wijziging van de organisatie bij de betreffende werkgever; vóór aanmelding bij de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan het bezwaar/geschil aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Arbeidsverhoudingen of bij de rechter. Reactie wederpartij De ontvangst van het verzoek wordt, indien niet wordt geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid, door de secretaris van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan aan de aanvrager bevestigd. Vervolgens wordt het verzoek inclusief alle stukken door de secretaris aan de wederpartij gestuurd met het verzoek om de Bezwaarcommissie een schriftelijke reactie te sturen. Deze reactie moet door de Bezwaarcommissie binnen een termijn van 10 werkdagen (2 weken) na 3

4 dagtekening van het verzoek van de Bezwaarcommissie zijn ontvangen. Indien deze reactie niet (tijdig) is ontvangen, schort dit de behandeling door de Bezwaarcommissie niet op en gaat de Bezwaarcommissie over tot behandeling. De reactie van de wederpartij, inclusief alle daarbij horende stukken, wordt door de secretaris aan de aanvrager gestuurd. Als de wederpartij mondelinge behandeling wenst van het verzoek om advies, maakt hij dat bij het indienen van zijn reactie kenbaar. Partijen laten bij de indiening van hun stukken ook weten of zij zich bij een mondelinge behandeling (juridisch) laten bijstaan, zodat de wederpartij hiermee kan rekening houden. 5. Behandeling door de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan De Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan beoordeelt of met een schriftelijke behandeling kan worden volstaan. Indien de Bezwaarcommissie oordeelt dat een mondelinge behandeling nodig is of in het geval de aanvrager en/of de wederpartij heeft verzocht om een mondelinge behandeling, worden beide partijen opgeroepen voor die mondelinge behandeling. Een mondelinge behandeling vindt plaats binnen 20 werkdagen (4 weken) na de datum van toezending aan beide partijen van het volledige dossier met daarin het bezwaar van de aanvrager en de reactie daarop van de wederpartij. De Bezwaarcommissie kan gebruik maken van alle informatie die ze voor haar oordeel nodig heeft. De Bezwaarcommissie kan mensen horen en aan de betrokkenen vragen relevante onderbouwing te overleggen. Deze informatie wordt ook aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Als partijen informatie gebruiken ter onderbouwing van een besluit en men is niet bereid deze te overleggen, ook niet als de Bezwaarcommissie daarom vraagt, dan zal de Bezwaarcommissie geen rekening kunnen houden met die informatie. De Bezwaarcommissie zal alleen toegang tot het personeelsdossier van een medewerker krijgen na schriftelijke toestemming van de betreffende medewerker. De mondelinge behandeling van een verzoek in de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan kan slechts plaatsvinden wanneer de voorzitter en twee leden aanwezig zijn. Indien het bezwaar schriftelijk wordt behandeld, worden partijen ten behoeve van een zorgvuldige hoor-wederhoor, in de gelegenheid gesteld over en weer te reageren op de ingediende stukken. Dit betekent dat het ingediende bezwaar van de aanvrager eerst toegestuurd wordt aan de wederpartij. De wederpartij zijn zienswijze hierop formuleert. De aanvrager vervolgens een reactie kan formuleren op deze zienswijze. En tot slot de wederpartij hierop nogmaals kan reageren. Indien een verzoek om advies betrekking heeft op de werkgever van een lid van de Bezwaarcommissie of op een situatie waarbij een lid van de Bezwaarcommissie persoonlijk is betrokken, zal het betreffende lid zich verschonen en zich laten waarnemen door een van de andere leden. Indien tijdens de behandeling door de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan de aanvrager van het advies het bezwaar/geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Arbeidsverhoudingen of bij de rechter, dan staakt de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan verdere behandeling en doet geen uitspraak. Zowel de werknemer als de werkgever worden hiervan dan schriftelijk op de hoogte gesteld. 4

5 6. De uitspraak De Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan Rabobank CAO betrekt in haar beoordeling, naast hetgeen is aangevoerd door de betrokken partijen en eventueel door de Bezwaarcommissie gehoorde overige personen, de uitgangspunten en afspraken uit het Sociaal Plan, waaronder de (inspannings)verplichtingen en verantwoordelijkheden van werkgever en medewerker. De uitspraak van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan is bindend voor beide partijen. Dat betekent dat zij aan de uitspraak zijn gehouden en dat er, buiten een gang naar de rechter, geen beroep of bezwaar meer mogelijk is en de uitspraak moet worden nageleefd. De Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan doet unaniem uitspraak. Daartoe wordt er allereerst gestreefd naar unanimiteit onder de leden van de Bezwaarcommissie. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, wordt over een uit te brengen uitspraak hoofdelijk gestemd. Deze stemming leidt dan alsnog tot een unanieme uitspraak van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan. De uitspraak wordt door de secretaris van de Bezwaarcommissie in beginsel binnen 15 werkdagen (3 weken) na behandeling aan betrokken partijen uitgebracht. Als de zorgvuldigheid dit verlangt, dan kan deze termijn worden verlengd; de voorzitter zal dit beoordelen. Partijen zullen in dit geval over dit uitstel worden geïnformeerd. 7. Geheimhouding De leden van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan, de secretaris, de ondersteunende jurist en overigen die bij het werk van de Bezwaarcommissie zijn betrokken, zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die hen bij de uitoefening van hun taak ter kennis zijn gekomen. De Bezwaarcommissie heeft de bevoegdheid om uitspraken te publiceren op het HR Portaal van Rabobank. Een uitspraak wordt echter niet gepubliceerd als daarmee op enige wijze inbreuk gemaakt wordt op de anonimiteit van een medewerker of een werkgever. 8. Kosten De Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan doet geen uitspraak over verzoeken tot vergoeding van door partijen gemaakt kosten voor (juridische) bijstand. Deze kosten worden door iedere partij zelf gedragen. 9. Rapportage Partijen bij de Rabobank CAO worden per 6 maanden schriftelijk geïnformeerd over de zaken die in behandeling zijn en zijn geweest van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan en de voortgang hierin. Deze rapportage betreft louter procedurele informatie en geeft geen informatie over personen. 10. Onvoorziene situaties Indien er zich een situatie voordoet waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan. CAO-partijen kunnen dit reglement aanpassen, onder andere op aangeven van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan. 5

6 Aldus vastgesteld, door partijen bij de Rabobank CAO, op 17 juni 2013 en gewijzigd op 5 februari Contact Voor vragen inzake boventalligheid en sociaal plan kan contact worden opgenomen met de Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen. Telefoonnummer Mailadres: fm.rn.geschillenregeling (intern) of (extern). Een bezwaar kan bij de Centrale Bezwaarcommissie worden ingediend via de mail: fm.rn.bezwaarcommissiesociaalplan (intern) of (extern). Het postadres van de Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan is: Postbus 17100, UC T21.26, 3500 HG Utrecht. 6

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 De Rabobank heeft een regeling getroffen voor de behandeling van geschillen tussen een medewerker en de bank omtrent de arbeid, de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s

Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid Artikel 0: Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL December 2015 Inhoudsopgave DEFINITIES 3 Artikel 1 - Begripsbepaling 3 Artikel 2 - Doel 3 DE GESCHILLENCOMMISSIE 4 Artikel 3 - Samenstelling 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement van de Geschillen Adviesraad van de Vereniging System Integrators

Reglement van de Geschillen Adviesraad van de Vereniging System Integrators Reglement van de Geschillen Adviesraad van de Vereniging System Integrators Begrippen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: VSI : De Vereniging System Integrators; Bestuur : Het bestuur van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET NAAV COLLEGE VAN BEROEP

REGLEMENT VAN HET NAAV COLLEGE VAN BEROEP REGLEMENT VAN HET NAAV COLLEGE VAN BEROEP Algemene bepaling Artikel 1 De bepalingen van dit reglement gelden voor alle leden van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging, hierna te noemen NAAV, die

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie

Reglement Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie 1 Artikel 1. Begrippen en correspondentie met de Geschillencommissie Dit reglement verstaat onder: Akkoord op Hoofdlijnen: de op 19 september 2011 bereikte overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met betaalde en onbetaalde medewerkers

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

BEZWAAR- EN BEROEPSREGLEMENT St. QuAT. Algemeen

BEZWAAR- EN BEROEPSREGLEMENT St. QuAT. Algemeen BEZWAAR- EN BEROEPSREGLEMENT St. QuAT Algemeen Dit reglement bepaalt op welke wijze bezwaar kan worden gemaakt en beroep kan worden ingesteld tegen een besluit van het bestuur van de Stichting QuAT Q-Keurmerk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Klachten- en Geschillenreglement Dit reglement is een uitgave van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Nadere informatie

BEZWAARREGELING EN ALGEMENE KLACHTENREGELING VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BEZWAARREGELING EN ALGEMENE KLACHTENREGELING VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BEZWAARREGELING EN ALGEMENE KLACHTENREGELING VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Preambule De vestigingen van de Gooise Scholen Federatie proberen uiteraard klachten te voorkomen. Als er toch een

Nadere informatie

1. De klachtencommissie heeft tenminste drie leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter.

1. De klachtencommissie heeft tenminste drie leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. Hoofdstuk 3 De klachtencommissie Artikel 5 Klachtencommissie 1. De deelnemende Raden van Bestuur brengen de klachtenbehandeling onder bij de door hen ingestelde Klachtencommissie Verzorging en Verpleging

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

Reglement commissie van beroep voor de examens

Reglement commissie van beroep voor de examens Reglement commissie van beroep voor de examens Vastgesteld door het College van Bestuur ROC Rivor op INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Algemene bepalingen 3 Artikel 2. Bevoegdheid 4 Artikel 3. Samenstelling Commissie

Nadere informatie

REGLEMENT WERKZEKERHEIDSCOMMISSIE ING BANK

REGLEMENT WERKZEKERHEIDSCOMMISSIE ING BANK Pagina 1 van 6 INHOUD Artikel 1. Instelling en samenstelling...3 Artikel 2. Verschoning...3 Artikel 3. Voorzitter/secretaris...3 Artikel 4. Verzoek inzake Sociaal Plan...3 Artikel 5. Inhoud van het verzoek...4

Nadere informatie

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012 CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld op 27 maart Versie 0.2 Mvw 21/2/ Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Samenstelling van de Geschillencommissie 3 Artikel 3.

Nadere informatie

verklaring dat een belanghebbende zich, ofschoon zijn rechtspositie niet is geschaad, op incorrecte wijze door het fonds bejegend acht.

verklaring dat een belanghebbende zich, ofschoon zijn rechtspositie niet is geschaad, op incorrecte wijze door het fonds bejegend acht. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement klachten- en geschillenprocedure Artikel 1. Begripsbepalingen De in de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

Reglement Geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Reglement Geschillencommissie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming van de commissie... 3

Nadere informatie

A6 Reglement van Beroep

A6 Reglement van Beroep A6 Reglement van Beroep Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de geschillencommissie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de geschillencommissie Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de geschillencommissie administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030) 245 39 22

Nadere informatie

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. College voor Arbeidszaken/VNG. FNV Overheid. CNV Overheid

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. College voor Arbeidszaken/VNG. FNV Overheid. CNV Overheid LOGA College voor Arbeidszaken/VNG FNV Overheid CNV Overheid CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Datum 5 maart 2019 Ons kenmerk TAZ/U201900167

Nadere informatie

Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling

Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met betaalde en onbetaalde medewerkers

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Begripsomschrijving Artikel 1 In deze beroepsregeling wordt verstaan onder: Gedragscode: De gedragscode die de VBO, VSO en MOA hebben vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENREGELING VERSIE D.D. 8 NOVEMBER 2018 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

REGLEMENT KLACHTENREGELING VERSIE D.D. 8 NOVEMBER 2018 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG REGLEMENT KLACHTENREGELING VERSIE D.D. 8 NOVEMBER 2018 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG KLACHTENPROCEDURE BIJ HET FONDS Artikel 1 Begripsbepaling De begripsomschrijvingen

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN N.05-005 ALGEMEEN Dit reglement is bedoeld om de uitvoering van het gestelde in het BBSH en de statuten van De Goede Woning, inzake

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT BEGELEIDINGSDIENST VOOR VRIJESCHOLEN

KLACHTENREGLEMENT BEGELEIDINGSDIENST VOOR VRIJESCHOLEN KLACHTENREGLEMENT BEGELEIDINGSDIENST VOOR VRIJESCHOLEN In navolging van de klachtenprocedure d.d. 1 mei 2004, is er na de wisseling naar een Raad van Toezichtmodel een nieuwe klachtenbehandeling opgesteld

Nadere informatie

BEVOEGDHEID GESCHILLENCOMMISSIE. Artikel 1.

BEVOEGDHEID GESCHILLENCOMMISSIE. Artikel 1. Geschillenregeling ChristenUnie Ingaande per 1 januari 2004, gewijzigd per 1 januari 2015 door het Landelijk Bestuur in zijn vergadering d.d. 7 mei 2014, waarbij het woordje "Uniecongres" is gewijzigd

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Reglement van de Commissie van Beroep

Reglement van de Commissie van Beroep Reglement van de Commissie van Beroep 1 januari 2019 Artikel 1 De in dit Reglement van Beroep voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en

Nadere informatie

Klachtenregeling Il Congresso / Tandheelkunde aan de Maas

Klachtenregeling Il Congresso / Tandheelkunde aan de Maas Klachtenregeling Il Congresso / Tandheelkunde aan de Maas Rotterdam, december 2016 1 KLACHTENREGELING IC/TADM Artikel 1: Begrippen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: 1. Klacht: Een schrijven

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillenregeling Klachten- en geschillenregeling 2017 Inhoud A. Begripsomschrijvingen 3 B. Geschillenregeling 4 C. Klachtenregeling 7 D. Ombudsman Pensioenen 8 E. Inwerkingtreding en wijziging van de regeling 9 Het nederlandse

Nadere informatie

de organisatie waaraan Stichting Pensioenfonds Recreatie de pensioenadministratie heeft uitbesteed.

de organisatie waaraan Stichting Pensioenfonds Recreatie de pensioenadministratie heeft uitbesteed. Stichting Pensioenfonds Recreatie KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT Artikel 1 Begripsbepalingen De in de statuten en de reglementen gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie

Reglement Geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie Reglement Geschillencommissie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie Artikel 1 Begripsbepalingen 1. De begripsbepalingen in de statuten en het pensioenreglement van Stichting

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Private Lease Bedrijven

Reglement Geschillencommissie Private Lease Bedrijven 601959 versie 1.0 20 januari 2016 Reglement Geschillencommissie Private Lease Bedrijven Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting

Nadere informatie

Klachten- en Geschillenregeling

Klachten- en Geschillenregeling Klachten- en Geschillenregeling de dato 1 januari 2014 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. de Administrateur: de uitvoeringsorganisatie die zorg draagt

Nadere informatie

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Artikel 1 Definities De in de statuten en het pensioenreglement van het fonds gebruikte begripsbepalingen worden geacht

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5 REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN Pagina 1 van 5 Voor de Commissie van Beroep is door het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht, laatstelijk in zijn

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement van de Geschillencommissie oogo-jeugdplan zoals bedoeld in het Model Procedure oogo-jeugdplan Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH ARTIKEL 1, BEGRIPSBEPALING Dit reglement verstaat onder: Corporatie : SSH Geschillencommissie : Geschillencommissie van SSH als bedoeld in art. 16 BBSH Directie

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENCOMMISSIE

REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR VLEES, VLEESWAREN, GEMAKSVOEDING EN PLUIMVEEVLEES EN STICHTING PREPENSIONERING VLEESWAREN- EN GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENCOMMISSIE Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE S TICHTING B EDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE R IJN- EN B INNENVAART GELDEND VANAF 1 JANUARI 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. De begripsbepalingen in de statuten en het pensioenreglement

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Reglement van de klachten- en geschillencommissie administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183,

Nadere informatie

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen november 2007 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

NBPO Klachtenreglement

NBPO Klachtenreglement NBPO Klachtenreglement Datum 7 maart 2015 Inhoud Inhoud... 2 1. Preambule... 3 Schematische weergave... 3 2. Toelichting voorfase klachtbehandeling... 4 3. Klachtenreglement NBPO-klachtencommissie... 5

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie. De Dierenbescherming. November Versie november 2015 Pagina 1 van 6

Reglement Bezwarencommissie. De Dierenbescherming. November Versie november 2015 Pagina 1 van 6 Reglement Bezwarencommissie De Dierenbescherming November 2015 Versie november 2015 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1. Definities 3. 2. Toepasselijkheid 3. 3. Samenstelling Commissie 3. 4. Wraking

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN VAN HET CONFESSIONEEL MBO

REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN VAN HET CONFESSIONEEL MBO REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN VAN HET CONFESSIONEEL MBO Artikel 1 I. Het Confessioneel MBO kent een commissie voor geschillen, hierna te noemen: de commissie. 2. De commissie wordt in stand

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Unu

KLACHTENREGLEMENT. Unu KLACHTENREGLEMENT Unu 2 INDIENEN VAN EEN KLACHT... 2 3 BEHANDELING KLACHTEN DOOR Unu...3 4 VERVOLGPROCEDURE... 4 5 KLACHTENCOMMISSIE... 5 6 BEHANDELING VAN DE KLACHT DOOR DE KLACHTENCOMMISSIE..6 7 GEVOLG

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Reglement van Bezwaar

Reglement van Bezwaar Secretariaat: Eikenlaan 141 2691 EC s-gravenzande info@nffi.nl www.nffi.nl Reglement van Bezwaar Preambule De Stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI) (hierna: de Stichting ) is een

Nadere informatie

Reglement cao ontslagcommissie. Ex artikel 7:671a BW

Reglement cao ontslagcommissie. Ex artikel 7:671a BW 20150707 Reglement cao ontslagcommissie Ex artikel 7:671a BW Artikel 1: definities 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. commissie: de van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige commissie als

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE van Stichting Ymere Dit reglement is de uitwerking van artikel 27 van de statuten van Stichting Ymere. Het gewijzigde reglement is vastgesteld op 5 juli 2011

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Reglement klachtenregeling van Pensioenfonds Vervoer. Reglement klachtenregeling

Reglement klachtenregeling van Pensioenfonds Vervoer. Reglement klachtenregeling Reglement klachtenregeling Artikel 1 Begripsbepaling De omschrijving van begrippen in de statuten en de pensioenreglementen van Pensioenfonds Vervoer, hierna te noemen: het fonds, zijn van toepassing op

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

Reglement van de geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging

Reglement van de geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging Reglement van de geschillencommissie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging Artikel 1 Begripsbepalingen De in de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Klachtenregeling JGZ

Klachtenregeling JGZ Klachtenregeling JGZ Klachtenregeling JGZ 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de stichting

Nadere informatie

Klachtenregeling ME/CVS-Stichting Nederland

Klachtenregeling ME/CVS-Stichting Nederland Klachtenregeling ME/CVS-Stichting Nederland De ME/CVS-Stichting Nederland doet haar uiterste best om haar donateurs zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

de "Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs" (VRT), gevestigd te Den Haag.

de Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs (VRT), gevestigd te Den Haag. REGLEMENT OP DE BEHANDELING VAN KLACHTEN als bedoeld in artikel 12 van de Statuten van de "Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs" (VRT), gevestigd te Den Haag. BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 In

Nadere informatie

Reglement klachtenen geschillenprocedure

Reglement klachtenen geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement klachtenen geschillenprocedure Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

Taak Artikel 2 De behandeling van klachten die tegen de gewone leden of ereleden zijn ingediend, is opgedragen aan de Raad.

Taak Artikel 2 De behandeling van klachten die tegen de gewone leden of ereleden zijn ingediend, is opgedragen aan de Raad. Reglement van Tucht Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENREGELING

REGLEMENT GESCHILLENREGELING 952 REGLEMENT GESCHILLENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE 922.024_952_Rb_090618_geschillenregeling G ESCHILLENPROCEDURE Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Een geschil

Nadere informatie

Klachtenregeling Wlz en Wmo

Klachtenregeling Wlz en Wmo Klachtenregeling Wlz en Wmo Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : natuurlijke persoon die zorg of maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Reglement Geschillencommissie

Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. Reglement Geschillencommissie Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers Reglement Geschillencommissie Artikel 1 Begripsbepalingen Pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers Bestuur: Het bestuur van het pensioenfonds.

Nadere informatie

Klachtenregeling Alopecia Vereniging

Klachtenregeling Alopecia Vereniging Klachtenregeling Alopecia Vereniging De Alopecia Vereniging doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Reglement van de Geschillencommissie. Vervallen per 1 januari 2018

Reglement van de Geschillencommissie. Vervallen per 1 januari 2018 Reglement van de Geschillencommissie Vervallen per 1 januari 2018 Bestuursbesluit van 21 december 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming van de commissie

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Pagina 31 Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Artikel 1. Begripsbepalingen De in de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Nadere informatie

Komt u er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de branchevereniging. Meer informatie vindt u op de website

Komt u er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de branchevereniging. Meer informatie vindt u op de website Klachtenreglement VeWeVe 2016 Blits Bewind is aangesloten bij branchevereniging VeWeVe. Als u een klacht heeft over uw bewindvoerder dan moet deze eerst bij uw bewindvoerder worden ingediend of met hem

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN 1. Inleiding Volgens de Wet Personenvervoer 2000 dient de besloten busvervoerder te voorzien, al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillenregeling Klachten- en geschillenregeling Stichting Pensioenfonds Flexsecurity oktober 2016 l:\documenten\s-data\klachten en geschillen spr & flexsecurity\20161005 - flex - klachtenen geschillenregeling 2016 - def.docx

Nadere informatie

Klachtenreglement Senzer

Klachtenreglement Senzer Klachtenreglement Senzer Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer, overwegende, dat het van belang is om binnen Senzer bestaande geschillen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard ONTWERP-BESLUIT Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; gezien de voordracht van 16

Nadere informatie

KLACHTENREGELING GGD BRABANT-ZUIDOOST 2017

KLACHTENREGELING GGD BRABANT-ZUIDOOST 2017 KLACHTENREGELING GGD BRABANT-ZUIDOOST 2017 Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur, gezien de instemming van de Ondernemingsraad, gelet op de Wet

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: commissie: gemeente: (zorg-)aanbieder: partij(en): VNG-commissie: geschil: de Geschillencommissie

Nadere informatie

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm Deze is een aanvulling op de 'Klachtenbehandeling cliënten' (organisatiehandboek A 334.110). Deze is niet van toepassing op klachten in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

Nadere informatie

Reglement Klacht en Tuchtzaken

Reglement Klacht en Tuchtzaken Reglement Klacht en Tuchtzaken Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: De vereniging: NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. De algemene vergadering:

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Afdeling 2: Geschillenbeslechting Bindend Advies Afdeling 3: Slotbepalingen Reglement geschillencommissie

Nadere informatie

(.J; KEURMERK. Reglement Beroepscommissie t.b.v. Gedragscode Privacy RRS RITR E GISTRATI E SYSTE MEN

(.J; KEURMERK. Reglement Beroepscommissie t.b.v. Gedragscode Privacy RRS RITR E GISTRATI E SYSTE MEN Reglement Beroepscommissie t.b.v. Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (.J; KEURMERK RITR E GISTRATI E SYSTE

Nadere informatie

Klachtenreglement Staedion

Klachtenreglement Staedion Klachtenreglement Staedion Inleiding Dit reglement is geschreven voor de werkwijze van de klachtencommissie Staedion en het in behandeling nemen van klachten door de klachtencommissie. Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Klachtenregeling van de. Klachtencommissie. Zorgbelang Nederland

Klachtenregeling van de. Klachtencommissie. Zorgbelang Nederland Klachtenregeling van de Klachtencommissie Zorgbelang Nederland Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 21 november 2018 ALV Zorgbelang Nederland 1 Algemeen Deze klachtenregeling

Nadere informatie